Sunteți pe pagina 1din 8

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor

Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

Anexa nr. 10 Lista de adrese - punctele web pentru informatii referitoare la sisteme de Achizitii Publice la nivel national in tarile membre ale UE ara! Austria "r#anizatia Biroul Federal de Achizitii Publice (Federal Public Procurement Office) !urtea Au"triaca de Audit (Au"trian !ourt of Audit) "r#anizatia #oint $lectronic Public Procurement Portal: Federal %ervice e&Procurement portal Achizitii Publice $uropene "i Belgiene ($uropean http://www.ebp.be and Belgian Public Procurement ara! $ul#aria "r#anizatia Agentia de Achizitii Publice (Public Procurement Agenc() ara! %ehia "r#anizatia Portalul de Achizitii Publice "i !once"iuni (Public Procurement and !once""ion" Portal) %ite&ul Oficial al !ontractelor publice/ "ub"i"temul http://www.i"vzu".cz/u"i"vz/inde).'"p* de Publicare 0ini"terul pentru 1ezvoltare 2egionala (legi"latie privind achizitii publice) 3 0ini"tr( for 2egional 1evelopment (public procurement legi"lation) Biroul pentru Protectia !oncurentei (Office for the http://www.complet.cz protection of !ompetition) language,chance http://www.mmr.cz/inde).php*"how,44-456444 Adresa de pa#ina web http://www.portal&vz.cz/inde).php*ichan,-.+red,Adresa de pa#ina web http://www.aop.bp/inde).php*+n,http://www.rechnung"hof.gv.at Adresa de pa#ina web http://www.'epp.be/ ara! $el#ia Adresa de pa#ina web http://www.bva.gv.at/B A/default.htm

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

ara! %ipru "r#anizatia 1irectia de Achizitii Publice (Public Procurement 1irectorate & PP1) %i"temul electronic al Achizitiilor Publice ($lectronic Public Procurement) ara! +anemarca "r#anizatia Autoritatea 1aneza pentru !oncurenta (1ani"h !ompetition Authorit() !on"iliul de !onte"tatii pentru Achizitii Publice (9he !omplaint" Board for Public Procurement) Portal Anti&!oruptie pentru +ntreprinderile 0ici "i 0i'locii: +nformatii detaliate pentru inve"titii in pietele de tranzitie/ inclu"iv privind achizitiile (Anti& !orruption Portal for %mall and 0edium&%ized $nterpri"e": 1etailed information for inve"ting in emerging mar;et"/ including on procurement) ara! Estonia "r#anizatia Biroul de Achizitii Publice ((Public Procurement Office) ara! )inlanda "r#anizatia 0ini"terul !omertului "i +ndu"triei (0ini"tr( of 9rade and +ndu"tr() 7an"el: unitatea centrala de achizitii a %tatului http://www.han"el.fi/ Finlandei (7an"el: the central procurement unit of the %tate of Finland) 0ini"terul Finantelor: !heltuieli publice (0ini"tr( of Finance: Public %pending) http://www.vm.fi/vm/en/4>=national =finance"/inde).'"p Adresa de pa#ina web http://www.;tm.fi/'ul;i"ethan;innat*+,en<onbod(=Adresa de pa#ina web http://www.rha.gov.ee/ http://www.bu"ine""&anti&corruption.com http://www.;lfu.d; Adresa de pa#ina web http://www.;".d; Adresa de pa#ina web http://www.publicprocurementguide".trea"ur(.gov. c(/O7%&$8/790:/inde).html http"://www.eprocurement.gov.c(/ceproc/home.do

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

+n"tanta pentru drept commercial: Audieri cu privire la dreptul commercial/ cazuri de concurenta "i achizitii publice (9he 0ar;et !ourt: 7earing" of mar;et law/ competition and public procurement ca"e")

http://www.oi;eu".fi/mar;;inaoi;eu"/

ara! )ranta "r#anizatia (BOA0P) Adresa de pa#ina web http://www.'ournal&officiel.gouv.fr/'ahia/#ahia/pid/http://d'o.'ournal&officiel.gouv.fr/centre& editper-5.htm :egannonce": Proceduri de atribuire a contractelor publice in pre"a privind $conomiei/ Finance regionala oportunitatile Finantelor and Procurement bid" in the regional pre"") !on"ultanta 0ini"terul $conom(/ de "i achizitii http://www.le"&marche"&public".com/ (!on"ultation on procurement opportunitie") +ndu"triei: http://www.minefi.gouv.fr/theme"/marche"=public" / public http://www.minefi.gouv.fr/colloc/ reglementari privind achizitiile publice (0ini"tr( of +ndu"tr(: procurement regulation") Ob"ervatorul Achizitiilor Publice (Ob"ervator( of Public Procurement) A"ociatia pentru Achizitii Publice (A""ociation for http://www.apa"p.com/module"/movie/"cene"/hom Public Purcha"ing) "r#anizatia $& ergabe: %i"tem electronic de achizitii la nivel federal ($& procurement "("tem at the Federal level) 0ini"terul Federal al $conomiei "i 9ehnologiei: ra"punde de regulamente de achizitii (Federal 0ini"tr( of $conom( and 9echnolog(: in charge of procurement regulation")
3

http://www.legannonce".com/:e" 0arch?"

(:egannonce": public".com

e/ ara! 4ermania Adresa de pa#ina web http://www.evergabe&online.de/

http://www.bmwi.de/

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

Agentia de Achizitii a 0ini"terului Federal al http://www.be"cha.bund.de/enid/AA.html Afacerilor +nterne: admini"treaza achizitiile pentru 5@ autoritati federale/ fundatii "i in"titutii de cercetare aflate in re"pon"abilitatea 0ini"terului Afacerilor +nterne (Agenc( of the Federal 0ini"tr( of the +nterior: manage" purcha"ing for 5@ federal authoritie"/ foundation" and re"earch in"titution" under the re"pon"ibilit( of the 0ini"tr( of the +nterior) ara! 4recia "r#anizatia 0ini"terul 1ezvoltarii (0ini"tr( of 1evelopment) "r#anizatia !on"iliul Achizitiilor Publice: %i"tem de informatii privind achizitiile publice (Public Procurement ara! 'rlanda "r#anizatia Portalul +rlandez de Achizitii Publice (+ri"h Public Procurement Portal) Portalul (+ri"h Buvernamental +rlandez al %ector %ectorului http://www.etender".gov.ie Public privind Oportunitatile de Achizitii Publice Bovernment Public procurement http://www.opw.ie/"ervice"/gov="up/fr=gov.htm Opportunitie" Portal) Agentia Buvernamentala de Achizitii: Achizitie !entrala de bunuri/ furnizare de produ"e "i "ervicii in numele Buvernului (Bovernment %upplie" Agenc(: !entral procurement of good"/ "upplie" and "ervice" on behalf of the Bovernment) Cnitatea 8ationala de Politaca in domeniul http://www.finance.gov.ie/ iew1oc.a"p* Achizitiilor Publice (8ational Public Procurement fn,/document"/publication"/publicprocurementind
4

Adresa de pa#ina web http://www.efpoli".gr/ Adresa de pa#ina web http://www.;ozbe"zerze".hu/ ara! Un#aria

!ouncil: +nformation "("tem on public procurement) Adresa de pa#ina web http://www.procurement.ie/

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

Polic( Cnit) $tica in Achizitii Publice: Bhid ($tic" in Public Procurement: Buidance document) "r#anizatia Portal) 0onitorul :ucrarilor Publice (9he 0onitor of public For;")

e).htm.!at+1,D>.m,c http://www.etender".gov.ie/)t=1ocdownload.a"p)* id,--E5 ara! 'talia Adresa de pa#ina web

Portalul Achizitiilor Publice (Public Procurement http://www.con"ip.it/on&line/7ome.html http://www.autoritalavoripubblici.it/

ara! Letonia "r#anizatia Biroul de 0onitorizare a Achizitiilor (Procurement %upervi"or( Bureau) ara! Lituania "r#anizatia Biroul de Achizitii Publice (Public Procurement Office) ara! Luxembour# "r#anizatia Portal) ara! 2alta "r#anizatia Portal) ara! 2area $ritanie "r#anizatia Publice (Bovernment Opportunitie" Public http://www.ogcbu(ing"olution".gov.u;/default.a"p Adresa de pa#ina web Portalul Buvernamental de Oportunitati in Achizitii http://www.govopp".co.u;/ Procurement Portal) OB! Bu(ing %olution" Adresa de pa#ina web Portalul Achizitiilor Publice (Public Procurement http://contract".gov.mt/ Adresa de pa#ina web Portalul Achizitiilor Publice (Public Procurement http://marche"/public.lu/ Adresa de pa#ina web http://www.vpt.lt/ Adresa de pa#ina web http://www.iub.gov.lv/

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

Achizitii $lectronice %cotia: "erviciul de achizitii electronice al autoritatii e)ecutive "cotiene pentru "ectorul public "cotian ($&Procurement %cotland: the %cotti"h $)ecutiveG" e&procurement "ervice for the %cotti"h public "ector) !umparati in 9ara Balilor: Portalul de Achizitii pentru "ectorul public galez (Bu( D Fale": %ourcing portal for the Fel"h public "ector) Biroul !omertului Buvernamental (office of

http://www.eprocurement"cotland.com/

http://www.bu(Dwale".co.u;/bu(Dwale".a"p)

http://www.ogc.gov.u; http://www.cip".org

Bouvernment !ommerce) !hartered +n"titute of Purcha"ing and %uppl(: promoveaza bunele practic in profe"ia achizitiilor publice Brupul de !ercetare in Achizitii Publice (Public http://www.nottingham.ac.u;/law/pprg/inde).htm Procurement 2e"earch Broup) ara! "landa "r#anizatia Public Procurement Portal) +nformatii privind contractele de achizitie publica ce depa"e"c pragurile C$ (+nformation on public procurement contract" above the $C thre"hold) :egea privind Promovarea +ntegritatii $valuarii de http://www.'u"titie.nl/onderwerpen/criminaliteit/bibo catre Admini"tratia Publica (Act on Promotion of +ntegrit( A""e""ment b( the Public Procurement) (B+BOP) Pianoo: !entru de informare cu privire la achizitiile publice (Pianoo: Hnowledge center for public procurement) ara! Polonia "r#anizatia Portalul 8ational al achizitiilor publice (8ational
6

Adresa de pa#ina web pageid,http://wwwaanbe"teding";alender.nl)

9ender8ed: portal de achizitii publice (9ender8ed: http://www.tenderned.nl/boa.application/page.m*

b/wat&i"&bibob/

http://www.ovia.nl/inde).'"p

Adresa de pa#ina web http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/"ite/

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

Public Procurement Portal) Biroul polonez al achizitiilor publice (9he Poli"h http://www.uzp.gov.pl/ Public Procurement Office) ara! Portu#alia "r#anizatia !ompra": Portalul Achizitiilor Publice (!ompra": Public Procurement Portal) ara! (omania "r#anizatia 0onitorizarea Achizitiilor Publice !on"iliul 8ational pentru %olutionarea !onte"tatiilor in Achizitii Publice Portalul achizitiilor publice "r#anizatia Biroul de Achizitii Publice: %i"tem de informatii privind achizitiile publice (Public Procurement ara! *lovenia "r#anizatia 0onitorul Oficial al 2epublicii %lovenia (Official Bazette of the 2epublic of %lovenia) 0ini"terul Finantelor/ 1epartamentul pentru Achizitii Publice/ !ontracte %ectoriale "i !once"iuni (0ini"tr( for Finance/ Public Procurement/ Public Ctilitie" and !once""ion" 1epartment) !omi"ia 8ationala a !ailor de Atac in Achizitii Publice (8ational 2eview !ommi""ion for Public Procurement) !omi"ia 8ationala a !ailor de Atac pentru analiza http://www.d;om."i http://www.gov."i/d;om/*+ng,eng http://www.gov."i/mf/"lov/'avnar/'avnar.htm Adresa de pa#ina web http://uradni&li"t."i/inde).'"p Office: +nformation "("tem on public procurement) http://www.e&icitatie.ro ara! *lovacia Adresa de pa#ina web http://www.uvo.gov."; http://www.cn"c.ro/ Adresa de pa#ina web Autoritatea 8ationala pentru 2eglementarea "i http://www.anrmap.ro/ Adresa de pa#ina web http://www.compra".gov.pt/!ompra"/

U&'U&EA EU("PEA&A Proiect finantat prin )acilitatea de ranzitie 'ntarirea %apacitatii 'nstitutionale a *istemului de %ontrol Ex-Ante in +omeniul Achizitiilor Publice ) ,010-1./0/.01.00

2'&'* E(UL )'&A& EL"( PU$L'%E

Unitatea pentru %oordonarea si 3erificarea Achizitiilor Publice

conte"tatiilor in Achizitii Publice (8ational 2eview !ommi""ion for 2eviewing Public Procurement Procedure") ara! *pania "r#anizatia Program (Public al Admini"tratiei Publice privind !ontractarea electronica: portalul achizitiilor publice Admini"tration $lectronic !ontracting http://www.boe.e" Adresa de pa#ina web de Achizitii ce http://www.a'our."e (Anbud"#ournalen: Platform: public procurement portal) 0onitorul Oficial (#ournal of the Official Bazette) "r#anizatia Anbud"#ournalen: depa"e"c Oportunitati valorice pragurile ara! *uedia Adresa de pa#ina web http://www.pecap.org

Procurement opportunitie" above thre"hold") !on"iliul 8ational pentru Achizitii Publice (8ational http://www.nou."e Board for Public Procurement) (8OC) A"ociatia Promoveaza achizitiile din %uedeza "ectorul a Achizitiilor public (9he Publice. in %wedi"h http://www."oiorg.org dezvoltarea profe"ionali"mului

A""ociation of Public Purcha"er": promote" the development of a profe""ional procurement for the public "ector)