Sunteți pe pagina 1din 5

ManagementulRiscurilor

Identificareariscurilor: Evaluarerisc ProImbabipact litate Planificarearspunsului la risc Strategie Msuri Responsabil / costurialocaterspunsuril or la risc

Nr. risc

Cod WBS

Identificarerisc

Descriererisc
Fluctuaiapersonaluluicalificat, cauzat de: - supervizaresau control redus al activitii; - lipsamotivrii; - nivelulsalarial; - absena feed/backuluiprivindrezultatelenmunc; - oportuniti de dezvoltare a carierei; - presiuni ale companiilorconcurente; - oportunitile de muncnaltedomenii&locaii&ri;

II II.1 II.1.1 II.1.2


1

existena la nivelulfirmei a Regulamentului de organizareifuncionare, a unui contract colectiv de munc, care sprevad: Reducerearisculuipr in: Reducereaprobabil itii Reducereaimpactul ui (plan de contingen) - instruireaidezvoltareaprofesional; - definireasistemului de recompense pentruperforman; precumi a contractelorindividuale de munc care prevd: concediiplatite, duratasptamnal, diminuareabeneficiilor in caz de absene, sporuri de fidelitate meninerealegturii cu AJOFM, precumiactualizareaproprieibaze de date cu personal calificatncutareaunuiloc de munc

II.1.3 II.1.4 II.2.2

Riscuri legate de personal

Manager de proiect / 520 Euro cursuri, actualizareinfrastructur, bonusurifidelizare

II.2.1

ncheierea de contracte cu preuri fixe, cu furnizorii de materii prime iechipamente negociere de scutiriaplicabile ONG-ului care particip la implementareaproiectului 3 4 Evitarerisc achiziionarea la termen a resurselormaterialenecesare;cercetri de piapentrualegerea de furnizori de materiale cu costuriavantajoasenraportulpre / calitate. aufostprevzuterezerve de costuri la cap. Diverse ineprevzute

Riscuri legate de costuri

Depireacosturilorprevizionate / programatedatoritrisculuivalutar, inflaiei, riscului de presau a celui de impozitare

Managerul de proiect&Contabil / 5.000 Euro rezerve

Nr risc

Cod WBS

Identificarerisc

Descriererisc

Evaluarerisc ProbaImpact bilitate

Strategie

Planificarearspunsului la risc Responsabil/costurialocate Msuri rspunsurilor la risc


programareaactivitilor cu estimarea realist a durateiacestora, utilizareareelei de precedene, precumiidentificareaaceloractiviti care se aflpedrumul critic i a crorntrzierepoatentrziantregulp roiect reactualizareaperiodic a graficuluiproiectuluiprinreprogramare aactivitilornlimitelerezervelor de timp liber utilizareaunui management eficient al programariiactivitilorprin software performant monitorizareaianalizareaposibilitil or de reducere cu costuriminime a activitilorce nu influeneazgraficulproiectului.

II.1 II.1.1
3 ntrzierinexecuialucrrilor, datorateerorilor de programare Reducerearisculuipr inreducereaprobabili tiii a impactului

II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.2

Riscuri legate de termenul de execuie

Manager de proiect / 150 Euro (costuri legate de organizareimonitorizare)

II.2.1

Riscuri legate de disponibilizarearesur selormateriale

ntrzierinlivrare ale furnizorilor de echipamenteimateriale, datorit fie calitiinecorespunztoare a materialelor&echipamentelor , fie a indisponibilitiicantitilorsoli citate

contractencheiatepetermen lung cu furnizoritradiionaliavndclauzeclare privindcalitateaitermenele de livrare Reducerea probabilitiiriscului 3 3 Reducereaimpactulu iriscului existenancadrulcontractelor a unorclauzeincluzndpenaliti de ntrziere existena / asigurareaunuistoc tampon de materiale, care pot fi utilizatepna la incheiereacontractelor, perfect viabiliuzitatpentruacest gen de activiti

Manger de proiect / 150 Euro (consultanncheiere contract) Inginer constructor / 1000 Euro (stocmateriale)

Nr. risc

Cod WBS

Identificarerisc

Descriererisc

Evaluarerisc ProbaImbilitate pact

Planificarearspunsului la risc Strategie Msuri


ncheierea de contracte cu furnizorirecunoscuipentrucalitateaec hipamentelorfurnizate Reducereaprobabiliti i de apariie Transfer risc realizareaprobelor de funcionarepentrutoateechipamentel eutilizate pentrutoateechipamenteleutilizateest eprevzutn contract service gratuitnperioada de garanie, precumicondiiile de service nperioada de post garanie

Responsabil / costurialocaterspunsurilor la risc

Funcionareanecoresp unz

II.2.2
5 Riscuritehnice

II.1.4

toare a unorechipamnetecom ponente ale fntniiarteziene, sistemuluiiluminarepar c, sistem de joacpentrucopii.

Inginer constructor 130 Euro (probe funcionare)

II.1 II.1.1
6 Riscuri de cataclisme naturalemajore (cutremur, furtuni, secet, inundaii)

II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.2

Acest tip de riscuripoate, pe de o parte, mpiedicarealizareapro iectului, decinendeplinireaterm enilorcontractuali cu influennegativnreal izareaveniturilorprecon izate, iarpe de alt parte poatecauzapierderi la nivelulactivelorfirmei.

Transfer 2 2 risc ncheierea de asigurri

Manager de proiect 140 Euro (prime asigurare)

Nr. risc

Cod WBS

Identificarerisc

Descriererisc

Evaluarerisc ProImbabipact litate

Planificarearspunsului la risc Strategie Msuri Responsabil / costurialocaterspuns urilor la risc

II.1 II.1.1
7

II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.2

Riscurimeteorolog ice

Existposibilitateaapariieiunorploi/furt uni de micintensitate - ncondiiiilen care proiectul se desfoarinperioada de primvari care pot ntrzia o serie de activitiprogramatenaceastperioad pregtireamplasament, spturi, terasamente

suplimentarefor de munc asigurarea cu prelate iacoperiuri mobile din stocurilefirmei, dacestenecesar gestiuneariscurilormeteorologiceprinnc heiereaunorasigurri gen derivate meteo.

Reducere impact 2 3 Transfer risc

Inginer constructor/ 1240 Euro (suplimentarefor de munc) Manager de proiect / 180 Euro (prime asigurare)

II.1 II.1.1
8 Manipulareanecorespunztoare a echipamenteloriutilajelor care poate conduce la accidente de munc cu repercursiuniiasupraproductivitiiic alitiimuncii Reducereprobabilitate Reducere impact programe de instruirepelinie de SSM; utilizarea de echipament de protecie specific.

Manger de proiect / 140 Euro(nstruiri SSM) Inginer constructor/ 840 Euro echipamentprotectie

II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.2.2

Riscuri legate de securitateamuncii

Nr. risc

Cod WBS

Identificarerisc

Descriererisc

Evaluarerisc Pro-baImbilitapact te

Planificarearspunsului la risc Strategie Msuri Responsabil / costurialocaterspu nsurilor la risc

Disfuncionaliti de comunicare: - ncadrulechipei de proiect; Risc 9 Evitare - ntreechipa de proiectinivelelesuperioare de management ale firmei; - ntreechipa de proiectistakeholderi. 1 2 Acceptare

ntlniri de lucrusptmnale la nivelulechipei ; informrilunare ale conduceriifirmeiprivindprogresulluc rrilor; informareaperiodic o dat la douluni a stakeholderilor, privindstadiulrealizriiproiectului.

III.1.2
comunicaional

Manager de proiect&Secretarproi ect/ 130 Euro (cheltuieliorganizare edine, evenimenteinformar e)