Sunteți pe pagina 1din 11

LEGE cu privire la Curtea Constitu ional# nr. 317-XIII din 13.12.

94
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/86 din 07.02.1995

***
CUPRINS Capitolul I DISPOZI&II GENERALE Articolul 1. Curtea Constitu ional# - autoritate de jurisdic ie constitu ional# Articolul 2. Legisla ia privind Curtea Constitu ional# Articolul 3. Principiile de activitate Articolul 4. Atribu iile Articolul 5. Durata mandatului Articolul 6. Structura Articolul 7. Pre&edintele Cur ii Constitu ionale Articolul 8. Atribu iile Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale Articolul 9. Obligativitatea execut#rii cererilor Cur ii Constitu ionale Articolul 10. Rapoartele Cur ii Constitu ionale Capitolul II STATUTUL DE JUDEC(TOR AL CUR&II CONSTITU&IONALE Articolul 11. Numirea Articolul 12. Jur#m(ntul Articolul 13. Independen a Articolul 14. Inamovibilitatea Articolul 15. Incompatibilit# i Articolul 16. Imunitatea Articolul 17. Obliga ii Articolul 18. Vacan a func iei Articolul 19. Ridicarea mandatului Articolul 20. Completarea vacan ei Articolul 21. Gradul de calificare, salariul, indemniza iile, pensiile 1.">Articolul 211. Organele care efectueaz# stabilirea &i plata pensiilor 2.">Articolul 212. Sursa de finan are Articolul 22. Garan iile de executare a mandatului Capitolul III EXERCITAREA JURISDIC&IEI Articolul 23. Plenul Cur ii Constitu ionale Articolul 24. Sesizarea Cur ii Constitu ionale Articolul 25. Subiec ii cu drept de sesizare Articolul 26. Actele Cur ii Constitu ionale Articolul 27. Votarea Articolul 28. Ac iunea actelor Cur ii Constitu ionale Articolul 281. Obliga ia autorit# ilor publice privind executarea actelor Cur ii Constitu ionale Articolul 282. Neexecutarea actelor Cur ii Constitu ionale Articolul 29. Publicitatea dezbaterilor

Articolul 30. Limba de procedur# Articolul 31. Limitele de competen # Articolul 32. Termenul de solu ionare a sesiz#rii Articolul 33. Legisla ia privind procedura jurisdic ional# Capitolul IV PERSONALUL DE SPECIALITATE *I ADMINISTRATIV Articolul 34. Secretariatul Cur ii Constitu ionale Articolul 35. Judec#torii-asisten i Articolul 36. Consiliul &tiin ific consultativ Capitolul V DISPOZI&II FINALE Articolul 37. Finan area activit# ii Articolul 38. Simbolurile puterii Articolul 39. Sigiliul Articolul 40. Sediul Articolul 41. Paza Capitolul VI DISPOZI&II TRANZITORII Articolul 42. Dispozi ii tranzitorii

Not : Vezi Hot. Parl. nr.318-XIII din 13.12.94 "Pentru punerea #n aplicarea a Legii cu privire la Curtea Constitu&ional " Parlamentul adopt prezenta lege.

Capitolul I DISPOZI&II GENERALE Articolul 1. Curtea Constitu ional# - autoritate de jurisdic ie constitu ional# (1) Curtea Constitu ional# este unica autoritate de jurisdic ie constitu ional# (n Republica Moldova. (2) Curtea Constitu ional# este independent# &i se supune numai Constitu iei. (3) Curtea Constitu ional#: a) garanteaz# suprema ia Constitu iei; b) asigur# realizarea principiului separ#rii puterii de stat (n putere legislativ#, putere executiv# &i putere judec#toreasc#; c) garanteaz# responsabilitatea statului fa # de cet# ean &i a cet# eanului fa # de stat. Articolul 2. Legisla ia privind Curtea Constitu ional# Curtea Constitu ional# se conduce (n activitatea sa de Constitu ie, de prezenta lege, Codul Jurisdic iei Constitu ionale. Articolul 3. Principiile de activitate Curtea Constitu ional# activeaz# (n baza principiilor: a) independen ei; b) colegialit# ii; c) legalit# ii; d) publicit# ii.

Articolul 4. Atribu iile (1) Curtea Constitu ional#: a) exercit# la sesizare controlul constitu ionalit# ii legilor, regulamentelor &i hot#r(rilor Parlamentului, a decretelor Pre&edintelui Republicii Moldova, a hot#r(rilor &i dispozi iilor Guvernului, precum &i a tratatelor interna ionale la care Republica Moldova este parte; b) interpreteaz# Constitu ia; c) se pronun # asupra ini iativelor de revizuire a Constitu iei; d) confirm# rezultatele referendumurilor republicane; e) confirm# rezultatele alegerii Parlamentului &i a Pre&edintelui Republicii Moldova, valideaz# mandatele deputa ilor &i al Pre&edintelui Republicii Moldova; f) constat# circumstan ele care justific# dizolvarea Parlamentului, demiterea Pre&edintelui Republicii Moldova, interimatul func iei de Pre&edinte, imposibilitatea Pre&edintelui Republicii Moldova de a-&i exercita atribu iile mai mult de 60 de zile; g) rezolv# excep iile de neconstitu ionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Suprem# de Justi ie; h) hot#r#&te asupra chestiunilor care au ca obiect constitu ionalitatea unui partid. (2) Competen a Cur ii Constitu ionale este prev#zut# de Constitu ie &i nu poate fi contestat# de nici o autoritate public#.
[Art.4 modificat prin Legea nr.141-XV din 21.03.03, #n vigoare 15.04.03] [Art.4 modificat prin Legea nr.1157-XV din 21.06.2002]

Articolul 5. Durata mandatului (1) Durata mandatului Cur ii Constitu ionale nu este limitat#. (2) Judec#torul Cur ii Constitu ionale poate de ine aceast# func ie pe durata a dou# mandate. Articolul 6. Structura (1) Curtea Constitu ional# se compune din 6 judec#tori, numi i pentru un mandat de 6 ani. (2) Doi judec#tori s(nt numi i de Parlament, doi de Pre&edintele Republicii Moldova &i doi de Consiliul Superior al Magistratului. (3) Pe l(ng# Curte Constitu ional# se formeaz# Secretariatul, care are sarcina de asigurare a activit# ii Cur ii. (4) Pe l(ng# Curtea Constitu ional# poate func iona un Consiliu &tiin ific consultativ. Articolul 7. Pre&edintele Cur ii Constitu ionale (1) Pre&edintele Cur ii Constitu ionale este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judec#torilor Cur ii. (2) Num#rul de candida i la func ia de Pre&edinte al Cur ii Constitu ionale este nelimitat. (3) Dac# la primul tur de scrutin candida ii nu (ntrunesc majoritatea de voturi, se va proceda la al doilea tur de scrutin &i va fi ales pre&edinte judec#torul care a ob inut cel mai mare num#r de voturi. (4) Dac# la cel de-al doilea tur de scrutin candida ii (ntrunesc acela&i num#r de voturi, pre&edintele va fi ales prin tragerea la sor i (ntre candida i. (5) Curtea Constitu ional# alege un judec#tor care va exercita func iile Pre&edintelui (n timpul absen ei acestuia. Articolul 8. Atribu iile Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale (1) Pre&edintele Cur ii Constitu ionale are urm#toarele atribu ii: a) convoac# Curtea Constitu ional# &i prezideaz# &edin ele acesteia; b) coordoneaz# activitatea Cur ii Constitu ionale &i repartizeaz# cauzele spre solu ionare; c) reprezint# Curtea Constitu ional# (n fa a autorit# ilor publice din ar# &i str#in#tate; d) constat# cazurile de (ncetare a mandatului judec#torului, prev#zute (n prezenta lege, &i sesizeaz# autoritatea public# ce l-a numit ca s# numeasc# un judec#tor pentru postul devenit vacant; 3

e) exercit# conducerea general# a Secretariatului Cur ii Constitu ionale, angajeaz# &i elibereaz# din func ie lucr#torii Secretariatului, (n condi iile acordului de munc#; f) depune spre aprobare la Curtea Constitu ional# regulamentul Secretariatului Cur ii, organigrama, statul lui de func ii, regulamentul Consiliului &tiin ific-consultativ de pe l(ng# Curtea Constitu ional#, aprob# regulamentul compartimentelor Secretariatului; g) (ndepline&te alte atribu ii prev#zute de prezenta lege &i de Codul Jurisdic iei Constitu ionale, de alte acte legislative. (2) Pre&edintele Cur ii Constitu ionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Cur ii, (n limita bugetului aprobat. (3) Pre&edintele Cur ii Constitu ionale emite ordine &i dispozi ii. Articolul 9. Obligativitatea execut#rii cererilor Cur ii Constitu ionale (1) Autorit# ile publice, alte persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate &i form# de organizare juridic#, s(nt obligate s# comunice informa iile, s# prezinte, (n termen de 15 zile, documentele &i actele pe care le de in, cerute de Curtea Constitu ional# pentru executarea atribu iilor sale. (2) Neexecutarea alin.(1) sau executarea lui necorespunz#toare, precum &i neprezentarea la &edin ele plenare din motive considerate de Curte ca fiind ne(ntemeiate, se sanc ioneaz# (n conformitate cu Codul Jurisdic iei Constitu ionale. Articolul 10. Rapoartele Cur ii Constitu ionale Curtea Constitu ional# prezint# anual autorit# ilor competente de a numi judec#tori rapoarte privind exercitarea jurisdic iei. Capitolul II STATUTUL DE JUDEC(TOR AL CUR&II CONSTITU&IONALE Articolul 11. Numirea (1) Judec#tor al Cur ii Constitu ionale poate fi persoana care de ine cet# enia Republicii Moldova, are domiciliul (n ar#, are preg#tire juridic# superioar#, (nalt# competen # profesional# &i o vechime de cel pu in 15 ani (n activitatea juridic#, (n (nv# #m(ntul juridic superior sau (n activitatea &tiin ific#. (2) Limita de v(rst# pentru numire (n func ia de judec#tor al Cur ii Constitu ionale este de 70 de ani. (3) Numirea se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat (n scris, al candidatului. +n cazul (n care candidatul ocup# o func ie incompatibil# cu aceea de judec#tor al Cur ii Constitu ionale sau este membru al unui partid sau al unei alte organiza ii politice, acordul trebuie s# cuprind# angajamentul candidatului de a demisiona, la data depunerii jur#m(ntului, din func ia pe care o ocup# &i de a-&i suspenda activitatea (n partid sau (n alt# organiza ie politic#.
[Art.11 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, #n vigoare 31.12.2009] [Art.11 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, #n vigoare 13.05.2008] [Art.11 modificat prin Legea nr.1332-XV din 26.09.2002]

Articolul 12. Jur#m(ntul (1) La intrarea (n exercitarea func iei, judec#torul Cur ii Constitu ionale depune (n fa a Parlamentului, Pre&edintelui Republicii Moldova &i Consiliului Superior al Magistratului urm#torul jur#m(nt: "Jur s# (ndeplinesc cinstit &i con&tiincios obliga iile de judec#tor al Cur ii Constitu ionale, s# ap#r or(nduirea constitu ional# a Republicii Moldova, s# m# supun (n exercitarea func iei numai &i numai Constitu iei". (2) Judec#torul (&i exercit# func ia de la data depunerii jur#m(ntului.

Articolul 13. Independen a (1) Judec#torii Cur ii Constitu ionale s(nt independen i (n exercitarea mandatului &i se supun numai Constitu iei. (2) Judec#torii Cur ii Constitu ionale nu pot fi tra&i la r#spundere juridic# pentru voturile sau opiniile exprimate (n exercitarea mandatului. Articolul 14. Inamovibilitatea (1) Judec#torul Cur ii Constitu ionale este inamovibil pe durata mandatului. (2) Mandatul de judec#tor al Cur ii Constitu ionale se suspend# &i se ridic# numai (n cazul stabilit de prezenta lege. (3) +n caz de ridicare a mandatului, judec#torul este eliberat din func ie, (n condi iile prezentei legi. (4) Judec#torul Cur ii Constitu ionale poate demisiona din proprie ini iativ#. Articolul 15. Incompatibilit# i Func ia de judec#tor al Cur ii Constitu ionale este incompatibil# cu oricare alt# func ie public# sau privat# retribuit#, cu excep ia activit# ii didactice &i &tiin ifice. Articolul 16. Imunitatea (1) Judec#torul Cur ii Constitu ionale nu poate fi re inut, arestat, perchezi ionat, cu excep ia cazurilor de infrac iune flagrant#, trimis (n judecat# contraven ional# sau penal# f#r# (ncuviin area prealabil# a Cur ii Constitu ionale. (2) Competen a de judecat# pentru infrac iunile &i delictele administrative s#v(r&ite de judec#torul Cur ii Constitu ionale apar ine Cur ii Supreme de Justi ie. (3) Intentarea de ac iune penal# &i cererea (ncuviin #rii trimiterii (n judecat# in de competen a Procurorului General. (4) De la data (ncuviin #rii trimiterii (n judecat#, judec#torul Cur ii Constitu ionale este suspendat de drept din func ie. +n caz de condamnare definitiv#, mandatul judec#torului este ridicat, (n condi iile prezentei legi. Articolul 17. Obliga ii Judec#torul Cur ii Constitu ionale este obligat: a) s#-&i (ndeplineasc# atribu iile cu impar ialitate &i (n respectul Constitu iei; b) s# p#streze secretul deliber#rilor &i al voturilor &i s# nu ia pozi ie public# sau s# dea consulta ii (n probleme de competen a Cur ii Constitu ionale; c) la adoptarea actelor Cur ii Constitu ionale s#-&i exprime votul afirmativ sau negativ; d) s# comunice Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale activitatea incompatibil# cu atribu iile pe care le exercit#; e) s# nu permit# folosirea func iei sale (n scop de propagand# de orice fel; f) s# se ab in# de la orice ac iune contrar# statutului de judec#tor; g) s# depun#, (n condi iile legii, declara ie cu privire la venituri &i proprietate.
[Art.17 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, #n vigoare 11.06.04]

Articolul 18. Vacan a func iei (1) Mandatul de judec#tor al Cur ii Constitu ionale (nceteaz# &i se declar# vacan a func iei (n caz de: a) expirare a mandatului; b) demisie; c) ridicare a mandatului; d) deces.

(2) +ncetarea mandatului &i vacan a func iei (n cazurile prev#zute la alin.(1) lit.a), b), d) se declar# prin dispozi ie a Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale, iar (n cazul prev#zut la lit.c) de c#tre Curtea Constitu ional#. Articolul 19. Ridicarea mandatului (1) Mandatul judec#torului Cur ii Constitu ionale (nceteaz# prin ridicarea imunit# ii judec#torului (n caz de: a) imposibilitate a exercit#rii func iei de judec#tor din motive de s#n#tate timp (ndelungat &i ne(ntrerupt (mai mult de 4 luni); b) (nc#lcare a jur#m(ntului &i a obliga iilor func iei; c) condamnare de c#tre instan a judec#toreasc# pentru s#v(r&irea unei infrac iuni; d) incompatibilitate. (2) Asupra ridic#rii imunit# ii judec#torului &i (ncet#rii exercit#rii func iei (n cazurile prev#zute (n alin. (1) decide Curtea Constitu ional#. (3) Controlul asupra semnalelor de (nc#lcare a jur#m(ntului sau a obliga iunilor func ionale de c#tre judec#tori se efectueaz# de un complet din 2 judec#tori, numi i prin dispozi ie a Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale. Articolul 20. Completarea vacan ei (1) +n cazul (ncet#rii mandatului judec#torului conform art. 18, Pre&edintele Cur ii sesizeaz# autoritatea competent# (n termen de cel mult 3 zile de la data declar#rii vacan ei func iei, solicit(ndu-i s# numeasc# un nou judec#tor. (2) Autoritatea competent# nume&te judec#torul (n termen de 15 zile de la data sesiz#rii Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale. Articolul 21. Gradul de calificare, salariul, indemniza iile, pensiile (1) Judec#torii Cur ii Constitu ionale, speciali&ti cu o preg#tire juridic# superioar# &i o (nalt# competen # profesional#, beneficiaz#, pe via #, din momentul desemn#rii (n aceast# func ie, de gradul superior de calificare a judec#torilor. (2) Pre&edintele Cur ii Constitu ionale este asimilat cu Pre&edintele Cur ii Supreme de Justi ie (n indemniza ii &i pensie. (3) Judec#torii Cur ii Constitu ionale s(nt asimila i cu vicepre&edintele Cur ii Supreme de Justi ie indemniza ii &i pensie. (4) Salarizarea Pre&edintelui &i judec#torilor Cur ii Constitu ionale se efectueaz# (n modul, condi iile &i m#rimile prev#zute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare (n sectorul bugetar, din mijloacele bugetului Cur ii Constitu ionale. (5) Judec#torul Cur ii Constitu ionale care s-a retras din componen a ei dup# atingerea limitei de v(rst# pentru aceast# func ie sau din cauza imposibilit# ii (ndelungate &i ne(ntrerupte (mai mult de 4 luni) din motive de s#n#tate de a-&i exercita atribu iile are dreptul la o (ndemniza ie de concediere egal# cu un salariu anual al func iei. Curtea Constitu ional# are dreptul de a acorda judec#torului care demisioneaz# o indemniza ie de concediere egal# cu cel mult 3 salarii lunare ale func iei. (6) Modul de asigurare cu pensii a judec#torului Cur ii Constitu ionale se stabile&te (n condi iile legii.
[Art.21 modificat prin Legea nr.447-XVI din 28.12.2006, #n vigoare 13.04.2007] [Art.21 modificat prin Legea nr.1221-XIII din 26.06.97]

Articolul 211. Organele care efectueaz# stabilirea &i plata pensiilor (1) Pensiile &i indemniza iile lunare viagere se stabilesc &i se pl#tesc de organele de asigur#ri sociale. (2) Organele de asigur#ri sociale au dreptul de control asupra autenticit# ii actelor ce confirm# stagiul de munc# &i venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
[Art.211 introdus prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, #n vigoare 23.03.2007]

Articolul 212. Sursa de finan are Cheltuielile pentru achitarea pensiilor &i indemniza iilor lunare viagere se suport# dup# cum urmeaz#: 50% din m#rimea stabilit# de la bugetul asigur#rilor sociale de stat &i 50% de la bugetul de stat.
[Art.212 #n redac&ia Legii nr.139-XVIII din 29.12.2009, #n vigoare 01.01.2010] [Art.212 introdus prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, #n vigoare 23.03.2007]

Articolul 22. Garan iile de executare a mandatului (1) Pe perioada de executare a mandatului de judec#tor al Cur ii Constitu ionale contractul de munc# la serviciul anterior se suspend#. (2) Dup# expirarea mandatului, judec#torului Cur ii Constitu ionale i se rezerv# func ia anterioar#, iar dac# ea este lichidat# i se ofer# o func ie echivalent# la aceea&i unitate sau la alta. (3) Cu persoana care urmeaz# s# exercite func ia anterioar# a judec#torului se (ncheie un contract de munc# pe un termen anumit, care se reziliaz# la revenirea judec#torului. Astfel se va proceda &i (n cazul (n care func ia anterioar# a judec#torului este ocupat# prin alegere sau concurs. (4) Durata de executare a mandatului de judec#tor se include (n vechimea (n munc# total# &i ne(ntrerupt#, (n specialitatea precedent#. (5) Judec#torul care la data exprim#rii mandatului a atins limita de v(rst# &i are vechimea (n munc# necesar# pension#rii este pensionat din func ia de judec#tor, (n condi iile legii. (6) Judec#torul are dreptul la concediu anual pl#tit pe durata de 36 de zile lucr#toare (lu(nduse drept baz# s#pt#m(na de munc# de 6 zile), la concediu nepl#tit pentru interesele personale.
[Alin.7 art.22 exclus prin Legea nr.90-XVIII din 04.12.2009, #n vigoare 18.12.2009]

Capitolul III EXERCITAREA JURISDIC&IEI Articolul 23. Plenul Cur ii Constitu ionale (1) Curtea Constitu ional# exercit# jurisdic ia (n &edin e plenare (plen.). (2) Plenul Cur ii Constitu ionale, pe l(ng# exercitarea jurisdic iei, conduce activitatea Cur ii (n ansamblu. (3) Cvorumul pentru plenul Cur ii Constitu ionale este de dou# treimi din num#rul judec#torilor Cur ii. (4) Curtea Constitu ional# este (n drept s# se convoace (n plen numai dup# ce au fost numi i cel pu in 4 judec#tori din partea tuturor autorit# ilor competente. Articolul 24. Sesizarea Cur ii Constitu ionale (1) Curtea Constitu ional# exercit# jurisdic ia la sesizarea f#cut# de subiec ii stabili i de prezenta lege, (n condi iile Codului Jurisdic iei Constitu ionale. (2) Sesizarea trebuie s# fie motivat# &i s# corespund# cerin elor prev#zute (n Codul Jurisdic iei Constitu ionale. (3) Sesizarea este semnat# de &eful organului (n al c#rui nume este f#cut#. (4) Modelul sesiz#rii &i modul depunerii ei s(nt prev#zute de Codul Jurisdic iei Constitu ionale. Articolul 25. Subiec ii cu drept de sesizare Dreptul de sesizare (l au: a) Pre&edintele Republicii Moldova; b) Guvernul; c) ministrul justi iei; d) Curtea Suprem# de Justi ie; e) Judec#toria Economic#; f) Procurorul General; g) deputatul (n Parlament; h) frac iunea parlamentar#; 7

i) avocatul parlamentar; j) Adunarea Popular# a G#g#uziei (Gagauz-Yeri) - (n cazurile supunerii controlului constitu ionalit# ii legilor, regulamentelor &i hot#r(rilor Parlamentului, a decretelor Pre&edintelui Republicii Moldova a hot#r(rilor &i dispozi iilor Guvernului, precum &i a tratatelor interna ionale la care Republica Moldova este parte, ce (ngr#desc (mputernicirile G#g#uziei.
[Art.25 completat prin Legea nr.18-XIV din 14.05.98] [Art.25 completat prin Legea nr.917-XIII din 11.07.96]

Articolul 26. Actele Cur ii Constitu ionale (1) Curtea Constitu ional# adopt# hot#r(ri, decizii &i emite avize. (2) Hot#r(rile &i avizele se adopt# (n numele Republicii Moldova. (3) Dup# adoptare, actele Cur ii Constitu ionale se pronun # (n plen. (4) Hot#r(rile &i avizele Cur ii Constitu ionale se public# (n Monitorul Oficial al Republicii Moldova (n decursul a 10 zile de la data adopt#rii. (5) Actele Cur ii Constitu ionale nu s(nt supuse nici unei c#i de atac, s(nt definitive &i intr# (n vigoare la data adopt#rii. La decizia Cur ii, unele acte intr# (n vigoare la data public#rii sau la data indicat# (n ele. (6) Actele Cur ii Constitu ionale s(nt semnate de Pre&edintele Cur ii sau de judec#torul care (l (nlocuie&te. (7) Hot#r(rile Cur ii Constitu ionale produc efect numai pentru viitor. Articolul 27. Votarea (1) Actele Cur ii se adopt# cu votul majorit# ii judec#torilor. (2) +n cazul (n care la adoptarea hot#r(rii privind constitu ionalitatea actului normativ sau a tratatului interna ional se (nregistreaz# paritate de voturi, actul normativ sau tratatul interna ional se prezum# constitu ional, iar cauza se sisteaz#. +n alte cazuri de paritate a voturilor se consider# c# hot#r(rea, decizia sau avizul nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei se sisteaz#, cu excep ia cazurilor prev#zute la art.4 alin.(1) lit.d), e), f) &i h), c(nd examinarea cauzei se am(n#. (3) Votarea se face deschis. La decizia plenului Cur ii Constitu ionale, unele acte pot fi votate (n mod secret. (4) Judec#torul nu este (n drept s# se eschiveze sau s# se ab in# de la votare. (5) Opinia separat# a judec#torului poate fi anexat#, la cerere, la actul adoptat.
[Art.27 modificat prin Legea nr.213-XVI din 23.10.2008, #n vigoare 14.11.2008] [Art.27 modificat prin Legea nr.1570-XV din 20.12.02, #n vigoare 15.01.03]

Articolul 28. Ac iunea actelor Cur ii Constitu ionale (1) Actele Cur ii Constitu ionale s(nt acte oficiale &i executorii, pe (ntreg teritoriul #rii, pentru toate autorit# ile publice &i pentru toate persoanele juridice &i fizice. (2) Actele normative sau unele p#r i ale acestora declarate neconstitu ionale devin nule &i nu se aplic# din momentul adopt#rii hot#r(rii respective a Cur ii Constitu ionale. (3) Consecin ele juridice ale actului normativ sau ale unor p#r i ale acestuia declarate neconstitu ionale s(nt (nl#turate conform legisla iei (n vigoare.
[Art.28 #n redac&ia Legii nr.1137-XV din 14.06.2002]

Articolul 281. Obliga ia autorit# ilor publice privind executarea actelor Cur ii Cosntitu ionale (1) Guvernul, (n termen de cel mult 3 luni de la data public#rii hot#r(rii Cur ii Constitu ionale, prezint# Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea &i completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor p#r i ale acestuia declarate neconstitu ionale. Proiectul de lege respectiv va fi examinat de Parlament (n mod prioritar. (2) Pre&edintele Republicii Moldova sau Guvernul, (n termen de 2 luni de la data public#rii hot#r(rii Cur ii Constitu ionale, modific# &i completeaz# sau abrog# actul sau unele p#r i ale acestuia declarate neconstitu ionale &i, dup# caz, emite sau adopt# un act nou.

(3) Actele emise (ntru executarea actelor normative sau a unor p#r i ale acestora declarate neconstitu ionale devin nule &i se abrog#. (4) Observa iile (constat#rile) Cur ii Constitu ionale privind lacunele (omisiunile) reglement#rilor normative, datorate nerealiz#rii unor prevederi constitu ionale, indicate (n adres#, urmeaz# s# fie examinate de instan a vizat#, care (n termen de cel mult 3 luni, va informa Curtea Constitu ional# despre rezultatele examin#rii.
[Art.281 introdus prin Legea nr.1137-XV din 14.06.2002]

Articolul 282. Neexecutarea actelor Cur ii Constitu ionale Neexecutarea, executarea necorespunz#toare, (mpiedicarea execut#rii Constitu ionale atrag dup# sine r#spunderea prev#zut# de legisla ia (n vigoare.
[Art.282 introdus prin Legea nr.1137-XV din 14.06.2002]

actelor Cur ii

Articolul 29. Publicitatea dezbaterilor -edin ele Cur ii Constitu ionale s(nt publice, dar Pre&edintele poate dispune &edin # secret# (n cazul (n care publicitatea poate d#una securit# ii statului &i ordinii publice. Articolul 30. Limba de procedur# (1) Procedura &i lucr#rile de secretariat (n Curtea Constitu ional# se efectueaz# (n limba de stat. Documentele prezentate (ntr-o alt# limb# se traduc (n limba de stat &i se aduc la cuno&tin # public#. (2) Participan ii la &edin # alolingvi pot s# vorbeasc#, s# dea explica ii prin interpret. Articolul 31. Limitele de competen # (1) Curtea Constitu ional# examineaz# numai chestiuni ce in de competen a ei. (2) S(nt supuse controlului constitu ionalit# ii numai actele normative adoptate dup# intrarea (n vigoare a Constitu iei adoptate la 29 iulie 1994. (3) Curtea Constitu ional# examineaz# (n exclusivitate probleme de drept. (4) Nu constituie obiect de examinare (n Curtea Constitu ional# hot#r(rile Parlamentului, decretele Pre&edintelui Republicii Moldova &i hot#r(rile Guvernului cu caracter individual.
Not : Se declar neconstitu&ionale dispozi&iile art.31 alin.(4) conform Hot. Cur&ii Constitu&ionale nr.29 din 21.12.2010, #n vigoare 21.12.2010 [Art.31 completat prin Legea nr.95 din 21.05.2010, #n vigoare 15.06.2010]

Articolul 32. Termenul de solu ionare a sesiz#rii Curtea Constitu ional# trebuie s# solu ioneze sesizarea (n termen de 6 luni de la data primirii materialelor. Articolul 33. Legisla ia privind procedura jurisdic ional# Procedura de jurisdic ie Constitu ional# este stabilit# (n Codul Jurisdic iei Constitu ionale. Capitolul IV PERSONALUL DE SPECIALITATE *I ADMINISTRATIV Articolul 34. Secretariatul Cur ii Constitu ionale (1) Secretariatul Cur ii Constitu ionale acord# Cur ii asisten # informa ional#, organizatoric#, &tiin ific# &i de alt# natur#, organizeaz# audien a cet# enilor, examineaz# (n prealabil sesiz#rile Cur ii Constitu ionale a c#ror solu ionare de c#tre judec#torii Cur ii nu este neap#rat#, acord# ajutor judec#torilor la preg#tirea dosarelor pentru examinare. (2) Secretariatul Cur ii Constitu ionale este condus de un &ef. (3) Regulamentul Secretariatului Cur ii Constitu ionale, organigrama &i statul lui de func ii se aprob# de Curtea Constitu ional#. (4) Personalul Secretariatului Cur ii Constitu ionale este compus din func ionari publici, supu&i reglement#rilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func ia public# &i statutul 9

func ionarului public, &i personal contractual, care desf#&oar# activit# i auxiliare, supus reglement#rilor legisla iei muncii.
[Art.34 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, #n vigoare 26.10.2010]

Articolul 35. Judec#torii-asisten i (1) Pre&edintele &i judec#torii Cur ii Constitu ionale s(nt asista i (n activitatea lor de 6 judec#tori-asisten i. (2) Judec#torii-asisten i trebuie s# de in# cet# enia Republicii Moldova, s# aib# domiciliul (n ar#, preg#tire juridic# superioar# &i o vechime de cel pu in 10 ani (n activitatea juridic# sau (n (nv# #m(ntul juridic superior. Ei s(nt angaja i (n func ie, prin concurs, pe termenul de p(n# la atingerea plafonului de v(rst# de 65 de ani. Comisia de examinare se nume&te de Pre&edintele Cur ii Constitu ionale, din 3 judec#tori, &eful Secretariatului &i al i func ionari ai Cur ii. (3) Judec#torii-asisten i s(nt asimila i cu judec#torii Cur ii de Apel &i au acela&i statut ca &i judec#torii din alte instan e judec#tore&ti. (4) Judec#torii-asisten i depun jur#m(ntul (n fa a plenului Cur ii Constitu ionale (n condi iile prev#zute la articolul 12 alineatele (1), (4) &i (6) din Legea cu privire la statutul judec#torului. Depunerea jur#m(ntului se consemneaz# (ntr-un proces-verbal,semnat de Pre&edintele Cur ii Constitu ionale &i de persoana care a depus jur#m(ntul. (5) Judec#torilor-asisten i, (n func ie de vechimea (n munc# &i de experien a profesional#, li se confer#, pe via #, gradul II &i gradul I de calificare a judec#torilor. Gradele de calificare se confer# judec#torilor-asisten i la &edin a plenar# a Cur ii Constitu ionale, dup# atestarea lor (n modul stabilit. (6) Judec#torii-asisten i beneficiaz# de imunitate. Lor li se aplic# prevederile articolului 16.
[Art.35 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, #n vigoare 31.12.2009] [Art.35 modificat prin Legea nr.213-XVI din 23.10.2008, #n vigoare 14.11.2008] [Art.35 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, #n vigoare 13.05.2008] [Art.35 completat prin Legea nr.1221-XIII din 26.06.97]

Articolul 36. Consiliul &tiin ific consultativ (1) Pe l(ng# Curtea Constitu ional# poate fi format un consiliu &tiin ific-consultativ din savan i &i speciali&ti practicieni (n domeniul dreptului. (2) Regulamentul Consiliului se aprob# de Curtea Constitu ional#. Capitolul V DISPOZI&II FINALE Articolul 37. Finan area activit# ii (1) Curtea Constitu ional# are un buget propriu, care face parte integrant# din bugetul de stat. (2) Bugetul Cur ii Constitu ionale se aprob# de Parlament, la propunerea Plenului Cur ii Constitu ionale, &i se include (n bugetul de stat.
[Art.37 modificat prin Legea nr.213-XVI din 23.10.2008, #n vigoare 14.11.2008]

Articolul 38. Simbolurile puterii (1) +n sala de &edin e a Cur ii Constitu ionale se afl# Stema de Stat Drapelul de Stat &i Constitu ia Republicii Moldova. (2) Judec#torii Cur ii Constitu ionale la &edin e poart# rob#, al c#rui model este aprobat de Curtea Constitu ional#. (3) Judec#torilor Cur ii Constitu ionale &i personalului de specialitate &i administrativ li se (nm(neaz# legitima ie. Modelul legitima iei &i modul de (nm(nare s(nt prev#zute de Regulamentul Secretariatului. Legitima ia judec#torilor Cur ii Constitu ionale este (nm(nat# de Pre&edintele Republicii Moldova.

10

Articolul 39. Sigiliul Curtea Constitu ional# are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat &i cu denumirea sa. Articolul 40. Sediul (1) Sediul Cur ii Constitu ionale este (n municipiul Chi&in#u. (2) -edin ele (n plen ale Cur ii Constitu ionale au loc la sediul ei. Articolul 41. Paza Paza sediului Cur ii Constitu ionale, iar dup# caz &i a Pre&edintelui Cur ii, este asigurat# (n condi iile legii. Capitolul VI DISPOZI&II TRANZITORII Articolul 42. (1) Curtea Constitu ional# se constituie (n cel mult 30 de zile de la data public#rii prezentei legi. (2) +n decursul a 5 zile de la constituire Curtea Constitu ional# (&i alege pre&edintele. (3) +n prima component# a Cur ii Constitu ionale judec#torii din partea Consiliului superior al Magistraturii s(nt numi i (n func ie de adunarea general# a judec#torilor populari &i a membrilor Judec#toriei Supreme. (4) Sesizarea Cur ii Constitu ionale din partea Cur ii Supreme de Justi ie p(n# la formarea acestuia este f#cut# de Judec#toria Suprem#, iar din partea Judec#toriei Economice - de c#tre Arbitrajul Republicii Moldova. (5) P(n# la formarea Consiliului Superior al Magistraturii, judec#torii Cur ii Constitu ionale depun jur#m(ntul (n fa a Parlamentului &i a Pre&edintelui Republicii Moldova. (6) P(n# la alegerea Pre&edintelui Cur ii Constitu ionale, &edin ele Cur ii s(nt convocate &i prezidate de judec#torul cel mai (n v(rst#. (7) P(n# la formarea Cur ii Supreme de Justi ie &i Cur ii de Apel, salariile &i indemniza iile Pre&edintelui, judec#torilor &i judec#torilor-asisten i ai Cur ii s(nt stabilite de Parlament. PRE*EDINTELE PARLAMENTULUI Chi in#u, 13 decembrie 1994. Nr.317-XIII. Petru LUCINSCHI

11