Sunteți pe pagina 1din 26

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1 ,cam. 101 tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101
fax: 312 00 30
I
UKAS

-.

, ,

" . I l l " ,

MI

SMC cemficat IS0 9W1 : 2000

SMM c a t IS014001 : 2004

e-mail: primar@bucuresti-phmaria.ro

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal


str. Doamnei nr. 12, sector 4

Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, stipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii de construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate dupa cum urmeaza : - pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate si a regulamentelor aferente acestora .
- Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric a1 Municipiului Bucuresti, in vecinatatea Bancii Nationale si a Bibliotecii Nationale-la intersectia strazilor Smardan-Doamnei si Blanari - Doarnnei. - Conform PUZ " Zone protejate '"aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 26a "Lipscani" si conform PUZ " Zona Centrului Istoric " amplasamentul se incadreaza in Zona SIR 2.

Functiunea avizata - functiuni publice comerciale si hotel.


- Se propune demolarea c-tiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare - retrase - precum si a cupolelor conform ilustrarii de tema, vizata spre neschimbare, care face parte integranta din aviz de urbanism.

Indicatori urbanistici avizati: POTmax=100 % ; CUTmax=7,4.15 ; Rrnh=3S+P+7E ; Hmaxcornisa26,9 m. Hmax-35,05 m - cota superioara cupolei propuse.
Avizul de urbanism a modificat exclusiv pentru aceasta locatie conditiile Regularnentului Local de Urbanism " PUZ Centru lstoric " aprobat prin HCGMB nr. 25212004.

Planul Urbanistic Zonal, avand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism ( CTUAT-PMB ) si alte avize solicitate conform prevederilor legale in vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, art. 36 alin. 2 lit. c si art. 36 alin. 5 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune aprobarii Consiliului General a1 Municipiului . In scopul de mai sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotarare .

DlRECTlA URBANISM SI AMENAJAREA TERlTORlLlLLll


etaj: 2, cam. 203 tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68 e-mail: urbanism@bucurestli-primaria.ro
UKAS

L SMC cemficat IS0 SO01 .20W SMM cerdkat lS014D31: 2004

-.

Primaria Municipiului B u c u r e ~ t i
RAPORT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Doamnei nr. 12, sector 4 Legea nr. 501199 1, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, stipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii de construire pe baza docurnentatiilor de urbanism si arnenajarea teritoriului, aprobate dupa cum urmeaza : - pentru terenwi amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate si a regulamentelor aferente acestora . - Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric a1 Municipiului Bucuresti, in vecinatatea Bancii Nationale si a Bibliotecii Nationale-la intersectia strazilor Smardan-Doamnei si Blanari - Doarnnei. - Conform PUZ " Zone protejate "'aprobat prin HCGMB nr. 27912000 arnplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 26a "Lipscani" si conform PUZ " Zona Centrului Istoric amplasarnentul se incadreaza in Zona SIR 2.
"

Functiunea avizata - functiuni publice comerciale si hotel.

- Se avizeaza demolarea c-tiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare - retrase - precum si a cupolelor cuprinse in ilustrarea de tema, vizata spre neschirnbare, care face parte integranta din prezentul aviz.
Indicatori urbanistici : POTmax=100 % ; CUTmax=7,415 ; Rrnh=3S+P+7E ; Hmaxcomisa26,9 m. Hmax-35,05 m - cota superioara cupolei propuse. Avizul de urbanism a rnodificat exclusiv pentru aceasta locatie conditiile Regularnentului Local de Urbanism " PUZ Centru Istoric " aprobat prin HCGMB nr. 25212004. Planul Urbanistic Zonal, avand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism ( CTUAT-PMB ) si alte avize solicitate cornform prevederilor legale in vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, art. 36 alin. 2 lit. c si art. 36 alin. 5 lit. c din Legea adrninistratiei publice locale nr. 21512001, republicata, se supune aprobarii Consiliului General a1 Municipiului . CertificCim faptul cii documentafia prezentatii spre aprobare C.G.M.B. confine toate avizele solicitate prin Avizul de urbanism nr. 3212136115.12.2006.

.. . . : d '

W u l Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuregti, Romsnia; tel.: +4021305 55 00; www.bucurest~primaria.ro

Consiliul General a1 Municipiului B u c u r e ~ t i

HOTARARE
Nr.: din privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Doamnei nr. 12, sector 4 Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General qi Raportul de specialitate a1 Arhitectului Sef a1 Municipiului Bucuresti, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti . Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnicii de Urbanism qi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB :


Aviz de urbanism nr. 2212115.09.2006; - Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General a1 municipiului Bucuresti; - Directia pt. Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural si National a M.B. : Aviz nr. 489M2006nr. 90/M/2007; - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului : Aviz nr. 4512007; - Agentia pentru protectia mediului Bucuresti: Aviz nr. 1352180116.04.2007; - Comisia de precoordonare retele a PMB: Aviz nr. 59158612007; - Comisia de circulatie : Aviz nr. 59 15921174109.02.2007; TinPnd seam* de prevederile :

- Legii nr. 501199 1 privind autorizarea executgrii lucrarilor de constructii, cu modific5rile qi - Legii nr. 350 12001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare ; - Ordinului MTCT nr. 2212007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanismin municipiul Bucuresti ; - Hotgririi Guvemului nr. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificatg qi completat8 ; PUG - Municipiul Bu~cure~ti aprobat prin HCGMB nr. 269121.12.2000. - in temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. e, art. 36 alin. 2 lit. c si art. 36 alin. 5 lit. c din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicata, se supune aprobarii Consiliului General a1 Municipiului : completarile ulterioare;

M u l ReBna Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti. Rornlnia: tel.: + 4 0 2 1 3 0 5 5 5 00: www.bucuresti-orirnaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art. 1: Se aprobi Planul Urbanistic Zonal " str. Doarnnei nr. 12, sector 4"- pentru o suprafata de

teren S=1325,00 mp, teren proprietate persoana fizica.


- Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric a1 Municipiului Bucuresti, in vecinatatea Bancii Nationale si a Bibliotecii Nationale ; la intersectia strazilor Smardan-Doamnei si Blanari - Doamnei. - Conform PUZ " Zone protejate '"aprobat prin HCGMB nr. 279/2000 amplasamentul se afla situat in Zona Protejata nr. 26a "Lipscani" si conform PUZ " Zona Centrului Istoric " amplasamentul se incadreaza in Zona SIR 2.

Functiunea avizata - hnctiuni publice comerciale si hotel. Se aproba demolarea c-tiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare - retrase - precum si a cupolelor, conform ilustrarii de tema, vizata spre neschimbare parte integranta din avizul de urbanism .
Indicatori urbanistici :ROTmax=100 % ; CUTmax=7,415 ; Rmh=3S+P+7E ; Hmaxcomisa-26,9 m. Hmax-35,05 m - cota sup~rioara cupolei propuse. Art. 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. Art. 3 :Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate. Art. 4 :Perioada de valabiilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

PRESEDINTE DE SEDINTA Bucuresti , ... ...... ......2007 Contrasemneaza, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIUL UI BUCURESTI TUDOR TOMA

&dul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti. Rorninia: tel.: +do21305 55 00: www.bucuresti-orirnaria.ro

Pas! 2

DlRECTlA URBANISM SI AMENAJAREA TERlTORlULUl


etaj: 2, cam. 203 tel.: 305 55 68; 305 55 0 0 int. 1203 fax: 305 55 68 e-mail: urbanisrn@bucurestiiprimaria.ro

A
I

-.

, ,

" 1 .

SMC rzflikal IS0 9W1: 2000 SMM c e r t i f i c a t lS014W1:2W4

PrimBria Municipiului B u c u r e ~ t i
Nr. 566125118.09.2006 AVIZ DE URBANISM nr. 2212115.09.2006 PUZ - STR. DOAMNEI NR. 12, SECTOR 4
Proiectant - SC CLADRA ARHITECT SRL Beneficiar - SC INTER COSS SRL Suprafata studiata prin PUZ - 1325,OO mp - proprietate persoana fizica. Amplasare, delimitare studiu: - Zona studiata prin PUZ se afla in perimetrul Centrului Istoric a1 Municipiului Bucuresti, in vecinatatea Bancii Nationale si a Bibliotecii Nationale ; la intersectia strazilor Smardan-Doamnei si Blanari - Doamnei. - Conform PUZ " Zone protejate '"aprobat prin HCGMB nr. 27912000 amplasamentul se afla situat in Zona Protejata N. 26a "Lipscani" si conform PUZ " Zona Centrului Istoric " amplasamentul se incadreaza in Zona SIR 2.
'

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal configuratia edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Functiunea avizata - functiuni publice comerciale si hotel. - Se avizeaza demolarea c-tiei existente in scopul refacerii acesteia, identice, cu adaugarea a 2 etaje suplimentare - retrase - precum si a cupolelor cuprinse in ilustrarea de tema, vizata spre neschimbare, care face parte integranta din prezentul aviz. Indicatori urbanistici :POTmax=100 % ;CUTmax=7,415 ;Rmh=3S+P+7E ;Hmaxcornisa-26,9 m Hmax-35,05 m - cota superioara cupolei propuse. Circulatii, accese: parcarea autoturismelor si circulatiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 6612006 privind normele de asigurare a numarului minim de locuri de parcare pt. noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie.

Avizul modifica exclusiv pentru aceasta locatie conditiile Regulamentului Local de Urbanism " PUZ Centru Istoric " aprobat prin HCGMB nr. 25212004.
Acorduri, avize necesare pentru aprobare: - aviz de mediu, aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz MTCT, aviz de precoordoriare retele: avizul Comisiei Tehnice de Circulatie, alte avize conform legislatiei in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completeaza prevederile documentatiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate f i folosit numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectand datele tehnice solicitate prin acest aviz.
Referent,/'kg. V

ARHITECT SEF AL MUNICI


/.
//"'

FPS-2 1-01/6

Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin,

b-dul Regina Elisabbta 47. sector 5. Bucuresti. Romdniar tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-orirnaria.ro

~o~~crK,uu
MIKISTERUL CULTURII SI CULTELOR

DIRECTNA PENTRU C U L T U ~CULTE , $1 PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI Str. Sfantul Stefm, nr. 3, sector 2 - tel: 0211323.26.11
Nr. 465 S W 7.06.2006 Catre, Spre stiinta,

S.C. INTER CROSS S.R.L.


Pnmaria Municipiului Bucuresti, S e ~ i c i ude l Urbanism Directia Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii si Cultelor

AVIZ NR.489 /M/ 7.06.2006


Lucrari de rmenajare, consolidare, extindere si reconstituire fatade Bucuresti, str. Doamnei, nr. 12, sector 3

Imobilul: str. Doamnei, nr. 12 Localitatea: Bucuresti, sector 3 Monument istoric: cod L.M.I. B-11-m-B-18590 h e n a j a r e , consolidare, extindere si reconstituire fatade Project: Faza: Studiu de Prefezabilitate Proiectant : a h . C. TEODOROVICI Beneficiar: S.C. INTER CROSS S.R.L. Documentatia contine piase scrise: cerere de inaintare, acte de propritate, memonu tehnic, piese desenate - plan cadastral: 11500, 112000, releveu existent, proiect de arhitectura si documentar fotografic. Documentatia propune unnatoarele lucrari la imobilul existent: Consolidare, recornpartimentare si refunctionalizare, Restaurarea si refacerea fatadelor si a finisajelor intenoare si exterioare, In unna analizarii documentatiei in sedinta Comisiei Regionale a Monumen telor Istorice din data de 19.05.2006 se acorda:
AVIZ FAVORABIL, Pentru faza Studiu de Prefezabilitate cu urmatoarele conditii: I. In faza Studiu die Fezabilitate se va prezenta un studiu de fundamentare privind plastica si volumetria cupolelor propuse pentru noua constructie, intemeiat pe analiza comparata a situatiei existente in perimetrul centrului istoric (Palatul Posteior azi Muzeul National d e Istorie a Romaniei, Palatul Casei de Economii si Consemnatiuni, Palatul Societatii de Asigurari "Generala" azi Banca Comerciala Romana, imobilul din B-dul Elisabeka, nr. 9).

2. se vor conserva si se vor restaura componentele identificate ca valori prin studiul

~rof:Arh. Sanda Voiculescu (plansela XXII - XXlV), acestea urmand a fi integrate in corpul noii constmctii. 3. solutiile de reconstituire a fatadelor initiale se vor prezenta in studiul de fundamentare. 4. gabaritul si functiunile admisibile ale imobilului se vor incadra in prevederile Regulamentului de Urbanism aferent "Strategiei de dezvoltare a centrului istoric a1 Municipiului Bucuresti", aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 912005. 5. fazele urmatoare de proiectare (S.F., P.A.C., P.T. - D.D.E.) vor fi realizate de catre un expert sau specialist atestat de M.C.C.

Consilier,

ROM h . 4

M I N I S T E R U L C U L T U R I I SI CULTELOR

DIRECTIA PENTRU C U L T U ~CULTE , $1 PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL A MUNICIPWLUI BUCURESTI


Str. Sf. Stefan, nr. 3, sector 2 tel: 0211323.26.11 Nr. 127 SMY 2.02.2007 Catre, Spre stiinta, S.C. INTER CROSS S.R.L. Primaria Municipiului Bucuresti, Serviciul de Urbanism Directia Monumentelor Istorice, Ministem1 Cultuni si Cultelor

AVIZ NR. 90 /MI 2.02.2007


Lucrari de amenajare, consolidare, extindere si reconstituire fatade Bucuresti, str. Doamnei, nr. 12, sector 3 Imobilul: str. Doarnnei, nr. 12 Localitatea: Bucuresti, sector 3 Monument istodc: cod L.M.I. B-11-m-B-18590 Proiect: ArrRenajare, consolidare, extindere si reconstituire fatade Faza: P.U.Z. Proiectant: ah. C.M. IVANESCU Beneficiar: S.C. INTER CROSS S&L. Docurnentatia contine piese scrise: cerere de inaintare, memoriu de urbanism, adresa U.A.U.I.M., aviz D.C.C.P.C.N.M.B. nr. 489/./7.06.2006, certificat de urbanism, piese desenate - plan cadastral: 1f500, 112000, proiect faza P.U.Z. si documentatie fotografica.
/',<

Documentatia propune urmatoarele lucrari la imobilul monument istoric: consolidare, restaurare si reconstituire fatade si interioare, extindere pana la regimul final de inaltirne 4S+P+7E, rearnenajare si recompartirnentare.

In urrna analizarii documentatiei in sedinta Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice din data de 1.02.2007, se acorda:
AVIZ FAVORABIL Pentru documemtatia prezemtata Prezentul aviz este valabil cu una olansa anexa vizata sDre neschirnbam.

MINISTERUL TRANSPORTURIL;OR, CONSTRUCTIILOR SI TURlSMULUl Dirwva General% AmenajareaTerltorlulul, Urbanism 31 Politlca Loculrli
Bucure~ti, bd. Dinicu Golesw nr. 38 , sector 1 Telefonlfax : 021.319.61.02

Nr. 438122.02.2007

Catre,
"

S.C. INTER CROSS S.R.L.

Calea 13 Septernbrie nr. 57, sector 3, Bucuregti

AVlZ nr. 45 / 2007


1

Denumire:,,P.U.Z. Amenajare, consolidare, extindere SI reconstruire fafade imobii , Bucurestl str. DOAMNEI nr. 12" sector 1 Proiectant: S.C. CLADRA ARHITECT S.R.L. Beneficiar: S.C. INTER CROSS S.R.L. Constatand ca Qlocumentatia a fost elaborata i n conformitate cu prevederile Legiii 35012001 privind amenajarea teritoriului 2i urbanismul, modificata gi completata cu Legea nr. 28912006. Hotariirii Guvernului nr. 52511996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, Ordinului Ministerului Lucriirilor Publice gi Amenajarii Teritoriului nr. 9111991 privind procedura de autorizare gi continutul documentatiilor prevazute de Legea 501 1991 cu modificiirile ulterioare gi norrnele metodologice de aplicare nr.143012005, Ordinului comun M.L.P.T.L. nr. 612003 ~i MAP nr.13912003 Ministerul Transporturilor, Construc~ilor ~i Turismului emite urrniitorul

AVlZ
,,P.U.Z. - Amenajare, consolidare, extindere si reconstruire fapde imobil str. DOAMNEI nlr. 12" sector

h i n t 8 ds apmbarea doarmentaoei de d t r e Consiliul local, acesta are obligalia de a verifica modul in care au lost preluale h docurnentatie condiiiile lmpuse pnn avize.

1. Indicatori urbanistici: POT max. = loo%, CUTmax.= 7 , 415 mp. ADCImp teren
Rmax. W = 3 s + P + 7E, Hmax.cornig3 = 26,9 m Hmax. = 35,05 m - cota superioara a cupolei propuse 2. Circulatiil~e, accesele gi parcgrile vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 6612006, iar gararealparcarea se vor asigura exclusiv i n incinta propriet8tii.
3. Conform aviz al Ministerului Culturii Si Cultelor - Directia pentru CulturZi, Culte gi Patrimoniu National a Municipiului Bucuregti nr. 90/M/02.02.2007.

Se vor conserva gi restaura componentele valoroase identificate in studiul istoric: 'scara de onoare', inscriptiile din curtea interioara, decoratiile de la parter Si mezanin, luminatorul metalic si fatadele perimetrale.

DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA TERJTORIULUI, URBANISM SI POLlTlCA LOCUlRll

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Anca lleana GINAVAR,

b.6-

CONSlLlER SUPERIOR D.G.A.T.U.P.L.

Casandra ROS

MlNlSTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE


'

M &

AGENTIA

NATIONALA

PENTRU PROTECTIA MEDlULUl

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul6, cod 060841 Bucuresti

CATRE, S.C. INTER CROSS S.R.L. Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septernbrie nr. 57, bl. 55-57, ap. 19 REFERITOR: Solicitare aviz de mediu pentru PUZ - Strada Doamnei nr. 12, sector 3,&ucuresti
Ca m a r e a notificarii adresate de S.C. INTER CROSS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Calea 13 Septernbrie nr. 57, bl. 55-57, ap. 19, inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 1352180112.03.2007 in m a analizarii documentelor transmise si a verificarii, in urma paacurgerii etapei de incadrare, in baza HGR nr. 40812004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urtgenta nr. 19512005 privind protectia rnediului aprobata si modificata prin Legea 26512006, in conformitate cu HGR nr. 107612004 (art. 13), urmeaza ca Planul Urbanistic Zonal - Strada Doamnei nr. 12, sector 3, Bucuresti sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglernentarea din punct de vedere urbanistic a arealului in suprafata totala de 1325 mp - proprietate persoana juridica (conform Avizului de Urbanism nr. 2212115.09.2006 emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului). Obiectivul lucrarii il constituie consolidarea, restaurarea si reconstituirea fatadelor si a finisajelor interioare si exterioare, extinderea pana la regimul de inaltime 4S+P+7E, reamenajarea si recompartimentarea cladirii din Strada Doamnei nr. 12, sector 3, Bucuresti pentru fhctiuni publice cornerciale si hotel. Obiectivul propus de prezentul PUZ se va realiza c u respectarea tuturor conditiilor irnpuse prin avizele tehnice de specialitate ernise de institutiile competente, conform legii. Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.

Printed on recycled paper

- lmpriltnat pe hlrtie recidata


YNP:, arcmb rs E-mail: 05c2,Earprrbro

Aleea Lacul Motii, nr. 1. sectorul6, cod 060841 Bucuresti

Tel: 021 430.66.72. 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

Avand in vedere opiniile exprimate de membrii Comisiei Special Constihiite in cadrul sedintei din data de 29.03.2007 si ih absenta comentariilor din partea publicului ca urrnare a celor 2 anunturi publice date de titular in data de 12.03.2007 si respectiv in data de 15.03.2007, Planul Urbanistic Zonal - Strada Doamnei nr: 12, sector 3, Bucuresti urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

t~unv,
Jef&paceanu ; ; / z ,3;:
-

:I\ $I

r 1 : ;

SEF SERVICIU AUTORTZARESI CONTROLUL CONFORMARII, Ing. Roxana Costache

INTOCMIT,

Printed on recycled paper

- Irpprimat pe hiirtie reciclatii


..-I~,V,V zrcr3 -1 E-mail: .:Rce%'?r:!-:

A!eea Lacul Morii. nr. 1 . secfor~l 6, cod 060841 Buculesti

r;

Tel: 021 430.66.72. 021 430.66.77 Fax: 021 430.66.75

DlRECTlA TRANSPORTURI. DRUMURI SIS~EMAT~ZAREA CIRCULATIEI


etaj: 2, cam. 252 tel.: 305 55 35;305 55 00 int. 1252 fax: 305 55 35 e-mail: transporturiObucuresti-primaria.ro

Ah
I

-.

-.

SMC ceqfical IS0 SO01 :20CO SHM certinca: IS014001 : 2004

Primiiria M u n i c i ~ i u l u i Bucuresti

S.C. INTER CROSS S.R.L.

In sedi,nta Coalisiei Tehnice de Circulatie din data de 0 1.02.2007->-a dat acordul de pnincipiu, din punct de vedere tehnic a1 circulatiei rutiere, pentru documentatia, "P.U.Z. - privind realizarea unui imobil de locuinte, 4S+P+7E sir. iluiinmei nr. 12", cunforrn aviz~llulde urbanisrn nr. 2212, cilb~ralc i ~ D.U.A.T. cu mr. 566125 si planurilor anexate, cu asigurarea unui numar de 117 locuri de parcare in incinta . Pentru avizul comisiei veti reveni la urrnatoarea faza de proiectare, faza P.A.C.
.

b-duI Regina Elisabeta 47, sector 5,Bucuregti, Romdnia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERlTORlULLlI


etaj: 2, cam. 203 tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203

$ $ $ krbt;:

&L.

yk > v

.,

UEAS

':::z,?:~+

fax: 305 55 68
e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Priin5ria M u i ? i c i ~ i u l u i Bucuresti
Nr. 59 15861 24.0 1.2007

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE SC INTER CROSS SRL, cu domiciliul in Bucure~ti, Calea 13 Septembrie nr. 57, prezintg spre avizare documentatia de precoordonare a "STR. DOAMNEI NR. 12 SECTOR 4"; in conformitate cu Dispozitia Primarului General nr. 43313996, tindnd cont ca amplasamentul propus se afl5 in zon5 bine structuratg, - se avizeaz5 favorabil din punct de vedere a1 retelelor edilitare documentaiia d e qrbanism menfionata mai sus,
.. .

P.U.Z. - ului

- se vor respect2 xerr~oriul si planul de regltlment5ri din docurnzn%tic.: Se anexeazii planul'de reglementiiri.
, .

ARHITECT SEF ADJUNCT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

I
SEF SERVICIU, AUTORIZARE

Ing. Roxana Glon! :

Ing. C

elia Popa

% 1 1

SECTIUNE TRANSVERSALA IMOBIL STR.DOAMNEI NR.12 - PROPUNERE

)1
(

restaurant, spatii de relaxare (S.P.A.)

magazine de rnoda hotel - 100 carnere parcaje subterane - 80 locuri / spatii tehnice

VERIFICATORI EXPERT

NUME

A REFERATIEXPERTIZA FR.IDATA

-PROIECTANT GENERAL

BENEFlClAR S.C. INTER CROSS S.R.L

S.C.CLADRA

J4013516115.02.1992. R357412I

S.C.CLADRA
SPEClFlCATlE

JLO/3516/15.02.1992

- ARHITECT

S.R.L.
S E M N N R A - .SJ&3A

IMOBIL STR.DOAMNEI. ~13.12.SECT.^, BUCURESTI


-

NUME

BENEFlClAR

FAZ A P.U.Z. PL.NR.

SEF PROIECT
PROIECTAT

ARH. CLAUDIA T E O ~ O R O W - - - - ~ ARH. CRISTINA IVjeNESCU P T A

S.C. INTER CROSS S.R.L.

---

.-

PLAN RETELE

.,.-

.. ,. .. .;
. ..i,.\

I!.
2 '

.: j l
> . I .

'-

..<
'

'

.,

. ..: . . . '. . .. . . : .~ . ..
)

-i

.'.

, i1