Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

la Istorie
Elaborat de: PALADI MARIA,
ŞMG Bălăneşti, r-nul Nisporeni

Clasa: a VIII-a
Tema: Politica faptului împlinit.
Tipul lecţiei: lecţie de sistematizare şi recapitulare.

Obiective operaţionale:
O1. – să ordoneze pe axa cronologică principalele evenimente din perioada constituirii statului independent România;
O2. – să descrie, în baza imaginilor din manual, personalităţile istorice, care au contribuit la realizarea politicii faptului împlinit.
O3. – să compare reforma agrară efectuată de domnitorul A.I.Cuza în România şi reforma agrară înfăptuită de administraţia ţaristă în
Basarabia;
O4. – să utilizeze documente istorice din perioada în elaborarea unui discurs pe tema „Făuritorii Unirii de la 1859”, utilizînd
documentele istorice;
O5. – să aprecieze perioada 1859-1877 în aspectul dezvoltării politice, economice, sociale.

Strategii didactice: povestirea, explicaţia, diagrama VENN, asociaţii libere, reportajul, PRES, lucrul cu dicţionarul, lucrul în grup.
Mijloace didactice: manualul, postere, dicţionare explicative.

Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare


operaţio-
nale
1. Momentul Pregătirea pentru lecţie. Determinăm
organizatoric gradul de
pregătire pentru
lecţie
Propune motto-ul lecţiei (scris
pe un poster)
„Astăzi nu ai voie: să te cerţi, să
fii rău, să fii urîcios, să fii
nedrept; să nu munceşti, să uiţi
că eşti Om. Astăzi ai voie să
Copyright © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 1
iubeşti!”
2. Enunţarea (Scrise pe un poster) Un elev le citeşte, ceilalţi ascultă Stabilim claritatea
obiectivelor Face explicaţiile necesare obiectivelor
operaţionale

3. Recapitula- O3 Propune un chestionar pentru Scriu în caiete întrebările chestionarului, Autoevaluarea


rea şi sistema- autoevaluare: completînd cu răspunsuri proprii. prin fişa de
tizarea • Studiind temele capitolului „De control
cunoştinţelor la unire la independenţă” am
învăţat...
•La această temă am întîmpinat
următoarele dificultăţi...
•Cred că mi-aş putea îmbunătăţi
performanţele dacă...
•Activitatea mea la lecţii ar
putea fi apreciată ca fiind...

Fixează pe tablă un poster pe


care e scrisă expresia „Politica Lucrul cu dicţionarul. Explicaţia.
faptului împlinit” şi explică Caută în dicţionar şi explică sensul expresiei:
O3 esenţa ei, folosind Dicţionarul „Politică axată pe acte decizionale opuse celor
explicativ. convenite de marile puteri”.

Propune însărcinări de asociere a Lucrul în grup. Asocieri libere. Activitatea în


acestei politici cu evenimentele grup, scriu pe postere; explică în faţa clasei Prezentarea
istorice prezentate în manual. • Dubla alegere. posterilor
• Recunoaşterea Unirii Principatelor.
• Lovitura de stat (2 mai 1864).
• Proclamarea independenţei României.

Propune un şir de însărcinări Doi elevi îndeplinesc însărcinări la tablă;


individuale (la tablă şi în caiete). Elevii din clasă îndeplinesc altă însărcinare.
1. Găseşte corelaţia dintre Un elev la tablă îndeplineşte sarcina.
noţiuni, personalităţi,
O1. evenimente.

Copyright © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 2


2. Ordonează pe axa cronologică
principalele evenimente din
perioada constituirii statului Un elev - la tablă – îndeplineşte sarcina
independent România. Scriu în caiete minieseuri.
1850 1860 1870 1880

1859 1861 1875 1877 1878


O4. 3. Propune să se redacteze un
minieseu cu genericul „Unirea
naţiunea a făcut-o”.
O2. 4. Propune să caracterizeze Lucrul în grup. Metoda PRES.
personalităţile istorice din Elevii se grupează şi îndeplinesc însărcinarea
imagini, care au contribuit la primită.
realizarea politicii faptului
împlinit.
O3. 5. Propune să compare reforma Diagrama VENN. Evaluarea
agrară efectuată de A. I. Cuza în Lucrul în grup. reciprocă
România cu reforma agrară Colectivul de elevi se împarte în 3 grupuri:
înfăptuită de administraţia ţaristă 1 gr. – Caracterizează reforma agrară din
în Basarabia. România.
2 gr. – Caracterizează reforma agrară din
Basarabia.
3 gr. – Determină asemănările acestor reforme.

B
R-----
--------
-------
---------
-------
---------

O5 6. Propune elevilor să studieze Explicaţia. Lucrul cu documentul.


documentul din manual şi să Studiază documentul, explică esenţa
comenteze esenţa proclamaţiei proclamaţiei.
lui A.I.Cuza către locuitorii
Basarabiei.
Copyright © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 3
O4 7. Propune să se realizeze un Reportajul.
reportaj cu genericul „Făuritorii Studiază documentele din manual, realizează
Unirii de la 1859”. un reportaj; un elev ţine rol de reporter, pune
întrebări, ceilalţi elevi răspund la întrebări.
4. Etapa de Propunem elevilor să determine Elevii fac aprecierile de rigoare. Apreciem
totalizare notele definitorii ale perioadei capacitatea
studiate şi să aprecieze elevilor de a
evenimentele istorice din 1859- generaliza,
1877. evidenţiînd
elementele
definitorii ale
unui proces,
perioadă.
5. Tema pentru Propune să scrie un referat Notează în caiete tema pentru acasă.
acasă „Importanţa domniei lui
A.I.Cuza”.

Copyright © Centrul Educaţional Pro Didactica, 2004 4