Sunteți pe pagina 1din 5

Acatistul Tatlui Ceresc (pentru vindecare)

Rugaciuni incepatoare In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie ! (de ori! Imparate ceresc, "angaietorule, Duhul adevarului, #are pretutindenea esti si toate le implinesti, $istierul %unatatilor si Dadatorule de viata, vinosi Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, &unule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste'ne pe noi (de ori!. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Prea Sfanta Treime, miluieste'ne pe noi( Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste (de ori!. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, #are esti in ceruri, sfinteasca'se numele Tau, vie imparatia Ta, faca'se voia Ta precum in cer asa si pe pamant. )ainea noastra cea de toate zilele da'ne'o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne iz%aveste de cel rau . Amin!

Tropar (de ori! Dumnezeule )reasf*nt +i )rea%inecuv*ntat Tat, #eresc, vindec,'ne pe noi de %olile noastre +tiute +i ne+tiute, ca mul-umind +i .nchin*ndu'ne, s, Te sl,vim +i s, Te l,ud,m pe Tine, pe Fiul T,u ' Domnul Iisus, pe Duhul Sf*nt +i .ntreaga Dumnezeire $e+nic, +i de necuprins cu mintea noastr,. #ondac / )reasl,vit +i )realuminat fiind .n Sf*nta 0mp,r,-ie, to-i Te respect, +i se smeresc atunci c*nd le comunici c*te ceva, iar noi p,c,to+ii, cu umilin-, Te rug,m din toat, inima1 $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! Icos / 0n marea Ta %un,tate Doamne, ai comunicat rom*nilor c, ai multe Raze Sfinte, precum +i multe 2fecte $indec,toare +i de aceea noi spunem cu credin-,, din toat, inima a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe ale+ii T,i din toat, lumea! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care fac $oia Ta #ea Sf*nt,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care Te iu%esc pe Tine! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care 0l iu%esc pe Domnul Iisus 3ristos! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care 0l iu%esc pe Duhul Sf*nt! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care 4 iu%esc pe "aica Domnului! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care iu%esc Dumnezeirea #ea $e+nic,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care prop,v,duiesc Sf*nta 2vanghelie! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac 5 Tat,l #eresc a %inevoit s, comunice +i s, se arate de'a lungul veacurilor .ntr'o form, accesi%il,, iar cei care au avut aceast, %inecuv*ntare I'au c*ntat cu %ucurie1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Tat,l 6ostru #el #eresc comunic, cu ale+ii S,i +i .i sf,tuie+te numai de %ine, ca pe ni+te fii ai 7ui, iar noi fiind oameni tem,tori, 0i cerem vindecare rug*ndu'7 a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei credincio+i +i virtuo+i!
/

$indec,'i Tat, #eresc, pe cei care au neputin-e! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care fac $oia Ta! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care Te sl,vesc! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care respect, Dumnezeirea! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care cu drag Te ascult,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei milostivi! $indec,'i Tat, #eresc, pe Fiii 7uminii! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac #u Iu%ire Sf*nt, prive+ti spre ),m*nt +i .i o%servi pe unii care lucreaz, &inele, precum +i pe cei care Te iu%esc +i .i .ncura8ezi la lucrul cel sf*nt pe to-i cei care Te sl,vesc c*nt*ndu'9i1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 0n inimile noastre tre%uie s, avem mult, iu%ire pentru Dumnezeu Tat,l, Fiul +i Sf*ntul Duh, pentru "aica Domnului, pentru Sfintele )uteri #ere+ti +i 0ngere+ti +i pentru to-i Sfin-ii. Av*nd iu%ire sf*nt, +i rug*ndu'ne cu evlavie, putem fi a8uta-i +i vindeca-i1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei spre care prive+ti! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care fac &inele pe ),m*nt! $indec,'i Tat, #eresc, pe iu%itorii de Dumnezeu! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se roag, cu inima! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care au evlavie la )uterile #ere+ti! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care aspir, spre valori spirituale! $indec,'i Tat, #eresc, pe iu%itorii de Sfin-i +i de sfin-enie! $indec,'i Tat, #eresc, pe to-i cei care 4 iu%esc pe "aica Domnului! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac : 0n marea Ta iu%ire de oameni po-i s,'i vindeci pe cei smeri-i, milostivi, care postesc +i fac poc,in-, sincer, din inim, +i se roag, pentru vindecare +i mul-umindu'9i 9ie Doamne, 0-i c*nt, din inim,1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos : )e noi to-i ne po-i vindeca cu Razele Tale Sfinte, f,cute prin "inunata 7ucrare a Ta +i de aceea noi cre+tinii postim, ne smerim, ne .nchin,m +i Te rug,m Doamne, a+a1 $indec,'ne Tat, #eresc, c, e+ti #el "ai "are Iu%itor #eresc! $indec,'ne Tat, #eresc, cu Razele Tale $indec,toare! $indec,'ne Tat, #eresc, de patimi +i de tot ce este r,u .n noi! $indec,'ne Tat, #eresc, de %olile trupe+ti +i suflete+ti! $indec,'i Tat, #eresc, pe to-i cei care se roag, din tot sufletul! $indec,'i Tat, #eresc, pe to-i cre+tinii de pe ),m*nt! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care Te iu%esc +i se smeresc! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei %olnavi +i f,r, speran-, de .ns,n,to+ire! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac ; &inecuv*nt*ndu'i pe to-i credincio+ii din Rom*nia, ne'ai recomandat s, avem mult, iu%ire pentru Domnul Iisus, pentru )reacurata Sa "aic, +i pentru toate Sfintele )ersonalit,-i #ere+ti, iar noi, ascult*nd acest minunat .ndemn, iu%indu'Te nespus Doamne, cu to-ii 0-i c*nt,m1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos ;
5

)rin $oia Ta Dumnezeiasc, ai hot,r*t s, ne veste+ti nou, oamenilor, mai des, cele cere+ti, s, ne ascul-i .n mod direct +i s, ne vindeci prin 7ucrarea Ta Sf*nt,. )entru aceasta Te rug,m a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe %inecuv*nta-ii cre+tini din Rom*nia! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei %olnavi, care nu'+i g,sesc medici t,m,duitori! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei suferinzi de %oli grele +i incura%ile! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei -intui-i la pat, pentru care se fac rug,ciuni! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei %olnavi, chinui-i de duhurile necurate! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei chinui-i de dureri cumplite! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei .ndurera-i, pentru care se fac slu8%e de maslu! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei supu+i durerilor fizice +i suflete+ti! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac < )entru vindecarea cre+tinilor care Te iu%esc, ai Sfintele Raze $indec,toare, iar noi cu to-ii dorind t,m,duire ne .nchin,m 9ie Doamne, ne rug,m +i cu mul-umire 0-i c*nt,m1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos < "ul-i dintre cre+tini pot cere )rotec-ie Sf*nt, de la Tine, Tat, #eresc, iar .n "area Ta 0ndurare pe mul-i .i po-i prote8a cu Sfintele Raze )rotectoare. Doamne cu credin-, Te rug,m a+a1 $indec,'i Tat, #eresc pe cei care cu credin-, cer Sfintele Tale Raze $indec,toare! $indec,'i Tat, #eresc +i trimite'le +i Sfintele Tale Raze )rotectoare! $indec,'i Tat, #eresc pe cei care cu os*rdie se roag, la Tine! $indec,'i Tat, #eresc +i prote8eaz,'i pe cei care fac lucrare sf*nt,! $indec,'i Tat, #eresc +i prote8eaz,'i pe to-i ale+ii T,i! $indec,'i Tat, #eresc +i prote8eaz,'i pe to-i urma+ii no+tri! $indec,'i Tat, #eresc +i prote8eaz,'i pe cei dragi nou,! $indec,'i Tat, #eresc +i prote8eaz,'i pe to-i cre+tinii de acum +i din viitor! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac = "ulte locuri sunt .n Sf*nta 0mp,r,-ie #eresc,, numai noi cre+tinii s, fim vrednici pentru a le ocupa, ca .mpreun, cu #ei din #eruri s,'9i c*nt,m, Doamne1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos = 0n viitor vor fi mul-i iu%itori de Dumnezeu, care vor cunoa+te detalii despre minunatele Raze Dumnezeie+ti, dar acum cu evlavie s, ne rug,m +i s, cerem vindecare a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care cer Razele )reasfintei Treimi! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care vor un loc .n #erul Sf*nt! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care Te iu%esc +i au evlavie la Tine! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care st,ruiesc .n post +i .n rug,ciune! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se smeresc +i sunt milostivi! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care sunt iu%itori de Dumnezeu +i de cele sfinte! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei singuri, %olnavi +i nea8utora-i! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care sunt spri8in familiilor lor! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac > Dac, se va poc,i vr,8ma+ul vr,8ma+ilor, cu toate duhurile lui cele rele +i dac, se vor .ntoarce la Dumnezeu to-i cei care 7'au uitat de'a lungul veacurilor, tot ar mai r,m*ne locuri .n #eruri. #ei din Sf*nta 0mp,r,-ie a 7uminii sl,vindu'7 pe Dumnezeu 0i c*nt, plini de iu%ire sf*nt,1 Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Icos > 6ici un p,cat nu este dac, noi cre+tinii vom .ndemna duhurile rele la poc,in-, +i pe cei necredincio+i la credin-,, cer*nd vindecare trupeasc, +i sufleteasc, +i spun*nd a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se lupt, cu duhurile rele! $indec,'i Tat, #eresc, pe cre+tinii care .ndeamn, la poc,in-,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care au cura8 duhovnicesc! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se lupt, cu for-ele r,ului! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care sunt ataca-i de for-ele oar%e +i .ntunecate! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se lupt, cu du+manii nev,zu-i! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care s*rguiesc pentru .nt,rirea &inelui! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se lupt, pentru .nt,rirea ortodo?iei! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac @ #u to-ii s, ne str,duim s, facem poc,in-, c*t mai mult,, c, oriunde este loc de mai %ine +i .nchin*ndu'ne cu credin-, +i cu smerenie s,'I c*nt,m 7ui Dumnezeu1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos @ Sfintele )ersonalit,-i #ere+ti se str,duiesc cu mult, dragoste sf*nt, s,'+i .nt,reasc, virtu-ile +i calit,-ile cere+ti, iar noi dorindu'ne vindecare Te rug,m Doamne, a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care fac poc,in-, zilnic,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care 0-i cer a8utorul! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care conlucreaz, cu #ei de Sus! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei -intui-i .n %oal,! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care tr,iesc .n Rom*nia! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se chinuiesc trupe+te +i suflete+te! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care .mplinesc $oia Ta! $indec,'i Tat, #eresc, pe to-i cei din poporul T,u! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac /A 0n "area Ta &un,tate, Tat, #eresc, dore+ti s, auzi +i mul-umirile celor care 9i se roag,, nu numai cererile +i necazurile lor +i de aceea, mul-umindu'9i pentru toate 0-i c*nt,m1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos /A #ei care cred +i 9i se roag, din toat, inima, cu iu%ire +i cu speran-,, vor fi .n-ele+i, a8uta-i, vindeca-i +i prote8a-i. )un*ndu'ne toat, speran-a .n Tine Doamne, Te rug,m a+a1 $indec, Tat, #eresc, trupurile noastre chinuite! $indec, Tat, #eresc, min-ile noastre %olnave! $indec, Tat, #eresc, sufletele noastre .ntunecate! $indec, Tat, #eresc, %olile pe care medicii no+tri nu +tiu s, le vindece! $indec, Tat, #eresc, ura, l,comia, trufia, orgoliul, m*ndria +i tot ce ne .m%oln,ve+te! $indec, Tat, #eresc, toate poftele care ne chinuiesc +i ne .m%oln,vesc! $indec, Tat, #eresc, neputin-ele noastre +i .nt,re+te'ne credin-a! $indec, Tat, #eresc, toat, %oala din noi +i cur,-e+te'ne de tot r,ul! $indec,'ne pe noi, Tat, #eresc! #ondac // Aceia care cu adev,rat se vor ruga cu credin-, Tat,lui, Fiului +i Sf*ntului Duh, )uterilor #ere+ti $indec,toare de &oli, vor fi t,m,dui-i +i cu %ucurie 0i vor c*nta 7ui Dumnezeu1 Aliluia! Aliluia! Aliluia!
:

Icos // Tat,l #eresc Atoateziditor, #are prin )uterea Sa cea "are a creat totul, poate da vindecare, .nt,rire, .n-elep-ire, iluminare, protec-ie sf*nt,, celor ce doresc din inim, +i cer cu credin-, toate acestea1 $indec, Tat, #eresc, ),m*ntul cu cele ale sale! $indec, Tat, #eresc, plantele +i animalele de pe ),m*nt! $indec, Tat, #eresc, oamenii ' zidirea Ta cea c,zut, .n p,cat! $indec, Tat, #eresc, min-ile noastre +i .n-elep-e+te'ne! $indec, Tat, #eresc, sufletele noastre +i .nal-,'le .n rug,ciune p*n, la #erul Sf*nt! $indec, Tat, #eresc, inimile noastre +i umple'le cu Iu%ire Sf*nt,! $indec, Tat, #eresc +i cur,-, tot r,ul din noi +i din apropierea noastr,! $indec,'ne Tat, #eresc, trimi-*ndu'ne nou, Sfintele Tale Raze $indec,toare +i )rotectoare! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! #ondac /5 6iciodat, nu'i vei refuza pe cei care se roag, pentru a do%*ndi calitatea de vindec,tor, de conlucr,tor ceresc, de aceea to-i %inecredincio+ii 0-i c*nt, Doamne, din toat, inima1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos /5 #ei care se roag, mult, .mplinesc #uv*ntul Sf*nt al 2vangheliei, .+i a8ut, aproapele, fac fapte %une, pot do%*ndi calit,-i spirituale deose%ite. #u credin-, +i cu dorin-a de a'i a8uta pe ceilal-i, s, spunem a+a1 $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care vor s, ai%, calit,-i sfinte! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care vor s, ai%, virtu-i deose%ite! $indec,'i Tat, #eresc, pe to-i ro%ii T,i cei %olnavi +i p,c,to+i! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care se roag, mult! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei milostivi +i care .i a8ut, pe cei .n nevoin-e! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care vor s, conlucreze pentru &ine! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care .mplinesc #uv*ntul 2vangheliei! $indec,'i Tat, #eresc, pe cei care Te roag, mult acest lucru! $indec,'ne pe noi Tat, #eresc! (de // ori pentru %oli grele! #ondac / (de ori!

Dumnezeule )reamilostiv +i )rea%inecuv*ntat, Tat, #eresc, Te rug,m vindec,'ne de %olile sufletului, ale trupului +i ale min-ii, smere+te'ne, .n-elep-e+te'ne, d,'ne umilin-, +i poc,in-, pentru p,catele noastre, .nt,re+te'ne credin-a +i dragostea sf*nt,, f,'ne r,%d,tori +i .ndur,tori +i alung, de la noi toate relele +i pe to-i vr,8ma+ii no+tri cei v,zu-i +i pe cei nev,zu-i, ca s,'9i c*nt,m din toat, inima1 Aliluia! Aliluia! Aliluia! (apoi icos / +i condac /! Rugciune ctre Tatl Ceresc pentru vindecare Doamne Dumnezeule #el .n Treime Sl,vit, Tat, #eresc, cu lacrimi de poc,in-, Te rug,m iart,'ne toate p,catele noastre. Te rug,m vindec,'ne pe noi (nume! pe cei dragi nou, +i pe to-i care 9i se roag, +i 0-i cer vindecare, c, la Tine Doamne, ne este toat, speran-a. Te rug,m vindec,'ne de %olile sufletului, ale trupului +i ale min-ii +i alung, de la noi toate relele +i pe to-i vr,8ma+ii no+tri cei v,zu-i +i pe cei nev,zu-i. Te rug,m vindec,'ne pe noi p,c,to+ii spre a face $oia Ta #ea Sf*nt,. Te rug,m %inecuvinteaz,'ne, .nt,re+te'ne .n credin-,, smere+te'ne +i d,'ne cele %une +i de folos sufletelor, min-ilor +i trupurilor noastre. Doamne Dumnezeule Tat, #eresc, noi Te sl,vim, Te iu%im +i 0-i mul-umim pentru toate, acum +i .n vecii vecilor. Amin!
;