Sunteți pe pagina 1din 14

NORMATIV PRIVIND ALCATUIREA, EXECUTAREA SI FOLOSIREA

COFRAJELOR METALICE PLANE PENTRU PERETI DIN BETON


MONOLIT LA CLADIRI

Indicativ C 162-73

Cuprins

* GENERALITATI
* DISPOZITII CONSTRUCTIVE PRIVIND ALCATUIREA PERETILOR DIN BETON MONOLIT, TURNAT CU
COFRAJE METALICE PLANE
* PRINCIPII PENTRU ALCATUIREA COFRAJELOR METALICE PLANE
* CONDITII DE EXECUTIE SI RECEPTIE A COFRAJELOR
* LUCRARI PREGATITOARE, LA OBIECT ÎN VEDEREA FOLOSIRII COFRAJELOR
* MONTAREA COFRAJELOR
* PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI
* DEMONTAREA COFRAJELOR
* MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA COFRAJELOR
* ÎNTRETINEREA SI REFOLOSIREA COFRAJELOR
* TRATAREA ULTERIOARA A PERETILOR COFRATI
* TEHNICA SECURITATII MUNCII
* DISPOZITII FINALE

1. GENERALITATI

Obiectul normativului

1.1. Prezentul normativ are ca obiect principal stabilirea regulilor privind: concepţia de alcătuire a cofrajelor
metalice plane de dimensiuni mari pentru pereţi din beton monolit, dispoziţiile constructive necesare pentru
folosirea cofrajelor, precum şi tehnologia de montare şi de demontare a acestora.

Normativul de faţă completează cu prevederi specifice în acest domeniu, prescripţiile tehnice în vigoare şi în
special:

“Normativul pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat”, indicativ C 140-71 şi “Instrucţiunile tehnice
pentru proiectarea construcţiilor cu structura din diafragme de beton” indicativ N-66.

Domeniul de aplicare

1.2. Prevederile prezentului normativ privesc folosirea cofrajelor metalice plane de dimensiuni mari, care se
manipulează cu ajutorul unor utilaje de ridicat, la execuţia unor pereţi plani din beton monolit la clădiri de locuit,
social-culturale şi administrative, precum şi la unele clădiri industriale şi inginereşti.

Pereţii din beton turnaţi cu astfel de cofraje rezultă cu suprafeţe plane, netede, care în mod obişnuit nu necesită
tencuieli, ci numai rectificări.

Pereţii din beton turnaţi cu cofraje metalice plane pot fi:

- interiori, portanţi sau neportanţi;

- exteriori, portanţi sau neportanţi.

Clădirile în alcătuirea structurii cărora intră pereţi din beton monolit turnat în cofraje metalice plane pot avea:

- planşee şi scări din beton armat monolit sau prefabricat;

- pereţi exteriori neportanţi sau autoportanţi din: zidărie de cărămidă sau blocuri mici din agregate uşoare ori
beton celular autoclavizat, panouri prefabricate din beton termoizolate, sau panouri cortină, precum şi blocuri
mari, fâşii sau panouri armate, din beton celular autoclavizat.

Clasificarea cofrajelor metalice plane


1.3. Cofrajele metalice plane la care se referă prezentul normativ se clasifică astfel:

a) Din punct de vedere al posibilităţilor de rezolvare a execuţiei diferitelor dispoziţii în plan ale pereţilor:

- “Cofraje universale”, care permit realizarea unei game largi de dispoziţii în plan ale pereţilor, atât prin modul de
alcătuire a cofrajelor, cât şi prin execuţia succesivă a pereţilor care se intersectează;

- “Cofraje specifice unor construcţii”, cu care se realizează o anumită dispoziţie în plan a pereţilor, prin turnarea
concomitentă a pereţilor care alcătuiesc o celulă a structurii, zonele de întrerupere la turnarea betonului fiind
convenabil alese (în cazul unor alcătuiri corespunzătoare a cofrajelor, acestea pot fi utilizate şi drept “cofraje
universale”).

b) Din punct de vedere al modului de alcătuire a panourilor mari de cofraj, manipulate cu utilaje de ridicat:

- cofraje realizate din elemente modulate, solidarizate între ele pentru a forma un panou de dimensiuni mari;

- cofraje realizate dintr-un singur element de dimensiuni mari.

c) Din punct de vedere al posibilităţilor de tratare termică a betonului:

- cofraje încălzitoare, care sunt prevăzute cu mijloace speciale de încălzire a suprafeţei cofrate;

- cofraje neîncălzitoare, care nu sunt prevăzute cu astfel de mijloace de încălzire.

d) Din punct de vedere al posibilităţilor de cofrare a unor pereţi cu înălţimi diferite, într-o singură etapă de turnare
a betonului:

- cofraje cu înălţime fixă, care prin modul de alcătuire şi dimensionare, permit realizarea unor pereţi cu o anumită
înălţime;

- cofraje cu pusibilităţi de supraînălţare, care prin modul de alcătuire şi dimensionare, permit adăugarea unor
elemente de completare pe înălţime, solidarizate cu cofrajele de bază, în vederea realizării unor pereţi cu înălţimi
diferite.

[top]

2. DISPOZITII CONSTRUCTIVE PRIVIND ALCATUIREA PERETILOR DIN BETON


MONOLIT, TURNAT CU COFRAJE METALICE PLANE

2.1. La proiectarea structurii de rezistenţă a clădirilor cu pereţi din beton monolit, executaţi cu ajutorul cofrajelor
metalice plane, în afara indicaţiilor din normativele privind calculul şi alcătuirea elementelor din beton armat, se
vor avea în vedere în mod special şi următoarele:

- indicaţiile specifice tehnologiei de execuţie în care se încadrează tipul de cofraje metalice plane ce urmează a
se folosi;

- dotarea cu cofraje a executantului;

- cerinţele proiectului de organizare tehnologică a execuţiei clădirii.

Principii de conformare a pereţilor

2.2. La alcătuirea pereţilor turnaţi în cofraje metalice plane, în general, se vor avea în vedere următoarele:

a) Grosimea pereţilor să fie de cel puţin 10 cm, iar înălţimea de turnare să nu depăşească 3,50 m.

b) Capetele pereţilor pot avea îngroşări trunate concomitent cu peretele, sau ulterior (fig. 1.)

c) Pereţii din aceeaşi intersecţie se pot realiza prin turnare concomitentă, sau în etape succesive (fig. 2.).
d) Legătura dintre elementele de beton monolit turnate în etape succesive se va asigura fie prin amprente,
practicate în peretele turnat în prima etapă şi bare de armătură, care traversează suprafaţa de contact dintre
elemente (fig. 3.a.), fie prin trecerea unor tronsoane de continuitate ale fiecăruia dintre pereţii care se
intersectează, de preferinţă jumătatea inferioară a peretelui turnat în prima etapă şi jumătatea superioară a
peretelui turnat în etapă ulterioară (fig. 3.b.).

e) Realizarea succesivă sau concomitentă a pereţilor care se intersectează, precum şi a îngroşărilor la capetele
pereţilor (bulbi) se adoptă de la caz la caz, în funcţie de gradul de seismicitate al zonei în care este amplasată
clădirea, de numărul de niveluri al clădirii, de mărimea eforturilor, de importanţa diafragmei în alcătuirea structurii
etc.

Principii de armare

2.3. La armarea pereţilor din beton monolit turnat în cofraje metalice plane se vor respecta prevederile
normativelor privind calculul şi alcătuirea elementelor de beton armat, avându-se în vedere următoarele:

a) Pentru reducerea manoperei şi a timpului de montaj, se recomandă ca armăturile să fie realizate, ori de câte
ori este posibil, sub formă de plase sudate sau carcase prefabricate.

b) Pentru realizarea acoperirii cu beton a armăturilor este indicată folosirea distanţierilor din mase plastice.

c) Pentru asigurarea posibilitpţilor de compactare a betonului cu vibratoare de adâncime, este necesară


verificarea existenţei spaţiilor dintre armături pentru pătrunderea capului vibrator în toate zonele peretelui.

d) Dispunerea armăturilor se va corele cu:

- poziţia şi mărimea golurilor de uşi şi ferestre;

- mărimea şi poziţia elementelor înglobate (piese pentru instalaţii electrice, piese de legătură cu elementele
prefabricate ce se montează ulterior etc.);

- golurile de trecere a unor instalaţii;

- locaşuri pentru rezemarea unor elemente prefabricate.

e) Pentru realizarea legăturilor între elementele turnate în etape succesive, în soluţia “cu amprente” se
recomandă utilizarea unor bare de armătură, îndoite pe lângă faţa cofrată la turnarea pereţilor din prima etapă şi,
după decofrare, rabătute şi fasonate pentru a fi înglobate în peretele turnat în etapa ulterioară (fig. 4.); iar în
soluţia cu “tronsoane de continuitate”, barele de armătură sub formă de etrieri se trec prin golurile lăsate în pereţii
turnaţi în prima etapă.

Compoziţia betonului

2.4. Stabilirea compoziţiei betonului se va face pe baza încercărilor preliminare prevăzute în “Normativul pentru
execuţia lucrărilor de beton şi beton armat” C 140-71 anexa IX Cap. I, ţinând seama şi de caracteristicile pereţilor
ce se vor executa (dimensiunea minimă a secţiunilor, desimea armăturilor), de modul de vibrare şi în mod special
de faptul că pereţii trebuie să prezinte la decofrare feţe plane, netede, fără goluri şi segregări.

De regulă se utilizează betoane plastice, cu un conţinut mai mare de părţi fine (ciment şi agregate sub 0,2 mm).
În scopul reducerii raportului apă-ciment se pot folosi – pe bază de încercări prealabile – şi aditivi plastifianţi.

Instalaţii şi piese înglobate

2.5. Întrucât suprafaţa pereţilor turnaţi în cofraje metalice rezultă plană şi netedă, şi pentru a se evita spargerile
ulterioare, este necesar ca – ori de câte ori este posibil – să se cuprindă în beton, la turnare, următoarele
elemente:

- conductori, tuburi şi doze pentru instalaţii electrice;

- manşoane pentru trecerea unor conducte de instalaţii;

- piese metalice înglobate pentru prinderea ulterioară a unor elemente de structuri sau de instalaţii;
- dibluri diverse etc.

Tuburile sau conductorii electrici înglobaţi în beton la turnare trebuie să urmeze trasee care să nu împiedice
turnarea şi compactarea betonului şi să aibă o astfel de alcătuire, încât să nu fie deterioraţi la vibrare.

[top]

3. PRINCIPII PENTRU ALCATUIREA COFRAJELOR METALICE PLANE

3.1. Proiectele cofrajelor metalice se vor întocmi de către unităţi de proiectare, cercetare sau execuţie în
construcţii, prin specialişti cu pregătire în acest domeniu.Pentru fiecare tip de cofraj metalic proiectul ca conţine,
în fază de proiect de execuţie următoarele:

a) desene de execuţie pentru elementele componente şi accesoriile acestora (elemente de strângere pentru
asamblarea cofrajelor, elemente de reglare a verticalităţii cofrajelor, elemente de completare la îmbinările
cofrajelor în unghi sai în prelungire, elemente de închidere la capetele pereţilor, podini de lucru la partea
superioară a cofrajelor şi pentru susţinerea cofrajelor montate în zonele fără planşee de la pereţii de fronton şi cei
de la casa scării, elemente de realizare a amprentelor sau a golurilor la intersecţia pereţilor turnaţi în etape
succesive etc.), cu indicarea obligatorie a materialului şi a toleranţelor de execuţie;

b) scheme din care să rezulte modul cum se asamblează între ele elementele componente ale cofrajelor şi
accesoriile acestora;

c) scheme tehnologice de organizare a folosirii cofrajelor la execuţia uneia sau mai multor construcţii, din care să
rezulte componenţa setului de cofraje, gradul de utilizare a fiecărui tip de cofraj şi al macaralei, ritmul de execuţie
etc;

d) caiet de sarcini pentru execuţia şi recepţionarea cofrajelor;

e) indicaţii pentru folosirea cofrajelor metalice plane la execuţia clădirilor, cu referire la eşalonarea lucrărilor,
exploatarea, întreţinerea, transportul şi depozitarea cofrajelor, ritmul de execuţie, modul de asigurarea a
numărului eficient de reutilizări, posibilităţi de adaptare la execuţia mai multor tipuri de clădiri, interdependenţa
dintre lucrările de cofraje şi celelalte faze tehnologice care concură la realizarea construcţiilor în ansamblu.

Dispoziţii constructive privind alcătuirea cofrajelor metalice plane

3.2. Cofrajele metalice plane sunt alcătuite în general din următoarele elemente principale (fig. 5.):

a) O faţă cofrantă, realizată dintr-un singur element sau mai multe elemente modulate. În cazul cofrajelor
încălzitoare, faţa cofrantă va fi prevăzută şi cu o instalaţie de încălzire pentru tratarea termică a betonului.

b) Un schelet de rigidizare, cu rol de menţinere a planeităţii feţei cofrante la manipulare, transport şi montaj,
precum şi de preluare a eforturilor din împingerea betonului pe zonele dintre elementele de legătură între cofraje.
Scheletul de rigidizare se asamblază cu faţa cofrantă prin sudură sau cu şuruburi.

c) Elemente de strângere şi preluare a împingerii betonului, care realizează legătura între cofrajele montate pe
feţele opuse ale aceluiaşi perete. Strângerea se va realiza cu pene sau şuruburi.

d) Elemente de reglare a verticalităţii panourilor (cel puţin două elemente la fiecare panou).

e) Elemente speciale, demontabile, pentru completarea spaţiilor cofrate la îmbinările cofrajelor metalice plane,
montate în prelungire sau în unghi.

f) Podini de lucru pentru muncitorii care toarnă betonul în cofraje.

g) Elemente demontabile pentru supraînălţarea cofrajelor, în cazul execuţiei unor pereţi cu înălţimea mai mare.

Toate aceste elemente vor fi proiectate, realizate şi folosite ca un set complet, evitându-se astfel improvizaţiile
care reduc eficienţa tehnico-economică şi sporesc riscul accidentelor de muncă.
3.3. Pentru obţinerea unor pereţi de beton plani şi netezi, la alcătuirea cofrajului se va ţine seama de
următoarele:

a) Sistemele şi dispozitivele de prindere între elementele ce se asamblează, pentru a forma un panou plan,
trebuie concepute în aşa fel încât la îmbinările de pe faţa în contact cu betonul, denivelările fiind mai mici decât 1
mm.

b) Pentru a se evita deplasările între panourile mari de cofraj, montate în prelungire, se vor adopta: fie dispozitive
speciale de aliniere şi strângere, prin care să se asigure denivelări mai mici de 1 mm ale feţei betonului (fig. 6.);
fie elemente speciale de îmbinare, care să producă, într-o zonă de lăţime limitată, o adâncitură de 4...6 mm pe
faţa betonului, permiţând racordarea, prin tencuială a celor două suprafeţe. (fig. 7)

c) La îmbinările panourilor mari de cofraj, montate în unghi, se recomandă folosirea unor elemente de
completare, de colţ, care să producă o adâncitură în beton, în scopul eliminării pericolului apariţiei unor zone în
exces, care ar trebui îndepărtate prin cioplire (fig. 8.)

d) Abaterile maxime de planeitate, măsurate pe oricare direcţie, obţinute prin sumarea posibilă a abaterilor de la
execuţia cofrajelor, cu deformaţiile elastice din împingerea betonului proaspăt, nu vor depăşi 1/800 din lungimea
peretelui de beton.

Pentru a se compensa deformaţiile elastice din împingerea betonului, se recomandă execuţia cofrajelor cu o
contrasăgeată egală cu deformaţia elastică stabilită prin calcul. Contrasăgeata se va putea realiza fie la
asamblarea prin sudură a elementelor de rigidizare ale cofrajului (folosind şabloane concepute special în acest
scop), fie cu ajutorul unor tiranţi montaţi la exteriorul cofrajului, pe partea opusă feţei cofrante, prin acţionarea
cărora să se obţină o deformaţie de încovoiere a cofrajului în sensul dorit.

3.4. În scopul reducerii consumului de manoperă la montarea şi demontarea cofrajelor metalice şi a accesoriilor
acestora, se va ţine seama de următoarele:

a) Numărul elementelor de strângere şi preluare a împingerii betonului proaspăt să fie cât mai mic, dar nu mai
puţin de 4 bucăţi la o pereche de cofraje.

Locurile de trecere a elementelor de strângere, la asamblarea panourilor de cofraj faţă în faţă, vor fi amplasate fie
în afara peretelui de beton, fie în zonele în care acesta nu este vizibil (de exemplu în grosimea pardoselii).

b) Pentru asamblările curente, care se demontează la fiecare ciclu de turnare, se va evita folosirea şuruburilor
obişnuite. Se recomandă utilizarea îmbinărilor cu pană sau şuruburi cu filet special, greu de deteriorat sau blocat
cu beton.

c) În vederea asigurării unui nivel corect al feţei superioare a pereţilor, cel puţin unul dintre panourile de cofraj,
montate faţă în faţă pentru turnarea unui perete din beton monolit, va avea înălţimea egală cu înălţimea peretelui.

d) În cazul turnării concomitente a mai multor pereţi, cofrajele pereţilor limitaţi la capete de alţii dispuşi în unghi,
vor avea lungimea feţei cofrante cu cel puţin 5 cm mai mică decât lungimea peretelui, pentru a nu se fixa la
decofrare în betonul pereţilor la capete.

e) Elementele de completare la îmbinările cofrajelor vor fi astfel concepute, încât să asigure şi compensarea
abaterilor curente de la poziţia longitudinală a panourilor de cofraj aşezate cu ajutorul macaralei.

De asemenea, asamblarea elementelor de completare cu cofrajele metalice va fi realizată cu piese uşor de


montat şi fixat; se vor evita şuruburile, ori de câte ori va fi posibil.

f) Alcătuirea cofrajelor trebuie să permită aşezarea corectă a acestora, fără şocuri şi fără a necesita ripări; iar la
decofrare, ridicare, transport şi depozitare să nu se producă dezechilibrări ale cofrajelor sau lovirea pereţilor
turnaţi.

g) Prin concepţia de alcătuire a panourilor de cofraj se va asigura desprinderea treptată a acestora de pe


suprafaţa pereţilor turnaţi (deslipire în pană), prin acţiunea greutăţii proprii cofrajelor (fig. 9).

3.5. Pentru asigurarea unei folosiri eficiente a cofrajelor metalice plane se va ţine seama de următoarelor:

a) Alcătuirea cofrajelor şi a elementelor componente ale acestora trebuie concepută în aşa fel încât să permită un
mare număr de refolosiri, atât sub aspectul durabilităţii cofrajelor, cât şi prin asigurarea posibilităţilor de utilizare la
execuţia unui număr cât mai mare de tipuri de clădiri.
b) Toate elementele componente ale structurii de rezistenţă a panourilor de cofraj vor fi bine contravântuite, în
două planuri perpendiculare.

c) La dimensionarea cofrajelor şi în special a accesoriilor şi elementelor de completare la îmbinări, este necesar


să fie avute în vedere condiţiile de folosire. Elementele trebuie să fie robuste, pentru a rezista solicitărilor la
montare, demontare şi transport.

d) La alcătuirea setului de cofraje vor fi prevăzute rezerve pentru piesele mărunte şi pentru cele care se pot
deteriora mai uşor.

e) Distanţierii dintre feţele cofrante ale cofrajelor metalice să fie recuperaţi ori de câte ori este posibil.

3.6. Se vor lua măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii cofrajelor la solicitări accidentale (acţiunea vântului,
lovirea cofrajului de un obiect în mişcare etc.), în toate fazele de utilizare, prin prevederea de dispozitive
corespunzătoare tipului de cofraj şi al lucrărilor executate (asigurarea unei baze de sprijin de lăţime
corespunzătoare, fixarea la sol, asigurarea unor proptele provizorii pe faţa cofrantă etc.)

3.7. Pentru ridicarea cofrajelor cu macarale, în proiectul de tehnologie vor fi prevăzute punctele de agăţare şi
dispozitivele de ridicare necesare, în aşa fel încât să nu se producă solicitări dezavantajoase ale cofrajelor, în
timpul acestor operaţiuni.

Calculul cofrajelor

3.8. La dimensionarea cofrajelor şi elementelor componente ale acestora se vor lua în considerare încărcările
indicate în anexa III a normativului C 140-71. Calculul de rezistenţă se va efectua numai în domeniul elastic. Nu
se admit deformări remanente.

Dimensionarea cofrajelor şi a elementelor componente se va face în aşa fel încât săgeata maximă din

împingerea betonului proaspăt, turnat între cofraje, să fie mai mică decât din distanţa maximă dintre
elementele de strângere şi preluare a împingerii betonului, dar nu mai mult de 3 mm.

3.9. Verificarea stabilităţii cofrajelor la acţiunea vântului este obligatorie, indiferent de înălţimea acestora.
Ipotezele de calcul pentru acţiunea vântului vor fi următoarele:

a) pentru fazele de scurtă durată, la montare sau depozitare, când unul singur dintre cele două panouri de cofraj
ale unei perechi este expus acţiunii vântului, se va considera o presiune dinamică a vântului de 50 daN/m 2.

b) pentru fazele de lungă durată, în timpul depozitării la sol, sau după montarea şi solidarizarea cofrajelor în
vederea turnării betonului etc., se va considera o presiune dinamică a vântului de 90 daN/m 2.

[top]

4. CONDITII DE EXECUTIE SI RECEPTIE A COFRAJELOR

4.1. Cofrajele metalice plane şi accesoriile acestora vor fi executate în ateliere de confecţii metalice, dotate
corespunzător pentru execuţia acestei categorii de lucrări la toleranţele precizate în proiect.

Panourile de cofraj şi accesoriile lor vor fi confecţionate cu ajutorul unor şabloane şi dispozitive, care să asigure
exactitatea dimensiunilor, formelor şi poziţiilor din proiect.

4.2. Pe parcursul execuţiei se va verifica înscrierea ansamblurilor şi reperelor cofrajelor în toleranţele


dimensionale şi calitative. Principala condiţie impusă cofrajelor este planeitatea feţelor cofrante.

La constatarea abaterilor de planeitate sub forma unei convexităţi a suprafeţei cofrante între punctele de
strângere, se va ţine seama că aceasta va fi redusă prin deformarea elastică din împingerea betonului.

4.3. La execuţia se va acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte:


a) realizarea unei concordanţe perfecte a panourilor de cofraj două câte două, în ceea ce priveşte dimensiunile
feţei cofrante (abateri maxime ±1/2000), precum şi poziţia locaşurilor pentru elementele de strângere la
asamblarea în atelier a panourilor, conform planului de montaj, pentru a se remedia eventualele nepotriviri);

b) asigurarea unghiurilor drepte la colţurile feţei cofrante (diagonalele feţei cofrante în ansamblu, ca şi
diagonalele fiecărui panou, în cazul cofrajelor realizate din elemente modulate, nu vor diferi între ele cu mai mult
de 1/2000 din lungimea acestora);

c) asigurarea etanşeităţii instalaţiei de încălzire, în cazul cofrajelor încălzitoare (verificarea se va face conform
prevederilor proiectului, corelate cu cele ale normativelor privind instalaţiile sub presiune).

4.4. Părţile metalice ale cofrajelor, cu excepţia feţei cofrante şi a filetelor (care se vor unge), se vor proteja prin
vopsire cu două straturi de miniu de plumb şi unul de vopsea de ulei (se recomandă culoarea gri deschis).

Scările de acces, balustradele de protecţie, dispozitivele de reglare a verticalităţii cofrajelor, dispozitivele de


asamblare acţionate la fiecare ciclu de turnare etc. se vor vopsi cu o culoare vie (se recomandă culorile galben
sau protocaliu).

În cazurile în care, prin planurile de montaj, se precizează funcţiuni şi adaptări distincte fiecărui panou de cofraj,
în aşa fel încât acestea nu vor putea fi înlocuite între ele, panourile vor fi marcate cu cifre şi litere, în concordanţă
cu planurile de montaj. Marcarea se va face în locuri vizibile, iar cifrele şi literele vor avea 60...100 mm înălţime.

4.5. La recepţia cofrajelor se vor controla:

a) respectarea prevederilor proiectului, în special în ceea ce priveşte cotele de gabarit, planeitatea feţelor
cofrante, cordoanele de sudură etc.;

b) existenţa şi funcţionarea tuturor elementelor de completare la îmbinări şi a dispozitivelor de asamblare a


acestora cu panourile de cofraj;

c) asamblarea corectă a panourilor, conform planului de montaj şi proba de presiune a instalaţiei de încălzire
(dacă este cazul);

d) calitatea protecţiei prin vopsire a suprafeţei cofrajelor şi existenţa marcării acestora conform proiectului etc.

4.6. Panourile de cofraj vor fi livrate în ansambluri gabaritice, asigurându-se stabilitatea pe timpul transportului,
prin ancorare de platforma mijlocului de transport. Elementele care pot provoca loviri sau zgârieri ale feţei
cofrante în timpul manipulărilor şi transportului se vor demonta de pe cofraje.

Elementele anexe vor fi transportate separat de panourile de cofraj, fiind ambalate, legate şi asigurate în mod
corespunzător. Piesele mărunte se vor transporta în lăzi.

4.7. Întreprinderea care a confecţionat cofrajele metalice va garanta calitatea acestora timp de 6 luni, în cazul
unei folosiri corecte şi va efectua în această perioadă remedierile care vor fi necesare.

[top]

5. LUCRARI PREGATITOARE, LA OBIECT ÎN VEDEREA FOLOSIRII COFRAJELOR

5.1. Înainte de începerea lucrărilor de execuţie a pereţilor din beton monolit cu ajutorul cofrajelor metalice, se vor
asigura următoarele:

a) Proiectul de organizare tehnologică a lucrărilor de execuţie la obiect, din care să rezulte:

- setul complet de cofraje (număr de cofraje metalice plane, accesorii, piese de rezervă etc.);

- eşalonarea folosirii zilnice a cofrajelor şi accesoriilor;

- utilajele necesare (macarale, bene pentru beton, vibratoare etc.), număr, tipuri, caracteristici;

- formaţiile de lucru necesare şi gradul de calificare al acestora;


- graficul de livrare a betonului pentru pereţii tunaţi în cofraje metalice şi graficul de livrare sau de execuţie pe
şantier a elementelor prefabricate ale structurii (se va avea în vedere ca distanţele de la punctele de preparare şi
mijloacele de transport să fie alese în aşa fel încât să asigure punerea în operă a betonului înainte de începerea
prizei);

- modul de asigurare a încălzirii cofrajelor (dacă este necesar), inclusiv rezolvarea problemelor privind:
producerea, transportul, distribuţia la cofraje şi colectarea agentului încălzitor;

- organizarea punctului de lucru şi în mod special stabilirea locurilor de depozitare intermediară a cofrajelor,
pentru curăţire, ungere şi întreţinere.

b) Transportul la obiect al cofrajelor, cu mijloace adecvate de transport, de încărcare şi de descărcare.

c) Amenajarea platformelor de depozitare a cofrajelor, conform proiectului de organizare tehnologică.

d) Verificarea stării de funcţionare a cofrajelor şi a accesoriilor, în vederea începerii execuţiei pereţilor. Se va


urmări cu atenţie în special calitatea feţei cofrante şi existenţa tuturor dispozitivelor de asamblare. Faţa cofrantă
şi filetele dispozitivelor cu şurub vor fi unse corespunzător.

e) Realizarea la cotele de proiect, a părţii de construcţie pe care începe montarea cofrajelor.

f) Formaţiile de lucru având calificarea şi numărul de muncitori conform proiectului de organizare tehnologică.
Muncitorii vor fi instruiţi special pentru acest gen de lucrări.

[top]

6. MONTAREA COFRAJELOR

6.1. Montarea cofrajelor se va face în conformitate cu proiectul de organizare tehnologică pentru obiectul
respectiv, întocmit fie de către proiectantul cofrajului, fie de către compartimentul tehnologic al unităţii executante.

6.2. Cofrajele se vor putea monta în tot timpul anului, cu excepţia perioadelor cu temperaturi exterioare sub –10 0
C. Pentru lucrul în timpul nopţii se va sigura iluminarea corespunzătoare a punctelor de lucru.

6.3. La montarea cofrajelor se vor avea în vedere următoarelor:

a) Înaintea fiecărei etape de montaj se va asigura curăţirea zonei pe care se vor aşeza cofrajele şi în special a
zonei peste care se toarnă beton.

b) La pereţii de capăt, la cei de la casa scării, sau la cei din apropierea unor goluri funcţionale în planşeu, se vor
monta în prealabil podini de susţinere, special concepute în acest scop.

c) Se va acorda o atenţie deosebită trasării pe fundaţii sau planşee a poziţiei în plan a pereţilor (abateri limită ±5
mm faţă de linia teoretică), precum şi verificării cotelor de nivel ale suprafeţei de rezemare la montaj a cofrajelor
(abateri limită ±5 mm faţă de cota din proiect)

d) Se va urmări ca partea superioară a cofrajelor să aibă nivelul din proiect (abateri limită ±5 mm), deoarece
acest nivel condiţionează pozarea corectă a planşeelor şi a faţadelor prefabricate.

e) La montarea panourilor de cofraj pe prima dintre feţele fiecărui perete, abaterile faţă de poziţia trasată nu vor fi
mai mari de ±5 mm.

f) Abaterea limită a poziţiei cofrajului faţă de planul vertical ce trece prin linia de bază va fi ±1/600 din înălţimea
cofrajului , dar nu mai mult de ±5 mm.

g) Primelor dintre panourile de cofraj care se montează în cadrul fiecărui perete, li se va asigura stabilitatea la
vânt conform prevederilor din proiectul de cofraje şi din indicaţiile de folosire a acestora.

h) Pentru prinderea elementelor de instalaţii, a pieselor înglobate, a ramelor pentru goluri în pereţi, pot fi
practicate găuri în faţa cofrantă, cu diametrul maxim de 5 mm, prin care să se facă fixarea cu şuruburi sau
legături cu sârmă. La cofrajele încălzitoare se va urmări ca aceste găuri să nu perforeze registrele de încălzire.
i) La închiderea cofrajelor, efectuată după montarea armăturilor şi a tuturor elementelor înglobate, se va da o
atenţie deosebită următoarelor:

- menţinerea poziţiei din proiect, în ceea ce priveşte alinierea şi verticalitatea;

- verificarea existenţei şi fixării corespunzătoare a tuturor elementelor de legătură ale cofrajelor montate faţă în
faţă (numărul, poziţia, starea de uzură, distanţa de strângere etc.);

- verificarea etanşeităţii suprafeţei cofrate (între panourile modulare, între cofraje şi elementele de completare
sau de închidere etc.).

j) În scopul evitării cumulării abaterilor, în cadrul fiecărei etape de montaj a cofrajelor, se vor face verificări ale
poziţiei reciproce a acestora (atât la partea inferioară cât şi la partea superioară a cofrajelor). Abaterile limită la
dimensiunea liberă (lumina) între cofrajele pereţilor pe care va rezema aceeaşi placă sau grindă prefabricată vor
fi de ±10 mm. Pentru restul dimensiunilor, abaterile şi toleranţele se vor înscrie în prevederile “Normativului
pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” C 140-71, anexa XXI.

Montarea armăturilor

6.4. La montarea armăturilor din pereţii realizaţi în cofraje plane metalice se va ţine seama şi de următoarele
cerinţe specifice:

- pentru scurtarea ciclului tehnologic armăturile vor fi preasamblate sub formă de plase sudate sau carcase
prefabricate;

- înălţimea barelor verticale va fi corespunzătoare unui nivel de turnare;

- se recomandă ca montarea armăturilor să se realizeze având cofrajul peretelui montat pe o parte;

- barele de armătură ce se vor rabate din planul peretelui după decofrare se vor menţine în poziţia din proiect la
turnarea betonului, prin folosirea accesoriilor speciale indicate în proiectul cofrajelor.

[top]

7. PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI

7.1. Pentru punerea în operă a betonului turnat în pereţi se vor respecta prevederile “Normativului pentru
executarea lucrărilor de beton şi beton armat” indicativ C 140-71, capitolul 5.

7.2. Înainte de începerea turnării, se va verifica realizarea următoarelor prevederi ale instrucţiunilor de folosire a
cofrajelor respective şi ale proiectului de organizare tehnologică:

a) Amenajarea unor podini de lucru având dimensiuni şi poziţie corespunzătoare pentru muncitorii betonişti.
Lăţimea minimă va fi de 60 cm în cazul podinelor montate pe o singură parte a peretelui şi de 2x50=100 cm, în
cazul podinilor montate pe ambele părţi ale peretelui, la partea superioară a cofrajelor (cu condiţia ca armăturile
ce ies din peretele turnat să nu depăşească nivelul superior al cofrajelor cu mai mult de 80 cm).

Podinile de lucru vor fi prevăzute cu parapet de protecţie şi apărătoare la partea inferioară.

b) Asigurarea numărului necesar şi a stării de funcţionare a mijloacelor pentru transportul betonului


(autoagitatoare, autobasculante cu bene speciale), care să asigure păstrarea caracteristicilor betonului.

c) Asigurarea numărului necesar şi verificarea stării de funcţionare a mijloacelor corespunzătoare de turnare


(pompe de beton, bene speciale etc.) şi de compactare a betonului (vibratoare).

7.3. Înainte de începerea turnării betonului şi în timpul acesteia se vor verifica atent cofrajele, pentru a nu se
produce deformaţii peste cele admisibile, cedarea elementelor de strângere etc. Atunci când se observă
defecţiuni se opreşte turnarea.

7.4. Regimul de turnare şi vibrare a betonului va fi stabilit ţinându-se seama de următoarele:


- eventualele prevederi în acest sens ale instrucţiunilor de folosire a cofrajelor (viteza limită de turnare
corespunzătoare presiunii betonului proaspăt luată în considerare la calculul cofrajuelor);

- caracteristicile pereţilor turnaţi (grosimea peretelui, desimea armăturilor, poziţia şi mărilmea elementelor
înglobate şi a golurilor în pereţi etc.);

- caracteristicile betonului folosit (lucrabilitate, natura agregatelor, conţinutul de adaosuri plastifiate etc.)

- caracteristicile vibratoarelor folosite (raza de acţiune, diametrul buteliei, frecvenţa şi energia vibraţiilor etc.).

Se recomandă şi efectuarea unor verificări prealabile pe modele la scară naturală. Se interzice compactarea
betonului prin baterea în cofraje, întrucât aceasta provoacă deformări remanente ale cofrajelor, greu de remediat.

7.5. Pentru temperaturi medii mai mari de +10oC, durata de menţinere în cofraj a betonului va fi de cel puţin 12
ore, condiţionată de obţinerea unei rezistenţe minime de 15 daN/cm 2. Se recomandă ca această rezistenţă să fie
verificată prin încercări prealabile, pe probe de beton realizate în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi materiale ca şi
cele care vor fi utilizate în lucrare.

7.6. În perioadele cu temperaturi medii sub + 10oC, în afara măsurilor prescrise în anexa XIV-A a normativului C
140-71, se vor lua următoarele măsuri specifice:

- izolarea termică a cofrajelor faţă de exterior, pentru a nu permite pierderea căldurii betonului;

- încălzirea betonului astfel încât temperatura acestuia la introducerea în cofraj să fie 40...50 oC;

- tratarea termică a betonului, prin utilizarea unor cofraje încălzitoare, sau încălzirea cu alte mijloace a spaţiului
dintre faţa cofrantă şi izolaţia termică, montată în exteriorul cofrajului.

- decofrarea se va face numai atunci când betonul a atins rezistenţa de 50 daN/cm 2, în aşa fel încât acesta să nu
mai fie periclitat de îngheţ (respectarea acestei prevederi se va determina prin încercări);

- în cazul în care temperaturile ating –10oC, cu tendinţă de scădere, lucrările de betonare nu se vor începe.

Executantul va putea aplica numai unele dintre aceste măsuri specifice în cazurile când temperatura exterioară
este cuprinsă în intervalul 0oC şi 10oC şi este evidentă tendinţa de încălzire a mediului exterior.

7.7. Rosturile de lucru tehnologice la turnarea betonului vor fi prevăzute în proiectul de organizare tehnologică al
obiectului. La stabilirea poziţiei rosturilor tehnologice de lucru se va ţine seama de următoarele:

- tipul de cofraje folosit (cofraje “universale” sau cofraje “specifice” pentru o anumită construcţie);

- mărimea setului de cofraje;

- mărimea solicitărilor pereţilor în zona de întrerupere;

- poziţia golurilor de uşi şi ferestre;

- volumul de beton ce poate fi turnat pe durata unei etape de lucru.

Pentru întreruperile de turnare accidentale datorate unor cauze neprevăzute în proiectul de organizare
tehnologică (întreruperi în livrarea betonului, în funcţionarea macaralei, condiţii meteorologice improprii lucrului
etc.), se vor respecta prevedrile din “Normativului pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” C 140-71
privind rosturile de lucru. Se recomandă ca rosturile de lucru să fie plasate în zonele cu secţiune minimă ale
pereţilor, pentru a uşura operaţiile de întrerupere şi tratarea feţei betonului la reluarea turnării.

[top]

8. DEMONTAREA COFRAJELOR

8.1. Demontarea panourilor se va face în general în ordinea inversă a operaţiunilor de la montare, respectându-
se întocmaiindicaţiile proiectului de organizare tehnologică, pentru obiectul respectiv.
8.2. La decofrare se vor avea în vedere, în mod special, următoarele aspecte:

a) Desfacerea elementelor de legătură dintre cofrajele montate faţă în faţă, se va face numai după degajarea
cofrajelor. prin demontarea tuturor pieselor de fixare a elementelor înglobate în beton şi a elementelor de
completare, din zonele de îmbinare a cofrajelor.

b) Desprinderea cofrajelor de suprafaţa de beton turnată, se va produce prin “deslipire în pană”, datorită acţiunii
greutăţii cofrajului la desfacerea elementelor de legătură între panourile montate faţă în faţă şi acţionarea
dispozitivelor de reglare a verticalităţii panourilor.

Operaţiunea va fi supravegheată îndeaproape, pentru a se evita deformările cofrajelor, sau ruperi ale betonului,
datorită desfacerii elementelor de strângere înaintea degajării totale a cofrajelor.

Se va evita forţarea deslipirii cofrajelor de peretele din beton cu dispozitive care pot să afecteze calitatea
peretelui, sau să producă deformaţii ale cofrajelor.

c) La demontarea panourilor de cofraj aşezate pe podini speciale la pereţii de capăt, cei de la casa scării, sau din
apropierea unor goluri funcţionale în planşeu, panoul de cofraj va fi prins în cârligul macaralei înainte de
desfacerea elementelor de strângere şi se va menţine astfel până la transportul şi depozitarea în zona de curăţire
şi ungere.

d) În timpul ridicării panourilor de cofraj va trebui ca macaraua să lucreze cu viteză mică şi să se asigure
ghidarea cofrajelor, cu mijloace corespunzătoare, în aşa fel încât să nu lovească pereţii turnaţi.

[top]

9. MANIPULAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA COFRAJELOR

9.1. Cofrajele vor fi manipulate numai cu ajutorul dispozitivelor de ridicare adecvate, prevăzute în proiect.

De asemenea, locurile de agăţare vor fi cele indicate în proiect.

Starea de funcţionare a dispozitivelor de ridicare şi a pieselor de agăţare ale cofrajelor va fi verificată perioadic,
de către un cadru tehnic competent.

9.2. Tipul şi caracteristicile macaralelor utilizate, precum şi amenajarea căilor de rulare, vor corespunde
indicaţiilor din proiect.

9.3. Înaintea fiecărei operaţii de ridicare, se va verifica degajarea cofrajelor de obiectelor înconjurătoare.

În cazul lucrului pe timp friguros, se va verifica dacă nu s-a format un strat de gheaţă între cofraj şi obiectele
înconjurătoare, în aşa fel încât, la ridicare să fie depăşită capacitatea macaralei.

9.4. Se recomandă ca, pe timpul transportului cofrajelor între zonele de montaj şi cele de curăţire şi ungere,
elementele auxiliare mărunte (şuruburi, pene, elemente de legătură etc.) să fie transportate în lăzi.

9.5. Elementele de completare de la îmbinările cofrajelor metalice se vor manipula conform indicaţiilor din
proiectul de organizare tehnologică. Se recomandă manipularea cu macaraua a mai multor elemente deodată.

9.6. Transportul cofrajelor de la un obiect la altul se va asigura cu mijloace adecvate, respectându-se aceleaşi
indicaţii ca şi la pct. 4.6.

9.7. Depozitarea cofrajelor se va face numai pe suprafeţe orizontale (pantă maximă 5%) şi rigide. Cofrajele vor fi
asigurate împotriva răsturnării (datorită acţiunii vântului, înclinării suportului, lovire etc.) prin mijloace adecvate
prevăzute în instrucţiunile de folosire.

[top]

10. ÎNTRETINEREA SI REFOLOSIREA COFRAJELOR


10.1. Pentru o bună întreţinere a cofrajelor se vor asigura, în mod deosebit, următoarele:

a) Se vor respecta instrucţiunile privind folosirea corectă a cofrajelor.

b) Imediat după fiecare folosire atât faţa cofrantă cât şi celelalte părţi ale cofrajelor vor fi curăţate de resturile de
beton.

c) Faţa cofrantă se va unge după fiecare folosire cu emulsie parafinoasă, sau alte soluţii similare, care vor trebui
să asigure următoarele:

- reducerea aderenţei dintre beton şi cofraje, în aşa fel încât desprinderea cofrajelor de pe suprafeţele de beton
turnate să se realizeze cu uşurinţă;

- să nu producă pătarea pereţilor de beton;

- să permită o bună aderenţă a finisajelor pe pereţi.

Când se folosesc soluţii speciale, frecvenţa ungerii va fi cea indicată pentru aceste produse.

d) Filetele şuruburilor care sunt acţionate la fiecare ciclu de turnare, se vor unge cu vaselină la fiecare trei folosiri
şi cel puţin o dată pe săptămână.

e) Orice defecţiune care a fost observată la cofraje (deformări, ruperi de cordoane de sudură etc.) va fi remediată
imediat.

f) Revizuirile periodice ale cofrajelor se vor efectua la termenele prevăzute în instrucţiunile de folosire pentru
tipurile respective de cofraje. Se recomandă ca revizuirile să fie făcute, pe cât posibil, în perioadele din an în care
cofrajele sunt mai puţin solicitate (iarna). Setul de cofraje va fi examinat cu atenţie, piesă cu piesă şi în special
cele mai solicitate (urechi de agăţare, dispozitive de reglare a verticalităţii, elemente de strângere, feţele cofrante
ale panourilor de cofraj etc.).

Refolosirea cofrajelor

10.3. Ritmul de reutilizare al cofrajelor metalice este unul dintre principalele elemente care asigură folosirea
eficientă a acestora. Se recomandă în mod special ca lucrările să fie organizate în aşa fel încât să se asigure o
refolosire la fiecare 24 ore.

10.4. Numărul total de refolosiri este funcţie de modul de alcătuire, de robusteţea şi rigiditatea cofrajului. În
scopul unei folosiri raţionale şi eficiente a cofrajelor este necesar să li se asigure cofrajelor metalice între
200...100 refolosiri, astfel încât prin numărul de refolosiri prevăzut şi realizat consumul (pierderea) de metal să
rezulte de cel puţin 0,400 kg/m2 de suprafaţă cofrată.

[top]

11. TRATAREA ULTERIOARA A PERETILOR COFRATI

11.1. Toate operaţiunile de corectare şi remediere a micilor defecţiuni ale pereţilor se vor efectua imediat după
decofrare. Conducătorul tehnic al lucrării va examina cu atenţie pereţii decofraţi şi va dispune realizarea cu
maximă urgenţă a următoarelor operaţiuni:

- îndepărtarea bavurilor;

- degajarea pieselor înglobate;

- extragerea cofrajelor pentru goluri în pereţi şi eventual a distanţierilor;

- corectarea defecţiunilor de turnare, prin metode şi mijloace corespunzătoare;

- corectarea suprafeţelor de rezemare a elementelor prefabricate;


- rabaterea şi fasonarea, conform proiectului, a barelor de armătură de la îmbinările pereţilor turnaţi în etape
succesive.

11.2. La realizarea ulterioară a celorlalte elemente ale structurii se vor evita: lovirea, stropirea cu mortar de
ciment, sau pătarea cu diverse substanţe a pereţilor turnaţi.

11.3. Pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire şi pentru a se reduce deformaţiile pereţilor, având în
vedere şi decofrarea timpurie a acestora, se va asigura menţinerea umidităţii betonului în primele zile după
turnare, prin stropirea periodică cu apă a suprafeţelor libere, mai ales în perioadele călduroase uscate.

Stropirea cu apă se va efectua în conformitate cu prevederile normativului C 140-71, paragraful 5.55.

Condiţii de încărcare ulterioară a pereţilor

11.4. Încărcarea pereţilor din beton monolit turnat în cofraje metalice, cu sarcinile provenite din planşee şi alte
elemente ale structurii, este permisă numai atunci când betonul din pereţi a atins rezistenţa indicată prin proiect
pentru începerea încărcării, dar nu mai puţin de 50 daN/cm2; această rezistenţă va fi verificată prin încercări
prealabile pe cuburi de control.

[top]

12. TEHNICA SECURITATII MUNCII

12.1. La execuţia pereţilor din beton monolit turnat în cofraje metalice plane, se vor respecta cu stricteţe
prevederile din “Norme republicane de protecţie a muncii” aprobate cu ordinul MSPS şi MSPS nr. 182/1966-
702/1966.

12.2. În afara măsurilor de protecţia muncii, caracteristice lucrului pe şantierele de construcţii, la executarea
lucrărilor de montare şi demontare a cofrajelor metalice şi turnare a betonului, se vor respecta şi următoarele
dispoziţii specifice procesului de lucru.:

a) Toate mecanismele şi dispozitivele de ridicare şi de fixare provizorie vor fi supuse la verificări periodice.

b) Toate locurile periculoase de pe şantier vor fi marcate prin placarde.

c) Pentru lucrul în timpul nopţii se va asigura iluminarea întregului loc de muncă cu lumină artificială de 50...100
lucşi, astfel încât muncitorii să nu execute lucrări, sau să se deplaseze în zone întunecate.

d) După realizarea primului nivel (al parterului), pe conturul clădirii şi al golurilor de la casa scării se vor monta
parapete de protecţie, de inventar.

e) În acelaşi sector de lucru, executarea diferitelor categorii de lucrări, concomitent cu lucrările de montare a
cofrajelor metalice se va admite sub protecţia a două planşee.

f) Pentru montarea panourilor vor fi admişi numai muncitorii care au calificarea necesară şi care au urmat
instructajul respectiv.

g) Se va interzice accesul persoanelor străine în zona de lucru a montatorilor.

h) Montarea cofrajelor va fi permisă numai în prezenţa şefului formaţiei de lucru, sau a înlocuitorului acestuia,
care este obligat să observe ca lucrătorii în subordine să folosească scule în bună stare şi dispozitive de
siguranţă.

i) Muncitorii vor fi echipaţi individual cu mănuşi, căşti, centuri de siguranţă şi cu toate sculele necesare funcţiei
deţinute în formaţia de lucru.

j) Pentru montarea cofrajelor pereţilor de la capetele clădirii, de la casa scării şi din dreptul unor goluri funcţionale
din planşee se vor folosi, în mod, podini de susţinere proiectate special pentru acest scop.

k) Toate platformele şi pasarelele de circulaţie vor fi prevăzute cu podini continue, din dulapi de lemn, cu
grosimea de minimum 38 mm, precum şi cu balustrade de protecţie.
l) Se interzice prezenţa personalului pe cofraje, sau sub acestea, în timpul manevrelor de ridicare, transport şi
aşezare, precum şi în timpul operaţiei de desprindere a cofrajelormetalice de peretele de beton, la decofrare.

m) Depozitarea panourilor se va face numai pe platforme rigide şi cu o înclinare de maximum 5%.

n) Lucrările de montare a cofrajelor de vor întrerupe pe timp cu vânt puternic (continuu, sau în rafale), viscol, sau
ceaţă deasă.

o) Panourile de cofraj montate pe prima din feţele fiecărui perete, în aşteptarea cofrajului de pe cea de a doua
faţă a peretelui , vor fi asigurate împotriva răsturnării, prin mijloacele speciale prevăzute în instrucţiunile de
folosire ale fiecărui tip de cofraje.

[top]

13. DISPOZITII FINALE

Respectarea prevederilor prezentului normativ referitoare la măsurile de tehnica securităţii muncii şi la sigurarea
stabilităţii la vânt este obligatorie şi pentru cofrajele realizate anterior intrării în vigoare a normativului.

În acest scop, toate cofrajele plane de dimensiuni mari pentru pereţi de beton, se vor verifica, înainte de folosire,
din punct de vedere al respectării prevederilor de la punctele 3.7; 3.9; 7.2 şi 12.2 ale normativului, modificându-
se corespunzător cofrajele care nu respectă aceste prevederi.

[top]

S-ar putea să vă placă și