Sunteți pe pagina 1din 15

NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ...

Page 1 of 15

NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA


COFRAJELOR METALICE PLANE PENTRU PERETI DIN BETON MONOLIT
LA CLADIRI

Indicativ C 162-73

Cuprins

1. GENERALITATI

Obiectul normativului

1.1. Prezentul normativ are ca obiect principal stabilirea regulilor privind: concepŃia de alcătuire a cofrajelor
metalice plane de dimensiuni mari pentru pereŃi din beton monolit, dispoziŃiile constructive necesare pentru
folosirea cofrajelor, precum şi tehnologia de montare şi de demontare a acestora.

Normativul de faŃă completează cu prevederi specifice în acest domeniu, prescripŃiile tehnice în vigoare şi în
special:

“Normativul pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat”, indicativ C 140-71 şi “InstrucŃiunile tehnice
pentru proiectarea construcŃiilor cu structura din diafragme de beton” indicativ N-66.

Domeniul de aplicare

1.2. Prevederile prezentului normativ privesc folosirea cofrajelor metalice plane de dimensiuni mari, care se
manipulează cu ajutorul unor utilaje de ridicat, la execuŃia unor pereŃi plani din beton monolit la clădiri de
locuit, social-culturale şi administrative, precum şi la unele clădiri industriale şi inginereşti.

PereŃii din beton turnaŃi cu astfel de cofraje rezultă cu suprafeŃe plane, netede, care în mod obişnuit nu
necesită tencuieli, ci numai rectificări.

PereŃii din beton turnaŃi cu cofraje metalice plane pot fi:

- interiori, portanŃi sau neportanŃi;

- exteriori, portanŃi sau neportanŃi.

Clădirile în alcătuirea structurii cărora intră pereŃi din beton monolit turnat în cofraje metalice plane pot avea:

- planşee şi scări din beton armat monolit sau prefabricat;

- pereŃi exteriori neportanŃi sau autoportanŃi din: zidărie de cărămidă sau blocuri mici din agregate uşoare ori
beton celular autoclavizat, panouri prefabricate din beton termoizolate, sau panouri cortină, precum şi blocuri
mari, fâşii sau panouri armate, din beton celular autoclavizat.

Clasificarea cofrajelor metalice plane

1.3. Cofrajele metalice plane la care se referă prezentul normativ se clasifică astfel:

a) Din punct de vedere al posibilităŃilor de rezolvare a execuŃiei diferitelor dispoziŃii în plan ale pereŃilor:

- “Cofraje universale”, care permit realizarea unei game largi de dispoziŃii în plan ale pereŃilor, atât prin modul
de alcătuire a cofrajelor, cât şi prin execuŃia succesivă a pereŃilor care se intersectează;

- “Cofraje specifice unor construcŃii”, cu care se realizează o anumită dispoziŃie în plan a pereŃilor, prin
turnarea concomitentă a pereŃilor care alcătuiesc o celulă a structurii, zonele de întrerupere la turnarea
betonului fiind convenabil alese (în cazul unor alcătuiri corespunzătoare a cofrajelor, acestea pot fi utilizate şi
drept “cofraje universale”).

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 2 of 15

b) Din punct de vedere al modului de alcătuire a panourilor mari de cofraj, manipulate cu utilaje de ridicat:

- cofraje realizate din elemente modulate, solidarizate între ele pentru a forma un panou de dimensiuni mari;

- cofraje realizate dintr-un singur element de dimensiuni mari.

c) Din punct de vedere al posibilităŃilor de tratare termică a betonului:

- cofraje încălzitoare, care sunt prevăzute cu mijloace speciale de încălzire a suprafeŃei cofrate;

- cofraje neîncălzitoare, care nu sunt prevăzute cu astfel de mijloace de încălzire.

d) Din punct de vedere al posibilităŃilor de cofrare a unor pereŃi cu înălŃimi diferite, într-o singură etapă de
turnare a betonului:

- cofraje cu înălŃime fixă, care prin modul de alcătuire şi dimensionare, permit realizarea unor pereŃi cu o
anumită înălŃime;

- cofraje cu pusibilităŃi de supraînălŃare, care prin modul de alcătuire şi dimensionare, permit adăugarea unor
elemente de completare pe înălŃime, solidarizate cu cofrajele de bază, în vederea realizării unor pereŃi cu
înălŃimi diferite.

[top]

2. DISPOZITII CONSTRUCTIVE PRIVIND ALCATUIREA PERETILOR DIN BETON


MONOLIT, TURNAT CU COFRAJE METALICE PLANE

2.1. La proiectarea structurii de rezistenŃă a clădirilor cu pereŃi din beton monolit, executaŃi cu ajutorul
cofrajelor metalice plane, în afara indicaŃiilor din normativele privind calculul şi alcătuirea elementelor din
beton armat, se vor avea în vedere în mod special şi următoarele:

- indicaŃiile specifice tehnologiei de execuŃie în care se încadrează tipul de cofraje metalice plane ce urmează
a se folosi;

- dotarea cu cofraje a executantului;

- cerinŃele proiectului de organizare tehnologică a execuŃiei clădirii.

Principii de conformare a pereŃilor

2.2. La alcătuirea pereŃilor turnaŃi în cofraje metalice plane, în general, se vor avea în vedere următoarele:

a) Grosimea pereŃilor să fie de cel puŃin 10 cm, iar înălŃimea de turnare să nu depăşească 3,50 m.

b) Capetele pereŃilor pot avea îngroşări trunate concomitent cu peretele, sau ulterior (fig. 1.)

c) PereŃii din aceeaşi intersecŃie se pot realiza prin turnare concomitentă, sau în etape succesive (fig. 2.).

d) Legătura dintre elementele de beton monolit turnate în etape succesive se va asigura fie prin amprente,
practicate în peretele turnat în prima etapă şi bare de armătură, care traversează suprafaŃa de contact dintre
elemente (fig. 3.a.), fie prin trecerea unor tronsoane de continuitate ale fiecăruia dintre pereŃii care se
intersectează, de preferinŃă jumătatea inferioară a peretelui turnat în prima etapă şi jumătatea superioară a
peretelui turnat în etapă ulterioară (fig. 3.b.).

e) Realizarea succesivă sau concomitentă a pereŃilor care se intersectează, precum şi a îngroşărilor la


capetele pereŃilor (bulbi) se adoptă de la caz la caz, în funcŃie de gradul de seismicitate al zonei în care este
amplasată clădirea, de numărul de niveluri al clădirii, de mărimea eforturilor, de importanŃa diafragmei în

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 3 of 15

alcătuirea structurii etc.

Principii de armare

2.3. La armarea pereŃilor din beton monolit turnat în cofraje metalice plane se vor respecta prevederile
normativelor privind calculul şi alcătuirea elementelor de beton armat, avându-se în vedere următoarele:

a) Pentru reducerea manoperei şi a timpului de montaj, se recomandă ca armăturile să fie realizate, ori de
câte ori este posibil, sub formă de plase sudate sau carcase prefabricate.

b) Pentru realizarea acoperirii cu beton a armăturilor este indicată folosirea distanŃierilor din mase plastice.

c) Pentru asigurarea posibilitpŃilor de compactare a betonului cu vibratoare de adâncime, este necesară


verificarea existenŃei spaŃiilor dintre armături pentru pătrunderea capului vibrator în toate zonele peretelui.

d) Dispunerea armăturilor se va corele cu:

- poziŃia şi mărimea golurilor de uşi şi ferestre;

- mărimea şi poziŃia elementelor înglobate (piese pentru instalaŃii electrice, piese de legătură cu elementele
prefabricate ce se montează ulterior etc.);

- golurile de trecere a unor instalaŃii;

- locaşuri pentru rezemarea unor elemente prefabricate.

e) Pentru realizarea legăturilor între elementele turnate în etape succesive, în soluŃia “cu amprente” se
recomandă utilizarea unor bare de armătură, îndoite pe lângă faŃa cofrată la turnarea pereŃilor din prima etapă
şi, după decofrare, rabătute şi fasonate pentru a fi înglobate în peretele turnat în etapa ulterioară (fig. 4.); iar
în soluŃia cu “tronsoane de continuitate”, barele de armătură sub formă de etrieri se trec prin golurile lăsate în
pereŃii turnaŃi în prima etapă.

CompoziŃia betonului

2.4. Stabilirea compoziŃiei betonului se va face pe baza încercărilor preliminare prevăzute în “Normativul
pentru execuŃia lucrărilor de beton şi beton armat” C 140-71 anexa IX Cap. I, Ńinând seama şi de
caracteristicile pereŃilor ce se vor executa (dimensiunea minimă a secŃiunilor, desimea armăturilor), de modul
de vibrare şi în mod special de faptul că pereŃii trebuie să prezinte la decofrare feŃe plane, netede, fără goluri
şi segregări.

De regulă se utilizează betoane plastice, cu un conŃinut mai mare de părŃi fine (ciment şi agregate sub 0,2
mm). În scopul reducerii raportului apă-ciment se pot folosi – pe bază de încercări prealabile – şi aditivi
plastifianŃi.

InstalaŃii şi piese înglobate

2.5. Întrucât suprafaŃa pereŃilor turnaŃi în cofraje metalice rezultă plană şi netedă, şi pentru a se evita
spargerile ulterioare, este necesar ca – ori de câte ori este posibil – să se cuprindă în beton, la turnare,
următoarele elemente:

- conductori, tuburi şi doze pentru instalaŃii electrice;

- manşoane pentru trecerea unor conducte de instalaŃii;

- piese metalice înglobate pentru prinderea ulterioară a unor elemente de structuri sau de instalaŃii;

- dibluri diverse etc.

Tuburile sau conductorii electrici înglobaŃi în beton la turnare trebuie să urmeze trasee care să nu împiedice

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 4 of 15

turnarea şi compactarea betonului şi să aibă o astfel de alcătuire, încât să nu fie deterioraŃi la vibrare.

[top]

3. PRINCIPII PENTRU ALCATUIREA COFRAJELOR METALICE PLANE

3.1. Proiectele cofrajelor metalice se vor întocmi de către unităŃi de proiectare, cercetare sau execuŃie în
construcŃii, prin specialişti cu pregătire în acest domeniu.Pentru fiecare tip de cofraj metalic proiectul ca
conŃine, în fază de proiect de execuŃie următoarele:

a) desene de execuŃie pentru elementele componente şi accesoriile acestora (elemente de strângere pentru
asamblarea cofrajelor, elemente de reglare a verticalităŃii cofrajelor, elemente de completare la îmbinările
cofrajelor în unghi sai în prelungire, elemente de închidere la capetele pereŃilor, podini de lucru la partea
superioară a cofrajelor şi pentru susŃinerea cofrajelor montate în zonele fără planşee de la pereŃii de fronton şi
cei de la casa scării, elemente de realizare a amprentelor sau a golurilor la intersecŃia pereŃilor turnaŃi în etape
succesive etc.), cu indicarea obligatorie a materialului şi a toleranŃelor de execuŃie;

b) scheme din care să rezulte modul cum se asamblează între ele elementele componente ale cofrajelor şi
accesoriile acestora;

c) scheme tehnologice de organizare a folosirii cofrajelor la execuŃia uneia sau mai multor construcŃii, din care
să rezulte componenŃa setului de cofraje, gradul de utilizare a fiecărui tip de cofraj şi al macaralei, ritmul de
execuŃie etc;

d) caiet de sarcini pentru execuŃia şi recepŃionarea cofrajelor;

e) indicaŃii pentru folosirea cofrajelor metalice plane la execuŃia clădirilor, cu referire la eşalonarea lucrărilor,
exploatarea, întreŃinerea, transportul şi depozitarea cofrajelor, ritmul de execuŃie, modul de asigurarea a
numărului eficient de reutilizări, posibilităŃi de adaptare la execuŃia mai multor tipuri de clădiri, interdependenŃa
dintre lucrările de cofraje şi celelalte faze tehnologice care concură la realizarea construcŃiilor în ansamblu.

DispoziŃii constructive privind alcătuirea cofrajelor metalice plane

3.2. Cofrajele metalice plane sunt alcătuite în general din următoarele elemente principale (fig. 5.):

a) O faŃă cofrantă, realizată dintr-un singur element sau mai multe elemente modulate. În cazul cofrajelor
încălzitoare, faŃa cofrantă va fi prevăzută şi cu o instalaŃie de încălzire pentru tratarea termică a betonului.

b) Un schelet de rigidizare, cu rol de menŃinere a planeităŃii feŃei cofrante la manipulare, transport şi montaj,
precum şi de preluare a eforturilor din împingerea betonului pe zonele dintre elementele de legătură între
cofraje. Scheletul de rigidizare se asamblază cu faŃa cofrantă prin sudură sau cu şuruburi.

c) Elemente de strângere şi preluare a împingerii betonului, care realizează legătura între cofrajele montate
pe feŃele opuse ale aceluiaşi perete. Strângerea se va realiza cu pene sau şuruburi.

d) Elemente de reglare a verticalităŃii panourilor (cel puŃin două elemente la fiecare panou).

e) Elemente speciale, demontabile, pentru completarea spaŃiilor cofrate la îmbinările cofrajelor metalice plane,
montate în prelungire sau în unghi.

f) Podini de lucru pentru muncitorii care toarnă betonul în cofraje.

g) Elemente demontabile pentru supraînălŃarea cofrajelor, în cazul execuŃiei unor pereŃi cu înălŃimea mai
mare.

Toate aceste elemente vor fi proiectate, realizate şi folosite ca un set complet, evitându-se astfel improvizaŃiile
care reduc eficienŃa tehnico-economică şi sporesc riscul accidentelor de muncă.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 5 of 15

3.3. Pentru obŃinerea unor pereŃi de beton plani şi netezi, la alcătuirea cofrajului se va Ńine seama de
următoarele:

a) Sistemele şi dispozitivele de prindere între elementele ce se asamblează, pentru a forma un panou plan,
trebuie concepute în aşa fel încât la îmbinările de pe faŃa în contact cu betonul, denivelările fiind mai mici
decât 1 mm.

b) Pentru a se evita deplasările între panourile mari de cofraj, montate în prelungire, se vor adopta: fie
dispozitive speciale de aliniere şi strângere, prin care să se asigure denivelări mai mici de 1 mm ale feŃei
betonului (fig. 6.); fie elemente speciale de îmbinare, care să producă, într-o zonă de lăŃime limitată, o
adâncitură de 4...6 mm pe faŃa betonului, permiŃând racordarea, prin tencuială a celor două suprafeŃe. (fig. 7)

c) La îmbinările panourilor mari de cofraj, montate în unghi, se recomandă folosirea unor elemente de
completare, de colŃ, care să producă o adâncitură în beton, în scopul eliminării pericolului apariŃiei unor zone
în exces, care ar trebui îndepărtate prin cioplire (fig. 8.)

d) Abaterile maxime de planeitate, măsurate pe oricare direcŃie, obŃinute prin sumarea posibilă a abaterilor de
la execuŃia cofrajelor, cu deformaŃiile elastice din împingerea betonului proaspăt, nu vor depăşi 1/800 din
lungimea peretelui de beton.

Pentru a se compensa deformaŃiile elastice din împingerea betonului, se recomandă execuŃia cofrajelor cu o
contrasăgeată egală cu deformaŃia elastică stabilită prin calcul. Contrasăgeata se va putea realiza fie la
asamblarea prin sudură a elementelor de rigidizare ale cofrajului (folosind şabloane concepute special în
acest scop), fie cu ajutorul unor tiranŃi montaŃi la exteriorul cofrajului, pe partea opusă feŃei cofrante, prin
acŃionarea cărora să se obŃină o deformaŃie de încovoiere a cofrajului în sensul dorit.

3.4. În scopul reducerii consumului de manoperă la montarea şi demontarea cofrajelor metalice şi a


accesoriilor acestora, se va Ńine seama de următoarele:

a) Numărul elementelor de strângere şi preluare a împingerii betonului proaspăt să fie cât mai mic, dar nu mai
puŃin de 4 bucăŃi la o pereche de cofraje.

Locurile de trecere a elementelor de strângere, la asamblarea panourilor de cofraj faŃă în faŃă, vor fi
amplasate fie în afara peretelui de beton, fie în zonele în care acesta nu este vizibil (de exemplu în grosimea
pardoselii).

b) Pentru asamblările curente, care se demontează la fiecare ciclu de turnare, se va evita folosirea şuruburilor
obişnuite. Se recomandă utilizarea îmbinărilor cu pană sau şuruburi cu filet special, greu de deteriorat sau
blocat cu beton.

c) În vederea asigurării unui nivel corect al feŃei superioare a pereŃilor, cel puŃin unul dintre panourile de cofraj,
montate faŃă în faŃă pentru turnarea unui perete din beton monolit, va avea înălŃimea egală cu înălŃimea
peretelui.

d) În cazul turnării concomitente a mai multor pereŃi, cofrajele pereŃilor limitaŃi la capete de alŃii dispuşi în
unghi, vor avea lungimea feŃei cofrante cu cel puŃin 5 cm mai mică decât lungimea peretelui, pentru a nu se
fixa la decofrare în betonul pereŃilor la capete.

e) Elementele de completare la îmbinările cofrajelor vor fi astfel concepute, încât să asigure şi compensarea
abaterilor curente de la poziŃia longitudinală a panourilor de cofraj aşezate cu ajutorul macaralei.

De asemenea, asamblarea elementelor de completare cu cofrajele metalice va fi realizată cu piese uşor de


montat şi fixat; se vor evita şuruburile, ori de câte ori va fi posibil.

f) Alcătuirea cofrajelor trebuie să permită aşezarea corectă a acestora, fără şocuri şi fără a necesita ripări; iar
la decofrare, ridicare, transport şi depozitare să nu se producă dezechilibrări ale cofrajelor sau lovirea
pereŃilor turnaŃi.

g) Prin concepŃia de alcătuire a panourilor de cofraj se va asigura desprinderea treptată a acestora de pe


suprafaŃa pereŃilor turnaŃi (deslipire în pană), prin acŃiunea greutăŃii proprii cofrajelor (fig. 9).

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 6 of 15

3.5. Pentru asigurarea unei folosiri eficiente a cofrajelor metalice plane se va Ńine seama de următoarelor:

a) Alcătuirea cofrajelor şi a elementelor componente ale acestora trebuie concepută în aşa fel încât să
permită un mare număr de refolosiri, atât sub aspectul durabilităŃii cofrajelor, cât şi prin asigurarea
posibilităŃilor de utilizare la execuŃia unui număr cât mai mare de tipuri de clădiri.

b) Toate elementele componente ale structurii de rezistenŃă a panourilor de cofraj vor fi bine contravântuite, în
două planuri perpendiculare.

c) La dimensionarea cofrajelor şi în special a accesoriilor şi elementelor de completare la îmbinări, este


necesar să fie avute în vedere condiŃiile de folosire. Elementele trebuie să fie robuste, pentru a rezista
solicitărilor la montare, demontare şi transport.

d) La alcătuirea setului de cofraje vor fi prevăzute rezerve pentru piesele mărunte şi pentru cele care se pot
deteriora mai uşor.

e) DistanŃierii dintre feŃele cofrante ale cofrajelor metalice să fie recuperaŃi ori de câte ori este posibil.

3.6. Se vor lua măsuri speciale pentru asigurarea stabilităŃii cofrajelor la solicitări accidentale (acŃiunea
vântului, lovirea cofrajului de un obiect în mişcare etc.), în toate fazele de utilizare, prin prevederea de
dispozitive corespunzătoare tipului de cofraj şi al lucrărilor executate (asigurarea unei baze de sprijin de
lăŃime corespunzătoare, fixarea la sol, asigurarea unor proptele provizorii pe faŃa cofrantă etc.)

3.7. Pentru ridicarea cofrajelor cu macarale, în proiectul de tehnologie vor fi prevăzute punctele de agăŃare şi
dispozitivele de ridicare necesare, în aşa fel încât să nu se producă solicitări dezavantajoase ale cofrajelor, în
timpul acestor operaŃiuni.

Calculul cofrajelor

3.8. La dimensionarea cofrajelor şi elementelor componente ale acestora se vor lua în considerare încărcările
indicate în anexa III a normativului C 140-71. Calculul de rezistenŃă se va efectua numai în domeniul elastic.
Nu se admit deformări remanente.

Dimensionarea cofrajelor şi a elementelor componente se va face în aşa fel încât săgeata maximă din
împingerea betonului proaspăt, turnat între cofraje, să fie mai mică decât din distanŃa maximă dintre

elementele de strângere şi preluare a împingerii betonului, dar nu mai mult de 3 mm.

3.9. Verificarea stabilităŃii cofrajelor la acŃiunea vântului este obligatorie, indiferent de înălŃimea acestora.
Ipotezele de calcul pentru acŃiunea vântului vor fi următoarele:

a) pentru fazele de scurtă durată, la montare sau depozitare, când unul singur dintre cele două panouri de
cofraj ale unei perechi este expus acŃiunii vântului, se va considera o presiune dinamică a vântului de 50
daN/m2.

b) pentru fazele de lungă durată, în timpul depozitării la sol, sau după montarea şi solidarizarea cofrajelor în
vederea turnării betonului etc., se va considera o presiune dinamică a vântului de 90 daN/m2.

[top]

4. CONDITII DE EXECUTIE SI RECEPTIE A COFRAJELOR

4.1. Cofrajele metalice plane şi accesoriile acestora vor fi executate în ateliere de confecŃii metalice, dotate
corespunzător pentru execuŃia acestei categorii de lucrări la toleranŃele precizate în proiect.

Panourile de cofraj şi accesoriile lor vor fi confecŃionate cu ajutorul unor şabloane şi dispozitive, care să
asigure exactitatea dimensiunilor, formelor şi poziŃiilor din proiect.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 7 of 15

4.2. Pe parcursul execuŃiei se va verifica înscrierea ansamblurilor şi reperelor cofrajelor în toleranŃele


dimensionale şi calitative. Principala condiŃie impusă cofrajelor este planeitatea feŃelor cofrante.

La constatarea abaterilor de planeitate sub forma unei convexităŃi a suprafeŃei cofrante între punctele de
strângere, se va Ńine seama că aceasta va fi redusă prin deformarea elastică din împingerea betonului.

4.3. La execuŃia se va acorda o atenŃie deosebită următoarelor aspecte:

a) realizarea unei concordanŃe perfecte a panourilor de cofraj două câte două, în ceea ce priveşte
dimensiunile feŃei cofrante (abateri maxime ±1/2000), precum şi poziŃia locaşurilor pentru elementele de
strângere la asamblarea în atelier a panourilor, conform planului de montaj, pentru a se remedia eventualele
nepotriviri);

b) asigurarea unghiurilor drepte la colŃurile feŃei cofrante (diagonalele feŃei cofrante în ansamblu, ca şi
diagonalele fiecărui panou, în cazul cofrajelor realizate din elemente modulate, nu vor diferi între ele cu mai
mult de 1/2000 din lungimea acestora);

c) asigurarea etanşeităŃii instalaŃiei de încălzire, în cazul cofrajelor încălzitoare (verificarea se va face conform
prevederilor proiectului, corelate cu cele ale normativelor privind instalaŃiile sub presiune).

4.4. PărŃile metalice ale cofrajelor, cu excepŃia feŃei cofrante şi a filetelor (care se vor unge), se vor proteja
prin vopsire cu două straturi de miniu de plumb şi unul de vopsea de ulei (se recomandă culoarea gri
deschis).

Scările de acces, balustradele de protecŃie, dispozitivele de reglare a verticalităŃii cofrajelor, dispozitivele de


asamblare acŃionate la fiecare ciclu de turnare etc. se vor vopsi cu o culoare vie (se recomandă culorile
galben sau protocaliu).

În cazurile în care, prin planurile de montaj, se precizează funcŃiuni şi adaptări distincte fiecărui panou de
cofraj, în aşa fel încât acestea nu vor putea fi înlocuite între ele, panourile vor fi marcate cu cifre şi litere, în
concordanŃă cu planurile de montaj. Marcarea se va face în locuri vizibile, iar cifrele şi literele vor avea
60...100 mm înălŃime.

4.5. La recepŃia cofrajelor se vor controla:

a) respectarea prevederilor proiectului, în special în ceea ce priveşte cotele de gabarit, planeitatea feŃelor
cofrante, cordoanele de sudură etc.;

b) existenŃa şi funcŃionarea tuturor elementelor de completare la îmbinări şi a dispozitivelor de asamblare a


acestora cu panourile de cofraj;

c) asamblarea corectă a panourilor, conform planului de montaj şi proba de presiune a instalaŃiei de încălzire
(dacă este cazul);

d) calitatea protecŃiei prin vopsire a suprafeŃei cofrajelor şi existenŃa marcării acestora conform proiectului etc.

4.6. Panourile de cofraj vor fi livrate în ansambluri gabaritice, asigurându-se stabilitatea pe timpul
transportului, prin ancorare de platforma mijlocului de transport. Elementele care pot provoca loviri sau
zgârieri ale feŃei cofrante în timpul manipulărilor şi transportului se vor demonta de pe cofraje.

Elementele anexe vor fi transportate separat de panourile de cofraj, fiind ambalate, legate şi asigurate în mod
corespunzător. Piesele mărunte se vor transporta în lăzi.

4.7. Întreprinderea care a confecŃionat cofrajele metalice va garanta calitatea acestora timp de 6 luni, în cazul
unei folosiri corecte şi va efectua în această perioadă remedierile care vor fi necesare.

[top]

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 8 of 15

5. LUCRARI PREGATITOARE, LA OBIECT ÎN VEDEREA FOLOSIRII COFRAJELOR

5.1. Înainte de începerea lucrărilor de execuŃie a pereŃilor din beton monolit cu ajutorul cofrajelor metalice, se
vor asigura următoarele:

a) Proiectul de organizare tehnologică a lucrărilor de execuŃie la obiect, din care să rezulte:

- setul complet de cofraje (număr de cofraje metalice plane, accesorii, piese de rezervă etc.);

- eşalonarea folosirii zilnice a cofrajelor şi accesoriilor;

- utilajele necesare (macarale, bene pentru beton, vibratoare etc.), număr, tipuri, caracteristici;

- formaŃiile de lucru necesare şi gradul de calificare al acestora;

- graficul de livrare a betonului pentru pereŃii tunaŃi în cofraje metalice şi graficul de livrare sau de execuŃie pe
şantier a elementelor prefabricate ale structurii (se va avea în vedere ca distanŃele de la punctele de
preparare şi mijloacele de transport să fie alese în aşa fel încât să asigure punerea în operă a betonului
înainte de începerea prizei);

- modul de asigurare a încălzirii cofrajelor (dacă este necesar), inclusiv rezolvarea problemelor privind:
producerea, transportul, distribuŃia la cofraje şi colectarea agentului încălzitor;

- organizarea punctului de lucru şi în mod special stabilirea locurilor de depozitare intermediară a cofrajelor,
pentru curăŃire, ungere şi întreŃinere.

b) Transportul la obiect al cofrajelor, cu mijloace adecvate de transport, de încărcare şi de descărcare.

c) Amenajarea platformelor de depozitare a cofrajelor, conform proiectului de organizare tehnologică.

d) Verificarea stării de funcŃionare a cofrajelor şi a accesoriilor, în vederea începerii execuŃiei pereŃilor. Se va


urmări cu atenŃie în special calitatea feŃei cofrante şi existenŃa tuturor dispozitivelor de asamblare. FaŃa
cofrantă şi filetele dispozitivelor cu şurub vor fi unse corespunzător.

e) Realizarea la cotele de proiect, a părŃii de construcŃie pe care începe montarea cofrajelor.

f) FormaŃiile de lucru având calificarea şi numărul de muncitori conform proiectului de organizare tehnologică.
Muncitorii vor fi instruiŃi special pentru acest gen de lucrări.

[top]

6. MONTAREA COFRAJELOR

6.1. Montarea cofrajelor se va face în conformitate cu proiectul de organizare tehnologică pentru obiectul
respectiv, întocmit fie de către proiectantul cofrajului, fie de către compartimentul tehnologic al unităŃii
executante.

6.2. Cofrajele se vor putea monta în tot timpul anului, cu excepŃia perioadelor cu temperaturi exterioare sub –
100 C. Pentru lucrul în timpul nopŃii se va sigura iluminarea corespunzătoare a punctelor de lucru.

6.3. La montarea cofrajelor se vor avea în vedere următoarelor:

a) Înaintea fiecărei etape de montaj se va asigura curăŃirea zonei pe care se vor aşeza cofrajele şi în special
a zonei peste care se toarnă beton.

b) La pereŃii de capăt, la cei de la casa scării, sau la cei din apropierea unor goluri funcŃionale în planşeu, se
vor monta în prealabil podini de susŃinere, special concepute în acest scop.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFRAJ... Page 9 of 15

c) Se va acorda o atenŃie deosebită trasării pe fundaŃii sau planşee a poziŃiei în plan a pereŃilor (abateri limită
±5 mm faŃă de linia teoretică), precum şi verificării cotelor de nivel ale suprafeŃei de rezemare la montaj a
cofrajelor (abateri limită ±5 mm faŃă de cota din proiect)

d) Se va urmări ca partea superioară a cofrajelor să aibă nivelul din proiect (abateri limită ±5 mm), deoarece
acest nivel condiŃionează pozarea corectă a planşeelor şi a faŃadelor prefabricate.

e) La montarea panourilor de cofraj pe prima dintre feŃele fiecărui perete, abaterile faŃă de poziŃia trasată nu
vor fi mai mari de ±5 mm.

f) Abaterea limită a poziŃiei cofrajului faŃă de planul vertical ce trece prin linia de bază va fi ±1/600 din
înălŃimea cofrajului , dar nu mai mult de ±5 mm.

g) Primelor dintre panourile de cofraj care se montează în cadrul fiecărui perete, li se va asigura stabilitatea la
vânt conform prevederilor din proiectul de cofraje şi din indicaŃiile de folosire a acestora.

h) Pentru prinderea elementelor de instalaŃii, a pieselor înglobate, a ramelor pentru goluri în pereŃi, pot fi
practicate găuri în faŃa cofrantă, cu diametrul maxim de 5 mm, prin care să se facă fixarea cu şuruburi sau
legături cu sârmă. La cofrajele încălzitoare se va urmări ca aceste găuri să nu perforeze registrele de
încălzire.

i) La închiderea cofrajelor, efectuată după montarea armăturilor şi a tuturor elementelor înglobate, se va da o


atenŃie deosebită următoarelor:

- menŃinerea poziŃiei din proiect, în ceea ce priveşte alinierea şi verticalitatea;

- verificarea existenŃei şi fixării corespunzătoare a tuturor elementelor de legătură ale cofrajelor montate faŃă
în faŃă (numărul, poziŃia, starea de uzură, distanŃa de strângere etc.);

- verificarea etanşeităŃii suprafeŃei cofrate (între panourile modulare, între cofraje şi elementele de completare
sau de închidere etc.).

j) În scopul evitării cumulării abaterilor, în cadrul fiecărei etape de montaj a cofrajelor, se vor face verificări ale
poziŃiei reciproce a acestora (atât la partea inferioară cât şi la partea superioară a cofrajelor). Abaterile limită
la dimensiunea liberă (lumina) între cofrajele pereŃilor pe care va rezema aceeaşi placă sau grindă
prefabricată vor fi de ±10 mm. Pentru restul dimensiunilor, abaterile şi toleranŃele se vor înscrie în prevederile
“Normativului pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” C 140-71, anexa XXI.

Montarea armăturilor

6.4. La montarea armăturilor din pereŃii realizaŃi în cofraje plane metalice se va Ńine seama şi de următoarele
cerinŃe specifice:

- pentru scurtarea ciclului tehnologic armăturile vor fi preasamblate sub formă de plase sudate sau carcase
prefabricate;

- înălŃimea barelor verticale va fi corespunzătoare unui nivel de turnare;

- se recomandă ca montarea armăturilor să se realizeze având cofrajul peretelui montat pe o parte;

- barele de armătură ce se vor rabate din planul peretelui după decofrare se vor menŃine în poziŃia din proiect
la turnarea betonului, prin folosirea accesoriilor speciale indicate în proiectul cofrajelor.

[top]

7. PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI

7.1. Pentru punerea în operă a betonului turnat în pereŃi se vor respecta prevederile “Normativului pentru

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 10 of 15

executarea lucrărilor de beton şi beton armat” indicativ C 140-71, capitolul 5.

7.2. Înainte de începerea turnării, se va verifica realizarea următoarelor prevederi ale instrucŃiunilor de folosire
a cofrajelor respective şi ale proiectului de organizare tehnologică:

a) Amenajarea unor podini de lucru având dimensiuni şi poziŃie corespunzătoare pentru muncitorii betonişti.
LăŃimea minimă va fi de 60 cm în cazul podinelor montate pe o singură parte a peretelui şi de 2x50=100 cm,
în cazul podinilor montate pe ambele părŃi ale peretelui, la partea superioară a cofrajelor (cu condiŃia ca
armăturile ce ies din peretele turnat să nu depăşească nivelul superior al cofrajelor cu mai mult de 80 cm).

Podinile de lucru vor fi prevăzute cu parapet de protecŃie şi apărătoare la partea inferioară.

b) Asigurarea numărului necesar şi a stării de funcŃionare a mijloacelor pentru transportul betonului


(autoagitatoare, autobasculante cu bene speciale), care să asigure păstrarea caracteristicilor betonului.

c) Asigurarea numărului necesar şi verificarea stării de funcŃionare a mijloacelor corespunzătoare de turnare


(pompe de beton, bene speciale etc.) şi de compactare a betonului (vibratoare).

7.3. Înainte de începerea turnării betonului şi în timpul acesteia se vor verifica atent cofrajele, pentru a nu se
produce deformaŃii peste cele admisibile, cedarea elementelor de strângere etc. Atunci când se observă
defecŃiuni se opreşte turnarea.

7.4. Regimul de turnare şi vibrare a betonului va fi stabilit Ńinându-se seama de următoarele:

- eventualele prevederi în acest sens ale instrucŃiunilor de folosire a cofrajelor (viteza limită de turnare
corespunzătoare presiunii betonului proaspăt luată în considerare la calculul cofrajuelor);

- caracteristicile pereŃilor turnaŃi (grosimea peretelui, desimea armăturilor, poziŃia şi mărilmea elementelor
înglobate şi a golurilor în pereŃi etc.);

- caracteristicile betonului folosit (lucrabilitate, natura agregatelor, conŃinutul de adaosuri plastifiate etc.)

- caracteristicile vibratoarelor folosite (raza de acŃiune, diametrul buteliei, frecvenŃa şi energia vibraŃiilor etc.).

Se recomandă şi efectuarea unor verificări prealabile pe modele la scară naturală. Se interzice compactarea
betonului prin baterea în cofraje, întrucât aceasta provoacă deformări remanente ale cofrajelor, greu de
remediat.

7.5. Pentru temperaturi medii mai mari de +10oC, durata de menŃinere în cofraj a betonului va fi de cel puŃin
12 ore, condiŃionată de obŃinerea unei rezistenŃe minime de 15 daN/cm2. Se recomandă ca această rezistenŃă
să fie verificată prin încercări prealabile, pe probe de beton realizate în aceleaşi condiŃii şi cu aceleaşi
materiale ca şi cele care vor fi utilizate în lucrare.

7.6. În perioadele cu temperaturi medii sub + 10oC, în afara măsurilor prescrise în anexa XIV-A a normativului
C 140-71, se vor lua următoarele măsuri specifice:

- izolarea termică a cofrajelor faŃă de exterior, pentru a nu permite pierderea căldurii betonului;

- încălzirea betonului astfel încât temperatura acestuia la introducerea în cofraj să fie 40...50oC;

- tratarea termică a betonului, prin utilizarea unor cofraje încălzitoare, sau încălzirea cu alte mijloace a
spaŃiului dintre faŃa cofrantă şi izolaŃia termică, montată în exteriorul cofrajului.

- decofrarea se va face numai atunci când betonul a atins rezistenŃa de 50 daN/cm2, în aşa fel încât acesta să
nu mai fie periclitat de îngheŃ (respectarea acestei prevederi se va determina prin încercări);

- în cazul în care temperaturile ating –10oC, cu tendinŃă de scădere, lucrările de betonare nu se vor începe.

Executantul va putea aplica numai unele dintre aceste măsuri specifice în cazurile când temperatura

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 11 of 15

exterioară este cuprinsă în intervalul 0oC şi 10oC şi este evidentă tendinŃa de încălzire a mediului exterior.

7.7. Rosturile de lucru tehnologice la turnarea betonului vor fi prevăzute în proiectul de organizare tehnologică
al obiectului. La stabilirea poziŃiei rosturilor tehnologice de lucru se va Ńine seama de următoarele:

- tipul de cofraje folosit (cofraje “universale” sau cofraje “specifice” pentru o anumită construcŃie);

- mărimea setului de cofraje;

- mărimea solicitărilor pereŃilor în zona de întrerupere;

- poziŃia golurilor de uşi şi ferestre;

- volumul de beton ce poate fi turnat pe durata unei etape de lucru.

Pentru întreruperile de turnare accidentale datorate unor cauze neprevăzute în proiectul de organizare
tehnologică (întreruperi în livrarea betonului, în funcŃionarea macaralei, condiŃii meteorologice improprii
lucrului etc.), se vor respecta prevedrile din “Normativului pentru executarea lucrărilor de beton şi beton
armat” C 140-71 privind rosturile de lucru. Se recomandă ca rosturile de lucru să fie plasate în zonele cu
secŃiune minimă ale pereŃilor, pentru a uşura operaŃiile de întrerupere şi tratarea feŃei betonului la reluarea
turnării.

[top]

8. DEMONTAREA COFRAJELOR

8.1. Demontarea panourilor se va face în general în ordinea inversă a operaŃiunilor de la montare,


respectându-se întocmaiindicaŃiile proiectului de organizare tehnologică, pentru obiectul respectiv.

8.2. La decofrare se vor avea în vedere, în mod special, următoarele aspecte:

a) Desfacerea elementelor de legătură dintre cofrajele montate faŃă în faŃă, se va face numai după degajarea
cofrajelor. prin demontarea tuturor pieselor de fixare a elementelor înglobate în beton şi a elementelor de
completare, din zonele de îmbinare a cofrajelor.

b) Desprinderea cofrajelor de suprafaŃa de beton turnată, se va produce prin “deslipire în pană”, datorită
acŃiunii greutăŃii cofrajului la desfacerea elementelor de legătură între panourile montate faŃă în faŃă şi
acŃionarea dispozitivelor de reglare a verticalităŃii panourilor.

OperaŃiunea va fi supravegheată îndeaproape, pentru a se evita deformările cofrajelor, sau ruperi ale
betonului, datorită desfacerii elementelor de strângere înaintea degajării totale a cofrajelor.

Se va evita forŃarea deslipirii cofrajelor de peretele din beton cu dispozitive care pot să afecteze calitatea
peretelui, sau să producă deformaŃii ale cofrajelor.

c) La demontarea panourilor de cofraj aşezate pe podini speciale la pereŃii de capăt, cei de la casa scării, sau
din apropierea unor goluri funcŃionale în planşeu, panoul de cofraj va fi prins în cârligul macaralei înainte de
desfacerea elementelor de strângere şi se va menŃine astfel până la transportul şi depozitarea în zona de
curăŃire şi ungere.

d) În timpul ridicării panourilor de cofraj va trebui ca macaraua să lucreze cu viteză mică şi să se asigure
ghidarea cofrajelor, cu mijloace corespunzătoare, în aşa fel încât să nu lovească pereŃii turnaŃi.

[top]

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 12 of 15

9. MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA COFRAJELOR

9.1. Cofrajele vor fi manipulate numai cu ajutorul dispozitivelor de ridicare adecvate, prevăzute în proiect.

De asemenea, locurile de agăŃare vor fi cele indicate în proiect.

Starea de funcŃionare a dispozitivelor de ridicare şi a pieselor de agăŃare ale cofrajelor va fi verificată


perioadic, de către un cadru tehnic competent.

9.2. Tipul şi caracteristicile macaralelor utilizate, precum şi amenajarea căilor de rulare, vor corespunde
indicaŃiilor din proiect.

9.3. Înaintea fiecărei operaŃii de ridicare, se va verifica degajarea cofrajelor de obiectelor înconjurătoare.

În cazul lucrului pe timp friguros, se va verifica dacă nu s-a format un strat de gheaŃă între cofraj şi obiectele
înconjurătoare, în aşa fel încât, la ridicare să fie depăşită capacitatea macaralei.

9.4. Se recomandă ca, pe timpul transportului cofrajelor între zonele de montaj şi cele de curăŃire şi ungere,
elementele auxiliare mărunte (şuruburi, pene, elemente de legătură etc.) să fie transportate în lăzi.

9.5. Elementele de completare de la îmbinările cofrajelor metalice se vor manipula conform indicaŃiilor din
proiectul de organizare tehnologică. Se recomandă manipularea cu macaraua a mai multor elemente
deodată.

9.6. Transportul cofrajelor de la un obiect la altul se va asigura cu mijloace adecvate, respectându-se aceleaşi
indicaŃii ca şi la pct. 4.6.

9.7. Depozitarea cofrajelor se va face numai pe suprafeŃe orizontale (pantă maximă 5%) şi rigide. Cofrajele
vor fi asigurate împotriva răsturnării (datorită acŃiunii vântului, înclinării suportului, lovire etc.) prin mijloace
adecvate prevăzute în instrucŃiunile de folosire.

[top]

10. ÎNTRETINEREA SI REFOLOSIREA COFRAJELOR

10.1. Pentru o bună întreŃinere a cofrajelor se vor asigura, în mod deosebit, următoarele:

a) Se vor respecta instrucŃiunile privind folosirea corectă a cofrajelor.

b) Imediat după fiecare folosire atât faŃa cofrantă cât şi celelalte părŃi ale cofrajelor vor fi curăŃate de resturile
de beton.

c) FaŃa cofrantă se va unge după fiecare folosire cu emulsie parafinoasă, sau alte soluŃii similare, care vor
trebui să asigure următoarele:

- reducerea aderenŃei dintre beton şi cofraje, în aşa fel încât desprinderea cofrajelor de pe suprafeŃele de
beton turnate să se realizeze cu uşurinŃă;

- să nu producă pătarea pereŃilor de beton;

- să permită o bună aderenŃă a finisajelor pe pereŃi.

Când se folosesc soluŃii speciale, frecvenŃa ungerii va fi cea indicată pentru aceste produse.

d) Filetele şuruburilor care sunt acŃionate la fiecare ciclu de turnare, se vor unge cu vaselină la fiecare trei
folosiri şi cel puŃin o dată pe săptămână.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 13 of 15

e) Orice defecŃiune care a fost observată la cofraje (deformări, ruperi de cordoane de sudură etc.) va fi
remediată imediat.

f) Revizuirile periodice ale cofrajelor se vor efectua la termenele prevăzute în instrucŃiunile de folosire pentru
tipurile respective de cofraje. Se recomandă ca revizuirile să fie făcute, pe cât posibil, în perioadele din an în
care cofrajele sunt mai puŃin solicitate (iarna). Setul de cofraje va fi examinat cu atenŃie, piesă cu piesă şi în
special cele mai solicitate (urechi de agăŃare, dispozitive de reglare a verticalităŃii, elemente de strângere,
feŃele cofrante ale panourilor de cofraj etc.).

Refolosirea cofrajelor

10.3. Ritmul de reutilizare al cofrajelor metalice este unul dintre principalele elemente care asigură folosirea
eficientă a acestora. Se recomandă în mod special ca lucrările să fie organizate în aşa fel încât să se asigure
o refolosire la fiecare 24 ore.

10.4. Numărul total de refolosiri este funcŃie de modul de alcătuire, de robusteŃea şi rigiditatea cofrajului. În
scopul unei folosiri raŃionale şi eficiente a cofrajelor este necesar să li se asigure cofrajelor metalice între
200...100 refolosiri, astfel încât prin numărul de refolosiri prevăzut şi realizat consumul (pierderea) de metal să
rezulte de cel puŃin 0,400 kg/m2 de suprafaŃă cofrată.

[top]

11. TRATAREA ULTERIOARA A PERETILOR COFRATI

11.1. Toate operaŃiunile de corectare şi remediere a micilor defecŃiuni ale pereŃilor se vor efectua imediat
după decofrare. Conducătorul tehnic al lucrării va examina cu atenŃie pereŃii decofraŃi şi va dispune realizarea
cu maximă urgenŃă a următoarelor operaŃiuni:

- îndepărtarea bavurilor;

- degajarea pieselor înglobate;

- extragerea cofrajelor pentru goluri în pereŃi şi eventual a distanŃierilor;

- corectarea defecŃiunilor de turnare, prin metode şi mijloace corespunzătoare;

- corectarea suprafeŃelor de rezemare a elementelor prefabricate;

- rabaterea şi fasonarea, conform proiectului, a barelor de armătură de la îmbinările pereŃilor turnaŃi în etape
succesive.

11.2. La realizarea ulterioară a celorlalte elemente ale structurii se vor evita: lovirea, stropirea cu mortar de
ciment, sau pătarea cu diverse substanŃe a pereŃilor turnaŃi.

11.3. Pentru a se asigura condiŃii favorabile de întărire şi pentru a se reduce deformaŃiile pereŃilor, având în
vedere şi decofrarea timpurie a acestora, se va asigura menŃinerea umidităŃii betonului în primele zile după
turnare, prin stropirea periodică cu apă a suprafeŃelor libere, mai ales în perioadele călduroase uscate.

Stropirea cu apă se va efectua în conformitate cu prevederile normativului C 140-71, paragraful 5.55.

CondiŃii de încărcare ulterioară a pereŃilor

11.4. Încărcarea pereŃilor din beton monolit turnat în cofraje metalice, cu sarcinile provenite din planşee şi alte
elemente ale structurii, este permisă numai atunci când betonul din pereŃi a atins rezistenŃa indicată prin
proiect pentru începerea încărcării, dar nu mai puŃin de 50 daN/cm2; această rezistenŃă va fi verificată prin
încercări prealabile pe cuburi de control.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 14 of 15

[top]

12. TEHNICA SECURITATII MUNCII

12.1. La execuŃia pereŃilor din beton monolit turnat în cofraje metalice plane, se vor respecta cu stricteŃe
prevederile din “Norme republicane de protecŃie a muncii” aprobate cu ordinul MSPS şi MSPS nr. 182/1966-
702/1966.

12.2. În afara măsurilor de protecŃia muncii, caracteristice lucrului pe şantierele de construcŃii, la executarea
lucrărilor de montare şi demontare a cofrajelor metalice şi turnare a betonului, se vor respecta şi următoarele
dispoziŃii specifice procesului de lucru.:

a) Toate mecanismele şi dispozitivele de ridicare şi de fixare provizorie vor fi supuse la verificări periodice.

b) Toate locurile periculoase de pe şantier vor fi marcate prin placarde.

c) Pentru lucrul în timpul nopŃii se va asigura iluminarea întregului loc de muncă cu lumină artificială de
50...100 lucşi, astfel încât muncitorii să nu execute lucrări, sau să se deplaseze în zone întunecate.

d) După realizarea primului nivel (al parterului), pe conturul clădirii şi al golurilor de la casa scării se vor monta
parapete de protecŃie, de inventar.

e) În acelaşi sector de lucru, executarea diferitelor categorii de lucrări, concomitent cu lucrările de montare a
cofrajelor metalice se va admite sub protecŃia a două planşee.

f) Pentru montarea panourilor vor fi admişi numai muncitorii care au calificarea necesară şi care au urmat
instructajul respectiv.

g) Se va interzice accesul persoanelor străine în zona de lucru a montatorilor.

h) Montarea cofrajelor va fi permisă numai în prezenŃa şefului formaŃiei de lucru, sau a înlocuitorului acestuia,
care este obligat să observe ca lucrătorii în subordine să folosească scule în bună stare şi dispozitive de
siguranŃă.

i) Muncitorii vor fi echipaŃi individual cu mănuşi, căşti, centuri de siguranŃă şi cu toate sculele necesare funcŃiei
deŃinute în formaŃia de lucru.

j) Pentru montarea cofrajelor pereŃilor de la capetele clădirii, de la casa scării şi din dreptul unor goluri
funcŃionale din planşee se vor folosi, în mod, podini de susŃinere proiectate special pentru acest scop.

k) Toate platformele şi pasarelele de circulaŃie vor fi prevăzute cu podini continue, din dulapi de lemn, cu
grosimea de minimum 38 mm, precum şi cu balustrade de protecŃie.

l) Se interzice prezenŃa personalului pe cofraje, sau sub acestea, în timpul manevrelor de ridicare, transport şi
aşezare, precum şi în timpul operaŃiei de desprindere a cofrajelormetalice de peretele de beton, la decofrare.

m) Depozitarea panourilor se va face numai pe platforme rigide şi cu o înclinare de maximum 5%.

n) Lucrările de montare a cofrajelor de vor întrerupe pe timp cu vânt puternic (continuu, sau în rafale), viscol,
sau ceaŃă deasă.

o) Panourile de cofraj montate pe prima din feŃele fiecărui perete, în aşteptarea cofrajului de pe cea de a doua
faŃă a peretelui , vor fi asigurate împotriva răsturnării, prin mijloacele speciale prevăzute în instrucŃiunile de
folosire ale fiecărui tip de cofraje.

[top]

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009
NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA COFR... Page 15 of 15

13. DISPOZITII FINALE

Respectarea prevederilor prezentului normativ referitoare la măsurile de tehnica securităŃii muncii şi la


sigurarea stabilităŃii la vânt este obligatorie şi pentru cofrajele realizate anterior intrării în vigoare a
normativului.

În acest scop, toate cofrajele plane de dimensiuni mari pentru pereŃi de beton, se vor verifica, înainte de
folosire, din punct de vedere al respectării prevederilor de la punctele 3.7; 3.9; 7.2 şi 12.2 ale normativului,
modificându-se corespunzător cofrajele care nu respectă aceste prevederi.

[top]

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\cofraje.chm::... 7/16/2009