Sunteți pe pagina 1din 137

LEGE nr.

134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedur civil


Acest act a fost introdus sub denumirea Codul de procedur civil. Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 485 din data de 15 iulie 2010

CODUL DE PROCEDUR CIVIL din 1 iulie 2010


________ *) Prezentul Cod de procedur civil intr n vigoare la data care va fi stabilit prin legea pentru punerea n aplicare a acestuia. (n.n. - a se vedea art. 1119 alin. (1) ) Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

TITLUL PRELIMINAR Domeniul de re!lementare al Codului de "ro#edur$ #i%il$ &i "rin#i"iile 'undamentale ale "ro#e(ului #i%il
CAPITOLUL I Domeniul de re!lementare al Codului de "ro#edur$ #i%il$
Art) 1 O*ie#tul &i (#o"ul Codului de "ro#edur$ #i%il$
+1,Codul de procedur civil denu!it n continuare codul stabile"te regulile de co!peten# "i de $udecare a cauzelor civile precu! "i cele de e%ecutare a &otr'rilor instan#elor "i a altor titluri e%ecutorii n scopul nfptuirii $usti#iei n !aterie civil. +2,(n nfptuirea $usti#iei instan#ele $udectore"ti ndeplinesc un serviciu de interes public asigur'nd respectarea ordinii de drept a libert#ilor funda!entale a drepturilor "i intereselor legiti!e ale persoanelor fizice "i persoanelor $uridice aplicarea legii "i garantarea supre!a#iei acesteia.

Art) 2 A"li#a*ilitatea !eneral$ a Codului de "ro#edur$ #i%il$


+1,)ispozi#iile prezentului cod constituie procedura de drept co!un n !aterie civil. +2,)e ase!enea dispozi#iile prezentului cod se aplic "i n !ateriile regle!entate de alte legi n !sura n care acestea nu cuprind dispozi#ii contrare. +-,(n sensul prezentului cod prin !aterie civil se n#elege orice raport de drept privat "i de drept public cu e%cep#ia celor supuse legii penale dac prin lege nu se dispune altfel.

Art) - A"li#area "rioritar$ a tratatelor interna.ionale "ri%itoare la dre"turile omului


+1,(n !ateriile regle!entate de prezentul cod dispozi#iile privind drepturile "i libert#ile persoanelor vor fi interpretate "i aplicate n concordan# cu Con(titu.ia )eclara#ia *niversal a )repturilor +!ului cu pactele "i cu celelalte tratate la care ,o!'nia este parte. +2,)ac e%ist neconcordan#e ntre pactele "i tratatele privitoare la drepturile funda!entale ale o!ului la care ,o!'nia este parte "i prezentul cod au prioritate regle!entrile interna#ionale cu e%cep#ia cazului n care prezentul cod con#ine dispozi#ii !ai favorabile.

Art) / A"li#area "rioritar$ a dre"tului #omunitar


(n !ateriile regle!entate de prezentul cod nor!ele obligatorii ale dreptului co!unitar se aplic n !od prioritar indiferent de calitatea sau de statutul pr#ilor.

CAPITOLUL II Prin#i"iile 'undamentale ale "ro#e(ului #i%il


Art) 0 1ndatoririle "ri%ind "rimirea &i (olu.ionarea #ererilor
+1,-udectorii au ndatorirea s pri!easc "i s solu#ioneze orice cerere de co!peten#a instan#elor $udectore"ti potrivit legii. .ce"tia nu pot refuza s $udece pe !otiv c legea nu prevede este neclar sau inco!plet. +2,/ste interzis $udectorului s stabileasc dispozi#ii general obligatorii prin &otr'rile pe care le pronun# n cauzele ce i sunt supuse $udec#ii.

Art) 2 Dre"tul la un "ro#e( e#3ita*il4 5n termen o"tim &i "re%i6i*il


+1,+rice persoan are dreptul la $udecarea cauzei sale n !od ec&itabil n ter!en opti! "i previzibil de ctre o instan# independent i!par#ial "i stabilit de lege. (n acest scop instan#a este datoare s dispun toate !surile per!ise de lege "i s asigure desf"urarea cu celeritate a $udec#ii. +2,)ispozi#iile alin. (1) se aplic n !od corespunztor "i n faza e%ecutrii silite.

Art) 7 Le!alitatea
+1,Procesul civil se desf"oar n confor!itate cu dispozi#iile legii. +2,-udectorul are ndatorirea de a asigura respectarea dispozi#iilor legii privind realizarea drepturilor "i ndeplinirea obliga#iilor pr#ilor din proces.

Art) 8 E!alitatea
(n procesul civil pr#ilor le este garantat e%ercitarea drepturilor procesuale n !od egal "i fr discri!inri.

Art) 9 Dre"tul de di("o6i.ie al "$r.ilor


+1,Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau n cazurile anu!e prevzute de lege la cererea altei persoane organiza#ii ori a unei autorit#i sau institu#ii publice ori de interes public. +2,+biectul "i li!itele procesului sunt stabilite prin cererile "i aprrile pr#ilor. +-,(n condi#iile legii partea poate dup caz renun#a la $udecarea cererii de c&e!are n $udecat sau la nsu"i dreptul pretins poate recunoa"te preten#iile pr#ii adverse se poate nvoi cu aceasta pentru a pune capt n tot sau n parte procesului poate renun#a la e%ercitarea cilor de atac ori la e%ecutarea unei &otr'ri. )e ase!enea partea poate dispune de drepturile sale n orice alt !od per!is de lege.

Art) 10 O*li!a.iile "$r.ilor 5n de('$&urarea "ro#e(ului

+1,Pr#ile au obliga#ia s ndeplineasc actele de procedur n condi#iile ordinea "i ter!enele stabilite de lege sau de $udector s "i probeze preten#iile "i aprrile s contribuie la desf"urarea fr nt'rziere a procesului ur!rind tot astfel finalizarea acestuia. +2,)ac o parte de#ine un !i$loc de prob $udectorul poate la cererea celeilalte pr#i sau din oficiu s dispun nf#i"area acestuia sub sanc#iunea pl#ii unei a!enzi $udiciare.

Art) 11 O*li!a.iile ter.ilor 5n de('$&urarea "ro#e(ului


+rice persoan este obligat n condi#iile legii s spri$ine realizarea $usti#iei. Cel care fr !otiv legiti! se sustrage de la ndeplinirea acestei obliga#ii poate fi constr'ns s o e%ecute sub sanc#iunea pl#ii unei a!enzi $udiciare "i dac este cazul a unor daune-interese.

Art) 12 :una;#redin.$
+1,)repturile procesuale trebuie e%ercitate cu bun-credin# potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege "i fr a se nclca drepturile procesuale ale altei pr#i. +2,Partea care "i e%ercit drepturile procesuale n !od abuziv rspunde pentru pre$udiciile !ateriale "i !orale cauzate. /a va putea fi obligat potrivit legii "i la plata unei a!enzi $udiciare. +-,)e ase!enea partea care nu "i ndepline"te cu bun-credin# obliga#iile procesuale rspunde potrivit alin. (0).

Art) 1- Dre"tul la a"$rare


+1,)reptul la aprare este garantat. +2,Pr#ile au dreptul n tot cursul procesului de a fi reprezentate sau dup caz asistate n condi#iile legii. (n recurs cererile "i concluziile pr#ilor nu pot fi for!ulate "i sus#inute dec't prin avocat sau dup caz consilier $uridic cu e%cep#ia situa#iei n care partea sau !andatarul acesteia so# ori rud p'n la gradul al doilea inclusiv este licen#iat n drept. +-,Pr#ilor li se asigur posibilitatea de a participa la toate fazele de desf"urare a procesului. /le pot s ia cuno"tin# de cuprinsul dosarului s propun probe s "i fac aprri s "i prezinte sus#inerile n scris "i oral "i s e%ercite cile legale de atac cu respectarea condi#iilor prevzute de lege. +/,1nstan#a poate dispune nf#i"area n persoan a pr#ilor c&iar atunci c'nd acestea sunt reprezentate.

Art) 1/ Contradi#torialitatea
+1,1nstan#a nu poate &otr asupra unei cereri dec't dup citarea sau nf#i"area pr#ilor dac legea nu prevede altfel. +2,Pr#ile trebuie s "i fac cunoscute reciproc "i n ti!p util direct sau prin inter!ediul instan#ei dup caz !otivele de fapt "i de drept pe care "i nte!eiaz preten#iile "i aprrile precu! "i !i$loacele de prob de care n#eleg s se foloseasc astfel nc't fiecare dintre ele s "i poat organiza aprarea. +-,Pr#ile au obliga#ia de a e%pune situa#ia de fapt la care se refer preten#iile "i aprrile lor n !od corect "i co!plet fr a denatura sau o!ite faptele care le sunt cunoscute. Pr#ile au obliga#ia de a e%pune un punct de vedere propriu fa# de afir!a#iile pr#ii adverse cu privire la !pre$urri de fapt relevante n cauz. +/,Pr#ile au dreptul de a discuta "i argu!enta orice c&estiune de fapt sau de drept invocat n cursul procesului de ctre orice participant la proces inclusiv de ctre instan# din oficiu. +0,1nstan#a este obligat n orice proces s supun discu#iei pr#ilor toate cererile e%cep#iile "i !pre$urrile de fapt sau de drept invocate. +2,1nstan#a "i va nte!eia &otr'rea nu!ai pe !otive de fapt "i de drept pe e%plica#ii sau pe !i$loace de prob care au fost supuse n prealabil dezbaterii contradictorii.

Art) 10 Oralitatea
Procesele se dezbat oral cu e%cep#ia cazului n care legea dispune altfel sau c'nd pr#ile solicit e%pres instan#ei ca $udecata s se fac nu!ai pe baza actelor depuse la dosar.

Art) 12 Nemi<lo#irea
Probele se ad!inistreaz de ctre instan#a care $udec procesul cu e%cep#ia cazurilor n care legea stabile"te altfel.

Art) 17 Pu*li#itatea
2edin#ele de $udecat sunt publice n afar de cazurile prevzute de lege.

Art) 18 Lim*a de('$&ur$rii "ro#e(ului


+1,Procesul civil se desf"oar n li!ba ro!'n. +2,Cet#enii ro!'ni apar#in'nd !inorit#ilor na#ionale au dreptul s se e%pri!e n li!ba !atern n fa#a instan#elor de $udecat n condi#iile legii. +-,Cet#enii strini "i apatrizii care nu n#eleg sau nu vorbesc li!ba ro!'n au dreptul de a lua cuno"tin# de toate actele "i lucrrile dosarului de a vorbi n instan# "i de a pune concluzii prin interpret. +/,Cererile "i actele procedurale se ntoc!esc nu!ai n li!ba ro!'n.

Art) 19 Continuitatea
-udectorul nvestit cu solu#ionarea cauzei nu poate fi nlocuit pe durata procesului dec't pentru !otive te!einice n condi#iile legii.

Art) 20 Re("e#tarea "rin#i"iilor 'undamentale


-udectorul are ndatorirea s asigure respectarea "i s respecte el nsu"i principiile funda!entale ale procesului civil sub sanc#iunile prevzute de lege.

Art) 21 1n#er#area de 5m"$#are a "$r.ilor


+1,-udectorul va reco!anda pr#ilor solu#ionarea a!iabil a litigiului prin !ediere potrivit legii speciale. +2,(n tot cursul procesului $udectorul va ncerca !pcarea pr#ilor d'ndu-le ndru!rile necesare potrivit legii.

Art) 22 Rolul <ude#$torului 5n a'larea ade%$rului

+1,-udectorul solu#ioneaz litigiul confor! regulilor de drept care i sunt aplicabile. +2,-udectorul are ndatorirea s struie prin toate !i$loacele legale pentru a preveni orice gre"eal privind aflarea adevrului n cauz pe baza stabilirii faptelor "i prin aplicarea corect a legii n scopul pronun#rii unei &otr'ri te!einice "i legale. (n acest scop cu privire la situa#ia de fapt "i !otivarea n drept pe care pr#ile le invoc $udectorul este n drept s le cear s prezinte e%plica#ii oral sau n scris s pun n dezbaterea acestora orice !pre$urri de fapt sau de drept c&iar dac nu sunt !en#ionate n cerere sau n nt'!pinare s dispun ad!inistrarea probelor pe care le consider necesare precu! "i alte !suri prevzute de lege c&iar dac pr#ile se !potrivesc. +-,-udectorul poate dispune introducerea n cauz a altor persoane n condi#iile legii. Persoanele astfel introduse n cauz vor avea posibilitatea dup caz de a renun#a la $udecat sau la dreptul pretins de a ac&iesa la preten#iile recla!antului ori de a pune capt procesului printr-o tranzac#ie. +/,-udectorul d sau restabile"te calificarea $uridic a actelor "i faptelor deduse $udec#ii c&iar dac pr#ile le-au dat o alt denu!ire. (n acest caz $udectorul este obligat s pun n discu#ia pr#ilor calificarea $uridic e%act. +0,Cu toate acestea $udectorul nu poate sc&i!ba denu!irea sau te!eiul $uridic n cazul n care pr#ile n virtutea unui acord e%pres privind drepturi de care potrivit legii pot dispune au stabilit calificarea $uridic "i !otivele de drept asupra crora au n#eles s li!iteze dezbaterile dac astfel nu se ncalc drepturile sau interesele legiti!e ale altora. +2,-udectorul trebuie s se pronun#e asupra a tot ceea ce s-a cerut fr ns a dep"i li!itele nvestirii n afar de cazurile n care legea ar dispune altfel.

Art) 2- Re("e#tul #u%enit <u(ti.iei


+1,Cei prezen#i la "edin#a de $udecat sunt datori s !anifeste respectul cuvenit fa# de instan# "i s nu tulbure buna desf"urare a "edin#ei de $udecat. +2,Pre"edintele veg&eaz ca ordinea "i sole!nitatea "edin#ei s fie respectate put'nd lua n acest scop orice !sur prevzut de lege.

CAPITOLUL III A"li#area le!ii de "ro#edur$ #i%il$


Art) 2/ Le!ea a"li#a*il$ "ro#e(elor noi
)ispozi#iile legii noi de procedur se aplic nu!ai proceselor "i e%ecutrilor silite ncepute dup intrarea acesteia n vigoare.

Art) 20 Le!ea a"li#a*il$ "ro#e(elor 5n #ur(


+1,Procesele n curs de $udecat precu! "i e%ecutrile silite ncepute sub legea vec&e r!'n supuse acelei legi. +2,Procesele n curs de $udecat la data sc&i!brii co!peten#ei instan#elor legal nvestite vor continua s fie $udecate de acele instan#e potrivit legii sub care au nceput. (n caz de tri!itere spre re$udecare dispozi#iile legale privitoare la co!peten# n vigoare la data c'nd a nceput procesul r!'n aplicabile. +-,(n cazul n care instan#a nvestit este desfiin#at dosarele se vor tri!ite din oficiu instan#ei co!petente potrivit legii noi. )ispozi#iile alin. (1) r!'n aplicabile.

Art) 22 Le!ea a"li#a*il$ mi<loa#elor de "ro*$


+1,Condi#iile de ad!isibilitate "i puterea doveditoare a probelor preconstituite "i a prezu!#iilor legale sunt guvernate de legea n vigoare la data producerii faptelor $uridice care fac obiectul proba#iunii. +2,.d!inistrarea probelor se face potrivit legii n vigoare la data ad!inistrrii lor.

Art) 27 Le!ea a"li#a*il$ 3ot$rrilor


3otr'rile r!'n supuse cilor de atac !otivelor "i ter!enelor prevzute de legea sub care a nceput procesul.

Art) 28 Teritorialitatea le!ii de "ro#edur$


+1,)ac prin lege nu se dispune altfel dispozi#iile legii de procedur se aplic proceselor de pe ntregul teritoriu al #rii. +2,(n cazul raporturilor procesuale cu ele!ent de e%traneitate deter!inarea legii de procedur aplicabile se face potrivit nor!elor cuprinse n cartea a 411-a. -****-

CARTEA I Di("o6i.ii !enerale TITLUL I A#.iunea #i%il$


Art) 29 No.iunea
.c#iunea civil este ansa!blul !i$loacelor procesuale prevzute de lege pentru protec#ia dreptului subiectiv pretins de ctre una dintre pr#i sau a unei alte situa#ii $uridice precu! "i pentru asigurarea aprrii pr#ilor n proces.

Art) -0 Cererile 5n <u(ti.ie


+1,+ricine are o preten#ie !potriva unei alte persoane ori ur!re"te solu#ionarea n $usti#ie a unei situa#ii $uridice are dreptul s fac o cerere naintea instan#ei co!petente. +2,Cererile n $usti#ie sunt principale accesorii adi#ionale "i incidentale. +-,Cererea principal este cererea introductiv de instan#. /a poate cuprinde at't capete de cerere principale c't "i capete de cerere accesorii. +/,Cererile accesorii sunt acele cereri a cror solu#ionare depinde de solu#ia dat unui capt de cerere principal. +0,Constituie cerere adi#ional acea cerere prin care o parte !odific preten#iile sale anterioare. +2,Cererile incidentale sunt cererile for!ulate n cadrul unui proces aflat n curs de desf"urare.

Art) -1 A"$r$rile
.prrile for!ulate n $usti#ie pot fi de fond sau procedurale.

Art) -2 Condi.iile de e=er#itare a a#.iunii #i%ile


+1,+rice cerere poate fi for!ulat "i sus#inut nu!ai dac autorul acesteia5 a,poate sta n $udecat n condi#iile legii6

*,are calitate procesual6 #,for!uleaz o preten#ie6 d,$ustific un interes. +2,)ispozi#iile alin. (1) se aplic n !od corespunztor "i n cazul aprrilor.

Art) -- Intere(ul de a a#.iona


1nteresul trebuie s fie deter!inat legiti! personal nscut "i actual. Cu toate acestea c&iar dac interesul nu este nscut "i actual se poate for!ula o cerere cu scopul de a preveni nclcarea unui drept subiectiv a!enin#at sau pentru a prent'!pina producerea unei pagube i!inente "i care nu s-ar putea repara.

Art) -/ Reali6area dre"turilor a'e#tate de un termen


+1,Cererea pentru predarea unui bun la !plinirea ter!enului contractual poate fi fcut c&iar nainte de !plinirea acestui ter!en. +2,7e poate de ase!enea cere nainte de ter!en e%ecutarea la ter!en a obliga#iei de ntre#inere sau a altei presta#ii periodice. +-,Pot fi ncuviin#ate nainte de !plinirea ter!enului "i alte cereri pentru e%ecutarea la ter!en a unor obliga#ii ori de c'te ori se va constata c acestea pot prent'!pina o pagub nse!nat pe care recla!antul ar ncerca-o dac ar a"tepta !plinirea ter!enului.

Art) -0 Con(tatarea e=i(ten.ei (au ine=i(ten.ei unui dre"t


Cel care are interes poate s cear constatarea e%isten#ei sau ine%isten#ei unui drept. Cererea nu poate fi pri!it dac partea poate cere realizarea dreptului pe orice alt cale prevzut de lege.

Art) -2 Le!itimarea "ro#e(ual$ a altor "er(oane


(n cazurile "i condi#iile prevzute e%clusiv prin lege se pot introduce cereri sau se pot for!ula aprri "i de persoane organiza#ii institu#ii sau autorit#i care fr a $ustifica un interes personal ac#ioneaz pentru aprarea drepturilor ori intereselor legiti!e ale unor persoane aflate n situa#ii speciale sau dup caz n scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.

Art) -7 Tran(miterea #alit$.ii "ro#e(uale


Calitatea de parte se poate trans!ite legal sau conven#ional ca ur!are a trans!isiunii n condi#iile legii a drepturilor ori situa#iilor $uridice deduse $udec#ii.

Art) -8 >itua.ia "ro#e(ual$ a 5n(tr$in$torului &i a (u##e(orilor ($i


+1,)ac n cursul procesului dreptul litigios este trans!is prin acte ntre vii cu titlu particular $udecata va continua ntre pr#ile ini#iale. )ac ns transferul este fcut n condi#iile legii prin acte cu titlu particular pentru cauz de !oarte $udecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului dup caz. +2,(n toate cazurile succesorul cu titlu particular este obligat s intervin n cauz dac are cuno"tin# de e%isten#a procesului sau poate s fie introdus n cauz la cerere ori din oficiu. (n acest caz instan#a va decide dup !pre$urri "i #in'nd sea!a de pozi#ia celorlalte pr#i dac nstrintorul sau succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia va r!'ne sau dup caz va fi scos din proces. )ac nstrintorul sau dup caz succesorul universal ori cu titlu universal al acestuia este scos din proces $udecata va continua nu!ai cu succesorul cu titlu particular care va lua procedura n starea n care se afl la !o!entul la care acesta a intervenit sau a fost introdus n cauz. +-,3otr'rea pronun#at contra nstrintorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia dup caz va produce de drept efecte "i contra succesorului cu titlu particular "i va fi ntotdeauna opozabil acestuia din ur! cu e%cep#ia cazurilor n care a dob'ndit dreptul cu bun-credin# "i nu !ai poate fi evins potrivit legii de ctre adevratul titular.

Art) -9 >an#.iunea 5n#$l#$rii #ondi.iilor de e=er#itare a a#.iunii #i%ile


+1,Cererile fcute de o persoan care nu are capacitate procesual sunt nule sau dup caz anulabile. )e ase!enea n cazul lipsei calit#ii procesuale sau a interesului instan#a va respinge cererea ori aprarea for!ulat ca fiind fcut de o persoan sau !potriva unei persoane fr calitate ori ca lipsit de interes dup caz. +2,(nclcarea dispozi#iilor prezentului titlu poate de ase!enea atrage aplicarea "i a altor sanc#iuni prevzute de lege iar cel care a suferit un pre$udiciu are dreptul de a fi despgubit potrivit dreptului co!un.

TITLUL II Parti#i"an.ii la "ro#e(ul #i%il


CAPITOLUL I ?ude#$torul) In#om"ati*ilitatea
Art) /0 Ca6urile de in#om"ati*ilitate
+1,-udectorul care a pronun#at o nc&eiere interlocutorie sau o &otr're prin care s-a solu#ionat cauza nu poate $udeca aceea"i pricin n apel recurs contesta#ie n anulare sau revizuire "i nici dup tri!iterea spre re$udecare. +2,)e ase!enea nu poate lua parte la $udecat cel care a fost !artor e%pert arbitru procuror avocat asistent $udiciar !agistrat-asistent sau !ediator n aceea"i cauz. +-,8u poate lua parte la $udecat nici $udectorul care "i-a e%pri!at anterior prerea cu privire la solu#ie n cauza pe care a fost dese!nat s o $udece.

Art) /1 Alte #a6uri de in#om"ati*ilitate


+1,-udectorul este de ase!enea inco!patibil de a $udeca n ur!toarele situa#ii5 1)c'nd e%ist !pre$urri care fac $ustificat te!erea c el so#ul su ascenden#ii ori descenden#ii lor sau afinii lor dup caz au un interes n legtur cu pricina care se $udec6 2)c'nd este so# rud sau afin p'n la gradul al patrulea inclusiv cu avocatul ori reprezentantul unei pr#i sau dac este cstorit cu fratele ori cu sora so#ului uneia dintre aceste persoane6 -)c'nd so#ul sau fostul su so# este rud ori afin p'n la gradul al patrulea inclusiv cu vreuna dintre pr#i6

/)dac el so#ul sau rudele lor p'n la gradul al patrulea inclusiv ori afinii lor dup caz sunt pr#i ntr-un proces care se $udec la instan#a la care una dintre pr#i este $udector6 0)dac ntre el so#ul su ori rudele lor p'n la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor dup caz "i una dintre pr#i a e%istat un proces penal cu cel !ult 9 ani nainte de a fi dese!nat s $udece pricina. (n cazul pl'ngerilor penale for!ulate de pr#i n cursul procesului $udectorul devine inco!patibil nu!ai n situa#ia punerii n !i"care a ac#iunii penale !potriva sa6 2)dac este tutore sau curator al uneia dintre pr#i6 7)dac el so#ul su ascenden#ii ori descenden#ii lor au pri!it daruri sau pro!isiuni de daruri ori alte avanta$e de la una dintre pr#i6 8)dac el so#ul su ori una dintre rudele lor p'n la gradul al patrulea inclusiv sau afinii lor dup caz se afl n rela#ii de du"!nie cu una dintre pr#i so#ul ori rudele acesteia p'n la gradul al patrulea inclusiv6 9)dac atunci c'nd este nvestit cu solu#ionarea unei ci de atac so#ul sau o rud a sa p'n la gradul al patrulea inclusiv a participat ca $udector sau procuror la $udecarea aceleia"i pricini naintea altei instan#e6 10)dac este so# sau rud p'n la gradul al patrulea inclusiv sau afin dup caz cu un alt !e!bru al co!pletului de $udecat6 11)dac so#ul o rud ori un afin al su p'n la gradul al patrulea inclusiv a reprezentat sau asistat partea n aceea"i pricin naintea altei instan#e6 12)atunci c'nd e%ist alte ele!ente care nasc n !od nte!eiat ndoieli cu privire la i!par#ialitatea sa. +2,)ispozi#iile alin. (1) privitoare la so# se aplic "i n cazul concubinilor.

Art) /2 A*.inerea
+1,(nainte de pri!ul ter!en de $udecat grefierul de "edin# va verifica pe baza dosarului cauzei dac $udectorul acesteia se afl n vreunul dintre cazurile de inco!patibilitate prevzute la art. :; alin. (1) "i (0) "i c'nd este cazul va ntoc!i un referat corespunztor. +2,-udectorul care "tie c e%ist un !otiv de inco!patibilitate n privin#a sa este obligat s se ab#in de la $udecarea pricinii. +-,)eclara#ia de ab#inere se face n scris de ndat ce $udectorul a cunoscut e%isten#a cazului de inco!patibilitate sau verbal n "edin# fiind conse!nat n nc&eiere.

Art) /- Re#u6area
+1,-udectorul aflat ntr-o situa#ie de inco!patibilitate poate fi recuzat de oricare dintre pr#i nainte de nceperea oricrei dezbateri. +2,C'nd !otivele de inco!patibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dup nceperea dezbaterilor aceasta trebuie s solicite recuzarea de ndat ce acestea i sunt cunoscute.

Art) // E=#e".ii
(n cazurile prevzute la art. :; $udectorul nu poate participa la $udecat c&iar dac nu s-a ab#inut ori nu a fost recuzat.

Art) /0 ?ude#$torii #are "ot 'i re#u6a.i


Pot fi recuza#i nu!ai $udectorii care fac parte din co!pletul de $udecat cruia pricina i-a fost repartizat pentru solu#ionare.

Art) /2 Cererea de re#u6are) Condi.ii


+1,Cererea de recuzare se poate face verbal n "edin# sau n scris pentru fiecare $udector n parte art'ndu-se cazul de inco!patibilitate "i probele de care partea n#elege s se foloseasc. +2,/ste inad!isibil cererea n care se invoc alte !otive dec't cele prevzute la art. :; "i :1. +-,7unt de ase!enea inad!isibile cererea de recuzare privitoare la al#i $udectori dec't cei prevzu#i la art. :9 precu! "i cererea ndreptat !potriva aceluia"i $udector pentru acela"i !otiv de inco!patibilitate. +/,8erespectarea condi#iilor prezentului articol atrage inad!isibilitatea cererii de recuzare. (n acest caz inad!isibilitatea se constat c&iar de co!pletul n fa#a cruia s-a for!ulat cererea de recuzare cu participarea $udectorului recuzat.

Art) /7 A*.inerea <ude#$torului re#u6at


+1,-udectorul !potriva cruia este for!ulat o cerere de recuzare poate declara c se ab#ine. +2,)eclara#ia de ab#inere se solu#ioneaz cu prioritate. +-,(n caz de ad!itere a declara#iei de ab#inere cererea de recuzare indiferent de !otivul acesteia va fi respins prin aceea"i nc&eiere ca r!as fr obiect. +/,(n cazul n care declara#ia de ab#inere se respinge prin aceea"i nc&eiere instan#a se va pronun#a "i asupra cererii de recuzare.

Art) /8 >tarea #au6ei "n$ la (olu.ionarea #ererii


+1,P'n la solu#ionarea declara#iei de ab#inere nu se va face niciun act de procedur n cauz. +2,<or!ularea unei cereri de recuzare nu deter!in suspendarea $udec#ii. Cu toate acestea pronun#area solu#iei n cauz nu poate avea loc dec't dup solu#ionarea cererii de recuzare.

Art) /9 Com"unerea #om"letului de <ude#at$


+1,.b#inerea sau recuzarea se solu#ioneaz de un alt co!plet al instan#ei respective n co!punerea cruia nu poate intra $udectorul recuzat sau care a declarat c se ab#ine. )ispozi#iile art. := alin. (:) r!'n aplicabile. +2,C'nd din pricina ab#inerii sau recuzrii nu se poate alctui co!pletul de $udecat cererea se $udec de instan#a ierar&ic superioar.

Art) 00 Pro#edura de (olu.ionare a a*.inerii (au a re#u6$rii


+1,1nstan#a &otr"te de ndat n ca!era de consiliu fr prezen#a pr#ilor "i ascult'ndu-l pe $udectorul recuzat sau care a declarat c se ab#ine nu!ai dac apreciaz c este necesar. (n acelea"i condi#ii instan#a va putea asculta "i pr#ile. +2,(n cazul n care la acela"i ter!en s-au for!ulat cereri de recuzare "i de ab#inere pentru !otive diferite acestea vor fi $udecate !preun. +-,8u se ad!ite interogatoriul ca !i$loc de dovad a !otivelor de recuzare.

+/,(n cazul ad!iterii ab#inerii sau recuzrii nte!eiate pe dispozi#iile art. :1 alin. (1) pct. 1; instan#a va stabili care dintre $udectori nu va lua parte la $udecarea pricinii. +0,.b#inerea sau recuzarea se solu#ioneaz printr-o nc&eiere care se pronun# n "edin# public. +2,)ac ab#inerea sau dup caz recuzarea a fost ad!is $udectorul se va retrage de la $udecarea pricinii. (n acest caz nc&eierea va arta n ce !sur actele ndeplinite de $udector ur!eaz s fie pstrate.

Art) 01 Pro#edura de (olu.ionare de #$tre in(tan.a (u"erioar$


+1,1nstan#a superioar nvestit cu $udecarea ab#inerii sau recuzrii n situa#ia prevzut la art. :9 alin. (0) va dispune n caz de ad!itere a cererii tri!iterea pricinii la o alt instan# de acela"i grad din circu!scrip#ia sa. +2,)ac cererea este respins pricina se napoiaz instan#ei inferioare.

Art) 02 C$ile de ata#


+1,(nc&eierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacat nu!ai de pr#i odat cu &otr'rea prin care s-a solu#ionat cauza. C'nd aceast din ur! &otr're este definitiv nc&eierea va putea fi atacat cu recurs la instan#a ierar&ic superioar n ter!en de 9 zile de la co!unicarea acestei &otr'ri. +2,(nc&eierea prin care s-a ncuviin#at sau s-a respins ab#inerea cea prin care s-a ncuviin#at recuzarea precu! "i nc&eierea prin care s-a respins recuzarea n cazul prevzut la art. :> alin. (?) nu sunt supuse niciunei ci de atac. +-,(n cazul prevzut la alin. (1) dac instan#a de apel constat c recuzarea a fost n !od gre"it respins reface toate actele de procedur "i dac apreciaz c este necesar dovezile ad!inistrate la pri!a instan#. C'nd instan#a de recurs constat c recuzarea a fost gre"it respins ea va casa &otr'rea dispun'nd tri!iterea cauzei spre re$udecare la instan#a de apel sau atunci c'nd calea de atac a apelului este supri!at la pri!a instan#.

Art) 0- In#om"ati*ilitatea altor "arti#i"an.i


)ispozi#iile prezentului capitol se aplic n !od corespunztor "i procurorilor !agistra#ilor-asisten#i asisten#ilor $udiciari "i grefierilor.

CAPITOLUL II P$r.ile
Art) 0/ Enumerarea
7unt pr#i recla!antul "i p'r'tul precu! "i n condi#iile legii ter#ele persoane care intervin voluntar sau for#at n proces.

>EC@IUNEA 1 Aolo(in.a &i e=er#i.iul dre"turilor "ro#edurale


Art) 00 Ca"a#itatea "ro#e(ual$ de 'olo(in.$
+1,Poate fi parte n $udecat orice persoan care are folosin#a drepturilor civile. +2,Cu toate acestea pot sta n $udecat asocia#iile societ#ile sau alte entit#i fr personalitate $uridic dac sunt constituite potrivit legii. +-,@ipsa capacit#ii procesuale de folosin# poate fi invocat n orice stare a procesului. .ctele de procedur ndeplinite de cel care nu are capacitate de folosin# sunt lovite de nulitate absolut.

Art) 02 Ca"a#itatea "ro#e(ual$ de e=er#i.iu


+1,Cel care are calitatea de parte "i poate e%ercita drepturile procedurale n nu!e propriu sau prin reprezentant cu e%cep#ia cazurilor n care legea prevede altfel. +2,Partea care nu are e%erci#iul drepturilor procedurale nu poate sta n $udecat dec't dac este reprezentat asistat ori autorizat n condi#iile prevzute de legile sau dup caz de statutele care i regle!enteaz capacitatea ori !odul de organizare. +-,@ipsa capacit#ii de e%erci#iu a drepturilor procedurale poate fi invocat n orice stare a procesului. +/,.ctele de procedur ndeplinite de cel care nu are e%erci#iul drepturilor procedurale sunt anulabile. ,eprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea ns confir!a toate sau nu!ai o parte din aceste acte. +0,C'nd instan#a constat c actul de procedur a fost ndeplinit de o parte lipsit de capacitate de e%erci#iu va acorda un ter!en pentru confir!area lui. )ac actul nu este confir!at se va dispune anularea lui. +2,)ispozi#iile alin. (9) se aplic n !od corespunztor "i persoanelor cu capacitate de e%erci#iu restr'ns.

Art) 07 Curatela ("e#ial$


+1,(n caz de urgen# dac persoana fizic lipsit de capacitatea de e%erci#iu a drepturilor civile nu are reprezentant legal instan#a la cererea pr#ii interesate va nu!i un curator special care s o reprezinte p'n la nu!irea reprezentantului legal potrivit legii. )e ase!enea instan#a va nu!i un curator special n caz de conflict de interese ntre reprezentantul legal "i cel reprezentat sau c'nd o persoan $uridic ori o entitate dintre cele prevzute la art. 99 alin. (0) c&e!at s stea n $udecat nu are reprezentant. +2,)ispozi#iile alin. (1) se aplic n !od corespunztor "i persoanelor cu capacitate de e%erci#iu restr'ns. +-,8u!irea acestor curatori se va face de instan#a care $udec procesul dintre avoca#ii anu!e dese!na#i n acest scop de barou pentru fiecare instan# $udectoreasc. Curatorul special are toate drepturile "i obliga#iile prevzute de lege pentru reprezentantul legal. +/,,e!unerarea provizorie a curatorului astfel nu!it se fi%eaz de instan# prin nc&eiere stabilindu-se totodat "i !odalitatea de plat. @a cererea curatorului odat cu ncetarea calit#ii sale #in'ndu-se sea!a de activitatea desf"urat re!unera#ia va putea fi !a$orat.

>EC@IUNEA 2 Per(oanele #are (unt 5m"reun$ re#lamante (au "rte


Art) 08 Condi.iile de e=i(ten.$
Aai !ulte persoane pot fi !preun recla!ante sau p'r'te dac obiectul procesului este un drept ori o obliga#ie co!un dac drepturile sau obliga#iile lor au aceea"i cauz ori dac ntre ele e%ist o str'ns legtur.

Art) 09 Re!imul <uridi# al #o"arti#i"$rii "ro#e(uale

+1,.ctele de procedur aprrile "i concluziile unuia dintre recla!an#i sau p'r'#i nu le pot profita celorlal#i "i nici nu i pot pre$udicia. +2,Cu toate acestea dac prin natura raportului $uridic sau n te!eiul unei dispozi#ii a legii efectele &otr'rii se ntind asupra tuturor recla!an#ilor ori p'r'#ilor actele de procedur ndeplinite nu!ai de unii dintre ei sau ter!enele ncuviin#ate nu!ai unora dintre ei pentru ndeplinirea actelor de procedur profit "i celorlal#i. C'nd actele de procedur ale unora sunt potrivnice celor fcute de ceilal#i se va #ine sea!a de actele cele !ai favorabile. +-,,ecla!an#ii sau p'r'#ii care nu s-au nf#i"at ori nu au ndeplinit un act de procedur n ter!en vor continua totu"i s fie cita#i dac potrivit legii nu au ter!enul n cuno"tin#. )ispozi#iile art. 19> sunt aplicabile.

>EC@IUNEA - Alte "er(oane #are "ot lua "arte la <ude#at$


>U:>EC@IUNEA 1 Inter%en.ia %oluntar$ Art) 20 Aormele
+1,+ricine are interes poate interveni ntr-un proces care se $udec ntre pr#ile originare. +2,1nterven#ia este principal c'nd intervenientul pretinde pentru sine n tot sau n parte dreptul dedus $udec#ii sau un drept str'ns legat de acesta. +-,1nterven#ia este accesorie c'nd spri$in nu!ai aprarea uneia dintre pr#i.

Art) 21 Inter%en.ia "rin#i"al$


+1,Cererea de interven#ie principal va fi fcut n for!a prevzut pentru cererea de c&e!are n $udecat. +2,Cererea poate fi fcut nu!ai n fa#a pri!ei instan#e nainte de nc&iderea dezbaterilor n fond. +-,Cu acordul e%pres al pr#ilor interven#ia principal se poate face "i n instan#a de apel.

Art) 22 Inter%en.ia a##e(orie


+1,Cererea de interven#ie accesorie va fi fcut n scris "i va cuprinde ele!entele prevzute la art. 1:? alin. (1) care se va aplica n !od corespunztor. +2,1nterven#ia accesorie poate fi fcut p'n la nc&iderea dezbaterilor n tot cursul $udec#ii c&iar "i n cile e%traordinare de atac.

Art) 2- Pro#edura de <ude#at$) C$ile de ata#


+1,1nstan#a va co!unica pr#ilor cererea de interven#ie "i copii de pe nscrisurile care o nso#esc. +2,)up ascultarea intervenientului "i a pr#ilor instan#a se va pronun#a asupra ad!isibilit#ii n principiu a interven#iei printr-o nc&eiere !otivat. +-,(nc&eierea de ad!itere n principiu nu se poate ataca dec't odat cu fondul. +/,(nc&eierea de respingere ca inad!isibil a cererii de interven#ie poate fi atacat n ter!en de 9 zile care curge de la pronun#are pentru partea prezent respectiv de la co!unicare pentru partea lips. Calea de atac este nu!ai apelul dac nc&eierea a fost dat n pri!a instan# respectiv nu!ai recursul la instan#a ierar&ic superioar n cazul n care nc&eierea a fost pronun#at n apel. )osarul se nainteaz n copie certificat pentru confor!itate cu originalul instan#ei co!petente s solu#ioneze calea de atac n 0: de ore de la e%pirarea ter!enului. (nt'!pinarea nu este obligatorie. .pelul sau dup caz recursul se $udec n ter!en de cel !ult 1; zile de la nregistrare.

Art) 2/ >itua.ia inter%enientului


+1,1ntervenientul devine parte n proces nu!ai dup ad!iterea n principiu a cererii sale. +2,1ntervenientul va prelua procedura n starea n care se afl n !o!entul ad!iterii interven#iei dar va putea solicita ad!inistrarea de probe. .ctele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite "i fa# de el. +-,(n cazul interven#iei principale dup ad!iterea n principiu instan#a va stabili un ter!en n care trebuie depus nt'!pinarea.

Art) 20 ?ude#area #ererii de inter%en.ie "rin#i"al$


+1,1nterven#ia principal se $udec odat cu cererea principal. +2,C'nd $udecarea cererii principale ar fi nt'rziat prin cererea de interven#ie instan#a poate dispune dis$ungerea ei pentru a fi $udecat separat n afar de cazul n care intervenientul pretinde pentru sine n tot sau n parte nsu"i dreptul dedus $udec#ii. (n caz de dis$ungere instan#a r!'ne n toate cazurile co!petent s solu#ioneze cererea de interven#ie. +-,8u se va dispune dis$ungerea nici atunci c'nd $udecarea cererii de interven#ie ar fi nt'rziat de cererea principal. +/,1nterven#ia principal va fi $udecat c&iar dac $udecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre !odurile prevzute de lege.

Art) 22 ?ude#area #ererii de inter%en.ie a##e(orie


+1,-udecarea cererii de interven#ie accesorie nu poate fi dis$uns de $udecarea cererii principale iar instan#a este obligat s se pronun#e asupra acesteia prin aceea"i &otr're odat cu fondul. +2,1ntervenientul accesoriu poate s sv'r"easc nu!ai actele de procedur care nu contravin interesului pr#ii n favoarea creia a intervenit. +-,)up ad!iterea n principiu intervenientul accesoriu poate s renun#e la $udecarea cererii de interven#ie doar cu acordul pr#ii pentru care a intervenit. +/,Calea de atac e%ercitat de intervenientul accesoriu se socote"te neavenit dac partea pentru care a intervenit nu a e%ercitat calea de atac a renun#at la calea de atac e%ercitat ori aceasta a fost anulat peri!at sau respins fr a fi cercetat n fond.

>U:>EC@IUNEA 2 Inter%en.ia 'or.at$

PARTEA I C3emarea 5n <ude#at$ a altei "er(oane


Art) 27 Aormularea #ererii) Termenele

+1,+ricare dintre pr#i poate s c&e!e n $udecat o alt persoan care ar putea s pretind pe calea unei cereri separate acelea"i drepturi ca "i recla!antul. +2,Cererea fcut de recla!ant sau de intervenientul principal se va depune cel !ai t'rziu p'n la ter!inarea cercetrii procesului naintea pri!ei instan#e. +-,Cererea fcut de p'r't se va depune n ter!enul prevzut pentru depunerea nt'!pinrii naintea pri!ei instan#e iar dac nt'!pinarea nu este obligatorie cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat.

Art) 28 Comuni#area #ererii


+1,Cererea va fi !otivat "i !preun cu nscrisurile care o nso#esc se va co!unica at't celui c&e!at n $udecat c't "i pr#ii potrivnice. +2,@a e%e!plarul cererii destinat ter#ului se vor altura copii de pe cererea de c&e!are n $udecat nt'!pinare "i de pe nscrisurile de la dosar. +-,)ispozi#iile art. =? "i =: se aplic n !od corespunztor.

Art) 29 Po6i.ia ter.ului 5n "ro#e(


Cel c&e!at n $udecat dob'nde"te pozi#ia procesual de recla!ant iar &otr'rea "i produce efectele "i n privin#a sa.

Art) 70 >#oaterea "rtului din "ro#e(


+1,(n cazul prevzut la art. =9 c'nd p'r'tul c&e!at n $udecat pentru o datorie bneasc recunoa"te datoria "i declar c vrea s o e%ecute fa# de cel cruia i va fi stabilit dreptul pe cale $udectoreasc el va fi scos din proces dac a conse!nat la dispozi#ia instan#ei su!a datorat. +2,Bot astfel p'r'tul c&e!at n $udecat pentru predarea unui bun sau a folosin#ei acestuia va fi scos din proces dac declar c va preda bunul celui al crui drept va fi stabilit prin &otr're $udectoreasc. Cunul n litigiu va fi pus sub sec&estru $udiciar de ctre instan#a nvestit cu $udecarea cauzei dispozi#iile art. 999 "i ur!toarele fiind aplicabile. +-,(n aceste cazuri $udecata va continua nu!ai ntre recla!ant "i ter#ul c&e!at n $udecat. 3otr'rea se va co!unica "i p'r'tului cruia i este opozabil.

PARTEA II C3emarea 5n !aran.ie


Art) 71 Condi.iile
+1,Partea interesat poate s c&e!e n garan#ie o ter# persoan !potriva creia ar putea s se ndrepte cu o cerere separat n garan#ie sau n despgubiri. +2,(n acelea"i condi#ii cel c&e!at n garan#ie poate s c&e!e n garan#ie o alt persoan.

Art) 72 Aormularea #ererii) Termenele


+1,Cererea va fi fcut n for!a prevzut pentru cererea de c&e!are n $udecat. +2,Cererea fcut de recla!ant sau de intervenientul principal se va depune cel !ai t'rziu p'n la ter!inarea cercetrii procesului naintea pri!ei instan#e. +-,Cererea fcut de p'r't se va depune n ter!enul prevzut pentru depunerea nt'!pinrii naintea pri!ei instan#e iar dac nt'!pinarea nu este obligatorie cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat.

Art) 7- Pro#edura de <ude#at$


+1,1nstan#a va co!unica celui c&e!at n garan#ie cererea "i copii de pe nscrisurile ce o nso#esc "i va stabili ter!enul p'n la care acesta trebuie s depun nt'!pinare. (n acela"i ter!en poate fi fcut "i cererea prevzut la art. >1 alin. (0). +2,)ispozi#iile art. =? "i art. =: alin. (1) "i (0) se aplic n !od corespunztor. +-,(n ter!enul stabilit potrivit art. =: alin. (?) cel c&e!at n garan#ie trebuie s depun nt'!pinare "i poate s for!uleze cererea prevzut la art. >1 alin. (0). +/,Cererea de c&e!are n garan#ie se $udec odat cu cererea principal. Cu toate acestea dac $udecarea cererii principale ar fi nt'rziat prin cererea de c&e!are n garan#ie instan#a poate dispune dis$ungerea ei pentru a o $udeca separat. (n acest din ur! caz $udecarea cererii de c&e!are n garan#ie va fi suspendat p'n la solu#ionarea cererii principale.

PARTEA III Ar$tarea titularului dre"tului


Art) 7/ Condi.iile
P'r'tul care de#ine un bun pentru altul sau care e%ercit n nu!ele altuia un drept asupra unui lucru va putea arta pe acela n nu!ele cruia de#ine lucrul sau e%ercit dreptul dac a fost c&e!at n $udecat de o persoan care pretinde un drept real asupra lucrului.

Art) 70 Aormularea #ererii) Termenul


Cererea va fi !otivat "i se va depune naintea pri!ei instan#e n ter!enul prevzut de lege pentru depunerea nt'!pinrii. )ac nt'!pinarea nu este obligatorie cererea se poate face cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat.

Art) 72 Pro#edura de <ude#at$


+1,Cererea !preun cu nscrisurile care o nso#esc "i o copie de pe cererea de c&e!are n $udecat vor fi co!unicate celui artat ca titular al dreptului. +2,)ispozi#iile art. =? "i =: se aplic n !od corespunztor. +-,)ac acela artat ca titular al dreptului recunoa"te sus#inerile p'r'tului "i recla!antul consi!te el va lua locul p'r'tului care va fi scos din proces. +/,)ac recla!antul nu este de acord cu nlocuirea sau c'nd cel artat ca titular nu se nf#i"eaz sau contest cele sus#inute de p'r't ter#ul dob'nde"te calitatea de intervenient principal dispozi#iile art. =1 "i art. =?-=9 aplic'ndu-se n !od corespunztor.

PARTEA IV Introdu#erea 'or.at$ 5n #au6$4 din o'i#iu4 a altor "er(oane


Art) 77 Condi.iile) Termenul

+1,(n cazurile e%pres prevzute de lege precu! "i n procedura necontencioas $udectorul va dispune din oficiu introducerea n cauz a altor persoane c&iar dac pr#ile se !potrivesc. +2,(n !aterie contencioas c'nd raportul $uridic dedus $udec#ii o i!pune $udectorul va pune n discu#ia pr#ilor necesitatea introducerii n cauz a altor persoane. )ac niciuna dintre pr#i nu solicit introducerea n cauz a ter#ului iar $udectorul apreciaz c pricina nu poate fi solu#ionat fr participarea ter#ului va respinge cererea fr a se pronun#a pe fond. +-,1ntroducerea n cauz va fi dispus prin nc&eiere p'n la ter!inarea cercetrii procesului naintea pri!ei instan#e. +/,C'nd necesitatea introducerii n cauz a altor persoane este constatat cu ocazia deliberrii instan#a va repune cauza pe rol dispun'nd citarea pr#ilor. +0,3otr'rea prin care cererea a fost respins n condi#iile alin. (0) este supus nu!ai apelului.

Art) 78 Pro#edura de <ude#at$


+1,Cel introdus n proces va fi citat odat cu cita#ia co!unic'ndu-i-se n copie "i nc&eierea prevzut la art. >> alin. (?) cererea de c&e!are n $udecat nt'!pinarea precu! "i nscrisurile ane%ate acestora. Prin cita#ie i se va co!unica "i ter!enul p'n la care va putea s arate e%cep#iile dovezile "i celelalte !i$loace de aprare de care n#elege s se foloseasc. +2,/l va lua procedura n starea n care se afl n !o!entul introducerii n proces. 1nstan#a la cererea celui introdus n proces va putea dispune read!inistrarea probelor sau ad!inistrarea de noi probe. .ctele de procedur ulterioare vor fi ndeplinite "i fa# de acesta.

>EC@IUNEA / Re"re6entarea "$r.ilor 5n <ude#at$


>U:>EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale Art) 79 Aormele re"re6ent$rii
+1,Pr#ile pot s e%ercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. ,eprezentarea poate fi legal conven#ional sau $udiciar. +2,Persoanele fizice lipsite de capacitate de e%erci#iu vor sta n $udecat prin reprezentant legal. +-,Pr#ile pot s stea n $udecat printr-un reprezentant ales n condi#iile legii cu e%cep#ia cazului n care legea i!pune prezen#a lor personal n fa#a instan#ei. +/,C'nd legea prevede sau c'nd circu!stan#ele cauzei o i!pun pentru a se asigura dreptul la un proces ec&itabil $udectorul poate nu!i pentru oricare parte din proces un reprezentant n condi#iile art. 9> alin. (?) art'nd n nc&eiere li!itele "i durata reprezentrii. +0,C'nd dreptul de reprezentare izvor"te din lege sau dintr-o &otr're $udectoreasc asistarea reprezentantului de ctre un avocat nu este obligatorie. )ispozi#iile art. D0 alin. (?) "i art. D? alin. (0) sunt aplicabile.

Art) 80 Limitele re"re6ent$rii) Continuarea <ude#$rii "ro#e(ului


+1,,enun#area la $udecat sau la dreptul dedus $udec#ii ac&iesarea la &otr'rea pronun#at nc&eierea unei tranzac#ii precu! "i orice alte acte procedurale de dispozi#ie nu se pot face de reprezentant dec't n baza unui !andat special ori cu ncuviin#area prealabil a instan#ei sau a autorit#ii ad!inistrative co!petente. +2,.ctele procedurale de dispozi#ie prevzute la alin. (1) fcute n orice proces de reprezentan#ii !inorilor ai persoanelor puse sub interdic#ie "i ai dispru#ilor nu vor !piedica $udecarea cauzei dac instan#a apreciaz c ele nu sunt n interesul acestor persoane.

Art) 81 Li"(a do%e6ii #alit$.ii de re"re6entant


+1,C'nd instan#a constat lipsa dovezii calit#ii de reprezentant a celui care a ac#ionat n nu!ele pr#ii va da un ter!en scurt pentru acoperirea lipsurilor. )ac acestea nu se acoper cererea va fi anulat. +2,/%cep#ia lipsei dovezii calit#ii de reprezentant naintea pri!ei instan#e nu poate fi invocat pentru pri!a oar n calea de atac.

>U:>EC@IUNEA 2 Di("o6i.ii ("e#iale "ri%ind re"re6entarea #on%en.ional$ Art) 82 Re"re6entarea #on%en.ional$ a "er(oanelor 'i6i#e
+1,(n fa#a pri!ei instan#e precu! "i n apel persoanele fizice pot fi reprezentate de ctre avocat sau alt !andatar. )ac !andatul este dat unei alte persoane dec't unui avocat !andatarul nu poate pune concluzii asupra e%cep#iilor procesuale "i asupra fondului dec't prin avocat at't n etapa cercetrii procesului c't "i n etapa dezbaterilor. +2,(n cazul n care !andatarul persoanei fizice este so# sau o rud p'n la gradul al doilea inclusiv acesta poate pune concluzii n fa#a oricrei instan#e fr s fie asistat de avocat dac este licen#iat n drept. +-,@a redactarea cererii "i a !otivelor de recurs precu! "i n e%ercitarea "i sus#inerea recursului persoanele fizice vor fi asistate "i dup caz reprezentate sub sanc#iunea nulit#ii nu!ai de ctre un avocat n condi#iile legii cu e%cep#ia cazurilor prevzute la art. 1? alin. (0). +/,(n cazul contesta#iei n anulare "i al revizuirii dispozi#iile prezentului articol se aplic n !od corespunztor.

Art) 8- Re"re6entarea #on%en.ional$ a "er(oanelor <uridi#e


+1,Persoanele $uridice pot fi reprezentate conven#ional n fa#a instan#elor de $udecat nu!ai prin consilier $uridic sau avocat n condi#iile legii. +2,@a redactarea cererii "i a !otivelor de recurs precu! "i n e%ercitarea "i sus#inerea recursului persoanele $uridice vor fi asistate "i dup caz reprezentate sub sanc#iunea nulit#ii nu!ai de ctre un avocat sau consilier $uridic n condi#iile legii. +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) se aplic n !od corespunztor "i entit#ilor artate la art. 99 alin. (0).

Art) 8/ Aorma mandatului


+1,(!puternicirea de a reprezenta o persoan fizic dat !andatarului care nu are calitatea de avocat se dovede"te prin nscris autentic. +2,(n cazurile prevzute la alin. (1) dreptul de reprezentare !ai poate fi dat "i prin declara#ie verbal fcut n instan# "i conse!nat n nc&eierea de "edin# cu artarea li!itelor "i a duratei reprezentrii.

+-,(!puternicirea de a reprezenta o persoan fizic sau o persoan $uridic dat unui avocat ori consilier $uridic se dovede"te prin nscris potrivit legilor de organizare "i e%ercitare a profesiei.

Art) 80 Mandatul !eneral


Aandatarul cu procur general poate s l reprezinte n $udecat pe !andant nu!ai dac acest drept i-a fost dat anu!e. )ac cel care a dat procur general nu are do!iciliu "i nici re"edin# n #ar sau dac procura este dat unui prepus dreptul de reprezentare n $udecat se presupune dat.

Art) 82 Con.inutul mandatului


+1,Aandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale ndeplinite n fa#a aceleia"i instan#e6 el poate fi ns restr'ns n !od e%pres la anu!ite acte. +2,.vocatul care a reprezentat sau asistat partea la $udecarea procesului poate face c&iar fr !andat orice acte pentru pstrarea drepturilor supuse unui ter!en "i care s-ar pierde prin nee%ercitarea lor la ti!p "i poate de ase!enea s introduc orice cale de atac !potriva &otr'rii pronun#ate. (n aceste cazuri toate actele de procedur se vor ndeplini nu!ai fa# de parte. 7us#inerea cii de atac se poate face nu!ai n te!eiul unei noi !puterniciri.

Art) 87 1n#etarea mandatului


Aandatul nu nceteaz prin !oartea celui care l-a dat "i nici dac acesta a devenit incapabil. Aandatul dinuie"te p'n la retragerea lui de ctre !o"tenitori sau de ctre reprezentantul legal al incapabilului.

Art) 88 Renun.area la mandat &i re%o#area mandatului


+1,,enun#area la !andat sau revocarea acestuia nu poate fi opus celeilalte pr#i dec't de la co!unicare afar nu!ai dac a fost fcut n "edin#a de $udecat "i n prezen#a ei. +2,Aandatarul care renun# la !puternicire este #inut s n"tiin#eze at't pe cel care i-a dat !andatul c't "i instan#a cu cel pu#in 19 zile nainte de ter!enul i!ediat ur!tor renun#rii. Aandatarul nu poate renun#a la !andat n cursul ter!enului de e%ercitare a cilor de atac.

>EC@IUNEA 0 A(i(ten.a <udi#iar$


Art) 89 Condi.iile de a#ordare
+1,Cel care nu este n stare s fac fa# c&eltuielilor pe care le presupune declan"area "i sus#inerea unui proces civil fr a pri!e$dui propria sa ntre#inere sau a fa!iliei sale poate beneficia de asisten# $udiciar n condi#iile legii speciale privind a$utorul public $udiciar. +2,.sisten#a $udiciar cuprinde5 a,acordarea de scutiri reduceri e"alonri sau a!'nri pentru plata ta%elor $udiciare prevzute de lege6 *,aprarea "i asisten#a gratuit printr-un avocat dese!nat de barou6 #,orice alte !odalit#i prevzute de lege. +-,.sisten#a $udiciar poate fi acordat oric'nd n cursul procesului n tot sau nu!ai n parte.

CAPITOLUL III Parti#i"area Mini(terului Pu*li# 5n "ro#e(ul #i%il


Art) 90 Modalit$.ile de "arti#i"are
+1,Procurorul poate porni orice ac#iune civil ori de c'te ori este necesar pentru aprarea drepturilor "i intereselor legiti!e ale !inorilor ale persoanelor puse sub interdic#ie "i ale dispru#ilor precu! "i n alte cazuri e%pres prevzute de lege. +2,Procurorul poate s pun concluzii n orice proces civil n oricare faz a acestuia dac apreciaz c este necesar pentru aprarea ordinii de drept a drepturilor "i intereselor cet#enilor. +-,(n cazurile anu!e prevzute de lege participarea "i punerea concluziilor de ctre procuror sunt obligatorii sub sanc#iunea nulit#ii absolute a &otr'rii. +/,Procurorul poate s e%ercite cile de atac !potriva &otr'rilor pronun#ate n cazurile prevzute la alin. (1) c&iar dac nu a pornit ac#iunea civil precu! "i atunci c'nd a participat la $udecat n condi#iile legii. +0,Procurorul poate s cear punerea n e%ecutare a oricror titluri e%ecutorii e!ise n favoarea persoanelor prevzute la alin. (1). +2,(n toate cazurile Ainisterul Public nu datoreaz ta%e de ti!bru "i nici cau#iune.

Art) 91 E'e#tele 'a.$ de titularul dre"tului


(n cazurile prevzute la art. 9; alin. (1) titularul dreptului va fi introdus n proces "i se va putea prevala de dispozi#iile art. :;; :;0 :;? "i :?0-:?: iar dac procurorul "i va retrage cererea va putea cere continuarea $udec#ii sau a e%ecutrii silite.

TITLUL III Com"eten.a in(tan.elor <ude#$tore&ti


CAPITOLUL I Com"eten.a material$ >EC@IUNEA 1 Com"eten.a du"$ materie &i %aloare
Art) 92 ?ude#$toria
-udectoriile $udec5 1)n pri! instan# ur!toarele cereri al cror obiect este evaluabil sau dup caz neevaluabil n bani5 a,cererile privitoare la nulitatea anularea sau desfacerea cstoriei6 *,cererile privind ncredin#area copilului !inor sau ncuviin#area printelui de a avea legturi personale cu acesta precu! "i cererile de napoiere a copilului !inor de la persoanele care l de#in fr niciun drept6 #,cererile privind obliga#ia legal de ntre#inere6 d,cererile referitoare la nregistrrile n registrele de stare civil potrivit legii6 e,cererile av'nd ca obiect ad!inistrarea cldirilor cu !ai !ulte eta$e aparta!ente sau spa#ii aflate n proprietatea e%clusiv a unor persoane diferite precu! "i cele privind raporturile $uridice stabilite de asocia#iile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane $uridice dup caz6

',cererile de evacuare6 !,cererile referitoare la servitu#ile privind zidurile "i "an#urile co!une distan#a construc#iilor "i planta#iilor dreptul de trecere precu! "i la alte servitu#i ori ngrdiri ale dreptului de proprietate prevzute de lege stabilite de pr#i ori instituite pe cale $udectoreasc6 3,cererile privitoare la str!utarea de &otare "i cererile n grni#uire6 i,cererile posesorii6 <,cererile privind obliga#iile de a face neevaluabile n bani6 B,cererile de !pr#eal $udiciar indiferent de valoare6 l,orice cereri evaluabile n bani n valoare de p'n la 1;;.;;; lei inclusiv indiferent de calitatea pr#ilor profesioni"ti sau neprofesioni"ti6 2)cile de atac !potriva &otr'rilor autorit#ilor ad!inistra#iei publice cu activitate $urisdic#ional "i ale altor organe cu astfel de activitate n cazurile prevzute de lege6 -)orice alte cereri date prin lege n co!peten#a lor.

Art) 9- Tri*unalul
Bribunalele $udec5 1)n pri! instan#5 a,cererile evaluabile n bani n valoare !ai !are de 1;;.;;; lei indiferent de calitatea pr#ilor profesioni"ti sau neprofesioni"ti6 *,cererile privind naviga#ia civil "i activitatea n porturi6 #,cererile n !aterie de contencios ad!inistrativ n afar de cele date n co!peten#a cur#ilor de apel6 d,cererile n !aterie de proprietate intelectual6 e,conflictele de !unc cu e%cep#ia celor date n co!peten#a altor instan#e6 ',cererile n !aterie de asigurri sociale6 !,cererile n !aterie de e%propriere6 3,cererile pentru recunoa"terea precu! "i cele pentru ncuviin#area e%ecutrii silite potrivit legii a &otr'rilor $udectore"ti "i a altor titluri e%ecutorii pronun#ate ori dup caz e!ise n alt #ar6 i,cererile pentru repararea pre$udiciilor cauzate prin erori $udiciare6 <,orice alte cereri care nu sunt date prin lege n co!peten#a altor instan#e6 2)ca instan#e de apel apelurile declarate !potriva &otr'rilor pronun#ate de $udectorii n pri! instan#6 -)ca instan#e de recurs n cazurile anu!e prevzute de lege6 /)orice alte cereri date prin lege n co!peten#a lor.

Art) 9/ Curtea de a"el


Cur#ile de apel $udec5 1)n pri! instan# cererile n !aterie de contencios ad!inistrativ privind actele autorit#ilor "i institu#iilor centrale6 2)ca instan#e de apel apelurile declarate !potriva &otr'rilor pronun#ate de tribunale n pri! instan#6 -)ca instan#e de recurs n cazurile anu!e prevzute de lege6 /)orice alte cereri date prin lege n co!peten#a lor.

Art) 90 1nalta Curte de Ca(a.ie &i ?u(ti.ie


(nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie $udec5 1)recursurile declarate !potriva &otr'rilor cur#ilor de apel precu! "i a altor &otr'ri n cazurile prevzute de lege6 2)recursurile n interesul legii6 -)cererile n vederea pronun#rii unei &otr'ri prealabile pentru dezlegarea unor proble!e de drept6 /)orice alte cereri date prin lege n co!peten#a sa.

>EC@IUNEA 2 Determinarea #om"eten.ei du"$ %aloarea o*ie#tului #ererii introdu#ti%e de in(tan.$


Art) 92 Re!ulile !enerale
+1,Co!peten#a se deter!in dup valoarea obiectului cererii artat n captul principal de cerere. +2,Pentru stabilirea valorii nu se vor avea n vedere dob'nzile penalit#ile fructele sau alte ase!enea venituri ori c&eltuieli cerute ca accesorii preten#iei principale scadente ori a$unse la scaden# n cursul $udec#ii. )e ase!enea nu se vor avea n vedere nici presta#iile periodice a$unse la scaden# n cursul $udec#ii. +-,(n caz de contesta#ie valoarea se stabile"te dup nscrisurile prezentate "i e%plica#iile date de pr#i.

Art) 97 Ca6ul mai multor #a"ete "rin#i"ale de #erere


+1,C'nd recla!antul a sesizat instan#a cu !ai !ulte capete principale de cerere nte!eiate pe fapte ori cauze diferite co!peten#a se stabile"te n raport cu valoarea sau dup caz cu natura ori obiectul fiecrei preten#ii n parte. )ac unul dintre capetele de cerere este de co!peten#a altei instan#e instan#a sesizat va dispune dis$ungerea "i "i va declina n !od corespunztor co!peten#a. +2,(n cazul n care !ai !ulte capete principale de cerere nte!eiate pe un titlu co!un ori av'nd aceea"i cauz sau c&iar cauze diferite dar aflate n str'ns legtur au fost deduse $udec#ii printr-o unic cerere de c&e!are n $udecat instan#a co!petent s le solu#ioneze se deter!in #in'ndu-se sea!a de acea preten#ie care atrage co!peten#a unei instan#e de grad !ai nalt.

Art) 98 Cererea 'ormulat$ de mai mul.i re#laman.i


+1,)ac !ai !ul#i recla!an#i prin aceea"i cerere de c&e!are n $udecat for!uleaz preten#ii proprii !potriva aceluia"i p'r't invoc'nd raporturi $uridice distincte "i neaflate ntr-o legtur care s fac necesar $udecarea lor !preun

deter!inarea instan#ei co!petente se face cu observarea valorii sau dup caz a naturii ori obiectului fiecrei preten#ii n parte. +2,)ispozi#iile alin. (1) sunt aplicabile "i atunci c'nd unul sau !ai !ul#i recla!an#i for!uleaz prin aceea"i cerere de c&e!are n $udecat preten#ii !potriva !ai !ultor p'r'#i invoc'nd raporturi $uridice distincte "i fr legtur ntre ele.

Art) 99 Valoarea #ererii 5n #a6uri ("e#iale


+1,(n cererile privitoare la e%ecutarea unui contract ori a unui alt act $uridic pentru stabilirea co!peten#ei instan#ei se va #ine sea!a de valoarea obiectului acestuia sau dup caz de aceea a pr#ii din obiectul dedus $udec#ii. +2,.ceea"i valoare va fi avut n vedere "i n cererile privind constatarea nulit#ii absolute anularea rezolu#iunea sau rezilierea actului $uridic c&iar dac nu se solicit "i repunerea pr#ilor n situa#ia anterioar precu! "i n cererile privind constatarea e%isten#ei sau ine%isten#ei unui drept. +-,(n cererile de aceea"i natur privitoare la contracte de loca#iune ori de leasing precu! "i n acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului nc&iriat ori arendat valoarea cererii se socote"te dup c&iria sau arenda anual.

Art) 100 Cererea de "lat$ "ar.ial$


C'nd prin ac#iune se cere plata unei pr#i dintr-o crean# valoarea cererii se socote"te dup partea pretins de recla!ant ca fiind e%igibil.

Art) 101 Cererea "ri%ind "re(ta.ii (u##e(i%e


(n cererile care au ca obiect un drept la presta#ii succesive dac durata e%isten#ei dreptului este nedeter!inat valoarea lor se socote"te dup valoarea presta#iei anuale datorate.

Art) 102 Cererile 5n materie imo*iliar$


+1,(n cererile av'nd ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui i!obil valoarea lor se deter!in n func#ie de valoarea i!pozabil stabilit potrivit legisla#iei fiscale. +2,(n cazul n care valoarea i!pozabil nu este stabilit sunt aplicabile dispozi#iile art. 9=.

Art) 10- Cererile 5n materie de mo&tenire


(n !aterie de !o"tenire co!peten#a dup valoare se deter!in fr scderea sarcinilor sau datoriilor !o"tenirii.

Art) 10/ Di("o6i.iile ("e#iale


+1,1nstan#a legal nvestit potrivit dispozi#iilor referitoare la co!peten# dup valoarea obiectului cererii r!'ne co!petent s $udece c&iar dac ulterior nvestirii intervin !odificri n ceea ce prive"te cuantu!ul valorii aceluia"i obiect. +2,)ispozi#iile alin. (1) sunt aplicabile "i la $udecarea cilor de atac.

CAPITOLUL II Com"eten.a teritorial$


Art) 100 Re!ula !eneral$
+1,Cererea de c&e!are n $udecat se introduce la instan#a n a crei circu!scrip#ie do!iciliaz sau "i are sediul p'r'tul dac legea nu prevede altfel. +2,1nstan#a r!'ne co!petent s $udece procesul c&iar dac ulterior sesizrii p'r'tul "i sc&i!b do!iciliul sau sediul.

Art) 102 Ca6ul "rtului #u domi#iliul 5n (tr$in$tate (au ne#uno(#ut


)ac p'r'tul are do!iciliul sau dup caz sediul n strintate ori acesta este necunoscut cererea se introduce la instan#a din #ar n a crei circu!scrip#ie se afl re"edin#a acestuia iar dac nu are nici re"edin#a cunoscut la instan#a n a crei circu!scrip#ie recla!antul "i are do!iciliul sediul re"edin#a ori reprezentan#a dup caz.

Art) 107 Ca6ul "er(oanei <uridi#e #are are de6mem*r$minte


Cererea de c&e!are n $udecat !potriva unei persoane $uridice de drept privat se poate face "i la instan#a locului unde ea are un dez!e!br!'nt fr personalitate $uridic pentru obliga#iile ce ur!eaz a fi e%ecutate n acel loc sau care izvorsc din acte nc&eiate prin reprezentantul dez!e!br!'ntului ori din fapte sv'r"ite de acesta.

Art) 108 Cererile 5ndre"tate 5m"otri%a unei entit$.i '$r$ "er(onalitate <uridi#$
Cererea de c&e!are n $udecat !potriva unei asocia#ii societ#i sau altei entit#i fr personalitate $uridic constituit potrivit legii se poate introduce la instan#a co!petent pentru persoana creia potrivit n#elegerii dintre !e!bri i s-a ncredin#at conducerea sau ad!inistrarea acesteia. (n cazul lipsei unei ase!enea persoane cererea se va putea introduce la instan#a co!petent pentru oricare dintre !e!brii entit#ii respective.

Art) 109 Cererile 5ndre"tate 5m"otri%a "er(oanelor <uridi#e de dre"t "u*li#


+1,Cererile ndreptate !potriva statului autorit#ilor "i institu#iilor centrale precu! "i a altor persoane $uridice de drept public pot fi introduse la instan#ele din capitala #rii sau la cele din re"edin#a $ude#ului unde "i are do!iciliul recla!antul. +2,C'nd !ai !ulte $udectorii din circu!scrip#ia aceluia"i tribunal sunt deopotriv co!petente cererile n care figureaz persoanele artate la alin. (1) se introduc la $udectoria din localitatea de re"edin# a $ude#ului iar n !unicipiul Cucure"ti la -udectoria 7ectorului :.

Art) 110 Pluralitatea de "r.i


Cererea de c&e!are n $udecat a !ai !ultor p'r'#i poate fi introdus la instan#a co!petent pentru oricare dintre ace"tia6 n cazul n care printre p'r'#i sunt "i obliga#i accesoriu cererea se introduce la instan#a co!petent pentru oricare dintre debitorii principali.

Art) 111 Com"eten.a teritorial$ alternati%$


+1,(n afar de instan#ele prevzute la art. 1;9-11; !ai sunt co!petente5 1)instan#a do!iciliului recla!antului n cererile privitoare la stabilirea filia#iei6 2)instan#a n a crei circu!scrip#ie do!iciliaz creditorul recla!ant n cererile referitoare la obliga#ia de ntre#inere inclusiv cele privind aloca#iile de stat pentru copii6

-)instan#a locului prevzut n contract pentru e%ecutarea fie c&iar n parte a obliga#iei n cazul cererilor privind e%ecutarea nulitatea anularea rezolu#iunea rezilierea sau denun#area unilateral a unui contract6 /)instan#a locului unde se afl i!obilul pentru cererile ce izvorsc dintr-un raport de loca#iune a i!obilului6 0)instan#a locului unde se afl i!obilul pentru cererile n presta#ie tabular n $ustificare tabular sau n rectificare tabular6 2)instan#a locului de plecare sau de sosire pentru cererile ce izvorsc dintr-un contract de transport6 7)instan#a locului de plat n cererile privitoare la obliga#iile ce izvorsc dintr-o ca!bie cec bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare6 8)instan#a do!iciliului consu!atorului n cererile av'nd ca obiect e%ecutarea constatarea nulit#ii absolute anularea rezolu#iunea rezilierea sau denun#area unilateral a contractului nc&eiat cu un ntreprinztor ori alt profesionist sau n cererile av'nd ca obiect repararea pagubelor produse consu!atorilor6 9)instan#a n a crei circu!scrip#ie s-a sv'r"it fapta ilicit sau s-a produs pre$udiciul pentru cererile privind obliga#iile izvor'te dintr-o ase!enea fapt. +2,C'nd p'r'tul e%ercit n !od statornic n afara do!iciliului su o activitate profesional ori o activitate agricol co!ercial industrial sau altele ase!enea cererea de c&e!are n $udecat se poate introduce "i la instan#a n circu!scrip#ia creia se afl locul activit#ii respective pentru obliga#iile patri!oniale nscute sau care ur!eaz s se e%ecute n acel loc.

Art) 112 Cererile 5n materie de a(i!ur$ri


+1,(n !aterie de asigurare cererea privitoare la despgubiri se va putea face "i la instan#a n circu!scrip#ia creia se afl5 1)do!iciliul asiguratului6 2)bunurile asigurate6 -)locul unde s-a produs riscul asigurat. +2,.legerea co!peten#ei prin conven#ie este considerat ca nescris dac a fost fcut nainte de na"terea dreptului la despgubire. +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) nu se aplic ns n !aterie de asigurri !ariti!e fluviale "i aeriene.

Art) 11- Ale!erea in(tan.ei


,ecla!antul are alegerea ntre !ai !ulte instan#e deopotriv co!petente.

Art) 11/ Cererile "ri%itoare la imo*ile


+1,Cererile privitoare la drepturile reale i!obiliare se introduc nu!ai la instan#a n a crei circu!scrip#ie este situat i!obilul. +2,C'nd i!obilul este situat n circu!scrip#iile !ai !ultor instan#e cererea se va face la instan#a do!iciliului sau re"edin#ei p'r'tului dac aceasta se afl n vreuna dintre aceste circu!scrip#ii iar n caz contrar la oricare dintre instan#ele n circu!scrip#iile crora se afl i!obilul. +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) se aplic prin ase!nare "i n cazul ac#iunilor posesorii ac#iunilor n grni#uire ac#iunilor privitoare la ngrdirile dreptului de proprietate i!obiliar precu! "i n cazul celor de !pr#eal $udiciar a unui i!obil c'nd indiviziunea nu rezult din succesiune.

Art) 110 Cererile "ri%itoare la mo&tenire


(n !aterie de !o"tenire p'n la ie"irea din indiviziune sunt de co!peten#a e%clusiv a instan#ei celui din ur! do!iciliu al defunctului5 1)cererile privitoare la validitatea sau e%ecutarea dispozi#iilor testa!entare6 2)cererile privitoare la !o"tenire "i la sarcinile acesteia precu! "i cele privitoare la preten#iile pe care !o"tenitorii le-ar avea unul !potriva altuia6 -)cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului !potriva vreunuia dintre !o"tenitori sau !potriva e%ecutorului testa!entar.

Art) 112 Cererile "ri%itoare la (o#iet$.i


Cererile n !aterie de societate p'n la sf'r"itul lic&idrii sau dup caz al radierii societ#ii sunt de co!peten#a e%clusiv a instan#ei n circu!scrip#ia creia societatea "i are sediul principal.

Art) 117 Cererile "ri%itoare la in(ol%en.$ (au #on#ordatul "re%enti%


Cererile n !ateria insolven#ei sau concordatului preventiv sunt de co!peten#a e%clusiv a tribunalului n a crui circu!scrip#ie "i are sediul debitorul.

Art) 118 Cererile 5m"otri%a unui #on(umator


Cererile for!ulate de un ntreprinztor sau alt profesionist !potriva unui consu!ator pot fi introduse nu!ai la instan#a do!iciliului consu!atorului. )ispozi#iile art. 100 alin. (0) r!'n aplicabile.

CAPITOLUL III Di("o6i.ii ("e#iale


Art) 119 Cererile a##e(orii4 adi.ionale &i in#identale
+1,Cererile accesorii adi#ionale precu! "i cele incidentale se $udec de instan#a co!petent pentru cererea principal c&iar dac ar fi de co!peten#a !aterial sau teritorial a altei instan#e $udectore"ti cu e%cep#ia cererilor prevzute la art. 11>. +2,)ispozi#iile alin. (1) se aplic "i atunci c'nd co!peten#a de solu#ionare a cererii principale este stabilit de lege n favoarea unei sec#ii specializate sau a unui co!plet specializat. +-,C'nd instan#a este e%clusiv co!petent pentru una dintre pr#i ea va fi e%clusiv co!petent pentru toate pr#ile.

Art) 120 A"$r$rile &i in#identele "ro#edurale


+1,1nstan#a co!petent s $udece cererea principal se va pronun#a "i asupra aprrilor "i e%cep#iilor n afara celor care constituie c&estiuni pre$udiciale "i care potrivit legii sunt de co!peten#a e%clusiv a altei instan#e. +2,1ncidentele procedurale sunt solu#ionate de instan#a n fa#a creia se invoc n afar de cazurile n care legea prevede n !od e%pres altfel.

Art) 121 Cererea 5n #on(tatare


(n cererile pentru constatarea e%isten#ei sau ine%isten#ei unui drept co!peten#a instan#ei se deter!in dup regulile prevzute pentru cererile av'nd ca obiect realizarea dreptului.

Art) 122 Ale!erea de #om"eten.$


+1,Pr#ile pot conveni n scris sau n cazul litigiilor nscute "i prin declara#ie verbal n fa#a instan#ei ca procesele privitoare la bunuri "i la alte drepturi de care acestea pot s dispun s fie $udecate de alte instan#e dec't acelea care potrivit legii ar fi co!petente teritorial s le $udece n afar de cazul c'nd aceast co!peten# este e%clusiv. +2,(n litigiile din !ateria protec#iei drepturilor consu!atorilor precu! "i n alte cazuri prevzute de lege pr#ile pot conveni alegerea instan#ei co!petente n condi#iile prevzute la alin. (1) nu!ai dup na"terea dreptului la despgubire. +rice conven#ie contrar este considerat ca nescris.

Art) 12- Com"eten.a 'a#ultati%$


+1,(n cazul n care cererea se introduce !potriva unui $udector care "i desf"oar activitatea la instan#a co!petent s $udece cauza recla!antul poate sesiza una dintre instan#ele $udectore"ti de acela"i grad aflate n circu!scrip#ia oricreia dintre cur#ile de apel nvecinate cu curtea de apel n a crei circu!scrip#ie se afl instan#a care ar fi fost co!petent potrivit legii. +2,)ac un $udector are calitatea de recla!ant ntr-o cerere de co!peten#a instan#ei la care "i desf"oar activitatea p'r'tul poate cere p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care este legal citat declinarea co!peten#ei av'nd alegerea ntre oricare dintre instan#ele de acela"i grad prevzute la alin. (1). +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) se aplic n !od corespunztor "i n cazul procurorilor asisten#ilor $udiciari "i grefierilor.

Art) 12/ In#identele "ri%ind ar*itra<ul


Co!peten#a ce revine instan#elor $udectore"ti n legtur cu incidentele privind arbitra$ul regle!entat de prezentul cod apar#ine n toate cazurile tribunalului n circu!scrip#ia cruia are loc arbitra$ul.

CAPITOLUL IV In#idente "ro#edurale "ri%itoare la #om"eten.a in(tan.ei >EC@IUNEA 1 Ne#om"eten.a &i #on'li#tele de #om"eten.$
Art) 120 E=#e".ia de ne#om"eten.$
+1,8eco!peten#a este de ordine public sau privat. +2,8eco!peten#a este de ordine public5 1)n cazul nclcrii co!peten#ei generale c'nd procesul nu este de co!peten#a instan#elor $udectore"ti6 2)n cazul nclcrii co!peten#ei !ateriale c'nd procesul este de co!peten#a unei instan#e de alt grad6 -)n cazul nclcrii co!peten#ei teritoriale e%clusive c'nd procesul este de co!peten#a unei alte instan#e de acela"i grad "i pr#ile nu o pot nltura. +-,(n toate celelalte cazuri neco!peten#a este de ordine privat.

Art) 122 In%o#area e=#e".iei


+1,8eco!peten#a !aterial "i teritorial de ordine public trebuie invocat de pr#i ori de ctre $udector la pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate n fa#a pri!ei instan#e dar nu !ai t'rziu de ter!inarea cercetrii procesului n fa#a pri!ei instan#e. +2,8eco!peten#a general a instan#elor $udectore"ti poate fi invocat de pr#i ori de ctre $udector n orice stare a pricinii. +-,8eco!peten#a de ordine privat poate fi invocat doar de ctre p'r't prin nt'!pinare. +/,)ac neco!peten#a nu este de ordine public partea care a fcut cererea la o instan# neco!petent nu va putea cere declararea neco!peten#ei.

Art) 127 >olu.ionarea e=#e".iei


+1,C'nd n fa#a instan#ei de $udecat se pune n discu#ie co!peten#a acesteia ea este obligat s stabileasc instan#a $udectoreasc co!petent ori dac este cazul un alt organ cu activitate $urisdic#ional co!petent. +2,)ac instan#a se declar co!petent va trece la $udecarea pricinii. (nc&eierea poate fi atacat nu!ai odat cu &otr'rea pronun#at n cauz. +-,)ac instan#a se declar neco!petent &otr'rea nu este supus niciunei ci de atac dosarul fiind tri!is de ndat instan#ei $udectore"ti co!petente sau dup caz altui organ cu activitate $urisdic#ional co!petent.

Art) 128 Con'li#tul de #om"eten.$) Ca6urile


/%ist conflict de co!peten#5 1)c'nd dou sau !ai !ulte instan#e se declar deopotriv co!petente s $udece acela"i proces6 2)c'nd dou sau !ai !ulte instan#e "i-au declinat reciproc co!peten#a de a $udeca acela"i proces sau n cazul declinrilor succesive dac ulti!a instan# nvestit "i declin la r'ndul su co!peten#a n favoarea uneia dintre instan#ele care anterior s-au declarat neco!petente.

Art) 129 >u("endarea "ro#e(ului


1nstan#a naintea creia s-a ivit conflictul de co!peten# va suspenda din oficiu $udecata cauzei "i va nainta dosarul instan#ei co!petente s solu#ioneze conflictul.

Art) 1-0 >olu.ionarea #on'li#tului de #om"eten.$


+1,Conflictul de co!peten# ivit ntre dou instan#e $udectore"ti se solu#ioneaz de instan#a i!ediat superioar "i co!un instan#elor aflate n conflict. +2,Conflictul nscut ntre o instan# "i (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie se $udec de (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie n Co!pletul de 9 $udectori.

+-,Conflictul de co!peten# ivit ntre o instan# $udectoreasc "i un alt organ cu activitate $urisdic#ional se rezolv de instan#a $udectoreasc ierar&ic superioar instan#ei n conflict. +/,1nstan#a co!petent s $udece conflictul va &otr n ca!era de consiliu fr citarea pr#ilor. 3otr'rea este supus nu!ai recursului n ter!en de 9 zile de la co!unicare cu e%cep#ia celei pronun#ate de Co!pletul de 9 $udectori de la (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie care este definitiv.

Art) 1-1 Di("o6i.iile ("e#iale


+1,)ispozi#iile prezentei sec#iuni privitoare la e%cep#ia de neco!peten# "i la conflictul de co!peten# se aplic prin ase!nare "i n cazul sec#iilor specializate ale aceleia"i instan#e $udectore"ti. +2,Conflictul se va solu#iona de sec#ia instan#ei stabilite potrivit art. 1?; corespunztoare sec#iei naintea creia s-a ivit conflictul. +-,Conflictul dintre dou sec#ii ale (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie se solu#ioneaz de Co!pletul de 9 $udectori. +/,)ispozi#iile alin. (1)-(?) se aplic n !od corespunztor "i n cazul co!pletelor specializate.

Art) 1-2 Pro*ele admini(trate 5n 'a.a in(tan.ei ne#om"etente


(n cazul declarrii neco!peten#ei dovezile ad!inistrate n fa#a instan#ei neco!petente r!'n c'"tigate $udec#ii "i instan#a co!petent nvestit cu solu#ionarea cauzei nu va dispune refacerea lor dec't pentru !otive te!einice.

>EC@IUNEA 2 Liti("enden.a &i #one=itatea


Art) 1-- E=#e".ia liti("enden.ei
+1,8i!eni nu poate fi c&e!at n $udecat pentru aceea"i cauz acela"i obiect "i de aceea"i parte naintea !ai !ultor instan#e co!petente sau c&iar naintea aceleia"i instan#e prin cereri distincte. +2,/%cep#ia litispenden#ei poate fi invocat de pr#i sau de instan# din oficiu n orice stare a procesului n fa#a instan#elor de fond. +-,C'nd instan#ele sunt de acela"i grad e%cep#ia se invoc naintea instan#ei sesizate ulterior. )ac e%cep#ia se ad!ite dosarul va fi tri!is de ndat pri!ei instan#e nvestite. +/,C'nd instan#ele sunt de grad diferit e%cep#ia se invoc naintea instan#ei de grad inferior. )ac e%cep#ia se ad!ite dosarul va fi tri!is de ndat instan#ei de fond !ai nalte n grad. +0,(nc&eierea prin care s-a solu#ionat e%cep#ia poate fi atacat nu!ai odat cu fondul. +2,C'nd unul dintre procese se $udec n recurs iar cellalt naintea instan#elor de fond acestea din ur! sunt obligate s suspende $udecata p'n la solu#ionarea recursului. +7,)ispozi#iile alin. (0) (?) "i (9) se aplic n !od corespunztor "i atunci c'nd procesele identice se afl pe rolul aceleia"i instan#e.

Art) 1-/ E=#e".ia #one=it$.ii


+1,Pentru asigurarea unei bune $udec#i n pri! instan# este posibil cone%area !ai !ultor procese n care sunt acelea"i pr#i sau c&iar !preun cu alte pr#i "i al cror obiect "i cauz au ntre ele o str'ns legtur. +2,/%cep#ia cone%it#ii poate fi invocat de pr#i sau din oficiu cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat naintea instan#ei ulterior sesizate care prin nc&eiere se va pronun#a asupra e%cep#iei. (nc&eierea poate fi atacat nu!ai odat cu fondul. +-,)osarul va fi tri!is instan#ei !ai nt'i nvestite n afar de cazul n care recla!antul "i p'r'tul cer tri!iterea lui la una dintre celelalte instan#e. +/,C'nd una dintre cereri este de co!peten#a e%clusiv a unei instan#e cone%area se va face la acea instan#. +0,(n orice stare a $udec#ii procesele cone%ate pot fi dis$unse "i $udecate separat dac nu!ai unul dintre ele este n stare de $udecat.

>EC@IUNEA - >tr$mutarea "ro#e(elor) Dele!area in(tan.ei


Art) 1-0 Temeiul (tr$mut$rii
+1,7tr!utarea procesului poate fi cerut pentru !otive de bnuial legiti! sau de siguran# public. +2,Cnuiala se consider legiti! n cazurile n care e%ist ndoial cu privire la i!par#ialitatea $udectorilor din cauza circu!stan#elor procesului calit#ii pr#ilor ori unor rela#ii conflictuale locale. +-,Constituie !otiv de siguran# public !pre$urrile e%cep#ionale care presupun c $udecata procesului la instan#a co!petent ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.

Art) 1-2 Cererea de (tr$mutare


+1,7tr!utarea pentru !otiv de bnuial legiti! sau de siguran# public se poate cere n orice faz a procesului. +2,7tr!utarea pentru !otiv de bnuial legiti! poate fi cerut de ctre partea interesat iar cea nte!eiat pe !otiv de siguran# public nu!ai de ctre procurorul general de la Parc&etul de pe l'ng (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie.

Art) 1-7 In(tan.a #om"etent$


+1,Cererea de str!utare nte!eiat pe !otiv de bnuial legiti! este de co!peten#a instan#ei ierar&ic superioare celei de la care se cere str!utarea. /a se depune la instan#a care $udec procesul a crui str!utare se cere care o va nainta de ndat instan#ei co!petente. +2,Cererea de str!utare nte!eiat pe !otive de siguran# public este de co!peten#a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie care va n"tiin#a de ndat despre depunerea cererii instan#a de la care se cere str!utarea. +-,@a pri!irea cererii de str!utare instan#a co!petent s o solu#ioneze va putea s solicite dosarul cauzei.

Art) 1-8 >u("endarea <ude#$rii "ro#e(ului


+1,@a solicitarea celui interesat co!pletul de $udecat poate dispune dac este cazul suspendarea $udecrii procesului cu darea unei cau#iuni n cuantu! de 1.;;; lei. Pentru !otive te!einice suspendarea poate fi dispus n acelea"i condi#ii fr citarea pr#ilor c&iar nainte de pri!ul ter!en de $udecat.

+2,(nc&eierea asupra suspendrii nu se !otiveaz "i nu este supus niciunei ci de atac. +-,Asura suspendrii $udecrii procesului va fi co!unicat de urgen# instan#ei de la care s-a cerut str!utarea.

Art) 1-9 ?ude#area #ererii


+1,Cererea de str!utare se $udec de urgen# n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor din proces. +2,3otr'rea asupra str!utrii se d fr !otivare "i este definitiv. +-,1nstan#a de la care s-a cerut str!utarea va fi ncuno"tin#at de ndat despre ad!iterea sau respingerea cererii de str!utare.

Art) 1/0 E'e#tele admiterii #ererii


+1,(n caz de ad!itere a cererii de str!utare procesul se tri!ite spre $udecat unei alte instan#e de acela"i grad. 3otr'rea va arta n ce !sur actele ndeplinite de instan# nainte de str!utare ur!eaz s fie pstrate. +2,(n cazul n care instan#a de la care s-a dispus str!utarea a sv'r"it acte de procedur sau a procedat ntre ti!p la $udecarea procesului actele de procedur ndeplinite ulterior introducerii cererii de str!utare "i &otr'rea pronun#at sunt desfiin#ate de drept prin efectul ad!iterii cererii de str!utare. +-,.pelul sau dup caz recursul !potriva &otr'rii date de instan#a la care s-a str!utat procesul sunt de co!peten#a instan#elor ierar&ic superioare acesteia. (n caz de ad!itere a apelului sau recursului tri!iterea spre re$udecare atunci c'nd legea o prevede se va face la o instan# din circu!scrip#ia celei care a solu#ionat calea de atac.

Art) 1/1 Reiterarea #ererii


7tr!utarea procesului nu poate fi cerut din nou n afar de cazul n care noua cerere se nte!eiaz pe !pre$urri necunoscute la data solu#ionrii cererii anterioare sau ivite dup solu#ionarea acesteia.

Art) 1/2 Dele!area in(tan.ei


C'nd din cauza unor !pre$urri e%cep#ionale instan#a co!petent este !piedicat un ti!p !ai ndelungat s func#ioneze (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie la cererea pr#ii interesate va dese!na o alt instan# de acela"i grad care s $udece procesul.

TITLUL IV A#tele de "ro#edur$


CAPITOLUL I Aorma #ererilor
Art) 1/- Condi.iile !enerale
+1,+rice cerere adresat instan#elor $udectore"ti trebuie s fie for!ulat n scris "i s cuprind indicarea instan#ei creia i este adresat nu!ele prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a pr#ilor ori dup caz denu!irea "i sediul lor nu!ele "i prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a reprezentan#ilor lor dac este cazul obiectul valoarea preten#iei dac este cazul !otivele cererii precu! "i se!ntura. +2,(n cazurile anu!e prevzute de lege cererile fcute n "edin# la orice instan# se pot for!ula "i oral fc'ndu-se !en#iune despre aceasta n nc&eiere. +-,)ac din orice !otive cererea nu poate fi se!nat la ter!enul c'nd a fost depus sau dup caz la pri!ul ter!en ce ur!eaz $udectorul va stabili identitatea pr#ii prin unul dintre !i$loacele prevzute de lege i va citi con#inutul cererii "i i va lua consi!#!'ntul cu privire la aceasta. )espre toate acestea se va face !en#iune n nc&eiere. +/,Cererile adresate instan#elor $udectore"ti se ti!breaz dac legea nu prevede altfel.

Art) 1// Num$rul de e=em"lare


+1,C'nd cererea ur!eaz a fi co!unicat ea se va face n at'tea e%e!plare c'te sunt necesare pentru co!unicare n afar de cazurile n care pr#ile au un reprezentant co!un sau partea figureaz n !ai !ulte calit#i $uridice c'nd se va face ntr-un singur e%e!plar. (n toate cazurile este necesar "i un e%e!plar pentru instan#. +2,)ispozi#iile alin. (1) sunt aplicabile n !od corespunztor "i n cazul prevzut la art. 1:? alin. (0) grefierul de "edin# fiind #inut s ntoc!easc din oficiu copiile de pe nc&eiere necesare pentru co!unicare.

Art) 1/0 1n(#ri(urile ane=ate


+1,@a fiecare e%e!plar al cererii se vor altura copii de pe nscrisurile de care partea n#elege a se folosi n proces. +2,Copiile vor fi certificate de parte pentru confor!itate cu originalul. +-,7e vor putea depune n copie nu!ai pr#ile din nscris referitoare la proces ur!'nd ca instan#a s ordone dac va fi nevoie nf#i"area nscrisului n ntregi!e. +/,C'nd nscrisurile sunt redactate ntr-o li!b strin ele se depun n copie certificat nso#ite de traducerea legalizat efectuat de un traductor autorizat. (n cazul n care nu e%ist un traductor autorizat pentru li!ba n care sunt redactate nscrisurile n cauz se pot folosi traducerile realizate de persoane de ncredere cunosctoare ale respectivei li!bi n condi#iile legii speciale. +0,)ispozi#iile art. 1:: se aplic n !od corespunztor.

Art) 1/2 Cererea 'ormulat$ "rin re"re6entant


+1,C'nd cererea este fcut prin !andatar se va altura procura n original sau n copie legalizat. +2,.vocatul "i consilierul $uridic vor depune !puternicirea lor potrivit legii. +-,,eprezentantul legal va altura o copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calit#ii sale. +/,,eprezentan#ii persoanelor $uridice de drept privat vor depune n copie un e%tras din registrul public n care este !en#ionat !puternicirea lor. +0,+rganul de conducere sau dup caz reprezentantul dese!nat al unei asocia#ii societ#i ori altei entit#i fr personalitate $uridic nfiin#at potrivit legii va ane%a n copie legalizat e%trasul din actul care atest dreptul su de reprezentare n $usti#ie.

Art) 1/7 Cererea !re&it denumit$

Cererea de c&e!are n $udecat sau pentru e%ercitarea unei ci de atac este valabil fcut c&iar dac poart o denu!ire gre"it.

CAPITOLUL II Citarea &i #omuni#area a#telor de "ro#edur$


Art) 1/8 O*li!a.ia de a #ita "$r.ile
+1,1nstan#a poate &otr asupra unei cereri nu!ai dac pr#ile au fost citate ori s-au prezentat personal sau prin reprezentant n afar de cazurile n care prin lege se dispune altfel. +2,1nstan#a va a!'na $udecarea "i va dispune s se fac citarea ori de c'te ori constat c partea care lipse"te nu a fost citat cu respectarea cerin#elor prevzute de lege sub sanc#iunea nulit#ii.

Art) 1/9 Or!anele #om"etente &i modalit$.ile de #omuni#are


+1,Co!unicarea cita#iilor "i a tuturor actelor de procedur se va face din oficiu prin agen#ii procedurali ai instan#ei sau prin orice alt salariat al acesteia precu! "i prin agen#i ori salaria#i ai altor instan#e n ale cror circu!scrip#ii se afl cel cruia i se co!unic actul. +2,Co!unicarea se face n plic nc&is la care se altur dovada de n!'nareEprocesul-verbal "i n"tiin#area prevzute la art. 19D. Plicul va purta !en#iunea FP/8B,* -*7B1G1/. . 7/ (8AH8. C* P,1+,1B.B/F. +-,1nstan#a solicitat c'nd i se cere s ndeplineasc procedura de co!unicare pentru alt instan# este obligat s ia de ndat !surile necesare potrivit legii "i s tri!it instan#ei solicitante dovezile de ndeplinire a procedurii. +/,(n cazul n care co!unicarea potrivit alin. (1) nu este posibil aceasta se va face prin po"t cu scrisoare reco!andat cu con#inut declarat la care se ata"eaz dovada de pri!ireEprocesul-verbal "i n"tiin#area prevzute la art. 19D. +0,@a cererea pr#ii interesate "i pe c&eltuiala sa co!unicarea actelor de procedur se va putea face n !od ne!i$locit prin e%ecutori $udectore"ti care vor fi #inu#i s ndeplineasc for!alit#ile procedurale prevzute n prezentul capitol sau prin servicii de curierat rapid n acest din ur! caz dispozi#iile alin. (:) fiind aplicabile n !od corespunztor. +2,Co!unicarea cita#iilor "i a altor acte de procedur se poate face de grefa instan#ei "i prin telefa% po"t electronic sau prin alte !i$loace ce asigur trans!iterea te%tului actului "i confir!area pri!irii acestuia dac partea a indicat instan#ei datele corespunztoare n acest scop. (n vederea confir!rii instan#a odat cu actul de procedur va co!unica un for!ular care va con#ine5 denu!irea instan#ei data co!unicrii nu!ele grefierului care asigur co!unicarea "i indicarea actelor co!unicate6 for!ularul va fi co!pletat de ctre destinatar cu data pri!irii nu!ele n clar "i se!ntura persoanei nsrcinate cu pri!irea coresponden#ei "i va fi e%pediat instan#ei prin telefa% po"t electronic sau prin alte !i$loace. +7,1nstan#a va verifica efectuarea procedurilor de citare "i co!unicare dispuse pentru fiecare ter!en "i c'nd este cazul va lua !suri de refacere a acestor proceduri precu! "i pentru folosirea altor !i$loace ce pot asigura n"tiin#area pr#ilor pentru nf#i"area la ter!en.

Art) 100 Lo#ul #it$rii


+1,4or fi cita#i5 1)statul prin Ainisterul <inan#elor Publice sau alte organe anu!e dese!nate n acest scop de lege la sediul acestora6 2)unit#ile ad!inistrativ-teritoriale "i celelalte persoane $uridice de drept public prin cei nsrcina#i s le reprezinte n $usti#ie la sediul acestora6 -)persoanele $uridice de drept privat prin reprezentan#ii lor la sediul principal sau atunci c'nd este cazul la sediul dez!e!br!'ntului lor6 /)asocia#iile societ#ile "i alte entit#i fr personalitate $uridic constituite potrivit legii prin reprezentantul dese!nat la sediul sau do!iciliul acestuia6 0)cei supu"i procedurii insolven#ei precu! "i creditorii acestora la do!iciliul sau dup caz sediul acestora6 dup desc&iderea procedurii citarea va fi efectuat potrivit legii speciale6 2)persoanele fizice la do!iciliul lor6 n cazul n care nu locuiesc la do!iciliu citarea se va face la re"edin#a cunoscut ori la locul ales de ele6 n lipsa acestora citarea poate fi fcut la locul cunoscut unde "i desf"oar per!anent activitatea curent6 7)incapabilii sau cei cu capacitate de e%erci#iu restr'ns prin reprezentan#ii sau ocrotitorii lor legali la do!iciliul ori sediul acestora dup caz6 n caz de nu!ire a unui curator special potrivit art. 9> citarea se va face prin acest curator la sediul su profesional6 8)bolnavii interna#i n unit#i sanitare la ad!inistra#ia acestora6 9)!ilitarii ncazar!a#i la unitatea din care fac parte prin co!anda!entul acesteia6 10)cei care fac parte din ec&ipa$ul unei nave !ariti!e sau fluviale alta dec't !ilitar dac nu au do!iciliul cunoscut la cpitnia portului unde este nregistrat nava6 11)de#inu#ii la ad!inistra#ia locului de de#inere6 12)personalul !isiunilor diplo!atice al oficiilor consulare "i cet#enii ro!'ni tri!i"i s lucreze n cadrul personalului organiza#iilor interna#ionale precu! "i !e!brii de fa!ilie care locuiesc cu ei c't ti!p se afl n strintate prin Ainisterul .facerilor /%terne6 al#i cet#eni ro!'ni afla#i n strintate n interes de serviciu inclusiv !e!brii fa!iliilor care i nso#esc prin organele centrale care i-au tri!is sau n subordinea crora se afl unitatea care i-a tri!is n strintate6 1-)persoanele care se afl n strintate altele dec't cele prevzute la pct. 10 dac au do!iciliul sau re"edin#a cunoscut printr-o cita#ie scris tri!is cu scrisoare reco!andat cu con#inut declarat "i confir!are de pri!ire recipisa de predare a scrisorii la po"ta ro!'n n cuprinsul creia vor fi !en#ionate actele ce se e%pediaz #in'nd loc de dovad a ndeplinirii procedurii dac prin tratate sau conven#ii interna#ionale la care este parte ,o!'nia ori prin acte nor!ative speciale nu se prevede altfel. )ac do!iciliul sau re"edin#a celor afla#i n strintate nu este cunoscutEcunoscut citarea se face potrivit art. 1=0. (n toate cazurile dac cei afla#i n strintate au !andatar cunoscut n #ar va fi citat nu!ai acesta din ur!6 1/)cei cu do!iciliul sau re"edin#a necunoscut potrivit art. 1=06 10)!o"tenitorii p'n la intervenirea lor n proces printr-un curator special nu!it de instan# la do!iciliul acestuia.

+2,(n cazurile prevzute la alin. (1) pct. 1 "i 0 statul prin Ainisterul <inan#elor Publice unit#ile ad!inistrativ-teritoriale precu! "i celelalte persoane $uridice de drept public "i pot alege un sediu procesual la care vor fi co!unicate toate actele de procedur.

Art) 101 O*li!a.ia ale!erii lo#ului #it$rii


Persoanele care se afl n strintate citate potrivit art. 19; alin. (1) pct. 10 "i 1? pentru pri!ul ter!en de $udecat vor fi n"tiin#ate prin cita#ie c au obliga#ia de a-"i alege un do!iciliu n ,o!'nia unde ur!eaz s li se fac toate co!unicrile privind procesul. (n cazul n care acestea nu se confor!eaz co!unicrile li se vor face prin scrisoare reco!andat recipisa de predare la po"ta ro!'n a scrisorii n cuprinsul creia vor fi !en#ionate actele ce se e%pediaz #in'nd loc de dovad de ndeplinire a procedurii.

Art) 102 Cu"rin(ul #ita.iei


+1,Cita#ia va cuprinde5 a,denu!irea instan#ei sediul ei "i c'nd este cazul alt loc dec't sediul instan#ei unde ur!eaz s se desf"oare $udecarea procesului6 *,data e!iterii cita#iei6 #,nu!rul dosarului6 d,anul luna ziua "i ora nf#i"rii6 e,nu!ele "i prenu!ele sau denu!irea dup caz aleEa celui citat precu! "i locul unde se citeaz6 ',calitatea celui citat iar pentru p'r't "i !en#iunea c este obligat s depun nt'!pinare sau s "i pregteasc aprarea pentru pri!ul ter!en de $udecat propun'nd probele de care n#elege s se foloseasc sub sanc#iunea prevzut de lege6 !,nu!ele "i prenu!ele sau denu!irea dup caz aleEa pr#ii potrivnice "i obiectul cererii6 3,indicarea dac este cazul a ta%ei $udiciare de ti!bru "i a ti!brului $udiciar datorate de cel citat6 i,alte !en#iuni prevzute de lege sau stabilite de instan#6 <,"ta!pila instan#ei "i se!ntura grefierului. +2,(n cita#ie se !en#ioneaz c'nd este cazul orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat precu! "i dac citarea se face cu c&e!area la interogatoriu sau dac cel citat este obligat s prezinte anu!ite nscrisuri ori dac i se co!unic odat cu cita#ia alte acte de procedur. +-,Cerin#ele de la alin. (1) lit. a) c) d) e) "i $) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii.

Art) 10- Ale!erea lo#ului #it$rii &i al #omuni#$rii altor a#te de "ro#edur$
+1,(n caz de alegere de do!iciliu sau dup caz de sediu dac partea a artat "i persoana nsrcinat cu pri!irea actelor de procedur co!unicarea acestora se va face la acea persoan iar n lipsa unei ase!enea !en#iuni co!unicarea se va face dup caz potrivit art. 19; sau 191. +2,Partea poate alege ca toate actele de procedur s i fie co!unicate la csu#a po"tal.

Art) 10/ Termenul "entru 5nmnarea #ita.iei


Cita#ia "i celelalte acte de procedur sub sanc#iunea nulit#ii vor fi n!'nate pr#ii cu cel pu#in 9 zile naintea ter!enului de $udecat. (n cazuri urgente sau atunci c'nd legea prevede n !od e%pres $udectorul poate dispune scurtarea ter!enului de n!'nare a cita#iei ori actului de procedur despre aceasta fc'ndu-se !en#iune n cita#ie sau n actul de procedur

Art) 100 In%o#area &i 5nl$turarea nere!ularit$.ilor "ri%ind #itarea


+1,)ac partea prezent n instan# personal sau prin reprezentant nu a pri!it cita#ia sau a pri!it-o ntr-un ter!en !ai scurt dec't cel prevzut la art. 19: ori e%ist o alt cauz de nulitate privind cita#ia sau procedura de n!'nare a acesteia procesul se a!'n la cererea pr#ii interesate. +2,+rice neregularitate cu privire la citare nu va !ai fi luat n considerare n cazul n care potrivit alin. (1) nu s-a cerut a!'narea procesului precu! "i n cazul n care partea lips la ter!enul la care s-a produs neregularitatea nu a invocat-o la ter!enul ur!tor producerii ei dac la acest ter!en ea a fost prezent sau legal citat. +-,(n lipsa pr#ii nelegal citate neregularitatea privind procedura de citare a acesteia poate fi invocat "i de celelalte pr#i ori din oficiu ns nu!ai la ter!enul la care ea s-a produs.

Art) 102 1nmnarea '$#ut$ "er(onal #elui #itat


+1,(n!'narea cita#iei "i a tuturor actelor de procedur se face personal celui citat la locul citrii stabilit potrivit art. 19; alin. (1) pct. =. +2,(n!'narea se poate face oriunde se afl cel citat. +-,Pentru cei care locuiesc n &otel sau c!in cita#ia se pred n lipsa lor ad!inistratorului &otelului ori a"ez!'ntului iar n lipsa acestuia portarului ori celui care n !od obi"nuit l nlocuie"te. +/,Pentru cei care se gsesc sub ar!e cita#ia se n!'neaz la unitatea din care fac parte. +0,Celor care alctuiesc ec&ipa$ul unei nave !ariti!e sau fluviale n lipsa unui do!iciliu cunoscut n!'narea se face la cpitnia portului unde se gse"te nregistrat nava. +2,Pentru de#inu#i n!'narea se face la ad!inistra#ia nc&isorii. +7,Pentru bolnavii afla#i n spitale sanatorii sau alte ase!enea a"ez!inte de asisten# !edical ori social n!'narea se face la ad!inistra#ia acestora.

Art) 107 1nmnarea '$#ut$ altor "er(oane


+1,(n!'narea cita#iilor "i a tuturor actelor de procedur n cazurile prevzute la art. 19; alin. (1) pct. 1-9 "i pct. 10 precu! "i cele prevzute la art. 19= alin. (:)-(>) sau atunci c'nd actul ur!eaz s fie n!'nat unui avocat notar public ori e%ecutor $udectoresc se poate face func#ionarului sau persoanei nsrcinate cu pri!irea coresponden#ei care va se!na dovada. (n lipsa acestora n!'narea cita#iei sau a actelor de procedur se va face ad!inistratorului cldirii iar n lips paznicului sau

agentului de paz care va se!na procesul-verbal ntoc!it n acest scop de ctre agent dup ce acesta din ur! a certificat n prealabil identitatea "i calitatea sa. +2,(n cazurile prevzute la art. 19= alin. (:)-(>) unitatea unde se afl cel citat i va n!'na de ndat acestuia cita#ia sub luare de dovad certific'ndu-i se!ntura sau art'nd !otivul pentru care nu s-a putut ob#ine se!ntura lui. )ovada se va preda agentului ori va fi tri!is direct instan#ei dac n!'narea cita#iei nu s-a putut face de ndat.

Art) 108 Pro#edura de #omuni#are


+1,Co!unicarea cita#iei se va face persoanei n drept s o pri!easc care va se!na dovada de n!'nare certificat de agentul nsrcinat cu n!'narea. +2,)ac destinatarul pri!e"te cita#ia dar refuz s se!neze dovada de n!'nare ori din !otive nte!eiate nu o poate se!na agentul va ntoc!i un proces-verbal n care va arta aceste !pre$urri. +-,)ac destinatarul refuz s pri!easc cita#ia agentul va depune n cutia po"tal sau n lips va afi"a pe u"a locuin#ei destinatarului o n"tiin#are care trebuie s cuprind5 a,anul luna ziua "i ora c'nd depunerea sau dup caz afi"area a fost fcut6 *,nu!ele "i prenu!ele celui care a fcut depunerea sau dup caz afi"area "i func#ia acestuia6 #,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz re"edin#a respectiv sediul celui n"tiin#at6 d,nu!rul dosarului n legtur cu care se face n"tiin#area "i denu!irea instan#ei pe rolul creia se afl dosarul cu indicarea sediului acesteia6 e,artarea actelor de procedur despre a cror co!unicare este vorba6 ',!en#iunea c dup o zi dar nu !ai t'rziu de > zile de la depunerea sau dup caz afi"area n"tiin#rii ori c'nd e%ist urgen# nu !ai t'rziu de ? zile destinatarul este n drept s se prezinte la sediul instan#ei de $udecat pentru a i se co!unica cita#ia. C'nd do!iciliul sau re"edin#a ori dup caz sediul acestuia nu se afl n localitatea unde instan#a de $udecat "i are sediul n"tiin#area va cuprinde !en#iunea c pentru a i se co!unica cita#ia destinatarul este n drept s se prezinte la sediul pri!riei n a crei raz teritorial locuie"te sau "i are sediul6 !,!en#iunea c n cazul n care fr !otive te!einice destinatarul nu se prezint pentru co!unicarea cita#iei n interiorul ter!enului de > zile sau dup caz al ter!enului de ? zile prevzut la lit. f) cita#ia se consider co!unicat la !plinirea acestui ter!en6 3,se!ntura celui care a depus sau afi"at n"tiin#area. +/,Aen#iunile de la alin. (?) lit. c)-g) se co!pleteaz de ctre grefa instan#ei. Ber!enele prevzute la alin. (?) lit. f) "i g) se calculeaz zi cu zi. +0,)espre !pre$urrile artate la alin. (?) agentul va ntoc!i un proces-verbal care va cuprinde !en#iunile artate la art. 199 acesta fc'nd dovada p'n la nscrierea n fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a nc&eiat. +2,)ac destinatarul nu este gsit la do!iciliu ori re"edin# sau dup caz sediu agentul i va n!'na cita#ia unei persoane !a$ore din fa!ilie sau n lips oricrei alte persoane !a$ore care locuie"te cu destinatarul ori care n !od obi"nuit i pri!e"te coresponden#a. +7,C'nd destinatarul locuie"te ntr-un &otel sau ntr-o cldire co!pus din !ai !ulte aparta!ente "i nu este gsit la aceast locuin# a sa agentul i va co!unica cita#ia ad!inistratorului portarului sau celui care n !od obi"nuit l nlocuie"te. (n aceste cazuri persoana care pri!e"te cita#ia va se!na dovada de pri!ire agentul certific'ndu-i identitatea "i se!ntura "i nc&eind un proces-verbal cu privire la aceste !pre$urri. )ispozi#iile alin. (0) se aplic n !od corespunztor. +8,(n cazul n care lipsesc persoanele prevzute la alin. (=) "i (>) precu! "i atunci c'nd acestea de"i prezente refuz s pri!easc actul sunt aplicabile dispozi#iile alin. (?)-(9). +9,(n cazurile prevzute la alin. (?) "i (D) agentul are obliga#ia ca n ter!en de cel !ult 0: de ore de la depunerea sau afi"area n"tiin#rii s depun cita#ia precu! "i procesul-verbal prevzut la alin. (9) la sediul instan#ei de $udecat care a e!is cita#ia ori dup caz la cel al pri!riei n raza creia destinatarul locuie"te sau "i are sediul ur!'nd ca acestea s co!unice cita#ia. +10,C'nd pr#ii sau reprezentantului ei i s-a n!'nat cita#ia de ctre func#ionarul anu!e dese!nat n cadrul pri!riei acesta are obliga#ia ca n ter!en de cel !ult 0: de ore de la n!'nare s nainteze instan#ei de $udecat dovada de n!'nare prevzut la alin. (1) precu! "i procesul-verbal prevzut la alin. (9). +11,C'nd ter!enul prevzut la alin. (?) lit. f) s-a !plinit fr ca partea sau un reprezentant al ei s se prezinte la pri!rie pentru a i se n!'na cita#ia func#ionarul anu!e nsrcinat din cadrul pri!riei va nainta instan#ei de $udecat de ndat cita#ia ce trebuia co!unicat precu! "i procesul-verbal prevzut la alin. (9). +12,)ispozi#iile prezentului articol se aplic "i la co!unicarea sau notificarea oricrui alt act de procedur.

Art) 109 Cu"rin(ul do%e6ii de 5nmnare &i al "ro#e(ului;%er*al


+1,)ovada de n!'nare a cita#iei sau a altui act de procedur ori dup caz procesul-verbal va cuprinde5 a,anul luna ziua "i ora c'nd dovada a fost luat sau procesul-verbal a fost ntoc!it6 *,nu!ele prenu!ele "i func#ia agentului precu! "i dac este cazul ale func#ionarului de la pri!rie6 #,nu!ele "i prenu!ele sau denu!irea dup caz "i do!iciliul ori sediul destinatarului cu artarea nu!rului eta$ului aparta!entului sau ca!erei dac cel citat locuie"te ntr-o cldire cu !ai !ulte eta$e ori aparta!ente sau n &otel precu! "i dac actul de procedur a fost n!'nat la locuin#a sa depus n cutia po"tal ori afi"at pe u"a locuin#ei. )ac actul de procedur a fost n!'nat n alt loc se va face !en#iune despre aceasta6 d,nu!ele prenu!ele "i calitatea celui cruia i s-a fcut n!'narea n cazul n care actul de procedur a fost n!'nat altei persoane dec't destinatarului6 e,denu!irea instan#ei de la care e!an cita#ia ori alt act de procedur "i nu!rul dosarului6

',se!ntura celui care a pri!it cita#ia sau alt act de procedur precu! "i se!ntura agentului sau dup caz func#ionarului de la pri!rie care o certific iar n cazul n care se ntoc!e"te proces-verbal se!ntura agentului respectiv a func#ionarului pri!riei. +2,Procesul-verbal va cuprinde de ase!enea "i artarea !otivelor pentru care a fost ntoc!it. +-,Cerin#ele de la alin. (1) lit. a) c) d) e) "i f) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii. +/,Aen#iunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a ntoc!it nu pot fi co!btute dec't prin procedura nscrierii n fals.

Art) 120 Data 5nde"linirii "ro#edurii


Procedura se socote"te ndeplinit5 1)la data nc&eierii procesului-verbal prevzut la art. 199 indiferent dac partea a pri!it sau nu cita#ia personal6 2)n cazul citrii efectuate prin po"t sau curierat rapid potrivit art. 1:9 alin. (:) "i (9) procedura se socote"te ndeplinit la data se!nrii de ctre parte a confir!rii de pri!ire ori a conse!nrii de ctre func#ionarul po"tal sau de ctre curier a refuzului ei de a pri!i coresponden#a6 -)n cazul citrii efectuate potrivit art. 1:9 alin. (=) procedura se socote"te ndeplinit la data artat pe copia i!pri!at a confir!rii e%pedierii certificat de grefierul care a fcut trans!isiunea.

Art) 121 Im"o(i*ilitatea de a #omuni#a a#tul de "ro#edur$


C'nd co!unicarea actelor de procedur nu se poate face deoarece i!obilul a fost de!olat a devenit nelocuibil sau de nentrebuin#at ori destinatarul actului nu !ai locuie"te n i!obilul respectiv sau atunci c'nd co!unicarea nu poate fi fcut din alte !otive ase!ntoare agentul va raporta cazul grefei instan#ei spre a n"tiin#a din ti!p partea care a cerut co!unicarea despre aceast !pre$urare "i a-i pune n vedere s fac de!ersuri pentru a ob#ine noua adres unde ur!eaz a se face co!unicarea.

Art) 122 Citarea "rin "u*li#itate


+1,C'nd recla!antul nvedereaz !otivat c de"i a fcut tot ce i-a stat n putin# nu a reu"it s afle do!iciliul p'r'tului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii instan#a va putea ncuviin#a citarea acestuia prin publicitate. +2,Citarea prin publicitate se face afi"'ndu-se cita#ia la u"a instan#ei pe portalul instan#ei de $udecat co!petente "i la ulti!ul do!iciliu cunoscut al celui citat. (n cazurile n care apreciaz c este necesar instan#a va dispune "i publicarea cita#iei n Aonitorul +ficial al ,o!'niei sau ntr-un ziar central de larg rsp'ndire. +-,+dat cu ncuviin#area citrii prin publicitate instan#a va nu!i un curator dintre avoca#ii baroului potrivit art. 9> care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor p'r'tului. +/,Procedura se socote"te ndeplinit n a 19-a zi de la publicarea cita#iei potrivit dispozi#iilor alin. (0). +0,)ac cel citat se nf#i"eaz "i dovede"te c a fost citat prin publicitate cu rea-credin# toate actele de procedur ce au ur!at ncuviin#rii acestei citri vor fi anulate iar recla!antul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanc#ionat potrivit dispozi#iilor art. 1D0 alin. (1) pct. 1 lit. c).

Art) 12- A'i&area


C'nd legea sau instan#a dispune ca citarea pr#ilor sau co!unicarea anu!itor acte de procedur s se fac prin afi"are aceast afi"are se va face la instan# de ctre grefier iar n afara instan#ei de agen#ii nsrcina#i cu co!unicarea actelor de procedur nc&eindu-se un proces-verbal potrivit art. 199 ce se va depune la dosar.

Art) 12/ Comuni#area 5ntre a%o#a.i (au #on(ilieri <uridi#i


)up sesizarea instan#ei dac pr#ile au avocat sau consilier $uridic cererile nt'!pinrile ori alte acte se pot co!unica direct ntre ace"tia. (n acest caz cel care pri!e"te cererea va atesta pri!irea pe nsu"i e%e!plarul care ur!eaz a fi depus la instan# sau dup caz prin orice alte !i$loace care asigur ndeplinirea acestei proceduri.

Art) 120 Comuni#area 5n in(tan.$


+1,Partea prezent n instan# personal prin avocat sau prin alt reprezentant este obligat s pri!easc actele de procedur "i orice nscris folosit n proces care i se co!unic n "edin#. )ac se refuz pri!irea actele "i nscrisurile se consider co!unicate prin depunerea lor la dosar de unde la cerere partea le poate pri!i sub se!ntur. +2,Partea are dreptul s ridice "i ntre ter!ene sub se!ntur actele de procedur "i nscrisurile prevzute la alin. (1).

Art) 122 Cilele de #omuni#are


C'nd co!unicarea actelor de procedur se face prin agen#i procedurali ei nu vor putea instru!enta dec't n zilele lucrtoare ntre orele > ;;-0; ;; iar n cazuri urgente "i n zilele nelucrtoare sau de srbtori legale dar nu!ai cu ncuviin#area pre"edintelui instan#ei.

Art) 127 >#3im*area lo#ului #it$rii


)ac n cursul procesului una dintre pr#i "i-a sc&i!bat locul unde a fost citat ea este obligat s ncuno"tin#eze instan#a indic'nd locul unde va fi citat la ter!enele ur!toare precu! "i partea advers prin scrisoare reco!andat a crei recipis de predare se va depune la dosar odat cu cererea prin care se n"tiin#eaz instan#a despre sc&i!barea locului citrii. (n cazul n care partea nu face aceast ncuno"tin#are procedura de citare pentru aceea"i instan# este valabil ndeplinit la vec&iul loc de citare.

Art) 128 Comuni#area #$tre al.i "arti#i"an.i


Citarea !artorilor e%per#ilor traductorilor interpre#ilor ori a altor participan#i n proces precu! "i c'nd este cazul co!unicarea actelor de procedur adresate acestora sunt supuse dispozi#iilor prezentului capitol care se aplic n !od corespunztor.

CAPITOLUL III Nulitatea a#telor de "ro#edur$


Art) 129 No.iunea &i #la(i'i#area

+1,8ulitatea este sanc#iunea care lipse"te total sau par#ial de efecte actul de procedur efectuat cu nerespectarea cerin#elor legale de fond sau de for!. +2,8ulitatea este absolut atunci c'nd cerin#a nerespectat este instituit printr-o nor! care ocrote"te un interes public. +-,8ulitatea este relativ n cazul n care cerin#a nerespectat este instituit printr-o nor! care ocrote"te un interes privat.

Art) 170 Nulitatea #ondi.ionat$


+1,.ctul de procedur este lovit de nulitate dac prin nerespectarea cerin#ei legale s-a adus pr#ii o vt!are care nu poate fi nlturat dec't prin desfiin#area acestuia. +2,(n cazul nulit#ilor e%pres prevzute de lege vt!area este prezu!at partea interesat put'nd face dovada contrar.

Art) 171 Nulitatea ne#ondi.ionat$


8ulitatea nu este condi#ionat de e%isten#a unei vt!ri n cazul nclcrii dispozi#iilor legale referitoare la5 1)capacitatea procesual6 2)reprezentarea procesual6 -)co!peten#a instan#ei6 /)co!punerea sau constituirea instan#ei6 0)publicitatea "edin#ei de $udecat6 2)alte cerin#e legale e%trinseci actului de procedur dac legea nu dispune altfel.

Art) 172 1ndre"tarea nere!ularit$.ilor a#tului de "ro#edur$


+1,+ri de c'te ori este posibil nlturarea vt!rii fr anularea actului $udectorul va dispune ndreptarea neregularit#ilor actului de procedur. +2,Cu toate acestea nulitatea nu poate fi acoperit dac a intervenit decderea ori o alt sanc#iune procedural sau dac se produce ori subzist o vt!are. +-,.ctul de procedur nu va fi anulat dac p'n la !o!entul pronun#rii asupra e%cep#iei de nulitate a disprut cauza acesteia.

Art) 17- In%o#area nulit$.ii


+1,8ulitatea absolut poate fi invocat de orice parte din proces de $udector sau dup caz de procuror n orice stare a $udec#ii cauzei dac legea nu prevede altfel. +2,8ulitatea relativ poate fi invocat nu!ai de partea interesat "i nu!ai dac neregularitatea nu a fost cauzat prin propria fapt. +-,)ac legea nu prevede altfel nulitatea relativ trebuie invocat5 a,pentru neregularit#ile sv'r"ite p'n la nceperea $udec#ii prin nt'!pinare sau dac nt'!pinarea nu este obligatorie la pri!ul ter!en de $udecat6 *,pentru neregularit#ile sv'r"ite n cursul $udec#ii la ter!enul la care s-a sv'r"it neregularitatea sau dac partea nu este prezent la ter!enul de $udecat i!ediat ur!tor "i nainte de a pune concluzii pe fond. +/,Partea interesat poate renun#a e%pres sau tacit la dreptul de a invoca nulitatea relativ. +0,Boate cauzele de nulitate a actelor de procedur de$a efectuate trebuie invocate deodat sub sanc#iunea decderii pr#ii din dreptul de a le !ai invoca.

Art) 17/ E'e#tele nulit$.ii


+1,.ctul de procedur lovit de nulitate este desfiin#at n tot sau n parte de la data ndeplinirii lui. +2,)ac este cazul instan#a dispune refacerea actului de procedur cu respectarea tuturor condi#iilor de validitate. +-,)esfiin#area unui act de procedur atrage "i desfiin#area actelor de procedur ur!toare dac acestea nu pot avea o e%isten# de sine stttoare. +/,8ulitatea unui act de procedur nu !piedic faptul ca acesta s produc alte efecte $uridice dec't cele care decurg din natura lui proprie.

TITLUL V Termenele "ro#edurale


Art) 170 >ta*ilirea termenelor
+1,Ber!enele procedurale sunt stabilite de lege ori de instan# "i reprezint intervalul de ti!p n care poate fi ndeplinit un act de procedur sau n care este interzis s se ndeplineasc un act de procedur. +2,(n cazurile prevzute de lege ter!enul este reprezentat de data la care se ndepline"te un anu!it act de procedur. +-,(n cazurile n care legea nu stabile"te ea ns"i ter!enele pentru ndeplinirea unor acte de procedur fi%area lor se face de instan#. @a fi%area ter!enului aceasta va #ine sea!a "i de natura urgent a procesului.

Art) 172 Cal#ulul termenelor


+1,Ber!enele n afar de cazul n care legea dispune altfel se calculeaz dup cu! ur!eaz5 1)c'nd ter!enul se socote"te pe ore acesta ncepe s curg de la ora zero a zilei ur!toare6 2)c'nd ter!enul se socote"te pe zile nu intr n calcul ziua de la care ncepe s curg ter!enul nici ziua c'nd acesta se !pline"te6 -)c'nd ter!enul se socote"te pe spt!'ni luni sau ani el se !pline"te n ziua corespunztoare din ulti!a spt!'n ori lun sau din ulti!ul an. )ac ulti!a lun nu are zi corespunztoare celei n care ter!enul a nceput s curg ter!enul se !pline"te n ulti!a zi a acestei luni. +2,C'nd ulti!a zi a unui ter!en cade ntr-o zi nelucrtoare ter!enul se prelunge"te p'n n pri!a zi lucrtoare care ur!eaz.

Art) 177 1m"linirea termenului


+1,Ber!enul care se socote"te pe zile spt!'ni luni sau ani se !pline"te la ora 0: ;; a ulti!ei zile n care se poate ndeplini actul de procedur.

+2,Cu toate acestea dac este vorba de un act ce trebuie depus la instan# sau ntr-un alt loc ter!enul se va !plini la ora la care activitatea nceteaz n acel loc n !od legal dispozi#iile art. 1>D fiind aplicabile.

Art) 178 A#tele de"u(e la "o&t$4 unit$.i militare (au lo#uri de de.inere
+1,.ctul de procedur depus prin scrisoare reco!andat la oficiul po"tal nuntrul ter!enului prevzut de lege este socotit a fi fcut n ter!en. +2,.ctul depus de partea interesat nuntrul ter!enului prevzut de lege la unitatea !ilitar ori la ad!inistra#ia locului de de#inere unde se afl aceast parte este de ase!enea considerat ca fcut n ter!en. +-,(n cazurile prevzute la alin. (1) "i (0) recipisa oficiului po"tal precu! "i nregistrarea ori atestarea fcut dup caz de unitatea !ilitar sau de ad!inistra#ia locului de de#inere pe actul depus servesc ca dovad a datei depunerii actului de ctre partea interesat.

Art) 179 Cur!erea termenului) Prelun!irea a#e(tuia


+1,Ber!enele ncep s curg de la data co!unicrii actelor de procedur dac legea nu dispune altfel. +2,7e consider c actul a fost co!unicat pr#ii "i n cazul n care aceasta a pri!it sub se!ntur copie de pe act precu! "i n cazul n care ea a cerut co!unicarea actului unei alte pr#i. +-,Ber!enul procedural nu ncepe s curg iar dac a nceput s curg !ai nainte se ntrerupe fa# de cel lipsit de capacitate de e%erci#iu ori cu capacitate de e%erci#iu restr'ns c't ti!p nu a fost dese!nat o persoan care dup caz s l reprezinte sau s l asiste. +/,Ber!enul procedural se ntrerupe "i un nou ter!en ncepe s curg de la data noii co!unicri n ur!toarele cazuri5 1)c'nd a intervenit !oartea uneia dintre pr#i6 n acest caz se face din nou o singur co!unicare la ulti!ul do!iciliu al pr#ii decedate pe nu!ele !o"tenirii fr s se arate nu!ele "i calitatea fiecrui !o"tenitor6 2)c'nd a intervenit !oartea reprezentantului pr#ii6 n acest caz se face din nou o singur co!unicare pr#ii.

Art) 180 Nere("e#tarea termenului) >an#.iunile


+1,C'nd un drept procesual trebuie e%ercitat ntr-un anu!it ter!en nerespectarea acestuia atrage decderea din e%ercitarea dreptului n afar de cazul n care legea dispune altfel. .ctul de procedur fcut peste ter!en este lovit de nulitate. +2,(n cazul n care legea opre"te ndeplinirea unui act de procedur nuntrul unui ter!en actul fcut naintea !plinirii ter!enului poate fi anulat la cererea celui interesat.

Art) 181 Re"unerea 5n termen


+1,Partea care a pierdut un ter!en procedural va fi repus n ter!en nu!ai dac dovede"te c nt'rzierea se datoreaz unor !otive te!einic $ustificate. +2,(n acest scop partea va ndeplini actul de procedur n cel !ult 19 zile de la ncetarea !piedicrii cer'nd totodat repunerea sa n ter!en. (n cazul e%ercitrii cilor de atac aceast durat este aceea"i cu cea prevzut pentru e%ercitarea cii de atac. +-,Cererea de repunere n ter!en va fi rezolvat de instan#a co!petent s solu#ioneze cererea privitoare la dreptul nee%ercitat n ter!en.

TITLUL VI Amen6i <udi#iare &i de("$!u*iri


Art) 182 1n#$l#area o*li!a.iilor "ri%ind de('$&urarea "ro#e(ului) >an#.iunile
+1,)ac legea nu prevede altfel instan#a potrivit dispozi#iilor prezentului articol va putea sanc#iona ur!toarele fapte sv'r"ite n legtur cu procesul astfel5 1)cu a!end $udiciar de la 1;; lei la 1.;;; lei5 a,introducerea cu rea-credin# a unor cereri principale accesorii adi#ionale sau incidentale precu! "i pentru e%ercitarea unei ci de atac vdit nete!einice6 *,for!ularea cu rea-credin# a unei cereri de recuzare sau de str!utare6 #,ob#inerea cu rea-credin# a citrii prin publicitate a oricrei pr#i6 d,ob#inerea cu rea-credin# de ctre recla!antul cruia i s-a respins cererea a unor !suri asigurtorii prin care p'r'tul a fost pgubit6 e,contestarea cu rea-credin# de ctre autorul ei a scrierii sau se!nturii unui nscris ori a autenticit#ii unei nregistrri audio sau video6 2)cu a!end $udiciar de la 9; lei la >;; lei5 a,neprezentarea !artorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune !rturie c'nd este prezent n instan# n afar de cazul n care acesta este !inor6 *,neaducerea la ter!enul fi%at de instan# a !artorului ncuviin#at de ctre partea care din !otive i!putabile nu "i-a ndeplinit aceast obliga#ie6 #,neprezentarea avocatului care nu "i-a asigurat substituirea sa de ctre un alt avocat a reprezentantului sau a celui care asist partea ori nerespectarea de ctre ace"tia a ndatoririlor stabilite de lege sau de ctre instan# dac n acest !od s-a cauzat a!'narea $udecrii procesului6 d,refuzul e%pertului de a pri!i lucrarea sau nedepunerea lucrrii n !od ne$ustificat la ter!enul fi%at ori refuzul de a da l!uririle cerute6 e,neluarea de ctre conductorul unit#ii n cadrul creia ur!eaz a se efectua o e%pertiz a !surilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la ti!p a e%pertizei precu! "i !piedicarea de ctre orice persoan a efecturii e%pertizei n condi#iile legii6 ',neprezentarea unui nscris sau a unui bun de ctre cel care l de#ine la ter!enul fi%at n acest scop de instan#6 !,refuzul sau o!isiunea unei autorit#i ori a altei persoane de a co!unica din !otive i!putabile ei la cererea instan#ei "i la ter!enul fi%at n acest scop datele care rezult din actele "i eviden#ele ei6

3,cauzarea a!'nrii $udecrii sau e%ecutrii silite de ctre cel nsrcinat cu ndeplinirea actelor de procedur6 i,!piedicarea n orice !od a e%ercitrii n legtur cu procesul a atribu#iilor ce revin $udectorilor e%per#ilor dese!na#i de instan# n condi#iile legii agen#ilor procedurali precu! "i altor salaria#i ai instan#ei. +2,.!enda nu se va aplica persoanelor la care se refer alin. (1) pct. 0 dac !otive te!einice le-au !piedicat s aduc la ndeplinire obliga#iile ce le revin.

Art) 18- Alte #a6uri de (an#.ionare


+1,8erespectarea de ctre oricare dintre pr#i sau de ctre alte persoane a !surilor luate de ctre instan# pentru asigurarea ordinii "i sole!nit#ii "edin#ei de $udecat se sanc#ioneaz cu a!end $udiciar de la 1;; lei la 1.;;; lei. +2,8erespectarea de ctre orice persoan a dispozi#iilor privind desf"urarea nor!al a e%ecutrii silite se sanc#ioneaz de ctre pre"edintele instan#ei de e%ecutare la cererea e%ecutorului cu a!end $udiciar de la 1;; lei la 1.;;; lei.

Art) 18/ De("$!u*irile "entru amnarea "ro#e(ului


Cel care cu inten#ie sau din culp a pricinuit a!'narea $udecrii sau a e%ecutrii silite prin una dintre faptele prevzute la art. 1D0 sau 1D? la cererea pr#ii interesate va putea fi obligat de ctre instan#a de $udecat ori dup caz de ctre pre"edintele instan#ei de e%ecutare la plata unei despgubiri pentru pre$udiciul !aterial sau !oral cauzat prin a!'nare.

Art) 180 >ta*ilirea amen6ii &i de("$!u*irii


.baterea sv'r"it a!enda "i despgubirea se stabilesc de ctre instan#a n fa#a creia s-a sv'r"it fapta sau dup caz de ctre pre"edintele instan#ei de e%ecutare prin nc&eiere e%ecutorie care se co!unic celui obligat dac !sura a fost luat n lipsa acestuia. .tunci c'nd fapta const n for!ularea unei cereri cu rea- credin# a!enda "i despgubirea pot fi stabilite fie de instan#a n fa#a creia cererea a fost for!ulat fie de ctre instan#a care a solu#ionat-o atunci c'nd acestea sunt diferite.

Art) 182 Cererea de ree=aminare


+1,(!potriva nc&eierii prevzute la art. 1D9 cel obligat la a!end sau despgubire va putea face nu!ai cerere de ree%a!inare solicit'nd !otivat s se revin asupra a!enzii ori despgubirii sau s se dispun reducerea acesteia. +2,Cererea se face n ter!en de 19 zile dup caz de la data la care a fost luat !sura sau de la data co!unicrii nc&eierii. +-,(n toate cazurile cererea se solu#ioneaz cu citarea pr#ilor prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu de ctre un alt co!plet dec't cel care a stabilit a!enda sau despgubirea. +/,(nc&eierea prevzut la alin. (?) este definitiv.

CARTEA II Pro#edura #onten#ioa($ TITLUL I Pro#edura 5n 'a.a "rimei in(tan.e


CAPITOLUL I >e(i6area in(tan.ei de <ude#at$ >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale
Art) 187 Dre"tul de a (e(i6a in(tan.a
+1,Pentru aprarea drepturilor "i intereselor sale legiti!e orice persoan se poate adresa $usti#iei prin sesizarea instan#ei co!petente cu o cerere de c&e!are n $udecat. (n cazurile anu!e prevzute de lege sesizarea instan#ei poate fi fcut "i de alte persoane sau organe. +2,Cel care for!uleaz cererea de c&e!are n $udecat se nu!e"te recla!ant iar cel c&e!at n $udecat se nu!e"te p'r't.

Art) 188 Pro#edura "reala*il$


+1,7esizarea instan#ei se poate face nu!ai dup ndeplinirea unei proceduri prealabile dac legea prevede n !od e%pres aceasta. )ovada ndeplinirii procedurii prealabile se va ane%a la cererea de c&e!are n $udecat. +2,8endeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocat dec't de ctre p'r't prin nt'!pinare sub sanc#iunea decderii. +-,@a sesizarea instan#ei cu dezbaterea procedurii succesorale recla!antul va depune o nc&eiere e!is de notarul public cu privire la verificarea eviden#elor succesorale prevzute de Codul #i%il "i de lege. (n acest caz nendeplinirea procedurii prealabile poate fi invocat nu nu!ai de ctre p'r't ci "i de ctre instan# din oficiu.

>EC@IUNEA 2 Cererea de #3emare 5n <ude#at$


Art) 189 Cu"rin(ul #ererii de #3emare 5n <ude#at$
Cererea de c&e!are n $udecat va cuprinde5 a,nu!ele "i prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a pr#ilor ori pentru persoane $uridice denu!irea "i sediul lor. )e ase!enea cererea va cuprinde "i codul nu!eric personal sau dup caz codul unic de nregistrare ori codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului sau de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar ale recla!antului precu! "i ale p'r'tului dac pr#ile posed ori li s-au atribuit aceste ele!ente de identificare potrivit legii dac acestea sunt cunoscute de recla!ant. )ac recla!antul locuie"te n strintate va arta "i do!iciliul ales n ,o!'nia unde ur!eaz s i se fac toate co!unicrile privind procesul6 *,nu!ele prenu!ele "i calitatea celui care reprezint partea n proces iar n cazul reprezentrii prin avocat nu!ele prenu!ele acestuia "i sediul profesional. )ovada calit#ii de reprezentant n condi#iile cerute la art. 1:= se va altura cererii6 #,obiectul cererii "i valoarea lui dup pre#uirea recla!antului atunci c'nd acesta este evaluabil n bani precu! "i !odul de calcul prin care s-a a$uns la deter!inarea acestei valori cu indicarea nscrisurilor corespunztoare. Pentru i!obile se aplic n !od corespunztor dispozi#iile art. 1;0. Pentru identificarea i!obilelor se vor arta localitatea "i $ude#ul strada "i nu!rul iar n lips vecint#ile eta$ul "i aparta!entul precu! "i c'nd i!obilul este nscris n cartea funciar nu!rul de carte funciar "i nu!rul cadastral sau topografic dup caz. @a cererea de c&e!are n $udecat se va ane%a e%trasul de carte funciar cu artarea titularului nscris n cartea funciar eliberat de biroul de cadastru "i publicitate i!obiliar n raza cruia este situat i!obilul iar n cazul n care i!obilul nu este nscris n cartea funciar se va ane%a un certificat e!is de acela"i birou care atest acest fapt6

d,artarea !otivelor de fapt "i de drept pe care se nte!eiaz cererea6 e,artarea dovezilor pe care se spri$in fiecare capt de cerere. C'nd dovada se face prin nscrisuri se vor aplica n !od corespunztor dispozi#iile art. 1:9. C'nd recla!antul voie"te s "i dovedeasc cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul p'r'tului va cere nf#i"area n persoan a acestuia dac p'r'tul este o persoan fizic. (n cazurile n care legea prevede c p'r'tul va rspunde n scris la interogatoriu acesta va fi ata"at cererii de c&e!are n $udecat. C'nd se va cere dovada cu !artori se vor arta nu!ele prenu!ele "i adresa !artorilor6 ',se!ntura.

Art) 190 Num$rul de e=em"lare


Cererea de c&e!are n $udecat se va face n nu!rul de e%e!plare stabilit la art. 1:: alin. (1).

Art) 191 Nulitatea #ererii


+1,Cererea de c&e!are n $udecat care nu cuprinde nu!ele "i prenu!ele sau dup caz denu!irea oricreia dintre pr#i obiectul cererii !otivele de fapt ale acesteia ori se!ntura pr#ii sau a reprezentantului acesteia este nul. )ispozi#iile art. 199 sunt aplicabile. +2,Cu toate acestea lipsa se!nturii se poate acoperi n tot cursul $udec#ii n fa#a pri!ei instan#e. )ac se invoc lipsa de se!ntur recla!antul care lipse"te la acel ter!en va trebui s se!neze cererea cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en ur!tor fiind n"tiin#at n acest sens prin cita#ie. (n cazul n care recla!antul este prezent n instan# acesta va se!na c&iar n "edin#a n care a fost invocat nulitatea. +-,+rice alt neregularitate n legtur cu se!narea cererii de c&e!are n $udecat va fi ndreptat de recla!ant n condi#iile prevzute la alin. (0).

Art) 192 Tim*rarea #ererii


(n cazul n care cererea este supus ti!brrii dovada ac&itrii ta%elor datorate se ata"eaz cererii. 8eti!brarea sau ti!brarea insuficient atrage anularea cererii de c&e!are n $udecat n condi#iile legii.

Art) 19- Cumulul de #ereri


Prin aceea"i cerere de c&e!are n $udecat recla!antul poate for!ula !ai !ulte capete principale de cerere !potriva aceleia"i persoane n condi#iile art. 9> alin. (0).

Art) 19/ 1nre!i(trarea #ererii


+1,Cererea de c&e!are n $udecat depus personal sau prin reprezentant sosit prin po"t curier ori fa% se nregistreaz "i pri!e"te dat cert prin aplicarea "ta!pilei de intrare. +2,)up nregistrare cererea "i nscrisurile care o nso#esc la care sunt ata"ate c'nd este cazul dovezile privind !odul n care acestea au fost trans!ise ctre instan# se predau pre"edintelui instan#ei sau $udectorului care l nlocuie"te care va lua de ndat !suri n vederea stabilirii n !od aleatoriu a co!pletului de $udecat potrivit legii.

Art) 190 Veri'i#area #ererii &i re!ulari6area a#e(teia


+1,Co!pletul cruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verific de ndat dac cererea de c&e!are n $udecat ndepline"te cerin#ele prevzute la art. 1D9-190. +2,C'nd cererea nu ndepline"te aceste cerin#e recla!antului i se vor co!unica n scris lipsurile cu !en#iunea c n ter!en de cel !ult 1; zile de la pri!irea co!unicrii trebuie s fac co!pletrile sau !odificrile dispuse sub sanc#iunea anulrii cererii. 7e e%cepteaz de la aceast sanc#iune obliga#ia de a se dese!na un reprezentant co!un caz n care sunt aplicabile dispozi#iile art. 19> alin. (?). +-,)ac obliga#iile privind co!pletarea sau !odificarea cererii nu sunt ndeplinite n ter!enul prevzut la alin. (0) prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu se dispune anularea cererii. +/,(!potriva nc&eierii de anulare recla!antul va putea face nu!ai cerere de ree%a!inare solicit'nd !otivat s se revin asupra !surii anulrii. +0,Cererea de ree%a!inare se face n ter!en de 19 zile de la data co!unicrii nc&eierii. +2,Cererea se solu#ioneaz prin nc&eiere definitiv dat n ca!era de consiliu cu citarea recla!antului de ctre un alt co!plet al instan#ei respective dese!nat prin repartizare aleatorie care va putea reveni asupra !surii anulrii dac aceasta a fost dispus eronat sau dac neregularit#ile au fost nlturate n ter!enul acordat potrivit alin. (0). +7,(n caz de ad!itere cauza se retri!ite co!pletului ini#ial nvestit.

Art) 192 Ai=area "rimului termen de <ude#at$


+1,-udectorul de ndat ce constat c sunt ndeplinite condi#iile prevzute de lege pentru cererea de c&e!are n $udecat dispune prin rezolu#ie co!unicarea acesteia ctre p'r't. P'r'tul este obligat s depun nt'!pinarea n ter!en de 0; de zile de la co!unicarea cererii de c&e!are n $udecat n condi#iile art. 1=;. +2,(nt'!pinarea se co!unic de ndat recla!antului care este obligat s depun rspuns la nt'!pinare n ter!en de 1; zile de la co!unicare. P'r'tul va lua cuno"tin# de rspunsul la nt'!pinare de la dosarul cauzei. +-,@a data depunerii rspunsului la nt'!pinare $udectorul fi%eaz prin rezolu#ie pri!ul ter!en de $udecat care va fi de cel !ult 0; de zile de la data rezolu#iei dispun'nd citarea pr#ilor. +/,(n cazul n care p'r'tul nu a depus nt'!pinare n ter!enul prevzut la alin. (1) sau dup caz recla!antul nu a co!unicat rspuns la nt'!pinare n ter!enul prevzut la alin. (0) la data e%pirrii ter!enului corespunztor $udectorul fi%eaz prin rezolu#ie pri!ul ter!en de $udecat care va fi de cel !ult 0; de zile de la data rezolu#iei dispun'nd citarea pr#ilor. +0,(n procesele urgente ter!enele prevzute la alin. (1)-(?) pot fi reduse de $udector n func#ie de circu!stan#ele cauzei. +2,)ac p'r'tul locuie"te n strintate $udectorul va putea fi%a un ter!en !ai ndelungat. Citarea se va face cu respectarea dispozi#iilor art. 191.

Art) 197 Re"re6entarea <udi#iar$ a "$r.ilor 5n #a6 de #o"arti#i"are "ro#e(ual$

+1,(n procesele n care n condi#iile art. 9D sunt !ai !ul#i recla!an#i sau p'r'#i $udectorul #in'nd cont de nu!rul foarte !are al acestora de necesitatea de a se asigura desf"urarea nor!al a activit#ii de $udecat cu respectarea drepturilor "i intereselor legiti!e ale pr#ilor va putea dispune prin rezolu#ie reprezentarea lor prin !andatar "i ndeplinirea procedurii de co!unicare a actelor de procedur nu!ai pe nu!ele !andatarului la do!iciliul sau sediul acestuia. +2,,eprezentarea se va face dup caz prin unul sau !ai !ul#i !andatari persoane fizice ori persoane $uridice cu respectarea dispozi#iilor privind reprezentarea $udiciar. +-,)ovada !andatului va fi depus de ctre recla!an#i n ter!enul prevzut la art. 199 alin. (0) iar de ctre p'r'#i odat cu nt'!pinarea. )ac pr#ile nu "i aleg un !andatar sau nu se n#eleg asupra persoanei !andatarului $udectorul va nu!i prin nc&eiere un curator special n condi#iile art. 9> alin. (?) care va asigura reprezentarea recla!an#ilor sau dup caz a p'r'#ilor "i cruia i se vor co!unica actele de procedur. Asura nu!irii curatorului se co!unic pr#ilor care vor suporta c&eltuielile privind re!unerarea acestuia.

Art) 198 M$(urile "entru "re!$tirea <ude#$.ii


+1,-udectorul sub rezerva dezbaterii la pri!ul ter!en de $udecat dac s-a solicitat prin cererea de c&e!are n $udecat va putea dispune citarea p'r'tului la interogatoriu alte !suri pentru ad!inistrarea probelor precu! "i orice alte !suri necesare pentru desf"urarea procesului potrivit legii. +2,(n condi#iile legii se vor putea ncuviin#a prin nc&eiere e%ecutorie !suri asigurtorii precu! "i !suri pentru asigurarea probelor.

Art) 199 Modi'i#area #ererii de #3emare 5n <ude#at$


+1,,ecla!antul poate s "i !odifice cererea "i s propun noi dovezi sub sanc#iunea decderii nu!ai p'n la pri!ul ter!en la care acesta este legal citat. (n acest caz instan#a dispune a!'narea pricinii "i co!unicarea cererii !odificate p'r'tului n vederea for!ulrii nt'!pinrii care sub sanc#iunea decderii va fi depus cu cel pu#in 1; zile naintea ter!enului fi%at ur!'nd a fi cercetat de recla!ant la dosarul cauzei. +2,Cu toate acestea nu se va da ter!en ci se vor trece n nc&eierea de "edin# declara#iile verbale fcute n instan# c'nd5 1)se ndreapt gre"elile !ateriale din cuprinsul cererii6 2)recla!antul !re"te sau !ic"oreaz cuantu!ul obiectului cererii6 -)se solicit contravaloarea obiectului cererii pierdut sau pierit n cursul procesului6 /)se nlocuie"te o cerere n constatare printr-o cerere n realizarea dreptului sau invers atunci c'nd cererea n constatare este ad!isibil.

>EC@IUNEA - 1ntm"inarea
Art) 200 >#o"ul &i #u"rin(ul 5ntm"in$rii
+1,(nt'!pinarea este actul de procedur prin care p'r'tul se apr n fapt "i n drept fa# de cererea de c&e!are n $udecat. +2,(nt'!pinarea va cuprinde5 a,nu!ele "i prenu!ele codul nu!eric personal do!iciliul sau re"edin#a p'r'tului ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul precu! "i dup caz codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului ori de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar dac recla!antul nu le-a !en#ionat n cererea de c&e!are n $udecat. )ac p'r'tul locuie"te n strintate va arta "i do!iciliul ales n ,o!'nia unde ur!eaz s i se fac toate co!unicrile privind procesul6 *,e%cep#iile procesuale pe care p'r'tul le invoc fa# de cererea recla!antului6 #,rspunsul la toate preten#iile "i !otivele de fapt "i de drept ale cererii6 d,dovezile cu care se apr !potriva fiecrui capt din cerere dispozi#iile art. 1D9 lit. e) fiind aplicabile n !od corespunztor6 e,se!ntura.

Art) 201 Comuni#area 5ntm"in$rii


+1,(nt'!pinarea se co!unic recla!antului dac legea nu prevede altfel. +2,@a nt'!pinare se vor altura acela"i nu!r de copii certificate de pe nscrisurile pe care se spri$in precu! "i un r'nd de copii pentru instan#. )ispozi#iile art. 1:: alin. (1) "i art. 1:9 sunt aplicabile.

Art) 202 1ntm"inarea #omun$


C'nd sunt !ai !ul#i p'r'#i ace"tia pot rspunde !preun to#i sau nu!ai o parte din ei printr-o singur nt'!pinare.

Art) 20- >an#.iunea nede"unerii 5ntm"in$rii


+1,(nt'!pinarea este obligatorie n afar de cazurile n care legea prevede n !od e%pres altfel. +2,8edepunerea nt'!pinrii n ter!enul prevzut de lege atrage decderea p'r'tului din dreptul de a !ai propune probe "i de a invoca e%cep#ii n afara celor de ordine public dac legea nu prevede altfel.

>EC@IUNEA / Cererea re#on%en.ional$


Art) 20/ No.iunea &i #ondi.iile
+1,)ac p'r'tul are n legtur cu cererea recla!antului preten#ii deriv'nd din acela"i raport $uridic sau str'ns legate de aceasta poate s for!uleze cerere reconven#ional. +2,(n cazul n care preten#iile for!ulate prin cerere reconven#ional privesc "i alte persoane dec't recla!antul acestea vor putea fi c&e!ate n $udecat ca p'r'#i. +-,Cererea trebuie s ndeplineasc condi#iile prevzute pentru cererea de c&e!are n $udecat. +/,Cererea reconven#ional se depune sub sanc#iunea decderii odat cu nt'!pinarea sau dac p'r'tul nu este obligat la nt'!pinare cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat. +0,Cererea reconven#ional se co!unic recla!antului "i dup caz persoanelor prevzute la alin. (0) pentru a for!ula nt'!pinare. )ispozi#iile art. 19= se aplic n !od corespunztor.

+2,C'nd recla!antul "i-a !odificat cererea de c&e!are n $udecat cererea reconven#ional se va depune cel !ai t'rziu p'n la ter!enul ce se va ncuviin#a p'r'tului n acest scop dispozi#iile alin. (9) fiind aplicabile. +7,,ecla!antul nu poate for!ula cerere reconven#ional la cererea reconven#ional a p'r'tului ini#ial.

Art) 200 Di(<un!erea #ererii re#on%en.ionale


+1,Cererea reconven#ional se $udec odat cu cererea principal. +2,)ac nu!ai cererea principal este n stare de a fi $udecat instan#a poate dispune $udecarea separat a cererii reconven#ionale. Cu toate acestea dis$ungerea nu poate fi dispus n cazurile anu!e prevzute de lege sau dac $udecarea a!belor cereri se i!pune pentru solu#ionarea unitar a procesului.

CAPITOLUL II ?ude#ata >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale


Art) 202 >#o"ul <ude#$rii "ro#e(ului
Co!pletul de $udecat constituit potrivit legii efectueaz activitatea de cercetare "i dezbaterea fondului procesului cu respectarea tuturor principiilor "i garan#iilor procesuale n vederea solu#ionrii legale "i te!einice a acestuia.

Art) 207 Lo#ul <ude#$rii "ro#e(ului


-udecarea procesului are loc la sediul instan#ei dac prin lege nu se dispune altfel.

Art) 208 De('$&urarea "ro#e(ului '$r$ "re6en.a "u*li#ului


+1,(n fa#a pri!ei instan#e cercetarea procesului se desf"oar n ca!era de consiliu dac legea nu prevede altfel. +2,)e ase!enea n cazurile n care dezbaterea fondului n "edin# public ar aduce atingere !oralit#ii ordinii publice intereselor !inorilor vie#ii private a pr#ilor ori intereselor $usti#iei dup caz instan#a la cerere sau din oficiu poate dispune ca aceasta s se desf"oare n ntregi!e sau n parte fr prezen#a publicului. +-,(n cazurile prevzute la alin. (1) "i (0) au acces n ca!era de consiliu ori n sala de "edin# pr#ile reprezentan#ii lor cei care i asist pe !inori aprtorii pr#ilor !artorii e%per#ii traductorii interpre#ii precu! "i alte persoane crora instan#a pentru !otive te!einice le ad!ite s asiste la proces.

Art) 209 Continuitatea in(tan.ei


+1,Ae!brii co!pletului care $udec procesul trebuie s r!'n aceia"i n tot cursul $udec#ii. +2,(n cazurile n care pentru !otive te!einice un $udector este !piedicat s participe la solu#ionarea cauzei acesta va fi nlocuit n condi#iile legii. +-,)ac nlocuirea prevzut la alin. (0) a avut loc dup ce s-a dat cuv'ntul n fond pr#ilor cauza se repune pe rol.

Art) 210 Ordinea <ude#$rii "ro#e(elor


+1,Pentru fiecare "edin# de $udecat se va ntoc!i o list cu procesele ce se dezbat n acea zi "i care va fi afi"at pe portalul instan#ei "i la u"a slii de "edin# cu cel pu#in o or nainte de nceperea acesteia. +2,Procesele declarate urgente cele r!ase n divergen# "i cele care au pri!it ter!en n continuare se vor dezbate naintea celorlalte. +-,Procesele n care partea sau pr#ile sunt reprezentate ori asistate de avocat respectiv consilier $uridic se vor dezbate cu prioritate. +/,@a cererea pr#ii interesate pentru !otive te!einice $udectorul poate sc&i!ba ordinea de pe list.

Art) 211 Atri*u.iile "re&edintelui #om"letului de <ude#at$


+1,Pre"edintele co!pletului conduce "edin#a de $udecat. /l desc&ide suspend "i ridic "edin#a. +2,Pre"edintele d cuv'ntul !ai nt'i recla!antului apoi p'r'tului precu! "i celorlalte pr#i din proces n func#ie de pozi#ia lor procesual. ,eprezentantul Ainisterului Public va vorbi cel din ur! n afar de cazul c'nd a pornit ac#iunea. .ltor persoane sau organe care particip la proces li se va da cuv'ntul n li!ita drepturilor pe care le au n proces. +-,(n cazul n care este necesar pre"edintele poate da cuv'ntul pr#ilor "i celorlal#i participan#i n aceea"i ordine de !ai !ulte ori. +/,Pre"edintele poate s li!iteze n ti!p interven#ia fiecrei pr#i. (n acest caz el trebuie s pun n vedere pr#ii nainte de a-i da cuv'ntul ti!pul pe care l are la dispozi#ie. +0,-udectorii sau pr#ile pot pune ntrebri celorlal#i participan#i la proces nu!ai prin !i$locirea pre"edintelui care poate ns ncuviin#a ca ace"tia s pun ntrebrile direct. +rdinea n care se pun ntrebrile se stabile"te de ctre pre"edinte.

Art) 212 Poli.ia &edin.ei de <ude#at$


+1,Pre"edintele co!pletului de $udecat e%ercit poli#ia "edin#ei put'nd lua !suri pentru pstrarea ordinii "i a bunei-cuviin#e precu! "i a sole!nit#ii "edin#ei de $udecat. +2,)ac nu !ai este loc n sala de "edin# pre"edintele le poate cere celor care ar veni !ai t'rziu sau care dep"esc nu!rul locurilor e%istente s prseasc sala. +-,8i!eni nu poate fi lsat s intre cu ar!e n sala de "edin# cu e%cep#ia cazului n care le poart n e%ercitarea serviciului pe care l ndepline"te n fa#a instan#ei. +/,Persoanele care iau parte la "edin# sunt obligate s aib o purtare "i o #inut cuviincioase. +0,Cei care se adreseaz instan#ei n "edin# public trebuie s stea n picioare ns pre"edintele poate ncuviin#a atunci c'nd apreciaz c este necesar e%cep#ii de la aceast ndatorire. +2,Pre"edintele atrage aten#ia pr#ii sau oricrei alte persoane care tulbur "edin#a ori nesocote"te !surile luate s respecte ordinea "i buna-cuviin# iar n caz de nevoie dispune ndeprtarea ei. +7,Pot fi de ase!enea ndeprta#i din sal !inorii precu! "i persoanele care s-ar nf#i"a ntr-o #inut necuviincioas.

+8,)ac nainte de nc&iderea dezbaterilor una dintre pr#i a fost ndeprtat din sal aceasta va fi c&e!at n sal pentru a i se pune n vedere actele esen#iale efectuate n lipsa ei. .ceste dispozi#ii nu se aplic n cazul n care partea ndeprtat este asistat de un aprtor care a r!as n sal. +9,C'nd cel care tulbur lini"tea "edin#ei este nsu"i aprtorul pr#ii pre"edintele l va c&e!a la ordine "i dac din cauza atitudinii lui continuarea dezbaterilor nu !ai este cu putin# procesul se va a!'na aplic'ndu-se a!enda $udiciar prevzut la art. 1D0 alin. (1) pct. 0 iar c&eltuielile ocazionate de a!'nare vor fi trecute n sarcina sa prin nc&eiere e%ecutorie dispozi#iile art. 1D= fiind aplicabile.

Art) 21- In'ra#.iunile de audien.$


+1,)ac n cursul "edin#ei se sv'r"e"te o infrac#iune pre"edintele o constat "i l identific pe fptuitor. Procesul-verbal ntoc!it se tri!ite procurorului. +2,1nstan#a poate n condi#iile legii penale s dispun "i re#inerea fptuitorului.

Art) 21/ Veri'i#$rile "ri%ind "re6entarea "$r.ilor


+1,1nstan#a verific identitatea pr#ilor iar dac ele sunt reprezentate ori asistate verific "i !puternicirea sau calitatea celor care le reprezint ori le asist. +2,(n cazul n care pr#ile nu rspund la apel instan#a va verifica dac procedura de citare a fost ndeplinit "i dup caz va proceda n condi#iile legii la a!'narea suspendarea ori la $udecarea procesului.

Art) 210 Amnarea #au6ei #nd nu e(te 5n (tare de <ude#at$


Pr#ile pot cere instan#ei la nceputul "edin#ei a!'narea cauzelor care nu sunt n stare de $udecat dac aceste cereri nu provoac dezbateri. C'nd co!pletul de $udecat este alctuit din !ai !ul#i $udectori aceast a!'nare se poate face "i de un singur $udector.

Art) 212 Amnarea <ude#$.ii "rin 5n%oiala "$r.ilor


+1,.!'narea $udec#ii n te!eiul nvoielii pr#ilor nu se poate ncuviin#a dec't o singur dat n cursul procesului. +2,)up o ase!enea a!'nare dac pr#ile nu struiesc n $udecat aceasta va fi suspendat "i cauza va fi repus pe rol nu!ai dup plata ta%elor de ti!bru potrivit legii. +-,1nstan#a este obligat s cerceteze dac a!'narea cerut de pr#i pentru un !otiv anu!it nu tinde la o a!'nare prin nvoiala pr#ilor6 este socotit ca atare cererea de a!'nare la care cealalt parte s-ar putea !potrivi.

Art) 217 Amnarea <ude#$.ii "entru li"($ de a"$rare


+1,.!'narea $udeca#ii pentru lips de aprare poate fi dispus la cererea pr#ii interesate nu!ai n !od e%cep#ional pentru !otive te!einice "i care nu sunt i!putabile pr#ii sau reprezentantului ei. +2,C'nd instan#a refuz a!'narea $udec#ii pentru acest !otiv va a!'na la cererea pr#ii pronun#area n vederea depunerii de concluzii scrise.

Art) 218 ?ude#area #au6ei 5n li"(a "$r.ii le!al #itate


+1,@ipsa pr#ii legal citate nu poate !piedica $udecarea cauzei dac legea nu dispune altfel. +2,)ac la orice ter!en fi%at pentru $udecat se nf#i"eaz nu!ai una dintre pr#i instan#a dup ce va cerceta toate lucrrile din dosar "i va asculta sus#inerile pr#ii prezente se va pronun#a pe te!eiul dovezilor ad!inistrate e%a!in'nd "i e%cep#iile "i aprrile pr#ii care lipse"te. +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) se aplic n !od corespunztor "i n cazul n care lipsesc a!bele pr#i de"i au fost legal citate dac cel pu#in una dintre ele a cerut n scris $udecarea cauzei n lips.

Art) 219 Di(#utarea #ererilor &i e=#e".iilor


1nstan#a este obligat n orice proces s pun n discu#ia pr#ilor toate cererile e%cep#iile !pre$urrile de fapt sau te!eiurile de drept prezentate de ele potrivit legii sau invocate din oficiu.

Art) 220 Aolo(irea tradu#$torului &i inter"retului


+1,C'nd una dintre pr#i sau dintre persoanele care ur!eaz s fie ascultate nu cunoa"te li!ba ro!'n instan#a va folosi un traductor autorizat. )ac pr#ile sunt de acord $udectorul sau grefierul poate face oficiul de traductor. (n situa#ia n care nu poate fi asigurat prezen#a unui traductor autorizat se vor aplica prevederile art. 1:9 alin. (:). +2,(n cazul n care una dintre persoanele prevzute la alin. (1) este !ut surd sau surdo-!ut ori din orice alt cauz nu se poate e%pri!a co!unicarea cu ea se va face n scris iar dac nu poate citi sau scrie se va folosi un interpret. +-,)ispozi#iile privitoare la e%per#i se aplic n !od corespunztor "i traductorilor "i interpre#ilor.

Art) 221 A(#ultarea minorilor


(n cazul n care potrivit legii ur!eaz s fie ascultat un !inor ascultarea se va face n ca!era de consiliu. Gin'nd sea!a de !pre$urrile procesului instan#a &otr"te dac prin#ii tutorele sau alte persoane vor fi de fa# la ascultarea !inorului.

Art) 222 Pre6en.a "er(onal$ a "$r.ilor 5n %ederea 5m"$#$rii


+1,1nstan#a va ncerca !pcarea pr#ilor "i n acest scop poate dispune ca acestea s se nf#i"eze personal c&iar dac sunt reprezentate. +2,)ac pr#ile se !pac instan#a va lua act de !pcare prin &otr'rea pe care o va da. )ispozi#iile art. :?: sunt aplicabile.

Art) 22- Im"o(i*ilitatea &i re'u6ul de a (emna


C'nd cel obligat s se!neze un act de procedur nu poate sau refuz s se!neze se face !en#iunea corespunztoare n acel act sub se!ntura pre"edintelui "i a grefierului.

Art) 22/ Termenul 5n #uno&tin.$


+1,Partea care a depus cererea personal sau prin !andatar "i a luat ter!enul n cuno"tin# precu! "i partea care a fost prezent la un ter!en de $udecat personal sau printr-un reprezentant al ei c&iar ne!puternicit cu dreptul de a cunoa"te ter!enul nu va fi citat n tot cursul $udecrii la acea instan# prezu!'ndu-se c ea cunoa"te ter!enele de $udecat

ulterioare. .ceste dispozi#ii i sunt aplicabile "i pr#ii creia personal sau prin reprezentant ori prin func#ionarul sau persoana nsrcinat cu pri!irea coresponden#ei i s-a n!'nat cita#ia pentru un ter!en de $udecat consider'ndu-se c n acest caz ea cunoa"te "i ter!enele de $udecat ulterioare aceluia pentru care cita#ia i-a fost n!'nat. +2,)ispozi#iile alin. (1) nu se aplic5 1)n cazul relurii $udec#ii dup ce a fost suspendat6 2)n cazul c'nd procesul se repune pe rol6 -)c'nd partea este c&e!at la interogatoriu n afar de cazul n care a fost prezent la ncuviin#area lui c'nd s-a stabilit "i ter!enul pentru luarea acestuia6 /)c'nd pentru !otive te!einice instan#a a dispus ca partea s fie citat la fiecare ter!en6 0)n cazul n care instan#a de apel sau de recurs fi%eaz ter!en pentru re$udecarea fondului procesului dup anularea &otr'rii pri!ei instan#e sau dup casarea cu re#inere. +-,Ailitarii ncazar!a#i sunt cita#i la fiecare ter!en. +/,)e#inu#ii sunt cita#i de ase!enea la fiecare ter!en.

Art) 220 Pre(#3im*area termenului


+1,@a cererea pr#ii interesate ter!enul luat n cuno"tin# potrivit art. 00: sau pentru care au fost tri!ise cita#iile nu poate fi presc&i!bat dec't pentru !otive te!einice "i cu citarea pr#ilor. Citarea acestora se face n ter!en scurt n ca!era de consiliu. 7olu#ionarea cererii de presc&i!bare a ter!enului de $udecat este de co!peten#a co!pletului. +2,(n cazul n care la ter!enul fi%at instan#a nu "i poate desf"ura activitatea de $udecat din cauza unor !otive obiective $udectorul va dispune presc&i!barea ter!enului din oficiu fr citarea pr#ilor. .cestea vor fi citate ns pentru noul ter!en fi%at.

Art) 222 Notele de &edin.$) 1nre!i(trarea &edin.ei


+1,Irefierul care particip la "edin# este obligat s ia note n legtur cu desf"urarea procesului care vor fi vizate de ctre pre"edinte. Pr#ile pot cere citirea notelor "i dac este cazul corectarea lor. +2,1nstan#a va nregistra "edin#ele de $udecat. (nregistrarea va putea fi ulterior transcris la cererea pr#ii interesate n condi#iile legii. Branscrierile nregistrrilor vor fi se!nate de pre"edinte "i de grefier "i vor avea puterea doveditoare a nc&eierilor de "edin#.

Art) 227 Reda#tarea 5n#3eierii de &edin.$


+1,Pe baza notelor de "edin# iar dac este cazul "i a nregistrrilor efectuate grefierul redacteaz nc&eierea de "edin#. +2,(nc&eierea se redacteaz de grefier n cel !ult ? zile de la data "edin#ei de $udecat.

Art) 228 Cu"rin(ul 5n#3eierii de &edin.$


+1,Pentru fiecare "edin# a instan#ei se ntoc!e"te o nc&eiere care va cuprinde ur!toarele5 a,denu!irea instan#ei "i nu!rul dosarului6 *,data "edin#ei de $udecat6 #,nu!ele prenu!ele "i calitatea !e!brilor co!pletului de $udecat precu! "i nu!ele "i prenu!ele grefierului6 d,nu!ele "i prenu!ele sau dup caz denu!irea pr#ilor nu!ele "i prenu!ele persoanelor care le reprezint sau le asist ale aprtorilor "i celorlalte persoane c&e!ate la proces cu artarea calit#ii lor precu! "i dac au fost prezente ori au lipsit6 e,nu!ele prenu!ele procurorului "i parc&etul de care apar#ine dac a participat la "edin#6 ',dac procedura de citare a fost legal ndeplinit6 !,obiectul procesului6 3,probele care au fost ad!inistrate6 i,cererile declara#iile "i prezentarea pe scurt a sus#inerilor pr#ilor precu! "i a concluziilor procurorului dac acesta a participat la "edin#6 <,solu#ia dat "i !surile luate de instan# cu artarea !otivelor n fapt "i n drept6 B,calea de atac "i ter!enul de e%ercitare a acesteia atunci c'nd potrivit legii nc&eierea poate fi atacat separat6 l,dac $udecarea a avut loc n "edin# public fr prezen#a publicului ori n ca!era de consiliu6 m,se!ntura !e!brilor co!pletului "i a grefierului. +2,(nc&eierea trebuie s arate cu! s-a desf"urat "edin#a cuprinz'nd dac este cazul !en#iuni despre ceea ce s-a conse!nat n procese-verbale separate. +-,(n cazul n care &otr'rea se pronun# n ziua n care au avut loc dezbaterile nu se ntoc!e"te nc&eierea de "edin# !en#iunile prevzute la alin. (1) "i (0) fc'ndu-se n partea introductiv a &otr'rii.

Art) 229 Re!ulile a"li#a*ile


+1,)ispozi#iile privitoare la deliberare opinie separat precu! "i orice alte dispozi#ii referitoare la &otr'rile prin care instan#a se deznveste"te de $udecarea fondului cererii se aplic n !od corespunztor "i nc&eierilor. +2,(n cazul n care nc&eierile pronun#ate de instan# pe parcursul $udec#ii sunt supuse apelului sau dup caz recursului separat de &otr'rea de fond dosarul se nainteaz instan#ei superioare n copie certificat de grefa instan#ei a crei nc&eiere se atac.

Art) 2-0 1n#3eierile "re"aratorii &i interlo#utorii


1nstan#a nu este legat de nc&eierile pre!ergtoare cu caracter preparatoriu ci nu!ai de cele interlocutorii. 7unt nc&eieri interlocutorii acelea prin care fr a se &otr n totul asupra procesului se solu#ioneaz e%cep#ii procesuale incidente procedurale ori alte c&estiuni litigioase.

Art) 2-1 Domeniul de a"li#are


)ispozi#iile prezentei sec#iuni se aplic at't la cercetarea procesului c't "i la dezbaterea n fond a cauzei.

>EC@IUNEA 2 Cer#etarea "ro#e(ului

>U:>EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii #omune Art) 2-2 >#o"ul &i #on.inutul #er#et$rii "ro#e(ului
+1,(n etapa de cercetare a procesului se ndeplinesc n condi#iile legii acte de procedur la cererea pr#ilor ori din oficiu pentru pregtirea dezbaterii n fond a procesului dac este cazul. +2,(n vederea realizrii scopului prevzut la alin. (1) instan#a5 1)va rezolva e%cep#iile ce se invoc ori pe care le poate ridica din oficiu6 2)va e%a!ina cererile de interven#ie for!ulate de pr#i sau de ter#e persoane n condi#iile legii6 -)va e%a!ina fiecare preten#ie "i aprare n parte pe baza cererii de c&e!are n $udecat a nt'!pinrii a rspunsului la nt'!pinare "i a e%plica#iilor pr#ilor dac este cazul6 /)va constata care dintre preten#ii sunt recunoscute "i care sunt contestate6 0)la cerere va dispune n condi#iile legii !suri asigurtorii !suri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situa#ii de fapt n cazul n care aceste !suri nu au fost luate n tot sau n parte potrivit art. 19D6 2)va lua act de renun#area recla!antului de ac&iesarea p'r'tului sau de tranzac#ia pr#ilor6 7)va ncuviin#a probele solicitate de pr#i pe care le gse"te concludente precu! "i pe cele pe care din oficiu le consider necesare pentru $udecarea procesului "i le va ad!inistra n condi#iile legii6 8)va decide n legtur cu orice alte cereri care se pot for!ula la pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate6 9)va dispune ca pr#ile s prezinte dovada efecturii verificrilor n registrele de eviden# ori publicitate prevzute de Codul #i%il sau de legi speciale6 10)va ndeplini orice alt act de procedur necesar solu#ionrii cauzei inclusiv verificri n registrele prevzute de legi speciale.

Art) 2-- E(timarea duratei #er#et$rii "ro#e(ului


+1,@a pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate $udectorul dup ascultarea pr#ilor va esti!a durata necesar pentru cercetarea procesului #in'nd cont de !pre$urrile cauzei astfel nc't procesul s fie solu#ionat ntr-un ter!en opti! "i previzibil. )urata astfel esti!at va fi conse!nat n nc&eiere. +2,Pentru !otive te!einice ascult'nd pr#ile $udectorul va putea reconsidera durata prevzut la alin. (1).

Art) 2-/ Ale!erea "ro#edurii de admini(trare a "ro*elor


-udectorul la pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate pune n vedere acestora dac sunt reprezentate sau asistate de avocat c pot s convin ca probele s fie ad!inistrate de ctre avoca#ii lor n condi#iile art. ?=;-?D0. )ispozi#iile art. 0?? sunt aplicabile.

Art) 2-0 Lo#ul #er#et$rii "ro#e(ului


+1,Cercetarea procesului are loc n fa#a $udectorului n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor. )ispozi#iile art. 1:9 sunt aplicabile. +2,(n cile de atac cercetarea procesului dac este necesar se face n "edin# public.

Art) 2-2 A(i!urarea #elerit$.ii


+1,Pentru cercetarea procesului $udectorul fi%eaz ter!ene scurte c&iar de la o zi la alta. )ispozi#iile art. 00: sunt aplicabile. +2,)ac e%ist !otive te!einice se pot acorda "i ter!ene !ai ndelungate dec't cele prevzute la alin. (1). +-,-udectorul poate stabili pentru pr#i precu! "i pentru al#i participan#i n proces ndatoriri n ceea ce prive"te prezentarea dovezilor cu nscrisuri rela#ii scrise rspunsul scris la interogatoriul co!unicat potrivit art. ?:9 asistarea "i concursul la efectuarea n ter!en a e%pertizelor precu! "i orice alte de!ersuri necesare solu#ionrii cauzei. +/,C'nd este necesar pentru ndeplinirea ndatoririlor prevzute la alin. (?) pr#ile e%per#ii traductorii interpre#ii !artorii "i orice al#i participan#i n proces pot fi ncuno"tin#a#i "i telefonic telegrafic prin fa% po"t electronic sau prin orice alt !i$loc de co!unicare care asigur trans!iterea te%tului actului ce se co!unic ori n"tiin#area pentru prezentarea la ter!en precu! "i confir!area pri!irii acestora. (n cazul ncuno"tin#rii telefonice grefierul va ntoc!i un referat n care va arta cu! s-a fcut ncuno"tin#area.

Art) 2-7 1m"re<ur$rile #are "un #a"$t "ro#e(ului


(n cazul n care n cursul cercetrii procesului recla!antul renun# la $udecarea cererii de c&e!are n $udecat ori la dreptul pretins intervine nvoiala pr#ilor sau sunt ad!ise cereri ori e%cep#ii care pun capt n ntregi!e procesului fr a !ai fi necesar dezbaterea asupra fondului n ca!era de consiliu sau n "edin# public $udectorul se va pronun#a asupra cauzei prin &otr're.

Art) 2-8 Terminarea #er#et$rii "ro#e(ului


+1,C'nd $udectorul se socote"te l!urit prin nc&eiere declar cercetarea procesului nc&eiat "i fi%eaz ter!en pentru dezbaterea fondului n "edin# public. +2,Pentru dezbaterea fondului $udectorul pune n vedere pr#ilor s redacteze note privind sus#inerile lor "i s le depun la dosar cu cel pu#in 9 zile nainte de ter!enul stabilit potrivit alin. (1) fr a aduce atingere dreptului acestora de a for!ula concluzii orale. +-,Pr#ile pot fi de acord ca dezbaterea fondului s ur!eze n ca!era de consiliu n aceea"i zi sau la un alt ter!en. +/,Cererea de $udecat n lips presupune c partea care a for!ulat-o a fost de acord "i ca dezbaterea fondului s aib loc n ca!era de consiliu n afar de cazul n care partea a solicitat e%pres ca aceasta s aib loc n "edin# public.

>U:>EC@IUNEA 2 E=#e".iile "ro#e(uale Art) 2-9 No.iunea


/%cep#ia procesual este !i$locul prin care n condi#iile legii partea interesat procurorul sau instan#a invoc fr s pun n discu#ie fondul dreptului neregularit#i procedurale privitoare la co!punerea co!pletului sau constituirea instan#ei co!peten#a instan#ei ori la procedura de $udecat sau lipsuri referitoare la dreptul la ac#iune ur!rind dup caz declinarea co!peten#ei a!'narea $udec#ii refacerea unor acte ori anularea respingerea sau peri!area cererii.

Art) 2/0 E=#e".iile a*(olute &i relati%e


+1,/%cep#iile absolute sunt cele prin care se invoc nclcarea unor nor!e de ordine public. +2,/%cep#iile relative sunt cele prin care se invoc nclcarea unor nor!e care ocrotesc cu precdere interesele pr#ilor.

Art) 2/1 In%o#area


+1,/%cep#iile absolute pot fi invocate de parte sau de instan# n orice stare a procesului dac prin lege nu se prevede altfel. /le pot fi ridicate naintea instan#ei de recurs nu!ai dac pentru solu#ionare nu este necesar ad!inistrarea altor dovezi n afara nscrisurilor noi. +2,/%cep#iile relative pot fi invocate de partea care $ustific un interes cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat dup sv'r"irea neregularit#ii procedurale n etapa cercetrii procesului "i nainte de a se pune concluzii n fond. +-,Cu toate acestea pr#ile sunt obligate s invoce toate !i$loacele de aprare "i toate e%cep#iile procesuale de ndat ce le sunt cunoscute. (n caz contrar ele vor rspunde pentru pagubele pricinuite pr#ii adverse dispozi#iile art. 1D:-1D= fiind aplicabile.

Art) 2/2 Pro#edura de (olu.ionare


+1,1nstan#a se va pronun#a !ai nt'i asupra e%cep#iilor de procedur precu! "i asupra celor de fond care fac inutil n tot sau n parte ad!inistrarea de probe ori dup caz cercetarea n fond a cauzei. +2,(n cazul n care s-au invocat si!ultan !ai !ulte e%cep#ii instan#a va deter!ina ordinea de solu#ionare n func#ie de efectele pe care acestea le produc. +-,)ac instan#a nu se poate pronun#a de ndat asupra e%cep#iei invocate va a!'na $udecata "i va stabili un ter!en scurt n vederea solu#ionrii e%cep#iei. +/,/%cep#iile vor putea fi unite cu ad!inistrarea probelor respectiv cu fondul cauzei nu!ai dac pentru $udecarea lor este necesar s se ad!inistreze acelea"i dovezi ca "i pentru finalizarea etapei cercetrii procesului sau dup caz pentru solu#ionarea fondului. +0,(nc&eierea prin care s-a respins e%cep#ia precu! "i cea prin care dup ad!iterea e%cep#iei instan#a a r!as n continuare nvestit pot fi atacate nu!ai odat cu fondul dac legea nu dispune altfel.

>U:>EC@IUNEA - Pro*ele

PARTEA 1 Di("o6i.ii !enerale


Art) 2/- >ar#ina "ro*ei
Cel care face o sus#inere n cursul procesului trebuie s o dovedeasc n afar de cazurile anu!e prevzute de lege.

Art) 2// O*ie#tul "ro*ei &i mi<loa#ele de "ro*$


)ovada unui act $uridic sau a unui fapt se poate face prin nscrisuri !artori prezu!#ii !rturisirea uneia dintre pr#i fcut din proprie ini#iativ sau ob#inut la interogatoriu prin e%pertiz prin !i$loacele !ateriale de prob prin cercetarea la fa#a locului sau prin orice alte !i$loace prevzute de lege.

Art) 2/0 Li"(a 5ndatoririi de a "ro*a


8i!eni nu este #inut de a probaEdovedi ceea ce instan#a este #inut s ia cuno"tin# din oficiu.

Art) 2/2 O*li!ati%itatea #unoa&terii din o'i#iu


+1,1nstan#a de $udecat trebuie s ia cuno"tin# din oficiu de dreptul n vigoare n ,o!'nia. +2,Cu toate acestea te%tele care nu sunt publicate n Aonitorul +ficial al ,o!'niei sau ntr-o alt !odalitate anu!e prevzut de lege conven#iile tratatele "i acordurile interna#ionale aplicabile n ,o!'nia care nu sunt integrateEcuprinse ntr-un te%t de lege precu! "i dreptul interna#ional cutu!iar trebuie dovedite de partea interesat.

Art) 2/7 Po(i*ilitatea #unoa&terii din o'i#iu


1nstan#a de $udecat poate lua cuno"tin# din oficiu de dreptul unui stat strin cu condi#ia ca acesta s fie invocat. /a poate de ase!enea s cear ca proba acestuia s fie fcut ntre altele prin !rturia unui e%pert sau prin producerea unui certificat e!is de un specialist al dreptului ro!'n ori strin.

Art) 2/8 Pro"unerea "ro*elor) Rolul in(tan.ei


+1,Probele se propun sub sanc#iunea decderii de ctre recla!ant prin cererea de c&e!are n $udecat iar de ctre p'r't prin nt'!pinare dac legea nu dispune altfel. /le pot fi propuse "i oral n cazurile anu!e prevzute de lege. +2,)ovezile care nu au fost propuse n condi#iile alin. (1) nu vor !ai putea fi cerute "i ncuviin#ate n cursul procesului n afar de cazurile n care5 1)necesitatea probei rezult din !odificarea cererii6 2)nevoia ad!inistrrii probei reiese din cercetarea $udectoreasc "i partea nu o putea prevedea6 -)partea nvedereaz instan#ei c din !otive te!einic $ustificate nu a putut propune n ter!en probele cerute6 /)ad!inistrarea probei nu duce la a!'narea $udec#ii6 0)e%ist acordul e%pres al tuturor pr#ilor. +-,(n cazurile prevzute la alin. (0) partea advers are dreptul la proba contrar nu!ai asupra aceluia"i aspect pentru care sa ncuviin#at proba invocat. +/,(n cazul a!'nrii pentru !otivele prevzute la alin. (0) partea este obligat c'nd se cere proba cu !artori s depun lista acestora n ter!en de 9 zile de la ncuviin#area probei iar dac s-a ncuviin#at proba cu nscrisuri trebuie s depun copii certificate de pe nscrisurile invocate cu cel pu#in 9 zile nainte de ter!enul fi%at pentru $udecat sub sanc#iunea decderii din dreptul de a ad!inistra proba ncuviin#at. +0,)ac probele propuse nu sunt ndestultoare pentru l!urirea n ntregi!e a procesului instan#a va dispune ca pr#ile s co!pleteze probele. )e ase!enea $udectorul poate din oficiu s pun n discu#ia pr#ilor necesitatea ad!inistrrii altor probe pe care le poate ordona c&iar dac pr#ile se !potrivesc.

+2,Cu toate acestea pr#ile nu pot invoca n cile de atac o!isiunea instan#ei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu leau propus "i ad!inistrat n condi#iile legii.

Art) 2/9 Admi(i*ilitatea "ro*elor


+1,Probele trebuie s fie ad!isibile potrivit legii "i s duc la solu#ionarea procesului. +2,)ac un anu!it fapt este de notorietate public ori necontestat instan#a va putea decide #in'nd sea!a de circu!stan#ele cauzei c nu !ai este necesar dovedirea lui. +-,+biceiurile uzurile uzan#ele regulile deontologice regula!entele "i regle!entrile locale nu trebuie dovedite dec't n cazul n care instan#a sau una dintre pr#i nu le cunoa"te. +/,@a cererea instan#ei autorit#ile co!petente sunt obligate s i co!unice n ter!enul stabilit toate infor!a#iile nscrisurile ori regle!entrile solicitate.

Art) 200 Con%en.iile a(u"ra "ro*elor


Conven#iile asupra ad!isibilit#ii obiectului sau sarcinii probelor sunt valabile cu e%cep#ia celor care privesc drepturi de care pr#ile nu pot dispune a celor care fac i!posibil ori dificil dovada actelor sau faptelor $uridice ori dup caz contravin ordinii publice sau bunelor !oravuri.

Art) 201 Renun.area la "ro*$


+1,C'nd o parte renun# la probele propuse cealalt parte poate s "i le nsu"easc. +2,1nstan#a poate dispune ad!inistrarea din oficiu a probei la care s-a renun#at.

Art) 202 1n#u%iin.area "ro*elor


+1,Probele se pot ncuviin#a nu!ai dac sunt ntrunite cerin#ele prevzute la art. 0:9 n afar de cazul c'nd ar e%ista pericolul ca ele s se piard prin nt'rziere. +2,(nc&eierea prin care se ncuviin#eaz probele va arta faptele ce vor trebui dovedite !i$loacele de prob ncuviin#ate precu! "i obliga#iile ce revin pr#ilor n legtur cu ad!inistrarea acestora. +-,1nstan#a va putea li!ita nu!rul !artorilor propu"i.

Art) 20- Re%enirea a(u"ra "ro*elor 5n#u%iin.ate


1nstan#a poate reveni asupra unor probe ncuviin#ate dac dup ad!inistrarea altor probe apreciaz c ad!inistrarea vreuneia nu !ai este necesar. 1nstan#a este ns obligat s pun aceast !pre$urare n discu#ia pr#ilor.

Art) 20/ Admini(trarea "ro*elor


+1,.d!inistrarea probelor se va face n ordinea stabilit de instan#. +2,Probele se vor ad!inistra c'nd este posibil c&iar n "edin#a n care au fost ncuviin#ate. Pentru ad!inistrarea celorlalte probe se va fi%a ter!en lu'ndu-se totodat !surile ce se i!pun pentru prezentarea !artorilor efectuarea e%pertizelor aducerea nscrisurilor "i a oricror alte !i$loace de prob. +-,Probele vor fi ad!inistrate nainte de nceperea dezbaterilor asupra fondului dac legea nu prevede altfel. +/,)ovada "i dovada contrar vor fi ad!inistrate atunci c'nd este posibil n aceea"i "edin#. +0,)ac s-a dispus o cercetare la fa#a locului aceasta se va efectua c'nd este cazul !ai nainte de ad!inistrarea celorlalte probe. +2,C'nd proba cu !artori a fost ncuviin#at n condi#iile prevzute la art. 0:D alin. (0) dovada contrar va fi cerut sub sanc#iunea decderii n aceea"i "edin# dac a!'ndou pr#ile sunt de fa#. +7,Partea care a lipsit la ncuviin#area dovezii este obligat s cear proba contrar la "edin#a ur!toare iar n caz de !piedicare la pri!ul ter!en c'nd se nf#i"eaz.

Art) 200 Lo#ul admini(tr$rii "ro*elor


+1,.d!inistrarea probelor se face n fa#a instan#ei de $udecat sesizate n ca!era de consiliu dac legea nu dispune altfel. +2,)ac din !otive obiective ad!inistrarea probelor nu se poate face dec't n afara localit#ii de re"edin# a instan#ei aceasta se va putea efectua prin co!isie rogatorie de ctre o instan# de acela"i grad sau c&iar !ai !ic n grad dac n acea localitate nu e%ist o instan# de acela"i grad. (n cazul n care felul dovezii ngduie "i pr#ile se nvoiesc instan#a care ad!inistreaz proba poate fi scutit de citarea pr#ilor. +-,C'nd instan#a care a pri!it co!isia rogatorie constat c ad!inistrarea probei ur!eaz a se face n circu!scrip#ia altei instan#e va nainta pe cale ad!inistrativ cererea de co!isie rogatorie instan#ei co!petente co!unic'nd aceasta instan#ei de la care a pri!it nsrcinarea. +/,1nstan#a nsrcinat prin co!isie rogatorie va proceda la ad!inistrarea probelor n prezen#a pr#ilor sau c&iar n lips dac au fost legal citate av'nd acelea"i atribu#ii ca "i instan#a sesizat n ceea ce prive"te procedura de ur!at. +0,)up ce s-a efectuat ad!inistrarea probelor prin co!isie rogatorie instan#a sesizat dac este cazul va fi%a din oficiu ter!en pentru continuarea cercetrii procesului sau dup caz pentru dezbaterea fondului.

Art) 202 C3eltuielile ne#e(are admini(tr$rii "ro*elor


+1,C'nd ad!inistrarea probei ncuviin#ate necesit c&eltuieli instan#a va pune n vedere pr#ii care a cerut-o s depun la gref de ndat sau n ter!enul fi%at de instan# dovada ac&itrii su!ei stabilite pentru acoperirea lor. +2,(n cazurile n care proba a fost dispus din oficiu sau la cererea procurorului n procesul pornit de acesta n condi#iile prevzute la art. 9; alin. (1) instan#a va stabili prin nc&eiere c&eltuielile de ad!inistrare a probei "i partea care trebuie s le plteasc put'ndu-le pune "i n sarcina a!belor pr#i. +-,8edepunerea su!ei prevzute la alin. (1) n ter!enul fi%at atrage decderea pr#ii din dreptul de a ad!inistra dovada ncuviin#at n fa#a acelei instan#e. +/,)epunerea su!ei prevzute la alin. (1) se va putea ns face "i dup !plinirea ter!enului dac prin aceasta nu se a!'n $udecata. +0,)ispozi#iile alin. (1)-(:) se aplic "i n cazul n care ad!inistrarea probei se face prin co!isie rogatorie.

Art) 207 >itua.ia "$r.ii de#$6ute


- Partea deczut din dreptul de a ad!inistra o prob va putea totu"i s se apere discut'nd n fapt "i n drept te!einicia sus#inerilor "i a dovezilor pr#ii potrivnice.

Art) 208 A"re#ierea "ro*elor


+1,1nstan#a va e%a!ina probele ad!inistrate pe fiecare n parte "i pe toate n ansa!blul lor. +2,(n vederea stabilirii e%isten#ei sau ine%isten#ei faptelor pentru a cror dovedire probele au fost ncuviin#ate $udectorul le apreciaz n !od liber potrivit convingerii sale n afar de cazul c'nd legea stabile"te puterea lor doveditoare.

PARTEA 2 Do%ada #u 5n(#ri(uri


>U:PARTEA I Di("o6i.ii !enerale
Art) 209 No.iunea
(nscrisul este orice scriere sau alt conse!nare care cuprinde date despre un act sau fapt $uridic indiferent de suportul ei !aterial ori de !odalitatea de conservare "i stocare.

Art) 220 1n(#ri(urile "e (u"ort in'ormati#


(nscrisul pe suport infor!atic este ad!is ca prob n acelea"i condi#ii ca nscrisul pe suport &'rtie dac ndepline"te condi#iile prevzute de lege.

Art) 221 1n(#ri(urile 5n 'orm$ ele#troni#$


(nscrisurile fcute n for! electronic sunt supuse dispozi#iilor legii speciale.

Art) 222 Rolul (emn$turii


+1,7e!ntura unui nscris face deplin credin# p'n la proba contrar despre e%isten#a consi!#!'ntului pr#ii care l-a se!nat cu privire la con#inutul acestuia. )ac se!ntura apar#ine unui func#ionar public ea confer autenticitate acelui nscris n condi#iile legii. +2,C'nd se!ntura este electronic aceasta nu este valabil dec't dac este reprodus n condi#iile prevzute de lege.

>U:PARTEA II 1n(#ri(ul autenti#


Art) 22- No.iunea
+1,(nscrisul autentic este nscrisul ntoc!it sau dup caz pri!it "i autentificat de o autoritate public de notarul public sau de ctre o alt persoan nvestit de stat cu autoritate public n for!a "i condi#iile stabilite de lege. .utenticitatea nscrisului se refer la stabilirea identit#ii pr#ilor e%pri!area consi!#!'ntului acestora cu privire la con#inut se!ntura acestora "i data nscrisului. +2,/ste de ase!enea autentic orice alt nscris e!is de ctre o autoritate public "i cruia legea i confer acest caracter.

Art) 22/ Puterea do%editoare


+1,(nscrisul autentic face deplin dovad fa# de orice persoan p'n la declararea sa ca fals cu privire la constatrile fcute personal de ctre cel care a autentificat nscrisul n condi#iile legii. +2,)eclara#iile pr#ilor cuprinse n nscrisul autentic fac dovad p'n la proba contrar at't ntre pr#i c't "i fa# de oricare alte persoane. +-,)ispozi#iile alin. (0) sunt aplicabile "i n cazul !en#iunilor din nscris care sunt n direct legtur cu raportul $uridic al pr#ilor fr a constitui obiectul principal al actului. Celelalte !en#iuni constituie ntre pr#i un nceput de dovad scris.

Art) 220 Nulitatea &i #on%er(iunea 5n(#ri(ului autenti#


+1,(nscrisul autentic ntoc!it fr respectarea for!elor prevzute pentru nc&eierea sa valabil ori de o persoan inco!patibil neco!petent sau cu dep"irea co!peten#ei este lovit de nulitate absolut dac legea nu dispune altfel. +2,(nscrisul prevzut la alin. (1) face ns deplin dovad ca nscris sub se!ntur privat dac este se!nat de pr#i iar dac nu este se!nat constituie ntre acestea doar un nceput de dovad scris.

>U:PARTEA III 1n(#ri(ul (u* (emn$tur$ "ri%at$


Art) 222 No.iunea
(nscrisul sub se!ntur privat este acela care poart se!ntura pr#ilor indiferent de suportul su !aterial. /l nu este supus niciunei alte for!alit#i n afara e%cep#iilor anu!e prevzute de lege.

Art) 227 Puterea do%editoare


+1,(nscrisul sub se!ntur privat recunoscut de cel cruia i este opus sau dup caz socotit de lege ca recunoscut face dovad ntre pr#i p'n la proba contrar. +2,Aen#iunile din nscris care sunt n direct legtur cu raportul $uridic al pr#ilor fac de ase!enea dovad p'n la proba contrar iar celelalte !en#iuni strine de cuprinsul acestui raport pot servi doar ca nceput de dovad scris.

Art) 228 Pluralitatea de e=em"lare


+1,(nscrisul sub se!ntur privat care constat un contract sinalag!atic are putere doveditoare nu!ai dac a fost fcut n at'tea e%e!plare originale c'te pr#i cu interese contrare sunt. +2,*n singur e%e!plar original este suficient pentru toate persoanele av'nd acela"i interes. +-,<iecare e%e!plar original trebuie s fac !en#iune despre nu!rul originalelor ce au fost fcute. @ipsa acestei !en#iuni nu poate fi opus ns de cel care a e%ecutat n ceea ce l prive"te obliga#ia constatat n acel nscris. +/,Pluralitatea e%e!plarelor originale nu este cerut c'nd pr#ile de co!un acord au depus singurul original la un ter# ales de ele.

Art) 229 Aormalitatea D*un &i a"ro*atD

+1,(nscrisul sub se!ntur privat prin care o singur parte se oblig ctre o alta s i plteasc o su! de bani sau o cantitate de bunuri fungibile trebuie s fie n ntregi!e scris cu !'na celui care l subscrie sau cel pu#in ca n afar de se!ntur s fie scris cu !'na sa Fbun "i aprobat pentru... F cu artarea n litere a su!ei sau a cantit#ii datorate. +2,C'nd su!a artat n cuprinsul nscrisului este diferit de cea artat n for!ula Fbun "i aprobatF se prezu! c obliga#ia nu e%ist dec't pentru su!a cea !ai !ic c&iar dac nscrisul "i for!ula Fbun "i aprobatF sunt scrise n ntregi!e cu !'na sa de cel obligat afar nu!ai dac se dovede"te n care parte este gre"eal sau dac prin lege se prevede altfel.

Art) 270 E=#e".iile


+1,)ispozi#iile art. 0=D "i 0=9 nu se aplic n raporturile dintre ntreprinztori sau al#i profesioni"ti. +2,(n cazurile prevzute la alin. (1) data nscrisului sub se!ntur privat poate fi dovedit c&iar "i fa# de ter#i cu orice !i$loc de prob n !sura n care legea special nu cere for!a scris pentru dovedirea conven#iei nse"i.

Art) 271 >an#.ionarea nere("e#t$rii 'ormalit$.ilor ("e#iale


(nscrisurile sub se!ntur privat pentru care nu s-au ndeplinit cerin#ele prevzute la art. 0=D "i 0=9 vor putea fi socotite ca nceput de dovad scris.

Art) 272 Data #ert$ a 5n(#ri(ului (u* (emn$tur$ "ri%at$


+1,)ata nscrisurilor sub se!ntur privat este opozabil altor persoane dec't celor care le-au ntoc!it nu!ai din ziua n care a devenit cert prin una dintre !odalit#ile prevzute de lege respectiv5 1)din ziua n care au fost prezentate spre a se conferi dat cert de ctre notarul public e%ecutorul $udectoresc sau alt func#ionar co!petent n aceast privin#6 2)din ziua c'nd au fost nf#i"ate la o autoritate sau institu#ie public fc'ndu-se despre aceasta !en#iune pe nscrisuri6 -)din ziua c'nd au fost nregistrate ntr-un registru sau alt docu!ent public6 /)din ziua !or#ii ori din ziua c'nd a survenit neputin#a fizic de a scrie a celui care l-a ntoc!it sau a unuia dintre cei care l-au subscris dup caz6 0)din ziua n care cuprinsul lor este reprodus c&iar "i pe scurt n nscrisuri autentice ntoc!ite n condi#iile art. 0=? precu! nc&eieri procese-verbale pentru punerea de sigilii sau pentru facere de inventar6 2)din ziua n care s-a petrecut un alt fapt de aceea"i natur care dovede"te n c&ip nendoielnic anterioritatea nscrisului. +2,7ub rezerva unor dispozi#ii legale contrare instan#a #in'nd sea!a de !pre$urri poate s nlture aplicarea n tot sau n parte a dispozi#iilor alin. (1) n privin#a c&itan#elor liberatorii.

Art) 27- Re!i(trele &i 3rtiile dome(ti#e


,egistrele "i &'rtiile do!estice nu fac dovad pentru cel care le-a scris. /le fac dovad !potriva lui5 1)n toate cazurile n care atest nendoielnic o plat pri!it6 2)c'nd cuprind !en#iunea e%pres c nse!narea a fost fcut n folosul celui artat drept creditor pentru a #ine loc de titlu.

Art) 27/ Re!i(trele 5ntre"rin6$torilor &i ale altor "ro'e(ioni&ti


+1,,egistrele ntreprinztorilor "i ale altor profesioni"ti ntoc!ite "i #inute cu respectarea dispozi#iilor legale pot face ntre ace"tia deplin dovad n $usti#ie pentru faptele "i c&estiunile legate de activitatea lor profesional. +2,,egistrele prevzute la alin. (1) c&iar ne#inute cu respectarea dispozi#iilor legale fac dovad contra celor care le-au #inut. Cu toate acestea partea care se prevaleaz de ele nu poate scinda con#inutul lor. +-,(n toate cazurile instan#a este n drept a aprecia dac se poate atribui con#inutului registrelor unui ntreprinztor sau altui profesionist o alt putere doveditoare dac trebuie s se renun#e la aceast prob n cazul n care registrele pr#ilor nu concord sau dac trebuie s atribuie o credibilitate !ai !are registrelor uneia dintre pr#i.

Art) 270 Men.iunile '$#ute de #reditor


+rice !en#iune fcut de creditor n $osul pe !arginea sau pe dosul unui titlu care a r!as nentrerupt n posesia sa face dovada cu toate c nu este nici se!nat nici datat de el c'nd tinde a stabili libera#iunea debitorului. .ceea"i putere doveditoare o are !en#iunea fcut de creditor n $osul pe !arginea sau pe dosul duplicatului unui nscris sau al unei c&itan#e dac duplicatul sau c&itan#a este n !'inile debitorului.

>U:PARTEA IV 1n(#ri(urile "e (u"ort in'ormati#


Art) 272 No.iunea
+1,C'nd datele unui act $uridic sunt redate pe un suport infor!atic docu!entul care reproduce aceste date constituie instru!entul probator al actului dac este inteligibil "i prezint garan#ii suficient de serioase pentru a face deplin credin# n privin#a con#inutului acestuia "i a identit#ii persoanei de la care acesta e!an. +2,Pentru a aprecia calitatea docu!entului instan#a trebuie s #in sea!a de circu!stan#ele n care datele au fost nscrise "i docu!entul care le-a reprodus.

Art) 277 Pre6um.ia de %aliditate a 5n(#rierii


(nscrierea datelor unui act $uridic pe suport infor!atic este prezu!at a prezenta garan#ii suficient de serioase pentru a face deplin credin# n cazul n care ea este fcut n !od siste!atic "i fr lacune "i c'nd datele nscrise sunt prote$ate contra alterrilor "i contrafacerilor astfel nc't integritatea docu!entului este deplin asigurat. + astfel de prezu!#ie e%ist "i n favoarea ter#ilor din si!plul fapt c nscrierea este efectuat de ctre un profesionist.

Art) 278 Puterea do%editoare


+1,)ac prin lege nu se prevede altfel docu!entul care reproduce datele unui act nscrise pe un suport infor!atic face deplin dovad ntre pr#i p'n la proba contrar. +2,)ac suportul sau te&nologia utilizat pentru redactare nu garanteaz integritatea docu!entului acesta poate servi dup circu!stan#e ca !i$loc !aterial de prob sau ca nceput de dovad scris.

>U:PARTEA V Du"li#atele &i #o"iile de "e 5n(#ri(urile autenti#e (au (u* (emn$tur$ "ri%at$

Art) 279 Re!imul du"li#atelor


)uplicatele de pe nscrisurile notariale sau alte nscrisuri autentice eliberate n condi#iile prevzute de lege nlocuiesc originalul "i au aceea"i putere doveditoare ca "i acesta.

Art) 280 Re!imul #o"iilor


+1,Copia c&iar legalizat de pe orice nscris autentic sau sub se!ntur privat nu poate face dovad dec't despre ceea ce este cuprins n nscrisul original. +2,Pr#ile pot s cear confruntarea copiei cu originalul prezentarea acestuia din ur! put'nd fi ntotdeauna ordonat de instan# n condi#iile prevzute la art. 0D= alin. (0). +-,)ac este i!posibil s fie prezentat originalul sau duplicatul nscrisului autentic ori originalul nscrisului sub se!ntur privat copia legalizat de pe acestea constituie un nceput de dovad scris. +/,Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare. +0,/%trasele sau copiile par#iale fac dovada ca "i copiile integrale sau copiile asi!ilate acestora ns nu!ai pentru partea din nscrisul original pe care o reproduc6 n cazul n care sunt contestate iar originalul este i!posibil s fie prezentat instan#a are dreptul s aprecieze n li!itele prevzute la alin. (?) "i (:) n ce !sur partea din original reprodus n e%tras poate fi socotit ca av'nd putere doveditoare independent de pr#ile din original care nu au fost reproduse.

Art) 281 Co"iile '$#ute "e mi#ro'ilme (au "e (u"orturi in'ormati#e
)atele din nscrisurile autentice sau sub se!ntur privat redate pe !icrofil!e "i alte suporturi accesibile de prelucrare electronic a datelor fcute cu respectarea dispozi#iilor legale au aceea"i putere doveditoare ca "i nscrisurile n baza crora au fost redate.

>U:PARTEA VI 1n(#ri(urile re#o!niti%e (au re5nnoitoare


Art) 282 Puterea do%editoare
(nscrisul de recunoa"tere sau de rennoire a unei datorii pree%istente face dovad !potriva debitorului !o"tenitorilor sau succesorilor si n drepturi dac ace"tia nu dovedesc prin aducerea docu!entului originar c recunoa"terea este eronat sau ine%act.

>U:PARTEA VII Re!imul altor 5n(#ri(uri


Art) 28- Alte #ate!orii de 5n(#ri(uri
+1,Contractele nc&eiate pe for!ulare tipizate sau standardizate ori ncorpor'nd condi#ii generale tip dup caz sunt considerate nscrisuri sub se!ntur privat dac legea nu prevede altfel. +2,)ac legea nu dispune altfel biletele tic&etele "i alte ase!enea docu!ente utilizate cu ocazia nc&eierii unor acte $uridice sau care ncorporeaz dreptul la anu!ite presta#ii au for#a probant a nscrisurilor sub se!ntur privat c&iar dac nu sunt se!nate. +-,Bele%ul precu! "i telegra!a ale cror originale depuse la oficiul po"tal au fost se!nate de e%peditor fac aceea"i dovad ca "i nscrisul sub se!ntur privat.

Art) 28/ Ane=ele


Planurile sc&i#ele &'rtiile fotografiile "i orice alte docu!ente ane%ate au aceea"i putere doveditoare ca "i nscrisurile la care sunt alturate dac au legtur direct cu nscrisul "i poart se!ntura dup caz a pr#ii sau a persoanei co!petente care a ntoc!it nscrisul.

Art) 280 Modi'i#$rile 5n(#ri(ului


2tersturile radierile corecturile "i orice alte !odificri !en#iuni sau adugiri fcute ntr-un nscris nu vor fi luate n considerare dec't dac au fost constatate sub se!ntur de cel co!petent s l ntoc!easc sau de partea de la care e!an nscrisul dup caz.

>U:PARTEA VIII Admini(trarea "ro*ei #u 5n(#ri(uri


Art) 282 De"unerea 5n(#ri(urilor
+1,)ac prin lege nu se dispune altfel fiecare parte are dreptul s depun nscrisurile de care n#elege s se foloseasc n copie certificat pentru confor!itate. +2,)ac nscrisul este depus n copie partea care l-a depus este obligat s aib asupra sa originalul "i la cerere s l prezinte instan#ei sub sanc#iunea de a nu se #ine sea!a de nscris. +-,)ac partea advers nu poate s "i dea sea!a de e%actitatea copiei fa# cu originalul nf#i"at n "edin# $udectorul va putea acorda un ter!en scurt oblig'nd partea s depun originalul n pstrarea grefei. +/,(nscrisurile depuse n original nu vor putea fi retrase dec't dup ce se vor lsa copii legalizate de grefierul instan#ei unde au fost depuse. +0,(nscrisurile ntoc!ite n alt li!b dec't cea folosit n fa#a instan#ei trebuie nso#ite de traduceri legalizate. +2,(nscrisurile depuse n copie la dosar nu pot fi retrase de pr#i.

Art) 287 O*li!a.ia "$r.ii ad%er(e de a "re6enta 5n(#ri(ul


+1,C'nd partea nvedereaz c partea advers de#ine un nscris probatoriu referitor la proces instan#a poate ordona nf#i"area lui. +2,Cererea de nf#i"are va fi ad!is dac nscrisul este co!un pr#ilor din proces dac ns"i partea advers s-a referit n proces la acest nscris sau dac dup lege ea este obligat s nf#i"eze nscrisul.

Art) 288 Ca6urile de re("in!ere a #ererii de "re6entare a 5n(#ri(ului


+1,-udectorul va respinge !otivat cererea de depunere la dosar a nscrisului n ntregi!e sau n parte c'nd5 1)con#inutul nscrisului se refer la c&estiuni strict personale privind de!nitatea sau via#a privat a unei persoane6 2)depunerea nscrisului ar nclca ndatorirea legal de pstrare a secretului6

-)depunerea nscrisului ar atrage ur!rirea penal a pr#ii a so#ului sau a unei rude ori afin p'n la gradul al treilea inclusiv. +2,)ac legea nu dispune altfel inciden#a vreunuia dintre cazurile de !ai sus va fi verificat de $udector prin cercetarea con#inutului nscrisului. (n nc&eierea de "edin# se va face o !en#iune corespunztoare.

Art) 289 Re'u6ul de a "re6enta 5n(#ri(ul


)ac partea refuz s rspund la interogatoriul ce s-a propus n dovedirea de#inerii sau e%isten#ei nscrisului dac reiese din dovezile ad!inistrate c a ascuns nscrisul ori l-a distrus sau dac dup ce s-a dovedit de#inerea nscrisului nu se confor!eaz ordinului dat de instan# de a-l nf#i"a instan#a va putea socoti ca dovedite afir!a#iile fcute cu privire la con#inutul acelui nscris de partea care a cerut nf#i"area.

Art) 290 Cer#etarea 5n(#ri(ului "rin <ude#$torul dele!at


+1,C'nd un nscris necesar dezlegrii procesului se gse"te la una dintre pr#i "i nu poate fi prezentat fiindc aducerea ar fi prea costisitoare sau c'nd nscrisurile sunt prea volu!inoase ori nu!eroase se va putea delega un $udector n prezen#a cruia pr#ile vor cerceta nscrisurile la locul unde se gsesc. +2,Prin e%cep#ie de la dispozi#iile alin. (1) instan#a #in'nd sea!a de !pre$urri poate s cear doar prezentarea unor e%trase sau copii de pe nscrisurile solicitate certificate de persoana care le de#ine. (n ase!enea cazuri dac este necesar instan#a poate dispune verificarea confor!it#ii e%trasului sau copiei cu originalul.

Art) 291 O*li!a.ia ter.ului de a "re6enta 5n(#ri(ul


+1,C'nd se arat c un nscris necesar solu#ionrii procesului se afl n posesia unui ter# acesta va putea fi citat ca !artor pun'ndu-i-se n vedere s aduc nscrisul n instan#. +2,C'nd de#intorul nscrisului este o persoan $uridic reprezentan#ii ei vor putea fi cita#i ca !artori. +-,Ber#ul poate refuza nf#i"area nscrisului n cazurile prevzute la art. 0DD.

Art) 292 O*li!a.ia autorit$.ii (au in(titu.iei "u*li#e de a "re6enta 5n(#ri(ul


+1,)ac nscrisul se gse"te n pstrarea unei autorit#i sau institu#ii publice instan#a va lua !suri la cererea uneia dintre pr#i sau din oficiu pentru aducerea lui n ter!enul fi%at n acest scop pun'nd n vedere conductorului autorit#ii sau institu#iei publice de#intoare !surile ce se pot dispune n caz de neconfor!are. +2,.utoritatea sau institu#ia public de#intoare este n drept s refuze tri!iterea nscrisului c'nd acesta se refer la aprarea na#ional siguran#a public sau rela#iile diplo!atice. /%trase par#iale vor putea fi tri!ise dac niciunul dintre aceste !otive nu se opune.

Art) 29- 1n(#ri(urile #are nu "ot 'i trimi(e in(tan.ei


+1,1nstan#a nu va putea cere tri!iterea n original a cr#ilor funciare "i a planurilor a registrelor autorit#ilor sau institu#iilor publice a testa!entelor depuse la instan#e notari publici sau avoca#i precu! "i a altor nscrisuri originale ce se gsesc n ar&ivele acestora. 7e vor putea ns cere copii certificate ale acestora. +2,Cercetarea acestor nscrisuri dac este necesar se va face cu citarea pr#ilor de un $udector delegat sau dac nscrisul se gse"te n alt localitate prin co!isie rogatorie de ctre instan#a respectiv. +-,Prin e%cep#ie de la prevederile alin. (1) "i (0) c'nd procedura verificrilor nscrisurilor o i!pune instan#a va putea ordona prezentarea testa!entelor originale sau a altor nscrisuri originale depuse la instan#e notari publici sau avoca#i pentru efectuarea e%pertizei grafoscopice n laboratoarele de specialitate dac e%pertiza actului nu se poate efectua la sediul ar&ivei.

Art) 29/ Pre6entarea re!i(trelor 5ntre"rin6$torilor


+1,@a cererea uneia dintre pr#i sau c&iar din oficiu instan#a va putea ordona nf#i"area registrelor ntreprinztorilor "i ale altor profesioni"ti sau co!unicarea lor. +2,C'nd nscrisurile sau registrele prevzute la alin. (1) ce ur!eaz a fi cercetate se afl n alt circu!scrip#ie $udectoreasc cercetarea lor se va face prin co!isie rogatorie.

>U:PARTEA IE Veri'i#area 5n(#ri(urilor


Art) 290 Re#unoa&terea (au #onte(tarea 5n(#ri(ului (u* (emn$tur$ "ri%at$
+1,.cela cruia i se opune un nscris sub se!ntur privat este dator fie s recunoasc fie s conteste scrierea ori se!ntura. Contestarea scrierii sau se!nturii poate fi fcut la pri!ul ter!en dup depunerea nscrisului sub sanc#iunea decderii. +2,Ao"tenitorii sau succesorii n drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi nscrisul pot declara c nu cunosc scrisul sau se!ntura autorului lor.

Art) 292 O*li!a.ia de %eri'i#are a 5n(#ri(ului


+1,C'nd una dintre persoanele !en#ionate la art. 099 contest scrierea sau se!ntura ori declar c nu le cunoa"te instan#a va proceda la verificarea nscrisului prin5 1)co!pararea scrierii "i se!nturii de pe nscris cu scrierea "i se!ntura din alte nscrisuri necontestate6 2)e%pertiz6 -)orice alte !i$loace de prob ad!ise de lege. +2,(n acest scop pre"edintele co!pletului de $udecat va obliga partea creia i se atribuie scrierea sau se!ntura s scrie "i s se!neze sub dictarea sa pr#i din nscris. ,efuzul de a scrie ori de a se!na va putea fi considerat ca o recunoa"tere a scrierii sau se!nturii.

Art) 297 Pro#edura de %eri'i#are


+1,-udectorul dup co!pararea nscrisului cu scrierea sau se!ntura fcut n fa#a sa ori dac este cazul "i cu alte nscrisuri se poate l!uri asupra nscrisului. +2,)ac ns din co!pararea scrierilor $udectorul nu este l!urit va ordona ca verificarea s se fac prin e%pertiz oblig'nd pr#ile sau alte persoane s depun de ndat nscrisuri de co!para#ie. +-,7e pri!esc ca nscrisuri de co!para#ie5

1)nscrisurile autentice6 2)nscrisurile sau alte scrieri private necontestate de pr#i6 -)partea din nscris care nu este contestat6 /)scrisul sau se!ntura fcutEfcut naintea instan#ei. +/,(nscrisurile depuse pentru verificare vor fi se!nate de pre"edinte grefier "i pr#i. +0,Pr#ile iau cuno"tin# de nscrisuri n "edin#.

Art) 298 Denun.area 5n(#ri(ului #a 'al(


+1,)ac cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en dup prezentarea unui nscris folosit n proces una dintre pr#i declar c acesta este fals prin falsificarea scrierii sau se!nturii ea este obligat s arate !otivele pe care se spri$in. +2,)ac partea care folose"te nscrisul nu este prezent instan#a va ordona ca aceasta s se prezinte personal pentru a lua cuno"tin# de denun#area nscrisului ca fals s depun originalul "i s dea e%plica#iile necesare. +-,-udectorul poate ordona prezentarea pr#ilor c&iar "i nainte de pri!ul ter!en de $udecat dac partea declar prin nt'!pinare c scrierea sau se!ntura sa este falsificat. +/,(n cazuri te!einic $ustificate pr#ile pot fi reprezentate prin !andatari cu procur special.

Art) 299 Veri'i#area (t$rii 5n(#ri(ului denun.at #a 'al(


+1,-udectorul va constata de ndat prin proces-verbal starea !aterial a nscrisului denun#at ca fals dac e%ist pe el "tersturi adugiri sau corecturi apoi l va se!na spre nesc&i!bare "i l va ncredin#a grefei dup ce va fi contrase!nat de grefier "i de pr#i. +2,)ac pr#ile nu vor sau nu pot s se!neze se va face !en#iune despre toate acestea n procesul-verbal.

Art) -00 A(#ultarea "$r.ilor


+1,@a acela"i ter!en n care nscrisul a fost denun#at ca fals sau n cazul prevzut la art. 09D alin. (0) la ter!enul ur!tor $udectorul ntreab partea care a produs nscrisul dac n#elege s se foloseasc de el. +2,)ac partea care a folosit nscrisul lipse"te refuz s rspund sau declar c nu se !ai serve"te de nscris acesta va fi nlturat n tot sau n parte dup caz. +-,)ac partea care a denun#at nscrisul ca fals lipse"te refuz s rspund sau "i retrage declara#ia de denun#are nscrisul va fi considerat ca recunoscut.

Art) -01 >u("endarea "ro#e(ului &i (e(i6area "ar#3etului


)ac partea care a prezentat nscrisul struie s se foloseasc de acesta de"i denun#area ca fals a acestuia nu a fost retras instan#a dac este indicat autorul falsului sau co!plicele acestuia poate suspenda $udecata procesului naint'nd de ndat nscrisul denun#at ca fals parc&etului co!petent pentru cercetarea falsului !preun cu procesul-verbal ce se va nc&eia n acest scop.

Art) -02 Cer#etarea 'al(ului de #$tre in(tan.a #i%il$


(n cazul n care potrivit legii ac#iunea penal nu poate fi pus n !i"care ori nu poate continua cercetarea falsului se va face de ctre instan#a civil prin orice !i$loace de prob.

PARTEA - Pro*a #u martori


>U:PARTEA I Admi(i*ilitatea "ro*ei #u martori
Art) -0- Admi(i*ilitatea "ro*ei
+1,Proba cu !artori este ad!isibil n toate cazurile n care legea nu dispune altfel. +2,8iciun act $uridic nu poate fi dovedit cu !artori dac valoarea obiectului su este !ai !are de 09; lei. Cu toate acestea se poate face dovada cu !artori contra unui ntreprinztor sau altui profesionist a oricrui act $uridic indiferent de valoarea lui dac a fost fcut de acesta n e%erci#iul activit#ii sale profesionale n afar de cazul n care legea special cere prob scris. +-,(n cazul n care legea cere for!a scris pentru validitatea unui act $uridic acesta nu poate fi dovedit cu !artori. +/,)e ase!enea este inad!isibil proba cu !artori dac pentru dovedirea unui act $uridic legea cere for!a scris n afar de cazurile n care5 1)partea s-a aflat n i!posibilitate !aterial sau !oral de a-"i ntoc!i un nscris pentru dovedirea actului $uridic6 2)e%ist un nceput de dovad scris potrivit prevederilor art. ?;:6 -)partea a pierdut nscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de for# !a$or6 /)pr#ile convin fie "i tacit s foloseasc aceast prob ns nu!ai privitor la drepturile de care ele pot s dispun6 0)actul $uridic este atacat pentru fraud eroare dol violen# ori cauz ilicit dup caz6 2)se cere l!urirea clauzelor actului $uridic. +0,Proba cu !artori nu se ad!ite niciodat !potriva sau peste ceea ce cuprinde un nscris "i nici despre ceea ce s-ar pretinde c s-ar fi zis nainte n ti!pul sau n ur!a ntoc!irii lui c&iar dac legea nu cere for!a scris pentru dovedirea actului $uridic respectiv cu e%cep#ia cazurilor prevzute la alin. (:).

Art) -0/ 1n#e"utul de do%ad$ (#ri($


+1,7e socote"te nceput de dovad scris orice scriere c&iar nese!nat "i nedatat care provine de la o persoan creia acea scriere i se opune ori de la cel al crui succesor n drepturi este acea persoan dac scrierea face credibil faptul pretins. +2,Constituie nceput de dovad scris "i nscrisul c&iar nese!nat de persoana creia acesta i se opune dac a fost ntoc!it n fa#a unui func#ionar co!petent care atest c declara#iile cuprinse n nscris sunt confor!e celor fcute de acea persoan. +-,(nceputul de dovad scris poate face dovada ntre pr#i nu!ai dac este co!pletat prin alte !i$loace de prob inclusiv prin proba cu !artori ori prin prezu!#ii.

>U:PARTEA II Admini(trarea "ro*ei #u martori

Art) -00 A(#ultarea &i 5nlo#uirea martorilor


+1,C'nd instan#a a ncuviin#at dovada cu !artori ea va dispune citarea "i ascultarea acestora. +2,(nlocuirea !artorilor nu se va ncuviin#a dec't n caz de !oarte dispari#ie sau !otive bine nte!eiate caz n care lista se va depune sub sanc#iunea decderii n ter!en de 9 zile de la ncuviin#are. +-,<iecare parte va putea s se !potriveasc la ascultarea unui !artor care nu este nscris n list sau nu este identificat n !od l!urit. +/,)ecderea din dreptul de a ad!inistra dovada cu !artori pentru nendeplinirea obliga#iilor prevzute la art. 09= se acoper dac ace"tia se nf#i"eaz la ter!enul fi%at pentru ascultarea lor.

Art) -02 A(#ultarea martorilor ne#ita.i


+1,Aartorii pot fi asculta#i c&iar la ter!enul la care proba a fost ncuviin#at. +2,@a ter!enul fi%at pentru ad!inistrarea probei partea va putea aduce !artorii ncuviin#a#i c&iar fr a fi cita#i. +-,)ac partea se oblig s prezinte !artorul la ter!enul de $udecat fr a fi citat ns din !otive i!putabile aceasta nu "i ndepline"te obliga#ia instan#a va dispune citarea !artorului pentru un nou ter!en. )ispozi#iile art. ?;> sunt aplicabile.

Art) -07 Re'u6ul martorului de a (e "re6enta


+1,(!potriva !artorului care lipse"te la pri!a citare instan#a poate e!ite !andat de aducere. +2,(n pricinile urgente se poate dispune aducerea !artorilor cu !andat c&iar la pri!ul ter!en. +-,)ac dup e!iterea !andatului de aducere !artorul nu poate fi gsit sau nu se nf#i"eaz instan#a va putea proceda la $udecat.

Art) -08 Im"o(i*ilitatea de "re6entare


Aartorul care din cauz de boal sau alt !piedicare grav nu poate veni n instan# va putea fi ascultat la locul unde se afl cu citarea pr#ilor.

Art) -09 Per(oanele #are nu "ot 'i a(#ultate #a martori


+1,8u pot fi !artori5 1)rudele "i afinii p'n la gradul al treilea inclusiv6 2)so#ul fostul so# logodnicul ori concubinul6 -)cei afla#i n du"!nie sau n legturi de interese cu vreuna dintre pr#i6 /)persoanele puse sub interdic#ie $udectoreasc6 0)cei conda!na#i pentru !rturie !incinoas. +2,Pr#ile pot conveni e%pres sau tacit s fie ascultate ca !artori "i persoanele prevzute la alin. (1) pct. 1-?.

Art) -10 A(#ultarea rudelor &i a'inilor


(n procesele privitoare la filia#ie divor# "i alte raporturi de fa!ilie se vor putea asculta rudele "i afinii prevzu#i la art. ?;9 n afar de descenden#i.

Art) -11 Per(oanele (#utite de a de"une m$rturie


+1,7unt scuti#i de a fi !artori5 1)slu$itorii cultelor !edicii far!aci"tii avoca#ii notarii publici e%ecutorii $udectore"ti !ediatorii !oa"ele "i asisten#ii !edicali "i orice al#i profesioni"ti crora legea le i!pune s pstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la faptele de care au luat cuno"tin# n cadrul serviciului ori n e%ercitarea profesiei lor c&iar "i dup ncetarea activit#ii lor6 2)$udectorii procurorii "i func#ionarii publici c&iar "i dup ncetarea func#iei lor asupra !pre$urrilor secrete de care au avut cuno"tin# n aceast calitate6 -)cei care prin rspunsurile lor s-ar e%pune pe ei n"i"i sau ar e%pune pe vreuna dintre persoanele artate la art. ?;9 alin. (1) pct. 1 "i 0 la o pedeaps penal sau la dispre#ul public. +2,Persoanele prevzute la alin. (1) pct. 1 cu e%cep#ia slu$itorilor cultelor vor putea totu"i depune !rturie dac au fost dezlegate de secretul de serviciu ori profesional de partea interesat la pstrarea secretului n afar de cazul n care prin lege se dispune altfel. +-,4or putea de ase!enea depune !rturie "i persoanele prevzute la alin. (1) pct. 0 dac autoritatea sau institu#ia pe l'ng care func#ioneaz ori au func#ionat dup caz le d ncuviin#area.

Art) -12 Identi'i#area martorului


+1,Pre"edintele nainte de a lua declara#ia va cere !artorului s arate5 a,nu!ele prenu!ele profesia do!iciliul "i v'rsta6 *,dac este rud sau afin cu una dintre pr#i "i n ce grad6 #,dac se afl n serviciul uneia dintre pr#i. +2,Pre"edintele va pune apoi n vedere !artorului ndatorirea de a $ura "i se!nifica#ia $ur!'ntului.

Art) -1- De"unerea <ur$mntului


+1,(nainte de a fi ascultat !artorul depune ur!torul $ur!'nt5 F-ur c voi spune adevrul "i c nu voi ascunde ni!ic din ceea ce "tiu. ."a s-!i a$ute )u!nezeuJF. +2,(n ti!pul depunerii $ur!'ntului !artorul #ine !'na pe cruce sau pe Ciblie. +-,,eferirea la divinitate din for!ula $ur!'ntului se sc&i!b potrivit credin#ei religioase a !artorului. +/,Aartorului de alt religie dec't cea cre"tin nu i sunt aplicabile prevederile alin. (0). +0,Aartorul fr confesiune va depune ur!torul $ur!'nt5 F-ur pe onoare "i con"tiin# c voi spune adevrul "i c nu voi ascunde ni!ic din ceea ce "tiu.F +2,Aartorii care din !otive de con"tiin# sau confesiune nu depun $ur!'ntul vor rosti n fa#a instan#ei ur!toarea for!ul5 FA oblig c voi spune adevrul "i c nu voi ascunde ni!ic din ceea ce "tiu.F

+7,Persoanele !ute "i surdo-!ute "tiutoare de carte vor depune $ur!'ntul transcriind for!ula acestuia "i se!n'nd-o6 persoanele &ipoacuzice vor rosti $ur!'ntul iar cele care nu "tiu s scrie vor $ura prin se!ne cu a$utorul unui interpret. +8,7itua#iile la care se refer alin. (?)-(>) se re#in de ctre instan# pe baza afir!a#iilor fcute de !artor. +9,)up depunerea $ur!'ntului pre"edintele va pune n vedere !artorului c dac nu va spune adevrul sv'r"e"te infrac#iunea de !rturie !incinoas. +10,)espre toate acestea se face !en#iune n declara#ia scris.

Art) -1/ >#utirea de <ur$mnt


Copiii care nu au !plinit v'rsta de 1: ani "i cei care sunt lipsi#i de discern!'nt n !o!entul audierii fr a fi pu"i sub interdic#ie pot fi asculta#i fr $ur!'nt ns instan#a le va atrage aten#ia s spun adevrul "i va #ine sea!a la aprecierea depozi#iei lor de situa#ia lor special.

Art) -10 A(#ultarea martorului


+1,<iecare !artor va fi ascultat separat cei neasculta#i nc neput'nd fi de fa#. +2,+rdinea ascultrii !artorilor va fi fi%at de pre"edinte #in'nd sea!a "i de cererea pr#ilor. +-,Aartorul va rspunde !ai nt'i la ntrebrile puse de pre"edinte iar apoi "i la ntrebrile puse cu ncuviin#area acestuia de ctre partea care l-a propus precu! "i de ctre partea advers. +/,)up ascultare !artorul r!'ne n sala de "edin# p'n la sf'r"itul cercetrii afar nu!ai dac instan#a &otr"te altfel. +0,Cu ocazia audierii !artorul va fi lsat s "i fac liber depozi#ia fr s aib voie s citeasc un rspuns scris de !ai nainte6 el se poate servi ns de nse!nri cu ncuviin#area pre"edintelui dar nu!ai pentru a preciza cifre sau denu!iri.

Art) -12 Rea(#ultarea &i #on'runtarea martorilor


+1,Aartorii pot fi din nou ntreba#i dac instan#a gse"te de cuviin#. +2,Aartorii ale cror declara#ii nu se potrivesc pot fi confrunta#i. +-,)ac instan#a gse"te c ntrebarea pus de parte nu poate s duc la dezlegarea procesului este $ignitoare sau tinde a proba un fapt a crui dovedire e oprit de lege nu o va ncuviin#a. 1nstan#a la cererea pr#ii va trece n nc&eierea de "edin# at't ntrebarea for!ulat c't "i !otivul pentru care nu a fost ncuviin#at.

Art) -17 Con(emnarea de#lara.iei martorului


+1,Arturia se va scrie de grefier dup dictarea pre"edintelui sau a $udectorului delegat "i va fi se!nat pe fiecare pagin "i la sf'r"itul ei de $udector grefier "i !artor dup ce acesta a luat cuno"tin# de cuprins. )ac !artorul refuz sau nu poate s se!neze se va face !en#iune despre aceasta n nc&eierea de "edin#. +2,+rice adugiri "tersturi sau sc&i!bri n cuprinsul !rturiei trebuie ncuviin#ate "i se!nate de $udector de grefier "i !artor sub sanc#iunea de a nu fi luate n considerare. +-,@ocurile nescrise din declara#ie trebuie barate cu linii astfel nc't s nu se poat face adugiri. +/,)ispozi#iile art. 00= alin. (0) se aplic n !od corespunztor.

Art) -18 A"re#ierea "ro*ei #u martori


(n aprecierea declara#iilor !artorilor instan#a va #ine sea!a de sinceritatea acestora "i de !pre$urrile n care au luat cuno"tin# de faptele ce fac obiectul declara#iei respective.

Art) -19 :$nuiala de m$rturie min#inoa($


)ac din cercetare reies bnuieli de !rturie !incinoas sau de !ituire a !artorului instan#a va nc&eia un proces-verbal "i l va tri!ite pe !artor n fa#a autorit#ilor penale.

Art) -20 Dre"turile *$ne&ti ale martorului


+1,Aartorul are dreptul la ra!bursarea c&eltuielilor de transport cazare "i !as dac este din alt localitate precu! "i dreptul la despgubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi ob#inut dac "i-ar fi e%ercitat profesia pe durata lipsei de la locul de !unc prile$uit de c&e!area sa n vederea ascultrii ca !artor stabilite n raport cu starea sau profesia pe care o e%ercit precu! "i cu ti!pul efectiv pierdut. +2,)repturile bne"ti se asigur de partea care a propus !artorul "i se stabilesc la cerere de ctre instan# prin nc&eiere e%ecutorie.

PARTEA / Pre6um.iile
Art) -21 No.iunea
Prezu!#iile sunt consecin#ele pe care legea sau $udectorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut.

Art) -22 Pre6um.iile le!ale


+1,Prezu!#ia legal scute"te de dovad pe acela n folosul cruia este stabilit n tot ceea ce prive"te faptele considerate de lege ca fiind dovedite. Cu toate acestea partea creia i profit prezu!#ia trebuie s dovedeasc faptul cunoscut vecin "i cone% pe care se nte!eiaz aceasta. +2,Prezu!#ia legal poate fi nlturat prin proba contrar dac legea nu dispune altfel.

Art) -2- Pre6um.iile <udi#iare


(n cazul prezu!#iilor lsate la lu!inile "i n#elepciunea $udectorului acesta se poate nte!eia pe ele nu!ai dac au greutate "i puterea de a na"te probabilitatea faptului pretins6 ele ns pot fi pri!ite nu!ai n cazurile n care legea ad!ite dovada cu !artori.

PARTEA 0 E="erti6a
Art) -2/ 1n#u%iin.area e="erti6ei
+1,C'nd pentru l!urirea unor !pre$urri de fapt instan#a consider necesar s cunoasc prerea unor speciali"ti va nu!i la cererea pr#ilor ori din oficiu unul sau ? e%per#i. Ber!enul va fi stabilit astfel nc't depunerea raportului de e%pertiz la instan# s aib loc confor! dispozi#iilor art. ??;.

+2,C'nd este necesar instan#a va solicita efectuarea e%pertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. +-,(n do!eniile strict specializate n care nu e%ist e%per#i autoriza#i din oficiu sau la cererea oricreia dintre pr#i $udectorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau !ai !ultor personalit#i ori speciali"ti din do!eniul respectiv. +/,)ispozi#iile referitoare la e%pertiz cu e%cep#ia celor privind aducerea cu !andat sanc#ionarea cu a!end $udiciar "i obligarea la plata de despgubiri sunt aplicabile n !od corespunztor n cazurile prevzute la alin. (0) "i (?). +0,@a efectuarea e%pertizei n condi#iile prevzute la alin. (1) "i (0) pot participa e%per#i ale"i de pr#i "i ncuviin#a#i de instan# av'nd calitatea de consilieri ai pr#ilor dac prin lege nu se dispune altfel. (n acest caz ei pot s dea rela#ii s for!uleze ntrebri "i observa#ii "i dac este cazul s ntoc!easc un raport separat cu privire la obiectivele e%pertizei.

Art) -20 Numirea e="ertului


+1,)ac pr#ile nu se nvoiesc asupra nu!irii e%per#ilor ei se vor nu!i de ctre instan# prin tragere la sor#i de pe lista ntoc!it "i co!unicat de ctre biroul local de e%pertiz cuprinz'nd persoanele nscrise n eviden#a sa "i autorizate potrivit legii s efectueze e%pertize $udiciare. +2,(nc&eierea de nu!ire a e%pertului va stabili obiectivele asupra crora acesta ur!eaz s se pronun#e ter!enul n care trebuie s efectueze e%pertiza "i onorariul provizoriu al e%pertului. +-,)ovada pl#ii onorariului se depune la grefa instan#ei de partea care a fost obligat prin nc&eiere n ter!en de 9 zile de la nu!ire. .cesta poate fi !a$orat n condi#iile prevzute la art. ??? alin. (0).

Art) -22 Re#u6area e="ertului


+1,/%per#ii pot fi recuza#i pentru acelea"i !otive ca "i $udectorii. +2,,ecuzarea trebuie s fie cerut n ter!en de 9 zile de la nu!irea e%pertului dac !otivul ei e%ist la aceast dat6 n celelalte cazuri ter!enul va curge de la data c'nd s-a ivit !otivul de recuzare. +-,,ecuzrile se $udec cu citarea pr#ilor "i a e%pertului.

Art) -27 1n&tiin.area &i 5nlo#uirea e="ertului


+1,)ispozi#iile privitoare la citare aducerea cu !andat "i sanc#ionarea !artorilor care lipsesc sunt deopotriv aplicabile e%per#ilor. +2,)ac e%pertul nu se nf#i"eaz instan#a poate dispune nlocuirea lui.

Art) -28 A(#ultarea e="ertului


)ac e%per#ii pot s "i e%pri!e de ndat opinia ace"tia vor fi asculta#i c&iar n "edin# iar prerea lor se va conse!na ntrun proces-verbal dispozi#iile art. ?1> aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) -29 Citarea "$r.ilor


+1,)ac pentru e%pertiz este nevoie de o lucrare la fa#a locului sau sunt necesare e%plica#iile pr#ilor ea nu poate fi fcut dec't dup citarea pr#ilor prin scrisoare reco!andat cu con#inut declarat "i confir!are de pri!ire n care li se vor indica ziua ora "i locul unde se va face lucrarea. Cita#ia sub sanc#iunea nulit#ii trebuie co!unicat pr#ii cu cel pu#in 9 zile naintea ter!enului de efectuare a lucrrii. Confir!area de pri!ire va fi alturat raportului de e%pertiz. +2,Pr#ile sunt obligate s dea e%pertului orice l!uriri n legtur cu obiectul lucrrii.

Art) --0 Ra"ortul de e="erti6$


+1,Constatrile "i concluziile !otivate ale e%pertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat cruia i s-a cerut efectuarea e%pertizei vor fi conse!nate ntr-un raport scris care va fi depus cu cel pu#in 1; zile nainte de ter!enul fi%at pentru $udecat. (n cazuri urgente ter!enul pentru depunerea raportului de e%pertiz poate fi !ic"orat. +2,C'nd sunt !ai !ul#i e%per#i cu preri deosebite lucrarea trebuie s cuprind prerea !otivat a fiecruia. +-,(n cazurile anu!e prevzute de lege depunerea raportului se va face nu!ai dup ob#inerea avizelor te&nice necesare ce se elibereaz nu!ai de organis!ele de specialitate co!petente.

Art) --1 L$murirea (au #om"letarea ra"ortului


)ac este nevoie de l!urirea sau co!pletarea raportului de e%pertiz ori dac e%ist o contradic#ie ntre prerile e%per#ilor instan#a din oficiu sau la cererea pr#ilor poate solicita e%per#ilor la pri!ul ter!en dup depunerea raportului s l l!ureasc sau s l co!pleteze.

Art) --2 E'e#tuarea unei noi e="erti6e


+1,Pentru !otive te!einice instan#a poate dispune la cerere sau din oficiu efectuarea unei noi e%pertize de ctre alt e%pert. +2,+ nou e%pertiz va trebui cerut !otivat sub sanc#iunea decderii la pri!ul ter!en dup depunerea raportului iar dac s-au for!ulat obiec#iuni la ter!enul i!ediat ur!tor depunerii rspunsului la obiec#iuni ori dup caz a raportului supli!entar.

Art) --- Dre"turile *$ne&ti ale e="ertului


+1,<apta e%per#ilor de a cere sau de a pri!i o su! !ai !are dec't onorariul fi%at de instan# se pedepse"te potrivit legii penale. +2,@a cererea !otivat a e%per#ilor #in'ndu-se sea!a de lucrarea efectuat instan#a va putea !a$ora onorariul cuvenit acestora prin nc&eiere e%ecutorie dat cu citarea pr#ilor ns nu!ai dup depunerea raportului a rspunsului la eventualele obiec#iuni sau a raportului supli!entar dup caz. +-,/%pertul are acelea"i drepturi ca "i !artorul n ceea ce prive"te c&eltuielile de transport cazare "i !as.

Art) --/ Comi(ia ro!atorie


)ac e%pertiza se face la o alt instan# prin co!isie rogatorie nu!irea e%per#ilor "i stabilirea su!elor cuvenite vor fi lsate n sarcina acestei din ur! instan#e.

PARTEA 2 Mi<loa#ele materiale de "ro*$


Art) --0 Lu#rurile #a mi<loa#e de "ro*$

+1,7unt !i$loace !ateriale de prob lucrurile care prin nsu"irile lor prin aspectul lor ori se!nele sau ur!ele pe care le pstreaz servesc la stabilirea unui fapt care poate duce la solu#ionarea procesului. +2,7unt de ase!enea !i$loace !ateriale de prob "i fotografiile fotocopiile fil!ele discurile benzile de nregistrare a sunetului precu! "i alte ase!enea !i$loace te&nice dac nu au fost ob#inute prin nclcarea legii ori a bunelor !oravuri.

Art) --2 P$(trarea


+1,Ai$loacele !ateriale de prob puse la dispozi#ia instan#ei vor fi pstrate p'n la solu#ionarea definitiv a procesului. +2,)ac aducerea la instan# a !i$loacelor !ateriale de prob prezint greut#i datorit nu!rului volu!ului sau altor nsu"iri ale lor ori locului unde se afl acestea vor fi lsate n custodia de#intorului sau a altei persoane.

Art) --7 Veri'i#area


+1,Ai$loacele !ateriale de prob aflate n pstrarea instan#ei se aduc n "edin#a de $udecat. +2,)ac !i$loacele !ateriale de prob nu se afl n pstrarea instan#ei aceasta poate ordona dup caz fie aducerea lor fie verificarea la fa#a locului dispozi#iile art. 0D>-09: fiind aplicabile n !od corespunztor. +-,(n nc&eierea sau n procesul-verbal dup caz con#in'nd constatrile instan#ei se va face !en#iune "i despre starea "i se!nele caracteristice ale !i$loacelor !ateriale de prob verificate.

Art) --8 Re(tituirea) Tre#erea 5n "ro"rietatea unit$.ii admini(trati%;teritoriale


(n cazul n care instan#a a dispus restituirea bunurilor care au servit ca !i$loace !ateriale de prob "i cei n drept a le pri!i nu le ridic n ter!en de = luni de la data c'nd au fost ncuno"tin#a#i n acest scop instan#a n ca!era de consiliu cit'nd pr#ile interesate "i organul financiar local co!petent va da o nc&eiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonate "i trecute n proprietatea privat a unit#ii ad!inistrativ-teritoriale unde "i are sediul instan#a. (nc&eierea poate fi atacat nu!ai cu apel la instan#a ierar&ic superioar.

PARTEA 7 Cer#etarea la 'a.a lo#ului


Art) --9 1n#u%iin.area #er#et$rii la 'a.a lo#ului
+1,Cercetarea la fa#a locului se poate face la cerere sau din oficiu c'nd instan#a apreciaz c ea este necesar pentru l!urirea procesului. +2,(nc&eierea prin care se ad!ite cercetarea va deter!ina !pre$urrile de fapt ce ur!eaz s fie l!urite la fa#a locului.

Art) -/0 E'e#tuarea #er#et$rii la 'a.a lo#ului


+1,Cercetarea la fa#a locului se face cu citarea pr#ilor de ctre $udectorul delegat sau de ctre ntregul co!plet de $udecat. Prezen#a procurorului este obligatorie c'nd participarea acestuia la $udecat este cerut de lege. +2,1nstan#a poate de ase!enea ncuviin#a ca ascultarea !artorilor e%per#ilor "i pr#ilor s se fac la fa#a locului.

Art) -/1 Con(emnarea re6ultatului #er#et$rii


+1,)espre cele constatate "i !surile luate la fa#a locului instan#a va ntoc!i un proces-verbal n care se vor conse!na "i sus#inerile ori obiec#iunile pr#ilor care va fi se!nat de ctre cei prezen#i. +2,)esenele planurile sc&i#ele sau fotografiile fcute la fa#a locului vor fi alturate procesului-verbal "i vor fi se!nate de ctre $udector "i de pr#ile prezente la cercetare.

PARTEA 8 M$rturi(irea
>U:PARTEA I Admi(i*ilitatea "ro*ei
Art) -/2 No.iunea &i 'elurile
+1,Constituie !rturisire recunoa"terea de ctre una dintre pr#i din proprie ini#iativ sau n cadrul procedurii interogatoriului a unui fapt pe care partea advers "i nte!eiaz preten#ia sau dup caz aprarea. +2,Arturisirea este $udiciar sau e%tra$udiciar.

Art) -/- M$rturi(irea <udi#iar$


+1,Arturisirea $udiciar face deplin dovad !potriva aceluia care a fcut-o fie personal fie prin !andatar cu procur special. +2,Arturisirea $udiciar nu poate fi divizat !potriva autorului dec't n cazurile c'nd cuprinde fapte distincte "i care nu au legtur ntre ele. +-,)e ase!enea !rturisirea $udiciar nu poate fi nici revocat afar nu!ai dac se face dovada c a fost ur!area unei erori de fapt scuzabile. +/,Arturisirea $udiciar nu produce efecte dac a fost fcut de o persoan lipsit de discern!'nt sau dac duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoa"terea nu poate dispune.

Art) -// M$rturi(irea e=tra<udi#iar$


+1,Arturisirea fcut n afara procesului este un fapt supus aprecierii $udectorului potrivit regulilor generale de proba#iune. +2,Arturisirea e%tra$udiciar verbal nu poate fi invocat n cazurile n care proba cu !artori nu este ad!is.

>U:PARTEA II Intero!atoriul
Art) -/0 1n#u%iin.area intero!atoriului
1nstan#a poate ncuviin#a la cerere sau din oficiu c&e!area la interogatoriu a oricreia dintre pr#i cu privire la fapte personale care sunt de natur s duc la solu#ionarea procesului.

Art) -/2 Luarea intero!atoriului "er(oanelor 'i6i#e


+1,Cel c&e!at n persoan va fi ntrebat de ctre pre"edinte asupra fiecrui fapt n parte. +2,Cu ncuviin#area pre"edintelui fiecare dintre $udectori procurorul c'nd particip la $udecat precu! "i partea advers pot pune direct ntrebri celui c&e!at la interogatoriu. +-,Partea va rspunde fr s poat citi un proiect de rspuns scris n prealabil. /a se poate folosi ns de nse!nri cu ncuviin#area pre"edintelui dar nu!ai cu privire la cifre sau denu!iri.

+/,)ac partea declar c pentru a rspunde trebuie s cerceteze nscrisuri registre sau dosare se va putea fi%a un nou ter!en pentru interogatoriu. +0,C'nd a!bele pr#i sunt de fa# la luarea interogatoriului ele pot fi confruntate.

Art) -/7 Luarea intero!atoriului re"re6entantului le!al


,eprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de e%erci#iu sau cel care asist persoana cu capacitate de e%erci#iu restr'ns poate fi c&e!at personal la interogatoriu nu!ai n legtur cu actele nc&eiate "i faptele sv'r"ite n aceast calitate.

Art) -/8 Con(emnarea r$("un(urilor la intero!atoriu


+1,,spunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceea"i foaie cu ntrebrile. 1nterogatoriul va fi se!nat pe fiecare pagin de pre"edinte grefier de cel care l-a propus precu! "i de partea care a rspuns dup ce a luat cuno"tin# de cuprins. Bot astfel vor fi se!nate adugirile "tersturile sau sc&i!brile aduse sub sanc#iunea de a nu fi #inute n sea!. +2,)ac partea interogat sau cealalt parte nu voie"te ori nu poate s se!neze se va conse!na n $osul interogatoriului. +-,(n cazul n care interogatoriul a fost dispus din oficiu precu! "i n cazul prevzut la art. ?:= alin. (0) vor fi conse!nate n nc&eierea de "edin# at't ntrebrile c't "i rspunsurile.

Art) -/9 Luarea intero!atoriului "er(oanelor <uridi#e


+1,7tatul "i celelalte persoane $uridice de drept public precu! "i persoanele $uridice de drept privat vor rspunde n scris la interogatoriul ce li se va co!unica n prealabil n condi#iile prevzute la art. 1D9 lit. e). +2,7e e%cepteaz societ#ile de persoane ai cror asocia#i cu drept de reprezentare vor fi cita#i personal la interogatoriu.

Art) -00 Luarea intero!atoriului "$r.ii a'late 5n (tr$in$tate


+1,Partea care se afl n strintate "i este reprezentat n proces printr-un !andatar va putea fi interogat prin acesta. +2,(n acest caz interogatoriul va fi co!unicat n scris !andatarului care va depune rspunsul pr#ii dat n cuprinsul unei procuri speciale "i autentice. )ac !andatarul este avocat procura special certificat de acesta este suficient.

Art) -01 Luarea intero!atoriului "rin <ude#$tor dele!at (au #omi(ie ro!atorie
+1,1nstan#a poate ncuviin#a luarea interogatoriului la locuin#a celui c&e!at la interogatoriu printr-un $udector delegat dac partea din !otive te!einice este !piedicat de a veni n fa#a instan#ei. (n acest caz rspunsurile la ntrebri se vor conse!na n prezen#a pr#ii adverse sau n lips dac aceasta a fost citat "i nu s-a prezentat. +2,Partea care locuie"te n circu!scrip#ia altei instan#e n cazurile prevzute la alin. (1) se va asculta prin co!isie rogatorie.

Art) -02 Ne"re6entarea la intero!atoriu &i re'u6ul de a r$("unde


)ac partea fr !otive te!einice refuz s rspund la interogatoriu sau nu se nf#i"eaz instan#a poate socoti aceste !pre$urri ca o !rturisire deplin ori nu!ai ca un nceput de dovad n folosul aceluia care a propus interogatoriul. (n acest din ur! caz at't dovada cu !artori c't "i alte probe inclusiv prezu!#iile pot fi ad!ise pentru co!pletarea probatoriului.

PARTEA 9 A(i!urarea "ro*elor


Art) -0- Condi.iile de admi(i*ilitate
+1,+ricine are interes s constate de urgen# !rturia unei persoane prerea unui e%pert starea unor bunuri !obile sau i!obile ori s ob#in recunoa"terea unui nscris a unui fapt sau a unui drept dac este pericol ca proba s dispar ori s fie greu de ad!inistrat n viitor va putea cere at't nainte c't "i n ti!pul procesului ad!inistrarea acestor probe. +2,(n cazul n care partea advers "i d acordul cererea poate fi fcut c&iar dac nu e%ist urgen#.

Art) -0/ >olu.ionarea #ererii


+1,Cererea se va ndrepta nainte de $udecat la $udectoria n circu!scrip#ia creia se afl !artorul sau obiectul constatrii iar n ti!pul $udec#ii la instan#a care $udec procesul n pri!a instan#. +2,Partea va arta n cerere probele a cror ad!inistrare o pretinde faptele pe care vrea s le dovedeasc precu! "i !otivele care fac necesar asigurarea acestora sau dup caz acordul pr#ii adverse. +-,1nstan#a va dispune citarea pr#ilor "i va co!unica pr#ii adverse copie de pe cerere. .ceasta nu este obligat s depun nt'!pinare. +/,1nstan#a va solu#iona cererea n ca!era de consiliu prin nc&eiere. +0,(n caz de pericol n nt'rziere instan#a apreciind !pre$urrile va putea ncuviin#a cererea "i fr citarea pr#ilor.

Art) -00 Re!imul #$ilor de ata#


+1,(nc&eierea de ad!itere a cererii de asigurare este e%ecutorie "i nu este supus niciunei ci de atac. +2,(nc&eierea de respingere poate fi atacat separat nu!ai cu apel n ter!en de 9 zile de la pronun#are dac s-a dat cu citarea pr#ilor "i de la co!unicare dac s-a dat fr citarea lor.

Art) -02 Admini(trarea "ro*elor a(i!urate


+1,.d!inistrarea probei ce trebuie asigurat va putea fi fcut de ndat sau la ter!enul ce se va fi%a n acest scop. +2,.d!inistrarea probelor asigurate se constat printr-o nc&eiere care nu este supus niciunei ci de atac.

Art) -07 Puterea do%editoare


+1,Probele asigurate n condi#iile prevzute la art. ?9= vor fi cercetate de instan# la $udecarea procesului sub raportul ad!isibilit#ii "i concluden#ei lor. (n cazul n care gse"te necesar instan#a va proceda dac este cu putin# la o nou ad!inistrare a probelor asigurate. +2,Probele asigurate pot s fie folosite "i de partea care nu a cerut ad!inistrarea lor. +-,C&eltuielile fcute cu ad!inistrarea probelor vor fi #inute n sea! de instan#a care $udec pricina n fond.

Art) -08 Con(tatarea de ur!en.$ a unei (t$ri de 'a"t

+1,@a cererea oricrei persoane care are interesul s constate de urgen# o anu!it stare de fapt care ar putea s nceteze ori s se sc&i!be p'n la ad!inistrarea probelor e%ecutorul $udectoresc n circu!scrip#ia cruia ur!eaz s se fac constatarea va putea constata la fa#a locului aceast stare de fapt. +2,(n cazul n care efectuarea constatrii prevzute la alin. (1) necesit concursul pr#ii adverse sau al unei alte persoane constatarea nu poate fi fcut dec't cu acordul acesteia. +-,(n lipsa acordului prevzut la alin. (0) partea interesat va putea cere instan#ei s ncuviin#eze efectuarea constatrii. 1nstan#a poate ncuviin#a efectuarea constatrii fr citarea aceluia !potriva cruia se cere. )ispozi#iile art. ?9:-?9> se aplic n !od corespunztor. +/,Procesul-verbal de constatare va fi co!unicat n copie celui !potriva cruia s-a fcut constatarea dac nu a fost de fa# "i are puterea doveditoare a nscrisului autentic.

Art) -09 Di("o6i.iile ("e#iale


(n caz de pericol n nt'rziere asigurarea dovezii "i constatarea unei stri de fapt se vor putea face "i n zilele nelucrtoare "i c&iar n afara orelor legale ns nu!ai cu ncuviin#area e%pres a instan#ei.

>U:>EC@IUNEA / Admini(trarea "ro*elor de #$tre a%o#a.i (au #on(ilieri <uridi#i Art) -20 Domeniul de a"li#are
)ispozi#iile prezentei sec#iuni sunt aplicabile tuturor litigiilor cu e%cep#ia celor ce privesc starea civil "i capacitatea persoanelor rela#iile de fa!ilie precu! "i orice alte drepturi asupra crora legea nu per!ite a se face tranzac#ie.

Art) -21 O*li!a.ia in(tan.ei


@a pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile au fost legal citate "i dac acestea sunt prezente sau reprezentate instan#a le va ntreba dac sunt de acord ca probele s fie ad!inistrate potrivit dispozi#iilor din prezenta subsec#iune.

Art) -22 Con%en.ia "$r.ilor


+1,@a ter!enul prevzut la art. ?=1 pr#ile prezente personal sau reprezentate pot conveni ca avoca#ii care le asist "i le reprezint s ad!inistreze probele n cauz potrivit dispozi#iilor prezentei subsec#iuni. +2,Consi!#!'ntul pentru ad!inistrarea probelor prevzut la alin. (1) se va da de ctre pr#i personal sau prin !andatar cu !puternicire special n fa#a instan#ei lu'ndu-se act despre aceasta n nc&eiere sau prin nscris ntoc!it n fa#a avocatului care este obligat s certifice consi!#!'ntul "i se!ntura pr#ii pe care o asist ori o reprezint. )ac sunt !ai !ulte pr#i asistate de acela"i avocat consi!#!'ntul se va da de fiecare dintre ele separat. +-,Botodat fiecare parte este obligat s declare c pentru procedura din prezenta subsec#iune "i alege do!iciliul la avocatul care o reprezint. +/,Consi!#!'ntul dat potrivit alin. (0) nu poate fi revocat de ctre una dintre pr#i.

Art) -2- De('$&urarea &edin.ei de <ude#at$


Pe parcursul ad!inistrrii probelor de ctre avoca#i "edin#ele de $udecat atunci c'nd acestea sunt necesare se desf"oar potrivit art. 0?9 cu participarea obligatorie a avoca#ilor.

Art) -2/ M$(urile luate de in(tan.$


+1,)up constatarea valabilit#ii consi!#!'ntului dat confor! art. ?=0 instan#a va lua !surile prevzute la art. 0?0 alin. (0). )ispozi#iile art. 0:9 09; art. 091 alin. (1) art. 090 "i 09: sunt aplicabile. +2,C'nd potrivit legii cererile prevzute la alin. (1) pot fi for!ulate "i ulterior pri!ului ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate instan#a poate acorda n acest scop un ter!en scurt dat n cuno"tin# pr#ilor reprezentate prin avocat. +-,)ispozi#iile art. 000 "i ale art. 0:D alin. (0)-(:) sunt aplicabile. +/,Partea care lipse"te ne$ustificat la ter!enul de ncuviin#are a probelor va fi deczut din dreptul de a !ai propune "i ad!inistra orice prob cu e%cep#ia celei cu nscrisuri dar va putea participa la ad!inistrarea probelor de ctre cealalt parte "i va putea co!bate aceste probe.

Art) -20 Termenul admini(tr$rii "ro*elor


+1,Pentru ad!inistrarea probelor de ctre avoca#i instan#a va stabili un ter!en de p'n la = luni #in'nd sea!a de volu!ul "i co!ple%itatea acestora. +2,Ber!enul prevzut la alin. (1) va putea fi prelungit dac n cursul ad!inistrrii probelor5 1)se invoc o e%cep#ie sau un incident procedural asupra cruia potrivit legii instan#a trebuie s se pronun#e6 n acest caz ter!enul se prelunge"te cu ti!pul necesar solu#ionrii e%cep#iei sau incidentului6 2)a ncetat din orice cauz contractul de asisten# $uridic dintre una dintre pr#i "i avocatul su6 n acest caz ter!enul se prelunge"te cu cel !ult o lun pentru anga$area altui avocat6 -)una dintre pr#i a decedat6 n acest caz ter!enul se prelunge"te cu ti!pul n care procesul este suspendat potrivit art. :;= alin. (1) pct. 1 sau cu ter!enul acordat pr#ii interesate pentru introducerea n proces a !o"tenitorilor6 /)n orice alte cazuri n care legea prevede suspendarea procesului ter!enul se prelunge"te cu perioada suspendrii dispozi#iile art. :;9 alin. (1) pct. 0 nefiind ns aplicabile.

Art) -22 Pro!ramul admini(tr$rii "ro*elor


+1,(n cel !ult 9 zile de la ncuviin#area probelor avoca#ii pr#ilor vor prezenta instan#ei progra!ul de ad!inistrare a acestora purt'nd se!ntura avoca#ilor n care se vor arta locul "i data ad!inistrrii fiecrei probe. Progra!ul se ncuviin#eaz de instan# n ca!era de consiliu "i este obligatoriu pentru pr#i "i avoca#ii lor. +2,(n procesele prevzute la art. 9; alin. (0) "i (?) progra!ul ncuviin#at potrivit alin. (1) va fi co!unicat de ndat procurorului n condi#iile art. ?>>. +-,Probele pot fi ad!inistrate n cabinetul unuia dintre avoca#i sau n orice alt loc convenit dac natura probei i!pune aceasta. Pr#ile prin avoca#i sunt obligate s "i co!unice nscrisurile "i orice alte acte prin scrisoare reco!andat cu confir!are de pri!ire sau n !od direct sub luare de se!ntur.

+/,8erespectarea ne$ustificat a progra!ului prevzut la alin. (1) atrage decderea pr#ii din dreptul de a !ai ad!inistra proba respectiv. +0,)ispozi#iile art. 09= sunt aplicabile.

Art) -27 >olu.ionarea in#identelor


)ac n cursul ad!inistrrii probelor una dintre pr#i for!uleaz o cerere invoc o e%cep#ie inad!isibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind ad!inistrarea probelor ea va sesiza instan#a care cu citarea celeilalte pr#i prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu se va pronun#a de ndat iar c'nd este necesar n cel !ult 19 zile de la data la care a fost sesizat. (nc&eierea poate fi atacat nu!ai odat cu fondul procesului.

Art) -28 1n(#ri(urile de.inute de ter.i


(n cazul n care se dispune nf#i"area unui nscris de#inut de o autoritate sau de o alt persoan instan#a potrivit dispozi#iilor art. 090 va dispune solicitarea nscrisului "i ndat ce acesta este depus la instan# co!unicarea lui n copie fiecrui avocat.

Art) -29 Veri'i#area 5n(#ri(urilor


)ac una dintre pr#i nu recunoa"te scrisul sau se!ntura dintr-un nscris avocatul pr#ii interesate potrivit art. ?=> va solicita instan#ei s procedeze la verificarea nscrisurilor.

Art) -70 A(#ultarea martorilor


+1,Aartorii vor fi asculta#i la locul "i data prevzute n progra!ul ncuviin#at de instan# de ctre avoca#ii pr#ilor n condi#iile art. ?10 alin. (1) "i art. ?19 alin. (1) (0) (:) "i (9) care se aplic n !od corespunztor. .scultarea !artorilor se face fr prestare de $ur!'nt pun'ndu-li-se ns n vedere c dac nu vor spune adevrul sv'r"esc infrac#iunea de !rturie !incinoas. )espre toate acestea se face !en#iune n declara#ia scris. +2,Aartorii prevzu#i la art. ?1: vor fi asculta#i nu!ai de ctre instan#.

Art) -71 Con(emnarea m$rturiei


+1,Arturia se va conse!na ntoc!ai de ctre o persoan convenit de pr#i "i se va se!na pe fiecare pagin "i la sf'r"itul ei de ctre avoca#ii pr#ilor de cel ce a conse!nat-o "i de !artor dup ce acesta a luat cuno"tin# de cuprinsul conse!nrii. +2,+rice adugiri "tersturi sau sc&i!bri n cuprinsul !rturiei trebuie ncuviin#ate prin se!ntura celor !en#iona#i la alin. (1) sub sanc#iunea de a nu fi luate n sea!. +-,)ac !rturia a fost stenografiat aceasta va fi transcris. .t't stenogra!a c't "i transcrierea ei vor fi se!nate potrivit alin. (1) "i depuse la dosar. +/,)ac !rturia a fost nregistrat cu !i$loace audiovizuale aceasta va putea fi ulterior transcris la cererea pr#ii interesate n condi#iile legii. Branscrierea nregistrrilor va fi se!nat potrivit alin. (1) "i depus la dosar.

Art) -72 Autenti'i#area m$rturiei


Pr#ile pot conveni ca declara#iile !artorilor s fie conse!nate "i autentificate de un notar public. )ispozi#iile art. ?>; sunt aplicabile.

Art) -7- E="erti6a


+1,(n cazul n care este ncuviin#at o e%pertiz n progra!ul ad!inistrrii probelor pr#ile vor trece nu!ele e%pertului pe care l vor alege prin nvoiala lor precu! "i nu!ele consilierilor fiecreia dintre ele. +2,)ac pr#ile nu se nvoiesc asupra alegerii e%pertului ele vor cere instan#ei la ter!enul c'nd ncuviin#eaz probele potrivit art. ?=: s procedeze la dese!narea acestuia potrivit art. ?09 alin. (1) "i (0). +-,/%pertul este obligat s efectueze e%pertiza "i s o predea avoca#ilor pr#ilor sub se!ntur de pri!ire cu cel pu#in ?; de zile nainte de ter!enul fi%at de instan# potrivit art. ?=9. )e ase!enea el are ndatorirea s dea e%plica#ii avoca#ilor "i pr#ilor iar dup fi%area ter!enului de $udecat s se confor!eze dispozi#iilor art. ??1-???.

Art) -7/ Cer#etarea la 'a.a lo#ului


)ac s-a dispus o cercetare la fa#a locului aceasta se va face de ctre instan# potrivit dispozi#iilor art. ??9-?:1. Procesulverbal prevzut la art. ?:1 alin. (1) va fi ntoc!it n at'tea e%e!plare c'te pr#i sunt "i va fi n!'nat avoca#ilor acestora n cel !ult 9 zile de la efectuarea cercetrii.

Art) -70 Intero!atoriul


C'nd s-a ncuviin#at c&e!area la interogatoriu instan#a va cita pr#ile la ter!enul stabilit n ca!era de consiliu. Copii de pe interogatoriul astfel luat precu! "i de pe cel dispus "i pri!it potrivit art. ?:9 alin. (1) vor fi n!'nate de ndat avoca#ilor pr#ilor.

Art) -72 In#identele "ri%ind "ro*ele


+1,1nstan#a n condi#iile art. ?=> va &otr asupra cererii de nlocuire a !artorilor de ascultare din nou sau de confruntare a acestora. +2,)e ase!enea n condi#iile artate la alin. (1) instan#a se va pronun#a cu privire la cererea de a se ad!ite noi !artori sau alte probe ce se dovedesc necesare "i care nu puteau fi prevzute pentru a fi solicitate potrivit art. 0?0 alin. (0) pct. >.

Art) -77 Con#lu6iile (#ri(e


+1,)up ad!inistrarea tuturor probelor ncuviin#ate de instan# recla!antul prin avocatul su va redacta concluziile scrise privind sus#inerea preten#iilor sale pe care le va tri!ite prin scrisoare reco!andat cu confir!are de pri!ire sau le va n!'na n !od direct sub luare de se!ntur celorlalte pr#i din proces "i c'nd este cazul Ainisterului Public. +2,)up pri!irea concluziilor scrise ale recla!antului fiecare parte prin avocatul su va redacta propriile concluzii scrise pe care le va co!unica potrivit alin. (1) recla!antului celorlalte pr#i precu! "i c'nd este cazul Ainisterului Public.

Art) -78 Al#$tuirea do(arului


+1,.voca#ii pr#ilor vor alctui pentru fiecare parte c'te un dosar "i unul pentru instan# n care vor depune c'te un e%e!plar al tuturor nscrisurilor prin care potrivit legii se constat ad!inistrarea fiecrei probe.

+2,)osarele prevzute la alin. (1) vor fi nu!erotate "nuruite "i vor purta se!ntura avoca#ilor pr#ilor pe fiecare pagin.

Art) -79 De"unerea do(arului la in(tan.$


@a e%pirarea ter!enului stabilit de instan# potrivit art. ?=9 avoca#ii pr#ilor vor prezenta !preun instan#ei dosarul cauzei ntoc!it potrivit art. ?>D.

Art) -80 ?ude#area #au6ei


+1,Pri!ind dosarul instan#a va fi%a ter!enul de $udecat dat n cuno"tin# pr#ilor care nu va putea fi !ai lung de 19 zile de la data pri!irii dosarului. +2,@a acest ter!en instan#a va putea &otr pentru !otive te!einice "i dup ascultarea pr#ilor s se ad!inistreze noi probe sau s se ad!inistreze ne!i$locit n fa#a sa unele dintre probele ad!inistrate de avoca#i. +-,(n acest scop instan#a va stabili ter!ene scurte n continuare date n cuno"tin# pr#ilor. Pentru prezentarea n fa#a instan#ei !artorii vor fi cita#i de ase!enea n ter!en scurt cauzele fiind considerate urgente. )ispozi#iile art. 19: "i ale art. ?;> alin. (0) sunt aplicabile. +/,)ac la ter!enul prevzut la alin. (1) instan#a socote"te c nu este necesar ad!inistrarea de noi probe sau a unora dintre cele ad!inistrate de avoca#i va proceda la $udecarea n fond a procesului acord'nd pr#ilor cuv'ntul pentru a pune concluzii prin avocat.

Art) -81 Di("o6i.iile a"li#a*ile


+1,)ispozi#iile subsec#iunii a ?-a FProbeleF a sec#iunii a 0-a a capitolului 11 sunt aplicabile dac n prezenta subsec#iune nu se prevede altfel. +2,@a cererea avocatului sau a pr#ii interesate instan#a poate lua !sura a!enzii $udiciare "i obligrii la plata de despgubiri n cazurile "i condi#iile prevzute de dispozi#iile art. 1D0-1D9.

Art) -82 Con(ilierii <uridi#i


)ispozi#iile prezentei subsec#iuni sunt aplicabile n !od corespunztor "i consilierilor $uridici care potrivit legii reprezint partea.

>EC@IUNEA - De6*aterea 5n 'ond a "ro#e(ului


Art) -8- O*ie#tul de6*aterilor
)ezbaterile procesului poart asupra !pre$urrilor de fapt "i te!eiurilor de drept invocate de pr#i n cererile lor sau dup caz ridicate de ctre instan# din oficiu.

Art) -8/ C3e(tiunile "reala*ile de6*aterilor 5n 'ond


(nainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei instan#a din oficiu sau la solicitarea pr#ilor pune n discu#ia acestora cererile e%cep#iile procesuale "i aprrile care nu au fost solu#ionate n cursul cercetrii procesului precu! "i cele care potrivit legii pot fi invocate n orice stare a procesului.

Art) -80 Com"letarea (au re'a#erea unor "ro*e


1nstan#a poate proceda la co!pletarea ori refacerea unor probe n cazul n care din dezbateri rezult necesitatea acestei !suri.

Art) -82 De(#3iderea de6*aterilor 5n 'ond


)ac pr#ile declar c nu !ai au cereri de for!ulat "i nu !ai sunt alte incidente de solu#ionat pre"edintele desc&ide dezbaterile asupra fondului cauzei d'nd cuv'ntul pr#ilor n ordinea "i condi#iile prevzute la art. 011 pentru ca fiecare s "i sus#in cererile "i aprrile for!ulate n proces.

Art) -87 Continuarea de6*aterilor 5n 'ond


)ezbaterile ncepute vor fi continuate la acela"i ter!en p'n la nc&iderea lor cu e%cep#ia cazului n care pentru !otive te!einice sunt lsate n continuare pentru o alt zi c&iar n afara orelor fi%ate pentru $udecarea pricinilor.

Art) -88 1n#3iderea de6*aterilor 5n 'ond


+1,C'nd consider c au fost l!urite toate !pre$urrile de fapt "i te!eiurile de drept ale cauzei pre"edintele nc&ide dezbaterile. +2,)ac va considera necesar instan#a poate cere pr#ilor la nc&iderea dezbaterilor s depun co!pletri la notele ntoc!ite potrivit art. 0?D. Pr#ile pot depune aceste co!pletri "i n cazul n care acestea nu au fost cerute de instan#. +-,)up nc&iderea dezbaterilor pr#ile nu !ai pot depune niciun nscris la dosarul cauzei sub sanc#iunea de a nu fi luat n sea!.

>EC@IUNEA / Deli*erarea &i "ronun.area 3ot$rrii


Art) -89 Deli*erarea
+1,)up nc&iderea dezbaterilor co!pletul de $udecat delibereaz n secret asupra &otr'rii ce ur!eaz s pronun#e. +2,@a deliberare iau parte nu!ai !e!brii co!pletului n fa#a crora au avut loc dezbaterile. <iecare dintre !e!brii co!pletului de $udecat are ndatorirea s "i e%pri!e opinia ncep'nd cu cel !ai nou n func#ie. Pre"edintele "i e%pri! opinia cel din ur!. +-,-udectorul care a luat parte la $udecat este #inut s se pronun#e c&iar dac nu !ai este $udector al instan#ei respective cu e%cep#ia cazului n care n condi#iile legii i-a ncetat calitatea de $udector sau este suspendat din func#ie. (n aceast situa#ie procesul se repune pe rol cu citarea pr#ilor pentru ca ele s pun din nou concluzii n fa#a co!pletului de $udecat legal constituit.

Art) -90 Amnarea "ronun.$rii


+1,(n cazuri $ustificate dac instan#a nu ia &otr'rea de ndat pronun#area acesteia poate fi a!'nat pentru un ter!en care nu poate dep"i 19 zile.

+2,(n cazul a!'nrii prevzute la alin. (1) pre"edintele odat cu anun#area ter!enului la care a fost a!'nat pronun#area poate stabili c pronun#area &otr'rii se va face prin punerea solu#iei la dispozi#ia pr#ilor prin !i$locirea grefei instan#ei. +-,)ac pronun#area a fost a!'nat &otr'rea nu poate fi pronun#at !ai nainte de data fi%at n acest scop.

Art) -91 >olu.ionarea #au6ei


+1,1nstan#a este obligat s se pronun#e asupra tuturor cererilor deduse $udec#ii. /a nu poate acorda !ai !ult sau altceva dec't s-a cerut dac legea nu prevede altfel. +2,)ac cererea are ca obiect preten#ii privitoare la obliga#ia de ntre#inere aloca#ia pentru copii c&irie arend plata salariului rate din pre#ul v'nzrii sau alte su!e datorate periodic instan#a l va obliga pe p'r't la cererea recla!antului dup ac&itarea ta%elor de ti!bru potrivit legii "i la plata su!elor devenite e%igibile dup introducerea cererii.

Art) -92 Luarea 3ot$rrii


+1,3otr'rea trebuie s fie rezultatul acordului !e!brilor co!pletului de $udecat "i se d n nu!ele legii. +2,C'nd unani!itatea nu poate fi realizat &otr'rea se ia cu !a$oritatea !e!brilor co!pletului de $udecat. )ac din deliberare rezult !ai !ult de dou opinii $udectorii ale cror preri se apropie !ai !ult sunt datori s se uneasc ntr-o singur opinie. +-,(n cazul n care !a$oritatea nu poate fi realizat procesul se $udec n co!plet de divergen# constituit prin includerea n co!pletul ini#ial "i a pre"edintelui instan#ei sau a vicepre"edintelui a pre"edintelui de sec#ie ori a unui $udector dese!nat de pre"edinte.

Art) -9- ?ude#ata 5n #om"let de di%er!en.$


+1,(n situa#ia prevzut la art. ?90 alin. (?) divergen#a se $udec n aceea"i zi sau dac nu este posibil ntr-un ter!en care nu poate dep"i 0; de zile de la ivirea divergen#ei cu citarea pr#ilor. (n pricinile considerate urgente acest ter!en nu poate fi !ai !are de > zile. +2,)ezbaterile vor fi reluate asupra c&estiunilor r!ase n divergen# "i care se anun# pr#ilor n "edin# instan#a fiind ndrept#it atunci c'nd apreciaz c este necesar s ad!inistreze noi dovezi "i s ordone orice alte !suri ngduite de lege. +-,Pr#ile vor pune din nou concluzii asupra c&estiunilor aflate n divergen#. +/,)ispozi#iile art. ?90 alin. (0) se aplic n !od corespunztor $udectorii av'nd dreptul de a reveni asupra prerii lor care a provocat divergen#a. +0,C'nd divergen#a nu prive"te solu#ia ce trebuie dat ntregii cauze dup $udecarea c&estiunilor r!ase n divergen# co!pletul care a $udecat nainte de ivirea ei va putea continua $udecarea cauzei.

Art) -9/ Re"unerea "e rol


)ac n ti!pul deliberrii instan#a gse"te c sunt necesare probe sau l!uriri noi va dispune repunerea pe rol a cauzei cu citarea pr#ilor.

Art) -90 1nto#mirea minutei


+1,)up ce a fost luat &otr'rea se va ntoc!i de ndat o !inut care va cuprinde solu#ia "i n care se va arta c'nd este cazul opinia separat a $udectorilor afla#i n !inoritate. +2,Ainuta sub sanc#iunea nulit#ii &otr'rii se va se!na pe fiecare pagin de ctre $udectori dup care se va trece ntr-un registru special #inut la grefa instan#ei.

Art) -92 Pronun.area 3ot$rrii


7ub rezerva dispozi#iilor art. ?9; alin. (0) &otr'rea se va pronun#a n "edin# public la locul unde s-au desf"urat dezbaterile de ctre pre"edinte sau de ctre un $udector !e!bru al co!pletului de $udecat care va citi !inuta indic'nd "i calea de atac ce poate fi folosit !potriva &otr'rii.

Art) -97 Data 3ot$rrii


)ata &otr'rii este aceea la care !inuta este pronun#at potrivit legii.

Art) -98 Renun.area la #alea de ata# 5n 'a.a "rimei in(tan.e


+1,Partea prezent la pronun#area &otr'rii poate renun#a n condi#iile legii la calea de atac fc'ndu-se !en#iune despre aceasta ntr-un proces-verbal se!nat de pre"edinte "i de grefier. +2,,enun#area se poate face "i ulterior pronun#rii c&iar "i dup declararea cii de atac prin prezentarea pr#ii naintea pre"edintelui instan#ei sau prin nscris autentic at't ti!p c't dosarul nu a fost naintat la instan#a co!petent dispozi#iile alin. (1) aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) -99 Nulitatea 3ot$rrii


8ulitatea unei &otr'ri nu poate fi cerut dec't prin cile de atac prevzute de lege n afar de cazul c'nd legea prevede n !od e%pres altfel.

CAPITOLUL III Unele in#idente "ro#edurale >EC@IUNEA 1 Renun.area la <ude#at$


Art) /00 Condi.iile
+1,,ecla!antul poate s renun#e oric'nd la $udecat n tot sau n parte fie verbal n "edin# de $udecat fie prin cerere scris. +2,Cererea se face personal sau prin !andatar cu procur special. +-,)ac renun#area s-a fcut dup co!unicarea cererii de c&e!are n $udecat instan#a la cererea p'r'tului l va obliga pe recla!ant la c&eltuielile de $udecat pe care p'r'tul le-a fcut. +/,)ac recla!antul renun# la $udecat la pri!ul ter!en la care pr#ile sunt legal citate sau ulterior acestui !o!ent renun#area nu se poate face dec't cu acordul e%pres sau tacit al celeilalte pr#i. )ac p'r'tul nu este prezent la ter!enul la

care recla!antul declar c renun# la $udecat instan#a va acorda p'r'tului un ter!en p'n la care s "i e%pri!e pozi#ia fa# de cererea de renun#are. @ipsa unui rspuns p'n la ter!enul acordat se consider acord tacit la renun#are. +0,C'nd renun#area la $udecat se face n apel sau n cile e%traordinare de atac instan#a va lua act de renun#are "i va dispune "i anularea n tot sau n parte a &otr'rii sau dup caz a &otr'rilor pronun#ate n cauz. +2,,enun#area la $udecat se constat prin &otr're supus recursului care va fi $udecat de instan#a ierar&ic superioar celei care a luat act de renun#are. C'nd renun#area are loc n fa#a unei sec#ii a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie recursul se $udec de Co!pletul de 9 $udectori.

Art) /01 E'e#tele renun.$rii


+1,,enun#area la $udecat a unuia dintre recla!an#i nu este opozabil celorlal#i recla!an#i. +2,,enun#area produce efecte nu!ai fa# de pr#ile n privin#a crora a fost fcut "i nu afecteaz cererile incidentale care au caracter de sine stttor.

>EC@IUNEA 2 Renun.area la dre"tul "retin(


Art) /02 Renun.area 5n "rima in(tan.$
+1,,ecla!antul poate n tot cursul procesului s renun#e la nsu"i dreptul pretins dac poate dispune de acesta fr a fi necesar acordul p'r'tului. +2,(n caz de renun#are la dreptul pretins instan#a pronun# o &otr're prin care va respinge cererea n fond dispun'nd "i asupra c&eltuielilor de $udecat. +-,,enun#area se poate face at't verbal n "edin# conse!n'ndu-se n nc&eiere c't "i prin nscris autentic.

Art) /0- Renun.area 5n #$ile de ata#


+1,C'nd renun#area este fcut n instan#a de apel &otr'rea pri!ei instan#e va fi anulat n tot sau n parte n !sura renun#rii dispozi#iile art. :;0 aplic'ndu-se n !od corespunztor. +2,C'nd renun#area este fcut n cile e%traordinare de atac vor fi anulate &otr'rile pronun#ate n cauz dispozi#iile art. :;0 aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) /0/ C$ile de ata#


3otr'rea este supus recursului care se $udec de instan#a ierar&ic superioar celei care a luat act de renun#area la dreptul pretins. C'nd renun#area are loc n fa#a unei sec#ii a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie recursul se $udec de Co!pletul de 9 $udectori.

>EC@IUNEA - >u("endarea "ro#e(ului


Art) /00 >u("endarea %oluntar$
+1,-udectorul va suspenda $udecata5 1)c'nd a!'ndou pr#ile o cer6 2)c'nd niciuna dintre pr#i legal citate nu se nf#i"eaz la strigarea cauzei. Cu toate acestea cauza se $udec dac recla!antul sau p'r'tul a cerut n scris $udecarea n lips. +2,Cererea de $udecat n lips produce efecte nu!ai la instan#a n fa#a creia a fost for!ulat.

Art) /02 >u("endarea de dre"t


+1,-udecarea cauzelor se suspend de drept5 1)prin decesul uneia dintre pr#i p'n la introducerea n cauz a !o"tenitorilor n afar de cazul c'nd partea interesat cere ter!en pentru introducerea n $udecat a acestora6 2)prin interdic#ia $udectoreasc sau punerea sub curatel a unei pr#i p'n la nu!irea tutorelui sau curatorului6 -)prin decesul reprezentantului sau al !andatarului uneia dintre pr#i survenit cu !ai pu#in de 19 zile nainte de ziua nf#i"rii p'n la nu!irea unui nou reprezentant sau !andatar6 /)prin ncetarea func#iei tutorelui sau curatorului p'n la nu!irea unui nou tutore sau curator6 0)c'nd persoana $uridic este dizolvat p'n la dese!narea lic&idatorului6 2)prin desc&iderea procedurii insolven#ei n te!eiul unei &otr'ri $udectore"ti definitive dac debitorul trebuie reprezentat p'n la nu!irea ad!inistratorului ori lic&idatorului $udiciar6 7)n cazul n care instan#a for!uleaz o cerere de pronun#are a unei &otr'ri preli!inare adresat Cur#ii de -usti#ie a *niunii /uropene potrivit prevederilor tratatelor pe care se nte!eiaz *niunea /uropean6 8)n alte cazuri prevzute de lege. +2,Cu toate acestea faptele prevzute la alin. (1) nu !piedic pronun#area &otr'rii dac ele au survenit dup nc&iderea dezbaterilor.

Art) /07 >u("endarea 'a#ultati%$


+1,1nstan#a poate suspenda $udecata5 1)c'nd dezlegarea cauzei depinde n tot sau n parte de e%isten#a sau ine%isten#a unui drept care face obiectul unei alte $udec#i6 2)c'nd s-a nceput ur!rirea penal pentru o infrac#iune care ar avea o nr'urire &otr'toare asupra &otr'rii ce ur!eaz s se dea dac legea nu prevede altfel6 -)n alte cazuri prevzute de lege. +2,7uspendarea va dura p'n c'nd &otr'rea pronun#at n cauza care a provocat suspendarea a devenit definitiv. +-,Cu toate acestea instan#a poate reveni !otivat asupra suspendrii dac se constat c partea care a cerut-o nu are un co!porta!ent diligent n cadrul procesului care a deter!inat suspendarea tergivers'nd solu#ionarea acestuia ori dac ur!rirea penal care a deter!inat suspendarea dureaz !ai !ult de un an de la data la care a intervenit suspendarea fr a se dispune o solu#ie n acea cauz.

Art) /08 Fot$rrea de (u("endare


+1,.supra suspendrii $udecrii procesului instan#a se va pronun#a prin nc&eiere care poate fi atacat cu recurs n !od separat la instan#a ierar&ic superioar. C'nd suspendarea a fost dispus de (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie recursul se $udec de Co!pletul de 9 $udectori. +2,,ecursul se poate declara c't ti!p dureaz suspendarea cursului $udecrii procesului at't !potriva nc&eierii prin care sa dispus suspendarea c't "i !potriva nc&eierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.

Art) /09 Reluarea <ude#$rii "ro#e(ului


-udecata cauzei suspendate se reia5 1)prin cererea de redesc&idere fcut de una dintre pr#i c'nd suspendarea s-a dispus prin nvoirea pr#ilor sau din cauza lipsei lor6 2)prin cererea de redesc&idere a procesului fcut cu artarea !o"tenitorilor tutorelui sau curatorului a celui reprezentat de !andatarul defunct a noului !andatar sau dup caz a pr#ii interesate a lic&idatorului a ad!inistratorului $udiciar ori a lic&idatorului $udiciar n cazurile prevzute la art. :;= alin. (1) pct. 1-=6 -)n cazurile prevzute la art. :;= alin. (1) pct. > dup pronun#area &otr'rii de ctre Curtea de -usti#ie a *niunii /uropene6 /)prin alte !odalit#i prevzute de lege.

>EC@IUNEA / Perimarea #ererii


Art) /10 Cererile (u"u(e "erim$rii
+1,+rice cerere de c&e!are n $udecat contesta#ie apel recurs revizuire "i orice alt cerere de refor!are sau de retractare se peri! de drept c&iar !potriva incapabililor dac a r!as n nelucrare din !otive i!putabile pr#ii ti!p de = luni. +2,Ber!enul de peri!are curge de la ulti!ul act de procedur ndeplinit de pr#i sau de instan#. +-,8u constituie cauze de peri!are cazurile c'nd actul de procedur trebuia efectuat din oficiu precu! "i cele c'nd din !otive care nu sunt i!putabile pr#ii cererea n-a a$uns la instan#a co!petent sau nu se poate fi%a ter!en de $udecat.

Art) /11 1ntreru"erea #ur(ului "erim$rii


Peri!area se ntrerupe prin ndeplinirea unui act de procedur fcut n vederea $udecrii procesului de ctre partea care $ustific un interes.

Art) /12 >u("endarea #ur(ului "erim$rii


+1,Cursul peri!rii este suspendat c't ti!p dureaz suspendarea $udec#ii pronun#at de instan# n cazurile prevzute la art. :;> precu! "i n alte cazuri stabilite de lege dac suspendarea nu este cauzat de lipsa de struin# a pr#ilor n $udecat. +2,(n cazurile prevzute la art. :;= cursul peri!rii este suspendat ti!p de o lun de la data c'nd s-au petrecut faptele care au deter!inat suspendarea $udec#ii dac aceste fapte s-au petrecut n cele din ur! ? luni ale ter!enului de peri!are. +-,Peri!area se suspend de ase!enea pe ti!pul c't partea este !piedicat de a strui n $udecat din cauza unor !otive te!einic $ustificate precu! "i n alte cazuri e%pres prevzute de lege.

Art) /1- E'e#tele #ererii a(u"ra #o"arti#i"an.ilor


(n cazul n care sunt !ai !ul#i recla!an#i sau p'r'#i !preun cererea de peri!are ori actul de procedur ntreruptor de peri!are al unuia folose"te "i celorlal#i.

Art) /1/ Pro#edura "erim$rii


+1,Peri!area se constat din oficiu sau la cererea pr#ii interesate. -udectorul va cita de urgen# pr#ile "i va dispune grefierului s ntoc!easc un referat asupra actelor de procedur n legtur cu peri!area. +2,Peri!area poate fi invocat "i pe cale de e%cep#ie n ca!era de consiliu sau n "edin# public. +-,Peri!area cererii de c&e!are n $udecat nu poate fi ridicat pentru pri!a oar n instan#a de apel.

Art) /10 Fot$rrea de "erimare


+1,)ac instan#a constat c peri!area nu a intervenit pronun# o nc&eiere care poate fi atacat odat cu fondul procesului. +2,3otr'rea care constat peri!area este supus recursului la instan#a ierar&ic superioar n ter!en de 9 zile de la pronun#are. C'nd peri!area se constat de o sec#ie a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie recursul se $udec de Co!pletul de 9 $udectori.

Art) /12 E'e#tele "erim$rii


+1,Peri!area lipse"te de efect toate actele de procedur fcute n acea instan#. +2,C'nd ns se face o nou cerere de c&e!are n $udecat pr#ile pot folosi dovezile ad!inistrate n cursul $udecrii cererii peri!ate n !sura n care noua instan# socote"te c nu este necesar refacerea lor.

Art) /17 Perimarea in(tan.ei


+rice cerere adresat unei instan#e "i care a r!as n nelucrare ti!p de 1; ani se peri! de drept c&iar n lipsa unor !otive i!putabile pr#ii. )ispozi#iile art. :1: se aplic n !od corespunztor.

CAPITOLUL IV Fot$rrile <ude#$tore&ti >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale


>U:>EC@IUNEA 1 Denumirea4 5nto#mirea &i #omuni#area 3ot$rrii Art) /18 Denumirea 3ot$rrilor
+1,3otr'rea prin care cauza este solu#ionat de pri!a instan# sau prin care aceasta se deznveste"te fr a solu#iona cauza se nu!e"te sentin#. +2,3otr'rea prin care instan#a se pronun# asupra apelului recursului "i recursului n interesul legii precu! "i &otr'rea pronun#at ca ur!are a anulrii n apel a &otr'rii pri!ei instan#e "i re#inerii cauzei spre $udecare ori ca ur!are a re$udecrii cauzei n fond dup casarea cu re#inere n recurs se nu!e"te decizie.

+-,3otr'rea prin care instan#a se pronun# asupra contesta#iei n anulare sau asupra revizuirii se nu!e"te dup caz sentin# sau decizie. +/,Boate celelalte &otr'ri date de instan# se nu!esc nc&eieri dac legea nu prevede altfel.

Art) /19 Con.inutul 3ot$rrii


+1,3otr'rea va cuprinde5 a,partea introductiv n care se vor face !en#iunile prevzute la art. 00D alin. (1) "i (0). C'nd dezbaterile au fost conse!nate ntr-o nc&eiere de "edin# partea introductiv a &otr'rii va cuprinde nu!ai denu!irea instan#ei nu!rul dosarului data nu!ele prenu!ele "i calitatea !e!brilor co!pletului de $udecat nu!ele "i prenu!ele grefierului nu!ele "i prenu!ele procurorului dac a participat la $udecat precu! "i !en#iunea c celelalte date sunt artate n nc&eiere6 *,considerentele n care se vor arta obiectul cererii "i sus#inerile pe scurt ale pr#ilor e%punerea situa#iei de fapt re#inut de instan# pe baza probelor ad!inistrate !otivele de fapt "i de drept pe care se nte!eiaz solu#ia art'ndu-se at't !otivele pentru care s-au ad!is c't "i cele pentru care s-au nlturat cererile pr#ilor6 #,dispozitivul n care se vor arta nu!ele prenu!ele codul nu!eric personal "i do!iciliul sau re"edin#a pr#ilor ori dup caz denu!irea sediul codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului ori de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar solu#ia dat tuturor cererilor deduse $udec#ii "i cuantu!ul c&eltuielilor de $udecat acordate. +2,)ac &otr'rea s-a dat n folosul !ai !ultor recla!an#i sau !potriva !ai !ultor p'r'#i se va arta ceea ce se cuvine fiecrui recla!ant "i la ce este obligat fiecare p'r't ori c'nd este cazul dac drepturile "i obliga#iile pr#ilor sunt solidare sau indivizibile. +-,(n partea final a dispozitivului se vor arta dac &otr'rea este e%ecutorie este supus unei ci de atac ori este definitiv data pronun#rii ei !en#iunea c s-a pronun#at n "edin# public sau ntr-o alt !odalitate prevzut de lege precu! "i se!nturile $udectorilor "i grefierului. C'nd &otr'rea este supus apelului sau recursului se va arta "i instan#a la care se depune cererea pentru e%ercitarea cii de atac.

Art) /20 Reda#tarea &i (emnarea 3ot$rrii


+1,3otr'rea se redacteaz de $udectorul care a solu#ionat procesul. C'nd co!pletul de $udecat a fost co!pus din !ai !ul#i $udectori pre"edintele l va putea dese!na pe unul dintre ace"tia s redacteze &otr'rea. +2,(n cazul n care unul dintre $udectori a r!as n !inoritate la deliberare el "i va redacta opinia separat care va cuprinde e%punerea considerentelor solu#ia pe care a propus-o "i se!ntura acestuia. )e ase!enea $udectorul care este de acord cu solu#ia dar pentru considerente diferite va redacta separat opinia concurent. +-,3otr'rea va fi se!nat de ctre $udectori "i de grefier. +/,)ac vreunul dintre $udectori este !piedicat s se!neze &otr'rea ea va fi se!nat n locul su de pre"edintele co!pletului iar dac "i acesta ori $udectorul unic se afl ntr-o astfel de situa#ie &otr'rea se va se!na de ctre pre"edintele instan#ei. C'nd !piedicarea prive"te pe grefier &otr'rea se va se!na de grefierul- "ef. (n toate cazurile se face !en#iune pe &otr're despre cauza care a deter!inat !piedicarea. +0,3otr'rea se va redacta "i se va se!na n cel !ult ?; de zile de la pronun#are. +pinia separat a $udectorului r!as n !inoritate precu! "i c'nd este cazul opinia concurent se redacteaz "i se se!neaz n acela"i ter!en. +2,3otr'rea se va ntoc!i n dou e%e!plare originale dintre care unul se ata"eaz la dosarul cauzei iar cellalt se va depune spre conservare la dosarul de &otr'ri al instan#ei.

Art) /21 Comuni#area 3ot$rrii


+1,3otr'rea se va co!unica din oficiu pr#ilor n copie c&iar dac este definitiv. Co!unicarea se va face de ndat ce &otr'rea a fost redactat "i se!nat n condi#iile legii. +2,3otr'rile definitive prin care s-a dispus efectuarea unei nscrieri n cartea funciar sau dup caz n alte registre publice se vor co!unica din oficiu "i institu#iei sau autorit#ii care #ine acele registre. +-,3otr'rile definitive prin care s-a dispus anularea n tot sau n parte a unui act notarial se co!unic din oficiu notarului public instru!entator direct ori prin inter!ediul Ca!erei 8otarilor Publici n circu!scrip#ia creia func#ioneaz. +/,)e ase!enea &otr'rile prin care instan#a se pronun# n legtur cu prevederi cuprinse n Bratatul "ri%ind 'un#.ionarea Uniunii Euro"ene "i n alte acte $uridice ale *niunii /uropene se co!unic din oficiu c&iar dac nu sunt definitive "i autorit#ii sau institu#iei na#ionale cu atribu#ii de regle!entare n !aterie.

Art) /22 Ad$u!irile4 (#3im*$rile (au #ore#turile


.dugirile sc&i!brile sau corecturile n cuprinsul &otr'rii vor trebui se!nate de $udectori sub sanc#iunea nelurii lor n sea!.

>U:>EC@IUNEA 2 E'e#tele 3ot$rrii <ude#$tore&ti Art) /2- De65n%e(tirea in(tan.ei


)up pronun#area &otr'rii instan#a se deznveste"te "i niciun $udector nu poate reveni asupra prerii sale.

Art) /2/ Autoritatea de lu#ru <ude#at


+1,3otr'rea $udectoreasc ce solu#ioneaz n tot sau n parte fondul procesului sau statueaz asupra unei e%cep#ii procesuale ori asupra oricrui alt incident are de la pronun#are autoritate de lucru $udecat cu privire la c&estiunea tran"at. +2,.utoritatea de lucru $udecat prive"te dispozitivul precu! "i considerentele pe care acesta se spri$in inclusiv cele prin care s-a rezolvat o c&estiune litigioas. +-,3otr'rea $udectoreasc prin care se ia o !sur provizorie nu are autoritate de lucru $udecat asupra fondului. +/,C'nd &otr'rea este supus apelului sau recursului autoritatea de lucru $udecat este provizorie. +0,3otr'rea atacat cu contesta#ia n anulare sau revizuire "i pstreaz autoritatea de lucru $udecat p'n ce va fi nlocuit cu o alt &otr're.

Art) /20 E'e#tele lu#rului <ude#at


+1,8i!eni nu poate fi c&e!at n $udecat de dou ori n aceea"i calitate n te!eiul aceleia"i cauze "i pentru acela"i obiect. +2,+ricare dintre pr#i poate opune lucrul anterior $udecat ntr-un alt litigiu dac are legtur cu solu#ionarea acestuia din ur!.

Art) /22 E=#e".ia autorit$.ii de lu#ru <ude#at


/%cep#ia autorit#ii de lucru $udecat poate fi invocat de instan# sau de pr#i n orice stare a procesului c&iar naintea instan#ei de recurs. Ca efect al ad!iterii e%cep#iei pr#ii i se poate crea n propria cale de atac o situa#ie !ai rea dec't aceea din &otr'rea atacat.

Art) /27 Puterea e=e#utorie


3otr'rea $udectoreasc are putere e%ecutorie n condi#iile prevzute de lege.

Art) /28 Aor.a "ro*ant$


3otr'rea are for#a probant a unui nscris autentic.

Art) /29 O*li!ati%itatea &i o"o6a*ilitatea 3ot$rrii


+1,3otr'rea $udectoreasc este obligatorie "i produce efecte nu!ai ntre pr#i "i succesorii acestora. +2,3otr'rea este opozabil oricrei ter#e persoane at't ti!p c't aceasta din ur! nu face n condi#iile legii dovada contrar.

>EC@IUNEA 2 Fot$rrile date 5n *a6a re#unoa&terii "reten.iilor


Art) /-0 Ca6urile
+1,C'nd p'r'tul a recunoscut n tot sau n parte preten#iile recla!antului instan#a la cererea acestuia din ur! va da o &otr're n !sura recunoa"terii. +2,)ac recunoa"terea este par#ial $udecata va continua cu privire la preten#iile r!ase nerecunoscute instan#a ur!'nd a pronun#a o nou &otr're asupra acestora.

Art) /-1 Calea de ata#


+1,3otr'rea prevzut la art. :?; poate fi atacat nu!ai cu recurs la instan#a ierar&ic superioar. +2,C'nd recunoa"terea preten#iilor a fost fcut naintea instan#ei de apel &otr'rea pri!ei instan#e va fi anulat n !sura recunoa"terii dispun'ndu-se ad!iterea n !od corespunztor a cererii. )ispozi#iile art. :?; alin. (0) r!'n aplicabile.

>EC@IUNEA - Fot$rrea "rin #are (e 5n#u%iin.ea6$ 5n%oiala "$r.ilor


Art) /-2 Condi.iile 5n #are (e "oate lua a#t de tran6a#.ie
+1,Pr#ile se pot nf#i"a oric'nd n cursul $udec#ii c&iar fr s fi fost citate pentru a cere s se dea o &otr're care s consfin#easc tranzac#ia lor. +2,)ac pr#ile se nf#i"eaz la ziua stabilit pentru $udecat cererea pentru darea &otr'rii va putea fi pri!it c&iar de un singur $udector. +-,)ac pr#ile se nf#i"eaz ntr-o alt zi instan#a va da &otr'rea n ca!era de consiliu.

Art) /-- Aorma tran6a#.iei


Branzac#ia va fi nc&eiat n for! scris "i va alctui dispozitivul &otr'rii.

Art) /-/ Calea de ata#


3otr'rea care consfin#e"te tranzac#ia intervenit ntre pr#i poate fi atacat pentru !otive procedurale nu!ai cu recurs la instan#a ierar&ic superioar.

Art) /-0 Domeniul de a"li#are


)ispozi#iile prezentei sec#iuni se aplic n !od corespunztor "i n cazul n care tranzac#ia pr#ilor este ur!area procedurii de !ediere.

>EC@IUNEA / 1ndre"tarea4 l$murirea &i #om"letarea 3ot$rrii


Art) /-2 1ndre"tarea 3ot$rrii
+1,/rorile sau o!isiunile cu privire la nu!ele calitatea "i sus#inerile pr#ilor sau cele de calcul precu! "i orice alte erori !ateriale cuprinse n &otr'ri sau nc&eieri pot fi ndreptate din oficiu ori la cerere. +2,1nstan#a se pronun# prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu. Pr#ile vor fi citate nu!ai dac instan#a socote"te c este necesar ca ele s dea anu!ite l!uriri. +-,(n cazul &otr'rilor ndreptarea se va face n a!bele e%e!plare ale &otr'rii.

Art) /-7 L$murirea 3ot$rrii &i 5nl$turarea di("o6i.iilor #ontradi#torii


+1,(n cazul n care sunt necesare l!uriri cu privire la n#elesul ntinderea sau aplicarea dispozitivului &otr'rii ori dac acesta cuprinde dispozi#ii contradictorii pr#ile pot cere instan#ei care a pronun#at &otr'rea s l!ureasc dispozitivul sau s nlture dispozi#iile potrivnice. +2,1nstan#a va rezolva cererea de urgen# prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor. +-,(nc&eierea se va ata"a la &otr're at't n dosarul cauzei c't "i n dosarul de &otr'ri al instan#ei.

Art) /-8 Com"letarea 3ot$rrii


+1,)ac prin &otr'rea dat instan#a a o!is s se pronun#e asupra unui capt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri cone%e sau incidentale se poate cere co!pletarea &otr'rii n acela"i ter!en n care se poate declara dup caz apel sau recurs !potriva acelei &otr'ri iar n cazul &otr'rilor date n fond dup casarea cu re#inere n ter!en de 19 zile de la pronun#are. +2,Cererea se solu#ioneaz de urgen# cu citarea pr#ilor prin &otr're separat. Prevederile art. :?> alin. (?) se aplic n !od corespunztor. +-,)ispozi#iile prezentului articol se aplic "i n cazul c'nd instan#a a o!is s se pronun#e asupra cererilor !artorilor e%per#ilor traductorilor interpre#ilor sau aprtorilor cu privire la drepturile lor.

Art) /-9 O*li!ati%itatea "ro#edurii


(ndreptarea l!urirea nlturarea dispozi#iilor contradictorii ori co!pletarea &otr'rii nu poate fi cerut pe calea apelului sau recursului ci nu!ai n condi#iile art. :?=-:?D.

Art) //0 C$ile de ata#


(nc&eierile pronun#ate n te!eiul art. :?= "i :?> precu! "i &otr'rea pronun#at potrivit art. :?D sunt supuse acelora"i ci de atac ca "i &otr'rile n legtur cu care s-a solicitat dup caz ndreptarea l!urirea sau nlturarea dispozi#iilor contradictorii ori co!pletarea.

Art) //1 >u"ortarea #3eltuielilor de <ude#at$


(n cazul n care cererea de ndreptare de l!urire sau de co!pletare a &otr'rii a fost ad!is c&eltuielile fcute de parte n aceste cereri vor fi suportate de stat din fondul constituit potrivit legii. C'nd cererea a fost respins c&eltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului co!un.

>EC@IUNEA 0 E=e#utarea "ro%i6orie


Art) //2 E=e#utarea "ro%i6orie de dre"t
+1,3otr'rile pri!ei instan#e sunt e%ecutorii de drept c'nd au ca obiect5 1)stabilirea !odului de e%ercitare a autorit#ii printe"ti stabilirea locuin#ei !inorului precu! "i !odul de e%ercitare a dreptului de a avea legturi personale cu !inorul6 2)plata salariilor sau a altor drepturi izvor'te din raporturile $uridice de !unc precu! "i a su!elor cuvenite potrivit legii "o!erilor6 -)despgubiri pentru accidente de !unc6 /)rente ori su!e datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere sau aloca#ie pentru copii precu! "i pensii acordate n cadrul asigurrilor sociale6 0)despgubiri n caz de !oarte sau vt!are a integrit#ii corporale ori snt#ii dac despgubirile s-au acordat sub for! de presta#ii bne"ti periodice6 2)repara#ii grabnice6 7)punerea sau ridicarea sigiliului ori facerea inventarului6 8)cereri privitoare la posesie nu!ai n ceea ce prive"te posesia6 9)&otr'rile pronun#ate n te!eiul recunoa"terii de ctre p'r't a preten#iilor recla!antului pronun#ate n condi#iile art. :?;6 10)n orice alte cazuri n care legea prevede c &otr'rea este e%ecutorie. +2,/%ecutarea &otr'rilor prevzute la alin. (1) are caracter provizoriu.

Art) //- E=e#utarea "ro%i6orie <ude#$torea(#$


+1,1nstan#a poate ncuviin#a e%ecutarea provizorie a &otr'rilor privitoare la bunuri ori de c'te ori va considera c !sura este necesar n raport cu te!einicia vdit a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului precu! "i atunci c'nd ar aprecia c neluarea de ndat a acestei !suri este vdit pre$udiciabil pentru creditor. (n aceste cazuri instan#a l va putea obliga pe creditor la plata unei cau#iuni n condi#iile art. >;D alin. (0) "i (?). +2,/%ecutarea provizorie nu se poate ncuviin#a5 1)n !aterie de str!utare de &otare desfiin#are de construc#ii planta#ii sau a oricror lucrri av'nd o a"ezare fi%6 2)c'nd prin &otr're se dispune intabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciar. +-,Cererea de e%ecutare provizorie se va putea face n scris precu! "i verbal n instan# p'n la nc&iderea dezbaterilor. +/,)ac cererea a fost respins de pri!a instan# ea poate fi fcut din nou n apel.

Art) /// >u("endarea e=e#ut$rii "ro%i6orii


+1,7uspendarea e%ecutrii provizorii va putea fi solicitat fie prin cererea de apel fie distinct n tot cursul $udec#ii n apel. +2,Cererea se va depune la pri!a instan# sau dup caz la instan#a de apel. (n aceast din ur! situa#ie la cerere se va altura o copie legalizat a dispozitivului &otr'rii. +-,Cererea de suspendare se va $udeca de ctre instan#a de apel. )ispozi#iile art. >;D alin. (=) sunt aplicabile. +/,7uspendarea va putea fi ncuviin#at nu!ai cu plata unei cau#iuni al crei cuantu! va fi stabilit de instan# n condi#iile art. >;D alin. (0) "i (?). +0,P'n la solu#ionarea cererii de suspendare aceasta va putea fi ncuviin#at provizoriu prin ordonan# pre"edin#ial c&iar nainte de sosirea dosarului cu respectarea cerin#ei prevzute la alin. (:).

>EC@IUNEA 2 C3eltuielile de <ude#at$


Art) //0 Cuantumul #3eltuielilor de <ude#at$
+1,C&eltuielile de $udecat constau n ta%ele $udiciare de ti!bru "i ti!brul $udiciar onorariile avoca#ilor ale e%per#ilor "i ale speciali"tilor nu!i#i n condi#iile art. ?0: alin. (?) su!ele cuvenite !artorilor pentru deplasare "i pierderile cauzate de necesitatea prezen#ei la proces c&eltuielile de transport "i dac este cazul de cazare precu! "i orice alte c&eltuieli necesare pentru buna desf"urare a procesului. +2,1nstan#a poate c&iar "i din oficiu s reduc !otivat partea din c&eltuielile de $udecat reprezent'nd onorariul avoca#ilor atunci c'nd acesta este vdit dispropor#ionat n raport cu valoarea sau co!ple%itatea cauzei ori cu activitatea desf"urat de avocat #in'nd sea!a "i de circu!stan#ele cauzei. Asura luat de instan# nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat "i clientul su. +-,)ispozi#iile alin. (0) se aplic n !od corespunztor la plata e%per#ilor $udiciari "i a speciali"tilor nu!i#i n condi#iile art. ?0: alin. (?). +/,8u vor putea fi ns !ic"orate c&eltuielile de $udecat av'nd ca obiect plata ta%ei $udiciare de ti!bru "i a ti!brului $udiciar precu! "i plata su!elor cuvenite !artorilor potrivit alin. (1).

Art) //2 Do%ada #3eltuielilor de <ude#at$


- Partea care pretinde c&eltuieli de $udecat trebuie s fac n condi#iile legii dovada e%isten#ei "i ntinderii lor cel !ai t'rziu la data nc&iderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Art) //7 A#ordarea #3eltuielilor de <ude#at$


+1,Partea care pierde procesul va fi obligat la cererea pr#ii care a c'"tigat s i plteasc acesteia c&eltuieli de $udecat. +2,C'nd cererea a fost ad!is nu!ai n parte $udectorii vor stabili !sura n care fiecare dintre pr#i poate fi obligat la plata c&eltuielilor de $udecat. )ac este cazul $udectorii vor putea dispune co!pensarea c&eltuielilor de $udecat.

Art) //8 E=onerarea de "lat$ a "rtului


P'r'tul care a recunoscut la pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile sunt legal citate preten#iile recla!antului nu va putea fi obligat la plata c&eltuielilor de $udecat cu e%cep#ia cazului n care prealabil pornirii procesului a fost pus n nt'rziere de ctre recla!ant sau se afla de drept n nt'rziere.

Art) //9 >itua.ia mai multor re#laman.i (au "r.i


)ac n cauz sunt !ai !ul#i recla!an#i sau !ai !ul#i p'r'#i ei vor putea fi obliga#i s plteasc c&eltuielile de $udecat n !od egal propor#ional sau solidar potrivit cu pozi#ia lor n proces ori cu natura raportului $uridic e%istent ntre ei.

TITLUL II C$ile de ata#


CAPITOLUL I Di("o6i.ii !enerale
Art) /00 Enumerarea
Calea ordinar de atac este apelul iar cile e%traordinare de atac sunt recursul contesta#ia n anulare "i revizuirea.

Art) /01 Le!alitatea #$ii de ata#


+1,3otr'rea $udectoreasc este supus nu!ai cilor de atac prevzute de lege n condi#iile "i ter!enele stabilite de aceasta indiferent de !en#iunile din dispozitivul ei. +2,Aen#iunea ine%act din cuprinsul &otr'rii cu privire la calea de atac desc&is contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a e%ercita calea de atac prevzut de lege. +-,)ac instan#a respinge ca inad!isibil calea de atac e%ercitat de partea interesat n considerarea dispozi#iilor alin. (0) &otr'rea pronun#at de instan#a de control $udiciar va fi co!unicat din oficiu tuturor pr#ilor care au luat parte la $udecata n care s-a pronun#at &otr'rea atacat. )e la data co!unicrii ncepe s curg dac este cazul ter!enul pentru e%ercitarea cii de atac prevzute de lege.

Art) /02 >u*ie#tele #$ilor de ata#


Cile de atac pot fi e%ercitate nu!ai de pr#ile aflate n proces care $ustific un interes n afar de cazul n care potrivit legii acest drept l au "i alte organe sau persoane.

Art) /0- Ordinea e=er#it$rii #$ilor de ata#


+1,Cile e%traordinare de atac nu pot fi e%ercitate at't ti!p c't este desc&is calea de atac a apelului. +2,(n cazul &otr'rilor susceptibile de apel dac acesta nu a fost e%ercitat recursul este inad!isibil. Cu toate acestea o &otr're susceptibil de apel poate fi atacat nuntrul ter!enului de apel direct cu recurs la instan#a care ar fi fost co!petent s $udece recursul !potriva &otr'rii date n apel dac pr#ile consi!t e%pres prin nscris autentic sau prin declara#ie verbal dat n fa#a instan#ei a crei &otr're se atac "i conse!nat ntr-un proces-verbal. (n acest caz recursul poate fi e%ercitat nu!ai pentru nclcarea sau aplicarea gre"it a nor!elor de drept !aterial. +-,Cile e%traordinare de atac pot fi e%ercitate "i conco!itent n condi#iile legii.

Art) /0/ Uni#itatea #$ii de ata#


+1,+ cale de atac poate fi e%ercitat !potriva unei &otr'ri nu!ai o singur dat dac legea prevede acela"i ter!en de e%ercitare pentru toate !otivele e%istente la data declarrii acelei ci de atac. +2,)ac prin aceea"i &otr're au fost solu#ionate "i cereri accesorii &otr'rea este supus n ntregul ei cii de atac prevzute de lege pentru cererea principal. +-,(n cazul n care prin aceea"i &otr're au fost solu#ionate !ai !ulte cereri principale sau incidentale dintre care unele sunt supuse apelului iar altele recursului &otr'rea n ntregul ei este supus apelului. 3otr'rea dat n apel este supus recursului. +/,)ac &otr'rea cu privire la o cerere principal sau incidental nu este supus nici apelului "i nici recursului solu#ia cu privire la celelalte cereri este supus cilor de atac n condi#iile legii. +0,(n cazurile prevzute la alin. (0)-(:) ter!enul de apel sau dup caz de recurs este cel de drept co!un c&iar dac prin legi speciale se prevede altfel.

Art) /00 Partea din 3ot$rre #are "oate 'i ata#at$


+1,Calea de atac se ndreapt !potriva solu#iei cuprinse n dispozitivul &otr'rii. +2,Cu toate acestea n cazul n care calea de atac vizeaz nu!ai considerentele &otr'rii prin care s-au dat dezlegri unor proble!e de drept ce nu au legtur cu $udecata acelui proces sau care sunt gre"ite ori cuprind constatri de fapt ce pre$udiciaz partea instan#a ad!i#'nd calea de atac va nltura acele considerente "i le va nlocui cu propriile considerente !en#in'nd solu#ia cuprins n dispozitivul &otr'rii atacate.

Art) /02 1n.ele!erea "$r.ilor 5n #$ile de ata#


Pr#ile pot solicita instan#ei legal nvestite cu solu#ionarea unei ci de atac s ia act de n#elegerea lor cu privire la solu#ionarea litigiului. )ispozi#iile art. :?0-:?9 se aplic n !od corespunztor.

Art) /07 A#3ie(area la 3ot$rre


+1,.c&iesarea la &otr're reprezint renun#area unei pr#i la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a e%ercitat-o de$a !potriva tuturor sau a anu!itor solu#ii din respectiva &otr're.

+2,.c&iesarea atunci c'nd este condi#ionat nu produce efecte dec't dac este acceptat e%pres de partea advers. +-,)ispozi#iile art. ?9D r!'n aplicabile.

Art) /08 Aelurile a#3ie($rii


+1,.c&iesarea poate fi e%pres sau tacit total ori par#ial. +2,.c&iesarea e%pres se face de parte prin act autentic sau prin declara#ie verbal n fa#a instan#ei ori de !andatarul su n te!eiul unei procuri speciale. +-,.c&iesarea tacit poate fi dedus nu!ai din acte sau fapte precise "i concordante care e%pri! inten#ia cert a pr#ii de a"i da adeziunea la &otr're. +/,.c&iesarea poate fi total dac prive"te &otr'rea n ntregul ei sau dup caz par#ial dac prive"te nu!ai o parte din &otr'rea respectiv.

Art) /09 M$(urile de admini(trare <udi#iar$


Asurile de ad!inistrare $udiciar nu pot face obiectul niciunei ci de atac.

CAPITOLUL II A"elul
Art) /20 A"elul "rin#i"al) O*ie#tul
+1,3otr'rile pronun#ate n pri! instan# pot fi atacate cu apel dac legea nu prevede n !od e%pres altfel. +2,7unt supuse apelului "i &otr'rile date n ulti! instan# dac potrivit legii instan#a nu putea s $udece dec't n pri! instan#. +-,3otr'rile date n ulti! instan# r!'n neapelabile c&iar dac n &otr're s-a artat c au fost pronun#ate n pri! instan#. +/,(!potriva nc&eierilor pre!ergtoare nu se poate face apel dec't odat cu fondul afar de cazul c'nd legea dispune altfel.

Art) /21 >itua.iile 5n #are "artea nu "oate 'a#e a"el "rin#i"al


+1,Partea care a renun#at e%pres la apel cu privire la o &otr're nu !ai are dreptul de a face apel principal. +2,Partea care a e%ecutat par#ial &otr'rea de pri! instan# de"i aceasta nu era susceptibil de e%ecutare provizorie nu !ai are dreptul de a face apel principal cu privire la dispozi#iile e%ecutate.

Art) /22 Termenul de a"el


+1,Ber!enul de apel este de ?; de zile de la co!unicarea &otr'rii dac legea nu dispune altfel. +2,Ber!enul de apel prevzut la alin. (1) curge de la co!unicarea &otr'rii c&iar atunci c'nd aceasta a fost fcut odat cu nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii silite. +-,)ac o parte face apel nainte de co!unicarea &otr'rii aceasta se socote"te co!unicat la data depunerii cererii de apel. +/,Pentru procuror ter!enul de apel curge de la pronun#area &otr'rii n afar de cazurile n care procurorul a participat la $udecarea cauzei c'nd ter!enul de apel curge de la co!unicarea &otr'rii. +0,Ber!enul de apel suspend e%ecutarea &otr'rii de pri! instan# cu e%cep#ia cazurilor anu!e prevzute de lege. (n acelea"i condi#ii e%ecutarea se suspend dac apelul a fost e%ercitat n ter!en.

Art) /2- 1ntreru"erea termenului de a"el


+1,Ber!enul de apel se ntrerupe prin !oartea pr#ii care are interes s fac apel. (n acest caz se face din nou o singur co!unicare a &otr'rii la cel din ur! do!iciliu al pr#ii pe nu!ele !o"tenirii fr s se arate nu!ele "i calitatea fiecrui !o"tenitor. +2,Ber!enul de apel va ncepe s curg din nou de la data co!unicrii prevzute la alin. (1). Pentru !o"tenitorii incapabili cei cu capacitate restr'ns sau dispru#i ori n caz de !o"tenire vacant ter!enul va curge din ziua n care se va nu!i tutorele curatorul sau ad!inistratorul provizoriu dup caz. +-,.pelul nu constituie prin el nsu"i un act de acceptare a !o"tenirii. +/,Ber!enul de apel se ntrerupe "i prin !oartea !andatarului cruia i s-a fcut co!unicarea. (n acest caz se va face o nou co!unicare pr#ii la do!iciliul ei iar ter!enul de apel va ncepe s curg din nou de la aceast dat.

Art) /2/ Cererea de a"el


+1,Cererea de apel va cuprinde5 a,nu!ele "i prenu!ele codul nu!eric personal do!iciliul sau re"edin#a pr#ilor ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul lor precu! "i dup caz codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului ori de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar. )ac apelantul locuie"te n strintate va arta "i do!iciliul ales n ,o!'nia unde ur!eaz s i se fac toate co!unicrile privind procesul6 *,indicarea &otr'rii atacate6 #,!otivele de fapt "i de drept pe care se nte!eiaz apelul6 d,probele invocate n sus#inerea apelului6 e,se!ntura. +2,@a cererea de apel se va ata"a dovada ac&itrii ta%elor de ti!bru. +-,Cerin#ele de la alin. (1) lit. b) "i e) ca "i cele de la alin. (0) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii iar cele de la alin. (1) lit. c) "i d) sub sanc#iunea decderii. @ipsa se!nturii poate fi !plinit n condi#iile art. 191 alin. (0) iar lipsa dovezii ac&itrii ta%ei de ti!bru poate fi co!plinit p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care partea a fost legal citat n apel. +/,C'nd dovezile propuse sunt !artori sau nscrisuri neartate la pri!a instan# se vor aplica n !od corespunztor dispozi#iile art. 1D9 lit. e). +0,(n cazul n care ter!enul pentru e%ercitarea apelului curge de la un alt !o!ent dec't co!unicarea &otr'rii !otivarea apelului se va face ntr-un ter!en de aceea"i durat care curge ns de la data co!unicrii &otr'rii.

Art) /20 De"unerea #ererii de a"el


+1,.pelul "i c'nd este cazul !otivele de apel se depun la instan#a a crei &otr're se atac sub sanc#iunea nulit#ii.

+2,)ispozi#iile art. 19; sunt aplicabile n !od corespunztor. +-,(n cazul n care cererea de apel nu ndepline"te condi#iile prevzute de lege pre"edintele instan#ei care pri!e"te cererea de apel va stabili lipsurile "i i va cere apelantului s co!pleteze sau s !odifice cererea de ndat dac este prezent "i este posibil ori n scris dac apelul a fost tri!is prin po"t fa% sau curier. Co!pletarea sau !odificarea cererii se va face nuntrul ter!enului de apel. )ac pre"edintele apreciaz c intervalul r!as p'n la e%pirarea ter!enului de apel nu este suficient va acorda un ter!en scurt de cel !ult 9 zile de la e%pirarea ter!enului de apel n care s se depun co!pletarea sau !odificarea cererii. +/,)ispozi#iile alin. (?) se aplic n !od corespunztor "i n cazul n care !otivele de apel se depun separat de cerere. +0,)up pri!irea cererii de apel respectiv a !otivelor de apel pre"edintele instan#ei care a pronun#at &otr'rea atacat va dispune co!unicarea lor inti!atului !preun cu copiile certificate de pe nscrisurile alturate "i care nu au fost nf#i"ate la pri!a instan# pun'ndu-i-se n vedere obliga#ia de a depune la dosar nt'!pinare n ter!en de cel !ult 19 zile de la data co!unicrii. +2,1nstan#a la care s-a depus nt'!pinarea o co!unic de ndat apelantului pun'ndu-i-se n vedere obliga#ia de a depune la dosar rspunsul la nt'!pinare n ter!en de cel !ult 1; zile de la data co!unicrii. 1nti!atul va lua cuno"tin# de rspunsul la nt'!pinare din dosarul cauzei. +7,Pre"edintele dup !plinirea ter!enului de apel pentru toate pr#ile precu! "i a ter!enelor prevzute la alin. (9) "i (=) va nainta instan#ei de apel dosarul !preun cu apelurile fcute nt'!pinarea rspunsul la nt'!pinare "i dovezile de co!unicare a acestor acte potrivit alin. (9) "i (=). +8,)ac s-au for!ulat at't apel c't "i cereri potrivit art. :?=-:?D dosarul nu va fi tri!is instan#ei de apel dec't dup !plinirea ter!enului de apel privind &otr'rile date asupra acestor din ur! cereri. )ispozi#iile alin. (9)-(>) se aplic n !od corespunztor.

Art) /22 A"elul in#ident


+1,1nti!atul este n drept dup !plinirea ter!enului de apel s for!uleze apel n scris n cadrul procesului n care se $udec apelul fcut de partea potrivnic printr-o cerere proprie care s tind la sc&i!barea &otr'rii pri!ei instan#e. +2,)ac apelantul principal "i retrage apelul sau dac acesta este respins ca tardiv ca inad!isibil ori pentru alte !otive care nu i!plic cercetarea fondului apelul incident prevzut la alin. (1) r!'ne fr efect.

Art) /27 A"elul "ro%o#at


(n caz de coparticipare procesual precu! "i atunci c'nd la pri!a instan# au intervenit ter#e persoane n proces inti!atul este n drept dup !plinirea ter!enului de apel s declare n scris apel !potriva altui inti!at sau a unei persoane care a figurat n pri! instan# "i care nu este parte n apelul principal dac acesta din ur! ar fi de natur s produc consecin#e asupra situa#iei sale $uridice n proces. )ispozi#iile art. :== alin. (0) se aplic n !od corespunztor.

Art) /28 De"unerea a"elului in#ident &i a #elui "ro%o#at


+1,.pelul incident "i apelul provocat se depun de ctre inti!at odat cu nt'!pinarea la apelul principal fiind aplicabile prevederile art. :=9 alin. (=). +2,.pelul provocat se co!unic "i inti!atului din acest apel prevzut la art. :=> acesta fiind dator s depun nt'!pinare n ter!enul prevzut la art. :=9 alin. (=) care se aplic n !od corespunztor. Cel care a e%ercitat apelul provocat va lua cuno"tin# de nt'!pinare de la dosarul cauzei.

Art) /29 Pre!$tirea <ude#$.ii a"elului


+1,Pre"edintele instan#ei de apel ndat ce pri!e"te dosarul va lua prin rezolu#ie !suri n vederea stabilirii aleatorii a co!pletului "i a ter!enului de $udecat dup care se va face citarea pr#ilor. +2,Pri!ul ter!en de $udecat va fi de cel !ult 0; de zile de la data rezolu#iei. )ispozi#iile art. 19= alin. (:)-(=) se aplic n !od corespunztor. +-,.pelurile principale incidente "i provocate fcute !potriva aceleia"i &otr'ri vor fi repartizate la acela"i co!plet de $udecat. C'nd apelurile au fost repartizate la co!plete diferite ulti!ul co!plet nvestit va dispune pe cale ad!inistrativ tri!iterea apelului la co!pletul cel dint'i nvestit.

Art) /70 E'e#tul de%oluti% al a"elului


+1,.pelul e%ercitat n ter!en provoac o nou $udecat asupra fondului instan#a de apel statu'nd at't n fapt c't "i n drept. +2,(n cazul n care apelul nu se !otiveaz ori !otivarea apelului sau nt'!pinarea nu cuprinde !otive !i$loace de aprare sau dovezi noi instan#a de apel se va pronun#a n fond nu!ai pe baza celor invocate la pri!a instan#. +-,Prin apel este posibil s nu se solicite $udecata n fond sau re$udecarea ci anularea &otr'rii de pri! instan# "i respingerea ori anularea cererii de c&e!are n $udecat ca ur!are a invocrii unei e%cep#ii sau tri!iterea dosarului la instan#a co!petent.

Art) /71 Limitele e'e#tului de%oluti% determinate de #eea #e (;a a"elat


+1,1nstan#a de apel va proceda la re$udecarea fondului n li!itele stabilite e%pres sau i!plicit de ctre apelant precu! "i cu privire la solu#iile care sunt dependente de partea din &otr're care a fost atacat. +2,)evolu#iunea va opera cu privire la ntreaga cauz atunci c'nd apelul nu este li!itat la anu!ite solu#ii din dispozitiv ori atunci c'nd se tinde la anularea &otr'rii sau dac obiectul litigiului este indivizibil.

Art) /72 Limitele e'e#tului de%oluti% determinate de #eea #e (;a (u"u( <ude#$.ii la "rima in(tan.$
+1,Prin apel nu se poate sc&i!ba cadrul procesual stabilit n fa#a pri!ei instan#e. +2,Pr#ile nu se vor putea folosi naintea instan#ei de apel de alte !otive !i$loace de aprare "i dovezi dec't cele invocate la pri!a instan# sau artate n !otivarea apelului ori n nt'!pinare. 1nstan#a de apel poate ncuviin#a "i ad!inistrarea probelor a cror necesitate rezult din dezbateri.

+-,(n apel nu se poate sc&i!ba calitatea pr#ilor cauza sau obiectul cererii de c&e!are n $udecat "i nici nu se pot for!ula preten#ii noi. +/,Pr#ile pot ns s e%pliciteze preten#iile care au fost cuprinse i!plicit n cererile sau aprrile adresate pri!ei instan#e. +0,7e vor putea cere de ase!enea dob'nzi rate venituri a$unse la ter!en "i orice alte despgubiri ivite dup darea &otr'rii pri!ei instan#e "i va putea fi invocat co!pensa#ia legal.

Art) /7- Di("o6i.iile ("e#iale "ri%ind <ude#ata


+1,1nstan#a de apel va verifica n li!itele cererii de apel stabilirea situa#iei de fapt "i aplicarea legii de ctre pri!a instan#. Aotivele de ordine public pot fi invocate "i din oficiu. +2,1nstan#a de apel va putea dispune refacerea sau co!pletarea probelor ad!inistrate la pri!a instan# n cazul n care consider c sunt necesare pentru solu#ionarea cauzei precu! "i ad!inistrarea probelor noi propuse n condi#iile art. :>0 alin. (0).

Art) /7/ >olu.iile "e #are le "ronun.$ in(tan.a de a"el


+1,1nstan#a de apel poate pstra &otr'rea atacat situa#ie n care dup caz va respinge va anula apelul ori va constata peri!area lui. +2,(n caz de ad!itere a apelului instan#a poate anula ori dup caz sc&i!ba n tot sau n parte &otr'rea apelat. +-,(n cazul n care se constat c n !od gre"it pri!a instan# a solu#ionat procesul fr a intra n $udecata fondului ori $udecata s-a fcut n lipsa pr#ii care nu a fost legal citat instan#a de apel va anula &otr'rea atacat "i va $udeca procesul evoc'nd fondul. Cu toate acestea instan#a de apel va anula &otr'rea atacat "i va tri!ite cauza spre re$udecare pri!ei instan#e sau altei instan#e egale n grad cu aceasta din aceea"i circu!scrip#ie n cazul n care pr#ile au solicitat n !od e%pres luarea acestei !suri prin cererea de apel ori prin nt'!pinare6 tri!iterea spre re$udecare poate fi dispus o singur dat n cursul procesului. )ezlegarea dat proble!elor de drept de ctre instan#a de apel precu! "i necesitatea ad!inistrrii unor probe sunt obligatorii pentru $udectorii fondului. +/,)ac pri!a instan# s-a declarat co!petent iar instan#a de apel stabile"te c a fost neco!petent va anula &otr'rea atacat "i va tri!ite cauza spre $udecare instan#ei co!petente sau altui organ cu activitate $urisdic#ional co!petent. +0,(n cazul n care instan#a de apel constat c ea are co!peten#a s $udece n pri! instan# va anula &otr'rea atacat "i va $udeca n fond pronun#'nd o &otr're susceptibil dup caz de apel sau recurs. +2,C'nd se constat c e%ist un alt !otiv de nulitate dec't cel prevzut la alin. (9) iar pri!a instan# a $udecat n fond instan#a de apel anul'nd n tot sau n parte procedura ur!at n fa#a pri!ei instan#e "i &otr'rea atacat va re#ine procesul spre $udecare pronun#'nd o &otr're susceptibil de recurs dac este cazul.

Art) /70 Ne5nr$ut$.irea (itua.iei 5n "ro"ria #ale de ata#


+1,.pelantului nu i se poate crea n propria cale de atac o situa#ie !ai rea dec't aceea din &otr'rea atacat n afar de cazul n care el consi!te e%pres la aceasta sau dac se invoc !otive de ordine public de drept !aterial. +2,Aotivele de ordine public de drept procesual nu pot atrage nrut#irea situa#iei pr#ii n propria cale de atac n afar de cazurile n care legea prevede altfel.

Art) /72 Com"letarea #u alte norme


)ispozi#iile de procedur privind $udecata n pri! instan# se aplic "i n instan#a de apel n !sura n care nu sunt potrivnice celor cuprinse n prezentul capitol.

CAPITOLUL III C$ile e=traordinare de ata# >EC@IUNEA 1 Re#ur(ul


Art) /77 O*ie#tul &i (#o"ul re#ur(ului) In(tan.a #om"etent$
+1,3otr'rile date n apel cele date potrivit legii fr drept de apel precu! "i alte &otr'ri n cazurile e%pres prevzute de lege sunt supuse recursului. +2,8u sunt supuse recursului &otr'rile pronun#ate n cererile prevzute la art. 90 pct. 1 lit. a)-K) art. 9? pct. 1 lit. d) "i e) precu! "i n alte cereri evaluabile n bani n valoare de p'n la 9;;.;;; lei inclusiv. )e ase!enea nu sunt supuse recursului &otr'rile date de instan#ele de apel n cazurile n care legea prevede c &otr'rile de pri! instan# sunt supuse nu!ai apelului. +-,,ecursul ur!re"te s supun (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie e%a!inarea n condi#iile legii a confor!it#ii &otr'rii atacate cu regulile de drept aplicabile. +/,(n cazurile anu!e prevzute de lege recursul se solu#ioneaz de ctre instan#a ierar&ic superioar celei care a pronun#at &otr'rea atacat. )ispozi#iile alin. (?) se aplic n !od corespunztor.

Art) /78 >u("endarea e=e#ut$rii


+1,,ecursul suspend de drept e%ecutarea &otr'rii n cauzele privitoare la str!utarea de &otare desfiin#area de construc#ii planta#ii sau a oricror lucrri av'nd o a"ezare fi% precu! "i n cazurile anu!e prevzute de lege. +2,@a cererea recurentului for!ulat n condi#iile art. D0 alin. (0) "i (?) instan#a sesizat cu $udecarea recursului poate dispune !otivat suspendarea &otr'rii atacate cu recurs n alte cazuri dec't cele la care se refer alin. (1). Cererea se depune direct la instan#a de recurs altur'ndu-se o copie certificat de pe cererea de recurs "i dovada depunerii cau#iunii prevzute la art. >;D. (n cazul n care cererea se face nainte de a a$unge dosarul la instan#a de recurs se va altura "i o copie legalizat de pe dispozitivul &otr'rii atacate cu recurs. +-,Cererea se $udec n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor printr-un agent procedural al instan#ei sau prin alt salariat al acesteia ori prin !odalit#ile prevzute la art. 1:9 alin. (:) "i (9) dup cu! ur!eaz5 1)de un co!plet anu!e constituit for!at din ? $udectori n condi#iile legii n cazul n care cererea s-a depus nainte de a$ungerea dosarului la instan#a de recurs6 2)de co!pletul de filtru dup ce acesta a fost dese!nat n cazurile prevzute la art. :D>6

-)de co!pletul care $udec recursul pe fond n cazul n care s-a fi%at ter!en n "edin# public. +/,Ber!enul de $udecat pentru care se face citarea se stabile"te astfel nc't s nu treac !ai !ult de 1; zile de la pri!irea cererii de suspendare. +0,Co!pletul se pronun# n cel !ult 0: de ore de la $udecat printr-o nc&eiere !otivat care poate fi atacat cu recurs n !od separat n ter!en de 9 zile de la pronun#are. (n ter!enul de recurs se va face "i !otivarea acestuia. +2,,ecursul se $udec de un alt co!plet al instan#ei de recurs stabilit aleatoriu n cel !ult 1; zile de la nregistrarea cererii de recurs fr a se parcurge procedura filtrului prevzut la art. :D>. Pronun#area se face n ter!enul stabilit la alin. (9). +7,@a $udecata cererii de suspendare "i eventual a recursului pr#ile trebuie reprezentate de avocat sau c'nd este cazul de consilier $uridic. +8,Pentru !otive te!einice instan#a de recurs poate reveni asupra suspendrii acordate dispozi#iile alin. (?)-(>) aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) /79 Termenul de re#ur(


+1,Ber!enul de recurs este de ?; de zile de la co!unicarea &otr'rii dac legea nu dispune altfel. )ispozi#iile art. :=0 alin. (0)-(:) precu! "i cele ale art. :=? se aplic n !od corespunztor. +2,)ac inti!atul nu a invocat prin nt'!pinare sau din dosar nu reiese c recursul a fost depus peste ter!en el se va socoti n ter!en.

Art) /80 Cererea de re#ur(


+1,Cererea de recurs va cuprinde ur!toarele !en#iuni5 a,nu!ele "i prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a pr#ii n favoarea creia se e%ercit recursul nu!ele prenu!ele "i do!iciliul profesional al avocatului care for!uleaz cererea ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul lor precu! "i nu!ele "i prenu!ele consilierului $uridic care ntoc!e"te cererea. Prezentele dispozi#ii se aplic "i n cazul n care recurentul locuie"te n strintate6 *,nu!ele "i prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a ori dup caz denu!irea "i sediul inti!atului6 #,indicarea &otr'rii care se atac6 d,!otivele de nelegalitate pe care se nte!eiaz recursul "i dezvoltarea lor sau dup caz !en#iunea c !otivele vor fi depuse printr-un !e!oriu separat6 e,se!ntura pr#ii sau a !andatarului pr#ii n cazul prevzut la art. 1? alin. (0) a avocatului sau dup caz a consilierului $uridic. +2,@a cererea de recurs se vor ata"a dovada ac&itrii ta%ei de ti!bru confor! legii precu! "i !puternicirea avoca#ial sau dup caz delega#ia consilierului $uridic. +-,Aen#iunile prevzute la alin. (1) lit. a) "i lit. c)-e) precu! "i cerin#ele !en#ionate la alin. (0) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii.

Art) /81 Moti%area re#ur(ului


+1,,ecursul se va !otiva prin ns"i cererea de recurs n afar de cazurile prevzute la art. :=: alin. (9) aplicabile "i n recurs. +2,(n cazurile n care Ainisterul Public a participat n proces se va depune o copie de pe !otivele de casare pentru procuror.

Art) /82 Moti%ele de #a(are


+1,Casarea unor &otr'ri se poate cere nu!ai pentru ur!toarele !otive de nelegalitate5 1)c'nd instan#a nu a fost alctuit potrivit dispozi#iilor legale6 2)c'nd $udectorul stabilit aleatoriu pentru solu#ionarea cauzei a fost sc&i!bat cu nclcarea nor!elor aplicabile pe parcursul $udec#ii ori dac &otr'rea a fost pronun#at de alt $udector dec't cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului6 -)c'nd &otr'rea a fost dat cu nclcarea co!peten#ei de ordine public a altei instan#e6 /)c'nd instan#a a dep"it atribu#iile puterii $udectore"ti6 0)c'nd prin &otr'rea dat instan#a a nclcat regulile de procedur a cror nerespectare atrage sanc#iunea nulit#ii6 2)c'nd &otr'rea nu cuprinde !otivele pe care se nte!eiaz sau c'nd cuprinde !otive contradictorii ori nu!ai !otive strine de natura cauzei6 7)c'nd s-a nclcat autoritatea de lucru $udecat6 8)c'nd &otr'rea a fost dat cu nclcarea sau aplicarea gre"it a nor!elor de drept !aterial. +2,Aotivele prevzute la alin. (1) nu pot fi pri!ite dec't dac ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau n cursul $udecrii apelului ori de"i au fost invocate n ter!en au fost respinse sau instan#a a o!is s se pronun#e asupra lor.

Art) /8- >an#.iunea nemoti%$rii re#ur(ului


+1,,ecursul este nul dac nu a fost !otivat n ter!enul legal cu e%cep#ia cazului prevzut la alin. (?). +2,.ceea"i sanc#iune intervine n cazul n care !otivele invocate nu se ncadreaz n !otivele de casare prevzute la art. :D0. +-,)ac legea nu dispune altfel !otivele de casare care sunt de ordine public pot fi ridicate din oficiu de ctre instan# c&iar dup !plinirea ter!enului de !otivare a recursului fie n procedura de filtrare fie n "edin# public.

Art) /8/ De"unerea re#ur(ului


+1,,ecursul "i dac este cazul !otivele de casare se depun la instan#a a crei &otr're se atac sub sanc#iunea nulit#ii n condi#iile prevzute la art. D0 alin. (?) "i art. D?. +2,)ispozi#iile art. :=9 se aplic n !od corespunztor. Ber!enul prevzut la art. :=9 alin. (9) se dubleaz n cazul recursului. (nt'!pinarea trebuie redactat "i se!nat de avocatul sau consilierul $uridic al inti!atului iar rspunsul la nt'!pinare de avocatul sau consilierul $uridic al recurentului. Prin aceste acte de procedur se va !en#iona dac recurentul respectiv

inti!atul este de acord ca recursul atunci c'nd este ad!isibil n principiu s fie solu#ionat de ctre co!pletul de filtru prevzut la art. :D>.

Art) /80 Re#ur(ul in#ident &i re#ur(ul "ro%o#at


+1,,ecursul incident "i recursul provocat se pot e%ercita n cazurile prevzute la art. :== "i :=> care se aplic n !od corespunztor. )ispozi#iile art. :D0 r!'n aplicabile. +2,Prevederile art. :=D se aplic n !od corespunztor.

Art) /82 Pro*e noi 5n re#ur(


+1,(n instan#a de recurs nu se pot produce noi probe cu e%cep#ia nscrisurilor noi care pot fi depuse sub sanc#iunea decderii odat cu cererea de recurs respectiv odat cu nt'!pinarea. +2,(n cazul n care recursul ur!eaz s fie solu#ionat n "edin# public pot fi depuse "i alte nscrisuri noi p'n la pri!ul ter!en de $udecat.

Art) /87 Pro#edura de 'iltrare a re#ur(urilor


+1,C'nd recursul este de co!peten#a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie pre"edintele instan#ei sau pre"edintele de sec#ie pri!ind dosarul de la instan#a a crei &otr're se atac va lua prin rezolu#ie !suri n vederea stabilirii aleatorii a unui co!plet for!at din ? $udectori care va decide asupra ad!isibilit#ii n principiu a recursului. )ispozi#iile art. :=9 alin. (?) sunt aplicabile. +2,Pe baza recursului nt'!pinrii a rspunsului la nt'!pinare "i a nscrisurilor noi pre"edintele co!pletului va ntoc!i un raport asupra ad!isibilit#ii n principiu a recursului sau va dese!na un alt !e!bru al co!pletului ori !agistratul-asistent n acest scop. ,aportul trebuie ntoc!it n cel !ult ?; de zile de la repartizarea dosarului. ,aportorul nu devine inco!patibil. +-,,aportul va verifica dac recursul ndepline"te cerin#ele de for! prevzute sub sanc#iunea nulit#ii dac !otivele invocate se ncadreaz n cele prevzute la art. :D0 dac e%ist !otive de ordine public ce pot fi invocate n condi#iile art. :D? alin. (?) ori dac este vdit nefondat. )e ase!enea va arta dac este cazul $urispruden#a Cur#ii Constitu#ionale a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie a Cur#ii /uropene a )repturilor +!ului "i a Cur#ii de -usti#ie a *niunii /uropene precu! "i pozi#ia doctrinei n proble!ele de drept viz'nd dezlegarea dat prin &otr'rea atacat. +/,)up analiza raportului n co!pletul de filtru acesta se co!unic de ndat pr#ilor care pot for!ula n scris un punct de vedere asupra solu#iei preconizate n ter!en de 1; zile de la co!unicare. (n lipsa dovezii de co!unicare a raportului co!pletul nu va putea trece la e%a!inarea recursului potrivit alin. (9) "i (=). +0,(n cazul n care co!pletul este n unani!itate de acord c recursul nu ndepline"te cerin#ele de for! c !otivele de casare invocate "i dezvoltarea lor nu se ncadreaz n cele prevzute la art. :D0 sau c recursul este vdit nefondat anuleaz sau dup caz respinge recursul printr-o decizie !otivat pronun#at fr citarea pr#ilor care nu este supus niciunei ci de atac. )ecizia se co!unic pr#ilor. +2,)ac raportul apreciaz c recursul este ad!isibil "i to#i !e!brii sunt de acord iar proble!a de drept care se pune n recurs nu este controversat sau face obiectul unei $urispruden#e constante a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie co!pletul se poate pronun#a asupra fondului recursului fr citarea pr#ilor printr-o decizie definitiv care se co!unic pr#ilor. (n solu#ionarea recursului instan#a va #ine sea!a de punctele de vedere ale pr#ilor for!ulate potrivit alin. (:). +7,(n cazul n care recursul nu poate fi solu#ionat potrivit alin. (9) sau (=) co!pletul va pronun#a fr citarea pr#ilor o nc&eiere de ad!itere n principiu a recursului "i va tri!ite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui co!plet "i a ter!enului de $udecat pe fond a recursului cu citarea pr#ilor. )ac acest din ur! co!plet n unani!itate va aprecia c n !od gre"it recursul a fost declarat ad!isibil n principiu va fi sesizat Co!pletul de 9 $udectori care cu citarea pr#ilor va decide asupra ad!isibilit#ii printr-o &otr're definitiv. +8,Prin e%cep#ie de la prevederile alin. (>) dac pr#ile au cerut n !od e%pres $udecarea n fond a recursului de ctre co!pletul de filtru acesta se va pronun#a n fond fr citarea pr#ilor printr-o decizie definitiv n afar de cazul n care apreciaz c este necesar ascultarea pr#ilor c'nd va dispune citarea lor.

Art) /88 Re!ulile "ri%ind <ude#ata


)ispozi#iile de procedur privind $udecata n pri! instan# "i n apel se aplic "i n instan#a de recurs n !sura n care nu sunt potrivnice celor cuprinse n prezenta sec#iune.

Art) /89 Ordinea #u%ntului 5n &edin.$


+1,Pre"edintele va da !ai nt'i cuv'ntul recurentului iar apoi inti!atului. +2,Procurorul vorbe"te cel din ur! n afar de cazul c'nd este recurent. )ac procurorul a pornit ac#iunea civil n care s-a pronun#at &otr'rea atacat cu recurs procurorului i se va da cuv'ntul dup recurent.

Art) /90 >olu.iile "e #are le "oate "ronun.a in(tan.a de re#ur(


+1,(n cazul n care recursul a fost declarat ad!isibil n principiu instan#a verific'nd toate !otivele invocate "i $udec'nd recursul l poate ad!ite l poate respinge sau anula ori poate constata peri!area lui. +2,(n caz de ad!itere a recursului &otr'rea atacat poate fi casat n tot sau n parte.

Art) /91 >olu.iile "e #are le "oate "ronun.a 1nalta Curte de Ca(a.ie &i ?u(ti.ie
(nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie n caz de casare tri!ite cauza spre o nou $udecat instan#ei de apel care a pronun#at &otr'rea casat ori atunci c'nd este cazul "i sunt ndeplinite condi#iile prevzute la art. :>: alin. (?) pri!ei instan#e a crei &otr're este de ase!enea casat. .tunci c'nd interesele bunei ad!inistrri a $usti#iei o cer cauza va putea fi tri!is oricrei alte instan#e de acela"i grad cu e%cep#ia cazului casrii pentru lips de co!peten# c'nd cauza va fi tri!is instan#ei co!petente sau altui organ cu activitate $urisdic#ional co!petent potrivit legii. (n cazul n care casarea s-a fcut pentru c instan#a a dep"it atribu#iile puterii $udectore"ti sau c'nd s-a nclcat autoritatea de lucru $udecat cererea se respinge ca inad!isibil.

Art) /92 >olu.iile "e #are le "ot "ronun.a alte in(tan.e de re#ur(

+1,(n cazul n care co!peten#a de solu#ionare a recursului apar#ine tribunalului sau cur#ii de apel "i s-a casat &otr'rea atacat re$udecarea procesului n fond se va face de ctre instan#a de recurs fie la ter!enul la care a avut loc ad!iterea recursului situa#ie n care se pronun# o singur decizie fie la un alt ter!en stabilit n acest scop. +2,Cu toate acestea instan#ele prevzute la alin. (1) vor casa cu tri!itere n cazul n care instan#a a crei &otr're este atacat cu recurs a solu#ionat procesul fr a intra n $udecata fondului sau $udecata s-a fcut n lipsa pr#ii care a fost nelegal citat at't la ad!inistrarea probelor c't "i la dezbaterea fondului. (n vederea re$udecrii cauza se tri!ite la instan#a care a pronun#at &otr'rea casat ori la alt instan# de acela"i grad cu aceasta din aceea"i circu!scrip#ie. )ispozi#iile art. :91 se aplic n !od corespunztor n caz de neco!peten# de dep"ire a atribu#iilor puterii $udectore"ti "i de nclcare a autorit#ii de lucru $udecat.

Art) /9- Moti%area 3ot$rrii


Prin derogare de la prevederile art. :19 alin. (1) lit. b) &otr'rea instan#ei de recurs va cuprinde n considerente nu!ai !otivele de casare invocate "i analiza acestora art'ndu-se de ce s-au ad!is ori dup caz s-au respins. (n cazul n care recursul se respinge fr a fi cercetat n fond ori se anuleaz sau se constat peri!area lui &otr'rea de recurs va cuprinde nu!ai !otivarea solu#iei fr a se evoca "i analiza !otivelor de casare.

Art) /9/ E'e#tele #a($rii


+1,3otr'rea casat nu are nicio putere. +2,.ctele de e%ecutare sau de asigurare fcute n te!eiul unei ase!enea &otr'ri sunt desfiin#ate de drept dac instan#a de recurs nu dispune altfel. 1nstan#a va constata aceasta din oficiu prin dispozitivul &otr'rii de casare.

Art) /90 ?ude#ata 5n 'ond du"$ #a(are


+1,(n caz de casare &otr'rile instan#ei de recurs asupra proble!elor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru instan#a care $udec fondul. +2,C'nd &otr'rea a fost casat pentru nclcarea regulilor de procedur $udecata va rencepe de la actul anulat. +-,)up casare instan#a de fond va $udeca din nou n li!itele casrii "i #in'nd sea!a de toate !otivele invocate naintea instan#ei a crei &otr're a fost casat. +/,(n cazul re$udecrii dup casare cu re#inere sau cu tri!itere sunt ad!isibile orice probe prevzute de lege.

Art) /92 Ne5nr$ut$.irea (itua.iei 5n "ro"ria #ale de ata#


@a $udecarea recursului precu! "i la re$udecarea procesului dup casarea &otr'rii de ctre instan#a de recurs dispozi#iile art. :>9 sunt aplicabile n !od corespunztor.

>EC@IUNEA 2 Conte(ta.ia 5n anulare


Art) /97 O*ie#tul &i moti%ele #onte(ta.iei 5n anulare
+1,3otr'rile definitive pot fi atacate cu contesta#ie n anulare atunci c'nd contestatorul nu a fost legal citat "i nici nu a fost prezent la ter!enul c'nd a avut loc $udecata. +2,3otr'rile instan#elor de recurs !ai pot fi atacate cu contesta#ie n anulare atunci c'nd5 1)&otr'rea dat n recurs a fost pronun#at de o instan# neco!petent absolut sau cu nclcarea nor!elor referitoare la alctuirea instan#ei "i de"i se invocase e%cep#ia corespunztoare instan#a de recurs a respins-o ori a o!is s se pronun#e asupra ei6 2)dezlegarea dat recursului este rezultatul unei erori !ateriale6 -)instan#a de recurs resping'nd recursul sau ad!i#'ndu-l n parte a o!is s cerceteze vreunul dintre !otivele de casare invocate de recurent n ter!en6 /)instan#a de recurs nu s-a pronun#at asupra unuia dintre recursurile declarate n cauz. +-,)ispozi#iile alin. (0) pct. 1 0 "i : se aplic n !od corespunztor &otr'rilor instan#elor de apel care potrivit legii nu pot fi atacate cu recurs.

Art) /98 Condi.iile de admi(i*ilitate


+1,Contesta#ia n anulare este inad!isibil dac !otivul prevzut la art. :9> alin. (1) putea fi invocat pe calea apelului sau a recursului. +2,Cu toate acestea contesta#ia poate fi pri!it n cazul n care !otivul a fost invocat prin cererea de recurs dar instan#a l-a respins pentru c avea nevoie de verificri de fapt inco!patibile cu recursul sau dac recursul fr vina pr#ii a fost respins fr a fi cercetat n fond. +-,+ &otr're !potriva creia s-a e%ercitat contesta#ia n anulare nu !ai poate fi atacat de aceea"i parte cu o nou contesta#ie n anulare c&iar dac se invoc alte !otive.

Art) /99 In(tan.a #om"etent$


+1,Contesta#ia n anulare se introduce la instan#a a crei &otr're se atac. +2,(n cazul n care se invoc !otive care atrag co!peten#e diferite nu opereaz prorogarea co!peten#ei.

Art) 000 Termenul de e=er#itare


+1,Contesta#ia n anulare poate fi introdus n ter!en de 19 zile de la data c'nd contestatorul a luat cuno"tin# de &otr're dar nu !ai t'rziu de un an de la data c'nd &otr'rea a r!as definitiv. +2,Contesta#ia se !otiveaz n ter!enul de 19 zile prevzut la alin. (1) sub sanc#iunea nulit#ii acesteia.

Art) 001 >u("endarea e=e#ut$rii


1nstan#a poate suspenda e%ecutarea &otr'rii a crei anulare se cere sub condi#ia drii unei cau#iuni. )ispozi#iile art. :>D se aplic n !od corespunztor.

Art) 002 Pro#edura de <ude#at$

+1,Contesta#ia n anulare se solu#ioneaz de urgen# "i cu precdere potrivit dispozi#iilor procedurale aplicabile $udec#ii finalizate cu &otr'rea atacat. +2,(nt'!pinarea este obligatorie "i se depune la dosar cu cel pu#in 9 zile naintea pri!ului ter!en de $udecat. Contestatorul va lua cuno"tin# de con#inutul acesteia de la dosarul cauzei. +-,)ac !otivul de contesta#ie este nte!eiat instan#a va pronun#a o singur &otr're prin care va anula &otr'rea atacat "i va solu#iona cauza. )ac solu#ionarea cauzei la acela"i ter!en nu este posibil instan#a va pronun#a o &otr're de anulare a &otr'rii atacate "i va fi%a ter!en n vederea solu#ionrii cauzei printr-o nou &otr're. (n acest ulti! caz &otr'rea de anulare nu poate fi atacat separat. +/,3otr'rea dat n contesta#ie n anulare este supus acelora"i ci de atac ca "i &otr'rea atacat.

>EC@IUNEA - Re%i6uirea
Art) 00- O*ie#tul &i moti%ele re%i6uirii
+1,,evizuirea unei &otr'ri pronun#ate asupra fondului sau care evoc fondul poate fi cerut dac5 1)s-a pronun#at asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronun#at asupra unui lucru cerut ori s-a dat !ai !ult dec't s-a cerut6 2)obiectul pricinii nu se afl n fiin#6 -)un $udector !artor sau e%pert care a luat parte la $udecat a fost conda!nat definitiv pentru o infrac#iune privitoare la pricin sau dac &otr'rea s-a dat n te!eiul unui nscris declarat fals n cursul ori n ur!a $udec#ii c'nd aceste !pre$urri au influen#at solu#ia pronun#at n cauz. (n cazul n care constatarea infrac#iunii nu se !ai poate face printr-o &otr're penal instan#a de revizuire se va pronun#a !ai nt'i pe cale incidental asupra e%isten#ei sau ine%isten#ei infrac#iunii invocate. (n acest ulti! caz la $udecarea cererii va fi citat "i cel nvinuit de sv'r"irea infrac#iunii6 /)un $udector a fost sanc#ionat disciplinar definitiv pentru e%ercitarea func#iei cu rea-credin# sau grav negli$en# dac aceste !pre$urri au influen#at solu#ia pronun#at n cauz6 0)dup darea &otr'rii s-au descoperit nscrisuri doveditoare re#inute de partea potrivnic sau care nu au putut fi nf#i"ate dintr-o !pre$urare !ai presus de voin#a pr#ilor6 2)s-a casat s-a anulat ori s-a sc&i!bat &otr'rea unei instan#e pe care s-a nte!eiat &otr'rea a crei revizuire se cere6 7)statul ori alte persoane $uridice de drept public !inorii "i cei pu"i sub interdic#ie $udectoreasc ori cei pu"i sub curatel nu au fost apra#i deloc sau au fost apra#i cu viclenie de cei nsrcina#i s i apere6 8)e%ist &otr'ri definitive potrivnice date de instan#e de acela"i grad sau de grade diferite care ncalc autoritatea de lucru $udecat a pri!ei &otr'ri6 9)partea a fost !piedicat s se nf#i"eze la $udecat "i s n"tiin#eze instan#a despre aceasta dintr-o !pre$urare !ai presus de voin#a sa6 10)Curtea /uropean a )repturilor +!ului a constatat o nclcare a drepturilor sau libert#ilor funda!entale datorat unei &otr'ri $udectore"ti iar consecin#ele grave ale acestei nclcri continu s se produc6 11)dup ce &otr'rea a devenit definitiv Curtea Constitu#ional s-a pronun#at asupra e%cep#iei invocate n acea cauz declar'nd neconstitu#ional prevederea care a fcut obiectul acelei e%cep#ii. +2,Pentru !otivele de revizuire prevzute la alin. (1) pct. ? dar nu!ai n ipoteza $udectorului pct. : pct. >-1; sunt supuse revizuirii "i &otr'rile care nu evoc fondul.

Art) 00/ In(tan.a #om"etent$


+1,Cererea de revizuire se ndreapt la instan#a care a pronun#at &otr'rea a crei revizuire se cere. +2,(n cazul dispozi#iilor art. 9;? alin. (1) pct. D cererea de revizuire se va ndrepta la instan#a !ai !are n grad fa# de instan#a care a dat pri!a &otr're. )ac una dintre instan#ele de recurs la care se refer aceste dispozi#ii este (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie cererea de revizuire se va $udeca de aceast instan#. +-,(n cazul n care se invoc !otive care atrag co!peten#e diferite nu va opera prorogarea co!peten#ei.

Art) 000 Termenul de e=er#itare


+1,Ber!enul de revizuire este de o lun "i se va socoti5 1)n cazurile prevzute la art. 9;? alin. (1) pct. 1 de la co!unicarea &otr'rii iar n cazurile n care potrivit legii &otr'rea nu se co!unic de la pronun#are6 2)n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. 0 de la cel din ur! act de e%ecutare6 -)n cazurile prevzute la art. 9;? alin. (1) pct. ? din ziua n care partea a luat cuno"tin# de &otr'rea instan#ei penale de conda!nare a $udectorului !artorului sau e%pertului ori de &otr'rea care a declarat fals nscrisul dar nu !ai t'rziu de un an de la data r!'nerii definitive a &otr'rii penale. (n lipsa unei astfel de &otr'ri ter!enul curge de la data c'nd partea a luat cuno"tin# de !pre$urrile pentru care constatarea infrac#iunii nu se !ai poate face printr-o &otr're penal dar nu !ai t'rziu de ? ani de la data producerii acestora6 /)n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. : din ziua n care partea a luat cuno"tin# de &otr'rea prin care a fost sanc#ionat disciplinar definitiv $udectorul dar nu !ai t'rziu de un an de la data r!'nerii definitive a &otr'rii de sanc#ionare disciplinar6 0)n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. 9 din ziua n care s-au descoperit nscrisurile ce se invoc6 2)n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. = din ziua n care partea a luat cuno"tin# de casarea anularea sau sc&i!barea &otr'rii pe care s-a nte!eiat &otr'rea a crei revizuire se cere dar nu !ai t'rziu de un an de la data r!'nerii definitive a &otr'rii de casare anulare sau sc&i!bare6 7)n cazurile prevzute la art. 9;? alin. (1) pct. > din ziua n care statul ori alt persoan de drept public a luat cuno"tin# de &otr're dar nu !ai t'rziu de un an de la data r!'nerii definitive a acesteia6 n cazul !inorilor persoanelor puse sub interdic#ie $udectoreasc sau sub curatel ter!enul de revizuire este de = luni de la data la care cel interesat a luat

cuno"tin# de &otr're dar nu !ai t'rziu de un an de la dob'ndirea capacit#ii depline de e%erci#iu sau dup caz de la nlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdic#ie de la ncetarea curatelei ori nlocuirea curatorului6 8)n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. D de la data r!'nerii definitive a ulti!ei &otr'ri. +2,(n cazul prevzut la art. 9;? alin. (1) pct. 9 ter!enul de revizuire este de 19 zile "i se socote"te de la ncetarea !piedicrii. +-,Pentru !otivele prevzute la art. 9;? alin. (1) pct. 1; "i 11 ter!enul este de ? luni de la data publicrii &otr'rii Cur#ii /uropene a )repturilor +!ului respectiv a deciziei Cur#ii Constitu#ionale n Aonitorul +ficial al ,o!'niei Partea 1. +/,,evizuirea se !otiveaz prin ns"i cererea de declarare a cii de atac sau nuntrul ter!enului de e%ercitare a acesteia sub sanc#iunea nulit#ii. +0,)ac prin aceea"i cerere se invoc !otive diferite de revizuire prevederile alin. (:) se aplic n !od corespunztor pentru fiecare !otiv n parte.

Art) 002 >u("endarea e=e#ut$rii


1nstan#a poate suspenda e%ecutarea &otr'rii a crei revizuire se cere sub condi#ia drii unei cau#iuni. )ispozi#iile art. :>D se aplic n !od corespunztor.

Art) 007 Pro#edura de <ude#at$


+1,Cererea de revizuire se solu#ioneaz potrivit dispozi#iilor procedurale aplicabile $udec#ii finalizate cu &otr'rea atacat. +2,(nt'!pinarea este obligatorie "i se depune la dosar cu cel pu#in 9 zile naintea pri!ului ter!en de $udecat. ,evizuentul va lua cuno"tin# de con#inutul nt'!pinrii de la dosarul cauzei. +-,)ezbaterile sunt li!itate la ad!isibilitatea revizuirii "i la faptele pe care se nte!eiaz. +/,)ac instan#a ncuviin#eaz cererea de revizuire ea va sc&i!ba n tot sau n parte &otr'rea atacat iar n cazul &otr'rilor definitive potrivnice ea va anula cea din ur! &otr're. 7e va face artare de &otr'rea dat n revizuire n $osul originalului &otr'rii revizuite. +0,3otr'rea dat asupra revizuirii este supus cilor de atac prevzute de lege pentru &otr'rea revizuit. +2,)ac revizuirea s-a cerut pentru &otr'ri potrivnice calea de atac este recursul. (n cazul n care revizuirea a fost solu#ionat de una dintre sec#iile (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie recursul este de co!peten#a Co!pletului de 9 $udectori.

TITLUL III Di("o6i.ii "ri%ind a(i!urarea unei "ra#ti#i <udi#iare unitare


CAPITOLUL I Re#ur(ul 5n intere(ul le!ii
Art) 008 Calitatea "ro#e(ual$
Pentru a se asigura interpretarea "i aplicarea unitar a legii de ctre toate instan#ele $udectore"ti procurorul general al Parc&etului de pe l'ng (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie din oficiu sau la cererea !inistrului $usti#iei colegiul de conducere al (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie colegiile de conducere ale cur#ilor de apel precu! "i .vocatul Poporului au ndatorirea s cear (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie s se pronun#e asupra c&estiunilor de drept care au fost solu#ionate diferit de instan#ele $udectore"ti.

Art) 009 Condi.iile de admi(i*ilitate


,ecursul n interesul legii este ad!isibil nu!ai dac se face dovada c proble!ele de drept care for!eaz obiectul $udec#ii au fost solu#ionate n !od diferit prin &otr'ri $udectore"ti definitive care se ane%eaz cererii.

Art) 010 ?ude#area re#ur(ului 5n intere(ul le!ii


+1,,ecursul n interesul legii se $udec de un co!plet for!at din pre"edintele (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie pre"edin#ii de sec#ii din cadrul acesteia un nu!r de 1: $udectori din sec#ia n a crei co!peten# intr c&estiunea de drept care a fost solu#ionat diferit de instan#ele $udectore"ti precu! "i c'te 0 $udectori din cadrul celorlalte sec#ii. Pre"edintele co!pletului este pre"edintele (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie. +2,(n cazul n care c&estiunea de drept prezint interes pentru dou sau !ai !ulte sec#ii pre"edintele (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie va stabili sec#iile din care provin cei 0; de $udectori. +-,)up sesizarea (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie pre"edintele acesteia va lua !surile necesare pentru dese!narea aleatorie a $udectorilor din cadrul sec#iei n a crei co!peten# intr c&estiunea de drept care a fost solu#ionat diferit de instan#ele $udectore"ti precu! "i a $udectorilor din celelalte sec#ii ce intr n alctuirea co!pletului prevzut la alin. (1). +/,@a pri!irea cererii pre"edintele co!pletului va dese!na ? $udectori din cadrul sec#ieiEsec#iilor n a creiEcror co!peten# intr c&estiunea de drept care a fost solu#ionat diferit de instan#ele $udectore"ti pentru a ntoc!i un raport asupra recursului n interesul legii. +0,(n vederea ntoc!irii raportului pre"edintele co!pletului va putea solicita unor speciali"ti recunoscu#i opinia scris asupra c&estiunilor de drept solu#ionate diferit. +2,,aportul va cuprinde solu#iile diferite date proble!ei de drept "i argu!entele pe care se funda!enteaz $urispruden#a relevant a Cur#ii Constitu#ionale a Cur#ii /uropene a )repturilor +!ului sau a Cur#ii de -usti#ie a *niunii /uropene dac este cazul doctrina n !aterie precu! "i opinia speciali"tilor consulta#i. Botodat $udectorii raportori vor ntoc!i "i vor !otiva proiectul solu#iei ce se propune a fi dat recursului n interesul legii. +7,2edin#a co!pletului se convoac de pre"edintele acestuia cu cel pu#in 0; de zile nainte de desf"urarea acesteia. +dat cu convocarea fiecare $udector va pri!i o copie a raportului "i a solu#iei propuse. +8,@a "edin# particip to#i $udectorii co!pletului. )ac e%ist !otive obiective ace"tia vor fi nlocui#i cu respectarea regulilor prevzute la alin. (?). +9,,ecursul n interesul legii se sus#ine n fa#a co!pletului dup caz de procurorul general al Parc&etului de pe l'ng (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie sau de procurorul dese!nat de acesta de $udectorul dese!nat de colegiul de conducere al (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie respectiv al cur#ii de apel ori de .vocatul Poporului sau de un reprezentant al acestuia.

+10,,ecursul n interesul legii se $udec n cel !ult ? luni de la data sesizrii instan#ei iar solu#ia se adopt cu cel pu#in dou trei!i din nu!rul $udectorilor co!pletului. 8u se ad!it ab#ineri de la vot.

Art) 011 Con.inutul 3ot$rrii &i e'e#tele ei


+1,.supra cererii co!pletul (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie se pronun# prin decizie. +2,)ecizia se pronun# nu!ai n interesul legii "i nu are efecte asupra &otr'rilor $udectore"ti e%a!inate "i nici cu privire la situa#ia pr#ilor din acele procese. +-,)ecizia se !otiveaz n ter!en de cel !ult ?; de zile de la pronun#are "i se public n cel !ult 19 zile de la !otivare n Aonitorul +ficial al ,o!'niei Partea 1. +/,)ezlegarea dat proble!elor de drept $udecate este obligatorie pentru instan#e de la data publicrii deciziei n Aonitorul +ficial al ,o!'niei Partea 1.

CAPITOLUL II >e(i6area 1naltei Cur.i de Ca(a.ie &i ?u(ti.ie 5n %ederea "ronun.$rii unei 3ot$rri "reala*ile "entru de6le!area unor "ro*leme de dre"t
Art) 012 O*ie#tul (e(i6$rii
)ac n cursul $udec#ii un co!plet de $udecat al (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie al cur#ii de apel sau al tribunalului nvestit cu solu#ionarea cauzei n ulti! instan# constat'nd c o proble! de drept de care depinde solu#ionarea cauzei respective nu a fost dezlegat unitar n practica instan#elor va putea solicita sec#iei corespunztoare a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie s pronun#e o &otr're prin care s se dea rezolvare de principiu proble!ei de drept cu care a fost sesizat.

Art) 01- Pro#edura de <ude#at$


+1,7esizarea sec#iei corespunztoare a (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie se face din oficiu sau la cererea pr#ilor dup dezbateri contradictorii "i dac sunt ndeplinite condi#iile prevzute la art. 910 prin nc&eiere care nu este supus niciunei ci de atac. +2,Prin aceea"i nc&eiere cauza va fi suspendat p'n la pronun#area &otr'rii prealabile pentru dezlegarea proble!ei de drept. +-,@a pri!irea sesizrii pre"edintele sec#iei va dese!na un $udector pentru a ntoc!i un raport asupra proble!ei de drept supuse $udec#ii. )ispozi#iile art. 91; alin. (9)-(D) se aplic n !od corespunztor. +/,,aportul va fi co!unicat pr#ilor care n ter!en de cel !ult 19 zile de la co!unicare pot depune n scris prin avocat sau dup caz prin consilier $uridic punctele lor de vedere privind proble!a de drept supus $udec#ii. +0,(n cazul n care proble!a de drept prive"te activitatea !ai !ultor sec#ii ale (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie pre"edintele sec#iei care a fost nvestit o va trans!ite pre"edintelui (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie "i pre"edin#ilor sec#iilor interesate n solu#ionarea proble!ei de drept n vederea sesizrii acestora "i a solu#ionrii proble!ei de drept n "edin# co!un cu respectarea dispozi#iilor alin. (?). +2,2edin#a co!un a sec#iilor este convocat de pre"edintele (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie "i va fi prezidat de pre"edintele sec#iei ini#ial nvestite. +7,7esizarea se $udec fr citarea pr#ilor n cel !ult ? luni de la data nvestirii sec#iei iar solu#ia se adopt cu $u!tate plus unu din nu!rul $udectorilor prezen#i. 8u se ad!it ab#ineri de la vot. +8,Procedura prevzut n prezentul capitol este scutit de ta% $udiciar de ti!bru "i ti!bru $udiciar.

Art) 01/ Con.inutul &i e'e#tele 3ot$rrii


+1,.supra sesizrii sec#ia sau dup caz sec#iile se pronun# prin decizie nu!ai cu privire la proble!a de drept supus dezlegrii. +2,)ispozi#iile art. 911 alin. (?) se aplic n !od corespunztor. +-,)ezlegarea dat proble!elor de drept este obligatorie pentru instan#e inclusiv n cauza n legtur cu care s-a ridicat proble!a de drept de la data publicrii deciziei n Aonitorul +ficial al ,o!'niei Partea 1.

TITLUL IV Conte(ta.ia "ri%ind ter!i%er(area "ro#e(ului


Art) 010 >u*ie#tele #onte(ta.iei &i moti%ele ei
+1,+ricare dintre pr#i precu! "i procurorul care particip la $udecat pot face contesta#ie prin care invoc'nd nclcarea dreptului la solu#ionarea procesului ntr-un ter!en opti! "i previzibil s solicite luarea !surilor legale pentru ca aceast situa#ie s fie nlturat. +2,Contesta#ia !en#ionat la alin. (1) se poate face n ur!toarele cazuri5 1)c'nd legea stabile"te un ter!en de finalizare a unei proceduri de pronun#are ori de !otivare a unei &otr'ri ns acest ter!en s-a !plinit fr rezultat6 2)c'nd instan#a a stabilit un ter!en n care un participant la proces trebuia s ndeplineasc un act de procedur iar acest ter!en s-a !plinit ns instan#a nu a luat fa# de cel care nu "i-a ndeplinit obliga#ia !surile prevzute de lege6 -)c'nd o persoan ori o autoritate care nu are calitatea de parte a fost obligat s co!unice instan#ei ntr-un anu!it ter!en un nscris sau date ori alte infor!a#ii rezultate din eviden#ele ei "i care erau necesare solu#ionrii procesului iar acest ter!en s-a !plinit ns instan#a nu a luat fa# de cel care nu "i-a ndeplinit obliga#ia !surile prevzute de lege6 /)c'nd instan#a "i-a nesocotit obliga#ia de a solu#iona cauza ntr-un ter!en opti! "i previzibil prin neluarea !surilor stabilite de lege sau prin nendeplinirea din oficiu atunci c'nd legea o i!pune a unui act de procedur necesar solu#ionrii cauzei de"i ti!pul scurs de la ulti!ul su act de procedur ar fi fost suficient pentru luarea !surii sau ndeplinirea actului.

Art) 012 Retra!erea #onte(ta.iei


Contesta#ia poate fi retras oric'nd p'n la solu#ionarea ei. +dat retras contesta#ia nu poate fi reiterat.

Art) 017 Aorma #onte(ta.iei) Pro#edura 5naintea in(tan.ei #are <ude#$ "ro#e(ul

+1,Contesta#ia se for!uleaz n scris "i se depune la instan#a nvestit cu solu#ionarea procesului n legtur cu care se invoc tergiversarea $udec#ii. Contesta#ia se poate face "i verbal n "edin# caz n care va fi conse!nat !preun cu !otivele artate de parte n nc&eierea de "edin#. +2,Contesta#ia nu suspend solu#ionarea cauzei. +-,Contesta#ia se solu#ioneaz de ctre co!pletul nvestit cu $udecarea cauzei de ndat sau n ter!en de cel !ult 9 zile fr citarea pr#ilor. +/,C'nd apreciaz contesta#ia ca fiind nte!eiat co!pletul de $udecat pronun# o nc&eiere nesupus niciunei ci de atac prin care ia de ndat !surile necesare nlturrii situa#iei care a provocat tergiversarea $udec#ii. (n acest caz contestatorului i va fi co!unicat pentru infor!are o copie a nc&eierii. +0,C'nd apreciaz contesta#ia ca nente!eiat co!pletul de $udecat o va respinge prin nc&eiere. (!potriva acestei nc&eieri contestatorul poate face pl'ngere n ter!en de ? zile de la co!unicare. Pl'ngerea se depune la instan#a care a pronun#at nc&eierea care o va nainta de ndat pentru solu#ionare instan#ei ierar&ic superioare. C'nd procesul se $udec la (nalta Curte de Casa#ie "i -usti#ie pl'ngerea se solu#ioneaz de un alt co!plet al aceleia"i sec#ii.

Art) 018 Pro#edura de (olu.ionare a "ln!erii


+1,1nstan#a va solu#iona pl'ngerea n ter!en de 1; zile de la pri!irea dosarului n co!plet for!at din ? $udectori. -udecata se face fr citarea pr#ilor printr-o &otr're care nu este supus niciunei ci de atac ce trebuie !otivat n ter!en de 9 zile de la pronun#are. +2,)ac instan#a gse"te pl'ngerea nte!eiat va dispune ca instan#a care $udec procesul s ndeplineasc actul de procedur sau s ia !surile legale necesare art'nd care sunt acestea "i stabilind c'nd este cazul un ter!en pentru ndeplinirea lor. +-,(n toate cazurile instan#a care solu#ioneaz pl'ngerea nu va putea da ndru!ri "i nici nu va putea oferi dezlegri asupra unor proble!e de fapt sau de drept care s anticipeze !odul de solu#ionare a pricinii ori care s aduc atingere libert#ii $udectorului cauzei de a &otr confor! legii cu privire la solu#ia ce trebuie dat procesului.

Art) 019 >an#.ionarea #onte(tatorului de rea;#redin.$


+1,.tunci c'nd contesta#ia sau pl'ngerea a fost fcut cu rea-credin# autorul acesteia poate fi obligat la plata unei a!enzi $udiciare de la 9;; lei la 0.;;; lei precu! "i la cererea pr#ii interesate la plata de despgubiri pentru repararea pre$udiciului cauzat prin introducerea contesta#iei sau pl'ngerii. +2,,eaua-credin# rezult din caracterul vdit nefondat al contesta#iei ori al pl'ngerii precu! "i din orice alte !pre$urri care ndrept#esc constatarea c e%ercitarea acesteia s-a fcut n alt scop dec't acela pentru care legea o recunoa"te.

CARTEA III Pro#edura ne#onten#ioa($ <udi#iar$ TITLUL I Di("o6i.ii !enerale


Art) 020 Domeniul de a"li#are
Cererile pentru solu#ionarea crora este nevoie de interven#ia instan#ei fr ns a se ur!ri stabilirea unui drept potrivnic fa# de o alt persoan precu! sunt cele privitoare la darea autoriza#iilor $udectore"ti sau la luarea unor !suri legale de supraveg&ere ocrotire ori asigurare sunt supuse dispozi#iilor prezentei cr#i.

Art) 021 Com"eten.a


+1,Cererile necontencioase care sunt n legtur cu o cauz n curs de solu#ionare sau solu#ionat de$a de o instan# ori care au ca obiect eliberarea unor nscrisuri titluri sau valori aflate n depozitul unei instan#e se vor ndrepta la acea instan#. +2,(n celelalte cazuri co!peten#a instan#ei "i solu#ionarea incidentelor privind co!peten#a sunt supuse regulilor prevzute pentru cererile contencioase.

Art) 022 Veri'i#area #om"eten.ei


+1,1nstan#a "i verific din oficiu co!peten#a c&iar dac este de ordine privat put'nd cere pr#ii l!uririle necesare. +2,)ac instan#a se declar neco!petent va tri!ite dosarul instan#ei co!petente.

Art) 02- Cu"rin(ul #ererii


+1,Cererea va cuprinde nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul celui care o face "i dup !pre$urri ale persoanelor pe care acesta cere s fie c&e!ate naintea instan#ei obiectul !otivarea acesteia "i se!ntura. +2,/a va fi nso#it de nscrisurile pe care se spri$in.

Art) 02/ Cara#terul #onten#io(


)ac cererea prin nsu"i cuprinsul ei ori prin obiec#iile ridicate de persoanele citate sau care intervin prezint caracter contencios instan#a o va respinge.

Art) 020 Pro#edura


+1,Cererea se $udec n ca!era de consiliu cu citarea petentului "i a persoanelor artate n cerere dac legea o i!pune. (n caz contrar $udecata se face cu sau fr citare la aprecierea instan#ei. +2,1nstan#a poate dispune c&iar din oficiu orice !suri utile cauzei. /a are dreptul s asculte orice persoan care poate aduce l!uriri n cauz precu! "i pe acelea ale cror interese ar putea fi afectate de &otr're.

Art) 022 >olu.ionarea #ererii


1nstan#a se pronun# prin nc&eiere n raport cu toate !pre$urrile de fapt "i de drept ale cauzei c&iar dac nu au fost invocate n cerere sau pe parcursul procedurii.

Art) 027 Calea de ata#


+1,(nc&eierea prin care se ncuviin#eaz cererea este e%ecutorie. +2,(nc&eierea prevzut la alin. (1) este supus nu!ai apelului cu e%cep#ia celei pronun#ate de un co!plet al (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie care este definitiv.

+-,Ber!enul de apel va curge de la pronun#are pentru cei care au fost prezen#i la ulti!a "edin# de $udecat "i de la co!unicare pentru cei care au lipsit. +/,.pelul poate fi fcut de orice persoan interesat c&iar dac nu a fost citat la solu#ionarea cererii ter!enul de apel curg'nd de la data la care a luat cuno"tin# de nc&eiere dar nu !ai t'rziu de un an de la data pronun#rii. +0,.pelul se $udec n ca!era de consiliu.

Art) 028 E'e#tele 3ot$rrii


(nc&eierile pronun#ate n procedura necontencioas nu au autoritatea lucrului $udecat.

Art) 029 Re!ulile a"li#a*ile


+1,)ispozi#iile art. 90;-90D referitoare la procedura necontencioas se co!pleteaz cu dispozi#iile de procedur contencioas n !sura n care acestea din ur! sunt co!patibile cu natura necontencioas a cererii. +2,Aateriile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedur special r!'n supuse acelor dispozi#ii care se vor co!pleta cu cele ale prezentei cr#i.

Art) 0-0 M$(urile luate de "re&edintele in(tan.ei


+1,Procedura necontencioas se aplic "i n cazurile n care legea d n co!peten#a pre"edintelui instan#ei luarea unor !suri cu caracter necontencios. +2,(n aceste cazuri pre"edintele trebuie s pronun#e nc&eierea n ter!en de cel !ult 9 zile de la pri!irea cererii. +-,.pelul !potriva nc&eierii date de pre"edintele $udectoriei se $udec de tribunal iar apelul !potriva nc&eierii date de pre"edintele tribunalului sau cur#ii de apel se $udec de un co!plet al instan#ei respective. +/,(nc&eierile date de pre"edin#ii sec#iilor (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie sunt definitive.

TITLUL II Di("o6i.ii ("e#iale


Art) 0-1 Eli*erarea de #o"ii de "e 3ot$rri &i de "e alte 5n(#ri(uri
+1,@a cerere grefa instan#ei va elibera copii de pe nc&eierea de "edin# de pe &otr're sau dispozitiv sau de pe celelalte nscrisuri aflate la dosar. +2,Copiile de pe nc&eierile de "edin# de pe &otr're sau de pe dispozitiv se vor putea elibera nu!ai dup ce acestea au fost se!nate de to#i $udectorii sub sanc#iunea aplicabil grefierilor pentru infrac#iunea de fals. +-,(n cazul n care dezbaterile nu s-au desf"urat n "edin# public alte persoane dec't pr#ile nu pot dob'ndi copii de pe nc&eieri e%pertize nscrisuri sau declara#ii de !artori dec't cu ncuviin#area pre"edintelui. )ispozi#iile art. 9?; alin. (0)-(:) se aplic n !od corespunztor.

Art) 0-2 1n#3eierile "entru eli*erarea unor *unuri


+1,Cererea de eliberare privind su!ele de bani sau alte valori ori titluri conse!nate precu! "i orice alte bunuri pstrate la instan# ori aflate n custodia altuia dup caz n legtur cu un proces se introduce de persoana ndrept#it la instan#a care a dispus acea !sur. +2,Cererea se va solu#iona prin nc&eiere e%ecutorie dat n ca!era de consiliu. Pr#ile vor fi citate dac instan#a consider necesar. +-,(n nc&eierea de eliberare se va arta de#intorul obligat la eliberarea bunurilor precu! "i persoana ndrept#it s le pri!easc. +/,(nc&eierea prevzut la alin. (?) este supus acelora"i ci de atac ca "i &otr'rea pe baza creia s-a cerut eliberarea bunului.

CARTEA IV De("re ar*itra< TITLUL I Di("o6i.ii !enerale


Art) 0-- No.iunea
+1,.rbitra$ul este o $urisdic#ie alternativ av'nd caracter privat. +2,(n ad!inistrarea acestei $urisdic#ii pr#ile litigante "i tribunalul arbitral co!petent pot stabili reguli de procedur derogatorii de la dreptul co!un cu condi#ia ca regulile respective s nu fie contrare ordinii publice "i dispozi#iilor i!perative ale legii.

Art) 0-/ O*ie#tul ar*itra<ului


+1,Persoanele care au capacitate deplin de e%erci#iu pot conveni s solu#ioneze pe calea arbitra$ului litigiile dintre ele n afar de acelea care privesc starea civil capacitatea persoanelor dezbaterea succesoral rela#iile de fa!ilie precu! "i drepturile asupra crora pr#ile nu pot s dispun. +2,7tatul "i autorit#ile publice au facultatea de a nc&eia conven#ii arbitrale nu!ai dac sunt autorizate prin lege sau prin conven#ii interna#ionale la care ,o!'nia este parte. +-,Persoanele $uridice de drept public care au n obiectul lor de activitate "i activit#i econo!ice au facultatea de a nc&eia conven#ii arbitrale n afar de cazul n care legea ori actul lor de nfiin#are sau de organizare prevede altfel.

Art) 0-0 Tri*unalul ar*itral


.rbitra$ul poate fi ncredin#at prin conven#ia arbitral uneia sau !ai !ultor persoane nvestite de pr#i sau n confor!itate cu acea conven#ie s $udece litigiul "i s pronun#e o &otr're definitiv "i obligatorie pentru ele. .rbitrul unic sau dup caz arbitrii nvesti#i constituie n sensul dispozi#iilor prezentei cr#i tribunalul arbitral.

Art) 0-2 Or!ani6area ar*itra<ului de #$tre "$r.i


+1,.rbitra$ul se organizeaz "i se desf"oar potrivit conven#iei arbitrale nc&eiat confor! dispozi#iilor titlului 11 din prezenta carte. +2,7ub rezerva respectrii ordinii publice "i a bunelor !oravuri precu! "i a dispozi#iilor i!perative ale legii pr#ile pot stabili prin conven#ia arbitral sau prin act scris nc&eiat ulterior cel !ai t'rziu odat cu constituirea tribunalului arbitral fie direct fie prin referire la o anu!it regle!entare av'nd ca obiect arbitra$ul nor!ele privind constituirea tribunalului arbitral nu!irea

revocarea "i nlocuirea arbitrilor ter!enul "i locul arbitra$ului nor!ele de procedur pe care tribunalul arbitral trebuie s le ur!eze n $udecarea litigiului inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile repartizarea ntre pr#i a c&eltuielilor arbitrale "i n general orice alte nor!e privind buna desf"urare a arbitra$ului. +-,(n lipsa regulilor prevzute la alin. (0) tribunalul arbitral va putea stabili procedura de ur!at a"a cu! va socoti !ai potrivit. +/,)ac nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste nor!e se vor aplica dispozi#iile ce ur!eaz.

Art) 0-7 Or!ani6area ar*itra<ului de un ter.


Pr#ile pot conveni ca arbitra$ul s fie organizat de o institu#ie per!anent de arbitra$ potrivit titlului 411 din prezenta carte sau de o alt entitate ori de o persoan fizic. (n aceste cazuri solu#ionarea litigiului este ncredin#at unor arbitri nu!i#i ori accepta#i de pr#i potrivit conven#iei arbitrale sau regulilor institu#iei per!anente de arbitra$.

Art) 0-8 Re"re6entarea "$r.ilor


+1,(n litigiile arbitrale pr#ile pot for!ula cereri "i "i pot e%ercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant. .ce"tia pot fi asista#i de al#i speciali"ti. +2,(n procedura arbitral !puternicirea dat avoca#ilor potrivit legii valoreaz alegerea do!iciliului sau dup caz a sediului procesual la avocat dac n cuprinsul acesteia nu se prevede altfel "i cuprinde dreptul avocatului de a e%ercita op#iunile cu privire la caducitatea arbitra$ului potrivit art. 9=; precu! "i de a solicita ori de a accepta prelungirea ter!enului arbitra$ului prevzut la art. 999. +-,)ispozi#iile alin. (1) "i (0) se aplic n !od corespunztor "i n cazul reprezentrii pr#ii prin consilier $uridic.

Art) 0-9 Inter%en.ia in(tan.ei


+1,Pentru nlturarea piedicilor ce s-ar ivi n organizarea "i desf"urarea arbitra$ului precu! "i pentru ndeplinirea altor atribu#ii ce revin instan#ei $udectore"ti n arbitra$ partea interesat poate sesiza tribunalul n circu!scrip#ia cruia are loc arbitra$ul. Bribunalul va solu#iona cauza n co!pletul prevzut de lege pentru $udecata n pri! instan#. +2,1nstan#a va solu#iona aceste cereri de urgen# "i cu precdere prin procedura ordonan#ei pre"edin#iale &otr'rea nefiind supus niciunei ci de atac.

TITLUL II Con%en.ia ar*itral$


Art) 0/0 Aorma (#ri($
+1,Conven#ia arbitral se nc&eie n scris sub sanc#iunea nulit#ii. Condi#ia for!ei scrise se consider ndeplinit atunci c'nd recurgerea la arbitra$ a fost convenit prin sc&i!b de coresponden# indiferent de for!a acesteia sau sc&i!b de acte procedurale ori c'nd e%isten#a ei a fost pretins n scris de una dintre pr#i "i nu a fost contestat de cealalt. +2,(n cazul n care conven#ia arbitral se refer la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate "iEsau constituirea altui drept real asupra unui bun i!obil conven#ia trebuie nc&eiat n for! autentic notarial sub sanc#iunea nulit#ii absolute.

Art) 0/1 Aelurile #on%en.iei ar*itrale


+1,Conven#ia arbitral se poate nc&eia fie sub for!a unei clauze co!pro!isorii nscris n contractul principal ori stabilit ntr-o conven#ie separat la care contractul principal face tri!itere fie sub for!a co!pro!isului. +2,/%isten#a conven#iei arbitrale se prezu! dac recla!antul for!uleaz o cerere de arbitrare iar p'r'tul nu ridic la pri!ul ter!en la care a fost legal citat obiec#iuni cu privire la aceasta.

Art) 0/2 Clau6a #om"romi(orie


+1,Prin clauza co!pro!isorie pr#ile convin ca litigiile ce se vor na"te din contractul n care este stipulat sau n legtur cu acesta s fie solu#ionate pe calea arbitra$ului art'ndu-se sub sanc#iunea nulit#ii nu!ele arbitrilor sau !odalitatea de nu!ire a lor. (n cazul arbitra$ului institu#ionalizat este suficient referirea la regulile de procedur ale institu#iei care organizeaz arbitra$ul. +2,4aliditatea clauzei co!pro!isorii este independent de valabilitatea contractului n care a fost nscris. +-,(n caz de ndoial clauza co!pro!isorie se interpreteaz n sensul c se aplic tuturor nen#elegerilor care deriv din contractul sau din raportul $uridic la care ea se refer.

Art) 0/- Com"romi(ul


+1,Prin co!pro!is pr#ile convin ca un litigiu intervenit ntre ele s fie solu#ionat pe calea arbitra$ului art'ndu-se sub sanc#iunea nulit#ii obiectul litigiului "i nu!ele arbitrilor sau !odalitatea de nu!ire a lor. +2,Co!pro!isul se poate nc&eia c&iar dac litigiul intervenit ntre pr#i este de$a pe rolul unei alte instan#e.

Art) 0// E'i#a#itatea #lau6ei #om"romi(orii


(nc&eierea procedurii arbitrale cu sau fr pronun#area unei &otr'ri asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacit#ii conven#iei arbitrale sub for!a clauzei co!pro!isorii. .ceasta va r!'ne valabil "i va servi drept te!ei pentru orice nou procedur arbitral care ar fi declan"at n te!eiul acesteia pentru solu#ionarea oricrui litigiu aprut ntre pr#i deriv'nd din contractul principal.

Art) 0/0 E=#luderea #om"eten.ei in(tan.ei


(nc&eierea conven#iei arbitrale e%clude pentru litigiul care face obiectul ei co!peten#a instan#elor $udectore"ti.

Art) 0/2 Veri'i#area #om"eten.ei in(tan.ei


+1,1nstan#a $udectoreasc sesizat cu o cauz cu privire la care s-a nc&eiat o conven#ie arbitral "i va verifica propria co!peten# "i se va declara neco!petent nu!ai dac pr#ile sau una dintre ele solicit aceasta invoc'nd conven#ia arbitral. +2,1nstan#a va re#ine spre solu#ionare procesul dac5 a,p'r'tul "i-a for!ulat aprrile n fond fr nicio rezerv nte!eiat pe conven#ia arbitral6 *,conven#ia arbitral este lovit de nulitate ori este inoperant6 #,tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vdit i!putabile p'r'tului n arbitra$.

+-,Conflictul de co!peten# dintre tribunalul arbitral "i o instan# $udectoreasc este solu#ionat de instan#a $udectoreasc ierar&ic superioar celei aflate n conflict.

TITLUL III Tri*unalul ar*itral


Art) 0/7 Ar*itrii
Poate fi arbitru orice persoan fizic dac are capacitate deplin de e%erci#iu.

Art) 0/8 Num$rul ar*itrilor


+1,Pr#ile stabilesc dac litigiul se $udec de un arbitru unic sau de !ai !ul#i arbitri care trebuie s fie ntotdeauna n nu!r i!par. +2,)ac pr#ile nu au stabilit nu!rul arbitrilor litigiul se $udec de ? arbitri c'te unul nu!it de fiecare dintre pr#i iar al treilea - supraarbitrul - dese!nat de cei 0 arbitri. +-,)ac e%ist !ai !ul#i recla!an#i sau !ai !ul#i p'r'#i pr#ile care au interese co!une vor nu!i un singur arbitru.

Art) 0/9 Nulitatea


/ste nul clauza din conven#ia arbitral care prevede dreptul uneia dintre pr#i de a nu!i arbitru n locul celeilalte pr#i sau de a avea !ai !ul#i arbitri dec't cealalt parte.

Art) 000 Numirea ar*itrilor


+1,.rbitrii sunt nu!i#i revoca#i sau nlocui#i confor! conven#iei arbitrale. +2,C'nd arbitrul unic sau dup caz arbitrii nu au fost nu!i#i prin conven#ia arbitral "i nici nu s-a prevzut !odalitatea de nu!ire partea care vrea s recurg la arbitra$ va co!unica celeilalte pr#i n scris s procedeze la nu!irea lor potrivit art. 9:D alin. (0) "i (?). +-,(n co!unicare se arat nu!ele do!iciliul "i pe c't posibil datele personale "i profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului dese!nat de partea care vrea s recurg la arbitra$ precu! "i enun#area succint a preten#iilor "i a te!eiului lor. +/,Partea creia i s-a fcut co!unicarea trebuie s trans!it la r'ndul su n ter!en de 1; zile de la pri!irea acesteia rspunsul la propunerea de nu!ire a arbitrului unic sau dup caz nu!ele prenu!ele do!iciliul "i pe c't posibil datele personale "i profesionale ale arbitrului dese!nat de aceasta. +0,C'nd propun arbitrii fie prin conven#ia arbitral fie n condi#iile alin. (0)-(:) pr#ile vor propune "i c'te un supleant pentru cazul n care arbitrul principal ar fi sau ar a$unge n situa#ia s nu "i poat ndeplini nsrcinarea.

Art) 001 A##e"tarea (ar#inii de ar*itru


.cceptarea nsrcinrii de arbitru trebuie s fie fcut n scris "i va fi co!unicat pr#ilor n ter!en de 9 zile de la data pri!irii propunerii de nu!ire prin po"t telefa% po"t electronic sau prin alte !i$loace ce asigur trans!iterea te%tului actului "i confir!area pri!irii acestuia.

Art) 002 Numirea (u"raar*itrului


Cei 0 arbitri vor proceda la nu!irea supraarbitrului "i a unui supleant al acestuia n ter!en de 1; zile de la ulti!a acceptare. 7upraarbitrul se va confor!a prevederilor art. 991.

Art) 00- Numirea ar*itrilor de #$tre in(tan.$


+1,(n caz de nen#elegere ntre pr#i cu privire la nu!irea arbitrului unic sau dac o parte nu nu!e"te arbitrul ori dac cei 0 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului partea care vrea s recurg la arbitra$ poate cere tribunalului prevzut la art. 9?9 alin. (1) s procedeze la nu!irea arbitrului ori dup caz a supraarbitrului. +2,Bribunalul se pronun# n ter!en de 1; zile de la sesizare cu citarea pr#ilor prin nc&eiere care nu este supus niciunei ci de atac.

Art) 00/ In#om"ati*ilitatea ar*itrilor


+1,(n afar de cazurile de inco!patibilitate prevzute pentru $udectori arbitrul poate fi recuzat "i pentru ur!toarele !otive care pun la ndoial independen#a "i i!par#ialitatea sa5 a,nendeplinirea condi#iilor de calificare sau a altor condi#ii privitoare la arbitri prevzute n conven#ia arbitral6 *,c'nd o persoan $uridic al crei asociat este sau n ale crei organe de conducere se afl arbitrul are un interes n cauz6 #,dac arbitrul are raporturi de !unc ori de serviciu dup caz sau legturi co!erciale directe cu una dintre pr#i cu o societate controlat de una dintre pr#i sau aflat sub un control co!un cu aceasta6 d,dac arbitrul a prestat consultan# uneia dintre pr#i a asistat sau a reprezentat una dintre pr#i ori a depus !rturie n una dintre fazele precedente ale litigiului. +2,+ parte nu poate recuza arbitrul nu!it de ea dec't pentru cauze survenite sau de care a luat cuno"tin# dup nu!ire. +-,Persoana care "tie c n privin#a sa e%ist o cauz de recuzare este obligat s n"tiin#eze pr#ile "i pe ceilal#i arbitri !ai nainte de a fi acceptat nsrcinarea de arbitru iar dac ase!enea cauze survin dup acceptare de ndat ce le-a cunoscut. +/,.ceast persoan nu poate participa la $udecarea litigiului dec't dac pr#ile n"tiin#ate potrivit alin. (?) co!unic n scris c n#eleg s nu cear recuzarea. C&iar n acest caz ea are dreptul s se ab#in de la $udecarea litigiului fr ca ab#inerea s nse!ne recunoa"terea cauzei de recuzare. +0,.b#inerea produce efecte pe data for!ulrii ei fr nicio alt for!alitate.

Art) 000 Cererea de re#u6are


+1,,ecuzarea trebuie s fie cerut sub sanc#iunea decderii n ter!en de 1; zile de la data c'nd partea a luat cuno"tin# de nu!irea arbitrului sau dup caz de la survenirea cauzei de recuzare. +2,Cererea de recuzare se solu#ioneaz de tribunalul prevzut la art. 9?9 alin. (1) prin nc&eiere pronun#at cu citarea pr#ilor "i a arbitrului recuzat n ter!en de 1; zile de la sesizare. (nc&eierea nu este supus niciunei ci de atac. +-,)ispozi#iile prezentului cod privind recuzarea $udectorilor se aplic n !od corespunztor.

Art) 002 1nlo#uirea ar*itrilor

(n caz de recuzare revocare ab#inere renun#are deces precu! "i n orice alt caz n care arbitrul este !piedicat s "i ndeplineasc sarcina "i dac supleantul la r'ndul su este !piedicat s "i e%ercite nsrcinarea se va proceda la nlocuirea arbitrului potrivit dispozi#iilor stabilite pentru nu!irea lui.

Art) 007 R$("underea ar*itrilor


.rbitrii rspund n condi#iile legii pentru pre$udiciul cauzat dac5 a,dup acceptare renun# n !od ne$ustificat la nsrcinarea lor6 *,fr !otiv $ustificat nu particip la $udecarea litigiului ori nu pronun# &otr'rea n ter!enul stabilit de conven#ia arbitral sau de lege6 #,nu respect caracterul confiden#ial al arbitra$ului public'nd sau divulg'nd date de care iau cuno"tin# n calitate de arbitri fr a avea autorizarea pr#ilor6 d,ncalc cu rea-credin# sau grav negli$en# alte ndatoriri ce le revin.

Art) 008 Con(tituirea tri*unalului ar*itral


+1,Bribunalul arbitral se consider constituit la data acceptrii nsrcinrii de arbitru unic sau dup caz a ulti!ei acceptri a nsrcinrii de arbitru ori de supraarbitru. +2,)ata acceptrii este cea a e%pedierii co!unicrii prevzute la art. 991.

Art) 009 Termenul ar*itra<ului


+1,)ac pr#ile nu au prevzut altfel tribunalul arbitral trebuie s pronun#e &otr'rea n ter!en de cel !ult = luni de la data constituirii sale sub sanc#iunea caducit#ii arbitra$ului. +2,Ber!enul se suspend pe ti!pul $udecrii unei cereri de recuzare sau a oricrei alte cereri incidente adresate tribunalului prevzut la art. 9?9. +-,(n cadrul ter!enului prevzut la alin. (1) pr#ile pot consi!#i n scris la prelungirea ter!enului arbitra$ului. +/,Bribunalul arbitral poate dispune pentru !otive te!einice prelungirea ter!enului o singur dat cu cel !ult ? luni. +0,Ber!enul se prelunge"te de drept cu ? luni n cazul decesului uneia dintre pr#i.

Art) 020 Cadu#itatea ar*itra<ului


+1,@a pri!ul ter!en de $udecat la care au fost legal citate pr#ile sunt obligate s declare n scris sub sanc#iunea decderii dac n#eleg s invoce caducitatea arbitra$ului. +2,C'nd cel pu#in una dintre pr#i a for!ulat declara#ia prevzut la alin. (1) tribunalul arbitral la e%pirarea ter!enului prevzut la art. 999 va pronun#a o &otr're prin care va constata c arbitra$ul a devenit caduc cu e%cep#ia situa#iei n care pr#ile declar n !od e%pres c renun# la caducitate caz n care va continua $udecata. +-,Probele ad!inistrate n cadrul procedurii devenite caduc vor putea fi utilizate dac este cazul ntr-un nou arbitra$ n !sura n care se socote"te c nu este necesar refacerea lor.

Art) 021 Lo#ul ar*itra<ului


Pr#ile stabilesc locul arbitra$ului. (n lipsa unei ase!enea prevederi locul arbitra$ului se stabile"te de tribunalul arbitral.

Art) 022 Lim*a ar*itra<ului


+1,)ezbaterea litigiului n fa#a tribunalului arbitral se face n li!ba stabilit prin conven#ia arbitral sau dac nu s-a prevzut ni!ic n aceast privin# ori nu a intervenit o n#elegere ulterioar n li!ba contractului din care s-a nscut litigiul ori ntr-o li!b de circula#ie interna#ional stabilit de tribunalul arbitral. +2,)ac o parte nu cunoa"te li!ba n care se desf"oar dezbaterea la cererea "i pe c&eltuiala ei tribunalul arbitral i asigur serviciile unui traductor. +-,Pr#ile pot s participe la dezbateri cu traductorul lor.

TITLUL IV Pro#edura ar*itral$


CAPITOLUL I >e(i6area tri*unalului ar*itral
Art) 02- Cererea de ar*itrare
+1,Bribunalul arbitral este sesizat de recla!ant printr-o cerere scris care va cuprinde5 a,nu!ele "i prenu!ele do!iciliul sau re"edin#a pr#ilor ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul lor. )e ase!enea cererea va cuprinde "i codul nu!eric personal sau dup caz codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului ori de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar ale recla!antului precu! "i ale p'r'tului dac sunt cunoscute de recla!ant. )ac recla!antul locuie"te n strintate va arta "i do!iciliul ales n ,o!'nia unde ur!eaz s i se fac toate co!unicrile privind procesul6 *,nu!ele prenu!ele "i calitatea celui care reprezint partea n litigiu c'nd este cazul ane%'ndu-se dovada calit#ii6 #,!en#ionarea conven#iei arbitrale ane%'ndu-se copie de pe contractul n care este inserat iar dac a fost conse!nat ntrun nscris separat ori s-a nc&eiat un co!pro!is copie de pe acesta6 d,obiectul "i valoarea cererii precu! "i calculul prin care s-a a$uns la deter!inarea acestei valori6 e,!otivele de fapt "i de drept precu! "i probele pe care se nte!eiaz cererea6 ',nu!ele prenu!ele "i do!iciliul !e!brilor tribunalului arbitral6 !,se!ntura pr#ii. +2,Cererea se poate face printr-un proces-verbal nc&eiat n fa#a tribunalului arbitral "i se!nat de pr#i sau nu!ai de recla!ant precu! "i de arbitri.

Art) 02/ Comuni#area #ererii ar*itrale


,ecla!antul va co!unica p'r'tului precu! "i fiecrui arbitru copie de pe cererea de arbitrare "i de pe nscrisurile ane%ate.

Art) 020 1ntm"inarea

+1,(n ter!en de ?; de zile de la pri!irea copiei de pe cererea de arbitrare p'r'tul va face nt'!pinare cuprinz'nd e%cep#iile privind cererea recla!antului rspunsul n fapt "i n drept la aceast cerere probele propuse n aprare precu! "i n !od corespunztor celelalte !en#iuni prevzute la art. 9=? pentru cererea de arbitrare. +2,/%cep#iile "i alte !i$loace de aprare care nu au fost artate prin nt'!pinare trebuie invocate sub sanc#iunea decderii cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat la care partea a fost legal citat. +-,)ac tribunalul arbitral apreciaz c nedepunerea nt'!pinrii $ustific a!'narea solu#ionrii litigiului p'r'tul va putea fi obligat la plata c&eltuielilor de arbitrare cauzate prin a!'nare. +/,)ispozi#iile art. 9=: se aplic n !od corespunztor.

Art) 022 Cererea re#on%en.ional$


+1,)ac p'r'tul are preten#ii !potriva recla!antului deriv'nd din acela"i raport $uridic el poate face cerere reconven#ional. +2,Cererea reconven#ional va fi introdus n cadrul ter!enului pentru depunerea nt'!pinrii sau cel !ai t'rziu p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care p'r'tul a fost legal citat "i trebuie s ndeplineasc acelea"i condi#ii ca "i cererea principal.

CAPITOLUL II ?ude#ata
Art) 027 Di("o6i.iile !enerale
+1,-udecata arbitral se desf"oar potrivit regulilor procedurale stabilite la art. 9=D. +2,Cu toate acestea principiile funda!entale ale procesului civil prevzute la art. 9 alin. (1) teza a 11-a art. D-1; art. 10-1= art. 19-01 art. 00 alin. (1) (0) (:) (9) "i (=) "i la art. 0? sunt aplicabile n !od corespunztor "i n procedura arbitral.

Art) 028 Re!ulile de "ro#edur$ a"li#a*ile


+1,Pr#ile pot stabili n conven#ia arbitral regulile de procedur aplicabile arbitra$ului sau i pot !puternici pe arbitri s stabileasc aceste reguli. .ceste reguli se co!pleteaz dac este cazul cu prevederile prezentei cr#i. +2,C'nd pr#ile recurg la arbitra$ul institu#ionalizat se aplic dispozi#iile art. =;D alin. (?). +-,(n toate celelalte cazuri procedura arbitral este cea stabilit de prezenta carte.

Art) 029 Comuni#area a#telor de "ro#edur$


+1,Co!unicarea ntre pr#i sau ctre pr#i a nscrisurilor litigiului a cita#iilor &otr'rilor arbitrale "i nc&eierilor de "edin# se face prin scrisoare reco!andat cu con#inut declarat "i confir!are de pri!ire. (n"tiin#area pr#ilor cu privire la alte !suri luate de tribunalul arbitral poate fi fcut "i prin telefa% po"t electronic sau prin alte !i$loace ce asigur trans!iterea te%tului actului "i confir!area pri!irii acestuia. +2,(nscrisurile pot fi n!'nate "i personal pr#ii sub se!ntur. +-,)ovezile de co!unicare se depun la dosar.

Art) 070 Veri'i#area do(arului


+1,(ndat dup e%pirarea ter!enului pentru depunerea nt'!pinrii tribunalul arbitral verific stadiul pregtirii litigiului pentru dezbatere "i dac va socoti necesar va dispune !surile corespunztoare pentru co!pletarea dosarului. +2,)up aceast verificare "i dac este cazul dup co!pletarea dosarului tribunalul arbitral fi%eaz ter!en de dezbatere a litigiului "i dispune citarea pr#ilor.

Art) 071 Veri'i#area #om"eten.ei


+1,@a pri!ul ter!en de $udecat cu procedura legal ndeplinit tribunalul arbitral "i verific propria sa co!peten# de a solu#iona litigiul. +2,)ac tribunalul arbitral &otr"te c este co!petent conse!neaz acest lucru ntr-o nc&eiere care se poate desfiin#a nu!ai prin ac#iunea n anulare introdus !potriva &otr'rii arbitrale confor! art. 999. +-,)ac tribunalul arbitral &otr"te c nu este co!petent s solu#ioneze litigiul cu care a fost sesizat "i declin co!peten#a printr-o &otr're !potriva creia nu se poate for!ula ac#iunea n anulare prevzut la art. 999.

Art) 072 Termenul de #itare


(ntre data pri!irii cita#iei "i ter!enul de dezbatere trebuie s e%iste un interval de ti!p de cel pu#in 19 zile.

Art) 07- Parti#i"area ter.ilor


+1,Ber#ii pot participa la procedura arbitral n condi#iile art. =;->= dar nu!ai cu acordul lor "i al tuturor pr#ilor. Cu toate acestea interven#ia accesorie este ad!isibil "i fr ndeplinirea acestei condi#ii. +2,)ispozi#iile art. 9>0 se aplic n !od corespunztor.

Art) 07/ A*(en.a unei "$r.i


8eprezentarea pr#ii legal citate nu !piedic dezbaterea litigiului afar nu!ai dac partea lips nu va cere cel !ai t'rziu cu ? zile nainte de data pentru care a fost stabilit dezbaterea a!'narea acesteia pentru !otive te!einice ncuno"tin#'nd n acela"i ter!en "i cealalt parte precu! "i arbitrii. .precierea te!einiciei !otivelor absen#ei uneia dintre pr#i precu! "i a !otivelor pentru care absen#a $ustific a!'narea dezbaterii este de co!peten#a e%clusiv a tribunalului arbitral &otr'rea acestuia nefiind supus niciunei ci de atac.

Art) 070 >oli#itarea <ude#$rii 5n li"($


+ricare dintre pr#i poate cere n scris ca solu#ionarea litigiului s se fac n lipsa sa pe baza probelor aflate la dosar. )ispozi#iile art. 9>0 se aplic n !od corespunztor.

Art) 072 A*(en.a am*elor "$r.i


+1,)ac a!bele pr#i de"i legal citate nu se prezint la ter!en tribunalul arbitral va solu#iona litigiul n afar de cazul n care s-a cerut a!'narea pentru !otive te!einice. .precierea te!einiciei !otivelor a!'nrii este de co!peten#a e%clusiv a tribunalului arbitral &otr'rea acestuia nefiind supus niciunei ci de atac.

+2,C&iar dac pr#ile nu solicit a!'narea solu#ionrii litigiului tribunalul arbitral poate s a!'ne $udecarea acestuia cit'nd pr#ile dac apreciaz c prezen#a lor la dezbatere este necesar sau acord'nd un ter!en pentru ca pr#ile s "i poat for!ula concluziile n scris.

Art) 077 M$(urile a(i!ur$torii


+1,(naintea sau n cursul arbitra$ului oricare dintre pr#i poate cere tribunalului prevzut la art. 9?9 s ncuviin#eze !suri asigurtorii "i !suri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau s constate anu!ite !pre$urri de fapt. +2,@a aceast cerere se vor ane%a n copie cererea de arbitrare sau n lips dovada co!unicrii prevzute la art. 99; alin. (0) precu! "i conven#ia arbitral. +-,(ncuviin#area acestor !suri va fi adus la cuno"tin#a tribunalului arbitral de ctre partea care le-a cerut. +/,(n cursul arbitra$ului !surile asigurtorii "i !surile provizorii precu! "i constatarea anu!itor !pre$urri de fapt pot fi ncuviin#ate "i de tribunalul arbitral. (n caz de !potrivire e%ecutarea acestor !suri se dispune de ctre instan#a $udectoreasc potrivit prevederilor alin. (1).

Art) 078 >ar#ina "ro*ei


+1,<iecare dintre pr#i are sarcina s dovedeasc faptele pe care "i nte!eiaz n litigiu preten#ia sau aprarea. +2,(n vederea solu#ionrii litigiului tribunalul arbitral poate cere pr#ilor e%plica#ii scrise cu privire la obiectul cererii "i faptele litigiului "i poate dispune ad!inistrarea oricror probe prevzute de lege.

Art) 079 Pro"unerea "ro*elor


+1,Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau prin nt'!pinare nu vor !ai putea fi invocate n cursul arbitra$ului n afar de cazurile prevzute la art. 0:D alin. (0). +2,Bribunalul arbitral are co!peten#a e%clusiv de a decide asupra utilit#ii pertinen#ei "i concluden#ei probelor propuse de pr#i. Cu consultarea pr#ilor tribunalul arbitral poate fi%a ter!ene-li!it pentru ad!inistrarea probelor ncuviin#ate. )up e%pirarea acestor ter!ene ad!inistrarea probei nu !ai poate avea loc dec't dac tribunalul arbitral apreciaz c aceasta este esen#ial pentru solu#ionarea corect a litigiului.

Art) 080 Admini(trarea "ro*elor


+1,.d!inistrarea probelor se efectueaz n "edin#a tribunalului arbitral. .cesta poate dispune ca ad!inistrarea probelor s fie efectuat n fa#a supraarbitrului sau cu acordul pr#ilor n fa#a unui arbitru din co!punerea tribunalului arbitral. +2,)ac una dintre pr#i de#ine un !i$loc de prob tribunalul arbitral poate ordona nf#i"area lui.

Art) 081 Audierea martorilor &i a e="er.ilor


+1,Aartorii "i e%per#ii sunt audia#i fr prestare de $ur!'nt. +2,.udierea !artorilor "i a e%per#ilor poate fi fcut la cererea sau cu consi!#!'ntul acestora "i la locuin#a ori la locul unde "i desf"oar activitatea. )e ase!enea tribunalul arbitral le cere s rspund n scris ntrebrilor puse acord'nd un ter!en n acest scop. +-,Bribunalul arbitral nu poate s recurg la !i$loace de constr'ngere "i nici s aplice sanc#iuni !artorilor sau e%per#ilor. Pentru luarea acestor !suri pr#ile se pot adresa tribunalului prevzut la art. 9?9.

Art) 082 In'orma.iile de.inute de autorit$.ile "u*li#e


+1,Bribunalul arbitral poate solicita infor!a#ii scrise autorit#ilor publice n legtur cu actele "i ac#iunile acestora care sunt necesare pentru solu#ionarea cauzei. +2,)ac autoritatea public refuz trans!iterea infor!a#iilor de"i nu sunt ndeplinite condi#iile art. 090 alin. (0) pr#ile sau arbitrii pot sesiza tribunalul prevzut la art. 9?9 care va lua !surile prevzute la art. 090 alin. (1).

Art) 08- A"re#ierea "ro*elor


.precierea probelor se face de ctre arbitri potrivit inti!ei lor convingeri.

Art) 08/ Cererile &i e=#e".iile


+1,+rice e%cep#ie privind e%isten#a "i validitatea conven#iei arbitrale constituirea tribunalului arbitral li!itele nsrcinrii arbitrilor "i desf"urarea procedurii p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care partea a fost legal citat trebuie ridicat sub sanc#iunea decderii cel !ai t'rziu la acest ter!en dac nu s-a stabilit un ter!en !ai scurt. +2,+rice cereri "i orice nscrisuri vor fi depuse cel !ai t'rziu p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care pr#ile au fost legal citate. )ispozi#iile art. 9>9 se aplic n !od corespunztor. +-,8eregularitatea actelor de procedur se acoper dac nu a fost invocat de cel interesat la ter!enul la care s-a produs ori dac a lipsit la acel ter!en la pri!ul ter!en de $udecat la care a fost prezent ori legal citat dup producerea neregularit#ii "i nainte de a se pune concluzii n fond.

Art) 080 1n#3eierea de &edin.$


+1,)ezbaterile arbitrale vor fi conse!nate n nc&eierea de "edin#. +2,+rice dispozi#ie a tribunalului arbitral va fi conse!nat n nc&eiere "i va fi !otivat. +-,(nc&eierea de "edin# va cuprinde pe l'ng !en#iunile prevzute la art. 99: alin. (1) lit. a) "i b) "i ur!toarele !en#iuni5 a,o scurt descriere a desf"urrii "edin#ei6 *,cererile "i sus#inerile pr#ilor6 #,!otivele pe care se spri$in !surile dispuse6 d,dispozitivul6 e,se!nturile arbitrilor cu observarea prevederilor art. 99? alin. (?). +/,)ispozi#iile art. 99: alin. (?) se aplic n !od corespunztor. +0,Pr#ile au dreptul s ia cuno"tin# de con#inutul nc&eierilor "i de actele dosarului. @a cererea pr#ilor sau din oficiu tribunalul arbitral poate ndrepta sau co!pleta nc&eierea de "edin# printr-o alt nc&eiere. Pr#ilor li se co!unic la cerere copie de pe nc&eierea de "edin#.

CAPITOLUL III C3eltuielile ar*itrale


Art) 082 C3eltuielile ar*itrale
+1,C&eltuielile pentru organizarea "i desf"urarea arbitra$ului precu! "i onorariile arbitrilor c&eltuielile de ad!inistrare a probelor c&eltuielile de deplasare a pr#ilor arbitrilor e%per#ilor !artorilor se suport potrivit n#elegerii dintre pr#i. +2,(n lipsa unei ase!enea n#elegeri c&eltuielile arbitrale se suport de partea care a pierdut litigiul integral dac cererea de arbitrare este ad!is n totalitate sau propor#ional cu ceea ce s-a acordat dac cererea este ad!is n parte.

Art) 087 Onorariul ar*itrilor


+1,Bribunalul arbitral poate evalua n !od provizoriu cuantu!ul onorariilor arbitrilor "i poate obliga pr#ile s conse!neze potrivit dispozi#iilor sale su!a respectiv prin contribu#ie egal. +2,Pr#ile pot fi obligate solidar la plat. +-,)ac p'r'tul nu "i ndepline"te obliga#ia care i revine potrivit alin. (1) n ter!enul stabilit de tribunalul arbitral recla!antul va conse!na ntreaga su! ur!'nd ca prin &otr'rea arbitral s se stabileasc cuantu!ul final al onorariilor cuvenite arbitrilor precu! "i !odul de suportare de ctre pr#i.

Art) 088 Plata anti#i"at$ a #3eltuielilor


+1,Bribunalul arbitral poate obliga pr#ile sau pe fiecare dintre ele la avansarea oricror c&eltuieli necesare pentru organizarea "i desf"urarea arbitra$ului. +2,Bribunalul arbitral poate s nu dea curs arbitra$ului p'n la conse!narea avansarea sau plata su!elor prevzute n prezentul capitol.

Art) 089 Veri'i#area #3eltuielilor


@a cererea oricreia dintre pr#i tribunalul prevzut la art. 9?9 va e%a!ina te!einicia !surilor dispuse de tribunalul arbitral "i va stabili prin nc&eiere e%ecutorie "i care nu este supus niciunei ci de atac cuantu!ul onorariilor arbitrilor "i al celorlalte c&eltuieli arbitrale precu! "i !odalit#ile de conse!nare de avansare sau de plat.

Art) 090 Plata onorariilor


+1,Plata onorariilor arbitrilor se va face dup co!unicarea ctre pr#i a &otr'rii arbitrale. +2,)ac arbitra$ul se ntrerupe fr a se pronun#a o &otr're onorariile arbitrilor pentru activitatea depus se reduc n !od corespunztor.

Art) 091 Re!ulari6area #3eltuielilor


+rice diferen# n plus sau n !inus de c&eltuieli arbitrale se regularizeaz cel !ai t'rziu prin &otr'rea arbitral "i se plte"te p'n la co!unicarea &otr'rii ctre pr#i. 3otr'rea nu se va co!unica dac este cazul p'n la plata diferen#ei.

CAPITOLUL IV Fot$rrea ar*itral$


Art) 092 >olu.ionarea liti!iului
+1,Bribunalul arbitral solu#ioneaz litigiul n te!eiul contractului principal "i al nor!elor de drept aplicabile #in'nd sea!a c'nd este cazul "i de uzan#e sau reguli profesionale. +2,Pe baza acordului e%pres al pr#ilor tribunalul arbitral poate solu#iona litigiul n ec&itate.

Art) 09- Deli*erarea &i "ronun.area


+1,(n toate cazurile pronun#area trebuie s fie precedat de deliberarea n secret a arbitrilor n !odalitatea stabilit de conven#ia arbitral sau n lips de tribunalul arbitral. +2,Pronun#area poate fi a!'nat cu cel !ult 01 de zile sub condi#ia ncadrrii n ter!enul arbitra$ului stabilit potrivit art. 999. +-,3otr'rea se ia cu !a$oritatea de voturi. +/,)up deliberare se va ntoc!i o !inut care va cuprinde pe scurt con#inutul dispozitivului &otr'rii "i n care se va arta c'nd este cazul opinia !inoritar.

Art) 09/ Fot$rrea ar*itral$


+1,3otr'rea arbitral se redacteaz n scris "i trebuie s cuprind5 a,co!ponen#a no!inal a tribunalului arbitral locul "i data pronun#rii &otr'rii6 *,nu!ele "i prenu!ele pr#ilor do!iciliul ori re"edin#a lor sau dup caz denu!irea "i sediul nu!ele "i prenu!ele reprezentan#ilor pr#ilor precu! "i ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului6 #,!en#ionarea conven#iei arbitrale n te!eiul creia s-a procedat la arbitra$6 d,obiectul litigiului "i sus#inerile pe scurt ale pr#ilor6 e,!otivele de fapt "i de drept ale &otr'rii iar n cazul arbitra$ului n ec&itate !otivele care sub acest aspect nte!eiaz solu#ia6 ',dispozitivul6 !,se!nturile tuturor arbitrilor sub rezerva art. 99? alin. (?) "i dac este cazul se!ntura asistentului arbitral. +2,(n cazul n care &otr'rea arbitral se refer la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate "iEsau de constituirea altui drept real asupra unui bun i!obil &otr'rea arbitral se va prezenta instan#ei sau notarului public pentru a ob#ine dup caz nvestirea cu titlul e%ecutoriu sau un act autentic notarial n baza cruia dup verificrile i!puse de lege efectuate de ctre instan#a de $udecat sau de ctre notarul public "i dup ac&itarea de ctre pr#i a i!pozitului privind transferul dreptului de proprietate se va proceda la nregistrarea n cartea funciar "i se va realiza transferul de proprietate "iEsau constituirea altului drept real asupra bunului i!obil n cauz. +-,.rbitrul care a avut o alt prere va redacta "i va se!na opinia separat cu artarea considerentelor pe care aceasta se spri$in. .ceast regul se aplic n !od corespunztor "i n cazul n care e%ist opinie concurent.

Art) 090 L$murirea4 #om"letarea &i 5ndre"tarea 3ot$rrii

+1,(n cazul n care sunt necesare l!uriri cu privire la n#elesul ntinderea sau aplicarea dispozitivului &otr'rii ori acesta cuprinde dispozi#ii potrivnice oricare dintre pr#i poate cere tribunalului arbitral s l!ureasc dispozitivul sau s nlture dispozi#iile potrivnice. +2,)ac prin &otr'rea pronun#at tribunalul arbitral a o!is s se pronun#e asupra unui capt de cerere asupra unei cereri cone%e sau incidentale oricare dintre pr#i poate solicita co!pletarea ei. +-,Cererea de l!urire sau de co!pletare se for!uleaz potrivit alin. (1) respectiv alin. (0) n ter!en de 1; zile de la data pri!irii &otr'rii "i se solu#ioneaz de tribunalul arbitral prin &otr're separat cu citarea pr#ilor. +/,Ire"elile !ateriale din te%tul &otr'rii arbitrale sau alte gre"eli evidente care nu sc&i!b fondul solu#iei precu! "i gre"elile de calcul pot fi ndreptate prin nc&eiere la cererea oricreia dintre pr#i for!ulat n ter!enul prevzut la alin. (?) sau din oficiu. Pr#ile vor fi citate dac tribunalul arbitral apreciaz c este necesar. +0,3otr'rea de l!urire sau de co!pletare ori nc&eierea de ndreptare se pronun# de ndat "i face parte integrant din &otr'rea arbitral. +2,Pr#ile nu pot fi obligate la plata c&eltuielilor legate de l!urirea co!pletarea sau ndreptarea &otr'rii.

Art) 092 Comuni#area 3ot$rrii


+1,3otr'rea arbitral va fi co!unicat pr#ilor n ter!en de cel !ult o lun de la data pronun#rii ei. +2,@a cererea oricreia dintre pr#i tribunalul arbitral i va elibera o dovad privind co!unicarea &otr'rii n condi#iile alin. (1).

Art) 097 E'e#tele 3ot$rrii ar*itrale


3otr'rea arbitral co!unicat pr#ilor este definitiv "i obligatorie.

Art) 098 P$(trarea do(arului


(n ter!en de ?; de zile de la data co!unicrii &otr'rii sau de la data l!uririi co!pletrii ori ndreptrii ei potrivit art. 999 tribunalul arbitral va depune dosarul litigiului la tribunalul prevzut la art. 9?9 ata"'nd "i dovezile de co!unicare a &otr'rii arbitrale.

TITLUL V De('iin.area 3ot$rrii ar*itrale


Art) 099 A#.iunea 5n anulare
+1,3otr'rea arbitral poate fi desfiin#at nu!ai prin ac#iune n anulare pentru unul dintre ur!toarele !otive5 a,litigiul nu era susceptibil de solu#ionare pe calea arbitra$ului6 *,tribunalul arbitral a solu#ionat litigiul fr s e%iste o conven#ie arbitral sau n te!eiul unei conven#ii nule ori inoperante6 #,tribunalul arbitral nu a fost constituit n confor!itate cu conven#ia arbitral6 d,partea a lipsit la ter!enul la care au avut loc dezbaterile "i procedura de citare nu a fost legal ndeplinit6 e,&otr'rea a fost pronun#at dup e%pirarea ter!enului arbitra$ului prevzut la art. 999 de"i cel pu#in una dintre pr#i a declarat c n#elege s invoce caducitatea iar pr#ile nu au fost de acord cu continuarea $udec#ii potrivit art. 9=; alin. (1) "i (0)6 ',tribunalul arbitral s-a pronun#at asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori a dat !ai !ult dec't s-a cerut6 !,&otr'rea arbitral nu cuprinde dispozitivul "i !otivele nu arat data "i locul pronun#rii ori nu este se!nat de arbitri6 3,&otr'rea arbitral ncalc ordinea public bunele !oravuri ori dispozi#ii i!perative ale legii. +2,8u !ai pot fi invocate ca !otive pentru anularea &otr'rii arbitrale neregularit#ile care nu au fost ridicate potrivit art. 9D: alin. (1) "i (?) sau care pot fi re!ediate pe calea prevzut la art. 999. +-,Pentru dovedirea !otivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi dec't nscrisuri.

Art) 200 Renun.area la a#.iunea 5n anulare


+1,Pr#ile nu pot renun#a prin conven#ia arbitral la dreptul de a introduce ac#iunea n anulare !potriva &otr'rii arbitrale. +2,,enun#area la acest drept se poate face nu!ai dup pronun#area &otr'rii arbitrale.

Art) 201 In(tan.a #om"etent$


Co!peten#a de a $udeca ac#iunea n anulare revine cur#ii de apel n circu!scrip#ia creia a avut loc arbitra$ul.

Art) 202 Termenul de e=er#itare


.c#iunea n anulare va fi introdus la curtea de apel n ter!en de o lun de la data co!unicrii &otr'rii arbitrale. )ac s-a for!ulat o cerere potrivit art. 999 ter!enul curge de la data co!unicrii &otr'rii sau dup caz a nc&eierii prin care a fost solu#ionat cererea.

Art) 20- >u("endarea e=e#ut$rii


Curtea de apel va putea suspenda e%ecutarea &otr'rii arbitrale !potriva creia a fost introdus ac#iunea n anulare. )ispozi#iile art. :>D alin. (0)-(=) "i (D) se aplic n !od corespunztor.

Art) 20/ ?ude#area a#.iunii 5n anulare


+1,Curtea de apel va $udeca ac#iunea n anulare n co!pletul prevzut de lege pentru $udecarea recursului. +2,(nt'!pinarea este obligatorie. )ispozi#iile art. 0;;-0;? sunt aplicabile n !od corespunztor. +-,.d!i#'nd ac#iunea curtea de apel va anula &otr'rea arbitral "i5 a,n cazurile prevzute la art. 999 alin. (1) lit. a) b) "i e) va tri!ite cauza spre $udecat instan#ei co!petente s o solu#ioneze potrivit legii6 *,n celelalte cazuri prevzute la art. 999 alin. (1) dac litigiul este n stare de $udecat se va pronun#a n fond n li!itele conven#iei arbitrale. )ac ns pentru a &otr n fond este nevoie de noi probe curtea se va pronun#a n fond dup ad!inistrarea lor. (n acest din ur! caz curtea va pronun#a !ai nt'i &otr'rea de anulare "i dup ad!inistrarea probelor &otr'rea asupra fondului. +/,3otr'rile cur#ii de apel pronun#ate potrivit alin. (?) sunt definitive.

TITLUL VI E=e#utarea 3ot$rrii ar*itrale

Art) 200 E=e#utarea de *un$%oie


3otr'rea arbitral se aduce la ndeplinire de bunvoie de ctre partea !potriva creia s-a pronun#at de ndat sau n ter!enul artat n cuprinsul acesteia.

Art) 202 E=e#utarea (ilit$


+1,Pentru a fi e%ecutat silit &otr'rea arbitral se nveste"te cu for!ul e%ecutorie. +2,Cererea de nvestire se va solu#iona de tribunalul prevzut la art. 9?9 potrivit legii. )ac e%ist ndoieli cu privire la regularitatea &otr'rii arbitrale pr#ile vor fi citate. +-,3otr'rea arbitral nvestit cu for!ul e%ecutorie constituie titlu e%ecutoriu "i se e%ecut silit ntoc!ai ca "i o &otr're $udectoreasc.

TITLUL VII Ar*itra<ul in(titu.ionali6at


Art) 207 No.iunea
+1,.rbitra$ul institu#ionalizat este acea for! de $urisdic#ie arbitral care se constituie "i func#ioneaz n !od per!anent pe l'ng o organiza#ie sau o institu#ie intern ori interna#ional sau ca organiza#ie neguverna!ental de interes public de sine stttoare n condi#iile legii pe baza unui regula!ent propriu aplicabil n cazul tuturor litigiilor supuse ei spre solu#ionare potrivit unei conven#ii arbitrale. .ctivitatea arbitra$ului institu#ionalizat nu are caracter econo!ic "i nu ur!re"te ob#inerea de profit. +2,(n regle!entarea "i desf"urarea activit#ii $urisdic#ionale arbitra$ul institu#ionalizat este autono! n raport cu institu#ia care l-a nfiin#at. .ceasta va stabili !surile necesare pentru garantarea autono!iei.

Art) 208 Ale!erea ar*itra<ului in(titu.ionali6at


+1,Pr#ile prin conven#ia arbitral pot supune solu#ionarea litigiilor dintre ele unei anu!ite instan#e arbitrale apar#in'nd arbitra$ului institu#ionalizat. +2,(n caz de contrarietate ntre conven#ia arbitral "i regula!entul arbitra$ului institu#ionalizat la care aceasta tri!ite va prevala conven#ia arbitral. +-,)ac pr#ile nu au convenit altfel se vor aplica regulile de procedur ale arbitra$ului institu#ionalizat n vigoare la !o!entul sesizrii acestuia.

Art) 209 Ar*itrii


+1,.rbitra$ul institu#ionalizat poate ntoc!i liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. .ceste liste nu au caracter obligatoriu. +2,(n cazul n care pr#ile nu se n#eleg asupra arbitrului unic ori c'nd o parte nu nu!e"te arbitrul sau c'nd cei 0 arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului autoritatea de dese!nare este pre"edintele arbitra$ului institu#ionalizat afar nu!ai dac regulile de procedur ale acestuia sau pr#ile nsele nu dispun altfel. +-,+rganiza#iile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru aprarea intereselor unei categorii profesionale nu pot s nu!easc arbitri dintre !e!brii lor n cazurile n care acestea sunt n litigiu cu ter#ii.

Art) 210 Re!ulile ar*itrale


+1,,egulile de procedur ale arbitra$ului institu#ionalizat se adopt de ctre conducerea acestuia potrivit nor!elor sale de func#ionare stabilite prin actul de nfiin#are. +2,Prin dese!narea unui anu!it arbitra$ institu#ionalizat ca fiind co!petent n solu#ionarea unui anu!it litigiu sau tip de litigii pr#ile opteaz auto!at pentru aplicarea regulilor sale de procedur. +rice derogare de la aceast prevedere este nul afar nu!ai dac #in'nd sea!a de condi#iile spe#ei "i de con#inutul regulilor de procedur indicate de pr#i ca fiind aplicabile conducerea arbitra$ului institu#ionalizat co!petent decide c pot fi aplicate "i regulile alese de pr#i stabilind dac aplicarea acestora din ur! este efectiv sau prin analogie. +-,)ac pr#ile nu au convenit altfel se vor aplica regulile de procedur ale arbitra$ului institu#ionalizat n vigoare la !o!entul sesizrii acestuia. +/,)reptul la aprare al pr#ilor n litigiu "i contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate. +0,(n cazul arbitra$ului organizat de o institu#ie per!anent dosarul se pstreaz la acea institu#ie.

Art) 211 C3eltuielile ar*itrale


(n cazul arbitra$ului organizat de o institu#ie per!anent ta%ele pentru organizarea arbitra$ului onorariile arbitrilor precu! "i celelalte c&eltuieli arbitrale se stabilesc "i se pltesc confor! regula!entului acelei institu#ii.

Art) 212 Re'u6ul (olu.ion$rii liti!iului


)ac organiza#ia sau institu#ia prevzut la art. =;> refuz s organizeze arbitra$ul conven#ia arbitral r!'ne valabil iar litigiul dintre pr#i va fi solu#ionat potrivit prevederilor prezentei cr#i.

CARTEA V De("re e=e#utarea (ilit$ TITLUL I Di("o6i.ii !enerale


CAPITOLUL I >#o"ul &i o*ie#tul e=e#ut$rii (ilite
Art) 21- 1nde"linirea o*li!a.iilor "re%$6ute 5n titlul e=e#utoriu
+1,+bliga#ia stabilit prin &otr'rea unei instan#e sau printr-un alt titlu e%ecutoriu se aduce la ndeplinire de bunvoie. +2,(n cazul n care debitorul nu e%ecut de bunvoie obliga#ia sa aceasta se aduce la ndeplinire prin e%ecutare silit care ncepe odat cu sesizarea organului de e%ecutare potrivit dispozi#iilor prezentei cr#i dac prin lege special nu se prevede altfel. +-,/%ecutarea silit are loc n oricare dintre for!ele prevzute de lege si!ultan sau succesiv p'n la realizarea dreptului recunoscut prin titlul e%ecutoriu ac&itarea dob'nzilor penalit#ilor sau a altor su!e acordate potrivit legii prin titlu precu! "i a c&eltuielilor de e%ecutare.

Art) 21/ Or!anul de e=e#utare


/%ecutarea silit a oricrui titlu e%ecutoriu cu e%cep#ia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului *niunii /uropene "i bugetului Co!unit#ii /uropene a /nergiei .to!ice se realizeaz nu!ai de ctre e%ecutorul $udectoresc c&iar dac prin legi speciale se dispune altfel.

Art) 210 Modalit$.ile de e=e#utare


+1,/%ecutarea silit se efectueaz prin5 1)ur!rirea bunurilor !obile "i i!obile ale debitorului sau apar#in'nd ter#ilor #inu#i s rspund n condi#iile legii pentru obliga#iile debitorului n scopul ndestulrii creditorilor6 2)predarea ctre creditor a bunurilor prevzute n titlul e%ecutoriu ce sunt de#inute fr drept de debitor6 -)alte !suri prevzute de lege. +2,/%ecutarea unor obliga#ii de a face precu! nscrierea sau radierea unui drept act sau fapt dintr-un registru public e!iterea unei autoriza#ii eliberarea unui certificat sau predarea unui nscris "i altele ase!enea se ob#ine la si!pla cerere a persoanei ndrept#ite fcut n te!eiul unui titlu e%ecutoriu fr a fi necesar interven#ia e%ecutorului $udectoresc dac prin lege nu se dispune altfel.

Art) 212 Le!alitatea e=e#ut$rii (ilite


+1,/%ecutarea silit se face cu respectarea dispozi#iilor legii a drepturilor pr#ilor "i ale altor persoane interesate. +2,/ste interzis efectuarea de acte de e%ecutare de ctre alte persoane sau organe dec't cele prevzute la art. =1:.

Art) 217 Rolul (tatului 5n e=e#utarea (ilit$


7tatul este obligat s asigure prin agen#ii si e%ecutarea n !od pro!pt "i efectiv a &otr'rilor $udectore"ti "i a altor titluri e%ecutorii iar n caz de refuz cei vt!a#i au dreptul la repararea integral a pre$udiciului suferit.

Art) 218 Rolul a#ti% al e=e#utorului <ude#$tore(#


+1,(n tot cursul e%ecutrii e%ecutorul $udectoresc este obligat s aib rol activ struind prin toate !i$loacele ad!ise de lege pentru realizarea integral "i cu celeritate a obliga#iei prevzute n titlul e%ecutoriu cu respectarea dispozi#iilor legii a drepturilor pr#ilor "i ale altor persoane interesate. +2,)ac socote"te c este n interesul e%ecutrii e%ecutorul $udectoresc i va cere debitorului n condi#iile legii l!uriri n scris n legtur cu veniturile "i bunurile sale inclusiv cele aflate n proprietate co!un pe cote-pr#i sau n devl!"ie asupra crora se poate efectua e%ecutarea cu artarea locului unde se afl acestea precu! "i pentru a-l deter!ina s e%ecute de bunvoie obliga#ia sa art'ndu-i consecin#ele la care s-ar e%pune n cazul continurii e%ecutrii silite. (n toate cazurile debitorul va fi infor!at cu privire la cuantu!ul esti!ativ al c&eltuielilor de e%ecutare. +-,,efuzul ne$ustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da l!uririle necesare precu! "i darea cu rea-credin# de infor!a#ii inco!plete atrag rspunderea acestuia pentru toate pre$udiciile cauzate precu! "i aplicarea sanc#iunii prevzute la art. 1D? alin. (0).

Art) 219 O*li!a.iile (u(#e"ti*ile de e=e#utare (ilit$


+1,Pot fi e%ecutate silit obliga#iile al cror obiect const n plata unei su!e de bani predarea unui bun ori a folosin#ei acestuia desfiin#area unei construc#ii a unei planta#ii ori a altei lucrri ncredin#area !inorului stabilirea locuin#ei "i vizitarea acestuia sau n luarea unei alte !suri stabilite prin titlul e%ecutoriu. +2,(n cazul n care prin titlul e%ecutoriu au fost acordate dob'nzi penalit#i sau alte su!e fr s fi fost stabilit cuantu!ul acestora ele vor fi calculate de e%ecutorul $udectoresc potrivit legii. +-,)ac prin titlul e%ecutoriu au fost acordate dob'nzi penalit#i sau alte ase!enea su!e care s poat fi stabilite potrivit alin. (0) e%ecutorul $udectoresc poate actualiza valoarea obliga#iei principale stabilite n bani indiferent de izvorul ei "i se va proceda la cererea creditorului la actualizarea acestei su!e. (n cazul n care titlul e%ecutoriu nu con#ine niciun ase!enea criteriu e%ecutorul $udectoresc va proceda la cererea creditorului la actualizare n func#ie de rata infla#iei calculat de la data c'nd &otr'rea $udectoreasc a devenit e%ecutorie sau n cazul celorlalte titluri e%ecutorii de la data c'nd crean#a a devenit e%igibil "i p'n la data pl#ii efective a obliga#iei cuprinse n oricare dintre aceste titluri. +/,Pentru su!ele stabilite potrivit prezentului articol nc&eierea e%ecutorului $udectoresc este titlu e%ecutoriu.

Art) 220 Veniturile &i *unurile (u"u(e e=e#ut$rii


+1,4eniturile "i bunurile debitorului pot fi supuse e%ecutrii silite dac potrivit legii sunt ur!ribile "i nu!ai n !sura necesar pentru realizarea drepturilor creditorilor. +2,Cunurile supuse unui regi! special de circula#ie pot fi ur!rite nu!ai cu respectarea condi#iilor prevzute de lege.

Art) 221 1n.ele!erile "ri%ind e'e#tuarea e=e#ut$rii


(n tot cursul e%ecutrii silite sub supraveg&erea e%ecutorului $udectoresc creditorul "i debitorul pot conveni ca aceasta s se efectueze n total sau n parte nu!ai asupra veniturilor bne"ti sau altor bunuri ale debitorului ca v'nzarea bunurilor supuse ur!ririi s se fac prin bun nvoial sau ca plata obliga#iei s se fac n alt !od ad!is de lege.

Art) 222 Domeniul de a"li#are


+1,/%ecutarea silit poate fi pornit !potriva oricrei persoane fizice sau persoane $uridice de drept public sau de drept privat cu e%cep#ia acelora care beneficiaz n condi#iile legii de i!unitate de e%ecutare. +2,)ispozi#iile prezentei cr#i constituie dreptul co!un n !aterie de e%ecutare silit indiferent de izvorul sau de natura obliga#iilor cuprinse n titlul e%ecutoriu ori de calitatea $uridic a pr#ilor.

CAPITOLUL II Titlul e=e#utoriu


Art) 22- Temeiul e=e#ut$rii (ilite
+1,/%ecutarea silit se poate efectua nu!ai n te!eiul unei &otr'ri $udectore"ti ori al unui alt nscris care potrivit legii constituie titlu e%ecutoriu.

+2,Pentru a constitui titluri e%ecutorii &otr'rile $udectore"ti "i alte nscrisuri crora legea le recunoa"te putere e%ecutorie trebuie nvestite cu for!ul e%ecutorie n afar de cazul n care prin lege se dispune altfel.

Art) 22/ Fot$rrile e=e#utorii


7unt &otr'ri e%ecutorii5 1)&otr'rile definitive6 2)&otr'rile date n apel dac prin lege nu se prevede altfel6 -)&otr'rile date n pri! instan# fr drept de apel ori cele n legtur cu care pr#ile au convenit s e%ercite direct recursul potrivit art. :9? alin. (0)6 /)orice alte &otr'ri cu privire la care legea prevede c sunt e%ecutorii.

Art) 220 Fot$rrile de'initi%e


+1,7unt &otr'ri definitive5 1)&otr'rile care nu sunt supuse apelului "i nici recursului6 2)&otr'rile date n pri! instan# fr drept de apel neatacate cu recurs6 -)&otr'rile date n pri! instan# care nu au fost atacate cu apel6 /)&otr'rile date n apel fr drept de recurs precu! "i cele neatacate cu recurs6 0)&otr'rile date n recurs c&iar dac prin acestea s-a solu#ionat fondul pricinii6 2)orice alte &otr'ri care potrivit legii nu !ai pot fi atacate cu recurs. +2,3otr'rile prevzute la alin. (1) devin definitive la data e%pirrii ter!enului de e%ercitare a apelului ori recursului sau dup caz la data pronun#rii.

Art) 222 Fot$rrile <ude#$tore&ti &i alte 5n(#ri(uri #are (e 5n%e(te(# #u 'ormul$ e=e#utorie
7unt supuse nvestirii cu for!ul e%ecutorie5 1)&otr'rile e%ecutorii ale instan#elor $udectore"ti n afara celor prevzute la art. =0> pct. 1 "i 06 2)&otr'rile arbitrale6 -)nscrisurile autentice cu e%cep#ia actelor autentice notariale care constituie titluri e%ecutorii potrivit legii6 /)titlurile de credit sau alte nscrisuri crora legea le recunoa"te putere e%ecutorie.

Art) 227 Fot$rrile <ude#$tore&ti &i alte 5n(#ri(uri #are nu (e (u"un 5n%e(tirii #u 'ormul$ e=e#utorie
8u se nvestesc cu for!ul e%ecutorie5 1)&otr'rile $udectore"ti date n pri! instan# cu e%ecutare provizorie6 2)ordonan#ele "i nc&eierile pronun#ate de instan# "i declarate de lege e%ecutorii6 -)titlurile e%ecutorii europene pentru crean#e necontestate6 /)nc&eierile "i procesele-verbale ntoc!ite de e%ecutorii $udectore"ti care potrivit legii constituie titluri e%ecutorii6 0)actele autentice notariale care potrivit legii constituie titluri e%ecutorii.

Art) 228 E=e#utarea 3ot$rrilor (u"u(e #ontrolului <udi#iar


Punerea n e%ecutare a unei &otr'ri $udectore"ti e%ecutorii care poate fi ns atacat cu apel sau recurs se face nu!ai pe riscul creditorului care dac titlul este ulterior !odificat sau desfiin#at va fi #inut n condi#iile legii s l repun pe debitor n drepturile sale n tot sau n parte dup caz.

Art) 229 In(tan.a #om"etent$ "entru 5n%e(tire


+1,7unt co!petente a nvesti cu for!ul e%ecutorie5 1)pentru &otr'rile $udectore"ti e%ecutorii pri!a instan#6 2)pentru &otr'rile arbitrale tribunalul n circu!scrip#ia cruia a avut loc arbitra$ul6 -)pentru nscrisurile autentificate de un notar public altele dec't cele care potrivit legii constituie titluri e%ecutorii $udectoria n a crei circu!scrip#ie func#ioneaz notarul public6 /)pentru nscrisurile autentificate de autorit#ile diplo!atice sau consulare ro!'ne n strintate tribunalul locului unde ur!eaz a se face e%ecutarea6 0)pentru titlurile de credit sau alte nscrisuri crora legea le recunoa"te putere e%ecutorie $udectoria de la locul pl#ii. +2,)ac se refuz e!iterea titlului e%ecutoriu de ctre alte organe co!petente potrivit legii "i dac legea special nu prevede altfel creditorul poate face pl'ngere la $udectoria n circu!scrip#ia creia se afl organul care trebuia s e!it titlul e%ecutoriu n ter!en de 19 zile de la data c'nd a luat cuno"tin# de refuz.

Art) 2-0 1n%e(tirea #u 'ormul$ e=e#utorie


+1,Cererea creditorului de nvestire cu for!ul e%ecutorie se va solu#iona de ctre instan#a co!petent n ca!era de consiliu printr-o nc&eiere dat fr citarea pr#ilor. +2,1nstan#a va verifica5 a,dac nscrisul este susceptibil de nvestire potrivit art. =0=6 *,dac nscrisul dintre cele prevzute la art. =0= altul dec't o &otr're $udectoreasc ntrune"te toate condi#iile de fond "i de for! cerute de lege pentru validitatea actului $uridic sau a dreptului pe care l constat. +-,(nc&eierea prin care instan#a ad!ite cererea de nvestire cu for!ul e%ecutorie nu este supus niciunei ci de atac cu e%cep#ia contesta#iei la e%ecutare. +/,)ac instan#a respinge cererea de nvestire nc&eierea poate fi atacat cu recurs nu!ai de ctre creditor la instan#a ierar&ic superioar n ter!en de 9 zile de la co!unicare. +0,Prin cererea de nvestire cu for!ul e%ecutorie se va putea solicita "i ncuviin#area e%ecutrii silite dac a!bele cereri sunt de co!peten#a aceleia"i instan#e. (n acest caz instan#a se va pronun#a prin aceea"i nc&eiere asupra a!belor capete de cerere dispozi#iile alin. (1)-(:) "i cele ale art. =9:-=9= aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 2-1 Aormula e=e#utorie

+1,<or!ula e%ecutorie se aplic pe originalul titlului c'nd acesta se afl n posesia pr#ii iar n celelalte cazuri pe o copie legalizat dac legea nu prevede altfel. +2,/a are ur!torul cuprins5 F8oi Pre"edintele ,o!'nieiF (.ici ur!eaz cuprinsul &otr'rii sau dup caz al nscrisului.) F)! !puternicire "i ordon! e%ecutorilor $udectore"ti s pun n e%ecutare prezentul titlu. +rdon! agen#ilor for#ei publice s spri$ine ndeplinirea pro!pt "i efectiv a tuturor actelor de e%ecutare silit iar procurorilor s struie pentru ducerea la ndeplinire a titlului e%ecutoriu n condi#iile legii. 7pre credin# prezentul titlu s-a se!nat de...F (*r!eaz se!ntura pre"edintelui instan#ei "i a grefierului.)

Art) 2-2 Eli*erarea titlului e=e#utoriu


+1,(n vederea e%ecutrii silite titlul se nveste"te o singur dat cu for!ul e%ecutorie. +2,Bitlul se elibereaz pr#ii care a cerut nvestirea sau reprezentantului su artat n cererea de nvestire. +-,8u se vor elibera acelora"i pr#i !ai !ulte e%e!plare ale titlurilor nvestite cu for!ul e%ecutorie dec't cu ncuviin#area instan#ei $udectore"ti "i nu!ai dac acestea $ustific un interes legiti! respectiv dac e%ecutarea trebuie s se efectueze n diferite locuri sau &otr'rea s-a dat n folosul !ai !ultor creditori "i altele ase!enea. +/,Irefierul va !en#iona nu!ele persoanei creia i s-a eliberat e%e!plarul nvestit cu for!ula e%ecutorie at't pe e%e!plarul predat c't "i pe originalul &otr'rii iar n cazul altor titluri pe copia titlului r!as la dosar.

Art) 2-- De('iin.area titlului e=e#utoriu


)ac s-a desfiin#at titlul e%ecutoriu toate actele de e%ecutare efectuate n baza acestuia sunt desfiin#ate de drept dac prin lege nu se prevede altfel. (n acest caz sunt aplicabile dispozi#iile privitoare la ntoarcerea e%ecutrii.

CAPITOLUL III Parti#i"an.ii la e=e#utarea (ilit$


Art) 2-/ Enumerarea
+1,Participan#ii la e%ecutarea silit sunt5 1)pr#ile6 2)ter#ii garan#i6 -)creditorii intervenien#i6 /)instan#a de e%ecutare6 0)e%ecutorul $udectoresc6 2)Ainisterul Public6 7)agen#ii for#ei publice6 8)!artorii asisten#i e%per#ii interpre#ii "i al#i participan#i n condi#iile anu!e prevzute de lege. +2,)ispozi#iile art. :; "i ur!toarele se aplic n !od corespunztor "i participan#ilor la procedura de e%ecutare silit.

Art) 2-0 P$r.ile


+1,7unt pr#i n procedura de e%ecutare silit creditorul "i debitorul. +2,Calitatea de creditor sau de debitor se poate trans!ite oric'nd n cursul e%ecutrii silite potrivit dreptului co!un. (n acest caz actele de e%ecutare efectuate p'n la data trans!iterii calit#ii procesuale sunt opozabile n condi#iile legii succesorilor n drepturi ai creditorului sau ai debitorului dup caz.

Art) 2-2 Dre"turile "$r.ilor


+1,Creditorul "i debitorul au dreptul s asiste personal sau prin reprezentan#ii lor la efectuarea tuturor actelor de e%ecutare s ia cuno"tin# de actele dosarului de e%ecutare "i s ob#in adeverin#e "i copii de pe aceste acte certificate de e%ecutorul $udectoresc pe c&eltuiala pr#ii interesate iar atunci c'nd se consider vt!a#i n drepturile ori interesele lor legiti!e pot contesta actele de e%ecutare sau e%ecutarea silit ns"i n ter!enele "i condi#iile prevzute de lege. .cest drept l au "i alte persoane care $ustific un interes ocrotit de lege. +2,@a cererea debitorului e%ecutorul $udectoresc va aplica n condi#iile legii co!pensa#ia legal dintre crean#a prevzut n titlul a crui e%ecutare s-a cerut !potriva sa "i crean#a pe care el o opune pe baza unui alt titlu e%ecutoriu.

Art) 2-7 O*li!a.iile "$r.ilor


+1,Creditorul este obligat s acorde e%ecutorului $udectoresc la cererea acestuia spri$in efectiv pentru aducerea la ndeplinire n bune condi#ii a e%ecutrii silite pun'ndu-i la dispozi#ie "i !i$loacele necesare n acest scop. /l este obligat s avanseze c&eltuielile necesare ndeplinirii actelor de e%ecutare potrivit dispozi#iilor luate de e%ecutor. +2,)ebitorul este obligat sub sanc#iunile prevzute la art. 1D? alin. (0) s declare la cererea e%ecutorului toate bunurile sale !obile "i i!obile inclusiv cele aflate n proprietate co!un pe cote-pr#i sau n devl!"ie cu artarea locului n care acestea se afl precu! "i toate veniturile sale curente sau periodice. +-,)ebitorul ale crui bunuri au fost de$a sec&estrate este #inut s aduc la cuno"tin#a e%ecutorului care sec&estreaz acelea"i bunuri e%isten#a sec&estrului anterior "i identitatea organului de e%ecutare care l-a aplicat pred'nd e%ecutorului o copie a procesului-verbal de sec&estru.

Art) 2-8 Ter.ii !aran.i


+1,Creditorul n condi#iile legii poate ur!ri n li!ita crean#ei "i a accesoriilor acesteia conco!itent sau dup caz separat "i bunurile ter#ilor care au garantat plata datoriilor debitorului. (n acest caz dispozi#iile privitoare la drepturile "i obliga#iile debitorului se aplic n !od corespunztor "i ter#ilor garan#i n afar de cazul n care prin lege se dispune altfel. +2,C'nd se ur!re"te nu!ai ter#ul fide$usor ori garant ipotecar toate actele de e%ecutare vor fi co!unicate n acela"i ti!p "i debitorului principal care va fi introdus din oficiu n procedura de ur!rire silit.

Art) 2-9 Creditorii inter%enien.i

+rice creditor al debitorului poate n condi#iile art. =D; "i ur!toarele s intervin n procedura de e%ecutare silit aflat n curs p'n la data fi%rii de ctre e%ecutorul $udectoresc a ter!enului pentru valorificarea bunurilor ur!ribile iar dup depunerea sau conse!narea su!elor realizate din ur!rire poate s participe la distribuirea acestor su!e potrivit dispozi#iilor art. D9? "i ur!toarele.

Art) 2/0 Ter.ii


+rice ter# persoan vt!at printr-un act de e%ecutare silit poate solicita desfiin#area acestuia sau dup caz ncetarea e%ecutrii silite nse"i nu!ai pe calea contesta#iei la e%ecutare dac prin lege nu se dispune altfel.

Art) 2/1 In(tan.a de e=e#utare


+1,1nstan#a de e%ecutare este $udectoria n circu!scrip#ia creia se afl biroul e%ecutorului $udectoresc care face e%ecutarea n afara cazurilor n care legea dispune altfel. +2,1nstan#a de e%ecutare solu#ioneaz cererile de ncuviin#are a e%ecutrii silite $udec contesta#iile la e%ecutare precu! "i orice alte incidente aprute n cursul e%ecutrii silite cu e%cep#ia celor date de lege n co!peten#a altor instan#e sau organe. +-,3otr'rile pronun#ate de instan#a de e%ecutare sunt e%ecutorii "i pot fi atacate nu!ai cu apel n ter!en de 1; zile de la co!unicare dac prin lege nu se dispune altfel.

Art) 2/2 E=e#utorul <ude#$tore(#


+1,)ac prin lege nu se dispune altfel &otr'rile $udectore"ti "i celelalte titluri e%ecutorii se e%ecut de ctre e%ecutorul $udectoresc din circu!scrip#ia cur#ii de apel dup cu! ur!eaz5 a,n cazul ur!ririi silite a bunurilor i!obile al ur!ririi silite a fructelor prinse de rdcini "i al e%ecutrii silite directe i!obiliare e%ecutorul $udectoresc din circu!scrip#ia cur#ii de apel unde se afl i!obilul6 *,n cazul ur!ririi silite a bunurilor !obile "i al e%ecutrii silite directe !obiliare e%ecutorul $udectoresc din circu!scrip#ia cur#ii de apel unde se afl do!iciliul sau dup caz sediul debitorului6 #,n cazul e%ecutrii silite a obliga#iilor de a face "i a obliga#iilor de a nu face e%ecutorul $udectoresc din circu!scrip#ia cur#ii de apel unde ur!eaz s se fac e%ecutarea. +2,)ac bunurile ur!ribile !obile sau i!obile se afl n circu!scrip#iile !ai !ultor cur#i de apel este co!petent oricare dintre e%ecutorii $udectore"ti care func#ioneaz pe l'ng una dintre acestea. +-,)ac bunul !obil care face obiectul ur!ririi silite ori al e%ecutrii silite directe a fost !utat n ti!pul procedurii de e%ecutare co!petent teritorial este e%ecutorul $udectoresc care a nceput procedura de e%ecutare sau e%ecutorul $udectoresc din circu!scrip#ia cur#ii de apel unde a fost deplasat bunul. )ovada deplasrii bunului se poate face prin orice !i$loc de prob. .ctele de e%ecutare silit precu! "i orice acte "i lucrri efectuate anterior deplasrii bunului r!'n valabile. +/,8erespectarea dispozi#iilor prezentului articol atrage nulitatea necondi#ionat a actelor de procedur efectuate.

Art) 2/- Re#u6area e=e#utorilor <ude#$tore&ti


/%ecutorii $udectore"ti pot fi recuza#i nu!ai n cazurile "i n condi#iile prevzute la art. :1 "i ur!toarele din prezentul cod. Cererea de recuzare nu suspend de drept e%ecutarea. Cu toate acestea instan#a de e%ecutare poate dispune !otivat suspendarea e%ecutrii p'n la solu#ionarea cererii de recuzare prin nc&eiere care nu este supus niciunei ci de atac.

Art) 2// Com"eten.a) Cone=area e=e#ut$rilor


+1,C'nd privitor la acelea"i bunuri se efectueaz !ai !ulte e%ecutri silite de ctre e%ecutori $udectore"ti diferi#i instan#a de e%ecutare n circu!scrip#ia creia a nceput pri!a e%ecutare la cererea persoanei interesate sau a oricruia dintre e%ecutori le va cone%a dispun'nd s se fac o singur e%ecutare de ctre e%ecutorul $udectoresc care a ndeplinit actul de e%ecutare cel !ai naintat iar dac e%ecutrile sunt n acela"i stadiu de ctre e%ecutorul $udectoresc care a nceput cel dint'i e%ecutarea. +2,)ac au fost pornite e%ecutri silite de ctre un e%ecutor $udectoresc "i un e%ecutor fiscal asupra acelora"i bunuri ale debitorului instan#a va dispune cone%area n favoarea e%ecutorului $udectoresc. +-,(n cazul n care dispune cone%area e%ecutrilor instan#a prin nc&eiere se va pronun#a "i asupra c&eltuielilor de e%ecutare efectuate p'n n !o!entul cone%rii. Botodat instan#a va dispune tri!iterea dosarelor cone%ate la e%ecutorul dese!nat potrivit alin. (1) sau (0). +/,)up cone%are procedura de e%ecutare va continua de la actul de ur!rire cel !ai naintat. +0,)esistarea dup cone%are a oricruia dintre creditorii ur!ritori nu va putea s !piedice continuarea e%ecutrii de la actul de e%ecutare cel !ai naintat. +2,(n cazul e%ecutrilor silite aflate pe rolul aceluia"i e%ecutor cone%area se va dispune de e%ecutor prin nc&eiere dat cu citarea pr#ilor dispozi#iile alin. (?) aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 2/0 Con#ur(ul dintre e=e#utarea (ilit$ &i e=e#utarea "ornit$ de un #reditor
)ispozi#iile art. =:: r!'n aplicabile "i atunci c'nd privitor la acelea"i bunuri se efectueaz !ai !ulte e%ecutri unele pornite de e%ecutorul $udectoresc la cererea unui creditor iar altele direct de ctre al#i creditori n cazurile anu!e prevzute de lege. (n astfel de cazuri toate actele de e%ecutare vor fi efectuate de ctre e%ecutorul $udectoresc co!petent n favoarea cruia s-a dispus cone%area potrivit regulilor prevzute de prezentul cod dac prin lege special nu se prevede altfel.

Art) 2/2 A#tele e=e#utorului <ude#$tore(#


+1,(n ndeplinirea atribu#iilor "i ndatoririlor sale legate de punerea n e%ecutare a titlurilor e%ecutorii e%ecutorul $udectoresc va ntoc!i nc&eieri procese- verbale "i alte acte de procedur cu for!ele "i n ter!enele prevzute de lege. +2,/rorile !ateriale sv'r"ite cu prile$ul ntoc!irii actelor artate la alin. (1) se pot ndrepta din oficiu sau la cerere cu respectarea dispozi#iilor legale prevzute pentru ntoc!irea lor.

Art) 2/7 1n#3eierile e=e#utorului <ude#$tore(#


+1,.!'narea suspendarea "i ncetarea e%ecutrii silite eliberarea sau distribuirea su!elor ob#inute din e%ecutare precu! "i alte !suri anu!e prevzute de lege se dispun de e%ecutorul $udectoresc prin nc&eiere care trebuie s cuprind5

a,denu!irea "i sediul organului de e%ecutare6 *,data "i locul ntoc!irii nc&eierii "i nu!rul dosarului de e%ecutare6 #,titlul e%ecutoriu n te!eiul cruia se efectueaz procedura de e%ecutare6 d,nu!ele "i do!iciliul ori dup caz denu!irea "i sediul creditorului "i ale debitorului6 e,procedura de e%ecutare care face obiectul nc&eierii6 ',c&estiunea asupra creia se adopt nc&eierea6 !,!otivele n fapt "i n drept care au deter!inat darea nc&eierii6 3,dispozi#ia luat de e%ecutor6 i,calea "i ter!enul de atac al nc&eierii6 <,se!ntura "i "ta!pila e%ecutorului $udectoresc. +2,Aen#iunile de la alin. (1) lit. a)-&) "i $) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii. +-,)ac prin lege nu se dispune altfel nc&eierile se dau fr citarea pr#ilor sunt e%ecutorii de drept "i pot fi atacate nu!ai cu contesta#ie la e%ecutare.

Art) 2/8 Mini(terul Pu*li#


Ainisterul Public spri$in n condi#iile legii e%ecutarea &otr'rilor $udectore"ti "i a altor titluri e%ecutorii. (n cazurile anu!e prevzute de lege Ainisterul Public este obligat s cear punerea n e%ecutare a &otr'rilor $udectore"ti.

Art) 2/9 A!en.ii 'or.ei "u*li#e


+1,(n cazurile prevzute de lege precu! "i c'nd e%ecutorul $udectoresc consider necesar organele de poli#ie $andar!erie sau al#i agen#i ai for#ei publice dup caz sunt obliga#i s spri$ine ndeplinirea pro!pt "i efectiv a tuturor actelor de e%ecutare silit fr a condi#iona ndeplinirea acestei obliga#ii de plata unor su!e de bani sau de efectuarea unei alte contrapresta#ii. +2,(n acest scop e%ecutorul se va adresa autorit#ii co!petente pentru a asigura concursul for#ei publice care va trebui s ia !suri de urgen# pentru a se evita tergiversarea sau !piedicarea e%ecutrii.

Art) 200 1ndatorirea ter.ilor de a da in'orma.ii


+1,@a cererea e%ecutorului $udectoresc cei care datoreaz su!e de bani debitorului ur!rit ori de#in bunuri ale acestuia supuse ur!ririi potrivit legii au datoria s dea toate infor!a#iile necesare pentru efectuarea e%ecutrii. /i sunt #inu#i s declare ntinderea obliga#iilor lor fa# de debitorul ur!rit eventualele !odalit#i care le-ar putea afecta precu! "i cesiunile de crean# delega#iile sau sec&estrele anterioare dac este cazul. +2,)e ase!enea la cererea e%ecutorului $udectoresc organele fiscale institu#iile publice institu#iile de credit "i orice alte persoane sunt obligate s i co!unice de ndat n scris datele "i infor!a#iile necesare realizrii e%ecutrii silite c&iar dac prin legi speciale se dispune altfel. @a cererea e%ecutorului sau a pr#ii interesate instan#a de e%ecutare poate lua !surile prevzute la art. 1D0 alin. (1) pct. 0 lit. f) "i la art. 1D:. +-,)ac cei sesiza#i nu dispun de infor!a#iile solicitate sau dup caz refuz s le dea Ainisterul Public va ntreprinde la cererea e%ecutorului $udectoresc diligen#ele necesare pentru aflarea infor!a#iilor cerute n special pentru identificarea entit#ilor publice sau private la care debitorul are desc&ise conturi sau depozite bancare plasa!ente de valori !obiliare este ac#ionar ori asociat sau dup caz de#ine titluri de stat bonuri de tezaur "i alte titluri de valoare susceptibile de ur!rire silit. +/,/%ecutorul $udectoresc este obligat s asigure secretul infor!a#iilor pri!ite dac legea nu prevede altfel. .ceste infor!a#ii nu pot fi utilizate dec't n scopul pentru care au fost cerute fiind interzis cu desv'r"ire sub sanc#iunile prevzute de lege divulgarea lor ctre ter#e persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale. +0,(n vederea ob#inerii infor!a#iilor necesare e%ecutrii e%ecutorul $udectoresc are acces liber "i gratuit la cartea funciar la registrul co!er#ului "i la alte registre publice care con#in date despre bunurile debitorului susceptibile de ur!rire silit dac se face dovada nceperii e%ecutrii silite. +2,Pentru infor!a#iile de#inute "i acordate de ter#i n condi#iile prezentului articol ace"tia nu pot percepe "i nici condi#iona trans!iterea acestora de plata vreunei su!e sau a unei alte presta#ii ec&ivalente.

Art) 201 Martorii a(i(ten.i


+1,(n cazurile "i n condi#iile anu!e prevzute de lege prezen#a !artorilor asisten#i este obligatorie la ptrunderea ntr-o locuin# n localuri depozite sau alte ncperi la cercetarea acestora precu! "i la sec&estrarea "i ridicarea bunurilor debitorului. +2,@a aprecierea e%ecutorului $udectoresc sau la cererea pr#ilor !artorii asisten#i pot fi invita#i "i n alte cazuri. +-,Pot fi !artori asisten#i persoanele cu capacitate de e%erci#iu deplin care nu sunt interesate de sv'r"irea actelor de e%ecutare "i care nu se afl cu participan#ii la procedura de e%ecutare n legtur de rudenie p'n la gradul al patrulea inclusiv sau de afinitate p'n la gradul al doilea ori de subordonare. +/,)ac prin lege nu se dispune altfel nu!rul !artorilor asisten#i trebuie s fie de cel pu#in 0.

Art) 202 Dre"turile &i 5ndatoririle martorilor a(i(ten.i


+1,Aartorul asistent prin se!narea procesului-verbal atest faptele la care a asistat. +2,/l este ndrept#it s cear infor!a#ii despre actele de e%ecutare la care este invitat "i s fac observa#ii n legtur cu ndeplinirea lor. +bserva#iile !artorului asistent c'nd este cazul vor fi conse!nate de ctre e%ecutorul $udectoresc n proces-verbal. +-,(nainte de a ncepe efectuarea actelor de e%ecutare la care ur!eaz s participe e%ecutorul $udectoresc va e%plica !artorilor asisten#i drepturile "i ndatoririle lor. +/,Pentru serviciul prestat !artorul asistent are dreptul la su!ele prevzute la art. ?0; care se aplic n !od corespunztor.

CAPITOLUL IV E'e#tuarea e=e#ut$rii (ilite >EC@IUNEA 1 >e(i6area or!anului de e=e#utare

Art) 20- Crean.a #ert$4 li#3id$ &i e=i!i*il$


+1,/%ecutarea silit nu se poate face dec't dac crean#a este cert lic&id "i e%igibil. +2,Crean#a este cert c'nd e%isten#a ei nendoielnic rezult din nsu"i titlul e%ecutoriu. +-,Crean#a este lic&id atunci c'nd obiectul ei este deter!inat sau c'nd titlul e%ecutoriu con#ine ele!entele care per!it stabilirea lui. +/,Crean#a este e%igibil dac obliga#ia debitorului este a$uns la scaden# sau acesta este deczut din beneficiul ter!enului de plat. +0,Crean#ele cu ter!en "i cele condi#ionale nu pot fi puse n e%ecutare ns ele pot participa n condi#iile legii la distribuirea su!elor rezultate din ur!rirea silit a bunurilor apar#in'nd debitorului.

Art) 20/ Cererea de e=e#utare (ilit$


+1,/%ecutarea silit poate porni nu!ai la cererea creditorului dac prin lege nu se prevede altfel. +2,Cererea de e%ecutare silit se depune personal sau prin reprezentant legal ori conven#ional la biroul e%ecutorului $udectoresc co!petent ori se trans!ite acestuia prin po"t curier telefa% po"t electronic sau prin alte !i$loace ce asigur trans!iterea te%tului "i confir!area pri!irii cererii de e%ecutare cu toate docu!entele $ustificative. +-,Cererea de e%ecutare silit n afara !en#iunilor prevzute la art. 1:? va cuprinde5 a,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul creditorului "i debitorului6 *,bunul sau dup caz felul presta#iei datorate6 #,!odalitatea de e%ecutare solicitat de creditor. +/,@a cerere se vor ata"a titlul e%ecutoriu n original "i dovada ac&itrii ta%elor de ti!bru inclusiv ti!brul $udiciar precu! "i dac este cazul nscrisurile anu!e prevzute de lege. )ac sunt sesiza#i !ai !ul#i e%ecutori $udectore"ti la cererea de e%ecutare se va ata"a copie legalizat de pe titlul e%ecutoriu !en#ion'ndu-se biroul e%ecutorului $udectoresc unde a fost depus titlul original.

Art) 200 1nre!i(trarea #ererii de e=e#utare


+1,)e ndat ce pri!e"te cererea de e%ecutare e%ecutorul $udectoresc prin nc&eiere va dispune nregistrarea acesteia "i desc&iderea dosarului de e%ecutare sau dup caz va refuza !otivat desc&iderea procedurii de e%ecutare. +2,(nc&eierea prevzut de alin. (1) se co!unic de ndat creditorului. (n cazul n care e%ecutorul refuz desc&iderea procedurii de e%ecutare creditorul poate face pl'ngere n ter!en de 19 zile de la data co!unicrii nc&eierii prevzute la alin. (1) la $udectoria n a crei circu!scrip#ie "i are biroul e%ecutorul $udectoresc.

Art) 202 1n#u%iin.area e=e#ut$rii (ilite


+1,(n ter!en de !a%i!u! ? zile de la nregistrarea cererii e%ecutorul $udectoresc va solicita s se dispun ncuviin#area e%ecutrii de ctre instan#a de e%ecutare creia i va nainta n copie certificat de e%ecutor pentru confor!itate cu originalul cererea creditorului titlul e%ecutoriu nc&eierea prevzut la art. =99 alin. (1) "i dovada ta%ei de ti!bru. +2,Cererea de ncuviin#are a e%ecutrii silite se solu#ioneaz de instan# n ter!en de !a%i!u! ? zile de la nregistrarea acesteia la $udectorie prin nc&eiere dat n ca!era de consiliu fr citarea pr#ilor. +-,(nc&eierea va cuprinde n afara !en#iunilor artate la art. 00D alin. (1) artarea titlului e%ecutoriu pe baza cruia se va face e%ecutarea su!a cu toate accesoriile pentru care s-a ncuviin#at ur!rirea c'nd s-a ncuviin#at ur!rirea silit a bunurilor debitorului !odalitatea concret de e%ecutare silit atunci c'nd s-a solicitat e%pres aceasta "i autorizarea creditorului s treac la e%ecutarea silit a obliga#iei cuprinse n titlul e%ecutoriu. +/,(ncuviin#area e%ecutrii silite per!ite creditorului s cear e%ecutorului $udectoresc care a solicitat ncuviin#area s recurg si!ultan ori succesiv la toate !odalit#ile de e%ecutare prevzute de lege n vederea realizrii drepturilor sale inclusiv a c&eltuielilor de e%ecutare. )e ase!enea ncuviin#area e%ecutrii silite este de drept valabil "i pentru titlurile e%ecutorii care se vor e!ite de e%ecutorul $udectoresc n cadrul procedurii de e%ecutare silit ncuviin#ate. +0,(n !unicipiul Cucure"ti ncuviin#area e%ecutrii silite per!ite creditorului s cear e%ecutorului $udectoresc s fac acte de e%ecutare pe tot cuprinsul !unicipiului. +2,1nstan#a poate respinge cererea de ncuviin#are a e%ecutrii silite nu!ai dac5 1)cererea de e%ecutare silit este de co!peten#a altui organ de e%ecutare dec't cel sesizat6 2)titlul nu a fost nvestit cu for!ul e%ecutorie dac potrivit legii aceast cerin# este necesar pentru pornirea e%ecutrii silite6 -)titlul altul dec't o &otr're $udectoreasc nu ntrune"te toate condi#iile de fond "i de for! cerute de lege pentru validitatea actului $uridic sau a dreptului pe care l constat6 /)crean#a nu este cert lic&id "i e%igibil6 0)debitorul se bucur de i!unitate de e%ecutare6 2)titlul cuprinde dispozi#ii care nu se pot aduce la ndeplinire prin e%ecutare silit6 7)e%ist alte i!pedi!ente prevzute de lege. +7,(nc&eierea prin care instan#a ad!ite cererea de ncuviin#are a e%ecutrii silite nu este supus niciunei ci de atac. (nc&eierea prin care se respinge cererea de ncuviin#are a e%ecutrii silite poate fi atacat e%clusiv cu apel nu!ai de creditor n ter!en de 9 zile de la co!unicare.

Art) 207 1n&tiin.area de*itorului


+1,)ac cererea de e%ecutare a fost ncuviin#at e%ecutorul $udectoresc va co!unica debitorului o copie de pe nc&eierea dat n condi#iile art. =9= !preun cu o copie certificat de e%ecutor pentru confor!itate cu originalul a titlului e%ecutoriu "i dac legea nu prevede altfel o so!a#ie. +2,Co!unicarea titlului e%ecutoriu "i a so!a#iei cu e%cep#ia cazurilor anu!e prevzute de lege este prevzut sub sanc#iunea nulit#ii e%ecutrii.

Art) 208 >oma.ia


)ebitorul va fi so!at s "i ndeplineasc obliga#ia de ndat sau n ter!enul acordat de lege cu artarea c n caz contrar se va proceda la continuarea e%ecutrii silite.

Art) 209 E=#e".iile de la #omuni#are


8u este necesar co!unicarea titlului e%ecutoriu "i a so!a#iei5 1)n cazurile prevzute la art. ==96 2)n cazul n care e%ecutarea se face n te!eiul titlurilor e%ecutorii prevzute la art. =0> pct. 0.

Art) 220 C3eltuielile de e=e#utare


+1,Partea care solicit ndeplinirea unui act sau a altei activit#i care intereseaz e%ecutarea silit este obligat s avanseze c&eltuielile necesare n acest scop. Pentru actele sau activit#ile dispuse din oficiu c&eltuielile se avanseaz de ctre creditor. +2,C&eltuielile ocazionate de efectuarea e%ecutrii silite sunt n sarcina debitorului ur!rit n afar de cazul c'nd creditorul a renun#at la e%ecutare situa#ie n care vor fi suportate de acesta sau dac prin lege se prevede altfel. )e ase!enea debitorul va fi #inut s suporte c&eltuielile de e%ecutare stabilite sau dup caz efectuate dup nregistrarea cererii de e%ecutare "i p'n la data realizrii obliga#iei stabilite n titlul e%ecutoriu c&iar dac el a e%ecutat-o de bunvoie. Cu toate acestea n cazul n care debitorul so!at potrivit art. =9D a e%ecutat obliga#ia de ndat sau n ter!enul acordat de lege el nu va fi #inut s suporte dec't c&eltuielile pentru actele de e%ecutare efectiv ndeplinite precu! "i onorariul e%ecutorului $udectoresc "i dac este cazul al avocatului creditorului propor#ional cu activitatea depus de ace"tia. +-,7unt c&eltuieli de e%ecutare5 1)ta%ele de ti!bru necesare declan"rii e%ecutrii silite6 2)onorariul e%ecutorului $udectoresc stabilit potrivit legii6 -)onorariul avocatului n faza de e%ecutare silit6 /)onorariul e%pertului "i al interpretului6 0)c&eltuielile efectuate cu ocazia publicit#ii procedurii de e%ecutare silit "i cu efectuarea altor acte de e%ecutare silit6 2)c&eltuielile de transport6 7)alte c&eltuieli prevzute de lege ori necesare desf"urrii e%ecutrii silite. +/,7u!ele datorate ce ur!eaz s fie pltite se stabilesc de ctre e%ecutorul $udectoresc prin nc&eiere pe baza dovezilor prezentate de partea interesat n condi#iile legii. .ceste su!e pot fi cenzurate de instan#a de e%ecutare pe calea contesta#iei la e%ecutare for!ulate de partea interesat "i #in'nd sea!a de probele ad!inistrate de aceasta. )ispozi#iile art. ::9 alin. (0) se aplic n !od corespunztor. +0,(n cazul n care su!ele stabilite potrivit alin. (:) nu pot fi recuperate de la debitor din lipsa bunurilor ur!ribile sau din alte cauze ele vor fi pltite de creditor care le va putea recupera de la debitor c'nd starea patri!onial a acestuia o va per!ite nuntrul ter!enului de prescrip#ie. +2,Pentru su!ele stabilite potrivit prezentului articol nc&eierea constituie titlu e%ecutoriu at't pentru creditor c't "i pentru e%ecutorul $udectoresc.

Art) 221 De"unerea &i #on(emnarea de #au.iuni (au alte (ume


+1,)epunerea sau conse!narea oricrei su!e n scopul participrii la desf"urarea potrivit legii a e%ecutrii silite ori al ob#inerii suspendrii e%ecutrii silite depunerea su!elor cu afecta#iune special precu! "i depunerea sau conse!narea su!elor reprezent'nd veniturile bunurilor ur!rite ori pre#ul rezultat din v'nzarea acestor bunuri se fac la C/C CanK - 7... Brezoreria 7tatului sau la orice alt institu#ie de credit care are n obiectul de activitate opera#iuni de conse!nare la dispozi#ia instan#ei de e%ecutare sau a e%ecutorului $udectoresc. +2,)ovada depunerii sau conse!nrii acestor su!e se poate face cu recipisa de conse!nare sau cu orice alt nscris ad!is de lege. +-,/liberarea acestor su!e se face persoanelor ndrept#ite sau reprezentan#ilor acestora nu!ai pe baza dispozi#iei e%ecutorului $udectoresc ori a instan#ei de e%ecutare dup caz. +/,)ispozi#iile art. 1.;:0 "i ur!toarele privitoare la cau#iunea $udiciar se aplic n !od corespunztor.

Art) 222 Comuni#area a#telor de "ro#edur$


Co!unicarea actelor de procedur n cadrul e%ecutrii silite se poate face de ctre e%ecutorul $udectoresc fie personal fie prin inter!ediul agentului su procedural. )ovada co!unicrii prin agent procedural are aceea"i for# probant cu dovada co!unicrii efectuate de ctre e%ecutor nsu"i.

>EC@IUNEA 2 E'e#tuarea a#telor de e=e#utare (ilit$


Art) 22- Tre#erea la e=e#utarea (ilit$
(n afar de cazul n care legea prevede altfel e%ecutarea silit efectiv nu poate avea loc dec't dup e%pirarea ter!enului artat n so!a#ie sau n lipsa acesteia n cel prevzut n nc&eierea prin care s-a ncuviin#at e%ecutarea.

Art) 22/ E=i(ten.a unui termen de "lat$


C'nd prin titlul e%ecutoriu s-a stabilit un ter!en de plat e%ecutarea nu se poate face !ai nainte de !plinirea acelui ter!en.

Art) 220 De#$derea de*itorului din *ene'i#iul termenului de "lat$


+1,)ebitorul care beneficiaz de un ter!en de plat va fi deczut la cererea creditorului din beneficiul acestui ter!en dac5 1)debitorul se sustrage de la ndeplinirea obliga#iilor care i revin potrivit legii n scopul realizrii e%ecutrii silite6 2)debitorul risipe"te averea sa6 -)debitorul este n stare de insolvabilitate ndeob"te cunoscut sau dac prin fapta sa sv'r"it cu inten#ie sau dintr-o culp grav a !ic"orat garan#iile date creditorului su ori nu le-a dat pe cele pro!ise sau dup caz ncuviin#ate6 /)al#i creditori fac e%ecutri asupra averii lui.

+2,(n cazurile prevzute la alin. (1) instan#a de e%ecutare va &otr de urgen# n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor n ter!en scurt. (n situa#ia n care debitorul nu !ai are do!iciliul sau sediul cunoscut va fi citat la ulti!ul su do!iciliu ori sediu. +-,)ispozi#iile alin. (1) nu se aplic atunci c'nd debitor este statul sau o unitate ad!inistrativ-teritorial.

Art) 222 Ca6ul o*li!a.iilor alternati%e


+1,C'nd titlul e%ecutoriu cuprinde o obliga#ie alternativ fr s se arate ter!enul de alegere e%ecutorul $udectoresc va notifica debitorului s "i e%ercite acest drept n ter!en de 1; zile de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii sub sanc#iunea decderii. +2,.legerea presta#iei va fi fcut prin act scris care va fi notificat e%ecutorului $udectoresc iar acesta l va n"tiin#a de ndat pe creditor despre alegerea fcut. +-,)up e%pirarea ter!enului prevzut la alin. (1) dreptul de alegere trece asupra creditorului. (n acest caz e%ecutorul $udectoresc l va so!a pe debitor pun'ndu-i n vedere s e%ecute presta#ia aleas de creditor.

Art) 227 E=e#utarea "re(ta.iilor re#i"ro#e


C'nd e%ecutarea depinde de o contrapresta#ie ce rezult din acela"i titlu e%ecutoriu "i ur!eaz s fie fcut de creditor n acela"i ti!p cu presta#ia debitorului e%ecutarea va putea fi fcut nu!ai dup ce creditorul a oferit debitorului propria presta#ie sau dup ce a fcut dovada cu nscris c debitorul a pri!it-o ori este n nt'rziere cu pri!irea ei.

Art) 228 E=i(ten.a unei #au.iuni


3otr'rile ce se e%ecut provizoriu cu dare de cau#iune nu se vor e%ecuta !ai nainte de a se depune cau#iunea.

Art) 229 Con(tatarea a#telor de e=e#utare


+1,)ac prin lege nu se prevede altfel pentru toate actele efectuate n cursul e%ecutrii e%ecutorul $udectoresc este obligat s nc&eie procese-verbale care vor cuprinde ur!toarele !en#iuni5 a,denu!irea "i sediul organului de e%ecutare6 *,nu!ele "i calitatea celui care nc&eie procesul-verbal6 #,data ntoc!irii procesului-verbal "i nu!rul dosarului de e%ecutare6 d,titlul e%ecutoriu n te!eiul cruia se efectueaz actul de e%ecutare6 e,nu!ele "i do!iciliul ori dup caz denu!irea "i sediul debitorului "i creditorului6 ',locul data "i ora efecturii actului de e%ecutare6 !,!surile luate de e%ecutor sau constatrile acestuia6 3,conse!narea e%plica#iilor opozi#iilor "i obiec#iunilor participan#ilor la e%ecutare6 i,alte !en#iuni cerute de lege sau considerate de e%ecutor ca fiind necesare6 <,!en#ionarea c'nd este cazul a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a !piedicrii de a se!na procesulverbal6 B,!en#ionarea nu!rului de e%e!plare n care s-a ntoc!it procesul-verbal precu! "i a persoanelor crora li s-a n!'nat acesta6 l,se!ntura e%ecutorului precu! "i c'nd este cazul a altor persoane interesate n e%ecutare sau care asist la efectuarea actului de e%ecutare6 m,"ta!pila e%ecutorului $udectoresc. +2,Aen#iunile de la alin. (1) lit. a)-g) l) "i !) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii.

Art) 270 A##e(ul la *unurile de*itorului


+1,(n vederea e%ecutrii unei &otr'ri $udectore"ti e%ecutorul $udectoresc poate intra n ncperile ce reprezint do!iciliul re"edin#a sau sediul unei persoane precu! "i n orice alte locuri cu consi!#!'ntul acesteia iar n caz de refuz cu concursul for#ei publice. +2,(n cazul altor titluri e%ecutorii dec't &otr'rile $udectore"ti la cererea creditorului sau a e%ecutorului $udectoresc depus odat cu cererea de ncuviin#are a e%ecutrii silite ori pe cale separat instan#a co!petent va autoriza intrarea n locurile !en#ionate la alin. (1). 1nstan#a se pronun# de urgen# n ca!era de consiliu cu citarea ter#ului care de#ine bunul prin nc&eiere e%ecutorie care nu este supus niciunei ci de atac.

Art) 271 Identi'i#area *unurilor urm$ri*ile


+1,/%ecutorul $udectoresc are dreptul s identifice bunurile ur!ribile ale debitorului "i la locul unde ele se gsesc s ndeplineasc asupra lor acte de e%ecutare n prezen#a debitorului sau a unuia dintre !e!brii !a$ori ai fa!iliei sale ori a unei alte persoane !a$ore care se afl n acel loc iar n lipsa acestora n prezen#a unui agent al for#ei publice sau n cazurile "i condi#iile prevzute de lege a 0 !artori asisten#i. +2,1dentificarea bunurilor ur!ribile "i efectuarea actelor de e%ecutare la do!iciliul sau la sediul altei persoane dec't cel al debitorului se pot face n lipsa acordului persoanei respective nu!ai cu autorizarea prealabil a instan#ei de e%ecutare dat potrivit art. =>; alin. (0).

Art) 272 M$(urile 5n #a6ul o"unerii la e=e#utare


+1,(n cazul n care e%ecutorul $udectoresc nt'!pin opunere la efectuarea unui act de e%ecutare la cererea acestuia fcut n condi#iile art. =:9 alin. (0) organele de poli#ie $andar!erie "i al#i agen#i ai for#ei publice sunt obliga#i s asigure ndeplinirea efectiv a activit#ii de e%ecutare silit inclusiv prin ndeprtarea de la locul e%ecutrii la cererea e%ecutorului a debitorului sau a oricrei alte persoane. +2,)ac opunerea la e%ecutare ntrune"te ele!entele constitutive ale unei fapte prevzute de legea penal e%ecutorul $udectoresc nc&eie un proces-verbal pe care l va tri!ite de ndat parc&etului de pe l'ng instan#a de e%ecutare. 7esizarea parc&etului nu !piedic continuarea e%ecutrii silite.

Art) 27- Lo#ul e=e#ut$rii

/%ecutarea silit se efectueaz dup caz la locul unde debitorul realizeaz venituri sau la locul unde se gsesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse ur!ririi dac legea nu dispune altfel.

Art) 27/ Tim"ul 5n #are (e e'e#tuea6$ e=e#utarea


+1,8iciun act de e%ecutare nu se va putea face nainte de ora = ;; "i nici dup ora 0; ;;. +2,/%ecutarea silit nu se va putea face la alte ore dec't cele !en#ionate "i nici n zilele nelucrtoare stabilite potrivit legii n afar de cazul n care se dispune altfel prin c&iar &otr'rea $udectoreasc pus n e%ecutare sau de cazurile urgente n care e%ecutarea poate fi ncuviin#at de instan#a de e%ecutare prin nc&eiere dat n condi#iile art. =>; alin. (0). +-,Cu titlu de e%cep#ie e%ecutarea nceput va putea continua n aceea"i zi dar nu !ai t'rziu de ora 00 ;; iar n zilele ur!toare n condi#iile prevzute la alin. (1).

Art) 270 E=e#utarea 5n li"(a "$r.ilor


.ctele de e%ecutare ndeplinite n lipsa pr#ilor c'nd prezen#a lor nu este e%pres cerut de lege sunt valabile dac sunt fcute cu respectarea dispozi#iilor legale.

Art) 272 >an#.iunea


(nclcarea dispozi#iilor art. ==: ==D "i =>: atrage anularea e%ecutrii.

>EC@IUNEA - E=e#utarea 5m"otri%a mo&tenitorilor


Art) 277 Inter6i#erea e=e#ut$rii (ilite
+1,)ac debitorul !oare nainte de sesizarea e%ecutorului $udectoresc nicio e%ecutare silit nu poate fi pornit iar dac !oare dup ce aceasta a fost pornit ea nu poate fi continuat c't ti!p !o"tenirea nu a fost acceptat de ctre cei c&e!a#i la !o"tenire sau n lips c't ti!p nu a fost nu!it n condi#iile legii un curator al succesiunii ori dup caz un curator special pentru e%ecutare n condi#iile art. 9>. +2,(n cazul n care creditorul sau e%ecutorul $udectoresc ia cuno"tin# n orice !od de faptul c debitorul a decedat acesta este obligat s solicite de ndat ca!erei notarilor publici n a crei circu!scrip#ie a avut ulti!ul do!iciliu defunctul s fac !en#iune n registrul special prevzut de lege despre nceperea e%ecutrii silite "i s i elibereze un certificat din care s rezulte dac !o"tenirea debitorului a fost sau nu dezbtut iar n caz afir!ativ care sunt persoanele care au calitatea de !o"tenitori precu! "i faptul dac p'n la acceptarea !o"tenirii de ctre cel pu#in unul dintre succesibili a fost sau nu nu!it un curator al succesiunii. +-,(n cazul n care se constat c !o"tenirea nu a fost dezbtut sau dup caz acceptat creditorul sau e%ecutorul $udectoresc poate cere ca!erei notarilor publici n a crei circu!scrip#ie a avut ulti!ul do!iciliu defunctul sau dup caz notarului public de$a sesizat ntoc!irea inventarului succesiunii sau dese!narea unei persoane n acest scop.

Art) 278 1n#e"erea e=e#ut$rii #ontra mo&tenitorilor


+1,)ac debitorul !oare nainte de nceperea e%ecutrii silite "i se constat c nu e%ist niciun !o"tenitor acceptant "i nici nu este nu!it un curator al succesiunii la cererea creditorului ori a e%ecutorului $udectoresc instan#a de e%ecutare va nu!i de ndat un curator special p'n c'nd va fi nu!it n condi#iile legii curatorul succesiunii dispozi#iile art. 9> aplic'ndu-se n !od corespunztor. +2,(n cazul n care !o"tenirea a fost acceptat "i e%ist nu!ai !o"tenitori !a$ori e%ecutarea silit va fi pornit !potriva tuturor n afar de cazul n care nu!ai unii dintre ace"tia sunt c&e!a#i de lege ori potrivit voin#ei defunctului s rspund pentru anu!ite datorii ale defunctului. )ac e%ecutarea silit este pornit contra tuturor !o"tenitorilor ace"tia vor fi cita#i printr-o n"tiin#are colectiv fcut la locul desc&iderii !o"tenirii pe nu!ele acesteia cu e%cep#ia cazului n care au ales cu ocazia dezbaterii succesorale ori c&iar ulterior un alt do!iciliu n vederea citrii sau un reprezentant al acestora dup caz. +-,)ac ntre !o"tenitori sunt "i !inori sau persoane puse sub interdic#ie $udectoreasc e%ecutarea silit nu va putea fi pornit dec't dup nu!irea reprezentan#ilor sau a ocrotitorilor legali. )ac ns dup o lun de la !oartea debitorului sau de la punerea sub interdic#ie $udectoreasc nu a fost nu!it reprezentantul sau a ocrotitorul legal creditorul sau e%ecutorul $udectoresc va putea cere instan#ei de e%ecutare nu!irea unui curator special p'n la nu!irea lor dispozi#iile art. 9> aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 279 Continuarea e=e#ut$rii #ontra mo&tenitorilor


)ac la !oartea debitorului e%ecutarea era nceput ea se suspend "i nu va fi reluat !potriva succesibililor acceptan#i dec't dup 1; zile de la data c'nd ace"tia au fost ncuno"tin#a#i despre continuarea e%ecutrii silite dispozi#iile art. =>D aplic'ndu-se n !od corespunztor.

>EC@IUNEA / Inter%en.ia altor #reditori


Art) 280 Dre"tul de inter%en.ie
+1,+rice creditor poate interveni n cursul e%ecutrii silite pornite de un alt creditor ns nu!ai n condi#iile "i li!itele prevzute la alin. (0). +2,Pot interveni n e%ecutarea silit5 1)creditorii care au de$a un titlu e%ecutoriu contra debitorului6 2)creditorii care au luat !suri asigurtorii asupra bunurilor acestuia6 -)creditorii care au un drept real de garan#ie sau dup caz un drept de preferin# asupra bunului ur!rit conservat n condi#iile prevzute de lege6 /)creditorii c&irografari titulari ai unor crean#e bne"ti rezultate din nscrisuri cu dat cert ori din registre #inute cu respectarea condi#iilor prevzute de lege.

Art) 281 Termenul de inter%en.ie

+1,)ac prin lege nu se dispune altfel interven#ia poate fi fcut sub sanc#iunea prevzut la art. =D= p'n la ter!enul stabilit de ctre e%ecutor pentru valorificarea n oricare dintre !odalit#ile prevzute de lege ori convenite de pr#i a bunurilor !obile sau i!obile ur!rite. +2,Cu toate acestea creditorii care au un drept real de garan#ie asupra bunurilor ur!rite "i care este conservat n condi#iile prevzute de lege creditorii care au crean#e av'nd ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului *niunii /uropene precu! "i al#i creditori privilegia#i care intervin n cursul ur!ririi silite au dreptul s participe la distribuire dup rangul conferit de dreptul lor de preferin# c&iar dac cererea de interven#ie a fost fcut dup e%pirarea ter!enului stabilit potrivit alin. (1) dac "i-au depus titlurile de crean# n ter!enul prevzut la art. D9D alin. (0) n vederea ntoc!irii proiectului de distribuire a su!ei rezultate din ur!rire. )ispozi#iile art. D99 r!'n aplicabile.

Art) 282 Pro#edura


+1,Cererea de interven#ie trebuie s fie fcut cu respectarea cerin#elor prevzute la art. =9: indic'ndu-se n !od e%pres dac crean#a este cert lic&id "i e%igibil precu! "i dac este garantat sau negarantat n tot ori n parte privilegiat sau c&irografar dup caz. (n cazul n care creditorul a cerut sau a ob#inut luarea unor !suri asigurtorii asupra bunurilor debitorului se va face !en#iune "i despre acest lucru indic'ndu-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor !suri. +2,Cererea se depune la e%ecutorul $udectoresc !preun cu copii certificate de pe docu!entele $ustificative precu! "i de pe procesul-verbal de constatare a aplicrii !surii asigurtorii dac este cazul. (n situa#ia n care se recla! crean#e bne"ti rezultate din nscrierile contabile fcute n registre #inute cu respectarea condi#iilor prevzute de lege cererea va fi nso#it sub sanc#iunea inad!isibilit#ii de un e%tras de pe nscrierile care cuprind aceste su!e legalizate de un notar public. +-,)up nregistrarea cererii e%ecutorul $udectoresc o va nainta de ndat instan#ei de e%ecutare co!petente !preun cu toate docu!entele $ustificative dispozi#iile art. =99 "i =9= aplic'ndu-se n !od corespunztor. P'n la solu#ionarea cererii de interven#ie orice eliberare sau distribuire de su!e ob#inute din valorificarea bunurilor debitorului se suspend de drept. +/,1nstan#a solu#ioneaz cererea n ca!era de consiliu fr citarea pr#ilor dispozi#iile art. =9= aplic'ndu-se n !od corespunztor. )ac creditorii care au for!ulat cerere de interven#ie nu au titlu e%ecutoriu instan#a va convoca n ca!era de consiliu de urgen# "i n ter!en scurt debitorul "i creditorii care nu au titlu e%ecutoriu pentru recunoa"terea de ctre debitor a crean#elor dispun'nd totodat co!unicarea ctre debitor a copiilor de pe cererile de interven#ie "i de pe docu!entele $ustificative. +0,@a ter!enul fi%at de instan# debitorul trebuie s declare dac n#elege s recunoasc n tot sau n parte crean#ele pentru care a avut loc interven#ia. )ac debitorul nu se nf#i"eaz se consider c recunoa"te toate crean#ele recla!ate prin cererile de interven#ie. +2,)ac debitorul contest n tot sau n parte crean#ele recla!ate creditorii intervenien#i ale cror crean#e au fost contestate au dreptul s solicite instan#ei s dispun e%ecutorului $udectoresc ca su!ele recla!ate s fie puse deoparte dac n ter!en de 19 zile de la data c'nd a avut loc convocarea prevzut la alin. (:) ace"tia vor face dovada c au introdus ac#iune n $usti#ie n scopul ob#inerii titlului e%ecutoriu. P'n la e%pirarea acestui ter!en eliberarea sau distribuirea acestor su!e dac este cazul se suspend de drept. (n cazul n care a fost introdus ac#iunea n $usti#ie aceste su!e vor fi conse!nate p'n la solu#ionarea litigiului printr-o &otr're definitiv cu e%cep#ia cazului n care ar fi pretinse de al#i creditori n rang util.

Art) 28- 1n&tiin.area #reditorului urm$ritor &i a de*itorului


+1,+dat cu sesizarea instan#ei de e%ecutare potrivit art. =D0 alin. (?) e%ecutorul $udectoresc va co!unica o copie de pe cererea de interven#ie "i de pe docu!entele $ustificative creditorului ur!ritor iar dup solu#ionarea cererii de interven#ie "i o copie certificat de pe nc&eierea de ncuviin#are a acesteia. +2,)ac cererea de interven#ie a fost ncuviin#at e%ecutorul l va n"tiin#a "i pe debitor dispozi#iile art. =9> aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 28/ Dre"turile #reditorului urm$ritor


+1,(n cazul creditorilor c&irografari care au intervenit n cursul ur!ririi silite "i ale cror crean#e au fost recunoscute de debitor n tot sau n parte creditorul ur!ritor are dreptul de a le indica acestora printr-o notificare fcut n ter!en de 1; zile de la data co!unicrii de ctre e%ecutorul $udectoresc a copiei certificate a nc&eierii de ncuviin#are a cererii de interven#ie e%isten#a "i a altor bunuri ale debitorului care pot fi ur!rite n !od util invit'ndu-i s cear e%tinderea ur!ririi "i asupra acestor bunuri dac au titlu e%ecutoriu "i s avanseze n toate cazurile c&eltuielile necesare pentru e%tindere. +2,)ac ns creditorii intervenien#i nu solicit e%tinderea ur!ririi "i la bunurile indicate de creditorul ur!ritor sau dup caz nu avanseaz c&eltuielile necesare e%tinderii n ter!en de 1; zile de la data notificrii prevzute la alin. (1) creditorul ur!ritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribuirea su!ei rezultate din ur!rire. +-,Creditorii ur!ritori nu se pot opune cererilor de interven#ie fcute de al#i creditori n afar de cazul n care ei fac dovada c ace"tia au ac#ionat n frauda drepturilor lor. /i pot ns contesta n ter!enul prevzut de lege repartizarea crean#elor potrivit proiectului de distribuire a su!elor rezultate din ur!rire ntoc!it de ctre e%ecutor.

Art) 280 E'e#tele inter%en.iei


+1,Creditorii intervenien#i "i cei ale cror crean#e au fost recunoscute de ctre debitor n condi#iile prevzute la art. =D0 pot s participe la distribuirea su!ei rezultate din ur!rire n li!ita su!elor recla!ate sau dup caz recunoscute "i dac au titluri e%ecutorii s participe n condi#iile legii la ur!rirea bunurilor debitorului "i s solicite efectuarea unor acte de e%ecutare silit dac este cazul. +2,Creditorii intervenien#i ale cror crean#e au fost contestate n tot sau n parte de ctre debitor "i care au cerut instan#ei ca su!ele recla!ate s fie puse deoparte pot participa nu!ai la distribuirea su!elor conse!nate n condi#iile prevzute la art. =D0 alin. (=) n afar de cazul n care ar fi pretinse de al#i creditori n rang util.

Art) 282 Inter%en.ia tardi%$

Creditorii c&irografari care au intervenit dup e%pirarea ter!enului prevzut la art. =D1 alin. (1) dar nainte de e%pirarea ter!enului pentru depunerea titlurilor de crean# n vederea ntoc!irii proiectului de distribuire a su!ei rezultate din ur!rire au dreptul s participe la distribuirea pr#ii din su!a r!as dup ndestularea drepturilor creditorilor ur!ritori a creditorilor garanta#i sau privilegia#i "i a celor care au intervenit n ti!p util. )ispozi#iile art. =D0 alin. (:)-(=) r!'n aplicabile.

>EC@IUNEA 0 Perimarea e=e#ut$rii (ilite


Art) 287 Termenul de "erimare
+1,(n cazul n care creditorul din culpa sa a lsat s treac = luni fr s ndeplineasc un act necesar e%ecutrii silite cerut n scris de e%ecutorul $udectoresc orice e%ecutare se peri! de drept indiferent de obiectul ei. +2,(n caz de suspendare a e%ecutrii ter!enul de peri!are curge de la ncetarea suspendrii. Ber!enul de peri!are nu se suspend pe ti!pul c't e%ecutarea silit este suspendat la cererea creditorului.

Art) 288 Con(tatarea "erim$rii) E'e#tele


+1,Peri!area se constat de ctre instan#a de e%ecutare la cererea e%ecutorului $udectoresc sau a pr#ii interesate prin nc&eiere dat cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor. +2,Peri!area e%ecutrii atrage desfiin#area tuturor actelor de e%ecutare cu e%cep#ia celor care au dus la realizarea n parte a crean#ei cuprinse n titlul e%ecutoriu "i a accesoriilor.

Art) 289 Re5nnoirea #ererii de e=e#utare


+1,(n caz de peri!are a e%ecutrii se va putea face nuntrul ter!enului de prescrip#ie o nou cerere de e%ecutare silit dispozi#iile art. =99 "i =9= fiind aplicabile n !od corespunztor. +2,)up ncuviin#area e%ecutrii silite e%ecutorul va co!unica debitorului nc&eierea instan#ei precu! "i o nou so!a#ie la care nu se va !ai altura titlul ce se e%ecut.

>EC@IUNEA 2 Amnarea4 (u("endarea &i re(trn!erea e=e#ut$rii


Art) 290 Amnarea e=e#ut$rii
+1,(n afara altor cazuri prevzute de lege e%ecutorul $udectoresc nu poate a!'na e%ecutarea dec't dac procedura de citare sau de ntoc!ire a anun#urilor "i publica#iilor de v'nzare nu a fost ndeplinit sau dac la ter!enul stabilit e%ecutarea nu poate fi efectuat datorit nendeplinirii de ctre creditor a obliga#iilor prevzute la art. =?> alin. (1). +2,(n cazurile prevzute la alin. (1) a!'narea se dispune de e%ecutorul $udectoresc prin nc&eiere.

Art) 291 >u("endarea e=e#ut$rii


+1,/%ecutarea silit se suspend n cazurile n care aceasta este prevzut de lege ori a fost dispus de instan#. +2,@a cererea creditorului ur!ritor e%ecutarea va fi suspendat de ctre e%ecutorul $udectoresc. +-,Pe perioada suspendrii e%ecutrii actele de e%ecutare efectuate anterior !surile de e%ecutare dispuse de instan#a de e%ecutare sau de e%ecutor inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor veniturilor "i conturilor bancare r!'n n fiin# n afar de cazul n care prin lege sau prin &otr're $udectoreasc se dispune altfel. +/,)up ncetarea suspendrii e%ecutorul la cererea pr#ii interesate va dispune continuarea e%ecutrii n !sura n care actele de e%ecutare sau e%ecutarea silit ns"i nu au fost desfiin#ate de instan#a de $udecat ori acestea nu au ncetat prin efectul legii.

Art) 292 Re(trn!erea e=e#ut$rii


+1,C'nd creditorul ur!re"te n acela"i ti!p !ai !ulte bunuri !obile sau i!obile a cror valoare este vdit e%cesiv n raport cu crean#a ce ur!eaz a fi satisfcut instan#a de e%ecutare la cererea debitorului "i dup citarea creditorului poate s restr'ng e%ecutarea la anu!ite bunuri. +2,(n acest caz instan#a co!petent s solu#ioneze o astfel de cerere este aceea la care a nceput e%ecutarea acelui bun al debitorului care apare ca ndestultor pentru acoperirea crean#elor tuturor creditorilor ur!ritori. +-,)ac cererea este ad!is instan#a va suspenda e%ecutarea celorlalte bunuri iar n caz de e%ecutri pornite n circu!scrip#iile !ai !ultor instan#e de e%ecutare debitorul pe baza si!plei nf#i"ri a nc&eierii prin care s-a ncuviin#at restr'ngerea poate cere acestor din ur! instan#e suspendarea acelor e%ecutri. P'n la solu#ionarea acestor cereri e%ecutarea este suspendat de drept. +/,/%ecutrile suspendate nu vor putea fi reluate dec't dup r!'nerea definitiv a proiectului de distribuire a su!elor rezultate din e%ecutarea efectuat.

>EC@IUNEA 7 1n#etarea e=e#ut$rii (ilite


Art) 29- Ca6urile
/%ecutarea silit nceteaz dac5 1)s-a realizat integral obliga#ia prevzut n titlul e%ecutoriu s-au ac&itat c&eltuielile de e%ecutare precu! "i alte su!e datorate potrivit legii6 n acest caz e%ecutorul $udectoresc i va preda creditorului titlul e%ecutoriu !en#ion'nd pe acesta stingerea total a obliga#iei "i i va re!ite debitorului un certificat constatator al ndeplinirii integrale a obliga#iilor !ai sus !en#ionate6 2)nu !ai poate fi efectuat ori continuat din cauza lipsei de bunuri ur!ribile ori a i!posibilit#ii de valorificare a unor astfel de bunuri6 n aceste cazuri e%ecutorul i va re!ite personal creditorului sau reprezentantului su titlul e%ecutoriu !en#ion'nd pe acesta cauza restituirii "i partea de obliga#ie ce a fost e%ecutat precu! "i c'nd este cazul i va re!ite debitorului un certificat constatator al pr#ii din obliga#ie ce a fost e%ecutat6 -)creditorul a renun#at la e%ecutare6 /)a fost desfiin#at titlul e%ecutoriu6 0)a fost anulat e%ecutarea.

Art) 29/ Nulitatea e=e#ut$rii (ilite

8erespectarea dispozi#iilor privitoare la e%ecutarea silit ns"i sau la efectuarea oricrui act de e%ecutare atrage nulitatea actului nelegal precu! "i a actelor de e%ecutare subsecvente dispozi#iile art. 1=9 "i ur!toarele fiind aplicabile n !od corespunztor.

Art) 290 Reluarea e=e#ut$rii


+1,(n cazurile prevzute la art. =9? pct. 0 se poate cere reluarea e%ecutrii silite nuntrul ter!enului de prescrip#ie a dreptului de a ob#ine e%ecutarea silit. +2,,eluarea e%ecutrii silite poate fi cerut "i asupra aceluia"i bun. )ac acesta este un i!obil at't ti!p c't potrivit legii poate avea loc reluarea e%ecutrii silite nu se va putea solicita de ctre e%ecutorul $udectoresc radierea ur!ririi nscrise potrivit dispozi#iilor art. D11.

CAPITOLUL V Pre(#ri".ia dre"tului de a o*.ine e=e#utarea (ilit$


Art) 292 Termenul de "re(#ri".ie &i e'e#tele a#e(teia
+1,)reptul de a ob#ine e%ecutarea silit se prescrie n ter!en de ? ani dac legea nu prevede altfel. (n cazul titlurilor e!ise n !ateria drepturilor reale ter!enul de prescrip#ie este de 1; ani. +2,Ber!enul de prescrip#ie ncepe s curg de la data c'nd se na"te dreptul de a ob#ine e%ecutarea silit. (n cazul &otr'rilor $udectore"ti "i arbitrale ter!enul de prescrip#ie ncepe s curg de la data r!'nerii lor definitive. +-,Prin !plinirea ter!enului de prescrip#ie se stinge dreptul de a ob#ine e%ecutarea silit "i orice titlu e%ecutoriu "i pierde puterea e%ecutorie. (n cazul &otr'rilor $udectore"ti "i arbitrale dac dreptul de a ob#ine obligarea p'r'tului este i!prescriptibil sau dup caz nu s-a prescris creditorul poate ob#ine un nou titlu e%ecutoriu pe calea unui nou proces fr a i se putea opune e%cep#ia autorit#ii de lucru $udecat.

Art) 297 >u("endarea "re(#ri".iei


+1,Cursul prescrip#iei se suspend5 1)n cazurile stabilite de lege pentru suspendarea ter!enului de prescrip#ie a dreptului de a ob#ine obligarea p'r'tului6 2)pe ti!pul c't suspendarea e%ecutrii silite este prevzut de lege ori a fost stabilit de instan# sau de alt organ $urisdic#ional co!petent6 -)c't ti!p debitorul nu are bunuri ur!ribile sau care nu au putut fi valorificate ori "i sustrage veniturile "i bunurile de la ur!rire6 /)n alte cazuri prevzute de lege. +2,)up ncetarea suspendrii prescrip#ia "i reia cursul socotindu-se "i ti!pul scurs nainte de suspendare. +-,Prescrip#ia nu se suspend pe ti!pul c't e%ecutarea silit este suspendat la cererea creditorului ur!ritor.

Art) 298 1ntreru"erea "re(#ri".iei


+1,Cursul prescrip#iei se ntrerupe5 1)pe data ndeplinirii de ctre debitor nainte de nceperea e%ecutrii silite sau n cursul acesteia a unui act voluntar de e%ecutare a obliga#iei prevzute n titlul e%ecutoriu ori a recunoa"terii n orice alt !od a datoriei6 2)pe data depunerii cererii de e%ecutare nso#it de titlul e%ecutoriu c&iar dac a fost adresat unui organ de e%ecutare neco!petent6 -)pe data depunerii cererii de interven#ie n cadrul ur!ririi silite pornite de al#i creditori6 /)pe data ndeplinirii n cursul e%ecutrii silite a unui act de e%ecutare6 0)pe data depunerii cererii de reluare a e%ecutrii6 2)n alte cazuri prevzute de lege. +2,)up ntrerupere ncepe s curg un nou ter!en de prescrip#ie. +-,Prescrip#ia nu este ntrerupt dac e%ecutarea silit a fost respins anulat sau dac s-a peri!at ori dac cel care a fcuto a renun#at la ea.

Art) 299 Re"unerea 5n termenul de "re(#ri".ie


+1,)up !plinirea ter!enului de prescrip#ie creditorul poate cere repunerea n acest ter!en nu!ai dac a fost !piedicat s cear e%ecutarea datorit unor !otive te!einice. +2,Cererea de repunere n ter!en se introduce la instan#a de e%ecutare co!petent n ter!en de 19 zile de la ncetarea !piedicrii. -udecata cererii se face cu citarea pr#ilor prin &otr're supus nu!ai apelului potrivit dreptului co!un. +-,)ac cererea de repunere n ter!en a fost ad!is creditorul poate for!ula cerere de e%ecutare silit n ter!en de ?; de zile de la data r!'nerii definitive a &otr'rii.

Art) 700 Alte di("o6i.ii a"li#a*ile


Prevederile prezentului capitol se co!pleteaz cu dispozi#iile Codului #i%il privitoare la prescrip#ia e%tinctiv.

CAPITOLUL VI Conte(ta.ia la e=e#utare


Art) 701 O*ie#tul #onte(ta.iei
+1,(!potriva e%ecutrii silite a nc&eierilor date de e%ecutorul $udectoresc precu! "i !potriva oricrui act de e%ecutare se poate face contesta#ie de ctre cei interesa#i sau vt!a#i prin e%ecutare. )e ase!enea se poate face contesta#ie la e%ecutare "i n cazul n care e%ecutorul $udectoresc refuz s ndeplineasc un act de e%ecutare silit n condi#iile legii. +2,)ac nu s-a utilizat procedura prevzut la art. :?> se poate face contesta#ie "i n cazul n care sunt necesare l!uriri cu privire la n#elesul ntinderea sau aplicarea titlului e%ecutoriu. +-,)e ase!enea se poate face contesta#ie !potriva gre"itei nvestiri cu for!ul e%ecutorie a &otr'rii sau a unui alt nscris dup caz. +/,(!pr#irea bunurilor proprietate co!un pe cote-pr#i sau n devl!"ie poate fi &otr't la cererea pr#ii interesate "i n cadrul $udecrii contesta#iei la e%ecutare.

Art) 702 Condi.iile de admi(i*ilitate


+1,)ac e%ecutarea silit se face n te!eiul unei &otr'ri $udectore"ti sau arbitrale debitorul nu va putea invoca pe cale de contesta#ie !otive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune n cursul $udec#ii n pri! instan# sau ntr-o cale de atac ce i-a fost desc&is. +2,(n cazul n care e%ecutarea silit se face n te!eiul unui alt titlu e%ecutoriu dec't o &otr're $udectoreasc sau arbitral se pot invoca n contesta#ia la e%ecutare "i !otive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins n titlul e%ecutoriu nu!ai dac legea nu prevede n acest scop o alt cale de atac. +-,8u se poate face o nou contesta#ie de ctre aceea"i parte pentru !otive care au e%istat la data pri!ei contesta#ii. +/,Creditorii neur!ritori au dreptul de a interveni n e%ecutarea efectuat de al#i creditori pentru a lua parte la e%ecutare sau la distribuirea su!elor ob#inute din ur!rirea silit a bunurilor debitorului. +0,(n cazul procedurii ur!ririi silite !obiliare sau i!obiliare ori a predrii silite a bunului i!obil sau !obil contesta#ia la e%ecutare poate fi introdus "i de o ter# persoan ns nu!ai dac aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

Art) 70- In(tan.a #om"etent$


+1,Contesta#ia se introduce la instan#a de e%ecutare. +2,Contesta#ia privind l!urirea n#elesului ntinderii sau aplicrii titlului e%ecutoriu ori privind gre"ita nvestire cu for!ul e%ecutorie a unui nscris se introduce la instan#a care a pronun#at &otr'rea ce se e%ecut sau dup caz la instan#a care a nvestit cu for!ul e%ecutorie nscrisul ce se e%ecut. )ac o ase!enea contesta#ie vizeaz un titlu e%ecutoriu ce nu e!an de la un organ de $urisdic#ie co!peten#a de solu#ionare apar#ine instan#ei de e%ecutare.

Art) 70/ Termenele


+1,)ac prin lege nu se prevede altfel contesta#ia privitoare la e%ecutarea silit propriu-zis se poate face n ter!en de 19 zile de la data c'nd5 1)contestatorul a luat cuno"tin# de actul de e%ecutare pe care l contest6 2)cel interesat a pri!it co!unicarea ori dup caz n"tiin#area privind nfiin#area popririi. )ac poprirea este nfiin#at asupra unor venituri periodice ter!enul de contesta#ie pentru debitor ncepe cel !ai t'rziu la data efecturii pri!ei re#ineri din aceste venituri de ctre ter#ul poprit6 -)debitorul care contest e%ecutarea ns"i a pri!it nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii sau so!a#ia ori de la data c'nd a luat cuno"tin# de pri!ul act de e%ecutare n cazurile n care nu a pri!it nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii "i nici so!a#ia sau e%ecutarea se face fr so!a#ie. +2,Contesta#ia !potriva nc&eierilor e%ecutorului $udectoresc n cazurile n care acestea nu sunt potrivit legii definitive se poate face n ter!en de 9 zile de la co!unicare. +-,Contesta#ia privind l!urirea n#elesului ntinderii sau aplicrii titlului e%ecutoriu ori cea care se refer la gre"ita nvestire cu for!ul e%ecutorie a unei &otr'ri sau a unui alt nscris se poate face oric'nd nuntrul ter!enului de prescrip#ie a dreptului de a ob#ine e%ecutarea silit. +/,)ac prin lege nu se prevede altfel contesta#ia prin care o ter# persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului ur!rit poate fi introdus n tot cursul e%ecutrii silite dar nu !ai t'rziu de 19 zile de la efectuarea v'nzrii ori de la data predrii silite a bunului. +0,8eintroducerea contesta#iei n ter!enul prevzut la alin. (:) nu l !piedic pe cel de-al treilea s "i realizeze dreptul pe calea unei cereri separate n condi#iile legii sub rezerva drepturilor definitiv dob'ndite de ctre ter#ii ad$udecatari n cadrul v'nzrii silite a bunurilor ur!rite.

Art) 700 Condi.iile de 'orm$


+1,Contesta#iile se fac cu respectarea cerin#elor de for! prevzute pentru cererile de c&e!are n $udecat. +2,Contestatorul care nu locuie"te sau nu are sediul n localitatea de re"edin# a instan#ei poate prin c&iar cererea sa s "i aleag do!iciliul sau sediul procesual n aceast localitate art'nd persoana creia ur!eaz s i se fac co!unicrile. +-,(nt'!pinarea este obligatorie.

Art) 702 Pro#edura de <ude#at$


+1,Contesta#ia la e%ecutare se $udec cu procedura prevzut de prezentul cod pentru $udecata n pri! instan# care se aplic n !od corespunztor. +2,1nstan#a sesizat va solicita de ndat e%ecutorului $udectoresc s i trans!it n ter!enul fi%at copii certificate de acesta de pe actele dosarului de e%ecutare contestate dispozi#iile art. 0D; fiind aplicabile n !od corespunztor "i i va pune n vedere pr#ii interesate s ac&ite c&eltuielile ocazionate de acestea. +-,Pr#ile vor fi citate n ter!en scurt iar $udecarea contesta#iei se face de urgen# "i cu precdere. +/,@a cererea pr#ilor sau atunci c'nd apreciaz c este necesar instan#a va putea solicita rela#ii "i e%plica#ii scrise de la e%ecutorul $udectoresc.

Art) 707 C$ile de ata#


+1,3otr'rea pronun#at cu privire la contesta#ie poate fi atacat nu!ai cu apel cu e%cep#ia &otr'rilor pronun#ate n te!eiul art. >;1 alin. (:) "i art. >;: alin. (:) care pot fi atacate n condi#iile dreptului co!un. +2,3otr'rea prin care s-a solu#ionat contesta#ia privind n#elesul ntinderea sau aplicarea titlului e%ecutoriu este supus acelora"i ci de atac ca "i &otr'rea ce se e%ecut. )ac prin contesta#ie s-a cerut l!urirea n#elesului ntinderii ori aplicrii unui titlu care nu constituie &otr're a unui organ de $urisdic#ie &otr'rea prin care s-a solu#ionat contesta#ia va putea fi atacat nu!ai cu apel dispozi#iile alin. (1) aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 708 >u("endarea e=e#ut$rii

+1,P'n la solu#ionarea contesta#iei la e%ecutare sau a altei cereri privind e%ecutarea silit la solicitarea pr#ii interesate "i nu!ai pentru !otive te!einice instan#a co!petent poate suspenda e%ecutarea. 7uspendarea se poate solicita odat cu contesta#ia la e%ecutare sau prin cerere separat. +2,Pentru a se dispune suspendarea cel care o solicit trebuie s dea n prealabil o cau#iune calculat la valoarea obiectului contesta#iei dup cu! ur!eaz5 a,de 1;L dac aceast valoare este p'n la 1;.;;; lei6 *,de 1.;;; lei plus 9L pentru ceea ce dep"e"te 1;.;;; lei6 #,de 9.9;; lei plus 1L pentru ceea ce dep"e"te 1;;.;;; lei6 d,de 1:.9;; lei plus ; 1L pentru ceea ce dep"e"te 1.;;;.;;; lei. +-,)ac obiectul contesta#iei nu este evaluabil n bani cau#iunea va fi de 1.;;; lei n afar de cazul n care legea dispune altfel. +/,7uspendarea e%ecutrii este obligatorie "i cau#iunea nu este necesar dac5 1)&otr'rea sau nscrisul care se e%ecut nu este potrivit legii e%ecutoriu6 2)nscrisul care se e%ecut a fost declarat fals printr-o &otr're $udectoreasc dat n pri! instan#6 -)debitorul face dovada cu nscris autentic c a ob#inut de la creditor o a!'nare ori dup caz beneficiaz de un ter!en de plat. +0,)ac bunurile ur!rite sunt supuse pieirii degradrii alterrii sau deprecierii se va suspenda nu!ai distribuirea pre#ului ob#inut din valorificarea acestor bunuri. +2,.supra cererii de suspendare instan#a n toate cazurile se pronun# prin nc&eiere c&iar "i naintea ter!enului fi%at pentru $udecarea contesta#iei. Pr#ile vor fi ntotdeauna citate iar nc&eierea poate fi atacat nu!ai cu apel n !od separat n ter!en de 9 zile de la pronun#are pentru partea prezent respectiv de la co!unicare pentru cea lips. +7,(n cazuri urgente "i dac s-a pltit cau#iunea prevzut la alin. (0) instan#a poate dispune prin nc&eiere "i fr citarea pr#ilor suspendarea provizorie a e%ecutrii p'n la solu#ionarea cererii de suspendare. (nc&eierea nu este supus niciunei ci de atac. Cau#iunea depus potrivit prezentului alineat este deductibil din cau#iunea final stabilit de instan# dac este cazul. +8,(nc&eierea prin care s-a dispus suspendarea e%ecutrii silite se co!unic din oficiu "i de ndat e%ecutorului $udectoresc.

Art) 709 E'e#tele (olu.ion$rii #onte(ta.iei


+1,)ac ad!ite contesta#ia la e%ecutare instan#a #in'nd sea!a de obiectul acesteia dup caz va ndrepta ori anula actul de e%ecutare contestat va dispune anularea ori ncetarea e%ecutrii nse"i va anula ori l!uri titlul e%ecutoriu sau c'nd acesta a fost gre"it nvestit va anula nc&eierea de nvestire cu for!ul e%ecutorie. +2,)e ase!enea dac prin contesta#ia la e%ecutare s-a cerut de ctre partea interesat !pr#irea bunurilor proprietate co!un instan#a va &otr "i asupra !pr#elii acestora potrivit legii. +-,(n cazul respingerii contesta#iei contestatorul poate fi obligat la cerere la despgubiri pentru pagubele cauzate prin nt'rzierea e%ecutrii iar c'nd contesta#ia a fost e%ercitat cu rea-credin# el va fi obligat "i la plata unei a!enzi $udiciare de la 1.;;; lei la >.;;; lei. +/,3otr'rea de ad!itere sau de respingere a contesta#iei r!as definitiv va fi co!unicat din oficiu "i de ndat "i e%ecutorului $udectoresc. +0,)ac contesta#ia este ad!is e%ecutorul $udectoresc este obligat s se confor!eze !surilor luate sau dispuse de instan#. +2,.tunci c'nd contesta#ia a fost respins su!a reprezent'nd cau#iunea depus r!'ne indisponibilizat ur!'nd a servi la acoperirea crean#elor artate la alin. (?) sau a celor stabilite prin titlul e%ecutoriu dup caz situa#ie n care se va co!unica e%ecutorului "i recipisa de conse!nare a acestei su!e. +7,(n cazul n care constat refuzul ne$ustificat al e%ecutorului de a pri!i ori de a nregistra cererea de e%ecutare silit sau de a ndeplini un act de e%ecutare silit ori de a lua orice alt !sur prevzut de lege instan#a de e%ecutare va putea obliga e%ecutorul prin aceea"i &otr're la plata unei a!enzi $udiciare de la 1.;;; lei la >.;;; lei precu! "i la cererea pr#ii interesate la plata de despgubiri pentru paguba astfel cauzat. +8,(n situa#ia prevzut la alin. (>) instan#a va solicita nc&eierea prevzut la art. =99 alin. (1) sau dup caz actul care constat refuzul e%ecutorului $udectoresc de a ndeplini un act de e%ecutare silit ori de a lua alt !sur prevzut de lege.

CAPITOLUL VII De"unerea #u a'e#ta.iune ("e#ial$


Art) 710 Condi.iile
+1,P'n la r!'nerea definitiv a ad$udecrii bunurilor scoase la v'nzare silit debitorul sau ter#ul garant poate ob#ine desfiin#area !surilor asigurtorii ori de e%ecutare conse!n'nd la unitatea prevzut de lege la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc ntreaga valoare a crean#ei cu toate accesoriile "i c&eltuielile de e%ecutare "i depun'nd dovada de conse!nare la e%ecutorul $udectoresc. +2,.supra cererii debitorului sau a ter#ului garant e%ecutorul $udectoresc se va pronun#a de urgen# prin nc&eiere dat cu citarea pr#ilor ce va fi co!unicat de ndat pr#ilor. +-,)ac cererea este ad!is "i debitorul sau ter#ul garant nu se opune e%ecutorul $udectoresc odat cu desfiin#area !surilor va dispune "i eliberarea su!ei n !'inile creditorului. +/,)ac ns debitorul sau ter#ul garant va dovedi c a fcut contesta#ie n ter!en "i se va opune la eliberare e%ecutarea este suspendat de drept iar e%ecutorul $udectoresc se va pronun#a asupra eliberrii su!ei nu!ai dup ce instan#a a dat o &otr're definitiv asupra contesta#iei respective.

Art) 711 E'e#tele

7u!a conse!nat de debitor sau de ter#ul garant potrivit art. >1; va servi e%clusiv la plata creditorului pe sea!a cruia s-a fcut conse!narea precu! "i la acoperirea c&eltuielilor de e%ecutare cu e%cep#ia cazului n care sunt !ai !ul#i creditori ur!ritori sau intervenien#i c'nd se va proceda la distribuire potrivit dispozi#iilor art. D9? "i ur!toarele.

CAPITOLUL VIII 1ntoar#erea e=e#ut$rii


Art) 712 Dre"tul la 5ntoar#erea e=e#ut$rii
+1,(n toate cazurile n care se desfiin#eaz titlul e%ecutoriu sau ns"i e%ecutarea silit cel interesat are dreptul la ntoarcerea e%ecutrii prin restabilirea situa#iei anterioare acesteia. C&eltuielile de e%ecutare pentru actele efectuate r!'n n sarcina creditorului. +2,Cunurile asupra crora s-a fcut e%ecutarea se vor restitui celui ndrept#it fr ns a se aduce atingere drepturilor definitiv dob'ndite de ter#ii de bun-credin#. +-,(n cazul n care e%ecutarea silit s-a fcut prin v'nzarea unor bunuri !obile ntoarcerea e%ecutrii se va face prin restituirea de ctre creditor a su!ei rezultate din v'nzare actualizat n func#ie de rata infla#iei cu e%cep#ia situa#iei c'nd se aplic art. >==.

Art) 71- Modalitatea de re(ta*ilire


+1,(n cazul n care instan#a $udectoreasc a desfiin#at titlul e%ecutoriu sau ns"i e%ecutarea silit la cererea celui interesat va dispune prin aceea"i &otr're "i asupra restabilirii situa#iei anterioare e%ecutrii. (n cazul n care bunul supus e%ecutrii silite este un bun i!obil instan#a va dispune asupra efecturii opera#iunilor de carte funciar necesare fr ns a se aduce atingere drepturilor definitiv dob'ndite de ter#ii de bun-credin# potrivit regulilor de carte funciar. +2,)ac instan#a care a desfiin#at &otr'rea e%ecutat a dispus re$udecarea n fond a procesului "i nu a luat !sura restabilirii situa#iei anterioare e%ecutrii aceast !sur se va putea dispune de instan#a care re$udec fondul. +-,)ac nu s-a dispus restabilirea situa#iei anterioare e%ecutrii n condi#iile alin. (1) "i (0) cel ndrept#it o va putea cere pe cale separat instan#ei de e%ecutare. -udecata se va face de urgen# "i cu precdere &otr'rea fiind supus nu!ai apelului.

Art) 71/ Ca6urile ("e#iale


)ac titlul e%ecutoriu e!is de un alt organ dec't o instan# $udectoreasc a fost desfiin#at de acel organ sau de un alt organ din afara siste!ului instan#elor $udectore"ti iar !odalitatea restabilirii situa#iei anterioare e%ecutrii nu este prevzut de lege ori de"i este prevzut nu s-a luat aceast !sur ea se va putea ob#ine pe calea unei cereri introduse la instan#a prevzut la art. >1? alin. (?).

Art) 710 E=e#utarea "ro%i6orie


3otr'rea de pri! instan# prin care s-a dispus restabilirea situa#iei anterioare e%ecutrii poate fi dat cu e%ecutare provizorie dispozi#iile art. ::? aplic'ndu-se n !od corespunztor.

TITLUL II Urm$rirea (ilit$ a(u"ra *unurilor de*itorului


CAPITOLUL I Urm$rirea mo*iliar$ >EC@IUNEA 1 :unurile mo*ile #are nu (e "ot urm$ri
Art) 712 :unurile neurm$ri*ile
8u sunt supuse ur!ririi silite5 a,bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului "i fa!iliei sale "i obiectele de cult dac nu sunt !ai !ulte de acela"i fel6 *,obiectele indispensabile persoanelor cu &andicap "i cele destinate ngri$irii bolnavilor6 #,ali!entele necesare debitorului "i fa!iliei sale pe ti!p de ? luni iar dac debitorul se ocup e%clusiv cu agricultura ali!entele necesare p'n la noua recolt ani!alele destinate ob#inerii !i$loacelor de subzisten# "i fura$ele necesare pentru aceste ani!ale p'n la noua recolt6 d,co!bustibilul necesar debitorului "i fa!iliei sale socotit pentru ? luni de iarn6 e,scrisorile fotografiile "i tablourile personale sau de fa!ilie "i altele ase!enea6 ',bunurile declarate neur!ribile n cazurile "i n condi#iile prevzute de lege.

Art) 717 :unurile de(tinate e=er#it$rii o#u"a.iei (au "ro'e(iei de*itorului


+1,Cunurile care servesc la e%ercitarea ocupa#iei sau profesiei debitorului persoan fizic nu pot fi supuse ur!ririi silite dec't n lips de alte bunuri ur!ribile "i nu!ai pentru obliga#ii de ntre#inere c&irii arenzi sau alte crean#e privilegiate asupra !obilelor. +2,)ac debitorul se ocup cu agricultura nu vor fi ur!rite n !sura necesar continurii lucrrilor n agricultur inventarul agricol inclusiv ani!alele de !unc fura$ele pentru aceste ani!ale "i se!in#ele pentru cultura p!'ntului n afar de cazul n care asupra acestor bunuri e%ist un drept real de garan#ie sau un privilegiu pentru garantarea crean#ei.

Art) 718 Limitele urm$ririi %eniturilor *$ne&ti


+1,7alariile "i alte venituri periodice pensiile acordate n cadrul asigurrilor sociale precu! "i alte su!e ce se pltesc periodic debitorului "i sunt destinate asigurrii !i$loacelor de e%isten# ale acestuia pot fi ur!rite5 a,p'n la $u!tate din venitul lunar net pentru su!ele datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere sau aloca#ie pentru copii6 *,p'n la o trei!e din venitul lunar net pentru orice alte datorii. +2,)ac sunt !ai !ulte ur!riri asupra aceleia"i su!e ur!rirea nu poate dep"i $u!tate din venitul lunar net al debitorului indiferent de natura crean#elor n afar de cazul n care legea prevede altfel. +-,4eniturile din !unc sau orice alte su!e ce se pltesc periodic debitorului "i sunt destinate asigurrii !i$loacelor de e%isten# ale acestuia n cazul n care sunt !ai !ici dec't cuantu!ul salariului !ini! net pe econo!ie pot fi ur!rite nu!ai asupra pr#ii ce dep"e"te $u!tate din acest cuantu!.

+/,.$utoarele pentru incapacitate te!porar de !unc co!pensa#ia acordat salaria#ilor n caz de desfacere a contractului individual de !unc pe baza oricror dispozi#ii legale precu! "i su!ele cuvenite "o!erilor potrivit legii nu pot fi ur!rite dec't pentru su!e datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere "i despgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin !oarte sau prin vt!ri corporale dac legea nu dispune altfel. +0,*r!rirea drepturilor prevzute la alin. (:) se va putea face n li!ita a $u!tate din cuantu!ul acestora. +2,7u!ele re#inute potrivit prevederilor alin. (1)-(:) se elibereaz sau se distribuie potrivit art. D9? "i ur!toarele. +7,.loca#iile de stat "i inde!niza#iile pentru copii a$utoarele pentru ngri$irea copilului bolnav a$utoarele de !aternitate cele acordate n caz de deces bursele de studii acordate de stat diurnele precu! "i orice alte ase!enea inde!niza#ii cu destina#ie special stabilite potrivit legii nu pot fi ur!rite pentru niciun fel de datorii.

Art) 719 >an#.iunea


,enun#area la beneficiul dispozi#iilor prevzute n articolele din prezenta sec#iune precu! "i ur!rirea ori cesiunea fcut cu nclcarea acestor dispozi#ii sunt nule de drept.

>EC@IUNEA 2 Pro#edura urm$ririi mo*iliare


>U:>EC@IUNEA 1 >e#3e(trarea *unurilor mo*ile Art) 720 Indi#area *unurilor a(u"ra #$rora ($ (e 'a#$ e=e#utarea
Pentru realizarea crean#elor sale creditorul va putea ur!ri bunurile !obile ale debitorului aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile !obile asupra crora ar voi s se fac e%ecutarea. )ac e%ecutorul $udectoresc apreciaz c prin valorificarea acestor bunuri nu se asigur realizarea drepturilor creditorului el va ur!ri "i alte bunuri.

Art) 721 A"li#area (e#3e(trului a(u"ra *unurilor de*itorului


+1,)ac n ter!en de o zi de la co!unicarea so!a#iei nso#ite de nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii debitorul nu plte"te su!a datorat e%ecutorul $udectoresc va proceda la sec&estrarea bunurilor !obile ur!ribile ale debitorului n vederea valorificrii lor c&iar dac acestea sunt de#inute de un ter#. +2,(n cazul n care e%ist pericol evident de sustragere a bunurilor de la ur!rire la solicitarea creditorului fcut n cuprinsul cererii de e%ecutare instan#a prin nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii va dispune sec&estrarea bunurilor ur!ribile odat cu co!unicarea so!a#iei ctre debitor. (n acest caz se va face !en#iunea corespunztoare n c&iar nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii. +-,Pentru bunurile sec&estrate asigurtor nu este necesar o nou sec&estrare e%ecutorul $udectoresc fiind ns obligat s verifice dac bunurile respective se gsesc la locul aplicrii sec&estrului "i dac nu au fost substituite sau degradate precu! "i s sec&estreze alte bunuri ale debitorului n cazul n care cele gsite la verificare nu sunt suficiente pentru realizarea crean#ei. +/,(n cazul n care se afir! c unele bunuri apar#in altei persoane dar drepturile acesteia nu sunt evidente e%ecutorul va sec&estra bunurile ns va face !en#iune n procesul-verbal de sec&estru despre drepturile pretinse.

Art) 722 >e#3e(trarea *unurilor a'late 5n minile ter.ilor


+1,7ec&estrul se va putea aplica "i asupra bunurilor apar#in'nd debitorului dar de#inute de un ter# afar nu!ai dac acesta din ur! nu recunoa"te c bunurile apar#in debitorului ur!rit. )ac ter#ul recunoa"te c bunurile apar#in debitorului este obligat s declare dac le de#ine n te!eiul vreunui titlu "i s n!'neze e%ecutorului o copie certificat a acestuia dac este cazul. +2,)ac ter#ul de#intor nu recunoa"te c bunurile apar#in debitorului dar creditorul pretinde "i face dovada c bunurile respective sunt ale acestuia instan#a de e%ecutare va putea prin nc&eiere definitiv dat cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor s l autorizeze pe e%ecutor s continue aplicarea sec&estrului. +-,Ber#ul de#intor care are un drept de folosin# asupra bunului sec&estrat poate s cear instan#ei de e%ecutare s fie autorizat s foloseasc n continuare bunul dac pentru acesta e%ist o asigurare facultativ contra daunelor ori ur!eaz s fie contractat n ter!enul fi%at de instan# dup caz. (n toate cazurile acordul creditorului ur!ritor n acest sens supline"te autoriza#ia instan#ei de e%ecutare.

Art) 72- Con#ur(ul 'or.ei "u*li#e


+1,Prezen#a unui agent de poli#ie unui $andar! sau a altor agen#i ai for#ei publice va fi necesar sub sanc#iunea nulit#ii n ur!toarele situa#ii5 1)dac u"ile i!obilului debitorului sau al ter#ului de#intor sunt ncuiate "i acesta refuz s le desc&id6 2)dac ei refuz s desc&id ca!erele sau !obilele6 -)dac debitorul sau ter#ul de#intor lipse"te "i n i!obil nu se gse"te nicio persoan !a$or sau ni!eni nu d curs solicitrii e%ecutorului de desc&idere a u"ilor i!obilului. +2,)up desc&iderea u"ilor sau !obilelor prezen#a celor !en#iona#i la alin. (1) va putea fi suplinit prin 0 !artori asisten#i. +-,(n afara situa#iilor prevzute la alin. (1) e%ecutorul $udectoresc va putea de ase!enea cere concursul for#ei publice fie pentru a nltura !potrivirea la sec&estru fie pentru pstrarea ordinii n ti!pul sec&estrrii.

Art) 72/ De(#3iderea 5n#$"erilor &i mo*ilelor


(n toate cazurile ncperile "i !obilele se vor desc&ide treptat pe !sur ce bunurile sec&estrate se vor trece n procesulverbal de sec&estru.

Art) 720 Parti#i"area ("e#iali&tilor


/%ecutorul $udectoresc va putea recurge dac este cazul "i la serviciile unor speciali"ti pentru desc&iderea localului ncperilor caselor de fier "i a oricror alte !obile n care se afl bunurile ce ur!eaz a fi sec&estrate pentru identificarea acestora ori pentru a asigura transportul lor dup caz.

Art) 722 >e#3e(trul a(u"ra *unurilor a'late 5n #a(ete 5n#3iriate

)ispozi#iile art. >0?->09 sunt aplicabile n !od corespunztor "i n cazul c'nd sec&estrul se nfiin#eaz asupra con#inutului casetelor nc&iriate de debitor la institu#ii de credit sau la alte unit#i specializate.

Art) 727 Identi'i#area *unurilor (e#3e(trate


+1,/%ecutorul $udectoresc este obligat s identifice bunurile sec&estrate printr-un se!n distinctiv put'nd "i fotografia sau fil!a bunurile sec&estrate. +2,)ac debitorul cere ca bunurile s fie a"ezate ntr-o ncpere cu intrri sigilate acest se!n nu se va aplica.

Art) 728 >e#3e(trul a(u"ra *unurilor de<a identi'i#ate


+1,)ac ani!alele sau obiectele sec&estrate sunt identificate potrivit unor dispozi#ii legale prin nscrisuri eliberate ori certificate de o autoritate sau institu#ie public se va face !en#iune despre aplicarea sec&estrului pe aceste nscrisuri. +2,(n cazul n care debitorul nu are sau refuz s nf#i"eze nscrisurile respective e%ecutorul va proceda la aplicarea unui se!n distinctiv asupra acestor bunuri dac acest lucru este posibil sau la cererea creditorului la ridicarea "i ncredin#area lor unui custode dese!nat de creditor pe rspunderea acestuia. Boate c&eltuielile efectuate cu aplicarea acestor !suri vor fi avansate de creditor "i suportate de debitor n cadrul c&eltuielilor de e%ecutare.

Art) 729 >e#3e(trarea auto%e3i#ulelor


+1,(n cadrul procedurii de ur!rire a unui autove&icul proprietatea debitorului e%ecutorul $udectoresc poate dispune sec&estrarea acelui bun fc'nd !en#iunea acestei !suri "i pe certificatul de n!atriculare precu! "i pe cartea de identitate a autove&iculului respectiv. )ac aceast din ur! !sur nu poate fi aplicat din diferite !otive e%ecutorul $udectoresc va !en#iona acest aspect n procesul-verbal de sec&estru precu! "i cauzele care au dus la crearea acestei situa#ii. +2,.utove&iculul va fi sec&estrat prin aplicarea de sigilii sau dat n custodia unei persoane alese cu precdere de ctre creditor. *n e%e!plar al procesului-verbal de ur!rire a acelui autove&icul va fi co!unicat at't organelor de poli#ie rutier c't "i organelor fiscale n raza crora a fost n!atriculat acel bun pentru a nota aceast !sur n eviden#ele proprii. )ac indisponibilizarea autove&iculului "i a docu!entelor precizate la alin. (1) nu poate fi realizat la ter!enul la care e%ecutorul $udectoresc a dispus aplicarea !surii sec&estrului procesul-verbal va fi co!unicat serviciului de poli#ie rutier care va putea opri n trafic autove&iculul ur!rit indiferent de locul n care acesta se afl. +-,+rganul de poli#ie rutier va putea opri n trafic autove&iculul sec&estrat "i va proceda la ridicarea certificatului de n!atriculare a cr#ii de identitate pun'nd n vedere conductorului autove&iculului c bunul este sec&estrat "i s se prezinte ntr-un ter!en rezonabil la e%ecutorul $udectoresc. Botodat va anun#a de ndat e%ecutorul $udectoresc care a aplicat !sura prevzut la alin. (1). .ceast opera#iune va fi conse!nat de ctre organul de poli#ie ntr-un proces-verbal n care se va face "i o descriere su!ar a autove&iculului sec&estrat o copie a acestuia fiind re!is conductorului autove&iculului. .t't docu!entele c't "i o copie a procesului-verbal vor fi tri!ise e%ecutorului $udectoresc care a aplicat !sura sec&estrului asupra acelui autove&icul. +/,/%ecutorul $udectoresc poate aplica de ase!enea !sura sec&estrului asupra unui autove&icul n baza datelor ob#inute de la serviciul public co!unitar regi! per!ise de conducere "i n!atriculare a ve&iculelor dac debitorul n cauz este proprietarul nregistrat al acelui bun poli#ia rutier n baza procesului-verbal co!unicat de e%ecutorul $udectoresc ur!'nd a proceda potrivit alin. (0) "i (?). +0,.utove&iculul supus sec&estrului potrivit dispozi#iilor prezentului articol va putea fi folosit de ctre debitor p'n la valorificare dac acesta depune sau re!ite e%ecutorului $udectoresc o poli# de asigurare negociabil la o su! asigurat cel pu#in egal cu valoarea de asigurare a autove&iculului.

Art) 7-0 >e#3e(trul *unurilor a'e#tate unor !aran.ii reale


+1,)ac asupra bunului ce se sec&estreaz e%ist un drept real de garan#ie constituit n favoarea unei ter#e persoane e%ecutorul $udectoresc lu'nd cuno"tin# despre acest drept va n"tiin#a acea persoan despre aplicarea sec&estrului "i o va cita la toate ter!enele fi%ate pentru v'nzarea bunului respectiv. +2,)espre aplicarea sec&estrului se va face !en#iune n .r&iva /lectronic de Iaran#ii ,eale Aobiliare sau n alte registre de publicitate dup caz.

Art) 7-1 Pu*li#itatea (e#3e(trului


)espre aplicarea sec&estrului se va face !en#iune la cererea e%ecutorului $udectoresc n .r&iva /lectronic de Iaran#ii ,eale Aobiliare n registrul succesoral #inut de ca!era notarilor publici sau n alte registre de publicitate dup caz.

Art) 7-2 >e#3e(trul a(u"ra *unurilor anterior (e#3e(trate


+1,/%ecutorul $udectoresc care prezent'ndu-se la do!iciliul ori la sediul debitorului ter#ului de#intor sau al custodelui va gsi nfiin#at o alt ur!rire dup ce va lua o copie de pe procesul-verbal respectiv aflat n !'na debitorului ter#ului de#intor sau al custodelui ori la do!iciliul sau sediul acestuia va nc&eia un proces-verbal n care va arta nu!ele "i calitatea celui care a fcut ur!rirea anterioar "i va declara acelea"i bunuri sec&estrate "i de el. +2,/%ecutorul va putea n acela"i ti!p s sec&estreze "i alte bunuri care nu au fost ur!rite anterior. +-,+ copie certificat a procesului-verbal de sec&estru va fi co!unicat organului de e%ecutare care a nceput !ai nt'i ur!rirea. +/,(n acest caz ur!ririle se socotesc cone%ate fiind aplicabile dispozi#iile art. =:: iar creditorul pentru care s-a nfiin#at sec&estrul va putea continua ur!rirea c&iar dac pri!ul creditor ur!ritor s-a desistat de la ur!rire.

Art) 7-- Pro#e(ul;%er*al de (e#3e(tru


+1,/fectuarea sec&estrului se va constata de ndat ntr-un proces-verbal care va prevedea n afara datelor "i !en#iunilor prevzute la art. ==9 alin. (1) ur!toarele5 a,so!a#ia de plat fcut verbal debitorului "i rspunsul lui dac a fost prezent6 *,enu!erarea descrierea "i evaluarea dup aprecierea e%ecutorului dac este posibil a fiecrui bun !obil sec&estrat6

#,indicarea bunurilor care fiind e%ceptate de la ur!rire nu au fost sec&estrate n cazul n care bunurile sec&estrate nu acoper crean#a6 d,!en#ionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor sec&estrate6 e,artarea bunurilor sec&estrate asupra crora e%ist un drept real de garan#ie constituit n favoarea unei ter#e persoane6 ',artarea bunurilor sec&estrate care au fost sigilate sau ridicate6 !,artarea persoanei creia i se las n custodie bunurile sec&estrate. +2,Procesul-verbal se va se!na de e%ecutor "i de persoanele care potrivit legii au asistat la aplicarea sec&estrului. )ac ele nu pot ori refuz s se!neze e%ecutorul $udectoresc va !en#iona aceast !pre$urare n procesul-verbal. +-,C'te un e%e!plar al procesului-verbal de sec&estru se va preda debitorului sau dup caz ter#ului de#intor "i custodelui acesta din ur! se!n'nd cu !en#iunea de pri!ire a bunurilor n pstrare. )ac aceste persoane nu sunt prezente ori refuz s pri!easc un e%e!plar al procesului-verbal se va proceda potrivit dispozi#iilor privitoare la co!unicarea "i n!'narea cita#iilor.

Art) 7-/ Indi("oni*ili6area *unurilor (e#3e(trate


)in !o!entul sec&estrrii bunurilor debitorul nu !ai poate dispune de ele pe ti!pul c't dureaz e%ecutarea sub sanc#iunea unei a!enzi $udiciare de la 0.;;; lei la 1;.;;; lei dac fapta nu constituie infrac#iune. )ispozi#iile art. 1D:-1D= sunt aplicabile.

Art) 7-0 P$(trarea *unurilor (e#3e(trate


+1,Cunurile sec&estrate se las cu acordul creditorului n custodia debitorului sau a ter#ului de#intor ori pot fi luate n custodie de creditor dac debitorul nu se opune. +2,)ac e%ist pericolul ca debitorul sau ter#ul de#intor s nstrineze s substituie ori s deterioreze bunurile sec&estrate e%ecutorul $udectoresc va proceda la sigilarea sau la ridicarea lor. +-,)ac debitorul sau ter#ul de#intor refuz s pri!easc n custodie bunurile sau nu este prezent la aplicarea sec&estrului precu! "i n cazul ridicrii bunurilor e%ecutorul $udectoresc d n pstrare bunurile sec&estrate unui custode nu!it cu precdere dintre persoanele dese!nate de creditor. Custodele trebuie s fie !a$or "i ndeob"te cunoscut ca fiind solvabil. /l poate fi obligat de instan# la cererea creditorului sau a e%ecutorului "i la darea unei cau#iuni. 7o#ul rudele sau afinii debitorului p'n la al patrulea grad inclusiv ori persoanele aflate n serviciul lui nu vor putea fi dese!na#i custozi dec't cu acordul creditorului. +/,7u!ele n lei sau n valut titlurile de valoare obiectele din !etale pre#ioase "i pietrele pre#ioase se ridic "i se predau de e%ecutor pe baz de proces-verbal n custodia unor institu#ii de credit sau a unei alte entit#i autorizate n acest scop. +0,+biectele de art colec#iile de valoare obiectele de !uzeu "i altele ase!enea se ridic "i se predau de e%ecutor pe baz de proces-verbal n custodia !uzeelor sau a unei alte entit#i autorizate pentru depozitarea acestora. +2,)ac entit#ile artate la alin. (:) "i (9) refuz s ia n custodie bunurile sec&estrate se aplic dispozi#iile alin. (1)-(?). +7,(n toate cazurile e%ecutorul $udectoresc pstreaz dovada depunerii valorilor respective iar n cazul titlurilor de valoare cu! sunt ac#iunile sau obliga#iunile no!inative ori la purttor va sesiza de ndat instan#a de e%ecutare pentru a lua !surile necesare pentru conservarea "i ad!inistrarea titlurilor "i nu!irea dac este cazul a unui curator special care s e%ercite drepturile aferente acestora. +8,(n cazul titlurilor de credit trans!isibile prin gir e%ecutorul va face !en#iune pe titluri despre aplicarea sec&estrului cu precizarea datei c'nd a fost fcut !en#iunea. )up facerea !en#iunii titlurile sec&estrate nu vor !ai putea fi girate iar debitorul !en#ionat n titlul de credit nu se va !ai putea libera valabil dec't conse!n'nd su!a la entitatea prevzut de lege "i depun'nd recipisa la e%ecutor. +9,7ec&estrarea titlurilor no!inative se va notifica societ#ii sau institu#iei e!itente precu! "i societ#ii ori altei persoane creia i-au fost date n pstrare sau ad!inistrare spre a se face !en#iune despre sec&estru n registrul respectiv.

Art) 7-2 >tr$mutarea *unurilor (e#3e(trate


8ici custodele nici debitorul sau ter#ul de#intor nu vor putea transporta bunurile sec&estrate din locul unde au fost autoriza#i s le pstreze dec't cu ncuviin#area e%ecutorului $udectoresc. (n acest din ur! caz c&eltuielile de transport vor fi avansate de partea interesat.

Art) 7-7 Remunera.ia #u(todelui


+1,(n cazul n care custode este o alt persoan dec't debitorul sau ter#ul de#intor acesta va avea dreptul la o re!unera#ie ce se va fi%a de e%ecutor prin nc&eiere #in'nd sea!a de activitatea depus iar n cazul unit#ilor specializate de tarifele sau pre#urile practicate de acestea pentru servicii si!ilare. ,e!unera#ia "i c&eltuielile custodelui vor putea fi pltite cu anticipa#ie de ctre creditorul ur!ritor care le va prelua cu precdere din pre#ul bunurilor ur!rite. +2,(nc&eierea prin care este fi%at re!unera#ia custodelui se d cu citarea pr#ilor.

Art) 7-8 R$("underea #u(todelui


Custodele precu! "i orice alte persoane nsrcinate cu paza bunurilor sec&estrate vor rspunde pentru orice pagub adus creditorului sau debitorului din cauza negli$en#ei lor "i vor fi nlocui#i potrivit dispozi#iilor referitoare la nu!irea custozilor put'nd fi conda!na#i dac este cazul "i la pedepsele prevzute de legea penal.

Art) 7-9 Li*erarea ter.ului de.in$tor


+1,Ber#ul de#intor se va putea libera n cursul sec&estrului de bunurile debitorului ur!rit dac obliga#ia lui de restituire este a$uns la scaden#. +2,(n acest scop el va putea cere e%ecutorului $udectoresc ncuviin#area de a depune bunurile sec&estrate la el n !'inile unei alte persoane. /%ecutorul se va pronun#a de urgen# prin nc&eiere dat cu citarea ter#ului de#intor a debitorului "i a creditorului ur!ritor asupra persoanei creia bunurile ur!eaz s fie ncredin#ate. Creditorul ur!ritor "i debitorul vor putea conveni ca ele s fie ncredin#ate c&iar debitorului.

+-,)ac creditorul ur!ritor "i debitorul nu vor cdea de acord e%ecutorul va ncredin#a bunurile sec&estrate unei persoane dese!nate de creditor. +/,(ncredin#area bunurilor n !'inile persoanei acceptate sau dese!nate potrivit alin. (0) "i (?) va fi constatat printr-un proces-verbal se!nat de e%ecutor "i custode.

Art) 7/0 O"rirea urm$ririi


+1,)ebitorul va putea !piedica aplicarea sec&estrului sau dup caz va putea ob#ine ridicarea lui nu!ai dac5 1)plte"te crean#a inclusiv accesoriile "i c&eltuielile de e%ecutare n !'inile creditorului sau reprezentantului su av'nd procur special. (n acest caz e%ecutorul $udectoresc va ntoc!i un proces-verbal constat'nd ac&itarea integral a datoriei "i va preda creditorului titlul e%ecutoriu !en#ion'nd pe acesta stingerea total a obliga#iei iar debitorului un certificat constatator al ndeplinirii integrale a obliga#iilor de !ai sus6 2)face depunerea cu afecta#iunea special prevzut la art. >1; alin. (1) "i pred e%ecutorului recipisa de conse!nare. (n acest caz e%ecutorul $udectoresc va elibera debitorului o dovad de pri!ire a recipisei va nc&eia un proces-verbal n care va face aceast constatare "i dac debitorul nu a fcut "i contesta#ie n condi#iile alin. (0) va opri ur!rirea sau dup caz va dispune ridicarea sec&estrului. (n caz contrar dac debitorul a fcut contesta#ie e%ecutorul va depune de ndat procesulverbal constatator odat cu recipisa la instan#a de e%ecutare care se va pronun#a de urgen# potrivit dispozi#iilor art. >;=. P'n la solu#ionarea contesta#iei ur!rirea este suspendat de drept. +2,(n cazul prevzut la alin. (1) pct. 0 dac debitorul face contesta#ie "i se opune eliberrii su!ei conse!nate el o va putea depune c&iar n !'na e%ecutorului odat cu recipisa de conse!nare a su!ei sub luare de dovad sau o va putea introduce direct la instan#a co!petent n ter!en de 9 zile de la data procesului-verbal ntoc!it de e%ecutor caz n care o copie de pe contesta#ie va fi n!'nat "i e%ecutorului. +-,Contesta#ia se va face cu respectarea condi#iilor de for! prevzute la art. >;9. +/,)ac ter!enul prevzut la alin. (0) a e%pirat fr ca debitorul s fi depus ori introdus contesta#ie depunerea cu afecta#iune special se va socoti drept plat fcut creditorului iar acesta va putea s ridice su!a conse!nat n te!eiul unei nc&eieri a e%ecutorului $udectoresc date de urgen# cu citarea pr#ilor.

Art) 7/1 Continuarea urm$ririi


+1,(n orice alte cazuri dec't cele prevzute la art. >:; debitorul sau o alt persoan interesat nu poate opri v'nzarea bunurilor sec&estrate dar poate contesta e%ecutarea potrivit dispozi#iilor art. >;1 "i ur!toarele. +2,Ber#ul care contest e%ecutarea nu va putea dovedi cu !artori dreptul su de proprietate asupra bunurilor !obile sec&estrate n locuin#a sau ntreprinderea debitorului ur!rit n afar de cazul c'nd fa# de profesia sau co!er#ul contestatorului ori debitorului o ase!enea dovad devine ad!isibil. +-,7o#ul contestator care locuie"te cu so#ul debitor "i care nu e%ercit o profesie "i nici nu e%ploateaz o ntreprindere nu va putea dovedi dreptul su de proprietate asupra bunurilor !obile sec&estrate dec't cu conven#ia !atri!onial sau cu alte nscrisuri cu dat cert din care s rezulte c acestea i-au apar#inut "i nainte de cstorie ori c le-a dob'ndit ulterior prin dona#ie sau !o"tenire ori dac la data dob'ndirii avea bunuri proprii c le-a dob'ndit prin cu!prare ori n alt !od. .ceast dispozi#ie nu se aplic ns n privin#a bunurilor care n !od vdit sau prin destina#ia lor apar#in so#ului debitorului ur!rit.

>U:>EC@IUNEA 2 Valori'i#area *unurilor (e#3e(trate Art) 7/2 Modalit$.ile de %alori'i#are


+1,)ac n ter!en de 19 zile de la aplicarea sec&estrului nu au fost pltite su!a datorat toate accesoriile "i c&eltuielile de e%ecutare e%ecutorul $udectoresc va proceda la valorificarea bunurilor sec&estrate prin v'nzare la licita#ie public v'nzare direct sau prin alte !odalit#i ad!ise de lege. +2,Cu toate acestea v'nzarea se va putea face de ndat ce bunurile au fost sec&estrate dac acestea sunt supuse pieirii degradrii alterrii sau deprecierii ori dac pstrarea lor ar prile$ui c&eltuieli dispropor#ionat de !ari n raport cu valoarea lor.

Art) 7/- Vn6area amia*il$


+1,/%ecutorul $udectoresc cu acordul creditorului poate s i ncuviin#eze debitorului s procedeze el nsu"i la valorificarea bunurilor sec&estrate. (n acest caz debitorul este obligat s l infor!eze n scris pe e%ecutor despre ofertele pri!ite indic'nd dup caz nu!ele sau denu!irea "i adresa poten#ialului cu!prtor precu! "i ter!enul n care acesta din ur! se anga$eaz s conse!neze pre#ul propus. +2,)ac p'n la !plinirea ter!enului prevzut la alin. (1) ter#ul cu!prtor nu conse!neaz pre#ul oferit la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc se va fi%a ter!en pentru v'nzare la licita#ie public potrivit art. >:>.

Art) 7// Vn6area dire#t$


+1,/%ecutorul $udectoresc poate de ase!enea proceda cu acordul a!belor pr#i la valorificarea bunurilor ur!rite prin v'nzare direct cu!prtorului care ofer cel pu#in pre#ul stabilit potrivit art. >:>. +2,Ber!enul pentru v'nzarea direct va fi stabilit prin acordul pr#ilor. )ebitorul "i creditorul vor fi n"tiin#a#i despre ziua ora "i locul v'nzrii precu! "i despre oferta de pre# depus de poten#ialul cu!prtor. +-,@a data v'nzrii e%ecutorul va ntoc!i procesul-verbal prevzut la art. >=0 dispozi#iile acestui articol fiind aplicabile n !od corespunztor. )ac vreuna dintre pr#i lipse"te la efectuarea v'nzrii e%ecutorul i va co!unica o copie certificat de pe procesul-verbal privind v'nzarea.

Art) 7/0 Vn6area (ilit$


(n lipsa acordului pr#ilor sau dac v'nzarea direct ori a!iabil nu se realizeaz e%ecutorul $udectoresc va proceda la v'nzarea prin licita#ie public a bunurilor sec&estrate.

Art) 7/2 Vn6area titlurilor de %aloare &i a unor *unuri #u re!im de #ir#ula.ie ("e#ial

+1,Bitlurile de credit "i orice alte valori sau !rfuri negociabile la bursele de valori bursele de !rfuri ori pe alte pie#e se vor putea vinde prin inter!ediul bursei celei !ai apropiate respectiv prin siste!ul alternativ de tranzac#ionare cu for!ele "i condi#iile prevzute de legea special. +2,+biectele din !etale pre#ioase "i pietrele pre#ioase !i$loacele de plat strine "i alte titluri de valoare dec't cele artate la alin. (1) vor fi valorificate n condi#iile legii prin entit#i autorizate dup caz iar obiectele de art colec#iile de valoare "i obiectele de !uzeu prin organele "i n condi#iile prevzute de lege. 7u!ele ob#inute din v'nzare se vor conse!na la entitatea indicat de e%ecutorul $udectoresc. +-,4'nzarea ac#iunilor la societ#ile nc&ise "i a pr#ilor sociale se face n !od a!iabil potrivit art. >:? iar n lips de ctre e%ecutor prin licita#ie public dac legea nu prevede un siste! special privind circula#ia acestora. +/,)ac v'nzarea bunurilor prevzute la alin. (?) se face de ctre e%ecutor sau de ctre un agent specializat acesta va ntoc!i un caiet de sarcini care n afara altor !en#iuni prevzute de lege va cuprinde sub sanc#iunea nulit#ii v'nzrii actul constitutiv al societ#ii nu!rul "i felul ac#iunilor sau pr#ilor sociale supuse v'nzrii garan#iile constituite asupra lor clauzele speciale privind v'nzarea sau cesiunea acestora "i drepturile de preferin# acordate asocia#ilor situa#ia financiar anual pe ulti!ele dou e%erci#ii financiare precu! "i orice docu!ente necesare pentru aprecierea consisten#ei "i valorii drepturilor societare aferente ac#iunilor sau pr#ilor sociale scoase la v'nzare. +0,Caietul de sarcini va fi co!unicat debitorului creditorului societ#ii e!itente "i celorlal#i asocia#i pentru a for!ula eventuale obiec#iuni n ter!en de 9 zile de la co!unicare sub sanc#iunea decderii. /%ecutorul $udectoresc va solu#iona obiec#iunile prin nc&eiere e%ecutorie dat cu citarea pr#ilor. )ac nu se for!uleaz obiec#iuni sau acestea sunt respinse iar nc&eierea nu este atacat de ctre cei interesa#i ur!rirea va continua potrivit legii. +2,,egulile speciale privind v'nzarea titlurilor de valoare prevzute n prezentul articol r!'n aplicabile.

>U:>EC@IUNEA - Vn6area la li#ita.ie "u*li#$ Art) 7/7 E%aluarea *unurilor (e#3e(trate


+1,Cu ocazia aplicrii sec&estrului e%ecutorul $udectoresc este obligat s identifice "i s evalueze bunurile sec&estrate n afar de cazurile n care aceasta nu este cu putin#. Cunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circula#ie raportat la pre#urile !edii de pia# din localitatea respectiv. +2,7eparat de pre#ul bunurilor se va deter!ina "i valoarea drepturilor reale de folosin# potrivit criteriilor artate la alin. (1) iar dac aceasta nu este cu putin# se va apela la un e%pert. +-,@a cererea pr#ilor interesate sau n cazul n care nu poate proceda el nsu"i la evaluare e%ecutorul $udectoresc va nu!i un e%pert care s fi%eze pre#ul pentru v'nzarea bunurilor sec&estrate. +/,/%ecutorul va dispune ca e%pertul s fi%eze pre#ul printr-un raport scris care va fi predat cu cel pu#in 9 zile nainte de ziua fi%at pentru v'nzare. +0,Cererea de e%pertiz va fi fcut de pr#i n !od verbal la data sec&estrrii bunurilor fiind conse!nat n procesul-verbal de sec&estru sau n scris n ter!en de 9 zile de la data co!unicrii procesului-verbal de sec&estru sub sanc#iunea decderii. +2,/%ecutorul se va pronun#a de urgen# fr citarea pr#ilor asupra cererii de e%pertiz prin nc&eiere e%ecutorie care va cuprinde stabilirea onorariului provizoriu ce se cuvine e%pertului "i ter!enul n care trebuie depus raportul confor! alin. (:). +7,+norariul provizoriu va fi depus de partea interesat sub sanc#iunea decderii n cel !ult 9 zile de la co!unicarea ad!iterii cererii de e%pertiz. +8,/%pertul va cita pr#ile. .cestea pot dese!na e%per#i consilieri dispozi#iile art. ?0: aplic'ndu-se n !od corespunztor. +9,)ac e%pertul nu va depune raportul n ter!enul fi%at ori dac din cauza nerespectrii ter!enului a cauzat a!'narea v'nzrii la cererea pr#ii interesate instan#a de e%ecutare poate lua !potriva acestuia !surile prevzute la art. 1D0 alin. (1) pct. 0 lit. d) "i la art. 1D:.

Art) 7/8 Ai=area termenului de li#ita.ie


+1,)ac valorificarea bunurilor ur!eaz s se fac prin v'nzare la licita#ie public e%ecutorul $udectoresc n ter!en de cel !ult o zi de la e%pirarea ter!enelor prevzute la art. >:0 alin. (1) sau la art. >:? iar n cazul bunurilor artate la art. >:0 alin. (0) de la data procesului-verbal de sec&estru va fi%a prin nc&eiere definitiv dat cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor ziua ora "i locul licita#iei. +2,4'nzarea nu se va putea face n !ai pu#in de dou spt!'ni nici n !ai !ult de : spt!'ni de la data e%pirrii ter!enelor prevzute la art. >:0 alin. (1) sau la art. >:? iar n cazul bunurilor prevzute la art. >:0 alin. (0) de la data procesului-verbal de sec&estru. +-,Ber!enul se va putea scurta sau prelungi dac at't creditorul c't "i debitorul o vor cere.

Art) 7/9 Lo#ul li#ita.iei


+1,4'nzarea la licita#ie se va face la locul unde se afl bunurile sec&estrate sau dac e%ist !otive te!einice n alt loc. +2,(n cazul c'nd n localitate e%ist t'rguri oficiale recunoscute "i #inute n !od obi"nuit cel pu#in o dat pe spt!'n v'nzarea vitelor se va face obligatoriu n acele t'rguri n zilele "i orele de t'rg c&iar dac t'rgurile ar cdea n zilele nelucrtoare sau de srbtoare legal fr a fi necesar ncuviin#area instan#ei de e%ecutare. +-,)e ase!enea dac n localitate e%ist burse de !rfuri sau cereale toate !rfurile sau cerealele care sunt cotate la aceste burse se vor vinde la cererea creditorului sau a debitorului prin inter!ediul lor.

Art) 700 1n&tiin.area "$r.ilor &i a ter.ului de.in$tor


+1,/%ecutorul $udectoresc i va n"tiin#a pe creditor debitor "i ter#ul de#intor al bunurilor sec&estrate despre ziua ora "i locul v'nzrii la licita#ie potrivit dispozi#iilor privitoare la co!unicarea "i n!'narea cita#iilor cu cel pu#in :D de ore nainte de ter!enul fi%at pentru v'nzare. )ac ns creditorul debitorul "i ter#ul de#intor au fost prezen#i n ziua c'nd s-a fi%at data licita#iei "i au luat cuno"tin# n scris de acest ter!en ei nu vor !ai fi n"tiin#a#i.

+2,)ac se v'nd titluri de valoare care nu sunt negociate la bursa de valori sau ntr-un siste! alternativ de tranzac#ionare n condi#iile art. >:= alin. (?) vor fi n"tiin#a#i societatea e!itent a titlului sau ter#ul cruia acestea i-au fost ncredin#ate spre pstrare ori ad!inistrare precu! "i ceilal#i asocia#i ori !o"tenitorii acestora dac au drepturi de preferin# la v'nzare.

Art) 701 Pu*li#itatea %n6$rii


+1,/%ecutorul $udectoresc va ntoc!i anun#urile de v'nzare pe care le va afi"a cu cel pu#in 9 zile nainte de #inerea licita#iei la locul licita#iei la sediul e%ecutorului $udectoresc al pri!riei de la locul v'nzrii bunurilor "i al instan#ei de e%ecutare precu! "i n alte locuri publice unde conductorii acestora au obliga#ia crerii condi#iilor necesare afi"rii publica#iilor de v'nzare fr a i!pune ta%e sau contrapresta#ii. )e ase!enea e%ecutorul $udectoresc va ntoc!i "i publica#ii de v'nzare pe care le va aduce la cuno"tin#a publicului prin unul dintre ziarele locale sau n lips dintre cele de circula#ie na#ional prin ziare reviste sau alte publica#ii e%istente ce sunt destinate co!ercializrii unor bunuri de natura celor scoase la v'nzare precu! "i pe pagini de internet desc&ise n acela"i scop. +2,Publica#iile "i anun#urile de v'nzare vor cuprinde5 a,denu!irea "i sediul organului de e%ecutare6 *,nu!rul dosarului de e%ecutare6 #,nu!ele e%ecutorului $udectoresc6 d,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul debitorului "i creditorului6 e,ziua ora "i locul licita#iei6 ',indicarea "i descrierea su!ar a bunurilor ce vor fi v'ndute la licita#ie public cu artarea pentru fiecare a pre#ului de ncepere a licita#iei care este pre#ul prevzut n procesul-verbal de sec&estru sau dup caz cel stabilit prin e%pertiz6 n cazul titlurilor de valoare nenegociabile se va indica "i locul de la care poate fi procurat pe c&eltuiala solicitantului caietul de sarcini prevzut la art. >:= alin. (:)6 !,!en#iunea dac va fi cazul c bunurile se v'nd grevate de drepturile reale de folosin# dob'ndite ulterior nscrierii vreunei ipoteci "i c n cazul n care crean#ele creditorilor ur!ritori nu ar fi acoperite la pri!a licita#ie se va proceda n aceea"i zi la o nou licita#ie pentru v'nzarea bunurilor libere de acele drepturi. Pre#ul de la care vor ncepe aceste licita#ii va fi cel prevzut la art. >9D alin. (=) "i (>)6 3,locul "i data afi"rii n cazul anun#urilor de v'nzare6 i,se!ntura "i "ta!pila e%ecutorului $udectoresc n cazul anun#urilor de v'nzare. +-,(ndeplinirea acestor for!alit#i se va constata prin procese-verbale nc&eiate de e%ecutorul $udectoresc. +/,C&eltuielile de afi"are "i publicare vor fi avansate de ctre creditorul ur!ritor care le va prelua din pre#ul bunurilor ur!rite. +0,(n cazul nerespectrii dispozi#iilor prezentului articol la cererea pr#ii interesate instan#a de e%ecutare poate lua !potriva e%ecutorului $udectoresc !surile prevzute la art. 1D0 alin. (1) pct. 0 lit. &) "i la art. 1D:. +2,Aen#iunile de la alin. (0) lit. a) "i c)-i) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii.

Art) 702 Re(trn!erea 'ormalit$.ilor de "u*li#itate


+1,Prin e%cep#ie de la dispozi#iile art. >91 n cazul n care e%ecutarea se face n te!eiul unui titlu e%ecutoriu privitor la o crean# a crei valoare nu dep"e"te 9.;;; lei sau atunci c'nd bunurile sunt supuse pieirii degradrii alterrii ori deprecierii oricare ar fi valoarea titlului e%ecutoriu e%ecutorul $udectoresc va putea s restr'ng for!alit#ile de publicitate nu!ai la afi"are "i s scurteze at't ter!enul de n"tiin#are a debitorului "i a ter#ului de#intor c't "i ter!enul de afi"are n !sura n care aceasta ar fi suficient pentru n"tiin#area celor interesa#i. +2,Creditorul debitorul "i ter#ul de#intor vor putea fi ncuno"tin#a#i prin telegra! telefa% sau prin alte !i$loace care asigur trans!iterea te%tului actului "i confir!area pri!irii lui.

Art) 70- Re'a#erea 'ormalit$.ilor de "u*li#itate


+1,)ac din orice cauz v'nzarea se a!'n ncuno"tin#area celor interesa#i "i for!alit#ile de publicitate se vor ndeplini "i pentru noul ter!en care nu va putea fi !ai scurt de o spt!'n "i nici !ai lung de dou spt!'ni. +2,)ac v'nzarea nu se poate ter!ina n aceea"i zi ea va continua n ziua ur!toare iar e%ecutorul $udectoresc va aduce verbal la cuno"tin#a celor prezen#i n afar de cazul n care a!bele pr#i sunt de acord cu a!'narea licita#iei. (n acest din ur! caz costul for!alit#ilor de publicitate va fi suportat n !od egal de a!bele pr#i dispozi#iile art. >91 alin. (:) fiind aplicabile n !od corespunztor.

Art) 70/ Pre!$tirea li#ita.iei


+1,(n ziua fi%at pentru v'nzare e%ecutorul $udectoresc se va duce la locul unde se afl bunurile sec&estrate va ridica sigiliile sau va pri!i bunurile de la persoana creia i-au fost ncredin#ate eliber'ndu-i c&itan# de pri!ire. +2,/%ecutorul va verifica dup procesul-verbal de sec&estru nu!rul "i starea bunurilor "i va constata toate acestea precu! "i lipsurile gsite n procesul-verbal de licita#ie. +-,)ac v'nzarea se va face n alt loc dec't acela unde se gsesc bunurile ce ur!eaz s fie v'ndute ele vor fi duse n acel loc pe c&eltuiala creditorului n condi#iile art. >91 alin. (:).

Art) 700 Amnarea li#ita.iei


+1,@a cererea pr#ii interesate fcut sub sanc#iunea decderii nainte de nceperea licita#iei e%ecutorul $udectoresc va a!'na v'nzarea n cazul nerespectrii ter!enelor de n"tiin#are a creditorului debitorului sau ter#ului de#intor ori dup caz a ter!enelor de afi"are sau publicare a v'nzrii. @a acest ter!en care nu poate fi !ai lung de 0; de zile de la data fi%at pentru pri!a v'nzare se vor reface for!alit#ile de publicitate nclcate cu respectarea dispozi#iilor art. >91. +2,)ispozi#iile alin. (1) nu sunt aplicabile la v'nzarea bunurilor supuse pieirii degradrii alterrii sau deprecierii caz n care partea interesat va putea solicita nu!ai luarea !surilor prevzute la art. >90.

Art) 702 Parti#i"an.ii la li#ita.ie

+1,Poate participa la licita#ie orice persoan care are capacitate deplin de e%erci#iu precu! "i capacitatea de a dob'ndi bunurile scoase la licita#ie dac nu este ndeob"te cunoscut ca fiind insolvabil. +2,)ebitorul ur!rit nu va putea fi ad$udecatar nici personal nici prin persoan interpus. +-,Creditorii ur!ritori sau intervenien#i nu pot nici personal nici prin persoane interpuse s ad$udece bunurile oferite spre v'nzare la un pre# !ai !ic de >9L din pre#ul stabilit potrivit art. >:> alin. (1) sau (?).

Art) 707 Garan.ia de "arti#i"are


+1,Participan#ii la licita#ie trebuie s conse!neze cel !ai t'rziu p'n la nceperea licita#iei la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc cel pu#in 1;L din pre#ul de ncepere a licita#iei pentru bunurile pe care inten#ioneaz s le cu!pere. +2,Creditorii ur!ritori sau intervenien#i nu au obliga#ia de a depune garan#ia prevzut la alin. (1). +-,)ac n localitatea unde are loc licita#ia nu func#ioneaz nicio unitate dintre cele prevzute de lege pentru a face astfel de opera#iuni sau dac licita#ia se desf"oar n locuri izolate garan#ia poate fi depus "i la e%ecutorul $udectoresc pe baz de c&itan# de pri!ire fc'ndu-se !en#iune despre aceasta n procesul-verbal de licita#ie.

Art) 708 E'e#tuarea li#ita.iei


+1,4'nzarea la licita#ie se va face n !od public de ctre e%ecutorul $udectoresc care va oferi bunurile spre v'nzare prin ? strigri succesive. +2,Pre#ul de la care ncepe licita#ia este cel prevzut n publica#ii sau anun#uri potrivit art. >91 alin. (0). +-,(n raport cu natura sau cu destina#ia lor bunurile se vor vinde fiecare n parte sau !ai !ulte !preun #in'ndu-se sea!a n toate cazurile ca prin !odul de v'nzare acestea s nu se deprecieze. +/,(n cazul c'nd de la debitor s-au ridicat "i su!e de bani v'nzarea celorlalte bunuri nu se va putea face dec't n !sura n care acele su!e nu acoper crean#a creditorului ur!ritor "i accesoriile acesteia !preun cu c&eltuielile de e%ecutare. +0,Cunul se ad$udec celui care dup ? strigri succesive fcute la intervale de ti!p care s per!it op#iuni "i supralicitri ofer pre#ul cel !ai !are iar atunci c'nd e%ist un singur concurent acesta a oferit pre#ul de ncepere a licita#iei. +2,)ac bunul este grevat de vreun drept real de folosin# dob'ndit ulterior nscrierii vreunei ipoteci la pri!ul ter!en de v'nzare strigrile vor ncepe de la pre#ul cel !ai !are oferit sau n lips de la cel fi%at n publica#ie di!inuat cu valoarea acestor drepturi socotit potrivit art. >:> alin. (0). +7,)ac din cauza e%isten#ei drepturilor artate la alin. (=) nu s-a putut ob#ine un pre# suficient pentru acoperirea crean#elor ipotecare nscrise anterior e%ecutorul $udectoresc va relua n aceea"i zi licita#ia pentru v'nzarea bunului liber de acele drepturi6 n acest caz strigrile vor ncepe de la pre#ul !en#ionat n publica#ia de v'nzare fr scderea artat la alin. (=). +8,)ac nu se ob#ine pre#ul de ncepere a licita#iei la acela"i ter!en bunul va fi din nou scos la v'nzare caz n care licita#ia va ncepe de la pre#ul de >9L din cel prevzut n publica#ii sau anun#uri iar bunul va fi v'ndut celui care va oferi pre#ul cel !ai !are. +9,)ac nu se ofer nici pre#ul !ini! prevzut la alin. (D) licita#ia se va a!'na la un alt ter!en pentru care se vor ndeplini din nou for!alit#ile de publicitate prevzute la art. >91. @a acest ter!en care nu poate fi !ai lung de 0; de zile de la data pri!ei licita#ii licita#ia va ncepe de la 9;L din pre#ul ini#ial prevzut n publica#ii sau anun#uri. )ac nu se va ob#ine nici acest pre# bunurile vor fi v'ndute la acela"i ter!en la cel !ai !are pre# oferit c&iar "i atunci c'nd la licita#ie s-a prezentat un singur ofertant. +10,(n toate cazurile la pre# egal va fi preferat cel care are un drept de pree!p#iune asupra bunului ur!rit. +11,)ispozi#iile alin. (D) "i (9) nu sunt aplicabile la v'nzarea bunurilor supuse pieirii degradrii alterrii sau deprecierii. (n aceste cazuri v'nzarea se va face la orice pre# "i oricare ar fi nu!rul concuren#ilor c&iar la pri!ul ter!en. +12,/%ecutorul va #ine o list cu bunurile v'ndute "i pre#ul cu care s-au v'ndut.

Art) 709 E=er#itarea dre"tului de "reem".iune


)ac nu a participat la licita#ie n ter!en de 9 zile de la ad$udecarea bunului cel care este titularul unui drept de pree!p#iune va putea s "i e%ercite dreptul printr-o declara#ie scris adresat e%ecutorului $udectoresc "i s conse!neze pre#ul la care acesta a fost ad$udecat sub sanc#iunea decderii. (n acest din ur! caz titularul dreptului de pree!p#iune va fi socotit ad$udecatar "i va fi #inut de plata pre#ului n condi#iile art. >=;.

Art) 720 De"unerea &i #on(emnarea "re.ului


+1,)up ad$udecarea bunului ad$udecatarul este obligat s depun de ndat ntregul pre# n nu!erar ori cu ordin de plat sau orice alt instru!ent legal de plat6 la cererea sa acceptat de creditor sau de reprezentantul su pre#ul se va putea depune "i ulterior n cel !ult 9 zile de la data licita#iei. +2,(n cazul n care ad$udecatar este nsu"i creditorul ur!ritor "i nu particip al#i creditori la ur!rire sau de"i particip ace"tia se afl ntr-un rang de preferin# inferior creditorului ad$udecatar el va putea depune n contul pre#ului crean#a sa n tot sau n parte. )ac pre#ul bunului este !ai !are dec't valoarea crean#ei creditorul va putea depune n contul pre#ului crean#a sa nu!ai dac depune de ndat sau n cel !ult 9 zile de la data licita#iei diferen#a dintre pre#ul de ad$udecare "i valoarea crean#ei. +-,)ac pre#ul sau dup caz diferen#a de pre# nu se va depune potrivit alin. (1) sau (0) se va relua licita#ia ori dup caz o alt !odalitate de valorificare a bunului la acela"i ter!en sau la un alt ter!en pentru care se vor !plini for!alit#ile de publicitate prevzute la art. >91 iar pri!ul ad$udecatar va fi rspunztor at't de scderea pre#ului ob#inut la a doua v'nzare c't "i de c&eltuielile fcute pentru aceasta6 aceste su!e se vor stabili de ctre e%ecutorul $udectoresc prin proces-verbal care constituie titlu e%ecutoriu "i se vor re#ine cu precdere din su!a depus confor! art. >9>. +/,/%ecutorul $udectoresc va conse!na de ndat su!ele de bani ncasate pstr'nd dovada conse!nrii. )espre aceasta el va face !en#iune "i n procesul-verbal de licita#ie.

Art) 721 1n#3iderea li#ita.iei

+1,@icita#ia se va nc&ide de ndat ce din su!ele ob#inute se pot acoperi toate crean#ele ce se ur!resc precu! "i toate c&eltuielile de e%ecutare. +2,/%ecutorul $udectoresc va declara nc&is licita#ia "i n cazul n care n ti!pul acesteia survine vreuna dintre situa#iile prevzute la art. =9? sau dup caz la art. >:;.

Art) 722 Pro#e(ul;%er*al de li#ita.ie


+1,)up nc&iderea licita#iei e%ecutorul $udectoresc va ntoc!i un proces-verbal despre desf"urarea "i rezultatul acesteia. .cest proces-verbal va cuprinde n afara datelor "i !en#iunilor prevzute la art. ==9 sub sanc#iunea nulit#ii5 a,artarea locului datei "i orei c'nd licita#ia a nceput "i s-a ter!inat6 *,indicarea procesului-verbal de sec&estru "i constatrile prevzute la art. >9: alin. (0)6 #,artarea bunurilor v'ndute pre#ul rezultat din v'nzarea lor precu! "i nu!ele sau denu!irea fiecrui ad$udecatar. +2,Procesul-verbal va fi se!nat de e%ecutor de debitor "i de creditorul ur!ritor dac au fost de fa# precu! "i de ad$udecatar. )ac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuz s se!neze se va face !en#iune despre aceasta n procesul-verbal. +-,@ista prevzut la art. >9D alin. (10) "i raportul de e%pertiz dac va fi cazul se ane%eaz la procesul-verbal "i se pstreaz !preun cu procesul-verbal de licita#ie la dosarul de e%ecutare.

Art) 72- Eli*erarea titlului de "ro"rietate


+1,/%ecutorul $udectoresc i va elibera sub se!ntura sa fiecrui ad$udecatar n parte un certificat de ad$udecare care va cuprinde data "i locul licita#iei nu!ele ad$udecatarului indicarea bunului ad$udecat "i dup caz a pre#ului pltit sau care ur!eaz s fie pltit. +2,Certificatul eliberat fiecrui ad$udecatar constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor v'ndute6 n cazul titlurilor de valoare no!inative ad$udecatarul va putea ob#ine transferul acestora pe nu!ele su n te!eiul certificatului de ad$udecare. )ac e!itentul titlurilor refuz n !od ne$ustificat transferul instan#a de e%ecutare la cererea ad$udecatarului va da o nc&eiere care va constata transferul intervenit "i care va servi ad$udecatarului la efectuarea nregistrrilor prevzute de lege. Botodat prin aceea"i &otr're instan#a va dispune obligarea e!itentului la plata unei a!enzi $udiciare de la 1.;;; lei la >.;;; lei precu! "i obligarea sa la cererea pr#ii interesate la plata de despgubiri pentru paguba astfel cauzat. +-,(n toate cazurile predarea bunului se va face dup ac&itarea integral a pre#ului6 p'n la predare debitorul suport riscul pieirii bunului ad$udecat. +/,)up predare e%ecutorul va dispune din oficiu dac este cazul radierea din registrele de publicitate a drepturilor "i sarcinilor stinse prin ad$udecare care grevau anterior bunul ad$udecat.

Art) 72/ E'e#tele ad<ude#$rii


Prin ad$udecare cu!prtorul devine de la data predrii proprietarul bunului ad$udecat liber de orice sarcini care se str!ut de drept asupra pre#ului pltit n afar de cazul n care ad$udecatarul ar fi de acord s fie !en#inute sau v'nzarea sa fcut n condi#iile art. >9D alin. (=).

Art) 720 Vi#iile a(#un(e


(n cazul v'nzrii silite la licita#ie public nu e%ist garan#ie contra viciilor ascunse ale bunului v'ndut.

Art) 722 Inadmi(i*ilitatea de('iin.$rii %n6$rii) E=#e".ii


+1,(n cazul v'nzrilor la licita#ie public fcute n condi#iile prezentei sec#iuni nu este ad!isibil nicio cerere de desfiin#are a v'nzrii !potriva ter#ului ad$udecatar care a pltit pre#ul n afar de cazul n care a e%istat fraud din partea acestuia. .se!enea cerere nu poate fi fcut dec't pe cale de ac#iune principal. +2,C'nd ad$udecatar a fost creditorul v'nzarea va putea fi desfiin#at dac e%ist te!ei de nulitate potrivit dreptului co!un.

Art) 727 Men.inerea (au 5n#etarea unor #ontra#te


+1,@oca#iunile "i celelalte acte $uridice privitoare la bunul ad$udecat r!'n n fiin# sau dup caz nceteaz potrivit legii. (n toate cazurile ad$udecatarul nu este #inut s respecte loca#iunea sau un alt act $uridic atunci c'nd pre#ul convenit este !ai !ic cu o trei!e fa# de pre#ul pie#ei ori inferior celui rezultat din loca#iunile sau actele $uridice precedente. +2,Pl#ile fcute nainte de scaden# de ctre locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse ad$udecatarului dec't dac sunt nscrise n .r&iva /lectronic de Iaran#ii ,eale Aobiliare sau n alte registre publice. )ispozi#iile alin. (1) r!'n aplicabile.

>U:>EC@IUNEA / Di("o6i.ii ("e#iale Art) 728 Preluarea *unului 5n #ontul #rean.ei


+1,(n cazul n care bunul sec&estrat nu s-a putut vinde n condi#iile prezentei sec#iuni orice creditor care potrivit legii putea cere e%ecutarea silit asupra bunurilor !obile ale debitorului l poate prelua n contul crean#ei sale la pre#ul stabilit n publica#iile sau anun#urile de v'nzare pentru ulti!ul ter!en de licita#ie. )ac acest pre# este !ai !are dec't valoarea crean#ei creditorul poate prelua bunul nu!ai dac depune n condi#iile art. >=; alin. (1) su!a de bani ce reprezint diferen#a dintre pre# "i valoarea crean#ei. +2,)ac !ai !ul#i creditori vor s preia bunul n condi#iile alin. (1) acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferin# stabilite la art. D9: "i D9=. (n cazul creditorilor de rang egal ace"tia vor prelua bunul n coproprietate propor#ional cu valoarea crean#ei fiecruia.

Art) 729 Re(tituirea (au "redarea unor *unuri


+1,Cunurile sec&estrate care nu au putut fi valorificate n condi#iile prezentei sec#iuni r!'n indisponibilizate cel !ult un an de la data aplicrii sec&estrului. (n cursul acestui ter!en e%ecutorul $udectoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri. )ac nici dup e%pirarea acestui ter!en bunurile nu pot fi valorificate iar creditorul refuz s le preia n contul crean#ei ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al su.

+2,(n cazul n care debitorul cruia ar ur!a s i se restituie bunurile potrivit alin. (1) nu se !ai afl la do!iciliul cunoscut "i nici nu ar putea fi identificat n alt loc iar bunurile respective ar ur!a s treac potrivit legii n proprietatea privat a unit#ii ad!inistrativ-teritoriale unde e%ecutorul $udectoresc "i are sediul acesta le va preda organului co!petent. +-,)espre predarea bunurilor prevzute la alin. (0) e%ecutorul $udectoresc va nc&eia un proces-verbal ce va fi se!nat de el "i de organul cruia i s-a fcut predarea.

>EC@IUNEA - Po"rirea
Art) 770 O*ie#tul "o"ririi
+1,7unt supuse ur!ririi silite prin poprire su!ele de bani titlurile de valoare sau alte bunuri !obile incorporale ur!ribile datorate debitorului ori de#inute n nu!ele su de o a treia persoan sau pe care aceasta din ur! i le va datora n viitor n te!eiul unor raporturi $uridice e%istente. )e ase!enea n condi#iile art. >00 alin. (1) pot fi poprite "i bunurile !obile corporale ale debitorului de#inute de un ter# n nu!ele su. +2,(n cazul popririi su!elor de bani din conturile bancare pot face obiectul ur!ririi silite prin poprire at't soldul creditor al acestor conturi c't "i ncasrile viitoare cu respectarea li!itelor prevzute la art. >1D dac este cazul. +-,Poprirea se poate nfiin#a "i asupra su!elor sau bunurilor !obile incorporale pe care creditorul le datoreaz debitorului dac a!bele crean#e sunt certe "i lic&ide. +/,7e va putea popri "i crean#a cu ter!en ori sub condi#ie. (n acest caz poprirea nu va putea fi e%ecutat dec't dup a$ungerea la ter!en ori de la data ndeplinirii condi#iei. +0,8u sunt supuse e%ecutrii silite prin poprire5 a,su!ele care sunt destinate unei afecta#iuni speciale prevzute de lege "i asupra crora debitorul este lipsit de dreptul de dispozi#ie6 *,su!ele reprezent'nd credite nera!bursabile ori finan#ri pri!ite de la institu#ii sau organiza#ii na#ionale "i interna#ionale pentru derularea unor progra!e ori proiecte6 #,su!ele aferente pl#ii drepturilor salariale viitoare pe o perioad de ? luni de la data nfiin#rii popririi. .tunci c'nd asupra aceluia"i cont sunt nfiin#ate !ai !ulte popriri ter!enul de ? luni n care se pot efectua pl#i aferente drepturilor salariale viitoare se calculeaz o singur dat de la !o!entul nfiin#rii pri!ei popriri.

Art) 771 Cererea de "o"rire) Com"eten.a


+1,Poprirea se nfiin#eaz la cererea creditorului de ctre un e%ecutor $udectoresc al crui birou se afl n circu!scrip#ia cur#ii de apel unde "i are do!iciliul sau sediul debitorul ori ter#ul poprit. +2,(n cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau $uridice co!peten#a apar#ine e%ecutorului $udectoresc al crui birou se afl n circu!scrip#ia cur#ii de apel de la do!iciliul sau sediul debitorului ori dup caz de la sediul principal sau dup caz de la sediile secundare ale institu#iei de credit unde debitorul "i-a desc&is contul. )ac debitorul are !ai !ulte conturi desc&ise co!peten#a apar#ine e%ecutorului $udectoresc de la oricare din locurile unde acestea au fost desc&ise. +-,)ispozi#iile art. =:0 alin. (:) sunt aplicabile.

Art) 772 1n'iin.area "o"ririi


+1,Poprirea se nfiin#eaz fr so!a#ie n baza nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii prin adres n care se va preciza "i titlul e%ecutoriu n te!eiul cruia s-a nfiin#at poprirea ce va fi co!unicat celei de-a treia persoane artate la art. >>; alin. (1) !preun cu o copie certificat de pe nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii. )espre !sura luat va fi n"tiin#at "i debitorul cruia i se va co!unica n copie adresa de nfiin#are a popririi la care se vor ata"a "i copii certificate de pe nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii "i titlul e%ecutoriu n cazul n care acestea din ur! nu i-au fost anterior co!unicate. +2,(n adresa de nfiin#are a popririi i se va pune n vedere celei de-a treia persoane care devine potrivit alin. (1) ter# poprit interdic#ia de a plti debitorului su!ele de bani sau bunurile !obile pe care i le datoreaz ori pe care i le va datora declar'ndu-le poprite n !sura necesar pentru realizarea obliga#iei ce se e%ecut silit. +-,.dresa de nfiin#are a popririi va cuprinde nu!ele "i do!iciliul debitorului persoan fizic ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul lor precu! "i codul nu!eric personal sau dup caz codul unic de nregistrare ori codul de identificare fiscal dac sunt cunoscute. +/,(n cazul n care se solicit nfiin#area popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau $uridice inclusiv pentru conturile subunit#ilor fr personalitate $uridic ale acesteia din ur! se vor indica dac sunt cunoscute ele!entele de identificare pentru fiecare cont n parte respectiv pentru fiecare subunitate fr personalitate $uridic a debitorului persoan $uridic. +0,(n cazul n care adresa de nfiin#are a popririi se trans!ite unei unit#i opera#ionale a unei institu#ii de credit poprirea va fi nfiin#at nu!ai asupra conturilor pe care debitorul ur!rit le are desc&ise la acea unitate. )ac debitorul nu are cont desc&is la unitatea institu#iei de credit sesizate aceasta va infor!a e%ecutorul cu privire la conturile desc&ise de debitor la alte unit#i opera#ionale. +2,)ispozi#iile alin. (0) sunt aplicabile "i n cazurile n care poprirea se nfiin#eaz asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri !obile incorporale ur!ribile ce se afl n pstrare la unit#i specializate. +7,(n cazul n care poprirea a fost nfiin#at ca !sur de asigurare "i nu a fost desfiin#at p'n la ob#inerea titlului e%ecutoriu se va co!unica ter#ului poprit o copie certificat de pe titlul e%ecutoriu n vederea ndeplinirii obliga#iilor prevzute la art. >>=. Bitlul e%ecutoriu va fi nso#it de o adres care va cuprinde nu!ele "i do!iciliul debitorului persoan fizic ori pentru persoanele $uridice denu!irea "i sediul precu! "i codul nu!eric personal sau dup caz codul unic de nregistrare ori codul de identificare fiscal dac sunt cunoscute nu!rul "i data adresei n baza creia s-a nfiin#at poprirea asigurtorie nu!rul dosarului de e%ecutare "i datele de identificare a contului n care a fost conse!nat su!a poprit asigurtoriu. +8,)up nfiin#area popririi orice alt creditor al debitorului poprit va putea s popreasc aceea"i crean# p'n la eliberarea sau distribuirea su!elor rezultate din poprire cu respectarea dispozi#iilor art. >>=.

Art) 77- E'e#tul 5n'iin.$rii "o"ririi

+1,@a data co!unicrii adresei de nfiin#are a popririi ctre ter#ul poprit sunt indisponibilizate toate su!ele "i bunurile poprite. )in !o!entul indisponibilizrii "i p'n la ac&itarea integral a obliga#iilor prevzute n titlul e%ecutoriu inclusiv pe perioada suspendrii ur!ririi silite prin poprire ter#ul poprit nu va face nicio alt plat sau alt opera#iune care ar putea di!inua bunurile indisponibilizate dac legea nu prevede altfel. +2,C'nd se popresc su!e cu scaden#e succesive indisponibilizarea se ntinde nu nu!ai asupra su!elor a$unse la scaden# ci "i asupra celor e%igibile n viitor. +-,1ndisponibilizarea se ntinde "i asupra fructelor civile ale crean#ei poprite precu! "i asupra oricror alte accesorii nscute c&iar dup nfiin#area popririi. +/,Prin efectul indisponibilizrii plata sau cesiunea crean#ei poprite nu va fi opozabil creditorului popritor. )e ase!enea nu pot fi opuse creditorului popritor actele de dispozi#ie de orice fel fcute ulterior nfiin#rii popririi de debitorul poprit asupra bunurilor poprite. +0,Poprirea ntrerupe prescrip#ia nu nu!ai cu privire la crean#a poprit dar "i n ceea ce prive"te crean#a pentru acoperirea creia ea a fost nfiin#at. +2,1ndisponibilizarea su!elor de bani sau a bunurilor !obile poprite nu va nceta dec't dac debitorul conse!neaz cu afecta#iune special toate su!ele pentru acoperirea crora a fost nfiin#at poprirea la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc n condi#iile prevzute la art. >1;. )ebitorul va n!'na recipisa de conse!nare e%ecutorului $udectoresc care l va n"tiin#a de ndat pe ter#ul poprit. +7,(n cazul su!elor ur!ribile reprezent'nd venituri "i disponibilit#i n valut institu#iile de credit sunt autorizate s efectueze convertirea n lei a su!elor n valut fr consi!#!'ntul titularului de cont la cursul de sc&i!b co!unicat de Canca 8a#ional a ,o!'niei pentru ziua respectiv n vederea conse!nrii acestora potrivit dispozi#iilor art. >>=.

Art) 77/ Pu*li#itatea "o"ririi


+1,(n cazul c'nd crean#a poprit este garantat cu ipotec sau cu alt garan#ie real creditorul popritor va fi n drept s cear pe baza unei copii certificate de e%ecutorul $udectoresc de pe adresa de nfiin#are a popririi ca poprirea s fie nscris n cartea funciar sau n alte registre de publicitate dup caz. +2,)ac garan#ia ipotecar este artat n cererea de poprire e%ecutorul $udectoresc va solicita din oficiu nscrierea n cartea funciar sau n alte registre de publicitate dup caz. +-,,adierea acestei nscrieri nu se va putea dispune dec't cu citarea creditorului la cererea cruia aceasta a fost fcut.

Art) 770 Continuarea "o"ririi


+1,Poprirea r!'ne n fiin# "i atunci c'nd debitorul "i sc&i!b locul de !unc sau este pensionat. (n aceste cazuri ter#ul poprit va tri!ite actele prin care s-a nfiin#at poprirea unit#ii la care se afl noul loc de !unc al debitorului sau organului de asigurri sociale co!petent care de la data pri!irii acestor acte devine ter# poprit. +2,)ac debitorul prse"te unitatea fr ca aceasta s cunoasc noul loc de !unc ea l va ncuno"tin#a pe creditor despre aceast !pre$urare. )up aflarea noului loc de !unc al debitorului creditorul l va aduce la cuno"tin#a unit#ii de la care debitorul a plecat pentru a se proceda potrivit alin. (1).

Art) 772 O*li!a.iile ter.ului "o"rit


+1,(n ter!en de 9 zile de la co!unicarea popririi iar n cazul su!elor de bani datorate n viitor de la scaden#a acestora ter#ul poprit este obligat5 1)s conse!neze su!a de bani dac crean#a poprit este e%igibil sau dup caz s indisponibilizeze bunurile !obile incorporale poprite "i s tri!it dovada e%ecutorului $udectoresc n cazul popririi nfiin#ate pentru realizarea altor crean#e dec't cele artate la pct. 06 2)s plteasc direct creditorului su!a re#inut "i cuvenit acestuia n cazul su!elor datorate cu titlu de obliga#ie de ntre#inere sau de aloca#ie pentru copii precu! "i n cazul su!elor datorate cu titlu de despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin !oarte vt!area integrit#ii corporale sau a snt#ii. @a cererea creditorului su!a i va fi tri!is la do!iciliul indicat sau dac este cazul la re"edin#a indicat c&eltuielile de tri!itere fiind n sarcina debitorului. +2,)ac sunt nfiin#ate !ai !ulte popriri ter#ul poprit va proceda potrivit alin. (1) co!unic'nd dup caz e%ecutorului ori creditorilor arta#i la pct. 1 "i 0 din acela"i alineat nu!ele "i adresa celorlal#i creditori precu! "i su!ele poprite de fiecare n parte. +-,Ber#ul n !'inile cruia se afl bunurile !obile incorporale poprite este supus tuturor ndatoririlor "i sanc#iunilor prevzute de lege pentru custozii de bunuri sec&estrate. +/,(n cazul c'nd poprirea s-a fcut asupra unor bunuri !obile incorporale "i ter!enul de restituire este scadent ter#ul poate cere e%ecutorului s le ncredin#eze unui custode. +0,Ber#ul poprit nu va putea face contesta#ie !potriva popririi. /l "i va for!ula aprrile n instan#a de validare.

Art) 777 Eli*erarea &i di(tri*uirea (umei #on(emnate


+1,/%ecutorul $udectoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea su!ei de bani conse!nate n condi#iile dispozi#iilor art. >>= alin. (1) pct. 1 "i ale art. D9? "i ur!toarele. +2,(n cazul creditorilor care nu locuiesc sau nu "i au sediul n localitatea unde func#ioneaz e%ecutorul su!ele conse!nate de ter#ul poprit vor fi tri!ise acestora la adresa indicat n cererea de nfiin#are a popririi ori vor fi virate n contul indicat de ace"tia pe c&eltuiala debitorului.

Art) 778 Ca6ul "o"ririlor #e de"$&e(# #uantumul (umei urm$ri*ile


+1,(n cazul n care sunt nfiin#ate !ai !ulte popriri "i su!ele pentru care s-a dispus nfiin#area popririi dep"esc su!a ur!ribil din veniturile debitorului ter#ul poprit n ter!enul prevzut la art. >>= alin. (1) va re#ine "i va conse!na su!a ur!ribil n"tiin#'ndu-i pe e%ecutorii $udectore"ti care au nfiin#at popririle dispozi#iile art. =:: aplic'ndu-se n !od corespunztor.

+2,)istribuirea se va face de ctre e%ecutorul $udectoresc co!petent potrivit dispozi#iilor art. D9? "i ur!toarele.

Art) 779 Validarea "o"ririi


+1,)ac ter#ul poprit nu "i ndepline"te obliga#iile ce i revin pentru efectuarea popririi inclusiv n cazul n care n loc s conse!neze su!a ur!ribil a liberat-o debitorului poprit creditorul ur!ritor debitorul sau e%ecutorul $udectoresc n ter!en de cel !ult o lun de la data c'nd ter#ul poprit trebuia s conse!neze sau s plteasc su!a ur!ribil poate sesiza instan#a de e%ecutare n vederea validrii popririi. +2,(n cazul c'nd asupra aceleia"i su!e datorate de ter#ul poprit e%ist !ai !ulte popriri care nu au fost e%ecutate de ctre acesta validarea lor se va putea $udeca printr-o singur &otr're. +-,1nstan#a i va cita pe creditorul ur!ritor "i pe cei intervenien#i dac este cazul precu! "i pe debitorul "i ter#ul poprit "i la ter!enul fi%at pentru $udecarea cererii de validare va putea dispune ad!inistrarea oricrei probe necesare solu#ionrii acesteia care este ad!isibil potrivit nor!elor de drept co!un. (n instan#a de validare ter#ul poprit poate opune creditorului ur!ritor toate e%cep#iile "i !i$loacele de aprare pe care le-ar putea opune debitorului n !sura n care ele se nte!eiaz pe o cauz anterioar popririi. +/,)ac din probele ad!inistrate rezult c ter#ul poprit i datoreaz su!e de bani debitorului instan#a va da o &otr're de validare a popririi prin care l va obliga pe ter#ul poprit s i plteasc creditorului n li!ita crean#ei su!a datorat debitorului iar n caz contrar va &otr desfiin#area popririi. +0,Poprirea nfiin#at asupra unei crean#e cu ter!en sau sub condi#ie va putea fi validat dar &otr'rea nu va putea fi e%ecutat dec't dup a$ungerea crean#ei la ter!en sau dup caz la data ndeplinirii condi#iei. +2,)ac su!ele sunt datorate periodic poprirea se valideaz at't pentru su!ele a$unse la scaden# c't "i pentru cele care vor fi scadente n viitor n acest ulti! caz validarea produc'ndu-"i efectele nu!ai la data c'nd su!ele devin scadente. (n cazul popririi su!elor de bani din conturile bancare pentru su!ele viitoare instan#a va dispune !en#inerea popririi p'n la realizarea integral a crean#ei. +7,)ac poprirea a fost nfiin#at asupra unor bunuri !obile incorporale care se aflau la data nfiin#rii ei n !'inile ter#ului poprit instan#a va &otr v'nzarea lor. +8,)ac poprirea a fost nfiin#at asupra unor bunuri !obile incorporale datorate debitorului dar care la data validrii nu se !ai aflau n posesia ter#ului acesta va fi obligat prin &otr'rea de validare la plata contravalorii acestor bunuri caz n care va fi ur!rit direct de ctre e%ecutorul $udectoresc. +9,Ber#ul poprit care cu rea-credin# a refuzat s "i ndeplineasc obliga#iile privind efectuarea popririi va putea fi a!endat prin aceea"i &otr're de validare cu o su! cuprins ntre 0.;;; lei "i 1;.;;; lei.

Art) 780 C$ile de ata#


3otr'rea dat cu privire la validarea popririi este supus nu!ai apelului n ter!en de 9 zile de la co!unicare.

Art) 781 E'e#tele %alid$rii "o"ririi


+1,3otr'rea de validare r!as definitiv are efectul unei cesiuni de crean# "i constituie titlu e%ecutoriu !potriva ter#ului poprit p'n la concuren#a su!elor pentru care s-a fcut validarea. +2,)up validarea popririi ter#ul poprit va proceda dup caz la conse!narea sau plata prevzut la art. >>= n li!ita su!ei deter!inate e%pres n &otr'rea de validare. (n caz de nerespectare a acestor obliga#ii e%ecutarea silit se va face !potriva ter#ului poprit pe baza &otr'rii de validare n li!ita su!ei ce trebuia conse!nat sau pltit. +-,Creditorul popritor n !sura n care crean#a sa nu va putea fi acoperit prin e%ecutarea &otr'rii de validare se va putea ntoarce cu alte ur!riri silite !potriva debitorului poprit. +/,(n cazul n care crean#a debitorului poprit este garantat cu ipotec dup ce &otr'rea de validare a devenit definitiv se va intabula n cartea funciar str!utarea dreptului de ipotec n favoarea tuturor creditorilor care au ob#inut validarea.

Art) 782 Vn6area *unurilor "o"rite


)ac poprirea a fost nfiin#at asupra unor titluri de valoare sau asupra altor bunuri !obile incorporale e%ecutorul va proceda la valorificarea lor potrivit dispozi#iilor prevzute pentru ur!rirea !obiliar propriu-zis #in'nd sea!a "i de regle!entrile speciale referitoare la aceste bunuri precu! "i la eliberarea sau distribuirea su!elor ob#inute potrivit dispozi#iilor art. D9? "i ur!toarele.

Art) 78- De('iin.area "o"ririi


+1,)ac dup nfiin#area popririi cauza n te!eiul creia s-a nfiin#at aceasta a ncetat s !ai e%iste e%ecutorul $udectoresc din oficiu sau la cererea debitorului poprit va dispune desfiin#area popririi printr-o adres ctre ter#ul poprit. .tunci c'nd poprirea a fost validat desfiin#area acesteia se va face de instan#a de e%ecutare prin nc&eiere e%ecutorie dat cu citarea pr#ilor. +2,C'nd crean#a debitorului poprit este garantat cu ipotec acesta va putea cere n te!eiul acestei adrese sau dup caz al nc&eierii r!ase definitiv radierea notrii popririi sau a intabulrii str!utrii dreptului de ipotec n cartea funciar. +-,)ispozi#iile alin. (0) se aplic n !od corespunztor n cazul radierii popririi asupra unor crean#e sau altor bunuri !obile incorporale nscrise n alte registre de publicitate dec't cartea funciar.

>EC@IUNEA / Urm$rirea 'ru#telor &i a %eniturilor imo*ilelor


>U:>EC@IUNEA 1 Urm$rirea (ilit$ a 'ru#telor ne#ule(e &i a re#oltelor "rin(e de r$d$#ini Art) 78/ O*ie#tul urm$ririi
<ructele neculese "i recoltele prinse de rdcini apar#in'nd debitorului nu se pot ur!ri dec't pe baz de titluri e%ecutorii6 ele se pot ns sec&estra potrivit dispozi#iilor art. 9?9 "i ur!toarele.

Art) 780 1n#e"erea &i e'e#tuarea urm$ririi


*r!rirea fructelor neculese "i a recoltelor prinse de rdcini nu se va putea face dec't n cele = spt!'ni dinaintea coacerii lor "i va fi precedat de o so!a#ie cu dou zile naintea ur!ririi. 7ec&estrarea ns se va putea face n orice ti!p.

Art) 782 1n'iin.area (e#3e(trului


+1,*r!rirea acestor fructe se va face prin !i$locirea unui e%ecutor $udectoresc care va proceda la sec&estrarea acestora "i la nu!irea unui custode ales potrivit regulilor aplicabile ur!ririi !obiliare propriu-zise. +2,Cu acest prile$ e%ecutorul va nc&eia un proces-verbal se!nat de acesta "i de persoanele care potrivit legii au asistat la aplicarea sec&estrului. C'te un e%e!plar al procesului-verbal se va preda creditorului debitorului "i custodelui iar unul se va lsa la pri!ria n raza creia se afl bunurile sec&estrate. +-,)e ase!enea e%ecutorul va tri!ite de ndat din oficiu un e%e!plar al procesului-verbal de sec&estru pentru a fi notat ur!rirea n cartea funciar. Prin efectul acestei notri ur!rirea va fi opozabil tuturor celor care dob'ndesc vreun drept asupra i!obilului ori asupra fructelor sau recoltelor sec&estrate. +/,)ispozi#iile art. >??->?9 se aplic n !od corespunztor.

Art) 787 O*li!a.iile #u(todelui


+1,Custodele va avea ndatorirea de a pstra de a culege "i de a depozita fructele sau recoltele c&eltuielile necesare fiind avansate de creditorul ur!ritor potrivit art. >91 alin. (:). +2,)ispozi#iile art. >?> "i >?D se vor aplica prin ase!nare acestui custode.

Art) 788 Vn6area 'ru#telor &i re#oltelor


+1,/%ecutorul $udectoresc va &otr dup caz v'nzarea fructelor sau a recoltelor a"a cu! sunt prinse de rdcini sau dup ce vor fi culese. +2,4'nzarea va fi anun#at cu cel pu#in 9 zile nainte de ter!en la pri!ria co!unei respective la do!iciliul debitorului "i locul unde se face v'nzarea precu! "i n alte locuri publice. +-,/a se va face n zilele la orele "i n locul &otr'te de e%ecutor cu preferin# n zilele nelucrtoare "i n zilele de t'rg sau b'lci fie la fa#a locului fie n t'rg sau b'lci. +/,4'nzarea se va face prin licita#ie public "i de preferin# pe bani gata n prezen#a unui agent al poli#iei sau a unui reprezentant al $andar!eriei ori n lips a pri!arului sau a unui delegat al pri!riei "i a debitorului sau c&iar n lipsa acestuia dac a fost legal citat. (n cazul fructelor sau recoltelor prinse de rdcini pre#ul se va putea depune cu acordul creditorului sau al reprezentantului su "i ulterior n cel !ult 9 zile de la data licita#iei. (n toate cazurile intrarea n posesia bunurilor ad$udecate se va face nu!ai dup plata integral a pre#ului. +0,/%ecutorul $udectoresc va putea ncuviin#a ca v'nzarea s se fac de ctre custode c&iar prin bun nvoial pe pre#ul curent fr ca acesta s !ai fie #inut de depozitare n cazurile c'nd5 1)fructele sau recolta sunt supuse pieirii degradrii alterrii sau deprecierii "i v'nzarea trebuie fcut de urgen#6 2)depozitarea nu este cu putin# sau d loc la c&eltuieli dispropor#ionate n raport cu valoarea fructelor sau recoltelor. +2,(n cazurile prevzute la alin. (9) v'nzarea se va face cu ncuno"tin#area creditorului "i a debitorului. +7,7u!ele rezultate din v'nzarea fcut de custode vor fi conse!nate de acesta la entitatea specializat prevzut de lege n 0: de ore de la ncasare iar recipisa de conse!nare va fi depus de ndat la e%ecutor !preun cu o list care va fi se!nat de custode "i de cu!prtori "i n care se vor arta fructele sau recolta v'ndut "i pre#ul de v'nzare. +8,)ispozi#iile art. >:0->=9 precu! "i cele ale art. D9?-D>= se aplic n !od corespunztor.

>U:>EC@IUNEA 2 Urm$rirea %eniturilor !enerale ale imo*ilelor Art) 789 O*ie#tul urm$ririi
+1,7e pot ur!ri toate veniturile prezente "i viitoare ale i!obilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra crora el are un drept de uzufruct. +2,)e ase!enea se pot ur!ri "i veniturile debitorului arenda" sau c&iria" provenite din e%ploatarea i!obilelor arendate sau nc&iriate. +-,*r!rirea veniturilor unui i!obil nu va putea fi ncuviin#at dac e%ist o ur!rire i!obiliar asupra aceluia"i i!obil.

Art) 790 1n#u%iin.area urm$ririi


+1,Cererea de ur!rire este de co!peten#a instan#ei de e%ecutare n circu!scrip#ia creia se afl i!obilul ale crui venituri se ur!resc "i va cuprinde n afar de !en#iunile artate la art. =9: indicarea i!obilului ale crui venituri se ur!resc. +2,)up nregistrarea cererii e%ecutorul $udectoresc va solicita de ndat instan#ei ncuviin#area ur!ririi dispozi#iile art. =99 "i =9= aplic'ndu-se n !od corespunztor. +-,)up ncuviin#area ur!ririi veniturilor generale ale i!obilului la cererea creditorului sau n lips atunci c'nd apreciaz c este necesar e%ecutorul $udectoresc va nu!i prin nc&eiere dat cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor un ad!inistratorsec&estru pentru ad!inistrarea veniturilor i!obilului.

Art) 791 Admini(tratorul;(e#3e(tru


+1,Poate fi nu!it ad!inistrator-sec&estru creditorul debitorul sau o alt persoan fizic ori persoan $uridic. +2,C'nd ad!inistrator-sec&estru este nu!it o alt persoan dec't debitorul e%ecutorul i va fi%a drept re!unera#ie o su! #in'nd sea!a de activitatea depus stabilind totodat "i !odalitatea de plat. +-,.d!inistratorul-sec&estru ac#ioneaz n calitate de ad!inistrator nsrcinat cu si!pla ad!inistrare a bunurilor altuia dispozi#iile Codului #i%il privitoare la ad!inistrarea bunurilor altuia aplic'ndu-se n !od corespunztor. +/,(n cazul nendeplinirii obliga#iilor stabilite n sarcina sa ad!inistratorul-sec&estru la cererea oricrei persoane interesate poate fi revocat de ctre e%ecutorul $udectoresc "i nlocuit cu alt persoan. +0,)e ase!enea la cererea oricrei persoane interesate ad!inistratorul-sec&estru poate fi obligat la despgubiri de ctre instan#a de e%ecutare.

Art) 792 Dre"turile &i o*li!a.iile admini(tratorului;(e#3e(tru


+1,.d!inistratorul-sec&estru este ndatorat s ia !suri de conservare "i de ntre#inere n bun stare a i!obilului s fac ns!'n#ri sau planta#ii po!icole ori viticole "i s ncaseze c&iriile "i arenzile sau alte venituri ale i!obilului s plteasc

i!pozitele "i ta%ele locale dob'nzile crean#elor ipotecare pri!ele de asigurare "i n general orice alte presta#ii cu scaden#e succesive n legtur cu acel i!obil. +2,/l este autorizat s re#in pentru c&eltuielile de ad!inistrare cel !ult 1;L din su!ele ncasate fiind obligat s conse!neze restul n 0: de ore de la ncasare la entitatea indicat de e%ecutor "i s re!it recipisele de ndat e%ecutorului $udectoresc. +-,.d!inistratorul-sec&estru este n drept s denun#e contractele de loca#iune e%istente potrivit clauzelor contractuale s cear evacuarea locatarilor cu ncuviin#area instan#ei de e%ecutare "i s sec&estreze n nu!ele proprietarului bunurile !obile ale acestora aflate n i!obil. +/,(n caz de pericol de nt'rziere el va putea lua !surile de conservare sau de asigurare pe care le recla! o bun ad!inistrare. +0,.d!inistratorul-sec&estru nu va putea ns nc&eia contracte de nc&iriere sau de arendare dec't pe ter!en de cel !ult 0 ani "i nu!ai cu ncuviin#area instan#ei de e%ecutare prin nc&eiere definitiv dat n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor. +2,(n afar de cazul de evacuare prevzut la alin. (?) ncuviin#area instan#ei de e%ecutare este necesar "i pentru intentarea ac#iunilor.

Art) 79- Con#ur(ul de urm$riri


(n cazul c'nd asupra aceluia"i i!obil s-au ncuviin#at ur!riri generale de venituri la cererea !ai !ultor creditori ele vor fi cone%ate potrivit dispozi#iilor art. =:: dese!n'ndu-se totodat un singur ad!inistrator-sec&estru n persoana celui dint'i nu!it sau a aceluia care ar prezenta !ai !ulte garan#ii.

Art) 79/ Pu*li#itatea urm$ririi


+1,/%ecutorul $udectoresc va afi"a de ndat copii certificate ale nc&eierii de ncuviin#are a ur!ririi la sediul organului de e%ecutare la instan#a de e%ecutare "i la sediul pri!riei n raza creia se afl i!obilul. )e ase!enea nc&eierea va fi publicat "i ntr-un ziar local dac e%ist. +2,*n e%e!plar al nc&eierii n copie certificat de e%ecutor se va tri!ite din oficiu pentru a se face notarea ur!ririi n cartea funciar.

Art) 790 Predarea imo*ilului


+1,)up ncuviin#area ur!ririi e%ecutorul $udectoresc se va deplasa la fa#a locului nso#it de ad!inistratorul-sec&estru cruia i va preda pe baz de inventar bunurile ale cror venituri sunt ur!rite. )ac debitorul refuz s per!it accesul n i!obil lipse"te ori refuz s predea bunurile ale cror venituri sunt ur!rite e%ecutorul $udectoresc va recurge la concursul for#ei publice dispozi#iile art. >0? "i ur!toarele aplic'ndu-se n !od corespunztor. +2,Botodat e%ecutorul i va notifica printr-o n"tiin#are scris pe c&iria"i pe arenda"i sau pe cei care au alte contracte de e%ploatare a i!obilului c toate veniturile acestuia sunt sec&estrate "i c sunt ndatora#i ca n viitor s plteasc c&iriile arenzile sau alte venituri rezultate din contractele de e%ploatare a i!obilului direct ad!inistratorului-sec&estru ori s le conse!neze la unitatea prevzut de lege depun'nd recipisele la ad!inistratorul-sec&estru. +-,/%ecutorul va nc&eia un proces-verbal prin care va constata aducerea la ndeplinire a celor de !ai sus "i care va fi se!nat de el "i de ad!inistratorul- sec&estru. +/,Procesul-verbal va fi nc&eiat n ? e%e!plare dintre care unul va fi predat ad!inistratorului-sec&estru altul va fi co!unicat debitorului !preun cu nc&eierea de ncuviin#are a ur!ririi n condi#iile art. =9> "i ur!toarele iar al treilea va fi ata"at la dosarul de e%ecutare !preun cu dovezile de co!unicare a n"tiin#rilor fcute c&iria"ilor "i arenda"ilor. +0,/%ecutorul va putea sec&estra veniturile n condi#iile alin. (1)-(:) c&iar n lipsa ad!inistratorului-sec&estru ur!'nd ca acestuia s i se predea bunurile ulterior. +2,.d!inistratorul-sec&estru care nu a cerut predarea bunurilor n ter!en de 1; zile de la co!unicarea nu!irii va fi considerat c nu accept aceast nsrcinare. .cesta "i cel care refuz n !od e%pres nsrcinarea vor fi nlocui#i de ndat cu alt persoan prin nc&eiere dat de e%ecutor fr citarea pr#ilor.

Art) 792 E'e#tele urm$ririi


+1,)e la data notrii ur!ririi n cartea funciar aceasta va fi opozabil tuturor dob'nditorilor de drepturi asupra i!obilului. +2,)e la aceea"i dat cesiunile de venituri contractele de nc&iriere de arendare sau de e%ploatare a i!obilului inclusiv cesiunile de drepturi rezult'nd din aceste contracte nu vor fi opozabile creditorului ur!ritor. +-,)e la data notificrii sec&estrului persoanelor artate la art. >99 alin. (0) plata c&iriilor arenzilor sau altor venituri ale i!obilului fcut debitorului va fi de ase!enea inopozabil creditorului ur!ritor. +/,Plata su!elor prevzute la alin. (?) fcut debitorului nainte de data notificrii "i de ter!enul fi%at n contractul respectiv va fi opozabil creditorului ur!ritor nu!ai dac este constatat printr-un nscris cu dat cert.

Art) 797 E%a#uarea de*itorului


(n cazul n care debitorul ocup el nsu"i i!obilul ale crui venituri sunt ur!rite la cererea creditorului instan#a de e%ecutare va putea dup !pre$urri s ordone evacuarea n tot sau n parte a i!obilului fie de ndat fie ntr-un anu!it ter!en n scopul asigurrii unei !ai bune e%ploatri a acestuia.

Art) 798 >umele ne#e(are 5ntre.inerii de*itorului


)ac debitorul nu are alte !i$loace de subzisten# la cererea sa e%ecutorul $udectoresc va dispune ca o parte din venituri s serveasc pentru ntre#inerea rezonabil a lui "i a fa!iliei sale pe toat durata ur!ririi dispozi#iile art. D00 aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 799 De(#$r#area admini(tratorului; (e#3e(tru


+1,@a sf'r"itul fiecrei perioade de = luni socotite de la data predrii i!obilului sau de la data fi%at de e%ecutor precu! "i la sf'r"itul gestiunii ad!inistratorul-sec&estru este dator s prezinte o dare de sea! n fa#a e%ecutorului "i a pr#ilor interesate cu privire la veniturile ncasate "i c&eltuielile efectuate pe baz de docu!ente $ustificative.

+2,/%ecutorul va verifica socotelile "i dac acestea sunt regulat ntoc!ite "i corespund realit#ii va da descrcare ad!inistratorului-sec&estru prin nc&eiere dat fr citarea pr#ilor. (n caz contrar la cererea pr#ii interesate sau din oficiu e%ecutorul va dispune prin nc&eiere revocarea din func#ie a ad!inistratorului-sec&estru "i nu!irea altei persoane. +-,,e!unera#ia ad!inistratorului-sec&estru va fi pltit nu!ai dac socotelile au fost date "i aprobate pri!ind descrcare de la e%ecutor. 7u!a re!unera#iei se i!put asupra veniturilor realizate din ad!inistrarea i!obilului.

Art) 800 Eli*erarea &i di(tri*uirea %eniturilor


+1,)up fiecare depunere de socoteli su!ele rezultate din ur!rire vor fi eliberate sau dup caz distribuite ntre creditori potrivit dispozi#iilor art. D9? "i ur!toarele. +2,(n caz de concurs ntre ur!rirea general de venituri "i o ur!rire i!obiliar nfiin#at ulterior de un creditor ipotecar n rang prioritar acesta din ur! va avea drept de preferin# asupra veniturilor nedistribuite.

Art) 801 1n#etarea urm$ririi


*r!rirea veniturilor nceteaz5 1)prin renun#are la ur!rire fcut de to#i creditorii ur!ritori "i intervenien#i6 2)prin plata crean#elor acestora inclusiv a dob'nzilor "i a c&eltuielilor de $udecat "i de e%ecutare6 -)prin depunerea cu afecta#iune special a su!elor pentru care s-a fcut ur!rirea n condi#iile art. >1;6 /)prin ad$udecarea silit a i!obilului6 0)prin trecerea unui ter!en de 9 ani de la nfiin#area ei c&iar dac creditorul ur!ritor nu a fost ndestulat. 7e e%cepteaz cazul c'nd se ur!resc veniturile unui uzufruct asupra unui i!obil.

CAPITOLUL II Urm$rirea imo*iliar$ >EC@IUNEA 1 :unurile imo*ile #are "ot 'i urm$rite
Art) 802 O*ie#tul urm$ririi
+1,7unt supuse ur!ririi silite i!obiliare bunurile i!obile. +2,Pot for!a obiectul ur!ririi silite i!obiliare "i dreptul de uzufruct asupra unui i!obil precu! "i dreptul de superficie. +-,)reptul de servitute poate fi ur!rit silit nu!ai odat cu fondul do!inant cruia i profit. +/,8u sunt supuse ur!ririi silite i!obilele declarate neur!ribile n cazurile "i n condi#iile prevzute de lege. +0,(n cazul titlurilor e%ecutorii privitoare la crean#e a cror valoare nu dep"e"te 9.;;; lei inclusiv ur!rirea bunurilor i!obile ale debitorului poate fi fcut nu!ai dac acesta nu are alte bunuri ur!ribile sau dac are bunuri ur!ribile dar nu pot fi valorificate.

Art) 80- Urm$rirea imo*ilelor 5n(#ri(e 5n #artea 'un#iar$


+1,*r!rirea i!obilelor nscrise n cartea funciar se face pe i!obile n ntregi!ea lor. +2,7e pot ur!ri n !od separat construc#iile ce for!eaz o proprietate distinct de sol drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane pe eta$e sau pe aparta!ente precu! "i orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declar i!obile.

Art) 80/ 1ntinderea urm$ririi


+1,*r!rirea silit i!obiliar se ntinde de plin drept "i asupra bunurilor accesorii i!obilului prevzute de Codul #i%il precu! "i asupra fructelor "i veniturilor acestuia. +2,Cunurile accesorii nu pot fi ur!rite dec't odat cu i!obilul.

Art) 800 Imo*ilele minorilor &i inter6i&ilor


+1,1!obilul unui !inor sau al unei persoane puse sub interdic#ie $udectoreasc nu poate fi ur!rit silit naintea ur!ririi !obilelor sale. +2,)ispozi#iile alin. (1) nu !piedic ur!rirea silit asupra unui i!obil aflat n proprietatea co!un a !inorului sau a persoanei puse sub interdic#ie $udectoreasc "i a unei persoane cu capacitate deplin de e%erci#iu dac obliga#ia prevzut n titlul e%ecutoriu este co!un.

Art) 802 Urm$rirea imo*ilelor i"ote#ate


+1,Creditorii care au ipotec nscris asupra unui i!obil l pot ur!ri n orice !'ini ar trece "i pot cere v'nzarea lui pentru a se ndestula din pre#ul rezultat. +2,Cu toate acestea n cazul n care se ur!re"te un i!obil ipotecat care a fost ulterior nstrinat dob'nditorul care nu este personal obligat pentru crean#a ipotecar poate s se opun v'nzrii i!obilului ipotecat dac au r!as alte i!obile ipotecate n posesia debitorului principal "i s cear instan#ei de e%ecutare ur!rirea prealabil a acestora din ur! dup regulile prevzute de Codul #i%il n !aterie de fide$usiune. Pe durata ur!ririi acestor bunuri ur!rirea i!obilului apar#in'nd ter#ului dob'nditor este suspendat. +-,Contesta#ia prin care ter#ul dob'nditor se opune scoaterii la v'nzare se va putea face sub sanc#iunea decderii n ter!en de 1; zile de la co!unicarea nc&eierii prin care s-a dispus notarea n cartea funciar a nceperii ur!ririi silite. +/,Creditorii ipotecari nu pot ur!ri n acela"i ti!p "i bunurile neipotecate ale debitorului lor dec't n cazul n care bunurile ipotecate nu sunt suficiente pentru plata crean#elor.

Art) 807 Urm$rirea imo*ilelor "ro"rietate #omun$


+1,Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevl!a" nu vor putea s ur!reasc partea acestuia din i!obilele aflate n proprietate co!un ci vor trebui s cear !ai nt'i parta$ul acestora. @a cererea creditorului ac#iunea n !pr#eal poate fi notat n cartea funciar. +2,P'n la solu#ionarea parta$ului prin &otr're r!as definitiv ur!rirea i!obilului este de drept suspendat. )ac nu s-a fcut dec't cerere de parta$ p'n la solu#ionarea acesteia prin &otr're r!as definitiv se suspend prescrip#ia dreptului la ac#iune contra debitorului coproprietar sau devl!a".

+-,Creditorii personali pot ur!ri ns cota-parte deter!inat a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra i!obilului fr a !ai fi necesar s cear parta$ul dac ea este nendoielnic stabilit "i l!urit "i este nscris prin artarea unei frac#iuni n cartea funciar. (n acest caz coproprietarii vor putea cere punerea n v'nzare a ntregului i!obil aflat n coproprietate n condi#iile prevzute la art. D10.

>EC@IUNEA 2 1n#u%iin.area urm$ririi imo*iliare


Art) 808 Cererea de urm$rire
+1,Cererea de ur!rire nso#it de titlul e%ecutoriu de e%trasul de carte funciar a i!obilelor ur!rite "i de dovada ac&itrii ta%elor de ti!bru se va ndrepta la e%ecutorul $udectoresc n a crui raz teritorial se afl i!obilul apar#in'nd debitorului ur!rit sau unei alte persoane dac se ur!re"te un i!obil ipotecat. +2,)ac se ur!re"te un i!obil care se ntinde ns n diferite circu!scrip#ii cererea se va putea face la oricare dintre e%ecutorii $udectore"ti co!peten#i s fac e%ecutarea silit dup alegerea creditorului. +-,C'nd se ur!resc !ai !ulte i!obile nscrise la acela"i birou sau la birouri de cadastru "i publicitate i!obiliar diferite pentru o crean# garantat cu ipotec colectiv cererea se va ndrepta la e%ecutorul $udectoresc n a crui raz teritorial este nscris ipoteca principal. +/,Cererea de ur!rire n afar de !en#iunile artate la art. =9: va !ai trebui s cuprind5 a,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul ter#ului dob'nditor dac se ur!re"te un i!obil ipotecat care a fost nstrinat acestuia ori pe cele ale coproprietarilor dac se ur!re"te o parte indiviz6 *,bunurile ce se ur!resc "i datele necesare identificrii lor precu! $ude#ul ora"ul sau co!una strada nu!rul vecint#ile suprafa#a felul culturii sau construc#iile. 1!obilele nscrise n cartea funciar se vor identifica prin artarea localit#ii a nu!rului cr#ii funciare "i a nu!erelor cadastrale sau dup caz topografice6 #,valoarea fiecrui i!obil raportat la pre#urile !edii de pia# din localitatea respectiv n afar de cazul c'nd pre#uirea nu este posibil fiind necesar opinia unui e%pert.

Art) 809 1nre!i(trarea #ererii de urm$rire


)up nregistrarea cererii e%ecutorul $udectoresc va solicita de ndat instan#ei de e%ecutare n circu!scrip#ia creia se afl i!obilul ncuviin#area ur!ririi lui silite dispozi#iile art. =99 "i =9= aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 810 1n#u%iin.area urm$ririi


+1,1nstan#a va ncuviin#a cererea de ur!rire i!obiliar prin nc&eiere care va cuprinde n afara !en#iunilor prevzute la art. =9= alin. (?)5 a,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul ter#ului dob'nditor dac este cazul6 *,descrierea i!obilului a"a cu! este individualizat n cerere6 #,artarea valorii de circula#ie a i!obilului dac a fost indicat de creditor potrivit art. D;D alin. (:) lit. c). +2,(nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii se va co!unica n copie certificat de ctre e%ecutorul $udectoresc debitorului "i ter#ului dob'nditor dac este cazul nso#it de titlul e%ecutoriu "i de so!a#ie pun'ndu-li-se n vedere ca n ter!en de 19 zile de la pri!irea acesteia s plteasc ntreaga datorie inclusiv dob'nzile "i c&eltuielile de e%ecutare. +-,)ac s-a ncuviin#at ur!rirea nu!ai pentru cota-parte din dreptul de coproprietate apar#in'nd debitorului n i!obilul aflat n proprietate co!un pe cote-pr#i copii certificate ale nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii vor fi co!unicate "i coproprietarilor cu invita#ia de a-"i e%ercita dreptul ce le este recunoscut prin art. D10.

Art) 811 Pu*li#itatea urm$ririi


+1,+dat cu aceast co!unicare e%ecutorul va solicita biroului teritorial de cadastru "i publicitate i!obiliar s dispun n baza nc&eierii prevzute la art. D1; notarea ur!ririi i!obilului n cartea funciar cu artarea creditorului ur!ritor "i a su!ei pentru care se face ur!rirea. +2,C'nd se ur!resc !ai !ulte i!obile nscrise la acela"i birou sau la birouri teritoriale de cadastru "i publicitate i!obiliar diferite pentru o crean# garantat cu ipotec colectiv cererea de notare a ur!ririi se va nainta biroului teritorial la care este nscris ipoteca principal care dup ce va sv'r"i notrile prevzute de lege va tri!ite din oficiu o copie de pe nc&eierile sale biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar unde este nscris ipoteca secundar. +-,C'nd dreptul de proprietate este nscris nu!ai provizoriu n favoarea debitorului notarea se va face sub condi#ia $ustificrii nscrierii provizorii. (n acest caz creditorul ur!ritor va fi n drept s e%ercite n nu!ele debitorului ac#iunea pentru $ustificarea dreptului de proprietate. +/,C'nd cererea de notare nu poate fi ad!is din cauza unui i!pedi!ent de carte funciar potrivit legii se va nota respingerea acesteia. +0,(nc&eierea de ad!itere sau respingere a notrii pronun#ate de registratorul de carte funciar se va co!unica n afara creditorului ur!ritor e%ecutorului $udectoresc precu! "i persoanelor care potrivit !en#iunilor din cartea funciar sunt interesate.

Art) 812 Vn6area 5n 5ntre!ime a imo*ilului a'lat 5n #o"ro"rietate


+1,Coproprietarii i!obilului ur!rit pentru o parte indiviz vor putea e%ercita dreptul de a cere scoaterea la v'nzare a ntregului i!obil aflat n indiviziune n ter!en de 9 zile de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a ur!ririi ori n lips de la data co!unicrii nc&eierii de notare a acesteia n cartea funciar. +2,Cererea nu va fi ad!is dec't dac va fi se!nat de to#i coproprietarii "i dac va fi depus personal ori n lips prin !andatar av'nd procur special. )ac cererea acestora a fost legalizat de notarul public sau certificat de avocat ea va putea fi depus de oricare dintre coproprietari personal sau prin reprezentant ori va putea fi de ase!enea trans!is prin po"t dup caz. +-,/%ecutorul pri!ind cererea va dispune scoaterea la v'nzare a ntregului i!obil prin nc&eiere dat fr citarea pr#ilor care se va co!unica creditorului ur!ritor.

Art) 81- >u("endarea urm$ririi la #ererea de*itorului


+1,)up pri!irea nc&eierii de ncuviin#are a ur!ririi debitorul poate cere instan#ei de e%ecutare n ter!en de 1; zile de la co!unicare s-i ncuviin#eze ca plata integral a datoriei inclusiv dob'nzile "i c&eltuielile de e%ecutare s se fac din veniturile nete ale i!obilelor sale c&iar neur!rite sau din alte venituri ale sale pe ti!p de = luni. +2,1nstan#a sesizat potrivit alin. (1) va cita pr#ile n ca!era de consiliu "i se va pronun#a de ndat prin nc&eiere definitiv. (n caz de ad!itere a cererii debitorului instan#a va dispune suspendarea ur!ririi silite i!obiliare nc&eierea fiind co!unicat "i e%ecutorului. +-,7uspendarea ur!ririi se va co!unica prin gri$a e%ecutorului c&iria"ilor "i arenda"ilor sau altor debitori care de la data co!unicrii vor conse!na toate su!ele scadente n viitor la unitatea prevzut de lege "i vor depune recipisa de conse!nare la e%ecutorul $udectoresc. +/,4enitul afectat va servi n !od e%clusiv pentru acoperirea crean#ei creditorului ur!ritor. +0,Pentru !otive te!einice creditorul poate solicita instan#ei reluarea ur!ririi nainte de e%pirarea ter!enului de = luni dispozi#iile alin. (0) fiind aplicabile n !od corespunztor.

Art) 81/ Con#ur(ul de urm$riri imo*iliare


(n cazul c'nd !ai !ul#i creditori au nceput ur!riri asupra aceluia"i i!obil ele se vor cone%a de ctre instan# la cererea oricruia dintre ei sau a oricruia dintre e%ecutorii $udectore"ti n condi#iile prevzute la art. =::.

Art) 810 Modalit$.ile de %alori'i#are


1!obilele ur!rite silit se valorific prin !odalit#ile de v'nzare prevzute la art. >:?->:= care se aplic n !od corespunztor.

>EC@IUNEA - E'e#tele urm$ririi


Art) 812 Ino"o6a*ilitatea unor dre"turi reale
)repturile reale nscrise dup notarea ur!ririi i!obilului n cartea funciar nu vor putea fi opuse creditorului ur!ritor "i ad$udecatarului n afar de cazurile e%pres prevzute de lege ori de cazul n care creditorul sau ad$udecatarul s-a declarat de acord cu acel drept ori debitorul sau ter#ul dob'nditor a conse!nat su!ele necesare acoperirii crean#elor ce se ur!resc inclusiv dob'nzile "i c&eltuielile de e%ecutare.

Art) 817 Lo#a.iunea &i #e(iunea de %enituri


+1,(nc&irierile sau arendrile precu! "i cesiunile de venituri fcute de debitor sau ter#ul dob'nditor dup data notrii ur!ririi nu vor fi opozabile creditorului ur!ritor "i ad$udecatarului. +2,(nc&irierile sau arendrile anterioare notrii sunt opozabile n condi#iile legii at't creditorilor ur!ritori c't "i ad$udecatarului. Cu toate acestea ad$udecatarul nu este #inut s respecte loca#iunea atunci c'nd pre#ul convenit este !ai !ic cu o trei!e dec't pre#ul pie#ei sau !ai !ic fa# de cel rezultat din loca#iunile precedente. +-,Pl#ile de c&irii sau arenzi efectuate debitorului ur!rit nainte de scaden# nu pot fi ns opuse creditorilor ur!ritori "i ad$udecatarului dec't dac sunt notate n cartea funciar. )ispozi#iile alin. (0) teza a doua r!'n aplicabile.

>EC@IUNEA / Vn6area la li#ita.ie "u*li#$


>U:>EC@IUNEA 1 Aormalit$.ile "remer!$toare %n6$rii Art) 818 Pro#e(ul;%er*al de (itua.ie
+1,)up co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii n vederea identificrii i!obilului ur!rit "i a pre#uirii lui e%ecutorul $udectoresc se va deplasa de ndat la locul unde este situat acesta "i va nc&eia un proces-verbal de situa#ie. Procesul-verbal va cuprinde pe l'ng !en#iunile prevzute la art. D0D alin. (1) lit. a)-c) e) "i !) descrierea i!obilului ur!rit precu! "i dac este cazul obliga#iile fiscale cu privire la i!obil "i su!ele datorate cu titlu de cot de contribu#ie la c&eltuielile asocia#iei de proprietari. (n cazul n care se refuz accesul n i!obil ori debitorul lipse"te "i nu se gse"te nicio persoan care l poate reprezenta e%ecutorul va putea apela la concursul for#ei publice dispozi#iile art. >0?->09 aplic'ndu-se n !od corespunztor. +2,(n cazul n care i!obilul supus ur!ririi nu este nscris n cartea funciar e%ecutorul $udectoresc va solicita biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar n nu!ele debitorului desc&iderea cr#ii funciare n baza unei docu!enta#ii cadastrale ntoc!ite de o persoan autorizat "i a titlurilor de proprietate ob#inute c'nd este cazul n condi#iile art. =9;.

Art) 819 E%a#uarea de*itorului


(n cazul n care debitorul sau ter#ul dob'nditor ocup el nsu"i i!obilul ur!rit la cererea creditorului sau a e%ecutorului instan#a de e%ecutare va putea dup !pre$urri s ordone evacuarea sa din i!obil n tot sau n parte fie de ndat fie ntrun anu!it ter!en.

Art) 820 Admini(trarea imo*ilului urm$rit


+1,Pe data co!unicrii nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii debitorul sau dup caz ter#ul dob'nditor este deczut din dreptul de a efectua acte de ad!inistrare asupra i!obilului ur!rit. +2,/%ecutorul $udectoresc va nu!i un ad!inistrator-sec&estru care s asigure ad!inistrarea i!obilului ncasarea veniturilor efectuarea c&eltuielilor necesare "i aprarea n litigiile privitoare la acest bun. +-,C'nd debitorul nsu"i sau ter#ul dob'nditor este ad!inistratorul-sec&estru al i!obilului ur!rit e%ecutorul $udectoresc i va preda i!obilul cu acest titlu.

Art) 821 Dre"turile &i o*li!a.iile admini(tratorului;(e#3e(tru


+1,.d!inistratorul-sec&estru este obligat5 a,s pstreze "i s ntre#in i!obilul ur!rit cu toate accesoriile lui6 *,s ncaseze c&iriile arenzile "i alte venituri6 #,s plteasc pri!ele de asigurare i!pozitele "i ta%ele locale6

d,s denun#e contractele de loca#iune e%istente cu respectarea clauzelor contractuale "i s cear evacuarea locatarilor6 e,s nc&eie cu ncuviin#area instan#ei de e%ecutare dat prin nc&eiere cu citarea pr#ilor contracte de loca#iune pe ter!en de cel !ult 0 ani6 ',s culeag fructele "i recoltele "i s le v'nd n condi#iile prevzute la art. >DD. +2,)ispozi#iile art. >91 "i ur!toarele se aplic n !od corespunztor "i ad!inistratorului-sec&estru nu!it n cadrul acestei proceduri.

Art) 822 >umele ne#e(are 5ntre.inerii de*itorului


+1,)ac debitorul sau ter#ul dob'nditor nu are alt !i$loc de subzisten# dec't veniturile i!obilului ur!rit la cererea acestuia e%ecutorul $udectoresc va fi%a prin proces-verbal o cot de cel !ult 0;L din aceste venituri pentru ntre#inerea rezonabil a lui "i a fa!iliei sale pe toat durata ur!ririi. +2,(!potriva !surii luate de ctre e%ecutorul $udectoresc cei interesa#i se pot adresa instan#ei de e%ecutare. 1nstan#a va cita pr#ile n ter!en scurt n ca!era de consiliu "i va &otr prin nc&eiere definitiv.

Art) 82- Di(tri*uirea %eniturilor imo*ilului


7u!ele ncasate de ad!inistratorul-sec&estru se vor distribui creditorilor odat cu pre#ul rezultat din v'nzarea i!obilului ur!rit.

>U:>EC@IUNEA 2 >#oaterea 5n %n6are a imo*ilului Art) 82/ De#lan&area "ro#edurii de %n6are


+1,)ac n ter!en de 19 zile de la pri!irea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii debitorul nu plte"te datoria e%ecutorul $udectoresc va ncepe procedura de v'nzare. +2,(n cazul n care obiectul e%ecutrii silite l for!eaz !ai !ulte bunuri i!obile distincte ale debitorului procedura de v'nzare prin licita#ie public se va ndeplini pentru fiecare bun n parte.

Art) 820 E%aluarea imo*ilului urm$rit


+1,/%ecutorul $udectoresc va stabili de ndat valoarea de circula#ie a i!obilului lu'nd n considerare valoarea artat de creditor n cererea de ur!rire iar dac debitorul este ne!ul#u!it de aceast valoare sau evaluarea de ctre creditor nu a fost cu putin# cea stabilit de ctre e%pert n condi#iile prezentului articol. +2,Botodat e%ecutorul va cere biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar s i co!unice drepturile reale "i alte sarcini care greveaz i!obilul ur!rit precu! "i eventualele drepturi de preferin# nscrise n folosul altor persoane. Bitularii acestor drepturi vor fi n"tiin#a#i despre e%ecutare "i vor fi cita#i la ter!enele fi%ate pentru v'nzarea i!obilului. +-,)ebitorul ne!ul#u!it de evaluarea i!obilului artat n cererea de e%ecutare poate solicita efectuarea unei e%pertize n ter!en de 9 zile de la co!unicarea nc&eierii prin care s-a ncuviin#at e%ecutarea sub sanc#iunea decderii. +/,/%pertiza poate fi cerut "i de ter#ul dob'nditor de coproprietari n cazul prevzut la art. D10 precu! "i de creditorii intervenien#i n ter!enul artat la alin. (0). +0,@a cerere se vor altura toate nscrisurile care pot servi pentru evaluarea i!obilului. +2,/%pertul va fi nu!it de ctre e%ecutor prin nc&eiere e%ecutorie care va arta "i ter!enul de depunere a raportului de e%pertiz dispozi#iile art. >:> alin. (9)-(D) aplic'ndu-se n !od corespunztor. (nc&eierea se co!unic pr#ilor "i e%pertului. Creditorul poate depune la dosar nscrisuri n vederea evalurii i!obilului dac este cazul. +7,+ alt e%pertiz nu este ad!isibil dar pr#ile pot conveni o alt valoare.

Art) 822 >ta*ilirea "re.ului imo*ilului &i a %alorii altor dre"turi


+1,/%ecutorul va fi%a pre#ul i!obilului care va fi pre#ul de pornire a licita#iei la valoarea stabilit confor! art. D09 prin nc&eiere definitiv dat fr citarea pr#ilor. +2,7eparat de pre#ul i!obilului se va deter!ina "i valoarea drepturilor de uzufruct uz abita#ie sau servitute dac aceste drepturi au fost intabulate ulterior nscrierii vreunei ipoteci6 n cazul i!obilelor nscrise n cartea funciar se va avea n vedere valoarea acestor drepturi !en#ionat n cartea funciar iar dac nu este nscris ea se va stabili c'nd este cazul prin e%pertiz n condi#iile artate la art. D09.

Art) 827 Punerea 5n %n6are


+1,(n ter!en de 9 zile de la stabilirea pre#ului i!obilului e%ecutorul va fi%a prin nc&eiere definitiv dat cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor ter!enul pentru v'nzarea i!obilului ce va fi adus la cuno"tin#a public prin publica#ii de v'nzare. +2,Ber!enul stabilit pentru v'nzare nu va fi !ai scurt de 0; de zile "i nici !ai lung de :; de zile de la afi"area publica#iei de v'nzare la locul unde va avea loc licita#ia. +-,C'nd se ur!re"te un i!obil nscris n cartea funciar asupra cruia e%ist o nscriere provizorie cu privire la dreptul de proprietate n favoarea unui ter# ter!enul de v'nzare nu se va putea fi%a dec't dup radierea nscrierii provizorii.

Art) 828 Pu*li#itatea %n6$rii


+1,Publica#iile de v'nzare vor cuprinde ur!toarele !en#iuni5 a,denu!irea "i sediul organului de e%ecutare6 *,nu!rul dosarului de e%ecutare6 #,nu!ele e%ecutorului $udectoresc6 d,nu!ele "i do!iciliul ori dup caz denu!irea "i sediul debitorului ale ter#ului dob'nditor dac va fi cazul "i ale creditorului6 e,titlul e%ecutoriu n te!eiul cruia se face ur!rirea i!obiliar6 ',identificarea i!obilului cu artarea nu!rului cadastral sau topografic "i a nu!rului de carte funciar precu! "i descrierea lui su!ar6 !,pre#ul la care a fost evaluat i!obilul6 3,!en#iunea dac va fi cazul c i!obilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct uz abita#ie sau servitute intabulate ulterior nscrierii vreunei ipoteci "i c n cazul n care crean#ele creditorilor ur!ritori nu ar fi acoperite la pri!a licita#ie se va

proceda n aceea"i zi la o nou licita#ie pentru v'nzarea i!obilului liber de acele drepturi. Pre#ul de la care vor ncepe aceste licita#ii va fi cel prevzut la art. D?9 alin. (=) "i (>)6 i,ziua ora "i locul v'nzrii la licita#ie6 <,so!a#ia pentru to#i cei care pretind vreun drept asupra i!obilului s l anun#e e%ecutorului nainte de data stabilit pentru v'nzare n ter!enele "i sub sanc#iunile prevzute de lege6 B,so!a#ia ctre to#i cei care vor s cu!pere i!obilul s se prezinte la ter!enul de v'nzare la locul fi%at n acest scop "i p'n la acel ter!en s prezinte oferte de cu!prare6 l,!en#iunea c ofertan#ii sunt obliga#i s depun p'n la ter!enul de v'nzare o garan#ie reprezent'nd 1;L din pre#ul de pornire a licita#iei6 m,se!ntura "i "ta!pila e%ecutorului $udectoresc. +2,Aen#iunile artate la alin. (1) lit. a) "i c)-!) sunt prevzute sub sanc#iunea nulit#ii. +-,Publica#ia de v'nzare se va afi"a la sediul organului de e%ecutare "i al instan#ei de e%ecutare la locul unde se afl i!obilul ur!rit la sediul pri!riei n a crei raz teritorial este situat i!obilul precu! "i la locul unde se desf"oar licita#ia dac acesta este altul dec't locul unde este situat i!obilul. +/,Publica#ii n e%tras cuprinz'nd !en#iunile prevzute la alin. (1) lit. a) "i c)-!) se vor face sub sanc#iunea nulit#ii ntr-un ziar de circula#ie na#ional dac valoarea i!obilului dep"e"te su!a de 09;.;;; lei sau ntr-un ziar local dac nu trece peste aceast su! precu! "i n ziare reviste "i alte publica#ii e%istente care sunt destinate v'nzrii unor i!obile de natura celui scos la licita#ie inclusiv pe pagini de internet desc&ise n acela"i scop. +0,C&eltuielile de afi"are "i publicare vor fi avansate de ctre creditorul ur!ritor "i vor fi preluate din pre#ul bunurilor ur!rite. +2,(ndeplinirea acestor for!alit#i se va constata prin procese-verbale nc&eiate de e%ecutorul $udectoresc.

Art) 829 Comuni#area "u*li#a.iilor de %n6are


+1,C'te un e%e!plar din publica#ia de v'nzare se va co!unica potrivit dispozi#iilor pentru co!unicarea "i n!'narea cita#iilor5 a,creditorului ur!ritor debitorului sau ter#ului dob'nditor precu! "i coproprietarilor dac va fi cazul6 *,creditorilor ipotecari nscri"i n cartea funciar precu! "i celor care au nscrieri provizorii sau notri n legtur cu vreun drept real dac nscrierile sau notrile sunt anterioare notrii ur!ririi. Co!unicarea se va face pentru creditorii ipotecari la do!iciliul ales n actul prin care s-a constituit dreptul de ipotec iar n lips la do!iciliul sau sediul real6 #,organelor fiscale locale. +2,(n cazul n care se ur!re"te i!obilul unui !inor sau al unei persoane puse sub interdic#ie $udectoreasc o copie de pe publica#ia de v'nzare a i!obilului se co!unic "i la parc&etul de pe l'ng instan#a de e%ecutare.

Art) 8-0 >itua.ia %n6$torului imo*ilului urm$rit


+1,4'nztorul i!obilului ur!rit care are n condi#iile legii ipotec legal precu! "i dreptul de a cere sau de a declara rezolu#iunea pentru neplata pre#ului va fi so!at prin publica#ie s opteze n scris n ter!en de 9 zile de la co!unicarea publica#iei pentru valorificarea unuia dintre aceste drepturi. +2,)ac nu a optat n ter!enul prevzut la alin. (1) pentru dreptul de a ob#ine rezolu#iunea v'nztorul se consider deczut din acest drept "i nu !ai poate recla!a dec't crean#a garantat cu ipotec. +-,(n cazul n care a optat pentru rezolu#iune ac#iunea n rezolu#iune a v'nzrii se face n cadrul contesta#iei la e%ecutare n ter!en de 19 zile de la e%pedierea op#iunii ctre e%ecutorul $udectoresc. (n acela"i ter!en trebuie fcut "i declara#ia unilateral de rezolu#iune a v'nzrii. +/,.c#iunea n rezolu#iune pentru neplata pre#ului introdus potrivit alin. (?) sau dup caz declara#ia unilateral de rezolu#iune suspend ur!rirea silit a i!obilului. +0,*r!rirea silit a i!obilului este de ase!enea suspendat "i atunci c'nd ac#iunea n rezolu#iune pentru neplata pre#ului a fost introdus anterior nceperii ur!ririi silite cu condi#ia ca aceasta s fi fost notat n cartea funciar. )ac ac#iunea n rezolu#iune introdus anterior nceperii ur!ririi silite nu a fost notat n cartea funciar v'nztorul poate n ter!enul prevzut la alin. (1) s "i e%pri!e n scris op#iunea de a continua ori nu $udecata "i s noteze ac#iunea n cartea funciar dac este cazul. .ceste dispozi#ii se aplic n !od corespunztor "i declara#iei unilaterale de rezolu#iune a v'nzrii fcute nainte de nceperea ur!ririi silite. +2,)ispozi#iile prezentului articol se aplic "i cosc&i!ba"ului precu! "i oricrui alt nstrintor care este titularul unei ipoteci legale asupra i!obilului care face obiectul ur!ririi silite.

>U:>EC@IUNEA - Li#ita.ia &i ad<ude#area imo*iluluiH Art) 8-1 Lo#ul li#ita.iei


4'nzarea se face la sediul organului de e%ecutare sau al instan#ei de e%ecutare ori la locul unde este situat i!obilul sau n orice alt loc dac se consider c este !ai potrivit pentru buna valorificare a acestuia. 4'nzarea se poate efectua "i la sediul pri!riei n raza creia este situat i!obilul.

Art) 8-2 Parti#i"an.ii la li#ita.ie


+1,Poate participa la licita#ie orice persoan care este ndeob"te cunoscut ca fiind solvabil are capacitate deplin de e%erci#iu precu! "i capacitatea s dob'ndeasc bunul ce se vinde. +2,)ebitorul nu poate licita nici personal nici prin persoane interpuse. +-,7olvabilitatea capacitatea "i interpunerea sunt lsate la aprecierea su!ar "i i!ediat a e%ecutorului $udectoresc care poate refuza fc'nd !en#iune despre aceasta n procesul-verbal de licita#ie. +/,Aandatarul va trebui s prezinte o procur special autentic care se va pstra la dosarul e%ecutrii. +0,Creditorii ur!ritori sau intervenien#i nu pot s ad$udece bunurile oferite spre v'nzare la o valoare !ai !ic de >9L din pre#ul de pornire a pri!ei licita#ii.

Art) 8-- Garan.ia de "arti#i"are


+1,Persoanele care vor s cu!pere i!obilul la licita#ie sunt obligate s depun la unitatea prevzut de lege la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc p'n la ter!enul stabilit pentru v'nzare o garan#ie reprezent'nd 1;L din pre#ul de ncepere a licita#iei pentru ter!enul respectiv. )ovada conse!nrii va fi ata"at ofertei de cu!prare. +2,Creditorii ur!ritori sau intervenien#i nu au obliga#ia de a depune garan#ia prevzut la alin. (1). +-,)e ase!enea sunt dispensate de garan#ia prevzut la alin. (1) persoanele care !preun cu debitorul au asupra i!obilului ur!rit un drept de proprietate co!un pe cote-pr#i sau sunt titularii unui drept de pree!p#iune dup caz. +/,(n cazurile prevzute la alin. (0) "i (?) dac valoarea crean#ei ipotecare sau valoarea cotei-pr#i a proprietarului nu acoper cuantu!ul garan#iei prevzute n alin. (1) se va co!pleta diferen#a.

Art) 8-/ Amnarea li#ita.iei


+1,/%ecutorul $udectoresc va a!'na v'nzarea din oficiu sau la cererea pr#ii interesate dac se constat c nu au fost respectate ter!enele de n"tiin#are a debitorului sau a ter#ului dob'nditor ori dup caz cele de efectuare a publicit#ii v'nzrii. Pentru noul ter!en care nu poate fi !ai lung de 0; de zile de la dat fi%at pentru pri!a v'nzare se vor reface for!alit#ile de publicitate nclcate potrivit art. D0D. +2,(n toate cazurile partea interesat dac a fost prezent poate solicita a!'narea v'nzrii prin cerere scris fcut nainte de nceperea licita#iei sub sanc#iunea decderii.

Art) 8-0 E'e#tuarea li#ita.iei


+1,4'nzarea la licita#ie se face n !od public. /a ncepe prin citirea de ctre e%ecutor a publica#iei de v'nzare "i a ofertelor pri!ite p'n la acea dat. +2,@icita#ia se va #ine separat pentru fiecare i!obil. +-,)ac !ai !ulte i!obile nscrise n diferite cr#i funciare sunt grevate cu aceea"i ipotec sau i!obilul este co!pus din !ai !ulte parcele e%ecutorul $udectoresc va putea dispune la cererea debitorului sau a creditorului ur!ritor ca v'nzarea s se fac n acela"i ti!p pentru !ai !ulte i!obile sau separat pentru fiecare parcel n parte. /%ecutorul $udectoresc va putea dispune ca v'nzarea s se fac separat pentru o parte deter!inat din i!obil dup efectuarea opera#iunii de dez!e!brare a i!obilului n cartea funciar dac aceast parte nu este suficient individualizat. +/,(n cazul c'nd i!obilele sau parcelele se v'nd separat ordinea v'nzrii lor va fi artat de debitor iar n lipsa unei ase!enea !en#iuni va fi stabilit de e%ecutor. +0,/%ecutorul va oferi apoi spre v'nzare i!obilul prin ? strigri succesive la intervale de ti!p care s per!it op#iuni "i supralicitri pornind de la pre#ul oferit care este !ai !are dec't cel la care s-a fcut evaluarea potrivit art. D09 alin. (1) sau n lipsa unei ase!enea oferte c&iar de la acest pre#. +2,)ac i!obilul este grevat de vreun drept de uzufruct uz abita#ie sau servitute intabulate ulterior nscrierii vreunei ipoteci la pri!ul ter!en de v'nzare strigrile vor ncepe de la pre#ul cel !ai !are oferit sau n lips de la cel fi%at n publica#ie sczut cu valoarea acestor drepturi socotit potrivit art. D0= alin. (0). +7,)ac din cauza e%isten#ei drepturilor artate la alin. (=) nu s-a putut ob#ine un pre# suficient pentru acoperirea crean#elor ipotecare nscrise anterior socotite dup datele din cartea funciar e%ecutorul $udectoresc va relua n aceea"i zi licita#ia pentru v'nzarea i!obilului liber de acele drepturi6 n acest caz strigrile vor ncepe de la pre#ul !en#ionat n publica#ia de v'nzare fr scderea artat la alin. (=). +8,(n cazul n care nu este oferit nici pre#ul la care i!obilul a fost evaluat v'nzarea se va a!'na la un alt ter!en de cel !ult ?; de zile pentru care se va face o nou publica#ie n condi#iile art. D0D. @a acest ter!en licita#ia va ncepe de la pre#ul de >9L din pre#ul de pornire a pri!ei licita#ii. )ac nu se ob#ine pre#ul de ncepere a licita#iei la acela"i ter!en bunul va fi v'ndut la cel !ai !are pre# oferit dar nu !ai pu#in de ?;L din pre#ul de pornire a pri!ei licita#ii. 4'nzarea se va putea face c&iar dac se prezint o singur persoan care ofer pre#ul de la care ncepe licita#ia. +9,)ac nici la a doua licita#ie i!obilul nu a fost ad$udecat la cererea creditorului e%ecutorul $udectoresc va putea stabili o nou licita#ie n condi#iile prevzute la alin. (D). @a ter!enul astfel stabilit la alin. (D) licita#ia va ncepe de la pre#ul de 9;L din pre#ul de pornire al pri!ei licita#ii. )ac nu se ob#ine acest pre# bunul va fi v'ndut la acest ter!en la cel !ai !are pre# oferit. 4'nzarea se va putea face c&iar dac se prezint o singur persoan care ofer pre#ul de pornire al acestei licita#ii. +10,/%ecutorul va #ine o list n care va trece nu!ele persoanelor care au luat parte la licita#ie "i su!ele pe care le-au oferit. +11,/%ecutorul va declara ad$udecatar persoana care la ter!enul de licita#ie a oferit pre#ul de v'nzare cel !ai !are ori dup caz cel artat la alin. (=)-(D). +12,(n toate cazurile la pre# egal va fi preferat cel care are un drept de pree!p#iune asupra bunului ur!rit.

Art) 8-2 Pro#e(ul;%er*al de li#ita.ie


+1,/%ecutorul va ntoc!i un proces-verbal despre desf"urarea "i rezultatul fiecrei licita#ii care va cuprinde5 a,locul data "i ora c'nd s-a #inut licita#ie6 *,nu!ele e%ecutorului $udectoresc6 #,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul creditorului debitorului ter#ului dob'nditor dac e cazul "i ale reprezentan#ilor lor6 d,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul participan#ilor cu artarea su!elor oferite de fiecare6 e,!en#iunea c ofertan#ii au depus garan#ie "i c aceea a ad$udecatarului s-a re#inut iar celorlal#i le-a fost restituit6 ',nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul ad$udecatarului i!obilului dac este cazul. +2,@ista prevzut la art. D?9 alin. (1;) ofertele de cu!prare "i raportul de e%pertiz dac va fi cazul se vor ane%a la procesul-verbal. +-,Procesul-verbal va fi se!nat de e%ecutor de creditor de debitor "i de ter#ul dob'nditor dac sunt prezen#i precu! "i de ad$udecatar "i de al#i participan#i la licita#ie dac este cazul.

Art) 8-7 E=er#itarea dre"tului de "reem".iune


)ac nu a participat la licita#ie n ter!en de D zile de la ad$udecarea i!obilului cel care este titularul unui drept de pree!p#iune va putea s "i e%ercite dreptul printr-o declara#ie scris adresat e%ecutorului $udectoresc sub sanc#iunea decderii.

Art) 8-8 De"unerea "re.ului


+1,.d$udecatarul i!obilului va depune pre#ul la dispozi#ia e%ecutorului $udectoresc n ter!en de cel !ult ?; de zile de la data v'nzrii #in'ndu-se sea!a de garan#ia depus n contul pre#ului. +2,Cel care "i-a e%ercitat n ter!en dreptul de pree!p#iune este obligat s depun pre#ul n ter!en de 19 zile de la data ad$udecrii. )ac ns titularul dreptului de pree!p#iune nu depune pre#ul n acest ter!en este deczut din dreptul de pree!p#iune iar v'nzarea r!'n'nd pe sea!a ad$udecatarului ur!eaz ca pre#ul s fie depus de acesta n ter!enul prevzut la alin. (1). +-,C'nd ad$udecatar este un creditor el poate depune crean#a sa n contul pre#ului fiind obligat dac este cazul s depun diferen#a de pre# n ter!enul prevzut la alin. (1). )ac e%ist al#i creditori care au un drept de preferin# n condi#iile art. D9: "i D9= el va depune p'n la concuren#a pre#ului de ad$udecare "i su!a necesar pentru plata crean#elor lor n !sura n care acestea nu sunt acoperite prin diferen#a de pre#.

Art) 8-9 Nede"unerea "re.ului) Reluarea li#ita.iei


+1,)ac ad$udecatarul nu depune pre#ul n ter!enul prevzut la art. D?D alin. (1) i!obilul se va scoate din nou n v'nzare n contul acestuia la pre#ul de ncepere a licita#iei la care bunul a fost ad$udecat el fiind obligat s plteasc c&eltuielile prile$uite de noua licita#ie "i eventuala diferen# de pre#. .d$udecatarul va putea s ac&ite la ter!enul de licita#ie pre#ul oferit ini#ial caz n care va fi obligat nu!ai la plata c&eltuielilor cauzate de noua licita#ie. +2,)ac la noul ter!en de licita#ie i!obilul nu a fost v'ndut fostul ad$udecatar este obligat s plteasc toate c&eltuielile prile$uite de ur!rirea i!obilului. +-,7u!a datorat potrivit alin. (1) "i (0) de fostul ad$udecatar se stabile"te de e%ecutor prin procesul-verbal de licita#ie care constituie titlu e%ecutoriu. .ceast su! se va re#ine cu precdere din garan#ia depus.

Art) 8/0 Re(tituirea !aran.iilor


)up ad$udecarea i!obilului ctre unul dintre participan#ii la licita#ie potrivit art. D?9 e%ecutorul la cerere va dispune restituirea garan#iilor depuse de ceilal#i participan#i proced'nd c'nd este cazul potrivit dispozi#iilor art. D?9 alin. (?).

Art) 8/1 Plata "re.ului 5n rate


@a cererea ad$udecatarului e%ecutorul $udectoresc cu acordul creditorului c'nd acesta nu este ad$udecatar precu! "i a debitorului pentru partea din pre# care dep"e"te valoarea crean#ei poate stabili plata pre#ului n rate cu dob'nda legal aferent nu!rul acestora cuantu!ul "i data scaden#ei lor precu! "i su!a care se plte"te de ndat drept avans.

Art) 8/2 A#tul de ad<ude#are


)up plata integral a pre#ului sau a avansului prevzut la art. D:1 e%ecutorul pe baza procesului-verbal de licita#ie va ntoc!i actul de ad$udecare care va cuprinde ur!toarele !en#iuni5 a,denu!irea "i sediul organului de e%ecutare6 *,nu!ele e%ecutorului $udectoresc6 #,nu!rul "i data procesului-verbal de licita#ie6 d,nu!ele prenu!ele "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul debitorului ter#ului dob'nditor "i ale ad$udecatarului6 e,pre#ul la care s-a v'ndut "i !odalitatea de ac&itare n cazul n care v'nzarea s-a fcut cu plata n rate6 ',!en#iunea dac este cazul c i!obilul s-a v'ndut grevat de drepturile de uzufruct uz abita#ie sau servitute ori dup caz liber de aceste drepturi n condi#iile prevzute la art. D?9 alin. (=) "i (>)6 !,datele de identificare ale i!obilului cu artarea nu!rului cadastral sau topografic "i a nu!rului de carte funciar precu! "i datele de identificare ale fostului proprietar6 3,!en#iunea c actul de ad$udecare nvestit cu for!ul e%ecutorie este titlu de proprietate "i c poate fi nscris n cartea funciar precu! "i a faptului c pentru ad$udecatar constituie titlu e%ecutoriu !potriva debitorului sau ter#ului dob'nditor dac i!obilul se afl n posesia acestuia din ur! sau !potriva oricrei persoane care posed ori de#ine n fapt fr niciun titlu i!obilul ad$udecat6 i,!en#iunea c pentru creditor actul de ad$udecare nvestit cu for!ul e%ecutorie constituie titlu e%ecutoriu !potriva ad$udecatarului care nu plte"te diferen#a de pre# n cazul n care v'nzarea s-a fcut cu plata pre#ului n rate6 <,data ntoc!irii se!ntura "i "ta!pila e%ecutorului $udectoresc precu! "i se!ntura ad$udecatarului.

Art) 8/- Predarea &i #omuni#area a#tului de ad<ude#are


+1,*n e%e!plar de pe actul de ad$udecare se va preda ad$udecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate provizoriu iar altul va fi co!unicat din oficiu biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar pentru a fi nscris provizoriu n cartea funciar pe c&eltuiala ad$udecatarului. +2,)ac ad$udecatarul va cere s fie nu!it ad!inistrator-sec&estru al i!obilului ad$udecat e%ecutorul l va nu!i "i tri!ite n posesie n aceast calitate prin nc&eiere dat fr citarea pr#ilor care nu este supus niciunei ci de atac.

Art) 8// Conte(tarea a#tului de ad<ude#are


+1,(n ter!en de o lun de la data nscrierii provizorii n cartea funciar debitorul sau ter#ul dob'nditor creditorii ur!ritori "i orice alt persoan interesat dup !en#iunile cr#ilor funciare vor putea ataca actul de ad$udecare pe cale de contesta#ie la e%ecutare. Contesta#ia suspend eliberarea sau dup caz distribuirea pre#ului. +2,)ac actul de ad$udecare este anulat e%ecutorul va continua ur!rirea de la actul desfiin#at "i va solicita din oficiu ca nscrierea provizorie prevzut la art. D:? alin. (1) s fie radiat.

+-,7u!ele conse!nate se vor restitui ad$udecatarului iar calitatea acestuia de ad!inistrator-sec&estru al i!obilului ur!rit nceteaz.

Art) 8/0 1n%e(tirea #u 'ormul$ e=e#utorie a a#tului de ad<ude#are


+1,)ac nu s-a fcut contesta#ie n ter!enul artat la art. D:: alin. (1) sau dac aceasta a fost respins prin &otr're definitiv la cererea ad$udecatarului actul de ad$udecare se va nvesti cu for!ul e%ecutorie de ctre instan#a de e%ecutare "i acesta va fi pus n posesia i!obilului ad$udecat de ctre e%ecutor cu e%cep#ia cazului n care a fost pus anterior n posesie potrivit art. D:? alin. (0). +2,+dat cu nvestirea cu for!ul e%ecutorie instan#a de e%ecutare va dispune din oficiu prin aceea"i &otr're ca dreptul de proprietate al ad$udecatarului s fie intabulat n cartea funciar c&iar n cazul n care ad$udecatar este nsu"i ter#ul dob'nditor care avea de$a dreptul nscris n cartea funciar. +-,(n cazul n care i!obilul a fost v'ndut cu plata pre#ului n rate instan#a de e%ecutare va dispune prin aceea"i nc&eiere "i nscrierea n cartea funciar a interdic#iei de nstrinare "i de grevare a i!obilului p'n la plata integral a pre#ului "i a dob'nzii corespunztoare. +/,1nstan#a de e%ecutare va preda totodat creditorului ur!ritor un e%e!plar al actului de ad$udecare nvestit cu for!ul e%ecutorie care i va servi drept titlu e%ecutoriu !potriva cu!prtorului dac acesta nu plte"te diferen#a de pre#.

>EC@IUNEA 0 E'e#tele ad<ude#$rii


Art) 8/2 Tran(miterea "ro"riet$.ii imo*ilului
+1,Prin ad$udecarea i!obilului ad$udecatarul devine proprietar. )e la aceast dat ad$udecatarul are dreptul la fructe "i venituri datoreaz dob'nzile p'n la plata integral a pre#ului "i suport toate sarcinile i!obilului. +2,Prin intabulare ad$udecatarul dob'nde"te dreptul de a dispune de i!obilul cu!prat potrivit regulilor de carte funciar. +-,)e la data intabulrii i!obilul r!'ne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de crean# creditorii put'ndu-"i realiza aceste drepturi nu!ai din pre#ul ob#inut. )ac pre#ul de ad$udecare se plte"te n rate sarcinile se sting la plata ulti!ei rate. +/,1potecile "i celelalte sarcini reale precu! "i drepturile reale intabulate dup notarea ur!ririi n cartea funciar se vor radia din oficiu cu e%cep#ia celor pentru care ad$udecatarul ar conveni s fie !en#inute6 de ase!enea vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior nscrierii vreunei ipoteci dac v'nzarea s-a fcut n condi#iile prevzute la art. D?9 alin. (>) toate notrile fcute cu ur!rirea silit interdic#ia de nstrinare sau de grevare dac e%ist cu e%cep#ia celei prevzute la art. D:9 alin. (?) precu! "i pro!isiunea de a nc&eia un contract viitor dac p'n la data ad$udecrii beneficiarul pro!isiunii nu "i-a nscris n cartea funciar dreptul dob'ndit n te!eiul contractului care a fcut obiectul acesteia. +0,)ac i!obilul a fost ad$udecat cu plata pre#ului n rate ad$udecatarul nu l va putea nstrina sau greva fr ncuviin#area creditorilor ur!ritori nainte de plata integral a pre#ului.

Art) 8/7 Vi#iile a(#un(e &i le6iunea


+1,(n cazul v'nzrii silite la licita#ie public nu e%ist garan#ie contra viciilor ascunse. +2,.ceast v'nzare nu poate fi atacat nici pentru leziune.

Art) 8/8 Men.inerea (au 5n#etarea unor #ontra#te


+1,@oca#iunea "i celelalte acte $uridice privitoare la i!obilul ad$udecat r!'n n fiin# sau dup caz nceteaz potrivit dispozi#iilor art. D1> alin. (1) "i (0). +2,Pl#ile fcute nainte de scaden# de ctre locatar sau alte persoane interesate sunt supuse dispozi#iilor art. D1> alin. (?).

>EC@IUNEA 2 Di("o6i.ii ("e#iale


Art) 8/9 >tin!erea a#.iunilor #ontra ad<ude#atarului
+1,+rice cerere de evic#iune total sau par#ial privind i!obilul ad$udecat este definitiv stins. +2,(n cazul i!obilelor nscrise pentru pri!a dat n cartea funciar n condi#iile art. D1D alin. (0) cererea de evic#iune se va prescrie n ter!en de ? ani de la data nscrierii actului de ad$udecare n cartea funciar. .ceast prescrip#ie curge "i !potriva !inorilor "i persoanelor puse sub interdic#ie $udectoreasc.

Art) 800 >u("endarea 5m"$r.elii "re.ului


+1,(n cazul n care cererea de evic#iune prevzut la art. D:9 alin. (0) este introdus nainte de !pr#eala pre#ului din ad$udecare instan#a de e%ecutare la solicitarea ad$udecatarului va putea s suspende !pr#eala pre#ului cu sau fr cau#iune p'n la $udecarea definitiv a cererii de evic#iune. +2,C'nd cererea de evic#iune va fi fcut dup !pr#eala pre#ului ad$udecrii se va ur!a procedura de drept co!un.

Art) 801 A#.iunea 5n re!re(


+1,)ac a fost evins total sau par#ial ad$udecatarul l poate ac#iona pe debitorul ur!rit pentru a fi despgubit. +2,(n !sura n care nu se poate ndestula de la debitor ad$udecatarul i poate ac#iona pe creditorii care au ncasat pre#ul de ad$udecare n li!ita su!ei ncasate de ace"tia.

Art) 802 De('iin.area m$(urilor a(i!ur$torii (au de e=e#utare


+1,(n tot cursul ur!ririi silite "i p'n la e%pirarea ter!enului prevzut la art. D:: alin. (1) debitorul ori alt persoan interesat poate ob#ine desfiin#area !surilor asigurtorii sau de e%ecutare conse!n'nd la dispozi#ia creditorului ur!ritor ntreaga valoare a crean#ei cu toate accesoriile "i c&eltuielile de e%ecutare. +2,)ispozi#iile art. >:; "i >:1 se aplic n !od corespunztor. +-,(n cazul n care cererea este ad!is instan#a sau dup caz e%ecutorul $udectoresc va dispune "i eliberarea su!ei n !'inile creditorului.

CAPITOLUL III Eli*erarea &i di(tri*uirea (umelor reali6ate "rin urm$rirea (ilit$ >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale

Art) 80- Eli*erarea (umei


)ac e%ist un singur creditor ur!ritor dup re#inerea c&eltuielilor de e%ecutare c'nd este cazul su!a de bani realizat prin ur!rirea silit se elibereaz acestuia p'n la acoperirea integral a drepturilor sale iar su!a r!as disponibil se pred debitorului.

Art) 80/ Ran!ul #rean.elor #u "re'erin.$ !eneral$


+1,(n cazul n care ur!rirea silit a fost pornit de !ai !ul#i creditori sau c'nd p'n la eliberarea sau distribuirea su!ei rezultate din e%ecutare au depus "i al#i creditori titlurile lor e%ecutorul $udectoresc procedeaz la distribuirea su!ei potrivit ur!toarei ordini de preferin# dac legea nu prevede altfel5 a,crean#ele reprezent'nd c&eltuieli de $udecat pentru !suri asigurtorii sau de e%ecutare silit pentru conservarea bunurilor al cror pre# se distribuie precu! "i orice alte c&eltuieli fcute n interesul co!un al creditorilor6 *,c&eltuielile de n!or!'ntare a debitorului n raport cu condi#ia "i starea acestuia6 #,crean#ele reprezent'nd salarii "i alte datorii asi!ilate acestora pensiile su!ele cuvenite "o!erilor potrivit legii a$utoarele pentru ntre#inerea "i ngri$irea copiilor pentru !aternitate pentru incapacitate te!porar de !unc prevenirea !bolnvirilor refacerea sau ntrirea snt#ii a$utoarele de deces acordate n cadrul asigurrilor sociale precu! "i crean#ele reprezent'nd obliga#ia de reparare a pagubelor cauzate prin !oarte vt!area integrit#ii corporale sau a snt#ii6 d,crean#ele rezult'nd din obliga#ia legal de ntre#inere aloca#ii pentru copii sau obliga#ia de plat a altor su!e periodice destinate asigurrii !i$loacelor de e%isten#6 e,crean#ele fiscale provenite din i!pozite ta%e contribu#ii "i din alte su!e stabilite potrivit legii datorate bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat bugetelor locale "i bugetelor fondurilor speciale6 ',crean#ele rezult'nd din !pru!uturi acordate de stat6 !,crean#ele reprezent'nd despgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite propriet#ii publice prin fapte ilicite6 3,crean#ele rezult'nd din !pru!uturi bancare din livrri de produse prestri de servicii sau e%ecutri de lucrri precu! "i din c&irii sau arenzi6 i,crean#ele reprezent'nd a!enzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale6 <,alte crean#e. +2,(n cazul crean#elor care au aceea"i ordine de preferin# dac legea nu prevede altfel su!a realizat se repartizeaz ntre creditori propor#ional cu crean#a fiecruia.

Art) 800 De#lararea #rean.elor (tatului


+1,(n ter!en de 19 zile de la nceperea e%ecutrii silite potrivit legii orice creditor poate cere statului sau unit#ilor ad!inistrativ-teritoriale s declare crean#ele lor privilegiate. .ceast cerere va fi nscris n registrele de publicitate nu!ai dac se depune dovada notificrii fcute organelor fiscale teritoriale. +2,(n ter!en de ?; de zile de la notificare statul sau unitatea ad!inistrativ-teritorial trebuie s declare "i s nscrie valoarea crean#ei sale. +-,8erespectarea obliga#iei prevzute la alin. (1) are ca efect pierderea preferin#ei n raport cu creditorii care au solicitat declara#ia.

Art) 802 Ran!ul #rean.elor !arantate


)ac e%ist creditori care asupra bunului v'ndut au drepturi de ga$ ipotec sau alte drepturi de preferin# conservate n condi#iile prevzute de lege la distribuirea su!ei rezultate din v'nzarea bunului crean#ele lor vor fi pltite naintea crean#elor prevzute la art. D9: alin. (1) lit. c).

Art) 807 Ran!ul #rean.elor a##e(orii


)ob'nzile "i penalit#ile sau alte ase!enea accesorii ale crean#ei principale vor ur!a ordinea de preferin# a acestei crean#e.

>EC@IUNEA 2 Di(tri*uirea (umei re6ultate din %n6area *unurilor urm$rite


Art) 808 Termenul de de"unere a titlurilor de #rean.$
+1,)ac e%ist !ai !ul#i creditori ur!ritori sau intervenien#i su!a rezultat din v'nzare se distribuie acestora potrivit ordinii de preferin# prevzute la art. D9:-D9>. +2,(n acest scop dup depunerea sau conse!narea su!ei rezultate din v'nzare ori dup caz de la data c'nd ad$udecarea i!obilului ur!rit a devenit definitiv e%ecutorul va fi%a de urgen# un ter!en de 1; zile pentru depunerea titlurilor de crean#. +-,)ebitorul creditorii ur!ritori organele fiscale locale custozii ad!inistratorul- sec&estru ad$udecatarul "i titularii drepturilor "i sarcinilor stinse prin ad$udecare despre care e%ecutorul a luat cuno"tin# n condi#iile art. >?; ori art. D09 alin. (0) vor fi n"tiin#a#i din oficiu despre fi%area acestui ter!en potrivit dispozi#iilor privitoare la co!unicarea "i n!'narea cita#iilor. +/,Ber!enul se va afi"a la sediul e%ecutorului $udectoresc "i la cel al instan#ei de e%ecutare cu cel pu#in 9 zile nainte de ter!enul fi%at pentru depunerea titlurilor de crean#. .fi"area va fi constatat printr-un proces-verbal care se va depune la dosar. +0,)up e%pirarea ter!enului artat la alin. (:) niciun creditor nu va !ai putea lua parte la distribuirea su!ei ob#inute din ur!rire.

Art) 809 De"unerea titlurilor de #rean.$


+1,(n vederea participrii la distribuire to#i creditorii interesa#i vor trebui s depun la sediul e%ecutorului $udectoresc n ter!enul prevzut la art. D9D alin. (:) titlurile de crean# n original care nu au fost nc depuse art'nd n !od distinct capitalul dob'nzile "i c&eltuielile ce le sunt datorate precu! "i dac va fi cazul drepturile de preferin# nenscrise n cartea funciar sau n alte registre publice. +2,,eprezentantul fiscului va depune nscrisurile doveditoare ale crean#elor statului sau unit#ilor ad!inistrativ-teritoriale la sediul e%ecutorului $udectoresc.

+-,Creditorii care au nfiin#at !suri asigurtorii asupra bunurilor ur!rite pentru a participa la distribuire vor depune copii certificate de pe ac#iune "i de pe actul constatator al nfiin#rii !surii asigurtorii.

Art) 820 Crean.ele "eriodi#e


+1,(n cazul n care unul dintre titlurile depuse de creditorii ur!ritori con#ine obliga#ia debitorului de a plti o su! de bani n !od periodic iar bunurile r!ase n patri!oniul debitorului dup efectuarea e%ecutrii sau veniturile sale nu asigur plata n viitor a ratelor datorate su!a alocat creditorului se va stabili prin acordul pr#ilor care va prevedea "i !odul de fructificare a acesteia iar n lipsa unui acord e%ecutorul va constata acest fapt printr-un proces-verbal se!nat de el "i de toate pr#ile prezente. (n acest din ur! caz partea interesat va putea sesiza instan#a de e%ecutare n circu!scrip#ia creia se face e%ecutarea pentru a stabili su!a alocat creditorului n ter!en de 19 zile de la nc&eierea procesului-verbal dac a fost prezent sau de la co!unicarea acestuia de ctre e%ecutor dac a lipsit. +2,)ac pr#ile nu se n#eleg instan#a de e%ecutare va stabili prin nc&eiere su!a cu care creditorul va participa la distribuirea su!elor realizate prin ur!rire precu! "i !odul de fructificare a acesteia astfel nc't ratele datorate s fie pltite cu precdere din dob'nzile ncasate iar dac acestea sunt insuficiente se vor i!puta asupra capitalului. (nc&eierea se d cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor "i este supus nu!ai apelului. +-,(n cazul n care niciuna din pr#i nu sesizeaz instan#a de e%ecutare n ter!enul artat la alin. (1) e%ecutorul $udectoresc va solicita acesteia stabilirea su!ei alocate creditorului cu respectarea dispozi#iilor alin. (0). +/,)ac debitorul a decedat "i se constat c n raport cu nu!rul !o"tenitorilor locul unde ace"tia se gsesc !odul n care s-a fcut !pr#eala !o"tenirii sau cu alte ase!enea !pre$urri plata n rate a crean#elor este greu de realizat instan#a poate la cererea creditorului s procedeze potrivit alin. (1) stabilind su!a ce se cuvine creditorului precu! "i partea din aceasta pe care o va plti fiecare !o"tenitor n parte.

Art) 821 1n#etarea #ur!erii do*n6ilor


)e la data fi%at pentru depunerea titlurilor de crean# dob'nzile crean#elor creditorilor ur!ritori trecute n proiectul de distribuire nceteaz de a !ai fi n sarcina debitorului ur!rit c&iar n caz de conven#ie contrar. )ac institu#ia de credit la care s-au depus ori conse!nat aceste su!e plte"te dob'nzi creditorii nu vor avea drept dec't la dob'nzile ce se pltesc de institu#ia de credit la care s-au depus ori conse!nat acele su!e.

Art) 822 Interdi#.ia "o"ririi


+1,7u!ele rezultate din valorificarea bunurilor ur!rite "i cele conse!nate la dispozi#ia e%ecutorului nu pot fi poprite de ctre creditorii debitorului sau ai ad$udecatarului. +2,7e va putea nfiin#a poprire nu!ai asupra su!elor atribuite creditorilor sau debitorului prin procesul-verbal de distribuire.

Art) 82- 1nto#mirea "roie#tului de di(tri*uire


+1,(n ter!en de 9 zile de la e%pirarea ter!enului pentru depunerea titlurilor de crean# e%ecutorul va ntoc!i proiectul de distribuire a su!elor potrivit ordinii de preferin# prevzute la art. D9:-D9> iar dac printre creditorii ur!ritori "i intervenien#i se afl "i creditori care au intervenit tardiv dup e%pirarea ter!enului prevzut la art. =D1 crean#ele acestora vor fi alocate asupra pr#ii din su!a r!as dup ndestularea drepturilor creditorilor ur!ritori "i a celor care au intervenit n ti!p util. +2,(n cazul n care i!obilele grevate de o ipotec colectiv au fost v'ndute !preun crean#a garantat cu o astfel de ipotec va fi repartizat la cererea creditorilor cu rang posterior asupra i!obilelor ad$udecate propor#ional cu pre#ul ob#inut pentru fiecare i!obil n parte iar dac sunt crean#e ipotecare anterioare propor#ional cu restul de pre# ce a r!as de la fiecare i!obil dup ce s-au acoperit crean#ele cu rang anterior ipotecii colective. +-,Crean#ele cu ter!en "i cele condi#ionale vor fi repartizate dup rangul lor ca "i cu! ar fi pure "i si!ple cu !en#iunea c ele vor fi pltite nu!ai potrivit regulilor prevzute la art. D>; "i D>1. +/,Crean#ele care nu pot fi valorificate dec't dup e%ecutarea bunurilor unui codebitor principal vor fi trecute ca socotite sub condi#ie suspensiv. +0,Bitularii drepturilor de uzufruct uz abita#ie "i servitute stinse prin ad$udecare vor fi trecu#i n ordinea nscrierii cu valoarea acestor drepturi nscrise n cartea funciar iar dac nu este nscris cu valoarea deter!inat potrivit art. D0= alin. (0) care poate fi contestat n condi#iile art. D=: alin. (0). +2,Creditorul unei rente pe via# sau altei crean#e periodice va fi trecut n ordinea nscrierii n cartea funciar cu o su! ale crei dob'nzi anuale s fie suficiente pentru a asigura plata ratelor rentei.

Art) 82/ A'i&area "roie#tului de di(tri*uire


+1,Proiectul de distribuire va fi co!unicat debitorului "i creditorilor care "i-au depus titlurile de crean# potrivit dispozi#iilor privitoare la co!unicarea "i n!'narea cita#iilor. +2,/i vor fi cita#i cu !en#iunea e%pres c sub sanc#iunea decderii n ter!en de 9 zile de la data co!unicrii pot for!ula n scris obiec#iuni la proiectul de distribuire. +-,(n lipsa obiec#iunilor n ter!enul artat la alin. (0) proiectul de distribuire devine definitiv. +/,(n caz de obiec#iune e%ecutorul va convoca n scris debitorul "i to#i creditorii n vederea unei eventuale concilieri care va avea loc la sediul e%ecutorului n ter!en de cel !ult 19 zile de la data pri!irii ulti!ei contesta#ii.

Art) 820 1n#er#area de #on#iliere) E'e#tele


+1,)ac la ter!enul fi%at n vederea concilierii debitorul sau creditorii care au for!ulat obiec#iuni nu !ai struie n !en#inerea lor sau se a$unge la un acord privind !odul de distribuire e%ecutorul va lua act de acordul realizat "i va dispune repartizarea su!elor potrivit acestei n#elegeri care va fi conse!nat ntr-un proces-verbal se!nat de e%ecutor "i de toate persoanele prezente. +2,)ac nu se a$unge la un acord iar cei care au for!ulat obiec#iuni struie n !en#inerea lor e%ecutorul va nc&eia un proces-verbal n care va conse!na obiec#iile celor prezen#i se!nat de el "i de cei prezen#i.

+-,Cel ne!ul#u!it de proiectul de distribuire poate introduce contesta#ie n ter!en de 9 zile de la data ntoc!irii procesuluiverbal artat la alin. (0). Contesta#ia suspend de drept plata crean#ei sau a pr#ii din crean#a contestat. @a pri!ul ter!en la care pr#ile au fost legal citate instan#a este obligat s se pronun#e asupra !en#inerii sau dup caz a nlturrii suspendrii. 1nstan#a se pronun# prin nc&eiere care poate fi atacat separat nu!ai cu apel n ter!en de 9 zile de la pronun#are. .pelul suspend e%ecutarea nc&eierii atacate. +/,)ebitorul sau creditorii care nu s-au prezentat la ter!enul artat la alin. (1) sunt considera#i c au renun#at la obiec#iunile for!ulate fiind deczu#i din dreptul de a face contesta#ie la e%ecutare.

Art) 822 >olu.ionarea #onte(ta.iilor


+1,Boate contesta#iile for!ulate !potriva proiectului de distribuire se $udec de instan#a de e%ecutare printr-o singur &otr're de urgen# "i cu precdere cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor. 3otr'rea poate fi atacat nu!ai cu apel n ter!en de 9 zile de la co!unicare. +2,Contestatorul a crui cerere a fost respins va rspunde fa# de creditori pentru dob'nzile ce trec peste acelea prevzute la art. D=1 "i pentru toate pre$udiciile cauzate de nt'rzierea la plat a su!elor cuvenite.

Art) 827 1ndre"tarea erorilor de #al#ul &i a !re&elilor materiale


/rorile de calcul "i alte gre"eli !ateriale se vor ndrepta de e%ecutor din oficiu ori la cerere fc'ndu-se !en#iune despre aceasta n nc&eierea prin care se dispune eliberarea sau dup caz distribuirea su!ei.

>EC@IUNEA - Plata (umei re6ultate din urm$rirea (ilit$


Art) 828 Condi.iile
+1,)ac prin lege nu se dispune altfel plata su!ei rezultate din e%ecutare se poate dispune nu!ai dup e%pirarea ter!enului de depunere a titlurilor de crean# ori dup caz la data e%pirrii ter!enului de for!ulare a obiec#iunilor !potriva proiectului de distribuire. +2,/%ecutorul se va pronun#a asupra pl#ii su!ei artate la alin. (1) prin nc&eiere e%ecutorie dat fr citarea pr#ilor. +-,7u!a r!as se va elibera debitorului.

Art) 829 E'e#tuarea "l$.ilor


+1,Pl#ile vor fi efectuate de ctre unitatea la care au fost depuse sau conse!nate su!ele rezultate din ur!rire pe baza unei dispozi#ii de plat tri!ise de e%ecutorul $udectoresc. +2,)ovada efecturii pl#ii va fi co!unicat e%ecutorului care o va pstra la dosarul e%ecutrii.

Art) 870 Plata #rean.elor a'e#tate de termen


)ac crean#a este afectat de un ter!en suspensiv aceasta se va plti c&iar dac ter!enul nu s-a !plinit. C'nd o astfel de crean# este fr dob'nd plata nainte de ter!en nu se va face dec't dac se scade dob'nda cuvenit p'n la !plinirea ter!enului. )ac ns creditorul nu este de acord s se fac scderea crean#a sa se va conse!na la unitatea prevzut de lege pentru a fi eliberat la !plinirea ter!enului.

Art) 871 Plata #rean.elor #ondi.ionale


+1,.tunci c'nd condi#ia este rezolutorie nu se va putea elibera creditorului su!a cuvenit dec't dac acesta va da o cau#iune sau va constitui o ipotec n favoarea celor care ar trebui s se foloseasc de aceast su! n cazul ndeplinirii condi#iei. +2,)ac ns condi#ia este suspensiv su!a cuvenit creditorului va fi distribuit creditorilor care vin dup acesta dac ace"tia vor da o cau#iune sau vor constitui o ipotec pentru a garanta restituirea su!ei pri!ite n caz de ndeplinire a condi#iei. +-,(n cazul n care creditorii prevzu#i la alin. (1) "i (0) nu dau o cau#iune sau nu constituie o ipotec su!a se va conse!na la unitatea prevzut de lege p'n la ndeplinirea condi#iei rezolutorii sau suspensive.

Art) 872 Plata #rean.elor #onte(tate


+1,7u!ele corespunztoare crean#elor contestate sau acelora pentru care s-au nfiin#at !suri asigurtorii precu! "i cele recla!ate n condi#iile prevzute la art. =D0 alin. (=) dar nerecunoscute n tot sau n parte de debitor vor fi conse!nate spre a fi pltite ulterior. +2,)up r!'nerea definitiv a &otr'rii de solu#ionare a contesta#iei sau a celei date asupra ac#iunii pe baza creia s-a nfiin#at !sura asigurtorie e%ecutorul la cererea debitorului sau a creditorului interesat va dispune potrivit &otr'rii respective fie eliberarea su!elor corespunztoare crean#ei contestate ori alocate pe baz de !sur asigurtorie fie distribuirea lor n condi#iile legii ntre creditorii r!a"i nendestula#i. 7u!a r!as se va elibera debitorului. +-,)ac su!a recla!at a fost pstrat pentru ob#inerea de ctre creditorii intervenien#i a titlurilor e%ecutorii necesare n condi#iile prevzute la art. =D0 alin. (=) e%ecutorul la cererea uneia dintre pr#i sau c&iar din oficiu va cita debitorul creditorul ur!ritor "i creditorii intervenien#i cu e%cep#ia celor ndestula#i integral "i dup ascultarea celor prezen#i va dispune eliberarea su!ei re#inute n contul creditorilor intervenien#i care au ob#inut ntre ti!p un titlu e%ecutoriu. (nf#i"area pr#ilor interesate va putea fi dispus la cererea oricruia dintre creditori "i nainte de e%pirarea ter!enului legal pentru ob#inerea titlului e%ecutoriu n afar de cazul n care !ai e%ist al#i creditori care ur!eaz s ob#in titlul e%ecutoriu. 7u!a r!as se va elibera debitorului.

Art) 87- Plata #rean.elor "eriodi#e


+1,7u!a alocat creditorului unei crean#e periodice va fi ntrebuin#at n vederea fructificrii ei pentru asigurarea pl#ii ratelor n !odul convenit de pr#ile interesate iar n lipsa unui acord n !odul n care se va &otr de instan#a de e%ecutare la sesizarea pr#ii interesate sau n lips a e%ecutorului $udectoresc n condi#iile prevzute la art. D=;. +2,)ac dob'nzile su!ei alocate vor fi !ai !ici dec't ratele datorate diferen#a se va ntregi prin preluare din capital. +-,)up stingerea din orice !otive a obliga#iei de plat su!a r!as va fi distribuit creditorilor r!a"i nendestula#i sau eliberat debitorului.

Art) 87/ Predarea titlurilor de #rean.$

+1,Bitlurile crean#elor pltite integral vor fi eliberate creditorilor cu !en#iunea stingerii totale a datoriei iar debitorului i se va re!ite un certificat constatator al stingerii integrale a acelor crean#e. +2,Bitlurile crean#elor pltite par#ial vor fi eliberate creditorilor cu !en#iunea pr#ii pltite.

Art) 870 1n#3iderea "ro#edurii


+1,)up predarea titlurilor e%ecutorul prin nc&eiere dat fr citarea pr#ilor constat ncetarea ur!ririi silite "i dispune nc&iderea dosarului. +2,Creditorii care nu au fost ndestula#i pot cere ns reluarea ur!ririi silite n condi#iile legii sau efectuarea unei noi ur!riri asupra altor bunuri ale debitorului dac este cazul.

Art) 872 >umele neridi#ate


7u!ele conse!nate "i neridicate n ter!en de 9 ani de la data co!unicrii nc&eierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul local dispozi#iile art. >=9 aplic'ndu-se n !od corespunztor.

TITLUL III E=e#utarea (ilit$ dire#t$


CAPITOLUL I Di("o6i.ii !enerale
Art) 877 Modul de e=e#utare
+1,(n cazul n care obliga#ia debitorului prevzut n titlul e%ecutoriu const n lsarea posesiei unui bun n predarea unui bun sau a folosin#ei acestuia ori n evacuarea debitorului dintr-o locuin# sau dintr-o alt incint n desfiin#area unei construc#ii planta#ii sau a altei lucrri ori n ndeplinirea oricrei alte activit#i stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului iar debitorul nu e%ecut de bunvoie obliga#ia sa n ter!enul prevzut n so!a#ie e%ecutorul sau dup caz creditorul n raport cu !pre$urrile cauzei "i natura obliga#iei ce se e%ecut va proceda fie la e%ecutarea silit fie va sesiza instan#a de e%ecutare n vederea aplicrii unei a!enzi $udiciare. +2,.tribuirea prin &otr're $udectoreasc a unui i!obil sau obliga#ia de a-l preda a-l lsa n posesie ori n folosin# dup caz cuprinde "i obliga#ia de evacuare a i!obilului dac legea nu prevede n !od e%pres altfel.

Art) 878 E=e#utarea '$r$ (oma.ie


@a cererea creditorului dac se $ustific o nevoie urgent sau e%ist pericol ca debitorul s se sustrag de la ur!rire s ascund s distrug ori s deterioreze bunurile ce trebuie predate instan#a va putea s dispun prin nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii silite ca e%ecutarea silit s se fac de ndat fr so!a#ie.

Art) 879 Pro#e(ul;%er*al de 5nde"linire a e=e#ut$rii


+1,)espre ndeplinirea e%ecutrii obliga#iilor prevzute n prezentul capitol e%ecutorul va nc&eia un proces-verbal n condi#iile art. ==9 stabilind totodat c&eltuielile de e%ecutare pe care ur!eaz s le plteasc debitorul. +2,Procesul-verbal va fi predat pr#ilor interesate iar un e%e!plar va fi pstrat la dosarul e%ecutrii. +-,Procesul-verbal constituie titlu e%ecutoriu n privin#a c&eltuielilor de e%ecutare stabilite n sarcina debitorului.

Art) 880 Im"o(i*ilitatea "red$rii (ilite a *unului


(n cazul n care predarea silit a unui bun a devenit i!posibil din cauza distrugerii ascunderii sau deteriorrii acestuia ori a altor ase!enea !pre$urri e%ecutorul va conse!na aceasta ntr-un proces-verbal ntoc!it n condi#iile art. D>9 "i totodat va dispune prin nc&eiere ncetarea e%ecutrii silite.

Art) 881 O*li!area de*itorului la "lata #ontra%alorii *unului


+1,)ac n titlul e%ecutoriu nu s-a stabilit ce su! ur!eaz a fi pltit ca ec&ivalent al valorii lucrului n cazul i!posibilit#ii predrii acestuia instan#a de e%ecutare la cererea creditorului va stabili aceast su! prin &otr're dat cu citarea pr#ilor. +2,3otr'rea este e%ecutorie "i este supus nu!ai apelului. 7uspendarea e%ecutrii acestei &otr'ri nu se va putea ob#ine dec't cu conse!narea su!ei stabilite. )ispozi#iile art. >:; "i >:1 sunt aplicabile n !od corespunztor. +-,Pe baza cererii prevzute la alin. (1) creditorul va putea nfiin#a !suri asigurtorii.

CAPITOLUL II Predarea (ilit$ a *unurilor mo*ile


Art) 882 1n&tiin.area de*itorului
)ac partea obligat s predea un bun !obil deter!inat prin calitate "i cantitate nu "i ndepline"te obliga#ia n ter!en de 0: de ore de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii predarea lui se va face prin e%ecutare silit.

Art) 88- E'e#tuarea e=e#ut$rii (ilite


(n vederea e%ecutrii silite a obliga#iei prevzute la art. DD0 e%ecutorul $udectoresc va ridica bunul ur!rit de la debitor sau de la persoana la care se afl pun'ndu-l pe creditor n drepturile sale stabilite prin titlul e%ecutoriu.

Art) 88/ Pro#e(ul;%er*al de #on(tatare


/%ecutorul $udectoresc va nc&eia n condi#iile art. D>9 un proces-verbal despre ndeplinirea e%ecutrii stabilind totodat c&eltuielile de e%ecutare pe care ur!eaz s le plteasc debitorul.

CAPITOLUL III Predarea (ilit$ a *unurilor imo*ile


Art) 880 Termenul de e=e#utare
+1,8icio evacuare din i!obilele cu destina#ie de locuin# nu poate fi fcut de la data de 1 dece!brie "i p'n la data de 1 !artie a anului ur!tor dec't dac creditorul face dovada c n sensul dispozi#iilor legisla#iei locative el "i fa!ilia sa nu au la dispozi#ie o locuin# corespunztoare ori c debitorul "i fa!ilia sa au o alt locuin# corespunztoare n care s-ar putea !uta de ndat. +2,)ispozi#iile alin. (1) nu se aplic n cazul evacurii persoanelor care ocup abuziv pe ci de fapt fr niciun titlu o locuin# "i nici celor care au fost evacua#i pentru c pun n pericol rela#iile de convie#uire sau tulbur n !od grav lini"tea public.

Art) 882 1n&tiin.area de*itorului

)ac partea obligat s evacueze ori s predea un i!obil nu "i ndepline"te aceast obliga#ie n ter!en de D zile de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii ea va fi ndeprtat prin e%ecutare silit iar i!obilul va fi predat celui ndrept#it.

Art) 887 E'e#tuarea e=e#ut$rii (ilite


+1,(n vederea e%ecutrii silite a obliga#iei prevzute la art. DD= e%ecutorul $udectoresc se va deplasa la fa#a locului va so!a pe debitor s prseasc de ndat i!obilul iar n caz de !potrivire l va evacua din i!obilul respectiv pe debitor !preun cu toate persoanele care ocup i!obilul n fapt ori fr niciun titlu opozabil creditorului cu sau fr a$utorul for#ei publice dup caz pun'nd pe creditor n drepturile sale. +2,C'nd debitorul lipse"te sau refuz s desc&id u"ile e%ecutorul va fi nso#it de agen#i ai for#ei publice ori reprezentan#i ai $andar!eriei dup caz. +-,)up desc&iderea u"ilor i!obilului prezen#a celor !en#iona#i la alin. (0) va putea fi suplinit de 0 !artori asisten#i.

Art) 888 Cu(todia *unurilor mo*ile


+1,)ac e%ecutarea prive"te un i!obil n care se gsesc bunuri !obile ce nu for!eaz obiectul e%ecutrii "i pe care debitorul nu le ridic singur ori sunt sec&estrate ntr-o alt ur!rire e%ecutorul va ncredin#a aceste bunuri n pstrarea unui custode care poate fi c&iar creditorul pe c&eltuiala debitorului. )espre aceast !sur va fi n"tiin#at creditorul n folosul cruia bunurile au fost sec&estrate. +2,)ispozi#iile prezentei cr#i referitoare la custozi n !aterie de ur!rire !obiliar propriu-zis sunt aplicabile n !od corespunztor. +-,)ac bunurile lsate n custodie nu sunt sec&estrate n favoarea altei ur!riri e%ecutorul va fi%a prin procesul-verbal artat la art. DD9 ter!enul n care debitorul trebuie s le ridice care nu poate fi !ai lung de o lun.

Art) 889 Pro#e(ul;%er*al de #on(tatare


)espre ndeplinirea e%ecutrii potrivit prevederilor prezentei sec#iuni e%ecutorul $udectoresc va ntoc!i un proces-verbal dispozi#iile art. D>9 fiind aplicabile.

Art) 890 Vn6area *unurilor l$(ate 5n #u(todie


+1,)ac debitorul nu ridic bunurile n ter!enul artat n procesul-verbal prevzut la art. DD9 "i acestea au valoare de pia# ele vor fi scoase n v'nzare inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor potrivit regulilor din !ateria v'nzrii bunurilor !obile ur!ribile. +2,Pre#ul bunurilor v'ndute dup deducerea c&eltuielilor de v'nzare va fi conse!nat pe nu!ele debitorului care va fi n"tiin#at despre aceasta potrivit dispozi#iilor privitoare la co!unicarea "i n!'narea cita#iilor. +-,Cunurile care nu au valoare de pia# sunt declarate abandonate cu e%cep#ia &'rtiilor "i docu!entelor de natur personal care sunt sigilate "i conservate de e%ecutor ti!p de 0 ani. +/,)espre toate acestea va fi n"tiin#at "i debitorul potrivit dispozi#iilor prevzute la alin. (0) precu! "i organul financiar local pentru a prelua bunurile abandonate. )ispozi#iile art. >=9 se aplic n !od corespunztor. +0,@a e%pirarea ter!enului prevzut la alin. (?) e%ecutorul $udectoresc va distruge docu!entele conservate "i va nc&eia un proces-verbal n care va !en#iona docu!entele oficiale "i instru!entele bancare care au fost distruse.

Art) 891 Reo#u"area imo*ilului


+1,)ac debitorul se reinstaleaz sau ocup n !od abuziv fr niciun titlu i!obilul din care a fost evacuat sau obligat s l lase creditorului el va putea fi evacuat din nou la cererea creditorului sau a altei persoane interesate. +2,(n acest caz va putea fi fcut o nou e%ecutare silit n baza aceluia"i titlu e%ecutoriu fr so!a#ie "i fr nicio alt for!alitate prealabil.

CAPITOLUL IV E=e#utarea (ilit$ a altor o*li!a.ii de a 'a#e (au a o*li!a.iilor de a nu 'a#e >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii #omune
Art) 892 E=e#utarea o*li!a.iei de a 'a#e
)ac debitorul refuz s ndeplineasc o obliga#ie de a face cuprins ntr-un titlu e%ecutoriu n ter!en de 1; zile de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii creditorul poate fi autorizat de instan#a de e%ecutare prin nc&eiere e%ecutorie dat cu citarea pr#ilor s o ndeplineasc el nsu"i sau prin alte persoane pe c&eltuiala debitorului.

Art) 89- E=e#utarea o*li!a.iei de a nu 'a#e


+1,)ispozi#iile prevzute n prezenta sec#iune sunt aplicabile n !od corespunztor "i n cazul c'nd titlul e%ecutoriu cuprinde o obliga#ie de a nu face. +2,Creditorul va putea cere instan#ei de e%ecutare s fie autorizat prin nc&eiere e%ecutorie dat cu citarea pr#ilor s desfiin#eze el nsu"i sau prin alte persoane pe c&eltuiala debitorului lucrrile fcute de acesta !potriva obliga#iei de a nu face.

Art) 89/ A"li#area amen6ii #i%ile


+1,)ac n ter!en de 1; zile de la co!unicarea nc&eierii de ncuviin#are a e%ecutrii debitorul nu e%ecut obliga#ia de a face sau de a nu face care nu poate fi ndeplinit prin alt persoan acesta poate fi constr'ns la ndeplinirea ei prin aplicarea unei a!enzi $udiciare de ctre instan#a de e%ecutare. +2,C'nd obliga#ia nu este evaluabil n bani instan#a sesizat de creditor l poate obliga pe debitor prin nc&eiere definitiv dat cu citarea pr#ilor s plteasc n favoarea statului o a!end $udiciar de la 1;; lei la 1.;;; lei stabilit pe zi de nt'rziere p'n la e%ecutarea obliga#iei prevzute n titlul e%ecutoriu. +-,.tunci c'nd obliga#ia are un obiect evaluabil n bani a!enda prevzut la alin. (0) poate fi stabilit de instan# ntre ; 1L "i 1L pe zi de nt'rziere procenta$ calculat din valoarea obiectului obliga#iei.

+/,)ac n ter!en de ? luni de la data co!unicrii nc&eierii de aplicare a a!enzii debitorul nu e%ecut obliga#ia prevzut n titlul e%ecutoriu instan#a de e%ecutare la cererea creditorului va fi%a su!a definitiv datorat statului cu acest titlu prin nc&eiere definitiv dat cu citarea pr#ilor iar pentru acoperirea pre$udiciilor cauzate prin nendeplinirea obliga#iei prevzute la alin. (1) creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese6 n acest din ur! caz dispozi#iile art. DD1 sunt aplicabile n !od corespunztor iar e%ecutarea silit va continua pentru realizarea daunelor-interese astfel stabilite. +0,.!enda $udiciar va putea fi nlturat ori redus pe calea contesta#iei la e%ecutare dac debitorul e%ecut obliga#ia prevzut n titlul e%ecutoriu "i dovede"te e%isten#a unor !otive te!einice care au $ustificat nt'rzierea e%ecutrii. +2,(nc&eierile date n condi#iile alin. (:) sunt e%ecutorii "i se co!unic din oficiu prin gri$a grefierului de "edin# organelor fiscale co!petente n vederea e%ecutrii silite potrivit Codului de procedur fiscal.

Art) 890 Inter6i#erea daunelor #ominatorii


Pentru nee%ecutarea obliga#iilor prevzute n prezentul capitol nu se pot acorda daune co!inatorii.

Art) 892 Con#ur(ul 'or.ei "u*li#e


)ac n cazurile prevzute la art. D90 "i D9? debitorul se opune la e%ecutarea obliga#iei de ctre creditor e%ecutorul $udectoresc la cererea creditorului va ob#ine n condi#iile legii concursul organelor de poli#ie $andar!erie sau al altor agen#i ai for#ei publice dup caz.

Art) 897 E'e#tuarea 5n(#rierilor 5n #artea 'un#iar$


+1,)ac printr-un titlu e%ecutoriu s-a dispus efectuarea unei nscrieri n cartea funciar !potriva celui nscris ca titular al dreptului creditorul va putea solicita direct sau prin inter!ediul e%ecutorului $udectoresc biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar s dispun nscrierea n baza acestui titlu. +2,)ac cel !potriva cruia s-a dispus efectuarea nscrierii a fost totodat obligat prin acela"i titlu e%ecutoriu sau prin altul s evacueze ori dup caz s predea i!obilul n !'inile creditorului se va proceda potrivit dispozi#iilor art. DD9 "i ur!toarele. +-,)ispozi#iile prezentului articol sunt aplicabile n !od corespunztor "i n cazurile n care obliga#ia cuprins n titlul e%ecutoriu prive"te efectuarea nscrierilor n alte registre publice dec't cartea funciar.

>EC@IUNEA 2 E=e#utarea 3ot$rrilor <ude#$tore&ti re'eritoare la minori


Art) 898 Domeniul de a"li#are
+1,)ispozi#iile prezentului capitol sunt aplicabile "i n cazul !surilor privitoare la !inori prevzute ntr-un titlu e%ecutoriu cu! sunt stabilirea locuin#ei !inorului darea n plasa!ent napoierea !inorului de ctre persoana care l #ine fr drept e%ercitarea dreptului de a avea legturi personale cu !inorul precu! "i alte !suri prevzute de lege. +2,(n aceste cazuri e%ecutorul $udectoresc va tri!ite printelui sau persoanei la care se afl !inorul nc&eierea de ncuviin#are a e%ecutrii !preun cu o so!a#ie n care i va co!unica acesteia data la care s se prezinte !preun cu !inorul la sediul su ori n alt loc stabilit de e%ecutor n vederea prelurii acestuia de ctre creditor sau dup caz i va pune n vedere s per!it celuilalt printe s "i e%ercite dreptul de a avea legturi personale cu !inorul potrivit progra!ului stabilit n titlul e%ecutoriu. +-,)ac debitorul nu se va confor!a so!a#iei e%ecutorului acesta la cererea creditorului va sesiza instan#a de e%ecutare pentru a se face aplicarea prevederilor art. D9:.

Art) 899 Re!ulile ("e#iale de e=e#utare


+1,)ac n ter!en de o lun de la co!unicarea nc&eierii prevzute la art. D9: alin. (0) debitorul nu e%ecut obliga#ia sa e%ecutorul $udectoresc va proceda la e%ecutarea silit. +2,/%ecutarea se va efectua n prezen#a unui reprezentant al direc#iei generale de asisten# social "i protec#ie a copilului "i c'nd acesta apreciaz c este necesar a unui psi&olog dese!nat de aceasta. Prezen#a psi&ologului nu este necesar dac reprezentantul direc#iei are aceast calificare. +-,@a solicitarea e%ecutorului $udectoresc agen#ii for#ei publice sunt obliga#i s "i dea concursul la e%ecutare n condi#iile legii. +/,8u este per!is niciunei persoane s brusc&eze !inorul sau s e%ercite presiuni asupra lui pentru a se realiza e%ecutarea.

Art) 900 O"unerea la e=e#utare


+1,)ac debitorul nu "i ndepline"te obliga#ia a!enda stabilit de instan# potrivit art. D9: va curge p'n la !o!entul e%ecutrii dar nu !ai !ult de ? luni de la co!unicarea nc&eierii prevzute la art. D9: alin. (0). +2,(n cazul n care debitorul nu "i ndepline"te obliga#ia n ter!enul prevzut la alin. (1) precu! "i atunci c'nd debitorul este de rea-credin# "i ascunde !inorul e%ecutorul $udectoresc va conse!na acest fapt "i va sesiza de ndat parc&etul de pe l'ng instan#a de e%ecutare n vederea nceperii ur!ririi penale pentru sv'r"irea infrac#iunii de nerespectare a &otr'rii $udectore"ti.

Art) 901 Re'u6ul minorului


+1,)ac e%ecutorul constat c nsu"i !inorul refuz n !od categoric s l prseasc pe debitor sau !anifest aversiune fa# de creditor va ntoc!i un proces-verbal n care va conse!na constatrile sale "i pe care l va co!unica pr#ilor "i reprezentantului direc#iei generale de asisten# social "i protec#ie a copilului. +2,,eprezentantul direc#iei generale de asisten# social "i protec#ie a copilului va sesiza instan#a co!petent de la locul unde se afl !inorul pentru ca aceasta s dispun n func#ie de v'rsta copilului un progra! de consiliere psi&ologic pentru o perioad ce nu poate dep"i ? luni. Cererea se solu#ioneaz de urgen# n ca!era de consiliu prin nc&eiere nesupus niciunei ci de atac pronun#at cu citarea prin#ilor "i dup caz a persoanei la care se afl copilul. )ispozi#iile legale privind ascultarea copilului r!'n aplicabile. +-,@a finalizarea progra!ului de consiliere psi&ologul nu!it de instan# va ntoc!i un raport pe care l va co!unica instan#ei e%ecutorului $udectoresc "i direc#iei generale de asisten# social "i protec#ie a copilului.

+/,)up pri!irea raportului psi&ologului e%ecutorul va relua procedura e%ecutrii silite potrivit art. D99. +0,)ac "i n cursul acestei proceduri e%ecutarea nu va putea fi realizat din cauza refuzului !inorului reprezentantul direc#iei generale de asisten# social "i protec#ie a copilului va sesiza de ndat instan#a co!petent pentru a se pronun#a asupra !en#inerii !surilor privitoare la !inor care n-au putut fi puse n e%ecutare.

Art) 902 Pro#e(ul;%er*al de #on(tatare


/%ecutorul $udectoresc va nc&eia un proces-verbal n care va constata !odul de ndeplinire a obliga#iilor prevzute la art. D9D alin. (1) dispozi#iile art. D>9 fiind aplicabile n !od corespunztor.

CARTEA VI Pro#eduri ("e#iale TITLUL I Pro#edura di%or.ului


CAPITOLUL I Di("o6i.ii #omune
Art) 90- In(tan.a #om"etent$
+1,Cererea de divor# este de co!peten#a $udectoriei n circu!scrip#ia creia se afl cea din ur! locuin# co!un a so#ilor. )ac so#ii nu au avut locuin# co!un sau dac niciunul dintre so#i nu !ai locuie"te n circu!scrip#ia $udectoriei n care se afl cea din ur! locuin# co!un $udectoria co!petent este aceea n circu!scrip#ia creia "i are locuin#a p'r'tul iar c'nd p'r'tul nu are locuin#a n #ar este co!petent $udectoria n circu!scrip#ia creia "i are locuin#a recla!antul. +2,)ac nici recla!antul "i nici p'r'tul nu au locuin#a n #ar pr#ile pot conveni s introduc cererea de divor# la orice $udectorie din ,o!'nia. (n lipsa unui ase!enea acord cererea de divor# este de co!peten#a -udectoriei 7ectorului 9 al !unicipiului Cucure"ti.

Art) 90/ Cererea de di%or.


+1,Cererea de divor# va cuprinde pe l'ng cele prevzute de lege pentru cererea de c&e!are n $udecat nu!ele copiilor !inori ai celor 0 so#i ori adopta#i de ace"tia. +2,)ac nu sunt copii !inori se va !en#iona n cerere aceast !pre$urare. +-,@a cerere se vor altura o copie a certificatului de cstorie "i dup caz c'te o copie a certificatelor de na"tere ale copiilor !inori. +/,@a cerere se poate altura dup caz n#elegerea so#ilor rezultat din !ediere cu privire la desfacerea cstoriei "i dup caz la rezolvarea aspectelor accesorii divor#ului.

Art) 900 Cererea re#on%en.ional$


+1,7o#ul p'r't poate s fac "i el cerere de divor# cel !ai t'rziu p'n la pri!ul ter!en de $udecat la care a fost citat n !od legal pentru faptele petrecute nainte de aceast dat. Pentru faptele petrecute dup aceast dat p'r'tul va putea face cerere p'n la nceperea dezbaterilor asupra fondului n cererea recla!antului. +2,Cererea p'r'tului se va face la aceea"i instan# "i se va $udeca !preun cu cererea recla!antului. +-,(n cazul n care !otivele divor#ului s-au ivit dup nceperea dezbaterilor asupra fondului la pri!a instan# "i n ti!p ce $udecata pri!ei cereri se afl n apel cererea p'r'tului va putea fi fcut direct la instan#a nvestit cu $udecarea apelului. +/,8eintroducerea cererii n ter!enele artate la alin. (1) "i (?) atrage decderea so#ului p'r't din dreptul de a cere divor#ul pentru acele !otive. )ac cererea recla!antului a fost respins so#ul p'r't poate cere divor#ul pentru !otive ivite ulterior.

Art) 902 Calitatea "ro#e(ual$ a#ti%$


+1,)esfacerea cstoriei prin divor# poate fi cerut nu!ai de so#i. +2,Cu toate acestea so#ul pus sub interdic#ie $udectoreasc poate cere divor#ul prin reprezentant legal sau personal n cazul n care face dovada c are capacitatea de discern!'nt neafectat.

Art) 907 Cererile a##e(orii &i in#identale


+1,@a cerere instan#a de divor# se pronun# "i cu privire la5 a,e%ercitarea autorit#ii printe"ti contribu#ia prin#ilor la c&eltuielile de cre"tere "i educare a copiilor locuin#a copilului "i dreptul printelui de a avea legturi personale cu acesta6 *,nu!ele so#ilor dup divor#6 #,locuin#a fa!iliei6 d,despgubirea pretins pentru pre$udiciile !ateriale sau !orale suferite ca ur!are a desfacerii cstoriei6 e,obliga#ia de ntre#inere sau presta#ia co!pensatorie ntre fo"tii so#i6 ',ncetarea regi!ului !atri!onial "i dup caz lic&idarea co!unit#ii de bunuri "i parta$ul acestora. +2,C'nd so#ii au copii !inori nscu#i naintea sau n ti!pul cstoriei ori adopta#i instan#a se va pronun#a asupra e%ercitrii autorit#ii printe"ti precu! "i asupra contribu#iei prin#ilor la c&eltuielile de cre"tere "i educare a copiilor c&iar dac acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divor#. +-,)e ase!enea instan#a se va pronun#a din oficiu "i asupra nu!elui pe care l vor purta so#ii dup divor# potrivit prevederilor Codului #i%il.

Art) 908 M$(urile %remelni#e


1nstan#a poate lua pe tot ti!pul procesului prin ordonan# pre"edin#ial !suri provizorii cu privire la stabilirea locuin#ei copiilor !inori la obliga#ia de ntre#inere la ncasarea aloca#iei de stat pentru copii "i la folosirea locuin#ei fa!iliei.

Art) 909 Pre6en.a "er(onal$ a "$r.ilor


+1,(n fa#a instan#elor de fond pr#ile se vor nf#i"a n persoan afar nu!ai dac unul dintre so#i e%ecut o pedeaps privativ de libertate este !piedicat de o boal grav este pus sub interdic#ie $udectoreasc are re"edin#a n strintate sau se afl ntr-o alt ase!enea situa#ie care l !piedic s se prezinte personal6 n astfel de cazuri cel n cauz se va putea nf#i"a prin avocat !andatar sau dup caz prin tutore ori curator. +2,1nstan#a va ncerca la fiecare nf#i"are !pcarea so#ilor.

+-,(n toate cazurile instan#a este obligat s l asculte pe copilul !inor potrivit prevederilor Codului #i%il.

Art) 910 A*(en.a re#lamantului


)ac la ter!enul de $udecat n pri! instan# recla!antul lipse"te ne$ustificat "i se nf#i"eaz nu!ai p'r'tul cererea va fi respins ca nesus#inut.

Art) 911 Citarea "rtului


)ac procedura de citare a so#ului p'r't a fost ndeplinit prin afi"are iar acesta nu s-a prezentat la pri!ul ter!en de $udecat instan#a va cere dovezi sau va dispune cercetri pentru a verifica dac p'r'tul "i are locuin#a la locul indicat n cerere "i dac va constata c nu locuie"te acolo va dispune citarea lui la locuin#a sa efectiv precu! "i dac este cazul la locul su de !unc.

Art) 912 Renun.area la <ude#at$


,ecla!antul poate renun#a la $udecat n tot cursul $udec#ii c&iar dac p'r'tul se !potrive"te. ,enun#area recla!antului nu are niciun efect asupra cererii de divor# fcute de p'r't.

Art) 91- 1m"$#area (o.ilor


+1,7o#ii se pot !pca n tot cursul $udec#ii c&iar dac nu au fost pltite ta%ele de ti!bru. (n acest caz instan#a va lua act de !pcare "i va dispune prin &otr're definitiv nc&iderea dosarului precu! "i restituirea ta%elor de ti!bru dac au fost ac&itate. +2,+ricare dintre so#i va putea for!ula o cerere nou pentru fapte petrecute dup !pcare "i n acest caz se va putea folosi "i de faptele vec&i.

Art) 91/ De#e(ul unuia dintre (o.i


+1,)ac n ti!pul procesului de divor# unul dintre so#i decedeaz instan#a va lua act de ncetarea cstoriei "i va dispune prin &otr're definitiv nc&iderea dosarului. +2,Cu toate acestea c'nd cererea de divor# se nte!eiaz pe culpa p'r'tului "i recla!antul decedeaz n cursul procesului ls'nd !o"tenitori ace"tia vor putea continua ac#iunea pe care instan#a o va ad!ite nu!ai dac va constata culpa e%clusiv a so#ului p'r't. (n caz contrar dispozi#iile alin. (1) r!'n aplicabile. +-,Pentru introducerea n cauz a !o"tenitorilor so#ului recla!ant instan#a va face aplicarea art. :;= alin. (1) pct. 1.

Art) 910 Nemoti%area 3ot$rrii


3otr'rea prin care se pronun# divor#ul nu se va !otiva dac a!bele pr#i solicit instan#ei aceasta.

Art) 912 C$ile de ata#) Pu*li#itatea 3ot$rrii


+1,.pelul recla!antului !potriva &otr'rii prin care s-a respins cererea va fi respins ca nesus#inut dac la $udecat se prezint nu!ai p'r'tul. +2,.pelul p'r'tului va fi $udecat c&iar dac se nf#i"eaz nu!ai recla!antul. +-,)ac unul dintre so#i s-a recstorit &otr'rea definitiv prin care s-a desfcut cstoria nu este supus contesta#iei n anulare "i revizuirii n ce prive"te divor#ul. +/,1nstan#a la care &otr'rea de divor# a r!as definitiv o va tri!ite din oficiu serviciului de stare civil unde a fost nc&eiat cstoria ,egistrului na#ional al regi!urilor !atri!oniale prevzut de Codul #i%il "i dac unul dintre so#i a fost ntreprinztor registrului co!er#ului.

CAPITOLUL II Di%or.ul remediu >EC@IUNEA 1 Di%or.ul "rin a#ordul (o.ilor


Art) 917 Domeniul de a"li#are
)ispozi#iile prezentei sec#iuni nu se aplic cazurilor n care so#ii au optat pentru divor#ul pe cale ad!inistrativ sau notarial n condi#iile Codului #i%il.

Art) 918 De"unerea #ererii


+1,(n cazul n care cererea de divor# se nte!eiaz n condi#iile prevzute de Codul #i%il pe acordul pr#ilor ea va fi se!nat de a!bii so#i sau de ctre un !andatar co!un cu procur special autentic. )ac !andatarul este avocat el va certifica se!ntura so#ilor potrivit legii. +2,.tunci c'nd este cazul n cererea de divor# so#ii vor stabili "i !odalit#ile n care au convenit s fie solu#ionate cererile accesorii divor#ului. +-,Pri!ind cererea for!ulat n condi#iile alin. (1) instan#a va verifica e%isten#a consi!#!'ntului so#ilor dup care va fi%a ter!en pentru solu#ionarea cererii n ca!era de consiliu.

Art) 919 >olu.ionarea #ererii


+1,@a ter!enul de $udecat instan#a va verifica dac so#ii struie n desfacerea cstoriei pe baza acordului lor "i n caz afir!ativ va pronun#a divor#ul fr a face !en#iune despre culpa so#ilor. Prin aceea"i &otr're instan#a va lua act de nvoiala so#ilor cu privire la cererile accesorii n condi#iile legii. +2,)ac so#ii nu se nvoiesc asupra cererilor accesorii instan#a va ad!inistra probele prevzute de lege pentru solu#ionarea acestora "i la cererea pr#ilor va pronun#a o &otr're cu privire la divor# potrivit alin. (1) solu#ion'nd totodat "i cererile privind e%ercitarea autorit#ii printe"ti contribu#ia prin#ilor la c&eltuielile de cre"tere "i educare a copiilor "i nu!ele so#ilor dup divor#. +-,)ac va fi cazul cu privire la celelalte cereri accesorii instan#a va continua $udecata pronun#'nd o &otr're supus cilor de atac prevzute de lege. +/,3otr'rea pronun#at n condi#iile alin. (1) este definitiv iar &otr'rea pronun#at potrivit alin. (0) este definitiv nu!ai n ceea ce prive"te divor#ul.

Art) 920 Cererea a##e"tat$ de "rt

+1,C'nd cererea de divor# este nte!eiat pe culpa so#ului p'r't iar acesta recunoa"te faptele care au dus la destr!area vie#ii con$ugale instan#a dac recla!antul este de acord va pronun#a divor#ul fr a cerceta te!einicia !otivelor de divor# "i fr a face !en#iune despre culpa pentru desfacerea cstoriei. +2,)ispozi#iile art. 919 alin. (0)-(:) se aplic n !od corespunztor. +-,)ac recla!antul nu este de acord cu pronun#area divor#ului n condi#iile alin. (1) cererea va fi solu#ionat potrivit art. 900.

>EC@IUNEA 2 Di%or.ul din moti%e de ($n$tate


Art) 921 Condi.iile
C'nd divor#ul este cerut pentru c starea snt#ii unuia dintre so#i face i!posibil continuarea cstoriei instan#a va ad!inistra probe privind e%isten#a bolii "i starea snt#ii so#ului bolnav "i va pronun#a divor#ul potrivit Codului #i%il fr a face !en#iune despre culpa pentru desfacerea cstoriei.

CAPITOLUL III Di%or.ul din #ul"a (o.ilor


Art) 922 Cul"a 5n de(tr$marea #$($toriei
+1,1nstan#a va pronun#a divor#ul din culpa so#ului p'r't atunci c'nd din cauza unor !otive te!einice i!putabile acestuia raporturile dintre so#i sunt grav vt!ate "i continuarea cstoriei nu !ai este posibil. +2,1nstan#a poate s pronun#e divor#ul din culpa a!bilor so#i c&iar atunci c'nd nu!ai unul dintre ei a fcut cerere dac din dovezile ad!inistrate reiese c a!'ndoi sunt vinova#i de destr!area cstoriei. +-,)ac p'r'tul nu a fcut cerere reconven#ional iar din dovezile ad!inistrate rezult c nu!ai recla!antul este culpabil de destr!area cstoriei cererea acestuia va fi respins ca nente!eiat.

Art) 92- Di%or.ul "entru (e"ararea 5n 'a"t 5ndelun!at$


+1,C'nd so#ii sunt separa#i n fapt de cel pu#in 9 ani oricare dintre ei va putea cere divor#ul asu!'ndu-"i responsabilitatea pentru e"ecul cstoriei. (n acest caz instan#a va verifica e%isten#a "i durata despr#irii n fapt "i va pronun#a divor#ul din culpa e%clusiv a recla!antului. +2,)ac so#ul p'r't se declar de acord cu divor#ul se vor aplica n !od corespunztor dispozi#iile art. 919.

TITLUL II Pro#edura "unerii (u* interdi#.ie <ude#$torea(#$


Art) 92/ In(tan.a #om"etent$
Cererea de punere sub interdic#ie $udectoreasc a unei persoane se solu#ioneaz de instan#a co!petent n a crei circu!scrip#ie aceasta "i are do!iciliul.

Art) 920 Con.inutul #ererii


Cererea de punere sub interdic#ie $udectoreasc a unei persoane va cuprinde pe l'ng ele!entele prevzute la art. 1D9 faptele din care rezult aliena#ia !intal sau debilitatea !intal a acesteia precu! "i dovezile propuse.

Art) 922 M$(urile "reala*ile


+1,)up pri!irea cererii pre"edintele instan#ei va dispune s i se co!unice celui a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc a fost cerut copii de pe cerere "i de pe nscrisurile ane%ate. .ceea"i co!unicare se va face "i procurorului atunci c'nd cererea nu a fost introdus de acesta. +2,Procurorul direct sau prin organele poli#iei va efectua cercetrile necesare va lua avizul unei co!isii de !edici speciali"ti iar dac cel a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut se gse"te internat ntr-o unitate sanitar va lua "i avizul acesteia. +-,Pre"edintele dac este cazul sesizeaz instan#a de tutel n a crei circu!scrip#ie do!iciliaz cel a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut n vederea nu!irii unui curator n condi#iile prevzute de Codul #i%il. 8u!irea curatorului este obligatorie n vederea reprezentrii n instan# a celui a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut n cazul n care starea snt#ii lui !piedic prezentarea sa personal.

Art) 927 Internarea "ro%i6orie


)ac potrivit avizului co!isiei de !edici speciali"ti "i c'nd este cazul al unit#ii sanitare prevzute la art. 90= alin. (0) este necesar observarea !ai ndelungat a strii !intale a celui a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut "i observarea nu se poate face n alt !od instan#a solicit'nd "i concluziile procurorului va putea dispune internarea provizorie pe cel !ult = spt!'ni ntr-o unitate sanitar de specialitate.

Art) 928 ?ude#ata


+1,)up pri!irea actelor prevzute la art. 90= se va fi%a ter!enul pentru $udecarea cererii dispun'ndu-se citarea pr#ilor. +2,@a ter!enul de $udecat instan#a este obligat s asculte pe cel a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut pun'ndu-i "i ntrebri pentru a constata starea sa !intal. )ac cel a crui punere sub interdic#ie $udectoreasc este cerut nu este n stare s se nf#i"eze n instan# el va fi ascultat la locul unde se gse"te. +-,-udecarea se va face cu participarea procurorului.

Art) 929 Comuni#area 3ot$rrii


+1,)up ce &otr'rea de punere sub interdic#ie $udectoreasc a r!as definitiv instan#a care a pronun#at-o va co!unica de ndat dispozitivul acesteia n copie legalizat dup cu! ur!eaz5 a,serviciului de stare civil la care na"terea celui pus sub interdic#ie $udectoreasc este nregistrat pentru a se face !en#iune pe !arginea actului de na"tere6 *,instan#ei de tutel n circu!scrip#ia creia do!iciliaz cel pus sub interdic#ie $udectoreasc n vederea nu!irii unui tutore6 #,serviciului sanitar co!petent pentru ca acesta s instituie asupra celui pus sub interdic#ie $udectoreasc potrivit legii o supraveg&ere per!anent6 d,biroului de cadastru "i publicitate i!obiliar co!petent pentru notarea n cartea funciar c'nd este cazul6 e,registrului co!er#ului dac persoana pus sub interdic#ie $udectoreasc este ntreprinztor.

+2,)ispozi#iile alin. (1) sunt aplicabile "i instan#elor nvestite cu $udecarea cilor de atac prevzute de lege. +-,(n cazul n care cererea de punere sub interdic#ie $udectoreasc a fost respins curatela instituit pe durata procesului nceteaz de drept.

Art) 9-0 Ridi#area interdi#.iei


+1,,idicarea interdic#iei $udectore"ti se face cu procedura prevzut n prezentul titlu care se aplic n !od corespunztor. +2,)espre ridicarea interdic#iei $udectore"ti se face !en#iune pe &otr'rea prin care s-a pronun#at interdic#ia $udectoreasc.

TITLUL III Pro#edura de de#larare a mor.ii


Art) 9-1 In(tan.a #om"etent$
Cererea de declarare a !or#ii unei persoane se introduce la instan#a co!petent n a crei circu!scrip#ie acea persoan a avut ulti!ul do!iciliu cunoscut.

Art) 9-2 M$(urile "reala*ile


+1,)up sesizarea instan#ei pre"edintele va cere pri!riei co!unei ora"ului !unicipiului sau sectorului !unicipiului Cucure"ti precu! "i organelor poli#iei n a cror raz teritorial a avut ulti!ul do!iciliu cunoscut cel disprut s culeag infor!a#ii cu privire la acesta. +2,Botodat pre"edintele va dispune s se fac afi"area cererii la ulti!ul do!iciliu cunoscut al celui disprut la sediul pri!riei co!unei ora"ului !unicipiului sau sectorului !unicipiului Cucure"ti "i la sediul instan#ei precu! "i publicarea ntrun ziar de larg circula#ie a unui anun# despre desc&iderea procedurii de declarare a !or#ii cu invita#ia ca orice persoan s co!unice datele pe care le cunoa"te n legtur cu cel disprut. +-,Pre"edintele va sesiza instan#a de tutel de la ulti!ul do!iciliu cunoscut al celui a crui !oarte se cere a fi declarat spre a nu!i dac este cazul un curator n condi#iile prevzute de Codul #i%il. +/,)ac n patri!oniul persoanei a crei !oarte se cere a fi declarat e%ist bunuri i!obile pre"edintele va cere din oficiu notarea cererii n cartea funciar precu! "i nregistrarea acesteia n registrul co!er#ului dac este ntreprinztor.

Art) 9-- ?ude#ata


+1,)up trecerea a dou luni de la data efecturii publica#iilor "i dup pri!irea rezultatelor cercetrilor se va fi%a ter!en de $udecat. +2,Persoana a crei !oarte se cere a fi declarat se citeaz la ulti!ul do!iciliu cunoscut6 cita#ia se public ntr-un ziar de larg circula#ie. )ac persoana n cauz a avut un !andatar va fi citat "i acesta pentru a da l!uriri instan#ei. +-,)e ase!enea va fi citat "i curatorul dac a fost nu!it. +/,-udecarea se va face cu participarea procurorului.

Art) 9-/ Comuni#area 3ot$rrii


+1,Prin gri$a instan#ei care a $udecat cererea dispozitivul &otr'rii de declarare a !or#ii r!ase definitiv se va afi"a ti!p de dou luni la sediul acelei instan#e "i al pri!riei co!unei ora"ului !unicipiului sau sectorului !unicipiului Cucure"ti n a crei raz teritorial a avut ulti!ul do!iciliu cunoscut cel declarat !ort precu! "i la acest do!iciliu. +2,)ispozitivul &otr'rii va fi co!unicat instan#ei de tutel de la ulti!ul do!iciliu cunoscut al celui declarat !ort spre a se nu!i un curator dac va fi cazul. +-,)e ase!enea dispozitivul &otr'rii de declarare a !or#ii cu !en#iunea c &otr'rea a r!as definitiv va fi co!unicat serviciului de stare civil de la ulti!ul do!iciliu cunoscut al celui declarat !ort pentru a nregistra !oartea. +/,C'nd este cazul dispozitivul &otr'rii de declarare a !or#ii va fi notat n cartea funciar "i se va nregistra n registrul co!er#ului n registrul succesoral precu! "i n alte registre publice.

Art) 9-0 >itua.iile ("e#iale


+1,Cererea de declarare a !or#ii unei persoane a crei ncetare din via# este sigur dar cadavrul nu poate fi gsit ori identificat se poate introduce "i la instan#a n a crei circu!scrip#ie a decedat acea persoan. +2,Cererea se poate introduce de ndat ce s-a cunoscut faptul !or#ii pe baza cercetrilor fcute de organele co!petente. 1nstan#a va putea dispune "i ad!inistrarea altor probe. )ispozi#iile art. 9?0 alin. (1) "i (0) "i ale art. 9?? alin. (1) nu sunt aplicabile.

Art) 9-2 Nulitatea 3ot$rrii


+1,Cererea de constatare a nulit#ii &otr'rii declarative de !oarte n cazul n care persoana este n via# se face la instan#a care a pronun#at &otr'rea. Bot astfel se va proceda c'nd se nf#i"eaz certificatul de stare civil prin care se constat decesul celui declarat !ort. +2,-udecarea cererii se face cu citarea persoanelor care au fost pr#i n procesul de declarare a !or#ii "i cu participarea procurorului. +-,)ispozitivul &otr'rii de constatare a nulit#ii &otr'rii cu !en#iunea c aceasta a r!as definitiv se co!unic serviciului de stare civil pentru anularea nregistrrii.

Art) 9-7 Re#ti'i#area datei mor.ii


@a cererea oricrei persoane interesate ur!'nd procedura prevzut la art. 9?= instan#a va rectifica data !or#ii stabilit prin &otr're dac se va dovedi c nu a fost cu putin# ca !oartea s se fi produs la acea dat.

Art) 9-8 Notarea #ererii 5n #artea 'un#iar$


C'nd se cere rectificarea sau constatarea nulit#ii &otr'rii declarative de !oarte "i n patri!oniul persoanei a crei !oarte a fost declarat e%ist bunuri i!obile instan#a din oficiu va dispune notarea cererii n cartea funciar.

TITLUL IV M$(urile a(i!ur$torii


CAPITOLUL I >e#3e(trul a(i!ur$tor >EC@IUNEA 1 Di("o6i.ii !enerale

Art) 9-9 No.iunea


7ec&estrul asigurtor const n indisponibilizarea bunurilor !obile sau i!obile ur!ribile ale debitorului aflate n posesia acestuia sau a unui ter# n scopul valorificrii lor n !o!entul n care creditorul unei su!e de bani va ob#ine un titlu e%ecutoriu.

Art) 9/0 Condi.iile de 5n'iin.are


+1,Creditorul care nu are titlu e%ecutoriu dar a crui crean# este constatat n scris "i este e%igibil poate solicita nfiin#area unui sec&estru asigurtor asupra bunurilor !obile "i i!obile ale debitorului dac dovede"te c a intentat cerere de c&e!are n $udecat. /l poate fi obligat la plata unei cau#iuni n cuantu!ul fi%at de ctre instan#. +2,.cela"i drept l are "i creditorul a crui crean# nu este constatat n scris dac dovede"te c a intentat ac#iune "i depune odat cu cererea de sec&estru o cau#iune de $u!tate din valoarea recla!at. +-,1nstan#a poate ncuviin#a sec&estrul asigurtor c&iar dac crean#a nu este e%igibil n cazurile n care debitorul a !ic"orat prin fapta sa asigurrile date creditorului sau nu a dat asigurrile pro!ise ori atunci c'nd este pericol ca debitorul s se sustrag de la ur!rire sau s "i ascund ori s "i risipeasc averea. (n aceste cazuri creditorul trebuie s dovedeasc ndeplinirea celorlalte condi#ii prevzute la alin. (1) "i s depun o cau#iune al crei cuantu! va fi fi%at de ctre instan#.

Art) 9/1 Pro#edura de (olu.ionare


+1,Cererea de sec&estru asigurtor se adreseaz instan#ei care este co!petent s $udece procesul n pri!a instan#. +2,1nstan#a va decide de urgen# n ca!era de consiliu fr citarea pr#ilor prin nc&eiere e%ecutorie fi%'nd totodat dac este cazul cuantu!ul cau#iunii "i ter!enul nuntrul cruia ur!eaz s fie depus aceasta. (nc&eierea este supus nu!ai apelului n ter!en de 9 zile de la co!unicare la instan#a ierar&ic superioar. .pelul se $udec de urgen# "i cu precdere cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor. +-,)ispozi#iile art. 9D: alin. (:) se aplic at't la solu#ionarea cererii c't "i la $udecarea apelului.

Art) 9/2 E=e#utarea m$(urii


+1,Asura sec&estrului asigurtor se aduce la ndeplinire de ctre e%ecutorul $udectoresc potrivit regulilor prezentului cod cu privire la e%ecutarea silit care se aplic n !od corespunztor. +2,(n cazul bunurilor !obile e%ecutorul va aplica sec&estrul asupra bunurilor ur!ribile nu!ai n !sura necesar realizrii crean#ei. +-,7ec&estrul asigurtor pus asupra unui i!obil se va nscrie de ndat n cartea funciar. (nscrierea face opozabil sec&estrul tuturor acelora care dup nscriere vor dob'ndi vreun drept asupra i!obilului respectiv. +/,(!potriva !odului de aducere la ndeplinire a !surii sec&estrului cel interesat va putea face contesta#ie la e%ecutare.

Art) 9/- De('iin.area de dre"t a (e#3e(trului a(i!ur$tor


8edepunerea cau#iunii n ter!enul fi%at de instan# atrage desfiin#area de drept a sec&estrului asigurtor. .ceasta se constat prin nc&eiere definitiv dat fr citarea pr#ilor.

Art) 9// Ridi#area (e#3e(trului a(i!ur$tor


+1,)ac debitorul va da n toate cazurile o garan#ie ndestultoare instan#a va putea ridica la cererea debitorului sec&estrul asigurtor. Cererea se solu#ioneaz n ca!era de consiliu de urgen# "i cu citarea n ter!en scurt a pr#ilor prin nc&eiere supus nu!ai apelului n ter!en de 9 zile de la pronun#are la instan#a ierar&ic superioar. .pelul se $udec de urgen# "i cu precdere. )ispozi#iile art. 9:1 alin. (?) se aplic n !od corespunztor. +2,)e ase!enea n cazul n care cererea principal n te!eiul creia a fost ncuviin#at !sura asigurtorie a fost anulat respins sau peri!at prin &otr're definitiv ori dac cel care a fcut-o a renun#at la $udecarea acesteia debitorul poate cere ridicarea !surii de ctre instan#a care a ncuviin#at-o. .supra cererii instan#a se pronun# prin nc&eiere definitiv dat fr citarea pr#ilor. )ispozi#iile art. 9:0 se aplic n !od corespunztor.

Art) 9/0 Valori'i#area *unurilor (e#3e(trate


4alorificarea bunurilor sec&estrate nu se va putea face dec't dup ce creditorul a ob#inut titlul e%ecutoriu.

Art) 9/2 Di("o6i.iile ("e#iale


(n toate cazurile n care co!peten#a de pri! instan# apar#ine cur#ii de apel calea de atac este recursul dispozi#iile art. 9:1 "i 9:: aplic'ndu-se n !od corespunztor.

>EC@IUNEA 2 Di("o6i.ii ("e#iale "ri%ind (e#3e(trul a(i!ur$tor al na%elor #i%ile


Art) 9/7 Dre"tul de a (e#3e(tra o na%$ #i%il$
Creditorul poate solicita nfiin#area sec&estrului asigurtor asupra unei nave n condi#iile dispozi#iilor prezentei sec#iuni precu! "i ale sec#iunii 1 a prezentului capitol care se aplic n !od corespunztor cu respectarea conven#iilor interna#ionale asupra sec&estrului navelor la care ,o!'nia este parte.

Art) 9/8 1n'iin.area (e#3e(trului) Condi.iile


+1,(n cazuri urgente cererea de nfiin#are a sec&estrului asigurtor asupra unei nave se poate face c&iar "i naintea introducerii ac#iunii de fond. (n acest caz creditorul care a ob#inut instituirea sec&estrului asigurtor este obligat s introduc ac#iunea la instan#a co!petent sau s ini#ieze de!ersurile pentru constituirea tribunalului arbitral ntr-un ter!en de cel !ult 0; de zile de la data ncuviin#rii !surii asigurtorii. +2,Cererea de sec&estru se $udec de urgen# n ca!era de consiliu cu citarea pr#ilor. (nc&eierea este e%ecutorie. +-,8eintroducerea ac#iunii n ter!enul prevzut la alin. (1) atrage desfiin#area de drept a sec&estrului asigurtor. .ceasta se constat prin nc&eiere definitiv dat cu citarea pr#ilor.

Art) 9/9 In(tan.a #om"etent$


Co!peten#a de solu#ionare a cererii de sec&estru asigurtor asupra unei nave apar#ine tribunalului locului unde se afl nava indiferent de instan#a la care s-a introdus sau ur!eaz a fi introdus ac#iunea de fond.

Art) 900 Interdi#.ia (e#3e(trului

+1,8ava gata de plecare nu poate fi pus sub sec&estru asigurtor. +2,8ava se consider c este gata de plecare din !o!entul n care co!andantul are la bord certificatele toate docu!entele navei precu! "i per!isul de plecare predate co!andantului de cpitnia portului.

Art) 901 Autori6area e'e#tu$rii de #$l$torii


+1,)up ncuviin#area sec&estrului asigurtor la cererea creditorului care are un privilegiu asupra unei nave a unui coproprietar al navei sau c&iar a debitorului instan#a care a dispus !sura asigurtorie poate ordona ca nava s ntreprind una sau !ai !ulte cltorii stabilind n acela"i ti!p toate !surile preventive care dup !pre$urri ar fi necesare. +2,)ispozi#iile art. 9:D alin. (0) se aplic n !od corespunztor. +-,8ava poate pleca nu!ai dup transcrierea nc&eierii de ncuviin#are n registrele autorit#ii !ariti!e respective "i nscrierea !en#iunii corespunztoare n actul de na#ionalitate. +/,C&eltuielile necesare pentru efectuarea cltoriei se vor avansa de cel care a solicitat aceasta. +0,8avlul pentru cltoriile autorizate de instan# dup ce !ai nt'i se vor scdea c&eltuielile prevzute la alin. (:) va putea fi adugat la pre#ul v'nzrii.

Art) 902 >tr$mutarea (e#3e(trului


+1,Pentru !otive te!einic $ustificate la cererea debitorului sau dup caz a creditorului instan#a care a dispus sec&estrul asigurtor poate ncuviin#a sc&i!barea navei sec&estrate cu alta. +2,)ispozi#iile art. 9:D alin. (0) se aplic n !od corespunztor.

Art) 90- >e#3e(trarea m$r'urilor


Creditorul posesorului legiti! al conosa!entului poate proceda la sec&estrarea !rfurilor reprezentate n conosa!ent aflate la bordul unei nave. )ac nu se solicit deopotriv "i sec&estrarea navei creditorul va trebui s cear "i descrcarea !rfii.

Art) 90/ E=e#utarea (e#3e(trului


+1,Asura sec&estrului asigurtor se aduce la ndeplinire prin i!obilizarea navei de ctre cpitnia portului unde aceasta se afl. (n acest caz cpitnia portului nu va elibera docu!entele necesare naviga#iei "i nu va ad!ite plecarea navei din port sau rad. +2,(!potriva !odului de aducere la ndeplinire a !surii sec&estrului cel interesat va putea face contesta#ie la e%ecutare la tribunalul locului unde se afl nava.

Art) 900 M$(urile ur!ente


Pentru asigurarea traficului portuar "i a siguran#ei civile pe durata i!obilizrii navei instan#a artat la art. 9:9 va putea dispune pe calea ordonan#ei pre"edin#iale !suri urgente dispozi#iile art. 9D0 "i ur!toarele aplic'ndu-se n !od corespunztor.

Art) 902 O"rirea tem"orar$ a "le#$rii na%ei


+prirea te!porar a plecrii navei n absen#a unei &otr'ri $udectore"ti se poate dispune de cpitnia portului n condi#iile legii speciale.

CAPITOLUL II Po"rirea a(i!ur$torie


Art) 907 O*ie#tul "o"ririi a(i!ur$torii
Poprirea asigurtorie se poate nfiin#a asupra su!elor de bani titlurilor de valoare sau altor bunuri !obile incorporale ur!ribile datorate debitorului de o a treia persoan sau pe care aceasta i le va datora n viitor n te!eiul unor raporturi $uridice e%istente n condi#iile stabilite la art. 9:;.

Art) 908 Re!ulile a"li#a*ile


7olu#ionarea cererii e%ecutarea !surii desfiin#area "i ridicarea popririi asigurtorii se vor efectua potrivit dispozi#iilor art. 9:1-9:= care se aplic n !od corespunztor.

CAPITOLUL III >e#3e(trul <udi#iar


Art) 909 No.iunea
7ec&estrul $udiciar const n indisponibilizarea bunurilor ce for!eaz obiectul litigiului sau n condi#iile legii a altor bunuri prin ncredin#area pazei acestora unui ad!inistrator-sec&estru dese!nat potrivit art. 9=?.

Art) 920 Condi.iile de 5n'iin.are


+1,+ri de c'te ori e%ist un proces asupra propriet#ii sau altui drept real principal asupra posesiei unui bun !obil sau i!obil ori asupra folosin#ei sau ad!inistrrii unui bun proprietate co!un instan#a de $udecat va putea s ncuviin#eze la cererea celui interesat punerea sub sec&estru $udiciar a bunului dac aceast !sur este necesar pentru conservarea dreptului respectiv. +2,7e va putea de ase!enea ncuviin#a sec&estrul $udiciar c&iar fr a e%ista proces5 a,asupra unui bun pe care debitorul l ofer pentru liberarea sa6 *,asupra unui bun cu privire la care cel interesat are !otive te!einice s se tea! c va fi sustras distrus ori alterat de posesorul su actual6 #,asupra unor bunuri !obile care alctuiesc garan#ia creditorului c'nd acesta nvedereaz insolvabilitatea debitorului su ori c'nd are !otive te!einice de bnuial c debitorul se va sustrage de la eventuala ur!rire silit ori s se tea! de sustrageri sau deteriorri.

Art) 921 In(tan.a #om"etent$


Cererea pentru nfiin#area sec&estrului $udiciar se va adresa instan#ei nvestite cu $udecarea ac#iunii principale n cazul prevzut la art. 9=; alin. (1) respectiv instan#ei n circu!scrip#ia creia se afl bunul n cazurile prevzute la art. 9=; alin. (0).

Art) 922 Pro#edura de 5n'iin.are


+1,Cererea de sec&estru $udiciar se $udec de urgen# cu citarea pr#ilor.

+2,(n caz de ad!itere instan#a va putea s oblige pe recla!ant la darea unei cau#iuni dispozi#iile art. 9:? aplic'ndu-se n !od corespunztor. +-,(n cazul bunurilor i!obile se va proceda "i la nscrierea n cartea funciar potrivit art. 9:0 alin. (?). +/,(nc&eierea este supus nu!ai apelului n ter!en de 9 zile de la pronun#are la instan#a ierar&ic superioar. )ispozi#iile art. 9:1 alin. (?) "i cele ale art. 9:= se aplic n !od corespunztor.

Art) 92- Admini(tratorul;(e#3e(tru


+1,Paza bunului sec&estrat va fi ncredin#at persoanei dese!nate de pr#i de co!un acord iar n caz de nen#elegere unei persoane dese!nate de instan# care va putea fi c&iar de#intorul bunului. (n acest scop e%ecutorul $udectoresc sesizat de partea interesat se va deplasa la locul siturii bunului ce ur!eaz a fi pus sub sec&estru "i l va da n pri!ire pe baz de proces-verbal ad!inistratorului-sec&estru. *n e%e!plar al procesului-verbal va fi naintat "i instan#ei care a ncuviin#at !sura. +2,.d!inistratorul-sec&estru va putea face toate actele de conservare "i ad!inistrare va ncasa orice venituri "i su!e datorate "i va putea plti datorii cu caracter curent precu! "i pe cele constatate prin titlu e%ecutoriu. )e ase!enea el va putea sta n $udecat n nu!ele pr#ilor litigante cu privire la bunul pus sub sec&estru dar nu!ai cu autorizarea prealabil a instan#ei care l-a nu!it. +-,)ac ad!inistrator-sec&estru a fost nu!it o alt persoan dec't de#intorul instan#a va fi%a pentru activitatea prestat o su! drept re!unera#ie stabilind totodat "i !odalit#ile de plat.

Art) 92/ Admini(tratorul "ro%i6oriu


(n cazuri urgente instan#a va putea nu!i prin nc&eiere definitiv dat fr citarea pr#ilor un ad!inistrator provizoriu p'n la solu#ionarea cererii de sec&estru $udiciar.

TITLUL V Pro#edura "arta<ului <udi#iar


Art) 920 Re!ulile a"li#a*ile
-udecarea oricrei cereri de parta$ privind bunuri asupra crora pr#ile au un drept de proprietate co!un se face dup procedura prevzut n prezentul titlu cu e%cep#ia cazurilor n care legea prevede o alt procedur.

Art) 922 Cu"rin(ul #ererii


,ecla!antul este obligat s arate n cerere pe l'ng !en#iunile prevzute la art. 1D9 persoanele ntre care ur!eaz a avea loc parta$ul titlul pe baza cruia acesta este cerut toate bunurile supuse parta$ului valoarea lor locul unde acestea se afl precu! "i persoana care le de#ine sau le ad!inistreaz.

Art) 927 De#lara.iile "$r.ilor


@a pri!ul ter!en de $udecat dac pr#ile sunt prezente instan#a le va lua declara#ie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse parta$ului "i va lua act c'nd este cazul de recunoa"terile "i acordul lor cu privire la e%isten#a bunurilor locul unde se afl "i valoarea acestora.

Art) 928 Rolul a#ti% al in(tan.ei) 1n.ele!erile dintre "$r.i


+1,(n tot cursul procesului instan#a va strui ca pr#ile s !part bunurile prin bun nvoial. +2,)ac pr#ile a$ung la o n#elegere cu privire la !pr#irea bunurilor instan#a va &otr potrivit n#elegerii lor. (!pr#eala se poate face prin bun nvoial "i dac printre cei interesa#i se afl !inori sau persoane puse sub interdic#ie $udectoreasc ns nu!ai cu ncuviin#area prealabil a instan#ei de tutel precu! "i dac este cazul a reprezentantului sau a ocrotitorului legal. +-,(n cazul n care n#elegerea prive"te nu!ai parta$ul anu!itor bunuri instan#a va lua act de aceast nvoial "i va pronun#a o &otr're par#ial continu'nd procesul pentru celelalte bunuri. +/,)ispozi#iile art. :?0-:?9 sunt aplicabile.

Art) 929 Fot$rrea de "arta<


+1,)ac pr#ile nu a$ung la o n#elegere sau nu nc&eie o tranzac#ie potrivit celor artate la art. 9=D instan#a va stabili bunurile supuse !pr#elii calitatea de coproprietar cota-parte ce se cuvine fiecruia "i crean#ele nscute din starea de proprietate co!un pe care coproprietarii le au unii fa# de al#ii. )ac se !parte o !o"tenire instan#a va !ai stabili datoriile trans!ise prin !o"tenire datoriile "i crean#ele co!o"tenitorilor fa# de defunct precu! "i sarcinile !o"tenirii. +2,1nstan#a va face !pr#eala n natur. (n te!eiul celor stabilite potrivit alin. (1) ea procedeaz la for!area loturilor "i la atribuirea lor. (n cazul n care loturile nu sunt egale n valoare ele se ntregesc printr-o su! n bani.

Art) 970 1n#3eierea de admitere 5n "rin#i"iu


+1,)ac pentru for!area loturilor sunt necesare opera#ii de !surtoare evaluare "i altele ase!enea pentru care instan#a nu are date suficiente ea va da o nc&eiere prin care va stabili ele!entele prevzute la art. 9=9 ntoc!ind n !od corespunztor !inuta. +2,)ac n condi#iile legii s-au for!ulat "i alte cereri n legtur cu parta$ul "i de a cror solu#ionare depinde efectuarea acestuia precu! cererea de reduc#iune a liberalit#ilor e%cesive cererea de raport al dona#iilor "i altele ase!enea prin nc&eierea artat la alin. (1) instan#a se va pronun#a "i cu privire la aceste cereri. +-,Prin aceea"i nc&eiere instan#a va dispune efectuarea unei e%pertize pentru for!area loturilor. ,aportul de e%pertiz va arta valoarea bunurilor "i criteriile avute n vedere la stabilirea acestei valori va indica dac bunurile sunt co!od parta$abile n natur "i n ce !od propun'nd la solicitarea instan#ei loturile ce ur!eaz a fi atribuite.

Art) 971 1n#3eierea de admitere 5n "rin#i"iu (u"limentar$


(n cazul n care dup pronun#area nc&eierii prevzute la art. 9>; dar !ai nainte de pronun#area &otr'rii de !pr#eal se constat c e%ist "i al#i coproprietari sau c au fost o!ise unele bunuri care trebuiau supuse !pr#elii fr ca privitor la ace"ti coproprietari sau la acele bunuri s fi avut loc o dezbatere contradictorie instan#a va putea da cu citarea pr#ilor o

nou nc&eiere care va cuprinde dup caz "i coproprietarii sau bunurile o!ise. (n acelea"i condi#ii instan#a poate cu consi!#!'ntul tuturor coproprietarilor s eli!ine un bun care a fost cuprins din eroare n !asa de !pr#it.

Art) 972 C$ile de ata# 5m"otri%a unor 5n#3eieri


(nc&eierile prevzute la art. 9>; alin. (1) "i art. 9>1 pot fi atacate nu!ai cu apel odat cu fondul.

Art) 97- Criteriile "arta<ului


@a for!area "i atribuirea loturilor instan#a va #ine sea!a dup caz "i de acordul pr#ilor !ri!ea cotei-pr#i ce se cuvine fiecreia din !asa bunurilor de !pr#it natura bunurilor do!iciliul "i ocupa#ia pr#ilor faptul c unii dintre coproprietari nainte de a se cere !pr#eala au fcut construc#ii sau !bunt#iri cu acordul celorlal#i coproprietari sau altele ase!enea.

Art) 97/ Atri*uirea "ro%i6orie


+1,(n cazul n care !pr#eala n natur a unui bun nu este posibil sau ar cauza o scdere i!portant a valorii acestuia ori iar !odifica n !od pgubitor destina#ia econo!ic la cererea unuia dintre coproprietari instan#a prin nc&eiere i poate atribui provizoriu ntregul bun. )ac !ai !ul#i coproprietari cer s li se atribuie bunul instan#a va #ine sea!a de criteriile prevzute la art. 9>?. Prin nc&eiere ea va stabili "i ter!enul n care coproprietarul cruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat s conse!neze su!ele ce corespund cotelor-pr#i cuvenite celorlal#i coproprietari. +2,)ac coproprietarul cruia i s-a atribuit provizoriu bunul conse!neaz n ter!enul stabilit su!ele cuvenite celorlal#i coproprietari instan#a prin &otr'rea asupra fondului procesului i va atribui acestuia bunul. +-,(n cazul n care coproprietarul nu conse!neaz n ter!en su!ele cuvenite celorlal#i coproprietari instan#a va putea atribui bunul altui coproprietar n condi#iile prezentului articol.

Art) 970 Atri*uirea de'initi%$


@a cererea unuia dintre coproprietari instan#a #in'nd sea!a de !pre$urrile cauzei pentru !otive te!einice va putea s i atribuie bunul direct prin &otr'rea asupra fondului procesului stabilind totodat su!ele ce se cuvin celorlal#i coproprietari "i ter!enul n care este obligat s le plteasc.

Art) 972 Vn6area *unului


+1,(n cazul n care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori de"i acesta a fost atribuit provizoriu nu s-au conse!nat n ter!enul stabilit su!ele cuvenite celorlal#i coproprietari instan#a prin nc&eiere va dispune v'nzarea bunului stabilind totodat dac v'nzarea se va face de ctre pr#i prin bun nvoial ori de ctre e%ecutorul $udectoresc. +2,)ac pr#ile sunt de acord ca v'nzarea s se fac prin bun nvoial instan#a va stabili "i ter!enul la care aceasta va fi efectuat. Ber!enul nu poate fi !ai !are de ? luni n afar de cazul n care pr#ile sunt de acord cu !a$orarea lui. +-,(n cazul n care vreuna dintre pr#i nu a fost de acord cu v'nzarea prin bun nvoial sau dac aceast v'nzare nu s-a realizat n ter!enul stabilit potrivit alin. (0) instan#a prin nc&eiere dat cu citarea pr#ilor va dispune ca v'nzarea s fie efectuat de e%ecutorul $udectoresc. +/,(nc&eierile prevzute n prezentul articol pot fi atacate separat nu!ai cu apel n ter!en de 19 zile de la pronun#are. )ac nu au fost astfel atacate aceste nc&eieri nu !ai pot fi supuse apelului odat cu &otr'rea asupra fondului procesului.

Art) 977 Pro#edura %n6$rii la li#ita.ie


+1,)up r!'nerea definitiv a nc&eierii prin care s-a dispus v'nzarea bunului de ctre un e%ecutor $udectoresc acesta va proceda la efectuarea v'nzrii la licita#ie public. +2,/%ecutorul va fi%a ter!enul de licita#ie care nu va putea dep"i ?; de zile pentru bunurile !obile "i =; de zile pentru bunurile i!obile socotite de la data pri!irii nc&eierii "i va n"tiin#a coproprietarii despre data ora "i locul v'nzrii. +-,Pentru ter!enul de licita#ie a bunurilor !obile e%ecutorul va ntoc!i "i afi"a publica#ia de v'nzare cu cel pu#in 9 zile nainte de acel ter!en. +/,(n cazul v'nzrii unui bun i!obil e%ecutorul va ntoc!i "i afi"a publica#ia de v'nzare cu cel pu#in ?; de zile nainte de ter!enul de licita#ie. +0,Coproprietarii pot conveni ca v'nzarea bunurilor s se fac la orice pre# oferit de participan#ii la licita#ie. )e ase!enea ei pot conveni ca v'nzarea s nu se fac sub un anu!it pre#. +2,)ispozi#iile prezentului articol se co!pleteaz n !od corespunztor cu dispozi#iile prezentului cod privitoare la v'nzarea la licita#ie a bunurilor !obile "i i!obile prevzute n !ateria e%ecutrii silite.

Art) 978 :unurile ne(u"u(e %n6$rii


@a cererea uneia dintre pr#i instan#a poate proceda la !pr#eala bunurilor pentru care nu a dispus v'nzarea potrivit art. 9>=.

Art) 979 >olu.ionarea #ererii de "arta<


+1,(n toate cazurile asupra cererii de parta$ instan#a se va pronun#a prin &otr're. +2,7u!ele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilal#i precu! "i cele rezultate din v'nzare vor fi !pr#ite de instan# potrivit dreptului fiecrui coproprietar. +-,(n cazul n care parta$ul nu se poate realiza n niciuna dintre !odalit#ile prevzute de lege instan#a va &otr nc&iderea dosarului. )ac se introduce o nou cerere de parta$ nc&eierile de ad!itere n principiu prevzute la art. 9>; "i 9>1 nu au autoritate de lucru $udecat.

Art) 980 Fot$rrea de "arta<


+1,3otr'rea de parta$ are efect constitutiv. +2,+dat r!as definitiv "i nvestit cu for!ul e%ecutorie &otr'rea de parta$ constituie titlu e%ecutoriu "i poate fi pus n e%ecutare c&iar dac nu s-a cerut predarea efectiv a bunului ori instan#a nu a dispus n !od e%pres aceast predare. +-,3otr'rea de parta$ este supus nu!ai apelului. Cu toate acestea dac parta$ul s-a cerut pe cale incidental &otr'rea este supus acelora"i ci de atac ca "i &otr'rea dat asupra cererii principale. .cela"i este "i ter!enul pentru e%ercitarea cii de atac c&iar dac se atac nu!ai solu#ia dat asupra parta$ului. .plicarea criteriilor prevzute la art. 9>? nu poate fi cenzurat pe calea recursului.

+/,/%ecutarea cu privire la bunurile !pr#ite poate fi cerut n ter!enul prevzut la art. =9= dup cu! &otr'rea de parta$ se refer la bunuri !obile sau bunuri i!obile.

Art) 981 Re%endi#area *unurilor atri*uite


+1,(n cazul n care pr#ile declar n !od e%pres c nu solicit predarea bunurilor &otr'rea de parta$ nu este susceptibil de e%ecutare silit. +2,Pentru a intra n posesia bunurilor atribuite "i a cror predare i-a fost refuzat de ceilal#i coproprietari partea interesat va trebui s e%ercite ac#iunea n revendicare. +-,)e ase!enea este necesar introducerea unei ac#iuni n revendicare n cazul n care bunurile atribuite unui coproprietar sunt de#inute de ter#e persoane.

TITLUL VI Pro#edura ordonan.ei "re&edin.iale


Art) 982 Condi.iile de admi(i*ilitate
+1,1nstan#a de $udecat stabilind c n favoarea recla!antului e%ist aparen#a de drept va putea s ordone !suri provizorii n cazuri grabnice pentru pstrarea unui drept care s-ar pgubi prin nt'rziere pentru prevenirea unei pagube i!inente "i care nu s-ar putea repara precu! "i pentru nlturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prile$ul unei e%ecutri. +2,+rdonan#a este provizorie "i e%ecutorie. )ac &otr'rea nu cuprinde nicio !en#iune privind durata sa "i nu s-au !odificat !pre$urrile de fapt avute n vedere !surile dispuse vor produce efecte p'n la solu#ionarea litigiului asupra fondului. +-,@a cererea recla!antului instan#a va putea &otr ca e%ecutarea s se fac fr so!a#ie sau fr trecerea unui ter!en. +/,+rdonan#a va putea fi dat c&iar "i atunci c'nd este n curs $udecata asupra fondului. +0,Pe cale de ordonan# pre"edin#ial nu pot fi dispuse !suri care s rezolve litigiul n fond "i nici !suri a cror e%ecutare nu ar !ai face posibil restabilirea situa#iei de fapt.

Art) 98- In(tan.a #om"etent$


Cererea de ordonan# pre"edin#ial se va introduce la instan#a co!petent s se pronun#e n pri! instan# asupra fondului dreptului.

Art) 98/ Pro#edura de (olu.ionare


+1,(n vederea $udecrii cererii pr#ile vor fi citate confor! nor!elor privind citarea n procesele urgente iar p'r'tului i se va co!unica o copie de pe cerere "i de pe actele care o nso#esc. +2,+rdonan#a va putea fi dat "i fr citarea pr#ilor. (n caz de urgen# deosebit ordonan#a va putea fi dat c&iar n aceea"i zi instan#a pronun#'ndu-se asupra !surii solicitate pe baza cererii "i actelor depuse fr concluziile pr#ilor. +-,-udecata se face de urgen# "i cu precdere nefiind ad!isibile probe a cror ad!inistrare necesit un ti!p ndelungat. +/,Pronun#area se poate a!'na cu cel !ult 0: de ore iar !otivarea ordonan#ei se face n cel !ult :D de ore de la pronun#are.

Art) 980 Calea de ata#


+1,)ac prin legi speciale nu se prevede altfel ordonan#a este supus nu!ai apelului n ter!en de 9 zile de la pronun#are dac s-a dat cu citarea pr#ilor "i de la co!unicare dac s-a dat fr citarea lor. +2,1nstan#a de apel poate suspenda e%ecutarea p'n la $udecarea apelului dar nu!ai cu plata unei cau#iuni al crei cuantu! se va stabili de ctre aceasta. +-,.pelul se $udec de urgen# "i cu precdere cu citarea pr#ilor. )ispozi#iile art. 9D: alin. (:) sunt aplicabile. +/,(!potriva e%ecutrii ordonan#ei pre"edin#iale se poate face contesta#ie la e%ecutare.

Art) 982 Tran('ormarea #ererii


@a solicitarea recla!antului p'n la nc&iderea dezbaterilor la pri!a instan# cererea de ordonan# pre"edin#ial va putea fi transfor!at ntr-o cerere de drept co!un situa#ie n care p'r'tul va fi ncuno"tin#at "i citat n !od e%pres cu aceast !en#iune.

Art) 987 Autoritatea de lu#ru <ude#at


+1,+rdonan#a pre"edin#ial are autoritate de lucru de $udecat fa# de o alt cerere de ordonan# pre"edin#ial nu!ai dac nu s-au !odificat !pre$urrile de fapt care au $ustificat-o. +2,+rdonan#a pre"edin#ial nu are autoritate de lucru $udecat asupra cererii privind fondul dreptului. +-,3otr'rea dat asupra fondului dreptului are putere de lucru $udecat asupra unei cereri ulterioare de ordonan# pre"edin#ial.

TITLUL VII Cererile "o(e(orii


Art) 988 Condi.iile de admi(i*ilitate
Cererile posesorii sunt ad!isibile nu!ai n cazurile "i condi#iile prevzute de Codul #i%il.

Art) 989 ?ude#ata &i #$ile de ata#


+1,Cererile posesorii se $udec de urgen# "i cu precdere. +2,7unt inad!isibile cererea reconven#ional "i orice alte cereri prin care se solicit protec#ia unui drept n legtur cu bunul n litigiu. +-,3otr'rea dat asupra cererii posesorii este supus nu!ai apelului.

Art) 990 Autoritatea lu#rului <ude#at


+1,3otr'rea $udectoreasc prin care s-a solu#ionat o cerere posesorie are autoritate de lucru $udecat ntr-o cerere posesorie ulterioar purtat ntre acelea"i pr#i "i nte!eiat pe acelea"i fapte. /a nu are ns o astfel de autoritate ntr-o cerere ulterioar privitoare la fondul dreptului. +2,3otr'rea $udectoreasc prin care s-a solu#ionat o ac#iune privitoare la fondul dreptului are autoritate de lucru $udecat ntro cerere posesorie ulterioar n legtur cu acela"i bun.

TITLUL VIII Pro#edura o'ertei de "lat$ &i #on(emna.iunii

Art) 991 Domeniul de a"li#are


C'nd creditorul refuz s pri!easc plata de la debitor acesta din ur! este n drept s fac ofert real "i s conse!neze ceea ce datoreaz.

Art) 992 Pro#edura o'ertei reale


+1,(n scopul prevzut la art. 991 debitorul va face creditorului prin !i$locirea unui e%ecutor $udectoresc din circu!scrip#ia tribunalului n care se afl do!iciliul creditorului sau do!iciliul ales al acestuia o so!a#ie prin care este invitat s pri!easc presta#ia datorat. +2,(n acea so!a#ie se vor arta locul data "i ora c'nd su!a sau obiectul oferit ur!eaz s i fie predat creditorului.

Art) 99- A##e"tarea o'ertei reale


(n cazul n care creditorul pri!e"te su!a sau bunul oferit debitorul este liberat de obliga#ia sa. /%ecutorul $udectoresc va ntoc!i un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale.

Art) 99/ Con(emnarea (umei (au a *unului


+1,)ac creditorul nu se prezint sau refuz s pri!easc su!a ori obiectul oferit e%ecutorul $udectoresc va nc&eia procesverbal n care va conse!na aceste !pre$urri. +2,(n acest caz debitorul spre a se libera de datorie va putea s conse!neze su!a sau bunul oferit la C/C CanK - 7... sau la orice alt institu#ie de credit ori dup caz la o unitate specializat iar recipisa de conse!nare se va depune la e%ecutorul $udectoresc care a tri!is so!a#ia. Procedura de conse!nare a su!elor de bani este obligatorie pentru C/C CanK - 7... "i nu poate fi condi#ionat de e%isten#a acordului creditorului. Conse!narea bunurilor se face n condi#iile prevzute de lege. +-,Conse!narea va fi precedat de o nou so!a#ie adresat creditorului n care se vor arta ziua "i ora c'nd "i locul unde su!a sau dup caz bunul oferit se va depune.

Art) 990 Validarea o'ertei reale4 urmat$ de #on(emna.iune


+1,)up conse!nare e%ecutorul $udectoresc va constata printr-o nc&eiere dat fr citarea pr#ilor efectuarea pl#ii "i liberarea debitorului. (nc&eierea se co!unic creditorului n ter!en de 9 zile de la ntoc!irea acesteia. +2,(n ter!en de 19 zile de la co!unicarea nc&eierii prevzute la alin. (1) creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condi#iilor de validitate de fond "i de for! ale ofertei de plat "i conse!na#iunii la $udectoria n circu!scrip#ia creia s-a fcut conse!narea. +-,)ebitorul este considerat liberat la data conse!nrii pl#ii n afar de cazul n care se anuleaz oferta de plat "i conse!na#iunea.

Art) 992 O'erta de "lat$ 5n 'a.a in(tan.ei


+1,+ferta de plat poate fi fcut "i n ti!pul procesului n fa#a oricrei instan#e n orice stadiu al $udec#ii. (n acest caz prin nc&eiere creditorul este pus n nt'rziere s pri!easc su!a sau dup caz bunul. )ac creditorul este prezent "i pri!e"te presta#ia datorat liberarea debitorului se va constata prin nc&eiere. +2,(n cazul n care creditorul lipse"te sau refuz pri!irea presta#iei debitorul va proceda la conse!nare confor! dispozi#iilor art. 99: alin. (0) iar recipisa de conse!nare va fi pus la dispozi#ia instan#ei care prin nc&eiere va constata liberarea debitorului. +-,(nc&eierile prevzute la alin. (1) "i (0) se atac nu!ai odat cu fondul cu e%cep#ia celor date n recurs care sunt definitive.

Art) 997 Radierea i"ote#ilor


(n baza procesului-verbal ntoc!it n condi#iile art. 99? ori a nc&eierii e!ise n condi#iile art. 999 sau 99= cel interesat va putea cere radierea din cartea funciar sau din alte registre publice a drepturilor de ipotec constituite n vederea garantrii crean#ei stinse n condi#iile prezentului titlu. Art) 998 In#iden.a di("o6i.iilor Codului #i%il )ispozi#iile prezentului titlu se co!pleteaz cu prevederile Codului #i%il referitoare la ofertele de plat "i conse!na#iuni.

TITLUL IE Pro#edura ordonan.ei de "lat$


Art) 999 Domeniul de a"li#are
+1,Prevederile prezentului titlu se aplic crean#elor certe lic&ide "i e%igibile ce reprezint obliga#ii de plat a unor su!e de bani care rezult dintr-un contract inclusiv din cele nc&eiate ntre un ntreprinztor "i o autoritate contractant constatat printr-un nscris ori deter!inate potrivit unui statut regula!ent sau altui nscris nsu"it de pr#i prin se!ntur ori n alt !od ad!is de lege. +2,8u sunt incluse n sfera de aplicare a prezentului titlu5 a,crean#ele nscrise la !asa credal n cadrul unei proceduri de insolven#6 *,crean#ele care izvorsc din contractele nc&eiate ntre ntreprinztori "i consu!atori. +-,Prin autoritate contractant n sensul alin. (1) se n#elege5 a,orice autoritate public a statului ro!'n sau a unui stat !e!bru al *niunii /uropene care ac#ioneaz la nivel central regional sau local6 *,orice organis! de drept public altul dec't cele prevzute la lit. a) cu personalitate $uridic care a fost nfiin#at pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter co!ercial "i care se afl n cel pu#in una dintre ur!toarele situa#ii5 (i)este finan#at n !a$oritate de ctre o autoritate contractant astfel cu! este definit la lit. a)6 (ii)se afl n subordinea sau este supus controlului unei autorit#i contractante astfel cu! este definit la lit. a)6 (iii)n co!ponen#a consiliului de ad!inistra#ie ori dup caz a consiliului de supraveg&ere "i directoratului !ai !ult de $u!tate din nu!rul !e!brilor sunt nu!i#i de ctre o autoritate contractant astfel cu! este definit la lit. a)6 #,orice asociere for!at de una sau !ai !ulte autorit#i contractante dintre cele prevzute la lit. a) sau b).

Art) 1000 Comuni#area (oma.iei

+1,Creditorul i va co!unica debitorului prin inter!ediul e%ecutorului $udectoresc sau prin scrisoare reco!andat cu con#inut declarat "i confir!are de pri!ire o so!a#ie prin care i va pune n vedere s plteasc su!a datorat n ter!en de 19 zile de la pri!irea acesteia. +2,.ceast so!a#ie ntrerupe prescrip#ia e%tinctiv potrivit dispozi#iilor Codului #i%il.

Art) 1001 In(tan.a #om"etent$


)ac debitorul nu plte"te n ter!enul prevzut la art. 1.;;; alin. (1) creditorul poate introduce cererea privind ordonan#a de plat la instan#a co!petent pentru $udecarea fondului cauzei n pri! instan#.

Art) 1002 Cu"rin(ul #ererii


+1,Cererea privind ordonan#a de plat va cuprinde5 a,nu!ele "i prenu!ele precu! "i do!iciliul sau dup caz denu!irea "i sediul creditorului6 *,nu!ele "i prenu!ele codul nu!eric personal dac este cunoscut "i do!iciliul debitorului persoan fizic iar n cazul debitorului persoan $uridic denu!irea "i sediul precu! "i dup caz dac sunt cunoscute codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal nu!rul de n!atriculare n registrul co!er#ului ori de nscriere n registrul persoanelor $uridice "i contul bancar6 #,su!a ce reprezint obiectul crean#ei te!eiul de fapt "i de drept al obliga#iei de plat perioada la care se refer acestea ter!enul la care trebuia fcut plata "i orice ele!ent necesar pentru deter!inarea datoriei6 d,su!a ce reprezint dob'nzile aferente sau alte despgubiri ce se cuvin creditorului potrivit legii6 e,se!ntura creditorului. +2,@a cerere se ane%eaz nscrisurile ce atest cuantu!ul su!ei datorate "i orice alte nscrisuri doveditoare ale acesteia precu! "i dovada de co!unicare a so!a#iei prevzute la art. 1.;;; alin. (1). +-,Cererea "i actele ane%ate la aceasta se depun n copie n at'tea e%e!plare c'te pr#i sunt plus unul pentru instan#.

Art) 100- Determinarea do*n6ii


+1,)ac pr#ile nu au stabilit nivelul dob'nzii pentru plata cu nt'rziere se va aplica rata dob'nzii de referin# stabilit de Canca 8a#ional a ,o!'niei. ,ata de referin# n vigoare n pri!a zi calendaristic a se!estrului se aplic pe ntregul se!estru. +2,Crean#a produce dob'nzi dup cu! ur!eaz5 1)n cazul contractelor nc&eiate ntre ntreprinztori sau al#i profesioni"ti de la data la care obliga#ia a devenit e%igibil6 2)n cazul contractelor nc&eiate ntre ntreprinztori "i o autoritate contractant fr a fi necesar punerea n nt'rziere a debitorului5 a,dac n contract a fost fi%at un ter!en de plat din ziua ur!toare acestui ter!en6 *,dac ter!enul de plat nu este fi%at n contract5 (i)dup ?; de zile de la data pri!irii de ctre debitor a facturii sau a oricrei alte ase!enea solicitri de plat6 (ii)dac data pri!irii facturii sau a unei solicitri ec&ivalente de plat este incert dup ?; de zile de la recep#ia !rfurilor sau prestarea serviciilor6 (iii)dac solicitarea de plat a fost co!unicat nainte de a pri!i !rfurile sau serviciile la e%pirarea unui ter!en de ?; de zile de la pri!irea !rfurilor sau prestarea serviciilor6 (iv)dac legea sau contractul stabile"te o procedur de acceptare ori de verificare per!i#'nd certificarea confor!it#ii !rfurilor sau serviciilor iar debitorul a pri!it factura ori solicitarea de plat la data verificrii sau anterior acestei date la e%pirarea unui ter!en de ?; de zile de la aceast dat6 -)n celelalte cazuri de la data la care debitorul a fost pus sau este de drept n nt'rziere potrivit legii. +-,Creditorul poate s pretind daune-interese supli!entare pentru toate c&eltuielile fcute pentru recuperarea su!elor ca ur!are a nee%ecutrii la ti!p a obliga#iilor de ctre debitor. +/,/ste lovit de nulitate absolut conven#ia prin care se fi%eaz o obliga#ie de punere n nt'rziere pentru a opera curgerea dob'nzilor n cazurile prevzute la alin. (0) pct. 1 "i 0 sau un ter!en de la care crean#a produce dob'nzi !ai !are dec't cel prevzut la alin. (0).

Art) 100/ Citarea "$r.ilor) 1ntm"inarea


+1,Pentru solu#ionarea cererii $udectorul dispune citarea pr#ilor potrivit dispozi#iilor referitoare la pricinile urgente pentru e%plica#ii "i l!uriri precu! "i pentru a strui n efectuarea pl#ii su!ei datorate de debitor ori pentru a se a$unge la o n#elegere a pr#ilor asupra !odalit#ilor de plat. Cita#ia va fi n!'nat pr#ii cu 1; zile naintea ter!enului de $udecat. +2,@a cita#ia pentru debitor se vor ane%a n copie cererea creditorului "i actele depuse de acesta n dovedirea preten#iilor. +-,(n cita#ie se va preciza c debitorul este obligat s depun nt'!pinare cu cel pu#in ? zile naintea ter!enului de $udecat fc'ndu-se !en#iune c n cazul nedepunerii nt'!pinrii instan#a fa# de !pre$urrile cauzei poate considera aceasta ca o recunoa"tere a preten#iilor creditorului. +/,(nt'!pinarea nu se co!unic recla!antului care va lua cuno"tin# de cuprinsul acesteia la pri!ul ter!en de $udecat.

Art) 1000 De#lara.iile "$r.ilor) >tin!erea liti!iului


+1,(n cazul n care creditorul declar c a pri!it plata su!ei datorate instan#a ia act de aceast !pre$urare printr-o nc&eiere definitiv prin care se dispune nc&iderea dosarului. +2,C'nd creditorul "i debitorul a$ung la o n#elegere asupra pl#ii instan#a ia act de aceasta pronun#'nd o &otr're de e%pedient potrivit art. :?0. +-,3otr'rea de e%pedient este definitiv "i constituie titlu e%ecutoriu fr a fi nvestit cu for!ul e%ecutorie.

Art) 1002 Conte(tarea #rean.ei

+1,)ac debitorul contest crean#a instan#a verific dac contesta#ia este nte!eiat n baza nscrisurilor aflate la dosar "i a e%plica#iilor "i l!uririlor pr#ilor. (n cazul n care aprarea debitorului este nte!eiat instan#a va respinge cererea creditorului prin nc&eiere. +2,)ac aprrile de fond for!ulate de debitor presupun ad!inistrarea altor probe dec't cele prevzute la alin. (1) iar acestea ar fi ad!isibile potrivit legii n procedura de drept co!un instan#a va respinge cererea creditorului privind ordonan#a de plat prin nc&eiere. +-,(n cazurile prevzute la alin. (1) "i (0) creditorul poate introduce cerere de c&e!are n $udecat potrivit dreptului co!un.

Art) 1007 Emiterea ordonan.ei


+1,(n cazul n care instan#a ca ur!are a verificrii cererii pe baza nscrisurilor depuse precu! "i a declara#iilor pr#ilor constat c preten#iile creditorului sunt nte!eiate va e!ite o ordonan# de plat n care se precizeaz su!a "i ter!enul de plat. +2,)ac instan#a e%a!in'nd probele cauzei constat c nu!ai o parte dintre preten#iile creditorului sunt nte!eiate va e!ite ordonan#a de plat nu!ai pentru aceast parte stabilind "i ter!enul de plat. (n acest caz creditorul poate for!ula cerere de c&e!are n $udecat potrivit dreptului co!un pentru a ob#ine obligarea debitorului la plata restului datoriei. +-,Ber!enul de plat prevzut la alin. (1) "i (0) nu va fi !ai !ic de 1; zile "i nici nu va dep"i ?; de zile de la data co!unicrii ordonan#ei. -udectorul nu va putea stabili alt ter!en de plat dec't dac pr#ile se n#eleg n acest sens. +/,(n cazul crean#elor reprezent'nd obliga#ii de plat a cotelor din c&eltuielile co!une fa# de asocia#iile de proprietari precu! "i a c&eltuielilor de ntre#inere ce revin persoanelor fizice corespunztor suprafe#elor locative pe care le folosesc ca locuin#e instan#a la cererea debitorului va putea prin e%cep#ie de la dispozi#iile alin. (?) s dispun stabilirea unui ter!en de plat !ai !are ori e"alonarea pl#ii #in'nd sea!a de !otivele te!einice invocate de debitor n ceea ce prive"te posibilit#ile efective de plat. +0,+rdonan#a se va n!'na pr#ii prezente sau se va co!unica fiecrei pr#i de ndat potrivit legii.

Art) 1008 Durata "ro#edurii


)ac de la data introducerii cererii creditorului au trecut !ai !ult de 9; de zile fr a se pronun#a ordonan#a de plat instan#a va dispune c&iar din oficiu nc&iderea dosarului prin nc&eiere definitiv dispozi#iile art. 1.;;= alin. (?) r!'n'nd aplicabile.

Art) 1009 Cererea 5n anulare


+1,(!potriva ordonan#ei de plat prevzute la art. 1.;;> alin. (1) "i (0) debitorul poate for!ula cerere n anulare n ter!en de 1; zile de la data n!'nrii sau co!unicrii acesteia. +2,Cererea n anulare poate fi introdus de creditor !potriva nc&eierilor prevzute la art. 1.;;= alin. (1) "i (0) precu! "i !potriva ordonan#ei de plat prevzute la art. 1.;;> alin. (0) n ter!enul prevzut la alin. (1). +-,Prin cererea n anulare se poate invoca nu!ai nerespectarea cerin#elor prevzute de prezentul titlu pentru e!iterea ordonan#ei de plat precu! "i dac este cazul cauze de stingere a obliga#iei ulterioare e!iterii ordonan#ei de plat. )ispozi#iile art. 1.;;= se aplic n !od corespunztor. +/,Cererea n anulare se solu#ioneaz de ctre instan#a care a pronun#at ordonan#a de plat n co!plet for!at din 0 $udectori. +0,Cererea n anulare nu suspend e%ecutarea. 7uspendarea va putea fi ns ncuviin#at la cererea debitorului nu!ai cu dare de cau#iune al crei cuantu! va fi fi%at de instan#. +2,)ac instan#a nvestit ad!ite n tot sau n parte cererea n anulare aceasta va anula ordonan#a n tot sau dup caz n parte pronun#'nd o &otr're definitiv. Prevederile art. 1.;;= alin. (?) "i ale art. 1.;;> alin. (0) se aplic n !od corespunztor. +7,(n cazurile prevzute la alin. (0) dac instan#a nvestit ad!ite cererea n anulare va pronun#a o &otr're definitiv prin care va e!ite ordonan#a de plat dispozi#iile art. 1.;;> aplic'ndu-se n !od corespunztor. +8,3otr'rea prin care a fost respins cererea n anulare este definitiv.

Art) 1010 Titlul e=e#utoriu


+1,+rdonan#a de plat devenit definitiv ca ur!are a neintroducerii sau respingerii cererii n anulare are putere de lucru $udecat "i constituie titlu e%ecutoriu fr a fi nvestit cu for!ul e%ecutorie. +2,(!potriva e%ecutrii silite a ordonan#ei de plat partea interesat poate face contesta#ie la e%ecutare potrivit dreptului co!un. (n cadrul contesta#iei nu se pot invoca dec't neregularit#i privind procedura de e%ecutare precu! "i cauze de stingere a obliga#iei ivite ulterior r!'nerii definitive a ordonan#ei de plat.

TITLUL E Pro#edura #u "ri%ire la #ererile de %aloare redu($


Art) 1011 Domeniul de a"li#are
+1,Prezentul titlu se aplic atunci c'nd valoarea cererii fr a se lua n considerare dob'nzile c&eltuielile de $udecat "i alte venituri accesorii nu dep"e"te su!a de 1;.;;; lei la data sesizrii instan#ei. +2,Prezentul titlu nu se aplic n !aterie fiscal va!al sau ad!inistrativ "i nici n ceea ce prive"te rspunderea statului pentru acte sau o!isiuni n cadrul e%ercitrii autorit#ii publice. +-,)e ase!enea prezenta procedur nu se aplic cererilor referitoare la5 a,starea civil sau capacitatea persoanelor fizice6 *,drepturile patri!oniale nscute din raporturile de fa!ilie6 #,!o"tenire6 d,insolven# concordatul preventiv procedurile privind lic&idarea societ#ilor insolvabile "i a altor persoane $uridice sau alte proceduri ase!ntoare6 e,asigurri sociale6 ',dreptul !uncii6

!,nc&irierea unor bunuri i!obile cu e%cep#ia ac#iunilor privind crean#ele av'nd ca obiect plata unei su!e de bani6 3,arbitra$6 i,atingeri aduse dreptului la via# privat sau drepturilor care privesc personalitatea.

Art) 1012 Cara#terul alternati%


+1,,ecla!antul are alegerea ntre procedura regle!entat de prezentul titlu "i procedura de drept co!un. +2,)ac a sesizat instan#a cu o cerere redactat potrivit art. 1D9 aceasta va fi solu#ionat potrivit procedurii de drept co!un cu e%cep#ia cazului n care recla!antul cel !ai t'rziu la pri!ul ter!en de $udecat solicit n !od e%pres aplicarea procedurii speciale. +-,.tunci c'nd cererea nu poate fi solu#ionat potrivit dispozi#iilor prevzute de prezentul titlu instan#a $udectoreasc l infor!eaz pe recla!ant n acest sens iar dac recla!antul nu "i retrage cererea aceasta va fi $udecat potrivit dreptului co!un.

Art) 101- In(tan.a #om"etent$


+1,Co!peten#a de a solu#iona cererea n pri! instan# apar#ine $udectoriei. +2,Co!peten#a teritorial se stabile"te potrivit dreptului co!un.

Art) 101/ De#lan&area "ro#edurii


+1,,ecla!antul declan"eaz procedura cu privire la cererile cu valoare redus prin co!pletarea for!ularului de cerere "i depunerea sau tri!iterea acestuia la instan#a co!petent prin po"t sau prin orice alte !i$loace care asigur trans!iterea for!ularului "i confir!area pri!irii acestuia. +2,<or!ularul de cerere se aprob prin ordin al !inistrului $usti#iei "i con#ine rubrici care per!it identificarea pr#ilor valoarea preten#iei indicarea probelor "i alte ele!ente necesare solu#ionrii cauzei. +-,+dat cu for!ularul de cerere se depun ori se tri!it "i copii de pe nscrisurile de care recla!antul n#elege s se foloseasc. +/,(n cazul n care infor!a#iile furnizate de recla!ant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori for!ularul de cerere nu a fost co!pletat corect instan#a cu e%cep#ia situa#iilor n care cererea este vdit nefondat sau inad!isibil i va acorda recla!antului posibilitatea s co!pleteze sau s rectifice for!ularul ori s furnizeze infor!a#ii sau nscrisuri supli!entare. 1nstan#a va folosi n acest scop un for!ular tip care va fi aprobat prin ordin al !inistrului $usti#iei. +0,Cererea se va respinge dac este vdit nefondat sau inad!isibil. +2,(n cazul n care recla!antul nu co!pleteaz sau nu rectific for!ularul de cerere n ter!enul stabilit de instan# cererea se va anula.

Art) 1010 De('$&urarea "ro#edurii


+1,Procedura cu privire la cererile cu valoare redus este scris "i se desf"oar n ntregul ei n ca!era de consiliu. +2,1nstan#a poate dispune nf#i"area pr#ilor dac apreciaz acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre pr#i. 1nstan#a poate s refuze o astfel de solicitare n cazul n care consider c #in'nd cont de !pre$urrile cauzei nu sunt necesare dezbateri orale. ,efuzul se !otiveaz n scris "i nu poate fi atacat separat. +-,)up pri!irea for!ularului de cerere co!pletat corect instan#a va tri!ite de ndat p'r'tului for!ularul de rspuns nso#it de o copie a for!ularului de cerere "i de copii de pe nscrisurile depuse de recla!ant. +/,(n ter!en de ?; de zile de la co!unicarea actelor prevzute la alin. (?) p'r'tul va depune sau tri!ite for!ularul de rspuns co!pletat corespunztor precu! "i copii de pe nscrisurile de care n#elege s se foloseasc. P'r'tul poate s rspund prin orice alt !i$loc adecvat fr utilizarea for!ularului de rspuns. +0,1nstan#a va co!unica de ndat recla!antului copii de pe rspunsul p'r'tului cererea reconven#ional dac este cazul precu! "i de pe nscrisurile depuse de p'r't. +2,)ac p'r'tul a for!ulat cerere reconven#ional recla!antul n ter!en de ?; de zile de la co!unicarea acesteia va depune sau va tri!ite for!ularul de rspuns co!pletat corespunztor ori va rspunde prin orice alt !i$loc. +7,Cererea reconven#ional care nu poate fi solu#ionat n cadrul prezentei proceduri ntruc't nu sunt ndeplinite cerin#ele prevzute la art. 1.;11 va fi dis$uns "i $udecat potrivit dreptului co!un. +8,1nstan#a poate solicita pr#ilor s furnizeze !ai !ulte infor!a#ii n ter!enul pe care l va stabili n acest scop care nu poate dep"i ?; de zile de la pri!irea rspunsului p'r'tului sau dup caz al recla!antului. +9,1nstan#a poate ncuviin#a "i alte probe n afara nscrisurilor depuse de pr#i. 8u vor fi ns ncuviin#ate acele probe a cror ad!inistrare necesit c&eltuieli dispropor#ionate fa# de valoarea cererii de c&e!are n $udecat sau a cererii reconven#ionale. +10,(n cazul n care instan#a a fi%at un ter!en pentru nf#i"area pr#ilor acestea trebuie citate. +11,+ri de c'te ori instan#a stabile"te un ter!en n vederea ndeplinirii unui act de procedur va n"tiin#a partea interesat de consecin#ele nerespectrii acestuia.

Art) 1012 >olu.ionarea #ererii


+1,1nstan#a va pronun#a "i redacta &otr'rea n ter!en de ?; de zile de la pri!irea tuturor infor!a#iilor necesare sau dup caz de la dezbaterea oral. +2,(n cazul n care nu se pri!e"te niciun rspuns de la partea interesat n ter!enul stabilit la art. 1.;19 alin. (:) (=) sau (D) instan#a se va pronun#a cu privire la cererea principal sau la cererea reconven#ional n raport cu actele aflate la dosar. +-,3otr'rea pri!ei instan#e este e%ecutorie din !o!entul pronun#rii "i se co!unic pr#ilor.

Art) 1017 C3eltuielile de <ude#at$


+1,Partea care cade n preten#ii va fi obligat la cererea celeilalte pr#i la plata c&eltuielilor de $udecat. +2,Cu toate acestea instan#a nu va acorda pr#ii care a c'"tigat procesul c&eltuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare dispropor#ionat n raport cu valoarea cererii.

Art) 1018 C$ile de ata#

+1,3otr'rea $udectoriei este supus nu!ai apelului la tribunal n ter!en de ?; de zile de la co!unicare. +2,Pentru !otive te!einice instan#a de apel poate s suspende e%ecutarea silit ns nu!ai dac se conse!neaz o cau#iune de 1;L din valoarea contestat. +-,3otr'rea instan#ei de apel se co!unic pr#ilor "i este definitiv.

TITLUL EI E%a#uarea din imo*ilele 'olo(ite (au o#u"ate '$r$ dre"t


CAPITOLUL I Di("o6i.ii !enerale
Art) 1019 Domeniul de a"li#are
+1,)ispozi#iile prezentului titlu se aplic n litigiile privind evacuarea din i!obilele folosite sau dup caz ocupate fr drept de ctre fo"tii locatari sau alte persoane. +2,(n sensul prezentului titlu ter!enii de !ai $os au ur!torul n#eles5 a,loca#iune - orice loca#iune scris sau verbal incluz'nd "i subloca#iunea6 *,locatar - locatarul principal c&iria" sau arenda" sublocatarul sau un cesionar al locatarului indiferent dac persoana care solicit evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dob'nditorul i!obilului6 #,locator - locatorul principal sublocatorul cesionarul "i dob'nditorul i!obilului6 d,i!obil - construc#ia terenul cu sau fr construc#ii !preun cu accesoriile acestora6 e,ocupantul - oricare persoan alta dec't proprietarul sau locatarul care ocup n fapt i!obilul cu sau fr per!isiunea ori ngduin#a proprietarului6 ',proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra i!obilului inclusiv locatarul.

Art) 1020 Cara#terul 'a#ultati% al "ro#edurii


+1,,ecla!antul are alegerea ntre procedura regle!entat de prezentul titlu "i procedura de drept co!un. +2,)e ase!enea dispozi#iile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata c&iriei sau arenzii la plata de despgubiri "i nici altor drepturi nscute n te!eiul contractului sau al legii dup caz. +-,(n cazul artat la alin. (0) pentru realizarea drepturilor "i ndeplinirea obliga#iilor izvor'nd din contract precu! "i a celor prevzute de dispozi#iile legale aplicabile n !aterie partea interesat sub rezerva aplicrii dispozi#iilor art. 1.;0> alin. (:) va putea proceda dup caz potrivit dispozi#iilor referitoare la ordonan#a de plat sau celor privind solu#ionarea cererilor cu valoare redus ori la sesizarea instan#ei co!petente n condi#iile dreptului co!un.

Art) 1021 In(tan.a #om"etent$


Cererile for!ulate n te!eiul prezentului titlu sunt de co!peten#a $udectoriei n circu!scrip#ia creia se afl situat i!obilul ocupat fr drept ori dup caz nc&iriat sau arendat c&iar dac locatarul a prsit i!obilul sau contractul a ncetat.

Art) 1022 Citarea &i #omuni#area a#telor "ro#edurale


+1,@ocatarul "i ocupantul i!obilului sunt socoti#i ca av'nd do!iciliul lor obligatoriu la i!obilul pe care l ocup fr niciun drept. +2,)ac i!obilul este nc&is toate notificrile cita#iile "i celelalte acte de procedur e!ise potrivit dispozi#iilor prezentului titlu vor fi afi"ate la u"a i!obilului.

Art) 102- 1n#etarea lo#a.iunii) Noti'i#area lo#atarului


+1,.tunci c'nd dreptul locatarului de a folosi un i!obil s-a stins ca ur!are a ncetrii loca#iunii prin e%pirarea ter!enului prin ac#iunea locatorului prin neplata c&iriei sau a arenzii precu! "i din orice alt cauz "i locatorul dore"te s intre n posesia i!obilului acesta va notifica locatarul n scris prin inter!ediul e%ecutorului $udectoresc pun'ndu-i n vedere s elibereze "i s-i predea liber i!obilul n ter!en de cel !ult ?; de zile de la data co!unicrii notificrii. +2,)ac loca#iunea este pe durat nedeter!inat denun#area cerut de lege pentru ncetarea contractului va fi considerat "i notificare de evacuare a i!obilului n condi#iile prezentului articol. +-,C'nd loca#iunea este pe durat deter!inat notificarea de evacuare a i!obilului trebuie fcut cu cel pu#in ?; de zile nainte de e%pirarea ter!enului dac prin lege nu se prevede altfel. +/,@ocatarul poate renun#a la notificarea prevzut n prezentul articol prin act scris cuprinz'nd recunoa"terea dreptului locatorului de a recurge i!ediat la procedura prevzut la cap. 11 din prezentul titlu dac loca#iunea nceteaz din orice !otive iar dreptul locatarului este socotit stins.

Art) 102/ Noti'i#area o#u"antului


.tunci c'nd proprietarul unui i!obil dore"te s l evacueze pe ocupantul acestuia dup ce dreptul de a ocupa i!obilul a ncetat proprietarul va notifica n scris ocupantul pun'ndu-i n vedere s elibereze i!obilul pe care l ocup fr niciun drept n ter!en de 9 zile de la co!unicarea notificrii.

CAPITOLUL II Pro#edura de e%a#uare


Art) 1020 E%a#uarea %oluntar$
+1,)ac locatarul sau ocupantul care a fost notificat n condi#iile prezentului titlu a prsit i!obilul locatorul sau proprietarul poate intra n posesia acestuia de drept fr nicio procedur $udiciar de evacuare. (n caz contrar sunt incidente dispozi#iile prezentului capitol. +2,7e prezu! c i!obilul este prsit n caz de ncetare a activit#ii econo!ice ori de ncetare a folosirii i!obilului de ctre locatar sau ocupant ori de ctre persoanele aflate sub controlul lor precu! "i n cazul returnrii c&eilor i!obilului ridicrii ec&ipa!entelor !rfurilor sau altor bunuri !obile din i!obil.

Art) 1022 >e(i6area in(tan.ei


)ac locatarul sau ocupantul notificat n condi#iile prezentului titlu refuz s evacueze i!obilul ori dac locatarul a renun#at la dreptul su de a fi notificat "i a pierdut din orice !otive dreptul de a folosi i!obilul locatorul sau proprietarul va solicita instan#ei s dispun prin &otr're e%ecutorie evacuarea i!ediat a locatarului sau ocupantului din i!obil pentru lips de titlu.

Art) 1027 Pro#edura de <ude#at$) Calea de ata#


+1,Cererea de evacuare se $udec cu citarea pr#ilor n afar de cazul n care evacuarea i!obilului pentru neplata c&iriei sau a arenzii se solicit n baza unui contract care constituie pentru plata acestora titlu e%ecutoriu potrivit legii. +2,Cererea de evacuare se $udec de urgen# n ca!era de consiliu cu dezbateri su!are dac s-a dat cu citarea pr#ilor. +-,(nt'!pinarea nu este obligatorie. +/,)ac s-a solicitat "i plata c&iriei ori a arenzii e%igibile instan#a cu citarea pr#ilor va putea dispune odat cu evacuarea "i obligarea p'r'tului la plata acestora inclusiv a su!elor devenite e%igibile n cursul $udec#ii. +0,3otr'rea de evacuare este e%ecutorie "i poate fi atacat nu!ai cu apel n ter!en de 9 zile de la pronun#are dac s-a dat cu citarea pr#ilor sau de la co!unicare c'nd s-a dat fr citarea lor.

Art) 1028 A"$r$rile "rtului 5n #a6ul <ude#$rii #u #itare


+1,P'r'tul c&e!at n $udecat potrivit procedurii prevzute n prezentul titlu nu poate for!ula cerere reconven#ional de c&e!are n $udecat a altei persoane sau n garan#ie preten#iile sale ur!'nd a fi valorificate nu!ai pe cale separat. +2,P'r'tul poate invoca aprri de fond privind te!einicia !otivelor de fapt "i de drept ale cererii inclusiv lipsa titlului recla!antului.

Art) 1029 Conte(ta.ia la e=e#utare


(!potriva e%ecutrii &otr'rii de evacuare cei interesa#i pot introduce contesta#ie la e%ecutare n condi#iile legii. )ac &otr'rea de evacuare s-a dat fr citarea pr#ilor se vor putea invoca "i aprri de fond.

Art) 10-0 >u("endarea e=e#ut$rii


+1,/%ecutarea &otr'rii de evacuare nu va putea fi suspendat. Cu toate acestea n cazul evacurii pentru neplata c&iriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea e%ecutrii &otr'rii n cadrul contesta#iei la e%ecutare sau a apelului e%ercitat de ctre p'r't nu!ai dac acesta conse!neaz n nu!erar la dispozi#ia creditorului c&iria sau arenda la care a fost obligat su!a stabilit pentru asigurarea ratelor de c&irie sau arend datorate p'n la data cererii de suspendare precu! "i cea aferent ratelor de c&irie sau arend ce ar deveni e%igibile n cursul $udec#ii procesului. +2,7uspendarea nceteaz de drept dac la e%pirarea ter!enului pentru care c&iria sau arenda a fost astfel acoperit debitorul nu cere "i nu depune su!a ce se va fi%a de instan#a de e%ecutare pentru acoperirea unor noi rate n condi#iile prevzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Di("o6i.ii ("e#iale


Art) 10-1 1n#etarea a*u6ului de 'olo(in.$
+1,)ac locatarul nerespect'nd obliga#iile ce i revin privind folosirea nor!al cu pruden# "i diligen# a i!obilului nc&iriat ori arendat ntrebuin#eaz i!obilul n alt scop dec't cel prevzut n contract i !odific structura stabilit prin construc#ie i produce stricciuni ori sv'r"e"te orice alte abuzuri de folosin# el va putea fi obligat prin ordonan# pre"edin#ial dat cu citarea pr#ilor la ncetarea acestor abuzuri "i la restabilirea situa#iei anterioare. +2,)ispozi#iile alin. (1) se aplic n !od corespunztor "i pentru solu#ionarea cererii privind ncetarea oricror abuzuri sv'r"ite de proprietarul care pre$udiciaz folosin#a nor!al a pr#ilor sau instala#iilor aflate n proprietate co!un din i!obilele cu !ai !ulte eta$e sau aparta!ente ori care tulbur buna convie#uire n acel i!obil.

Art) 10-2 E'e#tuarea re"ara.iilor) Re(trn!erea 'olo(in.ei) E%a#uarea


Prin ordonan# pre"edin#ial dat cu citarea pr#ilor locatarul sau c'nd este cazul sublocatarul poate fi obligat la efectuarea repara#iilor necesare ce i revin potrivit legii precu! "i la restr'ngerea folosin#ei spa#iului nc&iriat ori c&iar la evacuarea din acest spa#iu dac aceste !suri se $ustific pentru efectuarea repara#iilor ori lucrrilor prevzute de lege n sarcina locatorului.

Art) 10-- E=aminarea imo*ilului


)ispozi#iile art. 1.;?0 se aplic "i n cazul obligrii locatarului sau dup caz a sublocatarului de a per!ite n condi#iile legii e%a!inarea i!obilului de#inut n loca#iune.

Art) 10-/ Cererile a(o#ia.iilor de "ro"rietari


)ispozi#iile art. 1.;?1 se aplic n !od corespunztor "i pentru solu#ionarea cererii for!ulate de o asocia#ie de proprietari !potriva proprietarilor !e!bri ai acesteia n cazul n care neefectuarea repara#iilor ce sunt n sarcina fiecrui proprietar ori a repara#iilor sau a oricror lucrri la pr#ile sau la instala#iile aflate n coproprietatea acestora ori la spa#iile aflate n proprietate e%clusiv afecteaz folosin#a nor!al a pr#ilor co!une sau a altor spa#ii locative din i!obil precu! "i siguran#a locuirii n acel i!obil.

TITLUL EII u6u#a"iunii

Pro#edura "ri%itoare la 5n(#rierea dre"turilor do*ndite 5n temeiul

Art) 10-0 Domeniul de a"li#are


)ispozi#iile prezentului titlu sunt aplicabile oricror cereri de nscriere n cartea funciar a drepturilor reale i!obiliare dob'ndite n te!eiul uzucapiunii.

Art) 10-2 In(tan.a #om"etent$) Cu"rin(ul #ererii


+1,Cererea de uzucapiune se depune la $udectoria n circu!scrip#ia creia este situat i!obilul. +2,,ecla!antul va arta n cererea de nscriere data de la care posed i!obilul sub nu!e de proprietar te!eiul uzucapiunii faptul dac i!obilul posedat este sau nu nscris n cartea funciar precu! "i nu!ele ori denu!irea vec&iului proprietar sau a succesorului acestuia dac l cunoa"te. +-,@a cerere se vor ane%a5 a,un certificat eliberat de serviciul public co!unitar local de eviden# a persoanelor care atest c titularul dreptului nscris n cartea funciar este decedat precu! "i data decesului sau dup caz un certificat e!is de autoritatea co!petent care atest faptul c persoana $uridic titular a dreptului nscris n cartea funciar "i-a ncetat e%isten#a6

*,un certificat eliberat de ca!era notarilor publici din care s rezulte faptul dac !o"tenirea titularului nscris n cartea funciar a fost sau nu dezbtut iar n caz afir!ativ care sunt persoanele care au cules !o"tenirea respectiv6 #,un certificat eliberat de pri!ria n a crei raz teritorial este situat i!obilul din care s rezulte c acesta nu face parte din do!eniul public al statului sau al unit#ii ad!inistrativ-teritoriale6 d,certificatul de rol fiscal atunci c'nd este cazul6 e,nscrisul constatator al actului $uridic pe care solicitantul "i-a nte!eiat posesia atunci c'nd este cazul6 ',docu!enta#ia te&nic cadastral a i!obilului realizat pe c&eltuiala celui interesat de o persoan fizic sau $uridic autorizat potrivit legii6 !,e%trasul de carte funciar pentru infor!are cu artarea titularului nscris n cartea funciar ori a nscrierii declara#iei de renun#are la proprietate precu! "i a faptului dac i!obilul este sau nu grevat de sarcini eliberat de biroul teritorial de cadastru "i publicitate i!obiliar6 n cazul n care i!obilul nu este nscris n cartea funciar n folosul altei persoane "i nici grevat de sarcini un certificat e!is de acela"i birou care atest acest fapt inclusiv faptul c nu a fost alocat un nu!r cadastral pentru nscrierea i!obilului6 3,lista cuprinz'nd nu!ele prenu!ele "i do!iciliul a cel pu#in 0 !artori.

Art) 10-7 Pro#edura de <ude#at$) C$ile de ata#


+1,)up depunerea cererii instan#a dispune prin nc&eiere citarea titularului dreptului nscris n cartea funciar sau a succesorilor acestuia dac sunt cunoscu#i precu! "i e!iterea unei so!a#ii "i afi"area acesteia la i!obilul n litigiu la sediul instan#ei al biroului teritorial de cadastru "i publicitate i!obiliar "i la sediul pri!riei n raza creia se afl i!obilul precu! "i publicarea ei n dou ziare de larg rsp'ndire dintre care cel pu#in unul de circula#ie na#ional. +2,.fi"ele "i publica#ia vor cuprinde5 a,denu!irea instan#ei care a e!is so!a#ia nu!rul "i data nc&eierii prin care s-a dispus e!iterea6 *,nu!ele prenu!ele sau denu!irea posesorului "i do!iciliul sau dup caz sediul acestuia6 #,precizarea c acesta invoc dob'ndirea propriet#ii sau a unui alt drept real prin uzucapiune6 d,indicarea precis a i!obilului cu adresa po"tal "i dac este cazul cu nu!r cadastral sau topografic "i a nu!rului de carte funciar iar n lipsa acestora cu precizarea vecint#ilor6 e,so!a#ia ctre to#i cei interesa#i s fac opozi#ie cu precizarea c n caz contrar n ter!en de = luni de la e!iterea celei din ur! publica#ii se va trece la $udecarea cererii. +-,C&eltuielile necesare efecturii for!alit#ilor de afi"are "i publicare sunt n sarcina recla!antului. +/,(ndeplinirea acestor for!alit#i va fi constatat ntr-un proces-verbal ntoc!it de grefier ce se va depune la dosarul cauzei. +0,)ac nu s-au fcut opozi#ii n ter!enul prevzut la alin. (0) lit. e) sau dac cel nscris n cartea funciar este decedat ori "ia ncetat e%isten#a $uridic sau a renun#at la proprietate instan#a se va pronun#a n ca!era de consiliu dup ascultarea recla!antului "i a !artorilor "i verificarea ndeplinirii condi#iilor cerute de lege pentru dob'ndirea dreptului recla!at n te!eiul uzucapiunii prin nc&eiere dat fr citarea pr#ilor. +2,)ac s-au for!ulat opozi#ii la cererea de uzucapiune acestea vor fi co!unicate recla!antului pentru a for!ula nt'!pinare potrivit dispozi#iilor de drept co!un. )up pri!irea nt'!pinrii se va fi%a ter!en pentru solu#ionarea cererii de nscriere cu citarea recla!antului "i a oponen#ilor crora li se va co!unica "i c'te o copie de pe cererea de nscriere "i nt'!pinarea depus de recla!ant. +7,(n a!bele cazuri instan#a va cerceta dac sunt ndeplinite cerin#ele prevzute de Codul #i%il pentru dob'ndirea dreptului recla!at n te!eiul uzucapiunii. +8,(nc&eierea sau dup caz &otr'rea este supus nu!ai apelului.

Art) 10-8 1n(#rierea 5n #artea 'un#iar$ a dre"tului u6u#a"at


+1,,ecla!antul va putea cere nscrierea provizorie a dreptului ce a uzucapat n te!eiul nc&eierii date potrivit art. 1.;?> alin. (9) sau dup caz al &otr'rii $udectore"ti de pri! instan# prin care s-a ad!is cererea de nscriere nainte de r!'nerea definitiv a acesteia. -ustificarea nscrierii provizorii se va face pe baza nc&eierii sau dup caz a &otr'rii $udectore"ti r!as definitiv. +2,(n toate cazurile registratorul de carte funciar nu va putea dispune nscrierea dreptului n te!eiul uzucapiunii dac acesta a fost intabulat sau nscris provizoriu n folosul unei alte persoane c&iar dup !plinirea ter!enului de uzucapiune6 n cazul n care s-a fcut nu!ai o notare se va putea dispune nscrierea dreptului fr ca nscrierea s fie opozabil celui care a cerut notarea. +-,,ecla!antul este considerat proprietar de la data nscrierii n condi#iile legii n cartea funciar a dreptului de proprietate dob'ndit n te!eiul uzucapiunii.

TITLUL EIII Pro#edura re'a#erii 5n(#ri(urilor &i 3ot$rrilor di("$rute


Art) 10-9 Re'a#erea do(arelor (au 5n(#ri(urilor 5n #au6ele 5n #ur( de (olu.ionare
+1,)osarele sau nscrisurile privitoare la o pricin n curs de $udecat disprute n orice !od se pot reface de ns"i instan#a nvestit cu $udecarea cauzei. +2,(n scopul prevzut la alin. (1) instan#a va fi%a ter!en c&iar din oficiu cit'nd pr#ile "i dup caz !artorii "i e%per#ii6 va cere copii de pe nscrisurile ce i-au fost tri!ise de autorit#i "i de care pr#ile s-au folosit sau de pe nscrisurile depuse de pr#i dispun'nd totodat s se scoat din registrele instan#ei toate datele privitoare la nscrisurile ce se refac. +-,Pot servi la refacerea dosarului copiile legalizate de pe nscrisurile disprute ce se afl n posesia pr#ilor ori a altor persoane sau a autorit#ilor. +/,(nc&eierea nu va putea fi atacat dec't odat cu fondul. +0,(nscrisurile refcute #in locul originalelor p'n la gsirea acestora.

Art) 10/0 Re'a#erea 3ot$rrilor di("$rute

+1,)ac dosarul sau nscrisurile disprute priveau o pricin n care se pronun#ase o &otr're aceast &otr're se va reface de ctre instan#a care a pronun#at-o dup cel de-al doilea e%e!plar al &otr'rii pstrat la !ap iar dac "i acel e%e!plar ar fi disprut vor putea servi la refacere copiile legalizate de pe &otr're ce s-au ncredin#at pr#ilor sau altor persoane. +2,(n acest scop instan#a va putea s dispun din oficiu s se fac publica#ii ntr-un ziar de larg rsp'ndire cu invita#ia ca orice posesor al unei copii de pe &otr're s o depun la grefa instan#ei care a ordonat publica#ia. +-,)ac &otr'rea nu se poate reface pe calea artat la alin. (1) "i (0) se va trece la refacerea ei de ctre instan#a care a pronun#at-o potrivit dispozi#iilor art. 1.;?9. +/,(n situa#ia n care dosarul inclusiv &otr'rea nu se pot reface nici potrivit alin. (?) iar cauza se afl n apel instan#a de apel va $udeca din nou pricina n fond. Pentru $udecata din nou a cauzei pr#ile sunt obligate s fac dovada c ntre ele a e%istat litigiul ce face obiectul re$udecrii "i c acesta a fost solu#ionat prin &otr're $udectoreasc. )ovada se va face cu orice nscrisuri sau e%trase din registrele ori din alte eviden#e ale instan#ei $udectore"ti sau ale altor autorit#i. +0,C'nd procesul se afl n recurs iar dosarul inclusiv &otr'rile date n pri! instan# sau apel nu pot fi refcute nici potrivit alin. (?) instan#a de recurs va tri!ite cauza instan#ei de apel pentru a proceda potrivit alin. (:). +2,)ac n cursul $udecrii a fost gsit &otr'rea disprut cererea de refacere va fi respins. +7,)ac ulterior $udecrii cererii de refacere &otr'rea disprut a fost gsit &otr'rea refcut potrivit prevederilor alin. (?) (:) "i (9) va fi anulat de ctre instan#a care a pronun#at-o.

Art) 10/1 Re'a#erea 3ot$rrilor de'initi%e


)ispozi#iile art. 1.;?9 "i 1.;:; se aplic n !od corespunztor "i n cazul n care se solicit refacerea unei &otr'ri definitive.

TITLUL EIV Cau.iunea <udi#iar$


Art) 10/2 >ta*ilirea #au.iunii &i de"unerea ei
+1,C'nd legea prevede darea unei cau#iuni su!a datorat de parte cu acest titlu se stabile"te de ctre instan# n condi#iile legii "i se depune la Brezoreria 7tatului la C/C CanK - 7... sau la orice alt institu#ie de credit care efectueaz astfel de opera#iuni pe nu!ele pr#ii respective la dispozi#ia instan#ei sau dup caz a e%ecutorului $udectoresc. +2,)ac legea nu prevede altfel cau#iunea nu va reprezenta !ai !ult de 0;L din valoarea obiectului cererii iar n cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil n bani nu va putea dep"i su!a de 1;.;;; lei.

Art) 10/- De"unerea 5n numerar (au 5n in(trumente 'inan#iare


+1,Cau#iunea se depune de regul n nu!erar. +2,@a cererea debitorului cau#iunii "i dac partea n favoarea creia se depune declar n !od e%pres c este de acord cau#iunea va putea consta "i n instru!ente financiare care pot servi ca instru!ente de plat. Cu toate acestea acordul pr#ii nu este necesar n cazul titlurilor e!ise de stat sau de unit#ile ad!inistrativ-teritoriale. +-,4aloarea instru!entelor financiare prevzute la alin. (0) este aceea artat n cuprinsul lor.

Art) 10// O'erirea de !aran.ii reale


+1,7ub rezerva acceptrii e%prese de ctre beneficiar se poate oferi cau#iune "i un drept de ipotec i!obiliar sau !obiliar ori o crean# ipotecar dac valoarea acesteia este cel pu#in egal cu valoarea cau#iunii stabilite de instan# n condi#iile legii. +2,C'nd s-a acceptat cu titlu de cau#iune un drept de ipotec instan#a va dispune din oficiu intabularea acestuia sau dup caz nregistrarea la .r&iva /lectronic de Iaran#ii ,eale Aobiliare. +-,Cau#iunea care const ntr-o crean# ipotecar produce efecte din !o!entul nscrierii sau notrii rangului n cartea funciar sau dup caz n .r&iva /lectronic de Iaran#ii ,eale Aobiliare. (nscrierea sau dup caz notarea se va dispune de ctre instan# din oficiu. +/,C'nd cau#iunea nu !ai este necesar instan#a va ordona din oficiu radierea nscrierilor fcute.

Art) 10/0 Adu#erea unui !arant


+1,@a cererea debitorului cau#iunii instan#a poate ncuviin#a cu acordul e%pres al beneficiarului cau#iunii ca n locul bunurilor artate la art. 1.;:0-1.;:: s fie adus un garant. +2,(n cazul prevzut la alin. (1) instan#a va stabili cu citarea pr#ilor un ter!en la care garantul s fie nf#i"at. +-,)ac garantul este ncuviin#at de instan# el va da n fa#a acesteia ori prin nscris autentic depus la dosarul cauzei o declara#ie c este de acord s garanteze p'n la nivelul su!ei stabilite de instan#.

Art) 10/2 Indi("oni*ili6area #au.iunii


C'nd cau#iunea a fost depus n nu!erar sau n instru!ente financiare ea nu poate fi ur!rit de creditorii depuntorului dec't n !sura n care ur!eaz a-i fi restituit acestuia. )e ase!enea cau#iunea nu va putea fi ur!rit nici de creditorii depozitarului.

Art) 10/7 Pro#edura de (ta*ilire a #au.iunii


+1,)ac prin lege nu se prevede altfel instan#a va cita pr#ile n ter!en scurt n ca!era de consiliu "i va stabili de urgen# cau#iunea. +2,1nstan#a se pronun# printr-o nc&eiere care poate fi atacat odat cu &otr'rea prin care s-a dispus asupra cau#iunii. +-,C'nd e%ist urgen# instan#a va putea stabili cau#iunea "i fr citarea pr#ilor. (n acest caz cau#iunea se va depune nu!ai n nu!erar ntr-un ter!en stabilit de instan#. )ebitorului cau#iunii i va fi co!unicat nc&eierea prin care cau#iunea a fost stabilit de la data acestei co!unicri ncep'nd a curge ter!enul pentru plata cau#iunii. +/,8edepunerea cau#iunii n ter!enul prevzut la alin. (?) atrage desfiin#area de drept a !surilor n legtur cu care s-a dispus stabilirea cau#iunii.

Art) 10/8 1nlo#uirea #au.iunii 5n numerar


Cel care a depus cau#iunea n nu!erar va putea cere ulterior ca n condi#iile stabilite de prezentul titlu su!a n nu!erar s fie nlocuit cu alte bunuri ori prin aducerea unui garant. (n acest caz dispozi#iile art. 1.;:> alin. (1) "i (0) r!'n aplicabile.

Art) 10/9 Re(tituirea #au.iunii


+1,Cau#iunea depus se va restitui la cerere dup solu#ionarea prin &otr're definitiv a procesului n legtur cu care s-a stabilit cau#iunea respectiv dup ncetarea efectelor !surii pentru care aceasta s-a depus. +2,Cau#iunea se restituie celui care a depus-o n !sura n care asupra acesteia cel ndrept#it nu a for!ulat cerere pentru plata despgubirii cuvenite p'n la !plinirea unui ter!en de ?; de zile de la data r!'nerii definitive a &otr'rii sau dup caz de la data ncetrii efectelor !surii prevzute la alin. (1). Cu toate acestea cau#iunea se restituie de ndat dac partea interesat declar n !od e%pres c nu ur!re"te obligarea celui care a depus-o la despgubiri pentru pre$udiciile cauzate prin ncuviin#area !surii pentru care aceasta s-a depus. +-,1nstan#a se pronun# asupra cererii de restituire a cau#iunii cu citarea pr#ilor printr-o nc&eiere supus nu!ai recursului la instan#a ierar&ic superioar. (n cazul n care nc&eierea a fost pronun#at de una dintre sec#iile (naltei Cur#i de Casa#ie "i -usti#ie recursul este de co!peten#a Co!pletului de 9 $udectori. (n toate cazurile recursul este suspensiv de e%ecutare. +/,)ac cererea pentru care s-a depus cau#iunea a fost respins instan#a va dispune din oficiu "i restituirea cau#iunii.

CARTEA VII Pro#e(ul #i%il interna.ional


Art) 1000 Domeniul de a"li#are
)ispozi#iile prezentei cr#i se aplic proceselor de drept privat cu ele!ente de e%traneitate n !sura n care prin tratatele interna#ionale la care ,o!'nia este parte prin dreptul *niunii /uropene sau prin legi speciale nu se prevede altfel.

TITLUL I Com"eten.a interna.ional$ a in(tan.elor romne


CAPITOLUL I Di("o6i.ii !enerale
Art) 1001 Com"eten.a 5ntemeiat$ "e domi#iliul (au (ediul "rtului
+1,7ub rezerva situa#iilor n care legea dispune altfel instan#ele ro!'ne sunt co!petente dac p'r'tul are do!iciliul iar n lipsa do!iciliului re"edin#a obi"nuit respectiv sediul principal iar n lipsa sediului principal un sediu secundar sau fondul de co!er# pe teritoriul ,o!'niei la data introducerii cererii. +2,C'nd e%ist !ai !ul#i p'r'#i instan#ele ro!'ne sunt co!petente dac unul dintre ace"tia se afl n situa#ia prevzut la alin. (1) n afar de cazul c'nd cererea a fost fcut nu!ai cu scopul de a-l sustrage pe un p'r't de la $urisdic#ia do!iciliului ori re"edin#ei obi"nuite sau dup caz a sediului principal ori secundar situat n strintate. +-,1nstan#ele ro!'ne sunt de ase!enea co!petente pentru a $udeca orice cerere privind activitatea la sediul secundar al unei persoane $uridice neav'nd sediul principal n ,o!'nia c'nd acest sediu secundar este situat n ,o!'nia la data introducerii cererii.

Art) 1002 Proro!area %oluntar$ de #om"eten.$ 5n 'a%oarea in(tan.ei romne


+1,C'nd n !aterii av'nd ca obiect drepturi de care ele dispun liber confor! legii ro!'ne pr#ile au convenit valabil co!peten#a instan#elor ro!'ne de a $udeca litigii actuale sau eventuale privind ase!enea drepturi instan#ele ro!'ne sunt singurele co!petente. +2,Cu e%cep#ia cazurilor n care prin lege se dispune altfel instan#a ro!'n n fa#a creia p'r'tul este c&e!at r!'ne co!petent de a $udeca cererea for!ulat dac el nu ridic e%cep#ia de neco!peten# la pri!ul ter!en la care pr#ile au fost legal citate. +-,(n situa#iile prevzute la alin. (1) "i (0) instan#a ro!'n sesizat poate respinge cererea c'nd din ansa!blul circu!stan#elor rezult c litigiul nu prezint nicio legtur se!nificativ cu ,o!'nia.

Art) 100- Ale!erea 'orului


+1,(n !aterie patri!onial pr#ile pot conveni asupra instan#ei co!petente s $udece un litigiu actual sau eventual izvor'nd dintr-un raport cu ele!ente de e%traneitate. Conven#ia poate fi nc&eiat prin nscris telegra! tele% telecopiator sau orice alt !i$loc de co!unicare ce per!ite a-i stabili proba printr-un te%t. (n lips de stipula#ie contrar co!peten#a forului ales este e%clusiv. +2,.legerea instan#ei este fr efect dac ea conduce la lipsirea n !od abuziv a uneia dintre pr#i de protec#ia pe care i-o asigur o instan# prevzut de legea ro!'n. )e ase!enea alegerea este fr efect c'nd instan#a aleas este strin iar litigiul este de co!peten#a e%clusiv a instan#elor ro!'ne precu! "i c'nd instan#a aleas este ro!'n iar litigiul este de co!peten#a e%clusiv a unei instan#e strine. +-,1nstan#a aleas nu se poate declara neco!petent dac5 a,una dintre pr#i are do!iciliulEre"edin#a obi"nuit respectiv un sediu secundar n circu!scrip#ia acestei instan#e6 *,dreptul aplicabil litigiului confor! dreptului interna#ional privat ro!'n este legea ro!'n.

Art) 100/ E=#e".ia de ar*itra<


)ac pr#ile au nc&eiat o conven#ie de arbitra$ viz'nd un litigiu arbitrabil confor! legii ro!'ne instan#a ro!'n sesizat "i va declina co!peten#a cu e%cep#ia situa#iilor n care5 a,p'r'tul nu a invocat e%cep#ia de arbitra$ p'n la pri!ul ter!en la care a fost legal citat6 *,instan#a constat c respectiva conven#ie de arbitra$ este caduc sau inoperant6 #,tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu poate fi dese!nat din !otive vdit i!putabile p'r'tului.

Art) 1000 Aorul de ne#e(itate


+1,1nstan#a ro!'n de la locul cu care cauza prezint o legtur suficient devine co!petent s solu#ioneze cauza de"i legea nu prevede co!peten#a instan#elor ro!'ne dac se dovede"te c nu este posibil introducerea unei cereri n strintate sau c nu se poate pretinde n !od rezonabil ca ea s fie introdus n strintate. +2,(n situa#iile prevzute la alin. (1) dac cererea este for!ulat de un cet#ean ro!'n sau apatrid do!iciliat n ,o!'nia ori de o persoan $uridic de na#ionalitate ro!'n co!peten#a instan#ei ro!'ne este obligatorie.

Art) 1002 Veri'i#area #om"eten.ei interna.ionale

+1,1nstan#a sesizat verific din oficiu co!peten#a sa interna#ional proced'nd confor! regulilor interne privind co!peten#a iar dac stabile"te c nu este co!petent nici ea nici o alt instan# ro!'n respinge cererea ca nefiind de co!peten#a $urisdic#iei ro!'ne sub rezerva aplicrii prevederilor art. 1.;99. +2,8eco!peten#a interna#ional a instan#ei ro!'ne poate fi invocat n orice stare a procesului c&iar "i direct n cile de atac.

Art) 1007 Com"eten.a intern$


+1,C'nd instan#ele ro!'ne sunt co!petente potrivit dispozi#iilor cr#ii de fa# co!peten#a se deter!in confor! regulilor din prezentul cod "i dup caz a celor prevzute n legi speciale. +2,)ac n aplicarea prevederilor alin. (1) nu se poate identifica instan#a co!petent s $udece cauza cererea va fi ndreptat ur!'nd regulile de co!peten# !aterial la -udectoria 7ectorului 1 al !unicipiului Cucure"ti respectiv la Bribunalul Cucure"ti.

Art) 1008 C3e(tiunile "reliminare


1nstan#a ro!'n sesizat $udec pe cale incidental c&estiunile care nu intr n co!peten#a sa dar a cror solu#ionare este necesar pentru a decide asupra cererii principale.

Art) 1009 Cererile in#identale


1nstan#a co!petent s $udece cererea originar este de ase!enea co!petent s $udece5 a,cererile de interven#ie cu e%cep#ia cazurilor c'nd ase!enea cereri ar fi fost for!ulate nu!ai pentru a-l sustrage pe intervenient de la $urisdic#ia nor!al co!petent6 *,cererea reconven#ional.

Art) 1020 M$(urile "ro%i6orii4 #on(er%atorii &i de e=e#utare


(n situa#ii de urgen# instan#a ro!'n este de ase!enea co!petent s dispun !suri provizorii conservatorii "i de e%ecutare privind persoane sau bunuri aflate n ,o!'nia la data introducerii cererii c&iar dac potrivit dispozi#iilor cr#ii de fa# ea nu ar fi co!petent s $udece fondul.

Art) 1021 Liti("enden.a interna.ional$


+1,C'nd o cerere este pendinte n fa#a unei instan#e strine "i este previzibil c &otr'rea strin va fi susceptibil de recunoa"tere sau de e%ecutare n ,o!'nia instan#a ro!'n sesizat ulterior cu o cerere ntre acelea"i pr#i av'nd acela"i obiect "i aceea"i cauz poate suspenda $udecata p'n la pronun#area &otr'rii de ctre $urisdic#ia strin. 1nstan#a ro!'n va respinge cererea c'nd &otr'rea strin pronun#at este susceptibil de a fi recunoscut confor! dispozi#iilor prezentei cr#i. +2,(n cazul suspendrii prevzut la alin. (1) dac $urisdic#ia strin se declar neco!petent sau dac &otr'rea strin pronun#at nu este susceptibil de a fi recunoscut n ,o!'nia instan#a ro!'n repune procesul pe rol la cererea pr#ii interesate. +-,<aptul c o cauz este sau nu pendinte n fa#a $urisdic#iei strine se deter!in confor! legii statului n care are loc procesul.

Art) 1022 Cone=itatea interna.ional$


C'nd instan#a ro!'n este sesizat cu $udecarea unei cereri ea este co!petent s $udece "i cererea care este legat de cea dint'i printr-un raport at't de str'ns nc't e%ist interesul pentru cercetarea "i $udecarea acestora n acela"i ti!p cu scopul de a evita solu#ii care nu ar putea fi conciliate dac cererile ar fi $udecate separat.

Art) 102- Termenele


C'nd o persoan aflat n strintate trebuie s respecte un ter!en procedural n fa#a autorit#ilor $udiciare sau ad!inistrative ro!'ne este suficient ca cererea sa s parvin n ulti!a zi a ter!enului la o reprezentan# diplo!atic sau consular ro!'n.

CAPITOLUL II Di("o6i.ii ("e#iale de #om"eten.$ interna.ional$ a in(tan.elor romne


Art) 102/ Com"eten.a "er(onal$ e=#lu(i%$
1nstan#ele ro!'ne sunt e%clusiv co!petente s $udece litigii cu ele!ente de e%traneitate din sfera statutului personal referitoare la5 1)acte de stare civil ntoc!ite n ,o!'nia privind persoane do!iciliate n ,o!'nia "i care sunt cet#eni ro!'ni sau apatrizi6 2)ncuviin#area adop#iei dac cel ce ur!eaz a fi adoptat do!iciliaz n ,o!'nia "i este cet#ean ro!'n sau apatrid6 -)tutela "i curatela pentru protec#ia unei persoane cu do!iciliul n ,o!'nia care este cet#ean ro!'n sau apatrid6 /)punerea sub interdic#ie $udectoreasc a unei persoane cu do!iciliul n ,o!'nia6 0)desfacerea nulitatea sau anularea cstoriei precu! "i alte litigii ntre so#i cu e%cep#ia celor referitoare la i!obile situate n strintate dac la data introducerii cererii a!bii so#i do!iciliaz n ,o!'nia "i unul dintre ei este cet#ean ro!'n sau apatrid6 2)procese ntre persoane cu do!iciliul n strintate referitoare la acte sau fapte de stare civil nregistrate n ,o!'nia dac cel pu#in una dintre pr#i este cet#ean ro!'n.

Art) 1020 Com"eten.a e=#lu(i%$ 5n materia unor a#.iuni "atrimoniale


1nstan#ele ro!'ne sunt e%clusiv co!petente s $udece litigii cu ele!ente de e%traneitate referitoare la5 1)i!obile situate pe teritoriul ,o!'niei6 2)bunuri lsate n ,o!'nia de defunctul cu ulti!ul do!iciliu n ,o!'nia6 -)contracte nc&eiate cu consu!atori av'nd do!iciliul sau re"edin#a obi"nuit n ,o!'nia pentru presta#ii de consu! curent destinate uzului personal sau fa!ilial al consu!atorului "i fr legtur cu activitatea profesional sau co!ercial a acestuia dac5 a,furnizorul a pri!it co!anda n ,o!'nia6

*,nc&eierea contractului a fost precedat n ,o!'nia de o ofert sau o publicitate "i consu!atorul a ndeplinit actele necesare nc&eierii contractului.

Art) 1022 Com"eten.a "re'eren.ial$ a in(tan.elor romne


+1,1nstan#ele $udectore"ti ro!'ne sunt co!petente s $udece "i litigiile n care5 1)recla!antul din cererea privind obliga#ia de ntre#inere are do!iciliul n ,o!'nia6 2)locul unde a luat na"tere sau trebuia e%ecutat fie "i nu!ai n parte o obliga#ie contractual se afl n ,o!'nia6 -)locul unde a intervenit un fapt $uridic din care decurg obliga#ii e%tracontractuale sau se produc efectele acestuia se afl n ,o!'nia6 /)sta#ia feroviar sau rutier ori portul sau aeroportul de !barcareEncrcare sau debarcareEdescrcare a pasagerilor sau !rfii transportate se afl n ,o!'nia6 0)bunul asigurat sau locul producerii eveni!entului asigurat se afl n ,o!'nia6 2)ulti!ul do!iciliu al defunctului se afl n ,o!'nia rezervat fiind co!peten#a e%clusiv pentru i!obilele lsate de acesta n strintate. +2,1nstan#ele $udectore"ti ro!'ne sunt de ase!enea co!petente s $udece5 1)procese referitoare la ocrotirea !inorului sau persoanei puse sub interdic#ie $udectoreasc cet#ean ro!'n cu do!iciliul n strintate6 2)declararea $udectoreasc a !or#ii unui cet#ean ro!'n c&iar dac acesta se afl n strintate la data c'nd a intervenit dispari#ia. P'n la luarea unor !suri provizorii de ctre instan#a ro!'n r!'n valabile !surile provizorii dispuse de instan#a strin6 -)procese referitoare la ocrotirea n strintate a propriet#ii intelectuale a unei persoane do!iciliate n ,o!'nia cet#ean ro!'n sau apatrid rezervat fiind o conven#ie de alegere a forului6 /)procese ntre strini dac ace"tia au convenit e%pres astfel iar raporturile $uridice privesc drepturi de care ei pot dispune n legtur cu bunuri sau interese ale persoanelor din ,o!'nia6 0)procese referitoare la aborda$ul navelor sau coliziunea aeronavelor precu! "i cele referitoare la asisten#a sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri n !area liber ori ntr-un spa#iu nesupus suveranit#ii vreunui stat dac5 a,nava sau aeronava arboreaz pavilionul ro!'n sau dup caz este n!atriculat n ,o!'nia6 *,locul de destina#ie sau pri!ul port ori aeroport unde nava sau aeronava a a$uns se gse"te pe teritoriul ,o!'niei6 #,nava sau aeronava a fost sec&estrat n ,o!'nia6 d,p'r'tul are do!iciliul sau re"edin#a obi"nuit n ,o!'nia6 2)procese privind rspunderea civil pentru pre$udiciile cauzate de produse originare din ,o!'nia indiferent de cet#enia victi!ei de locul survenirii accidentului sau locul producerii pre$udiciului.

Art) 1027 Con%en.iile ino"erante


Pentru situa#iile prevzute la art. 1.;=: "i 1.;=9 conven#ia de alegere a forului altul dec't instan#a ro!'n este inoperant.

TITLUL II Le!ea a"li#a*il$ 5n "ro#e(ul #i%il interna.ional


CAPITOLUL I Ca"a#itatea &i dre"turile "$r.ilor 5n "ro#e(
Art) 1028 Ca"a#itatea "ro#e(ual$
+1,Capacitatea procesual a fiecreia dintre pr#ile n proces este guvernat de legea sa na#ional. +2,Capacitatea procesual a apatridului este guvernat de legea ro!'n.

Art) 1029 Condi.ia (tr$inului


+1,Persoanele fizice "i persoanele $uridice strine au n condi#iile legii n fa#a instan#elor ro!'ne acelea"i drepturi "i obliga#ii procesuale ca "i cet#enii ro!'ni respectiv persoanele $uridice ro!'ne. +2,Cet#enii strini beneficiaz n fa#a instan#elor ro!'ne n procesele civile interna#ionale de scutiri "i reduceri de ta%e "i alte c&eltuieli de procedur precu! "i de asisten# $udiciar gratuit n aceea"i !sur "i n acelea"i condi#ii ca "i cet#enii ro!'ni sub condi#ia reciprocit#ii cu statul de cet#enie sau de do!iciliu al solicitantului.

Art) 1070 >#utirea de #au.iunea <udi#iar$


7ub condi#ia reciprocit#ii recla!antul cet#ean strin sau persoan $uridic de na#ionalitate strin nu poate fi #inut s depun cau#iune sau obligat la vreo alt garan#ie pentru !otivul c este strin sau nu are do!iciliul ori sediul n ,o!'nia.

Art) 1071 Curatorul ("e#ial


(n situa#iile n care reprezentarea ori asistarea strinului lipsit de capacitate sau cu capacitate de e%erci#iu restr'ns nu a fost asigurat confor! legii sale na#ionale iar din aceast cauz $udecata procesului nt'rzie instan#a i va putea nu!i n !od provizoriu un curator special.

Art) 1072 Re!ulile a"li#a*ile a"atri6ilor


Prevederile art. 1.;=D-1.;>1 se aplic n !od corespunztor apatrizilor fr a fi cerut condi#ia reciprocit#ii.

CAPITOLUL II Le!ea a"li#a*il$ 5n materie "ro#edural$


Art) 107- Le!ea 'orului
(n procesul civil interna#ional instan#a aplic legea procesual ro!'n sub rezerva unor dispozi#ii e%prese contrare.

Art) 107/ Cali'i#area


Calificarea unei proble!e ca fiind de drept procesual sau de drept substan#ial se face confor! legii ro!'ne sub rezerva institu#iilor $uridice fr corespondent n dreptul ro!'n.

Art) 1070 Calitatea "ro#e(ual$ &i #ali'i#area "reten.iei


Calitatea procesual a pr#ilor obiectul "i cauza ac#iunii n procesul civil interna#ional se stabilesc confor! legii care guverneaz fondul raportului $uridic dedus $udec#ii.

Art) 1072 Pro*ele


+1,Ai$loacele de prob pentru dovedirea unui act $uridic "i for#a probant a nscrisului constatator sunt cele prevzute de legea convenit de pr#i c'nd legea locului nc&eierii actului $uridic le acord aceast libertate. (n lipsa acestei libert#i sau c'nd pr#ile n-au uzat de ea se aplic legea locului nc&eierii actului $uridic. +2,Proba#iunea faptelor este supus legii locului unde ele s-au produs ori au fost sv'r"ite. +-,Cu toate acestea legea ro!'n este aplicabil dac ea ad!ite "i alte !i$loace de prob dec't cele prevzute de legile stabilite confor! prevederilor alin. (1) "i (0). @egea ro!'n se aplic "i n cazul n care ea accept proba cu !artori "i cu prezu!#ii ale $udectorului c&iar "i n situa#iile n care aceste !i$loace de prob n-ar fi ad!isibile confor! legii strine declarate aplicabile. +/,Proba strii civile "i puterea doveditoare a actelor de stare civil sunt guvernate de legea locului unde a fost ntoc!it nscrisul invocat. +0,.d!inistrarea probelor n procesul civil interna#ional este guvernat de legea ro!'n.

Art) 1077 Aormalit$.ile de "u*li#itate


+1,<or!alit#ile de nregistrare "i publicitate efectele lor "i autorit#ile abilitate s instru!enteze sunt cele prevzute de dreptul #rii unde opera#iunea a avut loc. +2,(n !aterie i!obiliar se aplic legea locului unde este situat i!obilul.

Art) 1078 A#tele o'i#iale "u*li#e


+1,.ctele publice ntoc!ite sau legalizate de o autoritate strin sau de un agent public strin pot fi produse n fa#a instan#elor ro!'ne nu!ai dac sunt supralegalizate pe cale ad!inistrativ ierar&ic n statul de origine "i apoi de !isiunea diplo!atic sau oficiul consular ro!'n pentru certificarea autenticit#ii se!nturilor "i sigiliului aplicate pe acestea. +2,7upralegalizarea pe cale ad!inistrativ este supus procedurii stabilite de statul de origine al actului ur!at de supralegalizarea efectuat fie de ctre !isiunea diplo!atic ro!'n sau oficiul consular ro!'n din acest stat fie de ctre !isiunea diplo!atic sau oficiul consular n ,o!'nia ale statului de origine "i n continuare n oricare dintre cele dou situa#ii de ctre Ainisterul .facerilor /%terne. +-,7cutirea de supralegalizare este per!is n te!eiul legii al unui tratat interna#ional la care ,o!'nia este parte sau pe baz de reciprocitate. +/,7upralegalizarea actelor ntoc!ite sau legalizate de instan#ele ro!'ne se face din partea autorit#ilor ro!'ne de ctre Ainisterul -usti#iei "i Ainisterul .facerilor /%terne n aceast ordine.

TITLUL III E'i#a#itatea 3ot$rrilor (tr$ine


Art) 1079 No.iunea
(n sensul prezentului titlu ter!enul de &otr'ri strine se refer la actele de $urisdic#ie contencioas sau necontencioas ale instan#elor $udectore"ti cele notariale sau ale oricror autorit#i co!petente dintr-un stat ne!e!bru al *niunii /uropene.

CAPITOLUL I Re#unoa&terea 3ot$rrilor (tr$ine


Art) 1080 Re#unoa&terea de "lin dre"t
3otr'rile strine sunt recunoscute de plin drept n ,o!'nia dac se refer la statutul personal al cet#enilor statului unde au fost pronun#ate sau dac fiind pronun#ate ntr-un stat ter# au fost recunoscute !ai nt'i n statul de cet#enie al fiecrei pr#i ori n lips de recunoa"tere au fost pronun#ate n baza legii deter!inate ca aplicabil confor! dreptului interna#ional privat ro!'n nu sunt contrarii ordinii publice de drept interna#ional privat ro!'n "i a fost respectat dreptul la aprare.

Art) 1081 Condi.iile re#unoa&terii


+1,3otr'rile referitoare la alte procese dec't cele prevzute la art. 1.;D; pot fi recunoscute n ,o!'nia spre a beneficia de puterea lucrului $udecat dac sunt ndeplinite cu!ulativ ur!toarele condi#ii5 a,&otr'rea este definitiv potrivit legii statului unde a fost pronun#at6 *,instan#a care a pronun#at-o a avut potrivit legii statului de sediu co!peten#a s $udece procesul fr ns a fi nte!eiat e%clusiv pe prezen#a p'r'tului ori a unor bunuri ale sale fr legtur direct cu litigiul n statul de sediu al respectivei $urisdic#ii. #,e%ist reciprocitate n ceea ce prive"te efectele &otr'rilor strine ntre ,o!'nia "i statul instan#ei care a pronun#at &otr'rea. +2,)ac &otr'rea a fost pronun#at n lipsa pr#ii care a pierdut procesul ea trebuie s constate de ase!enea c pr#ii n cauz i-a fost n!'nat n ti!p util at't cita#ia pentru ter!enul de dezbateri n fond c't "i actul de sesizare a instan#ei "i c i s-a dat posibilitatea de a se apra "i de a e%ercita calea de atac !potriva &otr'rii. +-,Caracterul nedefinitiv al &otr'rii strine decurg'nd din o!isiunea citrii persoanei care nu a participat la proces n fa#a instan#ei strine poate fi invocat nu!ai de ctre acea persoan.

Art) 1082 Moti%ele de re'u6 al re#unoa&terii


+1,,ecunoa"terea &otr'rii strine poate fi refuzat pentru oricare dintre ur!toarele cazuri5 a,&otr'rea este !anifest contrar ordinii publice de drept interna#ional privat ro!'n6 aceast inco!patibilitate se apreciaz #in'ndu-se sea!a n special de intensitatea legturii cauzei cu ordinea $uridic ro!'n "i de gravitatea efectului astfel produs6 *,&otr'rea pronun#at ntr-o !aterie n care persoanele nu dispun liber de drepturile lor a fost ob#inut cu scopul e%clusiv de a sustrage cauza inciden#ei legii aplicabile confor! dreptului interna#ional privat ro!'n6 #,procesul a fost solu#ionat ntre acelea"i pr#i printr-o &otr're c&iar nedefinitiv a instan#elor ro!'ne sau se afl n curs de $udecare n fa#a acestora la data sesizrii instan#ei strine6 d,este inconciliabil cu o &otr're pronun#at anterior ei n strintate "i susceptibil de a fi recunoscut n ,o!'nia6

e,instan#ele ro!'ne aveau co!peten#a e%clusiv pentru $udecarea cauzei6 ',a fost nclcat dreptul la aprare6 !,&otr'rea poate face obiectul unei ci de atac n statul n care a fost pronun#at. +2,,ecunoa"terea nu poate fi refuzat pentru singurul !otiv c instan#a care a pronun#at &otr'rea strin a aplicat o alt lege dec't cea care ar fi fost deter!inat de dreptul interna#ional privat ro!'n afar nu!ai dac procesul prive"te starea civil "i capacitatea unui cet#ean ro!'n iar solu#ia adoptat difer de cea la care s-ar fi a$uns potrivit legii ro!'ne.

Art) 108- Nee=aminarea "e 'ond


Cu e%cep#ia verificrii condi#iilor prevzute la art. 1.;D1 "i 1.;D0 instan#a ro!'n nu poate proceda la e%a!inarea n fond a &otr'rii strine "i nici la !odificarea ei.

Art) 108/ Com"eten.a


+1,Cererea de recunoa"tere se rezolv pe cale principal de tribunalul n circu!scrip#ia cruia "i are do!iciliul sau dup caz sediul cel care a refuzat recunoa"terea &otr'rii strine. +2,(n cazul i!posibilit#ii de deter!inare a tribunalului potrivit alin. (1) co!peten#a apar#ine Bribunalului Cucure"ti. +-,Cererea de recunoa"tere poate fi de ase!enea rezolvat pe cale incidental de ctre instan#a sesizat cu un proces av'nd un alt obiect n cadrul cruia se ridic e%cep#ia puterii lucrului $udecat sau o c&estiune prealabil nte!eiat pe &otr'rea strin.

Art) 1080 Do#umentele ata&ate la #erere


+1,Cererea de recunoa"tere a &otr'rii strine se ntoc!e"te potrivit cerin#elor prevzute de prezentul cod "i va fi nso#it de ur!toarele acte5 a,copia &otr'rii strine6 *,dovada caracterului definitiv al acesteia6 #,copia dovezii de n!'nare a cita#iei "i a actului de sesizare co!unicate pr#ii care a fost lips n instan#a strin sau orice alt act oficial care s ateste c cita#ia "i actul de sesizare au fost cunoscute n ti!p util de ctre partea !potriva creia s-a pronun#at &otr'rea6 d,orice alt act de natur s probeze n co!pletare c &otr'rea strin ndepline"te celelalte condi#ii prevzute la art. 1.;D1. +2,.ctele prevzute la alin. (1) vor fi nso#ite de traduceri autorizate "i vor fi supralegalizate cu respectarea dispozi#iilor art. 1.;>D. 7upralegalizarea nu se cere n cazul n care pr#ile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru confor!itate. +-,(n cazul neprezentrii unora dintre docu!entele prevzute la alin. (1) instan#a poate fi%a un ter!en pentru a fi prezentate ori poate accepta docu!ente ec&ivalente sau dac se consider suficient edificat s dispenseze partea de producerea lor.

Art) 1082 1ntreru"erea "re(#ri".iei


Cererea de recunoa"tere a &otr'rii strine ntrerupe prescrip#ia dreptului de a ob#ine e%ecutarea silit.

Art) 1087 Citarea "$r.ilor


+1,Cererea de recunoa"tere a &otr'rii strine se solu#ioneaz pe cale principal prin &otr're iar pe cale incident prin nc&eiere interlocutorie n a!bele cazuri dup citarea pr#ilor. +2,Cererea poate fi solu#ionat fr citarea pr#ilor dac din &otr'rea strin rezult c p'r'tul a fost de acord cu ad!iterea ac#iunii.

CAPITOLUL II E=e#utarea 3ot$rrilor (tr$ine


Art) 1088 Com"eten.a
+1,3otr'rile strine care nu sunt aduse la ndeplinire de bunvoie de ctre cei obliga#i a le e%ecuta pot fi puse n e%ecutare pe teritoriul ,o!'niei pe baza ncuviin#rii date la cererea persoanei interesate de ctre tribunalul n circu!scrip#ia cruia ur!eaz s se efectueze e%ecutarea. +2,3otr'rile strine prin care s-au luat !suri asigurtorii "i cele date cu e%ecutare provizorie nu pot fi puse n e%ecutare pe teritoriul ,o!'niei.

Art) 1089 Condi.iile 5n#u%iin.$rii e=e#ut$rii


+1,/%ecutarea &otr'rii strine se ncuviin#eaz cu respectarea condi#iilor prevzute la art. 1.;D1 precu! "i a celei ca &otr'rea s fie e%ecutorie potrivit legii statului de sediu al instan#ei care a pronun#at-o. +2,)ispozi#iile art. 1.;D0 "i 1.;D? sunt aplicabile n !od corespunztor "i cererii de ncuviin#are a e%ecutrii.

Art) 1090 Do%ada #ara#terului e=e#utoriu


Cererea de ncuviin#are a e%ecutrii ntoc!it n condi#iile prevzute la art. 1.;D9 va fi nso#it "i de dovada caracterului e%ecutoriu al &otr'rii strine eliberat de instan#a care a pronun#at-o.

Art) 1091 >olu.ionarea #ererii


+1,Cererea de ncuviin#are a e%ecutrii se solu#ioneaz prin &otr're dup citarea pr#ilor. +2,(n cazul n care &otr'rea strin con#ine solu#ii asupra !ai !ultor capete de cerere care sunt disociabile ncuviin#area poate fi acordat separat. +-,/%ecutarea &otr'rii strine stabilind o obliga#ie ali!entar prin vrs!inte periodice se ncuviin#eaz pentru vrs!intele scadente "i cele subsecvente. +/,Prin &otr'rea de ncuviin#are a e%ecutrii &otr'rii strine de conda!nare la plata unei su!e n !oned strin se va dispune conversia n !oned na#ional la cursul de sc&i!b al zilei c'nd &otr'rea a devenit e%ecutorie n statul unde a fost pronun#at. P'n la data conversiei dob'nda produs de su!a stabilit n &otr'rea strin este guvernat de legea instan#ei care a pronun#at-o.

Art) 1092 Emiterea titlului e=e#utoriu

Pe baza &otr'rii definitive de ncuviin#are a e%ecutrii se e!ite titlul e%ecutoriu n condi#iile legii ro!'ne !en#ion'ndu-se n titlu "i &otr'rea de ncuviin#are.

Art) 109- Aor.a "ro*ant$ a 3ot$rrii (tr$ine


+1,3otr'rea strin pronun#at de instan#a co!petent beneficiaz n ,o!'nia de for# probant n privin#a constatrilor pe care le cuprinde dac satisface e%igen#ele necesare autenticit#ii sale confor! legii statului de sediu al instan#ei. +2,Constatrile fcute de instan#a strin nu beneficiaz de for#a probant prevzut la alin. (1) dac ele sunt !anifest inco!patibile cu ordinea public de drept interna#ional privat ro!'n. +-,Proba contra faptelor constatate de instan#a strin poate fi fcut prin orice !i$loace.

Art) 109/ Fot$rrile (ta*ilind o*li!a.ii 'i(#ale "re%$6ute de le!i (tr$ine


3otr'rea strin care stabile"te o obliga#ie decurg'nd dintr-o lege fiscal strin necesit "i condi#ia reciprocit#ii pentru a fi recunoscut "i e%ecutat n ,o!'nia.

Art) 1090 Tran6a#.iile <udi#iare


Branzac#iile $udiciare nc&eiate n strintate produc n ,o!'nia efectele ce decurg din legea care le-a fost aplicat n condi#iile art. 1.;DD alin. (1) "i art. 1.;D9-1.;9?.

TITLUL IV Ar*itra<ul interna.ional &i e'e#tele 3ot$rrilor ar*itrale (tr$ine


CAPITOLUL I Pro#e(ul ar*itral interna.ional
Art) 1092 Cali'i#area &i domeniul de a"li#are
+1,(n sensul prezentului titlu un litigiu arbitral care se desf"oar n ,o!'nia este socotit interna#ional dac s-a nscut dintrun raport de drept privat cu ele!ent de e%traneitate. +2,)ispozi#iile prezentului capitol se aplic oricrui arbitra$ interna#ional dac sediul instan#ei arbitrale se afl n ,o!'nia "i cel pu#in una dintre pr#i nu avea la data nc&eierii conven#iei arbitrale do!iciliul sau re"edin#a obi"nuit respectiv sediul n ,o!'nia dac pr#ile nu au e%clus prin conven#ia arbitral sau ulterior nc&eierii acesteia dar nu!ai prin nscris aplicarea acestora. +-,7ediul instan#ei arbitrale se stabile"te de pr#ile n cauz sau de institu#ia de arbitra$ dese!nat de acestea iar n lips de ctre arbitri.

Art) 1097 Ar*itra*ilitatea liti!iului


+1,+rice cauz de natur patri!onial poate face obiectul arbitra$ului dac ea prive"te drepturi asupra crora pr#ile pot dispune liber iar legea statului de sediu al instan#ei arbitrale nu rezerv co!peten#a e%clusiv instan#elor $udectore"ti. +2,)ac una dintre pr#ile conven#iei arbitrale este un stat o ntreprindere de stat sau o organiza#ie controlat de stat aceast parte nu poate invoca propriul su drept pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte n procesul arbitral.

Art) 1098 Con%en.ia ar*itral$


+1,Conven#ia arbitral se nc&eie valabil n for! scris prin nscris telegra! tele% telecopiator po"t electronic sau orice alt !i$loc de co!unicare per!i#'nd a-i stabili proba printr-un te%t. +2,Cu privire la cerin#ele de fond conven#ia arbitral este valabil dac ndepline"te condi#iile i!puse de una dintre legile ur!toare5 a,legea stabilit de pr#i6 *,legea care guverneaz obiectul litigiului6 #,legea aplicabil contractului ce con#ine clauza co!pro!isorie6 d,legea ro!'n. +-,4aliditatea conven#iei arbitrale nu poate fi contestat pe !otivul nevalabilit#ii contractului principal sau pentru c ar viza un litigiu care nu e%ist nc.

Art) 1099 Tri*unalul ar*itral


+1,8u!irea revocarea "i nlocuirea arbitrilor se realizeaz confor! conven#iei arbitrale sau celor stabilite de pr#i ulterior nc&eierii acesteia iar n lips partea interesat poate solicita tribunalului de la sediul arbitra$ului s fac acest lucru dispozi#iile cr#ii a 14-a aplic'ndu-se prin analogie. +2,.rbitrul poate fi recuzat5 a,c'nd nu are calificarea stabilit de pr#i6 *,c'nd e%ist o cauz de recuzare dintre cele prevzute de regulile de procedur arbitral adoptate de pr#i sau n lips de arbitri6 #,c'nd !pre$urrile induc o ndoial legiti! cu privire la independen#a "i i!par#ialitatea sa. +-,+ parte nu poate recuza un arbitru pe care l-a dese!nat sau la a crui nu!ire a contribuit dec't pentru o cauz de care a luat cuno"tin# dup aceast nu!ire. Bribunalul arbitral "i cealalt parte trebuie n"tiin#ate fr nt'rziere despre !otivul de recuzare. +/,)ac pr#ile nu au stabilit procedura de recuzare tribunalul de la sediul arbitra$ului se pronun# asupra recuzrii prin &otr're definitiv.

Art) 1100 Pro#edura


+1,Pr#ile pot stabili procedura arbitral direct sau prin referire la regula!entul unei institu#ii de arbitra$ ori o pot supune unei legi procedurale la alegerea lor. +2,)ac pr#ile nu au procedat confor! celor prevzute la alin. (1) tribunalul arbitral stabile"te procedura pe calea uneia dintre !odalit#ile prevzute la alin. (1).

+-,+ricare ar fi procedura arbitral stabilit tribunalul arbitral trebuie s garanteze egalitatea pr#ilor "i dreptul lor de a fi ascultate n procedur contradictorie. +/,(n arbitra$ul interna#ional durata ter!enelor stabilite n cartea a 14-a se dubleaz.

Art) 1101 Lim*a 5n #are (e de('$&oar$ "ro#edura


+1,)ezbaterea litigiului n fa#a tribunalului arbitral se face n li!ba stabilit prin conven#ia arbitral sau dac nu s-a prevzut ni!ic n aceast privin# ori nu a intervenit o n#elegere ulterioar n li!ba contractului din care s-a nscut litigiul ori ntr-o li!b de circula#ie interna#ional stabilit de tribunalul arbitral. +2,)ac o parte nu cunoa"te li!ba n care se desf"oar dezbaterea la cererea "i pe c&eltuiala ei tribunalul arbitral i asigur serviciile unui traductor. +-,Pr#ile pot s participe la dezbateri cu traductorul lor.

Art) 1102 M$(urile "ro%i6orii &i #on(er%atorii


+1,Bribunalul arbitral poate dispune !suri provizorii sau conservatorii la cererea uneia dintre pr#i dac nu e stipulat contrariul n conven#ia arbitral. +2,)ac partea vizat nu se supune voluntar !surilor dispuse tribunalul arbitral poate cere concursul tribunalului co!petent care aplic propria lege. )ispunerea de !suri provizorii sau conservatorii poate fi subordonat de arbitru sau $udector drii unei cau#iuni adecvate.

Art) 110- Admini(trarea "ro*elor


+1,.d!inistrarea probelor se face de ctre tribunalul arbitral. +2,)ac pentru ad!inistrarea probelor este necesar concursul instan#elor $udectore"ti tribunalul arbitral sau pr#ile de acord cu tribunalul arbitral pot solicita concursul tribunalului de la sediul arbitra$ului care aplic legea proprie.

Art) 110/ Com"eten.a tri*unalului ar*itral


+1,Bribunalul arbitral decide asupra propriei co!peten#e. +2,Bribunalul arbitral statueaz asupra propriei co!peten#e fr a lua n considerare o cerere av'nd acela"i obiect de$a pendinte ntre acelea"i pr#i n fa#a unui tribunal statal sau arbitral afar nu!ai dac !otive te!einice i!pun suspendarea procedurii. +-,/%cep#ia de neco!peten# trebuie ridicat prealabil oricrei aprri pe fond.

Art) 1100 Dre"tul a"li#a*il


+1,Bribunalul arbitral aplic litigiului legea stabilit de pr#i iar dac pr#ile nu au dese!nat dreptul aplicabil legea pe care o consider adecvat n toate situa#iile #in'nd sea!a de uzan#e "i reguli profesionale. +2,Bribunalul arbitral poate statua n ec&itate nu!ai cu autorizarea e%pres a pr#ilor.

Art) 1102 Fot$rrea ar*itral$


+1,3otr'rea arbitral este dat cu procedura convenit de pr#i. (n lipsa unor ase!enea prevederi n conven#ia arbitral &otr'rea se pronun# cu votul !a$orit#ii arbitrilor iar n caz de paritate a voturilor prevaleaz solu#ia care se raliaz votului supraarbitrului. +2,3otr'rea arbitral este scris !otivat datat "i se!nat de to#i arbitrii. +-,3otr'rea arbitral este e%ecutorie "i obligatorie de la co!unicarea sa pr#ilor "i poate fi atacat nu!ai cu ac#iune n anulare pentru !otivele "i n regi!ul stabilite n cartea a 14-a care se aplic n !od corespunztor. +/,Bribunalul arbitral poate pronun#a &otr'ri par#iale n lips de stipula#ie contrar n conven#ia arbitral.

Art) 1107 C3eltuielile ar*itrale


(n afar de cazul n care pr#ile convin altfel onorariile arbitrilor "i c&eltuielile de deplasare ale acestora se suport de partea care i-a nu!it6 n cazul arbitrului unic sau al supraarbitrului aceste c&eltuieli se suport de pr#i n cote egale.

Art) 1108 Re!ulile de a"li#are (u*(idiar$


+rice aspecte privind constituirea tribunalului arbitral procedura &otr'rea arbitral co!pletarea co!unicarea "i efectele acesteia neregle!entate de pr#i prin conven#ia arbitral "i nencredin#ate de acestea rezolvrii de ctre tribunalul arbitral vor fi solu#ionate prin aplicarea n !od corespunztor a dispozi#iilor cr#ii a 14-a.

CAPITOLUL II E'e#tele 3ot$rrilor ar*itrale (tr$ine


Art) 1109 Cali'i#area
7unt &otr'ri arbitrale strine orice sentin#e arbitrale de arbitra$ intern sau interna#ional pronun#ate ntr-un stat strin "i care nu sunt considerate &otr'ri na#ionale n ,o!'nia.

Art) 1110 E'i#a#itatea


+rice &otr're arbitral dintre cele prevzute la art. 1.1;9 este recunoscut "i poate fi e%ecutat n ,o!'nia dac diferendul for!'nd obiectul acesteia poate fi solu#ionat pe cale arbitral n ,o!'nia "i dac &otr'rea nu con#ine dispozi#ii contrare ordinii publice de drept interna#ional privat ro!'n.

Art) 1111 Com"eten.a


+1,7olicitarea de recunoa"tere "i e%ecutare a &otr'rii arbitrale strine se prezint printr-o cerere adresat tribunalului n circu!scrip#ia cruia se afl do!iciliul sau dup caz sediul celui cruia i se opune respectiva &otr're arbitral. +2,(n caz de i!posibilitate de stabilire a tribunalului prevzut la alin. (1) co!peten#a apar#ine Bribunalului Cucure"ti.

Art) 1112 Cererea


+1,Cel care se prevaleaz de o &otr're arbitral strin poate solicita nu!ai recunoa"terea acesteia pentru a invoca puterea de lucru $udecat sau c'nd nu este adus la ndeplinire n !od voluntar nvestirea ei cu for!ul e%ecutorie pentru punerea n e%ecutare silit pe teritoriul ,o!'niei. +2,,ecunoa"terea unei &otr'ri arbitrale strine poate fi cerut "i pe cale incidental.

+-,)ispozi#iile art. 1.;D= se aplic n !od corespunztor.

Art) 111- Do#umentele ata&ate la #erere


+1,Cererea trebuie nso#it de &otr'rea arbitral "i conven#ia de arbitra$ n original sau n copie care sunt supuse supralegalizrii n condi#iile prevzute la art. 1.;>D. +2,)ac docu!entele prevzute la alin. (1) nu sunt redactate n li!ba ro!'n solicitantul trebuie s prezinte "i traducerea acestora n li!ba ro!'n certificat de confor!itate.

Art) 111/ Moti%ele de re'u6 al re#unoa&terii (au e=e#ut$rii


,ecunoa"terea sau e%ecutarea &otr'rii arbitrale strine este respins de tribunal dac partea contra creia &otr'rea este invocat probeaz e%isten#a uneia dintre ur!toarele !pre$urri5 a,pr#ile nu aveau capacitatea de a nc&eia conven#ia arbitral confor! legii aplicabile fiecreia stabilit potrivit legii statului unde &otr'rea a fost pronun#at6 *,conven#ia arbitral nu era valabil potrivit legii creia pr#ile au supus-o sau n lips de stabilire a acesteia confor! legii statului n care &otr'rea arbitral a fost pronun#at6 #,partea contra creia &otr'rea este invocat n-a fost cuvenit infor!at cu privire la dese!narea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitral ori a fost n i!posibilitate de a-"i valorifica propria aprare n procesul arbitral6 d,constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitral n-a fost confor! conven#iei pr#ilor ori n lipsa unui acord al acestora legii locului unde a avut loc arbitra$ul6 e,&otr'rea prive"te un diferend neprevzut n conven#ia arbitral sau n afara li!itelor fi%ate de aceasta ori cuprinde dispozi#ii care e%cedeaz ter!enilor conven#iei arbitrale. Botu"i dac dispozi#iile din &otr're care privesc aspecte supuse arbitra$ului pot fi separate de cele privind c&estiuni nesupuse arbitra$ului cele dint'i pot fi recunoscute "i declarate e%ecutorii6 ',&otr'rea arbitral n-a devenit nc obligatorie pentru pr#i sau a fost anulat ori suspendat de o autoritate co!petent din statul n care sau dup legea cruia a fost pronun#at.

Art) 1110 >u("endarea <ude#$.ii


+1,Bribunalul poate suspenda $udecarea recunoa"terii "i e%ecutrii &otr'rii arbitrale strine dac anularea ori suspendarea acesteia este solicitat autorit#ii co!petente din statul unde a fost pronun#at sau din statul dup legea cruia a fost pronun#at. +2,(n situa#ia prevzut la alin. (1) tribunalul poate la cererea pr#ii care solicit recunoa"terea "i e%ecutarea &otr'rii arbitrale strine s dispun depunerea unei cau#iuni de ctre cealalt parte.

Art) 1112 ?ude#ata


+1,Cererea de recunoa"tere sau de e%ecutare a &otr'rii arbitrale strine se solu#ioneaz prin &otr're dat cu citarea pr#ilor "i care poate fi atacat nu!ai cu apel. +2,Cererea poate fi solu#ionat fr citarea pr#ilor dac din &otr're rezult c p'r'tul a fost de acord cu ad!iterea ac#iunii.

Art) 1117 Aor.a "ro*ant$


3otr'rile arbitrale strine pronun#ate de un tribunal arbitral co!petent beneficiaz n ,o!'nia de for# probant cu privire la situa#iile de fapt pe care le constat.

Art) 1118 E=aminarea 'ondului #au6ei


Bribunalul nu poate e%a!ina &otr'rea arbitral pe fondul diferendului. -****)ispozi#ii finale

Art) 1119 Intrarea 5n %i!oare


+1,Prezentul cod de procedur civil intr n vigoare la data care va fi prevzut n legea pentru punerea n aplicare a acestuia. +2,(n ter!en de = luni de la data publicrii prezentului cod Iuvernul va supune Parla!entului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea n aplicare a Codului de procedur civil. -****.ceast lege a fost adoptat de Parla!entul ,o!'niei cu respectarea prevederilor art. >9 "i ale art. >= alin. (1) din Con(titu.ia Romniei republicat. P,/2/)18B/@/ C.A/,/1 )/P*B.G1@+, RO:ERTA ALMA ANA>TA>E P,/2/)18B/@/ 7/8.B*@*1 MIRCEA;DAN GEOAN Publicat n Aonitorul +ficial cu nu!rul :D9 din data de 19 iulie 0;1;