Sunteți pe pagina 1din 15

Rigole Guri de scurgere

ACO Elemente de construcii

Rigole din beton cu polimeri i polipropilen, guri de scurgere pentru drenajul platformelor exterioare ACO MultiDrain V100 V500 S/G

Instructiuni de montaj ,

Informa]iile referitoare la produsele din acest catalog pot fi modificate f\r\ `n[tiin]are prealabil\. ACO nu `i asum\ responsabilitatea pentru gre[elile de tipar.

Cuprins

Considera]ii generale

Sfaturi practice

Instruc]iuni de montaj ACO MultiDrain V100 V500 montaj `n asfalt, clasa A 15 C 250 ACO MultiDrain V100 V500 montaj `n asfalt, clasa D 400 E 600 ACO MultiDrain V100 V500 montaj `n pavaj, clasa A 15 C 250 ACO MultiDrain V100 V500 montaj `n pavaj, clasa D 400 E 600 ACO MultiDrain V100 V500 montaj `n beton, clasa A 15 E 600

4 6 7 8 9 10

Instruc]iuni de umplere a rosturilor de etan[are

11

ACO DRAIN
Considera]ii generale
~n calitate de produc\tor, v\ recomand\m date general valabile legate de tema Montajul sistemelor de drenaj liniar ACO DRAIN pentru suprafe]ele circulabile. Detaliul de montaj trebuie s\ se stabileasc\ `ntotdeauna ]innd cont de particularit\]ile aplica]iei. Sistemul ACO DRAIN este un sistem de drenaj liniar ce corespunde `n totalitate cu mai multe standarde, printre care: EN ISO9001, DIN 19580, SR EN 1433 [i SR EN 124.
Factorii de calitate indica]i pentru beton sunt valori minime. Trebuie luate `n considerare cerin]ele particulare (rezisten]a la `nghe] [i sarea de combatere a poleiului) alegnd betonul corespunz\tor conform DIN 1045 respectiv EN 206-1. La montarea sistemelor de drenaj ACO DRAIN trebuie s\ se ]in\ cont de urm\toarele prevederi tehnice: Respectarea fiec\rei clase de `nc\rcare conform DIN 19580 / SR EN 124 pentru montarea rigolelor de drenaj pentru apa de precipita]ii de pe suprafe]ele carosabile. La descrierea activit\]ii, reguli generale pentru lucr\rile de construc]ie de orice tip. La executarea construc]iei, de regulamentul privind productivitatea `n construc]ie, lucr\ri de construc]ie a [oselelor. Prevederile tehnice suplimentare [i directivele pentru straturile portante `n construc]ia [oselelor. Prevederile tehnice suplimentare [i directivele pentru construc]ia `mbr\c\mintei de pavele [i a pavajelor de dale. Directivele pentru standardizarea suprastructurii suprafe]elor carosabile. Prevederile tehnice suplimentare [i directivele pentru lucr\ri de terasament `n construc]ia [oselelor. Prevederile tehnice suplimentare si directivele pentru construc]ia de platforme carosabile din beton.

Defini]ia claselor de `nc\rcare conform DIN 19580 / SR EN 124


Clasa A 151)
Suprafe]ele carosabile care pot fi folosite exclusiv de pietoni [i bicicli[ti [i suprafe]e asem\n\toare, cum ar fi: spa]iile verzi, spa]iile private. 2)

Clasa E 6001)
Suprafe]e carosabile industriale, pe care se circul\ cu `nc\rc\tur\ ridicat\, cum ar fi de exemplu: c\i de circula]ie `n `ntreprinderi. 2)

Clasa F 9001) Clasa B 1251)


Trotuare, zone pietonale [i suprafe]e asem\n\toare, parc\ri autoturisme [i pun]i de parcare a autoturismelor pe nave. 2) Suprafe]e cu trafic greu, de exemplu suprafe]e de circula]ie `n aeroporturi.

Clasa C 2501)
In zona apropiat\ de bordur\ a [oselelor, a trotuarelor [i a benzilor laterale ale str\zilor. 2)

For]a de `ncercare (kN) conform DIN 19580 / SR EN 124 2) ~n cazuri incerte, tipul mont\rii [i rigola trebuie alese din clasa imediat superioar\.
1)

Clasa D 4001)
Benzile [oselelor, zonele destinate circula]iei publice, parc\ri [i suprafe]e carosabile. 2)

ACO DRAIN
Sfaturi practice
T\ierea ~n general, toate elementele de rigol\ pot fi t\iate transversal. ~n acest caz, trebuie s\ v\ asigura]i ca, pe partea ce va fi folosit\, s\ r\mn\ cel pu]in un element de blocare a sistemului de prindere a gr\tarului. ~n cazul rigolelor cu muchie metalica, `n urma t\ierii rigolei, toate muchiile trebuie debavurate [i retratate. Elementele t\iate trebuie pozi]ionate `ntotdeauna `n zona de cap\t. Realizarea rosturilor Turnarea rosturilor `ntre corpul rigolelor [i bordurile mari de pavaj, corespunz\tor detaliului de montaj ACO DRAIN, pot fi realizate dintr-un material pe baz\ de ciment, sau pe baz\ de r\[ini artificiale, care corespunde cerin]elor locale referitoare la sarcini, rezisten]\, etc. Se vor consulta intruc]iunile de montaj aferente produc\torului de material pentru rost. Amprentele laterale ale rigolei, pot fi eliminate cu ajutorul unei borma[ini. Recomand\m ca amprentele verticale s\ fie sparte dinspre interior spre exterior. Recomand\m ca amprentele c\minului colector ce fac legatura cu tronsonul de rigole s\ fie sparte aproape de fianlizarea lucr\rii, pentru a proteja garnitura de cauciuc [i co[ul de aluviuni [i pentru a evita `nfundarea ie[irii c\minului colector cu resturi de materiale folosite la montaj. Produsele din o]el zincat nu se monteaz\ `n zone de contact cu substan]e chimice de cur\]are, acizi puternici, silicon ce con]ine acid acetic, etc, acest lucru ducnd la pierderea garan]iei. Produsele din o]el inox trebuie protejate corespunz\tor `mpotriva resturilor de materiale de pe platform\, scnteilor rezultate la t\ierea de metale, etc. ~n plus, pentru prevenirea coroziunii [i o durat\ de via]\ mai mare, recom\ndam cur\]area periodic\ a suprafe]elor. Montarea rigolelor `n zonele cu scurgeri de elemente chimice, carburan]i, etc se va face numai de c\tre firme specializate, respectnd prevederile legisla]iei referitoare la ape menajere.

Prezentare schematic\ de ancorare `n funda]ie de beton


Dimensiunea Y indicat\ `n detaliile de montaj ACO DRAIN pentru `n\l]imea stratului lateral de beton, raportat la corpul rigolei, trebuie s\ corespund\ [i `n\l]imii constructive, precum [i cotei superioare ce `ncastreaz\ rigola. Detalii suplimentare `n fi[ele de instalare.

ACO DRAIN
Instruc]iuni de montaj
Elementele de rigol\ ACO au o greutate redus\ [i de aceea sunt foarte u[or de instalat. Marea majoritate a elementelor cnt\resc sub 45 kg [i nu necesit\ platforme de lucru sau utilaje speciale la instalare. Sistemele ACO DRAIN sunt economice [i u[or de instalat ceea ce conduce la reducerea cheltuielilor [i a timpului destinat instal\rii. Urm\rind principiile de instalare descrise `n acest manual se ob]ine o instalare rapid\ [i eficient\. Instruc]iuni generale de pozare: {an]urile trebuie s\pate cu o adncime corespunz\toare tipului de pant\ ales. ~n timpul realiz\rii tuturor straturilor portante laterale si a straturilor de acoperire trebuie s\ se protejeze corpul rigolei, de exemplu prin amplasarea unor gr\tare de protec]ie. La compactarea straturilor `nvecinate trebuie s\ v\ asigura]i c\ sunt excluse deterior\rile mecanice ale elementelor rigolei. Dup\ finisare suprafa]a final\ trebuie s\ fie cu circa 5 mm mai `nalt\ dect rigola inclusiv gr\tarul de protec]ie. La montarea `n beton, trebuie s\ se realizeze rosturi de dilata]ie paralele cu rigola `n func]ie de fiecare caz de montaj. Trebuie s\ se realizeze rosturi de dilata]ie perpendicular pe rigol\, astfel `nct s\ continue cu `mbinarea rigolei. ~nainte de a `ncepe instalarea propriu-zis\, trebuie avute `n vedere urm\toarele: Condi]ii de teren: Caracteristicile terenului de fundare pot impune necesitatea unei funda]ii din beton cu dimensiuni sporite fa]\ de cele din instruc]iuni, pentru a prelua `nc\rc\rile `n exploatare. Trebuie avute `n vedere tas\rile sistemului rutier `n exploatare de o parte [i de alta a rigolei. Compactarea suprafe]elor laterale rigolei va fi executat\ `n a[a fel `nct s\ se evite deteriorarea pere]ilor rigolei. Trebuie luate `n considerare interpret\rile [i sfaturile inginerilor speciali[ti privind studiul geotehnic. Dimensiunile date `n schi]ele de instalare sunt minime absolut necesare. Totodat\, clasa minim\ a betonului din funda]ie 4 precizat\ `n instruc]iuni poate fi influen]at\ `n cazul fund\rii `n terenuri contaminate chimic. Instalare temporar\: ~n unele cazuri, `n timpul execu]iei construc]iilor, rigola se poate instala `naintea sistemului rutier, r\mnnd descoperit\ deasupra suprafe]ei carosabile. ~n aceast\ situa]ie temporar\, pere]ii rigolei, fiind descoperi]i, sunt vulnerabili la traficul auto. Dac\ este necesar accesul auto peste rigol\, trebuie s\ se realizeze cte o pan\ din beton asfaltic (sau o mixtur\ asfaltic\) pe o lungime de min. 750mm de fiecare parte a rigolei, care s\ formeze 2 rampe. Alte elemente sau pl\ci din beton folosite `n acest scop nu pot asigura protec]ia adecvat\ rigolei. ~nc\rc\ri din temperatur\: Suprafe]ele din beton (la sistemele rutiere rigide) pot induce `nc\rc\ri laterale mari asupra pere]ilor rigolei ca rezultat al dilata]iei. ~n acest caz, la o distan]\ de 150-200cm de la rigol\ se va prevedea un rost pe toat\ lungimea rigolei, denumit rost de trecere. Rosturile longitudinale vor izola [i proteja rigola [i funda]ia din beton. Trebuie avute `n vedere recomand\rile proiectan]ilor [i prevederile din proiect. Rosturile de dilata]ie vor respecta principiile [i recomand\rile rosturilor de la sistemele rutiere rigide. Rosturi transversale: La sistemele rutiere rigide exist\ [i rosturi `n dalele de beton transversale pe rigol\. Aceste rosturi trebuie pozi]ionate astfel `nct s\ fie situate `n dreptul `mbin\rilor elementelor de rigol\. Adezivi: La instalarea rigolei, se poate aplica un adeziv etan[ant pentru `mbin\ri, `n spa]iile special prev\zute. Suprafe]ele pe care se va aplica adezivul trebuie cur\]ate conform prevederilor produc\torului adezivului. Trebuie `ndep\rtate gr\simile, praful, nisipul sau alte substan]e de pe aceste suprafe]e. ~n general, suprafa]a betonului cu polimeri ACO pe care se aplic\ adezivi nu necesit\ opera]iuni speciale de cur\]are comparativ cu betonul de ciment. Surubelni]\ Polizor unghiular cu disc diamantat pentru beton Borma[in\/burghie pentru beton Dalt\ Sfoar\/cret\ Nivel\ Pil\ pentru beton T\ru[i din lemn sau metal Grind\ de lemn 100x50mm Adeziv

Instalarea pas cu pas


Etapa 1: Preg\tirea terenului La s\parea [an]ului trebuie s\ existe pe fiecare fa]\ a elementului de rigol\ un minim de 100mm (clasa de sarcini A15) de beton, pentru a o sus]ine `n exploatare.
rigola ACO

cofraj (dac\ este nevoie) profil [an]

S\parea [an]ului ~n cazul `n care se execut\ s\p\tura pentru o rigol\ cu pant\ prefabricat\, se va avea grij\ ca adncimea s\p\turii s\ urm\reasc\ aproximativ cre[terea `n\l]imii rigolei. Materialul excavat, care nu va mai fi folosit, se va `ndep\rta din zona [an]ului. Pentru anumite condi]ii de teren, pere]ii [an]ului vor fi proteja]i cu beton, dac\ funda]ia din beton de ciment nu este turnat\ imediat. Etapa 2: Pozi]ionarea sistemului Utiliznd numerele prev\zute pe partea lateral\ a elementelor de rigol\, se identific\ pozi]ia exact\ a acestora `n ansamblul sistemului. Se va consulta [i schi]a de dispunere a elementelor furnizat\ de ACO. S\ge]ile de pe fe]ele laterale indic\ sensul de curgere [i vor fi pozi]ionate `ntotdeauna spre punctul de desc\rcare. Se aranjeaz\ elementele de rigol\ `n ordine, `n afara [an]ului. ~n acest moment, linia [i nivelul proiectat se pot marca utiliznd sfoara sau alte sisteme.

Unelte necesare pentru instalare


Pentru instalarea rigolei ve]i avea nevoie de urm\toarele unelte: Ciocan Lopat\ Echer

ACO DRAIN
Etapa 3: ~ndep\rtarea dopurilor la g\urile preformate, pentru conectarea conductelor C\minele colectoare, pu]urile de racord [i alte elemente speciale de rigol\ sunt realizate cu g\uri preformate pentru leg\tura cu conductele din PVC. Se vor executa urm\torii pa[i: a) se identific\ g\urile preformate necesare [i se dau g\uri cu borma[ina cu burghiu de 6-8mm pe diametrul g\urii; b) utiliznd o dalt\ mic\, ascu]it\, se bate usor cu ciocanul pe marginea g\urii pn\ cnd dopul cedeaz\. {lefui]i apoi perimetrul g\urii cu pila pn\ cnd se ob]ine diametrul necesar conexiunii cu racordul din PVC; c) introduce]i racordul din PVC `n gaur\ [i izola]i cu un adeziv corespunz\tor. Dac\ prin rigol\ se vor scurge lichide agresive, consulta]i un specialist pentru recomand\ri privind tipul de adeziv care trebuie utilizat. Se `nl\tur\ dopurile corespunz\toare din g\urile preformate ca la etapa 3. Se aliniaz\ [i se pune la nivel cu restul sistemului, dup\ care se face leg\tura cu conducta din PVC. Etapa 5: Instalarea rigolei Instalarea rigolei va `ncepe `ntotdeauna cu elementul de deversare (cel prin care se face scurgerea c\tre canalizarea subteran\). Se pozi]ioneaz\ `n san] primul element, fiind sus]inut la nivelul dorit prin intermediul unor blocuri din beton sau pe un pat de beton. traverseze `mbin\rile elementelor. ~n aceast\ faz\, gr\tarele trebuie `nvelite `n plastic pentru a fi protejate de p\tarea cu beton. ~n cazul `n care gr\tarele vin `n contact cu betonul, acestea sunt atacate de substan]ele alcaline componente. Structura gr\tarului nu are de suferit, dar pot apare decolor\ri inestetice. Etapa 7: Funda]ia din beton Funda]ia din beton trebuie s\ fie durabil\ [i `n conformitate cu grosimile minime necesare pe toate fe]ele rigolei. Turna]i betonul `n [an] pe ambele p\r]i ale rigolei `n acela[i timp pentru a preveni deranjarea aliniamentului rigolei. Pentru a preveni plutirea elementelor de rigol\ la turnarea betonului, acestea se pot lesta cu bare din o]el beton, s\cule]i cu nisip sau pavele. Dac\ funda]ia din beton ajunge pn\ la suprafa]\, atunci trebuie prev\zute rosturi transversale la 5-8m, `n dreptul `mbin\rilor elementelor de rigol\, pentru a preveni ruperea acesteia. La dimensionarea [i pozi]ionarea rosturilor, trebuie avute `n vedere prevederile proiectantului. Consulta]i anexele cu detalii de montaj! Etapa 8: Finis\ri Pentru a definitiva instalarea rigolei, scoate]i gr\tarele [i `ndep\rta]i foliile de plastic. ~ndep\rta]i orice obiecte din corpul rigolei [i asigura]i-v\ c\ nu este `nfundat\ conducta de desc\rcare. Instala]i accesoriile precum filtre, co[uri pentru aluviuni, etc. A[eza]i din nou gr\tarele `n pozi]ie [i `nchide]i sistemele de blocare. Not\: ~nchiderea sistemelor de blocare este esen]ial\ pentru clasele de `nc\rcare mai mari sau egale cu clasa C250. ~n acest moment, sistemul de scurgere este gata de func]ionare.

Sus]inerea `mbin\rilor cu pat de beton Elementele de rigol\ pot fi sus]inute la nivel utiliznd [i rebuturi de bare din o]el beton, brne din lemn etc.

a)

b)

Sus]inerea `mbin\rilor cu bare din o]el beton Instalarea continu\ cu urm\toarele elemente, `n ordine descresc\toare, avnd `ntotdeauna grij\ ca s\geata de pe fe]ele laterale s\ fie `ndreptat\ c\tre scurgere. La instalare fiec\rui element de rigol\ se va avea grij\ ca acesta s\ se `mbine perfect cu cel precedent. Cu toate c\ aceste metode permit betonarea `ntr-o singur\ faz\, trebuie avut grij\ ca alinierea elementelor s\ fie men]inut\. Aceasta se poate realiza [i prin umplerea rigolelor cu nisip sau lestarea lor cu pavele, etc. Etapa 6: Montarea gr\tarelor Pentru a preveni `ncovoierea pere]ilor rigolei la turnarea funda]iei din beton, gr\tarele se vor monta `nainte de aceast\ opera]iune (sau se poate folosi o scndur\ de 20 mm grosime, t\iat\ la dimensiunea corespunz\toare gr\tarelor utilizate). Aceasta va ajuta [i la men]inerea aliniamentului rigolei la `mbin\ri. Plasa]i gr\tarele pe rigol\ astfel `nct ele s\

c)

Etapa 4: Instalarea c\minelor colectoare Identifica]i pozi]ia corect\ pentru fiecare c\min colector `n sistem. Este important de subliniat faptul c\ funda]ia din beton trebuie s\ aib\ minim 100mm (clasa de sarcini A15) pe toate fe]ele, `n func]ie de `nc\rcare.

Ie[ire c\min colector

ACO MultiDrain V 100 - V 500

Clasa A 15 C 250

Asfalt

ACO MultiDrain V 100 - V 500

Clasa D400 - E600

Asfalt

ACO MultiDrain V 100 - V 500

Clasa A 15 C 250

Pavaj

ACO MultiDrain V 100 - V 500

Clasa D 400 E 600

Pavaj

ACO MultiDrain V 100 - V 500

Clasa A 15 E 600

Beton

ACO DRAIN
Instruc]iuni pentru umplerea rosturilor de etan[are ACO SF
Toate sistemele de drenaj liniar, conform SR EN 1433, trebuie s\ aib\ un corp de rigol\ impermeabil la ap\ (`n zona suprafe]ei prev\zut\ constructiv) [i trebuie s\ fie astfel construite `nct spa]iul de leg\tur\ dintre elemente s\ permit\ etan[area. A[ezarea [i montarea materialului izolant se efectueaz\ conform normelor produc\torului materialului etan[ant. Etan[area `ntre dou\ rigole va fi f\cut\ pn\ la partea superioar\ a acestora. Etan[area se va face cu solu]ii adecvate, recomandate de produc\tor, pentru funda]ii absorbante (beton) [i materiale neabsorbante (muchie din o]el). Astfel, se recomand\ sistemul de material etan[ant MASTERFLEX 700 FR Gun Grade, `mpreun\ cu primer MASTERFLEX 700 N

7. Se injecteaz\ materialul de etan[are `n rosturile de etan[are.

8. Se neteze[te `n final suprafa]a cu ajutorul unui [paclu sau a unei spatule cufundate `ntr-o solu]ie de s\pun.

1. Pentru umplerea prin injectare a rostului de etan[are (SF) ave]i nevoie de un set de preg\tire format din trei p\r]i (art. Nr. 1376) [i anume: pistol industrial, suport de amestecare [i mixer cartu[. 2. Important! ~nainte de montarea rigolelor se cur\]\ suprafe]ele de etan[are de praf, mizerie, ulei etc. 3. ~nainte de aplicarea stratului de primer se cur\]\ `nc\ o dat\ suprafe]ele de etan[are, apoi sistemul Primer ACO se aplic\ cu o pensul\ cu p\r sau se `ntinde cu ajutorul unei crpe, `n strat sub]ire.

4. Se introduce cartu[ul sistem A cu dou\ componente ACO `n suportul de amestecare. Se `ndep\rteaz\ capacul de `nchidere. Ambele componente se amestec\ cel pu]in 3 minute cu maxim 400 rota]ii / minut cu ajutorul mixerului fixat `n borma[in\, respectiv pn\ la ob]inerea unei culori uniforme. 5. ~nainte de introducerea cartu[ului `n pistolul industrial se `ndep\rteaz\ placa de presiune din material plastic. 6. Se a[eaz\ cartu[ul `n pistolul industrial.

Date de folosire:
1 cartu[ pentru 1 doz\ Primer pentru

Iw 100 * Iw 150 * Iw 200 * Iw 300 *

cca. 6 SF cca. 4 SF cca. 3 SF cca. 2 SF

cca. 60 SF cca. 60 SF cca. 60 SF cca. 60 SF

* lumin\ rigol\

Timp de `nt\rire: 24 ore la 20 oC

11

12

Detalii pentru montajul etan[ al sistemelor de drenaj ACO MultiDrain V100 - V500 `n zone de depozitare, zone cu ac]iune a agen]ilor chimici, benzin\rii etc.

Mas etanat Teitur Strat suport (Primer) pentru suprafee absorbante (beton) i fundaie neabsorbant Beton nur rotund PE Corpul rigolei Corpul rigolei Muchie de protecie (oel zincat, inox sau font)

Mas etanat

Teitur Strat suport (Primer) pentru suprafee absorbante (beton) i fundaie neabsorbant Beton nur rotund PE

Muchie de protecie (oel zincat, inox sau font)

Rost umplut cu material de etanare sistem Masterflex 700 FR Gun Grade

Sistem Masterflex 700 Primer N pentru suprafee neabsorbante (beton cu polimeri)

Materialul de etan[are trebuie pus `n rostul de etan[are pn\ la exteriorul rigolei! A se consulta [i indica]iile de prelucrare din instruc]iunile de montaj

Formarea rostului `ntre muchia de protec]ie [i beton se va realiza conform indica]iilor tehnice, iar prelucrarea Primerului [i a masei de etan[are se vor realiza conform prevederilor produc\torului de etan[ant.

Gama de produse ACO Elemente de construcii

Rigole

Capace de canal Separatoare Staii de pompare Staii de epurare Protecii pentru copaci Plci pentru gazon Curi de lumin Stergtoare de picioare

Guri de scurgere

ACO s.r.l. Sos. Bucureti - Urziceni nr. 31 ExpoMarket DORALY, Pavilion R 077010 Afumai, Jud. Ilfov, Romnia Tel.: +4 021 351 30 53 / 351 30 54 Fax: +4 021 351 30 55 E-mail: aco@aco.ro

Grupul ACO. O familie puternic pe care poi cldi.

www.aco.ro

ERI/0109/PN