Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Nota Semnatura
Nota 1

Nota 2

Nota
finala

PROIECT
Program de formare profesională
Ocupația: MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII (Cod COR 242114)

Cursant: SCEPANSCHI ANDREI

octombrie 2019

TEMA PROIECT
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

1. Prezentați pe scurt organizația din care faceți parte, domeniul de activitate și caracteristicile sistemului
de management al acesteia.

2. Alegeți doua dintre cele 7 principii ale managementului calității și propuneți, pentru fiecare, cîte doua
acțiuni care pot conduce la aplicarea eficace a acestor principii în cadrul organizației din care faceți
parte.

3. Intocmiți o fișă de proces, pentru un proces al sistemului de management al calității din organizația din
care faceți parte.

4. Analizaţi contextul intern și extern ale organizaţiei din care faceţi parte utilizând ca instrument analiza
SWOT şi, în urma acesteia, stabiliţi cele mai importante 3 măsuri de imbunatăţire/ obiective strategice,
care rezultă din analiza efectuată.

5. Determinaţi şi enumeraţi părţile interne şi externe relevante pentru organizaţia din care faceţi parte,
identificaţi necesităţile şi aşteptările acestora și propuneţi câte o măsură pentru îndeplinirea așteptărilor
celor pe care le consideraţi primele două cele mai importante părţi interesate interne, respectiv externe.

6. Identificați, evaluați și stabiliți modalitățile de tratare a riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor
unui proces, la alegere, al sistemului de management al calității din organizația dumneavoastră.

7. Enunțați unul din obiectivele generale ale managementului, extras din "Politica în domeniul calității", și
formulați câte un obiectiv cuantificabil al calității pentru fiecare dintre compartimentele/ funcțiile
implicate în realizarea obiectivului general, cu menționarea tuturor elementelor care definesc obiectivul
compartimental.

8. Menționați două acțiuni pe care managementul le poate aplica în organizație, pentru stimularea
dezvoltării resurselor umane. Argumentați oportunitatea și fezabilitatea acestor măsuri.

9. Analizând procesele și activitățile din organizația din care faceți parte, identificați-le pe cele care sunt
furnizate din exterior, sau posibil de a fi furnizate din exterior, și descrieți modul cum pot fi ținute sub
control.

10. Identificaţi situaţiile în care organizaţia din care faceţi parte utilizează proprietatea clientului şi descrieţi
modul în care aceasta este protejată şi utilizată conform cerinţelor standardului de referinţă.

11. Identificați și enumerați costurile calității din organizația dumneavoastră, incadrabile în următoarele
categorii:

- costuri de neconformitate cuantificabile


- costuri de conformitate cuantificabile

Ca manager al SMC, după o analiza a acestor costuri, care considerați că sunt principalele doua tipuri,
din fiecare categorie, care ar necesita o prioritate în tratare?

12. Identificați o problemă de calitate în organizație și faceți analiza și ierarhizarea cauzelor acesteia, cu
ajutorul diagramei cauză – efect.

2
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

1. Prezentați pe scurt organizația din care faceți parte, domeniul de activitate și


caracteristicile sistemului de management al acesteia.

Adresa sediului înregistrat : Arad, Str Nikolaus Lenau nr 17,

 Numar de ordine la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: J02/649/21,10,1998


 Cod unic de înregistrare: RO4183008
Superplast International SRL. a fost înfiinţată în 1990 prin asocierea primilor patru membri

fondatori, a luat nastere o companie cu capital integral privat, al carei obiect de activitate era prelucrarea

maselor plastice, specialitate in care cei patru intreprinzatori aveau experienta si idei pe care doreau sa le aplice

in practica.

In primul an, firma si-a pornit activitatea intr-un garaj avand o singura masina de injectat cu actionare

manuala. Treptat, printr-o politica economica inteligenta si datorita unui management agresiv, firma a inceput sa

se dezvolte intr-un ritm rapid. A inceput sa acapareze un segment din ce in ce mai important din piata produselor

din mase plastice, impunandu-se prin diversitea produselor, dar, mai ales, prin calitatea acestora, obiectiv care a

stat la baza conceptiei de success a fondatorilor firmei.

Fiind constient de faptul ca doar acele firme care furnizeaza valoare clientilor sai prin
satisfacerea integrala a cerintele au succes in competitia globala extrem de dinamica, top
managementul Superplast International SRL decide in anul 2008 demararea implementarii unui
Sistem de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008
Având ca preocupare permanentă satisfacerea celor mai exigenţi clienţi ai săi Superplast

International SRL îşi îmbunătăţeşte continuu calitatea produselor şi serviciilor oferite.


Calitatea produselor oferite se garantează prin menţinerea si imbunatatirea sistemului de
management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO 9001:2015.

Domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii cuprinde toate activităţile de

captare a comenzilor de la clienţi, analiza cerinţelor referitoare la produs, aprovizionarea cu

materiale, produse şi servicii, productia articolelor din material plastic, livrare care se desfăşoară

în cadrul Superplast International SRL precum şi îmbunătăţirea continuă a produselor, şi

proceselor.

3
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

2. Alegeți doua dintre cele 7 principii ale managementului calității și propuneți,


pentru fiecare, cîte doua acțiuni care pot conduce la aplicarea eficace a acestor
principii în cadrul organizației din care faceți parte.

Primul principiu la care m-am gândit este cel al orientării către client. In cadrul organizției noastre

există două tipuri de clienți : clienți casnici și cienți industriali. Pentru prima categorie de clienți se fac

studii de piață pentru a vedea care sunt nevoile clienților și a veni în întâmpinarea lor. De asemenea se

promovează produsele noastre pe toate medile de publicitate locală. A doua categorie de clienții este

mai importantă pentru noi. Zona de vest a României s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, sunt multe

companii cu capital străin în zona Timișoara, Arad, Oradea. Către acești clienți venim noi cu

portofoliul nostru și cu experiența dobândită în aproape 30 de ani de injecție mase plastice. În special

industria auto este targetul nostru, deoarece sunt multe componente din plastic in această industrie.

Căutăm să avem o relație strânsă cu clienții noștri de aceea suntem atenți la satisfacția clienților cu

privire la produsele noastre.

Al doilea principiu de management este cel al luării decizilor pe bază de dovezi. Și aici mă refer

în primul rând la managementul de vârf. Administratorul firmei noastre este interesat de acuratețea

informaților din firmă. Astfel, el consultă dovezile scrise, înainte de a lua o decizie. Dovezile scrise

sunt analizele financiare, stocurile, datorii și creanțe, analiza costurilor, analiza vânzărilor și pe baza

acestora ia decizii sau face previziuni pentru firmă. Dar aceste decizii se bazeaza pe acuratețea

informaților durnazate către managementul de vârf.

4
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

3. Intocmiți o fișă de proces, pentru un proces al sistemului de management al


calității din organizația din care faceți parte.

Denumirea procesului : Pocesul de apovizionare cu materie primă.

Reponsabil de proces : Gestionarul șef al magaziei

Documente de referință: Fișă de comandă, Fișa de recepție marfă, Stocurile, Formular de

comandă a producției, Listă Furnizori.

Responsabilități : aprovizionarea este strâns legată de procesul de producție. De aceea trebuie

să fie o bună comunicare și colaborare între cele două departamente. Responsabilii celor două procese

au sedințe zilnice, penru a planifica buna desfășurare a activității.

Procesele conexe : Departamentul Comercial trimite Fișa de comandă de la client către

Departamentul Aprovizionare, iar acesta pe baza stocurilor de materie primă, trimite spre

Departamentul Producție, materialul necesar pentru onorarea comenzii clientului, pe baza Formularului

de comnadă a producției.

Responsabilul de procesul de aprovizionare trebuie să fie mereu atent să nu ajungă în situația

de a nu putea să onoreze o camandă din producție, pentru că o astfel de situație ar genera costuri foarte

mari pentru firmă.

Indicatori de performanta a procesului: ex. : procent de receptii neconforme din nr. total receptii intr-o

luna

Activitati: descrierea procesului pe etape, in cuvinte sau cu diagrama de flux sau trimiterea la

documente conexe (de ex.: procedura operationala de evaluare si selectie a furnizorilor, instructiuni de

receptie etc.)

Monitorizare: responsabilul de proces monitorizeaza periodic (saptamanal/ lunar) indeplinirea

obiectivelor si a indicatorilor stabiliti


5
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Inregistrari rezultate din proces: Fișă de comandă, Fișa de recepție marfă, Stocurile, Formular de

comandă a producției, Listă Furnizori (ceea ce ai pus la doc. de referinta)

4. Analizaţi contextul intern și extern ale organizaţiei din care faceţi parte utilizând
ca instrument analiza SWOT şi, în urma acesteia, stabiliţi cele mai importante 3
măsuri de imbunatăţire/ obiective strategice, care rezultă din analiza efectuată.

STRENGTHS WEAKNESSES

- experința de 30 de ani in injecție de - infrastuctura invehită, mașini de injectie

mase plastice depășite și uzate

- posibilitatea de a injecta o gamă diversă de - lipsa spațiului propiu ( chirie mare )

obiecte din plastic

- specialiștii în injecție ( mașiniștii, reglorii )

OPPORTUNITIES THREATS

- zona de vest în plină dezvoltare economică - fluctuația valutei în euro care ne

in special industria auto afecteză la cumpărarea de materie primă

În urma analizei SWOT, am înțeles că problema principală este infrastructura invechită dar și
vulnerabilitate în fluctuația euro. Ca masură aș propune managementului de vărf, să accesăm
programul de fonduri europene pentru a cumpăra mașini de injecție noi, care ar ajuta foarte mult
departamentul de producție, prin consum mai mic de energie electrică și implicit mai puține rebuturi
produse. Apoi aș propune ca fima să acceseze o linie de credit pentru a putea cumpăra materie primă,
fără a fi afectați de fluctuația euro. În al treilea rând, să căutam cea mai bună variantă pentru a avea
spațiul nostru propiu de desfășurare a activității, pentru că actualele costuri pentru chirie sunt foarte
mari.

6
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

5. Determinaţi şi enumeraţi părţile interne şi externe relevante pentru organizaţia


din care faceţi parte, identificaţi necesităţile şi aşteptările acestora și propuneţi
câte o măsură pentru îndeplinirea așteptărilor celor pe care le consideraţi
primele două cele mai importante părţi interesate interne, respectiv externe.

Părțile interne din organizație: Personalul calificat și necalificat, acținarii firmei

Părțiele externe: Autorităție Statului ( Mediu, Finanțe, ITM, Sănatate, Protecția

Consumatorului) , Clienții, Furnizorii, Băncile și diferiți colaboratori.

La așteptările părții interne aș spune o remunerație corectă pentru munca prestată, iar pentru

actionarii firmei mă găndesc la un profit pe măsura investiției făcute. Pentru personalul necalificat

aș propune programe de formare continuă, asfel incât și incadrarea lor să crească și aș căuta să le

explic și să le arăt că binele lor ține de binele firmei. Iar dacă firma merge bine și acționarii văd

lucrul acesta, vor stimula și mai mult dezvoltarea firmei, implicit și salarile angajaților.

Pentru părțile externe, aș milita pentru o colaborare bună. Pentru Instituțile de Reglementare aș

căuta să fiu todeauna în termenele legale și să nu le depășesc. De asemenea pentru furnizorii noștrii,

să fim într-un program rezonabil de achitare a facturilor prin nedepășirea termenelor de plată.

7
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

6. Identificați, evaluați și stabiliți modalitățile de tratare a riscurilor care pot afecta


atingerea obiectivelor unui proces, la alegere, al sistemului de management al
calității din organizația dumneavoastră.

Dacă luăm procesul de producție din fabrică, obiectivul mare ar fi reducerea numărului de

neconformități și de rebuturi. Unul din riscurile principale pentru procesul de producție este folosirea

materie prime necorespunzătore pentru produsul respectiv. Materia primă are un termen de valabilitate

iar folosirea unei materii prime expirate duce la neconformități. De acea trebuie urmărit atent care este

perioada de valabilitate a materiei prime. Responsabilul de aprovizionare trebuie să urmărească acest

aspect, această acțiune fiind una de evitare a riscului. De asemenea operatorul din producție trebuie să

fie instruit regulat pentru a detecta eventualele defecte care apar. În organizația noastră se pune mare

accent pe această prevenire și evitare a riscului prin instruire continuă a personalului.

8
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

7. Enunțați unul din obiectivele generale ale managementului, extras din "Politica
în domeniul calității", și formulați câte un obiectiv cuantificabil al calității pentru
fiecare dintre compartimentele/ funcțiile implicate în realizarea obiectivului
general, cu menționarea tuturor elementelor care definesc obiectivul
compartimental.

Conducerea Societăţii Superplast International SRL, reprezentată de Directorul General, are în


vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economică a produselor
introduse pe piaţă, dar mai ales depind de calitatea lor .

Pentru a produce şi livra produse de un nivel calitativ cât mai înalt, a satisface cerinţele clienţilor, a
cerinţelor legale şi de reglementare şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC-ului, în cadrul
Superplast International SRL s-au adoptat o serie de măsuri analitice şi constructive, care
coroborate să ducă la atingerea acestor obiective.

Între măsurile constructive, se numără, de exemplu abordarea bazată pe proces, care permit
soluţionarea neconformităţilor în interiorul organizaţiei şi care includ analizele interne cât şi cele cu
clientul.

Măsurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea şi trasabilitatea,


stadiul În cadrul Superplast International SRL, noi suntem total angajaţi să stabilim şi să
atingem standardele de calitate, care sunt capabile să satisfacă sub toate aspectele, cerinţele specificate
şi aşteptările rezonabile ale clienţilor noştri.

Obiective Actiuni Indicatori Tinta Responsa Termen Resurse


specifice pentru bil
realizare

Imbunatatirea Evaluarea si Numar de Reducerea Dep. 31.12 2019 Umane


calitatii prin selectarea neconfor- numarului de Achizitii financiare
utilizarea de furnizorilor; mitati necoformitati Informati
materii prime intocmirea ale la receptia onale
conforme listelor materiei materiei
furnizorilor prime prime cu 25
agreati si % fata de
blocati anul 2018

9
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

8. Menționați două acțiuni pe care managementul le poate aplica în organizație,


pentru stimularea dezvoltării resurselor umane. Argumentați oportunitatea și
fezabilitatea acestor măsuri.

În orice organizație, cred că resursa ceam mai importantă este resursa umană. Orice manager de

vârf care înțelege aceasta caută să dezvolte acestă resursă. Un prim lucru ar fi crearea unui mediu de

lucru plăcut pentru angajați. Atitudinea managerului de vârf se tranzmite pâna la baza organizției. De

aceea managerul ar trbui să fie direct dar respectuos, responsabil dar nu stresant. Ceilați din organizție

vor prelua modelul dat de managementul de vârf. În al doilea rând să se stimuleze programele de

dezvoltare continuă în cadrul organizației, atât prin team building dar si la nivel personal. Oamenii pot

fi educați să dezvolte un mediu de lucru plăcut. Ar trebui să fie politica firmei să dezvolte un mediu

bun de lucru, chiar dacă lucrul acesta nu e trevut în scris.

10
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

9. Analizând procesele și activitățile din organizația din care faceți parte,


identificați-le pe cele care sunt furnizate din exterior, sau posibil de a fi furnizate
din exterior, și descrieți modul cum pot fi ținute sub control.

În cadrul organizației noastre pe mașinile de injecție sunt puse matrițe cu produsele ce vor fi

turnate. Pentru o matriță e nevoie de proiectare, mentenanță și service. Noi am avut un

departament de matrițe dar aceasta a fost externalizat. De aceea suntem într-o strânsă legătură

cu această firmă de service matrițe. Când vine un client cu un produs nou, primul lucru este

proiectarea și fabricarea matriței. Apoi matrița ajunge în custodia nostră si începe producția.

Dacă în procesul de producție apar probleme cu matrița, de mentenață sau de service este

chemată firma externă. După reparație, matrița este verificată și apoi reîncepe procesul de

producție. Deci e nevoie de o obervare strictă a oricărei nereguli și de o colaboarea buna cu

departamentul externalizat.

10. Identificaţi situaţiile în care organizaţia din care faceţi parte utilizează
proprietatea clientului şi descrieţi modul în care aceasta este protejată şi
utilizată conform cerinţelor standardului de referinţă.

11
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

În unele cazuri materialele pot fi furnizate de către client, ca o parte a contractului. Chiar şi în acest caz

s-a prevăzut un proces de inspecţie a bunurilor la primire, pentru a ne asigura de faptul că produsul

primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, că nu s-a deteriorat în timpul transportului şi că

poate fi utilizat pentru scopul propus.

Controlul produsului furnizat de client, este realizat de aceeaşi responsabili care realizează şi

înregistrează controalele la intrarea materialului aprovizionat, care este proprietatea firmei Superplast

International SRL. .

Dacă materialul, care este proprietatea clientului, a rămas nepreluat în magazie, trebuie să fie

identificat cu ajutorul unor etichete de recunoaştere.

Procedura de sistem de referinţă Aprovizionare PS-06 descrie şi modalităţile de sesizare a clientului, în

cazul unor eventuale pierderi, deteriorări sau alte eventuale neconformităţi apărute în timpul

transportului materialului.

Verificarea care se efectuează în cadrul firmei noastre nu absolvă clientul de responsabilitatea de a

furniza un produs acceptabil.

11. Identificați și enumerați costurile calității din organizația dumneavoastră,


incadrabile în următoarele categorii:
- costuri de neconformitate cuantificabile
- costuri de conformitate cuantificabile

12
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Ca manager al SMC, după o analiza a acestor costuri, care considerați că sunt


principalele doua tipuri, din fiecare categorie, care ar necesita o prioritate în
tratare?

Ca fabrică de mase plastice, cu o producție în dezvoltare suntem foarte atenți la costurile calității.

Pentru prima categorie de costuri aș spune că am avut costuri ce decurg din producția produselor

neconforme dar si costuri de refacere a produsului nenconform. Iar analiza acestor costuri ne-a făcut să

înțelegem cât de importantă e calitate în procesul de producție. Când te costă să repari ceva, ești mult

mai atent la ce faci tu în proces. De asemenea se crează o relație tensionată cu clientul dacă șituația se

repetă și greșelile nu sunt inlăturate.

La costuri de conformitate cuantificabile as spune selectarea furnizorilor de materii prime cu

impact asupra conformitații produselor. Dar acordăm sume importante și pentru promovarea companiei

și a produselor noastre. De asemenea se discută de mult timp cu managementul de varf pentru

achiziționarea de mașini noi de injecție.

Ca manager al SMC cred că această ultimă problemă, este vitală pentru noi. Achiziționarea de

utilaje noi este vitală, cu atât mai mult cu cât concurența nostră beneficiază de astfel de utilje. Pentru

dezvoltarea noastra, e necesar ca pe lângă cunoștințele noastre în domeniu să avem și o infrastructură

pe măsură.

12. Identificați o problemă de calitate în organizație și faceți analiza și ierarhizarea


cauzelor acesteia, cu ajutorul diagramei cauză – efect.

13
MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Problema ar fi numărul mare de neconformități din procesul de producție.

OPERATOR MATERIE
PRIMA
NEINSTRUIT
EXPIRATA

NEATENT NECORESPUNZĂTOARE

PRODUSE
NECONFORME

VECHE SI UZATA
VIZUAL

SPECIFIC SE DEFECTEAZA DES

CONTROL MASINA
MATRITA

14