Sunteți pe pagina 1din 6

Hotararea Guvernului nr.

1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, artea ! nr. 6"2 din #0.0$.2008.
!n temeiul art. 108 din %onstitutia Romaniei, republicata, si al art. &' lit. c( din Ordonanta de ur)enta a Guvernului nr. "8/2000 privind re)imul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin *e)ea nr. '26/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta pre+enta ,otarare. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - .1( rin pre+enta ,otarare se stabileste procedura de re)lementare si control al transportului deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. .2( rocedura de re)lementare si control al transportului deseurilor se aplica deseurilor periculoase si deseurilor nepericuloase preva+ute in ane/a nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 8&6/2002 privind evidenta )estiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprin+and deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare. .#( 0ransportul deseurilor se reali+ea+a numai catre operatorii economici care detin autori+atie de mediu conform le)islatiei in vi)oare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare. .'( 1ste inter+is transportul deseurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor pre+entei ,otarari. Art. 2. - 2emnificatia unor termeni specifici utili+ati in pre+enta ,otarare este pre+entata in ane/a nr. ! 3 la Ordonanta de ur)enta a Guvernului nr. "8/2000 privind re)imul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin *e)ea nr. '26/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL II Transportul deseurilor periculoase Art. 3. - 0ransportul deseurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuala in care acestea se )enerea+a, se desfasoara in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.1"&/200" pentru aprobarea 4ormelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania, ale Re)ulamentului privind 0ransportul !nternational 5eroviar al Marfurilor ericuloase R!6 3pendice % la %onventia privind transporturile internationale feroviare .%O0!5(, semnata la 7erna la $ mai 1$80, astfel cum a fost modificata prin rotocolul ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 6$/2001, aprobata prin *e)ea nr. &#/2002, ale Ordonantei Guvernului nr. "/200& pentru aprobarea Re)ulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, republicata, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. &$0/200" pentru stabilirea unor re)uli privind transportul in trafic intern al marfurilor periculoase pe calea ferata, ale Ordonantei de ur)enta a Guvernului nr. 10$/200& privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin *e)ea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1."#0/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini, ale Ordonantei Guvernului nr. '2/1$$" privind transportul maritim si pe caile navi)abile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. #22/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor )enerate de nave si a re+iduurilor marfii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. '26/2006 privind aprobarea Re)ulilor de navi)atie pe %analul 6unare-Marea 4ea)ra si %analul oarta 3lba-Midia-4avodari. Art. 4. - .1( 0ransportul deseurilor periculoase se efectuea+a de la )enerator sau detinator, denumit in continuare e/peditor, catre operatorul economic care reali+ea+a operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit in continuare destinatar, respectandu-se prevederile pre+entei ,otarari. .2( 1/peditorul completea+a un formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, al carui model este pre+entat in ane/a nr. 1. .#( 5ormularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat, este transmis catre destinatarul deseurilor periculoase. .'( 6estinatarul deseurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informatii suplimentare din partea e/peditorului. 6aca destinatarul accepta efectuarea transportului, semnea+a si stampilea+a formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase. .&( 5ormularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat de catre destinatar, se transmite la a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obtine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase, termenul ma/im de raspuns fiind de " +ile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate. .6( *a stabilirea destinatarului si a traseului de transport al deseurilor periculoase, e/peditorul va avea in vedere, pe cat posibil, respectarea principiului pro/imitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de )enerare. ."( 3)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare are urmatoarele atributii9

a( de a semna si stampila formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, numai dupa ce verifica si anali+ea+a informatiile furni+ate, daca este de acord cu operatiile de tratare, valorificare sau eliminare aplicate deseurilor periculoase de catre destinatar: b( de a solicita informatii suplimentare de la e/peditorul deseurilor periculoase, de la operatorul instalatiei de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda 4ationala de Mediu, dupa ca+: c( de a verifica daca transportul deseurilor periculoase respecta re)imul ariilor naturale prote8ate si a 2iturilor 4atura 2000. .8( 5ormularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat potrivit prevederilor alin. ."( lit. a(, este transmis astfel9 a( e/peditorului deseurilor periculoase si a)entiei 8udetene pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla acesta, de catre a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare: b( inspectoratului pentru situatii de ur)enta al 8udetului in a carui ra+a teritoriala se afla e/peditorul pentru autori+area rutei transportului deseurilor periculoase, de catre e/peditor. .$( Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre e/peditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, si se autori+ea+a de catre inspectoratul pentru situatii de ur)enta al 8udetului in a carui ra+a teritoriala se afla e/peditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase. .10( 5ormularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se intocmeste in 6 e/emplare ori)inale si se pastrea+a dupa cum urmea+a9 a( un e/emplar la e/peditor: b( un e/emplar la destinatar: c( un e/emplar la transportator: d( un e/emplar la a)entia 8udeteana pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase: e( un e/emplar la inspectoratul pentru situatii de ur)enta al 8udetului in a carui ra+a teritoriala se afla e/peditorul deseurilor periculoase: f( un e/emplar la a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla e/peditorul deseurilor periculoase. .11( revederile alin. .1(-.10( se aplica si in ca+ul in care e/peditorul deseurilor periculoase, transportatorul si destinatarul acestora sunt acelasi operator economic. Art. 5. - 3probarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase poate fi o aprobare data pentru o anumita cate)orie de deseuri periculoase si un sin)ur transport sau poate fi o aprobare data pentru o anumita cate)orie de deseuri periculoase si mai multe transporturi, ca+ in care valabilitatea aprobarii este de 2 ani de la data acordarii acesteia. Art. . - .1( entru deseurile periculoase )enerate in cantitate mai mica de 1 t/an, formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, al carui model este preva+ut in ane/a nr. 2, nu trebuie sa contina aprobarea a)entiei pentru protectia mediului in ra+a careia se afla destinatarul deseurilor periculoase. .2( 6estinatarul deseurilor periculoase trebuie sa depuna la a)entia pentru protectia mediului in ra+a careia se afla un e/emplar din formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, semnat si stampilat, conform prevederilor pre+entei ,otarari. Art. !. - 5iecare transport de deseuri periculoase care sunt )enerate intr-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeasi cate)orie de deseuri periculoase trebuie sa fie insotit de formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase si de formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase. Art. ". - 1/peditorul completea+a, semnea+a si stampilea+a formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase. Art. #. - .1( 0ransportatorul semnea+a si stampilea+a formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, la primirea deseurilor periculoase. .2( 0ransportatorul transporta deseurile periculoase pe ruta aprobata in formularul de aprobare a transportului deseurilor periculoase si le preda destinatarului. Art. 1$. - .1( 6estinatarul, la primirea deseurilor periculoase, semnea+a si stampilea+a formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, confirmand acceptarea deseurilor periculoase. .2( 6estinatarul este obli)at sa preleve+e o proba din fiecare transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastre+e in conditii de si)uranta si etic,etata corespun+ator un interval de cel putin # luni. Art. 11. - .1( ersonalul an)a8at, inclusiv transportatorul deseurilor periculoase, detine ec,ipament special si este instruit asupra utili+arii acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in ca+ul unei poluari accidentale, in conformitate cu prevederile le)ale privind transportul marfurilor periculoase. .2( !n ca+ul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deseurilor periculoase anunta imediat inspectoratul pentru situatii de ur)enta si a)entia pentru protectia mediului de pe ra+a 8udetului unde s-a produs incidentul. Art. 12. - 5ormularul de e/peditie/transport deseuri periculoase se intocmeste in 6 e/emplare si se pastrea+a in acelasi mod ca si formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, asa cum este preva+ut la art. ' alin. .10(. Art. 13. - 6estinatarul, dupa efectuarea operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, semnea+a si stampilea+a formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, mentionand ca activitatea de colectare/ stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare a deseurilor periculoase s-a efectuat in conformitate cu le)islatia in vi)oare, si transmite o copie a acestuia la9 a( e/peditorul deseurilor periculoase: b( a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla e/peditorul deseurilor periculoase: c( a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare. Art. 14. - .1( !nspectoratul pentru situatii de ur)enta al 8udetului in a carui ra+a teritoriala se afla e/peditorul, dupa primirea unui

e/emplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al deseurilor periculoase si a unui e/emplar din formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase, notifica, cu '8 de ore inainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situatii de ur)enta 8udetene, precum si inspectoratele 8udetene de politie din 8udetele care vor fi tran+itate si cel de destinatie despre e/ecutarea transportului deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia. .2( !n ca+ul transportului feroviar si naval al deseurilor periculoase, dupa respectarea prevederilor alin. .1(, inspectoratul pentru situatii de ur)enta al 8udetului in a carui ra+a teritoriala se afla e/peditorul notifica sectiile re)ionale de politie transporturi care vor fi tran+itate si cea de destinatie despre transportul deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia. .#( !n ca+ul in care se reali+ea+a transporturi de deseuri periculoase din aceeasi cate)orie catre acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, e/peditorul este obli)at sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de ur)enta formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului transport. .'( !ncepand cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase preva+ut la alin. .#(, e/peditorul este obli)at sa informe+e inspectoratul pentru situatii de ur)enta cu '8 de ore inaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fa/, nota telefonica sau e-mail. !n informarea transmisa inspectoratului pentru situatii de ur)enta se preci+ea+a cantitatea de deseuri periculoase care se transporta, numarul formularului de aprobare a transportului deseurilor periculoase in ba+a caruia se reali+ea+a acesta si date pentru identificarea transportatorului, asa cum sunt preva+ute in formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase. .&( 5ormularele de e/peditie/transport deseuri periculoase intocmite pentru transporturile de deseuri periculoase care intra sub incidenta alin. .#( se pastrea+a la e/peditor, transportator si destinatar, acesta din urma avand obli)atia sa raporte+e anual a)entiei pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla ca deseurile periculoase au fost valorificate sau eliminate in conformitate cu prevederile le)ale. Art. 15. - .1( 0ransportul deseurilor periculoase care se )enerea+a intr-o cantitate mai mica de 1 t/an din aceeasi cate)orie de deseuri periculoase se efectuea+a in ba+a formularului de e/peditie/transport deseuri periculoase, in care se preci+ea+a clar ca aceste deseuri periculoase sunt )enerate intr-o cantitate mai mica de 1 t/an. .2( !n ca+ul transporturilor preva+ute la alin. .1(, formularul de e/peditie/transport deseuri periculoase se intocmeste in # e/emplare, care se pastrea+a astfel9 o copie la e/peditorul deseurilor periculoase, o copie la destinatarul deseurilor periculoase si o copie la transportatorul deseurilor periculoase. .#( 5ormularul de e/peditie/transport deseuri periculoase se pre+inta de catre e/peditor, transportator si destinatar la solicitarea or)anelor abilitate conform le)ii sa efectue+e controlul asupra )estionarii deseurilor periculoase. Art. 1 . - .1( !n ca+ul transportului de deseuri periculoase pe calea ferata se aplica aceeasi procedura conform art. 1-1&, cu mentiunea ca pentru obtinerea aprobarii de la a)entia 8udeteana pentru protectia mediului in a carei ra+a teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare e/peditorul deseurilor periculoase trebuie sa pre+inte si acceptul transportatorului. .2( !n ca+ul transportului deseurilor periculoase pe calea ferata, in lipsa oricaruia dintre documentele insotitoare ale transportului, va)onul este primit si retinut in punctul de destinatie, urmand ca destinatarul sa pre+inte documentele necesare in cel mult '8 de ore, in ca+ contrar, va)onul fiind rediri8at catre e/peditor. .#( %onditiile pentru transportul deseurilor periculoase pe calea ferata sunt preva+ute in Ordonanta Guvernului nr. '$/1$$$ privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin *e)ea nr. "88/2001. Art. 1!. - .1( 6eseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etic,etate in conformitate cu prevederile le)ale referitoare la transportul marfurilor periculoase. .2( Gestionarea ambala8elor cade in sarcina destinatarului, cu e/ceptia ca+urilor in care o alta parte isi asuma raspunderea in scris pentru )estionarea acestora. .#( 3mbala8ele deseurilor periculoase repre+inta de asemenea deseuri periculoase care intra sub incidenta pre+entei ,otarari. 1videnta )estiunii ambala8elor se reali+ea+a conform re)lementarilor in vi)oare.

CAPITOLUL III Transportul deseurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare te%porara Art. 1". - .1( !n ca+ul in care deseurile periculoase sunt transportate catre un detinator temporar in vederea colectarii sau stocarii temporare reali+ate in conditiile le)ii, transportul deseurilor periculoase se reali+ea+a in doua etape9 a( transportul deseurilor periculoase de la e/peditor la detinatorul temporar al deseurilor periculoase care reali+ea+a colectarea sau stocarea temporara a acestora: b( transportul deseurilor periculoase de la detinatorul temporar al deseurilor periculoase catre destinatarul final al deseurilor periculoase care reali+ea+a tratarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase. .2( !n prima etapa, detinatorul temporar al deseurilor periculoase este destinatar, iar in cea de-a doua etapa detinatorul temporar al deseurilor periculoase este e/peditor. .#( entru fiecare etapa dintre cele doua preva+ute la alin. .1( transportul deseurilor periculoase se reali+ea+a cu respectarea prevederilor art. 1-1". entru fiecare etapa se completea+a in mod corespun+ator formularele preva+ute in modelele pre+entate in ane/ele nr. 1 si 2.

CAPITOLUL I& Transportul deseurilor nepericuloase Art. 1#. - 0ransportul deseurilor nepericuloase se efectuea+a pe ba+a formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, al carui model este preva+ut in ane/a nr. #. Art. 2$. - .1( 6eseurile nepericuloase destinate eliminarii se transporta de la e/peditor la destinatar si se controlea+a pe ba+a formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase tipi+at, cu re)im special. .2( 5ormularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase se completea+a de catre e/peditor in # e/emplare si se pastrea+a dupa cum urmea+a9 un e/emplar semnat si stampilat la e/peditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mi8locului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului. .#( 6upa semnarea si stampilarea formularului de incarcaredescarcare de catre destinatar, acesta il transmite e/peditorului prin fa/ sau prin posta, cu confirmare de primire. .'( 5iecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit de un formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase. .&( 5ormularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase este inre)istrat de catre destinatar intr-un re)istru securi+at, inseriat si numerotat pe fiecare pa)ina. Art. 21. - 0ransportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare se efectuea+a pe ba+a formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, completat si semnat de catre e/peditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase. Art. 22. - .1( 5ormularul de incarcare-descarcare in ba+a caruia se reali+ea+a transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate colectarii/stocarii temporare/tratarii/ valorificarii/eliminarii se pastrea+a astfel9 o copie la e/peditorul deseurilor, o copie la destinatarul acestora si o copie la transportatorul deseurilor. .2( 1/peditorul, destinatarul si transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obli)ati sa pre+inte formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase la solicitarea or)anelor abilitate conform le)ii sa efectue+e controlul asupra )estionarii deseurilor. Art. 23. - .1( 0ransportul deseurilor municipale, efectuat de catre operatorii economici autori+ati sa preste+e serviciul de salubri+are in localitati, nu intra sub incidenta prevederilor pre+entei ,otarari. .2( Operatorii economici preva+uti la alin. .1( care efectuea+a transportul propriilor deseuri nepericuloase, cum ar fi deseurile de productie si deseurile asimilabile celor municipale, trebuie sa complete+e formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase. CAPITOLUL & Transportul deseurilor rezultate din acti'itatea %edicala Art. 24. - .1( Gestionarea deseurilor re+ultate din activitatile medicale se reali+ea+a in conformitate cu 4ormele te,nice privind )estionarea deseurilor re+ultate din activitatile medicale si Metodolo)ia de cule)ere a datelor pentru ba+a nationala de date privind deseurile re+ultate din activitatile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 21$/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. .2( 4u se vor accepta la transport deseurile ale caror ambala8e nu sunt etic,etate cu urmatoarele informatii9 datele de identificare ale unitatii sanitare, sectia/laborator, cantitate si data umplerii. .#( 0ransportul deseurilor periculoase re+ultate din activitatea medicala se face tinandu-se cont de urmatoarele9 a( toate ve,iculele utili+ate pentru transportul deseurilor periculoase re+ultate din activitatea medicala sunt evaluate de Ministerul 2anatatii ublice, prin institutele de sanatate publica, pe ba+a unei metodolo)ii ce va fi aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice, in termen de 60 de +ile de la intrarea in vi)oare a pre+entei ,otarari. !n interiorul ve,iculelor, deseurile periculoase re+ultate din activitatea medicala se transporta in containere din plastic cu capac, tip europubela, in po+itie verticala: b( ve,iculul utili+at pentru transportul deseurilor periculoase re+ultate din activitatea medicala trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte9 .i( sa fie destinat, amena8at special si utili+at numai pentru transportul deseurilor periculoase re+ultate din

activitatea medicala: .ii( sa fie autoutilitara sau autove,icul cu masa totala ma/ima autori+ata: .ii( compartimentul destinat containerelor sa fie separat de cabina soferului, sa fie reali+at din materiale usor lavabile si re+istente la abur si a)enti c,imici folositi la curatenie si de+infectie: .iv( sa aiba in dotare containere din plastic cu capac, tip europubela, in care sunt depo+itate deseurile ambalate in timpul transportului, in conditii de si)uranta: .v( sa aiba dispo+itive de fi/are a containerelor in timpul transportului: .vi( sa contina sisteme de asi)urare impotriva raspandirii deseurilor periculoase in mediu in ca+ de accident: .vii( sa e/iste permanent o trusa sau un minicompartiment ce contine saci din plastic, ec,ipament de protectie, ec,ipamente de curatenie, de+infectie, trusa de prim-a8utor: .viii( sa fie preva+ut cu trusa conform prevederilor 3cordului european privind transportul international rutier al marfurilor periculoase .3.6.R.(: .i/( compartimentul destinat containerelor va fi preva+ut cu sisteme de racire a aerului9 aer conditionat, ec,ipament fri)orific: ./( autove,iculul va fi marcat si inscriptionat cu datele de identificare ale societatii transportatoare pe ambele parti laterale, activitatea prestata ;0ransport deseuri periculoase re+ultate din activitatea medicala;, picto)rama ; ericol biolo)ic; si marca8 3.6.R.: c( operatorii economici care transporta deseuri periculoase re+ultate din activitatea medicala, care la data intrarii in vi)oare a pre+entei ,otarari nu detin referat te,nic pentru autove,iculul care transporta deseuri periculoase re+ultate din activitatea medicala, au obli)ativitatea de a-l solicita si obtine in termen de 6 luni de la intrarea in vi)oare a pre+entei ,otarari. !n ca+ul in care referatul te,nic nu se obtine in acest termen de 6 luni, se suspenda dreptul de a utili+a autove,iculul pentru transportul deseurilor periculoase re+ultate din activitatea medicala: d( transportul deseurilor periculoase de la unitatea medicala in care acestea se produc si care este e/peditorul deseurilor si pana la destinatarul deseurilor, repre+entat de instalatia in care acestea sunt tratate sau eliminate, se reali+ea+a cu respectarea prevederilor pre+entei ,otarari. .'( entru toate cantitatile de deseuri periculoase re+ultate din activitatea medicala, transportatorul - c,iar daca acesta este si destinatar - va respecta prevederile art. 1-1", preci+and in formularele ale caror modele sunt pre+entate in ane/ele nr. 1 si 2 cantitatea cumulata e/act, prin cantarire la e/peditori, pe un transport dintr-o anumita +ona. 5ormularul va contine o ane/a cu e/peditorii si cantitatile individuale. CAPITOLUL &I (anctiuni Art. 25. - .1( !ncalcarea prevederilor pre+entei ,otarari atra)e raspunderea civila sau contraventionala, dupa ca+. .2( <rmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctionea+a dupa cum urmea+a9 a( abandonarea deseurilor pe traseu de catre operatorii de transport, nerespectarea prevederilor art. 1 alin. .#(, ale art. 6 alin. .2(, art. 11 alin. .2(, art. 1#, art. 1' alin. .1( si .2(, art. 1$ sau ale art. 2' alin. .1(, .2(, alin. .#( lit. a(, b( si d(, alin. .'(, cu amenda de la 1&.000 lei la #0.000 lei: b( nerespectarea prevederilor art. ', ", 8, art. 1' alin. .#(-.&(, art. 20 si 21, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei: c( nerespectarea prevederilor art. $, 10, 12, art. 1& alin. .2(, art. 18 alin. .#(, art. 22 si ale art. 2# alin. .2(, cu amenda de la &.000 lei la 10.000 lei: d( transportul deseurilor municipale efectuate de operatori neautori+ati pentru prestarea serviciului de salubri+are in localitati, cu amenda de la #.000 lei la 6.000 lei. .#( !n ca+ul savarsirii contraventiilor preva+ute la alin. .2( lit. a(, se aplica pe lan)a sanctiunea contraventionala principala si sanctiunea contraventionala complementara a confiscarii mi8locului de transport destinat sau folosit la savarsirea faptei. .'( Mi8locul de transport confiscat potrivit alin. .#( se valorifica in conditiile preva+ute de Ordonanta Guvernului nr. 1'/200" pentru re)lementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit le)ii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin *e)ea nr. 2"'/200", cu modificarile si

completarile ulterioare. .&( !n ca+ul in care se dispune masura confiscarii mi8locului de transport, a)entul constatator intreprinde masurile necesare pentru transportul deseurilor catre operatorii economici care detin autori+atie de mediu conform le)islatiei in vi)oare pentru activitatile de tratare/valorificare/eliminare, toate c,eltuielile fiind suportate de catre contravenient. Art. 2 . - %onstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor preva+ute la art. 2& se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si 6e+voltarii 6urabile si Ministerului !nternelor si Reformei 3dministrative, alaturi de personalul imputernicit din cadrul Ministerului 3)riculturii si 6e+voltarii Rurale, Ministerului 0ransporturilor, Ministerului 2anatatii ublice sau Ministerului 1conomiei si 5inantelor, dupa ca+, conform competentelor institutiilor nominali+ate. Art. 2!. - .1( %ontraventiilor preva+ute la art. 2& le sunt aplicabile dispo+itiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind re)imul 8uridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin *e)ea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. .2( %ontravenientul poate ac,ita pe loc sau in termen de cel mult '8 de ore de la data inc,eierii procesuluiverbal ori, dupa ca+, de la data comunicarii acestuia 8umatate din minimul amen+ii preva+ute la art. 2&, a)entul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. CAPITOLUL &II Dispozitii )inale Art. 2". - 3ne/ele nr. 1-# fac parte inte)ranta din pre+enta ,otarare. Art. 2#. - .1( re+enta ,otarare intra in vi)oare la $0 de +ile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !. .2( *a data intrarii in vi)oare a pre+entei ,otarari se abro)a Ordinul ministrului a)riculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/200' pentru aprobarea rocedurii de re)lementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !, nr. #2' din 1& aprilie 200', cu modificarile si completarile ulterioare. R!M-M!4!20R< %3*!4 O 12%<-03R!%134< %ontrasemnea+a9 --------------Ministrul mediului si de+voltarii durabile, 3ttila =orodi Ministrul transporturilor, *udovic Orban p. Ministrul sanatatii publice, Mircea Manuc, secretar de stat p. Ministrul a)riculturii si de+voltarii rurale, G,eor),e 3lbu, secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative, %ristian 6avid p. Ministrul economiei si finantelor, 1u)en 0eodorovici, secretar de stat 7ucuresti, 10 septembrie 2008. 4r. 1.061.