Sunteți pe pagina 1din 29

6

INSTRUMENTE DE CREDIT "I PLAT# $. Rolul cambiei ca instrument de plat! $.$. Definire !i condi#ii de validitate ale cambiei $.2. Opera#iuni cambiale $.3. Cadrul legal al utiliz"rii cambiei !i circuitul cambiei n Romnia 2. Biletul la ordin, cecul %i ordinul de plat! 3. Utilizarea instrumentelor de plat! n Romnia 4. Cardul instrument de plat! modern 4.$. Definirea !i tipologia cardurilor 4.2. Activitatea bancar" cu carduri n Romnia 4.3. Emiterea, utilizarea !i acceptarea cardurilor 4.4. Alte instrumente !i modalit"#i de plat" 5. Test de autoevaluare 6. Anexe Bibliografie

Obiective propuse

cunoa!terea caracteristicilor principalelor instrumente de plat" utilizate n Romnia; nsu!irea de no#iuni cheie: tr!g!tor, tras, beneficiar, aval, gir, circuit cambial, acceptare, refuz, debit card, credit card, telebanking, bani electronici, compensare multilateral!; determinarea diferen#elor dintre instrumentele de plat" a avantajelor !i dezavantajelor pentru utilizator; identificarea posibilit"#ilor de introducere pe pia#a bancar" romneasc" a noi instrumente de plat", pornind de la evaluarea cantitativ" a utiliz"rii acestora; cunoa!terea tipologiei cardurilor, a modului de emitere !i utilizare.

Moned! "i credit

$.

Rolul cambiei ca instrument de plat!. Opera&iuni cambiale

Creditul !i diversitatea formelor pe care le mbrac" acesta antreneaz" utilizarea unei multitudini de documente n care este materializat" rela#ia dintre debitor !i creditor. Astfel de documente cunoscute sub denumirea de titluri de credit sau instrumente de credit pot fi clasificate dup" criterii ce decurg din caracteristicile fiec"rei forme de credit. a) nscrisuri care dau dreptul la ncasarea unei sume de bani: cambia; biletul la ordin; cecul; obliga#iunile; bonurile de cas"; bonurile de tezaur; certificatele de investitor; cardurile (c"r#ile de credit).

b) nscrisuri emise de c!tre stat prin institu&iile sale sau de b!nci cu drept de monopol: - moneda de hrtie (emis" de stat); - bancnota (sau biletul de banc"). c) nscrisuri care asigur! posesorilor un drept asupra unor bunuri reale (m!rfuri depozitate sau aflate n curs de transport): - warantul; - conosamentul; - scrisoarea de tr"sur", cu condi#ia ca acestea s" fie depuse la banc", drept garan#ii pentru ob#inerea de credite. Dintre aceste nscrisuri, n cadrul temei abordate prezint" importan#": cambia, biletul la ordin, cecul considerate ca reprezentnd instrumente clasice, datorit" utiliz"rii pe scar" larg" n decursul unei perioade ndelungate de timp !i, cardurile (c"r#ile de plat"), care prin caracteristici, utilizare !i grad de generalizare constituie un instrument modern de plat" !i de credit. $.$. Definire "i condi#ii de validitate ale cambiei

Defini&ie. Cambia reprezint" un nscris, prin care o persoan" (tr"g"torul) ordon" unei persoane (tras) s" pl"teasc" unei a treia persoane (beneficiar) o sum" de bani determinat", la o dat" fix" !i la locul indicat. Din defini#ie rezult" c" tr"g"torul are fa#" de tras o crean#", care se nume!te promisiunea sau acoperirea cambiei. De asemenea, beneficiarul are o crean#" de tr"g"tor, aceasta numindu-se valoarea furnizat!. Atunci cnd beneficiarul este el nsu!i debitor fa#" de o ter#" persoan" !i dore!te s" realizeze plata utiliznd aceea!i cambie, aceasta poate nscrie pe spatele cambiei o men#iune de a se pl!ti creditorului. Men#iunea poart" denumirea de gir sau andosare; cel care a nscris men#iunea este girant, iar noul beneficiar este giratar. Schema de circula#ie a cambiei se poate prezenta astfel:

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat!

SCHEMA DE CIRCULATIE A CAMBIEI

Rolul cambiei poate fi analizat pornind de la utilizarea acesteia: ca instrument de schimb; instrument de plat! !i instrument de credit. Ca instrument de schimb, cambia eviden#iaz" rolul ini#ial al acesteia n schimburile monetare, ceea ce conducea la evitarea deplas"rii banilor !i reducerea riscurilor aferente. n calitate de instrument de plat", cambia poate fi utilizat" n locul bancnotelor pentru stingerea unor obliga#ii de plat" n numerar. n cazul pl"#ilor prin utilizarea cambiei, se asigur" certitudinea, datorit" accept"rii cambiei de c"tre tras, iar prin transmiterea cambiei prin gir, se asigur" !i avantajul solidarit"#ii ntre giran#ii succesivi. Ca instrument de credit, cambia are multiple utiliz"ri: n domeniul creditului comercial, al creditului bancar !i ca mod de garantare. Ca instrument de credit comercial, cambia este denumit" efect comercial !i este utilizat" de produc"tor n raport cu comerciantul care i cump"r" produsele. n momentul vnz"rii, produc"torul emite o cambie, prin care se prevede plata pre#ului de c"tre cump"r"tor (tras) la o anumit" dat". Tr"g"torul, respectiv produc"torul poate valorifica aceste instrumente nainte de scaden#", prin scontare la banc", ceea ce conduce la ob#inerea unui credit bancar. Pentru garantarea creditelor acordate unei alte persoane dect beneficiarul cambiei, banca poate accepta cambiile cu titlu de garan#ie. Validitatea cambiei, respectiv producerea efectelor dorite, se realizeaz" n condi#iile respect"rii urm"toarelor condi#ii: efectuarea opera#iunilor cambiale de c"tre persoane fizice !i juridice care au calitatea de comerciant; forma scris", sub semn"tur" privat";

Moned! "i credit cuprinderea tuturor men#iunilor obligatorii !i a unor clauze facultative.

Calitatea de comerciant: ca principal" condi#ie de validare a cambiei, decurge din esen#a cambiei care, potrivit Codului Comercial reprezint" un fapt de comer#. n consecin#" !i opera#iunile cambiale sunt fapte de comer#, !i pot fi efectuate numai de c"tre persoanele fizice !i juridice, care au calitatea de comerciant. Necomercian#ii pot efectua opera#iuni cambiale numai n mod accidental; de asemenea, statul !i unit"#ile administrativ teritoriale (jude#e, comune) pot realiza astfel de opera#iuni, f"r" a putea avea calitatea de comercian#i. Obliga#iunile cambiale pot fi asumate !i prin mandatar, aceast" modalitate constituind unica posibilitate de asumare n cazul comercian#ilor persoane juridice. Calitatea de mandatar trebuie s" fie explicit men#ionat" n cuprinsul cambiei; n caz contrar, se consider" c" mandatarul se oblig" n nume propriu. Forma scris" a cambiei a constituit o condi#ie care impune ca textul s" fie nscris n una !i aceea!i limb". Men#iunile obligatorii pe care trebuie s" le cuprind" cambia se refer" la: a) denumirea cambiei; care poate fi nscris" ca titlu sau poate figura n cuprinsul textului. Este obligatorie prezen#a denumirii ct !i scrierea ei n aceea!i limb" n care este redactat" cambia, fiind situat" deasupra semn"turii tr"g"torului. b) ordinul (sau mandatul) necondi#ionat de a pl"ti o sum" de bani determinat", ntr-o anumit" perioad" (cu specificarea sumei n titlu, precum !i n litere sau cifre). c) numele (denumirea) trasului, respectiv a persoanei care trebuie s" pl"teasc". n unele cazuri, tr"g"torul se poate indica pe sine ca tras, ori, poate indica mai multe persoane trase cumulativ (nu alternativ). d) scaden#a, este o men#iune obligatorie care prezint" importan#" prin faptul c" f"r" indicarea acesteia, cambia este socotit" pl"tibil" la vedere. Dac" se prev"d mai multe scaden#e succesive, cambia este incert", dup" cum, aceasta este nul", dac" men#ioneaz" o scaden#" imposibil" (30 februarie, 3$ aprilie). Scaden#a prezint" importan#", datorit" efectelor pe care le antreneaz", astfel: obliga#ia trasului se stinge numai prin plata la scaden#"; de#in"torul cambiei nu poate fi obligat s" primeasc" plata nainte de scaden#"; trasul care pl"te!te nainte de scaden#", o face pe riscul s"u; termenul de prescrip#ie este de doi ani, de la data scaden#ei, perioad" de timp n decursul c"reia sunt admise orice ac#iuni mpotriva acceptantului. Exist" mai multe variante ale scaden#ei: la vedere (la cerere, la prezentare); la un anumit termen (zile, s"pt"mni, luni, ani) de la vedere, de la prezentarea pentru acceptare sau, n cazul neaccept"rii, de la data protestului; la un anumit termen de la data emisiunii; la o dat" fix" (an, lun", zi). e) este determinat prin indicarea unei localit"#i !i este considerat cel men#ionat lng" numele trasului; n cazul n care n cambie sunt ar"tate mai multe locuri de plat", posesorul o poate prezenta la oricare din acele locuri. Locul pl"#ii legat de locul pl"#ii este domicilierea, cambiei care se poate realiza printr-o clauz" care indic" drept loc al pl"#ii domiciliul unui ter#, respectiv o banc" la care are deschis cont. Banca de domiciliu este astfel, mandatat" s" fac" plata la scaden#", iar n caz de refuz, acesteia trebuie s" i se adreseze protestul de neplat". f) numele beneficiarului n cambie pot fi men#iona#i mai mul#i beneficiari, cumulativ sau alternativ. Dac" sunt men#iona#i cumulativ atunci ei exercit" drepturile conferite de cambie, inclusiv dreptul de a transmite cambia prin gir. n situa#ia men#ion"rii alternative a beneficiarilor, atunci, orice

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! beneficiar dac" de#ine titlul, poate exercita singur drepturile cambiale, inclusiv dreptul de a gira cambia. n calitate de beneficiar al cambiei poate s" apar" chiar tr"g"torul, caz n care se utilizeaz" formulele, pl"ti#i c"tre mine nsumi sau pl"#i la ordinul meu. g) data !i locul emiterii Cambia trebuie s" indice o singur" dat" a emiterii, absen#a acesteia atr"gnd nulitatea cambiei. Locul emiterii este indicat prin men#ionarea localit"#ii. Dac" n textul cambiei nu se arat" locul unde a fost emis", se consider" c" a fost semnat" n localitatea ar"tat" lng" numele tr"g"torului. Absen#a acestei men#iuni conduce la nulitatea cambiei. h) semn"tura tr"g"torului Tr"g"torul are obliga#ia de a scrie personal numele !i prenumele. Pentru persoanele juridice, tr"g"torul trebuie indicat prin denumirea complet" a firmei, a numelui !i a calit"#ii celui care semneaz", dar semn"tura trebuie s" fie aplicat" cu scrisul de mn" al persoanei fizice. Semn"tura tr"g"torului se scrie la sfr!itul textului cambiei. Dac" o cambie a fost emis" f"r" una sau mai multe din men#iunile obligatorii, dar poart" semn"tura tr"g"torului, aceasta este denumit" cambie n alb. Nenscrierea men#iunii obligatorii poate decurge dintr-un act voit, dar !i dintr-o omisiune, caz n care cambia devine nul". Distinc#ia dintre cambia n alb !i cambia nul" se realizeaz" cu ajutorul men#iunii exprese, nscrise pe cambie, prin care tr"g"torul l mputernice!te pe beneficiar s" completeze cambia potrivit n#elegerii dintre ei. Clauze facultative Sunt men#iuni facultative, care pot influen#a sau nu obliga#iile cambiale. Din prima categorie de clauze se disting: clauza nu la ordin, sau f"r" gir sau netransmisibil prin gir; care l oblig" pe beneficiar s" transmit" cambia numai prin forma cesiunii de crean#e. clauza de negaran#ie a accept"rii care ofer" tr"g"torului garan#ia cu va fi urm"rit nainte de scaden#", n cazul refuzului trasului de a accepta cambia. $.2. Opera#iuni cambiale Acceptarea cambiei Se realizeaz" prin scrierea pe cambie a cuvntului acceptat sau a unei expresii echivalente nso#it" de semn"tura trasului. Acceptarea trebuie s" men#ioneze data zilei cnd este f"cut", dar !i o acceptare nedatat" na!te obliga#ia de plat" a trasului. Tr"g"torul poate interzice prezentarea cambiei la acceptare printr-o men#iune expres" sau poate stipula c" prezentarea spre acceptare nu va avea loc naintea unei anumite date. Dup" scaden#", cambia nu mai poate fi prezentat" la acceptare, ci numai la plat". Acceptarea cambiei are ca efect modificarea pozi#iei trasului, care devine, astfel, debitorul beneficiarului, obligat solidar cu tr"g"torul, girantul !i avalistul cambiei. Ace!tia din urm" vor fi obliga#i s" pl"teasc" numai n cazul refuzului de plat" din partea trasului. Revocarea accept"rii reprezint" !tergerea men#iunii acceptare, pe care o poate realiza trasul, atta timp ct de#ine cambia. Revocarea se poate efectua prin radierea inscrip#iei de acceptare sau acoperirea ei cu una sau mai multe linii sau prin nscrierea cuvntului anulat. Aceasta nu are efect dac" se produce dup" ce trasul l-a n!tiin#at n scris pe posesorul titlului sau pe oricare alt semnatar c" a acceptat cambia. Refuzul accept"rii se constat" prin ntocmirea unui protest de neacceptare, n form" autentic", nainte de expirarea termenului prev"zut pentru prezentarea la acceptare. Refuzul devine operabil !i n condi#iile n care, trasul poate cere s"-i fie f"cut" a doua prezentare. ntr-un asemenea caz, dac" prima prezentare a fost f"cut" n ultima zi a termenului, protestul poate fi

Moned! "i credit f"cut !i n ziua urm"toare. Refuzul integral sau par#ial al trasului, de a accepta cambia conduce la dreptul de regres al posesorilor mpotriva giran#ilor, tr"g"torului !i a celorlal#i obliga#i. Girul cambiei Girul este un act prin care posesorul titlului, numit girant, transfer" unei alte persoane numit" giratar, toate drepturile care decurg din titlul astfel redactat !i completat, respectiv din cambie. Girantul r"spunde fa#" de giratar !i fa#" de posesorii titlului pentru acceptarea !i plata titlului, n caz de neplat" la scaden#" din partea debitorului, numai dac" n textul girului, girantul a trecut formula f"r" garan#ie, f"r" r"spundere sau f"r" obligo, ceea ce l exonereaz" de acceptare !i de plat". Girul poate fi definit !i ca un mod specific de circula#ie al cambiei, care ndepline!te urm"toarele func#ii: a) mijloc de transmitere a cambiei; b) garantarea prin gir a accept!rii !i a pl!&ii cambiei; c) legitimarea prin gir a calit"#ii de titular al cambiei. a) Utiliznd girul ca mijloc de transmitere a cambiei posesorul poate gira cambia n favoarea b"ncii, care o sconteaz" nainte de scaden#", iar girantul ob#ine numerarul corespunz"tor. Cel care transmite cambia se nume!te girant iar noul posesor se nume%te giratar. Girul se nscrie pe spatele cambiei, sau pe un adaos ori prelungire a cambiei. Formula girului este: pl"ti#i lui sau pl"ti#i la ordinul lui. Prin gir se transmit toate drepturile izvorte din cambie, f"r" a fi necesar" specificarea debitorului cambial, inclusiv a garan#iilor reale care au fost constituite pentru asigurarea pl"#ii cambiei. b) Prin garantarea prin gir a accept"rii !i a pl"#ii cambiei, girantul %i asum! obliga&ia de plat! !i de acceptare, n cazul n care trasul nu !i-ar ndeplini el nsu!i aceste obliga#ii. Girantul se poate sustrage obliga#iei de garan#ie men#ionnd n textul girului formula f"r" garan#ie. c) Legitimarea prin gir a calit"#ii de titular al cambiei, reprezint" o func#ie care se manifest" prin faptul c" giratarul devine titular al drepturilor cambiale, fiind ultimul dintr-un !ir de giratori. Primul girant este tr"g"torul, fiecare din giran#ii urm"tori trebuind s" figureze ca giratari n girul precedent. Legitimarea calit"#ii de posesor al cambiei se face prin men#inerea numelui ca giratar, n ultimul gir nscris pe dosul cambiei. Trasul are calitatea verific"rii succesiunii girurilor !i identitatea posesorului, f"r" a avea n vedere realitatea girurilor. Exist" mai multe tipuri de giruri speciale, dup" cum rezult" din clasificarea urm"toare: girul pentru ncasare, pentru acoperire, pentru procur"; girul n garan#ie reprezint" actul prin care cambia este afectat" utiliz"rii drept garan#ie, pentru executarea altei obliga#ii comerciale (rambursarea unui credit bancar). Se utilizeaz" formula, valoare n garan#ie sau valoare n gaj; girul nu la ordin care are ca efect ntrzierea unui nou gir; girul f"r" garan#ie este strns legat de men#iunea f"r" obliga#ii sau f"r" regres, girantul exonerndu-se astfel de garan#ie, de acceptare sau de plat"; girul de ntoarcere se efectueaz" prin girul cambiei de c"tre beneficiar n folosul trasului sau al tr"g"torului; girul dup" protest garanteaz" numai existen#a crean#ei, !i produce numai efectele unei cesiuni.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! Avalul cambiei (avalizarea) Avalul este o garan&ie personal!, prin care o persoan" numit" avalist (cel care d" avalul), garanteaz" obliga#ia unuia dintre obliga#ii, cambiali, numit avalizat, pentru toat" suma men#ionat" pe titlu sau pentru o parte din aceasta. Avalul are rolul de a accentua valoarea obliga#iei cambiale prin solidaritatea mai multor debitori. Cel care are interes n ob#inerea avalului este tr"g"torul; dar la rndul s"u !i un avalist poate fi avalizat de c"tre un nou garant. Rezult", astfel, c" o cambie poate purta mai multe avaluri. Avalul se exprim" prin formule: pentru aval, pentru garan#ie, pentru cau#iune !i sunt nso#ite de semn"tura avalistului. Prin aval trebuie s" se precizeze pentru cine s-a dat acesta !i pentru ce sum" (numai pentru o parte din suma nscris" pe cambie, sau pentru ntreaga sum"). Principalul efect al avalului este acela c" pl"tind cambia, avalistul dobnde!te drepturile ce decurg din ea, mpotriva avalizatului !i mpotriva celor care sunt obliga#i fa#" de avalizat. Astfel, avalistul care a pl"tit are pozi#ia de codebitor solidar !i poate pretinde fiec"ruia numai plata cotei p"r#i care i revine. Plata cambiei Prezentarea la plat" a cambiilor trebuie s" fie realizat" c"tre banca de domiciliu a cambiei sau c"tre tras. Obliga#ia de plat" o are trasul, acceptatul sau avalistul s"u, alegerea apar#innd posesorului unei cambii. Prin plata cambiei se stinge obliga#ia cambial", iar plata efectuat" de un girant elibereaz" numai giran#ii urm"tori !i pe avali!tii acestora, dar nu !i pe giran#ii anteriori. Plata se realizeaz" de regul", la termenul precizat, dar este posibil" !i plata anticipat" cu acordul p"r#ilor. n acest caz, cel care !i asum" riscul este trasul. Sunt admise de asemenea !i pl"#ile par#iale, caz n care trasul pl"titor solicit" o men#iune pe cambie. Dac" termenul a ajuns la scaden#", !i nu s-a prezentat nici un posesor pentru a ncasa plata, atunci, debitorul care vrea s" se elibereze poate consemna suma la o unitate CEC, pe cheltuiala !i pe riscul posesorului cambiei. Refuzul %i regresul Refuzul trasului de a pl"ti trebuie s" fie constatat printr-un protest de neplat", n termenul prev"zut. Ac#iunea de regres este contra tr"g"torului, girantului sau avalistului, poate fi exercitat" la scaden#", iar nainte de scaden#", numai facultativ, n urm"toarele situa#ii: - dac" acceptarea a fost refuzat" de c"tre tras; - n caz de faliment al trasului; - n caz de faliment al tr"g"torului unei cambii. Pentru a exercita regresul, posesorul trebuie s" ndeplineasc" formalitatea numit" protest. Protestul de neplat" se face: a) contra trasului acceptant sau a b"ncii la care a fost domiciliat" cambia; b) contra acceptantului prin interven#ie sau contra unei persoane indicate de aceasta. Fiind adresate executorului judec"toresc, rezult" c" la nivelul judec"toriilor protestul este nregistrat ntr-un registru special. Judec"toria trimite, n fiecare zi de luni, c"tre Camera de Comer# !i Industrie un tabel cu protestele de neplat" f"cute n s"pt"mna precedent". Interven&ia Tr"g"torul, girantul sau avalistul pot indica o persoan" care s" accepte sau s" pl"teasc" la nevoie, persoan" care poart" denumirea de intervenient.

Moned! "i credit Interven#ia poate fi provocat" (sau silit"); dar poate fi !i spontan" din ini#iativa intervenientului, care intervine pentru oricare dintre obliga#ii pe cale de regres. Executarea cambial! %i procesele cambiale Executarea cambial" se realizeaz" prin investirea cambiei cu formul" executorie de c"tre judec"torie, urmat" de soma#ia emis" de executantul judec"toresc, n cazul refuzului de plat" al acesteia. $.3. Cadrul legal al utiliz!rii cambiei "i circuitul cambiei n Romnia

Conven&ia de la Geneva n anul $930, n cadrul Conferin#ei de la Geneva s-au semnat trei conven#ii avnd drept scop unificarea legisla#iei n ceea ce prive!te cambia !i biletul la ordin: $. Conven#ia privind o Lege Uniform" pentru cambie !i bilet la ordin; 2. Conven#ia privind solu#ionarea unor litigii n leg"tur" cu legile privind cambia !i biletul la ordin; 3. Conven#ia privind legea taxei de timbru n leg"tur" cu cambia !i biletul la ordin. %"ri precum: Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Italia, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Polonia, Suedia, Brazilia !i Japonia au ratificat Conven#iile !i au adoptat textul Legii Uniformizate ca lege na#ional", valabil" !i n prezent. n Marea Britanie !i Irlanda sistemul de utilizare a cambiei se bazeaz" pe norme legislative mai vechi, elaborate nc" din anul $882, n baza Actului privind cambia. ncerc"rile de armonizare a celor dou" sisteme s-au materializat n anul $988, cnd Adunarea General" a ONU a aprobat textul Conven#iei referitoare la Cambia Interna#ional" !i la Biletul la ordin, prin care s-a ncercat o combinare ntre sistemele de la Geneva !i cel al Marii Britanii. Prin prevederile conven#iei se stabile!te ca suma pl"tibil" s" fie exprimat" n unitatea monetar" n care a fost deschis contul. Cadrul legal al utiliz!rii cambiei n Romnia este reprezentat de urm!toarele acte normative: Legea nr. 83/$994 adoptat" de BNR a modificat n, mod esen#ial, con#inutul Legii nr. 58/$934 asupra cambiei !i biletului la ordin. Astfel, a fost creat" baza legal" ca acest instrument de plat" s" poat" fi procesat !i prin activitatea de compensare multilateral" a instrumentelor de plat" pe suport de hrtie; Pentru compensarea !i decontarea cambiei se aplic" prevederile Regulamentului BNR nr. $0/$994; BNR efectueaz" opera#iuni cu cambii n cadrul propriei sale activit"#i, iar prin intermediul Direc#iei Decontarea Opera#iunilor Bancare a elaborat Normele Cadru privind comer#ul cu cambii realizat de societ"#ile bancare !i celelalte societ"#i de credit.

ntre cambia reglementat" potrivit Legii din $934 !i cambia modern", exist" urm"toarele deosebiri: cambia din $934 se caracterizeaz" printr-un con#inut standard, detaliat, prin formule consacrate !i redactarea acestora n textul cambiei; cambia din $934 era utilizat" ntre comercian#i, f"r" implicarea unor societ"#i bancare, de unde rezult" c" erau necesare exprim"ri clare, din care s" rezulte obliga#ia de a pl"ti sau a face s" se pl"teasc" la scaden#", o sum" de bani, potrivit n#elegerii dintre semnatari;

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! cambia modern", reglementat" prin Legea din $994, se caracterizeaz" prin form" !i standard de con#inut bine stabilite, !i circul" de la beneficiar la tras prin intermediul societ"#ilor bancare unde ace!tia !i au deschise conturile curente; fa#a !i reverso-ul cambiei sunt mp"r#ite n cte 7 p"r#i distincte a c"ror dimensiune este prezentat" n Normele specifice cambiei. Locul lor este bine stabilit pentru a u!ura controlul cambiei ca instrument de plat" la ghi!eele societ"#ilor bancare (vezi Anexa $). Circuitul Cambiei

Dup" cum s-a prev"zut prin Legea nr. 83/$994, cambia este utilizat" ca instrument de plat" !i procesat" prin compensare multilateral". Compensarea multilateral! reprezint" un acord prin care mai multe p"r#i !i compenseaz" reciproc obliga#iile. Acest proces are loc n cadrul unui sistem de decontare net" multilateral", prin intermediul Casei de Compensa#ie. Un sistem de decontare net" multilateral" este acela n care fiecare participant deconteaz" (printr-o singur" plat" sau ncasare) pozi#ia net" multilateral" rezultat" din transferurile f"cute !i primite de acesta n rela#ia sa cu ceilal#i participan#i. Pozi#ia net" multilateral", poate fi debitoare sau creditoare !i reprezint" totalul valorii tuturor transferurile pe care un participant la sistemul de compensare le-a primit, minus totalul valorii transferurilor pe care le-a transmis. Casa de Compensa#ie este sediul central sau mecanismul central de procesare, prin intermediul c"ruia societ"#ile bancare convin s" schimbe instrumente de plat", n vederea stingerii crean#elor. La un anumit moment al zilei, potrivit unui ordin impus de BNR, b"ncile accept" s" fac" schimb de instrumente. Compensarea multilateral" a pl"#ilor f"r" numerar la nivelul #"rii, se realizeaz" prin intermediul unor circuite obligatorii impuse prin Regulamentul BNR. Circuitele instrumentelor de plat" sunt clasificate astfel: - circuitul local; - circuit intrajude#ean; - circuit interjude#ean; - circuit na#ional. Toate circuitele cambiei se caracterizeaz" prin parcurgerea urm"toarelor etape: a) tr"g"torul emite cambia !i o remite beneficiarului; b) clientul beneficiar depune cambia nso#it" de borderou la unitatea bancar" unde !i are deschis contul curent, n vederea ncas"rii sumei nscrise pe cambie; c) unitatea bancar" a clientului beneficiar preg"te!te cambia n vederea prezent"rii la unit"#ile bancare a trasului, ntr-o !edin#" de verificare a cambiilor, pentru a fi acceptat" sau refuzat"; d) n cadrul acelea!i societ"#i bancare, ntre subunit"#i, cambia circul" prin circuitul interbancar (po!t"); e) n urma accept"rii, unitatea bancar" a trasului debiteaz" contul curent al clientului pl"titor; f) ziua compens"rii trebuie s" coincid" cu ziua debit"rii contului trasului; g) compensarea este procesat", cnd unitatea bancar" a clientului beneficiar introduce efectiv n compensare cambia !i prime!te acceptul c" instrumentul de plat", a fost acceptat; h) n aceea!i zi n care a avut loc compensarea se crediteaz" !i contul clientului beneficiar de c"tre unitatea bancar" unde acesta !i are deschis contul curent.

Moned! "i credit Pentru a eviden#ia modul n care circula#ia cambial" implic" participarea b"ncilor comerciale ale emitentului, trasului !i beneficiarului, este ilustrat n continuare circuitul local al cambiei. Circuitul local al cambiei se diferen#iaz" n func#ie de patru situa#ii, astfel (Anexa 4): a) clientul beneficiar !i trasul au conturi curente deschise la unit"#i bancare situate n re!edin#a de jude# !i care apar#in unor societ"#i bancare diferite; b) unitatea bancar" ini#iatoare este alta dect unitatea bancar" prezentatoare; c) unitatea bancar" primitoare este alta dect unitatea bancar" destinatar"; d) unitatea bancar" ini#iatoare, este alta dect banca prezentatoare iar unitatea bancar" primitoare este alta dect unitatea bancar" destinatar". Plata n carul Circuitului intrajude#ean reprezint" o plat" efectuat" ntre dou" unit"#i bancare situate pe teritoriul aceluia!i jude#, dar nu n aceea!i localitate, iar plata n cadrul Circuitului interjude#ean reprezint" o plat" efectuat" ntre dou" unit"#i bancare situate pe teritoriul unor jude#e diferite. n cazul circuitului na#ional, clientul !i trasul au conturi curente deschise la unit"#i bancare situate n jude#e diferite !i care apar#in unor societ"#i diferite. Societatea bancar" ini#iatoare nu dispune de o unitate bancar" n jude#ul de destina#ie !i societatea bancar" destinatar" nu dispune de o unitate bancar" n jude#ul de ini#iere. Participan#ii la acest circuit sunt numai societ"#ile bancare. Centrala Inciden&elor de Pl!&i %i Fi%ierul Na&ional de Cambii

Centrala Inciden#elor de Pl"#i func#ioneaz" !i este organizat" potrivit Regulamentului nr. 3 al BNR/$996, obiectul principal de activitate reprezentndu-l intermedierea informa#iilor specifice incidentelor de pl"#i. Incidentele de pl"#i sunt ocazionate de acte !i fapte frauduloase, litigioase care produc riscuri de neplat" sau care pot afecta finalitatea decont"rii. Toate informa#iile referitoare la incidentele de pl"#i sunt gestionate de organismul sus amintit, att pentru scopurile utilizatorilor ct !i pentru interesul public. Centrala Incidentelor de Pl"#i organizeaz" !i gestioneaz" Fi%ierul Na&ional de Cambii. C"tre Fi!ierul Na#ional de Cambii sunt transmise toate cererile de nscriere a refuzului bancar !i declara#iile de pierdere, furt sau distrugere a cambiilor. n baza unei conven#ii, sucursalele BNR primesc din partea Camerelor de Comer# !i Industrie, n prima zi bancar" a fiec"rei s"pt"mni, tabele cu protestele de neacceptare sau de neplat" ale cambiilor. n acest mod, Fi!ierul Na#ional de Cambii completeaz" !i actualizeaz" informa#iile de#inute, existnd o eviden#" la zi a refuzului de plat" al cambiilor !i declara#ia cambiilor pierdute, furate sau distruse. Radierea incidentelor de pl"#i din Fi!ierul Na#ional de Cambii poate interveni la solicitarea persoanelor declarante sau a instan#elor judec"tore!ti. n cazul n care refuzul de plat" sau acceptare al cambiei rezult" dintr-o eroare sau o omisiune a persoanei declarante, atunci Centrala Incidentelor de Pl"#i amendeaz" o raportare dintr-o eroare. n aceea!i zi, Centrala Incidentelor de Pl"#i, n!tiin#eaz" banca trasului, care transmite informa#ia unit"#ii din propriul sistem interbancar, pentru a nu proceda la decontarea cambiei respective.

2.
2.$.

Biletul la ordin, cecul %i ordinul de plat!

Biletul la ordin Cambia !i la ordin sunt reglementate de aceea!i lege, care poart" numele de Legea Cambiei !i biletului la ordin, datorit" con#inutului !i func#ion"rii asem"n"toare.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! Defini&ie. Biletul la ordin reprezint" titlul de credit prin care emitentul se oblig" s" pl"teasc" beneficiarului, sau la ordinul acestuia, o sum" de bani, la o anumit" scaden#" !i ntrun anumit loc. Spre deosebire de cambie, utilizarea biletului la ordin ca instrument de plat", implic" dou" persoane (emitentul !i beneficiarul). Acesta este creat de emitent, n calitate de debitor, care se oblig" s" pl"teasc" o sum" de bani la vedere, sau la o anumit" dat", unui beneficiar, care are calitatea de creditor. Formula consacrat" este voi pl"ti n schimbul acestui bilet la ordin suma de ......, deci, spre deosebire de cambie, nu con#ine ordinul de plat" adresat unei alte persoane, ci numai asumarea propriei obliga#ii de plat". Din punct de vedere juridic, biletul la ordin este considerat tot instrument de debit ca !i cambia, !i este compensat !i decontat ca !i aceasta, n conformitate cu Regulamentul BNR, (nr. $0/$994). La nivelul Centralei Incidentelor de Pl"#i este organizat Fi!ierul Na#ional al biletului la ordin, iar raportarea acestuia se realizeaz" pentru acelea!i motive ca !i cambia. 2.2. Cecul Defini&ie.

Cecul este instrumentul de plat", utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunz"tor n aceste conturi. Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din opera#iuni de ncas"ri sau prin acordarea unui credit bancar. Baza legal" a utiliz"rii cecului, n Romnia, este reprezentat" de Reglement"rile privind cecul ale BNR !i Normele Cadru nr. 7/$994, privind comer#ul f"cut de societ"#ile bancare !i celelalte societ"#i de credit cu cecuri. Exist" mai multe tipuri de cecuri, a c"ror denumire indic" rolul ca instrumente de plat" !i credit, astfel: - cecul nominal: are drept caracteristic" indicarea numelui beneficiarului; - cecul la purt"tor: care d" dreptul posesorului s" ncaseze suma, n momentul prezent"rii; - cecul de virament (sau de decontare): se utilizeaz" pentru a realiza transferul sumelor din contul curent al emitentului n contul beneficiarului; - cecul acceptat: se caracterizeaz" prin confirmarea de c"tre banc", a existen#ei disponibilului n cont curent, asigurnd beneficiarul c" cecul se va pl"ti la prezentare; - cecul barat: se diferen#iaz" prin trasarea de c"tre posesor sau tr"g"tor, a dou" linii paralele sau oblice pe fa#a cecului. Bararea poate fi general" sau special", dup" cum ntre linii este nscris, sau nu, numele unei b"nci. Bararea este general" dac" nu se scrie nimic sau se scrie banc", ori alt termen echivalent: bararea este special", dac" este trecut" denumirea unei b"nci. Cecul cu barare general" poate fi pl"tit numai altei b"nci sau unui client al b"ncii pl"titoare. Cecul cu barare special" poate fi pl"tit numai b"ncii nscrise ntre linii sau numai unui client al b"ncii pl"titoare, dac" numele aceleia este nscris ntre linii. Cecul barat prezint" avantaje care decurg din securitatea sporit" pe care o ofer" pentru banc", ntruct este pl"tibil numai unei persoane determinate. De asemenea, diminueaz" riscul pierderii sau al furtului. Banca pl"titoare care nu respect" cu stricte#e normele legale privind cecul barat r"spunde de paguba cauzat" pn" la concuren#a valorii cecului. n Romnia, n compensarea multilateral" se folose!te numai cecul barat.

Moned! "i credit cecul garantat: reprezint" o form" recent" de cec, introdus n #"ri precum Fran#a, Marea Britanie, SUA. Scopul introducerii acestor cereri l-a reprezentat sporirea accept"rii n comer#ul cu am"nuntul. Un cec prezentat mpreun" cu un card valid reprezint" asigurarea complet" privind faptul c" cecul va fi onorat de c"tre banca emitent" la valoarea specificat". Pentru ca cecurile s" fie considerate valabile, sunt necesare dou" condi#ii: num"rul cardului de garantare a cecului trebuie s" fie nscris pe verso; persoana care accept" cecul trebuie s" verifice validitatea cardului !i dac" informa#ia de pe card corespunde cu cea nscris" pe cec. Cecul garantat este utilizat, n special, ca instrument de retragere a numerarului. Elementele cecului Ca instrument de plat" de debit, cecul circul" de la unitatea bancar" a clientului beneficiar la unitatea bancar" a clientului pl"titor, avnd ca efect debitarea contului clientului pl"titor !i creditarea clientului beneficiar. Formula consacrat" este: Pl"ti#i n schimbul acestui CEC, suma de ................ Ca !i n cazul cambiei, pentru a avea valabilitate cecul trebuie s" cuprind" o serie de men#iuni obligatorii, care sunt denumite elemente ale cecului (Anexa 3). Pe fa&a cecului apar urm!toarele elemente: denumirea / sigla societ"#ii bancare trase !i adresa acesteia; seria !i num"rul cecului, sub denumirea societ"#ii bancare; nscrisul pl"ti#i n schimbul acestui CEC se afl" sub sigla societ"#ii bancare trase; nscrisul stipulat, urmat de un spa#iu necesar complet"rii men#iunilor facultative ale cecului; data emiterii cecului emis la ............, pentru stabilirea zilei, lunii !i anului emiterii; men#iunea referitoare la identificarea sumei, care urmeaz" a se pl"ti; numele !i adresa tr"g"torului, carnetul de cecuri de la unitatea bancar" al c"rei client este. Pe verso-ul cecului: figureaz" men#iuni referitoare la opera#iunea de girare !i la plata, respectiv ncasarea cecului: numele !i denumirea girantului; numele giratarului, prin nscrisul girat c"tre ...........; data efectu"rii opera#iunii de girare; informa#ii referitoare la plata !i ncasarea cecului, precum !i a modalit"#ilor de efectuare a acestora (n numerar sau n cont).

ntre cec !i cambie se poate realiza urm"toarea compara&ie: Att cecul ct !i cambia sunt instrumente care circul" la unitatea bancar" a clientului beneficiar c"tre unitatea bancar" a clientului pl"titor. Efectul acestor instrumente const" n debitarea contului clientului pl"titor !i creditarea contului clientului beneficiar. Banca beneficiarului Instrument de plat" bani Banca pl"titorului

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! Cecul se aseam"n" cu cambia, prin participarea tr"g"torului, trasului !i beneficiarului. Cecul este un instrument de plat", prin care tr"g"torul, cel care l-a emis, dispune de fondurile proprii pe care le are la o societate bancar" (tras). Aceasta se oblig" s" pl"teasc" suma de bani ordonat", respectiv s" presteze un serviciu de cas! pentru emitent. Banca (trasul) elibereaz" clientului s"u mai multe formulare de cec necompletate, pe care, tr"g"torul (clientul) le poate transforma n cecuri barate, n limitele disponibilit"#ilor proprii. Cecul este un instrument de plat", care poate fi compensat !i decontat, ca !i cambia, de c"tre BNR. Cecurile aflate n situa#ia imposibilit"#ii de a fi pl"tite, sunt raportate la Centrala Incidentelor de Pl"#i. n acest caz, tr"g"torul nu are voie s" completeze cecuri timp de un an, din momentul raport"rii. Deosebirile ntre cec !i cambie constau n urm"toarele: cecul nu poate fi tras dect asupra unei b"nci; cecul nu este titlu de credit, ci doar instrument de plat", reglementat de norme asem"n"toare celor aplicate cambiei; cecul nu reprezint" ntotdeauna un act de comer# obiectiv, ci poate fi un act de comer# subiectiv atunci cnd este emis de un comerciant pentru nevoile comer#ului s"u. 2.3. Ordinul de plat!

Defini&ie: Ordinul de plat" reprezint" un instrument de plat" de credit care circul" de la unitatea bancar" a clientului pl"titor c"tre unitatea bancar" a clientului beneficiar. Efectul utiliz"rii acestui instrument este debitarea contului clientului pl"titor !i creditarea contului clientului beneficiar. Ordinul de plat! se concretizeaz" ntr-o dispozi#ie necondi#ionat" dat" de emitentul unei b"nci de a pune la dispozi#ia unui beneficiar o sum" de bani, respectiv de a pl"ti sau de a face s" se pl"teasc" aceast" sum". Dispozi#ia respectiv" se consider" ordin de plat", numai dac" banca dispune de fondurile reprezentate prin suma specificat", !i nu prevede c" plata trebuie f"cut" la cererea beneficiarului. Ordinul de plat" este revocabil, respectiv, poate fi anulat nainte de a fi ncasat de c"tre beneficiar. Din acest motiv ordinul de plat" prezint" anumite riscuri legate de bonitatea !i buna inten#ie a ordonatorului. Ordinul de plat" parcurge un drum, de la pl"titor la beneficiar, de-a lungul c"ruia se interpun mai multe b"nci, care efectueaz" succesiv, opera#iuni de recep&ie, de autentificare, acceptare !i executare a ordinului de plat". Aceste opera#iuni sunt denumite transfer-credit. Cadrul legal al utiliz"rii ordinului de plat" n Romnia l constituie Regulamentul nr. 8/$994 al BNR privind ordinul de plat". Acest instrument de plat" este irevocabil pentru pl"#ile efectuate n lei pe teritoriul Romniei. Obliga&iile participan&ilor la circuitul ordinului de plat! constau n urm!toarele:

Banca emitent! Ordinul de plat" l oblig" pe emitent s" pl"teasc" o sum" de bani, dac" acesta a fost emis de el sau de c"tre o alt" persoan" care are mandatul de a-l reprezenta;

Moned! "i credit Plata obliga#iei emitentului se consider" efectuat" n una din urm"toarele situa#ii, astfel: a) banca receptoare a debitat contul emitentului deschis la aceasta; b) banca emitent" crediteaz" contul b"ncii receptoare deschis la ea, iar aceasta din urm" utilizeaz" fondurile desemnate de suma respectiv"; c) banca emitent" crediteaz" contul b"ncii receptoare deschis la o alt" banc" !i aceasta folose!te fondurile respective; d) banca central" crediteaz" contul b"ncii receptoare n cadrul decont"rii finale; e) decontarea final" se face n favoarea b"ncii receptoare n baza unui acord de compensare bilateral" cu banca emitent" sau a regulilor unui sistem de transfer de fonduri care se refer" la decontarea obliga#iilor dintre participan#i. Banca receptoare Acceptarea unui ordin de plat" de c"tre banc" se apreciaz" c" este realizat", n urm"toarele condi#ii: n momentul recep#iei; n momentul n!tiin#"rii emitentului c" a acceptat ordinul respectiv; n momentul execut"rii ordinului (debitarea contului emitentului deschis la banc"). n cazul neaccept"rii unui ordin de plat", banca are obliga#ia s" comunice neexecutarea acestuia, pn" la o dat" care corespunde zilei bancare din perioada de executare. Prin acceptarea ordinului de plat", banca receptoare se oblig" la urm"toarele: a) s" execute ordinul de plat" n ziua bancar" n care l-a acceptat, sau ziua urm"toare; b) dac" se indic" o anumit" dat" a pl"#ii, atunci aceasta s" fie respectat"; c) s" n!tiin#eze n timp util emitentul, despre neonorarea ordinului de plat", solicitndu-i instruc#iuni suplimentare acestuia, dac" ordinul de plat" nu con#ine toate men#iunile obligatorii, sau datele sunt insuficiente ori inconsecvente. Banca destinatar! Dup" acceptarea ordinului de plat", banca destinatar" are obliga#ia s" pun" fondurile la dispozi#ia beneficiarului, n ziua accept"rii, ori cel mai trziu n ziua urm"toare. n cazul neaccept"rii, banca are obliga#ia s" comunice emitentului refuzul acestuia, pn" cel trziu n ziua bancar" urm"toare ultimei zile a perioadei de executare. Pn" la finalizarea unui transfer credit, fiecare banc" are obliga#ia de a sprijini un pl"titor sau pe orice banc" emitent" anterioar" !i are dreptul de a solicita sprijinul oric"rei b"nci receptoare ulterioare n vederea complet"rii procedurilor bancare privind respectiva plat" prin credit. Un transfer credit este finalizat n momentul accept"rii, caz n care, banca devine obligat" fa#" de beneficiar pentru suma nscris" pe ordinul de plat" acceptat. Atunci cnd opera#iunea de transfer nu se finalizeaz", banca ini#iatoare trebuie s" returneze pl"titorului suma pl"tit" de acesta, n baza ordinului de plat", la care se adaug" dobnzile de ntrziere !i penaliz"rile. n cazul n care transferul este finalizat, dar banca destinatar" (receptoare) nu execut" ordinul de plat", n termenul prev"zut, atunci are obliga#ia fa#" de beneficiar de a-i pl"ti dobnzile de ntrziere. n concluzie, obliga#iile participan#ilor la un transfer credit sunt urm"toarele: emitentul are obliga#ii n leg"tur" cu ordinul de plat" !i cu plata acestuia; pl!titorul este obligat s" pl"teasc" spezele bancare aferente proces"rii ordinului de plat"; banca ini"iatoare are obliga#ii privind returnarea sumei n caz de nefinalizare a transferului credit !i plata dobnzilor de ntrziere (n situa#ia n care ntrzierea pl"#ii i se datoreaz");

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! banca receptoare are responsabilitate n ceea ce prive!te recep#ia, autentificarea, acceptarea sau refuzul, executarea ordinului de plat" recep#ionat, plata dobnzilor de ntrziere (dac" acesteia i se datoreaz"); banca destinatar! se oblig" n leg"tur" cu: recep#ia, autentificarea, acceptarea sau refuzul, punerea fondurilor la dispozi#ia beneficiarului, plata dobnzilor de ntrziere.

3.

Utilizarea instrumentelor de plat! n Romnia

Regulamentul BNR nr. $0/$994 privind compensarea multilateral" a pl"#ilor interbancare f"r" numerar, pe suport de hrtie, stabile!te c" toate instrumentele de plat" (ordin de plat" cu valori sub 500 milioane lei, cecuri, cambii !i bilete la ordin, indiferent de valoarea acestora) se realizeaz" prin intermediul uneia din cele 42 Case de Compensa#ie interbancare ale BNR (4$ jude#ene plus una n cadrul centralei BNR). Zilnic ntre orele $000 $$30, n cursul !edin#elor de compensare, care au loc n casele de compensa#ie, schimbul de instrumente de plat" compensabile se realizeaz" bilateral ntre agen#ii de compensare ai unit"#ilor bancare participante. n decursul unei !edin#e de compensare se disting dou" etape: prima etap" destinat" transferului de instrumente de plat" compensabile; a doua etap", destinat" opera#iilor de corec#ie prin luarea n considerare a refuzului transferului de instrumente de plat" sau de date procesate gre!it, anterior. &edin#a de compensare se finalizeaz" atunci cnd inspectorul de compensare din cadrul BNR constat" c" totalul sumelor ncasate de Casa de compensa#ii este egal cu totalul sumelor pl"tite. Intervalele de timp n care se compenseaz" instrumentele de plat" variaz" de la dou" zile (pentru circuitul local) pn" la !apte zile pentru circuitul na#ional, n cazul unui ordin de plat". Circuitele de compensare ale instrumentelor de plat" de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin) dureaz" mai mult datorit" particularit"#ilor pe care le prezint" !i datorit" verific"rii existen#ei disponibilit"#ii b"ne!ti existente n contul clientului pl"titor (tr"g"torul, trasul sau alt" persoan" obligat"). Duratele maxime ale circuitelor variaz" de la 3 zile pentru cele cu circuit local, pn" la 9 zile pentru cele cu circuit na#ional. Calculul mediei ponderate a num"rului de instrumente de plat", compensate pe diferite circuite, cu durata maximal" a acestora, eviden#iaz" c" n prezent intervalul de timp necesar unei b"nci, pentru a credita contul beneficiarului unui cec este de aproximativ 5 zile, iar pentru un ordin de plat! de 3,6 zile. Pentru cambii !i bilete la ordin, durata medie reprezint" 5,05 zile (Anexa 5). Evolu#ia num"rului de titluri de credit cambii !i bilete la ordin, n perioada $996 $998, indic" frecven#a sporit" cu care aceste instrumente sunt utilizate de c"tre clien#ii bancari, pentru stingerea obliga#iilor pe care le au unii fa#" de al#ii. Anul $996 $997 $998 Total Num"r de cambii !i bilete la ordin 554 $2.267 7.975 20.796 Valoare (miliarde lei) 66 299 $85 550

De asemenea, se poate constata c" valoarea unui instrument de plat" se situeaz" n jurul valorii de 25 milioane lei.

Moned! "i credit Analiza calitativ" !i a func#ion"rii sistemului de compensare multilateral" a pl"#ilor, indic" faptul c" prin acest subsistem a fost compensat un volum total de 30.554 mii de instrumente de plat", dintre care: 24.0$$ mii ordine de plat"; 6.543 mii cecuri; cambii !i bilete la ordin. Media zilnic" a volumului instrumentelor de plat" compensate se situeaz" n jurul valorii de 40.257. Analiza pe structur" eviden#iaz" o preferin#" a clien#ilor bancari pentru utilizarea instrumentelor de plat" de credit (ordine de plat"), care se constat" att n ceea ce prive!te, num"rul, ct !i n ceea ce prive!te, valoarea acestor instrumente n totalul celor compensate. Anul $995 $996 $997 $998 Total instrumente Ponderea pe tipuri a num"rului instrumentelor de plat" compensate Num"r instrumente de plat" compensate (mii lei) De credit De debit 5.843 $.46$ 7.649 2.240 8.502 2.346 2.0$7 496 24.0$$ 6.543 78,59% 2$,4$% Total instrumente 7.304 9.889 $0.848 2.5$3 30.554 $00%

Pentru aceea!i perioad" de timp, analizele au eviden#iat preferin#a clien#ilor bancari pentru ordine de plat", comparativ cu cecurile. Valoarea medie a unui ordin de plat" s-a situat n jurul valorii de 8,325 milioane lei, fa#" de cea a unui cec, care a fost de 4,336 mil. lei. Pentru a aprecia eficien#a opera#iunilor de compensare se determin" un indicator care exprim" num"rul !i valoarea instrumentelor de plat" refuzate la compensare. Un astfel de indicator se determin" att n valoare absolut" ct !i n valoare relativ", prin raportarea num"rului !i valorii refuzurilor la totalul num"rului !i valorii instrumentelor de plat" compensate. Pentru perioada analizat" $995 $998, acest indicator a nregistrat o valoare foarte sc"zut", att ca num"r ct !i ca valoare (0,43% !i respectiv 0,4$% din num"r !i valoare total"), dup" cum rezult" din tabelele urm"toare. Anul $995 $996 $997 $998 Total Anul $995 $996 $997 $998 Valoare instrumente Ponderea pe tipuri a valorii instrumentelor de plat" refuzate Num"r de instrumente de plat" refuzate De credit De debit 5 27 22 29 $9 20 4 4 50 80 Valoare instrumente de plat" refuzate (mld. lei) De credit De debit $7 89 $37 $99 $49 220 50 88 353 596 37,20% 62,80% Total 32 5$ 39 8 $3 Total valoare $06 336 369 $3 949 $00%

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat!

4.
4.$.

Cardul - instrument de plat! modern

Definirea "i tipologia cardurilor Defini&ie Cartea de plat" sau cardul bancar reprezint" un instrument de decontare, care: asigur" posesorului autorizat achizi#ionarea de bunuri sau servicii, f"r" prezen#a efectiv" a numerarului; permite leg"tura financiar" dintre comercian#i !i consumatori (prin acces ntr-un cont bancar); Totodat", cardul are caracteristicile unui instrument de plat", permi#nd retragerea de numerar de la ghi!eele automate bancare. Pentru clasificarea cardurilor se utilizeaz" mai mult criterii, dup" cum urmeaz": a) dup" modul de stocare a informa#iilor !i caracteristicile de securizare a cardului; b) dup" func#iile ndeplinite; c) dup" calitatea emitentului; d) dup" momentul n care se efectueaz" tranzac#ia. a) Dup! modul de stocare a informa&iilor, se disting: - carduri cu band" magnetic"; - carduri cu microprocesor. Cardurile cu band" magnetic" con#in toate informa#iile esen#iale despre de#in"torul de card. n ultima perioad" (cu ncepere din anul $992) a ap"rut o genera#ie de carduri care con#in ncorporate un microprocesor !i o component" de memorie (chip). Acestea se numesc chip carduri !i prezint" un grad de securitate ridicat, fiind promovate pe scar" larg" de societ"#ile emitente: VISA Interna#ional !i MASTER CARD. b) Dup! func&iile ndeplinite (respectiv, modul de acoperire a cheltuielilor) se disting: - debit carduri; - credit carduri. Debit cardurile sau cardurile de debit prezint" urm"toarele caracteristici: asigur" utilizatorului achizi#ia de bunuri !i servicii, sau retrageri de numerar, f"r" prezen#a efectiv" a nsemnelor monetare; condi#ia esen#ial" a acestor carduri este existen#a unor fonduri ntr-un cont de card, !i efectuarea de cheltuieli n limita soldului disponibil; n cazul dep"!irii soldului, b"ncile acord" credite la dobnzi ridicate, ceea ce constituie o modalitate profitabil" a b"ncilor de oferire a unor produse !i servicii c"tre popula#ie; cardurile de debit con#in o band" magnetic" !i necesit" introducerea unui num"r personal de identificare (PIN) n terminalul electronic nainte de accesarea serviciului; cele mai multe carduri de debit au dou" func#ii principale: retragerea de numerar din distribuitoarele automate de numerar sau din ghi!eele automate de banc", efectuarea pl"#ilor la punctele de vnzare, situa#ie n care plata este cunoscut" sub denumirea de transfer electronic de fonduri la punctele de vnzare. Credit cardurile sau cardurile de credit prezint" ca tr"s"tur" definitorie realizarea pl"#ilor dintr-o linie de credit care i-a fost deschis" posesorului de card; acest tip de card permite de#in"torului s" achizi#ioneze bunuri !i servicii !i s" retrag" numerar n limita unui plafon prestabilit;

Moned! "i credit un card de credit combin" dou" func#ii principale: instrument de plat" !i facilitate de credit pe termen scurt; n func#ie de credibilitatea bancar" a utilizatorului, credit cardurile mbrac" dou" forme: - dac" utilizatorul nu prezint" o bun" credibilitate bancar", cardul de credit este de tip charge, situa#ie n care posesorul este obligat, ca n decursul unei perioade de maxim o lun", s" acopere dep"!irea de sold nregistrat" sau creditul temporar acordat (credit cunoscut sub denumirea de overdraft); - dac" utilizatorul are un punctaj rezonabil, atunci banca pune la dispozi#ia utilizatorului un card cu func#iuni depline, caz n care cheltuielile sunt acoperite dintr-un plafon sau linie de mprumut negociat" anterior. Dintre avantajele acestui tip de carduri se remarc": dobnda la aceste credite asigur" fructificarea resurselor bancare; orice cheltuial" efectuat" de utilizator genereaz" venituri bancare !i surse de profit pentru comercian#i; utilizatorii !i pot satisface dorin#ele chiar dac" nu dispun de sumele necesare. Cardurile de credit sunt, n general, emise de o banc" sub sigla unei organiza#ii interna#ionale, cum ar fi: VISA !i EUROPAY. c) n func&ie de calitatea emitentului, se realizeaz" distinc#ia ntre cardurile emise de b"nci !i cardurile emise de societ"#i nebancare. Cardurile emise de b!nci se ncadreaz" n domeniul preocup"rilor multiple ale b"ncilor de a identifica !i de a lansa pe pia#" instrumente de plat" atractive, utile, facil de ob#inut, sigure !i profitabile. Sistemul bancar american a reu!it lansarea cardurilorpe pia#a mondial" a instrumentelor de plat" cu ncepere din anul $960, cnd Bank of America a lansat un instrument de plat", denumit Bank Americard (n prezent VISA International). La nceput, cardul a fost utilizat de foarte pu#ini consumatori, pentru ca numai dup" $0 ani statisticile s" indice prelucrarea a peste $70 milioane de bonuri de vnz"ri (realizate pe baza acestui tip de card). n anul $99$ num"rul cardurilor a ajuns la $05 milioane. n anul $966 un grup de $7 bancheri din diferite institu#ii financiare !i-au creat propria re#ea prin care s"-!i accepte reciproc cardurile locale. Astfel, s-a creat Asocia#ia Interbancar" de Carduri, care se ocupa de procedurile de autorizare, clearing !i decontare. n anul $979, ca urmare a dezvolt"rii pe plan interna#ional a acestei organiza#ii, numele s-a schimbat n Mastercard, care a nregistrat o dezvoltare rapid", ca !i visa Interna#ional, existnd, n $990 peste 90 milioane de Mastercard n circula#ie. Cardurile emise de societ!&i non-bancare Urmnd exemplul cardurilor bancare, societ"#ile non-bancare, lan#urile de magazine !i cluburi private au lansat propriile carduri. Acestea asigurau posibilitatea efectu"rii de cheltuieli n timp real, f"r" a se mai pune problema dimension"rii la un moment dat a disponibilit"#ilor proprii. n aceast" categorie se ncadreaz" cardul de comerciant, emis de nsu!i comerciant !i care poate fi utilizat numai la punctele de vnzare, controlate de c"tre emitentul de card (magazine, benzin"rii). Anumite carduri din aceast" categorie pot fi utilizate cu func#ia de carduri de debit, atunci cnd comerciantul ini#iaz" un debit direct c"tre banca unde de#in"torul de card are deschis contul, dar cea mai mare parte a cardurilor sunt de credit. Motivul acestui tip de carduri l constituie dorin#a comercian#ilor de a asigura loialitatea clien#ilor. Asemenea carduri au larg" utilizare n SUA !i n Fran#a.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! d) Dup! momentul n care se utilizeaz! tranzac&ia, cardurile se clasific! n: - carduri cu plata nainte (prealimentate); - cu plata acum (carduri de debit); - cu plata mai trziu (carduri de credit); - carduri de comerciant (retaiter card); - carduri de cheltuieli (charge card). ntruct o parte din aceste tipuri de carduri au fost descrise, n continuare se prezint" caracteristicile cardurilor prealimentate !i a cardurilor de cheltuieli. Cardurile prealimentate sunt carduri care au o real" putere de cump"rare, ntruct utilizatorul a realizat o plat" n avans. Cele mai frecvente carduri prealimentate sunt cardurile telefonice. Scopul acestor carduri este decalarea imediat" a tranzac#iilor cu o valoare mai mic" !i foarte mic". Cardurile de cheltuieli sunt cunoscute sub denumirea de card de c"l"torie !i petrecere a timpului liber (travel card) !i au urm"toarele caracteristici: Sunt emise de societ"#i non-bancare !i presupun existen#a unor linii de credit deschise pentru de#in"tori. De#in"torul unui astfel de card are posibilitatea s" efectueze cheltuieli !i s" retrag" numerar din ghi!eele automate de banc" sau din cele ale emitentului de card. Cele mai cunoscute carduri de cheltuieli sunt cele emise de American Expres !i Diners Club. Indiferent de func#iile ndeplinite !i de natura emitentului, cardurile prezint" o serie de tr"s"turi comune, astfel: suport fizic din material plastic, cu dimensiuni !i grosimi standardizate; pe fa#a cardului este inscrip#ionat prin tip"rire, (embosare) sau gravare cu laser: numele emitentului, num"rul cardului, perioada de valabilitate, numele posesorului; pe verso-ul cardului este inscrip#ionat" sigla emitentului, holograma standard de securitate; pe verso-ul cardului este, ntotdeauna, aplicat" o band" magnetic" pentru nscrierea elementelor de securitate, precum !i un spa#iu desemnat semn"turii posesorului. Aceste tr"s"turi comune asigur" cardurilor uniformitate tehnologic" !i recunoa!tere universal". 4.2. Activitatea bancar! cu carduri n Romnia

Principiile organiz"rii pl"#ilor cu carduri de c"tre societ"#ile bancare n Romnia sunt prev"zute n Regulamentul nr. 6 / $4.$$.$995, care are ca obiectiv stabilirea de reguli aplicate n activitatea de servicii de transfer de fonduri !i decontarea prin c"r#ile de plat". Anul debutului cardurilor bancare n Romnia este $992, cnd un grup de b"nci: Banca Agricol", Banca Comercial" Romn", Banca Romnia pentru Dezvoltare, Bancorex, Banca comercial" Ion %iriac, iar din $995 !i Banc Post, au pus bazele programelor de carduri n Romnia. Prin acesta, b"ncile s-au angajat n emiterea cardurilor ct !i n crearea condi#iilor pentru acceptarea acestor instrumente de plat" ca mijloc de decontare n mediul economic romnesc. Un prim pas al derul"rii programului a fost aderarea b"ncilor la sistemele mondiale Visa International !i Europay, !i crearea unor departamente bancare specializate dedicate opera#iunilor cu carduri. Din $993, b"ncile au ini#iat programe de procesare a tranzac#iilor derulate prin carduri emise de sistemul bancar interna#ional. n acest scop, s-a constituit societatea comercial" ROMCARD, specializat" n prelucrarea automat" a opera#iunilor derulate prin carduri. De

Moned! "i credit asemenea Romcard se constituie ca o entitate de leg"tur" (interfa#") ntre b"ncile romne!ti !i sistemul de utilizare interna#ional" a cardurilor. Romcard ofer" avantajul ob#inerii de c"tre comercian#ii romni, a autoriz"rilor ntr-un interval de timp de 30 sec., !i asigur" facilitatea decont"rii valutare n dou" zile lucr"toare. Un alt pas important, l-a constituit emisiunea de carduri n moneda na#ional". Cu ncepere din anul $996, b"ncile comerciale romne!ti, au demarat procesul de emitere a cardurilor cu acoperire valoric" n depozite exprimate n moneda na#ional". Utilizarea de c"tre agen#ii economici romni a cardurilor emise sub sigla VISA sau EUROCARD/MASTERCARD antreneaz" efecte favorabile asupra activit"#ii de import export a acestora, ntruct limiteaz" riscurile de schimb valutar !i folosirea efectiv" a valutei n efectuarea pl"#ilor. Pia#a romneasc" a cardurilor, de!i se afl" n perioada de nceput, se caracterizeaz" printr-o diversificare a produselor. Astfel, BRD a lansat primul card na#ional, numit PRIMA CARD, emis n baza unui contract de depozit n lei. Dep"!irea disponibilit"#ilor proprii este permis", pentru acest instrument de plat", ntr-un interval de acoperire de maxim 30 zile. Dintre produsele lansate de celelalte b"nci se remarc": Banca Agricol" VISA Clasic; BCR Europay Maestro; BCR VISA Clasic; BCR Eurocard Mastercard; Banc Post VISA Clasic Prospera; Banca Ion %iriac Eurocard Mastercard ceea ce eviden#iaz" preferin#a comercian#ilor pentru utilizarea acestor instrumente de plat", comparativ cu pl"#ile n numerar. Din punct de vedere al ponderii fiec"rei b"nci pe pia#a cardurilor (n lei), datele din tabelul de mai jos eviden#iaz" pozi#ia dominant" a BCR (analiza la nivelul anului $997), att din punct de vedere al num"rului cardurilor ct !i al num"rului tranzac#iilor efectuate !i al valorii acestora. Banca emitent" Nr. carduri emise Pondere pe pia#" BCR 27.777 70,$2% Banc Post 8.58$ 2$,6% BRD 2.500 6,3$% B.C. I.%. 643 $,62% Banca Agricol" $$0 0,27% Total 39.6$$ $00% Situa#ia tranzac#iilor cu carduri (n lei) Banca emitent" Nr. de tranzac#ii Valoare tranzac#ii (mild. lei) BCR 224.266 69 Banc Post 239.244 43 BCIT 2.989 $0 Acceptarea la plat" a cardurilor interna#ionale (pentru anul $997) s-a realizat dup" cum rezult" din tabelul urm"tor: Banca emitent" Valoarea tranzac#iilor Nr. locuri de acceptare mild. $ mild. lei BCR $0,5 2,5 900 Banc Post 4,3 68 395 Banca Com. I.%. 22,$ 500 Banca Agricol" 3,5 8,6 4.000

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! Rolul important pe care l de#ine BCR pe pia#a cardurilor poate fi eviden#iat !i prin condi#iile de emitere a acestor instrumente de plat" !i credit. n tabelul urm"tor sunt redate aceste condi#ii pentru cardurile interna#ionale ale BCR. Condi&iile de emitere a cardurilor BCR: Costuri taxa de emitere Carduri interna#ionale Cardul BCR Cardul BCR VISA Bussiness VISA International $0 USD, pentru fiecare card 5 USD, pentru fiecare card emis (att emiterea ini#ial" ct emis (att emiterea ini#ial" !i orice alt" emitere ulterioar") ct !i orice alt" emitere ulterioar") 30 USD, pentru fiecare card $0 USD, pentru fiecare card emis emis $,75% din valoarea $,75% din valoarea tranzac#iei, minimum 5 USD tranzac#iei, minimum 5 USD Franco Franco 2% din valoarea tranzac#iei $0 USD 0,5%, minimum 5 USD Franco 2% din valoarea tranzac#iei $0 USD 0,5%, minimum 5 USD Franco

taxa anual" de emitere a contului de card Comision perceput pentru tranzac#iile de eliberare de numerar Comision perceput pentru tranzac#iile de cump"rare bunuri/servicii tax" de conversie valutar" pentru tranzac#iile a c"ror valut" este diferit" de USD tax" pentru lichidarea contului de card tax" pentru transfer la cerere din contul de card alimentarea contului de card

Din punct de vedere al perspectivelor tranzac#iilor cu carduri n Romnia$, se apreciaz" c" programele cu carduri trebuie amplificate, att prin l"rgirea ariei de utilizare a acestor instrumente, ct !i prin stimularea eliber"rii de carduri na#ionale. Pentru ob#inerea rezultatelor scontate n acest domeniu, este necesar" ndeplinirea urm"toarelor obiective: - promovarea, prin publicitate, a cardului, ca modalitate de plat" (70% din succesul lans"rii unui produs este asigurat de calitatea !i eficien#a programelor de publicitate); - orientarea pl"#ilor din economia Romneasc" c"tre instrumente de plat" f"r" numerar; - specializarea activit"#ii la nivelul societ"#ilor bancare, prin nfiin#area unor departamente care s" asigure proiectarea, implementarea !i administrarea programelor de carduri. Studiul pie#ei cardurilor n Romnia reflect!, de asemenea, num"rul redus al cardurilor la $.000 de locuitori: dou" carduri, comparativ cu $0 n Polonia, 3 n Bulgaria, $23 n Slovacia !i $33 n Ungaria. n schimb, num"rul ATM-urilor este suficient de mare astfel nct de#in"torii de carduri s" le poat" utiliza n ntreg teritoriul #"rii. n acest mod, se poate aprecia c" de!i din punct de vedere tehnic dotarea este conform standardelor interna#ionale, totu!i volumul tranzac#iilor !i al comercian#ilor care accept" carduri se situeaz" la niveluri modeste.
$

Radu Popescu, Cristian Tudorancea, Florin Berbec Cardul, instrument modern de plat", Ed.Tribuna Economic", $998

Moned! "i credit 4.3. Emiterea, utilizarea "i acceptarea cardurilor Emiterea Pentru ca o persoan" fizic" sau juridic" s" devin" posesoarea unui card, este necesar s" solicite acest lucru b"ncii sau companiei emitente, prin adresarea unei cereri !i ncheierea unui contract. n contractul respectiv se precizeaz" tipul de card, facilit"#ile de care va dispune de#in"torul !i obliga#iile acestuia fa#" de banc". Pentru a ob#ine cardul solicitat, titularul trebuie s" pl"teasc" o tax" de emitere !i o tax" anual" de utilizare. n momentul primirii cardului, banca i comunic" titularului parola personal". Codul personal de identificare aferent unui card abreviat PIN (Personal Identification Number), reprezint" codul atribuit de emitent unui de#in"tor de card. Utilizatorul trebuie s" reproduc" acest num"r, n scopul verific"rii identit"#ii, atunci cnd plata este deservit" de un ghi!eu automat. Pentru verificarea bonit"#ii clientului c"ruia banca i emite cardul, societ"#ile emitente de asemenea instrumente de plat", pot apela la firmele specializate n acest scop. Astfel, se urm"re!te n ce m"sur" clientul are capacitatea de rambursare a creditului acordat, ntruct cardurile reprezint", practic, o alt" modalitate de creditare. Utilizarea cardului Posesorul cardului l poate utiliza n unul din urm"toarele scopuri (dup" cum rezult" din defini#ia dat" cardului): plata m"rfurilor !i serviciilor; retragerea de numerar de la distribuitoarele automate sau de la ghi!eele b"ncii. Utilizarea cardului pentru plata m"rfurilor !i serviciilor necesit" existen#a, la nivelul comerciantului care accept" acest instrument de plat", a unui terminal pentru transferul electronic al fondurilor, denumit POS. Rolul terminalului este acela de a prelua !i a transmite informa#iile asupra pl"#ii, de la comerciant la centrul de analizare !i primirea autoriz"rii privind plata (n maxim 30 secunde). Pentru ob#inerea de numerar de la distribuitoarele automate de#in"torul cardului trebuie s" tasteze codul personal (PIN) !i suma dorit". Distribuitoarele automate de numerar realizeaz" opera#iile direct !i imediat, iar n func#ie de serviciile prestate se disting dou" tipuri de dispozitive: distribuitorul automat de numerar denumit bancomat sau cash dispenser, care permite utilizatorului retragerea de numerar din contul s"u (sub form" de bancnote !i monede metalice); ghi%eul automat de banc! denumit ATM (Automated Teller Machines) reprezint", ca !i tipul precedent de distribuitoare, un dispozitiv electromagnetic, care permite utilizatorului att retragerea de numerar ct !i accesul la servicii de informare cu privire la situa#ia din conturi !i la transferul de fonduri. Amploarea utiliz"rii cardurilor ca instrument de plat" n #"rile dezvoltate poate fi eviden#iat" cu ajutorul datelor din tabelul urm"tor2:
2

Sursa: European Monetary Institute, Payment Systemes n the European Union, January $998.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat!


Num"r de automate la $.000.000 de locuitori (sfr!itul anului) $995 $996 360 4$4 437 459 $29 $84 680 775 393 420 257 292 37$ 4$3 456 537 355 373 420 478 372 540 474 448 266 269 358 376 408 447 Valoare medie pe tranzac#ie (ECU) $995 $05 $50 $36 84 62 68 $49 $$8 83 $44 54 66 86 59 $04 $996 $06 $46 $33 85 63 76 $60 $$8 83 $42 6$ 66 95 6$ $05

%ara analizat" Belgia Germania Grecia Spania Fran#a Irlanda Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie Uniunea Eropean"

Num"r de tranzac#ii pe locuitor $995 4,$3 $3,5 3,9 $4,4 $5,7 $7,9 5,2 9,3 27,5 8,5 $3,8 39,4 3$,7 25,2 $5,5 $996 $5,$ $5,3 5,6 $4,8 $8,2 20,8 6,3 9,9 29,4 9,2 $8,2 4$,5 33,6 27,2 $7,5

Se observ" c" n perioada analizat" num"rul ATM-urilor la $ milion de locuitori era cuprins ntre 207 n Danemarca !i 680 n Spania. Num"rul cel mai mare de tranzac#ii care revin unui locuitor se constat" n #"rile nordice (Finlanda, Suedia) urmate de Olanda !i Marea Britanie, iar cel mai redus num"r de tranzac#ii sunt efectuate n Italia, Luxemburg. Dotarea comercian#ilor cu terminale POS, este redat" n tabelul de mai jos, care relev", de asemenea, locul important pe care l de#ine n cadrul acestui clasament Spania, Finlanda, Fran#a, Marea Britanie. Opera#iunile de transfer electronic de fonduri de la punctele de vnzare (POS)3
%ara analizat" Num"r de POS la $.000.000 de locuitori (sfr!itul anului) $995 $996 5.5$3 5.964 5.0$6 7.978 858 $.404 $.082 $.79$ $2.275 $4.65 9.340 9.353 2.634 3.696 8.$46 $$.2$9 4.747 6.$86 4$9 6$3 3.862 4.987 9.593 9.952 6.$39 7.575 8.635 9.348 5.544 6.4$6 Num"r de tranzac#ii pe locuitor $995 20,9 46,$ $,8 0,8 7,9 32,$ 0,8 36,6 $6,6 $,4 $2,6 42,5 $0,4 n.a. $$,3 $996 23,9 52,2 2,6 0,8 7,5 35,7 $,3 38,5 23,9 $,9 $7,6 46,2 $2,5 n.a. $3,3 Valoare medie pe tranzac#ie (ECU) $995 59 47 73 64 4$ 48 89 68 45 49 3$ 42 62 n.a. 6$ $996 59 47 80 75 50 48 89 69 44 55 24 43 73 n.a. 66

Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Fran#a Italia Luxemburg Olanda Austria Portugalia Finlanda Suedia Marea Britanie Uniunea Eropean"
3

Sursa: European Monetary Institute, Payment Systems in the European Union, January $998.

Moned! "i credit n Romnia, activitatea pe baz" de ATM eviden#iaz" cre!terea num"rului tranzac#iilor realizate de la $47.000 (n $997) la 375.000 (n $998). Referitor la opera#iunile de transfer electronic la punctele de vnzare (POS) este de remarcat activitatea unei singure b"nci, BCR, care n anul $998 a realizat 23.000 de asemenea tranzac#ii. La sfr!itul anului $998 au fost certificate pentru acceptarea tranzac#iilor de acest tip !i b"ncile Ion %iriac !i Banca Agricol". Avantajele utiliz!rii cardurilor Dup" tipul cardului (debit card sau credit card) pot fi identificate avantajele utiliz"rii acestora, care se reg"sesc la nivelul utilizatorului, al comerciantului ct !i al b"ncii emitente. a) Pentru posesorii %i utilizatorii de carduri, pot fi eviden#iate urm"toarele avantaje: dac" utilizatorul de#ine un credit card, are avantajul de a alege momentul cump"r"rii bunurilor sau al serviciilor; are posibilitatea de a achita datoria fa#" de banc", fie integral la primirea situa#iei soldului, fie n rate lunare; comparativ cu plata prin CEC sau numerar, cardul prezint" un grad ridicat de securitate; dac" utilizatorul de#ine un debit card, avantajele pot fi enumerate astfel: se elimin" riscurile de furt aferente numerarului; valoarea tranzac#iilor nu este limitat" (comparativ cu cecurile) !i nu se completeaz" nici un document; tranzac#ia se realizeaz" imediat. b) Pentru comercian&i Prin utilizarea credit cardului comerciantul are garan#ia pl"#ii, n sensul c" se crediteaz" imediat contul acestuia cu valoarea m"rfurilor !i serviciilor vndute prin card, pe baza documentelor care atest" vnz"rile; ace!ti comercian#i atrag un num"r mai mare de clien#i; sunt eliminate riscurile pe care le antreneaz" utilizarea numerarului; Debit cardul conduce la decontarea mai rapid" dect n cazul cecului; prin nelimitarea sumelor ce pot fi cheltuite de c"tre clien#i, comercian#ii !i sporesc volumul vnz"rilor. c) Pentru b!nci avantajele utiliz"rii credit !i debit cardurilor rezult" din urm"toarele: Credit cardurile genereaz" pentru banc" dobnzi al c"ror nivel este mai mare dect dobnda la alte credite; comisioanele percepute de la comercian#ii care accept" achitarea m"rfurilor !i serviciilor cu carduri sunt importante surse de venituri; volumul opera#iilor manuale, la nivelul b"ncii, se reduce considerabil; pl"#ile sunt garantate; Debit cardurile conduc la reducerea cheltuielilor bancare legate de activitatea de la ghi!ee; exist" un grad ridicat de control asupra tranzac#iilor clientului n raport cu disponibilit"#ile din cont; costurile bancare pentru operarea debit cardurilor sunt reduse comparativ cu cele aferente utiliz"rii cecurilor sau numerarului. Acceptarea cardurilor Comercian#ii care au ncheiat cu o banc" comercial" contracte de procesare a acestui tip de opera#iuni trebuie s" beneficieze de decontarea tranzac#iilor derulate. Acest proces este denumit acquiring system, respectiv acceptarea cardurilor. Programul de acceptare presupune existen#a unui contract de procesare a tranzac#iilor cu carduri ntre o banc" !i un comerciant, care are obliga#ia afi!"rii siglei (VISA, EUROCARD, MASTERCARD), precum !i a tipurilor de carduri care opereaz" n mediul comercial respectiv.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat! Pe baza contractului ncheiat, banca pune la dispozi#ia comerciantului, servicii de decontare !i servicii de autorizare carduri. Prin autorizarea cardului, operatorul bancar asigur" vnz"torul c" instrumentul de plat" respectiv este valabil, iar de#in"torul acestuia se afl" n posesia fondurilor care s" acopere tranzac#ia efectuat". Rezultatul autoriz"rii este r"spunsul, care poate con#ine unul dintre urm"toarele tipuri de mesaj referitor la card: a) acceptare pentru toat" suma; b) solicitarea de instruc#iuni suplimentare ntr-un anumit interval de timp; c) neacceptarea ca mijloc de plat" cu solicitarea comerciantului de a confisca respectivul card. Opera&iunea de acceptare la plat" a tranzac#iilor cu carduri se realizeaz" prin parcurgerea urm"toarelor etape (care se reg"sesc n cadrul schemei logice de acceptare): $. de#in"torul cardului solicit" achizi#ionarea unui bun sau serviciu de la comerciant; 2. comerciantul solicit" autorizarea tranzac#iei c"tre centrul de autorizare local / interna#ional; 3. centrul de autorizare transmite cererea de autorizare c"tre banca emitent" a cardului; 4. banca emitent" verific" contul de#in"torului de card; 5. banca emitent" autorizeaz" tranzac#ia !i transmite informa#ia c"tre centrul de autorizare; 6. centrul de autorizare transmite codul de autorizare c"tre comerciant; 7. comerciantul pred" bunul sau presteaz" serviciul c"tre de#in"torul cardului. Tranzac#ia se deruleaz" n timp real, prin echipamente electronice !i softuri specializate, n condi#ii de deplin" siguran#". Schema logic" a accept"rii la plat" a tranzac#iilor cu carduri este urm"toarea; n care semnifica#ia cifrelor este indicat" n descrierea etapelor prezentate anterior: 7

De#in"torul cardului

Comerciant

Centrul de autorizare local 5 3 Banca emitent" a cardului 4 Contul de#in"torului de card

Moned! "i credit 4.4. Alte instrumente "i modalit!#i de plat!

Ca urmare a experien#ei ndelungate, b"ncile din #"rile dezvoltate ofer" clien#ilor !i alte instrumente !i modalit"#i de plat", fa#" de cele prezentate. Banca la domiciliu (home banking) semnific" realizarea tranzac#iilor bancare prin telefon. Aceast" modalitate este utilizat" de c"tre clien#ii individuali, persoane fizice !i agen#i economici, care prin intermediul mijloacelor de comunica#ii, au acces la centrul computerizat al institu#iei financiare. n cazul n care se utilizeaz" aparate telefonice, serviciul este cunoscut sub numele de phone banking. Accesul direct la serviciile b"ncilor se poate asigura prin terminale videotext (Minitel n Fran#a), sau prin prestarea de c"tre companiile telefonice a unor servicii de transfer de fonduri sau pl"#i privind facturile (SUA). La modul general, serviciile oferite prin acest sistem modern sunt: furnizarea de informa#ii cu privire la soldul contului; solicitarea de carnete de cecuri; transferul sumelor ntre conturi; plata facturilor. Telebankingul Reprezint" o modalitate de transmitere a informa#iilor privind extrasele de cont !i instruc#iunile de plat". Datele sunt schimbate, n cadrul acestui sistem, prin intermediul transferurilor de fi!iere, cu privire la ordinele de transfer credit, transfer debit sau cecuri. Este practicat, n special, de c"tre agen#ii economici care au un volum mare de pl"#i de efectuat !i care dispun de un sistem de contabilitate automatizat. Banii electronici Utilizarea Internet-ului n scopuri comerciale, respectiv crearea magazinelor virtuale, permite clien#ilor vizualizarea acestora, achizi#ionarea produselor care sunt oferite !i plata cump"r"torilor pe baza cardurilor de credit. Riscul aferent unor asemenea opera#iuni este ridicat, ntruct prin receptarea mesajelor prin Internet, securitatea transferurilor este sc"zut". Pentru solu#ionarea acestui aspect, se preconizeaz" ca ntre cump"r"tor !i vnz"tor s" se stabileasc" anumite n#elegeri nainte de ncheierea tranzac#iilor.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat!

5.

Intrebari recapitulative

$. n procesul de emitere al cambiei, persoana desemnat" s" pl"teasc", la scaden#", o sum" de bani beneficiarului, este denumit": a) tr"g"tor; b) avalist; c) girant; d) tras; e) giratar. 2. Opera#iunea prin care posesorul unei cambii, transfer" unei alte persoane toate drepturile care decurg din nscrisul respectiv, reprezint": a) opera#iunea de avalizare; b) opera#iunea de acceptare; c) opera&iunea de gir; d) opera#iunea de regres; e) opera#iunea de revocare a accept"rii. 3. Fi!ierul Na#ional de Cambii are rolul de a centraliza toate informa#iile referitoare la: $) refuzuri de la acceptare; 2) declara#ii de pierdere, furt sau distrugere a cambiilor; 3) avalizarea cambiei; 4) men#iunile sau clauzele facultative ale cambiei; 5) circuitul local al cambiei. Este corect" combina#ia. a) $ + 4; b) 2 + 3; c) 4 + 5; d) 3 + 5; e) $ + 2. 4. Cecul barat se caracterizeaz" prin urm"toarele aspecte: a) d" dreptul posesorului s" ncaseze suma, n momentul prezent"rii; b) confirmarea de c"tre banc" a disponibilului n cont curent !i asigurarea beneficiarului c" plata cecului se va onora la prezentare; c) este garantat cu un card bancar; d) pe fa&a cecului sunt trasate dou! linii paralele sau oblice ntre care se nscrie sau nu numele unei b!nci c!reia i se va face plata; e) permite realizarea transferului unei sume din contul curent al emitentului n contul beneficiarului. n circuitul ordinului de plat" responsabilit"#ile b"ncii receptoare constau n: a) plata spezelor bancare aferente proces"rii ordinului de plat"; b) returnarea sumei n caz de nefinalizare a transferului credit !i plata dobnzilor de ntrziere; c) recep&ia, autentificarea, acceptarea sau refuzul ordinului de plat!; d) punerea fondurilor la dispozi#ia beneficiarului; e) plata ordinului de plat". Credit cardurile prezint" urm"toarele avantaje: a) pl"#ile se realizeaz" dintr-o linie de credit deschis" de banc" posesorului de card; b) creditul temporar acordat pentru dep"!irea de sold (overdraft) genereaz" pentru banc", o dobnd" avantajoas";

5.

6.

Moned! "i credit c) confer" comerciantului garantarea pl"#ii !i un grad de securitate sporit comparativ cu alte instrumente de plat"; d) volumul opera#iunilor manuale de la ghi!eele b"ncilor se reduce considerabil; e) permit realizarea tranzac&iilor bancare, respectiv stingerea obliga&iilor de plat!, prin telefon sau prin terminale videotext. Unul dintre enun#uri nu este corect. 7. Cardurile de cheltuieli se caracterizeaz" prin: $) sunt emise de societ"#i nebancare; 2) sunt prealimentate, pe baza unor pl"#i n avans; 3) sunt emise de comerciantul nsu!i !i pot fi utilizate numai la punctele de vnzare controlate de c"tre emitentul de card; 4) sunt carduri de c"l"torie !i de petrecere a timpului liber; 5) sunt carduri cu plata la o dat" viitoare. Este corect" combina#ia: a) 2 + 3; b) $ + 4; c) 4 + 5; d) 2 + 5; e) 3 + 4. 8. n scopul prelucr"rii automate a opera#iilor derulate prin carduri, !i al centraliz"rii informa#iilor referitoare la acestea, n Romnia: a) b"ncile romne!ti au aderat la sistemele mondiale VISA !i EUROPAY; b) b"ncile romne!ti au lansat produse na#ionale, pe baza depozitelor n lei; c) s-a constituit societatea comercial! ROMCARD; d) s-a adoptat legisla#ia care constituie cadrul legal al pl"#ilor cu carduri n Romnia; e) s-a realizat o publicitate corespunz"toare, n vederea lans"rii de noi carduri. 9. Serviciile care pot fi oferite prin banca la domiciliu, constau n: a) plata facturilor; b) transferuri ntre conturi; c) distribuirea automat! de numerar; d) informa#ii asupra soldului; e) solicit"ri de carnete de cecuri. Unul dintre r"spunsuri nu este valabil. Dispozitivele ATM permit utilizatorilor de carduri, urm"toarele opera#iuni: $) retragerea de numerar; 2) plata facturilor; 3) ob#inerea de informa#ii cu privire la situa#ia contului; 4) transferul de fonduri din contul debitorului n contul creditorului; 5) plata m"rfurilor !i serviciilor la sediul vnz"torului. Este corect" combina#ia: a) b) c) d) e) $ + 2; $ + 3; 4 + 5; $ + 5; 2 + 4.

$0.

Capitolul 6 Instrumente de credit "i plat!

Bibliografie

$. 2. 3. 4.

Cezar Basno, Nicolae Dardac Mariana Diaconescu Lucian Ionescu Radu Popescu, Cristian Tudorancea, Forin Berbec Mariana Negru! Vasile S"voiu Emilian Dobrescu Ion Matei Iulia Pop x x x

Opera#iuni bancare, EDP, Bucure!ti, $996 B"nci. Sisteme de pl"#i. Riscuri, Ed. Economic", $999 B"ncile !i opera#iunile bancare. Institutul Bancar Romn, Ed. Economic", $996 Cardul, instrument modern de plat". Ed. Tribuna Economic", $998 Mijloace !i modalit"#i de plat" interna#ionale, Ed. Academiei, Bucure!ti, $996 Banca Central" !i sisteme de pl"#i, de interes na#ional, Ed. Enciclopedic", Bucure!ti, $998 Sisteme bancare electronice, Revista Pia#a financiar", decembrie, $997 Cardurile n Romnia, Revista BCR, martie, $997 Cardul pe pia#a monetar" romneasc", Adev"rul Economic, nr. 38, septembrie $998

5. 6. 7. 8. 9.

Regulamentul nr. 6/$4.$$.$995 privind principiile !i organizarea pl"#ilor cu carduri de c"tre societ"#ile bancare. Legea nr. 83/$994 privind cambia !i biletul la ordin. Regulamentul nr. $0/$994 privind compensarea multilateral" a pl"#ilor f"r" numerar.