Sunteți pe pagina 1din 1

16

Algoritmi fundamentali in Java. Aplicafii

Algoritmi

fundan

eliminarea multiplilor lui 2

eliminarea multiplilor lui 3

@3 / s,( 7 F s l0
1t 2L 31

yInF614t7),4reN
Zrn242s2627?(2eN ytn743s?637N3eN
lrt +t *4
4s

Z(ytn?42s?6yl?E2eN 3rldytt43s?637?El4N

i!-:@/ s .6' 7 ..s'/.$ rl l,Iln!4tS1617!8teN

dfshjlmopr

Ilustrdm in continr

4l

t6 47 *4

4ttd+tN*3$q!6

acdfshjlmo
acdfShjlmo j
s3.2),n

eliminarea multiplilor lui 5

.s'O .r' 7 .s .s' fi rl ll B !4 .t5 t6 t7 !6 ts Vd ?{T1n?42526fi262e76


i.i:){!):

4ttl$t4t5*6+tgE

3r?tN?4$zen7E?9N

E'-Jis g td '* tt',;.$ r+ $ $'j3 r.s ft* ao N 2,1,':.p.: zl zS z6 l'f z8 lS .t0

numerele prime mai mici decit 49

til;/ijj
I't
*t

,:ji; lgi;

z5 t4 |l$ *4

l5 t6 l.l3 lt ts t6 rlli tt

?9 {6

acd

fs
:8

hjlmo ij

',,.r,

,,ill
,,rl; ::,1

iiliil

ll,il
irljjl 'iiiill
,illii, ;itlill

Algoritmul 3. Ciutarea binari PresupunAnd cd se dau ca date de intrare un gir finit ordonat crescdtor de elemente ar, a2, ..., an gi un element x, s6. se determine prima pozifie a lui r in gir, dacd acesta existd, altfel, sd se refurneze valoarea 0. Informafia cd girul de elemente date este deja ordonat ne conduce la determinarea unui algoritm, prin micgorarea succesivi a intervalului de cdutare (de exemplu, dacd ultimul element dn st mai mic decAt x, ne oprim deja dupd o primi comparafie gi afirmim cd r nu se afld in gir). Vom vedea mai tArziu de ce acest algorim este in practici mai eficient decAt unul in care s-ar efectua cdutarea liniard, adici cercetarea fufuror elementelor. ALG ORITM_CAUTARE-B 1. Citegte x, ar, az, ..., fln
I

Pasul 3.2 din algo

dreapta elementului [i, j]), atunci el va trel

intervalul [i, m], capet


Algoritmul 4. Preparar

NARA

2. i<-1.,j<-n 3. While (i < 7) Do 3.1.m*l,*/.l


3.2. lf

L2l
1

(x > a^) Then i +- m +

End_If

3.3.Elsej**
4.lf
End_While (x = ai) Then poz +- i

End_If
5. Else poz <- 0

6. Scrie poz

La prima vedere, dar, daci incercdm si Refeta de preparare ( (ingredientele), prodr intermediare (,,structrunor pagi specifici est pot interschimba. De putem, in schimb, ext sunt combinate gi tra obfinerea desertului, ! rezultat (de exemplu, lingurife, dupi ce au I

sd ne gAndim gi la con: