Sunteți pe pagina 1din 1

O vreme, pe aceste locuri, s-au aflat cete de nomazi, fapt confirmat de cele 2 movile funerare.

existat in

Surse informative:

1. 2. 3. 4. 5.

Chetraru N.A. Pameatnikiepoh paleolita i mezolita. Chigindu, i973, p.106. MarkeviciV.l. Pameatnikiepoh neolita i eneolita. Chigindu, ,!973, p.118. Rikman E.A. Pameatniki sarmatov i plemion cerneahovskoi kulturi. Chigindu, 1g75, p.48, 81. Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Orhei. Manuscris alcdtuit de Levilchi O. Arhiva Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Fiodorov G.B., Cebotarenco G.F. Pameatniki drevnih slavean. Chigindu, 1974, nr. 17,

88,229.

tradilie g nilor, cat aici erau fost deva pectivS ( existat it graliei P, riul Mol
acestuia

69. Lucigeuca
Conform materialelor arheologice colectate, aici au existat 13 aqezdri umane. Cel mai vechi sat dateazd din epoca timpurie a fierului (sec.X-VIII i,Hr.). in ultimele doud secole i.Hr., aici erun2 sate. Vatra unuia a fost cercetatd de arheologi, astfel incit s-a ajuns la concluzia cd bdqtinaqii au convieluit cu bastarnii (popula{ie de origine germanicd). in perioada romand au apSrut trei sate noi, care au ddinuit pind la invazia hunilor din anul 376 d. Hr. In epoca migraliei popoarelor, aici erau 5 sate. Prin anii 940-950, satul din' locul numit "Cornul BlSjiei" a fost ocupat de ulici, trib de slavi originari din zona Kievului. Rugii au indlfat aici o cetdluie din pdmint gi lemn. Prin anii 1100-1150 cet5luia a fost incendiatd qi pdrdsitd, localitatea b6gtinagilor cotinuind sd existe pind in sec.XIV-XV. Cetdluia gi agezarea din jurul ei au fost cercetate de arheologi gi ca urmare in cetaluie au fost descoperite urmele unei firitini-rezervor, in care se pdstrau rezerve de apd in caz de asediu. in agezarea bdgtinagilor au fost atestate urme de case gi alte materiale, care ilustreazd istoria localitalii pe parcursul a 800 de ani, incepind din anul 700. In anul 1953, arheologii au dat de un tezaur cu monede romane de bronz. S-au gbsit 43 de monede, ingropate la sfirgitul sec.IV, in preajma invaziei hunilor din anul 376.

Sut

1. 2. 3. 4. 5.

LdPt ndu,
Rikn

Fiod

Polt

ReP

citt,

71
Pe

epoci i:

vatra

dateazi

apropi( strat ci

Surse informative:

1. ' 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ldpugnean V.L., Niculifd 1.T., Romanovschi M.A. Pameatniki rannego jeleznogo veka. Chigindu, 1974, p.26,79-80.

Rikman E.A. Pameatniki sarmatov


p.1

02-l 03.

plemion cerneahovskoi kulturi. Chiginau, 1975,

Fiodorov G.8., Cebotarenco G.F. Pameatniki drevnih slavean. Chigindu, 1g74, nr.21

233,280,286.

,232,

300-4( in juru luia a I parasll rioada care, i lor dir

vastat(

Hincu l. Poselenia xl-xlv w. v orgheevskih Kodrah Moldavii. chigindu, 1969, p. 6. Hincu l. Cetdfiantice gimedievale timpuriidin Republica Moldova. Chigindu, 1993, p.85. Polevoi 1.L., Birnea P.P. Srednevekovie pameatniki XIV-XV|| w. chigindu, 1974, p.36, g4. Nudelman A.A. Topografia kladov i nahodok edinicinih monet. Chigindu, 1976, p. 53-54. Repertoriul monumentelor arheologice din Republica Moldova. Raionul Orhei. Manuscris alcdtuit de Levilchi o. Arhiva Ministerului culturii din Republica Moldova.

le lor
!iei

casnir (sec. I

Pt

sat ma

prin

70. Mana
inainte de fondarea localitelii actuale, aici au fost 4 sate din diferite perioade i stori c e. in b aza analizei materialelor colectate, s-a stabilit cd cel mai vechi din ele a
::'VETRE SrnAUOgegrt

menli

!5rii
perit care