Sunteți pe pagina 1din 59

6

CALIBRAREA PROGRAMELOR DE ANALIZ! NELINIAR!. TEST!RI NUMERICE


6.". INTRODUCERE Posibilitatea abord!rii directe a analizei "i verific!rii structurilor n cadre scoate pregnant n eviden#! cre"terea considerabil! a capacit!#ii de rezolvare a unor probleme complexe, din punct de vedere al volumului calculelor numerice, adus! de utilizarea calculatoarelor numerice de ultim! genera#ie. Performan#ele de analiz! numeric! "i de grafic! ale calculatoarelor personale "i ale sta#iilor de lucru, permi#nd utilizarea tot mai extins! a metodelor avansate de calcul n proiectarea curent! a structurilor. n ultimii ani, dezvoltarea unor metode de analiz! neliniar! avansat! de calcul susceptibile de a fi folosite n practica de proiectare, a cunoscut un interes crescnd, n principal, pentru structurile n cadre metalice. n accep#ia general!, prin metode de analiz! neliniar! avansat! se n#elege orice metod! de calcul care poate descrie n mod satisf!c!tor rezisten#a, rigiditatea "i stabilitatea global! a structurii, cu un efort computational rezonabil, n a"a fel nct verificarea individual! a fiecarui element component al structurii s! nu mai fie necesar!. Metodele de calcul din aceasta categorie trebuiesc verificate "i calibrate pe anumite structuri considerate drept standard, n compara#ie cu metodele de analiz! mai sofisticate, dar care datorit! efortului computa#ional (fizic "i uman) ridicat, nu pot fi aplicate n proiectarea curent!. n acest scop n S.U.A.(Task Group 29, SecondOrder Analysis for Frame Design; Task Group 28, Computer Applications), Europa (European Convention for Constructional Steelworks, ECCS), Australia "i Japonia au fost constituite grupuri de speciali"ti n vederea select!rii "i document!rii ct mai precise a structurilor n cadre metalice reprezentative, "i realizarea pachetului de structuri standard de calibrare. La baza selec#iei acestor structuri de calibrare sa avut n vedere, n principal, urm!toarele criterii: o temeinic! documentare n ceea ce prive"te descrierea structurilor, structurile selectate se bucur! de o bun! recunoa"tere de c!tre cercet!tori, fiind utilizate c! probleme de test pentru programele de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea realizate de-a lungul timpului,
245

s! permit! efectuarea test!rilor n domeniul critic de comportare global! cum ar fi comportarea n apropierea nc!rc!rii limit! "i post limit! (comportarea post critic!) cu posibilitatea de a furniza informa#ii referitoare la modul de plastificare a barelor structurii, valoarea nc!rc!rii limita, etc. se vor considera att structuri cu un grad mic de nedeterminare static!, sensibile la efectul de dezvoltare a zonelor plastice n lungul barelor asupra comport!rii de ansamblu, ct "i structuri mai complexe, cu un grad mare de nedeterminare static!, barele se consider! prinse rigid sau semirigid n noduri, nu apar probleme de pierdere local! de stabilitate (flambaj local sau flambaj din torsiune) a barelor structurii, nainte de atingerea nc!rc!rii limit! de cedare global! a structurii. Informa#iile care trebuiesc furnizate n legatur! cu procesul de calibrare a programelor de analiz! avansat!, "i a structurilor de calibarare se mpart n dou! categorii "i anume (W.F.Chen, S.Toma, $994 ): ($) Informa#ii de intrare cu privire la: Metodele analitice utilizate. Modelarea neliniarit!#ii materiale "i a efectelor de ordinul al II-lea, procedurile iterative utilizate, efectele de pierdere local! de stabilitate, efectul for#elor t!ietoare asupra plastific!rii sec#iunilor, tipul de element utilizat la discretizarea barelor, num!rul de elemente, etc. Configura#ia structurii analizate: Topologie, leg!turile cu terenul, structuri contravntuite sau necontravntuite, etc. Conformarea barelor structurii: Dimensiunile sec#iunilor transversale "i lungimile barelor, direc#iile de solicitare la ncovoiere (ncovoiere dup! axa de iner#ie maxim! sau minim!), etc. Rela#iile constitutive neliniare - ale materialului structurii: Efortul unitar de ini#iere a curgerii, modulul de elasticitate ini#ial "i cel corespunz!tor reconsolid!rii materialului, curba efort unitardeforma#ie specific!, curba de interac#iune corepunz!toare plastific!rii integrale a sec#iunilor, etc. Imperfec#iuni materiale: Distribu#ia tensiunilor reziduale pe n!l#imea sec#iunii transversale, valori ale tensiunilor reziduale, etc. Imperfec#iuni geometrice: Imperfec#iuni geometrice locale, globale, etc. Condi#ii de nc!rcare a structurii: nc!rc!ri verticale (gravita#ionale) "i orizontale, concentrate sau distribuite, monotone sau ciclice, propor#ionale sau nepropor#ionale (secven#e de nc!rcare), etc.
246

Nodurile structurii: Noduri rigide, sau semirigide (flexibile), rigiditatea ini#ial! a conexiunii, parametrii de modelare a comport!rii neliniare a conexiunilor semirigide, tipul curbei moment-rotire, etc. (2) Informa#ii de ie"ire cu privire la: Rela#ii de tip nc!rcare-deforma#ie: Curbele nc!rcare-deplasare corespunz!toare tuturor gradelor de libertate asociate unui nod (deplasare orizontal!, verticala, rotire), nc!rcarea limit! de producere a colapsului structurii, etc. Distribu#ia eforturilor pe bar!: Eforturi axiale, momente ncovoietoare, for#e t!ietoare, etc. Distribu#ia tensiunilor pe sec#iune Distribu#ia zonelor plastice n lungul barelor. Durata analizei "i tipul calculatorului. Avnd n vedere diferen#ele dintre codurile de proiectare "i tipurile de materiale utilizate la proiectarea structurilor metalice, de la o #ar! la alta, tipurile de cadre utilizate pentru calibrarea programelor de analiz! neliniar! avansat! vor fi diferite. n acest sens n Statele Unite, Europa, Australia "i Japonia s-au propus diferite structuri n cadre metalice pentru calibrare. Pentru structurile n cadre spa#iale "i/sau din beton armat, chiar dac! s-au f!cut pa"i importan#i n modelarea comport!rii elasto-plastice "i a consider!rii celorlal#i factori determinan#i de comportare n analiza structural!, normativele de proiectare, dup! cuno"tintele noastre, nu cuprind nc! prevederi explicite referitoare la analiza neliniar! avansat! global!. Propunerile din prezenta lucrare referitoare la structurile spa#iale "i din beton armat se doresc o ncercare de extindere a acestei concep#ii de analiz! structural! la acest tip de structuri. Testarea performan#elor modelului de calcul elasto-plastic de ordinul al II-lea a cadrelor plane "i spatiale cu noduri semirigide, propus n lucrare, c! "i a programului de calcul, NEFCAD elaborat de autorul acestei lucrari, n cele dou! versiuni, cea "tiin"ific! "i cea cu aplicabilitate direct! n proiectare se prezint! n continuare, utiliznd drept structuri de test, cadrele de calibrare din o#el propuse n S.U.A. "i Europa. Se vor compara, de asemenea, performan#ele programului realizat n raport cu alte programe realizate n acest sens pentru analiza avansat! a structurilor n cadre metalice, realizndu-se totodat! "i o calibrare a programului NEFCAD. Calibrarea programului NEFCAD, n versiunea cu aplicabilitate direct! n proiectare, const! n efectuarea unor test!ri numerice pentru alegerea parametrilor curbelor de comportare material neliniar! la nivel de sec#iune (curbe M-N-), pentru modelarea ct mai adecvat! a calculului elasto-plastic (ipoteza zonelor plastice), utiliznd n acest scop tehnicile "i tipurile de structuri propuse n literatura de specialitate pentru "calibrarea" caracteristicilor de calcul. 6.2. TEST!RI NUMERICE PE STRUCTURI N CADRE PLANE 6.2." Cadre de calibrare propuse n Europa
247

n Europa ECCS (European Convention for Constructional Steelworks) a selectat trei tipuri de cadre pentru calibrarea programelor de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea (Vogel, s. al., $984): cadrul portal, cadrul ferm! "i cadrul cu "ase nivele "i dou! deschideri. n lucr!rile (Vogel, $985 Ziemian, $992) se prezint! principalele caracteristici ale acestor "structuri de calibrare", precum "i rezultatele analizelor elasto-plastice de ordinul al II-lea, efectuate pe baza unor programe de calcul dezvoltate n acest scop. Compararea performan#elor programului NEFCAD "i calibrarea acestuia, va fi realizat!, n principal, n raport cu un program de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea elaborat la universitatea Cornell, CU-SP2D, care modeleaz! neliniaritatea materialului n ipoteza form!rii zonelor plastice ("elemente finite de fibr!"), "i a c!rui rezultate pentru structurile de calibrare, sunt prezentate n literatura de specialitate (Ziemian, $992). De asemenea, pe baza programului NEFCAD se va face un studiu comparativ privind influen#a tensiunilor reziduale asupra r!spunsului global al structurilor n cadre metalice. Principalele ipoteze avute n vedere la efectuarea analizelor n cazul cadrelor de calibrare europene sunt (Vogel, $985, W.F. Chen, S.Toma, $994): ($) Sectiunile plane ramn plane "i dup! deformare. (2) Pierderea de stabilitate n afara planului (flambajul lateral din torsiune) este prevenit. (3) Nu apar probleme ale flambajului local ale sec#iunilor. (4) Conexiunile de prindere ale barelor n noduri sunt rigide. (5) Este inclus efectul neliniarit!#ii geometrice globale, P-. (6) Este inclus efectul neliniarit!#ii geometrice locale, P-. (7) Rela#iile constitutive - utilizate pentru modelarea neliniarit!#ii fizice la nivel de fibr! sunt cele propuse de EC3. Desc!rc!rile elastice ale unor fibre sunt neglijate. (8) Este luat n considerare efectul tensiunilor reziduale. (9) Efectul deforma#iilor din for#e t!ietoare, precum "i efectul for#ei t!ietoare asupra plastific!rii sec#iunilor este neglijat. Tensiunile sunt considerate uniaxiale n planul elementului. ($0) Tensiunile reziduale sunt distribuite uniform pe ntreaga lungime a barei. ($$) Se consider! doar solicit!ri n planul de rigiditate maxim ale sec#iunilor. Rela#iile constitutive -, modelarea imperfec#iunilor materiale (ale tensiunilor reziduale), a imperfec#iunilor geometrice (locale "i globale) se face conform prevederilor normei europene de calcul, EC3. Aspectele legate de aceste model!ri au fost prezentate pe parcursul lucr!rii, "i nu vor mai fi reluate n continuare. nc!rc!rile aplicate asupra structurilor sunt propor#ionale. 6.2."." Cadrul portal Geometria, propriet!#ile materiale "i sec#ionale ale barelor structurii, imperfec#iunile geometrice "i nc!rc!rile aplicate asupra cadrului portal, propus "i
248

analizat pentru prima dat! de catre Vogel ($985), sunt prezentate n figura 6.$. Conexiunile de prindere ale barelor n noduri se consider! rigide, iar leg!turile barelor cu terenul sunt de asemenea de tip ncastrare. nc!rc!rile sunt aplicate propor#ional, monoton cresc!tor, pn! la atingerea nc!rc!rii limit! de cedare. n analiza efectuat! pe baza programului NEFCAD, s-au utilizat dou! elemente de tip bar! pentru discretizarea stlpilor "i un singur element pentru discretizarea grinzii.

Figura 6.$ Cadrul portal ntr-o prim! faz! s-a f!cut un studiu comparativ privind influen#a tensiunilor reziduale asupra capacit!#ii portante de ansamblu a structurii. n acest scop, s-au luat n considerare dou! tipuri de distribu#ii ale tensiunilor reziduale pe n!l#imea sec#iunii "i anume, cele propuse de normele europene (tipul $), EC3 "i cele americane (tipul 2), AISC-LRFD (v. cap.4). Analiza structurii s-a efectuat cu ajutorul programului NEFCAD, n varianta n care modelarea neliniarit!#ii fizice se realizeaz! la nivel de fibr! (pentru o monitorizare explicit! a efectului dezvolt!rilor zonelor plastice n sec#iune), rela#iile constitutive neliniare - considerate fiind cele propuse n norma europeana EC3, cu privire la calculul structurilor metalice (elastic perfect plastic cu reconsolidare). Integrarea numeric!, pentru determinarea caracteristicilor sec#ionale de rigiditate, realizndu-se cu ajutorul metodei Simpson, utiliznd o re#ea de 2$x2$ puncte pentru discretizarea t!lpilor respectiv ale inimilor sec#iunilor. Integrarea numeric! n lungul barelor s-a realizat cu metoda GaussLobatto, utiliznd un num!r de 7 noduri de integrare pe element. Astfel curbele nc!rcare-deplasare lateral!, precum "i factorii limit! de nc!rcare, corespunz!toare analizelor efectuate, n ipoteza neglij!rii efectului tensiunilor reziduale "i n ipoteza consider!rii acestora, sunt prezentate n figura 6.2. n figura 6.3. s-a reprezenat grafic distribu#ia procentual! a zonelor plastice n lungul barelor, corespunz!toare nc!rac!rii limit! ob#inut! n urma analizei elastoplastice de ordinul al II-lea, considernd distribu#ia tensiunilor reziduale conform normei europene.

249

1.2 1
Factorul de incarcare, p

0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.002 0.004 0.006 0.008 Deplasarea laterala (m) 0.01 0.012 0.014
Cu tensiuni reziduale, tipul 2, Plim=$.025 Fara tensiuni reziduale, plim=$,045 Cu tensiuni reziduale, tipul $, plim=$,025

Fig. 6.2. Curbele nc!rcare-deplasare lateral!, efectul tensiunilor reziduale

4
45,6 (38,3) [0,0] {44,4} ]52,$[ 54,0 (45,2) [4$,$] {57,6} ]58,2[

= c

Zone plastice

< c
56.2 (50.8) [45.6] {58,8} ]58,7[ 62.6 (57.6) [57.5] {52,8} ]62,2[

Zone elastice

4 3

= c

Zone plastice

Valori: NEFCAD Tipul $ plim=$,025 NEFCAD ( Tipul 2) plim=$,025 NEFCAD [ Fara tens.rez.]plim=$,045 {CU-SP2D} plim=$,000 ]Vogel[ plim=$,022

a.Tipul $ (EC3)

b. Tipul 2 (AISC-LRFD)

c.Fara tensiuni rez.

Fig.6.3. Distribu#ia procentual! plastificate

sec#iunilor

Fig.6.4 Dezvolatrea zonelor plastice n cele trei variante de considerare a tensiunilor reziduale

De asemenea sunt prezentate procentele de plastificare ale sec#iunilor de la capetele stlpilor corespunz!toare factorilor limit! de nc!rcare ob#inu#i n cele trei cazuri de analiz! pe baza programului NEFCAD, precum "i procentele de plastificare ob#inute n urma analizei structurii, n ipoteza form!rii zonelor plastice, cu ajutorul programului CU-SP2D (Ziemian, $992), "i a analizei efectuate de Vogel (Vogel, $985). Distribu#ia tensiunilor reziduale considerat! n analizele efectuate de
250

Vogel "i Ziemian este cea prev!zut! n EC3. Num!rul de "elemente finite de fibr!" utilizat n analiza efectuat! de Ziemian cu ajutorul programului CU-SP2D este de 50 pentru modelarea stlpilor "i 20 de asemenea elemente pentru modelarea grinzii. n literatura de specialitate, avut! la dispozitie, nu s-au gasit detalii despre modul de discretizare a structurii, n analiza efectuata de Vogel. n figura 6.4. sunt prezentate ditribu#iile zonelor plastice n sec#iunile "i n lungul barei 3-4, n cele trei cazuri de analiz! efectuate cu programul NEFCAD: f!r! considerarea efectului tensiunilor reziduale, distribu#ia tensiunilor reziduale conform EC3 "i distribu#ia tensiunilor reziduale conform AISC-LRFD. De observat c! n toate cele trei cazuri, nici intr-o sec#iune deformatiile nu au dep!"it limita palierului de curgere (<$0c). Referitor la analizele efectuate, pn! acum, n cazul cadrului portal, se poate concluziona faptul c! de"i factorul limit! de nc!rcare nu este sensibil influen#at de existen#a tensiunilor reziduale (diferen#! de 3%), existen#a "i tipul de distribu#ie a tensiunilor reziduale pe nal#imea sec#iunii au un efect important n ceea ce prive"te dezvoltarea zonelor plastice "i a valorilor rigidit!#ii sec#ionale "i a celor globale ale barelor structurii, n timpul procesului de nc!rcare, fiind esen#ial de luat n considerare ntr-o analiz! avansat!. De asemenea, este de observat eficien#a n ceea ce prive"te numarul de elemente utilizat de programul NEFCAD n compara#ie cu cel utilizat de programul CU-SP2D, la un nivel de acurate#e a rezultatelor comparabil. Factorul limit! de nc!rcare ob#inut pe baza programului NEFCAD, n varianta unei analize la nivel de fibr! "i o distribu#ie a tensiunilor reziduale conforme cu cea prevazut! de EC3 a rezultat egal cu plim=$,025, care este n excelent! concordan#! cu factorii de nc!rcare limit! ob#inuti printr-o analiz! asem!n!toare de c!tre Vogel ($985, plim=$,022) "i Ziemian ($992, plim=$,00). Se constat! de asemenea o bun! concordan#! n ceea ce prive"te procentele de plastificare ale sec#iunilor de la capetele stlpilor. De men#ionat c! durata de execu#ie a programului NEFCAD, n cazul exemplului studiat, n care modelarea neliniarit!#ii fizice s-a facut la nivel de fibr!, este de circa 40 de minute, pe un calculator PC 586, $33Mhz. n lucr!rile de referin#! folosite nu se fac specifica#ii cu privire la timpul de execu#ie n cazul analizelor efectuate de Vogel "i Ziemian. Posibilitatea adopt!rii unor rela#ii analitice pentru modelarea neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune este studiat! n cele ce urmeaz!. n figurile 6.5 "i 6.6. sunt prezentate rezultatele analizei efectuate pe baza programului NEFCAD, n varianta cu "aplicabilitate direct!" n proiectare, "i n care modelarea neliniarit!tii fizice s-a f!cut la nivel de sec#iune, utiliznd n acest scop rela#iile prezentate n cadrul capitolului 5. Astfel n figura 6.5 sunt prezentate comparativ curbele nc!rcaredeplasare lateral!, ob#inute pe baza programului NEFCAD, considernd rela#iile analitice 5.33-5.34 pentru determinarea modulului de rigiditate la ncovoiere "i a modului de rigiditate axial, valoarea tensiunii reziduale maxime de compresiune fiind luat! rc = 0,3 c "i considernd rela#iile de tip Ramberg-Osgood, valoarea parametrilor de form! lua#i n calcul fiind a=$, n=35, respectiv a=$, n=400. n acest ultim caz (n=400) s-a simulat o analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea, considernd formarea de articula#ii plastice. De asemenea s-a reprezentat grafic
25$

curba nc!rcare-deplasare lateral! ob#inut! pe baza programului CU-SP2D (modelarea n ipoteza form!rii zonelor plastice). Valorile momentelor ncovoietoare "i ale eforturilor axiale ob#inute n urma celor patru analize efectuate sunt prezentate n figura 6.6. Valorile numerice prezentate corespund factorilor limit! de nc!rcare corespunz!tori fiec!rei analize n parte.

1.00

Factorul de incarcare

0.80 0.60
CU-SP2D, plim=1,00 NEFCAD, Ramberg-Osgood n=35, plim=1.045 NEFCAD, ec. 5.33-5.34, plim=1.015 NEFCAD, Ramberg-Osgood, n=400 (art. plastice), plim=1.05

0.40

0.20

0.00 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 D (cm) 1.0 1.2 1.4

Fig. 6.5. Curbele nc!rcare-deplasare lateral! considernd diferite modele de calcul.


72,68 73,60 67,00 75,73

76,$0 76,89 76,04 79,55

2797 2898 29$$ 2765


86,30 87,82 85,68 87,03 8$,60 82,73 82,25 82,42

2870 2973 298$ 2843

Valori: NEFCAD, ec. 5.33-5.34, plim=$.0$5 NEFCAD, Ramberg-Osgood, n=35, plim=$.045 NEFCAD, Ramberg-Osgood, n-400, plim=$.05 CU-SP2D, plim=$.00 Fig. 6.6. Diagrama de momente incovoietoare (kNm) "i eforturi axiale (kN)

252

Se observ! o foarte bun! corelare a curbei ob#inute cu programul CU-SP2D (zone plastice) cu curba ob#inut! cu programul NEFCAD n varianta model!rii neliniarit!#ii fizice pe baza rela#iilor (5.33-5.34) propuse, precum "i o destul de bun! corelare cu curba ob#inut! n varianta model!rii pe baza rela#iei RambergOsgood (n=35). Diferen#ele procentuale intre factorii limit! de nc!rcare ob#inu#i n cele dou! cazuri de analiz! ale programului NEFCAD (Ramberg-Osgood, n=35, plim=$.045; respectiv rela#iile propuse, plim=$.0$5) "i cel determinat pe baza unei analize rafinate, n ipoteza dezvolt!rilor zonelor plastice, la nivel de fibr! (CUSP2D, plim=$.00) fiind sub 5%. Aceea"i concordan#! aproape perfect! se poate observa "i intre valorile eforturilor ob#inute cu programul CU-SP2D "i programul NEFCAD. De men#ionat faptul c! n acest caz analiza efectuat! cu programul NEFCAD (pna la atingerea nc!rc!rii limit!) n toate cele trei cazuri studiate a durat aproximativ 20 de secunde. n analizele efectuate cu programul NEFCAD s-a utilizat metoda de integrare Simpson, n varianta recursiv!, pentru efectuarea integr!rii numerice n lungul elementelor. Urm!toarele analize efectuate cu programul NEFCAD se bazeaz! pe o modelare a neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune, utiliznd n acest sens rela#iile 5.33-5.34. Ele au drept scop eviden#ierea sensibilit!#ii metodei de analiz!, n cazul acestei structuri, cu privire la: num!rul de elemente utilizate pentru discretizarea stlpilor, efectul neliniarit!#ii geometrice, nepropor#ionalitatea nc!rc!rilor. Pentru aceste cazuri lucr!rile de referin#! utilizate nu ofer! date comparative. Influen#a num!rului de elemente de tip bar! dreapt! de cadru plan, utilizat la discretizarea stlpilor cadrului, asupra acurate#ii rezultatelor poate fi urm!rit! n figura 6.7. Se observ! o diferen#! de circa 3% mai mare a factorului limit! de nc!rcare n cazul utiliz!rii unui singur element pe bar! (stlp) (plim=$,045) fa#! de cazul mp!r#irii unui stlp n 20 de elemente (plim=$,0$). Diferen#a dintre factorii limit! de nc!rcare ob#inuti n varianta mp!r#irii stlpilor n dou! respectiv 20 de elemente este practic nesemnificativ! (sub $%). Ponderea efectului neliniaritatii geometrice asupra r!spunsului global al structurii poate fi urm!rit! grafic n figura 6.8. Se observ! o diferenta de circa 7% ntre factorul limit! de nc!rcare ob#inut n varianta consider!rii efectului neliniarit!#ii geometrice (tipul $, plim=$,0$5) n compara#ie cu cazul neglij!rii totale a acestuia (tipul 2, plim=$,09). Efectul nc!rc!rilor nepropor#ionale asupra comport!rii neliniare a cadrului portal poate fi urm!rit grafic n figurile 6.9 "i 6.$0, n care sunt reprezentate curbele nc!rcare-deplasare lateral! n ipoteza aplic!rii nepropor#ionale a nc!rc!rilor verticale "i laterale. Efectul aplic!rii ntr-o prim! etap! a nc!rc!rilor verticale, pna la o valoare a factorului de nc!rcare vertical, plim,v=$,00 (P=2800 kN), urmat! de aplicarea for#ei orizontale (H), asupra comport!rii de ansamblu a cadrului poate fi urm!rit n fig. 6.9. Efectul defavorabil al tensiunilor reziduale asupra comport!rii structurii la acest tip de nc!rcare, este pregnant scos n eviden#! n acest exemplu. Factorul limit! de nc!rcare ob#inut n urma analizei care ia n considerare efectul tensiunilor reziduale, rc = 0,3 c , este plim=$,00 n timp ce factorul limit! ob#inut n ipoteza neglij!rii acestor tensiuni este plim=$,40, fiind apropiat de cel determinat n urma analizei n ipoteza form!rii
253

articula#iilor plastice (modelarea neliniarit!#ii fizice pe baza curbelor RambergOsgood, n=400), plim=$,45.
1.20

1.00

Factorul de incarcare, p

0.80 NE FC AD, 1 elem ent, plim =1,045 0.60 NE FC AD, 2 elem ente, plim =1,015 NE FC AD, 20 de elem ente, plim =1,01

0.40

0.20

0.00 0.00

0.50

1.00

1.50 2.00 2.50 3.00 Deplasare laterala (cm)

3.50

4.00

4.50

Fig. 6.7 Influen#a num!rului de elemente asupra curbei nc!rcare-deplasare lateral!.

1.00

0.80 Factorul de incarcare

0.60

NEFCAD, tipul 1, plim=1,015 NEFCAD, tipul 2, plim=1,09

0.40

0.20

0.00 0.00

1.00

2.00 3.00 Deplasarea laterala (cm)

4.00

5.00

Fig. 6.8 Efectul neliniarit!#ii geometrice locale asupra curbei nc!rcare-deplasare lateral!.

254

1.60

1.40

1.20 Factorul de incarcare, p

1.00

0.80 0.60 Inc.neproportionale; Modelare Ramberg-Osgood, n=400, plim=1,45 Inc. neproportionale, Inc. proportionale, plim=1,015 Inc. neproportionale

0.40

0.20

0.00 0.00

0.20

0.40

0.60

0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 Deplasarea laterala (cm)

1.80

2.00

2.20

2.40

Fig. 6.9 Curbele nc!rcare-deplasare lateral! n cazul unor nc!rc!ri nepropor#ionale: for#e verticale constante, for#a orizontal! variabil!.

Fig. 6.$0 Curbele nc!rcare-deplasare lateral! n cazul unor nc!rc!ri nepropor#ionale: for#e verticale variabile, for#a orizontal! constant!.

255

Aceast! diferen#! foarte mare (de 40%) dintre cele dou! analize (cu "i f!r! considerarea tensiunilor reziduale), se datoreaz! n principal for#elor axiale de compresiune foarte puternice la care sunt supu"i stlpii cadrului (la finele primei secven#e de nc!rcare for#ele axiale din stlpi ajungnd la valori de circa 80% din capacitatea plastic! axial!). n figura 6.$0 sunt reprezentate curbele de nc!rcaredeplasare lateral! ob#inute n urma unei analize n care aplicarea fortei orizontale constituie prima secven#! de nc!rcare, pna la factorul de nc!rcare plim,o=$,00 (H=35 kN), urmat! de aplicarea for#elor verticale. Se constat! de asemenea diferen#e ntre cazul de considerare a efectelor tensiunilor reziduale (plim=$,02) "i cazul de neglijare a acestora (plim=$,056), n acest caz diferen#ele fiind mult mai mici, de circa 3,5%. De asemenea n figurile 6.9 "i 6.$0 sunt reprezentate curbele nc!rcare-deplasare laterala n varianta aplic!rii propor#ionale a nc!rc!rilor. Se constat! diferen#e nesemnificative n ceea ce prive"te factorii limit! de nc!rcare ob#inu#i n cele dou! variante de aplicare a nc!rcarilor (propor#ionale, plim=$,0$5 "i respectiv nepropor#ionale plim,o=$,00, plim,v=$,02). Pe baza acestor observa#ii se poate concluziona faptul c! aceast! structur! este foarte pu#in sensibila la diferitele moduri de aplicare a for#elor. 6.2.".2. Cadrul ferm# Geometria, propriet!#ile materiale "i sec#ionale ale barelor structurii, imperfec#iunile geometrice "i nc!rc!rile aplicate asupra cadrului ferm!, propus "i analizat pentru prima dat! de c!tre Vogel ($985), sunt prezentate n figura 6.$$. Conexiunile de prindere ale barelor n noduri se consider! rigide, iar leg!turile barelor cu terenul sunt de tip articula#ie. nc!rc!rile sunt aplicate propor#ional, monoton cresc!tor, pna la atingerea nc!rcarii limit! de cedare. n analiza de "calibrare" efectuat! cu programul NEFCAD, s-au utilizat dou! elemente de tip bar! cadru plan pentru discretizarea stlpilor "i un singur element pentru discretizarea grinzilor. Metoda numeric! de integrare n lungul barelor utilizat! a fost metoda Simpson n varianta recursiv! (generarea unui num!r cresc!tor de intervale pna la atingerea preciziei dorite).
q=$$ kN/m IPE 360 6,0 kN =$50 IPE 360 0r IPE 360 3,0 kN 0r IPE 360 0s 4,00 m

E= 205 kN/mm2 c=235 N/mm2 0s=$/300 0r=$/432

0s

20,00 m

Fig. 6.$$. Caracteristicile cadrului ferm!.

256

Curbele nc!rcare-deplasare (lateral! "i vertical!) ob#inute pe baza programului NEFCAD n varianta de modelare a neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune, utiliznd n acest scop rela#iile 5.33-5.334 propuse n cadrul capitolului 5, sunt prezentate n figura 6.$2. De asemenea sunt prezenta#i factorii limit! de nc!rcare (corespunz!tori unei matrici de rigiditate globale singulare a structurii) ob#inu#i n urma acestor analize. Factorul limit! de nc!rcare ob#inut n cazul utiliz!rii curbei Ramberg-Osgood pentru modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor, cu valorile parametrilor a=$, n=35, a rezultat plim=$,068, care este n perfect! concordan#! cu cel ob#inut de Ziemian cu programul CU-SP2D (plim=$,07) "i Vogel (plim=$,07), care au utilizat n acest scop un model de analiz! bazat pe conceptul de zone plastice, precum "i cu cel determinat cu programul NEFCAD, n varianta model!rii comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor la nivel de fibr! (plim=$,08). Rela#iile constitutive - ale materialului, valorile "i distribu#ia tensiunilor reziduale n sec#iune au fost considerate, n aceste analize, conform prescrip#iilor EC3. De remarcat diferen#a destul de apreciabil! a valorilor factorilor limit! de nc!rcare, ob#inuti pe baza acestor analize, fa#! de valorile ob#inute print-o analiz! ce utilizeaza conceptul de articula#ie plastic! ob#inute de Vogel "i Ziemian (plim=0,96 respectiv 0,97), precum "i cu programul NEFCAD, n varianta consider!rii parametrilor curbei Ramberg-Osgood, a=$, n=400 (simularea articula#iilor plastice, plim=0,98). Aceasta diferen#!, dintre analizele bazate pe conceptul de articula#ii plastice respectiv zone plastice, se datoreaz! n primul rnd faptului c! acest cadru este solicitat cu preponderen#! la eforturi de ncovoiere "i mai pu#in la eforturi ce pot sa produc! fenomene de pierdere a stabilit!#ii, asigurndu-se n acest fel posibilitatea intr!rii accentuate n domeniul de reconsolidare a materialului. Att n analizele efectuate de Vogel "i Ziemian, n ipoteza "zonelor plastice" precum "i n analiza efectuata cu programul NEFCAD, n varianta model!rii neliniarit!#ii fizice la nivel de fibr!, efectul reconsolid!rii materialului a fost luat n considerare, n timp ce n analizele efectuate n ipoteza "articula#iilor plastice" se neglijeaz! acest aspect. Pentru confirmarea acestui fapt sa reluat analiza cadrului cu programul NEFCAD n varianta model!rii neliniarit!#ii fizice la nivel de fibr!, utiliznd de data aceasta curba elastic-perfect plastic (f!r! reconsolidare) pentru modelarea punctual! a neliniarit!#ii fizice, renun#ndu-se n acela"i timp "i la modelarea tensiunilor reziduale. n acest caz valoarea factorului limit! de nc!rcare a rezultat plim=0,98 care este n perfect! concordan#! cu cea ob#inut! n analizele bazate pe conceptul de articulatie plastic!. De asemenea n figura 6.$2 sunt prezentate curbele nc!rcare-deplasare ob#inute cu programul NEFCAD, n varianta model!rii neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune, utiliznd n acest scop rela#iile 5.33-5.34. Modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor pe baza acestor rela#ii nu permite considerarea efectului de reconsolidare a materialului. Factorii limit! de nc!rcare ob#inuti n urma acestor analize, n care efectul tensiunilor reziduale este luat n considerare rc = 0,3 c (plim=0,97), respectiv f!r! considerarea efectului tensiunilor reziduale (plim=0,975) g!sindu-se ntr-o bun! coinciden#! cu cel determinat cu programul NEFCAD n varianta neglij!rii efectului de reconsolidare "i a tensiunilor reziduale (plim=0,98).
257

De asemenea se observ! c! efectul tensiunilor reziduale asupra comport!rii de ansamblu a structurii, n acest caz, este nesemnificativ, diferen#a dintre valorile factorilor limit! de nc!rcare fiind sub $%. Diagramele de momente ncovoietoare "i de eforturi axiale, precum "i valorile numerice ale acestora sunt prezentate n figura 6.$3. Se constat! prin compararea valorilor date o bun! concordan#! ntre eforturile ob#inute prin analiza cu programul NEFCAD (Ramberg-Osgood, n=35) cu cele ob#inute prin analiza cu programul CU-SP2D. De asemenea se constat! o bun! coinciden#! a valorilor acestor eforturi ob#inute prin analizele ce au la baz! conceptul de articula#ie plastic! (Vogel, plim=0,96) "i NEFCAD (Ramberg-Osgood, n=400, plim=0,98).

Fig. 6.$2. Curbele nc!rcare-deplasare pentru cadrul ferm!.

258

Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate, din lungul barelor cadrului, este prezentat! n figura 6.$4. Se constat! "i n acest caz o bun! apropiere a valorilor procentuale de plastificare, pentru sec#iunile marcate n figur!, ob#inute cu programul NEFCAD (analiza de fibr!) cu cele ob#inute de Ziemian (CU-SP2D) "i Vogel. De remarcat eficien#a modelului de calcul propus "i a programului de calcul NEFCAD, care la un numar redus de elemente de discretizare (2 elemente pe stlp, $ element pe grind!) ofer! rezultate comparabile (diferen#e sub 5%) cu ale programului CU-SP2D dar care utilizeaz! un num!r mult mai mare de elemente (20 de "elemente finite de fibra" pe stlp, "i 40 pe grind!). a) Eforturi axiale, kN
$$4,5 ($06,3) [$07,3] {$$5,$} $20,$ ($$$,3) [$$2,4] {$20,7}

b) Momente ncovoietoare, kNm.


$92,$ ($6$,2) [$67,4] {$92,6} ]$65,6[ $,5 m 275,0 (239,4) [240,0] {288,8} ]238,4[

235,2 (227,6) [238,3] {234,2} ]239,0[ Valori: NEFCAD, Ramberg-Osgood, n=35, (NEFCAD, rel. 5.33-5.34, rc=0,3c, [NEFCAD, Ramberg-Osgood, n=400, {CU-SP2D, ]Vogel, art. plastice, plim=$,068 plim=0,970) plim=0,980] plim=$,070} plim=0,960[

Fig. 6.$3. Diagrama de momente ncovoietoare "i de eforturi axiale.


9$,2 (84,7) [76,$] 60,2 (52,9) [54,$]

$8,$ (0,0) [24,5] Valori: NEFCAD, analiza de fibra, plim=$,08 (CU-SP2D, plim=$,07) [Vogel, zone plastice, plim=$,07]

98,$ (93,9) [98,2]

Fig. 6.$4. Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate.

259

Fig. 6.$5 Influen#a num!rului de elemente asupra comport!rii neliniare a cadrului ferm!. Discretizarea sec#iunilor transversale s-a facut n programul NEFCAD astfel: 2$ de puncte de integrare pe l!#imea t!lpilor, $$ puncte de integrare pe grosimea t!lpilor, 2$ de puncte de integrare pe nal#imea inimii, $$ puncte de integrare pe l!#imea inimii (integrarea numeric! pe suprafa#a sec#iunilor transversale fiind condus! cu metoda Simpson), n timp ce n programul CU-SP2D, s-a utilizat un numar de $6 fibre longitudinale "i 2 fibre transversale pentru t!lpi, respectiv $6 fibre pe nal#ime "i 2 fibre pe l!#imea inimii. Sensibilitatea metodei de calcul propus! "i a programului NEFCAD la num!rul de elemente utilizat n discretizarea barelor poate fi urm!rit! n figura 6.$5, unde s-a reprezentat grafic curba nc!rcare-deplasare laterala, ob#inut! n varianta modelarii comportarii elasto-plastice a sec#iunilor pe baza curbei Ramberg-Osgood cu parametrii a=$, n=35. Factorul limit! de nc!rcare ob#inut n ipoteza utiliz!rii unui singur element pentru modelarea barelor a rezultat plim=$,08 cu 2,8% mai mare decit n ipoteza utiliz!rii unui num!r de 40 de elemente pe bara, plim=$,05. 6.2.".3 Cadrul cu $ase nivele $i dou# deschideri Urm!toarea structur! propus! de ECCS drept "cadru de calibrare", este cadrul cu "ase nivele "i dou! deschideri, propus de Vogel (Vogel, $985) "i care a fost analizat de mul#i cercet!tori n vederea test!rii performan#elor programelor de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea, n ipoteza form!rii articula#iilor plastice (Vogel, $985; Orbison, $986; Ziemian, $992) "i n ipoteza form!rii zonelor plastice (Vogel, $985; Ziemian, $992; Clarke, $994). Descrierea structurii propuse de Vogel "i a nc!rc!rilor se prezint! n figura 6.$6. Ca "i n exemplele anterioare prinderile barelor n noduri se consider! rigide, iar nc!rc!rile sunt aplicate

260

proportional. Testarea performan#elor modelului de calcul elasto-plastic de ordinul al II-lea propus n lucrare, s-a f!cut prin compararea rezultatelor ob#inute cu programul NEFCAD, elaborat n acest scop, n cele dou! versiuni de modelare a neliniarit!#ii fizice n ipoteza form!rii zonelor plastice (analiza de fibr! respectiv analiz! la nivel de sec#iune), cu rezultate ale unor programe de calcul similare, publicate n literatura de specialitate (Ziemian, $992; W.F. Chen, $994).

Fig. 6.$6. Cadrul cu "ase nivele "i dou! deschideri. Compararea "i calibrarea rezultatelor programului NEFCAD n varianta model!rii simplificate a neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune, pe baza rela#iilor analitice prezentate n cap. 4, a fost realizat! cu rezultatele furnizate de programul NEFCAD, n varianta unei "analize de fibr!" prin modelarea explicit! a dezvolt!rilor zonelor plastice n sec#iune "i n lungul barelor, a tensiunilor reziduale "i ale efectelor de reconsolidare ale materialului, precum "i cu rezultatele furnizate de programul CU-SP2D (ipoteza form!rii de zone plastice) "i CU-STAND (ipoteza form!rii de articula#ii plastice), programe utilizate n acela"i scop de Ziemian (Ziemian, $992). n toate analizele efectuate cu programul NEFCAD s-a utilizat un singur element pentru discretizarea barelor (considerarea fiec!rei bare ca un singur element).

26$

1.2

Analiza la nivel de fibra

Factorul de incarcare, p

0.8 NEFCAD, fara tens. rez, plim=1,20 0.6 NEFCAD, fara reconsolidare, tipul1, plim=1,134 NEFCAD, tipul2, plim=1.186 NEFCAD, tipul 1, plim=1,186 0.2

0.4

0 0 0.05 0.1 0.15 Deplasarea laterala, D6(m) 0.2 0.25

Fig. 6.$7 Curbele nc!rcare-deplasare lateral!, analiza "la nivel de fibr!"

1.2

Factorul de incarcare, p

0.8

Analiza de fibra, tipul 1, plim=1,186 Analiza, curba Ramberg-Osgood, a=1, n=35, plim=1,19 Analiza de fibra, fara reconsolidare, tipul 1, plim=1,134 Analiza, rel. 5.33-5.34, plim=1,131

0.6

0.4

0.2

0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

Deplasarea laterala, D6(m)

Fig. 6.$8 Compara#ii ntre analiza "la nivel de fibr!" "i cea "la nivel de sec#iune" n figura 6.$7 se prezint! curbele nc!rcare-deplasare lateral!, corespunz!toare nivelului 6, ob#inute printr-o analiz! de fibr! (zone plastice) cu programul NEFCAD n urm!toarele ipoteze de calcul: cu considerarea efectului de reconsolidare a materialului "i f!r! considerarea efectului tensiunilor reziduale (plim=$,20); cu considerarea efectului de reconsoildare a materialului "i a
262

tensiunilor reziduale avnd valorile "i distribu#ia n sec#iune conforme cu prevederile EC3 (tipul $, plim=$,$86); cu considerarea efectului de reconsolidare "i a tensiunilor reziduale avnd valorile "i distribu#ia conforme cu AISC-LRFD (tipul 2, plim=$,$86); f!r! considerarea efectului de reconsolidare dar cu considerarea efectului tensiunilor reziduale, distribu#ia "i valorile tensiunilor reziduale n sec#iune fiind cea prev!zut! de EC3, rezultnd n acest caz factorul limit! de nc!rcare plim=$,$34. Num!rul de puncte de integrare (Simpson) "i dispunerea acestora pe nal#imea sec#iunii transversale este similar cu cel utilizat n exemplul anterior (cadrul ferm!). Integrarea numeric! n lungul barelor s-a realizat cu metoda Gauss-Lobatto, considernd un numar de 9 noduri. Timpul de calcul, pentru fiecare astfel de analiz!, a fost de aproximativ 6 ore, utiliznd un calculator PC 586, $33Mhz. Din analiza acestor rezultate se constat! o diferen#! de $,$8% ntre factorul limit! de nc!rcare ob#inut n ipoteza neglij!rii efectului tensiunilor reziduale (plim=$,20) fa#! de ipoteza consider!rii acestuia (plim=$,$86), precum "i o diferen#a de 6% intre valorile factorilor limit! de nc!rcare ob#inuti n ipoteza neglij!rii efectului de reconsolidare (plim=$,$34) respectiv a consider!rii acestuia (plim=$,$86). Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral!, ob#inute cu programul NEFCAD, n varianta unei analize la nivel de fibr! (modelarea explicit! a efectului tensiunilor reziduale, tipul $, "i a efectului de reconsolidare sau de neglijare a acestuia) "i n ipoteza unei analize la nivel de sec#iune (pe baza rela#iilor tip Ramberg-Osgood respectiv a rela#iilor (5.33-5.34) sunt prezentate n fig. 6.$8. Se constat! o foarte bun! concordan#! ntre curba ob#inut! prin analiza de fibr! (considerarea reconsolid!rii "i a tensiunilor reziduale, tipul $) cu curba ob#inut! printr-o modelare simplificat! a comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor utiliznd n acest scop rela#iile Ramberg-Osgood cu urm!torii parametri a=$, n=35, diferen#a dintre valorile factorilor limit! de nc!rcare ob#inuti fiind de 0,33%. De asemenea se constat! aceea"i foarte bun! corelare a curbelor ob#inute n cele dou! versiuni de modelare a neliniarit!#ii fizice, cea de fibr! (f!r! reconsolidare "i considerarea tensiunilor reziduale, tipul $) "i cea de sec#iune, utiliznd rela#iile 5.33-5.34, diferen#a dintre valorile factorilor limit! de nc!rcare find n acest caz de numai 0,26%. Timpul de analiza (pna la atingerea nc!rc!rii limit!), n varianta n care neliniaritatea fizica este modelata la nivel de sec#iune, a fost de circa $00 de ori mai mic decit timpul de analiza n varianta n care modelarea s-a facut la nivel de fibr! "i de circa 200 de ori mai mic decit timpul necesar efectu!rii analizei, pe o sta#ie VAX3200, cu programul CU-SP2D (zone plastice). Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate, din lungul barelor, precum "i valorile comparative pentru anumite sec#iuni sunt prezentate n figura 6.$9.a. Dezvoltarea zonelor plastice n anumite sec#iuni semnificative din acest punct de vedere sunt prezentate n figura 6.$9.b, iar n figura 6.20 este prezentat modul de dezvoltare a zonelor plastice n lungul barei A-B, corespunz!tor diferitelor moduri de tratare a efectului tensiunilor reziduale (f!r! considerarea acestuia respectiv considerarea valorilor "i distribu#iilor conform EC3, respectiv AISC-LRFD). Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral!, pentru nivele 4 "i 6, ob#inute

263

cu programul NEFCAD (rela#ii analitice Ramberg-Osgood, a=$, n=35 "i n=600), precum "i cu programele CU-SP2D (zone plastice) "i CU-STAND (articula#ii plastice) sunt prezentate n figura 6.2$. Se observ! o bun! corelare a curbelor cu programul CU-SP2D (zone-plastice) pentru n=35 "i cu programul CU-STAND pentru n=600. Diagramele de momente ncovoietoare "i de eforturi axiale sunt date n figura 6.22, observndu-se de asemenea o mai mare apropiere de valorile momentelor ncovoietoare date de programul CU-SP2D n cazul n=35 "i de programul CU-STAND pentru n=600. nc!rcarea limit! difer! cu 0,84% fa#! de CU-SP2D pentru n=35 "i cu 0,88% fa#! de CU-STAND, pentru n=600. n figura 6.23 se prezint! comparativ efectele conexiunilor flexibile asupra curbelor de comportare, considerndu-se tipul de prindere C-5/8 ale grinzilor n noduri cu caracteristicile date n lucrarea (J.Y.R. Liew, W.F. Chen, $994) (R=477$6,$7 kNm/rad; Mu=$34,063 kNm; n=0,80), n varianta comport!rii liniare respectiv neliniare (modelul celor trei parametri) ale conexiunilor. Pentru aceste cazuri lucr!rile de referin#! nu ofer! date comparative.
89.6 (90.7) [82.5]

96.6 (90.7) [97.$$ ]

75.7 (90.7) [73.8]

86.2 (82.0) [43.0]

55.0 (45.6) [63.8]

42.7 (34.4) [34.7]

Compresiune

Intindere

63.$ (45.6) [72.4]

6$.0 (36.2) [52.$]

Intindere Sectiunea transversala $-$

Compresiune Sectiunea transversala 2-2 Reconsolidare >$0c Curgere c $0c

$4.4 (3.7) [23.7]

$7.0 (0.0) [$4.5]

95.8 (9$.6) [95.4]

95.9 (96.2) [90.8]

Compresiune

88.6 (90.7) [83.4]

24.$ (33.5) [20.9]

Sectiunea transversala 3-3

Elastic <c

20.6 (65.5) [28.2]

58.8 (57.6) [58.3]

58.$ (58.3) [56.$]

Valori: NEFCAD, tipul $ , CU-SP2D, Vogel, zone plastice

plim=$,$86 p lim=$,$80 plim=$,$$0

Fig. 6.$9.(a) Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate; (b) Dezvoltarea zonelor plastice n sec#iune.

264

Talpa superioara

Vedere frontala

Talpa inferioara a. Distributia EC3 b. Distributia AISC-LRFD c. Fara tensiuni reziduale

Fig. 6.20 Dezvoltarea zonelor plastice n lungul barei AB

Fig. 6.2$. Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! pentru nivelele 4 "i 6.

Valori: NEFCAD, n=35, NEFCAD, n=600, CU-STAND, CU-SP2D,

plim=$,$9 plim=$,$4 plim=$,$3 plim=$,$8

Fig. 6.22. Diagramele de momente ncovoietoare "i eforturi axiale.


265

Fig. 6.23. Efectul conexiunilor semirigide asupra curbelor de comportare nc!rcaredeplasare lateral!.

266

6.2.2. Cadre de calibrare propuse n S.U.A. n Statele Unite ale Americii un num!r mare de "cadre de calibrare" au fost propuse de-a lungul timpului n vederea test!rii metodelor "i ale programelor de calcul elasto-plastic de ordinul al II-lea. Un num!r reprezentativ de cercet!tori care s-au ocupat cu selectarea structurilor de calibrare vor fi aminti#i n continuare, descrierea n detaliu a caracteristicilor geometrice, "i de nc!rcare ale acestor structuri fiind dat! n lucrarea (S. Toma, s.al., $99$). Yarimci ($966) a propus dou! cadre cu un grad relativ mare de nedeterminare statica: trei nivele "i dou! deschideri respectiv o deschidere, pentru verificarea procedurii analitice de analiz! propus!, efectund n acela"i timp "i test!ri experimentale la scar! real! asupra acestor cadre. Rezultatele furnizate de analizele "i test!rile experimentale efectuate de Yarimci, pe aceste cadre, au stat la baza test!rilor programelor de calcul realizate de diver"i cercet!tori. Kanchanalai ($977) a efectuat un studiu am!nun#it cu privire la comportarea stlpilor metalici supu"i la solicit!ri de ncovoiere cu efort axial, elabornd totodat! metode de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea, n ipoteza form!rii zonelor plastice. Testarea procedurilor propuse a fost efectuat! pe structuri cu un grad mic de nedeterminare static! (cadre portal), sensibile la efectele form!rii graduale a zonelor plastice n sec#iunile din lungul barelor. Studiile efectuate de Kanchanalai au o importan#! deosebit! ntruct ele stau la baza rela#iilor de interac#iune propuse de standardul american pentru proiectarea elementelor metalice supuse la ncovoiere cu efort axial (AISC-LRFD, $986). El-Zanaty (El-Zanaty s.al., $980) a efectuat studii intensive cu privire la efectul dezvolt!rii zonelor plastice n sec#iunile din lungul barelor, pe baza programului de calcul realizat n acest scop, utiliznd n acest sens structuri cu diverse grade de complexitate (console, structuri n cadre, etc.). Profesorul McGuire mpreun! cu colaboratorii s!i de la universitatea Cornell au efectuat o serie de studii cu privire la comportarea elasto-plastic! a structurilor n cadre metalice (Orbison, $982; White, $985; Deierlein, $990). Scopul principal al acestor studii a fost implementarea procedurilor analitice de calcul elasto-plastic de ordinul al II-lea realizate n practica de proiectare. Orbison ($982) a analizat cadrul lui Yarimci utiliznd rezultatele test!rilor experimentale pentru verificarea procedurii de analiz! propuse, White ($985) a utilizat cadrul portal propus de ElZanaty, pentru verificarea procedeului de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea (zone plastice) realizat. Profesorul Chen "i colabor!torii s!i de la universitatea Purdue (GoTo, AlMashary, King, Lew) s-au concentrat asupra dezvolt!rii procedeelor simplificate de analiza elasto-plastic! de ordinul al II-lea a cadrelor plane cu conexiuni flexibile, propunnd un procedeu ("refined plastic hinge") care mbun!ta#e"te metoda articula#iilor plastice cu formare punctual! "i instantanee, utiliznd pentru verificarea programelor realizate structuri n cadre propuse de (Moncarz, $98$; Lindsey, $985; El-Zanaty, Yarimci "i Orbison). Testarea metodei de calcul elasto-plastic de ordinul al II-lea, propus! n lucrare,

267

precum "i a programului de calcul NEFCAD realizat n acest scop, va fi f!cut! utiliznd structurile de calibrare propuse de El-Zanaty, Ziemian "i Liew. 6.2.2.". Cadrul portal (El-Zanaty) n figura 6.24 sunt prezentate caracteristicile geometrice, sec#ionale "i de nc!rcare pentru cadrul portal propus de El-Zanaty (El-Zanaty, $980), pentru calibrarea "i testarea programelor de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea, considerat a fi foarte sensibil la efectele dezvolt!rilor zonelor plastice asupra comport!rii neliniare globale (White, $985; King, s.al., $992). Nodurile cadrului sunt considerate rigide (exceptnd nodurile de la baza cadrului care sunt articula#ii), iar nc!rc!rile sunt aplicate nepropor#ional astfel: ntr-o prim! etap! sunt aplicate for#ele exterioare verticale (N) pn! la o frac#iune k din efortul axial plastic Np al stlpilor urmnd ca n urm!toarea etap! s! fie aplicat! for#a orizontal! H (for#ele verticale N r!mnnd constante), pna la atingerea nc!rc!rii limit! de cedare sau pn! la atingerea deplas!rii maxime impuse. Cadrul se consider! f!r! imperfec#iuni geometrice.
N N

W200x46

W200x46

L/r=40 c=25N/mm2 E=200N/mm2 rc=0,333c

Fig. 6.24. Cadrul portal El-Zanaty Cadrul a fost analizat utiliznd programul NEFCAD n varianta n care modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor se face pe baza rela#iilor analitice 5.33-5.34 (zone plastice) "i pe baza rela#iilor analitice de tip RambergOsgood, a=$, n=600 (articula#ii plastice). La discretizarea barelor cadrului s-au utilizat un numar de 4 elemente pe fiecare stlp, "i un element pe grind!, iar integrarea nuneric! n lungul elementului s-a f!cut cu metoda Gauss-Lobatto, utiliznd un numar de 5 puncte de integrare.
268

n figura 6.25 sunt prezentate curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! considernd ncovoierea n planul de rigiditate maxim (fig. 6.25.a), respectiv minim (fig. 6.25. b). S-au considerat trei situa#ii de nc!rcare, corespunz!toare frac#iunilor k=0,2, 0,4 "i 0,6 din efortul axial plastic, Np, al stlpilor. Se observ! o foarte bun! concordan#! ntre curbele nc!rcare-deplasare lateral!, ob#inute cu programul NEFCAD (rel. 5.33-5.34, zone plastice) cu cele determinate de White (White, $980) printr-o analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea n ipoteza form!rii zonelor plastice (modelarea neliniarit!#ii fizice efectundu-se la nivel de fibr! utiliznd n acest scop un num!r de 50 de elemente pentru discretizarea cadrului "i un num!r de aproximativ 200 de fibre pentru sec#iunile transversale). De asemenea se observ! c! o analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea, bazat! pe conceptul de articula#ie plastic! punctual! cu formare instantanee, simulat! cu programul NEFCAD utiliznd rela#iile de tip Ramberg-Osgood cu parametrii a=$, n=600, pentru modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor, supraestimeaz!, n toate situa#iile studiate, nc!rc!rile limit! de cedare, ajungnd la valori cu 80% mai mari pentru axa de iner#ie maxim! respectiv la valori cu 380% mai mari pentru axa de iner#ie minim!, comparativ cu cele determinate cu programul NEFCAD dar care consider! rela#iile 5.33-5.34 cu considerarea efectului tensiunilor reziduale, rc=0,333c, pentru modelarea neliniarit!#ii fizice a sec#iunilor "i care se afl! intr-o concordan#! bun! (diferen#e mai mici de 5% n toate situa#iile) fa#a de cele determinate de White printr-o analiz! la nivel de fibr!. n figura 6.26 sunt prezentate curbele de interac#iune sub forma adimensional! N/Np-HL/2Mp ob#inute cu programul NEFCAD n varianta form!rii articula#iilor plastice (a=$, n=600) "i n varianta plastific!rii distribuite (rel. 5.33-5.34) cu considerarea tensiunilor reziduale (rc=0,333c) "i f!r! considerarea acestora (rc=0). Pentru determinarea acestor curbe procesul de nc!rcare a cadrului este realizat n dou! etape: prima, consider! doar nc!rcarea vertical! N, monoton cresc!toare, pn! la o valoare constant! corespunz!toare unei frac#iuni din sarcina maxim! Np (Nlim), iar a doua etap! consider! doar nc!rcarea orizontal! monoton cresc!toare H, pna la atingerea colapsului (matricea de rigiditate global! a structurii devine singular!), (Hlim). Perechea (Nlim, Hlim) reprezint! nc!rcarea vertical! respectiv orizonatal! maxim!, corespunz!toare unui echilibru stabil al cadrului. S-a analizat att cazul ncovoierii dup! axa de iner#ie minim! ct "i cazul ncovoierii dup! axa de iner#ie maxim!. Se confirm!, "i prin intermediul acestui exemplu, faptul c! efectul tensiunilor reziduale fa#! de axa de iner#ie minim! este mai defavorabil dect n cazul solicit!rilor de ncovoiere cu compresiune dup! axa de iner#ie maxim!, "i de asemenea diferen#e mai mari ntre curbele de interac#iune ob#inute n ipoteza articula#iilor plastice fa#! de cea a plastific!rii distribuite, n planul de rigiditate minim fa#! de cel maxim.

269

Fig. 6.25. Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral!: (a) ncovoire n planul de rigiditate maxim.

Fig. 6.25. Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! :(b) ncovoiere n planul de rigiditate minim.

270

Fig. 6.26. Curbele de interac#iune N/Np-HL/2Mp pentru cadrul portal El-Zanaty : (a) ncovoiere n planul de rigiditate maxim.

Fig. 6.26. Curbele de interac#iune N/Np-HL/2Mp pentru cadrul portal El-Zanaty : (b) ncovoiere n planul de rigiditate minim.

27$

6.2.2.2 Cadrul cu dou# deschideri $i dou# nivele (Ziemian) n figura 6.27. sunt prezentate caracteristicile geometrice "i de nc!rcare ale cadrului cu dou! deschideri "i dou! nivele propus de Ziemian pentru calibrarea programelor de analiz! avansat! n cazul consider!rii unor caracterisici sec#ionale "i materiale prev!zute de codul american de proiectare al structurilor metalice (Ziemian, $992). Conexiunile de prindere ale barelor sunt considerate rigide, iar leg!turile stlpilor cu terenul se realizeaz! prin intermediul unor articula#ii. Cadrul este supus unor nc!rc!ri verticale (gravita#ionale), iar efectul imperfec#iunilor geometrice sunt neglijate n analiz!. Acest cadru a fost selectat de Ziemian, n urma unor cercet!ri numerice anterioare efectuate de Iffland "i Birnstiel prezentate ntrun raport asupra stabilit!#ii structurilor n cadre metalice n AISC (American Institute of Steel Construction, $982).

Fig. 6.27. Caracteristicile cadrului Ziemian. n analizele efectuate de Ziemian s-au considerat dou! metode de modelare a neliniarit!#ii fizice, cea bazat! pe formarea articula#iilor plastice punctuale "i cu formare instantanee (CU-STAND) "i cea bazat! pe conceptul de formare gradual! a zonelor plastice (CU-SP2D). n primul caz s-au utilizat un num!r de 4 elemente de tib "beam-column" pentru modelarea grinzilor respectiv 2 elemente pentru modelarea stlpilor, n timp ce n al doilea caz, cel bazat pe conceptul de zone plastice, s-au facut o discretizare mult mai rafinat! utiliznd "elemente finite de fibr!" n num!r de 60 pentru fiecare gind! "i 50 de elemente pentru fiecare stlp, iar for#ele uniform distribuite, att ntr-un caz ct "i n cel!lalt au fost transformate n for#e concetrate n nodurile de discretizare astfel ob#inute. Monitorizarea dezvolt!rii zonelor plastice n sec#iunile transversale s-a f!cut printr-o discretizare a acestora n fibre longitudinale "i transversale, utiliznd un num!r "i o dispunere de fibre identic cu cel utilizat n cazul cadrului ferm!. Factorul limit! de nc!rcare ob#inut de Ziemian prin analiza la "nivel de fibr!" (CU-SP2D) a rezultat plim=$,0$ care este cu
272

2,5% mai mare dect cel determinat de Clarke (M.J. Clarke, $994), plim=0,985 printr-o analiz! similar!, "i cu 0,$% mai mare dect cel determinat printr-o analiz! bazat! pe conceptul de articula#ie plastic! (CU-STAND, plim=$,0$). n analiza elasto-plastic! de ordinul al II-lea efectuat! cu programul NEFCAD, n ipoteza form!rii de zone plastice, s-au considerat dou! distribu#ii ale tensiunilor reziduale pe nal#imea sec#iunii "i anume cele corespunz!toare prevederilor normelor european EC3 (tipul $), "i american AISC-LRFD (tipul 2). De asemenea s-a analizat "i cazul n care efectul acestora este neglijat. Rela#iile constitutive - considerate, ca "i n analizele efectuate de Ziemian "i Clarke, au fost cele prev!zute de EC3, elasto-plastic cu reconsolidare.
1.2

1 Factorul de incarcare, p 0

0.8 Cu tensiuni reziduale, tipul 1, Plim=1.01 Cu tensiuni reziduale, tipul 2, Plim=1.01 Fara tensiuni reziduale, Plim=1.02 0.4

0.6

0.2

0 -0.03 -0.025 -0.02 -0.015 -0.01 Deplasarea laterala, D1(m ) -0.005

1.2

1 Factorul de incarcare, p 0

0.8 Cu tensiuni reziduale, tipul 1, Plim=1.01 Cu tensiuni reziduale, tipul 2, Plim=1.01 Fara tensiuni reziduale, Plim=1.02

0.6

0.4

0.2

0 -0.03 -0.025 -0.02 -0.015 -0.01 Deplasarea laterala, D2(m) -0.005

Fig. 6.28. Curbele nc!rcare-deplasare lateral! ob#inute cu programul NEFCAD n ipoteza dezvolt!rilor zonelor plastice (analiza la nivel de fibr!).
273

#2

95.3 (95.7) [95.3] {65.0} ]97.8[

83.3 (83.3) [83.3] {0.00} ]59.6[

#4
97.$ (97. $) [97.0] {95.3} ]98.3[

96.5 (95.$) [96.2] {93.9} ]83.9[

84.9 (82.0) [78.5] {30.6} ]66.9[

#$

58.7 (55.8) [60.2] {48.9} ]5$.7[

#5

55.5 (56.3) [43.2] {55.7} ]43.7[

96.9 (97.0) [96.8] {96.6} ]98.3[

#3

$6.6 (2$.5) [0.0] {22.6} ]$6.0[

58.8 (57.3) [57.8] {57.4} ]59.5[

#6 NEFCAD, tipul $, plim=$,0$ NEFCAD, tipul 2, plim=$,0$ NEFCAD, r=0, plim=$,02 CU-SP2D, plim=$,0$ Clarke, plim=0,985
88. $ (87.9) [87.9] {93.4} ]80.8[

25.$4 (36.8) [$$.5] {0.00} ]$8. $[

Fig. 6.29 Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate n lungul barelor. n analiza efectuat! cu programul NEFCAD s-a utilizat un singur element pentru discretizarea barelor cadrului, iar integrarea numeric! n lungul barelor s-a efectuat cu metoda Gauss-Lobatto, considernd un num!r de $$ puncte de integrare, sec#iunile transversale din dreptul acestor noduri fiind acoperite de o re#ea de puncte de integrare (Simpson) similar! cu cea utilizat! n cazul cadrului ferm!, monitorizarea st!rii de tensiuni "i deforma#ie din interiorul sec#iunilor facndu-se n aceste puncte. n figura 6.28 sunt prezentate curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral!, pentru cele dou! nivele ale cadrului, ob#inute cu programul NEFCAD n ipoteza form!rii zonelor plastice, cu "i f!r! considerarea tensiunilor reziduale. Factorii limit! de nc!rcare ob#inuti cu programul NEFCAD se afl! ntr-o perfect! concordan#! cu cel determinat de Ziemian printr-o analiz! similar! la nivel de fibr!. Distribu#ia procentual! a sec#iunilor plastificate n lungul barelor ob#inute cu programul NEFCAD, corespunz!toare factorilor limit! de nc!rcare, n cele trei ipoteze de analiz! (cu considerarea tensiunilor reziduale, tipul $ "i 2, respectiv f!r! considerarea tensiunilor reziduale) este prezentat! n figura 6.29. De asemenea sunt prezentate procentele totale de plastificare n dreptul unor sec#iuni, ob#inute cu programul NEFCAD n cele trei ipoteze de calcul, precum "i cele ob#inute de Ziemian (CU-SP2D) "i Clarke, printr-o analiz! similar!. De asemenea sunt prezentate pozi#iile "i ordinea de formare a articula#iilor plastice, n urma analizei efectuate de Ziemian cu programul CU-STAND, n ipoteza form!rii de articula#ii plastice, constatndu-se o concordan#! ntre dispunerea articula#iilor plastice "i sec#iunile cu procente ridicate de plastificare.

274

1.00

0.80 Factorul de incarcare, p


0.01 Factorul de incarcare, p

NEFCAD, rel. 5.33-5.34, plim=0,98 NEFCAD, a=1, n=35, plim=1,012 NEFCAD, a=1, n=600 (art. plastice), plim=1,00

0.60

0.40

0.20

-0.04

-0.03

-0.03

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

0.00 0.00

Deplasarea laterala, D1(m)

1.00

0.80

0.60 NEFCAD, rel 5.33-5.34, plim=0,98 NEFCAD, a=1, n=35, plim=1,012 NEFCAD, a=1, n=600 (art.plastice), plim=1,00 0.20

0.40

-0.03

-0.03

-0.02

-0.02

-0.01

-0.01

0.00 0.00

Deplasarea laterala, D2(m)

Fig. 6.30. Curbele nc!rcare-deplasare lateral! n ipoteza model!rii neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune Curbele nc!rcare-deplasare lateral!, pentru cele dou! nivele ale cadrului, ob#inute cu programul NEFCAD, n ipoteza model!rii neliniarit!#ii fizice la nivel de sec#iune, pe baza rela#iilor analitice propuse 5.33-5.34, sunt prezentate n figura 6.30. %i n acest caz s-a utilizat un singur element pentru discretizarea barelor, iar integrarea numeric! n lungul elementelor s-a facut cu metoda Simpson aplicat! pe un num!r cresc!tor de intervale pn! la atingerea criteriului de convergen#! impus. n urma acestor analize se observ! c! factorul limit! de nc!rcare, ob#inut n

275

varianta model!rii comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor pe baza rela#iilor de tip Ramberg-Osgood cu parametrii a=$, n=35 este cu 0,2% mai mare (plim=$,0$2) dect cel determinat cu programele NEFCAD "i CU-SP2D printr-o analiz! n ipoteza dezvolt!rii zonelor plastice, iar factorul limit! de nc!rcare ob#inut n varianta model!rii neliniarit!#ii fizice pe baza rela#iilor 5.33-5.34 (plim=0,98) este mai apropiat ca valore de cel determinat de Clarke (plim=0,985). De asemenea s-a trasat curba nc!rcare-deplasare lateral! ob#inut! n cazul consider!rii urm!torilor parametri ai curbei Ramberg-Osgood, a=$, n=600, factorul limit! de nc!rcare rezultnd n acest caz plim=$,0 care este n perfect! corelare cu cel determinat de Ziemian cu programul CU-STAND, n ipoteza form!rii de articula#ii plastice. Influen#a num!rului de elemente, utilizate la discretizarea barelor cadrului, asupra valorii factorului limit! de nc!rcare a fost testat!, efectund o analiz! considernd un num!r de zece elemente pentru discretizarea fiec!rei bare (stlpilor "i grinzilor), parametrii curbei Ramberg-Osgood, considera#i fiind a=$, n=35, constatndu-se o diferen#! foarte mic! (plim=$,005) fa#! de cazul utiliz!rii unui singur element pe bar! (plim=$,0$2), n ambele situa#ii integrarea numeric! n lungul elementelor realizndu-se cu metoda Simpson-recursiv. Sensibilitarea metodei "i a programului de calcul NEFCAD la metoda numeric! de integrare utilizat! pentru determinarea coeficien#ilor de corec#ie a fost de asemenea testat!, n cazul unei analize ce modeleaz! comportarea elasto-plastic! a sec#iunilor, prin intermediul rela#iilor Ramberg-Osgood cu parametrii a=$ "i n=35, considernd de asemenea barele structurii ca un singur element.

1.00

0.80
Factorul de incarcare, p

0.60
Simpson recursiv Gauss-Lobatto, 9 puncte Gauss-Lobatto, 7 puncte Gauss-Lobatto, 5 puncte Gauss-Lobatto, 3 puncte

0.40

0.20

0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00


Deplasarea laterala, D2(m )

Fig. 6.3$. Influen#a num!rului de puncte Gauss-Lobatto asupra curbelor de comportare nc!rcare-deplasare lateral!

276

n figura 6.3$ sunt prezentate curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! ob#inute n cazul utiliz!rii metodei Simpson de integrare aplicat! repetat pe un num!r tot mai mare de subintervale pn! la atingerea preciziei impuse (diferen#a dintre dou! evalu!ri succesive ale integralelor este mai mic! dect toleran#a de calcul impus!, $E-5), precum "i n cazul utiliz!rii metodei Gauss-Lobatto, considernd un num!r de 3, 5,7 "i 9 puncte de integrare n lungul barelor. Se constat! c! pentru un num!r de 9 puncte de integrare Gauss-Lobatto, curba nc!rcare-deplasare lateral! se afl! ntr-o concordan#! foarte bun! cu cea "exact!" determinat! folosind metoda Simpson-repetat pentru calcularea coeficien#ilor de corec#ie, dar care utilizeaz! un num!r mult mai mare de puncte de integrare (pentru satisfacerea preciziei impuse se ajunge n unele situa#ii la necesitatea generarii unui numar de 45 de puncte de integrare Simpson) 6.2.2.3. Cadrul cu o deschidere $i dou# nivele (Liew) Caracteristicile geometrice "i de nc!rcare ale cadrului cu o deschidere "i dou! nivele, propus de Liew (Liew, $992), pentru testarea "i calibrarea programelor de analiz! avansat!, cu considerarea efectelor comport!rii neliniare ale conexiunilor semirigide, sunt prezentate n figura 6.32. Imperfec#iunile geometrice globale ale cadrului, considerate n analizele ce vor fi efectuate n continuare, sunt de asemenea prezentate n figura 6.32, introducerea acestora n analiz! efectundu-se prin modificarea configura#iei geometrice ini#iale (f!r! imperfec#iuni geometrice). nc!rc!rile aplicate asupra cadrului sunt for#ele uniform distribuite de la cele dou! nivele, amplificate cu coeficientul de nc!rcare $.4.

Fig. 6.32 Cadrul Liew Caracteristicile conexiunilor semirigide pentru cele dou! niveluri sunt: C-3/4: Ri0=$07832,2 kNm/rad, Mu=200,4 kNm, n=0,80; C-$/2: Ri0=23275,59 kNm/rad,
277

Mu=92,00 kNm, n=$,57. Pentru a modela comportarea neliniar! a conexiunilor s-a considerat rela#ia moment-rotire, dup! (J.Y.R., Liew s.al. $993), cu parametrii corespunz!tori conexiunilor prezentate mai sus (Ri0, rigiditatea ini#ial! a conexiunii, Mu-momentul ultim al conexiunii, n parametrul de form!). Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! pentru cele dou! nivele ale cadrului, ob#inute cu programul NEFCAD #i cu programul PHINGE (Liew, $992) sunt prezentate n figura 6.33.

Fig. 6.33. Curbele nc!rcare deplasare-lateral! n cazul model!rii for#elor uniform distribuite ca for#e concentrate n noduri (4 elemente pe grinzi) Programul PHINGE (Liew, $992), modeleaz! neliniarit!tea fizic!, pe baza conceptului de articula#ie plastic! punctuala cu formare gradual!, corespunz!tor unui anumit stadiu intermediar de p!trundere a plastific!rii n sec#iune, pornind de la stadiul perfect elastic "i ajungnd la stadiul limit! corespunz!tor plastific!rii integrale a sec#iunii, pe baza unor rela#ii analitice de tip parabolic, deduse prin calibrare. Plastificarea distribuit! din lungul barei este surprins! n mod aproximativ n calcul, pe baza conceptului de modul tangent de elasticitate, Et-CRC (v. cap. 2). Efectul neliniarit!#ii geometrice locale "i globale este luat n considerare, n programul PHINGE, corectnd coeficien#ii matricei de rigiditate pe baza func#iilor de stabilitate, respectiv reactualiznd la fiecare treapt! de nc!rcare coordonatele "i lungimile barelor structurii (v. cap.2). n analiza efectuat! cu programul NEFCAD, modelarea comport!rii elasto-plastice ale sec#iunilor s-a f!cut pe baza rela#iilor analitice aproximative 5.33-5.34 considernd efectul tensiunilor reziduale, rc=0,333c. ntruct modelul utilizat de programul PHINGE, nu poate considera for#e distribuite n lungul barei, for#ele uniform distribuite au fost remodelate "i transformate n for#e concentrate echivalente n nodurile adi#ionale generate n lungul grinzilor (4 elemente pe grinda, 5 noduri). n analiza efectuat! cu
278

programul NEFCAD modelarea cadrului s-a facut n doua variante, prima similar! cu cea efectuata de Liew, n programul PHINGE (4 elemente pe grinzi, $ element pe stlpi fig. 6.33), "i cea de-a doua care consider! fiecare bar! a cadrului ca un singur element (fig. 6.34). Se constat! o foarte buna concordan#! ntre curbele nc!rcare-deplasare lateral!, precum "i ntre factorii limit! de nc!rcare ob#inu#i cu cele dou! programe, valoarea factorului limit! de nc!rcare ob#inut! cu programul NEFCAD (plim=$,$03) fiind cu 0,65% mai mare dect cea ob#inut! de Liew cu programul PHINGE (plim=$,096). n figura 6.34 sunt prezentate curbele nc!rcare deplasare lateral! ob#inute cu programul NEFCAD, considernd trei moduri de comportare a conexiunilor de prindere ale grinzilor n noduri, "i anume: rigida (Ri0=), "i semirigid! cu comportare liniar! respectiv neliniar!, iar n figura 6.35 sunt prezentate diagramele de momente ncovoietoare corespunz!toare acestor cazuri de comportare a conexiunilor, la valoarea $.0 a factorului de nc!rcare. n figura 6.35 este prezentat!, de asemenea, pozi#ia "i ordinea de apari#ie a articula#iilor plastice, ob#inute cu programul PHINGE. Se constat! o cre"tere a valorii nc!rc!rii limit! n cazul consider!rii nodurilor rigide (plim=$,$8), respectiv semirigide cu comportare liniar! (plim=$,$78), fa#! de cazul consider!rii comport!rii neliniare a conexiunilor semirigide (plim=$,$03). De asemenea se nregistreaz! diferen#e semnificative (cu pna la 50%), n cele trei situa#ii, ntre valorile momentelor ncovoietoare de pe grinzi. 6.3. CONSIDERA%II PRIVIND ANALIZELE STRUCTURILE DE CALIBRARE PLANE EFECTUATE PE

Rezultatele ob#inute sunt relevante pentru performan#ele programului de calcul NEFCAD elaborat pe baza algoritmului propus "i eviden#iaz! elocvent sensibilitatea metodei de calcul propuse n surprinderea efectelor neliniarit!#ii materiale n cele dou! variante de considerare a plastific!rii distribuite (zone plastice) (modelarea neliniarit!#ii la nivel de fibr! respectiv la nivel de sec#iune pe baza rela#iilor aproximative M-N-, N-M-), a celei geometrice, a prinderilor semirigide att n varianta de comportare liniar! ct "i a celei neliniare ca "i a imperfec#iunilor geometrice "i mecanice (tensiuni reziduale). Referindu-ne la rezultatele ob#inute utiliznd structurile de calibrare europene propuse de ECCS (Vogel, $985) "i cele americane (Chen, Toma, $994) se constat! o bun! concordan#! ntre metoda prezentat! n lucrare "i cele de referin#!, att pentru valoarea nc!rc!rii limit! "i curbele de comportare ct "i pentru momentele ncovoietoare "i for#ele axiale, respectiv procentele de plastificare ale sec#iunilor. Fa#! de majoritatea lucr!rilor de referin#! din literatura de specialitate, prezenta propunere consider! un model de comportare elasto-plastic! cu formarea de zone plastice, evitnd ns!, discretizarea exagerat! a barelor structurii, specific! metodei elementelor finite, prin considerarea fiec!rei bare ca un singur element, reducnd sensibil memoria "i timpul de calculator solicitat, precum "i volumul calculelor.

279

Fig. 6.34. Curbele nc!rcare-deplasare lateral! ob#inute cu programul NEFCAD consdernd diferite moduri de comportare a conexiunilor de prindere ale grinzilor ($ element pe grind!).

280

Fig. 6.35. Diagrama de momente ncovoietoare la factorul de nc!rcare $,0 ($,4 x nc!rcarea gravita#ional!) Calibrarea curbelor de comportare elasto-plastic! n sec#iune, moment-curbur!, de tip Ramberg-Osgood, respectiv a rela#iilor moment ncovoietor-efort axialcurbur! propuse, s-a f!cut prin modificarea parametrilor de form! a acestora "i compararea curbelor nc!rcare-deplasare lateral! rezultate, cu cele de referin#!. S-a constat c!, n cazul utiliz!rii unor rela#ii de tip Ramberg-Osgood, pentru modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor, se ob#ine o modelare acceptabil! pentru a=$ "i n=35 fa#! de modelul bazat pe conceptul de zone-plastice, cu considerarea efectelor de reconsolidare ale materialului, "i n cazul consider!rii unor parametrii a=$ "i n>300 se ob#ine o modelare apropiat! de modelul bazat pe formarea articula#iilor plastice punctuale cu formare instantanee. De asemnea prin utilizarea rela#iilor analitice 5.33-5.34 pentru modelarea comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor, se ob#ine o modelare foarte apropiat! de modelul zonelor plastice (diferen#e sub 5%), f!r! considerarea efectului de reconsolidare a materialului. Efectul dezvolt!rilor zonelor plastice "i a tensiunilor reziduale n sec#iunile transversale este surprins n mod aproximativ n cele dou! modele analitice, spre deosebire de analizele ce modeleaza neliniaritatea fizic! la nivel de fibr!, conducnd ns! la o mic"orare considerabil! a timpului de analiz!. Durata de execu#ie a programului NEFCAD, n varianta model!rii comport!rii elasto-plastice a sec#iunilor pe baza acestor rela#ii analitice fiind de circa 200 de ori mai mic dect a programului CU-SP2D (zone-plastice). Cu privire la analizele elasto-plastice de ordinul al II-lea efectuate utiliznd

28$

structurile de calibrare europene "i americane n cele doua variante de modelare ale neliniarit!#ii fizice, cea bazat! pe conceptul de articula#ie plastic! respectiv n ipoteza plastific!rii distribuite, se pot formula urm!toarele concluzii: $. n cele mai multe dintre situa#ii, modelul articula#iilor plastice, supraestimeaz! capacitatea de rezisten#! "i stabilitate a structurilor, mai cu seam! n cazul unor structuri n care eforturile axiale de compresiune sunt puternice, unde diferen#a fa#! de modelul plastific!rii distribuite poate ajunge la valori de 80% n cazul consider!rii ncovoierii n planul de rigiditate maxim "i 380% n cazul ncovoierii n planul de rigiditate minim. 2. Tensiunile reziduale, nu influen#eaz! n mod hot!rtor asupra factorului limit! de nc!rcare, att timp ct efortuile axiale din bare sunt neglijabile. Efectul lor devine important odat! cu cre"terea eforturilor axiale din bare, conducnd la o mic"orare a factorului limit! de nc!rcare cu pna la 80% fa#! de cazul neglij!rii acestora. 3. n cazul unor solicit!ri de ncovoiere cu efort axial dup! axa de iner#ie minim!, efectul tensiunilor reziduale asupra comport!rii elasto-plastice a structurii este mai defavorabil, n compara#ie cu cazul unor solicit!ri dup! axa de iner#ie maxim!.

6.4. TEST!RI NUMERICE PE STRUCTURI N CADRE SPA%IALE 6.4." Cadrul spa&ial cu $ase nivele $i dou# deschideri (Orbison, "982) n figura 6.36 sunt prezentate caracteristicile geometrice, sec#ionale "i de nc!rcare pentru cadrul spa#ial cu "ase nivele "i dou! deschideri propus de Orbison (Orbison, $982) pentru calibrarea programelor de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea. Nodurile cadrului sunt considerate rigide iar leg!turile cu terenul sunt considerate de tip ncastrare. Cadrul se consider! f!r! imperfec#iuni geometrice. Structura este alc!tuit! din profile metalice de tip I avnd modulul de elasticitate longitudinal E=206850 MPa, modulul de elasticitate transversal G=79293 MPa, iar valoarea tensiunii de ini#iere a curgerii este considerat! c=250 MPa. Structura este supus! ac#iunii combinate a unor nc!rc!ri laterale de tip vnt uniform distribuit! pe ntreaga nal#ime a structrii precum "i nc!rc!rilor gravita#ionale uniform distribuite pe fiecare nivel. nc!rcarea gravita#ional! uniform distribuit! pe nivel avnd intensitatea de 9.6 kN/m2 este echivalat! n nc!rc!ri distribuite pe lungimea grinzilor de nivel rezultnd valorile din Fig.6.36c. nc!rc!rile laterale sunt considerate ca ac#ionnd punctual, pe direc#ia Y a cadrului, n nodurile de mbinare grind!-stlp avnd valoarea de 53.4 kN, (Fig. 6.36c). nc!rc!rile gravita#ionale "i cele laterale sunt aplicate propor#ional pe structur!.

282

(a)
Y W " 2x26 W " 2x26

7.3 " 5m

W " 2x53

W " 2x87

W " 2x26

W " 2x26

W " 2x53

7.3 " 5m

7.3 " 5m

(c)

(b) Z

$7.6kN/m

$7.6

$7.6
A

35.2 $7.6 $7.6 53.4kN

$7.6

W" 0x60

W" 0x60

H = 6 x 3.658m = 2 " .948m

W" 0x60

W" 0x60

53.4kN

53.4 kN

W" 2x87

W" 2x" 20

W" 2x87

Y X

Fig. 6.36. Caracteristicile geoemetrice, sec#ionale "i de nc!rcare ale cadrului spa#ial Orbison. Performan#ele metodei de calcul propuse de autor precum "i a programului de calcul NEFCAD realizat sunt comparate cu rezultatele prezentate n literatura de specialitate. n ipoteza plastific!rii concentrate sub forma articula#iilor plastice punctuale cu formare instantanee, structura a fost analizat! de Oribison (Orbison,.s.al. $982) "i Liew (Liew, s.al., 2000) n timp ce Jiang (Jiang, s.al., 2002 "i Kim (Kim, s.al., 200$) au utilizat modele numerice ce consider! plastificarea gradual! a sec#iunilor din lungul barelor. Modelul de analiz! a lui Kim ia n considerare plastificarea gradual! a sec#iunilor de capat ale elementelor prin utilizarea a"a numitei articula#ii plastice cu formare gradual!, comportarea elastoplastic! a sec#iunilor fiind monitorizat! la nivel de fibr! utiliznd rela#ii constitutive tensiune-deforma#ie cu luarea n considerare a efectului de reconsolidare. Modelul de analiz! a lui Jiang este unul bazat pe modelarea n elemente finte de fibr! a barelor, "i utilizarea teoriilor de curgere plastic! la determinarea comport!rii elastoplastice a sec#iunilor din lungul elementului finit. Rela#ia constitutiv! tensiunedeforma#ie (-) utilizat! este cea corespunz!toare unei comport!ri elastic perfect plastice, f!r! reconsolidare. n metoda de calcul pe care o propunem, modelarea inelasticit!#ii se face att la nivel de sc#iune prin utilizarea rela#iilor efortdeforma#ie de tip Ramberg-Osgood coroborate cu rela#iile de interca#iune N-My-Mz
283

W" 2x" 20

W" 2x87

W" 2x87

de tip Orbison (v. cap.2), ct "i la nivel de fibr!, prin utilizarea rela#iilor constitutive tensiune-deforma#ie elastic-perfect plastic. Toate modelele de analiz!, mai sus men#ionate, includ efectele neliniarit!#ii geometrice n raspunsul global al structurii. Efectul deforma#iilor de lunecare asupra rigidit!#ii de ansamblu a structurii este de asemenea luat n considerare.
1.20 R-O, n=30 1.00

R-O, n=300

Factorul de incarcare

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00 0.00

Nefcad, fara efectul def. de lunecare Nefcad,cu considerarea efectului def. de lunecare Elemente finite (Jiang) Articulatie plastica cu formare graduala (Kim) 5.00 10.00 15.00 Deplasare [cm] 20.00 25.00 30.00

Fig.6.37. Curbele nc!rcare-deplasare la nodul A n direc#ia Y.


1.2 R-O n=30 R-O, n=300 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

Nefcad, fara efectul def. de lunecare Nefcad, cu considerarea efectului def. de lunecare Elemente finite (Jiang)

-20

-15

-10
Deplasari [cm]

-5

Fig. 6.38. Curbele nc!rcare-deplasare la nodul A n direc#ia X.

284

Factorul de incarcare

n metoda de calcul propus! (NEFCAD) s-a utilizat un singur element pentru modelarea barelor structurii. Integrarea numeric! n lungul barei s-a f!cut cu metoda Gauss-Lobatto, utiliznd un num!r de 7 puncte de integrare. n cazul model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr!, integrarea tensiunilor "i eforturilor pe sec#iune s-a efectuat aplicnd tehnica integr!rii pe contur. Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral!, pentru nodul A (Fig. 6.36), ob#inute cu programul NEFCAD (modelarea inelasticit!#ii la nivel de sec#iune pe baza rela#iilor analitice efort-deforma#ie de tip Ramberg-Osgood, (a=$, n=30 "i n=300), precum "i cu programele elaborate de Kim, "i Jiang sunt prezentate n figurile 6.37 "i 6.38. Efectul deforma#iilor de lunecare asupra r!spunsului neliniar global al strcuturii poate fi observat de asemenea n Fig.6.37. Se poate constata o foarte bun! concordan#! ntre curbele de r!spuns furnizate de programul NEFCAD "i cele de referin#!. De asemea, n Tabelul 6.$ sunt prezentate sintetic modelele de analiz! mai sus men#ionate "i factorii limit! de nc!rcare ob#inuti. Este important de men#ionat faptul c!, n modelul bazat pe elemente finite de fibr!, Jiang ".al. 2002, convergen#a este asigurat! doar prin utlizarea a unui num!r de cel pu#in 9 elemente finite pe bar!, ceea ce conduce la un timp de calcul foarte ridicat. Dup! cum se poate observa analiza neliniar! NEFCAD, n varianta alegerii parametrilor curbei Ramberg-Osgood (a=$, n=300), conduce la un factor limit! de cedare a structurii foarte apropiat de cel furnizat de analizele efectuate de Liew "i Orbison (articula#ie plastic!) "i Jiang (zone plastice). Aceasta se datoreaz! faptului c! datorit! conformarii structurale "i a nc!rc!rilor, zonele plastice sunt concentrate doar la capetele barelor. Acest lucru se poate observa "i din Fig. 6.39 unde este prezentat! distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structur! ob#inute cu programul NEFCAD n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr!. Cu toate acestea solu#ia ob#inut! cu programul NEFCAD n varianta n=30 este apropiat! de cea dat! de Kim (Kim, ".al., 200$) unde efectul de reconsolidare al materialului a fost luat n considerare (Fig. 6.37-6.38). Figura 6.39 prezint! rezultatele analizei ob#inute cu programul NEFCAD corespunz!toare colapsului structural (matrice de rigiditate singular!) n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr!: diagramele de momente ncovoietoare (Fig.6.39a), distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structur! (Fig.6.39b), configura#ia deformat! a structurii (Fig.6.39c), curbele nc!rcare deplasare lateral! n direc#ia Y pentru nodul A (Fig. 6.39d). De asemenea curbele comparative ale analizei prin metoda propus! "i implementat! n aplica#ia NEFCAD "i cea ob#inut! de Jiang sunt prezentate n Fig.6.39d, observnu-se o foarte bun! corelare. De asemenea, r!spunsul structurii sub forma curbei nc!rcare deplasare lateral! ob#inut! n varianta model!rii inelasticit!#ii sec#ionale cu rela#ia propus! de autor (v. cap.5., rel. 5.40) cu urm!torii parametrii de form!: =2, p=0.000$ este prezentat! n Fig. 6.39d. Se poate constata o excelent! corelare cu rezultatele furnizate de analiza la nivel de fibr!. De men#ionat faptul c! analiza acestei structuri, pe un calculator Pentium III la 733 MHz n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr! a durat cca $2 minute n timp ce accea"i analiz! dar
285

n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de sec#iune prin utlizarea rela#iilor analitice efort-deforma#ie a durat doar 40 de secunde. Lucr!rile de referin#! studiate nu ofer! date comparative cu privire la acest aspect. n figura 6.40 se prezint! comparativ efectele conexiunilor flexibile, n varianta comport!rii liniare respectiv neliniare, modelul celor trei parametri (Kishi&Chen, $986) asupra r!spunsului global al structurii, considerndu-se cazul unor leg!turi flexibile pe direc#iile momentelor ncovoietoare fa#! de axa de ncovoiere major! a grinzilor cu urm!toarele caracteristici: ($) n cazul n care conexiunea grind!-stlp se realizeaz! fa#! de axa de ncovoiere major! a stlpului, factorul de fixare g=0.86, momentul ncovoetor ultim Mu=300kNm, parametrul de form!, n=$.57; (2) n cazul n care conexiunea grind!-stlp se realizeaz! fa#! de axa de ncovoiere minor! a stlpului, factorul de fixare p=0.86, momentul ultim de ncovoiere Mu=200kNm, parametrul de form! n=0.86. Pe direc#iile celorlalte eforturi leg!turile se consider! perfect rigide. De asemnea este studiat "i efectul de "aib! rigid! (Chiorean&Brsan, 2005b) a plan"eelor asupra r!spunsului neliniar al structurii. n aceste exemple modelarea neliniarit!#ii de material a structurii s-a facut considernd curbele moment-curbur! de tip Ramberg-Osgood cu urm!torii parametri: a=$, n=35. Pentru aceste cazuri lucr!rile de referin#! studiate nu ofer! date comparative. Din rezultatele ob#inute "i prezentate sintetic n Fig. 6.40 sub forma curbelor nc!rcare deplasare lateral! la punctul A n direc#ia X se observ! c! efectul de "aib! rigid! schimb! n mod radical r!spunsul structurii n domeniul post-critic de comportare att n varianta unor conexiuni rigide ct "i n varianta unor conexiunui semi-rigide de prindere ale barelor n noduri. De asemnea pentru structura studiat! factorul limit! de nc!rcare a rezultat cu cca. $2% mai mare n cazul n care n analiz! se #ine seama de efectul de "aib! rigida a plan"eelor, fa#! de cazul n care acest efect nu este luat n considerare.

286

(a) Diagramele de momente ncovoietoare

(b) Distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structura

1.20

1.00

0.80 Factorul de incarcare

0.60

0.40

0.20

Nefcad,relatii M-Phi propuse Elemente finite (Jiang) Nefcad, modelarea inelasticitatii la nivel de fibra

0.00 0.00

5.00

10.00

15.00 Deplasare [cm]

20.00

25.00

30.00

(c) Deformata structurii

(d) Curbele nc!rcare deplasare lateral!

Fig. 6.39. Analiza la nivel de fibr!.

287

1.2

Fara efectul de saiba rigida Cu considerarea efectului de saiba rigida

0.6

Noduri semi-rigide, comportare neliniar! Noduri semi-rigide, comportare liniar! Noduri rigide

0.4

0.2

0 -60 -50 -40 -30 Deplasare [cm] -20 -10 0

Fig. 6.40. Efectul conexiunilor semi-rigide "i a "aibei rigide asupra r!spunului neliniar al cadrului spa#ial Orbison.

6.4.2 Cadrul spa&ial cu 20 de nivele $i trei deschideri (Liew) Structura, caracteristicile geometrice, sec#ionale "i de nc!rcare pentru cadrul spa#ial cu 20 de nivele "i trei deschideri propus de Liew (Liew, s.al., 2000) pentru calibrarea programelor de analiz! elasto-plastic! de ordinul al II-lea sunt przentate n figura 6.4$. Carcateristicile de material utilizate n analiz! sunt: modulul de elasticitate longitudinal E=2$05 N/mm2, tensiunea de in#iere a curgerii c=344.8N/mm2. Structura este supus! ac#iunii combinate a unei nc!rc!ri gravita#ionale uniform distribuite pe fiecare nivel avnd intensitatea de 4.8 kN/m2 "i presiunii vntului pe direc#ia Y a cadrului. nc!rcarea lateral!, din vnt, este modelat! n for#e concentrate n nodurile de mbinare grind! stlp n direc#ia Y a cadrului rezultnd valorile din Fig.6.4$c. nc!rcarea gravita#ional! este echivalat! n nc!rc!ri distribuite pe lungimea grinzilor longitudinale "i transversale de nivel rezultnd valorile din Fig. 6.4$c. Pentru compararea rezultatelor programului NEFCAD s-au utilizat rezultatele prezentate n literatura de specialitate de Liew (Liew, s.al., 2000) "i Jiang (Jiang s.al., 2002). Modelele numerice utilizate n aceste lucr!ri au fost descrise n cadrul exemplului anterior. n modelul Liew bazat pe conceptul de formare a articula#iilor plastice, stlpii cadrului au fost modela#i cu un sigur element de bar! n timp ce 4 elemente de bar! au fost utilizate la modelarea grinzilor. Valoarea factorului limit! de nc!rcare, corespunz!tor colapsului structural, ob#inut de Liew fiind $.03$. n modelul de analiz! bazat pe utilizarea elementelor finite de fibra Jinag ".al. 2002,
288

Factorul de incarcare

0.8

fiecare bar! a structurii a fost discretizat! n 8 elemente de fibr!, inelasticitatea de material fiind evaluat! la nivel de fibr! utiliznd rela#ii constitutive tensiunedeforma#e cu comportare elastic-perfect plastic. Valoarea factorului limit! de nc!rcare raportat fiind $.00.
W"2x26

W"6x36

7.3$5m

W"2x26 W2"x57

W"2x26 W2"x57

W"2x26

W"6x36

7.3$5m

W"2x26

W"2x26

W"2x26

W"6x36

W"6x36

7.3$5m

7.3$5m

7.3$5m

(c)
8.8

8.8 8.8 $7.6

Nodul B Nodul A

8.8kN/m

8.8

W8x3"

8.8 8.8

$7.6 8.8 25.8kN

$7.6 8.8 $2.9 kN

8.8

W"0x60 H = 20 x 3.658m 73."6m

$2.9kN

25.8 kN

W"2x87 ( Sec&iuni stlpi) W"2x"06 W "4x"32 W "4x"45 W "4x"59 W "4x"76

Fig. 6.4$. Caracteristicile geometrice, sec#ionale "i de nc!rcare ale structurii Liew. n modelul de analiz! propus, barele structurii sunt modelate cu un singur element, monitorizarea plastific!rii distribuite n sec#iunile din lungul barei fiind considerat! prin disunerea a unui num!r de $$ puncte de integrare de tip GaussLobatto. Comportarea elasto-plastic! a sec#iunilor este luat! n calcul prin utlizarea rela#iilor constitutive efort-deforma#ie la nivel global de tip Ramberg-Osgood, precum "i cele propuse de autor (v. cap.5, rel. 5.40) cu urm!torii parametrii de forma =2, p=0.000$. Curbele de interac#iune biaxiale N-My-Mz utilizate sunt cele propuse de Orbison (Orbison, s.al.,$982). n acest sens s-au ales dou! valori ale parametrului de form! a curbei Ramberg-Osgood "i anume n=30 respectiv n=300. Corespunz!tor celor dou! valori ale parametrului n s-au ob#inut urm!toarele valori
289

ale factorului limit! de nc!rcare, corespunz!tor colapsului structural (matrice de rigidate singular!): pentru n=300 valoarea factorului limit! de nc!rcare este $.005, respectiv $.062 pentru cazul n=30. Curbele comparative nc!rcare-deplasare lateral! la nodurile A "i B ale structurii (Fig.6.4$) pe direc#ia Y de ac#iune a nc!rc!rii laterale sunt prezentate n Fig. 6.42. n varianta model!rii neliniarit!#ii de material n baza rela#iei (5.40) moment-curbur! propuse n capitolul 5 al c!r#ii a rezultat urm!torul factor limit! de nc!rcare $.0$2 iar curba nc!rcare deplasare lateral! pentru nodurile A "i B comparativ cu cea ob#inut! printr-o analiza la nivel de fibra este prezentat! n Fig. 6.43.
1.2

Nodul B
1

Nodul A

Factorul de incarcare

0.8

Jiang s.al.-elemente finite de fibra Nefcad, n=300 Nefcad, n=30 Liew s.al.-articulatii plastice

0.6

0.4

0.2

0 0 50 100 Deplasari [cm ] 150 200

Fig. 6.42. Curbele nc!rcare-deplasare la nodurile A "i B n direc#ia Y.


1.2 1 Factorul de incarcare 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 50 Deplasare [cm ] 100 150

Elemente finite(Jiang), plim=1.00 Nefcad, relatii moment-curbura propuse, plim=1.012

Fig. 6.43. Curbele nc!rcare deplasare la nodul A.

290

Se constat! o bun! concordan#! ntre curbele de r!spuns ob#inute cu programul NEFCAD "i cele de referin#!. Rulnd programul NEFCAD pe un calculator Pentium III la 733 Mhz, analiza a durat cca 6 minute care este de cca 200 de ori mai mic dect cel necesitat pentru efectuarea analizei n metoda elementelor finite Jiang. s.al. 2002. 6.4.3 Cadrul spa&ial cu 2 nivele $i o deschidere (Vogel $i Maier "987) n figura 6.44 sunt prezentate caracteristicile geometrice "i de nc!rcare ale cadrului cu dou! nivele "i o deschidere propus de Vogel "i Maier (Vogel&Maier, $987), pentru testarea performan#elor modelelor de analiz! neliniar!. Conexiunile de prindere ale barelor sunt considertae rigide, iar leg!turile stlpilor cu terenul se realizeaz! prin intermediul unor ncastr!ri.
287.76cm 287.76cm

287.76cm

Fig. 6.44. Caracteristicile geometrice "i de nc!rcare ale cadrului Vogel&Maier. Structura este alc!tuita din profile W$4x43 cu urm!toarele caracteristici de material: modulul de elasticitate longitudinal E=2$0x$05N/cm2, modulul de elasticitate transversal G=80x$05N/cm2, tensiunea de ini#iere a curgerii c=24830N/cm2. Structura a fost analizat! de Vogel "i Maier utiliznd un model bazat pe metoda elementelor finite de fibr! "i utilizarea teoriilor de curgere plastic!
29$

Sec#iuni complet plastificate

Cedarea stlpului

(a) Distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structur!

(b) Deformata structurii

(c) Diagramele de momente ncovoetoare Fig.6.45. Rezultatele analizei neliniare corespunz!toare nc!rc!rii de colaps.

292

n modelarea comport!rii elato-plastice ale sec#iunilor. Rela#ia constitutiv! tensiune-deforma#ie fiind una de tip elastic-perfect plastic. Valoarea parametrului de nc!rcare F (Fig.6.44) ob#inut de Vogel "i Maier corespunz!toare colapsului structural fiind F=$92.85kN. Utiliznd aplica#ia NEFCAD, structura a fost analizat! n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de sec#iune pe baza rela#iilor analitice (5.40) propuse de autor n cadrul capitolului 5. De asemenea s-a efectuat o analiz! n care neliniaritatea de material a fost modelat! la nivel fibr! cu considerarea unor rela#ii constitutive - elastic-perfect plastic. Efectele neliniarit!#ii geometrice locale "i globale fiind luate n considerare n ambele modele. Un singur element s-a utilizat la discretizarea barelor structurii "i un num!r de $3 puncte de integrare numeric! Gauss-Lobatto n lungul barei.

1 Factorul de incarcare, F/Fr Nefcad, plim=1.001 Vogel-zone plastice, plim=1.015

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0 1 2 3 4 Deplasare in directia X (cm) 5 6

Fig. 6.46. Curbele comparative nc!rcare-deplasare. Figura 6.46 prezint! rezultatele analizei efectuate cu programul NEFCAD corespunz!toare colapsului structural (matrice de rigiditate singular!) n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr!: distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structur! (Fig.6.45a), configura#ia deformat! a structurii (Fig.6.45b), diagramele de momente ncovoietoare (Fig.6.45c). Curbele nc!rcare-deplasare lateral! la nodul A n direc#ia X ob#inute cu aplica#ia NEFCAD n varianta model!rii neliniarit!#ii de material pe baza rela#iilor analitice efort-deforma#ie propuse, respectiv cu cea ob#inut! de Vogel "i Maier, sunt prezentate pentru compara#ie n figura 6.46. Valoarea de referin#! a for#ei F fiind Fr=$90 kN. Se poate observa o
293

foarte bun! corelare ntre rezultatele ob#inute de aplica#ia NEFCAD cu cea de referin#! (Vogel&Maier, $987). 6.4.4 Analiza de tip "pushover" pentru o structur# n cadre spa&ial# din beton armat Aplica#ia NEFCAD dezvoltat! pe baza metodei descrise n cadrul capitolului 5 reprezint! un sistem de calcul complet integrat ce con#ine pe lng! modulul de analiz! static! neliniar! "i cel de analiz! dinamic! modal!, func#ii complexe de evaluare a performan#ei seismice a structurilor n cadre plane "i spa#iale. Principalele carcateristici care dau valoare deosebit! aplica#iei dezvoltate, cu aplicabilitate direct! la analiza de tip pushover a structurilor din beton armat, sunt: ($) modelarea plastific!rii distribuite a elementelor structurale cu modelarea inelasticit!#ii la nivel de fibr!, considernd rela#ii constitutive - pentru fiecare material constituent al sec#iunii (beton cu diferite grade de confinare, o#el cu sau f!r! considerarea reconsolid!rii); (2) considerarea efectelor neliniarit!#ii geometrice locale "i globale cu posibilitatea studiului n domeniul post critic de comportare; (3) analiz! modal! 3D; (4) evaluarea for#elor seismice corespunz!toare modurilor normale de vibra#ie ale structurii; (5) determinarea deplas!rii #int! (target displacement); (6) func#ii complexe de evaluare a propriet!#ilor de rezisten#! "i deforma#ie a elementelor structurale.
Spectrul elastic de raspuns: Tipul $ Tipul terenului: Tipul A Acceleratia terenului de proiectare: PGA=0.3g Masa:40(80) tone pe nivel Nodul de control (A)

60 x60 30 x50

G$

S$

Hnivel=3.658m

Fig.6.47. Studiul de caz. Structura n cadre spa#ial! din beton armat.


294

Modul "-Transversal (T=".5s) Masa modala efectivas=75% For&a t#ietoare de baz#=349 kN

Modul "-Longitudinal (T=".27s) Masa modala efectiva=82% For&a t#ietoare de baz#=483kN

For&a t#ietoare de baz#: Direc#ia transversal!: Sz=349kN Direc#ia longitudinal!: Sx=483kN

Fig.6.48. Evaluarea "i distribu#ia for#elor seismice de nivel. Un exemplu de calcul complet, conform cu prevederile normativului european de analiz! "i proiectare seismic! a structurilor EC8, este prezentat n continuare, exemplificnd etapele de aplicare a analizei statice neliniare de tip "pushover". Structura propus!, Fig. 6.47, o structur! n cadre spa#ial! din beton armat, este analizat! lund n considerare neliniaritatea geometric! "i cea de material. Modelarea inelasticit!#ii se face n dou! variante, la nivel de "fibr!" considernd rela#iile constitutive neliniare pentru beton "i arm!tur! respectiv la nivel de sec#iune prin considerarea rela#iilor neliniare moment-curbur!. La discretizarea barelor structurii este utilizat un singur element cu $$ puncte de integrare Gauss-Lobatto n lungul elementului. Configura#ia geometric! "i distribu#ia pe vertical! a for#elor seismice rezultat! din analiza modal! pentru modul $ de vibra#ie, pe directiile longitudinal respectiv transversal structurii, sunt prezentate n Fig. 6.48. nc!rcarea gravita#ional! corespunz!toare unei nc!rc!ri de nivel de 4.8kN/m2 se consider! aplicat! ca for#! uniform distribuita pe grinzile de nivel. Masa sistemului se conider! punctual! fiind concentrat! n nodurile structurii, lund n considerare toate cele 6 grade de

295

libertate dinamic! asociate unui nod al structurii. Distribu#ia pe vertical! a for#elor seismice pe structur! se consider! cea rezultat! din analiza modal!. For#ele seismice sunt aplicate punctual n nodurile structurii pe direc#iile principale ale acesteia. nc!rc!rile gravita#ionale corespunz!toare unei grup!ri seismice de calcul se consider! constante. Astfel, nc!rcarea este aplicat! pe structur! n doua etape, ntro-prim! etap! sunt aplicate for#ele gravita#ionale dup! care intensitatea acestora este men#inut! constant!, urmnd ca n urm!toarea etap! s! fie aplicate continuu cresc!tor for#ele laterale de tip seismic, distribu#ia acestora pe nal#imea structurii pastrndu-se de asemenea constant!.

Pentru construirea curbei for#!-deplasare pentru nodul de control A din vrful structurii (Fig. 6.47) se va efectua o analiz! neliniar! n care se va #ine seama att

296

de neliniaritatea fizic! ct "i de neliniaritatea geometrica, respectiv de influen#a m!rimii deplas!rilor "i eforturilor structurii. Modelarea elasto-plastic! a sec#iunilor va fi efectuat! n doua variante, una n care inelasticitatea materialului se modeleaz! la nivel de "fibr!" pe baza rela#iilor constitutive pentru o#el "i beton precum "i de modul real de de alc!tuire al sec#iunii, "i a doua, pe baza rela#iilor aproximative moment-curbur! de tip Ramberg-Osgood, cu parametrul de form! n=600 (elastic-perfect plastic). Integrarea numeric! a tensiunilor pe sec#iune efectundu-se cu metoda descris! n cadrul capitolului 4. Pentru determinarea curbelor de interac#iune N-My(Mz) corespunz!toare celor dou! direc#ii de ncovoiere, se va utiliza aplica#ia ASEP (v. capitoul 4). Mai departe, pentru determinarea unei rela#ii analitice de interac#iune plastic!, curbele de interac#iune determinate printr-o analiz! la nivel de fibr!, vor fi aproximate prin intermediul unor func#ii polinomiale de gradul 3. n final, suprafa#a de interactiune se aproximeaza prin rela#ia dat! n Tabelul 6.2. n varianta de analiz! n care caracterul elasto-plastic al sec#iunilor este evaluat aproximativ, pe baza curbelor moment-curbur! elastic-perfect plastic, rigidit!#ile sec#ionale vor fi cele rezultate din analiza ASEP ce define"te legea moment-curbur!. Aceste caracteristici sunt detreminate printr-o analiz! preliminar!, moment-curbur! cu programul ASEP, considernd modul real de alc!tuire al sec#iunii "i dispunerea barelor de arm!tur! n sec#iune. Caracteristicile de modelare elasto-plastic! a sec#iunilor, sunt prezentate sintetic n Tabelul 6.2.
1.4 1.2
Factorul de incarcare

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.00


Plastificare concentrata, Plim=1,245 Zone plastice, Plim=1,269

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Deplasare [cm ]

Fig. 6.49. Curbele for#! deplasare la nodul A n direc#ia transversal!.

297

1.4 1.2
Factorul de incarcare

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.00


Plastificare concentrata, Plim=1.202 Zone plastice, Plim=1.20

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Deplasare [cm]

Fig. 6.50. Curbele for#!-deplasare la nodul A n direc#ie longitudinal!. Curbele compararive, for#!-deplasare pentru nodul de control A, ob#inute n cele dou! variante de modelare a neliniarit!#ii de material, "i corespunz!toare celor doua direc#ii de ac#iune a nc!rc!rii seismice (transversal "i longitudinal) sunt prezentate n Fig.6.49-6.50. Dupa cum se poate observa, ambele modele de analiz! conduc practic la acela"i factor limit! de nc!rcare; colapsul structurii, corespunz!tor unei for#e seismice pe direc#ia transversal!, are loc pentru un factor de nc!rcare $.245 n varianta model!rii concentrate a plastific!rii (articula#ii plastice) respectiv $.269 n varianta plastific!rii distribuite cu formarea gradual! a zonelor plastice n sec#iune "i n lungul barelor. n cazul aplic!rii for#ei seismice pe direc#ia longitudinal!, factorul limit! de nc!rcare, n varianta plastific!rii concentrate este $.202, n timp ce n varianta plastific!rii distribuite structura "i pierde capacitatea de rezisten#! la un factor de nc!rcare $.20. Cu toate acestea, exceptnd por#iunile din curba corespunz!toare unei comport!ri liniar elastice, se poate observa o diferen#! semnificativ! n forma curbelor for#!-deplasare pe zonele cu comportament inelastic, corespunz!toare unui nivel ridicat al intensit!#ii for#elor seismice. Aceasta se datoreaz! limit!rii modelului bazat pe formarea articula#iilor plastice (comportare elastic-perfect plastic) incapabil s! surprind! intrarea n curgere gradual! a barelor de arm!tura, propagarea gradual! a fisurilor n elementele de beton ca urmare a cre"terii continue a intensit!#ii eforturilor, neliniaritatea rela#iilor constitutive tesniune deforma#ie pentru betonul din zona comprimat!, elementele devenind mai pu#in rigide ca urmare a cre"terii deforma#iilor plastice n betonul

298

comprimat, etc. Toate acestea conduc la o flexibilizare a structurii, corespunz!tor reflectat! n varianta model!rii inelasticit!#ii la nivel de fibr!.
700 Forta taietoare de baza [kN] 600 500 400 300 200 100 0 0.00
Curba pushover(model de fibra) Diagrama elasto-plastica idealizata pt.sistemul SDOF Deplasare tinta (Dt=22.9cm)PGA=03g Deplasarea tinta (Dt=45.8cm)PGA=0.6g Deplasarea tinta (Dt=11.5cm)PGA=0.15g Directia longitudinala

20.00

40.00 Fig. 60.00 Deplasare[cm]

80.00

100.00

Fig. 6.5$. Calcularea deplas!rilor #int!. Direc#ia longitudinal!.

500 Forta taietoare de baza [kN] 400 300 200 100 0 0.00

Directia transversala

Curba pushover(modelul de fibral) Diagrama elasto-plastica idealizata a sistemului SDOF Deplasarea tinta (Dt=15.7cm)PGA=03g Deplasarea tinta (Dt=31.4cm)PGA=0.6g Deplasarea tinta (Dt=7.9cm)PGA=0.15g

10.00

20.00 30.00 40.00 Deplasare [cm]

50.00

60.00

Fig. 6.52. Calcularea deplas!rilor #int!. Direc#ia transversal!. n continuare, pentru evaluarea performan#elor seismice ale structurii analizate, curba for#!-deplasare stabilit! prin analiza neliniar! mai sus men#ionat! pentru sistemul structural real (MDOF), se converte"te ntr-o rela#ie for#!-deplasare, pentru sistemul echivalent cu un grad de libertate (SDOF), pentru ca parametrii acesteia s! poate fi pu"i n rela#ie direct! cu spectrele seismice de r!spuns, construite pentru sisteme cu un grad de libertate. n acest scop, for#a de ini#iere a curgerii se ia egal!

299

cu for#a corespunz!toare colapsului strcutural (matrice de rigiditate singular!). Rigiditatea ini#ial! a sistemului idealizat la un singur grad de libertate (SDOF) se determin! astfel nct capacitatea de absorb#ie de energiei s! nu se modifice prin schematizarea curbei, adic!, ariile celor dou! curbe s! fie egale. n final, curba elasto-plastic! idelaizat! pentru sistemul cu un singur grad de libertate se converte"te la sistemul structural real pentru determinarea cerin#elor de deplasare ale structurii reale (target displacements). Figurile 6.5$ "i 6.52 reprezint! curbele "pushover" corespunz!toare modelului de "fibr!" "i curbele elasto-plastice idelalizate pentru fiecare direc#ie de ac#iune a seismului. De asemenea pe curba de capacitate a structurii sunt marcate cerin#ele de deplasare (deplas!rile "int!) corespunz!toare a trei cutremure cu urm!toarele accelera#ii ale terenului: PGA=0.$5g, PGA=0.3g respectiv PGA=0.6g. Corespunz!tor acestor deplas!ri globale se determin! deplas!rile individuale ale elementelor, capacitatea de deformare plastic! la nivelul structurii, elementelor, sec#iunilor critice ale elementelor cadrului etc., verificndu-se dac! sunt ndeplinite condi#iile pentru starea limit! considerat!. n tabelul 6.3. sunt prezentate sintetic principalele elemente implementate n aplica#ia NEFCAD la evaluarea performan#ei seismice a structurilor n cadre.

n figurile 6.53 respectiv 6.54 sunt prezentate varia#ia curburii n lungul grinzii G$, respectiv S$ (Fig. 6.47) corespunz!toare celor trei cutremure considerate, PGA=0.$5g, PGA=0.3g respectiv PGA=0.6g. De asemenea, este prezentat! starea de deforma#ie plastic! a sec#iunilor critice de pe elementul considerat. n figura 6.55 este prezentat! configura#ia deformat! a structurii "i valoarea deplas!rii #int! corespunz!toare cutremurelor, pe direc#ia transversal! a structurii, precum "i cea corespunz!toare colapsului structural. De asemenea este prezentat! distribu#ia procentual! a zonelor plastice pe structur! corespunz!toare celor trei cutremure considerate.

300

Variatia curburii in lungul grinzii


0.0200

PGA=0.15g
0.0150 0.0100 Curbura 0.0050 0.0000 0.00 -0.0050 -0.0100 -0.0150

PGA=0.3g PGA=0.6g

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Lungimea (m)

Fig. 6.53. Varia#ia curburii n lungul grinzii corespunz!torare cutremurelor PGA=0.$5g, PGA=0.3g, PGA=0.6g.

Variatia curburii in lungul stilpului


0.0010 0.0000 0.00 -0.0010 -0.0020 Curbura -0.0030 -0.0040 -0.0050 -0.0060 -0.0070 Lungimea stilpului (m) 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

PGA=0.15g PGA=0.3g PGA=0.6g

Fig. 6.54.Varia#ia curburii n lungul stlpului corespunz!torare cutremurelor PGA=0.$5g, PGA=0.3g, PGA=0.6g.

30$

PGA=0.$5g Dt=7.9cm

PGA=0.3g Dt=$5.7cm

PGA=0.6g Dt=3$.4cm

Colaps Dt=64.8cm

Fig. 6.55. Capacitatea de deformare plastic! la nivelul structurii. 6.5. Considera&ii privind test#rile numerice efectuate pe cadre spa&iale Referindu-ne la analizele efectuate, utiliznd structurile de test spa#iale din o#el, rezultatele ob#inute sunt relevante pentru performan#ele aplica#iei NEFCAD elaborat! pe baza algoritmului propus de autor "i eviden#iaz! elocvent sensibilitatea metodei de calcul propuse n surprinderea efectelor neliniarit!#ii materiale n cele dou! variante de considerare a plastific!rii distribuite (zone plastice) (modelarea neliniarit!#ii la nivel de fibr! respectiv la nivel de sec#iune pe baza rela#iilor aproximative M-N-, N-M-), a celei geometrice, a prinderilor semirigide att n varianta de comportare liniar! ct "i a celei neliniare. Principalele caracteristici, care dau valoare deosebit! programului de calcul
302

elaborat "i-l fac competitiv cu alte programe care vizeaz! calculul neliniar al strcturilor din bare, deriv! din faptul c!, spre deosbire de metoda elementelor finite care ob#ine acurate#ea prin subnp!r#irea barelor ntre noduri, prezentul program discretizeaz! structura n elemente constituite din ntreaga bar!. O astfel de abordare conduce la un num!r redus de grade de libertate, identic cu cel din analiza liniar! a structurilor, acela"i model numeric utilizat la analiza liniar! static! sau dinamic! putnd fi utilizat la analiza neliniar! cu luarea n considerare a neliniarit!#ii fizice "i a celei geometrice - deplas!ri mari. Timpul calculator relativ redus precum "i multitudinea de informa#ii pe care aplica#ia le furnizeaz!, constnd din: date privind evolu#ia st!rii de solicitare (eforturi, deplas!ri, apari#ia "i extinderea zonelor plastice pn! la apari#ia mecanismului de cedare, factori de nc!rcare limit!), modurile dinamice de vibra#ie "i for#ele seismice corespunz!toare, date cu privire la evaluarea performan#elor seismice ale structurii analizate (controlul deplas!rilor structurale, deplas!ri relative de nivel, monitorizarea deforma#iilor la nivelul fibrelor extreme comprimate ale sec#iunilor sau la nivelul arm!turilor din o#el, etc), fac din programul elaborat un instrument deosebit n sprijinul proiect!rii seismice a structurilor n cadre.

303