Sunteți pe pagina 1din 61

LAna Btrandiana

-Ce

strcdo
firea

"p;

ANA ALANDIANA

lntimpliri d D strada

mea

Ilustratii' Doina Botez.

LAM Blandiana

*ta
Editura lonCrean9d Bucureqti rsee

O STRADA CU SENTIilENIE

Sirada nea e ca toate strzile de pe Dinlnt Casele slnt a$ezaie una lingb alb ln ilnd,

9i lnpodobite

cu clte $i clie

Acoperiturile sint ri le, care de car, Mai tusuiat, mai dibace, Mai.u slre9ini nri cu hornun rr Dodrr

lnh-o mulline

d noduri.

Putu,"e
Degi

tbo" d rl *"deli

de rs

hc.pul

e.a bat

strazjt de oe Ddotnl
curioas.

Imbitroase,
vsle.

Tinide.lhDdunent.:

tnclprthsh, kislq btillbar.

Esl o sirrd! cu satim.nrc Uiie, css .es cu Dret' Do.h,tii Prin rere{re| c'rd 3e;rl Flon si Frdele cu horb6r. Si se aua slasu.j de 6oii Ride bah;ila ii hohoie:

E.

In lmp .e gsrdul aela de zid cu cioburi de sucla ddstrnh (S! nu.l p@ld nimni sj;t anlip,tii, @mcrnos ri p'diid

Vila cu jederr gi obloane i.chise. Unde i au iicut cuiblri ilndunelle, Doarme adinc tl viseazd Ci e din nou tindri ti humo.si 9i .t vlnlul ii ilul!ri, al&, perdlelel

Peste dr!trr. crsula mici, micr, Alb, si cu muscate in ler.sii. l. .ar' lo(uretle o b.trntr, prlIra, Spnne

loali zila tovetlii

Casa din coll, cu et,j ti balcon,

C, nu vorberie rici .hiar cu blocul in tiec:rc zi cite o iamilie.

de beton

in n'ht' .r rn l{are gea'n ,nlid \prre clte un h;rbat n maieu Stigind (Lini$te. vrem si dormjnrl).

Pulin mai incolo sint doua cl5dni

Care toat, zila se ceari, Vrea s, fie itr, aseminarq

Apoi mai e casa acea cu alea de zslri

Pilicul d gips ti cocotul de fier, Care e inlidjoasi, t re, de puri,

Dar cine!r ti in stare

Tuat sentimenlele caselor de oe skrdr me,t Ar kebur o carle dult mrr m;re
Despre cu totul

ti cu lolul ,ltceva.

Pe cind .u abia dact reusesc se lnveniez O povesle cu maidaneze si naidanezl

CE ESTE SI CE FACE UN MAIDANEZ?

Un locuitor din Maidania,

-ltri

Si

ntri, lingi

Spania

Care siunci cind plous

Diclionarul ne invaln

Ci maidanul in tnrcett lnsemieaz,opi4ricai(


Maidanezll vinde pette.

Care se n.ninc, te naidan

Mridanez0l e un ciine Care nu se gindette la ziua dc mi nc

EL se

plinbr ziua loal,

Cl,sitica

Domil

du!,

tulDini.

Lalri .u

hohote, hoinireste

Ride d. crteii din

Lest

Iri bate loc de cel cr zgardi, Nuicl.amicosiscpiail,

Nu se gindeite la miin, la ieri, Nici ci-i pasd de hingieri.

Rabd, de cildur, $i Irig. Nu poaili n coadi covrig,

Se iine dups cite

!n bitin,

Se zbenguie cu clte.un copil,

E landru, dnios, s!flelisi, Cind prea vesel, cind tist,

Crnd 5ur. cind ptr.d casca

Uneri

e siiul, alleori e fldmind, Face tot ce-i t{e prin gind.

Se da

SFrie !rlbiile de pe nardan, de.. ddr: se oacaj e nrTdravan. I!

Se

lnpriet.il.!lc.u

ori.inc

Nu spe.t ii.!

rcgrcli

nimic.

lar dista.lia !ul din ioale E rizbiul .u,n.idrnezcle

amiezele

.,':u, llr

.;,'gtt:
;'2

CE ESTE

II

CE FACE O MAIDANEZA?

Onaidandztopisict Mare sa! nici

O casi ln car sd tbiasct

(Oricine tlie ci ludea . plini De brtinei c5lund o ielinr).

tl

Ci pertu cd.i co.vnrsi

Allnci cird nu

e obez,,

Nici lundi rosie la git

Pe acoperituri ti o1ane, Cind prinde goarci nL din uri

Cind, flin, de orgoli!,

f, le'r
:ia' ' '| tY

ffi'
.#;
: $,'.: ;'r
-

Ci.d n are tno sl se D pr.l De.il o dara Fe lun;,

snelP

5e plmbr p slrmele de teleqral Pe sub stelr

Cind nu * las6 ninsiiait

Toai luplele canino-mlane, Si nu 9li nielna in liancerr.

Se poal numi maidanae.

O VEDETA DE PE STRADA MEA


ina nr" de a ne,gr rj' net,JilE T'Ji Li \3 ,L n I rJ ! pdrdn lza iliira rn crpitrl dir.rilr

D.sCre.ireva.ar! dd.stc \ ( niri maidanczi 'r!ld,ncr.

!prlelele n! extlici ninric,

Ci rsle voibr d.'Arpasc

ii.rfJ
ta

dor sptrs Arpagi(

Cine est. acest persnaj,

S!-l

numesc cel mai vesiil

5i i s su i!.uf poilrel, Ata cum se obitnuiette prinlre ledeti


Despre crre, pe linea roale. S au l..ut si desena anrmate PaLprtante i o|ne de unor

Ei brne, dupa loale aceste succese

Arpaet, cum sa ri

de atGplai.

Dar nici nu e de nirare:

Toag shada enolionati Se inbulzerte (i i v,di

(:, r! I -! rr,r.,r ,,\: {r r. L ,! L:, r,! ., t. [L r\,r,,

Lfi,,

,,

,r,

,n ,-!'rrt

qE..

(s, vezi rl s, nu crezi) Pina 5i luple e dinlre mardaneze !r mardanezi )i (culm. a culm, orl mr s.a relatal
Care atiepla

si tie in5t,cat

1Ce cinst

pentr! mine Si m, inghltd chia. EIL ln aceast, silualie nrzdrdvani

Ce Arpagic nu.si mai lnc,pe h blana $i se .rede tenomenal.

lncir ch ar na mtr rn .onsecLnla, CJ mai rtsplnd. (ind rl Lhem rO'.rndu. , b ne nlt es, drept r<unoilrntt

I
22

O INTIMPLARE

CU O MUSCA

O O O A

mu*, mare clt un bob de maz*e, nusca nare cil !n o!, musca nare crl o pasare n,rrnd( l, m'nEn h''o',

Ca

ce

v, voi poveii,

C,

nas.

mea de bard

5e p|mba_ca pe bLLe!ard

Mai hici ri nai mari.)

Iau povesiea de la catit (C, s, o-ntslegi Chiar ti tu, Cel nai nic dini.e preqcolari,

C! ocnii bunicii drept ochelari):

O nrusci mare cii !n bob de nazrre, O nusct frfe cll un ou, O muscd mare cii o pasire A pituns la mine n biro!.

Dar s.r sprial atil de 1ar.

ii omoar, tlmoul galdit Srb al tiglelor versani, lncii a iniepli si zboare


Care

Ca un lvion de bonbardlnen1
Se

intlla inti !n tument,


de perell,

Ciocnindu-se

Obiectele din incipe.e, Brgtnd! ne pe toii in sperjeli,

.E rizboil' tipari linlarii nai ascliit, dinhe arii. Furnicile intard lr crbptluri. Gr.irii trdri m,hmnri
Cea

Fl!1urii se ofilti de toi, Bondarii cizur, ln boi Pe unde ri pnnse {rocu

{Ba, friilfisesc cu rusine Ce m.a sperial si De mine ),

Am fost rusaie in cor Sa il chem pe Arpapic

ce va fi ma depaile Lupla a losi pe vrata r' De moartd 5i, desi Arpastr

5i

5i v,kaz secu;da d rrunda_ Rezd talul a rafras pina n utnma rund,

25

-'Gaa t';81
-),"$i
t /' 's
-../.
/n

"r'4"' /d' \ 4F

l'

Sa

I irgh l, rfr, \r.trviN!

,-

r\\
h.

,J.--

riaZ--r

=-4

?r
UN SPECTACOL AERONAUTIC
Ce emlii Dol si ant De o orr st,! h ge.n,

1r

Nu m, oi3c, sd liu D.e4nt

N-ali gliul? D nRreult V! voi spune.nk.un mlnul.

Mi mlr cn n-avel,

habar,

ln dreplrl Irslrel dle E un clib de dnd$ele


28

cuninli Patu pui ri doi pe.itli.


Unde locuiesc L.ncepul eratr doar doui Rlndlnle, reslll our,

C.r'su devsil, Pairu p!i, restll

dibace, groace.

De t.pt irrn shivocffi, Erau nunai patu ciocu.i,

Palru pli{ufl albe care, Dup o l!n, de mlnlare,

C-au qi a.ipi d zburat

lns,,

dare, cum se zboart?

Clm st

te arunci in neant Cnrd csu un biel ignorant?

Dar la tase.i prevnzui

C,

Lumea vine ca la teatnr


se

i vad,

pc

c.i pat!.

l)!Dd Iac{

$i ndominare,

Dupa caracter ti rang Soriccii n ciie un gang,

T0du.elele n balcoane

(hinhe

tete

ti

cucoane),

Maidanezii n stalurl, jo3, inrbrnall c! clte un os

lDe 3ici nu se vede bin, Da. au 16r de inrllin.).

Pindind de pe.acoprh.

Dar e tase ti un minlt, Nici vorbe de l.cput.

Ce'i drepi. deb!tantii notti S au emolionat ca prostii: Cel mai mar di sn pling, Ce I doare ,riF stingr:

(Nu uiiali ci sini copiil) Tipi ier, s, ti dea seama

Pe cind celdlalf sustine

(Sia pierdui oricc r!tine) Ce simte ceva in builn 5i o aripa'i mai *uilii

LU o \ote de $prana,

Ptrintii nbrrc,li ln hac Tinri slni, au $ ei h,c,


Le dan siaturi de pe tuti

(Auadusionrtu9e)

Le dru gh'ontun, indicalr,

Dar puii n! s au ddis

Plblicll ln numdr mare $iz pierdul orjce trbdare.

Dar nici un evnimnl.

Sulli zvonuri pesidjste,

&l pulin co sAp6nlni.

hsi mie nu.mi convi.e Si ne lrcefr de rutlre

Si mi lrr la repczcald

Pe Arpagic

$i -

il convoc pis, pis! ii spun

N*i
pe loc

|lJnul meu tara per{he (Totrl nrnrl la ur(hPl

Si nlo.ea;i un mioilaul

PreLung, amenintiior, CcL mai bun indenn de zbor.

ctrm s-a intimplai ri cum

Si.au lrs,1 culculul gol

FLUTURELE

IN OCLINDA

Cind mamr 3 d*his fereasta, S, mrture ti sl scuture, A inllai ln canert !n iluture

Pe margini LU albashu

lar ln nijloc!l !!ipilor


E.a $iise o lilrd nare

Numai literc nemi*rte

S, re invqe s, cih*i
Si vii

36

Ca s: nu dea de bnnuitl

Ar ii tebuit
Pe care

sa rdspund

grrhrl

ar tebur si I ascilL)

Un allabet care s, poat, zbtrra

Ce credeti vo1

c, ticea

PRECIZAREA

CU CIOCANITOAREA

Pe strada noastri ln scuar, Ortcil ar pnrea de exhrordinar, A apirut. zila in amraza nar,

Poate nu rtiti la cc m, reler: Nueopa\;rr runrenrrer

$i costrnul $io

compus

in dunsi

pereche de $alv2ri

Care trcin. cu o vi&ze dr n.dzul O sLln de ciocinillri pe minll. Cercellnd in mod conttiincios Toale t!lpinil. de sus pint jos Si ln coniinur Dupn cil vid pe gan

A p!l!l siirni prinhe lnaripati $Ln inte,ga populalie

E lllim3 dodl d la Paris.

Vrrbiile, cu nusc, A uniiormi Iar


AD

pe

crciul,

de polilie.

maidanczcle

in!idioase

ddclar:i c, .D l. niroase

Allii,.rror: coslunul le e Atr reaclional la zE.nntdl

Dc dala aceaila r llit

3cl

$i a sp,s, (Simr ci tac un inrrrct

lar vribiiLe. lrteg nd hzrab.b!rr. C, scandalul e ioloriu un memoriu. $i vor


'ace

"-J

{yr{
-"**#
'
--7'

'ti-

"*@ W
-dt

k:*

Crs, c0 !.r.tel. poilo.alin lar artrrn l)ale slrada De la cil pint la !.st \u vorboslc doii dc asta

D1r, iilte liilD. .n,rinit,aka l.rmrnind nunraral.arca

l tccul

lD

slilpi' d. lrl.gr'l

ffi:t**,*,,,,,,,,.".

Capltolol noui

ORCHESTRA DIN CADA

N ai sd gdstli niciodat,

Dear ii si-l clkeieri:


O orchesh, dc greieri!

91, mai alB, e evldst C, forf,llia pururer telra,

Da. . slslr ci .re Inemnle. Abi! p$ san, pe gen!,

tuonpsni.li G

de o darab.n!:

se

dqlanluie uh bor,

Nu .N. $ vie evr G 3. Fdql. o snDara Si nki nu dorD o dr.

$l dear clnb mli incd. builoarr. Drr nul or.he.kt. .. i"nr^rrr Splnet-rl, e-atl ke voi c!-r$ nht '.di9t & $t?
46

,h"):r'
$$"

\ri

SCURT CURS DE IUBIRE

Toale inllmDlanle nli d6*bh S, na aprc,ii de strsii.

D.r nu (d
rnarnt d a

c. ah dretut 6, hchd vt pov6t dBpr F !nhi.

Vrsu s, spun ct ork. *rada care s resmcrr Nulrate anbilia sRretd

De a se put! laud. pe aoperiguri si schete LU cd putin o Pe.<he de ruilurd:

De s pripag pe g,rdun ii D utud cel pulin o tamilie de Sstgtiud,


48

,e a erzdrr nrnil,rtr,ns3 p. $b Sneinrl r'3.rr rn hrltrhi

bire, srrada noasLra. ornk! r " ,.1, tusi dero,lti rr ui sioL de r.r , n To1 silrleni rinrdri Ji'L (rl. rf,

rL

lar clnd o naidanez, a indrirnil

Nineni nu i a mai vorbii

Ioald lumer le plne rtrimitrri pe Si ii adnirr,1n clipele de rngaz,

perva,

Cum se giugirlesc si se umlln ln

pene

Cugurind li rolind!

se alene,

FruooSi $i romaniici si lndresostiti, Dsiul de nici pentu . li frultumiii.

lar

cine

lti

lace

linp indajuns

Primetle 5i un <cutt cur(

Dar cum s, vn spln * inlelegeli ii voi?

In care unu cu unu nu fac

dor

C; o ariimelic, mai vehe,

l!r .ceasb, subliniez din capul locului, E unitatea de nisuri , no.ocllui

Concllzia c.re se t.6ge de aid Eile: dragri mei

Invalali

de la

porMbeil

UN MUZEU DE rcRANCIC 9i iat, cun Tot povesiind int o doari

Rind!nelele s-a! lncllcil Dindu sen leaqtn prin ar

Clinii s'ar incovrigai iare Pe llrsi u zid. sLb clte-un poilal Si acum roade ln v,s fr{ar

al se sting orice Fapl, iiori misleiori trin tuli*, rnezele din *nimbul de noapl sc ln conirol D a6Deris:

Flu{trrii se acoperi cu aripile O porumbild adoarn clipele

Eu vn miilrrise$
De.acea.l

c, pi.

iau pc Arpagic

Sin limp

ce el,

indaii,

Urmiresc pnnte gc.c

Clm imprejLr paianjenii

les

u,,.""---_,}l

Slnl

asezat

ln salanlar

E reginn

+:'**

,*rC
l/

./\

\t

t^
t .i. *-

,n :i :.

' !W. ":"*


V.: y
-''
.)

CUPRINS

I Il 111 lV V Cq. Vl Cap. y/1 Cap. Vl I I Cap. /X Cap. X Cap. Xl


Cap. Cap. Cop. Cap. Cap.

O stradA cu
Ce este C este

sentinenfe.

-Un spectacol aeronauiic ....................... 28 - Flutorele ln oglinda .............................. 35 - Prccizatea cu ciocinitoarea .................. 39 - Orchestra din cade ............................... 44 - Scurt curs de iubire................................ 48 - Un mtzeu de borangic ........................... 53

ti ce iace un maidnez? ............ 8 ti c face o maidanezn? .............. l4 l8 -O\edetidpestradamea.................... O lntimplare c! o musci ma. .-......-.... 23

V7

4!

S-ar putea să vă placă și