Sunteți pe pagina 1din 19

S.C. HIDROEDIL S.R.L.

consultancy and engineering for water and sewerage

53-55, Nicolae Filipescu str. sect. 2, Bucharest Tel : 021/318.12.40 Fax : 021/318.12.21 e-mail:hidroedil1@yahoo.com

BENEFICIAR:

S.C. APAREGIO GORJ S.A.

DENUMIRE CONTRACT: REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE IN ORASUL BUMBESTI JIU, JUDETUL GORJ

OBIECT nr.: 2

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA

PREDAREA nr.: 2.3.1

St t! "# $%&$ r# $# '( t# SP1 ) C%n*tr'+t!!, !n*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!#.

R#.!(! : /

COMAND01CONTRACT: 123312/1/ 4HE 1/112/1/5

FAZA DE PROIECTARE: DE

6#7 $r%!#+t

In8. M!r+# BUTAN

Aprilie 2011

Exemplar nr:

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 2 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

CUPRI !U" #$"U%U"UI A. PIESE SCRISE 1. -E-#"$, &E2N$%....................................................................................................3 1.1. *A&E /ENE"A'E................................................................................................3 1.2. (&A&$E !#-!A"E A!E ,+A&E 3 (!1 ...........................................................5 1.3. (peci4ica5ii tehnice...............................................................................................6 1. . -7suri pentru pre8enirea 9i stin:erea incen;iilor..............................................11 1.5. -7suri pri8in; securitatea si sanatatea in munca..............................................12 1.<. !'AN *E -ANA/E-EN& =$ "E*,%E"E A $-!A%&,',$ NE/A&$1 A(,!"A -E*$,',$ =$ A(,!"A (0N0&0>$$ !,B'$%E.........................................................13 B"E1$A" *E %A'%,'..................................................................................................1<

B. PIESE DESENATE (ta5ie pompare (!1 Bum?e9ti .iu. !lan ;e situa5ie 9i trasare. (ta5ie pompare (!1 Bum?e9ti .iu. $nstala5ii hi;raulice. $nstala5ii 8entila5ie. %on;ucta ;e re4ulare. !lan ;e situatie. !ro4il lon:itu;inal.%on;ucta re4ulare (!1 . &ronson (!1 3 %56 (ta5ie pompare (!1 Bum?e9ti .iu. *ispo@i5ie :eneral7. (ta5ie pompare (!1 Bum?e9ti .iu. Armare pere5i 9i plac7. (ta5ie pompare (!1 Bum?e9ti .iu. $nstala5ii electrice. %amin linistire: %56

101-2010-02-&01 101-2010-02-&02 101-2010-02-&03 101-2010-02-&0 101-2010-02-"01 101-2010-02-"02 101-2010-02-E01 101-2010-02-*E&0<

(c.1:500 (c.1:50 (c.1:1000 1:1000/1:100 (c.1:50,1:100 (c.1:50 (c.1:20 (c.1:20

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 3 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

1. -E-#"$, &E2N$% 1.1. DATE GENERALE 1.1.1. Obiectul lucrrii !re@enta lucrare tratea@7 ;ocumenta5ia tehnic7 pri8in; partea a4erent7 execu5iei sta5iei ;e pompare ape u@ate (!1, ;in orasul Bum?esti .iu, 4iin; parte component7 a proiectului A"ea?ilitarea si extin;erea retelelor ;e apa si canali@are in orasul Bum?esti .iu, Bu;etul /orBC. 1.1.2 Localizarea lucrrilor $n8esti5ia propus7 urmea@7 a se reali@a pe teritoriul ora9ului Bum?esti .iu. 1.1.3. Centre rurale %entrul a;ministrati8 este orasul Bum?esti .iu. (ate: %ur5isoara, '7@7re9ti, !le9a si &etila. 1.1.4. Date geomorfologice, geologice si hidrogeologice

Geomorfologic& ;in punct ;e 8e;ere mor4olo:ic, teritoriul a;ministrati8 al ora9ului


Bum?esti .iu este situat la ie9irea rDului .iu ;in ;e4ileul cu acela9i nume, En *epresiunea su?carpatic7 Bum?e9ti. Aceast7 unitate :eo:ra4ic7, ?ine in;i8i;uali@at7 este m7r:init7 la nor; ;e @ona montan7 repre@entat7 ;e culmile !arDn:ului 9i 1Dlcanului, iar la su; ;e (u?carpa5ii /etici. "elie4ul me;iu 9i minor, suprapus peste cel maBor este repre@entat prin 87i, terase, lunci 9i 8ersan5i. *epresiunea Bum?e9ti, este ;renat7 ;e rDul .iu, 8alea sa p7strDn; o ;irec5ie :eneral7 N( 9i 4iin; a;Dncit7 4a57 ;e ni8elul inter4lu8iului cu peste 250 m la ie9irea ;in mun5i. !o@i5ia hipsometric7 a *epresiunii Bum?e9ti este ;e circa 300 m altitu;ine a?solut7, 4iin; ;ominat7 En Burul s7u ;e ni8elul ;e 600 - F00 m, ce 4ormea@7 @ona plaiurilor 8i@i?ile clar mai ales En nor;ul localit75ii.

Geologic, ;in punct ;e 8e;ere :eolo:ic, amplasamentul stu;iat apar5ine unei @one ;e
molas7 9i anume *epresiunea /etic7. Aceast7 unitate se Entin;e En 4a5a %arpa5ilor -eri;ionali, 4ormDn; o ;epresiune n7scut7 prin scu4un;area unei @one ;e cristalin, care 5inea ;e %arpa5i 9i 47cea le:7tura Entre ace9tia 9i Balcani. Gn ansam?lu, structurile *epresiunii /etice urm7resc ;irec5ia lan5ului carpatic, a8Dn; o orientare E-H Entre 8alea *Em?o8i5ei 9i 8alea .iului 9i o orientare NE-(H ;e la .iu spre *un7re. Forma5iunile se;imentare ale *epresiunii /etice corespun; inter8alului !aleo:en%uaternar 9i Ensumea@7 :rosimi ;e mii ;e metri. Paleogenul marchea@7 Enceputul procesului ;e se;imentare. Eocenul este ;es EntDlnit En *epresiunea /etic7, Ens7 a4lorea@7 pe supra4e5e extinse

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

numai En partea ;e nor;, un;e este ;e@8oltat Entr-un 4acies neritic-litoral. #li:ocenul inclu;e ;epo@ite care urmea@7 En continuitate ;e se;imentare peste Eocen. Gn :eneral aceste ;epo@ite sunt pre;ominant ?ituminoase, Ens7 pre@int7 4rec8ente 9i lar:i 8aria5ii ;e 4acies, at7t En sens ori@ontal, cDt 9i 8ertical. Neogenul Encepe printr-o re:resiune cu 4ormarea ;epo@itelor la:unare. Gn continuare, *epresiunea /etic7 a constituit o @on7 cu su?si;en57 acti87, En care s-au acumulat ;epo@ite :roase En 4acies ;e molas7. Neogenul este repre@entat prin toate etaBele sale Gn !liocenul superior, o;at7 cu ri;icarea accentuat7 a %arpa5ilor s-a pro;us 9i restrDn:erea lacului pliocen, iar En %uaternar mi9c7rile neotectonice au con;us la reali@area mor4ostructurii actuale a *epresiunii /etice. %uaternarul este repre@entat prin alu8iunile ;epuse En lun:ul cursurilor 87ilor 9i cuprin;e ;epo@ite alc7tuite ;in pietri9uri 9i nisipuri cu intercala5ii ar:iloase. 2i;rolo:ia @onei stu;iate este ;ominat7 ;e rDul .iu ce E9i ;es479oar7 al?ia sa pe o lun:ime ;e 33F Im, pDn7 la 87rsarea En *un7re. .iul se 4ormea@7 ;in unirea, la 'i8e@eni, En *epresiunea !etro9ani, a .iului ;e 1est cu .iul ;e Est, primul i@8orDn; ;in -un5ii "ete@at 9i al ;oilea cu o?Dr9ia Entre -un5ii =ureanu 9i !arDn:. *e la 'i8e@eni la Bum?e9ti, .iul 4ormea@7 un impresionant ;e4ileu Entre mun5ii 1Dlcanului si !arDn:ului, prin care trece calea 4erat7 si 9oseaua ce lea:7 /orBenia ;e *epresiunea !etro9ani 9i mai ;eparte ;e >ara 2a5e:ului. 'a ie9irea ;in ;e4ileu 9i la intrarea En ;epo@itele neo:ene ale *epresiunii Bum?e9ti, .iul prime9te ;oi a4luen5i importan5i: rDul (a;u, pe partea stDn:7, care E9i are o?Dr9iile chiar su? 8Dr4ul -Dn;ra 9i pDrDul !orcu, pe partea ;reapt7, ce 8ine ;e su? culmile 1Dlcanului, am?ele 4iin; rDuri tipice ;e munte. 1alea (a;ului are 4orm7 ;e J1C, En pro4il trans8ersal pre@int7 pra:uri, casca;e 9i pante lon:itu;inale ;e 10-25m/Im. !e 8alea (a;ului este construit7 o hi;rocentral7 care satis4ace ne8oile locale ale municipiului Bum?e9ti-.iu. &ot En ca;rul ;epresiunii, exceptDn; cursurile ;e ap7 cu caracter toren5ial, .iul mai prime9te pe partea stDn:7 pDrDul /ania care E9i are i@8oarele la o altitu;ine ;e F00 m 9i care En ;epresiune E9i schim?7 numele En &etila. Este un pDrDu cu ap7 pu5in7 ce are totu9i un curs permanent. Gn ;epresiune, .iul pre@int7 o serie ;e caracteristici ;istincte: l7r:irea 87ii, acumul7ri intense ;e ?olo87ni9 mare 9i pietri9uri, precum 9i 4ormarea unor conuri ;e ;eBec5ie 9i terase pe supra4e5e Entinse care ocup7 En pre@ent Entrea:a ;epresiune. Gn @ona ;e lunc7, a;iacent7 rDului .iu, pDn@a ;e ap7 4reatic7 se a4l7 En :eneral la a;Dncimea ;e 2,50m, ni8elul hi;rostatic 4iin; su? permanenta in4luen57 a ni8elului rDului, prin in4iltra5ie 9i capilaritate, ast4el c7, la cre9terea .iului, se pot EntDlni a;Dncimi cuprinse Entre 1,00 9i 2,00 m. 1.1.5. eismicitatea %on4orm Normati8ului !100-1/200<, @ona amplasamentului stu;iat este caracteri@at7 ;in punct ;e 8e;ere seismic ;e urm7torii parametri: accelera5ia terenului pentru proiectare a :K 0,12:cm/s2 pentru cutremure a8Dn; inter8alul me;iu ;e recuren57 $-"K100 aniL perioa;7 ;e col5 & c K 0,Msec.

A;Dncimea maxim7 ;e En:he5 En @ona amplasamentului - con4orm (&A( <05 /MM- este ;e 0,60 m ;e la cota terenului natural.

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 5 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

%on4orm (&A( 10101/20-F0, ora9ul Bum?e9ti .iu se Enca;rea@7 En @ona ;e 8Dnt A, cu o 8aloare a presiunii ;inamice ;e ?a@7 sta?ili@at7, la En7l5imea ;e 10m ;easupra terenului plat N;eschisO: : 8 K0,30PN/mp. %on4orm (&A( 10101/21-F2, ora9ul Bum?e9ti .iu se Enca;rea@7 En @ona ;e @7pa;7 B, :reutatea ;e re4erin57 a stratului ;e @7pa;7, corespun@7toare perioa;ei ;e re8enire ;e 10ani 4iin;: :@ K0,FPN/mp. 1.2. STATIE POMPARE APE UZATE ) SP1 1.2.1. Descrierea lucrrilor (ta5ia ;e pompare (!1 este amplasat7 En partea ;e su; a orasului Bum?esti .iu, pe partea stan:a a ;rumului national. Ea colectea@7 apele menaBere ;in orasul Bum?esti .iu si le pompea@a in caminul ;e linistire %56 ;e pe str. Bum?esti, mai ;eparte 4iin; tran@itate catre statia ;e epurare. *e?itul total care aBun:e En sta5ia ;e pompare (!1, con4orm %aietului ;e sarcini, este ;e Q K 21 l/s ;e?it care este pompat prin interme;iul unei con;ucte ;e re4ulare ;in !E$*, *e 200 mm, in lun:ime ;e 6F< m si care se racor;ea@a in caminul %56. 1.2.2. Lucrri !roiectate 1.2.2.1. St t! $%&$ r# $# '( t# SP1. C%n*tr'+t!!

(ta5ia ;e pompare este o cu8a in:ropata ;in ?eton armat cu ;iametrul in plan la interior ;e 2.50 m si inaltimea ;e .00 m. %ota terenului natural este 30M.50 m;-. %otele sta5iei ;e pompare se 8or corela cu cotele terenului amenaBat N%&A K 30M.50O. "a;ierul are :rosimea ;e 30 cm si ;epaseste conturul exterior al peretilor cu 25 cm pentru asi:urarea la plutire. !eretii au :rosimea ;e 25 cm, iar planseul ;e acoperire ;e 20 cm :rosime . (u? ra;ier este un ?eton ;e e:ali@are % /5 ;e 10 cm :rosime. !lan9eul superior al sta5iei ;e pompare este amplasat la cota 306.00, a8Dn; 0.50 m ;easupra terenului amenaBat 9i este pre87@ut cu: un :ol ;e acces personal exploatare 0.M0 x 0.M0 mL un :ol pentru montaB pompe ape menaBere, 1.50 x 1.00 mL /olurile sunt ?or;ate cu corniere ;e 50 x 50 x 5 mm 9i sunt acoperite cu capace metalice @incate. Accesul propriu @is se reali@ea@a pe o scara metalica 8erticala prinsa in peretele ;e ?eton. !entru 8entila5ia naturala, En plan9eu sau pre87@ut 2 :oluri R 110 mm. 'a interior, En compartimentul pompelor, se pre8e;e protec5ia ?etonului pere5ilor 9i ra;ierului cu tencuieli impermea?ile. "a;ierul, peretii si placa ;e acoperire sunt turnate monolit, ;in ?eton armat %20/25. Fun;area caminului se 8a reali@a la cota 3 3.F0 m. 'a atin:erea cotei ;e 4un;are se 8a solicita a8i@ul :eotehnicianului pri8in; natura terenului ;e 4un;are. (7p7turile pentru cu8a statiei ;e pompare se 8or e4ectua mecani@at cu 4inisare manuala , cu talu@e pro8i@orii ;e 1 : 1 . (-au pre8a@ut epui@mente pentru reali@area lucrarii in uscat. !entru reali@area ?u@unarului ;e acces a apelor u@ate menaBere, se pre87; must75i En pere5ii cu8ei.

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". < (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

Accesul apei u@ate En cu8a se reali@ea@7 printr-o con;uct7 ;in !1%, *e 315 mm, a8an; cota ra;ier 305.F0, care ;e8ersea@7 apele u@ate printr-un B:hea? ;in con4ectie metalic7 reali@at7 ;in otel @incat cu ;imensiunile 30 x M0 x 0 cm, a8Dn; rolul ;e :r7tar metalic, cu ;istan5a Entre ?are ;e 50 mm. Apele u@ate, ;up7 ce au trecut ;e :r7tar, sunt ;e8ersate prin interme;iul celor ;oua :oluri ;e 0,30 x 0,20 m ;e la partea in4erioar7 a ?u@unarului, c7tre pompe. !entru a asi:ura accesul la cur75irea :r7tarului, s-a pre87@ut un plan9eu interme;iar la cota -1.10, plan9eu tip :r7tar metalic ;in otel @incat , care rea@em7 pe peretele B:hea?ului ;e colectare, iar pe mar:inea acestuia s-a pre87@ut o ?alustra;7 metalic7 ;in o5el @incat. Accesul En sta5ia ;e pompare se 4ace pe o scar7 metalic7 cu trepte ;in otel @incat, amplasata pe 8erticala :olului ;e acces ;e 0,M0 x 0,M0 m, po@i5ionat ;easupra plan9eului interme;iar. Gn pere5ii cu8ei se pre8e;e o pies7 ;e trecere etan97 ;in !1% pentru con;ucta ;e intrare ape u@ate *e 315 mm, iar pentru con;ucta ;e re4ulare *n 200 mm se pre8e;e un stut cu 4lansa su;ata montat in peretele cu8ei, la cota ra;ier 30<.30. 1.2.2.2. St t! $%&$ r# SP1. In*t , t!! -!"r ',!+#

*e?itele ;e ape u@ate menaBere care aBun: En sta5ia ;e pompare (!1, sunt Q K 21 l/s. (ta5ia ;e pompare este o construc5ie circular7, alc7tuit7 ;intr-un ?a@in ;e recep5ie a apei u@ate, a8En; 9i 4unc5ia ;e compensare a 8aria5iilor orare ;e ;e?it. Gn7l5imea apei En ?a@inul ;e recep5ie este ;e maxim 1,<0 m, asi:urEn;u 3 se un 8olum util total ;e <,50 mc. %on4orm %aietului ;e sarcini, sta5ia ;e pompare (!1 este echipata cu 2 N1AS1"O electropompe su?mersi?ile ;e apa u@ata, tip N! 3153.0F1 (2 2M , a8En; urmatoarele caracteristici : Q K 23 l/s 2 K 2 ,F0 m%A ! K 11 IH N K 2F05 rpm *eoarece amplasamentul statiei ;e pompare a 4ost mo;i4icat ;e comun accor; cu ?ene4iciar, consultant si antreprenor, ;atorita con;itiilor ;e teren, ;i4erenta intre cota ;e teren initiala si cea noua este ;e cca. ,20 m. Ast4el %&intial K 311.M0, iar %&noua K 30M.50. *easemeni lun:imea con;uctei ;e re4ulare s-a re;us ;e la 10 0 m la 6F< m. %a urmare a noilor ;ate intro;use in ?re8iarul ;e calcul anexat, a re@ultat o inaltime ;e pompare ;e 2 m 4ata ;e inaltimea ;e pompare re@ultata pentru pompa 2 ,F0 m cat este in 4isa pompei. $ntrucat in 4isa pompei este ;ata o inaltime ;e pompare maxima ;e 31 m, aceasta este acoperitoare 4ata ;e 2 K 26 m cat a re@ultat ;in ?re8iarul ;e calcul. %on;uctele ;e re4ulare interioare au ;iametrul ;e 150 mm si se 8or reali@a ;in con;ucte ;e o5el inoxi;a?il. &a?loul ;e automati@are al pompelor li8rat impreuna cu acestea, se montea@a pe planseul statiei ;e pompare si este pre8a@ut cu sen@ori pentru citirea ni8elului minim si maxim al apelor u@ate ;in cu8a. 1.2.2.3. St t! $%&$ r# SP1. In*t , t!! #,#+tr!+# !roiectul tratea@a instalatiile electrice a4erente statiei ;e pompare (!1 Bum?esti .iu,

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". M (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

;in ca;rul proiectului J"ea?ilitarea si extin;erea retelei ;e apa si canali@are in orasul Bum?esti .iu, Bu;etul /orBC. (tatia ;e pompare este ;e tip cu8a ;in ?eton armat si 8a 4i echipata cu 1S1 pompe su?mersi?ile cu !K 11 IH, la ,K 001. !ompele se li8rea@a cu ta?lou propriu N&EO si ca?luri ;e 4orta si semnal. Alimentarea cu ener:ie electrica se 4ace ;in reteaua stra;ala a 4urni@orului ;e ener:ie electrica, (. %. Electrica printr-un ?ransament electric tri4a@at. &a?loul &E este etans si 8a 4i 4ixat pe constructie metalica in exteriorul cu8ei. Acesta 8a a8ea urmatoarele 4unctiuni: - operarea in casca;a a pompelor - operarea manuala si automata a pompelor - monitori@area 4unctionarii pompelor - ;ispeceri@area si in;icarea 4unctiilor - protectii la scurtcircuit, la minima si maxima tensiune, la succesiune incorecta a 4a@elor, la suprasarcina, la suprancal@irea ?o?inaBelor, la lipsa apa la aspiratie. Automati@area pompelor se 4ace cu !'% Nmontat in ta?louO, 4unctie ;e ni8elul apei ;in ?a@inul ;e aspiratie ;at ;e aparate ;e ni8el (n Noprire la ni8el minim, pornire la ni8el maxim a pompelor si alarmare optica la ni8el minim si la maxim ;e a8arieO. !rotectia circuitelor se 4ace cu intrerupatoare automate si relee ;e protectie montate in ta?lou. %a?lurile electrice 8or ;in cupru cu i@olatie ;in !1% montate aparent in interiorul statiei ;e pompare. (-au pre8a@ut pri@e in exteriorul ta?loului pentru racor;area unei lampi porta?ile sau alti receptori N8entilator mo?ilO. &oate elementele metalice care pot aBun:e in mo; acci;ental su? tensiune ta?lou electric, stalp electric, 8or 4i conectate prin con;uctor la pri@a ;e pamant proprie a statiei. (uplimentar s-a pre8a@ut protectia prin le:are la pamant precum si protectia ;i4erentiala N0-30mAO. !ri@a ;e pamant 8a 4i pri@a naturala Narmatura 4un;atieiO completata cu pri@a arti4iciala compusa ;in electro@i #' +n 2C, lK3m, le:ati cu ?an;a ;in #' +n 0x mm montati in:ropati la 0,M m. !roiectarea si executia instalatiilor electrice se 4ace cu respectarea pre8e;erilor ;in caietul ;e sarcini N8e@i normati8elor $ M-02, !E 10M, N! <1, N!<2, N(! <5, !E 116-FF, etc.O 1.2.2.3. St t! $%&$ r# SP1. In*t , t!! .#nt!, t!#

!entru o ?un7 aerisire a (tatiei ;e pompare, este ne8oie ;e un curent ;e aer care se reali@ea@7 cu aButorul unui 8entilator cu ;e?itul ;e 50 mc/h, montat pe un suport metalic in exteriorul statiei, acesta 4iin; racor;at la o tu?ulatura ;in !1% *n1<0mm in interiorul statiei. &ea8a pe care este instalat 8entilatorul e8acuea@a aerul 8iciat ;in interiorul statiei ;e pompare si este co?orata in statie pana aproape ;e ni8elul plat4ormei, iar cele ;oua tu?uri ;in !1% *n110mm care penetrea@a placa cu8ei 4olosesc la a;misia aerului proaspat in interiorul statiei. %ele ;oua te8i ;e 8entilatii sunt pre8a@ute la partea superioara cu c7ciul7 ;e 8entilatie, 8entilatorul 4iin; echipat cu caciula ;e protectie stan;ar;. $naintea intrarii oricarei persoane in statia ;e pompare este o?li:atoriu sa se porneasca

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 6 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

instalatia ;e 8entilare. &oate 8entilatoarele 8or 4i li8rate cu protec5ie Empotri8a coro@iunii chimice N22(O. 1.2.2.9. C%n"'+t "# r#7', r#

%on;ucta ;e re4ulare care pleaca ;in (!1 este ;in tu?uri !E$*, *e 200 mm, are o lun:ime totala ;e 6F< m si se racor;ea@a in caminul ;e linistire % '56, amplasat pe str. &atarascu. 'a iesirea ;in statia ;e pompare con;ucta ;e re4ulare su?tra8ersea@a ;rumul national *N<< prin tal8e:ul paraului 4iin; proteBata intr-un masi8 ;e ?eton, ;upa care isi continua traseul oarecum paralel cu ;rumul *N << si continua pe ;rumul Bu;etean pana in caminul ;e linistire % '56 ;e pe str. Bum?esti. 1.3. S$#+!7!+ :!! t#-n!+# 1.3.1. "eneralit#i !rin instruc5iunile tehnice cuprinse En %aietul ;e (arcini /eneral se sta?ilesc con;i5iile tehnice minime ce tre?uiesc En;eplinite pentru reali@area En con;i5ii ;e calitate corespun@7toare a lucr7rilor ;in pre@enta ;ocumenta5ie. !re@entele instruc5iuni tehnice sunt speci4ice lucr7rilor ;e canali@are 9i completea@7 pre8e;erile %aietului ;e (arcini /eneral. Executantul este o?li:at s7 ia toate m7surile tehnico-or:ani@atorice pentru reali@area Entocmai a pre8e;erilor Enscrise En pre@entele instruc5iuni. 1.3.2. tandarde $i normati%e

'a reali@area lucr7rilor proiectate se 8a 5ine seama ;e urm7toarele stan;ar;e, le:i 9i normati8e: - privind lucrrile de canalizare: (&A( 2306 3 61 Aliment7ri cu ap7 9i canali@7ri. %apace 9i rame pentru c7mine ;e 8i@itareL (&A( 2 6 3 62 proiectareL %anali@7ri. %7mine ;e 8i@itare. !rescrip5ii ;e

(&A( 3051 3 F1 (isteme ;e canali@are. %anale ale re5elelor exterioare ;e canali@are. !rescrip5ii 4un;amentale ;e proiectareL (&A( 125F 3 6M proiectareL (" 65F1: 1FFM %anali@7ri. (ta5ii ;e pompare. !rescrip5ii :enerale ;e "e5ele e;ilitare su?terane. %on;i5ii ;e amplasareL NE 012 3 TFF %o; ;e practic7 pentru executarea lucr7rilor ;e ?eton, ?eton armat 9i ?eton precomprimat, apro?at ;e -'!A& cu or;. 5F/N ;in 2 .06.1FFFL - privind evaluarea ncrcrilor: (&A( 10101/0-M5. ac5iunilor. (&A( 10101/0a-MM.

Ac5iuni En construc5ii. %lasi4icarea 9i :ruparea Ac5iuni En construc5ii. %lasi4icarea 9i :ruparea ac5iunilor pentru construc5ii ci8ile 9i in;ustriale.

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". F (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

(&A( 10101/1-M6. /reut75i tehnice 9i permanente. (&A( 10101/20-F0 9i /21-F2. Ac5iuni En construc5ii. Ac5iuni ;ate ;e 8Dnt/@7pa;7. - privind evaluarea solicitarilor din seism: Normati8ul !100-1/200< pentru proiectarea antiseismica a constructiilor ;e locuinte, social culturale, a:ro@ootehnice si in;ustriale. - privind lucrrile de fundaii i terenul de fundaie: Normati8ul !10/6< pri8in; proiectarea lucr7rilor ;e 4un;a5ii ;irecteL (&A( 3300/1,2-65. &erenul ;e 4un;are. !rincipii :enerale ;e calculL calculul terenului in ca@ul 4un;7rii ;irecte. - privind legislatia in vigoare: 'e:ea 10/F5. 'e:ea calit75ii in construc5ii. 2/ M<M/FM pri8in; inca;rarea in cate:orii ;e importan57. 1.3.3. &sigurarea incercri)* $n con4ormitate cu le:ea 10/1FF5 pri8in; calitatea in constructii, prin proiect se speci4ic7 exi:en5ele la care se 8eri4ic7 proiectul. A1 3 re@isten5a 9i sta?ilitatea pentru structuri ;in ?eton L BF 3 si:uran5a En exploatare. $n con4ormitate cu le:ea 10/1FF5 pri8in; calitatea in construc5ii, (&A( 10101/0-M5 si 2./. nr. M<</1FFM pentru apro?area unor re:ulamente pri8in; calitatea in construc5ii: cate:oria ;e importan57 este %L clasa ;e importan57 a construc5iei este $1. %ontrolul calitatii lucr7rilor ;e construc5ii se 4ace in con4ormitate cu pre8e;erile ;in %5< 32003, JNormati8 pentru 8eri4icarea calit75ii lucr7rilor ;e construc5ii 9i instala5ii a4erenteC. 1.3.4. +ehnologia de e,ecu#ie &ehnolo:ia ;e execu5ie a lucr7rilor este con4orm %aietului ;e (arcini si a ;escrierii ;e la pct. 1.2.2.5 3 Etape ;e executie. 1.3.5. &cti%itatea de control $i %erificri !rocesele 8er?ale pentru 8eri4icarea lucr7rilor ce ;e8in ascunse se Encheie Entre ?ene4iciar 9i antreprenor. Nu se a;mite trecerea la noua 4a@7 ;e execu5ie Enainte ;e Enchi;erea procesului 8er?al re4eritor la 4a@a anterioar7. 1eri4icarea calit75ii lucr7rilor se 8a 4ace pe parcursul urm7toarelor opera5ii: executarea co4raBelorL calitatea 9i montarea arm7turilorL calitatea ?etonului li8rat ;e sta5ia ;e ?etoaneL con;i5iile ;e turnare 9i compactare a ?etonuluiL ;eco4rarea elementelor. E8entualele reme;ieri ale elementelor se 8or executa con4orm normati8ului %1 F/6M 3 U$nstruc5iuni tehnice pri8in; proce;eele ;e reme;iere a ;e4ectelor pentru elementele ;e ?eton 9i ?eton armatC. (e 8or urm7ri: calit#ii ' controale (de calitate, %erificri,

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 10 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

A?aterile ;e la :eometrie s7 4ie En limitele a;mise ;e normati8ele NE 012/FF 9i % 5<-2000. Betonul la ;eco4rare s7 nu pre@inte se:re:7ri sau alte 8icii ;e turnare. "espectarea pe parcursul execu5iei, a pro:ramului ;e control. Executarea lucr7rilor tre?uie supus7 aten5iei continuu a ;oi 4actori: repre@entantul ?ene4iciaruluiL repre@entantul compartimentului ;e calitate al executantului. 'ucr7rile se execut7 pe ?a@a 4i9elor tehnolo:ice ;e execu5ie, corespun@Dn; cerin5elor ;in normati8ele ;e execu5ie, N&(-, !($, a instruc5iunilor tehnice ale proiectului 9i a 4urni@orilor ;e materiale, 4iin; o?li:atoriu respectarea acestora ;e c7tre executant 9i ?ene4iciar. 'a controale se 8or 8eri4ica: concor;an5a ;intre ;imensiunile interioare ale co4raBelor cu ;imensiunile elementelor ;in proiectL 4olosirea clasei ;e ?eton con4orm proiectL po@i5ionarea corect7 a arm7turilor 9i a pieselor ce urmea@7 a 4i En:lo?ate En ?etonL tratarea corespun@7toare a rosturilor ;e turnare a ?etonuluiL reali@area acoperirii cu ?eton a arm7turilor con4orm proiectL po@i5ionarea corect7 a must75ilor ;e arm7tur7 pentru elementele ce se 8or turna ulteriorL tratarea corespun@7toare a ?etonului ;up7 turnare Ncompactare, men5inerea En stare ume;7 pe perioa;a ;e Ent7rireOL a;eren5a tencuielii hi;ro4u:e pe supra4a5a ;e ?etonL calitatea lucr7rilor ;e hi;roi@olare. Acti8itatea ;e 8eri4icare 9i control se 8a 4ace cu respectarea urm7toarelor principale normati8e: NE 012-FF 3J%o; ;e practic7 pentru executarea lucr7rilor ;in ?eton, ?eton armat 9i ?eton precomprimatCL %1<F/66 3 CNormati8 pri8in; executarea 9i recep5ionarea lucr7rilor ;e terasamente pentru 4un;area construc5iilorCL %5</2000 3 CNormati8 pentru 8eri4icarea calit75ii 9i recep5ia lucr7rilor ;e construc5ii 9i instala5ii a4erenteCL %112/6< 3CNormati8 pentru proiectarea 9i executarea hi;roi@ola5iilor ;in materiale ?ituminoase la lucr7rile ;e construc5iiCL 1.3.-. .ece!#ia lucrrilor "ecep5ia lucr7rilor se 8a 4ace con4orm 'e:ii nr. 10/1FF5 pri8in; calitatea En construc5ii, C"e:ulamentul ;e recep5ie a lucr7rilor ;e construc5ie 9i instala5ii a4erente acestoraC N2/" nr. 2M3/F O, Normati8ului pentru 8eri4icarea calit75ii 9i recep5ia lucr7rilor ;e construc5ii 9i instala5ii a4erente %5<-2003 9i pre8e;erilor Normati8ului NE 012-FF. Etapele ;e reali@are a recep5iei sunt: recep5ia la terminarea lucr7rilor pre87@ute En contract recep5ia 4inal7 3 ;up7 expirarea perioa;ei ;e :aran5ie pre87@ute

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 11 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

1.3./. 0nstruc#iuni de urmrire curent. Acti8itatea ;e urm7rire curent7 se 8a ;es479ura in con4ormitate cu pre8e;erile J"e:ulamentului pri8in; urm7rirea comport7rii in exploatare, inter8en5iile in timp 9i postutili@area construc5iilorC, cuprins in 2/" M<</1FFM Nanexa O 9i cu JNormele meto;olo:ice pri8in; urm7rirea comport7rii construc5iilorC, inclusi8 supra8e:herea curent7 a st7rii tehnice a acestora, in;icati8 !130-FM. #pera5iunile ;e urm7rire curent7 a comport7rii se reali@ea@7 pe parcursul exploat7rii construc5iei prin o?ser8area ;irect7 9i cu aButorul unor miBloace ;e urm7rire ;e u@ curent in urm7toarele situa5ii: 1eri4ic7ri perio;ice o?li:atorii care se 8or e4ectua trimestrial in primul an ;e la punerea in 4unc5iune a construc5iilorL 1eri4ic7ri operati8e care se 8or e4ectua o?li:atoriu ;up7 pro;ucerea unor 4enomene naturale sau e8enimente, care pot a4ecta construc5ia: seism, explo@ii, inun;a5ii, etc. 1eri4ic7rile operati8e reiau 8eri4ic7rile perio;ice ime;iat ;up7 pro;ucerea unor 4enomene speciale, ;e tipul celor ;escrise mai sus. $n ca@ul constat7rii unor ;e4ec5iuni, se 8a anun5a proiectantul, care 8a ;eci;e asupra m7surilor ;e in8esti:are 9i ;e reme;iere necesare. 1.3. M;*'r! $#ntr' $r#.#n!r# <! *t!n8#r# !n+#n"!!,%r "espectarea re:lement7rilor ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor, precum 9i echiparea cu miBloace ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor sunt o?li:atorii la execu5ie. "7spun;erea pentru pre8enirea 9i stin:erea incen;iilor re8ine antreprenorului, precum 9i 9antierului care asi:ur7 execu5ia. Gnainte ;e executarea unor opera5ii cu 4oc ;eschis Nsu;ur7, lipirea cu 4lac7r7, topirea ;e materiale i@olante, etc.O, se 4ace instructaBul personalului reali@ea@7 aceste opera5ii, a8Dn; En 8e;ere pre8e;erile normati8ului % 300/F . Gn timpul lucr7rilor ;e 8opsitorii, i@ola5ii, se iau m7suri ;e e8itare a contactului su?stan5elor in4lama?ile cu sursele ;e 4oc prin crearea unei @one ;e si:uran57 ;e minimum 30 m. (e inter@ice 4umatul sau lucrul cu 4oc ;eschis En @onele un;e se execut7 i@ola5ii sau opera5ii cu su?stan5e in4lama?ile. 'ucr7rile ;e su;ur7 nu se execut7 En @onele En care se execut7 8opsitorii sau i@ola5ii. (e inter@ice ;epo@itarea la se;iul local ;e or:ani@are a 9antierului, a car?uran5ilor necesari 4unc5ion7rii utilaBelor. ,tilaBele se pre@int7 la pro:ram alimentate cu com?usti?ili necesari. !entru lucr7rile ;e execu5ie En spa5ii Enchise Nc7mine, :alerii e;ilitare, etcO, se pre87; m7surile necesare pentru pre8enirea 9i stin:erea incen;iilor En 4unc5ie ;e natura lucr7rilor 9i a con;i5iilor locale. %on;uc7torul 4orma5iei ;e lucru asi:ur7 instruirea personalului 9i urm7re9te permanent respectarea m7surilor ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor. Normati8ele a8ute in 8e;ere la intocmirea pre@entei ;ocumenta5ii sunt: - #./. nr. <0/26.06.FM #r;onan5a /u8ernului pri8in; ap7rarea impotri8a incen;iilor, emis7 in temeiul articolului 1, litera NiO ;in 'e:ea nr. 13 /1FFM. - Norme ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor 9i norme ;e ;otare cu ma9ini, instala5ii, utilaBe, aparaturi , echipament ;e protec5ie 9i su?stan5e chimice pentru pre8enirea 9i stin:erea incen;iilor in unit75ile -.%.$n;. -apro?ate cu or;. M 2/* /1F61. - Norme tehnice ;e proiectare 9i reali@are a construc5iilor pri8in; ac5iunea 4ocului, in;icati8 !-116-63.

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 12 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

- Norme meto;olo:ice ;e a8i@are pri8in; pre8enirea 9i stin:erea incen;iilor apro?ate cu #r;inul -inisterului ;e $nterne nr. MF1/ 02.0F.1F66. - Norme :enerale ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor apro?ate cu #./. MM5/ octom?rie 1FF6. - Norme :enerale ;e protec5ie impotri8a incen;iilor la proiectarea 9i reali@area construc5iilor 9i instala5iilor apro?ate cu *ecret nr. 2F0 /1FMM. - Norme :enerale ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor apro?ate ;e -inisterul ;e $nterne cu nr. 361/ 0 .03.1FF si -'!A& cu nr. 121F /-.%./F . - Normati8 pentru pre8enirea 9i stin:erea incen;iului pe ;urata execu5iei lucr7rilor ;e construc5ii 9i instala5ii 3 in;icati8 %300 31FF , apro?at cu or;inul -'!A& nr. 20/N/1FF . 'a execu5ia proiectului, executantul 9i ?ene4iciarul au o?li:a5ia s7 respecte cu stricte5e, pe toat7 ;urata ;es479ur7rii lucr7rilor toate pre8e;erile cuprinse in normele ;e pre8enire 9i stin:ere a incen;iilor sus men5ionate care 8i@ea@7 acti8itatea pe 9antier. 1.9. M;*'r! $r!.!n" *#+'r!t t# *! * n t t# !n &'n+
$n proiectare si la executia lucrarilor se au in 8e;ere masurile ce tre?uiesc luate re4eritoare la respectarea re:lementarilor pri8in; sanatatea si securitatea muncii precum si acelora care se re4era la pre8enirea si stin:erea incen;iilor, cuprinse in:

'e:ea nr. 31F/200< 3 J'e:ea securitatii si sanatatii in muncaCL Normele -eto;olo:ice ;e aplicare a 'e:ii 31F/200< apro?ate cu 2/" 1 25/200<L J"e:ulamentulpri8in; protectia si i:iena muncii in constructiiC apro?at prin #r;in -'!A& nr. F/N/1FF3 in;eose?i capitolele re4eritoare la: lucrari ;e alimentari cu apa si canali@ari terasamente cap. 1F prepararea si transportul ?etoanelor si mortarelor cap. 21 turnarea ?etoanelor cap. 22 constructii inalte cap. 25 co4raBe cap. 26 montarea pre4a?ricatelor si a utilaBelor tehnolo:ice cap. 31 su;ura cap. 32 insatalatii si masini ;e ri;icat cap. 36 utilaBe, masini si instalatii pentru constructii cap. 3F 2/ nr. 300 ;in 02.03.200< pri8in; cerintele minime ;e securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mo?ile. 2/ nr. FM1/2<.0M.200< pri8in; cerintele minime pentru semnali@area ;e securitate si/sau ;e sanatate la locul ;e munca. 2/ nr. 10 6/0F.06.200< 3 pri8in; cerintele ;e securitate si sanatate pentru utili@area ;e catre lucratori a echipamentelor in;i8i;uale ;e protectie la locuri ;e munca. 2/ nr. 10 F/0F/06.200< 3 pri8in; cerintele minime pentru asi:urarea securitatii si sanatatii lucratorilor ;in in;ustria extracti8a ;e supra4ata sau su?teran. 2/ nr. 101F/1<.06.200< 3 pri8in; cerintele minime ;e securitate si sanatate pentru locuri ;e munca. 2/ nr. 11 </30.06.200< 3 pri8in; cerintele minime ;e securitate si sanatate pentru utili@area in munca ;e catre lucratori a echipamantelor ;e munca.

!entru lucrarile ;e terasamente, pamantul re@ultat ;in sapatura se 8a ;epo@ita in lun:ul

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 13 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

transeei ;ar se 8a lasa o ?ancheta ;e minim 0,5 m intre mar:inea sapaturii si mar:inea ;epo@itului ;e pamant. !e toata ;urata lucrarilor transeea 8a 4i o?li:atoriu impreBmuita si se 8or instala panouri a8erti@oare, iar pe timp ;e noapte 8a 4i semnali@ata corespun@ator pentru pre8enirea oricarui acci;ent. %onstructorul este o?li:at sa instruiasca an:aBatii sai la locul ;e munca si sa tina seama ;e cali4icarea pro4esionala si ;e mo;ul cum 4iecare muncitor poate 4olosi 4ara pericol instalatiile, utilaBele, schelele si uneltele la locul ;e munca un;e este reparti@at, insistan; in special asupra acci;entelor pro8enite ;in nerespectarea instructaBului, ;an;u-se exemple concrete. Nu se 8a primi la lucru nici un an:aBat 4ara a a8ea instructaBul ;e protectie a muncii si pre8enire a incen;iilor, 4acut si insusit. #?li:atia e4ectuarii instructaBului o au cei ce or:ani@ea@a, controlea@a si con;uc procesele ;e munca. $nstructaBul se 8a e4ectua in trei etape : - $nstructaBul intro;ucti8 :eneral N6 ore pana la 2 @ile cu 8eri4icariO - $nstructaBul la locul ;e munca e4ectuat ;e catre con;ucatorul locului ;e munca Nin:iner, maistru, se4 echipaO ;urata 4iin; ;e cel putin 6 ore cu 8eri4icarea se4ului ierarhic superior celui care a 4acut instructaBul, ;upa care an:aBatul este a;mis sa lucre@e. #ri ;e cate ori un an:aBat este numit ;e la un loc ;e munca la altulL se 8a 4ace instructaBul la noul loc ;e munca, chiar ;aca este aceeasi unitate. $nstructaBul perio;ic se 4ace la locul ;e munca cel putin o ;ata pe luna ;e con;ucatorul locului ;e munca. $nstructaBele an:aBatilor Nintro;ucti8 :eneral, la locul ;e munca si perio;ic O se 8a consemna in mo; o?li:atoriu in 4isa in;i8i;uala ;e instructaB. !entru instructaBul ;e protectie si i:iena muncii se 8or a8ea in 8e;ere cel putin capitolele: 3 -iBloace in;i8i;uale ;e protectie. 3 *ispo@iti8e ;e securitate a muncii. 3 $ncarcarea, ;escarcarea si ;epo@itarea materialelor. 3 Electrosecuritatea. 3 &erasamente. 3 &urnarea ?etoanelor. 3 (chele, esa4o;aBe si scari. 3 -ontarea pre4a?ricatelor si a utilaBelor tehnolo:ice. 3 Alimentari cu apa si canali@ari. 3 $nstalatii si masini ;e ri;icat. -asurile in;icate nu sunt limitati8e, ele 8or 4i completate cu toate masurile in;icate a 4i necesare in 8e;erea e8itarii pro;ucerii 8reunui acci;ent ;e munca. Executantul, prin repre@entantul sau autori@at, are o?li:atia ;e a intocmi $!((-, ;e a e8alua riscurile ;e la locul ;e munca si ;e a e4ectua instructaBele sta?ilin; pro:rame ;e masuri, urmare a e8aluarii, pentru eliminarea riscurilor.

1.=.

PLAN DE MANAGEMENT 6I REDUCERE A IMPACTULUI NEGATI> ASUPRA MEDIULUI 6I ASUPRA S0N0T0?II PUBLICE 1.-.1. "eneralit#i

!re@entul !lan ;e -ana:ement sta?ile9te con;i5iile pri8in; protec5ia me;iului ce tre?uiesc respectate, NEn acor; cu pre8e;erile ,niunii EuropeneO En con4ormitate cu: #.,./. 1F5/2005 3 pri8in; protectia me;iului cu mo;i4icarile si completarile ulterioare. 'e:ea nr.13M/1FF5 3 'e:ea protec5iei me;iului. 'e:ea nr.10M/1FF< 3 'e:ea apelor.

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 1 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

#.,./. M6/2000 3 pri8in; re:imul ;eseurilor actuali@ata. 'e:ea 2</2001 3 pentru apro?area #.,./. a /u8ernului nr. M6/2000 pri8in; re:imul ;eseurilor. #.,./. 1</2001 3repu?licata si actuali@ata pri8in; :estionarea ;eseurilor in;ustriale recicla?ile. 2./.". 3 F/2005 3 pri8in; ;epo@itarea ;eseurilor 'e:ea <5/2001 pentru apro?area #.,./. nr.1</2001 pri8in; :estionarea ;eseurilor in;ustriale recicla?ile. 2otararea 65</2002 pri8in; e8i;enta :estiunii ;eseurilor si pentru apro?area listei cuprin@an; ;eseurile,inclusi8 ;eseurile periculoase. 1.-.2. Con#inutul lucrrilor

'a execu5ia lucr7rilor s-au luat m7surile necesare pentru ;iminuarea 9i re;ucerea impactului ne:ati8 asupra me;iului EnconBur7tor. Ast4el : - -aterialele re@ultate En urma exca8a5iilor 9i a s7p7turilor manuale la o?iecti8ul in8esti5iei, 8or 4i Enc7rcate En auto 9i transportate la locurile ;e ;epo@itare sta?ilite Empreun7 cu ?ene4iciarul 9i consultantul in8esti5iei L - /rupurile sanitare ;e pe amplasamentul lucr7rilor 8or 4i ;otate cu H% 3 uri ecolo:ice. 1.-.3. 1rotec#ia a!elor $i a ecosistemelor ac%atice !rotec5ia apelor ;e supra4a57 9i su?terane 9i a ecosistemelor ac8atice are ca o?iect men5inerea 9i ameliorarea calit75ii naturale ale acestora, En scopul e8it7rii unor e4ecte ne:ati8e asupra me;iului, s7n7t75ii umane 9i ?unurilor materiale. !roiectarea lucr7rilor ;e in4rastructur7 se 4ace ast4el EncDt contaminarea poten5ial7 a cursurilor ;e ap7, lacurilor, pDn@ei 4reatice, s7 4ie e8itat7. *atorit7 naturii 9i amplasamentului o?iecti8ului nu sunt pre87@ute pro:rame sau m7suri speciale pentru protec5ia ecosistemelor, a ?io;i8ersit75ii 9i pentru ocrotirea naturii. 1.-.4. 1rotec#ia atmosferei !rin protec5ia atmos4erei se urm7re9te pre8enirea, limitarea ;eterior7rii 9i ameliorarea calit75ii acesteia pentru a e8ita mani4estarea unor e4ecte ne:ati8e asupra me;iului, s7n7t75ii umane 9i a ?unurilor materiale. !e perioa;a ;e proiectare-execu5ie s-au respectat urm7toarele o?li:a5ii En ;omeniu: protec5ia atmos4erei, a;optDn; m7suri tehnolo:ice a;ec8ate ;e re5inere 9i neutrali@are a poluan5ilor atmos4erici, acolo un;e este ca@ulL solu5ii proiectate care s7 con4ere per4orman5e tehnolo:ice En scopul re;ucerii emisiilor poluante 1.-.5. 1rotec#ia solului, subsolului $i a ecosistemelor terestre !rotec5ia solului, a su?solului 9i a ecosistemelor terestre, prin m7suri a;ec8ate ;e :ospo;7rire, conser8are, or:ani@are 9i amenaBare a teritoriului, este o?li:atorie pentru proiectarea lucr7rilor ;e construc5ii. 'a execu5ia terasamentelor s-a e8itat 4olosirea materialelor cu risc ecolo:ic ime;iat sau En timp. Execu5ia lucr7rilor ;e ?a@7 utili@ea@7 materiale care nu pre@int7 risc ecolo:ic. 1.-.-. 1rotec#ia siturilor arheologice $i istorice Gn ca@ul ;escoperirii acestor situri, lucr7rile 8or 4i oprite temporar 9i se 8a proce;a

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 15 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

con4orm re:lement7rilor En 8i:oare, prin anun5area autorit75ilor competente. 1.-./. 1rotec#ia mediului uman, a a$ezrilor umane $i a altor obiecti%e de interes !ublic Nu sunt a4ectate construc5iile 9i a9e@7rile umane ;in 8ecin7tate. !rin natura 9i structura 4luxurilor tehnolo:ice ;e pro;uc5ie ;es479urate En ca;rul perimetrului ocupat ;e in8esti5ie, nu se Entre87; e4ecte ne:ati8e asupra st7rii ;e s7n7tate a popula5iei. *e asemenea, En timpul proce;eelor tehnolo:ice nu sunt manipulate su?stan5e toxice sau periculoase, iar ma9inile, utilaBele care 8or reali@a in8esti5ia nu pre@int7 8reun risc semni4icati8 ;e pro;ucere ;e acci;ente maBore sau a8arii En exploatare. 1.-.2. Lucrri de reconstruc#ie ecologic 'ucrarea 9i apoi utili@area in8esti5iei nu presupune ;eteriorarea me;iului EnconBur7tor, ;eci nu se pune pro?lema reali@7rii unor lucr7ri speciale ;e reconstruc5ie ecolo:ic7. &erenurile ocupate temporar ;e lucr7ri 8or 4i re;ate la starea ini5ial7, la terminarea lucr7rilor. 1.-.3. 1re%ederi !entru monitorizarea im!actului asu!ra mediului $i asu!ra snt#ii !ublice 4onitorizarea factorului de mediu a!a - 8a 4i monitori@at En acti8itatea curent7 ;e construc5ie 9i 8a urm7ri: traseele spre emisar a apelor plu8iale colectate En amplasamentul lucr7rilor, precum 9i comportarea En timp a acestor lucr7ri En 8e;erea preEntDmpin7rii polu7rii apelor 4reatice sau a surselor pota?ile existente En 8ecin7tate. %onsi;er7m la aceast7 etap7 c7 acest 4actor nu este a4ectat En mo; ;irect ;e construc5ia in8esti5iei. 4onitorizarea factorului de mediu aer se 8a putea reali@a En cooperare sau pe ?a@7 ;e contract cu societ75i ;otate cu aparatur7 9i personal speciali@at, urm7rin;u-se impactul emisiilor ;e :a@e apar5inDn; ma9inilor, utilaBelor, asupra @onei. 4onitorizarea factorului de mediu sol se 8a reali@a En etapa ;e construc5ie a lucr7rilor prin miBloace proprii 9i 8a urm7ri: cantitatea 9i calitatea materiei prime ;epo@itate.

Gntocmit in:. -ircea Butan

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 1< (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

B"E1$A" *E %A'%,' SP1 $# '( t# 1. C%n"!t!! "# + ,+', %on4orm Normati8uluii ! 100/1-200< 8aloarea ;e 8Dr4 ale accelera5iei terenului pentru proiectare a: pentru cutremure a8Dn; inter8alul ;e recuren57 $-" 100 ani, @ona stu;iat7 are a:K 0,12:. 1aloarea perioa;ei ;e col5 &cK 0.Ms. +apa;a - @ona B A;incimea ;e in:het /@K200 I:/m2 2K60 cm N %"-1-1-3-2005O N (&A( <05 - MM O

%alculul s-a e4ectuat con4orm (&A( 1010M/0-F0 2. In+ r+ r! "# + ,+', 2.1. S'$r * r+!n $# t#r#n ) "!n 't%.#-!+',#:

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 1M (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

incarcarea pe osia spate K 2x12 tone coe4icientul ;inamic K 1.3 (uprasarcina la ni8elul ra;ierului NhK3.50 mO:

12 t

2.M0

12 t

3.10

<.20 <.20

2 x 12 x 1.3 / NM.00x3.50O K 1.22 t1&2 2.2. Pr#*!'n# +t!. $ & nt','! *'$r $#r#t!,%r:

p K Ia x NhSheO p K 0.5<x2.0xN3.50S1.2M/2.0O K 3.=3 t1&2 2.3. Pr#*!'n# $# t#r#n', "# 7'n" r#: - :reutate proprie constructie : 1<m3 x 1.1 x 2.5t/m3 - pamant pe console : 3.1 x .00x3.50x0.50x1.2x2.0 - sarcina pe planseu : 3.1 x2.00 2 &otal ! K F1 / 3.1 x2.25 K 9.22 t1&
2 2

K 35 t K 52 t K t K @1 t

x0.300 t/mp

3. C ,+',', #7%rt'r!,%r !n r "!#r $pote@a ;e calcul : camera 4ara apa la interior . (chema ;e calcul : 3 placa circulara cu ;iam. 3.00 m , incastrata pe contur : (arcina ;e calcul : presiunea pe terenul ;e 4un;are N4ara apa la interiorO p K 5,M2 t/mp %alculul e4orturilor in ra;ier : -rea@em K 0.125x5.M2x1.502 K 1,<1 tm

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 16 (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

-camp K 0.0M3 x5.M2x1.502 K 0,F tm C ,+',', #7%rt'r!,%r !n $#r#t! (chema ;e calcul 3 placa incastrata pe patru laturi : (arcina ;e calcul : presiunea acti8a a pamantului S suprasarcina K .36 t/m2 mx K 1/3F. x .36 x 2.502 K /.2/ t& ) K 1/15.5 x .36 x 2.502 K 1.2= t& mV K 1/<5.6 x .36 x 2.50 2 K /.32 t& W K 1/1M.F x .36 x 2.502 K 1.93 t& $ntocmit, $n:. /h. !opescu

St t!# "# $%&$ r# $# '( t# SP '1


Qp K %&(! K %"(! K Nmax K Nmin K %&e8 K 326. %e8 K m 2: K 2 . m hra K 0.5 m ' K 6F5 m *n 200 mm 2 K 2: S hra S hrr 2K 26 m A,#8 1 A 1 $%&$# +' 'r& t% r#,# + r +t#r!*t!+!: 21./ 29. B1$ C / ,1*C = &31H$ C 2D & 21.0 0 30M. 5 305. F 305. F 30 332. l/s m m m m m - cota teren (!A, - cota ra;ierului con;uctei la intrarea in (!A, - ni8elul maxim al apei - ni8elul minim al apei

HIDROEDIL S.A.
#B$E%& nr. 2 "E1$+$A N". 0

!"#$E%& Nr. 101/2010 "EAB$'$&A"EA ($ E)&$N*E"EA "E&E'E'#" *E A!A ($ %ANA'$+A"E $N #"A(,' B,-BE(&$ .$,, .,*E&,' /#". !"E*A"EA nr. 2.3.1. : STATIE POMPARE APE UZATE SP1 ) *A&A aprilie 2011 C%n*tr'+t!!, In*t , t!! -!"r ',!+#, #,#+tr!+# *! .#nt!, t!# -#&$1,' "E1$+$E$ *A&A "E1$+$E$

!A/$NA N". 1F (E-N0&,"A

-.B.
(E-N0&,"A

*iametru cheson: *K 3 m 2u K Nmax - Nmin 2u K 1.F m 1u K 1M.1 m3 tpornire1pK


B4,1*5 21

61
L 4&5 235

s K
Dn 255

1
R 5.55

min
C 55.3/ 2 5.53 1 A 5.53 1 S /.32 5 M /14-.1 2 B/4&31*5 5.521 MB 155. 1 -rr C MB2 3.15144 H 22.55

$ntocmit, $n:. -. Butan