Sunteți pe pagina 1din 16

3. Ma!ina asincron" .

MA!INA ASINCRON"

Elementele constructive de baz# ale ma$inii asincrone
Ma!ina asincron" se compune din dou" p"r#i constructive de baz" (fig. 3.$):
Statorul: partea imobil" care cuprinde carcasa, pachetul de tole statorice, nf"!urarea statoric" !i
scuturile;
Rotorul: partea mobil" care cuprinde pachetul de tole rotorice, nf"!urarea rotoric", inelele de
contact !i ventilatorul.
Miezul statoric este alc"tuit din tole l"cuite din o#el electrotehnic cu grosimea de 0,3-0,5 mm.
Miezul are form" cilindric", iar periferia interioar" a acestuia sunt practicate crest"turi distribuite n
mod uniform. n crest"turi este introdus" o nf"rurare trifazat" legat" n stea sau n triunghi.
Miezul rotoric are tot o form" cilindric" !i este realizat tot din o#el electrotehnic, cu grosimea
de 0,5 mm, uneori neizolate, fiindc" frecven#a de magnetizare a tolelor rotorice este foarte mic". n
crest"turile de la periferia rotorului este plasat" n "nf"!urare trifazat" n stea.
Inelele de contact servesc pentru a realiza leg"turile ntre nf"!ur"rile rotorice (care, fiind
solidare cu rotorul, se nvrtesc odat" cu el) !i circuitele electrice din exteriorul rotorului. Aceste inele,
n num"r de trei, sunt fixate pe arborele rotorului !i sunt izolate unul fa#" de altul !i fa#" de arbore. La
cele trei inele se leag" cte unul din capetele nf"!ur"rilor de faz" rotorice, capete r"mase libere n
urma leg"rii n stea a nf"!ur"rilor. Pe fiecare din cele trei inele gliseaz" cte o perie din bronz-grafit.
Cele trei perii sunt legate apoi la trei borne plasate ntr-o cutie de borne rotorice ale ma!inii.
Un alt tip de nf"!urare rotoric" este cel n scurtcircuit, de tipul unei colivii. n acest caz
ma!ina asincron" este numit" cu rotorul n scurtcircuit sau cu rotorul n colivie.
n plus, ma!ina asincron" posed" o carcas", scuturi cu paliere cu rulmen#i sau de alunecare,
t"lpi de prindere, cutiile de borne statoric" !i rotoric".
Fig. 3.%. Motor asincron trifazat cu inele (cu rortor bobinat):
$pachet de tole statorice; 2nf"!urare statoric"; 3pachet de tole rotorice; 4nf"!urare rotoric";
5inele colectoare; 6portperii; 7carcas"; 8scut; 9rulmen#i; $0cutia cu placa de borne statorice;
$$plac" de borne rotorice; $2capot"; $3ventilator interior; $4ventilator exterior;
$5born" de legare la p"mnt.
3. Ma!ina asincron" .


Principiul de func&ionare. Ecua&iile motorului asincron.
Ma!ina asincron" poate func#iona n regim de motor, de generator sau de frn". Se va analiza
mai pe larg numai regimul de func#ionare ca motor electric, care prezint" cea mai mare importan#"
practic", regimurile de generator sau de frn" fiind utilizate mai rar.
S" presupunem deci c" nf"!urarea trifazat" statoric" este conectat" la o re#ea electric" trifazat"
de alimentare. Cele trei nf"!ur"ri de faz" vor fi parcurse de curen#i cu pulsa#ia
$
, care formeaz" un
sistem trifazat simetric, echilibrat. Ei vor produce un cmp nvrtitor care se rote!te n sensul
succesiunii fazelor statorului cu viteza unghiular" %
$
= &
$
/p, unde p este num"rul de perechi de poli ai
ma!inii. Acest cmp nvrtitor induce n nf"!urarea trifazat" a rotorului presupus deocamdat" imobil,
un sistem echilibrat de trei t.e.m. Pulsa#ia acestora va fi:
$ $ 2
p fiindc" nf"!ur"rile de faz"
ale rotorului au acela!i num"r de poli ca !i cele ale statorului. Consider"m c" nf"!ur"rile de baz" ale
rotorului sunt legate n scurtcircuit. n aceast" ipotez", cele trei t.e.m. induse vor produce trei curen#i
care formeaz", la rndul lor, un sistem trifazat simetric echilibrat de curen#i de pulsa#ie . Sensul
succesiunii fazelor la periferia rotorului va fi determinat de sensul de rota#ie al cmpului nvrtitor
statoric. Dac" acest cuplu este suficient de mare pentru a nvinge cuplul rezistent la arbore, rotorul
ncepe s" se nvrteasc" n sensul cmpului nvrtitor statoric. Accelerarea rotorului dureaz" att timp
ct cuplul dezvoltat de ma!ina asincron" este mai mare dect cuplul rezistent. Ma!ina func#ioneaz" n
regim de motor transformnd puterea electric" absorbit" de la re#ea n putere mecanic" cedat"
mecanismului antrenat. S" presupunem c" rotorul se nvrte!te cu viteza unghiular" de rota#ie
uniform"
2
. De data aceasta, viteza relativ" a cmpului nvrtitor statoric fa#" de rotor este
$

2
,
iar pulsa#ia t.e.m. induse !i a curen#ilor din nf"!ur"rile de faz" ale rotorului va fi:

2
=p(
$

2
) (3.$)
Introducnd no#iunea de alunecare, definit" prin expresia
$
2 $


s
(3.$)
Rezult" c", atunci cnd ma!ina asincron" este n func#iune, pulsa#ia curen#ilor rotorici
reprezint" doar frac#iunea s din pulsa#ia curen#ilor statorici, adic"

2
=s
$
(3.3)
Pentru acest caz, n care se exercit" un cuplu, se spune c" rotorul alunec" fa#" de cmpul
nvrtitor inductor. ntocmai ca !i la transformatorul electric, vom considera c" acest cmp magnetic
nvrtitor rezultant este produs de un sistem trifazat simetric de curen#i cu valoarea efectiv" I

, care
parcurge nf"!ur"rile fazelor statorului.
Remarc"m c" induc#ia magnetic" nvrtitoare a unei arm"turi este propor#ional" cu num"rul de
spire, cu coeficientul de nf"!urare k
W
!i cu valoarea efectiv" a curentului din nf"!urarea de faz" a
arm"turii respective. Aceast" observa#ie ne conduce la ideea nlocuirii fazorilor B
$
, B
2
!i B

(variabili
n func#ie de ) printr-o compunere de solena#ii n care fazorul w
$
k
w$
I

este n faz" cu fazorul B

,
fazorul w
$
k
w$
I
$
n faz" cu fazorul B
$
, iar fazorul w
$
k
w$
I
2
n faz" cu fazorul B
2,
deci:
w
$
k
w$
I
$
+ w
$
k
w$
I
2
= w
$
k
w$
I

(3.5)
Rela#ia de mai sus este analog" rela#iei de compunere a solena#iilor de la transformator.
Cmpul nvrtitor rezultant se rote!te cu viteza unghiular"
$

2
fa#" de rotor !i cu viteza

$
fa#" de
stator. El induce n nf"!urarea statoric" o tensiune electromotoare util" E
$
, a c"rei pulsa#ie este
p
$
=
$
=2f
$
!i a c"rei valoare efectiv",este:
m w
k w f E


$ $ $ $
2
2
(3.6)
n aceast" rela#ie
m
are expresia:
m m
B L

2
(3.7)
n care B
m
este amplitudinea cmpului nvrtitor rezultant, iar L !i reprezint" lungimea axial" a
ma!inii !i respectiv pasul polar.
Acela!i cmp nvrtitor rezultant induce ntr-o nf"!urare de faz" rotoric" o t.e.m. util" E
2s
, a
c"rei pulsa#ie este p(
$

2
)=
2
=s
$
=2f
2
!i a c"rei valoare efectiv" este:
3. Ma!ina asincron" .


m w s
k w f E


2 2 2 2
2
2
(3.8)
Dac" not"m:
m w
k w f E


2 2 $ 2
2
2

atunci:
E
2s
=sE
2
(3.9)
Pe lng" cmpurile utile prezentate, exist" !i cmpurile de dispersie. Astfel, spirele unei
nf"!ur"ri de faz" a statorului, parcurse de curentul I
$
, vor produce !i un cmp de dispersie, ale c"rei
linii unitare nu se nl"n#uie cu spirele nf"!ur"rilor perpendicular pe pere#ii crest"turii, fie prin ntrefier
f"r" a atinge fierul rotoric, fie cu spirele nf"!ur"rii care le produce, ele vor da un anumit flux total de
dispersie
$
care este, evident, propor#ional cu curentul din nf"!urarea fazei considerate !i n faz" cu
el (fig. 3.3).

Acest flux fiind sinusoidal n timp, cu pulsa#ia $, induce o anumit" t.e.m., a c"rui valoare
efectiv" va fi:
E
$
=L
$
I
$
=X
$
I
$
(3.$4)
unde, L
$
este inductivitatea de dispersie a nf"!ur"rii de faz" statoric" n raport cu rotorul,
corespunz"toare fluxului total
$
; evident X
$
=L
$
.
n mod analog, pentru o nf"!urare oarecare de faz" a rotorului putem defini un flux total de
dispersie
2s
care variaz" sinusoidal n timp cu pulsa#ia
2
=s
$
, fiind parcurs" de curentul de faz"
rotoric I
2
. Acest flux va induce o t.e.m a c"rei valoare efectiv" va fi:
E
2s
=s
$
L
2
I
2
=sX
2
I
2
(3.$5)
unde L
2
- inductivitatea de dispersie a nf"!ur"rii de faz" rotoric" n raport cu statorul, iar X
2
=
$
L
2
.
Cu aceste date putem scrie rela#iile care descriu comportarea ma!inii asincrone n regim de
motor electric. Fie U
$
tensiunea aplicat" unei nf"!ur"ri de faz" statorice, pe care o consider"m ca
receptor pentru re#eaua trifazat" de alimentare a ma!inii. Pentru faza statoric" putem scrie ecua#ia:
U
$
= R
$
I
$
+ jX
$
I
$
E
$
(3.$5)
analog" ecua#iei tensiunii secundare a transformatorului, cu deosebirea c" tensiunea la borne este nul"
(nf"!urarea rotoric" este n scurtcircuit) !i c" pulsa#ia fazorului E
2s
este
2
=s
$
, diferit" deci, de cea a
fazorilor statorului. R
2
este rezisten#a nf"!ur"rii rotorice a fazei considerate.
La ecua#iile (3.$6) !i (3.$7) trebuie ad"ugat" ecua#ia (3.5) corespunz"toare compunerii
cmpurilor magnetice nvrtitoare. ntocmai ca !i la transformatoare, c"derea de tensiune pe rezisten#a
R
$
a nf"!ur"rii primare este foarte mic" fa#" de tensiunea la borne U
$
, iar pe de alt" parte c"derea de
tensiune datorit" dispersiilor reprezint" cteva procente din t.e.m. util" E
2
.
A!adar:
U
$
-E
$

Sau
m w$ $ $ $
k fw
2
2
E U


(3.$8)

Fig. 3.3 Fluxurile la func#ionarea n sarcin" a ma!inii asincrone.
3. Ma!ina asincron" .


Rezult" c", dac" tensiunea pe faz" aplicat" statorului este constant", fluxul corespunz"tor
cmpului magnetic nvrtitor rezultant este practic independent de curentul statoric sau rotoric, deci
este practic independent de sarcina motorului. A!adar !i induc#ia magnetic" nvrtitoare rezultant" B
m

este practic independent" de valorile curen#ilor I
$
!i I
2
. Evident, curen#ii I
$
!i I
2
variaz" n func#ie de
gradul de nc"rcare al motorului, ns" ei se compun geometric conform ecua#iei de solena#ii !i dau
ntotdeauna aceea!i rezultant" constant".
Deci ecua#ia (3.5) devine:
w
$
k
w$
I
$
+ w
2
k
w2
I
2
= w
$
k
w$
I const. (3.$9)
n regimul n care rotorul se nvrte!te cu viteza de sincronism (
2
=
$
), curentul n rotor este
nul (I
2
= 0), iar curentul absorbit de stator devine I
$0
. Din rela#ia (3.$9) rezult" c" I
$0
=I. Prin urmare
curentul de magnetizare este chiar curentul absorbit de stator, n ipoteza c" rotorul se nvrte!te chiar
cu viteza de sincronism. Ecua#iile care descriu comportarea motorului asincron se preteaz" la unele
modific"ri. Astfel, ecua#ia (3.$7) care stabile!te leg"tura dintre fazorii I
2
!i E
2s
de pulsa#ie
2
= s
$
se
poate scrie, dup" mp"r#ire cu alunecarea s !i #innd seama c" n conformitate cu rela#ia (3.9),
E
2s
= sE
2
, sub forma:
s
R
0
2
I
2
+ jX
2
I
2
E
2
(3.20)
mp"r#irea cu s, n afar" de aspectul pur matematic, are o profund" semnifica#ie fizic". Dac"
ecua#ia (3.$7) corespunde unei frecven#e f
2
= sf (frecven#a de alunecare, care are loc realmente n
rotor), ecua#ia (3.20) reduce fenomenele la cele care au loc ntr-un rotor n care frecven#a este aceea!i
cu cea din stator.
n acest fel, sistemul complet de ecua#ii al ma!inii asincrone este:

'


+ +
+
+

I I
I -jX E
k w
k w
E
I k w I k w I k w
E - I jX I
R
0
E - I jX I R U
$0
2
w2 2
w$ $
$
$0 w$ $ 2 w2 2 $ w$ $
2 2 2 2
2
$ $ $ $ $ $
s (3.2$)
n sfr!it, ntocmai ca !i la transformator, se pot raporta m"rimile rotorice la num"rul de spire
ale nf"!ur"rii statorului. Dac" not"m cu semnul prim () m"rimile raportate la num"rul de spire ale
nf"!ur"rii statorului se ob#ine:
;
k w
k w
R R
2
w2 2
w$ $
2 2

,
_;
k w
k w
I I
w$ $
w2 2
2 2


;
k w
k w
X X
2
w2 2
w$ $
2
2

,
_

E$;
k w
k w
E E
w2 2
w$ $
2 2
(3.22)
!i deci se poate scrie:

'

+
+
+

I I
I I I
E - I X j I R 0
E - I jX I R U
$0
$0 2 $
2 2 2 2 2
$ $ $ $ $ $
(3.23)

Bilan&ul de puteri
Din sistemul de ecua#ii (3.23) rezult":
U
$
cos
$
= R
$
I
$
+ E
$
cos
$

Dup" multiplicarea egalit"#ii de mai sus cu 3I
$
se ob#ine:
3U
$
I
$
cos
$
= 3R
$
2
$
I + 3E
$
I
$
cos
$
(3.30)
Rela#ia (3.30) poate fi interpretat" astfel: din puterea activ" P$ = 3U
$
I
$
cos
$
absorbit" de
3. Ma!ina asincron" .


motor de la re#eaua de trifazat", o parte, pe care o not"m P
Cu$
= 3R
$
2
$
I se transform" n c"ldur" prin
efect Joule n nf"!urarea trifazat" statoric", o alta P
Fe$
reprezint" pierderile n fierul statoric, iar ceea
ce a r"mas P = 3E
$
I
$
cos
$
, reprezint" puterea cedat" prin intermediul cmpului electromagnetic
celeilalte arm"turi, adic" rotorului.
2
2 2
'2
2
'
2 Cu2
I 3R I 3R P (3.33)
'2
2
'
2 M
I R
s
s $
3 P

(3.34)
Se poate trage concluzia c" puterea electromagnetic" P primit" de rotor se consum" astfel: o
putere P
Cu2
ce se transform" n c"ldur" n nf"!urarea trifazat" rotoric" !i ntr-o putere P
M
=P
m
+P
2
ce se
transform" n putere mecanic", din care o frac#iune P
m
acoper" pierderile mecanice proprii ale ma!inii
(frec"rile n lag"re, pierderile ventilatorului, frec"rile rotorului cu aerul), iar cealalt" frac#iune
reprezint" puterea mecanic" util" P
2
cedat" mecanismului antrenat de motor. Pierderile n miezul
rotoric P
Fe2
sunt neglijabile, datorit" frecven#ei reduse,$-2 Hz, ct !i datorit" materialului magnetic din
care este realizat acesta.
Din rela#iile (3.3$) (3.34) se deduc urm"toarele rela#ii energetice:
P
s
s $
$ I 3R
'2
2
'
2

,
_


+

!i deci:
sP P
Cu2
(3.35)
ceea ce implic" existen#a rela#iei:
P
M
= ($s)P (3.36)
A!adar, frac#iunea s din puterea P cedat" de stator rotorului se transform" n timp n c"ldur"
prin efect Joule, iar frac#iunea ($s) se transform" n putere mecanic".
Puterea mecanic" P
M
dezvoltat" de motor poate fi exprimat" !i n func#ie de cuplul
electromagnetic produs de rotor !i de viteza sa unghiular"
2
prin rela#ia:
P
M
= M
2

sau #innd seama de expresia alunec"rii, din care deducem c"
2
=($ s)
$
rezult":
P
M
= M
$
($ s) = ($ s)P
!i deci c":
P = M
$
(3.37)
Puterea electromagnetic" cedat" de stator rotorului poate fi exprimat" prin produsul dintre
cuplul electromagnetic dezvoltat de motor !i de viteza unghiular" a cmpului nvrtitor din ntrefier, n
raport cu statorul (viteza unghiular" de sincronism).
Din cele de mai sus, rezult" o expresie a cuplului electromagnetic M de forma:
$
'2
2
'
2
$
Cu2
$
s
I 3R
s
P P
M

(3.38)
n ceea ce prive!te pierderile n fier men#ion"m urm"toarele: n miezul statoric apar pierderi
p
Fe$
prin histerezis !i curen#i turbionari, dar care sunt reduse (componenta activ" I
$0a
este cu mult mai
mic" dect componenta reactiv" I
$
), iar n miezul rotoric datorit" frecven#ei reduse ($2 Hz) ct !i
datorit" materialului magnetic din care este realizat acesta, pierderile p
Fe2
devin neglijabile.
Bilan#ul puterilor active pentru motorul asincron este dat de rela#ia:
( )
2 m Cu2 Cu$ M
'2
2
'
2
2
$ $ f f $
P P P P P I R I R 3 cos I 3U P + + + + + (3.39)
reprezentat sugestiv n figura 3.8 n care s-au luat n considerare !i pierderile de fier.
F"cnd bilan#ul puterilor reactive se ob#ine:
( )

Q Q Q I X I X I X 3 sin I 3U Q
2 $
2
$ $m
'2
2
'
2
2
$ $ f f $
+ + + + (3.39)
unde puterile reactive necesare cre"rii cmpului de dispersie Q
$
!i Q
2
sunt neglijabile n compara#ie
cu puterea
2
$ $m
I 3X Q

necesar" men#inerii cmpului magnetic principal, care este practic constant
de la func#ionarea n gol la func#ionarea n sarcin".


3. Ma!ina asincron" .


Randamentul ma!inii asincrone are expresia:
( )

UIcos 3
P P P P UIcos 3
P
P
m Fe Cu2 Cu$
$
2
+ + +

(3.40)
Ma!ina asincron" absoarbe de la re#ea, odat" cu puterea activ" P$ !i o putere reactiv"
Q$ = const. Deci, re#elele care alimenteaz" mai multe motoare asincrone sunt nc"rcate cu un curent
reactiv, necesar magnetiz"rii acestor
motoare care, pentru o re#ea dat", limiteaz"
componenta activ" !i deci transportorul de
putere activ". Pentru cre!terea eficien#ei
liniilor de transport !i sc"derea pierderilor de
putere activ", n re#ele se face compensarea
puterii reactive, alimentnd motoarele cu
energie reactiv" de la o surs" apropiat" !i
totodat" compensnd !i factorul de putere al
re#elei (fig. 3.9). Ca surs" de putere reactiv"
se pot utiliza baterii de condensatoare sau
ma!ini asincrone, iar motorul prime!te de la
re#ea numai puterea activ".

CALCULUL ELECTROMAGNETIC AL MA!INII ASINCRONE.
CARACTERISTICA MECANIC"

Expresia general" a cuplului electromagnetic care se exercit" asupra arm"turii rotorice la
ma!inile trifazate de curent alternativ este dat" de rela#ia:
$ s
I 3R
$ s
P
M
'2
2
'
2 Cu2


pe care o vom dezvolta exprimnd valoarea efectiv" a curentului I
2
.
Raportul Z
$
/Z
0
este foarte mic n compara#ie cu unitatea !i deci poate fi neglijat, nct:
$,05 $,02
X
X
$
Z
Z
$
$
0
$
! + +


Modulul curentului
'
2
I va fi egal cu ctul modulelor num"r"torului !i numitorului de mai sus:
( )
2
'
2 $
2
'
2
$
$ '
2
X X
s
R
R
U
I

+ +

,
_

(3.4$)
Cuplul electromagnetic dezvoltat de motorul
asincron rezult" a fi:
( )
1
1
]
1

+ +

,
_

2
'
2 $
2
'
2
$ $
2
$
'
2
$
'2
2
'
2
X X
s
R
R s
U 3R
s
I 3R
M

(3.42)
Pentru alunecarea s = 0 cuplul este nul.
Pentru alunecarea teoretic" s = , cuplul devine din
nou nul. Pentru intervalul teoretic posibil de varia#ie
a alunec"rii (-,+) cuplul va atinge un maxim care
se poate calcula anulnd derivata expresia cuplului
electromagnetic n func#ie de alunecarea s:
0
ds
dM

Fig. 3.8. Bilan#ul puterilor active pentru motorul asincron
Fig. 3.%0. Varia#ia cuplului electromagnetic al ma!inii
i
generator
motor frn"
S=$
S
3. Ma!ina asincron" .


De unde:
( )
2
'
2 $
2
$
'
2
m
X X R
R
s

+ +
t
(3.43)
reprezint" alunecarea corespunz"toare extremelor func#iei, numit" !i alunecare critic!.
Din analiza rela#iilor si diagramelor de mai sus se observ" urm"toarele:
Cuplurile maxime ndeplinesc condi#ia M
mM
< M
mG
!i sunt propor#ionale cu p"tratul tensiunii de
alimentare, dar nu depind de rezisten#a R
2
a nf"!ur"rii rotorice;
Alunecarea critic" sm nu depinde de tensiunea de alimentare, dar este propor#ional" cu rezisten#a
R
2
a circuitului rotoric;
Cuplul de pornire M
p
se deduce din expresia (3.42) n care nlocuim s = $;
( ) [ ]
2 '
2
'
2 $
2
'
2 $
2
$ $
'
2
2
$
p
R R R 2 X X R
R 3U
M
+ + + +


(3.46)
depinde de p"tratul tensiunii de alimentare !i de rezisten#a raportat" a nf"!ur"rii rotorice.
Expresia cuplului poate fi adus" la o form" simpl", u!or de re#inut, dac" de pild", considernd
cazul motorului, calcul"m raportul cuplurilor
m
M
M
:
( )
m
m
m
m
m
s 2
s
s
s
s
s $ 2
M
M
+ +
+


unde am notat cu
'
2
$
R
R
.
Dac" se neglijeaz" valoarea produsului
sm
<< $, se ob#ine rela#ia simplificat" a lui Kloss:
s
s
s
s
2
M
M
m
m
m
+

(3.47)
Formula (3.47) care nu mai depinde de U
$
este utilizat" n practic" n locul rela#iei (3.42), f"r"
a face o prea mare eroare.
Din aceast" rela#ie se observ" c", pentru valori ale alunec"rii 0 < s < s
m
se poate neglija
termenul
m
s
s
fa#" de termenul
s
s
m
, deci:
m
m
s
s M
2 M (3.48)
adic" cuplul variaz" practic propor#ional cu alunecarea (fig.3.$0)
Pentru valori ale alunec"rii s > s
m
se poate neglija termenul
s
s
m
n raport cu
m
s
s
!i deci:
s
s M
2 M
m m
(3.49)
adic" cuplul variaz" n acest domeniu practic invers propor#ional cu alunecarea.
La cuplul nominal M
n
rezult" alunecarea nominal! s
n
, iar raportul dintre cuplul maxim !i
cuplul nominal are valoarea

,
_

+
n
m
m
n
n
m
m
s
s
s
s
2
$
M
M
k (3.50)
denumit" !i capacitate de supranc!rcare.


3. Ma!ina asincron" .


De limitele capacit"#ii de supranc"rcare depind n mare m"sur" condi#iile de stabilitate n
func#ionare a ma!inii asincrone. La motoarele asincrone de construc#ie normal", k
m
= $,5 3, iar
alunecarea nominal" s
m
= 0,0$ 0,06, valorile mai mici corespunznd la puterile mai mari.
Referindu-se la caracteristica M = f(s) a motorului asincron (fig. 3.$$) se poate observa c",
pentru un cuplu rezistent practic constant M
r
, sunt posibile dou" puncte de func#ionare sta#ionare A !i
B, pentru alunec"ri s diferite. Motorul nu poate func#iona stabil dect n punctul A pe por#iunea
ascendent" a caracteristicii M = f(s). ntr-adev"r, s" presupunem c" motorul func#ioneaz" n punctul A,
dezvoltnd punctul activ M = M
r
!i alunecarea s s" mai presupunem c", dintr-un motiv oarecare cuplul
rezistent a crescut pu#in, devenind
r
'
r
M M > . n acel moment, deoarece cuplul rezistent este mai mare
dect cuplul activ dezvoltat de motor, rotorul ncepe s" frneze !i alunecarea s cre!te. Odat" cu
cre!terea alunec"rii s cre!te !i cuplul activ M dezvoltat de motor, iar frnarea ncepe s" sl"beasc", pn"
cnd, la o nou" alunecare s, noul cuplu activ M devine egal cu cuplul rezistent
'
r
M . n acel moment,
procesul de frnare nceteaz" !i viteza de rota#ie este din nou uniform", dar ceva mai mic" dect
nainte. Nu acela!i lucru se ntmpl" n punctul B, pe ramura descendent" a caracteristicii M = f(s).
presupunem c" motorul func#ioneaz" cu alunecarea s, corespunz"toare punctului B !i dezvolt" cuplul
activ M, egal cu cuplul rezistent M
r
. dac" dintr-un motiv oarecare cuplul rezistent devine
r
'
r
M M > ,
atunci ncepe n mod analog un proces de frnare a motorului. Numai c", de data aceasta, n urma
frn"rii, alunecarea cre!te, la alunec"ri mai mari corespunznd cupluri active mai mici dect
'
r
M . Prin
urmare, frnarea n loc s" sl"beasc" se intensific" pn" cnd motorul se opre!te. Un asemenea regim
de func#ionare este deci instabil !i conduce la oprirea func#ion"rii, deci la scurtcircuit.
n concluzie, pentru un cuplu rezistent constant, func#ionarea motorului asincron este stabil"
pe por#iunea ascendent" a caracteristicii M = f(s), n zona alunec"rilor mici (s < s
m
). func#ionarea este
instabil" pe pro#iunea descendent" a caracteristicii M = f(s) n zona alunec"rilor mari (s > s
m
).

Caracteristica mecanic! n = f(M) rezult" din caracteristica M = f(s) a!a cum se observ" din
figura 3.$2.
ntr-adev"r, dac" n este viteza rotorului !i n
$
viteza de sincronism a ma!inii, rezult", conform
rela#iei (3.2):
$
$
n
n n
s

(3.5$)
de unde:
( ) s $ n n
$
(3.52)
Dac" lucrurile se petrec conform figurii 3.$2 rezult" c" la pornire (s = $) motorul asincron are
un cuplu M
p
relativ sc"zut, mai mic dect cuplul nominal M
n
. prin urmare, motorul asincron nu poate
porni la sarcin! nominal!, ceea ce reprezint" un dezavantaj n raport cu motoarele cu curent continuu.
Dac" ns", cuplul rezistent al mecanismului antrenat este mai mic dect cuplul de pornire al motorului
(ca de pild" ma!inileunelte care pornesc n gol), pornirea este posibil". Cuplul dezvoltat de motor
cre!te treptat pe m"sur" ce motorul se accelereaz", pn" la valoarea maxim" M
m
, iar apoi scade pn"
ajunge la o valoare egal" cu cuplul rezistent nominal.
Fig. 3.%2. Caracteristica mecanic" a motorului asincron
Fig. 3.%%. Caracteristica M = f(s)
a motorului asincron
3. Ma!ina asincron" .


Se remarc" faptul c" n zona de func#ionare stabil" viteza variaz" foarte pu#in. De obicei, chiar
la sarcina nominal", viteza motorului asincron nu este dect cu ($ $0)% mai mic" dect viteza de
sincronism. A!adar, motorul asincron are o caracteristic" mecanic" dur", ntocmai ca !i motorul de
curent continuu cu excita#ie deriva#ie. Aceast" proprietate determin" !i domeniul de utilizare al
motorului asincron.

NCERC"RILE MA!INILOR ASINCRONE
ncercarea la func&ionarea n gol
Scopul ncerc"rii n gol este de a constata n primul rnd execu#ia n ansamblu a ma!inii, apoi
de a ob#ine datele necesare pentru determinarea pierderilor. La func#ionarea n gol, zgomotul !i
vibra#iile dau o imagine asupra procesului tehnologic de execu#ie a pieselor !i subansamblurilor,
precum !i a asambl"rii generale a ma!inii. Curentul la func#ionarea n gol este cel care d" o prim"
apreciere general" privind concordan#a dintre valorile calculate !i cele ob#inute experimental, dac" nu
s-au f"cut erori la prelucrarea suprafe#elor care m"rginesc ntrefierul.
M"surarea !i separarea pierderilor la func#ionarea n gol este necesar" n vederea determin"rii
randamentului ma!inii asincrone n diferite condi#ii de func#ionare.
Func#ionarea ma!inii asincrone n gol ideal corespunde tura#iei de sincronism (s = 0)
La func#ionarea n gol, real", alunecarea s este foarte mic", dar s ' 0 !i n afara de curentul I
$0
mai
circul" !i curent I
2
care acoper" celelalte pierderi de la func#ionarea n gol (cele corespunz"toare
pierderilor mecanice). Ma!ina este pornit" printr-o metod" adecvat" (v. paragraful 3.6), conectarea
f"cndu-se de regul", la o re#ea de tensiune variabil". Dup" pornire, se m"re!te valoarea tensiunii de
alimentare treptat pn" la aproximativ $,3 U
n
!i se m"soar" concomitent tensiunea U
$0
prin voltmetrul,
curen#ii de linie I
$0
!i puterea absorbit" P
0
. Se efectueaz" m"sur"tori pentru mai multe valori
cresc"toare !i descresc"toare ale tensiunii de alimentare, apoi se traseaz" func#ie de tensiunea de
alimentare, caracteristicile:
I
$0
= f ( U
$0
), P
0
= f ( U
$0
) !i cos
0
= f ( U
$0
).
Factorul de putere la func#ionare n gol se determin"
cu rela#ia (3.53) :


Varia#ie a acestor curbe este redat" n fig. 3.$5.
Imediat dup" efectuarea ncerc"rii la func#ionarea n
gol se m"soar" rezisten#a nf"!ur"rii statorului
pentru a determina pierderile n aceast" nf"!urare:
2
$0 $ $0
3 I R P
f w

Pierderile n desf"!urarea rotoric" la func#ionarea n
gol se pot neglija alunecare fiind foarte mic". n
acest caz pierderile n fier P
Fe$
!i pierderile mecanice
(de frecare !i ventila#ie) P
fv
se determin" cu rela#ia :
.
$0 0 $ w fv Fe
P P P P + (3.54)
n baza datelor ob#inute se ridic" !i caracteristica
). (
$0 $
U f P P
fv Fe
+ (3.55)
Pierderile mecanice nu depind de sarcin" (pentru c" ele depind exclusiv de tura#ia n const.)
!i se determin" prin extrapolarea curbei dat" de rela#ia (3.55), a!a cum se vede din figura 3.$5.

ncercarea n scurtcircuit
Scopul ncerc"rii n scurcircuit este de a determina pierderile n nfa!ur"ri, curentul ini#ial de
pornire !i cuplul ini#ial de pornire. Rotorul ma!inii este blocat (calat), iar nf"!urarea rotoric", dac" nu
este n colivie se scurtcircuiteaz" la inele. Motorul se alimenteaz" de la o surs" reglabil", crescnd
tensiunea pn" la tensiunea minim" stabilit", apoi se ridic" datele pentru 6-7 puncte, ncepnd cu
valoarea minim" a tensiunii. Pentru fiecare punct se citesc concomitent tensiunea apilicat" U
$k
,
curen#ii de linie I
$k
!i puterea absorbit" de la re#ea P
k
.

$0 $0
0
0
3
cos
I U
P

Fig. 3.%5. Caracteristicile la gol
3. Ma!ina asincron" .


La ncercarea de scurtcircuit se ridic" urm"toarele caracteristici
) (
$ $ k k
U f I , ) (
$k k
U f P , ) ( cos
$k k
U f .
Factorul de putere se determin" cu rela#ia:

k k
k
k
I U
P
3
cos
(3.56)
la care U
k
, I
k
sunt m"rimi de linie iar U
$k
, I
$k
sunt
m"rimi de faz".
Forma de varia#ie a caracteristicilor la ncercarea n
scurtcircuit este dat" n figura 3.$6.
Pierderile n nf!"urarea statoric! la
scurtcircuit se determin" folosind rela#ia :
2
$ $ $
3
k w
I R P (3.57)
n care R
$
este rezisten#a nf"!ur"rii de faz" a
statorului, m"surat" dup" ncercarea la scurtcircuit,
iar I
$k
curentul de faz" la scurtcircuit.
Pierderile n nf!"urarea rotorului se aproximeaz" cu rela#ia :
$ $ 2 Fe w k w
P P P P (3.58)
n care : P
k
- pierderile m"surate la ncercarea la scurtcircuit pentru un curent de faz" I
$k

P
w$
pierderile date de rela#ia (3.57), pentru un acela!i curent;
P
Fe$
pierderile n fier m"surate la ncercarea n gol pentru tensiunea U
$0
= U
$k
,
U
$k
- tensiunea aplicat" la ncercarea de scurtcircuit cnd n nf"!urarea primar" se ob#ine curentul I
$k
.

ncercarea n sarcin#
Caracteristicile motoarelor asincrone, func#ie de puterea util" P
2
, la tensiunea !i frecven#a
nominal" sunt :
I
$
= f (P
2
); P
$
= f (P
2
); cos
$
= f ( P
2
); s = f ( P
2
) !i = f ( P
2
).
Determinarea caracteristicilor de func#ionare se poate face prin ncercare direct", prin calcul
sau din diagrama cercului. ncercarea direct" se aplic" la ma!ini de putere mic".
Curentul I
$
se ob#ine ca medie aritmetic" a valorilor m"surate pentru fiecare punct.
Puterea absorbit! se m"soar" direct prin metoda celor dou" wattmetre.
Factorul de putere se calculeaz" cu formula:

.
3 3
cos
$ $
$
$ $
$
$
f f
I U
P
I U
P

(3.59)
unde U
$
, I
$
sunt m"rimile de linie, iar U
$f
!i I
$f

sunt m"rimile de faz".
Alunecarea s se determin" prin mai multe
metode (metoda stroboscopic", metoda
tahometric"), dar cea mai simpl" !i mai exact"
metod" este a frecven#ei curen#ilor din nf"!urarea
rotoric" ce se bazeaz" pe rela#ia f
2
= sf
$
.
Introducnd un ampermetru de curent continuu n
circuitul nf"!ur"rii rotorice, acul aparatului va
oscila cu frecven#a rotoric". Dac" cu ajutorul unui
cronometru se determin" timpul T n secunde
necesar pentru efectuarea a N oscila#ii complete,
frecven#a curen#ilor va fi f
2
= N/T [ Hz ] !i
alunecarea s rezult" n procente nct se deduce:
] [ $00
0
0
$
2
f
f
s

Randamentul (n procente) se determin" prin metoda separ"rii complete a pierderilor :
] )[ $ ( $00
0
0
$
2 $ $
P
P P P P P
s w fv Fe w
+ + + +

(3.60)
Fig. 3.%6. Caracteristicile la ncercarea la scurtcircuit
Fig. 3.%7. Caracteristicile la mers n sarcin"
3. Ma!ina asincron" .


unde : P
w$
se determin" cu rela#ia ( 3.57 ), P
Fe$
!i P
fv
de la ncercarea de func#ionare n gol,
P
w2
= sP = s [P
$
( P
w$
+ P
Fe$
)] (3.6$)
iar P
s
reprezint" pierderile suplimentare : P
s
= 0,005P
$
.
n figura 3.$7 se red" alura acestor caracteristici.
Remarc"m urm"toarele :
- randamentul atinge valoarea maxim" pentru (0,50,75 )P
2n
!i are valori de 93% pentru motoare
asincrone cu putere util" de peste 500 kW, de (85+9$) % pentru motoare cu putere de ($0 : $00) kW !i
scade sub 75% pentru motoare mici, sub $ kW;
- motorul asincron absoarbe de la re#eaua de alimentare un curent defazat n urma tensiunii
aplicate, ceea ce face ca ntotdeauna cos < $. La mersul n gol factorul de putere este mic (de ordinul
0,2); pe m"sur" ce sarcina motorului cre!te, factorul de putere se nbun"t"#e!te, atingnd valoarea
maxim" pentru o sarcin" aproximativ egal" cu puterea util" nominal".

PORNIREA !I INVERSAREA SENSULUI DE ROTA'IE LA
MOTORUL ASINCRON CU ROTORUL BOBINAT

Problemele de baz" ale pornirii motorului asincron, ca de altfel ale oric"rui motor n general,
sunt determinate de valoarea cuplului de pornire !i de !ocul la oprire.
La pornire (s = $) curentul secundar !i cuplul electromagnetic au expresiile :
2
2 $
2
2 $
$
2
) ( ) (

X X R R
U
I
p
+ + +] ) ( ) [(
3
2
2 $
2
2 $ $
2
2
$

X X R R
R U
M
p
+ + +

(3.62)
Prin introducerea unor rezisten#e n circuitul rotoric de valoare R
p
, rezisten#a pe faz" a
circuitului secundar, raportat" la primar, devine
p
R R +
2
(fig. 3.$8). n acest caz, curentul secundar de
pornire
p
I
2
scade, iar cuplul de pornire M
p
poate cre!te pn" la valoarea maxim". Pe de alt" parte
valoarea cuplului maxim M
m
dezvoltat de motor nu depinde de rezisten#a circuitului rotoric, n schimb
alunecarea corespunz"toare s
m
este propor#ional" cu rezisten#a acestui circuit. Curbele M = f(s) pentru
diferite rezisten#e suplimentare R
p
conectate n fazele rotorului sunt indicate n figura 3.$9. Se observ"
c" pe m"sur" ce rezisten#a R
p
cre!te, maximul cuplului se deplaseaz" spre alunec"ri mai mari. Se poate
alege chiar o anumit" rezisten#" R
p
pentru care la pornire (s = $) cuplul s" fie egal chiar cu cuplul
maxim (curba c din fig. 3.$9). Odat" cu accelerarea motorului, alunecarea scade !i n acela!i timp
scade !i cuplul dezvoltat de motor conform curbei c,
pn" la o anumit" valoare corespunz"toare punctului A,
cnd intervenim !i mic!or"m brusc rezisten#a R
p
. Punctul
de func#ionare sare pe o nou" caracteristic" b,
corespunz"toare noii valori ale rezisten#ei
p
R . Rotorul
este solicitat din nou de un cuplu electromagnetic
sensibil mai mare dect cuplul rezistent, accelerarea
cre!te din nou !i alunecarea scade. Punctul de
func#ionare se deplaseaz" pe caracteristica b spre
alunec"ri mai mici, cuplul electromagnetic sc"znd
treptat. n punctul B intervenim din nou !i mic!or"m
rezisten#a exterioar" pn" la zero, nct din acest moment
punctul de func#ionare se deplaseaz" pe caracteristica
natural" a, pn" la valoarea M = M
r
, cnd accelera#ia
devine nul" !i procesul tranzitoriu de pornire ia sfr!it. Prin urmare, rezisten#a reglabil" R
p
este
manevrat" n timpul pornirii pentru a se asigura un cuplu mediu suficient de ridicat, pentru ca pornirea
s" dureze un timp scurt. Pornirea motoarelor asincrone cu rotorul bobinat se poate face prin
scurtcircuitarea treptelor reostatului de pornire cu ajutorul unor contactoare comandate de relee de
timp sau de curent. Reostatele de pornire sunt rezisten#e metalice r"cite n aer sau ulei sau rezisten#e
Fig. 3.%9. Caracteristicile M=f(s) pentru
diferite rezisten#e conectate n rotor
3. Ma!ina asincron" .


Fig. 3.20. Pornirea cu autotransformator
lichide formate din pl"ci metalice care se introduc mai mult sau mai pu#in ntr-o baie cu ap".
Men#ion"m c" valoarea curentului de pornire se poate reduce !i prin introducerea n circuitul
rotorului a unei reactan#e. Prin aceast" metod" ns" scade alunecarea critic" !i totodat" valoarea
cuplului maxim, nr"ut"#indu-se deci condi#iile de pornire. Schimbarea sensului de rota#ie se realizeaz"
prin schimbarea ntre ele a dou" leg"turi, la re#eaua trifazat" de alimentare. Inversndu-se succesiunea
fazelor statorului, se realizeaz" deci inversarea sensului de rota#ie a cmpului care antreneaz" rotorul.

PORNIREA MOTORULUI CU ROTORUL N COLIVIE
Conectarea direct# la re&ea
Motoarele asincrone cu rotorul n colivie pot fi puse n func#iune prin aplicarea tensiunii
nominale nf"!ur"rii statorice. Curentul ini#ial de pornire coincide cu curentul de scurtcircuit :

k
p
Z
U
I
3
$

(3.63)

curent a c"rui valoare este de 4 pn" la 7 ori curentul nominal; Z
k
este impedan#a de scurtcircuit
(s = $). Acest curent de valoare mare, preluat de la re#ea de!i nu prezint" un pericol direct pentru
motor din cauza duratei de pornire relativ scurte, produce importante c"deri de tensiune n re#eaua de
alimentare, c"deri care pot deranja al#i consumatori !i mai ales iluminatul electric din re#elele mixte,
unde puterea re#elei este mic". Totodat", sunt solicitate !i aparatele electrice de conectare !i de
m"surare. Pornirea din cuplarea direct" la re#ea este rapid" !i cu !ocuri dinamice n elementele
cinematice ale transmisiei, motiv pentru care aceste motoare au limitate ca valoare att cuplurile de
pornire ct !i cuplurile maxime.n practic", conform normativelor existente pentru o pornire normal"
trebuie ndeplinit" condi#ia :

motorului puterea
instalat! puterea
I
I
m
p
_ 4
_
4
3

+
(3.64)
Pornirea prin reducerea tensiunii de alimentare
Prin aceast" metod" se urm"re!te reducerea curentului de pornire. Prin reducerea tensiunii de
alimentare se reduce ns" !i cuplul care este propor#ional cu
p"tratul tensiunii aplicate.
Pornirea stea triunghi
Metoda nu se poate aplica dect motoarelor la care
tensiunea re#elei de alimentare corespunde func#ion"rii
motorului cu nf"!urarea conectat" n triunghi !i pentru care la
cutia de borne sunt scoase cele !ase capete ale celor trei
nf"!ur"ri de faz". Schema de principiu pentru pornire stea
triunghi este dat" n figura 3.20. n momentul pornirii,
nf"!urarea se conecteaz" n stea, comutatorul K
2
fiind pe
pozitia $, curentul ini#ial de pornire luat de la re#ea va fi :
I
py
=
k
Z
U
3
$
(3.65)
unde :U
$
-tensiunea de linie; 3
$
U - tensiunea de faz" ;
Z
k
impedan#a unei faze la scurtcircuit, la n = 0 !i deci s = $.
Schimbarea conexiunii nf"!ur"rii de la stea la triunghi
prin trecerea comutatorului K
2
pe pozi#ia 2 se face numai dup"
ce tura#ia sa stabilizat, pentru evitarea !ocului de cuplu,
respectiv de curent.
Dac" nf"!ur"rile ar fi conectate din primele momente ale
pornirii n triunghi, curentul de linie absorbit de la re#ea ar fi :
I
pd
=
k
Z
U$
3
=3I
py
(3.66)
adic" de trei ori mai mare dect la pornirea n stea.
Dar la pornirea n stea, avnd o tensiune de alimentare redus",
corespunz"toare tensiunii de faz" U
$f
= 3
$
U , cuplul la
pornire scade tot de trei ori "i deci motorul nu poate porni n plin! sarcin!.
Fig. 3.20. Pornirea stea-triunghi
3. Ma!ina asincron" .


Reducerea tensiunii de alimentare
Pentru reducerea curentului de pornire se poate folosi un autotransformator cobortor cu una-
dou" trepte de tensiune (fig 3.2$).Se nchide K
$
!i K
2
(K
3
-deschis) !i motorul porne!te cu tensiunea
redus". Se nchide K
2
, apoi se nchide K
3
, alimentnd motorul la tensiunea re#elei.

REGLAREA TURA'IEI MOTOARELOR ASINCRONE
Din expresia general" a tura#iei motorului asincron:
n = n
$
($-s) =
p
f
$
($-s)
reiese c" tura#ia se poate regla prin schimbarea num"rului de perechi de poli, a frecven#ei tensiunii de
alimentare f
$!i
a alunec"rii s a rotorului fa#" de tura#ia de sincronism a cmpului nvrtitor.
Reglarea tura&iei prin schimbarea num#rului de poli
Schimbarea num"rului de poli se poate ob#ine fie prin
utilizarea pe stator a dou" nf"!ur"ri distincte fiecare cu un
alt num"r de poli, fie prin utilizarea unei singure nf"!ur"ri
!i conectarea diferit" a p"r#ilor ei componente (fig 3.22). n
fig. 3.22-a, cele dou" bobine ale nf"!ur"rii sunt conectate
n serie. Ma!ina are patru poli, iar viteza de sincronism de
$500 rot/min, la f
$
= 50Hz. n figura 3.22-b cele dou"
bobine sunt conectate n paralel, ma!ina avnd doi poli !i
viteza de sincronism de 3000 rot/min.

Reglarea vitezei prin varia&ia frecven&ei f
%
Modificarea frecven#ei unei surse de c.a poate fi
ob#inut" cu ajutorul unui generator sincron cu vitez"
variabil" de rota#ie sau cu convertizoare statice de
frecven#". Pentru alunec"ri s<s
m
expresia cuplului (3.47)
poate fi scris" sub forma :
M
s
s
M
m
m
2

(3.67)
Dac" n expresia cuplului maxim (3.45) neglij"m
rezisten#a R
$
!i #innd cont c"
2 $ $
, ,

X X sunt
fiecare propor#ionale cu frecven#a f
$
,:
M
mM
2
$
2
$
2 $ $
2
$
) ( 2
3
f
U
K
X X
U(3.68)
Iar alunecarea critic" s
m
, corespunz"toare cuplului
maxim dat prin rela#ia (3.43), tot n ipoteza neglij"rii
rezisten#ei R
$
, devine :
s
m
$
$
$
2 $
2
f
K
X X
R(3.69)
Prin urmare :
M
s f
f
U
K s
K f
f U
K
$
2
$
2
$
2
2
$
$
2
$

(3.70)
Aceast" rela#ie ne permite s" urm"rim modul n care
frecven#a f
$
a re#elei influen#eaz" varia#ia cuplului !i
a alunec"rii (fig 3.23).
Caracteristicile mecanice pentru diferite valori ale
frecven#ei tensiunii de alimentare se prezint" ca n
figura 3.24. Conform (3.$8) putem scrie:
m
f K U

$ 3 $
Dac" frecven#a f
$
este variabil", la
tensiune constant", fluxul
m
este variabil.

0
m
s
m
s
m
s $ s
M
M
M
M
f 7
Hz f 50
Hz f 25
s
caracteristica
natural"
caracteristici
artificiale
Fig. 3.23. Caracteristicile M = f(s) ale ma!inii
asincrone la U
$
= ct. !i diferite frecven#e.
0
M
Fig. 3.24. Caracteristicile mecanice n = f(M)
la U
$
= ct. !i diferite frecven#e.

mM
M
mM
M
n
$
n
$

n$
f=50 Hz
f = 75 Hz

f = 25 Hz
Fig. 3.22. Schimbarea nr de poli
a) 2p = 4: b) 2p = 2
3. Ma!ina asincron" .


Astfel, dac" f
$
scade, fluxul
m
cre!te determinnd o satura#ie puternic" a miezului magnetic
al ma!inii, iar cnd f
$
cre!te,
m
scade !i nu este utilizat la posibilit"#ile sale circuitul magnetic. Prin
urmare, pentru a nu se afecta starea de satura#ie a circuitului magnetic este necesar" realizarea
condi#iei U
$
/f
$
= const. Cu aceast" condi#ie
rela#ia (3.70) devine :
M = K
4
f
$
s (3.7$)
Deci, la o varia#ie a tensiunii de alimentare
!i a frecven#ei ei, astfel nct raportul U
$
/f
$

se men#ine constant, valoarea cuplului M
mM

conform rela#iei (3.70) este constant",
caracteristicile ar"tnd n acest caz ca n
figura 3.25.
La o frecven#" cobort" !i la o tensiune
aplicat" sc"zut", alunecarea este mai mare,
deci viteza de rota#ie este mai mic".
Aceast" metod" de reglare a tura#iei este
avantajoas", dar sursele de tensiune !i
frecven#" variabile constituie investi#ii
costisitoare.
Reglarea tura&iei prin modificarea tensiunii de alimentare
Reglnd tensiunea de alimentare U
$
, la acela!i cuplu rezistent M
r
, se ob#in alunec"ri s<s
m
(fig.3.26) !i n baza rela#iei (3.52) diverse tura#ii.
La motoarele cu rotorul bobinat, prin introducerea de rezisten&e n circuitul rotoric, la un cuplu
rezistent M
r
se pot ob#ine tura#ii de la zero la tura#ia nominal" n
n
(fig. 3.27). Deci, motorul se rote!te cu
o alunecare cu att mai mare (o tura#ie din ce n ce mai mic") cu ct rezisten#ele R
s
conectate n serie
cu nf"!ur"rile rotorului sunt mai mari. Acest lucru rezult" !i din rela#ia aproximativ" (3.67) valabil"
pentru domeniul s<s
m
, n care cuplul maxim este independent de valoarea rezisten#ei rotorice, iar
alunecarea s
m
corespunz"toare este propor#ional" cu
s
R R +
2
, adic" :
s
R R
s
K M
+

2
$
(3.72)
Aceast" metod" de reglare nu este economic" fiindc" n rezisten#ele R
s
se pierde prin efect
Joule o putere important", ndeosebi la alunec"ri mari. n plus, nu este posibil" dect o reglare de
vitez" subsincron" (n
2
<n
$
) nu !i suprasincron". Rezisten#ele de reglare R
s
spre deosebire de
rezisten#ele de pornire, fiind n permanen#" conectate n circuitul rotoric degaj" o cantitate important"
de c"ldur". Remarc"m deci c" motorul asincron permite o reglare a vitezei neeconomic" sau cu
investi#ii mari, spre deosebire de motorul de curent continuu.
n
M M
M
M
$
n
n
n
M
M
mM
p p
R R >
(caracteristic"
artificial")
0 >
p
R
(caracteristic"
artificial")
2
R (caracteristica natural")
Fig. 3.27. Caracteristicile mecanice n = f(M) la U
$
= ct.
la diferite rezisten#e introduse n circuitul rotoric.
Fig. 3.26. Caracteristicile ma!inii asincrone
la R
2
=ct !i la diferite tensiuni de alimentare
3. Ma!ina asincron" .MOTORUL ASINCRON MONOFAZAT
Motorul asincron monofazat are aceea!i construc#ie ca !i motorul trifazat, cu singura deosebire
c" statorul posed" o nf"!urare monofazat", care se conecteaz" la o re#ea monofazat" !i acoper" circa
2/3 din pasul polar. Rotorul, de obicei, nu este bobinat, ci este realizat n colivie (fig. 3.28).
nf"!urarea monofazat" statoric", parcurs" de un curent monofazat, produce un cmp
pulsatoriu sinusoidal n timp !i n spa#iu, care poate fi descompus n dou" cmpuri nvrtitoare ce se
rotesc n sensuri opuse, cu aceea!i vitez" !i amplitudine egale cu jum"tate din amplitudinea cmpului
sinusoidal n timp !i spa#iu.
Deci n conformitate cu rela#ia (2.22)
B(
m m
B tp B t
2
$
cos ) , ( ) ( ) + + p t B p t
m
cos
2
$
cos (3.73)
n acest mod, motorul este echivalent cu dou" motoare asincrone trifazate identice, ale c"ror nf"!ur"ri
produc cmpuri nvrtitoare identice, dar cu sensuri de
rota#ie diferite !i care au rotoarele solidare pe acela!i
arbore (figura 3.29). La rndul lor, aceste dou"
motoare asincrone trifazate sunt echivalente cu un
singur motor trifazat cu dou" nf"!ur"ri statornice A !i
B legate n serie, dar cu succesiune rotorice, parcurse
de curan#i indu!i de cele dou" nvrtitoare statornice
B
A
!i B
B
care se rotesc n sensuri opuse, !i aflate n
aceste cmpuri, vor fi solicitate de for#e
electrodinamice. Asupra rotorului vor ac#iona dou"
cmpuri electromagnetice M
A
!i M
B
egale, dar de
sensuri contrare (fig. 3.30).

Reprezentnd cuplurile M
A
(M
d
) !i M
B
(M
i
) produse de cmpul direct, respectiv invers, n
func#ie de alunec"rile corespunz"toare, rezult" c" la pornire (n=0, s
d
=s
i
=$) cuplul rezultant
M=M
d
+M
i
=0 !i deci motorul nu poate porni. Dac" se d" un impuls ntr-un sens, deci dac" n 0 , 0 s
se observ" din figura 3.30 c" apare un cuplu M 0 care accelereaz" motorul n sensul n care s-a dat
impulsul. Dar practica cere ca motorul s" aib" un
cuplu de pornire M
p
la n=$ !i s=$; pentru aceasta ar fi
suficient ca amplitudinea celor dou" cmpuri - direct
!i indirect s" fie diferite (fig. 3.3$.). Acest lucru se
realizeaz" fie ad"ugnd o nf"!urare auxiliar" pe
stator, fie ecrannd magnetic o spir" n scurtcircuit
por#iuni ale polilor ma!inii. nf"!urarea auxiliar" sau
nf"!urarea de pornire decalat" la periferia rotorului cu
unghiul geometric (/2p fa#" de nf"!urarea
monofazat" !i este parcurs" de un curent cu aceea!i
valoare efectiv", dar defazat" n timp cu (/2 fa#" de
curentul din nf"!urarea principal". n acest fel, n
locul cmpului sinusoidal n timp !i spa#iu se produce
un cmp magnetic nvrtitor. ntr-adev"r:
i
$
=I t cos 2 , i
2
=I

,
_2
cos 2 t
reprezentnd curen#ii din cele dou" nf"!ur"ri.

Cmpurile produse de aceste nf"!ur"ri vor fi:
B
$
( ) cos cos , t B t
m
p B
2 ( )

,
_,
_p
p t B t
m
2
cos
2
cos ,
Fig. 3.28. Schema de principiu a unui
motor asincron monofazat
220 V
M
MA(Md)
M=Md+Mi
M 0
MB(Mi)
Fig. 3.30. Cuplurile ma!inii asincrone monofazate:
M
d
cuplul produs de cmpul direct;
M
i
cuplul produs de cmpul invers ;
M cuplul rezultant.
s
d
2

$

s
d
0

0

2

3. Ma!ina asincron" .


Fiecare dintre aceste cmpuri se descompune ntr-un cmp nvrtitor direct !i unul invers:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

+ +
+ +
p t
m
B p t
m
B t B
m m
p t B p t B t B
cos
2
$
cos
2
$
, 2
cos
2
$
cos
2
$
, $

Se observ" cum cmpurile inverse se anuleaz" reciproc, iar cmpurile directe se nsumeaz",
astfel nct cmpul rezultant va fi .
B( ) ( ) ( ) ( ) + p t B t B t B t
m
cos , , ,
2 $
(3.75)
adic" el este un cmp nvrtitor, care asigur" un cuplu de pornire, precum la motorul trifazat.


O nf"!urare monofazat", decalat" la periferia interioar" a statorului n raport cu nf"!urarea
principal", cu un num"r redus de spire, parcurs" de curent (chiar mai mic) defazat fa#" de curentul din
nf"!urarea principal", produce o sl"bire relativ" a cmpului nvrtitor invers !i o nt"rire a cmpului
nvrtitor direct. La ma!inile asincrone monofazate, nf"!urarea principal" ocup" de obicei 2/3 din
num"rul de crest"turi care revin unui pas polar, restul fiind ocupate de nf"!urarea auxiliar". Ambele
nf"!ur"ri se conecteaz" la aceea!i re#ea monofazat". Pentru defazarea celor doi curen#i se conecteaz"
n serie cu nf"!urarea auxiliar" fie o rezisten#", fie un condensator (figura 3.32). nf"!urarea auxiliar"
(de pornire) dac" este calculat" numai pentru timpul necesar pornirii se deconecteaz" cnd tura#ia
ajunge la 0,8 din tura#ia nominal".
nf"!urarea auxiliar" cu condensator poate fi men#inut", fiind conectat" !i n func#ionarea
ma!inii, ob#inndu-se o mbun"t"#ire a factorului de putere. Totu!i, valoarea optim" a capacit"#ii
condensatorului se dovede!te a fi prea mare pentru regimul normal de func#ionare . De aceea, dup" ce
motorul a pornit, se decupleaz" o parte din capacitatea legat" n serie cu faza auxiliar".
Motoarele cu rezisten#" conectat" n serie cu faza auxiliar" se construiesc pentru puteri de 30
200 W !i se utilizeaz" la frigidere, aparate medicale, etc.
Motoarele cu condensator se construiesc pentru puteri mai mari de 50 W !i au o larg"
r"spndire n ac#ion"rile de puteri relativ mici !i n automatiz"ri.


K
K
K
$

K
$

C
f
C
p
(R)
a b
Fig. 3.32. Ma!ini asincrone monofazate cu faz" auxiliar":
a) cu condensator C
p
sau rezisten#" R de pornire;
b) cu dou" condensatoare de pornire din care C
f
r"mne conectat
n timpul func#ion"rii;

M
$ ~
M
$ ~
Cp

$
2
2
$