Sunteți pe pagina 1din 16

2.1.A.

Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Programul Operaţional Regional 2014-2020


Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri

[titlul proiectului]
PLAN DE AFACERI

Cuprins
1. Firma ................................................................................................................................ 2
2. Investiția ........................................................................................................................... 3
3. Produsul /serviciul ............................................................................................................ 5
4. Strategia de marketing ...................................................................................................... 5
5. Analiza și previziunea financiară ........................................................................................ 9
6. Anexe ............................................................................................................................. 16
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

1. Firma
Precizațiurmătoarele informații de identificare a firmei:
 Denumirea firmei;
SC Ambalaje din Lemn SRL
 Forma de organizare; SRL
 Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare 1432
 Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
 Judetul Iasi, Orasul Iasi, Bulevardul primaverii
 Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului
 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor și asociaților, cote de
participare deținute
 Andronic Andrei-George, cota de participare detinuta- 100%
 Activități autorizate conform art. 15 din legea 359/2004

Descrieți:
 Istoricul firmei - Descrieți succint dezvoltarea și evoluția activității/ produselor/ serviciilor
precum și evoluția principalilor indicatori de performanță din ultimii 3 ani: cifră de
afaceri/total venituri, rezultat al exercițiului, capitalul propriu al acționarilor și numărul de
angajați (personalul), indicatorii de solvabilitate și de profitabilitate.
- Firma Sc Ambalaje din lemn SRL a luat nastere in anu 2015 si are ca principal obiect
de activitate crearea ambalajelor din lemn pentru diferiti clienti persoane juridice.
Cifra de afaceri a companiei in anul 2017 era de 450.000 lei cu un profit din
exploatare in valoare de 10.000 lei si cu ative totale in vlaoare de 200.000 lei. In
momentul de fata compania are 4 angajati dintre care un administrator care se
ocupa cu incheierrea contractelor cu diferiti clienti persoane juridice, 2 muncitori
care lucreaza la crearea ambalajelor din lemn si 1 contabil. Misiunea noastra este sa
putem creste productivitatea si productia de ambalaje din lemn oentru a putea
livrea pentru toata regiunea de Nord Est a Moldovei.
 Activitatea curentă/activitățile curente, dotări actuale (active corporale și necorporale,
spații de producție, prestare servicii)
 Crearea ambalajelor din lemn
 Dotari:Masini de taiat pachete de scanduri, masini de frezat scanduri si paleti, bancuri
pneumatice pentru confectionat paleti, linie automata pentru productia de ladite pentru
fructe si legume
 Resursele umane implicate în activitatea firmei - descrieți succint calificările, expertiza
personalului angajat în activitatea firmei, pe principalele activități desfășurate.
 Administrator-este si proprietartul companiei si se ocupa cu majoritatea problemelor
adiminstrative, semnarea contractelor cu diferiti clienti precum si supravegherea derularii
activitatii
 Contabil
 2 muncitori necalificati care se ocupa cu confectionarea ambalajelor din lemn
 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare publică
 nu exista
 Experiența anterioară în derularea proiectelor cu finanțare proprie
 Proiectul initial a fost derulat in anul 2015 cu 100% finantare proprie
 Viziunea, misiunea, strategia și obiectivele pe termen scurt, mediu și lung
- Misiunea noastra este sa putem creste productivitatea si productia de ambalaje din
lemn pentru a putea livrea pentru toata regiunea de Nord Est a Moldovei.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

2. Investiția
 Identificați domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin proiect și,
dacă este cazul, descrieți experiența firmei în acest domeniu
 Domeniul de activitate este crearea de ambalaje din lemn pentru diferite produse mai exact
paleti din lemn, ladite din lemn si alte ambalaje.
 Firma are o experienta de 3 ani in acest domeniu in care a reusit sa fie competitiva la nivelul
judetului iasi, obtinand contracte cu majoritatea supermarketurilor mari
 Justificați necesitatea realizării investiției. Descrieți modul în care investiția contribuie la
dezvoltarea de noi activități și/sau îmbunătățirea celei/celor existente
 Scopul principal al companiei este acela de a progresa catre recunoastere regionala in
urmatorii 5 ani si recunoastere nationala in urmatorii 10 ani. In acest sens, compania
doreste sa vina cu preturi atractive pentru produsele comercializate clientilor in
preponderent persoanje juridice. Acest lucru este realizabil intrucat s-a observat faptul ca
odata cu cresterea productiei scade si costul mediul al produselor, deci acestea se pot
vinde la un pret mai mic. Totodata o data cu cresterea productiei se pot negocia si
contracte mai avantajoase cu furnizorii de material lemnos care vor livra cantitati mai
mari din acest material la un pret mai atractiv pentru ambele parti. Acest lucru inseamna
si clienti finali mai fericiti de un pret mai mic al produsului final intrucat ambalajul este
mai ieftin.

 Descrieți locul de implementare și exploatare a investiției. Aspecte relevante în acest sens:
- modul în care se realizează accesul la imobilul ce face obiectul investiției
- imobilul este reprezentat de o hala cu o suprafata de 500 mp2 cu iesire direct in
bulevardul primaverii in judetul Iasi, orasul Iasi
- clădirea/spațiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele și echipamentele
(suprafețe, funcțiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare
etc), inclusiv starea utilităților la care are acces imobilul
- suprafata actuala ocupata cu echipamente este de 150 de metri patrati si cu vestiare
si birouri cu 100 de metri patrati. Restul spatiului va fi alocat dupa caz noilor utilaje .
Imobilul detine utilitati de gaz, apa curenta, si energie electrica iar imobilul
reprezinta proprietatea persoanala a principalului asociat care este si administratorul
companiei
- autorizații, avize și acorduri obținute/necesare pentru implementarea și
exploatarea investiției
 lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de
finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli
eligibile, respectiv neeligibile:

Denumirea Valoare
Nr. Preţ unitar Linie Eligibil/neelig
lucrărilor/bunurilor/ UM Cantitate Totală (fără
crt. (fără TVA) bugetară ibil*
serviciilor TVA)
Lucrări de construcții

TOTAL
Dotări (active corporale)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

1 Utilaje buc 10 160.000 160.000 da eligibil

TOTAL
Active necorporale

TOTAL
Servicii

TOTAL
(*se va menţiona suma inclusă pe eligibil şi suma inclusă pe neeligibil)

 descrieți rolul și funcțiunea fiecărui utilaj, echipament propus. Enumerați specificații


tehnice, după caz.
 Utilajele ce se doresc a fi achizionate:
-masini de taiat pachete de scanduri
-masini de frezat scanduri si paleti
-masini de dezmembrat paleti
-masini pentru reparat paleti
-bancuri pneumatice pentru reparat si confectionat paleti
-linie automata pentru productia de ladite pentru fructe-legume

 dacă este cazul, evidențiați caracterul inovativ al investiției, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu) și/sau de proces. Descrieți efectele la nivelul producției sau
prestării de servicii ca urmare a implementării soluției inovative

 includeți, după caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalațiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și
altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice; planșe de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

 detaliați planificarea resurselor umane implicate în realizarea investiției (implementarea


proiectului):
- descrieți echipa care gestionează proiectul: structura, rolurile, funcțiile,
responsabilitățile, relațiile funcționale între membrii echipei de proiect, expertiza
 detaliați planificarea resurselor umane implicate în operarea (exploatarea) investiției:
- identificați și justificați necesarul de personal pentru faza de operare a investiției.
Dacă este cazul, fundamentați creșterea previzionată a numărului mediu de
salariați (stabilit ca indicator de realizare a proiectului)
- compania detine in prezent 4 angajati cu contracte cu norma intreaga urmand sa
creasca numarul acestora pana la 9 angajati cu norma intreaga
- detaliați cerințele pentru faza de operare a investiției, cu descrierea
responsabilităților, compentențelor și abilităților necesare.
- Administratorul supravegheaza si instruieste muncitorii necalificati in manuirea si
operarea utilajelor pentru realizarea ambalajelor din lemn. Toate operatiunile se
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

realizaeaza sub supravegherea administratorului


- Modul în care se va realiza recrutarea, selecția și integrarea (pentru posturile nou
create);
- Se vor posta anunturi pe retele de socializare, internet si ziar
- Descrierea modului în care va fi realizată fiecare activitate, persoanele
responsabile, rezultatele preconizate și durata de realizare a acestora corelate cu
calendarul activităților din graficul Gantt
- Activitatile de achizitie vor fi realizate de administratorul companiei. Acesta va
cumpara pe baza de licitatie utilajele necesare imediat ce proiectul de finantare va fi
aprobat

3. Produsul/serviciul
Descrieți în detaliu produsul/serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizării investiției
propuse în proiect:
 Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacități),
tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forța de
muncă, patente etc).
 Vor fi confectionate in cea mai mare parte ladite din lemn pentru legume fructe, paleti din
lemn pentru sustinerea baxurilor de bauturi racoritoare, ambalarea echipamentelor
electronice de mari diminesiuni si sensibile si alte diverse ambalaje de diminesiuni mai
reduse la cererea clientului
 Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele și
echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienți.
 Prezentați, unde este aplicabil, modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în
producerea/menținerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
 Vor fi utilizate utilaje care sunt superioare tehnologic celor existente deja in companie, mult
mai eficiente, exacte si econome din punct de vededere energetic. De asemenea noile utilaje
care vin si cu un plus de tehnologie aduc si un plus de calitate
 Descrieți modul în care investiția contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,
specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului
de activitate.
 Investitia creste capacitatea de productie si odata cu aceasta, compania are posibilitate de a
trimite oferte si a se extinde si in alte zone geografice, locuri in care nu putea ajunge anterior

4. Strategia de marketing
Identificați piața țintă:
 Descrieți segmentul de piață/grupul țintă căruia se adresează serviciul/produsul rezultat în
urma investiției
 Clientilor persoane juridice care administreaza supermarketuri sau magazine locale
 Dimensiunea pieței țintă (mărimea pieței țintă și tendințele de evoluție pe orizontul de
operare al obiectivului); Identificați aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
 Piata tinta o reprezinta supermarketurile locale si magazinele de dimensiuni mai reduse din
aria judetului iasi si regiunea NE a moldovei
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Analizați stadiul actual al pieţei – nevoi şi tendinţe


 In momentul de fata exista cerere pentru ambalajele din lemn si odata cu crearea de noi
supermarketuri va creste si cererea
 Analizați potențialul de creştere a pieţei
 O data cu extinderea supermarketurilor creste si potentialul companiei SC Ambalaje din lemn
SRL
 Descrieți factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influență
directă asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat
 Economici: Faza ciclului economic
 Politici: Legi privind taierea lemnului
 Legislativi:idem
 Tehnologici: Noi tehnologii de ambalare
 Identificați clienţi existenţi şi potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare (intern, extern),
volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesităților clienților existenți și potențiali
 Clientii existenti sunt in prezent supermarketurile in cea mai mare parte insa si diversi
producatori locali care au nevoie de ambalaje din lemn pentru comercializare sau
transportarea produselor lor
 Analiza mediului concurențial care va cuprinde: Principalii concurenţi, ponderea lor pe
piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (direcţi şi indirecţi); poziționarea în mediul concurențial (dacă este cazul)
prin listarea amenințărilor provenite de la noii veniți, de la produsele de substituție, din
partea concurenților, explicarea puterii de negociere a furnizorilor și clienților, bariere de
intrare (brevete, mărci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit:
investigarea surselor statistice și/sau colectarea informațiilor prin cercetare directă.
 Principalii concurenti: 2 companii care intreprind activitati similare
 Ponderea pe Piata:Ambalaje din lemn SRL-67%, Concurenta 33%
 Puncte tari: Produse la preturi competitive,oferte de preturi care vin o data cu fidelizare
clientilor, experienta in acest domeniu, personal bine pregatit si foarte eficient
 Puncte slabe: Numar mic de angajati, Productivitate inca scazuta
 Oportunitati: Investitia in utilaje pentru cresterea productivitatii, Achizitionarea
concurentilor slabi
 Amenintari: Contopirea celor doua firme concurente
 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidențiază calitățile,
beneficiile și avantajele noilor activități/produse /procese/servicii ce vor rezulta în urma
implementării proiectului pentru care se solicită finanțare, fată de cel al competitorilor)
 Principalul avantaj comepetititv al companiei dupa finantare va fi pretul mult mai scazut al
ambalajelor din lemn in raport cu cel al concurentei

Descrieți obiectivele generale de marketing


 acestea derivă din obiectivele generale ale entității, prin ele urmărindu-se păstrarea
echilibrului între produse și piețe în general (de exemplu : vânzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piață și dezvoltarea de
produse noi pe segmente de piață noi), și, în particular, pot fi și obiective legate de aspecte
ce țin de promovare, resurse umane, prețuri etc.Obiectivele trebuie să fie corelate cu
rezultatele analizei situației existente și trebuie să îndeplinească modelul SMART: Specific;
Măsurabil; Realizabil; Realist, pe o anumită perioadă de Timp
 timpul pentru crearea unui nou ambalaj va fi diminuat cu 20%
 consumul mediu de energie electrica si alti combustibili va fi redus cu 15%
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 datorita preturilor micsorate va creste cererea si din ariile geografice invecinate


 cresterea calitati ambalajelor cu peste 35%
 angajarea unui numar de 5 persoane(4 muncitori necalificati si un portar/paznic)
 satisfacerea exigentelor clientilor

Descrieți strategia (strategiile) de marketing (căile de urmat pentru atingerea obiectivelor de


marketing)
 în cadrul planului de marketing pot fi strategii de piață și strategii corespunzătoare fiecărui
element al mix-ului de marketing (produs, preț, distribuție și promovare).
 Produs-politica celui mai bun raport calitate pret
 Pret-cele mai scazute preturi de pe piata
 Distributie asigurata de catre companie
 Promovare-trimiterea directa a ofertelor companiilor interesate sau potentiale
 Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de
marketing, și anume:
- strategia de produs (se va descrie amănunțit produsul/serviciul, menționându-se
caracteristicile și avantajele pe care le oferă clienților);
- paleti pentru impachetarea produselor fragile electronice in general. Ofera suport
pentru a nu se deteriora in timpul trasportului
- paleti pentru depozitarea baxurilor de bauturi racoritoare. Ofera suport pentru
mutarea unui numar mare de baxuri prin supermarketuri
- ladite pentru legume-fructe. Ofera suport pentru depozitarea, mutarea unei cantitati
medii de legume sau fructe
- strategia sau politica de preț (se vor analiza următoarele elemente de determinare
a prețului: costurile implicate, aprecierile clienților față de produsul/serviciul oferit,
prețurile practicate de către competitori, elasticitatea cererii pentru
produsul/serviciul oferit);
- se va practica un pret mai mic decat cel al competitorilor directi cu peste 15% in
functie de cantitatea de ambalaje achizitionate
- calitatea va fi si ea superioara competitiorilor in ciuda pretului mai scazut
- strategia de vânzări și distribuție (metode de vânzare și canale de distribuție);
- vor fi depuse oferte la toate supermarketurile si toti producatorii locali care ar putea
deveni potentiali clienti

- strategia de promovare și relații publice (se va urmări efectul dorit în promovare,


costurile pe care le implică promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-
media ce vor fi utilizate și analiza rezultatelor promovării);

- reclame doar prin intermediul ofertei de produse depuse in mod direct

Descrieți planul de acțiune și bugetul aferent strategiei de marketing


 Enumerați și descrieți activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing și
implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificați necesitatea realizării acestor
activități și descrieți contribuția fiecăreia la atingerea obiectivelor de marketing.
 Administratorul societatii va depunde ofertele in mod personal sau prin diversi interpusi
tuturor supermarketurile din aria judetului Iasi
 Realizați calendarul activităților propuse, pe luni
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Identificați departamentul/persoaneleresponsabile de realizarea fiecărei activități


 administratorul
 Elaborați bugetul planului de acțiune (modelul recomandat în tabelul de mai jos include o
serie de activități, cu titlu de exemple).
 Justificați costurile estimate pentru fiecare activitate și lună din calendarul de realizare a
activităților.

Nr.
Activitate Luna 1 Luna 2 … Luna n
Crt.
1 Cercetare de piață 15 15 15 15
Redactare materiale publicitare
2 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei
Website, creare și întreținere
3

Total

Identificați riscurile ce pot apărea în realizarea planului de acțiune în condițiile descrise mai sus
sau în atingerea obiectivelor
 Apreciați impactul pe care fiecare risc identificat îl poate avea asupra realizării planului
(e.g. imposibilitatea realizării unei anumite activități, depășirea bugetului alocat unei
anumite activități, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
 Identificați măsuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care îl poate
avea fiecare risc
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

5. Analiza și previziunea financiară

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:


1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă
2. Bugetul proiectului și planul de finanțare
3. Analiza financiară a investiției
4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru
(worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate
valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri
constante, fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu
gri. Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după
cum se specifică.

1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă


Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii
solicitante:
- 1.A-Bilant: Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții
financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-
1).
- 1.B-ContPP: Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent
ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanții care au
mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente
anului (N), respectiv (N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se
calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și
1.B. Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-
Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face în mod automat, în baza
informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare
extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori
de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de
gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.
- 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se
încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.Pentru situația 1 de încadrare
în categoria întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod
automat, în baza informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații
(pct. 2 și 3 din foaia de lucru) fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria
răspundere.

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, nu este necesară prezentarea altor detalii
în această secțiune a planului de afaceri.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

2. Bugetul proiectului și planul investițional


Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului
proiectului și a planului investițional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, așa cum au
fost incluse în formularul cererii de finanțare.
- 2B-Investitie: completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de
implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale.
În cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare
al acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare
al acestuia, folosind informațiile obținute de la banca finanțatoare.
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor
aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/
website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat
care poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile).
Anexațiorice documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul
proiectului și costurile de investiție
- Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în
contextul investiției.
- Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de
finanțare a costurilor investiționale

3. ANALIZA FINANCIARĂ A INVESTIȚIEI

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a
investiției (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completați cu proiecțiile de venituri și cheltuieli
aferente activității ce face obiectul proiectului de investiții, în următoarele scenarii:
- Fără adoptarea proiectului de investiție (Tabel 1) - completați cu veniturile
si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de
investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă
nu desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă)
nu mai completați acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiție (Tabel 2) - completați cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de
investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția
realizată. Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 4
ani. Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că
veniturile și costurile sunt egale cu varianta ”fără proiect” (dacă proiectul
nu generează venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de
numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare
- 3B-Rentabilitate_investitie:Evaluarea profitabilității financiare a investiției și a
capitalului propriu (Rentabilitatea investiției)
Analiza profitabilității este realizată pentru a se stabili dacă subvenția a fost
determinată corespunzător și nu sunt transferate către beneficiarul proiectului
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua, prin calcularea următorilor


indicatori financiari, dacă se justifică cofinanțarea din fonduri nerambursabile:
VNAF (valoarea netă actualizată financiară), RIRF (rata internă de rentabilitate
financiară)
Fluxurile de numerar vizează atât perioada investițională, cat si perioada de
operare. In acest sens, costurile investiționale sunt considerate fluxuri de ieșire, iar
la finalul perioadei de referință este luata in calcul si valoarea reziduala ca element
de intrare.
Fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investiției
nu iau în considerare sursele de finanțare și în consecință nici fluxurile generate de
eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanțele investiției se
evaluează independent de modalitatea de finanțare pentru care se optează.
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei de rentabilitate a proiectului de
investiție pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 4 % în termeni
reali (analiza va fi realizată în preturi constante, fără a realiza ajustări în funcție de
rata inflației)
Valoarea reziduală se calculează în conformitate cu Regulamentul CE 480/2014 -
art. 18 - Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada
de referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin
calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață
rămasă a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul
venitului net actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de
operare.

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor
aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor
formulate, se vor face proiecțiile financiare aferente a celor două situații – fără / cu
implementarea proiectului de investiție – și se vor determina indicatorii marginali
(incrementali / suplimentari ) privind veniturile și cheltuielile din exploatare.
Corelaţi informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul
planului de afaceri.
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune,
dacă entitatea ar continua activitatea fără implementarea proiectului de
investiție (ipoteze referitoare la veniturile și cheltuielile din exploatare, în
funcție de care se va determina fluxul de numerar al entității fără realizarea
proiectului);
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune,
dacă entitatea ar implementa proiectul de investiție (ipoteze referitoare la
veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de care se va determina
fluxul de numerar al entității prin realizarea proiectului);
- Detaliați veniturile din exploatare:
- In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile
asupra cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv
rezultatele concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate
nemijlocit de activitatea firmei conform obiectului sau de activitate,
rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de baza a
societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale luate.
- Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte,


realiste, justificate prin analiza pieței.In ceea ce privește modalitatea
stabilirii prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor
conform cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de
plată” a utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de
preț pe respectiva piață.
AN 1 AN 2
Denumire
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
produs/
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
serviciu
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)

AN 3 … AN n
Denumire
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
produs/
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
serviciu
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)

- DetaliațiCosturile de exploatare(operare) pe elemente componente (costuri de


personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri
administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile
cheltuielilor. Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) şi necesare
investiției.
- Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi:
amortizare, provizioane, neprevăzute etc, nu se vor lua în considerare în
proiecția fluxului de numerar.
- Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursările de credite se
exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de
performanta ai proiectului.
- Nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu
sunt legate de costurile de operare. Aferent activităţii de exploatare
trebuie determinat impozitul pe profit (în funcţie de veniturile de
exploatare impozabile şi cheltuielile de exploatare deductibile) sau, după
caz, impozitul pe cifra de afaceri (în funcţie de cifra de afaceri).
- Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute
drept costuri investiționale, reparațiile capitale și înlocuirile de
echipamente cu durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri
vor fi nominale și alocate perioadei în care se efectuează și nu vor fi
constituite sub forma unor rezerve anterioare plăților efective.
UM/
Pret unitar Valoare medie Valoare medie
Denumire cheltuială Costuri Consum/
lei lunara anuala
Cantitate
Cheltuieli cu Materii prime:
materiile prime si cu ....
materiale .....
consumabile Materiale
consumabile
….
….
Subtotal
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Alte cheltuieli cu Energie electrică


materiale (inclusiv Gaz
cheltuieli cu Apă
prestații externe) …….
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicații
exploatare
Servicii de protecta
muncii
Servicii de medicina
muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate
Servicii de paza și
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
……..
Total

- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de


implementare/operare a rezultatelor proiectului folosind următorul tabel
Personal
Cheltuielile cu
angajat(poziție,
Nr. Salariu net lunar Salariu brut lunar asigurările si An
coform fișei
protecția sociala
postului)

Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma


BAS Contribuții asigurări sociale C.A.S
Fond de sănătate
Fond de șomaj
Fond de risc
Contribuții concedii și indemnizații
Subtotal valori de cotizat la BAS
BS - Impozit pe venituri salariale
Subtotal valori de cotizat la BS

4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare

Analiza proiecțiilor financiare a întreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru


- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si
operare a investitiei - Elaborați proiecția anuală a veniturilor și cheltuielilor
pentru întreaga activitate a societății (nu doar cea aferentă domeniului de
activitate vizat de proiect).Justificați veniturile și cheltuielile previzionate,
prin completarea tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului – completați cu
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustări de valoare și


provizioane, amortizare, precum și previzionarea impozitului. Restul
datelor se vor calcula automat.

Proiecția veniturilor societății (întreaga activitate)


Completațicu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății:
AN 1 AN 2
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari
produse
- Produs 1
- Produs …
Prestari
servicii


Vanzari
marfuri


Închiriere
de spatii


Alte
activitati


Alte
venituri din
exploatare


AN 3 … AN n
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)

Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate)


Completațicu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității

UM/
Pret unitar Valoare medie Valoare medie
Denumire cheltuială Costuri Consum/
lei lunara anuala
Cantitate
Cheltuieli cu Materii prime:
materiile prime si cu ....
materiale .....
consumabile Materiale
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

consumabile
….
….
Subtotal
Alte cheltuieli cu Energie electrică
materiale (inclusiv Gaz
cheltuieli cu Apă
prestații externe) …….
Subtotal
Alte cheltuieli de Telecomunicații
exploatare
Servicii de protecta
muncii
Servicii de medicina
muncii
Servicii prestate de
colaboratori
Servicii de salubritate
Servicii de paza și
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
……..
Total

AN 1 AN 2
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările și Salariu Salariu asigurările și
Nr. Nr.
net/lună brut/lună protecția net/lună brut/lună protecția
socială socială

AN 3 AN N
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările și Salariu Salariu asigurările și
Nr. Nr.
net/lună brut/lună protecția net/lună brut/lună protecția
socială socială

Amortizarea
Perioada de Valoare de Valoare de
Grupa Denumire Valoare
amortizare (luni) amortizat, pe lună amortizat, pe an
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

a. Verificarea sustenabilității financiare a societății


i. Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de
numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate
în considerare, demonstrând că societatea nu întâmpină riscul unui deficit de
numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/
intrării în procedură de insolvență.
ii. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate
costurile (eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru
investiție cat si pentru operare si funcționare), inclusiv veniturile generate de
proiect.
iii. Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz,
surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de
numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează.
iv. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum
și toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare
(fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi
bancare).
v. Valoarea reziduală nu se ia în considerare.
vi. Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de
credite, plăti dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele
și impozitele, alte plăti generate de aranjamentele financiare încheiate pentru
asigurarea surselor de finanțare a investiției.

6. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte
de vedere din planul dvs. de afaceri