Sunteți pe pagina 1din 26

2

2
Obiective propuse:
cunoa!terea elementelor componente ale unui sistem monetar;
n"elegerea rolului aurului monetar n evolu"ia sistemelor monetare;
n"elegerea caracteristicilor sistemelor monetare actuale !i a rolului etalonului putere de
cump#rare n cadrul acestora;
nsu!irea aspectelor esen"iale referitoare la emisiunea diferitelor tipuri de moned#;
cunoa!terea formelor convertibilit#"ii monetare !i a mecanismului cursului de schimb
precum !i a perspectivelor Romniei n acest domeniu;
dobndirea de informa"ii cu privire la principalele momente n evolu"ia sistemului
monetar na"ional al Romniei;
realizarea de aplica"ii practice cu privire la cursul real, indicele puterii de cump#rare,
multiplicatorul creditului.
SISTEME MONETARE NA!IONALE
1. Sistemul monetar: definire; con!inut; rol
2. Clasificarea sistemelor monetare
2.1. Sisteme monetare metaliste
2.2. Sisteme monetare nemetaliste
3. Reglementarea emisiunii de moned"
3.1. Emisiunea monedei de hrtie
3.2. Emisiunea monedei divizionare
3.3. Emisiunea monedei scripturale
4. Convertibilitatea monetar" #i cursul de schimb
4.1. Forme ale convertibilit#"ii monetare
4.2. Cursul de schimb
5. Momente importante n evolu!ia Sistemului monetar na!ional
al Romniei
6. Test de autoevaluare
Bibliografie
Moned" #i credit
1. Sistemul monetar: definire, con!inut, rol
n literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de
organizare #i reglementare a circula!iei monetare dintr-o !ar", pe baza unor legi speciale
ale statului respectiv.
Cu aceea!i semnifica"ie este utilizat# defini"ia dat# de academicianul Costin Kiri"escu
dup# care sistemul monetar na"ional reprezint# ansamblul normelor legale #i al institu!iilor
care reglementeaz", organizeaz" #i supravegheaz" rela!iile b"ne#ti dintr-un stat.
Apari"ia sistemelor monetare poate fi plasat#, conform aprecierilor istoricilor monetari,
att n perioada antichit#"ii ct !i a Evului mediu, ns# toate sistemele monetare respective s-au
caracterizat prin: f#rmi"are
simplitate
deteriorarea monedei.
F#rmi"area, ca tr#s#tur# esen"ial#, rezulta din descentralizarea baterii monedei !i din
lipsa de unitate a circula"iei monetare (fiecare monet#rie situat# n fiecare ora! al Greciei antice,
de exemplu, b#tea proprie moned#).
Simplitatea sistemului monetar rezulta din num#rul insuficient de elemente ale acestuia
(unitate monetar#, paritatea respectiv#, titlul metalului pe care l reprezint#).
Deteriorarea monedei const# n uzura acesteia !i posibilit#"ile de falsificare (prin
reducerea con"inutului de metal pre"ios din care erau confec"ionate monedele).
Odat# cu formarea statelor, acestea !i-au asumat roluri monetare, respectiv rolul de a crea
moneda, de a defini unitatea monetar#, de a stabili paritatea metalic#. Politica monetar# a fiec#rui
stat, determinat# de condi"iile generale de dezvoltare ale acestuia, necesit# existen"a unui sistem
monetar unic, cu scopul de a asigura stabilitatea !i elasticitatea sistemelor monetare.
Astfel, sistemele monetare prezint# tr#s#turi comune, generale, dar se particularizeaz# n
func"ie de specificul na"ional !i al perioadei.
Elementele unui sistem monetar rezult# din reglement#rile monetare ale statului
respectiv, din modul de organizare al circula"iei monetare, !i trebuie s# r#spund# urm#toarelor
probleme:
baza sistemului monetar;
circula"ia monetar#;
crea"ia monetar#;
dimensionarea cantit#"ii de bani necesar# circula"iei;
organizarea rela"iilor monetare ale unei "#ri cu str#in#tatea;
asigurarea stabilit#"ii sistemului monetar.
Astfel, la modul general, se consider# c# un sistem monetar cuprinde urm#toarele
elemente:
a) metalul monetar;
b) unitatea monetar#;
c) baterea !i circula"ia monedei;
d) emisiunea !i circula"ia bancnotelor;
e) emisiunea !i circula"ia monedei scripturale.
a) Metalul monetar constituie baz# a sistemului monetar, n sensul c# reprezint# metalul
din care sunt confec"ionate monedele care circul# n interiorul grani"elor unui stat, putnd fi
reprezentat de aur, argint sau de ambele metale.
Sistemele monetare bazate pe aceste metale monetare se numesc sisteme metaliste, n
cadrul c#rora se disting: sisteme monometaliste (bazate pe un singur metal monetar) !i
sisteme bimetaliste (bazate pe dou# metale monetare).
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
b) Unitatea monetar" este strns legat# de metalul folosit pentru baterea monedei !i se
caracterizeaz# n urm#toarele elemente definitorii:
- valoare paritar#
- paritate monetar#.
Valoarea paritar" reprezint# cantitatea de metal pre"ios care se atribuie, prin lege, unei
unit#"i monetare.
n anul $933, de exemplu, un $ era definit printr-o cantitate de $,50463 gr aur, iar n anul
$934, un dolar reprezenta 0,88867$ gr aur. Unitatea monetar# na"ional# a Romniei, leul, a fost
definit# n $867 printr-un, con"inut de 290 miligrame aur, iar din $929 prin 9 miligrame aur.
n func"ie de evolu"ia etalonului monetar, valoarea paritar# a fost definit# fie n aur, fie
printr-o alt# moned# (n perioada etalonului aur-devize).
Odat# cu nfiin"area monedei co! DST, prev#zut# n statutul (FMI din $969), a existat
posibilitatea definirii valorii paritare, prin raportarea unei monede la DST ($ DST = $,356 $ sau
$ $ = 0,7374 DST).
Paritatea monetar" reprezint# raportul valoric dintre dou# unit#"i monetare. Dac# n
anul $968, lira sterlin# era definit# prin $ ! = 2,$328$ gr aur, iar dolarul reprezenta $ $ =
0,88867$ gr aur, atunci paritatea monetar# era dat# de raportul:

$/ 39 , 2
aur/$ gr 0,88867$
aur/ gr $328$ , 2
=
Astfel, unitatea monetar", confer# banilor dintr-o "ar#, caracter na"ional, respectiv
uniforma na"ional# pe care o mbrac# ace!tia.
c) Baterea #i circula!ia monedei ca element al sistemului monetar cuprinde
baterea:
monedelor cu valoare intrinsec# (confec"ionate din aur !i argint) ct !i a celor f#r# valoare
deplin# (confec"ionate din aliaje de metale nepre"ioase, zinc, aluminiu).
n condi"iile n care monedele erau b#tute din metale pre"ioase (aur, n special) se asigura
reglarea spontan# a cantit#"ii de moned# n func"ie de necesit#"ile economiei, f#r# supravegherea
evolu"iei cantit#"ii de metal pre"ios, ceea ce conducea la cheltuieli considerabile ale func"ion#rii
unui asemenea sistem. Treptat, n circula"ie, monedele cu valoare integral# au fost nlocuite cu
monede din metale comune, iar dup# primul r#zboi mondial monedele din metale pre"ioase au
fost eliminate complet din circula"ie.
d) Emisiunea bancnotelor este reglementat# la nivelul fiec#rei "#ri !i vizeaz# aspecte
referitoare la emisiune !i la rela"iile dintre banca central# !i b#ncile comerciale, cu scopul
dimension#rii corecte a masei monetare.
Preocup#rile pe aceast# linie, n cadrul unui sistem monetar, decurg din esen"a
bancnotelor, care sunt nscrisuri ale b#ncilor de emisiune !i ntrunesc anumite caracteristici:
convertibilitatea n metalul monetar;
valabilitate pe ntreg teritoriul unei "#ri;
moned# reprezentativ# (fiduciar#).
n concluzie, de!i sistemele monetare na"ionale contemporane nu se mai confrunt# cu
probleme specifice monedelor din metale pre"ioase sau bancnotelor convertibile n aur, sunt
necesare totu!i reglement#ri prin care s# fie stabilite instrumentele de interven"ie n domeniul
monetar !i modul de utilizare al acestora de c#tre institu"iile monetare.
e) Emisiunea #i circula!ia banilor de hrtie prezint# importan"# n cadrul unui sistem
monetar prin faptul c# de-a lungul timpului, statele au recurs la nlocuirea monedelor cu valoare
integral# !i a bancnotelor convertibile cu bani de hrtie, neconvertibili, reprezentativi. La baza
acestei nlocuiri a stat ideea egalit#"ii ntre cantitatea de metal pre"ios !i banii de hrtie
Moned" #i credit
reprezentativi, orice neconcordan"# ntre aceste dou# m#rimi reprezentnd, n fond, o form# de
manifestare a infla"iei.
2. Clasificarea sistemelor monetare
n func"ie de elementele componente ale sistemelor monetare, s-au putut identifica, de-a
lungul evolu"iei lor urm#toarele tipuri:
2.$. sisteme metaliste
2.2. sisteme nemetaliste.
2.%. Sistemele monetare metaliste au la baz# metalul monetar, n func"ie de care se poate realiza
distinc"ia ntre bimetalism !i monometalism.
2.1.1. Bimetalismul
Fundamental, pentru func"ionarea acestui sistem, era baterea monedelor din dou# metale:
aur !i argint, ntre care exista un raport legal, fix.
n func"ie de existen"a efectiv# n circula"ie a monedelor din cele dou# metale, se poate
face distinc"ia ntre: bimetalism integral !i bimetalism par!ial.
n prima variant#, moneda se putea bate liber, att n aur ct !i n argint., cu un raport
legal de $/$5,5 (o cantitate de aur valora de $5,5 ori o cantitate egal# de argint).
n cadrul bimetalismului par"ial, monedele erau confec"ionate numai din aur; moneda se
b#tea n mod nelimitat din acest metal, iar puterea liberatorie a monedelor era deplin#.
Bimetalismul a fost adoptat n Anglia n $7$6 !i a fost men"inut un secol, n Fran"a n
$803 !i a fost men"inut pn# n $876, iar n Romnia n $867 fiind men"inut pn# n $890.
Dificult"$ile de func$ionare ale sistemului
Dificultatea esen"ial# a bimetalismului provenea din faptul c# pe pia"a liber# nu era
obligatorie respectarea egalit#"ii 1 gram aur = 15,5 grame argint.
Ini"ial, raportul legal corespundea cu raportul stabilit pe pia"#, ns# datorit# fluctua"iilor
care interveneau n cantit#"ile de aur !i argint disponibile, se produceau modific#ri n nivelul
pre"urilor celor dou# metale. Dac#, de exemplu, ca urmare a unei produc"ii sporite, argintul
devenea mai abundent pe pia"#, atunci pre"ul s#u n raport cu al aurului se diminua. Raportul
comercial diferea atunci de raportul legal, putnd nregistra, de exemplu nivelul: $ gram aur =
$7,5 grame argint.
n aceast# situa"ie, de"in#torii de aur nu aveau interesul de a-l utiliza ca moned#, fiind mai
rentabil s#-l cedeze pe pia"#, primind n schimb cantitatea echivalent# de argint. Astfel, prin
vnzarea unui kg de aur se putea ob"ine o cantitate de argint cu dou# kg n plus fa"# de raportul
legal. Pre"ul argintului n aur devenea inferior pre"ului legal, iar aurul manifesta tendin"# de a
p#r#si circula"ia monetar#.
Fenomenul este cunoscut sub denumirea de legea lui Gresham (dup# numele unui
financiar englez din secolul al XVI-lea, care a fost fondatorul Bursei din Londra), lege formulat#
astfel moneda rea scoate din circula!ie moneda bun".
n decursul primei jum#t#"i a sec. al XIX-lea, aurul !i argintul au fost, pe rnd, att
moneda rea, ct !i moneda bun#, f#r# ca raportul de pia"# s# se abat# considerabil de la cel legal.
ns#, odat# cu descoperirea de noi z#c#minte de aur n a doua jumate a secolului, argintul devine
moneda bun#, datorit# raportului comercial ntre cele dou# metale, care se modific# n favoarea
argintului. Piesele din acest metal au, atunci, tendin"a de a ie!i din circula"ie.
Confruntate cu astfel de probleme, autorit#"ile "#rilor bimetaliste: Fran"a, Italia, Belgia,
Elve"ia s-au reunit la Paris, n anul $865 cu scopul adopt#rii unor m#suri corespunz#toare:
argintul este transformat n moneda rea. Ulterior, dup# crearea Uniunii Monetare Latine, dup#
$870 situa"ia evolueaz# n favoarea aurului, ceea ce conduce la un aflux de argint c#tre "#rile
membre ale Uniunii. Oficial, bimetalismul este abandonat de Fran"a n $865 !i nlocuit cu
monometalismul.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
2.1.2. Monometalismul
Comparativ cu sistemul precedent, n cadrul monometalismului, rolul de metal monetar
este ndeplinit fie de aur, fie de argint.
Marea Britanie a adoptat monometalismul n $8$6, SUA n $853, Portugalia n $854,
Germania n $873, Rusia !i Japonia n $897.
Atunci cnd metalul monetar (etalonul monetar) a fost reprezentat de argint, sistemul a
fost denumit silver standard, iar n cazul folosirii aurului ca metal monetar denumirea
sistemului a fost, gold standard acesta fiind cel mai r#spndit sistem monometalist. Au existat
!i ncerc#ri de a folosi, ca baz# a sistemului monetar, platina, dar datorit# rarit#"ii !i a valorii
ridicate s-a renun"at la acest metal .
Indiferent de formele pe care le-a cunoscut, monometalismul aur a prezentat o serie de
inconveniente eviden"iate nc# la vremea respectiv# (Leon Walras, Etudes deconomie politique
applique) n literatura de specialitate. Dintre acestea se remarc# urm#toarele aspecte:
cantitatea de aur disponibil are caracter limitat, comparativ cu necesit#"ile de moned# ale
economiei. Utilizarea aurului n calitate de marf# antreneaz# efecte asupra nivelului
rezervelor, !i conduce la sc#derea continu# a pre"ului acestuia;
cre!terea valorii monedei, care se traduce prin sc#derea pre"urilor, modific# echilibrul din
economie; agen"ii economici beneficiaz# de sc#derea pre"urilor, ntruct puterea lor de
cump#rare spore!te;
monometalismul bazat pe aur nu este apt de a garanta stabilitatea monetar#, datorit# faptului
c# antreneaz# o sc#dere a pre"urilor, care perturb# activitatea economic#. Datorit# rarit#"ii
aurului n cadrul acestui sistem, se poate opta pentru argint, care existnd n cantit#"i
importante permite evitarea sc#derii pre"urilor.
Sistemele monetare bazate pe aur au cunoscut urm#toarele forme:
sisteme monetare cu etalon aur moned" (Gold specie standard);
sisteme monetare cu etalon aur lingouri (Gold bullion standard);
sisteme monetare cu acoperire mixt# (aur !i devize) denumite gold exchange
standard.
Caracteristicile acestor forme ale monometalismului aur sunt eviden"iate n continuare:
a) Sisteme bazate pe etalonul aur moned" se diferen"iaz# de celelalte sisteme prin
urm#toarele aspecte:
reprezint# forma clasic# a etalonului aur;
aurul circul#, n interiorul "#rii, sub form# de monede precum !i n rela"iile cu alte
state;
baterea monedelor, de aur, n cadrul acestui sistem, este nelimitat#;
n circula"ie exist# bancnote liber convertibile n aur, la pre"ul stabilit de c#tre stat;
masa monetar# se adapta la necesit#"ile economiei prin baterea monedelor de aur !i
tezaurizarea lor.
Sistemul monetar bazat pe acest etalon era rigid !i presupunea existen"a unor stocuri de
aur, implicnd !i cheltuieli de circula"ie importante.
Insuficien"a cantit#"ii de aur comparativ cu dimensiunile produc"iei au condus la
renun"area la acest etalon, n anii premerg#tori primului r#zboi mondial, cu excep"ia SUA unde
s-a men"inut pn# n anul $923.
b) Sisteme bazate pe etalonul aur lingouri se caracterizeaz# prin urm#toarele:
n circula"ie se afl# bancnote convertibile n lingouri ($ lingou = 400 uncii aur =
$2,44 kg aur);
Moned" #i credit
convertibilitatea era limitat# (sunt convertibile numai sumele care au valoarea cel
pu"in egal# cu un lingou);
aurul era folosit n rela"iile de plat# interna"ionale;
b#ncile de emisiune ncep s# concentreze cantit#"i importante de aur monetar;
rolul b#ncilor centrale consta n interven"iile prin care se urm#rea echilibrarea masei
monetare, n func"ie de varia"ia stocului de aur. n perioada crizelor economice,
sistemul monetar s-a caracterizat printr-o instabilitate accentuat#;
bancnotele convertibile aveau acoperire n aur monetar, numai n propor"ie de 30% -
40%.
Acest sistem a fost considerat un etalon aristocratic care a avantajat categoriile
bogate, respectiv de"in#torii de sume importante (cel pu"in $557 n Anglia, n anul $925, !i cel
pu"in 2$5.000 FF n Fran"a n $928) !i a func"ionat o perioad# scurt# de timp.
c) Sisteme bazate pe etalonul aur devize
Caracteristic acestor sisteme monetare este ca moneda aflat# n circula"ie s# fie garantat#
att cu metal pre"ios (aur) ct !i cu titluri de crean"# exprimate n moneda str#in#, numite devize.
unitatea monetar# a fiec#rei "#ri este definit# printr-o anumit# cantitate de aur, sau
printr-o valut#;
n circula"ie existau numai bancnote convertibile n devize, care erau, ulterior,
convertibile n aur, deci nu se mai manifesta o leg#tur# direct# ntre cantitatea de
moned# aflat# n circula"ie !i cantitatea de aur monetar de"inut de banca central#;
o astfel de organizare a generat o stare de dependen"# a sistemelor din "#rile mai pu"in
dezvoltate fa"# de cele dezvoltate, prin faptul c# acoperirea n aur a monedei unei "#ri
reprezenta !i acoperirea n aur a valutei altei "#ri;
institu"ionalizarea acestui etalon monetar s-a realizat n cadrul Conferin"ei Monetare
!i Financiare Interna"ionale de la Bretton Woods, din $944, ocazie cu care s-au pus
bazele Sistemului Monetar Interna"ional.
Dintre principiile care au stat la baza SMI re"in aten"ia urm#toarele aspecte, strict legate
de func"ionarea etalonului aur devize:
- convertibilitatea diferitelor valute n dolari !i a acestora n aur;
- ntre valutele diferitelor "#ri este admis# o oscila"ie de maxim $% fa"# de
paritate.
Sistemul monetar bazat pe etalonul aur devize a func"ionat, potrivit principiilor
stabilite, pn# la apari"ia fenomenelor de criz# ale dolarului (care se depreciaz# puternic n raport
cu aurul), cu ncepere din anul $960. Evenimentele monetare petrecute n anii 70, referitoare la
renun"area la convertibilitatea dolarului n aur, la l#rgirea marjelor de fluctuare ntre
monede ( 2,25%) !i, ulterior, renun"area la cursurile fixe, au condus la renun"area organiz#rii
monetare pe baza etalonului aur devize.
2.2. Sistemele monetare nemetaliste prezint# caracteristica elimin#rii aurului din definirea
unit#"ii monetare, respectiv definirea monedelor se realizeaz# fa"# de valuta altei "#ri sau fa"# de
o moned# co! (DST), dup# cum FMI recomand# "#rilor membre, !i constituie caracteristica
sistemelor monetare actuale.
Definitoriu pentru sistemele monetare actuale este etalonul putere de cump"rare.
Manifestarea puterii de cump#rare, n calitate de etalon monetar, rezult# din contribu"ia
diferit# a bunurilor !i serviciilor, din cadrul unei economii na"ionale sub form# de corespondent
al monedelor aflate n circula"ie.
Cuantificarea acestui etalon este posibil de realizat prin determinarea puterii de
cump#rare a monedelor, pe baza indicilor de pre", !i ulterior a cursurilor de schimb ntre
monedele diferitelor "#ri.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
De asemenea, sistemele monetare actuale sunt mai complexe dect cele bazate pe
etalonul aur !i prezint# mai mare elasticitate comparativ cu acestea iar folosirea unor cursuri
fluctuante reflect# realitatea obiectiv# n care se afl# moneda na"ional# pe pie"ele valutare.
2.2.1. Indicele puterii de cump"rare se determin# ca raport invers al indicelui
pre"urilor de consum, !i permite cuantificarea cantit#"ii de bunuri !i servicii care pot fi
achizi"ionate cu o unitate monetar#. Indicele pre"urilor de consum reprezint# valoarea unui co!
de bunuri !i servicii specifice popula"iei (diferen"iat# pe grupe, n func"ie de mediu) !i reflect#
preferin"ele de cump#rare ale acesteia. Indicele reprezint#, potrivit rela"iei de calcul, raportul
dintre valoarea co!ului de bunuri !i servicii exprimate n pre"urile anului curent !i valoarea
acelora!i bunuri !i servicii din co! exprimate n pre"urile anului de baz#.
0
i
n
$ i
0
i
$
i
n
n i
0
i
p
p q
p q
I

=
=
, n aceast# rela"ie semnifica"ia nota"iilor fiind urm#toarea:
0
i
q = cantitatea de bunuri !i servicii din componen"a co!ului;
0
i
0
i
p , p = pre"urile curente !i ale anului de baz#.
Analiza unei serii de date referitoare la indicii pre"urilor permite determinarea gradului de
apreciere sau depreciere a monedei, prin stabilirea indicelui puterii de cump"rare, ca invers al
indicelui pre"urilor:
p
pc
I
$
I =
Dac", de exemplu, n anul n indicele pre#urilor de consum nregistreaz" nivelul de $30%
fa#" de anul precedent n-$, atunci indicele puterii de cump"rare reprezint" 43%, (respectiv
43 , 0
% $30 $
$
=
+
) ceea ce eviden#iaz" c" unitatea monetar" permite cump"rarea unei cantit"#i
mai reduse de bunuri %i servicii fa#" de anul precedent, reprezentnd doar o frac#iune din
cantitatea ini#ial".
Dac" analiza se extinde %i asupra anului n + $ cnd indicele pre#urilor de consum atinge
nivelul de 80%, atunci indicele puterii de cump"rare reprezint", fa#" de anul n-$:
% $5 , 24
$4 , 4
$
8 , $ 3 , 2
$
%) 80 $ %)( $30 $ (
$
I
pc
= =

=
+ +
=
Interpretarea rezultatului arat" c" la finele celui de al doilea an, o unitate monetar"
valoreaz" doar 24,$5% din valoarea ini#ial" a acesteia.
Atunci cnd indicii pre"urilor de consum calcula"i la nivelul unei "#ri, se compar# cu
indicii altor "#ri, este posibil# determinarea parit"!ii puterii de cump"rare, care prezint#
deosebit# importan"# teoretic# !i practic#, ntruct permite determinarea nivelului orientativ al
cursului de schimb dintre monedele "#rilor analizate.
De exemplu, dac" indicele pre#urilor de consum n SUA este n anul n de $50%, iar n
Fran#a 2$0%, atunci paritatea puterii de cump"rare calculat" prin raportul $50/2$0 este egal"
cu 0,7$ %i indic" un ritm diferit de evolu#ie a pre#urilor n #"rile respective %i o sc"dere a puterii
Moned" #i credit
de cump"rare a monedei franceze fa#" de $ pn" la 0,7$. n conformitate cu teoria parit"#ii
puterii de cump"rare, cursul de schimb dintre cele dou" monede ar trebui s" se modifice n
acela%i sens %i n aceea%i propor#ie.
Astfel, dac" nainte de momentul analizei, anul n $, cursul de schimb dintre cele dou"
monede era dat de raportul $$ = 5,75 FF, atunci n anul urm"tor pentru, ca n nivelul cursului
de schimb s" se reg"seasc" modific"rile produse n nivelul pre#urilor din cele dou" economii,
aceasta ar trebui s" devin": $ $ = 7,4$7 FF.
n realitate, ns#, nivelul cursului de schimb este influen"at de un ansamblu de factori
ale c#ror efecte sunt complexe !i n continu# intercondi"ionare: politic# monetar#, balan"a de
pl#"i, deficitul bugetar, pre"urile practicate la export !i import, ceea ce explic# variabilitatea
diferit# a cursului de schimb dintre monedele a dou# "#ri, pe de o parte, !i cea a nivelului
pre"urilor de consum, pe de alt# parte.
2.2.2. Cursul de schimb al unei monede fa"a de alta poate fi interpretat ca putere
de cump"rare extern" a monedei.
Din punct de vedere al elementelor luate n calcul pentru determinarea cursurilor de
schimb, poate fi stabilit# distinc"ia ntre cursul nominal !i cursul real, semnifica"ia acestora
fiind urm#toarea:
cursul nominal exprim# pre"ul unei monede fa"# de o alt# moned# !i are importan"#
din punct de vedere monetar, ntruct m#soar# pre"urile relative pentru dou# monede
na"ionale;
cursul real exprim# pre"ul monedelor na"ionale ca rela"ie dintre pre"urile m#rfurilor
comercializate n diferite "#ri.
Pentru determinarea cursului real al unei monede X fa#" de o alt" moned" Y propunem
un exemplu care eviden#iaz":
produsele comercializate n cele dou" #"ri;
pre#urile produselor exprimate n moneda fiec"reia dintre #"ri;
stabilirea unui curs de schimb pentru fiecare produs, ca raport al pre#urilor din cele
dou" #"ri (curs de revenire);
determinarea cursului de schimb, ca medie a cursurilor de revenire a produselor
comercializate ponderat cu participarea acestora n totalul tranzac#iilor.
Cursul real al monedei X fa#" de moneda Y
Produse
comercializate
Pre#ul
produselor
exprimate n
moneda X
Pre#ul
produselor
exprimate n
moneda Y
Curs de revenire
Y Pret
X Pret
=
Ponderea
fiec"rui produs
n total
tranzac#ii
Medie ponderat"
$ $570 $080 $,4 30% $,45x30%=0,435
2 800 $$50 0,69 $8% 0,69x$8%=0,$24
3 320 $80 $,77 20% $,77x20%=0,354
4 690 930 0,74 $4% 0,74x$4%=0,$03
5 $200 760 $,57 $0% $,57x$0%=0,$57
6 2500 $970 $,26 8% $,26x 8%=0,$00
x x x $00% = $,273
Rezultatul exprim# pre"ul monedei X fa"# de moneda Y, respectiv o unitate monetar# din
"ara X valoreaz# $,273 unit#"i monetare din "ara Y.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
3. Reglementarea emisiunii de moned"
3.%. Emisiunea monedei de hrtie
Rolul monedei de hrtie n evolu"ia sistemelor monetare na"ionale este legat de
existen"a, de-a lungul unei perioade ndelungate de timp, din antichitate pn# n Evul Mediu, a
anumitor nscrisuri !i certificate care atestau existen"a unei cantit#"i de aur !i argint bine
determinate. Prin trecerea certificatului de la o persoan# la alta se producea transferul cantit#"ii
de metal monetar de la un de"in#tor la altul.
Apari!ia biletelor de banc"
n anul $609, Banca din Amsterdam a adoptat o ini"iativ# prin care s-a procedat la
emisiunea de bilete de banc# n schimbul pieselor metalice care se aflau n circula"ie. Aceste
bilete se deosebeau de vechile certificate, ntruct nu corespundeau unei cantit#"i individualizate
de metal.
n raport cu piesele pe care le nlocuiau, biletele de banc# prezentau avantajul unei
utiliz#ri mai u!oare n tranzac"iile zilnice; punerea n circula"ie a unui bilet de banc# antrena
retragerea din circula"ie a unei cantit#"i de metal de aceea!i valoare. Cu ncepere din anul $656,
prin contribu"ia lui Palmstruch, fondatorul b#ncii Suediei, se trece la realizarea a dou# opera"ii
concomitente: emisiunea de bilete !i scontarea efectelor de comer".
Efectele antrenate de acest tip de opera"iuni pot fi sintetizate pornind de la urm#toarea
situa"ie a unei b#nci:
capitalul propriu al b"ncii X reprezint" 50 mil. u.m.; nivelul depozitelor atrase de la
popula#ie %i agen#i economici este de 400 mil. u.m.( n piese metalice);
cu aceast" sum", banca poate proceda la scontarea efectelor de comer# (n valoare
egal" cu 400 mil.).
Banca respectiv" ob#ine un profit egal cu diferen#a dintre dobnda pl"tit" deponen#ilor %i
cea perceput" pentru opera#iunea de scontare.
n ipoteza practic"rii unei dobnzi de $0% pentru depozite %i $2% pentru scontare,
rezult" o diferen#" favorabil" de 2% %i un profit al b"ncii de 2% x 400 mil. = 8 mil.;
bilan#ul b"ncii se va prezenta dup" cum urmeaz":
Bilan# Banca X
Activ Pasiv
Active imobilizate: 50 mil. Capital propriu: 50 mil.
Portofoliu de
efecte comerciale: 400 mil.
Depozite la vedere: 400 mil.
TOTAL: 450 mil. TOTAL: 450 mil.
o alt" solu#ie a b"ncii const" n imprimarea biletelor de banc", n schimbul eliber"rii
c"tre clien#i a pieselor metalice. De asemenea, banca are posibilitatea scont"rii
efectelor de comer#, ntr-o sum" egal" cu valoarea biletelor de banc";
banca emitent" a biletelor poate proceda %i la opera#iuni speculative, ntruct
de#in"torii de bilete %i deponen#ii de piese metalice nu se prezint" to#i, n acela%i timp,
pentru rambursare. Cu suma de 400 mil. u.m., banca poate face fa#" cererilor de
rambursare de-a lungul unei perioade de timp suficiente, astfel nct efectele de
comer# scontate s" ajung" la scaden#" %i s" fie recuperate fondurile;
func#ionarea b"ncii, n noile condi#ii, conduce la urm"toare form" a bilan#ului.
Moned" #i credit
Bilan# Banca X
Activ Pasiv
Imobiliz"ri 50 mil. Capital propriu 50 mil.
Piese metalice 400 mil. Depozite la vedere 400 mil.
Portofoliu de efecte comerciale 500 mil. Bilete n circula#ie 500 mil.
TOTAL 950 mil. TOTAL 950 mil.
Opera#iunea este atractiv" pentru banc", ntruct pe baza aceleia%i cantit"#i de metal
monetar (piese metalice) poate fi scontat" o valoare considerabil" a efectelor de comer#.
n practic#, punerea n circula"ie a biletelor de banc# a fost accidental#, datorit#
circumstan"elor care au favorizat nlocuirea monedei metalice (cu multe inconveniente) cu biletul
de banc#. B#ncile Suediei !i a Olandei, au utilizat aceast# metod#, ceea ce a permis majorarea
volumului opera"iilor de scontare.
n concluzie, biletele de banc# au reprezentat o form# de moned#, distinct# de moneda
metalic#, creat# cu ocazia opera"iilor de creditare, !i a c#ror emisiune nu implic# dect retragerea
unei cantit#"i echivalente de piese metalice. Bancnotele astfel emise, caracterizate prin
convertibilitate monetar#, nu nlocuiau n totalitate moneda metalic#, ci se ad#ugau acesteia
ndeplinind mpreun# func"iile specifice monedei.
Reglementarea emisiunii bancnotelor
Referitor la acest aspect s-au conturat dou# pozi"ii (curente) monetare, concretizate n
dou# !coli a c#ror denumire reflect# esen"a modului de reglementare a emisiunii !i circula"iei
biletelor de banc#:
#coala circula!iei monetare (Currency school) care contest#
natura monetar# a biletului de banc# !i consider# c# acesta reprezint# un substituent al
aurului;
#coala bancar" (Banking school) care consider# c# biletul de
banc# este un instrument de credit al economiei, iar emisiunea acestuia depinde de
conjunctura economic#.
Prima teorie a fost larg r#spndit#, ceea ce a contribuit la recunoa!terea, n materie de
emisiune a biletelor de banc#, a monopolului b#ncii centrale.
Diferen"ierile s-au manifestat, de la o "ar# la alta, datorit# modului de acoperire a
cantit#"ii de bancnote emise. Astfel, n cazul Angliei, acoperirea era asigurat# n propor"ie de
$00% n bonuri de tezaur (potrivit actului din $844: Act de Peel). Pentru Banca Fran"ei,
emisiunea bancnotelor nu era limitat#, ntruct acestea erau convertibile n metal monetar (pn#
n anul $848).
n alte momente ale evolu"iei sistemelor monetare, cantitatea de bancnote emise era
plafonat# la un nivel variabil n func"ie de nevoile circula"iei, dependente de cre!terea produsului
intern brut.
n SUA, emisiunea monedei de hrtie era condi"ionat# de o acoperire minima n aur.
nainte de al II-lea R#zboi Mondial, rezervele de aur de care dispuneau B#ncile Sistemului
Federal de Rezerve fiind considerabile, au condus la sterilizarea aurului, prin interzicerea
utiliz#rii unei p#r"i a acestuia pentru acoperirea emisiunii monetare. Ulterior, dup# $945,
cantitatea de aur permitea acoperirea doar n propor"ie de 40% respectiv, 35% a biletelor emise !i
a depozitelor bancare.
Alte "#ri au men"inut, pentru institu"ia lor de emisiune, obliga"ia de a se conserva o
acoperire metalic# minim#. n Belgia, stocul de aur trebuia s# reprezinte 33% din angajamentele
la vedere. n Elve"ia, acest procent era de 40%, iar n Portugalia de 25%. Indiferent de sistemele
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
de acoperire adoptate, analiza reglement#rii emisiunii !i circula"iei bancnotelor eviden"iaz# rolul
monetar al acestora !i importantul caracter de instrument de credit n economie.
n economia modern# avantajele utiliz#rii biletelor de banc#, respectiv a bancnotelor,
decurg din caracteristicile acestora:
sunt rezultat al procesului de creditare n economie;
prezint# o anumit# stabilitate, care rezult# din: - acoperirea bancnotei;
- convertibilitatea bancnotei;
- prevenirea !i eliminarea ac"iunilor
de falsificare a bancnotei.
Acoperirea bancnotei rezult# din obliga"ia emitentului de a de"ine un stoc de metal
pre"ios sau, alte valori, care s# stea la baza emisiunii. n func"ie de evolu"ia n timp !i
particularit#"ile reglement#rilor din fiecare "ar#, pot fi identificate urm#toarele forme de
acoperire:
acoperire metalic#;
acoperire n devize sau mijloace de plat# str#ine;
acoperire n efecte comerciale;
acoperire n titluri emise de stat.
Dintre m"surile de eliminare a ac!iunilor de falsificare a bancnotei, pot fi re"inute
urm#toarele:
utilizarea unei hrtii speciale;
semnarea bancnotei de c#tre emitent;
nserierea bancnotelor;
filigranarea hrtiei.
Cele mai intense ac"iuni de falsificare a bancnotelor s-au constatat n cazul dolarului
american, fapt explicat prin aceea c# toate cupiurile de dolari au aceea!i m#rime !i culoare.
Convertibilitatea bancnotei este analizat# n cadrul subcapitolului 4.$.
3.2. Emisiunea monedei divizionare
Monedele divizionare sunt piese metalice cu valori nominale sc#zute !i care au utilitate n
realizarea pl#"ilor. Sunt confec"ionate din diferite aliaje, iar emisiunea lor se afl# n atribu"iile
Monet#riei Statului. Dup# confec"ionare, sunt depuse la banca central# unde figureaz# n activul
bilan"ului !i sunt nregistrate la aceea!i valoare n creditul contului Trezoreriei.
Pentru Trezorerie, emisiunea de moneda reprezint# o surs# de venituri, ntruct valoarea
metalului !i cheltuielile de batere a monedelor sunt inferioare valorii nominale a acestora.
Moneda divizionar# este pu"in implicat# n alimentarea unui proces infla"ionist, ntruct
orice emitere peste cantitatea necesar# popula"iei este limitat# la necesit#"ile tranzac"iilor din
economie !i orice surplus de moned# divizionar# este preschimbat la casieriile b#ncii, cu bilete
de banc#.
Scopul monedei divizionare este de a facilita tranzac"iile din economie. Cu anumite
ocazii, acestea pot fi tezaurizate de c#tre colec"ionari, dac# sunt confec"ionate din metale
pre"ioase, sau atunci cnd circula"ia acestora este dificil#. n fapt este o manifestare a Legii lui
Gresham, potrivit c#reia moneda rea scoate din circula"ie moneda bun#.
3.3. Emisiunea monedei scripturale
Moneda scriptural# sau moneda emis# de b#nci este constituit# din depozitele b#ncilor
comerciale, respectiv din soldurile creditoare ale agen"ilor nebancari care sunt transmise de la un
agent la altul prin intermediul cecurilor !i al viramentelor.
Moned" #i credit
Soldurile creditoare pot fi considerate precum o moned# autonom#, distinct# de biletele
de banc# !i de moneda divizionar#.
Natura monetar" a depozitelor poate fi eviden"iat# prin realizarea unei diferen"ieri ntre
urm#toarele tipuri de moned#:
moneda central" este reprezentat# de moneda emis# de Banca Central#, !i const# n biletele
emise !i n soldurile creditoare nscrise la aceast# banc# n numele b#ncilor comerciale;
moneda emis" de b"nci, n sens restrns, este reprezentat# de nscrierile n conturile curente
ale b#ncilor comerciale.
Prima form# de moned# este singura moned# legal#, acceptat# de to"i participan"ii !i n
care toate celelalte forme de moned# sunt convertibile la cererea de"in#torilor. Pe de alt# parte,
moneda nregistrat# n conturile b#ncilor comerciale reprezint#, de asemenea o form# de moned#
real#, nu constituie un substituent al monedei centrale, iar emisiunea acesteia este posibil# ntre
anumite limite.
Emisiunea de moned# scriptural# poate fi eviden"iat# pornind de la urm#torul
ra"ionament:
Se consider" o banc" A care de#ine 500 mil. u.m. de moned" central", posibil de
rezultat din urm"toarele situa#ii:
depuneri realizate n conturile b"ncii de c"tre popula#ie %i agen#ii economici
de#in"tori de moned" emis" de banca central";
modific"ri ale nivelului rezervei minime obligatorii n sensul diminu"rii, ceea
ce semnific" faptul c" o propor#ie din disponibilit"#ile b"ncii comerciale sunt
deblocate de banca central", devenind disponibile pentru activitatea de
creditare;
sume exprimate n valut" sau devize, rezultat al opera#iunilor de export, al
ramburs"rii unor mprumuturi acordate sau al dobnzilor ncasate n valut".
Indiferent de sursa de provenien#" a acestor sume, se poate aprecia c" banca dispune
de un supliment de moned" central" pe care nu l va conserva neproductiv, dect ntr-o anumit"
propor#ie. Astfel, n activitatea practic", b"ncile utilizeaz" o parte din moneda central"
disponibil" pentru acordarea de credite agen#ilor economici %i popula#iei, restul fiind utilizat"
pentru constituirea rezervelor obligatorii, ori pentru a face fa#" eventualelor solicit"ri de
rambursare din partea deponen#ilor.
Dac" se admite c" 20% din sumele exprimate n moned" central" sunt conservate de
c"tre banc", iar restul de 80% sunt disponibilizate prin acordarea de credite, atunci bilan#ul se
poate prezenta astfel:
Bilan# Banca A
Activ Pasiv
Moned" central": $00 mil. Depozite: 500 mil.
Credite acordate: 400 mil.
Datorit" ac#iunii b"ncii comerciale, o cantitate nou" de moned" este creat" %i
ncorporat" n economie, respectiv suma de 400 mil.
Dac#, n continuare, se analizeaz# destina"ia sumelor la beneficiarii creditelor, se poate
constata c# ace!tia le vor utiliza pentru plata achizi"iilor de materiale, a salariilor, a furnizorilor
de materii prime. Vnz#torii acestor produse ncaseaz# sumele !i de depun n totalitate n conturi
la b#nci diverse. Astfel, n cadrul sistemului bancar apar noi depozite exprimate n moned#
central#, egale cu suma creditelor acordate de banca ini"ial#, deci egale cu 400 mil.
Din punct de vedere teoretic, se ncearc# stabilirea unei diferen"e ntre depozitul ini"ial
(rezultat dintr-un deblocaj operat de banca central#, o intrare de devize sau o preluare a biletelor
n circula"ie) !i depozitele rezultate din creditele acordate de banca ini"ial#. n practic#, ns#, este
imposibil# realizarea unei separa"ii ntre cele dou# forme.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
Fiecare dintre celelalte b#nci de"in#toare ale unor sume exprimate n moned# central#,
vor ac"iona n mod similar b#ncii ini"iale, n sensul c# vor re"ine 20% pentru acoperirea rezervei
obligatorii !i vor utiliza restul de 80% pentru acordarea de noi credite.
Pe baza creditului acordat de banca A, n sistemul bancar, a rezultat un nivel al
depozitelor de 400 mil., ceea ce, din punct de vedere al bilan"ului consolidat al ansamblului
b#ncilor, se poate reda astfel.
Bilan# consolidat al sistemului bancar
Activ Pasiv
Moned" central": 20%400=80 mil. Depozite constituite: 400 mil.
Credite acordate: 80%400=320 mil.
Un astfel de fenomen !i spore!te dimensiunile.
Dac# diferitele b#nci ale unei "#ri acord# credite n continuare, dup# aceea!i schem#, iar
beneficiarii acestora au acela!i comportament, rezult#, la nivelul ntregului sistem bancar, o
multiplicare a nivelului creditelor acordate economiei.
Pentru cuantificarea multiplicatorului, care arat# pn# la ce nivel sporesc
dimensiunile monedei scripturale, pe baza unui depozit ini"ial, n literatura de specialitate se
utilizeaz# dou# rela"ii:
a)
i
D
R
1
m = == =
n care m reprezint# multiplicatorul creditului;
R reprezint# propor"ia rezervei obligatorii;
D
i
depozit ini"ial.
Aceast# rela"ie eviden"iaz# faptul c# dac# o banc# nu ar re"ine din moneda disponibil#
rezerva de lichiditate, atunci m#rimea multiplicatorului ar tinde c#tre infinit, ntruct depozitele
constituite sunt acordate n totalitate sub form# de credit.
b)
N R N R
D
m
i
+
=
n care: R propor"ia rezervei obligatorii;
N propor"ia pl#"ilor n numerar n totalul masei monetare;
D
i
depozit ini"ial.
Aceast# rela"ie este mai realist#, ntruct ia n considerare !i utilizarea disponibilit#"ilor
sub form# de numerar (N).
Pentru n"elegerea aplicabilit#"ii acestor formule sunt necesare urm#toarele preciz#ri:
a) pentru ca mecanismul descris s# func"ioneze, trebuie admis# ipoteza conform c#reia
b#ncile al c#ror volum de credite se majoreaz#, trebuie s# g#seasc#, pe pia"#, ntreprinz#tori
deci!i s# apeleze la mprumuturi;
b) totodat#, pentru func"ionarea mecanismului, trebuie ca b#ncile care au posibilitatea
acord#rii de credite, s# aib# voin"a de a profita de aceste circumstan"e. Dac# b#ncile au o viziune
pesimist# asupra situa"iei conjuncturale, acestea procedeaz# la o evaluare a riscurilor aferente
creditelor, adoptnd o politic# de sistare, deci, de nelansare a creditelor n circula"ie.
Moned" #i credit
c) trebuie, de asemenea, introdus# n analiz# alegerea portofoliilor, att la nivelul
beneficiarilor ct !i al distribuitorilor. n aceste condi"ii multiplicatorul creditului nu permite
determinarea nivelului depozitelor care apar, efectiv, n economie, ci numai a nivelului maxim al
acestora, la un moment dat. Dac# economia parcurge o perioad# de prosperitate, iar anticip#rile
sunt favorabile, att la nivelul b#ncii ct !i al agen"ilor economici, se poate admite c# volumul
efectiv al depozitelor create coincide cu nivelul maxim al acestora.
Relund exemplul precedent se poate demonstra cum se multiplic# volumul creditelor
acordate, pe baza depozitului ini"ial constituit din moneda central#.
Utiliz"ri Depozite Credite acordate Rezerva obligatorie
$ depozit ini#ial: 500 mil. 400 mil. $0 mil. (20%)
2 400 mil. 320 mil. 80 mil.
3 320 mil. 256 mil. 64 mil.
4 256 mil. 5$,2 mil. 204,8 mil.
5 204,8 mil. 40,96 mil. $63,84 mil.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
n

=
n
$ i
n depozite

=
n
$ i
n credite acordate

=$ i
rezerv" minim"
Multiplicatorul creditului are valoarea:
mil. 2.500 mil. 500
% 20
$
m = =
Dac" se consider" c" titularii de credite solicit" o parte a disponibilit"#ilor sub form"
de numerar, reprezentnd un procent de $5%, atunci nivelul multiplicatorului depozitului ini#ial
devine:
mil. $562,5
0,03 - 0,35
mil. 500

$5% 20% - $5% 20%
mil. 500
m = =
+
=
Rezultatul indic# o diminuare considerabil# a nivelului multiplicatorului, ca urmare a
lu#rii n calcul a coeficientului pl#"ilor n numerar (numit !i coeficient de fug#).
n realitate, fenomenul multiplic#rii creditului prezint# anumite limite, care decurg din
urm#toarele aspecte:
n economie se utilizeaz# n propor"ie sporit# moneda sub form# de numerar;
pentru ca b#ncile s# de"in# depozite de moned# central#, generatoare de alte depozite,
este necesar ca acestea s# fie ob"inute pe calea refinan"#rii de la banca central#;
acordarea creditelor n economie nu reprezint# un proces desf#!urat ntmpl#tor, ci se
afl# n permanen"# sub controlul autorit#"ilor monetare, datorit# dezechilibrelor
infla"ioniste care pot fi generate.
4. Convertibilitatea monetar" #i cursul de schimb
4.%. Forme ale convertibilit"$ii monetare
n sens larg, prin convertibilitate se n"elege dreptul reziden"ilor !i al nereziden"ilor de a
schimba moneda na"ional# cu alt# moned# str#in#, prin vnzare cump#rare pe pia"#, f#r# nici o
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
restric"ie din punct de vedere al sumei schimbate, al scopului !i al calit#"ii celui care efectueaz#
opera"iunea.
Statutul Fondului Monetar Interna"ional grupeaz# monedele statelor membre n trei
categorii: convertibile, neconvertibile !i liber utilizabile.
Includerea ntr-una din aceste trei grupe este corelat# cu respectarea de c#tre "ara emitent#
a anumitor obliga"ii:
evitarea restric"iilor asupra pl#"ilor !i transferurilor interna"ionale curente;
evitarea practicilor valutare discriminatorii;
schimbarea soldurilor n moned# na"ional# de"inute n str#in#tate, n valuta "#rii care
solicit# preschimbarea, sau n DST;
colaborarea n domeniul politicilor monetare referitoare la activele de rezerv#.
n anul $996, un num#r de $29 "#ri acceptaser# s# respecte obliga"iile prev#zute n
statutul FMI, avnd moned" convertibil", chiar dac#, uneori, din motive conjuncturale aceste
"#ri se abat de la formul#rile standard ale statutului FMI.
%#rile cu moned# neconvertibil" sunt cele care nu ndeplinesc sau nu doresc s# accepte
condi"iile trecerii la convertibilitate impuse de FMI. Aceste "#ri cu valute neconvertibile pot
desf#!ura doar schimburi interna"ionale pe baz# de clearing; se confrunt# cu dificult#"i generate
de pozi"ia deficitar# a balan"ei de pl#"i, !i nu nregistreaz# cre!teri ale lichidit#"ii interna"ionale.
O moned# poate fi considerat# liber utilizabil" dac# ndepline!te concomitent dou#
condi"ii: este folosit# pe scar# larg# n pl#"ile !i transferurile interna"ionale !i este negociabil# pe
principalele pie"e valutare interna"ionale.
Prin decizia FMI (nr. 5789/3$ martie $978), monedele liber utilizabile sunt: marca
german#, francul francez, yenul japonez, lira sterlin#, dolarul SUA.
Privit# de-a lungul evolu"iei n timp, convertibilitatea a cunoscut dou# forme principale
convertibilitatea metalic" !i convertibilitatea n valute.
Convertibilitatea metalic" s-a practicat n perioada etalonului aur moned# !i const# n
schimbarea bancnotelor prezentate la banca de emisiune ntr-o cantitate de aur. Convertibilitatea
metalic" a cunoscut dou# forme: integral" #i limitat". Convertibilitatea integral# a func"ionat
potrivit principiului enun"at mai sus, iar cea limitat# a corespuns etalonului aur lingouri.
Utiliznd criteriul ariei geografice de aplicare, se pot distinge convertibilitatea intern"
!i cea extern". Atunci cnd se manifest# simultan cele dou# forme ale convertibilit#"ii, potrivit
terminologiei interna"ionale, convertibilitatea este general".
Convertibilitatea intern" este definit# ca reprezentnd nsu!irea legal# pe care o are o
moned# de a se preschimba pe o alt# moned# pe un teritoriu delimitat, al "#rii de origine. Aceast#
convertibilitate poate fi limitat# numai pentru anumite opera"ii sau poate func"iona n limita unor
plafoane. Pentru a desemna acest concept se utilizeaz# !i terminologia de convertibilitate de
cont curent, specific# "#rilor din Europa Central# !i de Est !i statelor fostei URSS, ceea ce
eviden"iaz# o stare de tranzi"ie c#tre convertibilitatea extern#.
Pentru exprimarea con"inutului convertibilit"!ii externe, se utilizeaz#, ntr-un limbaj
simplificat, termenul valut" convertibil".
Convertibilitatea se bazeaz# pe definirea real# a cursului unei monede na"ionale n raport
cu celelalte valute, respectiv pe analiza puterii de cump#rare a monedelor.
Pentru dobndirea statutului de moned# convertibil#, potrivit prevederilor articolului
VIII din statutul FMI este necesar# ndeplinirea unor condi"ii: economice, financiare,
organizatorice de c#tre "#rile care se angajeaz# n procesul realiz#rii convertibilit#"ii interne, dup#
cum urmeaz#:
existen"a unui poten"ial economic ridicat;
echilibrarea balan"ei de pl#"i;
Moned" #i credit
existen"a unor rezerve interna"ionale de lichiditate;
stabilirea unui curs real al monedei na"ionale fa"# de alte monede, fundamentat
economic;
flexibilitatea sistemelor economice, n scopul adapt#rii produc"iei interne n func"ie de
cerin"ele pie"ei mondiale;
limitarea infla"iei !i realizarea unei stabilit#"i monetare.
Distan#a pe care o au de parcurs #"rile est europene pn" la realizarea tranzi#iei de la
convertibilitatea intern" la cea extern", poate fi cuantificat" dup" gradul de realizare al
condi#iilor mai sus enumerate.
O alt# condi"ie a trecerii la convertibilitate este existen"a unei rezerve de aur !i devize,
care s# permit# onorarea solicit#rilor de preschimbare a monedei na"ionale de c#tre nereziden"i.
Ca ordin de m#rime, se apreciaz# de c#tre exper"ii FMI, c# volumul acestor rezerve trebuie s#
reprezinte echivalentul valoric al importului unei "#ri pe o perioad# de 3 5 luni.
Importan"a rezervei de aur rezult# din utilitatea acesteia, astfel: atunci cnd se manifest#
solicit#ri de valut# pentru acoperirea cererilor de preschimbare a monedei, se poate proceda la
vnzarea unei p#r"i din stocul de aur; n alte cazuri, stocul de aur constituie o garan"ie pentru
autorit#"ile monetare din "ara respectiv#, c# vor face fa"# unor situa"i neprev#zute.
O premis# pentru trecerea la convertibilitate este reprezentat# de adaptarea nivelului
productivit#"ii muncii la cel existent pe plan mondial, cu scopul stabilirii unei coresponden"e
reale ntre nivelurile pre"urilor interne !i cele ale pre"urilor mondiale. Starea de echilibru
economic general, liberalizarea pre"urilor !i eliminarea subven"iilor, constituie, de asemenea,
factori care permit crearea condi"iilor pentru trecerea la convertibilitate !i pentru stabilirea unui
curs justificat din punct de vedere economic.
Ca etap# intermediar# n realizarea convertibilit#"ii externe, la nceputul anilor 90,
toate "#rile este europene au permis reziden"ilor s# de"in# depozite n valut# cu unele restric"ii
referitoare la nivelul maxim al sumei posibil de schimbat anual.
Asemenea m#suri au condus la accentuarea fenomenului dolariz#rii care nregistra n
$994, 37% n Bulgaria, 35% n Romnia !i 25% n Albania. n Ungaria, Republica Ceh# !i
Slovacia acest fenomen a avut dimensiuni mai reduse. n %#rile Baltice !i Rusia, dolarizarea s-a
manifestat puternic datorit# procesului infla"ionist. Pentru anul $992, de exemplu, FMI a estimat
c# fluxul de dolari dinspre Rusia spre b#ncile occidentale a fost de 2,7 miliarde $ ceea ce dep#!ea
valoare depozitelor n moned# na"ional#. Gradul dolariz#rii a nregistrat n perioada anilor 92
93, 60% n Estonia, 50% n Lituania !i 35% n Letonia.
%#rile est europene practic#, n prezent, convertibilitatea intern# limitat# la opera"iuni
de cont curent, iar din punct de vedere al criteriilor !i condi"iilor necesare unei convertibilit#"i
externe, Polonia se remarc# att din punct de vedere al rezervei valutare, al nivelului infla"iei, ct
!i al competitivit#"ii economiei.
4.2. Cursul de schimb
Indiferent de forma convertibilit#"ii, intern# sau extern#, elementul esen"ial al acesteia l
constituie cursul de schimb. Regimul cursului de schimb confer# un grad mai mare sau mai redus
de credibilitate unui sistem monetar na"ional.
Analiza cursurilor de schimb conduce la stabilirea distinc"iei ntre 3 tipuri de regim de
curs valutar, astfel:
cursul de schimb fixat (pegged exchange rate) se caracterizeaz# prin aceea c# se
p#streaz# constant fa"a de o valut# de rezerv# (numit# valut# ancora). Nu trebuie confundat cu un
curs de schimb fix.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
cursul de schimb fix este men"inut o perioad# ndelungat# de timp: poate fi modificat
doar n cazuri extreme;
cursul de schimb flotant se caracterizeaz# prin flexibilitate, n func"ie de cererea !i
oferta pentru valuta de rezerv#.
Distinc"ia este operabil# n cazul valutelor cu convertibilitate deplin#, ns# este mai pu"in
evident# n situa"ia valutelor neconvertibile !i a celor cu convertibilitate limitat#.
Un nou tip de curs este cel practicat de Ungaria !i Polonia denumit crowling peg !i
care reprezint# aprecierea sau deprecierea monedei cu pas fix, conform unei planific#ri anume.
Fiecare din aceste tipuri de curs de schimb prezint# avantaje !i dezavantaje:
un curs de schimb fixat practicat de unele b#nci centrale, conduce la modificarea
controlului exercitat asupra schimburilor valutare. Pe pia"# se manifest# tendin"a de
depreciere a cursului de schimb fixat !i sporirea nivelului ratei dobnzii solicitate de
investitori cu scopul ap#r#rii cursului de schimb. Pentru a men"ine cursul de schimb
fixat, banca central# are tendin"a de a spori oferta de moned# na"ional#, fapt care
antreneaz# sporirea infla"iei !i cre!terea masei monetare ntr-un ritm mai mare dect a
volumului de rezerv# str#in#;
cursul de schimb fix a func"ionat n mod real, n timpul etalonului monetar aur ($880
$9$4).
Dup# anul $9$4, b#ncile centrale au practicat cursuri fixate !i au procedat la devaloriz#ri
ale monedelor na"ionale fa"# de aur !i argint, n timpul primului r#zboi mondial.
cursurile flotante nu ridic# problema credibilit#"ii pentru banca central#, care nu se
angajeaz#, prin promisiuni, n men"inerea cursului de schimb ntre anumite limite. De
asemenea, cursul flotant permite adaptarea convertibilit#"ii depline.
Cursul flotant poate fi analizat, din punct de vedere al de"inerii sau nu de rezerv# str#in#
de c#tre banca central#, ca un curs de schimb flotant pur !i un curs de schimb impur.
Cursul de schimb flotant este pur, atunci cnd banca central# nu de"ine valut# str#in#,
ntruct nu intervine pentru a influen"a cursul de schimb, !i este impur atunci cnd b#ncile
centrale intervin pe pia"#, pentru dirijarea cursului, prin vnzarea cump#rarea de valute str#ine.
Este cazul interven"iilor speculative ale b#ncilor centrale pe pia"a valutar#.
cursurile crowling peg prezint# avantajul c# nu impun costuri mari asupra
economiei. Dac# anticip#rile infla"ioniste domin# comportamentul agen"ilor
economici, atunci acest sistem crowling peg reduce transferurile de avere !i
limiteaz# efectele infla"iei.
Dezavantajul sistemului se manifest# n cazul aprecierii monedei, iar "#rile care au utilizat
acest sistem au nregistrat niveluri ale infla"iei mai mari dect n celelalte.
Dup# opiniile speciali!tilor dezavantajele cursurilor de schimb fixate sau flotante pot fi
eliminate prin adoptarea sistemului monetar bazat pe Consiliul valutar (sau monetar). ntruct
n ultimii ani, aceast# idee a fost sus"inut# !i n Romnia, este necesar# prezentarea elementelor
definitorii ale unei asemenea institu"ii monetare.
Consiliul valutar reprezint# o autoritate care emite bancnote !i moned# metalic#
acoperite ntr-o propor"ie de $00% n valut# str#in# (denumit# ancor") !i deplin convertibil#, la
un curs de schimb fix. Un consiliu valutar permite p#strarea unor cursuri de schimb stabile fa"#
de valuta ancor# sau fa"# de aur !i de"ine, sub form# de rezerve, active cu grad de risc sc#zut:
obliga"iuni !i alte active exprimate n valuta ancor#.
Consiliile valutare au func"ionat nainte de sistemul de la Bretton Woods n "#rile aflate n
curs de dezvoltare !i n special n coloniile britanice. Odat# cu afirmarea suveranit#"ii lor n anii
50 !i 60, aceste "#ri au nlocuit consiliile valutare cu sistemul monetar bazat pe Banca Central#.
Moned" #i credit
Cu ncepere din anii $99$, ideea acestei forme de organizare monetar# a fost repus# n
aplicare.
n anul $99$, Argentina !i-a stabilizat moneda n baza sistemului bazat pe Consiliul
valutar. La aceast# solu"ie s-a recurs n condi"iile unei rate anuale a infla"iei de 2000%,; valuta
ancor# a fost dolarul american, iar acoperirea s-a asigurat n propor"ie de $00% prin active
exprimate n dolari. Rezultatele au fost pozitive, reg#sindu-se n reducerea considerabil# a
infla"iei (5% anual n $995).
n anul $992, Estonia !i Lituania adopt# Consiliul valutar prin folosirea ca moned#
ancor# a dolarului american (Lituania) !i a m#rcii germane (Estonia).
Succese a nregistrat, n acest sens, !i Bulgaria care utilizeaz# marca german# drept valut#
ancor#.
Pentru ca un astfel de sistem s# fie credibil !i s# func"ioneze eficient, este necesar ca
rezervele valutare s# fie mai mari dect masa monetar# n circula"ie. n general, o asemenea
condi"ie este dificil de ndeplinit, ntruct n momentul n care se apeleaz# la un asemenea
aranjament institu"ional, nivelul rezervelor valutare este redus.
n literatura de specialitate, pentru a se desemna Consiliul valutar ca !i component# a
sistemului monetar, se utilizeaz# conceptul de Consiliu monetar. Pentru a eviden"ia avantajele
sau limitele acestei institu"ii comparativ cu cele ale B#ncii Centrale, s-au realizat compara"ii, care
nu au luat n considerare cazurile ideale (Bundesbank sau Sistemul Federal de Rezerve) ci pe
acelea din "#rile aflate n curs de dezvoltare. Cazul tipic de Consiliu monetar este cel al Hong
Kong-ului.
Analizele comparative eviden"iaz# c# exist# mai pu"ine dezavantaje pentru o economie
dac# opereaz# cu un Consiliu monetar, comparativ cu sistemul monetar bazat pe Banca Central#.
Un dezavantaj al Consiliului monetar este acela c# nu poate asigura disciplina financiar# a
economiei. %ara care adopt# acest mecanism este vulnerabil# la evolu"ia infla"iei din "ara
emitent# a monedei de referin"#. Costul economic al pierderii independen"ei n formularea
politicii monetare, poate fi, de asemenea, mare !i nu este justificat ntotdeauna de rezultatele
ob"inute n combaterea infla"iei. n cazul concret al Argentinei, depozitele bancare au sc#zut cu
$8%, iar prin fenomenul de substitu"ie monetar# (moneda na"ional# nlocuit# cu dolarul) s-a
nregistrat o sc#dere accentuat# a masei monetare, PIB-ul a sc#zut cu 5%. Pentru a mpiedica o
criz# financiar# de propor"ii !i pentru a men"ine n func"iune Consiliul monetar, institu"iile
financiare interna"ionale au acordat Argentinei, n $996, un sprijin financiar de 5 miliarde $.
Ideea Consiliului monetar a fost sus"inut# !i datorit# sl#biciunilor sistemului B#ncii
Centrale, din punct de vedere al rela"iei politice cu guvernul !i a modului de adoptare a deciziilor
de politic# monetar#.
n acest sens, Consiliul monetar este un aranjament care se bazeaz# pe legarea bazei
monetare de varia"iile din balan"a de pla"i !i reprezint# o alternativ# la solu"iile privind
independen"a B#ncii Centrale !i regulile monetare din sistemul acesteia.
Orientarea "#rilor care au fost afectate de puternice crize financiare, c#tre Consiliul
monetar poate fi explicat# !i prin compararea beneficiilor acestuia fa"# de costurile antrenate.
Astfel, printre beneficii se ncadreaz#: credibilitatea sporit#, performan"e n domeniul
infla"iei, cre!tere economic#. Din punct de vedere al costurilor trebuie eviden"iate: politica de
credite restrictiv#; expunerea economiei la !ocuri din lipsa instrumentelor alternative de politic#
economic#, absen"a flexibilit#"ii n domeniul cursului de schimb.
Sintetiznd, avantajele !i limitele consiliului monetar pot fi desprinse din lectura
urm#torului tabel:
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
Diferen"e ntre Consiliul Monetar !i Banca Central#
$
Consiliul Monetar Banca Central#
men"ine un curs de schimb fa"# de valuta
rezerv#
practic# un curs de schimb fixat sau
flotant;
acoperirea n valut# str#in# este de $00%; acoperirea n rezerve str#ine este variabil#;
convertibilitatea este deplin#; convertibilitatea este limitat#;
nu este o ultim# surs# de mprumuturi
pentru b#ncile comerciale;
este o ultim# surs# de mprumuturi pentru
b#ncile comerciale;
nu reglementeaz# activitatea b#ncilor
comerciale;
stabile!te !i modific# reglement#rile privind
activitatea b#ncilor comerciale;
prezint# o transparen"# sporit#; ofer# moned# att n numerar ct !i sub
form# de depozite;
ofer# moned# sub form# de bancnote !i
moned# metalic#;
poate alimenta fenomenul infla"ionist;
nu genereaz# infla"ie; poate finan"a cheltuielile guvernamentale;
nu finan"eaz# cheltuieli guvernamentale; practic# o politic# monetar# discre"ionar#;
ob"ine profituri din dobnzi; este puternic supus# presiunilor politice;
utilizeaz# un num#r restrns de personal. utilizeaz# un num#r mare de personal.
La ntrebarea dac# este Consiliul monetar oportun pentru Romnia
2
, argumentele indic#
faptul c# aceasta nu ar putea fi o solu"ie pentru problemele cu care se confrunt# economia
na"ional#.
Dac# se analizeaz# oportunitatea Consiliului Monetar din punct de vedere al volumului
rezervelor disponibile, studiile au indicat c# anul $999 nu ar fi reprezentat un moment bine ales.
Aceasta datorit# serviciului datoriei externe !i nchiderii pie"elor interna"ionale de capital.
Din perspectiva convertibilit#"ii totale a monedei, adoptarea Consiliului monetar poate
antrena o ie!ire masiv# de capitaluri din Romnia. Pentru a-!i proteja economiile, popula"ia s-ar
orienta c#tre titluri ale guvernelor !i companiilor str#ine. Compensarea ie!irilor de rezerve !i
capital s-ar realiza prin contractarea de mprumuturi pe pie"ele externe.
Men"inerea durabil# a unui curs de schimb fix, ca obiectiv de baz# al Consiliului
monetar, ar genera, n cazul Romniei, efecte nefavorabile, concretizate n pusee infla"ioniste,
nr#ut#"irea portofoliului b#ncilor, nivel ridicat al dobnzilor.
Din punct de vedere al deficitelor bugetare !i al monetiz#rii acestora (acoperirea
deficitelor prin emisiune monetar#), rolul BNR s-a manifestat n propor"ii din ce n ce mai mici.
n acest context, Consiliul monetar nu poate asigura echilibrarea bugetar# !i nici disciplina
financiar# n economie.
Privit din punct de vedere al volatilit#"ii dobnzilor, alegerea momentului adopt#rii
Consiliului monetar necesit# aducerea n discu"ie a structurii cheltuielilor bugetare. n condi"iile
unei infla"ii n cre!tere, determinat# de intr#rile de capital, bugetul public va avea infla"ia
ncorporat#, respectiv cheltuieli mari cu dobnzile, ceea ce antreneaz# o cre!tere semnificativ# a
deficitului.
Starea sistemului bancar este o problem# care face ca n Romnia adoptarea Consiliului
monetar s# fie imposibil de adoptat n viitorul imediat. Starea precar# a sistemului bancar este
eviden"iat# prin ponderea sporit# a creditelor neperformante (peste 70% credite riscante n 99
fa"# de 94).

$
Claudiu Doltu Politici monetare !i convertibilitate, teza de doctorat, $996, Bucure!ti
2
Lucian Croitoru Caiete de studii, BNR, $998, nr. 7
Moned" #i credit
Concluzia desprins#, n urma analizei perspectivelor unui Consiliu monetar n Romnia
indic# faptul c# pentru stabilizarea macroeconomic# !i disciplina n sistemul monetar, trebuie
g#sit# solu"ia utiliz#rii tuturor instrumentelor politicii economice !i monetare, neexistnd
condi"iile oportune unei asemenea institu"ii monetare ca alternativ# la Banca Central#.
5. Momente importante n evolu!ia Sistemului monetar na!ional al
Romniei
Prin legea din $867, n Romnia se instituie primul sistem monetar na"ional,
caracterizat prin urm#toarele elemente:
a fost un sistem bimetalist, n cadrul c#ruia moneda era definit# n func"ie de aur !i
argint, raportul de valoare dintre cele dou# metale fiind de $/$4,38;
moneda na"ional#, leul, era mp#r"it# n $00 subdiviziuni, numite bani;
pe teritoriul Romniei erau acceptate, n circula"ie, monedele de aur !i argint ale "#rilor
Uniunii Monetare Latine (Fran"a, Belgia, Italia, Grecia, Elve"ia), avnd atributele unei monede
legale. Pn# la nfiin"area B#ncii Na"ionale a Romniei, n anul $880, circula"ia monetar# s-a
definit prin circula"ia monedelor metalice romne!ti, din aram# !i argint, a monedelor Uniunii
Monetare Latine !i a rublelor ruse!ti din argint, dup# R#zboiul de Independen"#.
Moneda de hrtie s-a concretizat n bilete ipotecare emise de c#tre statul romn pentru
acoperirea cheltuielilor generate de r#zboi. Aceste bilete ipotecare nu reprezentau bancnote
propriu-zise, ntruct emisiunea lor era garantat# cu valoarea bunurilor !i propriet#"ilor statului
iar retragerea din circula"ie urma a se realiza prin contracararea unor mprumuturi interne.
nfiin"area, n anul $880, a BNR antreneaz# o serie de efecte favorabile func"ion#rii
sistemului monetar na"ional.
Conform rolului de institu"ie de emisiune, BNR a emis primele bancnote, pentru care s-a
practicat acoperirea n aur !i argint (n primii 5 ani de activitate, BNR a emis peste $00 milioane
lei bancnote + 50 milioane lei n monede de argint).
Trecerea la monometalismul aur (prin Legea din $889) are drept efect trecerea leului la
convertibilitatea deplin# !i nelimitat# n aur. Leul este definit numai n aur: $ leu = 0,3226 grame
cu titlu 900.
Func"ionarea acestui sistem a asigurat stabilitatea monetar# !i reglarea spontan# a
cantit#"ii de bani n circula"ie.
n perioada primului r#zboi mondial, au fost emise bancnote pentru acoperirea
cheltuielilor statului, garantate cu bonuri de tezaur, urmnd ca la ncheierea acestuia, Romnia s#
se confrunte att cu fenomene infla"ioniste specifice !i celorlalte "#ri, ct !i cu probleme imediate
dup# r#zboi.
ntre $9$8 $923 infla"ia s-a concretizat ntr-o cre!tere de aproape 8000 ori a indicelui
general al pre"urilor ca !i n deteriorarea ratelor de schimb ntre leu !i valutele interna"ionale (n
$924, $ $ = 280) lei, f#r# a se nregistra valorile din "#rile vecine.
Ca rezultat al unific#rii din $9$8, monedele ce apar"ineau teritoriilor istorice, precum
rublele Romanov !i coroanele austro ungare trebuiau retrase din circula"ie, prin schimbarea
propriu-zis# a acestora cu bancnote ale BNR. Pentru solu"ionarea problemei a fost propus#
unificarea monetar# aplicat# cu ncepere din anul $920, opera"iune prin care au fost retrase din
circula"ie monedele amintite, precum !i leii emi!i de c#tre Germania n timpul ocupa"iei !i
garanta"i cu un depozit fictiv (la o banc# din Berlin). n cadrul procesului de unificare s-a realizat
o emisiune suplimentar# de bancnote de 7,5 miliarde lei.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
Un alt moment important n evolu"ia !i func"ionarea sistemului monetar na"ional l
reprezint# ncercarea de solu"ionare a infla"iei din anul $925, m#sura adoptat# fiind aceea a
revaloriz#rii monedei na"ionale. Aceast# ncercare nu a condus la rezultatele scontate !i nu a
putut opri procesul de depreciere a leului.
Reforma monetar# din anul $929 !i-a propus, ca scop, rezolvarea problemei infla"iei,
prin stabilizare monetar". n cadrul acestei reforme, con"inutul n aur al leului era stabilit la $0
mg aur (de 32,26 ori mai pu"in fa"# de ultima definire din anul $9$4), iar convertibilitatea
bancnotei este limitat# !i opereaz# potrivit sistemului etalon aur devize.
n circula"ie r#mn numai bancnotele !i monedele din metale obi!nuite, fiind eliminate
monedele de aur !i argint.
BNR a realizat, n aceast# perioad# opera"iuni de open market prin care au fost
tranzac"ionate bonuri de cas#. De asemenea, n anul $929, BNR a majorat taxa scontului cu 9%
avnd ca efect scumpirea creditelor, iar ulterior, ca urmare a presiunilor politice, nivelul acesteia
s-a redus, astfel nct rata dobnzii practicate de b#nci s# nu dep#!easc# cu mai mult de 6% taxa
oficial# a scontului.
n perioada crizei $929 $933 !i n cea urm#toare, s-au manifestat efecte puternice
care au afectat reforma din $929; leul se depreciaz# accentuat: cererile de devize pentru nevoile
statului nu mai pot fi acoperite, pre"urile nregistreaz# cre!teri considerabile, procentul de
cre!tere al acestora situndu-se la nivelul de 345,6% comparativ cu cel de sporire al masei
monetare (306%).
Cel de-al doilea R#zboi Mondial antreneaz# cheltuieli guvernamentale considerabile (9
miliarde lei n $940; 95 miliarde lei n $944), ceea ce justific# m#sura de defla!ie adoptat# n
decembrie $944, !i concretizat# n vnzarea aurului. Astfel a fost retras# $6% din cantitatea de
moned# aflat# n circula"ie, respectiv 65 miliarde lei. Cu toate acestea, procesul de depreciere al
leului a continuat, situa"ie concretizat# n cre!terea pre"urilor (de peste 8.300 ori n $947 fa"# de
$938), dar !i n devalorizarea fa"# de dolarul american (de peste $6.500 ori).
n acest context, reforma monetar# din anul $947 a urm#rit, n principal, stabilizarea
monetar# !i reglementarea modului de formare al pre"urilor !i tarifelor.
n esen"#, aceast# reform# monetar# s-a nf#ptuit dup# cum urmeaz#:
devalorizarea leului (pn# la 6,6 mg aur);
punerea n circula"ie de bancnote ale BNR;
schimbarea leilor vechi cu cei noi n func"ie de un raport de paritate de $ leu nou la
20.000 lei vechi.
Dintre efectele favorabile ale acestei reforme trebuie semnalat faptul c# a generat o putere
de cump#rare mai mare a salariilor, a sporit stocul de aur !i devize al BNR; a redus cantitatea de
moned# n circula"ie.
n anul $954 s-a procedat la redefinirea con"inutului n aur al leului ($ leu este egal cu
0,$48$$2 gr aur), fiind ultima definire n aur a monedei na"ionale.
Dintre evenimentele care au marcat evolu"ia sistemului monetar na"ional al Romniei
re"in aten"ia cele referitoare la reforma sistemului bancar care a demarat n anul $990. Pn# n
acest moment pot fi identificate dou# perioade principale dup# momentul $954, astfel:
perioada anilor '60 !i '70, concretizat# prin stabilitatea monedei !i men"inerea constant#
a puterii de cump#rare;
perioada anilor '80 n decursul c#reia se manifest# procese infla"ioniste mascate, ca
premise ale infla"iei specifice anilor dup# $990.
n contextul reformei sistemului financiar bancar, demarat# dup# anul $989 re"in aten"ia
coordonatele procesului de macro-stabilizare: reducerea ratei infla"iei; stoparea demonetiz#rii
economiei !i a procesului de dolarizare, mbun#t#"irea nivelului de rezerve interna"ionale n
cadrul sistemului bancar; liberalizarea cursului de schimb.
Moned" #i credit
Cel mai important domeniu care a fost supus procesului de reform# !i restructurare l
reprezint# sistemul bancar. De asemenea, ca autoritate monetar#, Banca Na"ional# a Romniei
care formuleaz# !i conduce obiectivele politicii monetare, urm#rind stabilitatea monedei
na"ionale, a parcurs momente importante, cu efecte asupra func"ion#rii sistemului monetar
na"ional.
n acest sens se remarc# urm#toarele:
mai $99$: promulgarea legilor bancare: legea nr. 33/$99$, cu privire la activitatea
bancar# !i Legea nr. 34/$99$ cu privire la statutul BNR;
august $99$: liberalizarea ratelor dobnzii n sistemul bancar;
septembrie $99$: adoptarea primelor norme cu privire la refinan"are (linie de credit;
credit de lombard);
noiembrie $99$: se declar# convertibilitatea limitat# a leului. Cursul de schimb
ncepe a se stabili zilnic de c#tre BNR;
martie $992: se adopt# m#suri cu privire la rata rezervei minime obligatorii;
iunie $993: Trezoreria Statului !i deschide cont la Banca Central#;
martie $994: se adopt# m#suri referitoare la liberalizarea cursului de schimb;
aprilie $994: Banca Na"ional# adopt# Legea cu privire la cambie !i normele
referitoare la cec, bilet de ordin !i ordin de plat#;
septembrie $994: b#ncile sunt licen"iate ca dealeri pe pie"ele valutare;
aprilie $995: pia"a interbancar# devine oficial#. B.N.R. public# zilnic nivelul ratelor
de referin"a pentru depozite (BUBID) !i pentru plasamente (BUBOR);
februarie $997: pia"a valutar# devine liber#, prin reautorizarea de c#tre BNR, n
calitate de dealeri primari, a tuturor b#ncilor romne !i str#ine;
martie-iunie $998: instituirea unui nou cadru legal, prin adoptarea urm#toarelor legi:
Legea bancar# 58/$998, legea nr. $0$/$998 privind statutul B.N.R., Legea 83/$998 a
Falimentului Bancar;
martie-august $999: adoptarea de m#suri pentru mbun#t#"irea activit#"ii sectorului
bancar (Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar); opera"iuni de
restructurare financiar# a unor b#nci din sistemul bancar (nfiin"area Agen"iei de
Valorificare a Activelor Bancare !i preluarea de c#tre aceasta a unui volum nsemnat
de active neperformante ale Bancorex).
Toate aceste m"suri adoptate n ultimii ani au contribuit la crearea cadrului legal pe
baza c"ruia se deruleaz" rela#iile monetare la nivelul ntregii economii.
Reveniri asupra unor momente mai importante ale sistemului monetar na"ional dup#
$990, se reg#sesc !i n cadrul capitolelor urm#toare din aceast# lucrare.
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
6. Intrebari recapitulative
1. n cadrul bimetalismului, func"ionarea sistemului s-a bazat pe urm#toarele reguli:
$) monedele aflate n circula"ie erau b#tute att din aur ct !i din argint, ntre care se
stabilea un raport variabil, dat de pre"ul pe pia"# al celor dou# metale;
2) dac# se manifest# o sporire a cantit#"ii de argint, atunci se produce fenomenul
cunoscut sub denumirea de Legea lui Gresham;
3) raportul fix dintre cele dou# metale a fost stabilit la $/$5,5;
4) n circula"ie existau numai monede confec"ionate din aur;
5) bancnotele sunt deplin convertibile n aur !i se utilizeaz# n rela"iile dintre state.
Este valabil# combina"ia:
a) $ + 2;
b) 2 + 3;
c) 4 + 5;
d) $ + 5;
e) 2 + 4.
2. Sistemul monetar aur lingouri (gold bullion standard) se caracteriza prin urm#toarele:
a) n circula"ie se afl# bancnote convertibile n aur lingouri, convertibilitatea fiind
limitat# din punct de vedere al sumei admise la schimb;
b) gradul de acoperire n metal monetar al bancnotelor n circula!ie este de 100%;
c) b#ncile centrale, de"in#toare a unor importante stocuri de aur intervin pe pia"# pentru
echilibrarea masei monetare;
d) bancnotele aflate n circula"ie sunt convertibile !i au acoperire n aur n propor"ie de
30% 40%;
e) aurul se folose!te n rela"iile de pl#"i interna"ionale, ca alternativ# la pl#"ile n devize.
Unul dintre enun"uri nu este valabil.
3. Indicele puterii de cump#rare, ca element esen"ial al sistemelor monetare bazate pe
etalonul putere de cump#rare, are urm#toarele semnifica"ii:
a) reprezint" valoarea unui co# de bunuri #i servicii consumate de popula!ie;
b) se determin# ca raport invers al indicelui pre"urilor de consum;
c) permite determinarea cantit#"ii de bunuri !i servicii care pot fi achizi"ionate cu o
unitate monetar#;
d) permite stabilirea gradului de apreciere sau depreciere a monedei ntr-o anumit#
perioad# de timp;
e) permite realizarea de compara"ii ntre moneda na"ional# !i monede str#ine prin
stabilirea parit#"ii puterii de cump#rare.
Nu este corect unul dintre enun"uri.
4. Biletele de banc# prezint# urm#toarele caracteristici:
a) emisiunea biletelor de banc# este o atribu"ie care revine Monet#riei Statului;
b) reprezint" rezultat al procesului de creditare a economiei #i impune din partea
emitentului o acoperire n metal monetar sau portofoliu de efecte;
c) reprezint# o moned# emis# de b#ncile comerciale, nscris# n conturile curente ale
acestora;
Moned" #i credit
d) contribuie la multiplicarea volumului creditelor n economie;
e) reprezint# certificate care atest# existen"a, n depozitele b#ncii, a unei cantit#"i
determinate de aur !i argint.
Este valabil doar unul dintre enun"uri.
5. Convertibilitatea de cont curent reprezint#:
a) o form# a convertibilit#"ii metalice:
b) este caracteristica monedelor liber utilizabile;
c) este o convertibilitate, limitat" pentru anumite opera!ii #i specific" !"rilor din
Europa Central" #i de Est;
d) o convertibilitate integral#;
e) o form# a convertibilit#"ii externe.
6. Regimul valutar bazat pe cursul de schimb flotant const# ntr-un mecanism caracterizat
astfel:
a) aprecierea sau deprecierea monedei se realizeaz# cu pas fix, conform unei planific#ri
anume;
b) cursul se men"ine neschimbat o perioad# ndelungat# de timp;
c) cursul monedei se p#streaz# constant fa"a de o valut# ancor#;
d) cursul se caracterizeaz" prin flexibilitate n func!ie de cererea #i oferta pentru o
anumit" valut";
e) cursul monedei este legat de evolu"ia unui co! de monede.
7. n evolu"ia sistemului monetar na"ional al Romniei, principalele momente pot fi
enumerate astfel:
a) 1880 nfiin!area BNR;
1889 trecerea la monometalism;
1929 stabilizarea monetar" prin reforma monetar";
1867 instituirea primului sistem monetar na!ional;
1947 #i 1954 reforme monetare #i stabilirea con!inutului de metal monetar al
monedei na!ionale;
b) $867 adoptarea bimetalismului;
$885 nfiin"area BNR;
$9$8 trecerea la monometalism;
$929 !i $954 stabiliz#ri monetare;
c) $880 emisiunea primelor bancnote de c#tre BNR;
$9$8 retragerea din circula"ie a bancnotelor specifice teritoriilor istorice;
$929 realizarea de opera"iuni de open market de c#tre BNR;
d) $920 emisiunea suplimentar# de bancnote pentru realizarea unific#rii monetare;
$929 modificarea taxei scontului de c#tre BNR !i reglement#ri ale ratei dobnzii;
$947 !i $954 redefinirea con"inutului n aur al monedei na"ionale.
Numai una dintre aceste enumer#ri este complet#.
8. S# se determine indicele puterii de cump#rare al monedei "#rii X pentru fiecare an
cunoscnd c# la sfr!itul anilor $, 2 !i 3 nivelul indicilor pre"urilor de consum au nregistrat
urm#toarele valori: 45%, 82% !i $$0%
a) 0,689; $,$5; 2,$3;
b) 0,689; 0,367; 0,1804;
c) 0,$80; $,$5; 0,587;
Capitolul 2 Sisteme monetare na$ionale
d) 2,639; 2,$; $,45;
e) 0,689; 5,54$9; 0,$80.
9. O banc# de"ine un depozit ini"ial constituit din moned# central#, n valoare de 4.500 mil.
u.m. Legisla"ia impune obligativitatea practic#rii unei rate a rezervei minime de 25 %. La nivelul
ntregului sistem bancar preferin"a pentru realizarea pl#"ilor n numerar, se cuantific# printr-un
coeficient de 0,3.
S# se stabileasc# nivelul maxim al creditelor care pot ap#rea n economie, prin fenomenul
de multiplicare:
a) $8.000 mil.;
b) 8.$8$ mil.;
c) 9.473,68 mil.;
d) $5.000 mil.;
e) 60.000 mil.
10. S# se determine cursul de schimb real al monedei A fa"# de moneda B, cunoscnd c# n
cele dou# "#ri, principalele produse comercializate au urm#toarele pre"uri !i ponderi:
Produse
tranzac"ionate
Ponderea
fiec#rui produs
Pre" exprimat n moneda
A
Pre" exprimat n moneda
B
$ 40% 5$0 u.m. 470 u.m.
2 25% $$5 u.m. $80 u.m.
3 $5% 75 u.m. $45 u.m.
4 20% 360 u.m. 280 u.m.
a) $,59;
b) 0,927;
c) 0,434;
d) $,099;
e) 0,077.
Moned" #i credit
Bibliografie
$. Bran Paul Rela"ii financiare !i monetare interna"ionale, Ed. Economic#,
Bucure!ti, $995
2. Basno Cezar,
Dardac Nicolae,
Floricel Constantin
Moned#, credit, b#nci, EDP, $994
3. Cerna Silviu Sistemul monetar !i politica monetar#, Ed. Enciclopedic#,
Bucure!ti, $996
4. Doltu Claudiu Politici monetare !i convertibilitate, Teza de doctorat, ASE,
Bucure!ti, $996
5. Kiri"escu Costin Sistemul b#nesc al leului !i precursorii lui, Ed. Academiei,
$964
6. Marchal Jean,
Durand Huguette
Monnaie et Credit; Ed. Cujas, Paris, $973
7. Patapievici Dionisie Circula"ia b#neasc# n Romnia, Ed. &tiin"ific# !i
Enciclopedic#, Bucure!ti, $972
8. Turliuc Vasile,
Cocri! Vasile
Moned# !i Credit, Ed. Ankarom, $997
9. Ta!nadi Alexandru,
Doltu Claudiu
Monetarismul, Ed. Economic#, Bucure!ti, $996
$0. Vasile Radu Moned# !i politic# fiscal#, Ed. Uranus, $994
$$. Caiete de studii, $997 $998, BNR