Sunteți pe pagina 1din 44

Primaria ___________________

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI__________________ Anexa la HCL nr.______din_____

Cap.I Dispoziii ge e!a"e Art.1Comuna este unitate adminsitrativ-teritorial cu personalitate juridic,care deine patrimoniu i are iniiativ n ce privete administrarea intereselor pu!lice locale. Adminsitraia pu!lic a comunei se ntemeia" pe principiile descentrali"rii autonomiei locale,deconcentrrii serviciilor pu!lice, eli#i!ilittii autoritilor administraiei pu!lice locale, le#alitii i al consultrii cetenilor n soluionarea pro!lemelor locale de interes deose!it. Autoritile administraiei pu!lice prin care se reali"ea" autonomia local la nivelul comunei sunt Consiliul local,ca autoritate deli!erativ i primarul comunei ca autoritate executiv,alese con$orm le#ii. Primarul,viceprimarii,secretarul comunei, mpreun cu aparatul de specialitate al primarului constituie o structur $uncional,cu activitatea permanent,denumit Primria comunei%%%%%%%% care duce la ndeplinire &otr'rile consiliului local i dispo"iiile primarului,soluion'nd pro!lemele curente ale colectivitii locale. Art.( Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin actele normative,primarul !ene$icia" de un aparat de specialitate,pe care l conduce.Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente $uncionale.)umirea i eli!erarea din $uncie a personalului din aparatul de specialitate se $ace de ctre primar n condiiile le#ii. Art.* +n $uncie de natura atri!uiilor sta!ilite n competena sa,personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statut de $uncionar pu!lic sau personal contractual. Cap.II S#!$%#$!a o!ga iza#o!i%& Art. , Aparatul de specialitate al primarului comunei este or#ani"at n compartimente,constituite n con$ormitate cu or#ani#rama apro!ata ,dup cum urmea"-

Cap.III A./012300L4 C56PA/.064).4L5/ APA/A.2L20 74 8P4C0AL0.A.4 AL P/06A/2L20 Art. 9. Atri!uiile compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului Comunei sunt urmtoarele A.PRIMARUL A#!i'$#ii(

a: atri!utii exercitate in calitate de repre"entant al statului, in conditiile le#ii; !: atri!utii re$eritoare la relatia cu consiliul local; c: atri!utii re$eritoare la !u#etul local; d) atri!utii privind serviciile pu!lice asi#urate cetatenilor; e: alte atri!utii sta!ilite prin le#e. <(: 0n temeiul atri!utiilor de la lit. a:, primarul indeplineste $unctia de o$iter de stare civila si de autoritate tutelara si asi#ura $unctionarea serviciilor pu!lice locale de pro$il, atri!utii privind or#ani"area si des$asurarea ale#erilor, re$erendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atri!utii sta!ilite prin le#e. <*: 0n exercitarea atri!utiilor preva"ute la lit. !:, primarula: pre"inta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale; !: pre"inta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si in$ormari; c: ela!orea"a proiectele de strate#ii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune apro!arii consiliului local; <,: 0n exercitarea atri!utiilor preva"ute la lit. c:, primarula) exercita $unctia de ordonator principal de credite; !: intocmeste proiectul !u#etului local si contul de inc&eiere a exercitiului !u#etar si le supune spre apro!are consiliului local; c: initia"a, in conditiile le#ii, ne#ocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale; d: veri$ica, prin compartimentele de specialitate, corecta inre#istrare $iscala a contri!ua!ililor la or#anul $iscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar. <9: 0n exercitarea atri!utiilor preva"ute la lit. d:, primarula) coordonea"a reali"area serviciilor pu!lice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul or#anismelor prestatoare de servicii pu!lice si de utilitate pu!lica de interes local;

!) ia masuri pentru prevenirea si, dupa ca", #estionarea situatiilor de ur#enta; c: ia masuri pentru or#ani"area executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile preva"ute la art. *= alin. <=: lit. a:-d: din Le#ea nr (19>(??1, respectiv 1. educatia; (. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu &andicap, a persoanelor varstnice, a $amiliei si a altor persoane sau #rupuri a$late in nevoie sociala; *. sanatatea; ,. cultura; 9. tineretul; =. sportul; @. ordinea pu!lica; A. situatiile de ur#enta; B. protectia si re$acerea mediului; 1?. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de ar&itectura, a parcurilor, #radinilor pu!lice si re"ervatiilor naturale; 11. de"voltarea ur!ana; 1(. evidenta persoanelor; 1*. podurile si drumurile pu!lice; 1,. serviciile comunitare de utilitate pu!lica- alimentare cu apa, #a" natural, canali"are, salu!ri"are, ener#ie termica, iluminat pu!lic si transport pu!lic local, dupa ca"; 19. serviciile de ur#enta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; 1=. activitatile de administratie social-comunitara; 1@. locuintele sociale si celelalte unitati locative a$late in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; 1A. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe ra"a unitatii administrativ-teritoriale; 1B. alte servicii pu!lice sta!ilite prin le#e; (?. acordarea unor sporuri si altor $acilitati, potrivit le#ii, personalului sanitar si didactic; (1. sprijinirea , in conditiile le#ii, a activitatatii cultelor reli#ioase; ((. activitatea or#anismelor prestatoare de servicii pu!lice si de utilitate pu!lica de interes local; d: ia masuri pentru asi#urarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului e$ectuarii serviciilor pu!lice de interes local preva"ute la art. *= alin. <=: lit. a:-d: din Le#ea nr (19>(??1 repu!licata, ce sunt mentionate mai sus, precum si a !unurilor din patrimoniul pu!lic si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

e: numeste, sanctionea"a si dispune suspendarea, modi$icarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa ca", a raporturilor de munca, in conditiile le#ii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor pu!lice de interes local; $: asi#ura ela!orarea planurilor ur!anistice preva"ute de le#e, le supune apro!arii Consiliului Local si actionea"a pentru respectarea prevederilor acestora; #: emite avi"ele, acordurile si autori"atiile date in competenta sa prin le#e si alte acte normative; &: asi#ura reali"area lucrarilor si ia masurile necesare con$ormarii cu prevederile an#ajamentelor asumate in procesul de inte#rare europeana in domeniul protectiei mediului si #ospodaririi apelor pentru serviciile $urni"ate cetatenilor. <=: Pentru exercitarea corespun"atoare a atri!utiilor sale, primarul cola!orea"a cu serviciile pu!lice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei pu!lice centrale din unitatea administrativ- teritoriala, precum si cu Consiliul Cudetean. Art.A.<1: 0n exercitarea atri!utiilor de autoritate tutelara si de o$iter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la or#ani"area si des$asurarea ale#erilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atri!utii sta!ilite prin le#e, primarul actionea"a si ca repre"entant al statului in localitate. <(: 0n aceasta calitate, primarul poate solicita pre$ectului, in conditiile le#ii, sprijinul conducatorilor serviciilor pu!lice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei pu!lice centrale din unitatile administrativteritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot $i re"olvate prin aparatul de specialitate. Art.B. Atri!utiile de o$iter de stare civila si de autoritate tutelara pot $i dele#ate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor $unctionari pu!lici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit le#ii. Art.1?. 0n exercitarea atri!utiilor sale primarul emite dispo"itii cu caracter normative sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta pu!lica sau dupa ce au $ost comunicate persoanelor interesate, dupa ca".

*. +ICEPRIMARUL , Diceprimarul ndeplineste urmatoarele a#!i'$#ii( - este su!ordonat primarului si are relatii de cola!orare cu secretarul; -este nlocuitorul de drept al primarului, primul cola!orator al acestuia, pentru reali"area o!iectivelor si sarcinilor administratiei pu!lice locale si l repre"inta c'nd este ca"ul, din dispo"itia acestuia, n relatiile cu persoanele $i"ice si juridice; - ndruma si coordonea"a activitatea personalului din aparatul de specialitate al primarului , a$lat n su!ordinea sa, con$orm structurii or#ani"atorice apro!ate; - raspunde si in$ormea"a periodic primarul si Consiliul local de activitatea des$asurata. A#!i'$tii -e"ega#e p!i -ispozitia p!i.a!$"$i( - ndruma si suprave#&ea"a activitatea #ardienilor pu!lici, con$orm an#ajamentelor contractuale; - controlea"a i#iena si salu!ritatea localurilor pu!lice si a produselor alimentare puse n v'n"are pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; - asi#ura reparti"area locuintelor sociale pe !a"a &otar'rii consiliului local; - exercita controlul asupra activitatilor din t'r#uri, piete, o!oare, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru !una $unctionare a acestora; -raspunde de inventarierea si administrarea !unurilor care apartin domeniului pu!lic si domeniului privat al comunei; -urmareste modul de or#ani"are a evidentei lucrarilor de constructii si punerea la dispo"itia autoritatilor administratiei pu!lice centrale a re"ultatelor acestor evidente; -ia masuri pentru controlul depo"itarii deseurilor menajere industriale sau de orice $el, pentru i#ieni"area malurilor cursurilor de apa, precum si a decolmatarii vailor locale si a podetelor; - $ace propuneri de $inantare a o!iectivelor de investitii de interes pu!lic si urmareste reali"area acestora con$orm documentatiilor apro!ate; - cola!orea"a cu compartimentul de ur!anism n vederea reali"arii lucrarilor de investitii si reparatii precum si a ac&i"itiilor pu!lice; - asi#ura ntretinerea si !una $unctionare a imo!ilelor apartin'nd Primariei si a instalatiilor a$erente; - veri$ica si con$irma lunar situatiile de lucrari n vederea e$ectuarii platilor si raspunde de corectitudinea e$ectuarii acestora; - or#ani"ea"a selectia de o$erte si adjudecarea acestora pentru ac&i"itii de !unuri, servicii si lucrari, con$orm le#islatiei n vi#oare, ntocmeste si avi"ea"a contractele nc&eiate precum si dosarul ac&i"itiei pu!lice cu respectarea tuturor prevederilor le#ale n vi#oare; - pre#ateste toate documentele le#ate de receptia lucrarilor, terminarea lor si receptia $inala, particip'nd la receptia lucrarilor; - urmareste executarea lucrarilor con$orm contractelor nc&eiate; - veri$ica modul de asi#urare a calitatii lucrarilor contractate si procedurile $olosite; - raspunde de intretinerea si repararea drumurilor de pe teritoriul comunei; -constata contraventiile si aplica sanctiunile preva"ute n 5rdonanta Euvernului ,*>1BB@ privind re#imul drumurilor, repu!licata; -.or#ani"ea"a licitatii pu!lice privind concesionarea terenurilor pentru constructii si nc&irierea terenurilor cu alta destinatie dec't cea de locuinte;

- ntocmeste planul anual privind volumul si $elul lucrarilor de reparatii curente si capitale ce urmea"a a se e$ectua la imo!ilele proprietatea domeniului pu!lic, valoarea lucrarilor ce tre!uie executate n str'nsa concordanta cu masurile impuse de le#e cu privire la si#uranta n exploatare a imo!ilului; -urmareste si raspunde de reali"area pro#ramului anual de reparatii capitale si curente; - ntocmeste $isele lucrarilor de investitii si listele anexa la !u#etul propriu si modi$icarea lor n situatia recti$icarilor de !u#et; - ntocmeste trimestrial si transmite la Consiliul Cudetean situatia reali"arii investitiilor si platii acestora; - ntocmeste si transmite lunar catre Earda )ationala de 6ediu si 8istemul de Eospodarire a Apelor situatia reali"arilor la investitii; - raportea"a situatia v'n"arii spatiilor; - transmite Compartimentului 2r!anism datele privind situatia investitiilor pentru statistica; -reactuali"ea"a periodic, n $unctie de evolutia preturilor devi"ele #enerale pentru o!iectivele de investitii apro!ate; - nre#istrea"a corespondenta si acorda raspunsuri n vederea solutionarii n termen le#al a pro!lemelor reparti"ate, inclusiv a notelor de audienta sau a interpelarilor $ormulate de catre consilierii locali; -asi#ura o!tinerea avi"elor le#ale la documentatiile de executie pentru lucrarile proprii n vederea o!tinerii autori"atiei de construire; -suprave#&ea"a a#entii economici asupra prevenirii eliminarii accidentale de poluanti n mediul nconjurator; -identi$ica si ntocmeste pro#rame pentru eliminarea depo"itarilor necontrolate de deseuri, participa la de"a$ectarea unor amenajari improvi"ate si improprii pentru cresterea animalelor n "one locuite si alte activitati <puncte critice identi$icate, urmarire cantitati de deseuri evacuate:; - propune si urmareste reali"area lucrarilor de curatire si ntretinere a cursurilor de apa <evacuari deseuri, decolmatari, operatii de de#ajare a al!iilor cursurilor de apa: n cola!orare cu 8.E.A.; - propune si urmareste reali"area masurilor de adoptare a unui sFstem inte#rat de mana#ement al deseului solid, cu implementarea unui sFstem or#ani"at de colectare selectiva a deseurilor; - are atri!utii de control al #enerarii, colectarii, stocarii, transportului si tratarii deseurilor menajere si de constructii si implementarea planului local de #estiune a acestora, si a instalatiilor pentru stocarea si neutrali"area deseurilor menajere si de construcie si a celor pentru eliminarea deseurilor industriale si periculoase; -actionea"a n scopul mentinerii si cresterii capacitatii de colectare a deseurilor menajere, stradale si industriale, a cresterii capacitatii de transport al deseurilor menajere si stradale; -propune solutii pentru or#ani"area colectarii animalelor moarte si a activitatii de ecarisaj amenajare put sec>cimitir de animale; -initia"a si participa la actiuni de voluntariat privind mediul nconjurator n scopul implicarii cetatenilor n actiunile de #ospodarire si n$rumusetere a localitatii; -urmareste respectarea normelor de i#iena si sanatate pu!lica, raspunde reclamatiilor n acest domeniu; solutionea"a cererile adresate de cetateni si reparti"ate de conducere;

- lucrea"a pentru asi#urarea masurilor necesare pentru protectia sanatatii pu!lice, cu sprijinul si su! suprave#&erea conducerii si a or#anelor de specialitate; - urmareste asi#urarea masurilor corespun"atoare pentru conservarea si protectia mediului si prevenirea poluarilor accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa prin depo"itarea necontrolata a deseurilor de catre a#entii economici si cetateni; - cola!orea"a cu Earda )ationala de 6ediu, 0nspectoratul de Protectia mediului, 8istemul )ational de Eospodarirea Apelor si alte or#anisme ne#uvernamentale interne si internationale de pro$il; - ntocmeste si reali"ea"a proiecte de protectia mediului cu autoritatile si institutiile din strainatate pe !a"a de parteneriate; - initia"a si sustine actiuni de educare a populatiei privind protectia mediului, valori$icarea deseurilor re$olosi!ile; - urmareste respectarea prevederilor le#ale n domeniul mediului, a normelor le#ale de i#iena si sanatate pu!lica; - urmareste reali"area cadrului le#al de $unctionare a tuturor o!iectivelor si activitatilor des$asurate de catre Primarie cu toate sectiile apartinatoare, respectiv ela!orea"a documentatiile necesare o!tinerii autori"atiilor de $unctionare, precum si pentru alte avi"e necesare pe proiecte de in$rastructura locala; - de"volta pro#rame n domeniul protectiei mediului si a serviciilor de utilitate pu!lica; - participa la ela!orarea materialelor de sinte"a privind serviciile de interes pu!lic. ela!orea" planul anual de in$iintare parcuri si #radini pu!lice, rea!ilitare alei pietonale in "onele ver"i si de re$acere a covorului as$altic in parcurile existente pe ra"a com. , n con$ormitate cu o!iectivele i necesitatile prev"ute n le#islaie ; asi#ura indrumarea si controlul executiei lucrarilor in parcuri, #radini pu!lice si scuaruri, veri$ica corectitudinea aplicarii tari$elor si intocmeste procesul-ver!al de receptie a lucrarilor spre decontare lunara; asi#ura evidenta supra$etelor precum si inventarierea speciilor de ar!ori si ar!usti din "onele ver"i de pe ra"a municipiului si tine evidentele preva"ute in le#islatia in vi#oare; reali"area prevederilor din planurile de ur!anism si amenajarea teritoriului, n acord cu necesitatile populatiei, in ceea ce priveste caile de acces, tinand cont de prevederile le#islative. propune i or#ani"ea" pro#rame de promovare a unei atitudini corespun"toare a comunitii n le#tur cu importana mentinerii spatiilor ver"i in viata ur!ei; propune si urmareste reali"area de noi "one ver"i, de spatii de joaca in com. si participa la intocmirea proiectelor de amenajare peisajera a parcurilor si scuarelor ; controlea" modul de aplicare i respectare a le#islaiei speci$ice n ceea ce privete meninerea strii de curenie i salu!ritate pe ra"a com. , de ctre persoanele $i"ice i juridice, in "onele ver"i si in imediata lor apropiere; raspunde, potrivit prevederilor le#ale, de mentinerea supra$etelor ocupate de "onele ver"i in municipiu si actionea"a in vederea cresterii permanente a supra$etelor ocupate de parcuri, #radini si scuaruri, in con$ormitate cu de"voltarea ur!ei;

raspunde de intretinere si toaletarea ar!orilor si ar!ustilor existenti de-a lun#ul cailor de acces G prin $irme speciali"ate - urmarind in permanenta starea de sanatate a acestora. rspunde de e$ectuarea controlului activitii comerciale i de prestri servicii des$urat de a#enii economici, asi#ur'nd aplicarea dispo"iiilor le#ale din actele normative, care re#lementea" acest domeniu, precum i din &otr rile cu caracter normativ emise de Consiliul Local i dispo"iiile emise de Primar pentru des$urarea unui comer civili"at; veri$ic aplicarea H.C.L. n vi#oare, n pieele, t'r#urile i vadurile comerciale dincomuna; ndeplinete orice alte atri!uii privind controlul comercial sta!ilite prin le#islaia n vi#oare i prin H.C.L.; atri!uii privind autori"area a#enilor economici ce comerciali"ea" produse i servicii de pia pe ra"a comunei, n con$ormitate cu re#lementarile le#ale; ntocmirea de re$erate i proiecte de &otr're speci$ice serviciului; evidena a#enilor economici care datorea" taxe pentru ocuparea temporar sau permanent a terenurilor i urmrirea ncasrii acestora; ntocmirea de contracte con$orm le#islaiei n vi#oare i H.C.L.; ntocmirea i distri!uirea de adrese, ntiinri de plat, somaii ctre de!itori; atri!uii privind or#ani"area i des$urarea licitaiilor pu!lice; ntocmirea a!onamentelor i urmrirea ncasrii taxelor pentru a#enii economici ce ocup domeniul pu!lic i privat al statului; ntocmirea de contracte con$orm le#islaiei n vi#oare i &otr rilor Consiliului Local; ntocmirea i ela!orarea a!onamentelor de $uncionare pentru a#enii economici ce des$oar activiti comerciale sau prestri servicii n puncte de lucru de pe ra"a com. ; ntocmirea i eli!erarea permiselor de li!er trecere pentru autove&iculele mai #rele de * tone; ntocmirea i eli!erarea avi"elor de principiu n vederea autori"rii <avi" de mediu, avi" de colectare deeuri industruale recicla!ile:;

A!#./ Diceprimarul ndeplineste si alte atri!utii ncredintate de catre primar sau Consiliul local. A!#.0 +n ca" de vacanta a $unctiei de primar, precum si n ca" de suspendare din $unctie a acestuia, atri!utiile sale vor $i exercitate de drept, de catre viceprimar, p'na la validarea mandatului noului primar, sau, dupa ca", p'na la ncetarea suspendarii.

C. SECRETAR Atri!uii -

asi#ur !una or#ani"are a lucrrilor consiliului local,precum i soluionarea altor aspecte din activitatea acestuia,prin aplicarea dispo"iiilor actelor normative care sta!ilesc competenele autoritii deli!erative a administraiei pu!lice locale; asi#ur, pre#tirea materialelor i a edinelor consiliului local; asi#ur - multiplicarea materialelor de edin; ntocmirea i naintarea consilierilor locali a dosarelor de edin>materialelor de edin n $ormat electronic,la termenele prev"ute n re#ulamentul de or#ani"are i $uncionare a consiliului local; asi#ur convocarea consilierilor locali n vederea des$urrii edinelor comisiilor de specialitate,precum i a edinelor ordinare i extraordinare ale consiliulu local i repre"entanilor compartimentelor de specialitate, dup ca" ; aduce la cunotin ordinea de "i, precum i data, ora i locul de des$urare a edinelor Consiliului Local prin a$iarea la sediul instituiei, inserarea in site-ul Primriei i transmiterea acestora ctre mass G media; pu!lic proiecte de &otr'ri ntr-un spaiu accesi!il pu!licului, pe site-ul instituiei i le transmit persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor in$ormaii; asi#ur relaia cu societatea civil i primirea propunerilor, su#estiilor i opiniilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de &otr're propus; asi#ur ntocmirea i ar&ivarea proceselor-ver!ale <minutelor: ale edinelor Consiliului Local ; asi#ur, dup $iecare edin a Consiliului Local, si#ilarea &otr'rilor adoptate n edinele de consiliu ; comunic &otr'rile adoptate de Consiliul Local, 0nstitutiei Pre$ectului judetului 6e&edinti; ine evidena interpelrilor $ormulate de ctre consilierii locali n cadrul edinelor i le transmite compartimentelor de specialitate ale Primriei pentru $ormularea rspunsurilor, precum i petiiile adresate de ceteni Consiliului Local; nre#istrea", pstrea", ar&ivea" i comunic compartimentelor de specialitate &otr'rile Consiliului Local ; asi#ur implementarea prevederilor le#ale privind declaraiile de avere,de interese i de incompati!iliti ale aleilor locali,con$orm actelor normative n materie; primete cereri,petiii,sesi"ri i reclamii, nre#istrate la sediul primriei i adresate consilierilor locali,consiliului local sau comisiilor de specialitate,de diverse persoane $i"ice sau juridice; asi#ur, n condiiile le#ii, $olosirea documentelor pe care le are n pstrare, eli!erarea copiilor i extraselor de pe orice act solicitat din ar&iva Consiliului Local; ndeplinete i alte atri!uii sta!ilite prin dispo"iia Primarului care prin natura lor $ac o!iectul i speci$icul compartimentului. ine evidena i comunic tuturor compartimentelor interesate actele normative nou aprute privind admnistraia pu!lic local i pro!leme de interes #eneral;

or#ani"ea"a i #estionea"a depo"itul de ar&iva al institutiei; asi#ur or#ani"area activitii de sistemati"are i coordonare a actelor normative administrative, precum i coninutul i $orma juridic adecvate pentru $iecare act normativ. primete de la compartimentele $uncionale i ine evidena dispo"iiilor primarului, ntr-un re#istru special; multiplic i distri!uie dispo"iiile primarului pentru ducerea la ndeplinire, ctre compartimentele $uncionale i persoanele interesate; comunic 0nstituiei pre$ectului judeului 6e&edini, n termenul prev"ut de le#e, dispo"iiile primarului, n vederea exercitrii controlului de le#alitate; ntocmete re$erate i redactea" dispo"iii ale primarului iurmrete ducerea la ndeplinire a acestora; ntocmete periodic in$ormri privind executarea &otr'rilor adoptate de Consiliul Local ; ntocmete situaii centrali"atoare re$eritoare la actele administrative, urmrind modul de ndeplinire a tuturor dispo"iiilor i &otr'rilor emise de autoritile administraiei pu!lice a com. ; or#ani"ea" i asi#ur asistena te&nic i juridic a edinelor comisiilor de specialitate ; privitor la or#ani"area ale#erilor locale, #enerale i consultarea prin re$erendum a populaieio coordonea" lucrrile pentru ale#erile locale, camerei deputailor, senatului i preedintelui; o $ace propuneri privind delimitarea seciilor de votare; o $ace propuneri privind sta!ilirea locurilor de a$iaj electoral, a celor pentru or#ani"area adunrilor pu!lice i a sediilor seciilor de votare; o asi#ur e$ectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secii de votare, pentru scrutinurile sta!ilite i le pred preedinilor acestora; o asi#ur condiiile necesare consultrii de ctre ceteni a listelor electorale; o pstrea" listele electorale permanente i asi#ur actuali"area acestora mpreun cu 8erviciul Pu!lic Comunitar Local de 4viden a Persoanei. comunic din o$iciu in$ormaiile de interes pu!lic pre"entate ntr-o $orm accesi!il i concis care s $acilite"e contactul persoanei interesate cu autoritatea pu!lic ; pu!lic i actuali"ea" anual un !uletin in$ormativ care cuprindeo actele normative care re#lementea" or#ani"area i $uncionarea autoritii sau instituiei pu!lice; o structura or#ani"atoric, atri!uiile compartimentelor, pro#ramul de $uncionare, pro#ramul de audiene al autoritii; o numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii i ale $uncionarului pu!lic

responsa!il cu di$u"area in$ormaiilor pu!lice; o denumirea, sediul, numerele de tele$on, $ax, adresa de e-mail i adresa pa#inii de 0nternet; o sursele $inanciare, !u#etul i !ilanul conta!il; o pro#ramele i strate#iile proprii; o lista cuprin"'nd documentele de interes pu!lic; o lista cuprin"'nd cate#oriile de documente produse i #estionate potrivit le#ii; o modaliti de contestare a dispo"iiilor i deci"iilor autoritii pu!lice n situaia c'nd o persoan se consider vtmat n privina dreptului de acces la in$ormaiile de interes pu!lic solicitate. s dea din o$iciu pu!licitii un raport periodic de activitate al autoritii, s re"olve solicitrile privind in$ormaiile de interes pu!lic i s or#ani"e"e $uncionarea punctului de in$ormare-documentare, s primeasc solicitrile privind in$ormaiile de interes pu!lic <ver!ale sau scrise: nre#istr'ndu-le i eli!er'nd solicitantului con$irmare scris cu data i numrul de nre#istrare a cererii, s reali"e"e o evaluare primar a solicitrii sta!ilind dac in$ormaia solicitat este o in$ormaie comunicat din o$iciu, $urni"at la cerere sau exceptat de la li!erul acceso dac in$ormaia solicitat este deja comunicat din o$iciu, in$ormea" solicitantul de ndat, dar nu mai t'r"iu de 9 "ile, despre acest lucru precum i sursa unde poate $i #sit; o dac in$ormaia solicitat nu este comunicat din o$iciu, solicitarea se transmite compartimentului de specialitate din cadrul autoritii pu!lice, pentru a veri$ica dac in$ormaia este exceptat de la accesul li!er al cetenilor, potrivit le#ii; o dac in$ormaia solicitat este identi$icat ca $iind exceptat de la accesul li!er la in$ormaie, se asi#ur n termen de 9 "ile de la nre#istrare, in$ormarea solicitantului despre acest lucru; o dac in$ormaia nu este exceptat de la accesul li!er al cetenilor, compartimentul de in$ormare i relaii pu!lice redactea" rspunsul ctre solicitant mpreun cu in$ormaia de interes pu!lic sau cu motivaia nt'r"ierii ori a respin#erii solicitrii; rspunsul se nre#istrea" i se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, n termen le#al; o dac solicitarea nu se ncadrea" n competenele autoritii pu!lice locale, n termen de 9 "ile de la primire compartimentul relaii pu!lice trimite solicitarea ctre instituiile sau autoritile competente i in$ormea" solicitantul despre aceasta; s reali"e"e or#ani"area i $uncionarea punctelor de in$ormare-documentare ;

asi#ur disponi!ilitatea n $ormat scris <la a$iier, su! $orm de !rouri sau electronic: a in$ormaiilor comunicate din o$iciu ; or#ani"ea" n cadrul punctului de in$ormare-documentare al instituiei accesul pu!licului la in$ormaiile $urni"ate din o$iciu; ntocmete anual un raport privind accesul la in$ormaiile pu!lice care va cuprindeo numrul total de solicitri de in$ormaii de interes pu!lic; o numrul total de solicitri pe domenii de activitate; o numrul de solicitri re"olvate $avora!il; o numrul de solicitri respinse; o numrul de solicitri adresate in scrisa - pe suport de &'rtie ! - pe suport electronic o numrul de solicitri adresate de persoane $i"ice; o numrul de solicitri adresate de persoane juridice; o numrul de reclamaii administrativec - re"olvate $avora!il d - respinse o numrul de pl'n#eri n instan. e - re"olvate $avora!il $ - respinse # - n curs de soluionare o costurile totale ale compartimentului de in$ormare i relaii pu!lice i sumele total ncasate pentru serviciile de copiere a in$ormaiilor de interes pu!lic solicitate; o numrul estimativ de vi"itatori ai punctului de in$ormare-documentare; acest raport va $i adresat conductorului autoritii i va $i $cut pu!lic s identi$ice i s actuali"e"e in$ormaiile de interes pu!lic care sunt exceptate de la accesul li!er, potrivit le#ii. ndeplinete i alte atri!uii sta!ilite prin acte normative sau ncredinate de autoritatea deli!erativ i executiv. aplicarea prevederilor Le#ii nr. 9(>(??*, privind transparena deci"ional G asi#ur relaia cu societatea civil privind propunerile, su#estiile i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse, con$orm cerinelor le#ii privind transparena deci"ional n administraia pu!lic; nre#istrea" n re#istrul special petiiile G cererile,reclamaiile,sau propunerile $ormulate n scris de ceteni sau or#ani"aii le#al constituite, adresate Primrie nre#istrate la re#istratura Primriei i reparti"ate compartimentului,soluionare petiii de secretarul ; naintea" petiiile nre#istrate compartimentelor de specialitate, n $uncie de o!iectul acestora,cu preci"area termenului de trimitere a rspunsului ; rspunde la petiiile i sesi"rile reparti"ate i redactea" rspunsul n termen;

pre"int conducerii Primriei rspunsurile pentru nsuire i semnare,dup care le expedia" ctre petiionari, n termenul prev"ut de le#e ; se ocup de clasarea i ar&ivarea petiiilor ; trimite, n termen de 9 "ile de la nre#istrare,petiiile #reit adresate Primriei,autoritilor sau instituiilor pu!lice care au ca atri!uii re"olvarea pro!lemelor sesi"ate i ntiinea" petiionarul despre aceasta ; petiiiile primite de la alte autoriti sau instituii pu!lice se solutionea" n termen de *? de "ile de la nre#istrarea n cadrul Primriei ; clasea" petiiile anonime sau pe cele n care nu sunt trecute datele de identi$icare a petiionarului ; n situaia n care petiiile necesit o cercetare mai amnunit,solicit conductorului instituiei prelun#irea termenului se soluionare cu cel mult 19 "ile ; n ca"ul n care un petiionar adresea" mai multe petiii, sesi"'nd aceiai pro!lem,acestea se vor conexa petentul urm'nd s primeasc un sin#ur rspuns ; dac dup trimiterea rspunsului se primete o nou petiie cu acelai coninut,aceasta se clase" la numrul iniial,$c'ndu-se meniunea despre $aptul c s-a rspuns ; atenionea" conductorii serviciilor din aparatul de specialitate al primarului despre eventualele reclamaii ale cetenilor nemulumii de rspunsurile primite; trimestrial pre"inta conducerii Primriei un raport privind modul de soluionare a petiiilor. primete i nre#istrea" corespondena adresat direct,prin pot sau n $ormat electronic Primriei i Consiliului local, n raport cu coninutul ei pe care o reparti"ea" conducerii primriei ; distri!uie corespondena compartimentelor,con$orm re"olutiilor puse de conducerea primriei,pe !a" de semntur i asi#ur, n termen; urmrete circuitul documentelor ntre compartimente,i re"olvarea acestora,descrc'nd din re#istrul de intrare - iesire corespondena re"olvat ; expedia" corespondena de rspuns i cea creat din o$iciu,pe care o depune la pot, n termen ; ridic de la pot corespondena,coletele potale i alte materiale sosite pe adresa Primriei ; operea" n re#istre i condici datele cerute de $ormularistic,re$eritoare la corespondena expediat ; mpreun cu ceilali $uncionari din cadrul primariei urmrete termenul de soluionare a petiiilor nre#istrate ; rspunde de #estionarea corect a valorilor materiale < tim!re,plicuri: i justi$icarea acestora ; ntocmete pe !a"a propunerilor celorlalte compartimente nomenclatorul ar&ivistic al instituiei,termenele de pstrare i urmrete aplicarea acestora n con$ormitate cu prevederile Le#ii nr.1=>1BB=- Le#ea Ar&ivelor )aionale ; veri$icarea si preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe !a"a de inventare; ntocmete re#istrele de eviden curent <pentru $iecare spaiu de ar&iv n parte:;

asi#ur aranjarea documentelor pe criterii de temporalitate i speci$icitate; asi#ur pstrarea documentelor n ar&iv n condiii optime pentru a evita de#radarea acestora; ia msuri cu privire la conservarea, selecionarea ar&ivei i predarea materialelor selectate la Ar&ivele )aionale sau dup ca", a#enilor economici de colectare a deeurilor; la solicitarea compartimentelor din cadrul instituiei sau a altor solicitani, eli!erea" copii dup pe actele ar&ivate cu caracter pu!lic i rspunde n termen la cererile cetenilor reparti"ate ; ntocmete adeverine privind vec&imea n munc a an#ajailor instituiilor ale cror evidene se a$l spre pstrare n ar&iva Primriei; asi#ur aplicarea unitar a le#islaiei n vi#oare i urmrete modi$icrile le#islative care survin; pune la dispo"itie, pe !a"a de semnatura, si tine evidena documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; veri$ic la restituire inte#ritatea documentelor imprumutate ; ntocmete documentele necesare pentru apro!area or#ani#ramei, a numrului de personal i a statului de $uncii pentru aparatul de specialitate al primarului i serviciile pu!lice $r personalitate juridic de su! autoritatea consiliului local; redactea" /e#ulamentul de or#ani"are si $uncionare a aparatului de specialitate al primarului i /e#ulamentul de ordine interioar, n cola!orare cu conducerea direciilor i compartimentelor independente din structura acestuia ; ntocmete anual, n cola!orare cu compartimentele a$late n structura aparatului de specialitate al primarului proiectul Planului de ocupare a $unciilor pu!lice, care va $i supus spre apro!are consiliului local, la iniiativa primarului,cu avi"ul preala!il al A#eniei )aionale a Huncionarilor Pu!lici; asi#ur ncadrarea n numrul de personal sta!ilit potrivit or#ani#ramei i statului de $uncii apro!ate i asi#ur ntocmirea i acuali"area !a"ei de date ; ntocmete lucrrile necesare pentru numirea>an#ajarea, avansarea>promovarea, trecerea>mutarea temporar sau de$initiv n cadrul altui compartiment, trans$erarea, dele#area de atri!uii i ncetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de munc, dupa ca", pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului i din serviciile pu!lice $r personalitate juridic; pe !a"a or#ani#ramei i a statelor de $uncii apro!ate, ntocmete statele de personal pe care le supune apro!rii ordonatorului principal de credite ; asi#ur aplicarea corect i la timp a actelor normative cu privire la sta!ilirea,majorarea sau indexarea salariilor de !a" pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului i serviciilor pu!lice $r personalitate juridic; pstrea" i ine la "i carnetele de munc ale salariailor, oper'nd toate modi$icrile intervenite ca urmare a sc&im!rii $unciei, clasei, #radului >treptei pro$esionale,modi$icrii salariului, p'n la nm'narea acestora ctre titulari;

nre#istrarea personalului nou an#ajat i a modi$icrilor intervenite n activitatea celui existent n I/e#istrul #eneral de eviden a salariailorJ n $ormat electronic ; operea" n re#istrul de eviden a $uncionarilor pu!lici toate modi$icare intervenite n cariera $unctionarilor pu!lici ; ine evidena $unciilor i a $uncionarilor pu!lici i comunic A#eniei )aionale a Huncionarilor Pu!lici orice modi$icare intervenit n !a"a de date; #estionea" declaraiile de avere ale $uncionarilor pu!lici din cadrul aparatului de specialitate al primarului i serviciilor pu!lice $r personalitate juridic ; #estionea" i nre#istrea" declaraiile de interes ale $uncionarilor pu!lici din cadrul aparatului de specialitate al primarului i serviciilor pu!lice $r personalitate juridic n I/e#istrul declaraiilor de interesJ; monitori"ea" perioada de sta#iu a $uncionarilor pu!lici de!utani i urmrete respectarea procedurii privind de$initivarea n $uncie pu!lic a acestora ; ntocmete, completea" i ine evidena dosarelor pro$esionale ale $uncionarilor pu!lici si personalului contractual asi#ur'nd con$idenialitatea datelor cuprinse n acestea;eli!erea" titularului dosarului, la cerere, copii ale actelor existente la dosar; ine evidena sanciunilor disciplinare aplicate $uncionarilor pu!lici i personalului contractual ; transmite preedintelui comisiei de diciplin a $uncionarilor pu!lici toate documentele solicitate; #estionea" $iele de evaluare a per$ormanelor pro$esionale individuale pentru personalul ncadrat cu contract individual de munc i rapoartelor de evaluare a per$ormanelor pro$esionale individuale ale $uncionarilor pu!lici ; ntocmete proiectul Planului anual de per$ecionare pro$esional i urmrete derularea pro#ramelor de per$ecionare; ntocmete rapoartele trimestriale i anuale privind $ormarea pro$esional; #estionea" pro#ramarea concediilor de odi&n i e$ectuarea acestora, acordarea i evidena altor cate#orii de concedii<concediile pentru evenimente $amiliale deose!ite, suplimentare, de studii, $r plat etc:, evidena concediilor medicale, de maternitate, pentru creterea copilului n v'rst de p'n la ( sau * ani, dupa ca"; eli!erea" adeverine privind calitatea de salariat, la solicitarea salariailor ; rspunde de depunerea n termen a dosarele de pensionare pentru limit de v'rst i invaliditate de ctre an#ajaii care ndeplinesc condiile prev"ute de le#ei ; ntocmete raportrile statistice speci$ice evidenei de personal; rspunde de re"olvarea cererilor, reclamaiilor i sesi"rilor care revin n competena compartimentului; ndeplinete orice alte atri!uii date de ctre Primar,care, prin natura lor, sunt de competena sau se ncadrea" n o!iectul i atri!uiile compartimentului;

7. Co.pa!#i.e #$" 1$!i-i%

Atri!uii repre"inta Consiliul Local si Primria com. in $ata instantelor de judecata, in liti#iile cu terte persoane ; depune intampinari, cereri reconventionale sau de c&emare in #arantie atunci cand institutia pu!lica e c&emata in calitate de parata si pune conclu"ii orale sau scrise in $ata instantelor de judecata ; $ormulea"a cereri de c&emare in judecata a unor persoane $i"ice sau juridice pentru apararea drepturilor si intereselor Consiliului Local, respectiv ale Primriei com. , pentru recuperarea creantelor si resta!ilirea le#alitatii ; acord consultanta juridic de specialitate tuturor serviciilor i compartimentelor din cadrul Primriei co. <consilierii juridici sunt reparti"ai pe servicii prin dispo"iia primarului:; veri$ic le#alitatea actelor cu caracter juridic si administrativ, primite spre avi"are avi"ea"a si contrasemnea"a actele cu caracter juridic, in conditiile le#ii; asi#ur reparti"area le#islaiei speci$ice catre serviciile i compartimentele care urmea" s aplice re#lementrile le#ale respective in masura intrarii lor in vi#oare ine evidenta actelor normative in vi#oare, ale caror prevederi tre!uie puse in aplicare de serviciile din cadrul Primriei com. asi#ur interpretarea i aplicarea unitar a actelor normative, dand indrumari serviciilor din cadrul Primriei com. ; sprijin serviciile de specialitate n ntocmirea documentaiilor, re$eratelor i proiectelor de &otr're, n vederea respectrii re#lementrilor le#ale n materie ; cola!orea" la ntocmirea proiectelor de &otr'ri i de dispo"iii; avi"ea" pentru le#alitate re$eratele cu propuneri pentru &otr'ri sau dispo"iii; pre"int in$ormri sptm'nale conducerii Primriei com. cu privire la modul de soluionare a liti#iilor a$late pe rolul instantelor judecatoresti ; urmrete punerea n executare a &otr'rilor judectoreti rmase de$initive i investite cu $ormula executorie, cola!or'nd n acest sens cu serviciile speciali"ate din cadrul Primriei com. ; participa la solutionarea noti$icarilor depuse in !a"a Le#ii nr.1?>(??1 privind restituirea unor imo!ile preluate a!u"iv in perioada 1B,9-1BAB. ndeplinete i alte atri!uii sta!ilite prin dispo"iia Primarului care prin natura lor $ac o!iectul i speci$icul compartimentului. ntocmeste si veri$ica dosarele privind darile de seama anuale si #enerale ale tutorilor, curatorilor si $ace propuneri de apro!are sau respin#ere a darilor de seama c&eltuielilor privind c&eltuielile e$ectuate cu ntretinerea minorilor si a adultilor !olnavi; ntocmeste si tine evidenta lucrarilor ce revin autoritatii tutelare privitoare la ncredintarea minorilor n actiunile de des$acere a casatoriilor la instantele judecatoresti si $ace propuneri re$eritoare la modul de exercitare a drepturilor si a ndatoririlor parintesti n le#atura cu persoana minorului cu privire la reincredintarea si sta!ilirea modalitatii de vi"itare

tine evidenta minorilor in$ractori $ata de care s-a luat o masura administrativa sau de alta natura si urmareste acest lucru in temeiul art. 1?A din Codul Hamiliei ntocmeste anc&ete sociale pentru minorii care comit di$erite $apte antisociale si tine le#atura cu or#anele de politie, parc&etul si instantele judecatoresti, cu conducerile scolilor; ntocmeste anc&etele sociale re$eritoare la persoanele care au sav'rsit $apte penale, n vederea ntreruperii executarii pedepsei penale ; ntocmeste anc&etele sociale pentru acordarea dispensei de v'rsta n vederea casatoriei; tine evidenta si urmareste actele juridice inc&eiate de persoanele lipsite de exercitiu sau capacitate de exercitiu restr'nsa, precum si a persoanelor care, desi se !ucura de capacitate de exercitiu, datorita unor anumite mprejurari preva"ute de le#e, nu-si pot apara interesele n mod corespun"ator, instituind masuri corespun"atoare ntocmeste documentatiile si lucrarile necesare pentru ocrotirea unor cate#orii de minori in vederea repre"entarii si ocrotirii lor ntocmeste lucrarile necesare instituirii tutelei pentru persoanele puse su! interdicie, curatelei, luarii celorlalte masuri de ocrotire, ncuviintarii unor acte de administrare si dispo"itie a !unurilor minorilor, da instructiuni tutorilor,curatorilor, urmareste aplicarea lor si ia masurile ce se impun ntocmeste lucrarile ce revin autoritatii tutelare privitoare la ncredintarea copiilor minori, sta!ilirea, sc&im!area domiciliului acestora, a $elului de nvatatura; ndeplineste si alte atri!utii sta!ilite prin acte normative sau ncredintate de autoritatea deli!erativa si executiva. n !a"a Le#ii nr.1@ >(??? privind asistena social a persoanelor v'rstnice,asist persoanele v'rstnice la nc&eierea actelor juridice de nstrinare,cu titlu oneros sau #ratuit, a !unurilor ce le aparin, n scopul ntreinerii sau n#rijirii lor i veri$ic ori de c'te ori este nevoie, ndeplinirea o!li#aiilor ce decur# din actul nc&eiat ; intocmeste documentatii si propuneri cu privire la ocrotirea persoanelor !olnave psi&ic intocmeste documentatii si propuneri cu privire la declararea disparitiei unor persoane sau declararea pe cale judecatoreasca a mortii ndeplinete i alte atri!uii sta!ilite prin dispo"iia Primarului care prin natura lor $ac 5!iectul i speci$icul compartimentului. rspunde n termen la sesi"rile $ormulate de ceteni care au ca o!iect pro!lemele edilitar #ospodreti ; asi#ur reparti"area le#islaiei speci$ice catre compartimentele din cadrul direciei care urmea" s aplice re#lementrile le#ale respective in masura intrarii lor in vi#oare ; ine evidenta actelor normative in vi#oare, ale caror prevederi tre!uie puse in aplicare de direcia te&nica; asi#ur interpretarea i aplicarea unitar a actelor normative, dand indrumari compartimetelor din cadrul direciei te&nice;

redactaea" re$erate cu privire la aspectele le#ale ce privesc activitatea direciei te&nice; redactarea" contractuale; proiectele de contracte i asi#ur ne#ocierea clau"elor le#ale

asi#ur asistenta, consultana i repre"entarea juridic a compartimentului te&nic n raporturile cu alte persoane $i"ice i juridice; avi"ea" i contrasemnea" actele cu caracter administrativ ale direciei; ntocmete re$eratele i proiectele de dispo"iie care privesc activitatea direciei; ntocmete documentaiile, re$eratele i proiectelor de &otr're, care privesc activitatea direciei;

E.Co.pa!#i.e #$" %o #a'i"i#a#e Atri!utii ela!orea"a proiectul !u#etului local pe care il supune spre apro!are Consiliului Local. ntocmesate desc&iderile de credite !u#etare pe ordonatori de credite< principali si tertiari: si tine evidenta acestoa pe - invatamint, sanatate, asistenta sociala, arta, cultura, #ospodarie comunala, administratie locala, aparare civila, su!ventii, investitii,politie comunitara, evidenta in$ormati"ata a persoanelor. propune Consiliului Local recti$icarea !u#etului ,in cursul anului, ori de cite orii se impune acest lucru con$orm Le$ii (@*>(??= privind $inantele pu!lice locale. nocmeste acte justi$icative privind trans$erul de la !u#etul de stat ; ntocmeste contul de inc&eiere a exercitiului !u#et anual pe care il supune spre apro!are Consiliului Local ; ela!orea"a studii $inanciare pentru $undamentarea c&eltuielilor !u#etare in $unctie de necesitatile si spiritul de economicitate; ntocmeste !ilantul trimestrial si anual si contul de executie al !u#etului primariei precum si centrali"area !ilanturilor serviciilor pu!lice si institutiilor pu!lice su!ordonate; veri$ic lunar !alanta , conturile de venituri con$orm .56H nr.9(?>(??* pentru apro!area )ormelor metodolo#ice privind or#ani"area si conducerea conta!ilitatii ven!iturilor !u#etare si c&eltuieli ;

utili"ea"a corespun"ator sistemul 0. si aplicatiile acestui sistem, luind masuri de administrare corespun"atoare a datelor, de stocare a acestora, de in$ormare in ca"ul aparitiei unor de$ectiuni. utili"area in totalitate a sistemului in$ormatic pentru toate operatiunile si veri$ica situatiile iesite din !a"a de date; asi#ura securitatea sistemelor in$ormationale prin parole, incuierea !irourilor, salvarea periodica a datelor,contractarea service-ului atit pentru &ard cit si pentru so$t; urmareste actuali"area so$turilor in con$ormitate cu re#lementarile aparute si $race propuneri conducerii institutiei pentru per$ectionarea sistemului in$ormatic. ntocmeste pro#no"ele !u#etare; ntocmirea statelor de plata pentru personalul propriu; ntocmeste anexele privind monitori"area c&eltuielilor de personal pentru aparatul propriu si centrali"ea"a c&eltuielile de personal pentru toate institutiile si serviciile pu!lice din su!ordine. urmarirea si veri$icarea #arantiilor #estionare precum si a #arantiile de !una executie pentru lucrarile de investitii; ntocmirea si depunerea declaratiilor privind viramentele la !u#etul consolidat al statului; ridicarea si depunerea "ilnica a incasarilor la .re"oreria ___________________; ntocmirea si inre#istrarea tuturor notelor conta!ile <!anca, casa,c&eltuieli, venituri, salarii : con$orm aplicatiilor 0.; centrali"area datelor din conta!ilitate si intocmirea trimestriala a executieii !u#etare, con$orm aplicatiilor 0.; an#ajarea, lic&idarea, ordonantarea si plata c&eltuielilor !u#etare con$orm 56H nr.1@B(>(??( pentru apro!area )ormelor metodolo#ice privind an#ajarea,lic&idarea,ordonantarea si plata c&eltuielilor institutiilor pu!lice. ine evidenta patrimoniului pu!lic si privat ; urmareste evidenta miscarii mijloacelor $ixe si o!iectelor de inventar precum si inre#istrarea amorti"arii patrimoniului con$.5E *>(??9 pentru modi$icarea 5E A1>(??* privind reevaluarea si amorti"area activelor $ixe a$late in patromoniul institutiilor pu!lice,apro!ata prin Le#ea A?>(??9 si 56H 1,A@>(??*. participa la inventarierea anuala a patrimoniului ; ine evidenta c&eltuielilor de investitii si a decontarii situatiilor de lucrari ; e$ectuea"a platile si incasarile inclusiv salariile si retinerile din salarii ; alte sarcini sta!ilite de Consiliul Local si executivul primariei. nre#istrea"a,veri$ica si urmareste c&eltuielile si platile reali"ate pe proiectele cu $inantare europeana precum si cotele de co$inantare. anali"area le#alitKtii si oportunitKtii an#ajKrii unor mprumuturi de pe piata $inanciarK internK si externK, pe termen scurt, mediu si lun#;

pre#Ktirea materialelor necesare contractKrii mprumuturilor de pe piata internK si externK, n limitele sta!ilite prin dispo"itii le#ale, av'nd drept scop demararea si reali"area unor proiecte care sK contri!uie la de"voltarea in$rastructurii com. urmKrirea derulKrii contractelor de credit nc&eiate, n ceea ce priveste ram!ursarea ratelor de credit con$orm #ra$icelor de ram!ursare si plata do!'n"ilor si comisioanelor la termenele scadente; urmKrirea derulKrii emisiunii de o!li#atiuni municipale n ceea ce priveste alimentarea contului !ancar cu sumele necesare plKtii ratelor de principal si do!'n"ilor; ntocmirea si tinerea /e#istrului de evidentK a datoriei pu!lice locale; ram!ursarea datoriei pu!lice locale con$orm acordurilor nc&eiate, din resursele a$late la dispo"itia unitKtii administrativ G teritoriale,la termenele scadente si a do!'n"ilor a$erente; re$inantarea datoriei pu!lice locale; raportarea si nre#istrarea datoriei pu!lice locale n con$ormitate cu )ormele metodolo#ice emise de 6inisterul Hinantelor Pu!lice; $undamentarea !u#etului local n ceea ce priveste asi#urarea resurselor $inanciare pentru ram!ursarea mprumuturilor si plKtii do!'n"ilor si a altor costuri a$erente; comunicarea lunar la 6HP a ram!ursrii ratelor do!'n"ilor i comisioanelor re$eritoare la mprumuturile locale; nre#istrarea n conta!ilitate a mprumuturilor locale i veri$icarea le#alitii plilor e$ectuate din mprumuturi; e$ectuarea punctajelor cu !anca $inanatoare privind tra#erile i ram!ursrile; pu!licarea pe pa#ina de internet a datoriei pu!lice locale i a ram!ursrilor e$ectuate; nre#istrea"a,veri$ica si urmareste c&eltuielile si platile reali"ate pe proiectele cu $inantare europeana precum si cotele de co$inantare. ela!orarea proiectelor de &otKr'ri peci$ice domeniului de activitate al compartimentului ; 0ncasarea impo"itelor si taxelor; Deri$ica corectitudinea !orderourilor de de!itare G scadere; .ine evidenta de!itelor pe cate#orii de impo"ite si taxe; 0a masurile necesare corectarii anomaliilor aparute in !a"a de date; 0ntretine, administrea"a, ar&ivea"a si exploatea"a !a"a de date con$orm le#islatiei in vi#oare si a documentatiei pro#ramului in$ormatic pentru evidenta si incasarea impo"itelor; Asi#ura securitatea in$ormatiilor in timpul prelucrarii; 0ntretine si asi#ura !una $unctionare a intre#ului ec&ipament in$ormatic din cadrul Compartimentului de 0mpo"ite si .axe; Pastea"a con$identialitatea datelor a$late in !a"a de date. 0ncasea"a veniturile din impo"ite, taxe, amen"i si alte venituri in numerar nemijlocit de la contri!ua!ili, in con$ormitate cu dispo"itiile le#ale;

0ntroduce in !a"a de date a institutiei actele de impunere, de modi$icare a masei impo"a!ile si de scoaterea din evidenta a !unurilor impo"a!ile sau taxa!ile; 4li!erea"a Certi$icate $iscale; 5perea"a !orderourile de de!itare>scadere 0nre#istrea"a si tine evidenta tuturor proceselor ver!ale de amenda primite prin posta sau re#istratura apartinand persoanelor $i"ice destinate institutiei in vederea urmaririi acestora de catre serviciiile de specialitate; Deri$ica corectitudinea intocmirii proceselor ver!ale de amenda primite de catre institutie, in con$ormitate cu le#islatia in vi#oare; 0ntroduce in !a"a de date a pro#ramului de impo"ite si taxe procesele ver!ale de amen"i apartinand persoanelor $i"ice ; Asi#ura sortarea proceselor ver!ale de amenda in vederea reparti"arii pe sedii spre a $i transmise catre serviciile de urmarire din cadrul institutiei; 0ntocmeste procese ver!ale de predare a amen"ilor catre serviciile de urmarire pentru persoane $i"ice ; Pastrea"a con$identialitatea in$ormatiilor #estionate si raspund pentru le#alitatea actiunilor intreprinse; 5r#ani"ea"a si raspunde de !una $unctionare si corectitudinea sistemelor in$ormatice de calcul si a !a"elor de date in sistem electronic al institutiei; Eestionea"a pro#ramul de impo"ite si taxe locale in centrele institutiei; 8toc&ea"a in$ormatiile pe suport ma#netic si asi#ura ar&ivarea lor; Asi#ura primul nivel de interventie in ca"ul de$ectarii ec&ipamentelor <calculatoare, imprimante: si contactea"a $irmele de service in ca"ul de$ectarii acestor ec&ipamente; /aspunde de respectarea le#islatiei in domeniul te&nicii de calcul si al so$t-lui; Asi#ura $unctionarea cu licenta a pro#ramelor implementate; Eestionea"a !a"a de date si pro#ramele aplicatiei pentru evidenta taxelor si impo"itelor locale <actuali"are date, setare drepturi utili"atori, modi$icari constante $iscale:; Administrea"a reteaua <instalare ca!luri 2.P, pri"e retea, con$i#urare: si server-ul <creeare utili"atori, #rupuri, partajare resurse in resurse - imprimante, cd-rom:; 0nstalea"a sisteme de operare, so$tLare, imprimante, etc Milnic veri$ica dosarele cu acte con$orm extraselor de cont in vederea conducerii evidenei conta!ile analitice pe persoane $i"ice si juridice pentru impo"ite i taxe locale; +ntocmete lunar !alana de veri$icare a veniturilor ; .rimestial intocmete situaia $inanciar pentru sursele de venituri ale 0...L. Conduce evidena !orderourilor manuale de de!ite i scdere veri$ic nd operarea corect a acestora in evidena nominal i centrali"at. Pe !a"a re$eratelor de virare ntocmite de serviciul constatare persoane juridice i $i"ice, $ace virri de la un cont la altul. Pe !a"a re$eratelor de restituire intocmite de serviciul constatare persoane $i"ice si juridice sau a cererilor de restituire depuse de contri!ua!ili pentru taxe judiciare, taxe notariale se intocmete inc&eierea de restituire.

8e intocmete pe !a"a cererilor de restituire, !orderourile de restituire, pentru plata sumelor restituite contri!ua!ililor. 3ine evidena imprimatelor cu re#im special <c&itaniere,procese ver!ale de contraventie,etc:. 3ine evidena veri$icrilor #estionare. Lunar veri$ic concordana validrilor e$ectuate de Compartimentul 0ncasare impo"ite si taxe cu execuia transmis de .re"orerie +ntocmete orice alte situaii privind veniturile solicitate de conducerea instituiei sau de alte or#ane. La inceputul anului urmarete desc&iderea evidenelor conta!ile con$orm clasi$icaiei !u#etare privind ramiele, suprasolvirile si de!itele iniiale. Lunar veri$ic re#istrul parti"i intocmit pentru persoane $i"ice si juridice cu centrali"area lunar a validarilor i cu execuia transmis de .re"orerie n vederea nlaturrii eventualelor neconcordane. Anual sta!ilete soldul conta!il, iar n ca"ul constatrii unor de$iciene mpreun cu administratorul !a"ei de date procedea" la veri$icarea i corectarea acestora. 3ine evidena centrali"aa a insolva!ililor. Cola!orea" cu toate serviciile si !irourile din cadrul 0...L. pe pro!leme speci$ice atri!uiilor de serviciu. Cola!orea" cu alte or#anisme si autoriti pu!lice. Asi#ura securitatea in$ormatiilor in timpul prelucrarilor; Acordarea asistentei pentru inre#istrare $iscala a platitorilor de impo"ite; Acordarea asistentei privind termenele de depunere a declaratiilor si penalitatile aplicate pentru depunerea cu intar"iere a acestora; Acordarea asistentei pe linia completarii declaratiilor estimative, speciale si de venit #lo!al, modul de completare a ru!ricilor din $ormulare; Acordarea asistentei pe linia noutatilor le#islative privind o!li#atiile $isclae,solutionarea spetelor re$eritoare aplicarii le#islatiei $isclae in domeniul impo"itelor aplica!ile persoanelor $i"ice; Acordarea asistentei in le#atura cu ac&itarea o!li#atiilor la !u#etul de stat, termene de plata, majorarile si penalitatile aplicate in ca" de intar"iere a platii impo"itelor, modalitatea de plata<prin casierie sau prin virament:, modul de stin#ere a creantelor !u#etare prin alte modalitati<compensare,lic&idare,s.a.:; Acordarea asistentei in domeniul aplicarii $acilitatilor $iscale preva"ute de Codul Hiscal; Primirea contestatiilor; Deri$icarea dosarului contestatiei inaintat de or#anele care au inc&eiat actul administrativ contestat; 8olicitarea de la contestatar a documentelor necesare completarii acestora; 8olicitarea punctului de vedere a or#anului emitent al actului alocat; 8e veri$ica daca s-a indeplinit procedura pentru a $i documentul<se anali"ea"a din punct de vedere procedural:;

8e va tine cont de punctele de vedere ale partilor, de pro!ele administrate,de normele le#ale aplicate la situatia de $apt sta!ilita, raspun"andu-se la $iecare capat de cerere; /edactea"a deci"ia de solutionare a contestatiei cu respectarea dispo"itiilor le#ale in vi#oare la data emiterii intr-un numar de exemplare corespun"ator<de o!icei ,9 exemplare: Calculea"a si sta!ileste impo"itele si taxele locale preva"ute de le#e, datorate de persoanele $i"ice si juridice din ra"a sa de activitate, sta!ilite de Consiliul Local in !a"a Codului Hiscal; 0ntocmeste !orderourile de de!ite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice si transmiterea spre executare la or#anele de incasare; 2rmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de le#e a declaratiilor de impunere de catre contri!ua!ili; Eestionea"a documentele re$eritoare la impunerea $iecarui contri!ua!il, #rupate intr-un dosar $iscal; Aplica sanctiunile preva"ute de actele normative tuturor persoanelor $i"ice si juridice ce incalca le#islatia $iscala si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea de$icientelor constatate; .ine evidenta de!itelor din impo"ite si taxe si din modi$icari de de!ite initiale, anali"ea"a $enomenele re"ultate de aplicarea le#islatiei $iscale si in$ormea"a conducerea asupra pro!lemelor deose!ite, propunand masurile ce se impun; Der$ica persoanele $i"ice si juridice cu privire la declaratiile de impunere si intocmeste nota de constatare privind corecta sta!ilire si ac&itare a impo"itelor si taxelor locale, con$orm le#islatiei in vi#oare; 4li!erea"a la cerere Ncerti$icate de atestare $iscalaJ si Ncerti$icate de nesec&estrareJ pentru !unurile supuse impo"itarii; 0ntocmeste dosarul cuprin"and documentele necesare e$ectuarii compensarilor si restituirilor de o!li#atii !u#etare si le inaintea"a spre apro!are; Anali"ea"a, cercetea"a si solutionea"a cererile cu privire la sta!ilirea impo"itelor si taxelor locale con$orm Codului Hiscal apro!at prin Le#ea nr.9@1>(??*; 0nstiintea"a la inceputul anului si ori de cate ori este nevoie contri!ua!ilii asupra sumelor datorate !u#etului local con$orm dispo"itiilor le#ale; Centrali"ea"a datele statistice privind activitatea serviciului, pe !a"a carora intocmeste si transmite in$ormatiile si raportarile Consiliului Local; 0ntocmeste pe !a"a datelor detinute centrali"atorul listelor de ramasite si desuprasolvire, pe tipuri de impo"ite si taxe; /eali"ea"a activitatea de constatare, sta!ilire si intocmirea a !orderourilor de de!ite si scaderi a impo"itelor si taxelor datorate !u#etului local de catre contri!ua!ili persoane $i"ice- impo"itul pe cladiri, impo"itul pe terenuri , taxa asupra mijloacelor de transport, etc.; 4xercita controlul $iscal veri$ic'nd persoanele $i"ice posesoare de !unuri impo"a!ile asupra veridicitatii declaratiilor de impunere, asupra modi$icarilor intervenite, modi$ic'nd unde este ca"ul impunerile initiale si lu'nd masuri pentru ncasarea di$erentelor de impo"it sta!ilite;

Anali"ea"a, solutionea"a si operea"a n !a"a de date cererile de scutire de la plata impo"itelor si taxelor locale, n con$ormitate cu prevederile le#ale n domeniu; Constata contraventiile si aplica sanctiunile preva"ute de actele normative pentru nedepunerea declaratiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen; 4$ectuea"a recti$icari de rol, impuneri si ncetari de rol, e$ectuea"a anali"e si ntocmeste in$ormari n le#atura cu veri$icarea, constatarea si sta!ilirea impo"itelor si taxelor n sarcina persoanelor $i"ice; Deri$ica documentele privind cererile de restituire n numerar privind existenta plusului de ncasari la unele de!ite din impo"ite si taxe, la care nu mai apar termene de plata si operea"a n !a"a de date aceste restituiri; 0ntocmeste re$eratul de restituire pentru sumele platite de catre contri!ua!il n plus sau eronat la !u#etul local; Pastrea"a con$identialitatea in$ormatiilor #estionate; /aspunde pentru le#alitatea si e$icienta operatiunilor pre"entate n documente; Consilia"a contri!ua!ilii n vederea ntocmirii declaratiilor de impunere si n orice alte pro!leme n le#atura cu impo"itele si taxele locale; 0ntocmeste documente pe suport material sau ma#netic privind modi$icarile "ilnice e$ectuate n !a"a de date;

Deri$ica la s$irsitul anului, listele de ramasite si pe !a"a acestora e$ectuea"a inventarierea masei impo"a!ile pentru persoane $i"ice. /eali"ea"a activitatea de constatare si sta!ilire a impo"itelor si taxelor datorate !u#etului local de catre persoanele juridice- impo"itul pe cladiri si terenuri, taxa pentru $olosirea terenurilor proprietate de stat n alte scopuri dec't pentru a#ricultura sau silvicultura, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru $olosirea mijloacelor de pu!licitate, a$isaj si reclama, impo"itul pe spectacole, taxe speciale etc.; 0ntocmeste !orderourile de de!itare, modi$icare a masei impo"a!ile si de scoatere din evidenta a !unurilor impo"a!ile sau taxa!ile; Anali"ea"a si solutionea"a cererile contri!ua!ililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, platite n plus sau eronat la !u#etul local; Eestionea"a toate documentele re$eritoare la impunerea contri!ua!ililor persoane juridice;

4$ectuea"a controlul $iscal veri$ic'nd persoanele juridice din punct de vedere al masei impo"a!ile, precum si calculul impo"itelor si taxelor datorate !u#etului local; Anali"ea"a si veri$ica corectitudinea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere; 8olicita si veri$ica documente, nscrisuri, re#istre sau evidente conta!ile ale persoanelor juridice controlate, necesare reali"arii o!iectului controlului; 8ta!ileste n sarcina contri!ua!ililor persoane juridice di$erente de impo"ite si taxe pentru nerespectarea o!li#atiilor $ata de !u#etul local si calculea"a, potrivit le#ii, majorari de nt'r"iere pentru neplata n termenele le#ale a impo"itelor datorate; Deri$ica persoanele juridice din punct de vedere al ncadrarii n perioadele de scutire, con$orm prevederilor actului normativ n !a"a caruia au $ost apro!ate; Asi#ura aplicarea unitara a le#islatiei cu privire la impo"itele si taxele locale datorate de persoanele juridice; 4$ectuea"a actiuni de control n vederea veri$icarii modului de declarare, sta!ilire, constatare, impunere si ac&itare a o!li#atiilor de plata catre !u#etul local, a identi$icarii si impunerii ca"urilor de eva"iune $iscala; Constata contraventiile si in$ractiunile din punct de vedere al o!li#atiilor catre !u#etul local si ia masuri, con$orm le#islatiei n vi#oare; Anali"ea"a aspectele si $enomenele re"ultate din aplicarea le#islatiei $iscale si in$ormea"a operativ conducerea asupra pro!lemelor deose!ite constatate, lu'nd sau propun'nd masurile care se impun; 0a masuri pentru veri$icarea constatarilor $acute de or#anele de specialitate prin sta!ilirea sau, dupa ca", modi$icarea impunerilor sta!ilite n sarcina contri!ua!ililor persoane juridice; Anali"ea"a si pre"inta or#anelor competente avi"e sau propuneri n le#atura cu acordarea de am'nari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impo"ite si taxe, precum si majorari de nt'r"iere; 4$ectuea"a anali"e si ntocmeste in$ormari n le#atura cu veri$icarea, constatarea si sta!ilirea impo"itelor si taxelor n sarcina persoanelor juridice, re"ultatele actiunilor de veri$icare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea le#islatiei $iscale, cau"ele care #enerea"a $enomenele de eva"iune $iscala n sectorul de care se ocupa si propune masuri pentru m!unatatirea le#islatiei de impo"ite si taxe locale; Deri$ica la s$irsitul anului, listele de ramasite si pe !a"a acestora e$ectuea"a inventarierea masei impo"a!ile pt.persoane juridice Pastrea"a con$identialitatea in$ormatiilor #estionate; /aspunde pentru le#alitatea si e$icienta operatiunilor pre"entate n documente; Asi#ura aplicarea unitara a le#islatiei cu privire la impo"itele si taxele locale datorate de persoanele$i"ice si juridice; 0a masuri pentru veri$icarea constatarilor $acute de or#anele de specialitate prin sta!ilirea sau, dupa ca", modi$icarea impunerilor sta!ilite n sarcina contri!ua!ililor persoane $i"ice si juridice; Anali"ea"a si pre"inta or#anelor competente avi"e sau propuneri n le#atura cu acordarea de am'nari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de taxe speciale;

4$ectuea"a anali"e si ntocmeste in$ormari n le#atura cu veri$icarea, constatarea si sta!ilirea taxelor speciale a$late in sarcina persoanelor $i"ice si juridice, re"ultatele actiunilor de veri$icare si impunere, masurile luate pentru nerespectarea le#islatiei $iscale, cau"ele care #enerea"a $enomenele de eva"iune $iscala n sectorul de care se ocupa si propune masuri pentru m!unatatirea le#islatiei de taxe locale; Deri$ica la s$irsitul anului, listele de ramasite si pe !a"a acestora e$ectuea"a inventarierea masei impo"a!ile pt.persoane juridice Pastrea"a con$identialitatea in$ormatiilor #estionate; /aspunde pentru le#alitatea si e$icienta operatiunilor pre"entate n documente; 2rmareste si incasea"a taxele speciale sta!ilite prin &otaririle de Consiliul Local; 0ntocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita, inclusiv titlul executoriu pentru creantele constate Asi#ura si or#ani"ea"a, atunci cand este ca"ul, ridicarea si depo"itarea !unurilor sec&estrate; )umeste custodele si administratorul sec&estrului; 4$ectuea"a sau solicita evaluarea !unurilor sec&estrate; 5r#ani"ea"a si asi#ura in conditiile le#ii valori$icarea !unurilor sec&estrate; Cola!orea"a cu or#anele 6inisterului de 0nterne, 5$iciul /e#istrului Comertului , or#anele 6inisterului Custitiei, si alte or#ane ale administratiei pu!lice, precum si cu or#anele !ancare, in vederea reali"arii creantelor !u#etare prin executare silita sau alte modalitati. 0ntocmeste dosarul cuprin"and documentele necesare e$ectuarii compensarilor si restituirilor de o!li#atii !u#etare ale de!itorilor in vederea inaintarii spre apro!are; 0ntocmeste nota de constatare si nota privind compensarea o!li#atiilor !u#etare, varsate in plus la !u#et; 7ispune, pe !a"a conventiilor inc&eiate cu de!itorii sau cu terte persoane juridice ori $i"ice, transmiterea sau stin#erea o!li#atiilor !u#etare, prin modalitatile preva"ute de le#e; 0ntocmeste documentatile si propunerile privind de!itori insolva!ili cu avi"ul comp. juridic si e pre"inta spre apro!are conducerii sau $ace cercetari suplimentare; Deri$ica periodic contri!ua!ili inscrisi in evidenta separa si urmareste starea de insolva!ilitate pentru acestia in cadrul termenului de presecriptie; /eparti"ea"a sumele reali"ate prin executare silita potrivit ordinii de pre$erinta preva"uta de le#e, in ca"ul in care, la executarea silita participa mai multi creditori; Participa, impreuna cu juristii unitatii, in cau"e re$eritoare la contestatiile la executare, in$intarea masurilor asi#uratorii, aplicarea dispo"itiilor privind ordonanta presidentiala , precum si in alte cau"e care au ca o!iect reali"area creantelor !u#etare; 8olutionea"a cererile platitorilor prin care se solicita relatii re$eritoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stin#ere a creantelor !u#etare; 4la!orea"a, pe !a"a datelor detinute, in$ormari si situatii privind reali"area creantelor !u#etare, solicitate de or#anele ierar&ic superioare; 4la!orea"a in$ormari re$eritoare la modul de solutionare a unor pro!leme deose!ite intampinate in reali"area creantelor !u#etare;

Asi#ur, potrivit le#ii, repre"entarea instituiei si a Consiliului local la instanele judectoreti precum i n raporturile cu persoanele juridice sau $i"ice interesate ; 0ntocmeste evidenta de!itelor primite spre executare ; 0ntocmeste si asi#ura comunicarea somatiilor catre de!itorii impotriva carora s-a demarat executarea silita; 4$ectuea"a identi$icarea !unurilor mo!ile si imo!ile care urmea"a a $i sec&estrate, intocmeste procesele-ver!ale de identi$icare a !unurilor imo!ile si procesele-ver!ale de sec&estru a !unurilor imo!ile; 0denti$ica tertii, persoane $i"ice care au datorii catre de!itorii urmariti in vederea e$ectuarii popririlor; 0denti$ica !ancile si conturile !ancare la care de!itorii au conturi si derulea"a operatiuni in vederea !locarii si executarii silite; 0ntocmeste documentele pentru e$ectuarea de popriri si !locari de conturi in !anca pentru de!itorii rau platnici; 5r#ani"ea"a evaluarea !unurilor si numesc administratorii !unurilor pe perioada sec&estrului; Asi#ura ridicarea !unurilor sec&estrate, valori$icarea !unurilor sec&estrate dupa ce s-a e$ectuat evaluarea acestora; 2rmareste indeplinirea masurilor le#ale de pu!licitate cerute in ca"ul executarii silite ; 0ntocmeste dosarul de or#ani"are a sedintelor de licitatie<sta!ileste data licitatiei impreuna cu comisia de licitatie si procedea"a la pu!licarea anuntului de licitatie:; 7upa inc&eierea licitatiei intocmeste procesul-ver!al privind c&eltuielile de executare si procedea"a la distri!uirea sumelor incasate in urma licitatiei; /eali"ea"a ridicarea sec&estrului , a popririlor si a !locarilor de conturi pentru de!itorii care si-au ac&itat inte#ral o!li#atiile $ata de !u#et; 0ntocmeste documentele necesare declararii starii de insolva!ilitate pentru de!itorii a$lati in executare..ine evidenta insolva!ililor pana la scaderea de$initiva din evidente con$orm le#ii; veri$ica adresele si ia masuri de identi$icare a de!itorilor a$lati in executare silita care si-au sc&im!at adresele, o!tine datele necesare urmaririi de!itelor de la /e#istrul Comertului, !anci, or#anele 6inisterului de 0nterne, ale 6inisterului de Custitie etc.; Deri$ica la s$irsitul anului, listele de ramasita si ia masurile ce se impun, in conditiile le#ii, in vederea lic&idarii po"itiilor de rol cu datorii ; .ransmite spre urmarire de!itele, or#anelor teritoriale competente pentru de!itorii a$lati in executare ce si-au sc&im!at domiciliul; Deri$ica corecta intocmire a titlurilor executorii transmise spre executare institutiei noastre si e$ectuea"a adresele de retur pentru cele care nu intrunesc conditiile le#ale de punere in executare silita.

0ntocmeste !orderourile de de!ite -scaderi pentru creantele a$late in executare silita in !a"a dove"ilor de plata sau a documentelor le#ale de anulare a creantei $iscale. 8e deplasea"a in teren pentru incasarea creantelor a$erente !u#etului local, pentru intocmirea notelor de constatare si veri$icare a exactitatii starii de $apt a contri!ua!ililor. 0ntocmeste dosarele pentru persoanele $ara venituri sau !unuri urmari!ile in vederea transmiterii la instantele de judecata pentru sc&im!area masurilor contraventionale - O in munca in $olosul comunitati P . 0ntocmeste evidenta de!itelor primite spre executare silita ; 0ntocmeste si asi#ura comunicarea somatiilor si a titlurilor executorii catre de!itorii impotriva carora s-a demarat executarea silita; 4$ectuea"a identi$icarea !unurilor mo!ile si imo!ile care urmea"a a $i sec&estrate, intocmeste procesele-ver!ale de identi$icare a !unurilor imo!ile si procesele-ver!ale de sec&estru a !unurilor imo!ile; 0denti$ica tertii, persoane juridice care au datorii catre de!itorii urmaritii in vederea e$ectuarii popririlor; 0denti$ica !ancile si conturile !ancare la care de!itorii au conturi si derulea"a operatiuni in vederea executarii silite prin poprire; 4$ectuea"a procedurile preliminare pentru van"area la licitatie a !unurilor sec&estrate , or#ani"ea"a evaluarea !unurilor si numesc administratorii !unurilor pe perioada sec&estrului; Asi#ura ridicarea !unurilor sec&estrate si intocmesc documentele necesare; 2rmareste indeplinirea masurilor le#ale de pu!licitate cerute in ca"ul executarii silite ; 7upa inc&eierea licitatiei intocmeste procesul-ver!al privind c&eltuielile de executare si procedea"a la distri!uirea sumelor incasate in urma licitatiei; /eali"ea"a ridicarea sec&estrului , a popririlor si a !locarilor de conturi pentru de!itorii care si-au ac&itat inte#ral o!li#atiile $ata de !u#et; 0ntocmeste documentele necesare declararii starii de insolva!ilitate pentru de!itorii a$lati in executare..ine evidenta insolva!ililor pana la scaderea de$initiva din evidente con$orm le#ii; veri$ica adresele si ia masuri de identi$icare a de!itorilor a$lati in executare silita care si-au sc&im!at adresele, o!tine datele necesare urmaririi de!itorilor de la /e#istrul Comertului, !anci, or#anele 6inisterului de 0nterne, ale 6inisterului de Custitie etc.; Deri$ica la s$irsitul anului listele de ramasita si ia masurile ce se impun, in conditiile le#ii, in vederea lic&idarii po"itiilor de rol cu datorii ; .ransmite spre urmarire de!itele, or#anelor teritoriale competente pentru de!itorii a$lati in executare ce si-au sc&im!at domiciliul ; respectarea normelor le#ale cu privire la o existenta, inte#ritatea, pastrarea si pa"a !unurilor si valorilor de orice $el detinute cu orice titlu; o utili"area valorilor maeriale de orice $el,declasarea si casarea de !unuri;

o e$ectuarea , n numerar sau prin cont a ncasarilor si platilor, n lei si valuta,de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor o!li#atii $ata de salariati; o ntocmirea si circulatia documentelor primare, documentelor te&nicoperative si conta!ile; ntocmete lista cu o!iectivele de investitii apro!ate; pentru o!iectivele de investitii apro!ate, asi#ura diri#entia de santier, sarcinile si atri!utiile speci$ice $iind cuprinse in Le#ea investitiilor si Le#ea asi#urarii calitatii in constructii nr.1?>1BB9; ela!orea"a documentatia de specialitate pentru proiecte de &otarari ce se apro!a de Consiliul Local; ntocmeste memorii justi$icative; ntocmeste impreuna cu executantul, #ra$icul de executie corelat cu durata de executie apro!ata si cu termenele de punere in $unctiune a o!iectivelor; urmareste in executie, respectarea solutiilor te&nico-economice propuse prin proiect sau note de santier de catre proiectantul de specialitate; veri$ica si semnea"a documentatia te&nica de executie, liste de cantitati, liste cu valori, con$orm re#lementarilor le#ale; veri$ica in teren stadiile de executie si incadrarea in #ra$icul de executie; ntocmeste in scris lista cu lucrari restante de executat, cat si alte o!servatii te&nice si de calitate asupra lucrarilor executate, in vederea receptiei de punere in $unctiune; con$orm notei de serviciu transmisa de primar care coordonea"a serviciul, suprave#&ea"a lucrarea ce-i revine in directa raspundere si impreuna cu se$ul de serviciu si diri#intele de santier o urmareste din punct de vedere a executiei calitative si a respectarii #ra$icelor $i"ice de executie; pentru nere#ulile ce le constata in derularea lucrariilor propune solutii de re"olvare a pro!lemelor aparute; nspectea"a toate unitatile de invatamant din municipiu unde lucrarile de reparatii, instalatii <apa, canal termic: se $ac de catre centrele !u#etare scolare cu $onduri de la primarie, pre"entand un raport anual <pana la ?1.?B a anului in curs:, cu stadiul reparatiilor la instalatii si moderni"ari, in vederea autori"arii unitatilor din punct de vedere sanitar; participa la comisiile de licitatii si anali"a a o$ertelor, in con$ormitate cu dispo"itia Primarului;

participa la receptii la terminarea lucrarilor si la receptiile $inale la o!iectivele de investitii; ntocmeste documentatiile de ac&i"itii con$ormre#lementarilor le#ale, pentru o!iectivele ce-i revin din lista de investitii anuala; ntocmeste situatiile statistice le#ate de investitii; participa la intocmirea Pro#ramului anual de investitii pu!lice; 0ntocmeste raportari lunare, trimestriale si anuale, re$eritoare la investitiile derulate; /e"olva corespondenta speci$ica serviciului de investitii; urmareste starea te&nica a cladirilor si modul de conservare din punct de vedere al re"istentei si sta!ilitatii, pe !a"a celor constatate intocmind dupa ca" pro#rame de consolidare sau reparatii; ela!orea"a pro#rame si pro#no"e re$eritoare la investitiile ce urmea"a sa se reali"e"e pe ra"a comunei pe termen lun# si in perspectiva; anali"ea"a impreuna cu 8erviciul !u#et $inante sursele de $inantare a lucrarilor de investitii noi propuse in lista. reactuali"ea"a periodic devi"ele #enerale pentru o!iectivele de investitii; urmareste comportarea in exploatare a o!iectivelor de investitii in perioada de #arantie si dupa aceea, propune masurile ce se impun in ca"ul unor vicii ascunse; 0ntocmeste documentatii de o!tinere a autori"atiilor de constructii pentru o!iectivele de investitii; coordonea"a investitiile in sectorul ur!an; participa la plani$icarea corespun"atoare a resurselor $inanciare alocate investitiilor ; asista autoritatea pu!lica in procesul de accesare si atra#ere a $ondurilor pentru investitii,inclusiv cele europene; monitori"ea"a si coordonea"a implementarea strate#iilor locale a planurilor de implementare a$erente in ca"ul oraselor in cola!orare cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei pu!lice locale or#ani"ate teritorial; or#ani"ea"a !a"a de date pentru investitiile administratiei pu!lice locale; controlea"a modul de derulare a investitiilor si c&eltuire a $ondurilor alocate;

participa la pre#atirea porto$oliului de proiecte eli#i!ile pentru de"voltarea localitatii ur!ane pentru diverse pro#rame de $inantare<!u#et de stat si $onduri europene: exercita si alte atri!utii sta!ilite prin le#e sau dispo"itii ale primarului; participa la ela!orarea pro#ramului anual al ac&i"itiilor,pe !a"a necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul primriei; ela!orea"a sau ,dupa ca",coordonea"a activitatea de ela!orare a documentatiei de atri!uire ori in ca"ul or#ani"arii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs,in ca"ul atri!uirii contractelor de produse si servicii ; indeplineste o!li#atiile re$eritoare la pu!licitate,ast$el cum sunt acestea preva"ute de 5rdonanta de 2r#enta nr.*,>(??= cu modi$icarile si completarile ulterioare ; aplica si $inali"ea"a procedurile de atri!uire ; ela!orea"a o nota justi$icativa in toate situatiile in care procedura de atri!uire propusa pentru a $i aplicata este alta decat una dintre cele preva"ute la art.(?,alin1 din 52E nr.*,>(??= sau,in ca"ul atri!uirii unui contract sectorial,la art.(91,alin 1 din 52E *,>(??=; intocmeste note <re$erate: privind determinarea valorii estimate,$ara .DA a contractelor de ac&i"itie pu!lica cu justi$icarea aplicarii procedurii pentru atri!uirea contractelor de ac&i"itie pu!lica ; transmite spre pu!licare anunturile de intentie,de participare si de atri!uire catre operatorul 84AP.; asi#ura relatia cu Autoritatea )ationala pentru /e#lementarea si 6onitori"area Ac&i"itiilor Pu!lice si Consiliului )ational de 8olutionare a ontestatiilor,con$orm le#ii ; participa la comisiile de inventariere ; tine evidenta contractelor economice inc&eiate de primaria com. la concesiunile de lucrari pu!lice sau de servicii transmite spre pu!licare anunturile de participare catrea operatorul 84AP sau C524 intr-o lim!a o$iciala a lim!ii europene ; participa cu mem!rii comisiei la desc&iderea o$ertelor si a altor documente care insotesc o$erta, veri$ica indeplinirea criteriilor de cali$icare de catre o$ertanti,din punct de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini ; ver$ica propunerile te&nice si $inanciare pre"entate de o$ertanti ; ela!orea"a in cola!orare cu Compartimentul contencios juridic propunri de anulare a procedurii de atri!uire si a raportului procedurii de atri!uire ,potrivit le#ii ; transmite spre pu!licare in 84AP in$ormatii re$eritoare la identiataea o$ertantului casti#ator,la serviciile sau lucrarile pu!lice care $ac o!iectul contractului de concesiune ; intocmeste raportul anual privind contractele atri!uite in anul anterior si le transmite catre A)/6AP ; tine evidenta contractelor inc&eiate in cadrul primariei; urmareste stadiul decontarii lucrarilor; urmareste derularea contractelor si respectarea clau"elor contractuale;

anunata !iroul ac&i"itii de $inali"area contractelor in vederea intocmirii notelor de constatare a indeplinirii contractelor ce se transmit la A)/6AP; intocmeste in$ormari si re$erate cu privire la activitatea speci$ica compartimentului; solutionea"a impreuna cu serviciul Curidic sesi"arile re$ertoare la inc&iderea,executarea, incetarea si re"ilierea contractelor din partea celorlalte parti contractante sau a tertilor; intocmeste acte aditionale re$eritoare la modi$icarea clau"elor contractuale; in urmarirea contractelor propune masuri de re#ulari"are $inanciara,aplicarea de penali"ari pentru neindeplinirea clau"elor contractuale; indeplineste si alte sarcini date de superiori pe cale ierar&ica;

F.I #eg!a!e e$!opea a si ag!i%$"#$!a Atri!utii a.0nte#rare europeana particip la implementarea i monitori"area proiectelor c'ti#ate sau a proiectelor derulate de ctre instituie ; identi$ic idei de proiecte, $undamentea" i reali"ea" pac&etul de aplicatie n vederea o!inerii de $onduri neram!ursa!ile $inantate at't prin Pro#ramul 5perational /e#ional, c't i prin alte pro#rame ; ela!orarea"a porto$oliul de proiecte proprii propuse pentru $inanare din $onduri externe sau>i interne; anali"ea" i supune apro!rii conducerii Primriei propunerile de cola!orare i asociere cu a#eni economici din ar i strintate n vederea reali"rii unor servicii pu!lice de interes local. ; ela!orarea"a propuneri i proiecte de promovare a ima#inii com. n ar i strintate ; asi#ur optimi"area $luxurilor in$ormaionale ntre Primria com. i Consiliul judeean,0nstitutia Pre$ectului si institutiile deconcentrate ; asi#ur traducerea documentelor>corespondenei, materiale in$ormative n i din lim!a en#le" cum ar $i - contracte, !rouri, pliante, a$ie, o$erte, invitaii la di$erite evenimente internaionale , cereri de $inanare;.a.m.d ; coro!orea"a i armoni"ea"a proiectele cu $inanare extern cu le#islaia european i cu normele le#ale i $inanciar conta!ile rom'neti ; asi#ura utili"area e$icienta si corecta $ondurilor, precum si implementarea proiectelor in con$ormitate cu o!iectivele sta!ilite prin acestea, respectand conditiile sta!ilite de Comisia 4uropeana ; asi#ura in$ormarea corespun"atoare a aor#anismelor intermediare, a autoritatilor de plata si de mana#ament re$eritor la respectarea procedurilor cu privire la veri$icarea autencitatii c&eltuielilor, implementarea proiectelor con$orm o!iectivelor propuse si conditiilor sta!ilite de Comisia 4uropeana ; asi#ura vi"i!ilitatea proiectelor $inantate prin $onduri europene ; asi#ura intocmirea !u#etelor proiectelor, respectand HE@9B>(??@ ;

asi#ura incadrarea in !u#etul local a c&eltuililor conexe, a co$inantarii si c&eltuielilor neeli#i!ile a$erente proiectelor cu $inantare externa ,con$orm 5E(B>(??@ ; asi#ura respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului e#al,recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, e$icientei utili"arii $ondurilor pu!lice , asumarea raspundereii in realiarea procedurilor de ac&i"itie pu!lica ;con$orm 52E *,>(??= actuali"ata ; asi#ura respectarea HE(A>(??A in reali"area studiilor de $e"a!ilitate a$erente $ondurilor neram!ursa!ile ; ntomestea raportrile te&nice si $inanciare intermediare si $inale a$erente proiectelor implementate ; cola!orea" cu or#anismele intermediare si autoritatile de mana#ement n vederea unei !une implementri a proiectelor ; se in$ormea" permanent n le#tur cu modi$icrile aprute n structura instituiilor i or#anismelor din cadrul 24 .

!.A#ricultura primete cererile privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce $ac o!iectul le#ilor $ondului $unciar i ntocmete documentaiile necesare soluionrii acestora,veri$ica datele din evidene i alte documente,care atest dreptul de proprietate; pre#atete documentaia necesar pentru comisia municipal de $ond $unciar n vederea soluionarii cererilor i contestaiilor i $ormulrii de propuneri pentru comisia judeean de $ond $unciar ; asi#ur convocarea comisiei municipale de aplicare a le#ilor $ondului $unciar,asi#ur'nd secretariatul comisiei ; transmite comisiei judeene de $ond $unciar,spre validare, propunerile comisiei municipale i comunic solicitanilor &otr'rea comisiei judetene de $ond $unciar ; sta!ilete lunar !alana terenurilor a$late la re"erva comisiei de $ond $unciar i a terenurilor solicitate de ceteni pentru a $i restituite n !a"a le#ilor $ondului $unciar ; particip mpreun cu mem!rii comisiei de $ond $unciar la punerea n posesie cu terenurile pentru care s-au eli!erat titluri de proprietate i ntocmete procesul ver!al de punere n posesie; comunic Comp. impo"ite i taxe locale datele privind supra$eele impo"a!ile de teren; or#ani"ea",conduce i ine evidenta la "i a re#istrelor a#ricole,cu respectarea prevederilor le#ale n vi#oare ; ntocmete i eli!erea" documente care atest nscrierile i radierile din re#istrul a#ricol; ine evidenta declaraiilor date de deintorii de !unuri, con$.5.2.E. (A>(??A; sprijin comisia de recensm'nt a#ricol ;

completea" i eli!erea"a certi$icatele de producator a#ricol cu respectarea procedurii le#ale i a veri$icrilor din teren ; eli!erea" la cerere !ilete de proprietate pentru animale, pe !a"a evidenelor din re#istrul a#ricol; $urni"ea" date din re#istrul a#ricol cu respectarea prevederilor le#ale; eli!ere"a la cerere adeverinte de venit a#ricol pentru omaj sau alte instituii; rspunde la cereri,sesi"ri i reclamaii care intr n competena compartimentului; soluionea" n termen corespondena reparti"at i transmite rspunsul persoanelor interesate ; cola!orea" cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului n vederea soluionrii corecte i le#ale a cererilor $ormulate de ceteni ; ndeplinete orice alte atri!uii date de ctre Primar, care, prin natura lor, sunt de competena sau se ncadrea" n o!iectul i atri!uiile compartimentului.

G.Co.pa!#i.e #$" a-.i is#!a#i2 3.GUARDUL Are urmatoarele atri!utii- se in#rijeste de executarea curateniei in interiorul primariei ; - se in#rijeste de executarea curateniei in curtea primariei si in imprejurimile acesteia; - in se"onul rece asi#ura incal"irea !irourilor ; - raspunde de inventarul din cadrul $iecarui !irou; - indeplineste si alte sarcini date de catre primar, viceprimar, secretar, consiliul local; - tre!uie sa cunoasca si sa respecte cu strictete re#ulile de protectia muncii ; 4.PAZNICUL Are urmatoarele atri!utii si raspunderi_ 8a cunoasca locurile si punctele vulnera!ile din perimetrul o!iectivului, pentru a preveni producerea oricaror $apte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pa"ite ; _ 8a pa"easca o!iectivul, !unurile si valorile primite in pa"a si sa asi#ure inte#ritatea acestora ; _ 8a permita accesul in o!iectiv numai in con$ormitate cu relementarile le#ale si iesirea din incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor ai altor !unuri ; _ 8a nu permita acccesul in o!iectivele pa"ite persoanelor a$late in stare de e!rietate ; _ 8a opreasca si sa le#itime"e persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit in$ractiuni sau alte $apte ilicite in o!iectivul *9 pa"it, pe cele care incalaca normele interne sta!ilite prin re#ulamente proprii, iar in ca"ul in$ractiunilor $la#rante, sa opreasca

si sa predea politiei pe $aptuitor, !unurile sau valorile care $ac o!iectivul in$ractiunii sau al altor $ape ilicite, luand masuri pentru conservarea ori pa"a lor, intocmind totodata un proces G ver!al despre luarea acestor masuri ; _ 8a incunostiinte"e de indata , conducerea unitatii si pe se$ul ierar&ic despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate ; _ 0n ca" de avarii produse la instalatii, conducte sau re"ervoare de apa, com!usti!ili ori de su!stante c&imice, la retelele electrice sau tele$onice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pa#u!e, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare ; _ 0n ca" de incendii, sa ia imediat masuri de stin#ere si de salvare a persoanelor, a !unurilor si a valorilor, sa sesi"e"e pe pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia ; _ 8a ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a !unurilor si a valorilor in ca" de calamitati ; _ 8a sesi"e"e politia in le#atura cu orice $apta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru prinderea in$ractorilor ; _ 8a pastre"a secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atri!utiilor are accces la asemenea date si in$ormatii ; _ 8a poarte in timpul serviciului armamentul cu care este dotat si sa $aca u" de arma numai in ca"urile si conditiile preva"ute de le#e ; _ 8a poarte uni$orma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului ; _ 8a nu se pre"inte la serviciu su! in$luenta !auturilor alcoolice si nici sa nu consume ast$el de !auturi in timpul serviciului, sa nu a!sente"e $ara motive temeinice si $ara sa anunte in preala!il, conducerea unitatii despre aceasta ; _ 8a execute intocmai dispo"itiile se$ilor ierar&ici si sa $ie respectuos in raporturile de serviciu ; _ 8a execute, in raport cu speci$icul o!iectivului, !unurilor sau valorilor pa"ite, orice alte sarcini care i-au $ost incredintate potrivit planului de pa"a ; _ 0ndeplineste orice alte sarcini incredintate de conducere ; _ /aspunde dupa ca", disciplinar, material, civil, contraventional sau penal pentru incalcarea cu vina a o!li#atiilor ce ii revin . *.M$ %i#o!$"( - intretine drumurile din cadrul unitatii administrative; - intretine santurile, partea carosa!ila a drumurilor, inlatura viiturile la poduri si podete; - suprave#&ea"a sa nu se execute constructii , imprejmuiri sau plantatii care sa provoace in$estarea drumului, sa impiedice vi"i!ilitatea spre drum sa nu periclite"e si#uranta circulatiei; - suprave#&ea"a e$ectuarea de catre cetateni repararea drumurilor satesti si e$ectuarea santurilor pe aceste portiuni de drum; - tre!uie sa cunoasca si sa respecte cu strictete re#ulile de protectia muncii ;

sprijina serviciile de specialitate in ar&ivarea documentelor create anual in compartimentul respectiv pe care le preia la ar&iva primariei, in termen de ( ani de la crearea lor; ia masuri cu privire la selectionarea, conservarea si predarea materialului ar&ivistic la Hiliala 6e&edinti a Ar&ivelor )ationale, dupa expirarea termenelor de pastrare in ar&iva proprie; ine evidenta inventarelor cu documentele intrate in ar&iva si a miscarii acestora in timp; inventaria"a documentele intrate in ar&iva, con$orm prevederilor Le#ii nr.1=>1BB=, pe !a"a de inventare, urmarind ca acestea sa $ie ordonate cronolo#ic; ordonea"a dosarele pe an, compartimente de munca, termene de pastrare; pentru documentele care pot $i scoase din ar&iva intocmeste procese ver!ale care vor $i supuse apro!arii conducerii institutiei si spre con$irmare Hilialei 6e&edinti a Ar&ivelor )ationale; 0n ca"ul semnalarii pericolului de de#radare a documentelor, va propune masuri de inlaturare a acestora conducerii institutiei; /aspunde de accesul in ar&iva si utili"area documentelor numai in stricta con$ormitate cu le#ea; 0ntocmeste, la cerere, copii si extrase de pe documentele pe care le detine si la pre"inta spre ver$icare si semnare secretarului primariei; 0nre#istrea"a corespondenta intrata in institutie si urmareste modul de re"olvare 5perea"a intrari-iesiri de documente, retine si reparti"ea"a lucrari potrivit destinatiei date; Asi#ura comunicarea acestora in toate compartimentele; /especta circuitul documentelor potrivit #ra$icului de inre#istrare si pastrea"a secretul de serviciu; Asi#ura transmiterea lucrarilor ur#ente catre toate compartimentele din institutie si preia con$irmarile pe care le anexea"a in copii; /aspunde tutror solicitarilor tele$onice si $ace le#atura cu persoanele in sarcina carora se $ac re$erinte 0ndosaria"a, numerotea"a si ar&ivea"a prin semnatura, toate documentele si actele de secretariat pe care le #estionea"a, pana la predarea lor in ar&iva; /especta )ormele de Protectia 6uncii , )ormele de Protectie si 8tin#ere a 0ncendiilor si toate )ormele din cadrul serviciului; 5. UR*ANISM pre"entarea rapoartelor de activitate ale Comp. ur!anism ; pre"entarea rapoartelor de specialitate n cadrul edinelor Consiliului Local i al Comisiilor de specialitate ; coordonarea activitii compartimentelor a$late n structura comp. ur!anism;

relaionarea cu celelalte direcii din cadrul primriei ; participarea n comisii te&nice sau de licitaie pentru lucrri ce privesc comp. ur!anism ; sta!ilirea de contacte cu or#ani"aiile pro$esionale ale proiectanilor n vederea sincroni"rii i clari$icrii procedurilor speci$ice activitii ; participarea n diverse comisii care vi"ea" strate#ia de de"voltare ur!an a comunei; veri$icarea tuturor documentaiilor ela!orate de compartimentele din cadrul comp. ur!anism ; asumarea responsa!ilitii pentru documentele emise de comp. ur!anism prin semntur; ela!orarea de pro#rame i documentaii necesare !unei $uncionri a structurii pe care o conduce ; coordonarea i le#tura cu ela!oratorii Planului 2r!anistic Eeneral G document de re$erin pentru activitatea comp. ur!anism; promovarea unor P.2.M.-uri pentru a re#lementa modul de intervenie n "one protejate n vederea pstrrii i punerii n valoare a motenirii culturale i edilitare a com. ; coordonarea tuturor activitilor privitoare la ocuparea i #estionarea domeniului pu!lic din com.; 2rmresc respectarea ntocmai a certi$icatelor de ur!anism i autori"aiile de construcii att de ctre persoanele $i"ice si cele juridice i aplic sanciuni prev"ute de Le#ea nr.9?>1BB1, n ca"ul nerespectrii; Asi#ur re#ulari"area taxelor pentru autori"are la $inali"area lucrrilor de construcii n raport cu costul $inal al lucrrilor; 3ine evidena lucrrilor provi"ori<c&iocuri,tonete,#araje: amplasate pe domeniul pu!lic i privat al Consiliului n !a"a unor contracte de nc&iriere cu respectarea prevederilor Le#ii nr.9?>1BB1 privind autori"area construciilor,modi$icate ; Deri$ic prin inspectorii de "ona construciile provi"orii amplasate ile#al pe domeniul pu!lic i privat i iau msurile corespun"toare pentru des$iinarea acestora<cale administrativ: ; Constat contravenii i propun aplicarea de sanciuni contravenionale n ca"ul constatrii unor construcii $ara autori"aii sau cu nerespectarea prevederilor din documentaie ; Actuali"ea"a taxa de autori"are i asi#ur ncasarea acesteia la $inali"area lor pentru care s-au eli!erat autori"atii de construire ;

Deri$ic existena i respectarea documentaiilor de execuie apro!atepentru lucrrile ce se reali"ea"a pe teritoriul municipiului i modul n care se respect documentaiile apro!ate ; 4xercit controlul cu privire la disciplina n domeniul ur!anismului,amenajrii teritoriului,controlea"a existena,vala!ilitatea i respectarea autori"aiilor de construire de catre persoanele $i"ice i juridice ; Constat a!aterile care constituie contravenii la le#ea privind autori"area executarii construciilor i unele masuri pentru reali"area locuinelor, ntocmete procesul-ver!al de constatare a contraveniilor i le transmite primarului sau viceprimarului pentru aplicarea sanciunilor ; Asi#ur aplicarea ntocmai a Planului 2r!anistic Eeneral i al /e#ulamentului de ur!anism apro!at la nivelul com. . Hace studii i propuneri motivate Consiliului Local pentru reactuali"area P.2.E, prin P.2.M-uri i P.2.7-uri. Asi#ur condiii necesare pentru aplicarea ntocmai a acestor documentaii pentru ntre# teritoriu administrativ al municipiului. Asi#ur ela!orarea unor studii, planuri de de"voltare si moderni"are ur!anistic a teritoriului administrativ al municipiului. 3ine evidena cererilor pentru certi$icate de ur!anism i autori"aii de construcii sau demolare pe care le solutinea"a n termenele le#ale. Deri$ic documentaiiile te&nice care stau la !a"a eli!erarii certi$icatelor de ur!anism i autori"aii de construcii,de ctre primar. 3in evidena certi$icatelor de ur!anism i autori"aiilor de construcii eli!erate percepand taxele sta!ilite de Consiliul local pentru eli!erarea acestora. Propun valori$icarea e$icient concesiune, nc&iriere,van"are,etc. a acestor terenuri prin

5r#ani"ea" licitaii pu!lice privind concesionarea sau nc&irierea acestor terenuri dac au re#imul juridic cunoscut,$iind revendica!ile. Conduce evidena monumentelor istorice de pe teritoriul municipiului;asi#ur punerea n valoare a monumentelor istorice i de ar&itectur,a cldirilor i lucrrilor construite n stil speci$ic local i $ace propuneri pentru

protejarea,conservarea sau repararea lor i sta!ilirea protecie,controlea" respectarea msurilor luate n acest scop.

normelor

de

+ntocmete i eli!erea" certi$icate de ur!anism i autori"aii de construire cu respectarea prevederilor le#ale i a documentaiilor de ur!anism apro!ate. +ntocmete teme de proiectare n vederea ela!orarii documentaiilor de ur!anism. Conduce evidena nomenclatorului stradal al municipiului i localitailor componente. Atri!uie numere la imo!ile. 2rmrete m!untairea continu a aspectului comunei i localitilor componente, din punct de vedere ur!anistic. ine evidena n re#istru separat a imo!ilelor<terenurilor: care au $ost concesionate, c't i a contractelor de concesiune nc&eiate ine evidena terenurilor proprietate de stat a$lat pe teritoriul comunei <at't domeniul pu!lic-separat domeniul privat: i iau masuri pentru cunoasterea situaiei juridice a acestora. particip mpreun cu specialitii 5$iciului Cudeean de cadastru i #eode"ie la a$larea limitelor teritoriale ale municipiului i localitaile componente precum i la delimitarea intravilanelor acestora. ntocmete planurile cadastrale necesare ela!orrii planurilor de amenajare ur!anistic a municipiului. asi#ur trasarea aliniamentelor reelelor de drumuri prev"ute n planurile ur!anistica. $ace propuneri privind atri!uirea n proprietate a terenurilor a$erente apartamentelor cumprate din $ondul locativ de stat i imo!ilelor cumprate con$orm Le#ii nr.1(>1BB9 i a &otr'rilor Consiliului Local i le pre"int n Comisia locala de $ond $unciar. ntocmete note de constatare pentru imo!ile-construcii din $ondul locativ de stat,precum i pentru imo!ile proprietate privat a cetenilor n vederea nscrierii acestora n evidenele CH. $ac propuneri privind ncadrarea terenurilor pe "one , n vederea sta!ilirii impo"itului pe acestea. ntocmete notele de constatare pentru imo!ilele proprietate a municipiului i asi#ur actuali"area n CH a acestora. ntocmete documentaiile privind atri!uirea sau sc&im!area de denumiri,potrivit re#lementrilorle#ale pentru parcuri,pire,cartiere,str"i,staiile mijloacelor de transport din municipiu,precum i alte o!iective de interes local.

acionea" pe !a"a unor pro#rame de perspectiv cu privire la m!untirea dotrilor stradale, n$rumusearea teritoriului administrat, extinderea reelelor de electricitate, a surselor de alimentare cu ap pota!il, a reelelor de aduciune i a celor de canali"are, a drumurilor i a altor lucrri pu!lice necesare n comuna; reali"ea" strate#ii i planuri de msuri pentru prevenirea e$ectelor $enomenelor meteorolo#ice periculoase <inundaii, n"pe"iri etc.: i pentru re"olvarea operativ a pro!lemelor le#ate de des"pe"iri, calamiti ; urmrete utili"area i conservarea domeniului pu!lic con$orm destinaiilor sta!ilite prin pro#ramul de sistemati"are a teritoriului, prin dispo"iii i &otr'ri ale autoritilor executive i deli!erative ale administraiei locale ; ntocmete i urmrete derularea pro#ramelor de perspectiv cu privire la e$ectuarea studiilor de $e"a!ilitate i a studiilor de amenajri teritoriale i dotri edilitar- ur!ane . I. COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA stimularea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala, culturala si politica a societatii; asi#urarea conditiilor pentru #arantarea de anse e#ale pentru etnicii romi; ela!orarea i implementarea pro#ramelor speci$ice de $inantare a unor activitati #eneratoare de venit si a micilor a$aceri pentru $amilii si comunitati de romi; asi#ur des$urarea de pro#rame de in$ormare i educare civic a etnicilor romi; cola!orea" cu !iroul judeean pentru romi, n or#ani"area activitilor ce tre!uie des$urate la nivel local, n vederea aplicrii strate#iei de m!untire a situaiei romilor; ntocmete planul local privind m!untirea situaiei romilor,pe !a"a evalurii principalelor nevoi ale comunitii locale de romi ; $ace propuneri pentru implementarea proiectelor>pro#ramelor de sprijinire a romilor ; or#ani"ea" periodic nt lniri ale primarului cu liderii comunitii de romi n vederea identi$icrii i re"olvrii pro!lemelor acestora ; cola!orea" cu comp. de asisten i protecie social n re"olvarea pro!lemelor ridicate de acetia; cola!orarea" cu or#anele de ordine pu!lic pentru re"olvarea operativ a strilor tensionate sau con$lictuale,care pot #enera violen ; asi#ur de"voltarea unei relaii de parteneriat cu poliia local, n vederea prevenirii i com!aterii in$racionalitii n r'ndul cetenilor de etnie rom ; n cola!orare cu or#ani"aiile ne#uvernamentale cola!orea" la derularea unor proiecte de sprijin de ur#en <alimente, m!rcminte,rec&i"ite: pentru copii provenii din $amilii cu venituri sc"ute; evaluarea, n cola!orare cu or#ani"aiile ne#uvernamentale,a $enomenului copiii str"ii i pre"entarea unor proiecte locale de intervenie social;

sprijin comp. de asisten social n des$urarea pro#ramelor de prevenire a a!andonului, a a!u"ului i ne#lijenei copilului; n vederea reducerii a!andonului colar, acolo unde este ca"ul, or#ani"ea" nt'lniri ale prinilor cu cadrele didactice din instituiile de nvm'nt mediind ncurajarea $recventrii colii; ntocmete n cola!orare cu Comp. de asisten i protecie social i Comp. pu!lic comunitar de eviden a persoanelor,situaia cetenilor de etnie rom care nu au documente de identitate i stare civil i i ajut la o!inerea acestora ; rspunde la cereri,sesi"ri i reclamaii care intr n competena compartimentului; ndeplinete orice alte atri!uii date de ctre Primar, sau de !iroul judeean pentru romi care, prin natura lor, sunt de competena sau se ncadrea" n o!iectul i atri!uiile compartimentului.

6. COMPARTIMENTUL PROTECIE CI+IL7 8SITUATII DE URGENTA) Atri!uii exercit controlul aplicrii prevederilor le#ale privind protecia civil pe plan local; ela!orea" proiectul Planului pentru prevenirea i #estionarea situaiilor de ur#en ; or#ani"ea", coordonea" i ndrum activitatea de pre#tire pe linie de protecie civil n municipiu i ntocmete planurile operative, de pre#tire i plani$icare a exerciiilor de specialitate; execut exerciii, aplicaii i activitai de pre#atire privind protecia civil; asi#ur meninerea n stare de $uncionare a punctului de comand; urmrete modul de ntreinere a spaiilor de adpostire colectiv de ctre administratorii acestora; asi#ur prevenirea populatiei asupra situatiilor de risc ce se pot ivi i alarmarea in ca"ul iminent al producerii unor situatii de ur#enta; propune evacuarea populaiei din "onele a$ectate n ca" de de"astre sau alte situaii de ur#en i sta!ilete msurile necesare pentru amenajarea locurilor de adapostire temporara a persoanelor sinistrate, asi#urarea &ranei, alimentrii cu ener#ie i ap ; sta!ilete msuri pentru asi#urarea ordinii pu!lice n "ona sinistrat; 9.Co.pa!#i.e #$" %$"#$!a Atri!utii3.*i'"io#e%a! ( Q veri$icarea stocului de carte si a actelor insotitoare in ca"ul cand nu se $ace procurarea de carti si stampilarea acestora.

Q nre#istrarea tuturor cartilor intrate in !i!lioteca prin cumparare si donatii si inscrierea numarului de inventar pe $iecare carte; Q redactarea $iselor topo#ra$ice si a $isei de evidenta cu inscrierea numarului de inventar; Q e$ectuarea operatiunilor in re#istrul de inventar in ca"ul primirii de carti platite de cititori carti depasite moral sau sc&im! intre !i!lioteci; Q or#ani"area colectiilor la ra$tul li!er; Q suprave#&ea"a sala pentru a preveni sustra#erile de pu!licatii; Q ntocmeste $ormalitatile pentru recuperarea pu!licatiilor de la cititorii restantieri; Q veri$ica starea cartilor la inapoierea acestora de catre cititori; Q participa la activitati culturale or#ani"ate in cadrul Caminului Cultural; Q repre"inta !i!lioteca in relatiile o$iciale , pro$esionale ca institutii si alte autoritati pu!lice cu asociatia pro$esionala a !i!liotecarilor, cu alte or#ani"atii. Q ndeplineste orice alte sarcini sta!ilite de primar ori de Consiliul Local. 4.Di!e%#o! %a.i ( Q administrea"a n !une conditii cladirea Caminului Cultural mpreuna cu !unurile de inventar a$late n dotare Q se ocupa de or#ani"area activitatii cultural -artistice n cadrul Caminului Cultural si comunica periodic Consiliului Local despre reali"area acestor activitati. Q or#ani"ea"a actiuni culturale mpreuna cu cadrele didactice din scolile si #radinitele comunei . Q repre"inta Caminul Cultural n relatiile cu institutiile de cultura la nivel judetean si national , participa la ntrunirile or#ani"ate de acestea Q tine n permanenta un re#istru cu evidenta tuturor activitatilor culturale , artistice si educative ce se des$asoara la Caminul Cultural Q ndeplineste orice alte sarcini sta!ilite de primar ori de Consiliul Local. L.COMPARTIMENTUL STARE CI+ILA a:inre#istrea"a actele si $aptele de stare civila in re#istrul de nastere, casatorie si decese, inclusiv inscrierea $iliatiei, divortului, sc&im!arii numelui si eli!erarea certi$icatelor de nastere, de stare civila, la inre#istrare si la cererea celor interesati, asi#ura o$icierea casatoriilor intr-un cadru solemn; !:intocmeste !uletine statistice de nastere, casatorie si decese si le comunica 7irectiei Cudetene de 8tatistica. 7easemenea comunica orice modi$icare survenita in statutul civil al unei persoane; c:asi#ura reconstituirea re#istrelor de stare civila, pierdute sau distruse total sau partial; d:e$ectuea"a mentiuni de retra#ere, sau renuntare la cetatenie romana si eli!erea"a certi$icate de nastere sau casatorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste mentiuni; e:inaintea"a or#anelor de politie si Centrului 6ilitar !uletine de indentitate si respectiv livretele militare ale celor decedati; $:inaintea"a or#anelor de politie date nominale cu privire la inre#istrarea nasterii cetatenilor domiciliati pe teritoriul /omaniei;

#:primeste cereri de sc&im!are a numelui si inaintea"a or#anului de politie competent dosarele respective; &:intocmeste lucrarile de reconstituire a actului de nastere, casatorie sau deces; i:$ace propruneri de a se introduce, din o$iciu, actiuni la instanta judecatoreasca pentru recti$icarea, completarea sau anularea unor inre#istrari din re#istrul de stare civila; j:asi#ura si raspunde de securitatea certi$icatelor de stare civila, pastrarea si conservarea, re#istrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila ; R:inaintea"a, dupa completare, re#istrul de stare civila exemplarul 00 la Consiliul Cudetean 6e&edinti; l:propune necesarul de re#istru, certi$icate de stare civila si $ormulare auxiliare; m:sesi"ea"a or#anele de politie, asupra eventualelor ca"uri de disparitie a certi$icatelor de stare civila necompletate; n:atri!uie coduri numerice personale la actele de nastere si le inaintea"a la 7irectia Cudeteana de 8tatistica; o:intocmeste darile de seama statistice si asi#ura transmiterea lor; p:intocmeste anexele; r:nu permite accesul si>sau stationarea in compartimentul de stare civila a oricarei persoane care nu-si justi$ica pre"enta; s:alte atri!utii dispuse de catre primar sau viceprimar. cooperea" cu 8erviciul de Protecie Civil din cadrul 0nspectoratului Cudeean pentru 8ituaii de 2r#en i cu Celulele de ur#en ale instituiilor i a#enilor economici din municipiu pentru limitarea si inlaturarea urmarilor produse de situatiile de ur#enta ; asi#ur evaluarea i centrali"area datelor privind solicitrile de ajutoare i de desp#u!iri n ca"ul situaiilor de ur#en ; #estionea",depo"itea" i menine n stare de $uncionare aparatura i mijloacele din dotare; urmrete aplicarea actelor normative n acest domeniu, inclusiv a &otr'rilor consiliului local i a dispo"iiilor primarului; ndeplinete orice alte atri!uii date de ctre Primar,care, prin natura lor, sunt de competena sau se ncadrea" n o!iectul i atri!uiile serviciului 6. 8A)A.A.4
Asistent medical : a: 5r#ani"area i des$urarea con$orm unui pro#ram "ilnic a asistenei medicale su! $orma - consilierii medicale am!ulatorii a solicitanilor direct la ca!inet. - acordarea de asisten medical de ntreinere, #imnastic medical, cure, meninerea le#turii cu medicul personal, administrarea de medicamente la domiciliul v'rstnicilor con$orm prescripiilor cuprinse n pro#ram <la domiciliu:. !: 3ine le#tura i cola!orea" cu Compartimentul pentru aplicarea Le#ii nr.1@>(??? i cu medicii de $amilie la care sunt nscrise persoanele n#rijite.

c: 2rmrete permanent evoluia strii de sntate a persoanelor n#rijite, $c'nd propuneri pentru m!untirea situaiei acestora, dar i pentru m!untirea serviciilor acordate. d: 3ine evidena activitii des$urate i in$ormea" or#anele n drept. e: /espect recomandrile prev"ute n Erila naional de evaluare.

CAP.I+ DISPOZIII FINALE Art.A 8e$ii de compartimente, pe !a"a atri!uiilor cuprinse n pre"entul re#ulament G vor sta!ili sau completa, dup ca", n $uncie de le#islaia n vi#oare, prin $ia postului, n termen de *? de "ile de la apro!area acestuia, sarcinile de serviciu pentru $iecare post n parte,urmrind o reparti"are ec&ili!rat a acestora, con$orm pre#tirii pro$esionale i $unciei. Art.B 8e$ii de compartimente vor studia, anali"a i propune msuri pentru m!untirea permanent a activitii, reducerea timpului de circulaie a documentelor, n vederea creterii operativitii $undamentrii dispo"iiilor emise de primar. Art.1? 8e$ii de compartimente vor propune msuri de per$ecionare a pre#tirii pro$esionale a salariailor din su!ordine, ntocmind totodat i aprecierile anuale <evaluarea per$ormanelor: pentru persoanele din structura coordonat. Art.11 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. are urmtoarele o!li#aii s ndeplineasc cu pro$esionalism, loialitate, corectitudine i n mod contiincios ndatoririlor de serviciu ce i revin; s se a!ine de la orice $apt care ar putea aduce prejudicii instituiei ; s pstre"e secretul stat,de serviciu, precum i con$idenialitatea n le#tur cu $aptele,in$ormaiile sau documentele de care iau cunotin n exrcitarea $unciei, n condiiile le#ii,cu excepia in$ormaiilor de interes pu!lic ; s rspund personal pentru coninutul,$orma i le#alitatea actelor i a materialelor pe care le ntocmesc n cadrul compartimentelor lor ; s rspund, potrivit prevederilor le#ale, de $urni"area corect i complet a datelor transmise petenilor ; Art.1( Conductorii structurilor $uncionale sunt o!li#ai s asi#ure cunoaterea i respectarea de ctre ntre# personalul a pre"entului re#ulament.

P/06A/, 84C/4.A/,