Sunteți pe pagina 1din 3
7.2 Sti limita ultime 7.2.1 Valori de proiectare ale (efectelor) actiunilor pentru situatiile de proiectare persistent si tranzitorie 7.2.1.1 Coeficientii partiali de siguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor pentru proiectarea la stiri limita ultime in situafiile de proiectare persistent si tranzitorie sunt indicati in Tabelele 7.2 si 7.3. 7.2.1.2 La aplicarea prevederilor din Tabelele 7.2 gi 7.3, pentru cazurile in care starea limita ultima este sensibila fata de variajiile de intensitate ale actiunilor permanente se recomanda, utilizarea in proiectare atat a valorilor caracteristice maxime cat si a celor minime. 7.2.1.3 Proiectarea elementelor structurale va fi efectuata utilizand combinafiile de actiuni din 6.4.3 si valorile de proiectare ale actiunilor calculate cu coeficientii partiali de siguranta din Tabelul 7.2 Tabelul 7.2 Stari limita ultime de pierdere a capacitayii de rezistenta STR/GEO. Coeficienti partiali de siguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor in situafii de proiectare persistente si tranzitorii (Gruparea fundamental) ‘Acfiuni permanente, Gig ‘Alte acjiuni variabile, Our pu i Actiunea Actiuni Cuctect | Cuefect variabila Cea Altele nefavorabil | favorabil ; caracteri eae | vert | predominata, | principals us igurantei_| sigurantet Oe (dacdiexista) |=? Cooficient partial |, . ‘desigurantt | 1Gimp | 7G vo. : yoi-¥os Valor ale cocticientilor 135 10 1s : 15-¥os" partial * Pentru valoriley/p,; vezi Tabelul 7.1 in cazurile in care actiunile variabile (predominant sau alte acfiuni) au efect favorabil asupra siguran{ei, efectele acestor actiuni se pot neglija in gruparea fundamental’ de proiectare. Pentru proiectarea structurilor, elementelor structurale componente si fundatiilor pot fi folositi si alti coeficienti parjiali de siguranta decat cei din Tabelul 7.2 (de exemplu pentru deformajii si deplisari), coeficienti ce vor fi indicati in reglementirile tehnice de specialitate 7.2.1.4 Verificarea echilibrului static pentru structuri va fi efectuata utilizand combinatiile de actiuni din 6.4.3 si valorile de proiectare ale actiunilor calculate cu coeficientii partiali de siguran{a din Tabelul 7.3. Tabelul 7.3 Starea limita ultimg de pierdere a echilibrului static ECH. Coeficienti partiali de siguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor in situafii de proiectare pers tente si tranzitorii (Gruparea fundamental) ‘Ac{iuni permanente, Gi ‘Acliunea [Alte actiuni variabile, Ou Actiuni wa elec oct variabilg Cea Altele caracteristice | Cucieet | Cueteet | predominats, | principal | Qui estaba nestor Qe (dacaexisti) | i=? Coeficient partial y, * de siguranta 16 jp VG You : 7oi-Vos Valori ale coeficientilor 1,10 0,90 1S - 1S-yoy * parfiali * Pentru valorile 7p ; vezi Tabelul 7.1 7.2.2 Valori de proiectare ale (efectelor) actiunilor pentru situatiile de proiectare accidentale yi seismice 7.2.2.1 Coeficientii partiali de siguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor pentru proiectarea la stiri limita ultime in situatile de proiectare accidentalai si seismic’ sunt indicali in Tabelul 7.4 7.2.2.2 In cazul cu valoarea sa freeventa sau ca in Gruparea s\ tuatiilor de proiectare accidentale, principala actiune variabila poate fi luata smica— cu valoarea sa evasipermanenta Tabelul 7.4 Stiri limita ultime de pierdere a capacitétii de rezistenta STR/GEO. Coeficienti partiali de iguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor in situatiile de proiectare accidentaliisi seismic’ (Gruparea accidentala si Gruparea seismic) ‘Acfiuni permanente ‘Acfiunea ‘Alte acfiuni variabile Cuefect | Cucfect accidental Acfiuni | nefavorabil | favorabil | predominati4y | Cea principala | Altele caracteristice | asupra asupra (daca exist’) Qui siguranei, | sigurantei, Oui Gesu Guat Coeficientit actiunilor in 10 Lo 10 mn vri gruparea accidental Coeficientir acfiunilor in 10 Lo 10 wri gruparea i>? seismica Notie 4s ~ Valoarea de proiestare a ai Ap,,~ Valoareade proiectare a actuni seismice Ap |= yx. Ap, Ap, ~ Valoatea caracterstics a ejiunit vie ~ Factor de importany i expunere a construe la cutremur 26 7.3 Stari limita de serviciu 7.3.1 Coeficienti partiali de sigurantii pentru actiuni 73.1.1 Coeficientii pariali de siguranga pentru starile limita de serviciu vor fi luafi egali cu 1,0 cu excepjia altor valori indicate in Tabelul 7.5 sau in reglementirile tehnice de specialitate Tabelul 7.5 Coeficienti partiali de siguran{a pentru combinarea (efectelor) actiunilor in ‘Acjiuni permanente Aghiuni variabile Girefect Cuefeet | Actiunea | te acini Combinajia/gruparea | nefavorabil | favorabil | principala x" de acjiuni ‘supra asupra sau Ons sigurantei, sigurantei, | predominant ree Grup Gent Our Caracteristica 1,0 You 1,0 Freeventa 10 10 via 10 reoventa z ; "Ad vero You 10 7.3.2 Criterii de serviciu 73.2.1 Criteriile de serviciu pentru clgdiri se referg la, de exemplu, rigiditatea plangeului, deplasarile relative de nivel, deplasarea laterala a cladirii,rigiditatea acoperisgului s.a. Criteriile pot fi exprimate ca limite ale deplasarilor orizontale sau verticale precum si a limite de confort pentru vibrati 7.3.2.2 Criteriile de serviciu, referitoare la confortul utiizatorilor, pentru care nu exist cerin{e normative pot fi specificate pentru fiecare proiect in parte cu acordul clientului 73.2.3 Criteriile de serviciu depind de functiunea cladirii si pot fi independente de materialele structurale utilizate in structura, 7