Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ISTORIE

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -
2004

NOTĂ DE PREZENTARE

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul naţional de


ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar, la disciplina ISTORIE şi care au
absolvit facultăţi de acest profil.
Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor
impuse de noua abordare curriculară a proiectării şi realizării activităţilor didactice. Astfel, plecând de
la o concepţie care operaţionalizează definirea si evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic,
programa are drept scop:

 Evaluarea competenţelor profesorului de istorie în două domenii:


a. cunoştinţe de bază relative la domeniul istoriei;
b. cunoştinţe şi competenţe privind didactica generală şi metodica istoriei;

a. Astfel în domeniul cunoştinţelor de bază vor fi evaluate următoarele domenii de competenţă:


1. Documentarea în domeniul istoriei şi al ştiinţelor sociale în general;
2. Utilizarea metodologiei cercetării istorice;
3. Redactarea lucrărilor ştiinţifice;

b. În cel de-al doilea domeniu de competenţă, privind didactica istoriei, vor fi evaluate
următoarele aspecte:
1. Comunicare
2. Curriculum
3. documentele care alcătuiesc curriculum
4. proiectare didactică
5. proiectare de curriculum la decizia şcolii
6. activităţi extracurriculare
7. Evaluare
8. Dezvoltare profesională

Notă: Subiectele se vor realiza pe baza actualei programe şi a bibliografiei


recomandate

PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI ISTORIE

TEME:
1. Istoria ca obiect de studiu
2. Raportul între logica ştiinţei istorice şi logica disciplinei de învăţământ istorie;
3. Curriculum pentru istorie: planul de învăţământ, programe de istorie, manuale, auxiliare didactice;

2. Obiective şi competenţe în predarea – învăţarea istoriei

3. Conţinutul ştiinţific

4. Valori şi atitudini
5. Demersul didactic la istorie
6. Termeni, noţiuni, concepte istorice şi de didactica istoriei
7. Sursele istorice
8. Metode şi tehnici de predare-învăţare a istoriei
9. Resurse didactice

6. Proiectarea didactică la istorie

7. Evaluarea

8. Activităţi extracurriculare în domeniul istoriei


9. Dinamica relaţiei profesor - elev în procesul de învăţământ

a. Caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor-elev


b. Tipuri de relaţii

BIBLIOGRAFIE:

 Căpiţă, L., Pleşciuc, M., Pregătirea lecţiei de istorie , S.A.I., serie nouă, volumul LX /LXI, 1993
 Cerghit, I. (coord), Curs de Pedagogie, Bucureşti, T.U.B.,1988
 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ, I., Pânişoară, I.O., Potolea, D., Prelegeri pedagogice, Iaşi, Ed. Polirom,
2001
 Cucoş, C., Pedagogie generală, Iaşi, Ed. Polirom, 2000
 Felezeu, C., Metodica predării istoriei, Cluj Napoca, ediţia I 1999, ediţia a II-a, 2000
 Ghid de evaluare pentru istorie , coordonator Rozalia Doicescu, Bucureşti, 2001
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, clasele a IV-a – a VIII-a, Bucureşti, 2001
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară “Om şi societate”, învăţământ liceal,
Bucureşti, 2001
 Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995
 Joiţa, E, Eficienţa instruirii, Bucureşti, EDP,1998
 Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, Bucureşti, E.D.P., 1975
 Manuale şcolare pentru disciplina istorie (gimnaziu şi liceu)
 Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Ed. Aramis, 2000
 Planuri de învăţământ, aflate în vigoare, Bucureşti 2001
 Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a, aria curriculară “Om şi societate”, seria gimanziu, vol.
6, Bucureşti, 1999 , cu moficările ulterioare
 Programe şcolare, aria curriculară “Om şi societate”, seria liceu, vol. 5, Bucureşti, 2001
 Stamatescu, M., Evaluarea valorilor şi atitudinilor, S.A.I., serie nouă, vol XLVI, 2001
 Stamatescu, M., Predarea – învăţarea istoriei şi noile tehnologii de informare şi documentare, S.A.I.,
Bucureşti, 2000
 Stoica, A. (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Bucureşti, Ed. Prognosis,
2001
 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, Ed. Humanitas Educaţional,
2003
 Tănasă, Gh., Metodica predării-învăţării istoriei, ediţia a II-a, Iaşi, 1996
PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CONŢINUTURI
A ISTORIA ROM ÂNILOR

TEME:

1. Geto – dacii
2. Etnogeneza
3. Geneza şi organizarea statului în Evul Mediu
4. Românii în cruciada târzie (secolele XIV – XVI)
5. Ţările Române – între medieval şi modern (secolele XVII – XIX)
6. Constituirea României moderne
7. Ideologii şi viaţă politică până la primul război mondial
8. Societate şi cultură în România modernă în secolul al XIX-lea
9. Românii din afara graniţelor (secolul XIX şi începutul secolului XX)
10. Primul război mondial şi Unirea din 1918
11. România interbelică
12. Al doilea război mondial
13. Regimul comunist în România
14. România după 1989

BIBLIOGRAFIE:
 Academia Română, Istoria Românilor (tratat), Bucureşti, 2001, 2003, capitolele referitoare la tematica
examenului
 Bărbulescu, M. , Deletant D., Hitchins K., Papacostea S., Teodor P., Istoria României, Bucureşti, 2002
 Berindei, D., Cultura naţională română modernă, Bucureşti, 1996
 Brătianu, Gh.,Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1980
 Constantiniu, F., O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti , ediţia I 1997, ediţia a II-a 2000, ediţia a
III-a 2003.
 Deletant, D., România sub regimul comunist, Bucureşti, 1997
 Hitchins, K., Românii 1774 – 1866, Bucureşti, 1998
 Hitchins, K., România 1866 – 1947, Bucureşti, 1996
 Pop, A.I., Istoria Transilvaniei medievale de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul,
CluJ-Napoca, 1997
 Scurtu, I., Buzatu Gh., Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999

PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
CONŢINUTURI

B ISTORIA UNIVERSALĂ

TEME:

1. Orientul antic (Mesopotamia, Egipt, Persia)


2. Lumea greacă (secolele VI – IV îH)
3. Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul)
4. Creştinismul – de la origini până la Reformă
5. Evul Mediu Occidental
6. Bizanţul
7. Lumea islamică
8. Renaşterea şi Reforma
9. Descoperirile geografice
10. Absolutismul (Franţa, Anglia, Rusia)
11. Iluminismul – ideologie şi acţiune (Anglia, SUA, Franţa)
12. Secolul al XIX-lea – secolul naţiunilor
13. Primul război mondial. Lumea interbelică.
14. Al doilea război mondial
15. Lumea postbelică

BIBLIOGRAFIE:

 Bloch, R, Cousin, J., Roma şi destinul ei, vol 1-2, Bucureşti, 1988
 Barber, J., Istoria Europei Moderne, Bucureşti, 1998
 Bernstein, S, Milza, Istoria Europei, vol 1-5, Iaşi, 1998-1999
 Carpentier, J Lebrun, F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997
 Chamoux, Fr. Civilizaţia greacă vol 1-2, Bucureşti,1985
 Chamoux ,Fr, Civilizaţia elenistică, vol 1-2, Bucureşti, 1985
 Chanu, P., Civilizaţia Europei în secolul luminilor, vol 1-2, Bucureşti 1986
 Courtois, S.T., Cartea neagră a comunismului, Bucureşti, 1998
 Fontaine, A, Istoria, războiului rece, vol 1-4, Bucureşti, 1992-1994
 McCauley, M, Rusia, America şi Războiul Rece (1949-1991), Iaşi, 1999
 Soulet, J. F., Istoria comparată a statelor comuniste, Iaşi, 1998
 Tindall, G.B.Shi D.E, America, o istorie narativă, Bucureşti, 1996