Sunteți pe pagina 1din 122

CAIET - ASANAREA CLĂDIRILOR ATACATE

DE IGRASIE

SCURTĂ DESCRIERE
Pentru asanarea clădirilor atacate de igrasie, se poate folosi materialul
Biosal antiigrasie. Acesta a fost dezvoltat pentru ruperea capilarităŃii pereŃilor,
unde se manifestă igrasia. Folosirea substanŃei pentru formarea unui strat
izolant este admisă ẟi este eficace numai în cazurile în care apa se ridică în
pereŃi (igrasia se manifestă cel mai puternic în zona pardoselii ẟi cantitatea ei
descreẟte în direcŃia tavanului).
CARACTERISTICI
Printre cele mai importante caracteristici ale produsului se numără:
- Produsul este uẟor de utilizat, fără a fi necesară o asistenŃă tehnică
permanentă pe timpul aplicării;
- Oferă o soluŃie permanentă pentru oprirea igrasiei verticale, fără a fi
necesară reînoirea stratului orizontal de rupere a capiarităŃii;
- Este un produs fără solvenŃi dăunători mediului înconjurător;
- Biosal antiigrasie este un sistem complex: umple porii astupând
astfel capilarităŃile peretelui ẟi face ca acesta să devină hidrofob. Mărind
unghiul de umezire între lichid ẟi porile pereŃilor oferă o siguranŃă maximă în
ceea ce priveẟte eficienŃa izolării.
APLICAłII TEHNICE
Prima fază de lucru la aplicarea acestui material este efectuarea
măsurătorilor pentru a stabili grosimea exactă a pereŃilor. În funcŃie de
grosimea acestora vor fi stabilite numărul găurilor care vor fi executate,
respectiv numărul floacoanelor ce vor fi introduse. Adâncimea găurii trebuie să
corespundă întotdeauna grosimii peretelui. ÎnălŃimea la care trebuie să fie
executat ẟirul de găuri este egală cu până la 50 cm grosime a peretelui cu
jumătatea acestei valori - de exemplu, grosimea peretelui 40 cm = înălŃime 20
cm - dar în nici un caz mai mică decât 10 cm. Dacă grosimea peretelui este de
51 cm sau mai mare, atunci valoarea înălŃimii se reduce la o treime a grosimii
peretelui. Unghiul de găurire depinde de grosimea peretelui. În cazul pereŃilor
cu o grosime de până la 50 cm unghiul de găurire va fi de 45 grade, iar în cazul
pereŃilor cu o grosime mai mare de 50 cm, unghiul se micẟorează la 30 grade.
Înainte de introducerea flacoanelor în găurile forate, trebuie să se asigure
că zidăria care urmează a fi asanată este tencuită. Dacă nu există tencuială pe
perete, atunci acesta trebuie acoperit cu tencuială provizorie pentru a elimina
posibilitatea de scurgere a materialului la rosturi sau la eventualele găuri în zidărie.
După scurgerea materialului din flacoane, peste cca. 4 săptămâni puteŃi astupa
găurile cu mortar de ciment. Tencuiala veche infestată cu săruri trebuie
să fie neapărat îndepărtată ẟi din rosturi. După aceasta puteŃi să aplicaŃi
tencuiala de asanare care va lăsa peretele să respire ẟi în acest fel să se usuce.

SFATURI ẞI RECOMANDĂRI
Produsul este adecvat pentru pereŃi din cărămidă, din piatră brută ẟi de
beton. Preluarea se poate face atât dinspre interior, cât ẟi dinspre exterior. Prin
folosirea acestui material, avem avantajul că nu influienŃăm în mod negativ
structura clădirii, contrar modalităŃilor vechi încă des utilizate. Din acest motiv
este folosit de ani de zile la hidroizolarea clădirilor vechi, la monumente istorice,
biserici, la care trebuie acordat o atenŃie specială asupra structurii acestuia.
Datorită materialelor biodegradabile din care este produs Biosal
Antiigrasie, nu prezintă pericol asupra sănătăŃii personalului pe timpul aplicării
acestuia, respectiv nu dăunează mediului înconjurător.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - BETOANE ARMATE
1. GENERALITĂłI
Caietul de sarcini prezent se referă la lucrări de betoane armate turnate monolit la
faŃa locului. Ca elemente din beton armat fundare, de dimensiunile ẟi rolul lor în structură,
putem avea:
- fundaŃii armate de tip pahar, obelisc, cuzineŃi
- grinzi de fundaŃii
- stâlpi
- diafragme
- plăci ẟi scări
- elemente liniare: grinzi, centuri, buiandrugi
- cămine de vizitare
- rezervoare armate
Nu fac obiectul prezentelor instrucŃiuni construcŃiile speciale: rezervoare
precomprimate, pânze subŃiri, arce poduri, castele de apă, etc.

2. MATERIALE
- Betonul folosit la elemente armate este de clasa Bc10, Bc15, Bc 20 ẟi mai rar Bc
22,5. Clasa betonului este indicată pe fiecare plan ẟă de execuŃie. Betonul pus în operă va
respecta condiŃiile de calitate cerute de normativul C140-86, atât în ceea ce prive ẟte
compoziŃia, modul de punere în operă cât ẟi încercările cerute prin anexele la normativ.
- Armăturile vor fi din OB 37, PC 52, PC 60 sau plase sudate din STNB. În plan ẟele
de execuŃie sunt indicate diametrele, modul de dispunere ẟi calitatea de oŃel folosit pentru
fiecare armătură.
- Cofrajele pot fi: din scândură, placaj sau metalice ẟi se execută conform fi ẟei
tehnologice de către executant.
Toate materialele ce se pun în operă trebuie să respecte condiŃiile de calitate cerute
prin normativul C140-86 precum ẟi a celor prevăzute în anexa I 1 din acela ẟi normativ.

3. LIVRARE ẞI TRANSPORT
Betonul se prepară fie în staŃii centralizate fie direct la ẟantier, pe bază de reŃete
întocmite de laboratoare atestate, cu agregate sortate.
Materialele componente vor respecta prevederile capitolelor 4 ẟi 5 din C140-86.
Transportul betonului se va face conform cap.5.28 - 5.31 din C140-86.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
Elementele din beton armat vor respecta dimensiunile, axările, poziŃia în structură,
prevăzute în planẟele de execuŃie precum ẟi fi ẟa tehnologică pentru betonare, întocmită de
către constructor.
După executarea cofrajelor ẟi montarea armăturilor se va face verificarea acestora,
cu care ocazie, se încheie procese-verbale între executant ẟi beneificiar, care se ata ẟează la
cartea construcŃiei. Se poate trece la turnarea betonului în elementele de structură, cu
respectarea regulilor de betonare, precum ẟi a rosturilor de turnare (dacă este cazul)
prevăzute în C140-86 cap.6.
După turnare betonul se tratează pentru asigurarea condiŃiilor favorabile de întărire
conf.C140, cap.6.40 - 6.45 ẟi Normativ C16-84 (lucrul pe timp friguros).
Decofrarea se face după prevederile cap. 6.46 - 6.55.
După decofrare se încheie proces-verbal pentru aspectul betonului între constructor
ẟi beneficiar.
5. VERIFICAREA CALITĂłII EXECUłIEI LUCRĂRILOR
Se face în conformitate cu prevederile Normativului C140-86, cap.10 ẟi a
Normativului C56-85, caietele IV ẟi V.
Toate buletinele de calitate pentru materialele componente, încercările de laborator,
iar în final buletinul unic pe lucrare se anexează la cartea construcŃiei. Acestea vor constitui
baza încheierii procesului verbal de recepŃie a structurii între constructor, beneficiar ẟi
proiectant.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII


Lucrările de beton armat se execută pe baza fi ẟelor tehnologice întocmite de
constructor, care vor cuprinde ẟi măsuri de tehnica securităŃii muncii specifice lucrării, în
speŃă lucrări de: cofraje, susŃineri ẟi eẟafodaje, betonări.

Întocmit

ing. Liana Jurău


CAIET - BETON SIMPLU
1. GENERALITĂłI
Prin prezentele instrucŃiuni se indică principalele condiŃii cerute la execuŃia
lucrărilor din beton simplu. În general betoanele simple se execută la fundaŃiile
construcŃiilor, fie ca fundaŃii continue sub ziduri portante, fie ca blocuri sub stâlpi. Betonul
poate fi turnat direct în groapa de fundaŃie sau în cofraj. De asemenea, se mai pot folosi la
trotuare sau pardoseli nearmate.

2. MATERIALE
Betonul folosit este indicat în planẟele de execuŃie prin clasa de calitate. Pentru
condiŃii deosebite (nivel ridicat al apelor, ape agresive) în plan ẟele de execuŃie se indică ẟi
tipul cimentului, dozaj minim sau grad de impermeabilitate.
Betonul pus în operă va respecta condiŃiile de calitate cerute de Normativul NE012-
99, atât în ceea ce priveẟte compoziŃia cât ẟi modul de punere în operă, precum ẟi
încercările cerute prin anexele la normativ.

3. LIVRARE ẞI TRANSPORT
Betonul se va executa fie în staŃii centralizate fie direct la ẟantier, pe bază de reŃete
întocmite ẟi atestate; materialele componente vor respecta prevederile cap.4 ẟi 5 din NE012-
99.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
După executarea săpăturilor la cota din proiecte ẟi a verificării axelor construcŃiilor,
se va încheia, cu geotehnicianullucrării,un proces-verbal pentru natura terenului de fundare.
În mod obligatoriu, înaintea turnării betonului, se va încheia proces-verbal pentru faza
determinată, la care vor participa: executantul, beneficiarul, proiectantul lucrării ẟi InspecŃia
judeŃeană în construcŃii.
ExecuŃia se va face cu respectarea prevederilor din NE012-99 cap.1, 2, 6.
Protejarea betonului după turnare se va face în conformitate cu NE012-99, cap.6,
paragraf 6.40-6.45.
Abaterile dimensionale se vor încadra în cele prescrise în anexa III.1 din NE012-99.

5. VERIFICAREA CALITĂłII EXECUłIEI


Se face conform cap.17 din NE012-99.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII


Toate lucrările se vor executa pe baza unor fi ẟe tehnologice, întocmite de executant,
pentru fiecare etapă de execuŃie.
Se va urmări respectarea normelor de protecŃia muncii privind lucrările de săpături-
terasamente (Normativ C169-83), lucrări de cofraje ẟi betoane.

Întocmit
ing. Liana Jurău
SISTEM DE USCARE A CLĂDIRILOR CU IGRASIE

APARATUL AQUAPOL
Aparatul Aquapol este un aparat geomagnetic, o invenŃie a d-lui ing.
Wilhelm Mohorn din Austria (Europa Patent 0688383 1196) care se utilizează cu
succes de peste două decenii în multe Ńări din Europa (TUV CE Nr. P9892097
E01).
AQUA înseamnă apă, iar POL provine din prescurtarea cuvântului
POLARIZAłIE. Acest aparat, unic în felul său, acumulează anumite unde
electromagnetice naturale, care transformate ẟi redirijate spre pereŃi duce la
scăderea forŃei de adeziune dintre molecula de apă acumulată în capilarii zidului
ẟi molecula materialului de construcŃie silicatică. Astfel, în raza de acŃiune a
aparatului, aproape sferic, apa îẟi pierde proprietăŃile de "umezire". Datorită
forŃei gravitaŃionale începe coborârea treptată a apei spre sol. Inventatorul a
denumit această noŃiune nouă de fizică: GRAVOMAGNETOCINETICĂ
Aparatele AQUAPOL se fabrică în patru variante de capacităŃi, instalate
în carcase de aluminiu, sau de material plastic, cu aspect deosebit ẟi elegant
(diametru 27-55 cm, înălŃime 15-48 cm, masa 3-5 kg). CapacităŃile diferă atât
ca rază de acŃiune cât ẟi ca grosime de penetrare a zidurilor. Astfel, la
alegerea tipului aparatului se va Ńine cont de forma ẟi mărimea clădirii, cât ẟi
de grosimea cumulată a pereŃilor străpunse radial.

SISTEMUL AQUAPOL
Tehnologia Aquapol se poate utiliza la uscarea (asanarea) oricărei clădiri,
a căror ziduri sunt umede din cauza ascensiunii capilare a apei din sol, având
hidroizolaŃia orizontală deteriorată sau inexistentă. Practic se poate considera
că se reface hidroizolaŃia la nivelul terenului înconjurător.
Efectul aparatelor Aquapol este redus doar de perturbaŃiile
electromagnetice, naturale sau artificiale, din raza de absorbŃie a undelor
geomagnetice. Obligatoriu aceste zone se vor evita.
Aparatele se pot instala numai de speciali ẟti instruiŃi ẟi autorizaŃi de
inventator ẟi de producător. Se instalează suspendat de tavan, pe console sau
pe stâlpi de susŃinere, într-un loc central, dar ferit al clădirii, astfel că aparatul
"să vadă" ẟi cel mai îndepărtat colŃ de zid.
În funcŃie de mărimea construcŃiei ẟi de condiŃiile de amplasare, într-o
clădire pot fi instalate una sau mai multe aparate.
Aparatele Aquapol odată instalate, devin PARTE COMPONENTĂ A
CLĂDIRII, îndepărtarea lor duce la reapariŃia ascensiunii capilare a apei din sol.

GENERALITĂłI
Reabilitarea subsolurilor vechi ẟi în special cele umede, ridică în faŃa
inginerilor sarcini multiple. Datorită complexităŃii problemei, fenomenul de
umiditate trebuie tratat pornind de la procesele fizico-chimice de ascensiune
capilară a apei, difuziunea vaporilor de apă, temperaturi ẟi umidităŃi atmosferice,
termo ẟi hidroizolaŃii, etc. până la analiza întregului ansamblu de clădire, de la
terenul de fundare până la acoperiẟ.
În vederea asigurării unui subsol cu utilizare îndelungată, se impune
diagnostizarea ẟi expertizarea întregii clădiri, iar documentaŃia care se va
elabora în acest sens, va indica toate măsurile necesare de construcŃii ẟi
instalaŃii.
APARATUL AQUAPOL ÎN SUBSOLURI
Aparatul Aquapol, prin mecanismul său de acŃionare, este în măsură să
oprească ascensiunea capilară a apei din sol numai în cazul pereŃilor care sunt
doar în contact orizontal cu terenul de fundare.
În cazul zidurilor care sunt ẟi în contact vertical cu solul ẟi unde lipse ẟte
sau este deteriorată hidroizolaŃia verticală sistemul Aquapol, nu poate combate
umiditatea laterală cauzată de pânza freatică sau apa de pantă sub presiune.
În cazul în care întâlnim doar umiditatea naturală a terenului înconjurător
ẟi este asigurată îndepărtarea apei din precipitaŃii (trotuare de protecŃie,
canalizare pluvială, etc.), cu aparatele AQUAPOL sunt ẟanse mari pentru
asigurarea unei atmosfere uscate. În mod cert pereŃii nu se pot usca în
profunzime, ne mulŃumim doar cu uscarea feŃei interioare pe o adâncime de
5-10 cm. Astfel, umiditatea atmosferică din subsol se poate menŃine la
parametrii scăzuŃi.
În cazul în care se solicită spaŃiu complect uscat, se vor lua o serie de
măsuri constructive, cum ar fi: hidroizolaŃie verticală, drenaj eficient, în unele
cazuri ẟi termoizolaŃie, etc., iar pentru oprirea ascensiunii capilare a apei se va
instala parat AQUAPOL.
Pentru refacerea corespunzătoare a tencuielilor, finisajelor ẟi a pardoselii
se vor consulta instrucŃiunile tehnice elaborate în acest sens de S.C.
AQUAPOL ROMANIA S.A. (Caiet de sarcini).
Beneficiarilor de aparate AQUAPOL asigurăm garanŃii de uscare numai
pentru ziduri libere (fără contact vertical cu terenul), dar clădirile de referinŃă
demonstrează eficienŃa sistemului AQUAPOL ẟi în subsoluri.
CONDENSUL LA PEREłII SUBSOLULUI
La pereŃii subsolurilor mai apare o sursă de umiditate ẟi anume
CONDENSUL, un fenomen fizic complex, care în ansamblul lui nu poate fi
prezentat printr-o descriere sumară.
Pentru exemplificare: În perioadele cu temperaturi ridicate, prin
ventilaŃie naturală, aerul cald ajunge la pereŃii subsolului unde o parte din
umiditatea atmosferică se condensează sub formă de rouă. Această umezeală
duce la neutilizarea ẟi abandonarea subsolurilor, de ẟi în unele cazuri este
vorba de spaŃii foarte mari ẟi valoroase.
Acest fenomen nu poate fi combătut cu sistemul AQUAPOL, dar sunt alte
soluŃii tehnice prin care se poate rezolva ẟi această problemă. Speciali ẟtii
AQUAPOL sunt în măsură să ofere soluŃii tehnice necesare.
REABILITAREA CLĂDIRILOR CU IGRASIE
În procesul de reabilitare al clădirilor afectate de igrasie se vor respecta
următoarele etape:
• Diagnostizarea clădirii în vederea stabilirii gradului de umiditate ẟi a
poluării chimice cu săruri dizolvabile. La clădiri cu aria construită peste 150 mp,
obligatoriu se va întocmi expertiză tehnică de speciali ẟtii AQUAPOL
• Instalarea aparatelor AQUAPOL pentru oprirea ascensiunii capilare a
apei în vederea începerii procesului de uscare
• Schimbarea tencuielii ẟi a finisajelor compromise, cu materiale speciale
care contribuie la procesul de uscare ẟi asigură fiabilitate îndelungată.
În baza expertizei acumulate se garantează uscarea în profunzime a
zidurilor în termen de maxim 2 ani, la grosimi până la 50 cm ẟi max. 3 ani la
grosimi peste 50 cm. Prin perete uscat se înŃelege o structură zidită, care este
doar în contact orizontal cu solul ẟi are umiditatea masică "de echilibru" sub 3 %.
Măsurătorile de umiditate se realizează cu aparatură de precizie
specială. Pentru urmărirea precisă a procesului de uscare al pereŃilor,
prelevările de probe se realizează în secŃiunile cele mai defavorabile. Pentru
comparare, măsurătorile de control se repetă în acelea ẟi puncte.
Totuẟi sunt diverẟi factori chimici, fizici ẟi atmosferici care pot prelungi
timpul de uscare. De exemplu: poluarea chimică, E-smog, condensul, etc.
Aparatele AQUAPOL nu pot combate umezirile datorate defecŃiunilor
instalaŃiilor de apă-canal, infiltraŃiile în pereŃi de la acoperi ẟ, jgheaburi ẟi
burlane neetanẟe, sau sub presiune din pânza freatică.
InfecŃiile biologice (ciuperci, mucegai, alge) se tratează separat deoarece
sunt de natură organică, totuẟi practica demonstrează că prin uscarea pereŃilor
dispare ẟi mediul umed necesar dezvoltării lor, astfel ele se usucă.
În primele săptămâni după instalarea aparatului, umiditatea aerului din
încăperi revine la normal, dispare mirosul neplăcut produs de umiditate. Sărurile
care au fost dizolvate de apă în sol ẟi transportate prin ascensiune capilară,
datorită evaporării apei, sunt supuse fenomenului de recristalizare. Acest proces
chimic se produce cu mărire de volum, de 8-10 % ẟi are loc în toată tencuiala
veche sub limita de umezire, în care se acumulează. Tencuiala ẟi zugrăveala
veche compromisă, se va îndepărta după cca. 4-6 luni, astfel se elimină o parte
importantă a sărurilor higroscopice. Pentru refacerea corespunzătoare a
tencuielilor ẟi finisajelor, cât ẟi pentru alte lucrări de construcŃii (de exemplu:
pardoseală, trotuar, reabilitare subsol, etc.) beneficiarilor de aparate AQUAPOL, se
asigură gratuit instrucŃiunile tehnice necesare (Caiet de sarcini).

Întocmit
arh. Dalya Coloman
ZIDURI DIN CĂRĂMIDĂ PRESATĂ ẞI BLOCURI
CERAMICE CU GOLURI VERTICALE
1. PREVEDERI GENERALE
Prevederile cuprinse în prezentul caiet se aplică la cărămizi pline ẟi la cărămizi ẟi
blocuri ceramice cu goluri verticale.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
2.1. Cărămizi pline STAS 457 - 80 (240×115×88)
2.2. Cărămizi ẟi blocuri ceramice cu goluri verticale STAS 5185/2 (290×140×88).
2.3. Mortarele folosite la executarea zidăriei trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice
prevăzute în STAS 1550 - 85.
2.4. Mărcile cărămizilor ẟi ale blocurilor ceramice sunt stabilite în funcŃie de înălŃimea
clădirilor ẟi în funcŃie de gradul de protecŃie antiseismică a construcŃiei. Marca cărămizi 75. Marca
mortar 25.
2.5. Tipurile ẟi mărcile de armătură ce se vor utiliza la armarea zidăriei vor fi următoarele :
- pentru armături de rezistenŃă : oŃel beton OB 37 ẟi PC 52 conform STAS 438/1 -80.
- pentru armături constructive : oŃel beton OB 37 ẟi OB 30 conform STAS 438/1 -80.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


3.1. RecepŃia cărămizilor cu găuri verticale precum ẟi cele presate pline se face conform
STAS 456/57.
3.2 Clasele de cărămizi, calităŃile acestora, transportul, depozitarea, precum ẟi protejarea
faŃă de intemperii se găsesc în colecŃia de STAS-uri - Materiale de construcŃii VOL. 1 ed. 1964
(STAS 5185/59, 457/57).

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
ALCĂTUIREA ẞI ANCORAREA ELEMENTELOR NESTRUCTURALE

Executarea elementelor nestructurale, a rigidizărilor, dispozitivelor de rezemare ẟi ancorare


ale acestora se va face urmărind :
- evitarea deteriorărilor ẟi eventualelor cedări ale elementelor nestructurale care ar putea
periclita vieŃi omeneẟti sau degrada elemente ale structurii de rezistenŃă.
4.1. Aticele ẟi frontoanele de zidărie vor avea grosimea minimum 1/2 cărămidă.
4.2. Aticele ẟi frontoanele se vor rigidiza cu stâlpiẟori ẟi centuri continue din beton armat
prevăzute la partea lor superioară.

SUBANSAMBLURI AẞEZATE PE CONSTRUCłII

4.3. ẞarpantele pe scaune se vor ancora în centurile din beton armat la nivelul ultimului
planẟeu al clădirilor. În cazurile împingerii orizontale, zidurile respective vor fi rigidizate ẟi ancorate în
centurile utltimului planẟeu prin centuri ẟi stâlpiẟori din beton armat.
PereŃii despărŃitori
4.4. PereŃiii despărŃitori executaŃi din zidărie se vor fixa la partea inferioară în pardoseală,
prin executarea pardoselilor după cea a pereŃilor ẟi la cea superioară prin împănarea cu mortar de
ciment faŃă de planẟeele superioare.
4.5. PereŃii despărŃitori se vor rigidiza pe direcŃie perpendiculară planului lor prin :
- solidarizarea lor cu pereŃii structurali prin Ńesere sau ancorare cu bare de oŃel beton f
6/60 cm pe înălŃime, în rosturile orizontale;
- prevederea de elemente din beton armat -stâlpiẟorii din beton armat legăŃi de zidurile
respective cu bare orizontale din oŃel beton de 6/60 cm plasate în rosturi ;
- solidarizarea prin Ńesere - cu pereŃi despărŃitori perpendiculari ce vor avea lungimea
până la primul gol minimum 1/5 din ẟnălŃimea peretelui respectiv.
Sporirea rigidităŃii pereŃilor despărŃitori se poate obŃine ẟi prin armarea lor cu bare de
oŃel beton f 6 mm, sau sârmă f 4-3 mm plasate în rosturile orizontale la distanŃe de 4 asize.
4.6. HidroizolaŃii orizontale sub pereŃi
Împiedicarea migrării umidităŃii prin capilaritate în pereŃii structurali din zidărie portantă (de
exemplu din elementele infrastructurii) se va realiza prin prevederea de hidroizolaŃii orizontale rigide
executate cu mortar de ciment cu adaosuri impermeabilizatoare. HidroizolaŃiile rigide vor asigura o
legătură între peretele structural ẟi elementul de care acesta trebuie hidroizolat cel puŃin la fel de
rezistent cu un rost orizontal curent al zidăriei.
HidroizolaŃiile rigide se vor executa în mai multe straturi în conformitate cu prescripŃiile de
specialitate.
În cazul pereŃilor structurali se pot utiliza pentru izolarea pe orizontală ẟi soluŃiile curente
de hidroizolaŃii.

TEHNOLOGIA DE EXECUłIE A ZIDĂRIILOR

4.7. Cărămizile, înainte de punerea lor în lucru se vor uda bine cu apă.
4.8. La zidăria din cărămizi pline ẟi cu goluri verticale, rosturile orizontale ẟi verticale vor fi
bine umplute cu mortar dar lăsându-se neumplute pe o adâncimea de 1...1,5 cm de la faŃa exterioară
a zidului.
4.9. Orizontalitatea rândurilor de cărămizi sau blocuri se obŃine utilizând rigle de lemn sau
metal gradate la intervale egale cu înălŃimea rândurilor de zidărie. Riglele se fixează la colŃurile
zidăriei. Verificarea orizontalităŃii se va face cu o sfoară de trasat bine întinsă între aceste rigle.
4.10. Întreruperea execuŃiei zidăriei se face în trepte, fiind interzisă întreruperea cu strepi.
4.11. Legăturile între ziduri, la colŃuri, intersecŃii ẟi ramificaŃii se fac alternativ funcŃie de
tipul de cărămizi ẟi blocuri ceramice utilizate ẟi anume:primul rând de cărămizi se face continuu la
unul din ziduri ẟi se întrerupe la cel de al doiilea în dreptul intersecŃiei. Rândul al doilea de la cel de
al doilea zid se face continuu, întrerupând pe cel de la primul zid ẟ.a.m.d.
Tăierea cărămizilor pline sau cu goluri verticale necesare pentru realizarea legăturilor la
colŃuri, intersecŃii, ramificaŃii etc. se va face cu ajutorul ciocanului de zidărie bine ascuŃit sau cu o
unealtă electrică cu disc abraziv. La zidăria din blocuri cu goluri orizontale, se folosesc jumătăŃi de
blocuri care se livrează odată cu cele întregi sau cărămizi cu goluri verticale. Se interzice tăierea
blocurilor cu ciocanul.
4.12. La executarea zidăriei armate, se va acorda o atenŃie deosebită poziŃionării corecte a
barelor de armătură ẟi realizării grosimii necesare a mortarului de acoperire a armăturii în rosturile
orizontale.
4.13. La zidurile cu grosimea de cel puŃin o cărămidă, se vor zidi de o parte ẟi de alta a
golului câte 3 ghermele la fiecare gol de uẟă ẟi câte 2 ghermele la fiecare gol de fereastră.
Ghermelele din lemn vor fi împregnate cu carbolineum sau cufundate de 2...3 ori într-o baie de bitum
fierbinte.
4.14. Rosturile zidăriei coẟurilor se vor Ńese la fiecare rând ẟi vor fi complet umplute
folosidnu-se mortar de aceeaẟi marcă ca la zidăria pereŃilor.
4.15. CondiŃiile de calitate ẟi verificarea calităŃii lucrărilor de zidărie de cărămidă sunt cele
arătate în STAS 10109/1-82 ẟi în "Normativ pentru verificarea calităŃii lucrărilor de construcŃii ẟi de
instalaŃii aferente" indicativ C 56 -85.
4.16. La executarea lucrărilor pe timp friguros se vor lua măsurile prevăzute în "Normativ
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii ẟi a instalaŃiilor aferente indicativ C16 -
84.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


5.1. Se vor face următoarele verificări:
- verificări pe parcursul executării lucrărilor la zidării ẟi pereŃi.
- verificări la încheierea fazei de lucru la zidării ẟi pereŃi.
6. MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII ẞI PREVENIRE A INCENDIILOR
La executarea lucrărilor de zidărie se vor respecta prevederile din :
- Norme republicane de protecŃia muncii, aprobate de Ministerul Muncii ẟi Ministerul
SănătăŃii cu Ordinele nr. 34/1975 ẟi 60/1975, inclusiv modificările aprobate cu ordinul 110/19777
ẟi 39/1977.
- Norme de protecŃie a muncii în activitatea de constrrucŃii - montaj, aprobate de M.C. Ind.
cu ordinul nr. 1233/D/1980.
- Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor, la proiectarea ẟi realizarea
construcŃiilor ẟi instalaŃiilor, aprobate prin Decretul nr. 290/16 august 1977
- NTS pentru CM Cap. XVIII - C - 1969.
- Norme specifice de protecŃie a muncii pentru activitatea întreprinderilor de construcŃii
montaj ẟi de deservire aparŃinând consiliilor populare ( CPMB, CCMB - 1977) în special cap. XXVI.
- Se vor respecta normele de prevenire ẟi stingere a incendiilor aprobate de M.C. Ind. cu
ordinul nr. 742/D/1981.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - CONDUCTE DIN POLIETILENĂ
1. GENERALITĂłI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiŃii tehnice pentru executarea reŃelelor de apă rece
din polietilenă tip PE cu diametre cuprinse între 63-160 mm.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Pentru această lucrare materialele folosite, atât conducta propriuzisă cât ẟi armăturile, provin
din import având o viabilitate mare, execuŃia lor este mai rapidă ẟi mai uẟoară, putându-se manipula
uẟor în comparaŃie cu conductele din oŃel cu aceleaẟi caracteristici.
Astfel reŃeaua de alimentare cu apă cuprinde următoarele materiale ẟi produse:
- conductă din polietilenă cu densitate mare tip PE-HD cu Dn = 110 mm
- cot din polietilenă cu densitate mare tip PE-HD la 90° cu Dn = 110 mm
- teu din polietilenă cu densitate mare tip PE-HD cu Dn = 110 mm
- tub cu flanẟe pentru îmbinarea vanelor din poliet. cu dens. mare tip PE-HD
cu Dn = 110 mm
- punte de găurire pentru racordarea conductelor din polietilenă cu densitate mare tip
PE-HD, cu Dn = 110/63 mm
- reducŃie din polietilenă cu densitate mare tip PE-HD, Dn = 110/62 mm
Conductele ẟi armăturile descrise mai sus s-au dat conform fiind standardizate după DIN
8074-1978.
- robinet-vană cu asamblare prin manẟon din polietilenă cu densitate mare tip PE-HD, Dn
= 110 mm
- manẟon de prindere a vanelor Dn = 110 mm
- garnitură de manevră cu lungime fixă pentru vane cu Dn = 110 mm
Cond. ẟi armăturile descrise mai sus s-au dat conform fiind standardizate după DIN 3543

3. LIVRARE, DEPOZITARE ẞI MANIPULARE


Aceste directive pentru livrare, depozitare ẟi manipulare, pentru distribuŃia apei potabile la
conducte din PE-HD se iau confom normei DIN 19533, normă internaŃională.
Elementele de tubulatură trebuie transportate cu un anumit vehicul fiind încărcate ẟi
descărcate într-o anume manieră.
La elementele de tubulatură în formă de colaci trebuie avută grijă ca acestea să nu se
deformeze iar cele drepte trebuie aẟezate în toată lungimea lor.
La depozitare trebuie a se controla tubulatura care a fost transportată ca aceasta să nu fie
deformată peste limita admisă.
ÎnălŃimea de depozitare a tuburilor drepte, ce se pun unul peste altul, nu trebuie să
depăẟească 1,00 m. Tuburile trebuie stocate pe diametre separat pentru ca să nu intre unul în altul,
capacele să nu fie înlăturate decât în momentul instalării.
Trebuie evitat contactul cu lichide ce ar putea dăuna elementelor de PE cu ar fi carburanŃi,
solvenŃi, conf.DIN 26934

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Pregătirea traseului conductei prin eliberarea terenului, amenajarea acceselor pentru


aprovizionarea ẟi manipularea materialelor.
Marcarea traseului ẟi fixarea de reperi în afara amprizei pentru executarea lucrărilor la cotele
din proiect.
Adâncimea săpăturii va fi dimensionată aẟa încât elementele de PE să fie pozate sub
adâncimea de îngheŃ 1,00 - 0,80 m. ExecuŃia tranẟeii se va face confom DIN 4124 ẟi DIN 19630.
Săpătura se va executa manual sau mecanizat conform proiectului, aceasta se va face
numai după organizarea de ẟantier ẟi aprovizionarea cu materiale, pentru ca ẟanŃurile să rămână
deschise doar timpul strict necesar.
Săparea ultimului strat, 20 - 30 cm, se va face manual, imediat înainte de pozarea tuburilor,
făcându-se ẟi o amenajare a patului tubulaturii cu un strat de nisip.

EXECUTAREA PROPRIU-ZISĂ

Nu se pozează tuburile din PE-HD la temperaturi sub 0°C.


ExtremităŃile tuburilor trebuie curăŃate înainte de pozare iar piesele defecte trebuie
înlăturate.
Tăierea tubulaturii se face cu un tăietor cu rolă cu dinŃi fini, eventualele bavuri sau defecte
trebuind a fi înlăturate.
ExtremităŃile tuburilor se pregătesc funcŃie de felul asamblării.
Derularea tubulaturii de pe coroană se face, pentru tuburi Ł 63 mm derulând coroana în
poziŃie verticală, extremitatea tubului fiind bine fixată. Pentru diametre mai mari tubulatura se pune
pe niẟte cruci din lemn sau oŃel fiind derulată cu un dispozitiv.
Tuburile trebuie derulate drept, fără buclă, având grijă ca extremitatea tubului care rămâne
pe tambur să nu cadă brusc în momentul detaẟării, forŃa elastică provocată putând duce la
accidente.
Derularea dacă se face la temperaturi în jurul la 0°C, la diametre ł 75 mm, acestea trebuie
udate cu apă caldă.
La schimbări de direcŃii se vor folosi coturi sau dacă acestea nu sunt mari se poate folosi
elasticitatea materialului luând direcŃia cerută fără încălzire acestuia.
Asamblarea se face prin sudare cap la cap ẟi electrofuziune.
Sudura cap la cap cuprinde următoarele:
- pregătirea materialului
- ridicarea unui cort pentru sudură în caz de vreme rea
- pregătirea aparatului de sudură
- alinierea pieselor pentru sudare
- fixarea tuburilor sau elementelor ẟi obturarea extremităŃilor
- pregătirea suprafeŃelor cu aparatul de fixare
- îndepărtarea aparatului de fixare
- curăŃirea uneltelor de surudă cu perie, hârtie adezivă
- controlul paralelismului prin apropierea tuburilor
- controlul temperaturii de amestec ˝10°C
- curăŃirea suprafeŃei de sudură cu hârtie abrazivă ẟi lichid degresant
- controlul temperaturii de sudură
- determinarea presiunii ẟi forŃei de deplasare a pieselor de sudat
ẟi scrierea acestor valori
- det. timpului de preîncălzire-încălzire ẟi asamblare ẟi înscrierea în raportul de sudură
- punerea în lucru a oglinzii de încălzire
- apropierea părŃilor de sudat de oglinda de sudură
- reducerea presiunii la încălzire spre 0
- după încălzirea suficientă dezlipirea oglinzii de sudură
- degajarea oglinzii de sudură ẟi apropierea imediată a suprafeŃelor de sudat
- observarea presiunii ẟi a timpului de asamblare indicate în tabloul de referinŃă
- răcirea sub presiune - tabel referinŃă
- după răcire se scoate aparatul de asamblare

- verificarea maẟinii de sudat, uneltelor ẟi componentelor


- alinierea capetelor Ńevilor ẟi înlăturarea particulelor existente în interiorul Ńevii
- planizarea capetelor tuburilor ẟi fitingurilor ẟi curăŃirea cu un solvent
- tratarea suprafeŃelor int., mufelor ẟi pieselor de branẟamente cu
robinet, numai cu solvent
- însemnarea adâncimii mufei la capătul Ńevii
- îmbinarea componentelor curate ẟi complet uscate
- fixarea componentelor Ńevii împreună ẟi verificarea inserŃiei pe fiecare produs
- executarea sudurii conform instrucŃiunilor
- verificarea indicatorului verde
- notarea timpului de execuŃie ẟi a celui de răcire
PROBA DE PRESIUNE

Locurile unde se fac asamblări vor rămâne vizibile pentru încercarea la presiune.
Încercarea la presiune se efectuează conf. normei DIN 4279 - presiunea de probă 1,5 × PN.

PROTEJAREA LUCRĂRILOR

Dacă sunt piese de racord sau robinete metalice acestea trebuie protejate contra coroziunii
iar tubulatura din PE-HD va fi protejată contra substanŃelor foarte calde sau ce conŃin solvenŃi.
Dacă tubulatura ete expusă la soare puternic trebuie acoperită cu un strat de.... înainte de
umplerea definitivă, pentru a evita tensiuni ce pot apărea, aceasta făcându-se manual.
Dacă apar intersecŃii sau paralelisme cu Ńevi de încălzire trebuie respectate distanŃe
pentru a proteja tubulatura din PE-HD contra încălzirii, conform DIN 19630.

UMPLEREA TRANẞEII

Se face în două etape, una după lansarea ẟi pozarea conductei ẟi una după proba de
presiune. Umplerea se face în straturi succesive de pământ de 20 cm bine bătut.
Umplerea completă a tranẟeii se va face astfel încât suprafaŃa terenului să fie perfectă,
conform destinaŃiei iniŃiale.

SPĂLAREA ẞI DEZINFECTAREA CONDUCTEI

Se trece la umplera conductei cu apă, se verifică etanẟeitatea în special la îmbinări, se


înlătură eventualele defecŃiuni iar apoi se completează umpluturile de pământ.
Spălarea conductei se va face pe tronsoane cu un debit care va asigura o viteză minimă de
1,5 m/s.
Dezinfectarea conductelor se va face la cel mult 3 zile de la terminarea spălării cu o soluŃie
cu clor ẟi menŃinerea acesteia 24 ore în conductă.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIA


RecepŃia se face în conformitate cu prevederile acestui caiet de sarcini ẟi rgulamentul
108030/70, emis de Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul FinanŃelor ẟi Ministerul ConstrucŃiilor
Industriale.
RecepŃia va cuprinde următoarele elemente:
- respectarea dimensiunilor ẟi a cotelor prevăzute în proiect
- resp. prescrpiŃiilor de montaj ẟi funcŃionarea corectă a vanelor, aparatelor de manevră
- asigurarea etanẟeităŃii tubulaturii
- asigurarea capacităŃii de transport
- respectarea măsurilor de protecŃie ẟi securitate a muncii
La punerea în funcŃiune, care se face de constructor, va participa ẟi personalul de
întreŃinere care va exploata instalaŃia.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
- Norme republicane de protecŃia muncii, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Muncii
ẟi Ministerului SănătăŃii nr.34/20/02-1975 ẟi 60/20.02-1975
- Norme specifice de protecŃie pentru activitatea întreprinderilor de construcŃii-montaj ẟi
deservire aparŃinând consiliilor populare, elaborate de Consiliul popular al municipiului Bucureẟti
- Norme specifice de lucru a utilajelor ce sunt folosite

Întocmit
ing. Laviniu MihiŃ
CAIET - CONDUCTE DIN P.V.C. PENTRU
CANALIZARE

A. DATE TEHNICE
Material:
- polivinil clorid neplastifiat (P.V.C.) - conducta propriuzisă cu nervuri
(tip ULTRA)
- cauciuc natural - inelul
Îmbinarea: mufă cu inel de cauciuc
Culoarea: maro-deschis
Marcarea: Pe conducte se va marca diametrul nominal, anul producŃiei,
marca de conformitate, marca calităŃii
ProprietăŃi fizice:
- densitatea - 1,40 g/cmc
- coeficientul de dilatare liniară - 8 × 10-2 mm/mK
- conductivitatea termică - 0,15 W/mK
- modulul de elasticitate = 3000 N/mmp
- rezistenŃa electrică mai mare de 1012 ohmi
- materialul va fi rezistent la factori de coroziune proveniŃi din compuẟi
ai diferiŃilor acizi sau ai clorului, lichide cu pH = 2 până la pH = 12

B. INSTRUCłIUNI DE POZARE A CONDUCTELOR


Următoarele instrucŃiuni se referă la utilizarea ẟi pozarea conductelor ẟi a
pieselor de legătură îngropate în pământ.

AplicaŃii
Conductele cu diametre nominale Dn 250 - Dn 500 mm nu vor fi expuse pe
timp îndelungat (mai mare de 10 h) la temperaturi mai mari de 40°C.
Conductele pozate sub drumuri vor avea o acoperire de cel puŃin 1,20 m,
respectându-se dimensiunea umpluturii de deasupra tuburilor. Aceasta va fi din nisip.
Pe porŃiunile unde această acoperire nu poate fi realizată, conducta va fi
încastrată în beton cu marca BC 7,5.

Transport ẟi depozitare
Se va acorda o deosebită atenŃie modului de transport ẟi stocare. Transportul
se va face cu vehicule speciale, prevăzute cu suporŃi pentru conducte de-a lungul
întregii lor lungimi. Se va preveni zdruncinarea conductelor în perioadele cu
temperaturi apropiate de 0°C.
Conductele se vor depozita astfel încât praful să nu pătrundă în părŃile
interioare. În timpul depozitării nu trebuie să aibă loc deformări permanente sau
degradări asupra conductelor. ÎnălŃimea stivelor de conducte nu va depăẟi 2 m.
Conductele nu trebuie să vină în contact pe timpul depozitării cu substanŃe
agresive pentru P.V.C. ẟi anume: solvenŃi, diluanŃi, carburanŃi, subsanŃe pentru
protejarea lemnului, etc.
łevile nu vor fi târâte pe pământ.

Realizarea fundului ẟanŃului


Această operaŃiune este decisivă pentru buna exploatare a conductelor din
P.V.C. Din acest motiv este necesară o atenŃie deosebită pentru realiz. sa.
În dreptul mufelor se va realiza o adâncime a ẟanŃului de pozare astfel încât
conducta să se rezeme pe fundul ẟanŃului pe întreaga sa lungime ẟi sprijinirea să nu
se facă pe nici o mufă.

Pozarea conductelor
Conductele au diametrele nominale de peste 250 mm nu vor fi pozate
tensionat.
La trecerile prin căminele de vizitare se vor realiza cu atenŃie operaŃiile astfel
încât să se realizeze o foarte bună legătură între conductă ẟi peretele căminului care
urmează a fi realizat din beton monolit.

Umplerea ẟi compactarea ẟanŃurilor


Stratul de umplutură din ẟanŃ deasupra conductei va avea minimum 30 cm ẟi
va fi cum s-a precizat în paragraful "AplicaŃii", din nisip. Acest strat va fi compactat
foarte bine, manual sau cu compactor mecanic de mână.

Verificarea la etanẟeitate
Conductele vor fi umplute cu apă la presiunea de 0,5 bar măsurată în punctul
cel mai de jos în care se face proba.
Verificarea durează 15 minute. Proba se va face după ce în prealabil întregul
tronson de conductă pe care se efectuează verificarea a fost acoperit cu pământ,
făcând excepŃie mufele, care vor rămâne descoperite pentru a se observa
eventualele scurgeri.

Întocmit

ing. Laviniu MihiŃ


CAIET - CONFECłII METALICE
1. GENERALITĂłI
Obiectul : Elemente de construcŃii din confecŃii metalice.
Domeniul : acoperiẟ (ferme, pane ẟi contravântuiri) , plan ẟee metalice
- coẟuri de fum metalic

2. MATERIALE
Se utilizează următoarele materiale :
- oŃel laminat marca OL 37 clasa 3 - STAS 500/2 - 80
- electrozi cu înveliẟ titanic STAS 1125/1-81
- Ńevi de oŃel laminate la cald pentru construcŃii OL 35 .

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULARE


Pentru materialele folosite la construcŃii metalice se vor respecta condiŃiile privind
livrarea, depozitarea ẟi manipularea acestora cuprinsă în STAS 767/0-88- ConstrucŃii din
oŃel - condiŃii tehnice generale de calitate.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
ExecuŃia confecŃiilor metalice se face conform prevederilor proiectului cu
respectarea următoarelor prescripŃii:
- STAS 767/0 -88- ConstrucŃii din oŃel - CondiŃii tehnice generale de calitate.
- C 150 - 84 - Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oŃel
ale construcŃiilor;
- C56 - 85 - Caiet XIX - Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor
de construcŃii ẟi instalaŃii aferente - ConstrucŃii din oŃel.
- STAS 11400 - 80 - Tehnologia de sudare omologată
- STAS 10128/86 - ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din
oŃel, clasificarea mediilor agresive
- STAS 10169/10-77 - ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din
oŃel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor.
- STAS 10702/1-83 - ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din
oŃel supraterane acoperiri protectoare. CondiŃii tehnice generale.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI
Verificarea condiŃiilor de calitate se face în conformitate cu prevederile normativului
pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii C56 - 85 capitolul XIX.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẟI PREVENIREA


INCENDIILOR
- Se vor respecta următoarele prescripŃii tehnice:
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/75 ẟi 60/75.
- Norme tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor privind protecŃia
la acŃiunea focului P 118/83 .
Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - LUCRĂRI DE CONSOLIDARE
PRIN CĂMĂẞUIRE A PEREłILOR ẞI RADIERULUI
DIN BETON ARMAT

1. GENERALITĂłI
Domeniul - Lucrări de consolidare prin cămăẟuire a secŃiunilor de beton
armat în vederea impermeabilizării lor.

2. MATERIALE
Materiale care se folosesc sunt:
- planẟe sudate STNB
- oŃel beton OB 37
- oŃel beton PC52
- beton de cimement C 20/25 - P810 (B 300)
- beton de cimement C 16/20 - P410 (B 250)
3. LIVRARE, DEPOZITARE, AMNIPULARE
Pentru materialele folosite în cadrul consolidării se vor respecta condiŃiile
privind livrarea, depozitarea ẟi manipularea acestora cuprinse în:
- STAS 438/1-8 - armături din OB 37
- STAS 438/2-8 - armături din PC52
- STAS 438/3-8 - armături din STNB
- STAS 1500 - 78 pentru ciment
- STAS 1667 - 76 pentru agregate
- STAS 790 - 84 pentru apă.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
În cadrul lucrărilor de cămăẟuire a pereŃilor ẟi radierului de b.a. se vor
executa următoarele faze:
- curăŃirea de bitum a rsturilor dintre dale
- desfacerea tencuielii în zonele unde se desprinde uẟor
- ẟpiŃuirea suprafeŃelor de beton
- curăŃirea cu jet de aer
- se va monta armătura în radier
- se va turna betonul în radier în grosime de 12 cm
- după întărirea betonului turnat în radier se vor arma ẟi cofra pereŃii
bazinului.
În prealabil suprafaŃa pereŃilor va fi umezită până la saturare ẟi amorsată cu
lapte de ciment - se va turna betonul în pereŃi.
În cadrul montării plaselor sudate, se vor respecta detaliile de execuŃie din
proiect ẟi cele cuprinse în - InstrucŃiunile P 59/86.
CondiŃiile de calitate ẟi abaterile admisibile vor fi în conf. cu Normativul
C56/85.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI
Verificarea se va face pentru fiecare etapă precizată mai sus, trecerea la o etapă
următoare făcăndu-se cu respectarea celei precedente.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIRE A


INCENDIILOR
Se vor respecta următoarele prescripŃii tehnice:
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate de Ministerul Muncii ẟi
Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/75 ẟi 60/75.
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii montaj (vezi Ordin
M.C. Ind. 1233/D/80).
- Norme tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor privind protecŃia
la acŃiunea focului P 118/83.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - LUCRĂRI DE CONSOLIDARE
PRIN CĂMĂẞUIRE A STÂLPILOR DIN BETON
ARMAT

1. GENERALITĂłI
Obiectul - Reabilitare, modernizare ẟi dotare Grup ẞcolar Andrei ẞaguna Oradea.
Domeniul - Lucrări de consolidare prin cămăẟuire a a stâlpilor de beton armat.

2. MATERIALE
Materiale care se folosesc sunt:
- oŃel beton OB 37
- oŃel beton PC52
- beton C 20/25 - T4- I 32,5

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Pentru materialele folosite în cadrul consolidării se vor respecta condiŃiile
privind livrarea, depozitarea ẟi manipularea acestora cuprinse în:
- STAS 438/1-8 - armături din OB 37
- STAS 438/2-8 - armături din PC52
- STAS 438/3-8 - armături din STNB
- STAS 1500 - 78 pentru ciment
- STAS 1667 - 76 pentru agregate
- STAS 790 - 84 pentru apă.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
În cadrul lucrărilor de cămăẟuire a stâlpilor. se vor executa următoarele faze:
- se îndepărtează tencuiala aplicată după care se va spitui suprafaŃa
betonului pe toată înălŃimea stâlpului
- se va desface acoperirea cu beton a grinzilor în zonele stabilite în detaliu
- se vor practica goluri în planẟeul de beton armat pe conturul haẟurat fără
a tăia armăturile existente din placă
- se va desface local acoperirea cu beton a stâlpului până la armăturile
orizontale de rezistenŃă în vederea sudării conectorilor Ø 14 de aceste bare
- barele noi din colŃurile cămăẟuirii se vor suda de conectorii Ø 14
- restul barelor se vor suda de armăturile longitudinale de rezistenŃă din
grinzi
- etrierii se vor închide prin sudură
- turnarea se va face cu beton fluid marca C20/25 pe la partea superioară
prin practicarea de goluri în placă .
5. VERIFICAREA EXECUłIEI
Verificarea se va face pentru fiecare etapă precizată mai sus, trecerea la o etapă
următoare făcăndu-se cu respectarea celei precedente.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIRE A


INCENDIILOR
Se vor respecta următoarele prescripŃii tehnice:
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate de Ministerul Muncii ẟi
Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/75 ẟi 60/75.
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii montaj (vezi Ordin
M.C. Ind. 1233/D/80).
- Norme tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor privind protecŃia
la acŃiunea focului P 118/83.

Întocmit
ing. Liana Jurău
CAIET - LUCRĂRI DE CONSOLIDARE PRIN
CĂMĂẞUIREA PEREłILOR DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ

1. GENERALITĂłI
Obiectul - lucrări cămăẟuire a pereŃilor din zidărie de cărămidă
Domeniul - lucrări de consolidare structurală a clădirii realizate prin:- cămă ẟuirea
pereŃilor din zidărie de cărămidă.

2. MATERIALE
Materialele ce se folosesc sunt :
- plase sudate STNB - trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice
prevăzute în STAS 438/3-80
- oŃel beton OB 37 pentru agrafe trebuie să îndeplinească condiŃiile
tehnice prevăzute în STAS 438/1/80
- mortar de ciment marca M 100T vor trebui să îndeplineascxă condiŃiile
tehnice prevăzute în STAS 1030-85 ẟi în instrucŃiunile tehnice C17/82

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Pentru materialele folosite în cadrul lucrărilor de consolidare se vor respecta
condiŃiile privind livrarea, depozitarea ẟi manipularea acestora cuprinsă în :
- STAS 438/3-80; 438/1-80 pentru plasele sudate în armături OB37
- STAS 1667-76 pentru nisip
- STAS 1500-78 pentru ciment
- STAS 790 -73 pentru apă.
Perioada maximă de utilizare a mortarului preparat este de 10 ore.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR.
În cadrul lucrărilor de cămăẟuire a pereŃilor din zidărie de cărămidă urmează a se
executa următoarele faze:
- se va îndepărta tencuiala de pe ambele feŃe ale peretelui, molozul
rezultat urmând a se îndepărta
- se va curăŃa cu scoabe mortarul din rosturile orizontale ẟi verticale ale zidăriei
- se vor executa cu bormaẟina găuri φ 25 - 30 mm realizând un caroiaj la 45 cm
interax
- suprafaŃa zidăriei se va curăŃa prin periere ẟi spăla
- se vor monta pe cele două feŃe, plasele sudate ẟi se vor prinde cu agrafe φ
6 montate în golurile practicate pe grosimea peretelui.
- suprafaŃa zidăriei se va umezi cu minimum 24 ore înainte de aplicarea mortarului
- se vor umple golurile aferente agrafelor de legătură, după care se va începe
aplicarea cu pompa de mortar a mortarului de ciment în straturi succesive, grosimea
finală fiind de 5 cm de o parte ẟi alta a peretelui.
- condiŃiile de calitate cât ẟi abaterile admisibile vor fi în conformitate
cu normativele C18/83; C56/85.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI
- se va face pentru fiecare etapă precizată mai sus, trecerea la următoarea
etapă fiind posibilă numai cu respectarea celor care o precede
- ExecuŃia se va face îngrijit fără a genera ẟocuri mecanice în cadrul clădirii ẟi
fără a afecta stabilitatea pereŃilor
- În cadrul montării plaselor sudate se vor respecta, respectiv verifica detaliile de
execuŃie din proiectul de execuŃie cât ẟi cele cuprinse în InstrucŃiunile P59/86- La
realizarea tencuielii aferente se va urmări respectiv verifica respectarea prescripŃiilor
prevăzute în cadrul normativului C18/83 cât ẟi în caietul de sarcini aferent tencuielilor
(existent în cadrul prezentei documentaŃii).
- În scopul asigurării calităŃii lucrărilor de consolidare proiectantul va fi solicitat
pe ẟantier, în mod obligatoriu pentru verificarea stadiului fizic obŃinut după desfacerea
tencuielilor, curăŃirea zidăriei ẟi plasele sudate montate adică înainte de începerea
tencuielilor, pentru a face recepŃia acestei faze, după care se poate trece la începerea
lucrărilor de tencuieli.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
La executarea lucrărilor de cămăẟuială se vor respecta ẟi următoarele prescripŃii
tehnice:
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/75 ẟi 60/75.
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii montaj, vezi
ordin M.C.Ind. 1233/D/80
- Normele tehhnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor privind protecŃia
la acŃiunea focului P118/83.
- La folosirea pompei de mortar se vor respecta instrucŃiunile aferente
acesteia din cadrul cărŃii tehnice a utilajului.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - INSTALAłII ELECTRICE INTERIOARE
EXECUTATE ÎN CABLU
1. GENERALITĂłI
Prezenta parte din documentaŃie se referă la realizarea instalaŃiilor electrice
interioare în spaŃii administrative.
InstalaŃia se execută cu cablu cu conductori din Cu ẟi izolaŃie din PVC, tip CYY
montat:
- aparent (cu bride din bachelită ẟi bolŃuri metalice ẟi pe pod de cablu) deasupra
tavanului fals
- îngropat între cele 2 feŃe ale pereŃilor de rigips
- îngropat în tub IPY în tencuiala pereŃilor din zidărie de cărămidă
- aparent pe stâlpii din beton armat ẟi mascat cu plinte din policarbonat

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Principalele materiale folosite: cabluri CYY, pod de cablu (jgheab), plinte din
policarbonat ẟi tuburi IPY.
Principalele produse: tablouri electrice cu siguranŃe automate, întrerupătoare ẟi
comutatoare unipolare, prize cu contact de protecŃie ẟi corpuri de iluminat fluorescente
încastrat în tavanul fals ẟi corpuri de iluminat etan ẟe în grupurile sanitare.

3. STANDARDE ẞI NORMATIVE
- STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolaŃie ẟi manta PVC
- STAS 3184 - Prize pentru instalaŃii de joasă tensiune
- STAS 3185 - Întrerupătoare ẟi comutatoare pentru instalaŃii electrice fixe
- STAS 8114 - Corpuri de iluminat
- Normativ NP-I7-02, instalaŃii electrice cu tensiuni până la 1000 Vca
- Normativ PE 107-95, proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor electrice în cablu

4. LIVRARE, DEPOZITARE ẞI MANIPULARE


Conform STAS-urilor ẟi normativelor de la pct. 3

5. EXECUłIA LUCRĂRILOR
- trasarea instalaŃiei
- montarea diblurilor, consolelor, podurilor (jgheaburilor) de cablu ẟi a altor
elemente de susŃinere
- montarea tuburilor IPY pe porŃiunile de traseu de pe pereŃii din zidărie
- montarea cablurilor ẟi dozelor de derivaŃie
- montarea aparaturii, a corpurilor de iluminat ẟi a tablourilor electrice
- executarea legăturilor la aparate ẟi tablouri electrice
- punerea sub tensiune

6. VERIFICAREA EXECUłIEI ẞI RECEPłIA LUCRĂRII


a. Verificarea preliminară constă din:
- compararea caracteristicilor materialelor ẟi aparatelor cu cele prevăzute în
proiect ẟi în cataloagele de produs
- verificarea stării tehnice a materialelor, aparatelor ẟi echipamentelor electrice
dacă nu prezintă distrugeri sau deformări mecanice
- verificarea dacă locul de montaj corespunde din punct de vedere al coexistenŃei
cu celelalte instalaŃii interioare, cu echipamentele ẟi cu mobilierul din încăperea respectivă
b. Verificarea definitivă constă din:
- verificarea legăturilor în doze, la aparate, corpuri de iluminat ẟi tablouri electrice
- verificarea rezistenŃei de izolaŃie
- verificarea instalaŃie de legare la pământ (rezistenŃa de dispersie a prizei de
pământ, continuitatea reŃelei de pământare).
- verificarea instalaŃiei din punct de vedere a siguranŃei la foc (funcŃionarea în
cascadă a protecŃiei la scurtcircuit, a protecŃiei diferenŃiale ẟi a protecŃiei la supratensiune).

7. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
Acte normative
- Norme generale de protecŃia muncii
- Decret nr. 290 - Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor în proiectarea
ẟi realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor.

CondiŃii de tehnica securităŃii muncii


În timpul executării lucrărilor de spargere a zidurilor sau a plan ẟeelor trebuie să se
poarte ochelari de protecŃie.
- Sculele cu care se lucrează (ciocane, dălŃi, ẟpiŃ, cle ẟte, ẟurubelniŃă, etc.)
trebuie să fie în stare bună ẟi să nu prezinte pericol de accidentare
- Se utilizează centura de siguranŃă la lucrările ce se execută la înălŃime
- PrezenŃa tensiunii se va verifica cu lampă de probă
- Este interzisă punerea sub tensiune a unei instalaŃii până nu s-au terminat toate
lucrările prevăzute în proiect, cu respectarea normativului I7/1991.
Punerea sub tensiune se va face numai după verificarea ei de furnizorul de energie
conform Regulamentului pentru furnizarea ẟi utilizarea energiei electrice (H.G. 236/1993).

8. CONDIłII SPECIALE
- Lucrările se vor executa conform planẟelor

Întocmit

ing. Petru Tod


CAIET - INSTALAłII ELECTRICE DE FORłĂ

1. GENERALITĂłI
Prezenta parte din documentaŃie se referă la realizarea instalaŃiei electrice de
forŃă în spaŃiile cu specific industrial (staŃii de hidrofor, puncte termice, ateliere, etc.)
InstalaŃia se va executa în montaj aparent în cablu.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE.
- Principalele materiale folosite: cabluri CYAbY ẟi Ńevi OL.
- Principalele produse: Tablouri electrice cu siguranŃă automată,
contactoare automate cu relee termice, întrerupătore ẟi comutatoare, prize.
- Standarde ẟi normative.
- STAS 8778/1,2, Cabluri electrice în instalaŃii P.V.C
- STAS 6856-75 Conducte cu izolaŃie de PVC pentru instalaŃii electrice fixe.
- STAS 4479 - Contactoare ẟi receptoare de joasă tensiune.

- STAS 3184 ẟi 4641/1. Prize ẟi fiẟe triploare


- Catalog de produse "Electroaparataj" Bucure ẟti
- STAS 5358-68 Tablouri de distribuŃie închise pentru 500V ẟi până la
630A. CondiŃii generale.
- Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiune
până la 1000V.c.a ẟi 1500 V.C.C I7 -1991.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.


- conform STAS-urilor indicate la pct. 2.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
a) Montarea aparentă a cablurilor: trasarea se face după ce au fost executate
lucrările de tencuire. Fixarea diblurilor se face la distanŃe egale. Se montează consolele,
pe dibluri. Cablurile se montează numai orizontal sau vertical.
b) Asamblarea ẟi montarea tablourilor de distribuŃie.
Echiparea ẟi asamblarea tablourilor se face în ateliere specializate. Pe ẟantier se
execută montarea tabloului care vine gata asamblat. Tabloul se montează pe perete sau cu
picioarele stelajului în pardoseală. Suportul metalic se leagă la centura interioară de
pământare.
c) Montarea aparatelor de comandă, conectare ẟi protecŃie.
Fixarea pe console se va realiza prin ẟuruburi. Aparatele se vor racorda la,circuitul
de alimentare, iar contactoarele ẟi la circuitele de comandă dacă este cazul.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI-RECEPłIEI.
a) Verificare preliminară
- verificarea înainte de montaj a continuităŃii electrice a conductoarelor (în colaci)
- verificarea după montaj a continuităŃii electrice a instalaŃiei
b) Verificarea definitivă
- măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductelor
- verificarea legăturilor în doze, la aparate, la tablouri.
- verificarea funcŃionării corecte a instalaŃiei de protecŃie contra electrocutării
- verificarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ
- montarea corectă a siguranŃelor calibrate conform proiectului
Verificările se execută conform "Normativ privind verificările lucrărilor de construcŃii
ẟi a instalaŃiilor aferente" - C56.

G. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR.
Acte normative
- Norme Generale de ProtecŃia Muncii
- Decret nr. 290 - Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor în
proiectarea ẟi realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor.

CondiŃii de tehnica securităŃii muncii


În timpul executării lucrărilor de spargere a zidurilor sau a plan ẟeelor trebuie
să se poarte ochelari de protecŃie.
- Sculele cu care se lucrează (ciocane, dălŃi, ẟpiŃ, cle ẟte, ẟurubelniŃă, etc)
trebuie să fie în stare bună ẟi să nu prezinte pericol de accidentare.
- Se va utiliza centura de siguranŃă la lucrările ce se execută la înălŃime.
- PrezenŃa tensiunii se va verifica cu lampă de probă
- Este interzisă punerea sub tensiune a unei instalaŃii până nu s-au terminat
toate lucrările prevăzute în proiect, cu respectarea normativului I7-1991.
Punerea sub tensiune se va face numai după verificarea ei de furnizorul de energie
conform Regulamentului pentru furnizarea ẟi utilizarea energiei electrice (H.G. 236/1993).

Întocmit

ing. Petru Tod


CAIET - INSTALAłII ELECTRICE DE FORłĂ
EXECUTATE CU CONDUCTOARE ẞI TUBURI
1. GENERALITĂłI
Prezenta parte din documentaŃie se referă la realizarea instalaŃiei electrice de
forŃă în spaŃii specifice gospodăriei comunale (staŃii de hidrofor, puncte termice, etc).
InstalaŃia se va executa în montaj aparent ẟi etan ẟ, cu cond. trase în tuburi PEL.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Principalele materiale folosite: tuburi PEL, conductoare tip FY ẟi FY, platbandă oŃel
laminată.
Principalele produse: Tablouri electrice capsulate, contactoare capsulate cu relee
termice, siguranŃe fuzibile.
Standarde ẟi normative.
- STAS 7933 - 74 - Tuburi de protecŃie PEL
- STAS 6856 - 75 - Conducte cu izolaŃie de PVC pentru instalaŃii electrice fixe.
- STAS 4479 - Contactoare ẟi receptoare de joasă tensiune. CondiŃii
tehnice speciale de calitate.
- STAS 452-73 - SiguranŃe cu filet tip D
- Catalog de produse "Electroaparataj" Bucures ẟti.
- STAS 5358 - 68 - Tablouri de distribuŃie închise pentru 500V ẟi până la
630A. CondiŃii generale.
- Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni
până la 1000 V.C.A. ẟi 1500 V.c.c. I7 - 1991.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


- conform STAS-urilor, indicate la pct. 2

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
a) Montarea aparentă a tuburilor: trasarea se face după ce au fost executate
lucrările de tencuire. Spargerea diblurilor ẟi fixarea lor trebuie făcută la distanŃe egale. Se
montează consolele, tuburile ẟi dozele. Tuburile se montează numai orizontal sau vertical.

b) Montarea conductoarelor în tuburi: derularea colacilor de conductoare înainte de a


fi introduse în tuburi, tragerea în tub a conductoarelor, executarea legăturilor în doze.

c) Asamblarea ẟi montarea tablourilor de distribuŃie.


Echiparea ẟi asamblarea tablourilor capsulate se face în ateliere specializate. Pe
ẟantier se execută montarea tabloului care vine gata asamblat. Tabloul se montează pe
perete sau cu picioarele stelajului în pardoseală.
Suportul metalic se leagă la centura interioară de pământare.

d) Montarea aparatelor de comandă, conectare ẟi protecŃie.


Fixarea pe console se va realiza prin ẟuruburi. Aparatele se vor racorda la circuitul
de alimentare, iar contactoarele ẟi la circuitele de comandă.
5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE
a) Verificare preliminară:
- verificarea înainte de montaj a continuităŃii electrice a conductoarelor (în colaci)
- verificarea după montaj a continuităŃii electrice a instalaŃiei

b) Verificarea definitivă.
- măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductelor
- verificarea legăturilor în doze, la aparate, la tablouri
- verificarea funcŃionării corecte a instalaŃiei de protecŃie contra electrocutării
- verificarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ
- montarea corectă a siguranŃelor calibrate conform proiectului
Verificările se execută conform "Normativ privind verificările lucrărilor de construcŃii
ẟi a instalaŃiilor aferente" - C56.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
ACTE NORMATIVE:
- Norme generale de protecŃia muncii
- Decret nr. 290 - Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor în
proiectarea ẟi realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor.

CONDIłII DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII.


În timpul executării lucrărilor de spargere a zidurilor sau a plan ẟeelor trebuie să se
poarte ochelari de protecŃie.
Sculele cu care se lucrează (ciocane, dălŃi, ẟpiŃ, cle ẟte, ẟurubelniŃă, etc) trebuie
să fie în stare bună ẟi să nu prezinte pericol de accidentare.
Se va utiliza centura de siguranŃă la lucrările ce se execută la înălŃime.
PrezenŃa tensiunii se va verifica cu lampă de probă.
Este interzisă punerea sub tensiune a unei instalaŃii până nu s-au terminat toate
lucrările prevăzute în proiect, cu respectarea normativului I7/1991.
Punerea sub tensiune se va face numai după verificarea ei de furnizorul de energie
conform Regulamentului pentru furnizarea ẟi utilizarea energiei electrice (H.G. 236/1993).

Întocmit

ing. Petru Tod


CAIET - PLACAJE DIN FAIANłĂ
1. GENERALITĂłI
1.1. Aplicarea plăcilor de faianŃă se va face pe pereŃi din zidărie, din beton monolit
turnate în cofraje de inventar sau din zidărie din blocuri mici de beton celular autoclavizat. În
general sunt aplicate la băi, grupuri sanitare, saloane, săli de operaŃii, laboratoare, la
bucătărie, oficii de distrib. alimente, spălătorie.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
- Plăcile de faianŃă sunt de formă pătrată ẟi se linează în dimensiunile, calităŃile ẟi
caracteristicile prevăzute în STAS 233-86.
- Nisip silicios de râu sau de carieră, bine spălat, grăunŃos, conform STAS 1667-76;
- Ciment Pa 35, ciment M30, STAS 1500 - 78
- Apă, conf. STAS 790 - 80
- Var pastă, conf. STAS 146 -80; var hidratat în pulbere conf. STAS 9201-80
- Ciment alb conf. STAS 7055-80
- PigmenŃi naturali, conf. STAS 6476-81
- Silicat de sodiu soluŃie conf. STAS 2902-61
- Aracet DP 25 sau D50 conf. STAS 7008-80
- Romacril RR
- Alutchit conf. NI 7398 -79

3. TRANSPORT, MANIPULARE ẟI DEPOZITARE


TRANSPORT
3.1. CondiŃiile de ambalare în cutii sunt date de STAS 233-86, STAS 9405-80 ẟi
STAS 7813-80.
DEPOZITAREA PE ẟANTIER
3.2. Cutiile cu plăci ceramice se vor depozita în încăperi curate ẟi uscate, în stive de
max. 1,5 m înălŃime pe platforme cu suprafaŃa plană sau pe rafturi în locuri ferite de lovituri
ẟi umiditate.

4. PREGĂTIREA SUPRAFEłEI PEREłILOR PE CARE URMEAZĂ A SE


APLICA PLĂCILE CERAMICE
4.1. Normativ pentru executarea lucrărilor de tencuieli la construcŃii, indicativ
C.18-83;
4.2. InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea ẟi executarea pereŃilor, plan ẟeelor ẟi
acoperiẟurilor din elemente de beton celular autoclavizat, indicativ P.104-82.

5. TRASAREA SUPRAFEłELOR PENTRU PLACAREA CU PLĂCI DE


FAIANłĂ ẟI MAJOLICĂ
5.1. Trasarea suprafeŃelor care urmează a se placa se va face atât faŃă de
orizontală cât ẟi faŃă de verticală.

6. TRASAREA LINIEI DE VAGRIZ


6.1. În cazul placării pereŃilor în încăperi unde pardoseala nu este executată, nivelul
acesteia se va stabili faŃă de linia de vagriz.
7. APLICAREA PLĂCILOR DE FAIANłĂ ẞI MAJOLICĂ
7.1. Plăcile se vor curăŃa de praf prin periere pe dos ẟi vor fi Ńinute în apă cel puŃin
o oră înainte de montare, ca să se umezească suficient ẟi pentru a nu trage apa de hidratare
a cimentului din mortar ẟi a se micẟora astfel aderenŃa mortarului faŃă de placă.
Înainte de a fi aplicate pe pereŃi, plăcile vor fi lăsate să se scurgă 2-3 minute, după
scoaterea din apă.

8. RECEPłIA LUCRĂRILOR
8.1. La recepŃionarea lucrărilor de placaje interioare ẟi exterioare din plăci ceramice
smălŃuite, comisia de recepŃie controla aspectul general al placajului în ceea ce prive ẟte
uniformitatea culorii ẟi corespondenŃa acestuia cu proiectul, planitatea, verticalitatea ẟi
orizontalitatea suprafeŃelor placate, execuŃia îngrijită a rosturilor, fixarea plăcilor pe pereŃi.

9. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII


9.1. La executarea lucrărilor de placaje cu plăci ceramice se vor avea în vedere
prevederile din:
- Norme republicane de protecŃie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii ẟi
Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr. 34/1975 ẟi 60/1975 ẟi completate cu ordinele nr.
110/1977 ẟi nr. 39/1977;
- Norme de protecŃie a muncii în activitatea de construcŃii montaj, aprobate de M.C.
Ind. cu Ordinul nr. 1233/D31980, precum ẟi Normele de prevenire ẟi stingere a incendiilor,
aprobate de M.C. Ind. cu Ordinul nr. 742/D/1981.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - TERMOIZOLAłII CU PLĂCI DE STICLĂ
CELULARĂ (STICLĂ SPONGIOASĂ) DE TIP FOAMGLAS ®
T4 ẞI HIDROIZOLAłIE CU MEMBRANE APP ARMATE CU
POLIESTER DE TIP COPERNIT FIBERPOL

1. GENERALITĂłI
1.1. Prezentul caiet tratează condiŃiile tehnice pentru executarea ẟi recepŃionarea
lucrărilor de termoizolaŃii exterioare la construcŃii subterane având cota plan ẟeului superior
la mai puŃin de 80 de cm faŃă de CTS.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
1. Impăslitură bitumată perforată IBP 1200 (STAS 7916 - 80);
2. Impăslitură bitumată tip IA (STAS 7916 - 80);
3. Emulsie sau soluŃie de bitum în două straturi, minimum 600 g/mp;
4. Mastic de bitum cu IB 70/80, minimum 1,5 kg/mp;
5. Plăci de sticlă celulară (sticlă spongioasă) de tip FOAMGLAS ® T4 (sau
echivalent), având rezistenŃa la compresiune 16 kg/cmp, conductivitatea termică 0,042 mp
K/W, dimensiuni 450 × 600 × 60 mm, agrement tehnic 007 - 03/065 - 2000.
6. 2 membrane APP armată cu poliester de grosime minimum 3 mm fiecare
membrană, de tip Copernit Fiberpol (sau echivalent), agrement tehnic 001 - 03/369 - 2001.
7. Nisip în strat de 2 cm grosime;
8. Hârtie Kralft de 125 g/mp (STAS 3789 - 80);
9. Beton armat Bc 10 cu reŃea OB 6 mm la 25 cm.
10. Materiale diverse ẟi piese de ancorare: cuie ẟi/sau platbandă cu bolŃuri
împuẟcate.

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA ẞI MANIPULAREA MATERIALELOR


Depozitarea materialelor se va face în magazii închise, ferite de umiditate, în stive
care nu vor depăẟi 2 m înălŃime.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de securitate a muncii
ẟi cu evitarea deteriorării ei.
Plăcile FOAMGLAS ® (sau echivalent) trebuie transportate ẟi depozitate vertical.
Plăcile trebuie manipulate cu precauŃie. În timpul depozitării, pachetele FOAMGLAS ® (sau
echivalent) trebuie protejate împotriva ploii ẟi nu se a ẟează în contact direct cu pământul, ci
pe palete.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
4.1. Pregătirea suportului
Suportul trebuie să fie plan, fără praf ẟi uscat.
Planitatea suportului trebuie să fie de maxime 3 mm sub o dreaptă de 60 cm (pentru
a limita consumul de bitum la maximum).
4.2. Realizarea izolaŃiilor
♦ Amorsarea cu emulsie sau soluŃie de bitum în două straturi minimum 600 g/mp pe
suprafeŃele suport verticale ẟi pe contur pe o lăŃime de minimum 1 m;
♦ Amorsarea stratului de difuzie din împăslitură bitumată perforată IBP 1200 pe
suprafeŃele suport verticale ẟi pe contur pe o lăŃime de 1 m;
♦ Aplicarea barierei de vapori din împăslitură bitumată tip IA lipită în puncte ẟi
acoperită cu mastic de bitum;
♦ Aplicarea plăcilor de FOAMGLAS ® pe bitumul aplicat la cald de acoperire a
barierei de vapori în conformitate cu prescripŃiile producătorului.
Plăcile de sticlă celulară de tip FOAMGLAS ® se aplică într-un prim rând perfect
liniar. Va fi prevăzută o bază de pornire orizontală.
Aplicarea se continuă pe un rând adiacent, cu rosturile transversale alternate.
Bitumul este aplicat cu stropitor pe o suprafaŃă restrânsă pentru a conserva
temperatura sa de aplicaŃie în momentul a ẟezării plăcilor FOAMGLAS ®.
Plăcile de tip se aẟează la 5 cm faŃă de celelalte plăci deja pozate, apoi placa se
împinge prin alunecare înspre rosturi. Astfel bitumul refulează între aceste rosturi sub
presiunea exersată de fiecare placă. Rosturile trebuie să fie cât mai mici ẟi bine umplute.
Bitumul care a refulat lateral trebuie imediat înlăturat, încă înainte de a se răci pentru
a nu se forma o denivelare care ar putea împiedica aplicarea plană a rândurilor următoare.
Tăierea plăcilor se efectuează cu un fierăstrău rigid.
♦ Aplicarea hidroizolaŃiei
Lipirea primului strat de membrană bituminoasă, urmează imediat după câteva
rânduri de plăci FOAMGLAS ®. Întâi se aplică un strat de bitum peste FOAMGLAS ®.
Acest strat de bitum trebuie să fie suficient de gros pentru a permite sudarea cu
flacără a primei membrane. Aplicarea se efectuează turnând bitumul cu stropitor ẟi nivelând
(consum minim 2 kg/mp).
Al doilea strat de membrană bituminoasă este aplicat în aderenŃa totală prin
sudarea cu flacără, în conformitate cu prescripŃiile producătorului.
♦ La sfârẟitul zilei, pentru a evita retenŃia de apă sau de rouă în celulele deschise
de la suprafaŃa plăcilor FOAMGLAS ® se aplică un strat de bitum peste părŃile care nu sunt
încă învelite cu membrane.
4.3. Realizarea protecŃiei izolaŃiilor
♦ Zidăria de protecŃie din cărămidă plină, se execută pentru protecŃia izolaŃiilor
pereŃilor construcŃiei subterane.
Umplutura de pământ se compactează în straturi de 10 cm cu atenŃie.
♦ Placa de beton armat de protecŃie a izolaŃiilor orizontale, se toarnă pe stratul de
separare aẟezat pe un strat de nisip de 2 cm. Armarea se face cu reŃea OB 6 mm la 25
cm. Pe conturul plăcii pentru mărirea rezistenŃei se întoarce pe 30 cm lăŃime.
♦ Scafele de protecŃie ale străpungerilor.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIA


5.1. Prevederi generale
• Este interzis a se începe orice lucrare, înainte ca suportul să fi fost verificat ẟi
recepŃionat ca lucrare ascunsă.
• Defectele care depăẟesc abaterile admisibile se remediază.
• Toate materialele se verifică de către responsabilul tehnic al lucrării (certificate de
calitate ẟi verificări prin măsurări).
• Toate verificările ce se efectuează la lucrări de izolaŃii, care ulterior se acoperă, se
înscriu în procese verbale de lucrări ascunse.
5.2. IzolaŃii termice
Plăcile să fie din elemente întregi sau din fracŃiuni tăiate cu scule adecvate pentru a
avea forme regulate, iar rosturile să nu depă ẟească limita admisă.
Deschiderea rosturilor să fie de minim 2 mm;
Barierele contra vaporilor să fie continue;
5.3. HidroizolaŃii
Stratul suport să nu prezinte asperităŃi mai mari de 2 mm, iar planeitatea lui să fie
continuă.
Respectarea reŃetelor ẟi procedeelor de preparare a materialelor pe ẟantier
(masticuri, soluŃii) conform Normativului C 112 - 86.
Lipirea corectă a foilor.
LăŃimea de petrecere a membranelor să respecte prescripŃiile producătorului.
Realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie.
Executarea corectă a părŃilor constructive ale racordărilor, care să asigure o bună
montare a straturilor izolatoare.

6. LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ


6.1. La executarea, verificarea ẟi recepŃia lucrărilor de izolaŃii se vor respecta
următoarele prescripŃii tehnice:
- Normele republicane de protecŃie a muncii aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii cu Ordinele nr. 34/1975 ẟi nr. 60/1975;
- Normativ C 300/1994 P.S.I. pe durata executării lucrărilor de construcŃii;
- Normativ pentru proiectarea ẟi executarea hidroizolaŃiilor din
materialele bituminoase la lucrările de construcŃii C 112 - 86.
- InstrucŃiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la la
hidroizolaŃiile acoperiẟurilor C 246 - 93;
- Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii ẟi
instalaŃii aferente - C 56 - 85 - Caietul I ẟi Caietul XIV.
- Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor P118-99
- Regulament privind protecŃia ẟi igiena muncii în construcŃii aprobat
de M.L.P.A.T. cu nr. 9/N/15.03.1993
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii montaj aprobat
de M.C.Ind. cu Ord. nr. 1233/D din 29.12.1980
- Legea 90/1996 privind protecŃia muncii.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
GEAMURI
1. GENERALITĂłI
Prin prezenta se stabileẟte montarea următoarelor sortimente de geamuri cu control
termic, solar ẟi cu folii pentru laminare sau aplicare pe sticlă folosite:
- geamuri trase - float, reflexive, termoizolante
- geamuri securizate, rezistente la foc, ornamente
- geamuri ornament

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
2.1. Geamuri control termic, solar
- Geam float incolor - obŃinut prin flotare pe baie staniu topit, control solar
performant prin colorare - bronz, gri, verde; grosime 3-19 mm, dimensiuni uzuale
1600x2250 mm ẟi 3210x2250 mm
- Geam reflexiv - cu bune calităŃi absorbante/control solar, rezistenŃă/stabilitate
mare în timp; obŃinut prin pulverizare la cald oxid metalic pe geam incolor/color
- Geam duplex VANGER - foi de geam combinate cu una/mai multe folii PVB lipite
la presiune, temperatură, color/incolor/translucid; reduce transmisie zgomot, rămâne în ramă
la spargere, aplicaŃii, faŃade, uẟi intrare/rezistenŃe la vânt puternic/glisante, panouri du ẟ,
pereŃi despărŃitori, tavane.
- Geam securizat - rezistenŃă la impact/termică, obŃinut prin încălzire
la temperatură aproximativ 700 grade C ẟi răcire bruscă/uniformă, aplicaŃii u ẟi
acces, balustrade, scări, acvarii
- Geam termoizolant - 2 foi geam asamblate prin distanŃier metalic cu dublă
lipire, sită moleculară pentru absorbŃia vaporilor, aplicaŃii ferestre, suprafeŃe vitrate,
pereŃi despărŃitori, vitrine.
- Geam rezistent la foc realizat din sticlă rezistentă la foc pentru
compartimentări sau faŃade compusă din mai multe straturi, cu substanŃă rezistentă la
foc între ele, aceasta formează la temperaturi ridicate o structură ce previne radiaŃii
termice către zonele învecinate/împiedică încălzirea ẟi aprinderea materialelor în
compartimente alăturate incendiului.
Folii decorative ẟi de protecŃie pentru geamuri plane
- folii reflexive - protejează geamurile obi ẟnuite împotriva efectelor căldurii ẟi
luminii orbitoare a soarelui, asigură o ambianŃă plăcută pentru utilizatori, reduce
pericolul decolorării prin geamuri (strat anti-zgârâie/absorbant raze UV, filtrare 99,9 %)
- folii nereflexive - permit reflecŃia luminii pe jumătate/total, asigură
protecŃie împotriva căldurii ẟi luminii solare, oferă o nouă imagine clădirilor
demodate/vechi, fără alterarea stilului
- folii antiefracŃie - protejează faŃă de pătrunderi violente ẟi vandalism, măresc
considerabil soliditatea sticlei, păstrează integritatea suprafeŃei vitrate la spargere/crăpare
- folii decorative - transmit lumina exterioară, protejează de privirile indiscrete,
reduc lumina orbitoare pe orice suprafaŃă de geam, se utilizează ca element de design
în spaŃii de lucru, restaurante, vitrine.

2.2. Materiale auxiliare


- chit de geam conform NTR 8216-81
- C 101-1, tip I ẟi II din cretă pentru montarea geamurilor în cercevele de lemn
- C 351-1, tip I ẟi II din cretă cu miniu de plumb sau oxid roẟu de fier pentru
montarea geamurilor în cercevele metalice
- adeziv Romeltex 200 conform N.I. 10568-81 prdus de Anticorozivul
- Ńinte, ẟtifturi, ẟuruburi, buloane ẟi bolŃuri
- Ńinte albe conform STAS 2111-65
- stifturi din sârmă OB 37; se confecŃionează pe ẟantier ẟi au dimensiunile: grosimea
φ 1,5 mm ẟi 3 mm, lungimea după necesităŃi;
- ẟuruburi pentru lemn cu cap înnecat conform STAS 1452-76 cu dimensiunile: grosimea
φ 2-3 mm, lungimea 20-30 mm
- buloane de φ 6 ẟi 8 mm ẟi 40-50 mm lungime, sudate pe elemente metalice de
sprijinire a geamurilor; buloanele sunt prevăzute cu câte o piuliŃă ẟi ẟaibă zincată;
- ẟuruburi cu cap înnecat crestat:
- semiprecise conform STAS 2571-69
- precise conform STAS 7518-71
- bolŃuri M6 C 20/50, împuẟcate cu pistolul tip P.I.B.-I sau P.I.B.-II - pentru fixarea
profilelor metalice de elementele de beton ale construcŃiei; baghete ẟi garnituri pentru
montarea geamurilor;
- vată minerală G 80 sau G 100 - conform STAS 5838/1-76 ẟi carton bitumat - conform
STAS 138-80;
- tablă zincată 0,6 mm ẟi 0,8 mm - conform STAS 10896-80
- tablă neagră de 0,6 mm ẟi 0,8 mm conform STAS 9724-80 protejată anticoroziv.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


3.1. Geamurile trase, ambalate în lăzi vor fi păstrate în magazii închise ẟi acoperite ferite de
umezeală.
3.2. Transportul se face în vagoane închise, prevăzute cu menŃiunea "FRAGIL".
Lăzile cu geamuri care nu intră pe uẟa vagonului, pot fi transportate în vagoane descoperite,
cu condiŃia ca acestea să fie acoperite cu prelată.
La fel se procedează ẟi în cazul transportului cun autocamionul.
3.3. Fiecare transport va fi însoŃit de un certificat de calitate ẟi de instrucŃiuni de manipulare
ẟi depozitare.

4. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
4.1. Executarea lucrărilor de montare a geamurilor
Montarea geamurilor se face după executarea lucrărilor de tencuieli, înaintea lucrărilor de
vopsitorii ẟi pardoseli.
Lucrările pregătitoare în vederea montajului constau în:
- curăŃirea tâmplăriei met. cu ajutorul periei de sârmă pentru îndepărtarea
petelor de rugină;
- vopsirea cu grund pe bază de ulei a falŃului, atât în cazul zidăriei de lemn,
cât ẟ a celei metalice;
- aplicarea unui strat de vopsea pe întreaga tâmplărie metalică ẟi două straturi
de vopsea pe falŃuri.

4.2. Calarea geamurilor


Calarea geamurilor se va face astfel încât să se limiteze deformaŃiile ẟprosurilor asigurând
buna funcŃionare a ochiurilor mobile cu respectarea prevederilor de la pct. 4.1.12.

4.3. Montarea geamurilor la uẟi ẟi ferestre


Montarea geamurilor pe tâmplărie de lemn se face cu chit obiẟnuit:
- la geamurile montate cu chit se aplică pe falŃul tâmplăriei patul de chit care va fi bine
nivelat;
- geamul tăiat la dimensiuni se aẟează pe patul de chit astfel încât să se lipească bine de
acesta ẟi se fixează cu Ńinte bătute în falŃ la distanŃa de 20-30 cm una de alta;
- geamul se apasă uẟor cu mâna astfel ca după baterea Ńintelor să nu joace;
- se întinde chitul dealungul întregului contur acoperind complet Ńintele; după
aceea chitul se netezeẟte cu cuŃitul;
- chitul se vopseẟte odată cu tâmplăria.

4.4. Montarea geamurilor pe tâmplărie metalică se face cu baghete metalice cu garnitură de


etanẟare
Se procedează în felul următor:
- se demontează baghetele metalice fixate pe tâmplărie;
- se aplică garnitura de etanẟare din cauciuc pe muchia geamului;
- se aẟează geamul la locul respectiv ẟi se montează baghetele în poziŃie definitivă
prin fixarea cu ẟuruburi;
- strângerea baghetei se va face astfel ca să preseze suficient garnitura de etanẟare
pentru ca geamul să nu aibă joc;
- baghetele metalice vor fi vopsite odată cu tâmplăria.
4.5. Geamurile ẟi celelalte produse din sticlă trebuie să aibă grosimea ẟi calitatea prevăzută
în proiect ẟi să nu aibă defecte mai mari decât cele admise de standard pentru calitatea respectivă.
4.6. Înainte de începerea montajului se va verifica calitatea protecŃiei anticorozive a riglelor,
montanŃilor ẟi a celorlate elemente metalice.
4.7. Tăierea geamurilor ẟi a profilelor din sticlă pe ẟantier se va face numai cu scule
adecvate.
4.8. Se va verifica respectarea prevederilor referitoare la etanẟarea rosturilor: mărimea
rosturilor necesare pentru asigurarea unei bune etanẟeităŃi, prevederea tuturor tipurilor de cale,
distanŃieri ẟi garnituri elastice, umplerea cu chit a tuturor rosturilor fără întreruperi, cu cordon de
grosime uniformă ẟi profilarea chitului din rosturi.
4.9. Linia chitului pe locul contactului cu geamul trebuie să fie dreaptă ẟi paralelă cu
marginea falŃului.
Din masa chitului nu trebuie să iasă capetele Ńintelor sau ẟtifturilor cu care se fixează
geamul.
4.10. Dispozitivele de fixare a geamurilor plane la luminatoare ẟi baghete pentru tâmplărie
metalică vor fi fixate cu toate elementele de prindere.
4.11. Buloanele vor fi sudate pe talpa elementelor metalice sau încastrate în elementele de
beton, perpendicular pe planul în care se aẟează geamurile. Capetele filetate ale buloanelor,
piuliŃelor ẟi rondelelor nu vor fi vopsite.
Filetul bulonului nu trebuie să prezinte degradări.
ẞuruburile mecanice vor fi introduse perpendicular pe orificiul filetat iar capul lor va fi la
nivelul baghetei. Baghetele vor fi bine potrivite la colŃuri ẟi vopsite odată cu tâmplăria.
4.12. SuprafaŃa geamurilor montate trebuie să fie curată, pete de grăsime sau vopsea.
4.13. La recepŃionarea lucrărilor se va controla respectarea de către constructor a
documentaŃiei tehnice de execuŃie privitoare la: alcătuirea elementelor vitrate, realizarea detaliilor
de racordare a pereŃilor la colŃuri, parapet, corniẟe, rosturi de dilataŃie, etc.
4.14. PrescripŃii pentru execuŃie pe timp friguros
Montarea geamurilor pe timp friguros se va face în conformitate cuprevederile "Normativului
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃiilor aferente" indicativ C 16-84.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


5.1. Prevederile prezentului capitol se referă la controlul calitativ ẟi recepŃia lucrărilor de
geamuri de orice fel, montate la uẟi, ferestre, luminatoare, ale clădirilor civile, agrozootehnice,
vitrinelor de magazin etc. care se vor face conform Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia
lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃii aferente, "Indicativ C 56 - 85 ediŃia 1986".

6. MĂSURI DE SECURITATEA MUNCII ẞI PROTECłIA CONTRA


INCENDIILOR
6.1. Se vor respecta prevederile din:
- Norme republicane de protecŃia muncii - aprobate de Ministerul Muncii ẟi
Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr.34/1975 ẟi 60/1975
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii-montaj - aprobate de M.C.Ind.
cu ordinul nr.1233/D-1980
- Norme generale de protecŃie împotriva incendiilor - aprob. prin decretul 290/16 08/1977
- Normele tehnice de proiectare ẟi realizarea a construcŃiilor privind protecŃia la
acŃiunea focului - P 118-83
- Normele de prevenire ẟi stingere a incendiilor - aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul nr.742/D/1981.
6.2. În cazul manipulării lăzilor, plăcilor de geam sau profilelor de sticlă, cu macarale, se vor
respecta ẟi prevederile aferente instrucŃiunilor nr. 68 ale Inspectoratului general de stat pentru
controlul calităŃii produselor - InspecŃia de metrologie.
6.3. Muncitorii care manipulează foile de geam sau profilele de sticlă vor folosi ca materiale
de protecŃie, palmare ẟi umerare după caz, iar cei care lucreaxă la tăiat ẟi montare vor purta
mânecuŃe.
6.4. În cazurile când produsele de sticlă se montează la înălŃime, locul respectiv va fi
semnalizat pentru a nu intra în raza de lucru muncitorii străini de locul respectiv de muncă.
6.5. Muncitorii vor lucra pe schele corespunzătoare locului ẟi înălŃimii de montaj; legarea cu
centurile de siguranŃă se va face pe elementele indicate de conducătorul tehnic al punctului de lucru.

6.6. Pentru lucru pe timp friguros se vor respecta prevederile aferente lucrărilor de montare a
produselor din sticlă din normele în vigoare.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - COMPARTIMENTĂRI ẞI TAVANE
FALSE DE GIPS-CARTON
Utilizarea panourilor din gips-carton la realizarea tencuielilor uscate, a
pereŃilor de compartimentare neportanŃi ẟi a tavanelor suspendate

GENERALITĂłI
Prezentul caiet de sarcini analizează condiŃiile, modul de alcătuire ẟi
tehnologie de execuŃie a tencuielilor uscate, a pereŃilor neportanŃi de
compartimentare ẟi a tavanelor suspendate din panouri de gips-carton.

STANDARDE DE REFERINłĂ
- Normativ P 118/98
- STAS 6156
- STAS 6972/1 ...... 11
- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de
construcŃii ẟi instalaŃii aferente
- C 247 - 93 "Îndrumător privind exploatarea ẟi întreŃinerea clădirilor de
locuit din mediul urban aflate în autoritatea autorităŃilor publice"
- Prospectele produselor Rigips ale firmei BPB GYPSUM INDUSTRIES
LTD. agrement tehnic 2/1993 - 1
- Prospectele produselor Knauf - producător KNAUF GRUB Austria

MATERIALE ẞI PRODUSE
Plăcile de gips-carton se pot folosi la lucrări dispuse în încăperi cu:
- condiŃii normale de temperatură ẟi umiditate relativă ( 65%)
- condiŃii normale de temperaturi ẟi umiditate ridicată ( 90%)
Elemente de susŃinere metalice sau din lemn ale sistemului de pereŃi sunt
reprezentate de:
- profilele de contur realizate din tablă de oŃel zincată, se fixează de
pardoseală ẟi tavanul încăperilor
- profile de schelet, realizate din tablă de oŃel zincată, se introduc în profilele
de contur la interval de 600 mm (în funcŃie de condiŃiile impuse de producător)
- profile de rigidizare, realizate din tablă de oŃel zincată, utilizate la
rigidizarea conturului zonei de amplasare a uẟilor, ẟi în interiorul profilelor de schelet
în cazul realizării pereŃilor de înălŃime mai mare
- profile pentru fixarea pe pereŃi a panourilor de gips-carton cu funcŃie de
tencuială uscată.
Elemnete de fixare sunt reprezentate prin dibluri, ẟuruburi autofiletante,
etc. Elemente accesorii reprezentate prin:
- traverse
- corniere de protecŃie a colŃurilor pereŃilor
- corniere de protecŃie a închiderilor panourilor
- bandă de etanẟare a profilelor pe contur la contactul
cu pardoseala sau tavanul
- ẟtraifuri de hârtie sau fibră de sticlă pentru acoperirea rosturilor
- materiale de umplere a rosturilor sau de finisare a suprafeŃelor.
TermoizolaŃie din vată minerală pentru izolarea termică ẟi fonică a încăperilor

ALCĂTUIREA PEREłILOR DE COMPARTIMENTARE ẞI TAVANELOR


SUSPENDATE
PereŃii de compartimentare sunt alcătuiŃi din schelet metalic sau de lemn pe
care se fixează panourile de gips-carton cu ẟuruburi, distanŃele dintre ẟuruburi
variind în funcŃie de tipul panourilor, structura peretelui, etc.
Compartimentările la grupurile sanitare vor fi realizate cu plăci de gips-carton,
hidroprotejate (culoare verde). PereŃii care separă grupurile sanitare de circulaŃia
majoră a clădirii vor fi prevăzuŃi cu fonoizolaŃie de vată minerală.
Tavanele suspendate se vor realiza pe suprafeŃe modulate 60 × 60 cm -
casete tip "Armstrong" - structura Microlook XL/TL 15 mm Silhouette - cu plăci 60 × 60
Plain complectarea până, la pereŃi, se va realiza cu gips-carton. Racordul la pereŃi
ẟi la limita suprafeŃei de tavan armstrong se va face cu scafe.

TEHNOLOGIA DE EXECUłIE
Punerea în operă a sistemului de pereŃi de compartimentare, tancuieli uscate
ẟi tavane suspendate se face în conformitate cu prescripŃiile tehnice elaborate de
firma producătorului.
Punerea în operă se efectuează de personal calificat ẟi instruit corespunzător
cu respectarea tuturor regulilor specifice acestor categorii de lucrări, sub control de
specialitate.

CONTROLUL CALITĂłII ẞI RECEPłIA LUCRĂRII


Având în vedere importanŃa deosebită a lucrărilor de compartimentare
interioară cu pereŃi din gips-carton se subliniază necesitatea verificării certificatului
de calitate a materialelor ẟi respectarea indicaŃiilor tehnice ale producătorului,
proiectantului ẟi I.N.C.E.R.C-ului.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - PARDOSELI DIN GRESIE
1. GENERALITĂłI
1.1. Prevederile prezentului caiet se referă la condiŃiile, modul de alcătuire ẟi
modul de executare al pardoselilor din piatră artificială arsă din plăci din gresie
ceramică.
1.2. Aceste pardoseli se utilizează :
- la încăperi umede (grupuri sanitare, băi, WC, bucătării)
- la încăperi de trecere ẟi de circulaŃie intensă (vestiare, coridoare,
holuri, scări, săli de aẟteptare, săli de vânzare, balcoane, logii, terase,
restaurante, laboratoare).
- la săli de operaŃie
- la unele încăperi din abatoare etc.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
2.1. Materialele utilizate la executarea pardoselilor din gresie ceramică trebuie
să corespundă următoarelor standarde de stat ẟi norme tehnice de ramură :
- plăci din gresie ceramică conform STAS 5939 - 80
- plinte ẟi scafe din beton mozaicate conf. STAS 451/77 ẟi NTR 9622/80
- ciment M 30, ciment Pa 35 sau ciment F25 conform STAS 1500 - 78
- cimenturi portland albe ẟi colorate conform STAS 7055 - 80
- agregate naturale conform STAS 1667 - 76
- apă conform STAS 790 - 73 .

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


3.1. Plăcile din gresie ceramică se vor ambala în cutii de carton, stelaje de
lemn a căror masă nu va depăẟi 40 kg sau alte ambalaje adecvatre. La ambalare,
plăcile din gresie ceramică glazurată se vor separa prin hârtie sau alte materiale.
Depozitarea se va face în spaŃii acoperite, ferite de umezeală.
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
4.1. ÎmbrăcăminŃile din plăci din gresie ceramică se vor executa pe un strat
suport rigid din beton sau pe un planẟeu de beton armat.
4.2. Plăcile din gresie ceramică se vor monta pe stratul suport rigid din beton
sau pe planẟeul de beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment de
poză, avînd dozajul 300 - 350 kg ciment la 1 mc nisip, în grosime de 25 - 30 mm.
4.3. ÎmbrăcăminŃile de pardoseli se pot folosi ẟi la încăperile la care
pardoselile nu vin în contact decât întâmplător, pe scurtă durată ẟi pe suprafeŃe
restrânse, cu acizi slabi, cu soluŃii acide diluate sau cu soluŃii de detergenŃi, cu
condiŃia ca solicitările mecanice la care sunt supuse pardoselile să fie reduse: săli
pentru laboratoare de chimie, săli de spitale, grupuri sanitare, etc.
4.4. Înainte de montare, pentru evitarea absorbŃiei de apă din mortarul de
poză, plăcile din gresie ceramică se vor menŃine în apă timp de 2-3 ore.
4.5. Pentru evitarea acumulării efectelor deformaŃiilor diferenŃiale, prin
ansamblul de pardoseală - îmbrăcămintea din plăci din gresie ceramică ẟi mortarul de
ciment de poză - cu restul structurii, stratul suport rigid din beton sau planẟeul de
beton armat ẟi conturul pereŃilor, stâlpilor, se vor lua măsuri care să permită
deformarea acestora independent.
În cazul în care se aplică îmbrăcămintea de pardoseală ẟi mortarul de ciment
de poză direct pe planẟeul de beton din elemente prefabricate care ẟi-au consumat
deformaŃiile reologice - sau pe planẟee turnate monolit, la care montarea pardoselii
se face după 90 zile de la turnare, îmbrăcămintea din plăci de gresie ceramică se
poate aplica direct după o prealabilă preumezire a plăcii de beton.
În cazul în care se aplică pardoseala pe planẟee crude sau pe straturi din
beton, între acestea ẟi pardoseală se va prevedea un strat de întrerupere a
aderenŃei - hârtie, folie de polietilenă etc.
4.6. La prepararea mortarului de ciment de poză se va utiliza ciment de
întărire normală de tipul Pa 35 ẟi nisip 0 - 3 mm (la care partea fină sub 0,2 mm să nu
depăẟească 1/3) în amestec de 1 parte ciment la 3,5 - 4 părŃi nisip. NU se vor utiliza
cimenturi cu întărire rapidă (P 40 etc).
Mortarul de ciment pentru montarea plăcilor din gresie ceramică se va prepara
la faŃa locului, în cantităŃi strict necesare ẟi va avea o lucrabilitate plastic - vârtoasă,
factorul apă - ciment fiind de maximum 0,5.
4.7. Aẟezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper, ca ẟi în
cazul îmbrăcăminŃilor din plăci din beton mozaicate.
Plăcile se vor monta în patul de mortar astfel pregătit, în rânduri regulate, cu
rosturi de 2 - 3 mm între plăcile de gresie ceramică.
După aẟezarea plăcilor pe o suprafaŃă corespunzătoare razei de acŃiune a
mâinii muncitorului (cca. 60 cm lăẟime), la plăcile la care se constată denivelări se
adaugă sau se scoate local din mortarul de ciment de poză. Apoi se face o verificare a
planităŃii suprafeŃei cu un dreptar aẟezat pe diagonalele suprafeŃei executate ẟi
ghidat după nivelul porŃiunii de pardoseală executată anterior, aẟezându-se atent
plăcile în mortarul de ciment de poză, prin batere uẟoară cu ciocanul peste dreptar,
astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de mortar ẟi să se
asigure planitatea suprafeŃei.
OperaŃia continuă în acest mod pe toată suprafaŃa care se execută într-o zi
de lucru. Apoi întreaga suprafaŃă se inundă cu lapte de ciment fluid pentru ca
aceasta să intre bine în rosturi, hidrantând ẟi mortarul de poză.
Umplerea rosturilor se face la 3 - 5 zile după montarea plăcilor de gresie
ceramică, iar intervalul de la montare ẟi până la rostuire - pardoseala nu va fi dată în
circulaŃie ẟi se va umezi prin stropire cu apă cel puŃin odată la 24 ore.
CurăŃirea îmbrăcăminŃii din plăci din gresie ceramică de excesul de lapte de
ciment se va face prin aẟternere de rumeguẟ de lemn uscat, după 2 ore de la
inundarea cu lapte de ciment ẟi prin măturarea rumeguẟului.
Îmbrăcămintea din plăci de gresie ceramică nu se va face prin finisare, ci după
curăŃirea cu rumeguẟ din lemn se va ẟterge cu cârpe înmuiate în apă ẟi apoi se va
cerui.
Plăcile din gresie ceramică se vor monta simplu sau cu bordură de altă
culoare, în conformitate cu desenele din proiect.
4.8. La intersecŃia pardoselii cu elemente verticale sub plinte - se vor realiza
interspaŃii de 5 - 10 mm care se vor umple cu un material elastic.
În cazul suprafeŃelor mari se recomandă realizarea unor rosturi de dilatare la
circa 30 mp sau 6 m funcŃie de modularea structurii. În cazul montării pardoselii pe
stratul suport din beton, rostul va fi lăsat ẟi în acest strat suport .
4.9. Alcătuirea ẟi modul de executare a pardoselilor cu îmbrăcăminŃi din plăci din
gresie ceramică, supuse unor condiŃii deosebite de exploatare (solicitări mecanice
mijlocii sau grele, ẟocuri termice, agresivităŃi chimice etc) se vor stabili de la caz la
caz ẟi numai pe bază de studii ẟi experimentări, Ńinând seama de natura ẟi
frecvenŃa solicitărilor,concentraŃia substanŃelor agresive, precum ẟi de
particularităŃile procesului tehnologic.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


5.1. Pe parcursul executării lucrărilor, se verifică în mod special (de către ẟeful
punctului de lucru).
5.2. Verificările ẟi recepŃia lucrărilor se va face conform caietului XII pardoseli
din "Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii ẟi
instalaŃii aferente Indicativ C56 - 85 ediŃia 1986.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
6.1. La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din "Normele
republicane de protecŃia muncii" aprobate de Ministerul Muncii ẟi Ministerul
SănătăŃii cu ordinele nr. 34/1975 ẟi 60/1973 ẟi din "Normele de protecŃia muncii ẟi
activitatea de construcŃii - montaj aprobate cu ordinul nr. 1233/D - 1980.

7. CONDIłII SPECIFICE
Dimensiunile, culorile ẟi desenul se stabilesc de comun acord proiectant ẟi
beneficiar.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - INSTALAłII ELECTRICE DE ILUMINAT
ÎN CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ẞI SOCIAL CULTURALE
1. GENERALITĂłI
Prezenta parte din documentaŃie se referă la realizarea instalaŃiilor electrice de
iluminat interior din clădiri administrative ẟi social culturale.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
- Principalele materiale folosite:
- tuburi IPY ẟi 1 SPD conductoare tip FY, platbandă oŃel laminată, ẟi cabluri CYY.
- Principalele produse:
- Corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tip FIA, FIRA, FIPA, FIPAD ẟi
plafoniere, aplice ornamentale cu lămpi incandescente, tablouri electrice cu
siguranŃe automate, întrerupătoare ẟi comutătoare.
- Standarde ẟi normative.
- STAS 6990-71 Tuburi izolante IPY ẟi IPEY din policlorură de vinil neplastifiată.
- STAS 7656-74 łevi OL pentru instalaŃii
- STAS 6856-75 Conducte cu izolaŃie de PVC pentru instalaŃii electrice fixe
- Catalog de produse SC ELBA SA Timiẟoara
- Catalog de detalii IPCT-77
- Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor electrice cu tensiuni
până la 1000 V.c.a ẟi 1500 V.c.c I7-1998. NP-I7-02 din 2002.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Conform STAS-urilor indicate la pct. 2.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
a) Montarea îngropată a tuburilor, trasarea circuitelor, executarea străpungerilor
prin ziduri ẟi planẟee. a ẟanŃurilor în zidărie, pozarea tuburilor, montarea dozelor de
ramificaŃie ẟi de aparate.
b) Montarea conductoarelor în tuburi: derularea colacilor de conductoare înainte
de a fi introduse în tuburi, tragerea în tub a conductoarelor, executarea legăturilor în doze,
acoperirea cu tencuială a tuburilor.
c) Montarea aparatelor ẟi a corpurilor de iluminat: Când lucrările de construcŃii
sunt în finisaj se execută: montarea întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor, aplicelor cu
lămpi incandescente, a corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente.
d) Montarea tablourilor de distribuŃie - : montarea cutiei, tragerea
conductoarelor ẟi astuparea cu ipsos a spaŃiilor rămase libere la intrarea tuburilor în
tablou, executarea legăturilor în tablou.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


a) Verificarea preliminară:
- verificarea caracteristicilor tehnice ale materialelor ẟi aparatelor
- verificarea înainte de montaj a continuităŃii electrice a conductoarelor (în colaci).
- verificarea după montaj a continuităŃii electrice a instalaŃiei înaintea acoperirii
cu tencuială.
b) Verificarea definitivă:
- măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductelor
- verificarea legăturilor în doze, la aparate, la tablouri, la corpurile de iluminat.
- verificarea funcŃionării corecte a instalaŃiei de protecŃie contra electrocutării
- verificarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ
- montarea corectă a siguranŃelor calibrate conform proiectului.
Verificările se execută conform "Normativ privind verificările lucrărilor de construcŃii
ẟi a instalaŃiilor aferente" - C56.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
Acte normative
- Norme Generale de ProtecŃia Muncii
- Decret nr. 290 - Norme generale de protecŃia împotriva incendiillor
în proiectarea ẟi realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor.

CondiŃii de tehnica securităŃii muncii


- În timpul executării lucrărilor de spargere a zidurilor sau a plan ẟeelor trebuie
să se poarte ochelari de protecŃie.
- Sculele cu care se lucrează (ciocane, dălŃi, ẟpiŃ, cle ẟte, ẟurubelniŃe, etc)
trebuie să fie în stare bună ẟi să nu prezinte pericol de accidentare.
- Se va utiliza centura de siguranŃă la lucrările ce se execută la înălŃime.
- PrezenŃa tensiunii se va verifica cu lampă de probă.
- Este interzisă punerea sub tensiune a unei instalaŃii până nu s-au terminat
toate lucrările prevăzute în proiect, cu respectarea Normativului NP-I7-2002. Punerea sub
tensiune se va face numai după verificarea ei de furnizorul de energie conform
Regulamentului pentru furnizarea ẟi utilizarea energiei electrice (H.G. 236/1993)

7. CONDIłII SPECIFICE
- Lucrările se vor executa conf. planẟelor

Întocmit

ing. Petru Tod

.
CAIET - IMPERMEABILIZĂRI CU MAXSEAL

1. GENERALITĂłI
Prezentul capitol se referă la impermeabilizarea cuvelor din beton armat cu produsul
"Maxseal" sau similar. Maxseal este un amestec de cimenturi ẟi aditivi speciali care,
împreună cu agregate bine controlate, dau înveli ẟului proprietăŃi impermeabile. Este indicat
pentru următoarele suprafeẟe: beton, cărămidă, ciment, mortar ẟi zidărie.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Pentru impermeabilizare se va utiliza produsul Maxseal, Maxprest, Maxplug, Maxcryl,
produse de firma DRIZORO S.A. Spania.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Se fabrică în culorile gri, alb-cenuẟiu sau alte culori fabricate la cerere. Se livrează în
saci de 25 kg, bidoane de 25 kg ẟi cutii de 10 ẟi 5 kg.
Se depozitează în loc uscat, sacii au garanŃie un an, bidoanele ẟi cutiile 18-24 luni.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
SuprafaŃa care urmează să fie acoperită trebuie să fie întărită, fără urme de vopsea,
mucegai, particule nefixate, grăsimi, uleiuri, praf, tencuială de ipsos. Dacă suprafaŃa a fost
anterior văruită, vopsită sau a suferit alte tratamente, aceasta se curăŃă complet.
Toate crăpăturile trebuie să aibă adâncimea de 1,5 cm ẟi se umplu cu Maxprest,
dacă nu prezintă penetrare de apă, sau Maxplug dacă există penetrare de apă. Barele de fier
care apar la suprafaŃă se taie peo adâncime de 2 cm ẟi apoi se repară cu Maxprest ẟi
Maxplug.
Înainte de aplicare se spală bine suprafaŃa.
Maxseal se aplică cu o pensetă tip fibră sau cu o pensulă cu fibră scurtă din nailon
pentru a se umple porii ẟi cavităŃile din strat.
Se aplică cu pensula în două straturi.
Primul strat se aplică sub forma unui strat gros pentru a forma un înveli ẟ uniform ẟi
continuu, nu se întinde ca la vopsire, se aplică într-o singură direcŃie, al doilea strat se aplică
perpendicular pe primul.
Consum de material
- stratul I - 1,5 kg/mp
- stratul II - 1 kg/mp
După terminare se spală pensulele cu apă.
Pentru obŃinerea pastei pentru etanẟeizare se amestecă într-un vas larg o parte
Maxcryl cu trei părŃi apă ẟi acest lichid se folose ẟte pentru amestecul Maxseal.
PuneŃi 7-8 l lichid într-un vas pentru fiecare sac Maxseal, se amestecă până se
obŃine o pastă de vâscozitatea unei creme groase.
Se lasă amestecul 10-15 minute. Dacă se folose ẟte amestecător mecanic cu viteză
mică, amestecaŃi materialul cca 1 minut, apoi se folose ẟte imediat.
Un sac sau un bidon de 25 gj necesită în jur de 7-8 l lichid sau 7 litri apă dacă starea
suprafeŃei cât ẟi condiŃiile de temperatură sunt ideale pentru aplicarea produsului.
Pe timp de vară se umezeẟte din abundenŃă suprafaŃa cu apă ẟi se utilizează
Maxcryl în amestec cu Maxseal. Se poate uda suprafaŃa chiar după ce a fost aplicat
Maxsealul, dacă se observă că procesulde uscare este prea rapid. Iarna nu se aplică când
temperatura este sub 5°C. Nu se aplică pe suprafeŃele îngheŃate. Temperatura de lucru
ideală este 15-20°C. Nu se aplică pe suprafeŃe exterioare în condiŃii de ploaie.
Pentru situaŃii deosebite consultaŃi furnizorul.

5. VERIFICARE EXECUłIE-RECEPłIE
- Se verifică suprafaŃa suport, starea crăpăturilor,
fisurilor ẟi se tratează conf. cap.4.
- Se verifică suprafaŃa finală să nu prezinte desprinderi de material, etc.
- Se execută proba de etanẟeitate conform STAS 4165-88 ẟi Normativ C56-85.
- La verificarea suprafeŃei suport se întocmesc procese verbale
de lucrări ascunse.
- Proba de etanẟeitate - faza determinantă

6. MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII


Este produs abraziv ẟi se utilizează mănuẟi de protecŃie din cauciuc pentru
amestecare, preparare ẟi aplicare. Dacă pătrunde amestec în ochi se clătesc cu apă curată.
Dacă iritaŃia continuă se consultă un medic.

7. CONDIłII SPECIFICE
Se va aplica amestecul Maxseal pe suprafaŃa interioară a obiectelor care vin în
contact cu apa: staŃii de pompare, rezervoare, decantoare, etc.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - INSTALAłII DE ÎNCĂLZIRE
INTERIOARE
1. GENERALITĂłI
Lucrarea constă din următoarele:
- instalaŃia de distribuŃie din subsol, izolate ẟi protejate
- coloanele instalaŃiei de încălzire montate aparent lângă elementele
de construcŃii, grunduite ẟi vopsite cu vopsea de ulei.
- corpuri de încălzire statice
- conducte de aerisire 3/8" montate aparent sub plan ẟeul ultimului nivel
- armături de închidere, golire ẟi aerisire
- suporŃi pentru conducte

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
A. Materiale

a) łevi ẟi accesorii:
- STAS 7656-80- łevi din oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii - tip "M", OL 32
- STAS 404/2- łevi de oŃel fără sudură, laminate la cald pentru construcŃii - OL35
- STAS 7657-8-- łevi de oŃel sudate longitudinal, negre, pentru construcŃii
- STAS 838- 82- Fitinguri din fontă maleabile
- STAS 8013-84-Flanẟe rotunde plate, pentru sudare, Pn10
- łevi de cupru
- Fitinguri din cupru
- Fitinguri din alamă
b. Armături:
- STAS 2827-71- Robinet cu cep drept, cu mufe, fără presgarnitură, Pn10
(pentru goliri)
- STAS 1518/86-Robinete cu sertar Pn10
- STAS 2553-85- Robinete cu ventil dublu reglaj de colŃ, Pn6
(la corpuri de încălzire)
- Robinet cu obturator sferic pentru instalaŃii de încălzire ẟi a.c.m.
- Detenteor - robinet ventil de reglaj

c. Corpuri de încălzire:
- STAS 7363-86- Radiatoare din fontă cu coloane unite ẟi secŃiune eliptică
sau coloane independente, Pn 6.

B. PrescripŃii tehnice de bază


- Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor de încălzire I13-79.
- InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor
ẟi reŃelelor termice cu apă caldă ẟi apă fierbinte - I37-81.
- InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia construcŃiilor metalice din profile C139-73.
- Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a construcŃiilor îngropate I14-76.
- InstrucŃiuni tehnice pentru executarea termoizolaŃiilor la elementele de instalaŃii
C142-79.
3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Depozitarea materialelor de instalaŃii se va face în depozitele de materiale ale
ẟantierului.
Materialele care pot fi deteriorate de agenŃi chimici (radiatoare, armături) se vor
depozita sub ẟoproane ẟi se vor acoperi cu prelate sau foi de polietilenă.
Materialele ce se deteriorează la umiditate sau radiaŃie solară (armături fine,
fitinguri, aparate de măsură ẟi control, materiale de izolaŃii, etc).
Se vor păstra în magazii închise.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităŃii
muncii ẟi cu evitarea deteriorărilor.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI ÎN VEDEREA RECEPłIEI


Verificarea calităŃii lucrărilor de instalaŃii se efectuează conform instrucŃiunilor
pentru lucrări ascunse ẟi condiŃiilor - Normativ C56 - 75, I13-79 ẟi I27 - 73.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate prin ordinul comun al
Ministerului Muncii ẟi Ministerului SănătăŃii nr. 34/20.02.1985 ẟi 60/20.02.1975.
- Norme specifice de protecŃie pentru activitatea întreprinderilor de
construcŃii - montaj ẟi deservire, aparŃinând Consiliilor Populare, elaborate de Consiliul
Popular al Municipiului Bucureẟti.
- Norme specifice de lucru a utilajelor ce sunt folosite.

Întocmit

ing. Marius Puẟcaẟ


CAIET - LUCRĂRI DE REMEDIERI A
DEFECTELOR DE SUPRAFAłĂ PENTRU ELEMENTE DE
BETON ARMAT REALIZATE CU PRODUSE MAPEI
1. GENERALITĂłI
Obiectul: lucrări de remedieri a defectelor de suprafaŃă pe suprafeŃele elementelor
de beton armat.
Domeniul : Refacerea deteriorărilor în cursul exploatării în urma unor solicitări
defavorabile construcŃiei: lipsa stratului de acoperire a armăturilor , etc.

2. MATERIALE.
- MAPEGROAT T 40 - mortar tixotropic cu rezistenŃă medie (40 MPa) pentru
repararea betoanelor AT 001-04/424/1999
- apa de la reŃea
- MAPEFER - pentru protecŃie anticorozivă pe bază de mortar de ciment pentru
fierul de armătură AT-001-04/424-1999

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE.


- Materialele folosite vor fi livrate, depozitate ẟi manipulate conform condiŃiilor
prescrise din cadrul fiẟelor tehnice
Perioada maximă de utilizare a amestecurilor este conform fi ẟelor tehnice.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
Vezi fiẟe tehnice :
- desprinderea betonului prin lovire cu ciocanul până se obŃine un substrat solid,
rezistent ẟi rugos
- curăŃirea cu perie de sârmă a betonului inclusiv armătura
- umezirea betonului până la saturare iar aplicarea mortarului se va face după
evaporarea excesului de apă
- se aplică mortarul MAPEGROAT T 40 după tratarea oŃelului beton cu MAPEFER
- aplicarea mortarului se poate face cu mistria, spatula, torcretare, ma ẟină
adecvată de tencuit cu piston.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI.
Verificarea se va face pentru fiecare etapă, trecerea la o etapă următoare făcându-se
cu respectarea celei precedente.
Lucrările de tencuieli pe suprafeŃele remediate vor fi executate numai după recepŃia
fazei anterioare.
6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII.
Se vor respecta următoarele prescripŃii tehnice:
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate de Ministerul Muncii ẟi
SănătăŃii cu ord. 34/75 ẟi 60/75 ẟi 39/1977.
- Norme de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii - montaj M.C. Ind.
1233/D/80.
- Norme tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor privind protecŃia la
acŃiunea focului P118/83.
Întocmit
arh. Dalya Coloman
PARDOSELI DIN PRODUSE PE BAZĂ
DE POLIMERI SINTETICI

1. GENERALITĂłI
Pardosela din pvc compact calandrat potrivit pentru instituŃiile de învăŃământ ẟi de
sănătate. Flexibil se montează simplu ẟi repede, se întreŃine u ẟor datorită stratului de
poliuretan al suprafeŃei.

Caracteristici:
- Role de lăŃime 2 m inclusiv 0,70 mm strat transparent de uzură
- lungime 23 m, greutate - 3,1 kg/mp
- grupa abrazivă Group T: < 0,08
- trafic comercial clasa de uzură 34 trafic foarte intens
- trafic industrial clasa de uzură 43 - trafic intens
- rezistenŃa la foc DIN 4102/14-B1
- efect antiderapant DIN 51130-R10
- proprietăŃi electrostatice - EN 1815 < 2 KV
- izolare acustică NF EN ISO 140-8 - 5 dB
- rezistenŃă la raze UV EN ISO 105-B 02 > 6
- rezistenŃă termică - 0,02 mp K/W
- încălzire prin pardoseală
- rezistenŃă la agenŃii chimici
- f200-152202 cod pardoseală
- 3288 383 6 cod cordon sudură
- preŃ cordon sudură 1,2 E/m, sul. 50 m

2. MATERIALE
a - covor sau dale din PVC compact calandrat cu strat de poliuretan al
suprafeŃei; b - profil pervaz din PVC compact calandrat cu strat de poliuretan;
c - adeziv special (indicat de producător). d - ẟnur din PVC plastifiat
rezistent la agenŃi chimici pentru sudură fâ ẟii

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA


Transportul covoarelor PVC se va face cu mijloace obi ẟnuite de transport, sulurile
fiind aẟezate în poziŃie verticală.
Depozitarea covoarelor se face în locuri uscate ẟi acoperite, la temperaturi între +5°
+ 40° C, ferite de acŃiuni solare directe.
Transportul bidoanelor cu adeziv ẟi liant se va face cu respectarea dispoziŃiilor în
vigoare, privind transportul materialelor inflamabile.
Bidoanele cu adeziv ẟi diluant se vor depozita în încăperi special amenajate pentru
produse inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, respectând dispoziŃiile privind
P.S.I. /Normativ P118-83.
Temperatura acestor încăperi va fi cuprinsă între +15° ẟi + 20° pentru Prenadez 300.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR

Executarea pardoselilor cuprinde două faze de lucrări :


1. Executarea stratului suport
2. Executarea îmbrăcăminŃii pardoselii
Stratul suport (ẟapă) se execută după terminarea tencuielilor interioare. Marca
mortar ẟapa 100, având consistenŃa de 4 cm.

CondiŃiile de finisare a suprafeŃei ẟapei de egalizare sunt următoarele:


1.- suprafaŃa trebuie să fie plană ẟi netedă
2.- diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie să fie lasate la interval de 40
cm.

Executarea îmbrăcăminŃii pardoselii


În încăperile în care s-a prevăzut mobilier rulant pe ẟine înglobate în pardoseală se
verifică dacă aceste ẟine au fost montate conform detaliilor date de proiectant ẟi producător.
În încăperile în care urmează să se monteze covorul se va asigura cu minimum 48 ore
înainte de montarea îmbrăcăminŃii, un regim climatic cu temperatura de cel puŃin + 16°C ẟi
umiditatea relativă a aerului de maximum 65%. Acest regim se va menŃine în tot timpul
executării îmbrăcăminŃii pardoselii ẟi cel puŃin 30 zile după terminarea acestei operaŃiuni.
- Chituirea stratului suport se va face cu un mortar având următoarea compoziŃie:
- nisip 0 - 1 mm = 4 părŃi în volum
- ciment PA 35 = 2 părŃi în volum
- poliacetat de vinil dispersie apoasă (Aracet) sortul D50 sau DPC 50-18
sau Crilorom DC 1183 = 1 parte în volum
- apă până la consistenŃa măsurată cu conul etalon = 13 - 14 cm pentru gletuire, 9
- 10 m pentru chituire.

Pregătirea covoarelor pentru aplicare: în prealabil se va întocmi un plan de montaj cu


respectarea următoarelor criterii:
1. fâẟiile se vor amplasa paralel cu unul din pereŃii încăperii, cu rosturile
orientate în direcŃia de circulaŃie maximă
2. se va căuta realizarea rosturilor minime
3. fâẟiile tăiate se vor aẟeza în poziŃie de montare ẟi se vor lăsa 24 ore
pentru aclimatizare.
4. La niẟe radiatoare, spaleŃi de uẟi în dreptul Ńevilor de instalaŃii etc. se vor
tăia ẟi ajusta după conturul respectiv.
5. OperaŃia de lipire se va executa de către doi muncitori.
6. Sudarea rosturilor la îmbrăcăminŃile de pardoseli, se vor executa cu aparatul
de sudat tip Zinser.
7. Diametrul ẟnurului 3 ÷ 3,5 mm

CondiŃii pentru montarea profilului pervaz


1. peretele ẟi pardoseala (ẟapa) trebuie să fie drepte, în acest scop se va
face verificarea cu un dreptar
2. pervazul din PVC se lipeẟte cu adeziv special (indicat de producător).
3. Lipirea pervazului PVC se va face după 20 - 40 de minute de la aplicarea
adezivului.

Finisarea pardoselii: suprafaŃa se curăŃă de eventuale resturi adezive (folosind


diluant) pentru îndepărtarea prafului se va aspira cu aspiratorul de praf ẟi se va ẟterge cu o
cârpă moale. După uscare se aplică ceară ẟi după 40 minute se freacă cu o cârpă moale
lustruind suprafaŃa.
5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE
În timpul eexecuŃiei ẟeful punctului de lucru are obligaŃia să verifice calitatea
lucrărilor.
1.- covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaŃa (folosind unelte ca ciocan etc)
2.- fâẟiile trebuie să fie bine alăturate
3.- suprafaŃa trebuie să fie complet plană.
4.- suprafaŃa trebuie să fie curată, lustruită.
5.- colŃurile, străpungerile trebuie să fie executate cu perfecŃie.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR.
- În timpul execuŃiei se vor respecta prevederile din normele PSI P118-83.
- Se vor lua măsuri pentru atingerea limitei inferioare de explozie a
amestecului de vapori de solvenŃi ẟi aer prin ventilaŃii
- InterdicŃia oricărei surse de foc (scântei, flăcări, etc) în întreaga zonă
- Limitarea cantităŃilor de materiale (covor, profil, adeziv, diluant) aduse la locul
de aplicare
- Asigurarea dotării cu materiale ẟi mijloace pentru primă intervenŃie în caz de
incendiu
- Se vor instala indicatoare de interdicŃie de acces la u ẟi, scări, etc.
- la sudarea rosturilor trebuie avut grijă ca operaŃia de sudare să se facă la 24
de ore după lipirea covorului.
- Legătura aparaturii să se facă cu pământare
- Aparatul de sudură nu se va lăsa în funcŃie fără supraveghere.

7. CONDIłII SPECIFICE
Alegerea materialului (textură, culoare, calitate) se va face de comun acord cu
beneficiarul ẟi proiectantul.
Orice modificare de soluŃie se face numai cu avizul scris al proiectantului de
specialitate.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
PEREłI DE COMPARTIMENTARE DIN PLĂCI DE
GIPSCARTON PE STRUCTURĂ METALICĂ

1. GENERALITĂłI
Prezentul caiet de sarcini analizează condiŃiile, modul de alcătuire ẟi
tehnologia de execuŃie a tencuielilor uscate, a pereŃilor neportanŃi de
compartimentare a sălilor pentru expunerea obiectelor de muzeu din panouri de
gips-carton.
Sistemele de pereŃi cu panouri din gips-carton constau din închideri
perimetrale realizate cu panouri dispuse într-unul sau mai multe straturi. Grosimea
panourilor, tipul acestora precum ẟi numărul de straturi sunt stabilite în funcŃie de
destinaŃia încăperii ẟi de rezistenŃa la foc sau rezistenŃa la acŃiunea apei ce se
impune ẟi se găsesc în lista cu caracteristicile tehnice anexată.
Elementele componente ale pereŃilor de gips-carton sunt reprezentate
prin panourile din ipsos simplu structura metalică de susŃinere a panourilor,
structura metalică de susŃinere a corpurilor suspendate sau ancorate de perete
(simeze, corpuri de iluminat etc.), elementele de fixare ẟi produsele de finisare
ale rosturilor.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
PereŃii de compartimentare sunt alcătuiŃi din schelet metalic pe care se
fixează panourile de gips-carton cu ẟuruburi, distanŃele dintre ẟuruburi variind
în funcŃie de tipul panourilor, structura peretelui, etc.
Plăcile de gips-carton se pot folosi la lucrări dispuse în încăperi cu:
condiŃii normale de temperatură ẟi umiditate relativă ( 65%)
condiŃii normale de temperaturi ẟi umiditate ridicată ( 90%)
condiŃii impuse de rezistenŃa la foc a peretelui
Elemente de susŃinere metalice ale sistemului de pereŃi sunt reprezentate
de:
profilele de contur realizate din tablă de oŃel zincată, se fixează de
pardoseală ẟi tavanul încăperilor
profile de schelet, realizate din tablă de oŃel zincată, se introduc în
profilele de contur la interval de 600 mm (în funcŃie de condiŃiile impuse de
producător)
profile de rigidizare, realizate din tablă de oŃel zincată, utilizate la
rigidizarea conturului zonei de amplasare a uẟilor, ẟi în interiorul profilelor de
schelet în cazul realizării pereŃilor de înălŃime mai mare
profile pentru fixarea pe pereŃi a panourilor de gips-carton cu
funcŃie de tencuială uscată.
Elemente de fixare sunt reprezentate prin dibluri, ẟuruburi autofiletante,
etc.
Elemente accesorii reprezentate
prin: traverse
corniere de protecŃie a colŃurilor pereŃilor
corniere de protecŃie a închiderilor panourilor
bandă de etanẟare a profilelor pe contur la
contactul cu pardoseala sau tavanul
ẟtraifuri de hârtie sau fibră de sticlă pentru acoperirea rosturilor
materiale de umplere a rosturilor sau de finisare a suprafeŃelor.
termoizolaŃie din vată minerală pentru izolarea termică ẟi fonică a
încăperilor
Tipurile de profile ce intră în componenŃa structurii de susŃinere,
dimensiunile acestora ẟi principalele caracteristici fizico-mecanice sunt
prezentate în cadrul agrementelor date de către producător în conformitate cu
proiectul tehnic.
Tencuielile uscate cu rezistenŃă sporită la foc se realizează în general
pe structuri metalice "cu bride", cu două straturi de panouri de ipsos armat cu
grosimea de 20 mm, ceea ce asigură o rezistenŃă la foc de 90 minute. Prin
mărirea numărului de "straturi" ẟi interpunerea unor panouri din vată minerală
incombustibilă se pot obŃine rezistenŃe la foc de până la 180 minute.
PereŃii de compartimentare cu rezistenŃe mari la foc se realizează pe
structuri metalice realizate din profile de tablă din oŃel zincat cu unul sau mai
multe straturi formate din panouri din ipsos armat.
Elementele de fixare sunt reprezentate prin cleme ẟi agrafe din oŃel ẟi
ẟuruburi. Clemele se realizează la dimensiuni tipizate de 44 × 10,8 × 1,53 mm -
pentru panouri cu grosimea de până la 15 mm, de 50 × 10,8 × 1,53 mm pentru
panouri cu grosimea de 20 mm. Pentru panourile cu grosimea mai mare de 20
mm ca elemente de fixare, pot fi utilizate ẟi ẟuruburi cu cap conic, vârf ascuŃit,
pasul mare ẟi lungimea de 35 mm, 45 mm sau 55 mm. În cazul sistemelor de
protecŃie la foc a structurilor metalice fixarea panourilor se realizează cu agrafe
Clip-feu.
Produsele de finisare ale rosturilor sunt produse uscate, predozate,
realizate pe bază de ipsos ẟi diverẟi aditivi. Produsul trebuie să prezinte o
aderenŃă deosebită la panourile din ipsos.
Sistemele de protecŃie la foc se pot utiliza la protejarea structurilor
metalice, la realizarea canalelor de evacuare a gazelor fierbinŃi, a canalelor de
protecŃie a cablurilor, a canalelor de ventilaŃie, ghenelor pentru instalaŃii
sanitare precum ẟi la realizarea pereŃilor de compartimentare cu rezistenŃe
sporite la foc indicate în planẟele de arhitectură.

3. NORME TEHNICE
La elaborarea proiectelor de execuŃie s-a Ńinut seama de următoarele
prevederi:
- Dimensiunile maxime dintre punctele de fixare pe structura portantă
a diferitelor sisteme se determină Ńinând seama de încărcările date de sarcinile
corespunzătoare procesului de exploatare, în conformitate cu prevederile
standardelor STAS 10101/OA - 1977 "Clasificarea ẟi gruparea acŃiunilor pentru
construcŃii civile ẟi industriale" STAS 10101/1/78 "GreutăŃi tehnice ẟi încărcări
permanente" ẟi STAS 10101/2/75 "Încărcări datorită procesului de exploatare";
- Pentru diminuarea riscului de propagare a incendiilor, vor fi avute în
vedere prevederile Normativului de siguranŃă la foc a construcŃiilor, Indicativ P
118 - 1999.
- Pentru satisfacerea cerinŃelor termotehnice ẟi de economie de
energie vor fi avute în vedere prevederile: "InstrucŃiunile privind calculul
necesarului de căldură".
- Pentru asigurarea cerinŃelor acustice vor fi respectate prevederile
standardelor:
STAS 6156/86 "Acustica în construcŃii. ProtecŃia împotriva zgomotului
în construcŃii civile ẟi social - culturale"
C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de
construcŃii ẟi instalaŃii aferente

4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, PUNERE ÎN


OPERĂ
Pentru montajul panourilor pe structuri metalice, se folosesc ẟuruburi
autofiletante obiẟnuite pentru montajele de gips carton, iar îmbinările se vor
chitui cu pastă specială predozată cu aditivi.
Datorită conŃinutului de fibre din sticlă ẟi prafului rezultat din debitare este
recomandabil ca manipularea ẟi prelucrarea panourilor să se facă cu echipament
de protecŃie (mănuẟi, salopete). SuprafeŃele panourilor pot fi curăŃate de praf
prin aspirare sau cu material textil uscat, asigurându-se o igienă corespunzătoare
încăperilor. Panourile pot fi vopsite, tapetate pe faŃa expusă sau placate cu alte
materiale, caz în care întreŃinerea se poate face la un nivel igienic superior.
Panourile se livrează paletizat, pe europaleŃi standard dubli în ambalaje
din folie de polietilenă. Pe ambalaj sunt menŃionate datele de identificare ale
produselor. La livrare produsele vor fi însoŃite de un certificat de calitate aferent
lotului de fabricaŃie, precum ẟi de declaraŃia furnizorului de conformitate a
produsului cu agrementul tehnic alaborat pentru acesta, potrivit prevederilor
standardului SR EN 45.014 - 2000.
La livrare sistemele vor fi însoŃite de instrucŃiuni de utilizare în limba
română. Depozitarea panourilor se face în conformitate cu prevederile
producătorului.
Punerea în operă a panourilor se face conform prescripŃiilor tehnice ale
producătorului, Ńinând cont ẟi de specificaŃiile Agrementului Tehnic 020 -
03/020 - 2002, referitor la sistemele suport ale placajelor de faianŃă ce pot fi
realizate cu ajutorul panourilor de ipsos armat.
- eliminarea umidităŃii din suprafeŃele pe care urmează să fie montate
panourile de gipscarton (ẟipci de montaj, ẟipci portante - umiditate max. 5%);
- temperaturi minime ale încăperii în care urmează a fi montate
panourile - min. 5°C;
- evitarea curenŃilor de aer (de recomandat ca ferestrele să fie închise);
- toate activităŃile de montare ale scheletului de susŃinere metalic
(inclusiv recepŃia) trebuie sa fie terminate
- toate activităŃile de montare ale instalaŃiilor electrice (inclusiv
recepŃia acestor lucrări) trebuie să fie terminate.
- Plăcile se montează etanẟ (bine alăturate ambele laturi), astfel încât să
obŃinem o suprafaŃă continuă: intervalele mai mari de 3 mm trebuie neapărat
închise cu plasă de acoperire a rosturilor, în caz contrar ele putând influenŃa
rezistenŃa tavanului, dar ẟi protecŃia la incendii ẟi la zgomote, ducând la apariŃia
de crăpături. SuprafaŃa tavanului se curăŃă de praf ẟi de mortar. Se astupă cu
pastă de umplere a rosturilor atât găurile sau denivelările, cât ẟi capetele plăcilor
tăiate care prezintă neregularităŃi. ẞuruburile nu trebuie să fie ieẟite din planul
tavanului. În caz contrar ele trebuie rectificate ẟi acoperite cu un strat subŃire de
pastă de umplere a rosturilor. (numai 3 - 5 mm adâncime pentru ẟurub).
- Înaintea activităŃilor de vopsire se va aplica neapărat un strat de
amorsă, aceasta pentru a echivala capacitatea diferită de absorbŃie a vopselei
pe care o are pasta de umplere a rosturilor faŃă de placa de gips-carton. Dacă
nu se aplică stratul de amorsă atunci rosturile umplute vor ie ẟi în evidenŃă
faŃă de restul suprafaŃei plăcilor ẟi vor conduce la dificultăŃi în uniformizarea
ulterioară a vopselei sau zugrăvelii.
Tehnica de vopsire - va fi prin aplicare cu pensula sau rola. Aplicarea prin
stropire nu este permisă decât în cazul, în care a fost aplicat întâi un strat de
amorsă special. În situaŃia în care nu se cunosc exact caracteristicile
vopselelor se recomandă întâi efectuarea unor probe pe mai multe panouri în
zone diferite care să cuprindă ẟi rosturile dintre acestea.
Prinderea obiectelor suspendate (de exemplu corpuri de iluminat, simeze,
agăŃători ale corpurilor suspendate), pot fi prinse numai de structura de montaj.
Se interzice prinderea acestor corpuri direct de panotaj

5. VERIFICAREA EXECUłIEI ẞI RECEPłIA


Având în vedere importanŃa deosebită a lucrărilor de compartimentare
interioară ale sălilor de expunere a obiectelor de muzeu cu pereŃi din gips-
carton se subliniază necesitatea verificării certificatului de calitate a materialelor
ẟi respectarea indicaŃiilor tehnice ale producătorului, proiectantului ẟi
I.N.C.E.R.C-ului.
Controlul calităŃii în timpul execuŃiei se va face conform prevederilor din
" Normativul pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii ẟi
instalaŃii aferente" - Indicativ C 56 - 85 (Caietul I ẟi Caietul XVII ẟi din
"InstrucŃiunile pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃionarea lucrărilor ascunse"
(Anexa I1).

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI IGIENA


OAMENILOR.
La proiectarea ẟi executarea pereŃilor din gips-carton se vor respecta:
- Normele generale de protecŃie contra incendiilor la proiectarea ẟi
realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor " aprobate prin Decretul nr. 290/1977:
- Normele tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor
privind protecŃia la acŃiunea focului indicativ P 118 - 83:
- Normele de prevenire ẟi stingere a incendiilor ẟi de dotare cu maẟini,
instalaŃii, utilaje, aparaturi, echipament de protecŃie ẟi substanŃe chimice pentru
prevenire ẟi stingerea incendiilor în unităŃile M.C. Ind. aprobate cu Ordinul nr.
742/D - 81.
Normele republicane de protecŃie a muncii aprobate de Ministerul
Muncii ẟi Ministerul SănătăŃii, cu Ordinele nr. 84/1975 ẟi 60/1975, cu
modificările conform Ordinelor nr. 110/1975 ẟi 39/1975:
- Normele departamentale de protecŃia muncii în activitatea de
construcŃii montaj,aprobate de M.C. Ind. cu ordinul nr. 1253/D din 29 oct.
1980 (volumul 1,5 ẟi 8):
- Normele specifice de protecŃia muncii pentru activitatea
întreprinderilor de construcŃii - montaj ẟi de deservire aparŃinând
consiliilor populare (Vol. 1 - ẞantiere de construcŃii, cap. XXXVII).

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - TERMOIZOLAłIE CU PLĂCI POLISTIREN
EXPANDAT LA FAłADE
1. GENERALITĂłI
Prezentul caiet de sarcini se referă la izolarea termică a faŃadelor din zidărie de
cărămidă, inclusiv finisajul.

2. MATERIALE ẞI PARDOSELI
- adeziv pentru ẟpaclu
- placă polistiren expandat, ignifugat tip EPS - F
- dibluri PVC cu rozetă mare
- plasă din fibră de sticlă
- grund granopol gata preparat pe bază de ră ẟini sintetice
- tencuială granopor sau granolan gata preparat pe bază de ră ẟini sintetice
colorat în masă, de diverse structuri.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


- Conform producători.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
4.1. Adezivul pentru ẟpaclu sae aplică pe placa de polistiren, pe perimetru în zona de
mijloc.
4.2. Placa se fixează în poziŃie pe zidărie.
4.3. Plăcile fixate cu adeziv se prind cu dibluri PVC cu rozetă mare.
4.4. După retuẟarea suprafeŃelor de polistiren cu hârtie abrazivă se aplică adezivul
pentru ẟpaclu.
4.5. Se înglobează plasa din fibre de sticlă de minimum 10 cm în câmp ẟi 20 cm la
colŃuri.
4.6. Se aplică grundul granolan.
4.7. Se aplică tencuiala pe bază de ră ẟină sintetică în culoarea ẟi structura dorită.

5. CONSUMURI DE MATERIALE
5.1. Adeziv pentru fixarea plăcilor de polistiren: cca. 5 kg/mp.
Timp de uscare = 24 ore
5.2. Placa de polistiren expandat ẟi ignifugat cu grosimea de 4,8 - 5 cm, tip EPS - F.
5.3. Dibluri PVC cu rozetă mare:
- în câmp cca. 5 buc/mp
- la margine cca. 4 buc/ml.
5.4. Plase din fibre de sticlă = 1,1 ml/mp
5.5. Grund gata preparat pe bază de răẟini sintetice: circa 0,3 kg/mp.
Timp de aẟteptare minim 24 ore.
5.6. Tencuială în strat subŃire, gata preparată pe bază de ră ẟini sintetice.

CONSUM ÎN FUNCłIE DE GRANULAłIE:


GranulaŃia 1 mm 2 mm 3 mm
Consum:
- structură striată - 6 2,7 kg/mp
- structură driẟcuită 2,5 kg/mp 3,1 kg/mp 4,1 kg/mp
Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - PARDOSELI DIN PRODUSE PE BAZĂ
DE POLIMERI SINTETICI
1. GENERALITĂłI
Obiect ẟi aplicare:
a) lavoar din PVC cu strat termoizolant din PVC expandat
Folosirea acestui tip de pardoseală se vor executa numai în structura fără dală
flotantă.
Lipirea se execută direct pe ẟapă de mortar de ciment cu Prenadez 300 sau
Remeltex 200. Etanẟarea rosturilor se vor executa prin sudură cu ẟnur din PVC plastifiat.

2. MATERIALE
a) covor din PVC cu strat termofonoizolant din PVC expandat conf. NTR 1038-80;
b) profil pervaz din PVC NTR 9005-80;
c) pervaz profilat din lemn fag, stejar STAS 228/1-78;
d) adeziv "Prenadez 300" conf. NTR 2829-74 sau Remeltex 200, NI 10588-81.
e) diluant "Prenadez 300" conf. NTR 2839/75
f) poliacetat de vinil, dispensie apoasă (Aracet), sortul D50 sau sortul DPC50-18
conf. STAS 7058-80;
g) cuie din sârmă de oŃel (pentru cazul pervazului de lemn) STAS 2111-81;
h) nisip (sorturile 0-7 mm sau 0...1 conf. STAS 1667-76;
m) ciment M30 sau ciment Pa 35 conf. STAS 1500-78;
j) apă conf. STAS 790-73
l) ceară pentru parchet "Victoria" conf. NII 1564-69

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA


Transportul covoarelor PVC se va face cu mijloace obi ẟnuite de transport, sulurile
fiind aẟezate în poziŃie verticală.
Depozitarea covoarelor se face în locuri uscate ẟi acoperite, la temperaturi între +5°
+ 40° C, ferite de acŃiuni solare directe.
Transportul bidoanelor cu adeziv ẟi liant se va face cu respectarea dispoziŃiilor în
vigoare, privind transportul materialelor inflamabile.
Bidoanele cu adeziv ẟi diluant se vor depozita în încăperi special amenajate pentru
produse inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, respectând dispoziŃiile privind
P.S.I. /Normativ P118-83.
Temperatura acestor încăperi va fi cuprinsă între +15° ẟi + 20° pentru Prenadez 300.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR

Executarea pardoselilor cuprinde două faze de lucrări :


1. Executarea stratului de suport
2. Executarea îmbrăcăminŃii pardoselii
Stratul suport (ẟapă) se execută după terminarea tencuielilor interioare. Marca
mortar ẟapa 100, având consistenŃa de 4 cm.

CondiŃiile de finisare a suprafeŃei ẟapei de egalizare sunt următoarele:


1.- suprafaŃa trebuie să fie plană ẟi netedă
2.- diblurile pentru prinderea pervazurilor trebuie să fie a ẟezate în 80 - 80 cm.
- Executarea îmbrăcăminŃii pardoselii în încăperile în care urmează să se monteze
covorul se va asigura cu minimum 48 ore înainte de montarea îmbrăcăminŃii, un regim
climatic cu temperatura de cel puŃin + 16°C ẟi umiditatea relativă a aerului de maximum
65%. Acest regim se va menŃine în tot timpul executării îmbrăcăminŃii pardoselii ẟi cel
puŃin 30 zile după terminarea acestei operaŃiuni.
- Chituirea sau gletuirea stratului suport se va face cu un mortar având următoarea
compoziŃie:
- nisip 0 - 1 mm = 4 părŃi în volum
- ciment PA 35 = 2 părŃi în volum
- poliacetat de vinil dispersie apoasă (Aracet) sortul D50 sau DPC 50-18
sau Crilorom DC 1183 = 1 parte în volum
- apă până la consistenŃa măsurată cu conul etalon = 13 - 14 cm pentru gletuire, 9
- 10 m pentru chituire.

Pregătirea covoarelor pentru aplicare: prealabil se va întocmi un plan de montaj cu


respectarea următoarelor criterii:
1. fâẟiile se vor amplasa paralel cu unul din pereŃii încăperii, cu rosturile orientate în
direcŃia de circulaŃie maximă
2. se va căuta realizarea rosturilor minime
3. fâẟiile tăiate se vor aẟeza în poziŃie de montare ẟi se vor lăsa 24 ore pentru
aclimatizare.
4. La niẟe radiatoare, spaleŃi de uẟi în dreptul Ńevilor de instalaŃii etc. se vor tăia ẟi
ajusta după conturul respectiv.
5. OperaŃia de lipire se va executa de doi muncitori.
6. Sudarea rosturilor la îmbrăcăminŃile de pardoseli, se vor executa cu aparatul de
sudat tip Zinser.
7. Diametrul ẟnurului 3, 3,5 mm

CondiŃii pentru montarea profilului pervaz


1. peretele ẟi pardoseala (ẟapa) să fie verificate cu un dreptar în caz dacă nu se mai
poate corecta se admite montarea pervazului din lemn.
2. pervazul din PVC se lipeẟte cu adeziv prenadez 300 sau Remeltex 200 la rece.
3. Lipirea pervazului PVC se va face după 20...40 de minute de aplicarea adezivului.
- Finisarea pardoselii: suprafaŃa se curăŃă de eventualelor resturi adeziv (folosind
diluant) pentru îndepărtarea prafului se va ẟterge cu o cârpă moale. După uscare se aplică
ceară ẟi după 40 minute se freacă cu o cârpă moale lustruind suprafaŃa.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


În timpul eexecuŃiei ẟeful punctului de lucru are obligaŃia să verifice calitatea
lucrărilor.
1.- covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaŃa (folosind unelte ca ciocan etc)
2.- fâẟiile trebuie să fie bine alăturate
3.- suprafaŃa trebuie să fie complet plană.
4.- suprafaŃa trebuie să fie curată, lustruită.
5.- colŃurile, străpungeri să fie executate cu perfecŃie.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR.
- În timpul execuŃiei se vor respecta prevederile din normele PSI P118-83.
- Se vor lua măsuri pentru atingerea limitei inferioare de explozie a amestecului de
vapori de solvenŃi ẟi aer prin ventilaŃii
- InterdicŃia oricărei surse de foc (scântei, flăcări, etc) în întreaga zonă
- Limitarea cantităŃilor de materiale (covor, profil, adeziv, diluant) aduse la locul de
aplicare
- Asigurarea dotării cu materiale ẟi mijloace pentru primă intervenŃie în caz de
incendiu
- Se vor instala placarde de avertizare, în care se vor indica interdicŃiile la u ẟi, scări,
etc.
- la sudarea rosturilor trebuie avut grijă ca oper5aŃia de sudare să se facă la 24 de
ore după lipirea covorului.
- Legătura aparaturii să se facă cu pământare
- Aparatul de sudură nu se va lăsa în funcŃie fără supraveghere.

7. CONDIłII SPECIFICE
Alegerea materialului se va face de comund acord de beneficiar, proiectant.
Orice modificare de soluŃie se face numai cu avizul scris al proiectantului de
specialitate.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET- ÎNVELITORI DIN PLĂCI ẞI SULURI ONDULATE
DIN RĂẞINI POLIESTERICE ÎNTĂRITE CU FIBRĂ DE
STICLĂ(R.P.F.S.)

1. GENERALITĂłI
Prevederile prezentului caiet se referă la alcătuirea ẟi executarea învelitorii din ră ẟini
poliesterice ẟi fibră de sticlă la:
a. - ConstrucŃii demontabile
b. - ConstrucŃii industriale sau civile la care procesele tehnologice necesită
asemenea învelitori.
Acoperiẟurile vor avea o formă cât mai simplă, în una sau două ape.

2. MATERIALE
- Plăci ẟi suluri ondulate RPFS, translucide
- accesorii metalice pentru prindere
- chituri permanente plastice pentru etanẟarea petrecerilor.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Livrarea, transportul ẟi depozitarea acestor materiale se face conform prevederilor
din fiẟa tehnologică emisă de producător
- depozitarea metarialelor se face în depozite, ferite de soare, căldură ẟi
umezeală
- nu se depozitează pe suprafeŃe calde (platforme betonate, asfaltice) sau
încinse.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
Montarea învelitorii se va executa în conformitate cu detaliile din proiectul de
execuŃie ẟi cu prescripŃiile producătorului. Se vor respecta pantele, scurgerile, plancitatea
ẟi aliniamentul fermelor (stâlpilor) în conformitate cu datele din proiect.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI LUCRĂRII - RECEPłIA


Se vor verifica:
a. - Petrecerile minime paralel cu coamele să se încadreze, în funcŃie de panta
învelitorii în limitele încadrate de producător.
b. - Idem pentru petrecerile laterale.
c. - Respectarea sensului de montaj; de la poală spre coamă ẟi contrar direcŃiei
vânturilor dominante.
d. - Respectarea numărului, tipului, calităŃii ẟi poziŃiei pieselor de fixare
recomandate de producător.
e. - Realizarea sistemului de etanẟare la petreceri, în zona ẟorŃului de tablă a
jgheaburilor, etc. recomandat de producător.
f. - Inspectarea detaliilor la ..., pazii coame conform proiectului ẟi recomandărilor
producătorului. Controlul calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor se va executa conform B.C. 8/88.

6. MĂSURI DE TEHNICA SCURITĂłII MUNCII ẟI PREVENIREA


INCENDIILOR
La montajul învelitorilor se vor respecta prevederile din "Normele de protecŃia
muncii", normele departamentale ẟi specifice de protecŃia muncii, precum ẟi "Normele
tehnice de proiectare ẟi realiz. a constr. privind protecŃie la acŃiunea focului" - P118 - 83.
Întocmit
arh. Dalya Coloman
REABILITAREA CLĂDIRILOR AFECTATE
DE UMIDITATE

I. INTRODUCERE
La construcŃiile afectate de umiditate se disting două probleme diferite,
dar strâns legate între ele, de rezolvarea cărora depinde reabilitarea completă a
clădirii în cauză:
1. - refacerea planului de hidroizolaŃie, defect sau inexistant
2. - reconstruirea elementelor de construcŃie compromise de umezeală
ẟi săruri.
I.1. Refacere hidroizolaŃie
La o clădire afectată de igrasie, soluŃia pentru refacerea planului de
hidroizolaŃie - atât ca necesitate cât ẟi ca soluŃie tehnică, se stabile ẟte prin
Expertiza tehnică de specialitate.
I.2. Reabilitare elemente de construcŃie
Tehnologiile, materialele ẟi procedeele de bază sunt prevăzute în
normativele tehnice în vigoare. Astfel, prezentul Caiet de sarcini subliniază
importanŃa prescripŃiilor de bază, dar prevede ẟi alte tehnologii ẟi materiale
noi care sunt necesare reabilitării garantate ale diverselor elemente de
construcŃie: tencuieli, finisaje, pardoseli, etc.
Prezentul Caiet de sarcini - cu caracter general, stabile ẟte criteriile ẟi
parametrii de performanŃă pentru aceste tehnologii ẟi materiale. Sunt
obligatoriu de respectat atât în faza de proiectare cât ẟi cea de execuŃie, acele
prevederi la care se fac referiri ẟi în Expertiza tehnică.
II. REFACERE TENCUIELI COMPROMISE
II.1. Normativ de referinŃă
Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase ẟi subŃiri,
indicativ NE001 - 96; Caiet IV - Executarea lucrărilor de renovare ale finisajelor
exterioare pe bază de mortare, Indicativ NE001/4 - 95.
InstrucŃiuni tehnice provizorii privind compoziŃia ẟi prepararea
mortarelor de zidărie ẟi tencuială cu plastifianŃi - Indicativ NP 60 - 89.
STAS 648 - 74 - Zgura granulată de furnal pentru industria lianŃilor.
Agrement tehnic 002-04/654 - 2000 - Tenpor agent pentru tencuirea
pereŃilor cu igrasie.
II.2. Lucrări pregătitoare
II.2.1. Desfacere tencuieli
Tencuielile compromise, desprinse, se desfac de la baza peretelui până
la înălŃimea calculată după formula:
hd > hv + g + 50 cm <cm>
unde
hd = înălŃimea până la care se desface tencuiala veche, în "cm"
hv = înălŃimea vizibilă a umidităŃii, în "cm"
g = grosimea peretelui, în "cm".
ObservaŃii: Atragem atenŃia ca în cazul în care pe suprafaŃa tencuielii
care se demolează se observă urme de infecŃii biologice (mucegai, ciuperci
xilofage, etc.) se vor lua măsuri speciale prevăzute în Expertiza tehnică ẟi/sau
în Expertiza biologică.
II.2.2. Pregătire suport
SuprafaŃa peretelui (zidărie sau beton), stratului suport pentru
retencuire, se pregăteẟte atent, cu respectarea următoarelor prevederi:
- suprafaŃa decopertată se curăŃă cu grijă de resturile de mortar,
manual (cu ajutorul unor perii) sau mecanizat (aer comprimat sub presiune);
- rosturile dintre cărămizi se curăŃă de mortar pe adâncime de 1 - 2 cm
- suprafaŃele curăŃate se vor desprăfui
- înainte de ẟpiŃuire toată suprafaŃa se va umezi prin spălare cu
apă. ObservaŃii: Se vor respecta observaŃiile de la pct. II.2.1.

II.3. Tencuire
II.3.1. ẞpriŃ - definiŃii
SuprafaŃa suport pregătită, pentru a realiza rugozitatea necesară
conlucrării tencuielii cu suportul, obligatoriu, se amorsează cu un ẟpriŃ preparat
din materialul de tencuială.
În cazul zidurilor afectate ẟi de săruri higroscopice (gradul de infecŃie se
determină prin diagnostizare), ẟpriŃul de amorsaj va îndeplini următoarele roluri:
- asigură conlucrarea dintre tencuiala propriuzisă ẟi suport, zidărie sau
beton,
- asigură legarea chimică a sărurilor higroscopice existente pe suprafaŃa
suport.
Se va utiliza amorsajul denumit ẞpriŃ "3S" care este un mortar de ciment în
care nisipul se înlocuieẟte cu zgură de furnal măcinat cu granulometrie similară cu
cea a nisipului ẟi este aditivat cu agent generator de pori Tenpor.
II.3.1.1. Materiale componente ẞpriŃ
3S a. Dozaj
- ciment Pa 35 - STAS 1500 - 78 375 kg/mc
- agent generator de pori Tempor 2,5 l/mc
- zgură de furnal clasa B conf. STAS 648 - 74, măcinat ẟi
sortat conform Normativ C17 - 88 cca. 850 kg/mc
b. Caracteristici zgură măcinată:
- culoare: gri-gălbui/gri deschis
- granulaŃie: max. 3 mm
- livrare: saci de plastic 30 kg/sac
- masa specifică: cca. 750 kg/mc
- umiditate: max. 8%
- valoare pH: 7 - 7,5
- material: fără toxicitate.

II.3.1.2. Preparare ẞpriŃ 3S


Prepararea mortarului pentru ẟpriŃ se va face la faŃa locului prin dozaj
volumetric, amestecare cu mijloace mecanice, cu respectarea prevederilor din
InstrucŃiunile de utilizare elaborat de producător.
II.3.1.3. Caracteristici ẞpriŃ 3S întărit
Masa specifică: 1200 kg/mc
Porozitate: > 35%
RezistenŃa la compresiune > 1,3 N/mmp
RezistenŃa la aderenŃă > 0,06 N/mmp
RezistenŃa la difuzia vaporilor: ... < 30
II.3.2. Grund ẟi tinci
Se execută din mortar de ciment aditivat cu Tenpor, agent generator de
sistem de pori deschiẟi. În cazul lucrărilor de renovare ale tencuielilor
compromise de igrasie, tencuielile se încadrează la "tencuieli groase" (20 - 25
mm în 3 straturi), dar în majoritatea cazurilor, din cauza cărămizilor desprinse,
au grosimi ẟi mai mari ẟi sunt foarte neuniforme.
Pentru evitarea apariŃiei fisurilor ẟi pentru reducerea numărului de
straturi de tencuială (strat max. 2,5 cm), tencuirea se va executa cu mortar
armat dispers cu fibră de polipropilenă.
II.3.2.1. Materiale componente mortar cu Tenpor
a. Dozaj
- Nisip de râu sortat - STAS 1667 - 76 0,85 - 0,95 mc/mc
- Ciment Pa 35 - STAS 1500 - 78 375 kg/mc
- Fibre de polipropilenă (vezi pct. V.2.4) 1 kg/mc
- Aditivi Tenpor 2,5 l/mc
b. Caracteristici aditivi Tenpor:
- aspect: lichid vâscos, omogen, culoare galben-
maroniu, semitransparent
- livrare: flacoane plastic 1l sau 5l
- densitate: 1,04 g/cmc
- timp scurgere duză Dn 4 mm/20 grade C: min. 120 secunde
- conŃinut material uscat: minim 50%
- valoare pH: 11
- stabilitate în apă: fără turbulenŃă.
c. Caracteristici fibră polipropilenă
- material: 100% polipropilenă
- culoare: alb sau gri deschis
- diametru fibră: 16 - 32 ...m
- rezistenŃă la întindere: 280 - 400 N/mmp
- dozaj pentru tencuială: 1 kg/mc.
Recomandăm produsul Fortatech Fibre Multi.
II.3.2.2. Preparare mortar cu Tenpor
Prepararea mortarului pentru tencuială se va face la faŃa locului prin
dozaj volumetric ẟi cu amestecare mecanică, cu respectarea prevederilor din
InstrucŃiunile de utilizare elaborat de producător.
În cazul armării disperse cu fibre de polipropilenă se schimbă ordinea de
dozaj. Pentru dispersarea uniformă a fibrelor în masa mortarului, se introduce în
malaxor 10 l (una găleată) nisip în care se introduce 20 grame de fibră
(corespunde cu dozaj de 4 găleŃi de nisip) ẟi se malaxează până la
omogenizare (cca. 2 - 3 minute). Apoi, conform prevederilor, se introduc restul
componentelor pentru mortar.
II.3.2.3. Caracteristici mortar întărit
- Masa specifică: 1580 kg/mc
- Porozitate: min. 24%
- RezistenŃa la compresiune > 12,70 N/mmp
- RezistenŃa la aderenŃă > 0,40 N/mmp
- RezistenŃa la difuzia vaporilor: µ < 25
III. FINISAJE
III.1. DefiniŃii
III.1.1. Normativ de referinŃă
Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase ẟi subŃiri -
Indicativ NE001 - 96 Caiet III. Tencuieli subŃiri pe bază de lianŃi mic ẟi
(anorganici ẟi organici) sau lianŃi organici, Indicativ NE 001/3 - 95.
Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii - Indicativ
C3 - 76.
III.1.2. Criteriile de performanŃă speciale
Finisajele în cazul pereŃilor afectaŃi de igrasie, în afară de rol de
protecŃie, vor corespunde ẟi următoarele criterii:
- finisaje fără conŃinut de materiale organice ẟi higroscopice
- folosirea în exclusivitate a produselor anorganice, sintetice
- protejarea tencuielii cu materiale care permit difuziunea vaporilor de
apă la parametrii apropiaŃi cărămizii
- aerisirea pereŃilor începând cu cota de refacere a planului de
hidroizolaŃie
- materiale inerte din punct de vedere bilogic
- rezistenŃa mare la uzură ẟi la raze UV (la exterior).
ObservaŃii:
Materialul de zugrăveală cel mai corespunzător este varul stins, dar fără
a fi amestecat - pentru mărirea aderenŃei - cu aracet sau alt adeziv. Se poate
utiliza unde nu sunt criterii de rezistenŃă la uzură. A se vedea pct. 7.6 din
Normativul C3 - 76.
III.2. Tencuieli subŃiri
Se utilizează numai finisaje exterioare la pereŃi ẟi la soclu. Se pot utiliza
ẟi la stâlpi sau alte elemente de faŃadă unde se cere rezistenŃă mare la
intemperii, uzură sau raze UV. Se pot utiliza ẟi la interior, dacă se justifică din
punct de vedere arhitectural.
III.2.1. Tencuieli subŃiri la pereŃi
Se execută din mortar uscat gata preparat ẟi colorat în masă, din var
hidratat alb ẟi liant de var puternic hidraulic, nisip granulat selectat ẟi cu aditivi
hidrofob, se livrează cu diverse granule de marmură. Mortarul întărit - ca
aspect, seamănă cu tencuiala terasit cu diverse texturi ẟi rugozităŃi.
Caracteristici material:
- GranulaŃie max. 5 mm
- Livrare: saci de max. 30 kg
- Densitate: 1200 - 1350 kg/mc
- Adaos apă: apă curată, conf. instr. producător
- RezistenŃa la compresiune (28 zile): 1,20 - 3,50 N/mmp
- RezistenŃa la aderenŃă (28 zile): 0,06 - 0,25 N/mmp
- Masa specifică: cca. 1500 - 1700 kg/mc
- RezistenŃa la difuzia vaporilor: µ < 30
- Culoare: conf. scala de culori producător (150 - 200 culori
RAL) III.2.2. Tencuieli subŃiri la soclu
Se execută din mortar umed, semifluid, gata preparat ẟi colorat, liant
sintetic cu conŃinut de nisip cuarŃos selectat ẟi perle de marmură concasată.
Caracteristici material:
- GranulaŃie: max. 3 mm
- Livrare: găleŃi de plastic închis max. 25 kg/bidon
- Masa specifică: cca. 1700 kg/mc
- Valoare pH: 8,5 (diluŃie 10%)
- Adaos apă: apă curată, conf. instr. producător
- RezistenŃa la aderenŃă (28 zile): > 1,00 N/mmp
- RezistenŃa la difuzia vaporilor: µ < 80
- AbsorbŃia apă: sub 0,5% (m/m)
- RezistenŃa la curăŃire (aparat Gardner): peste 3000 cicluri
- Culoare: conf. scala de culori producător (25 - 50
culori). III.2.3. Grund
Se pot utiliza numai acele tencuieli subŃiri pentru care producătorii ẟi
furnizorii ofertă grund. Această prevedere este obligatorie pentru că asigură
aderenŃa mortarului subŃire la suportul de tencuială de mortar de ciment
aditivat cu Tenpor.
III.3. Zugăveli interior-exterior
Caracterstici material:

Parametru Interior Exterior


Descriere Zugrăveală alcalină, lichid gata preparat pe bază minerală
(soluŃie silicat de potasiu), pigmentat, pentru ext. pigmenŃi
stabili la UV
Ambalaj Găleată plastic cu capac închis 15 l, 5 l
Aspect La suprafaŃa separaŃiei de La suprafaŃa separaŃiei de
lichid alb, dispersie uẟor de lichid gălbui, dispersie uẟor
omogeniz. de omogeniz.
Culoare 150 - 200 culori, conf. scala de culori RAL
ConŃinut material solid 54% 51%
Densitate la temp. cameră cca. 1,45 g/cmc cca. 1,40 g/cmc
DiluŃia 5% apă sau grund silicat 2:1 5% apă sau grund silicat 2:1
Consum 1 strat 180 - 200 g/mp 110 g/mp
Val. pH în susp. apă 1:1 11,5 11,5
Rezist. la aderenŃă N/mmp peste 0,2 peste 0,2
Rezist. la dif. Vap. (µ aer = sub 120 sub 120
1)
CurăŃire peste 3000 cicluri Peste 3000 cicluri
Regim termic - 40 ÷ + 80° C
Grund conf. indicaŃii producător

III.4. Punere în operă tencuieli subŃiri ẟi zugrăveli


Se vor respecta în totalitate instrucŃiunile producătorilor de materiale,
atât ca pregătirea suportului (grunduire), prepararea materialelor (amestecare
mecanică, dozaj apă, etc.) cât ẟi ca mod de aplicare ẟi timpi pentru punere în
operă.
III.5. Materiale recomandate
Tencuieli subŃiri decorative pereŃi: Hasit Lithin 705/707/710/715/720/730
(codurile indică diverse aspecte structurale ẟi rugozităŃi, care se aleg din
considerente arhitecturale, 195 culori în 10 grupe de preŃ).
Tencuieli subŃiri decorative soclu: Hasit Bunsteinputz (32 culori, 4 gr. de
preŃ)
Grund pentru amorsaj: Hasit Putzgrund
Zugrăveală interioară: Hasit Silikat 760 (195 culori, 10 grupe de preŃ)
Zugrăveală exterioară: Hasit Silikat 790 (195 culori, 10 grupe de preŃ)
Grund ẟi amorsaj: Hasit Silikat 792.
IV. DRENAJ
IV.1. Normativ de referinŃă
Cu adaptările necesare se utilizează Normativul pentru proiectarea ẟi
executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase, la lucrările de construcŃii
- Indicativ C112 - 86.
IV.2. Criterii de performanŃă speciale
Drenajul se realizează, în principiu pentru rezolvarea următoarelor
probleme:
a. - strat separare între fundaŃia verticală ẟi umplutura de pământ
b. - strat (pernă) de aer pentru asigurarea difuziei vaporilor de apă din
fundaŃie sau peretele subsolului
c. - hidroizolaŃie verticală
d. - drenare apă pânză freatică ẟi/sau infiltraŃii din precipitaŃii e. -
racord cu stratul de pietriẟ de sub trotuarul de protecŃie al clădirii.
Detaliile de execuŃie, care indică cotele inferioare ẟi superioare ale
drenajului, vor fi prevăzute în proiectul tehnic ẟi detalii de execuŃie.
În cazul subsolurilor se va studia posibilitatea ca drenajul (cota
inferioară) să fie cu min. 20 - 50 cm sub pardoseală.
IV.3. Caracteristici material
IV.3.1. Placa de drenaj
- material: HDPE sau PVC dur, neputrescibil
- lungime: suluri 15 - 20 m; lăŃime: 1,00 - 2,50 conf. program producător
- grosime: material min. 0,5
- înălŃime proeminentă: min. 5 mm
- suprafaŃă contact proeminenŃe: max. 0,25 mp/mp placă
- volum aer: min. 3,25 l/mp
- masa: min. 480 g/mp
- rezistenŃă la tracŃiune: > 250 N/5 cm
- alungire la rupere: 25%
- rezistenŃă la încărcare: > 160
kN/mp. IV.3.2. Strat filtrant
Sunt furnizori de sisteme de plăci de drenaj care livrează stratul filtrant
caẟerat pe placa de drenaj. În principal stratul filtrant trebuie să corespundă
următoarelor caracetristici:
- material: polipropilenă neŃesută, alb sau gri deschis
- masa: 200 - 300 g/mp
- lăŃime livrare: 2, 4, 6 m
- lungime: suluri 50, 100 m
- rezistenŃă la tracŃiune: longit. min. 18 daN/5 cm, transv. min. 20 daN/5
cm
- alungire la rupere (long./transv): 50%
- capacitate filtrare apă: min. 80 l/mp
sec. IV.4. Produse recomandate
Recomandăm utilizarea plăcilor de drenaj Isola - Platon DS 25 (strat
filtrant caẟerat pe placă), sau placa Isola - Platon P5 ẟi filtru Madritex 200 g/mp
produs de Minet S.A. Râmnicu Vâlcea.
V. PARDOSELI
V.1. Normativ de referinŃă
Normativ privind proiectarea, executarea ẟi asigurarea calităŃii
pardoselilor la clădiri civile - Indicativ GP037 - 98.
V.1.1. Strat suport - prevederi suplimentare
a. În cazul pardoselilor care se execută pe pământ, între stratul de
rupere al capilarităŃii ẟi pardoseala de beton, stratul de hârtie Kraft se
înlocuieẟte cu barieră de vapori neputrescibil ẟi cu rezistenŃă mare la difuzia
vaporilor. Sub acest strat se va executa un strat de difuzie vapori din geotextil
iar deasupra un strat de protecŃie tot din geotextil.
b. În cazul pardoselilor de beton care se execută pe un strat de beton
existent se va intercala o placă de drenaj orizontal cu rol dublu: difuzie vapori ẟi
barieră vapori.
c. În ambele cazuri, stratul intermediar, se va ridica pe tot conturul încăperii
astfel ca să asigure aerisirea de muchie deasupra cotei pardoselii finite.

Proiectul faza PT sau DE va conŃine acest detaliu special.


ObservaŃii:
În cazul în care cota pânzei freatice este apropiată de pardoseală se va
studia posibilitatea ventilării naturale a stratului de rupere al capilarităŃii
executat din pietriẟ.
d. Pardoseala de beton (strat suport), suplimentar se va arma la apariŃia
fisurilor prin armare dispersă cu fibre de polipropilenă cu dozaj de 1 kg/mc.
V.1.2. Strat uzură - prevederi speciale
Pardoseala caldă se execută din covor PVC, pentru că corespunde criteriilor de
bază în cazul construcŃiilor afectate de umiditate: neputrescibile, inert
biologic,antiseptic, uẟor de întreŃinut. Prevederi pentru statificaŃie:

a. - Strat suport beton de rezistenŃă corespunzătoare, uscat (umiditate


max. 3%) plan (planeitate determinat conf. GP037 - 98), fără impurităŃi ẟi fisuri.
b. - Glet/ẟapă autonivelantă 2 - 5 mm grosime, rezistenŃă la
compresiune min. 20 N/mmp.
c. - Tipul covorului PVC se alege în funcŃie de trafic (redus, mediu,
greu), circulaŃie (neted sau antiderapant) ẟi arhitectural (culoare, desen).
d. - Lipirea covorului se execută obligatoriu cu adeziv recomandat de
producător, pentru lipire de material neabsorbant pe suprafaŃă absorbantă.
V.2. Caracteristici materiale
V.2.1. Barieră de vapori
- material: folie polietilenă PE
- grosime: 0,25 mm
- lăŃime: 4,6 m
- lungime sul: 25, 50 m
- rezistenŃă la difuzie vapori: µ. = 300.000.
Recomandăm folia PE 0,25 produs de FDT Germania pentru acoperi ẟuri
terasă
Agrement tehnic 001 - 03/396 - 2001
V.2.2. Strat difuzie ẟi protecŃie
Se va utiliza geotextil 200 g/mp (polipropilenă
neŃesută). Caracteristicile materialului sunt prezentate
la pct. IV.3.2. V.2.4. Armare dispersă
Caracteristicile fibrei de polipropilenă pentru armare dispersă: vezi pct.
II.3.2.1.c.
Dozaj uzual pentru beton simplu: 1 kg/mc.
Recomandăm produsul: Fortatech Fibre HG.
La punerea în operă se vor respecta instrucŃiunile producătorului. În
cazul preparării betonului în instalaŃii centralizate, fibra se dozează împreună
cu nisipul ẟi se amestecă suplimentar timp de 2 - 3 minute pentru a obŃine
dispersia uniformă.
V.2.5. Strat uzură - pardoseală PVC
Recomandăm produse cu înalte performanŃe tehnice care alcătuiesc un
sistem complect de materiale compatibile.
a. Covor PVC tip Object - Grabo, Agrement tehnic 001 - 04/446 - 1999
- diverse calităŃi fcŃ. destinaŃie: omogen, heterogen, antiderapant, etc.
- grosimi: 1,7 - 6 mm
- lăŃime: 2 m; lungime sul: 10 - 20 m
- masa specifică: 2100 - 3740 g/cmp.
b. Adeziv Thomisit UK 4000
- material: adeziv de dispersie fără dizolvant
- ambalaj: găleată plastic cu capac 35, 14, 7, 3 kg
- aspect: pastă alb-crem
- conŃinut material solid: 64%
- densitate: 1,45 kg/l
- consum specific: funcŃie de zimŃare ẟpaclu 300 - 550 g/mp.
c. Glet/ẟapă autonivelantă Thomsit DH/DD, Agrement tehnic 002 - 04/526
- 1999
- material: ẟapă autonivelantă pe bază de ciment ẟi adezivi sintetici
- ambalaj: saci hârtie 25 kg
- aspect: praf gri, uscat
- densitate: 1,3 kg/l
- consum specific: DH 1,5 kg/mp2/strat 1 mm; DD 1,6 kg/mp/strat 1 mm
- rezistenŃă la compresiune (28 zile) : > 22 N/mmp
- circulabil: DH - după 24 ore; DD - după 120 minute
- timp uscare: DH - 3 zile; DD - 24 ore
- grund: Thomsit R 777, consum specific 300 g/mp.
VI. ÎNCHEIERE - RESPONSABILITĂłI
Prezenta lucrare este valabilă numai însoŃită de Expertiza tehnică de
specialitate pentru reabilitarea construcŃiilor afectate de umiditate. CantităŃile
de lucrări se stabilesc de proiectant care elaborează antemăsurătoarea pentru
devizul pe categorii de lucrări. Pentru evaluarea financiară a costurilor de
reabilitare ale clădirilor afectate de umiditate se vor utiliza materialele
recomandate în prezentul caiet de sarcini. Pe parcursul derulării investiŃiei, în
conformitate cu legistaŃia în vigoare, se pot utiliza ẟi alte produse, dar cu
respectarea principiilor ẟi caracteristicilor prescrise.
Prezenta lucrare este proprietate intelectuală, copierea ẟi reproducerea,
parŃială sau integrală, sau folosirea la alte lucrări decât pentru care a fost
întocmită, fără acceptul elaboratorului, este strict interzisă!

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - REłELE TERMICE PREIZOLATE
1. GENERALITĂłI
Prezentele instrucŃiuni se referă la operaŃiile de montare ẟi verificare ale
elementelor de conducte prefabricate uzinal, preizolate termic, montate direct în pământ fără
canalele termice.
Elementele de conductă (tronsoane dreptre, coturi, ramificaŃii, reducŃii sunt
compuse din Ńeavă de oŃel interioară, din mantaua exterioară între care este turnat la cald
materialul termoizolant (spumă PUR) astfel încât toate cele trei elemente lucrează împreună
ẟi asigură transmiterea uniformă a forŃelor de dilatare, de frecare ẟi datorită presiunii care
apar în conductele ce transportă fluide calde.
Ca urmare a faptului că aceste conducte se montează direct în pământ dilatarea
conductelor (produsă de fluidul cald) este frânată de forŃele de frecare între sol ẟi mantaua
exterioară, forŃe care se transmit prin manta ẟi spuma PUR la conducta de oŃel ẟi prin
intermediul acestora la punctele fixe.
Pentru micẟorarea acestor forŃe de frecare, conductele se montează într-un strat de
nisip (cca. 10 - 15 cm dedesubtul ẟi deasupra mantalei), iar granulaŃia acestui nisip, trebuie
să fie sub 4 mm. Deasemenea materialele utilizate trebuie să reziste la ciclurile de dilatare -
contractare, ale conductelor ca urmare a funcŃionării instalaŃiei de încălzire ẟi a.c.m.
Având în vedere temperatura de funcŃionare a conductelor de încălzire + 80°C,
rezistenŃa admisibilă a Ńevilor de oŃel OLT 35 utilizate conform prescripŃii ISCIR luată în
calcul este σad = 130 N /mmp.
În funcŃie de diametrul mantalei (D) adâncimea de îngropare (h), coeficientul de
frecare nisip - manta ( = 0,4) densitatea solului (1800 kg/ mc) ẟi grosimea peretelui Ńevilor
de oŃel, precum ẟi forma traseului între două puncte fixe (L, Z, U) rezultă anumite lungimi
maxime de tronsoane drepte care nu trebuie depă ẟite.
La mijlocul tronsonului drept se va realiza un punct fix, iar la cele două capete se
realizează compensatoare (L, Z, U) care să asigure dilatarea conductelor.
Dacă se depăẟăẟte lungimea maximă admisibilă sau conducta dreapta este
încadrată între două puncte fixe, pentru a nu se depă ẟi rezistenŃa admisibilă a conductei,
este necesar a se face pretensionarea conductei (mecanică sau termică).
În zona coturilor (la traseele în formă de L, Z, U) trebuie montate perne de dilataŃie,
(formate dintr-un material elastic) care să asigure deplasările conductei la dilatare ẟi
contractare, astfel în conductă apar eforturi peste rezistenŃa admisibilă.
Punctele fixe, realizate din blocuri de beton ẟi confecŃii metalice, asigură dirijarea
deplasărilor conductei ẟi preluarea eforturilor provenite din dilatarea ẟi frecarea mantalei de
sol.
Prin utilizarea ca izolant termic spuma dură de poliuretan (P U R) cu un coeficient
mediu de conductivitate termică la tmed = 50°C de 0,027 w/mK, precum prin folosirea
mantalei etanẟe de polietilenă dură, se asigură pierderi de căldură mai mici decât 0,44 w/mK.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE

łEVI
1. STAS 404/2 - łevi din oŃel fără sudură, laminate la cald, OLT 35 (încălzire).
2. STAS 7656-80 - łevi de oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii, tip M, din oŃel
32.1 (zincate)
NOTA: Elementele de conductă se prefabrică uzinal ẟi se preizolează termic cu
următoarele:
3. IzolaŃie termică pe bază de spumă dură de poliuretan (PUR) cu un coeficient
mediu de conductivitate la 50°C de 0,027 W/mK, turnată la cald în ateliere special
amenajate.
4. Manta de protecŃie (a izolaŃiei termice) din polietilenă dură.
5. Elemente prefabricate (preizolate):
- tronsoane drepte
- coturi
- ramificaŃii paralele sau transversale
- reducŃii
- mufe pentru izolări locale ẟi de capăt

LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ


1. Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor de încălzire I 13.
2. InstrucŃiuni (pentru echilibrarea hidraulică) I - 37.
3. InstrucŃiuni (pentru protecŃia anticorosivă) E 139 ẟi I14
4. Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor sanitare I - 9.
5. Normativ pentru verificarea calităŃii lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃii C56.
6. InstrucŃiuni I - 27 (clasa de calitate a sudurilor).
7. Catalog de produse IZOTEROM - 90 pentru conducte
termice prefabricate ISOLAR.
8. Catalog de produse ISOPLUS - 90 pentru conducte termice
prefabricate ISOPLUS.
9. InstrucŃiuni de montaj IZOTEROM - Baia Mare.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Conductele ẟi elementele preizolate trebuie ferite de lovituri ẟi sarcini punctiforme.
Este interzisă aruncarea, târârea, rostogolirea sau râsturnarea lor.
Descărcarea ẟi încărcarea conductelor mici se face manual iar a celor mari se face
mecanizat (prinderea de utilajul de ridicat făcându-se pe porŃiunea de Ńeavă fără izolaŃie
termică).
Este interzisă prinderea mantalei cu cabluri de oŃel, sârmă, lanŃuri sau cârlige
(pentru prindere se recomandă frânghie suficient de rezistentă).
Depozitarea se va face pe suprafeŃe mari ẟi plane, luîndu-se măsuri pentru evitarea
rostogolirii.
Elementele preizolate se vor feri de acŃiunea îndelungată a razelor solare.
Materialele mărunte sau fragile se vor păstra ambalate în magazii speciale.
Componentele care se folosesc pentru realizarea spumei necesară la izolările locale
se transportă, depozitează ẟi manipulează în conformitate cu recomandările furnizorului.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR

1. TRASAREA ẞANłULUI
Înainte de trasarea ẟanŃurilor se vor efectua următoarele activităŃi:
- studierea proiectului ẟi confruntarea cu situaŃia de pe teren la data execuŃiei
- identificarea reŃelelor subterane existente (cabluri electrice ẟi de telecomunicaŃii,
apă - canal, termoficare) atât în plan cât ẟi adâncimea lor de îngropate. La identificarea acestor
reŃele se va cere ẟi asistenŃă tehnică a proprietarilor ẟi a proiectantului.
- identificarea locului ẟi adâncimii la care se face racordul termic la fiecare
scară de bloc ẟi locul căminului pentru contoare.
- se verifică după profilele longitudinale posibilitatea de a monta
conductele preizolate, satisfăcând simultan următoarele condiŃii:
a) adâncimea de îngropare de minimum 0,6 - 0,8 m (peste manta) în zonele verzi,
trotuare (fără circulaŃie auto) ẟi minimum 1,0 m în zonele cu circulaŃie auto.
b) asigurarea unui strat de nisip de 10 - 15 cm sub ẟi peste manta.
c) asigurarea unei pante a conductelor de min. 3‰ spre punctele de aerisire
(golire).
d) posibilitatea montării ramificaŃiilor astfel ca să se asigure condiŃia de la pct. a
(ATENłIE: la ramificaŃiile montate în lanŃ - care pot duce la neasigurarea adâncimii minime
de montaj, dacă adâncimea de pornire este gre ẟit aleasă).
e) posibilitatea de montare a coturilor pentru realizarea configuraŃiilor L, Z, U care
asigură preluarea dilatărilor.

2. SĂPAREA ẞANłULUI
Săparea ẟanŃului se va face manual ẟi numai în cazul că există siguranŃă deplină a
identificării cablurilor electrice ẟi de telecomunicaŃii se poate face mecanizat.
LăŃimea ẟanŃului se stabileẟte astfel încât distanŃa între mantalele conductelor să
fie de 150 mm pentru Dmanta < 200 mm ẟi de 200 mm pentru Dmanta ł 200 mm precum ẟi
asigurarea în jurul conductelor a unui strat de material, granulat cu grosimea de 100 mm
pentru Dmanta < 200 mm 150 mm pentru Dmanta ł 200 mm
Stratul de material granulat nu poate conŃine granule cu diametrul mai mare de 40
mm iar conŃinutul de mâl ẟi argilă să nu depăẟească 2%. Densitatea stratului trebuie să fie
de cca. 80 - 85% PROCTOR modificat.
- În locurile unde urmează a se realiza suduri la poziŃie, lăŃimea ẟi
adâncimea ẟanŃului se va realiza corespunzător diametrului conductelor, pentru a
asigura spaŃiul necesar (cca. 1,5 m m lungime).

3. MONTAREA CONDUCTELOR
Fluxul tehnologic necesar montării conductelor prefabricate, preizolate termic,
cuprinde următoarele faze:
- aẟezarea pe traseu a elementelor de conductă (tronsoane drepte,
ramificaŃii, puncte fixe, coturi)
- aẟezarea distanŃelor din lemn (100 mm lăŃime ẟi 50 mm grosime) în ẟanŃul
gata pregătit cu stratul de nisip. La fiecare element de conductă se montează cel puŃin
două distanŃiere (aẟezate la circa 1 m de capăt).
- ridicarea ẟi aẟezarea Ńevilor pe distanŃierele de lemn
- tragerea pe manta a mufelor
- sudarea Ńevilor de oŃel
- se execută controlul radiologic al cusăturilor de sudură ẟi se fac
eventualele remedieri
- se aẟează dacă este cazul, firele de semnalizare de-a lungul conductelor.
- betonarea totală a cadrelor de oŃel ale punctelor fixe (blocul de beton
al punctului fix, fiind realizat anterior).
- se efectuează proba de presiune la rece, la traseele conductelor unde au fost
realizate operaŃiunile menŃionate mai sus.
- se efectuează de personal calificat izolările locale ẟi de capăt care trebuie
să asigure condiŃiile de calitate ca ẟi tronsoanele prefabricate.
- se pregăteẟte stratul de nisip lângă ẟi deasupra conductelor având grijă să
nu rămână goluri, în special între Ńevi ẟi în zona ramificaŃiilor.
- acoperirea cu pământ a conductelor asigurând gradul de densitate indicat
la punctul 2, prin compactare în straturi.
4. SUDAREA łEVILOR
- Dacă este posibil sudarea Ńevilor se va face pe malul ẟanŃului ẟi apoi se lansează
în ẟanŃ cu macaraua.
- La executarea sudurilor se va proteja de căldură ẟi flacără izolaŃia termică (Spuma
P U R) ẟi mantaua conductei.
- înainte de sudură trebuie trasă pe conductă mufă pentreu acoperirea izolaŃiei
locale.
- lucrările de sudură se vor face numai de sudori calificaŃi cu garantarea ( ẟi controlul
total sau prinm sondaj) al sudurilor.
- În zona ramificaŃiilor, coturilor ẟi a punctelor fixe va fi necesară debitarea (din
Ńevile livrate la lungimi mari) a unor tronsoane adecvate ca lungime situaŃiei locale. În acest
scop se îndepărtează mantaua cu ferestrăul apoi se taie tot cu ferestrăul izolaŃia din spuma
P U R. łeava utilă se taie cu ferestrăul (Ńevi zincate) sau cu flacără oxiacetilenică. După
debitare capetele de Ńeavă trebuie pregătite corespunzător pentru sudare.
- Se vor respecta, adaptate în mod corespunzător ẟi prevederile din caietul de
sarcini pentru reŃele termice clasice.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


Pe parcursul executării lucrărilor se vor face următoarele verificări:
- se va verifica la faŃa locului corespondenŃa execuŃiei, cu prevederile
proiectului ẟi cu prescripŃiile tehnice aferente, în ceea ce prive ẟte amplasamentul,
traseul, caracteristicile ẟi dimensiunile diferitelor părŃi ale instalaŃiei
- toate aparatele, materialele ẟi prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai
dacă sunt conform prevederilor din proiect, dacă au fost livrate cu certificate de calitate ẟi
dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au sufereit deteriorări, executarea
îmbinărilor, sudurilor, ramificaŃiilor.
- se va verifica sensul ẟi valoarea pantei prescrise în proiect
- amplasarea corectă a compensatoarelor de dilatare ẟi a punctelor fixe
- amplasarea corectă a dispozitivelor de golire a apei ẟi a celor de aerisire
- se va verifica reŃeaua term. la etanẟeitate ẟi circulaŃia fluidului prin probe la rece
ẟi la cald

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
- Norme republicane de protecŃia muncii aprobate prin ordinul comun al Ministerului
Muncii ẟi Ministerului SănătăŃii nr. 34/20/02.1985 ẟi 60/20.02.1975
- Norme specifice de protecŃie pentru activitatea întreprinderilor de construcŃii
montaj ẟi deservire aparŃinând Consiliilor Populare, elaborate de Consiliul Popular al
Municipiului Bucureẟti.
- Norme specifice de lucru a utilajelor ce sunt folosite

Întocmit

ing. Marius Puẟcaẟ


CAIET - INSTALAłII INTERIOARE APĂ RECE,
CALDĂ ẞI CANALIZARE
1. GENERALITĂłI
Domeniul de aplicare:
- InstalaŃii sanitare interioare apă rece, caldă ẟi canal
menajer. Lucrarea constă din următoarele:
- inst. de distribuŃie inferioară (subsol) pentru alimentarea cu apă rece potabilă
+ incendiu, apă caldă menajeră ẟi canalizare menajeră.
- coloane de apă rece, caldă ẟi canalizare montate aparent sau în ghene verticale
- obiecte sanitare cu legături la apă rece, caldă respectiv la canalizare
- armături de închidere ẟi golire
- suporŃi de oŃel profilat pentru conducte montate în subsol, ghene ẟi
brăŃări pentru Ńevi ẟi restul conductelor.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
łevi ẟi accesorii
1. STAS 7656-80 łevi din oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii (Ńevi zincate)
2. Coturi de polipropilenă pentru canalizare
3. Tuburi de polipropilenă pentru canalizare
4. ReducŃii de polipropilenă pentru canalizare
5. RamificaŃie polipropilenă pentru canalizare

Obiecte sanitare ẟi accesorii


- Lavoare din porŃelan
- Console lavoar
- Vas de closet porŃelan montat la înălŃime
- Spălător din fontă emailată
- Accesorii - portprosop
- oglindă sanitară
- porthârtie
- săpunieră
- etajeră

Armături
- robinete cu sferă, tip FI-FI, cu secŃiune cu trecere totală
- STAS 2581-8- robinet de serviciu simplu, cromat

3. LIVRAREA, DEPOOZITAREA, MANIPULARE


Livrarea, depozitarea ẟi manipularea materialelor de instalaŃii sanitare se face
conform Normativului I9/82 cap. 13.8 - 13.12

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
OperaŃii pregătitoare
- examinarea proiectului
- verificarea existenŃei golurilor lăsate de constructor
- trasarea instalaŃiilor ẟi corelarea cu celelalte
instalaŃii ExecuŃia propriu zisă
ExecuŃia lucrării se va face respectând normativul I9/82 cap. 13.19 - 13,20
(13.24 - 13.30, 13.46 - 13.50.
Tehnologia de îmbinare, etanẟare ẟi fasonare se va face conform normativ I9/82
capit. 13.13 - 13.18. DistanŃele de amplasare precum ẟi cotele de montaj ale obiectelor vor
fi conform STAS 1504.

OperaŃii de protejare a lucrărilor


Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii
murdăriei în conducte, armături ẟi obiecte sanitare, precum ẟi pentru preîntâmpinare
a deteriorării instalaŃiilor.

CondiŃii de calitate
Pentru respectarea calităŃii lucrărilor se vor respecta :
- Instr. tehnice pentru protecŃia construcŃiilor metalice din profile subŃiri C139-73.
- Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a conductelor îngropate I14-76.
- STAS 1478-84 Alimentare cu apă a construcŃiilor civile ẟi industriale.
- STAS 1795-87 Canalizări interioare.

Abateri admise
Conform Normativ I13 - 79 ẟi C56/86.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI
Se vor verifica dacă s-au utilizat numai materiale ẟi aparataje ce corespund
tehnic ẟi calitativ prevederilor proiectului.
- Înainte de punerea în operă, toate materialele ẟi aparatajele se vor supune unui
control cu ochiul liber, defecŃiunile se vor remedia sau vor fi înlocuite.
- La aparatele de măsură ẟi control se va verifica existenŃa sigilului ẟi a buletinului
de verificare emis de metrologie.
Verificarea în vederea recepŃiei - InstalaŃiile de apă rece ẟi caldă de consum vor fi
supuse la următoarele încercări :
- încercare la etanẟeitate la presiune la apă la apă rece ẟi caldă
- încercarea de funcŃionare la apă rece ẟi caldă
- încercarea la rezistenŃă a cond. de apă caldă.
Toate aceste încercări se vor face în conf. cu normativul I9/82 capt. 14.2. - 14.7.
InstalaŃia de canalizare conform normativ I9/82 capit. 14.8 - 14.13.

6. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
Măsurile de tehnică a securităŃii muncii vor fi respectate conform Regulamentului
privind protecŃia ẟi igiena muncii în construcŃii, cuprinse în Buletinul de construcŃii volumul
5-6-7-8/93 cap. 2, cap. 3 ẟi capt. 34 .

Întocmit

ing. Marius Puẟcaẟ


CAIET- SĂPĂTURI ẞI UMPLUTURI DE PĂMÂNT

1. GENERALITĂłI
Prezentul capitol al caietului de sarcini se referă la executarea lucrărilor de
terasamente.
De regulă lucrările de terasamente se execută mecanizat, metodele manuale se
aplică acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este economică.
Lucrările de terasamente nu vor începe înainte de executarea lucrărilor pregătitoare
(vezi cap.2 C169-88).
Constructorul are obligaŃia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ, ca
urmare a lucrărilor executate, sau acŃiunii utilajelor folosite, precum ẟi stabilitatea
construcŃiilor învecinate.

2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Lucrările pregătitoare sunt cele necesare a se executa înaintea celor de terasamente
propriu zise ẟi constau în special din: defri ẟări, demolări, amenajarea terenului ẟi platformei
de lucru.
Lucrările pregătitoare se vor executa cu respectarea cap. 2 din Normativ C169-88.

3.TRASAREA PE TEREN
Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziŃiei construcŃiilor pe amplasament ẟi
marcarea lor conform proiectului.
Abaterile admisibile la trasare sunt date în Normativ C83-75.
Trasarea lucrărilor de terasamente se efectuează pe baza planului de trasare după
fixarea poziŃiei construcŃiei pe amplasament.
Trasarea pe teren se va face după curăŃirea ẟi nivelarea amplasamentului.

4.EXECUTAREA SĂPĂTURILOR, SPRIJINIRILOR


La executarea săpăturilor trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- menŃinerea echilibrului natural al terenului în jurul săpăturii pe o distanŃă
suficient de mare ca să nu se pericliteze instalaŃiile ẟi construcŃiile învecinate;
- când turnarea betonului nu se face imediat după executarea săpăturii,
aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală, pentru a împiedica modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice a terenurilor de fundare.
Sprijinirea pereŃilor săpăturii se face Ńinând seama de adâncimea săpăturii, natura
terenului de fundare, regimul de curgere a apelor subterane, condiŃii meteorologice ẟi
climatice din perioada de execuŃie, tehnologia de execuŃie.
Se va avea în vedere ca lucrările de epuismente să nu propducă modificări al
stabilităŃii masivelor de pământ din zona lor de influenŃă sau daune datorate afuierilor la
clădirile existente.
Săpăturile care se execută mecanizat nu trebuie să depă ẟească profilul proiectat al
săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm mai sus decât cota profilului
săpăturii, restul se va executa manual.
În cazul terenurilor nesensibile la acŃiunea apei lucrările de săpături se execută de la
început până la cota prevăzută în proiect.
În cazul terenurilor sensibile săpăturile se vor executa cu respectarea art.4.8 din
normativ C169-88.
Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul proiectantului.
Turnarea betonului în fundaŃii se va face imediat după atingerea cotei de fundare
sau a unui strat pentru care proiectantul îẟi dă acordul privind posibilitatea de fundare.
Executarea săpăturilor deasupra nivelului apelor subterane se poate face cu pereŃi
verticali nesprijiniŃi, cu pereŃi verticali sprijiniŃi sau săpături cu pereŃi în taluz.
Executarea lucrărilor de săpături se va face cu respectarea art. 4.16 la 4.30 pentru
săpăturile executate deasupra nivelului apelor subterane, respectiv 4.31 la 4.36 pentru
săpături executate sub nivelul apelor subterane.

5. EXECUTAREA UMPLUTURILOR
Executarea umpluturilor se va face de regulă din pământurile rezultate din săpătură. Se
interzice realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări ẟi contracŃii mari, mâluri,
argile moi, cu conŃinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, etc.
Înainte de executarea umpluturilor este obligatorie îndepărtarea stratului vegetal iar
suprafaŃa rezultată se va amenaja cu pante de 1 - 1,5% pentru asigurarea scurgerii apei din
precipitaŃii.
Când înclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de înfrăŃire.
Umiditatea va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare admiŃându-se
variaŃii de »2%.
Umpluturile din pământurile coezive, compactate prin cilindrare, se vor executa în
straturi nivelate, având grosimi uniforme, stabilite iniŃial prin compactări de probă. Gradul de
compactare necesar a se realiza se va determina pe probe în poligon conform STAS 5091-
71, umiditatea optimă se va stabili conform STAS 1913/1-73.
Se consideră că prin compactarea manuală se realizează gradul de compactare 90-
96%, când se face pe straturi de 10 cm, respectiv 80-90% când compactarea se face pe
straturi de 20 cm.
Verificarea compactărilor se va face cu respectarea Normativului C56-85 ẟi C29-85.
Unitatea care execută umpluturi va organiza verificarea comportării, cu personal
calificat, cu respectarea "Nomenclatorului încercărilor de laborator" ẟi instrucŃiunilor de
aplicare a acestora, în conformitate cu ordinul I.G.S.I.C. nr.8 din 7.XI.1981.
Controlul va avea caracter operativ, pentru a se putea lua la timp măsurile necesare,
în cazul în care umpluturile nu sunt corespunzătoare.
La executarea umpluturilor pe timp friguros este obligatorie respectarea normelor
generale ẟi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în Normativul C16-84.

6. RECEPłIA LUCRĂRILOR
Verificarea calităŃii ẟi recepŃionarea lucrărilor de terasamente se va face în
conformitate cu prevederile "InstrucŃiunilor pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor
ascunse la construcŃii ẟi instalaŃii aferente" ẟi Normativului C56-85.
RecepŃionarea ẟi verificarea lucrărilor de terasamente se va face conform cap.7 din
Normativul C169-88.

7. MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII ẞI DE PREVENIRE A


INCENDIILOR
La executarea lucrărilor de săpături se vor respecta prevederile din "Norme
republicane de protecŃia muncii" aprobate de M.M. ẟi M.S. cu ordinele 34/1975 ẟi 60/1975
ẟi "Normele de protecŃia muncii în activitatea de construcŃii-montaj" aprobate de M.C.Ind.
cu ordinul 1233/D-1980.
Se interzice cu desăvârẟire focul în săpături cu pereŃi sprijiniŃi, fie pentru
dezgheŃare, fie pentru încălzirea muncitorilor, deoarece distrugerea sprijinirilor prin ardere
poate da naẟtere la surpări ẟi accidente foarte grave.
Atât pentru prevenirea cât ẟi pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe
ẟantiere, unde se execută lucrări de terasamente, se vor respecta prevederile Normativului
C300-94.
Întocmit

ing. Liana Jurău


CAIET - ACOPERIẞ ẞARPANTĂ
1. GENERALITĂłI
Prezentul caiet de sarcini se referă la realizarea unui acoperi ẟ tip ẟarpantă din lemn
ecarisat cu învelitoare din Ńiglă.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
2.1. Materiale ẟi produse
Principalele materiale sunt:
- lemn ecarisat de răẟinoase pentru popi, contrafi ẟe, pane, căpriori, cle ẟti ẟi
coẟoroabe.
- buloane M12 ẟi cuie 4 × 100.

2.2. Standarde ẟi normative


- STAS 856 -n 71 ConstrucŃii din lemn. PrescripŃii pentru proiectare.
- STAS 942 - 86 - Cherestea de răẟinoase. Dimensiuni nominale
- STAS 1949 - 86 - Cherestea de răẟinoase. Clasa de calitate.
- STAS 1451 - 80. ẞuruburi cu filet pentru lemn.
- STAS 2111 - 81. Cuie din sârmă de oŃel.
- Normativ C 46 - 86. InstrucŃiuni tehnice pentru prevenirea ẟi
combaterea buretelui de casă la materialele lemnoase folosite în construcŃii.
- Normativ C56 - 85, Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de
construcŃii.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


- Materialul lemnos livrat în scopul confecŃionării elementelor de ẟarpantă trebuie
să satisfacă condiŃiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, enumerate mai sus.
De asemenea depozitarea ẟi manipularea se va face astfel încât să se evite
deteriorări cauzate de umezeală întrucât umiditatea maximă admisă pentru firme, tălpi,
coẟoroabe, astereală este maximum 20%.
Se va examina specia lemnului folosit ẟi calitatea de prelucrare a p eselor precum ẟi
dimensiunile ẟi deformaŃiile elementelor. Abaterile limită admise pentru elementele
principale ale ẟarpantei sunt 2 cm pentru grosime, 3 cm pentru lăŃime ẟi 5 cm pentru
lungime.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
La executarea lucrărilor de ẟarpantă se vor urmări următoarele etape principale de
execuŃie.
1. Relevarea cu exactitate a elementelor de structură (pereŃi, rigle, centuri) pe care
reazemă ẟarpanta. În acest sens se verifică deschiderile, axarea buloanelor de prindere a
coẟoroabelor.
2. În urma acestor măsurători se execută la sol ẟabloane pentru iecare tip de fisură
(scaun) pe care se vor ansamblu provizoriu elementele ẟarpantei.
3. Montarea elementelor componente la poziŃia din proiect cu respectarea tuturor
detaliilor din planẟele de execuŃie ẟi a normativelor ẟi STAS-urilor indicate la cap. 2.
Toate elementele din lemn vor fi tratate cu materiale antiseptice ẟi ignifuge atestate
de Comandamentul Trupelor de Pompieri ẟi de către persoane atestate pentru astfel de
operaŃii.
4. După terminarea acestor lucrări se va solicita prezenŃa proiectantului,
executantului ẟi InspecŃiei de Stat în ConstrucŃii pentru încheierea fazei determinante.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI ẞI RECEPłIEI


La ẟarpante se va verifica:
a) corespondenŃa tipului de ẟarpantă cu aceea din proiect
b) dimensiunile elementelor ẟarpantei distanŃa dintre ferme, materiale
folosite, poziŃia ẟi alcătuirea îmbinărilor, inclusiv a accesoriilor.
c) încadrarea pantelor realizate în prevederile stabilite prin proiect
d) ẟuruburile ẟi cuiele să fie bine strânse, bătute ẟi distribuite conform indicaŃiilor
din proiect.
e) rezemarea ẟi fixarea panelor de ferme ẟi înnădirea căpriorilor să fie
realizate conform detaliilor din proiect.
f) verificarea sudurilor la îmbinările grinzilor metalice.
g) executarea ignifugării ẟarpantelor, conform normelor P.C.I.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
Normele de tehnica securităŃii muncii ẟi de prevenire a incendiilor vor fi obligatoriu
respectate în următoarele faze de execuŃie:
- încărcarea, descărcarea, transportul, manipularea ẟi depozitarea materialelor
lemnoase.
- utilizarea uneltelor manuale în execuŃia ẟarpantei
- folosirea mijloacelor individuale de protecŃie a muncii
- respectarea măsurilor necesare pentru lucrul la înălŃime
- măsuri de prim ajutor în caz de accidentare.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
TENCUIELI USCATE LA PEREłI ẞI TAVANE
CU REZISTENłĂ SPORITĂ LA FOC

1. GENERALITĂłI
Sistemele de protecŃie la foc cu panouri din ipsos armat, cu fibre de sticlă
constau din închideri perimetrale realizate cu panouri dispuse într-unul sau mai
multe straturi. Grosimea panourilor, tipul acestora precum ẟi numărul de straturi se
stabilesc de la caz la caz, în funcŃie de destinaŃia sistemului de protecŃie la foc
ẟi de rezistenŃa la foc ce se impune. Elementele componente ale sistemelor de
protecŃie la foc sunt reprezentate prin panourile din ipsos armat structura metalică
de susŃinere, elementele de fixare ẟi produsele de finisare ale rosturilor.

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Tipurile de profile ce intră în componenŃa structurii de susŃinere,
dimensiunile acestora ẟi principalele caracteristici fizico-mecanice sunt
prezentate în cadrul agrementelor date de către producător în conformitate cu
proiectul tehnic.
Tencuielile uscate cu rezistenŃă sporită la foc se realizează în general
pe structuri metalice "cu bride", cu două straturi de panouri de ipsos armat cu
grosimea de 20 mm, ceea ce asigură o rezistenŃă la foc de 90 minute. Prin
mărirea numărului de "straturi" ẟi interpunerea unor panouri din vată minerală
incombustibilă se pot obŃine rezistenŃe la foc de până la 180 minute.
PereŃii de compartimentare cu rezistenŃe mari la foc se realizează pe
structuri metalice realizate din profile de tablă din oŃel zincat cu unul sau mai
multe straturi formate din panouri din ipsos armat.
Elementele de fixare sunt reprezentate prin cleme ẟi agrafe din oŃel ẟi
ẟuruburi. Clemele se realizează la dimensiuni tipizate de 44 × 10,8 × 1,53 mm -
pentru panouri cu grosimea de 15 mm - de 50 × 10,8 × 1,53 mm pentru panouri cu
grosimea de 20 mm sau de 63 × 11,4 × 1,83 mm, pentru panouri cu grosimea de
25 mm sau 30 mm. Pentru panourile cu grosimea mai mare de 20 mm ca
elemente de fixare, pot fi utilizate ẟi ẟuruburi cu cap conic, vârf ascuŃit, pasul
mare ẟi lungimea de 35 mm, 45 mm sau 55 mm. În cazul sistemelor de protecŃie
la foc a structurilor metalice fixarea panourilor se realizează cu agrafe Clip-feu.
Produsele de finisare a rosturilor sunt reprezentate prin produs uscate,
predozate, realizate pe bază de ipsos ẟi diverẟi aditivi. Produsul prezintă o
aderenŃă deosebită la panourile din ipsos armat cu fibre de sticlă ẟi este
rezistent la foc.
Sistemele de protecŃie la foc se pot utiliza la protejarea structurilor
metalice, la realizarea canalelor de evacuare a gazelor fierbinŃi, a canalelor de
protecŃie a cablurilor, a canalelor de ventilaŃie, ghenelor pentru instalaŃii
sanitare sau puŃurilor pentru ascensoare precum ẟi la realizarea plafoanelor
suspendate a pereŃilor de compartimentare sau a tencuielilor uscate cu
rezistenŃe sporite la foc.
Plafoanele cu rezistenŃă sporită la foc se realizează în sistem de plafoane
suspendate, utilizându-se structuri de susŃinere formate din profile din tablă de
oŃel zincată. În funcŃie de numărul de straturi se pot obŃine rezistenŃe la foc de
până la 240 minute. Sistemele de protecŃie la foc sunt completate cu o serie de
elemente accesorii, cum ar fi "capacele" de vizitare în plafoane sau pereŃi de
compartimentare rezistenŃi la foc, semicilindrice prefabricaŃi din ipsos armat cu
fibre de sticlă pentru prinderea ẟi protecŃia cablurilor electrice.

3. NORME TEHNICE
La elaborarea proiectelor de execuŃie s-a Ńinut seama de următoarele
prevederi:
- Dimensiunile maxime dintre punctele de fixare pe structura portantă
a diferitelor sisteme se determină Ńinând seama de încărcările date de sarcinile
corespunzătoare procesului de exploatare, în conformitate cu prevederile
standardelor STAS 10101/OA - 1977 "Clasificarea ẟi gruparea acŃiunilor pentru
construcŃii civile ẟi industriale" STAS 10101/1/78 "GreutăŃi tehnice ẟi încărcări
permanente" ẟi STAS 10101/2/75 "Încărcări datorită procesului de exploatare";
- Pentru diminuarea riscului de propagare a incendiilor, vor fi avute în
vedere prevederile Normativului de siguranŃă la foc a construcŃiilor, Indicativ P
118 - 1999.
- Pentru satisfacerea cerinŃelor termotehnice ẟi de economie de
energie vor fi avute în vedere prevederile: "InstrucŃiunile privind calculul
necesarului de căldură".
- Pentru asigurarea cerinŃelor acustice vor fi respectate prevederile
standardelor:
STAS 6156/86 "Acustica în construcŃii. ProtecŃia împotriva zgomotului
în construcŃii civile ẟi social - culturale"
STAS 10009 - 88 "Acustica urbană. Limite ale nivelului de zgomot" ẟi
STAS 12025/2 - 94" Acustica în construcŃii. Efectele vibraŃiilor asupra
clădirilor. - Limite admisibile".

4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, PUNERE ÎN


OPERĂ
Pentru montajul panourilor pe structuri metalice, se folosesc ẟuruburi
autofiletante obiẟnuite pentru montajele de gips carton, iar îmbinările se vor
chitui cu pastă obŃinută din ipsos.
Datorită conŃinutului de fibre din sticlă ẟi prafului rezultat din debitare
este recomandabil ca manipularea ẟi prelucrarea panourilor să se facă cu
echipament de protecŃie (mănuẟi, salopete). SuprafeŃele panourilor pot fi
curăŃate de praf prin aspirare sau cu material textil uscat, asigurându-se o
igienă corespunzătoare încăperilor. Panourile pot fi vopsite, tapetate pe faŃa
expusă sau placate cu materiale ceramice, caz în care întreŃinerea se poate
face la un nivel igienic superior.
Panourile se livrează paletizat, pe europaleŃi standard dubli în ambalaje
din folie de polietilenă. Pe ambalaj sunt menŃionate datele de identificare ale
produselor. La livrare produsele vor fi însoŃite de un certificat de calitate aferent
lotului de fabricaŃie, precum ẟi de declaraŃia furnizorului de conformitate a
produsului cu agrementul tehnic alaborat pentru acesta, potrivit prevederilor
standardului SR EN 45.014 - 2000.
La livrare sistemele vor fi însoŃite de instrucŃiuni de utilizare în limba
română. Depozitarea panourilor se face în conformitate cu prevederile
producătorului.
Punerea în operă a panourilor se face conform prescripŃiilor tehnice ale
producătorului, Ńinând cont ẟi de specificaŃiile Agrementului Tehnic 020 -
03/020 - 2002, referitor la sistemele de protecŃie la foc ce pot fi realizate cu
ajutorul panourilor de ipsos armat.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI ẞI RECEPłIA


Controlul calităŃii în timpul execuŃiei se va face conform prevederilor din
" Normativul pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii ẟi
instalaŃii aferente" - Indicativ C 56 - 85 (Caietul I ẟi Caietul XVII ẟi din
"InstrucŃiunile pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃionarea lucrărilor ascunse"
(Anexa I1).
RecepŃia lucrărilor de învelitori se va face la completa terminare a
execuŃiei lor.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI IGIENA


OAMENILOR.
La proiectarea ẟi executarea învelitorilor se vor respecta:
- Normele generale de protecŃie contra incendiilor la proiectarea ẟi
realizarea construcŃiilor ẟi instalaŃiilor " aprobate prin Decretul nr. 290/1977:
- Normele tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor
privind protecŃia la acŃiunea focului indicativ P 118 - 83:
- Normele de prevenire ẟi stingere a incendiilor ẟi de dotare cu maẟini,
instalaŃii, utilaje, aparaturi, echipament de protecŃie ẟi substanŃe chimice pentru
prevenire ẟi stingerea incendiilor în unităŃile M.C. Ind. aprobate cu Ordinul nr.
742/D - 81.
Normele republicane de protecŃie a muncii aprobate de Ministerul
Muncii ẟi Ministerul SănătăŃii, cu Ordinele nr. 84/1975 ẟi 60/1975, cu
modificările conform Ordinelor nr. 110/1975 ẟi 39/1975:
- Normele departamentale de protecŃia muncii în activitatea de
construcŃii montaj,aprobate de M.C. Ind. cu ordinul nr. 1253/D din 29 oct.
1980 (volumul 1,5 ẟi 8):
- Normele specifice de protecŃia muncii pentru activitatea
întreprinderilor de construcŃii - montaj ẟi de deservire aparŃinând
consiliilor populare (Vol. 1 - ẞantiere de construcŃii, cap. XXXVII).
Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - TENCUIELI ( UMEDE)

1. GENERALITĂłI
1.1. Prezentul caiet tratează condiŃiile tehnice pentru executarea ẟi recepŃionarea
lucrărilor de tencuieli obiẟnuite (umede) interioare ẟi exterioare aplicate manual pe
suprafeŃe din zidărie de cărămidă sau de beton.
InstrucŃiunile tehnice privind compoziŃia ẟi prepararea mortarelor se găse ẟte în
Buletinul ConstrucŃiilor nr. 1/1983 indicativ C17 - 82.

1.2. Clasificarea tencuielilor


a) După poziŃia lor în construcŃii
- interioare ( pe pereŃi sau tavane)
- exterioare (care acoperă faŃada clădirii).
b) După natura suprafeŃei pe care se aplică
- ziduri din cărămidă
- ziduri din beton, beton armat
- suprafeŃe acoperite cu plasă de rabiŃ.
c) După modul de finisare al feŃei văzute
- suprafaŃa numai netezită (driẟcuită)
- tencuieli decorative.

2. CONDIłII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MATERIALELE


FOLOSITE LA PREPARAREA MORTARELOR
2.1. Prepararea diferitelor tipuri ẟi mărci de mortare se vor utiliza materialele
prevăzute în InstrucŃiunile tehnice C17 - 82 precum ẟi cele din anexa 1 din Buletinul
ConstrucŃiilor nr. 4/1984 Indicativ C 18-83.

3. CONDIłII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE


TENCUIELI
3.1. Domeniul de utilizare al diferitelor tipuri ẟi mărci de mortare se vor stabili de la
caz la caz în funcŃie de structura pereŃilor pe care se aplică tencuiala respectând
instrucŃiunile tehnice C17 - 82.

3.2.Perioada maximă de utilizare a mortarelor precum consistenŃa mortarelor din


domeniul preparării lor, astfel ca ele să pooată fi utilizate în bune condiŃii, trebuie să
respecte prevederile din instrucŃiunile tehnice C18 -83 Buletinul ConstrucŃiilor 4/84 punctul
4.2.

4. CONDIłII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR


- Controlul ẟi pregătirea stratului suport;
- Executarea trasării suprafeŃelor de tencuit ;
- Executarea amorsării;
- Executarea grundului;
- Executarea stratului vizibil.
La cele cinci faze tehnice se vor respecta indicaŃiile tehn. din instrucŃiunile C18 - 83.

5. CONDIłII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR


5.1. Prevederi comune pentru toate tipurile de tencuieli
- Este interzis a se începe orice tencuire, înainte ca suportul - să fi fost verificat
ẟi recepŃionat ca lucrări ascunse;
- Defectele care depăẟesc abaterile admisibile se remediază ;
- Înainte de începerea tencuielilor se verifică dacă toate lucrările au fost
executate destinate a le proteja sau a căror execuŃie ulterioară ar putea provoca
deteriorarea lor (învelitori, tâmplărie, conducte instalaŃii);
- Toate materialele se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării (Certificatele de
calitate se consemnează ẟi se efectuează certificări prin procedee de ẟantier;
- Se verifică permanent de către conducătorul tehnic respectarea tehnologiei de
execuŃie;
- Înaintea zugrăvirii sau vopsirii se efectuează următoarele verificări ẟi rezultatele se
înscriu în registrele de procese verbale de lucrări ascunse ẟi pe faze de lucrări :
a) rezistenŃa mortarului;
b) numărul de straturi aplicate ẟi grosimile (cel puŃin câte unul la fiecare 200
mp); c) aderenŃa (câte unul la fiecare 200 mp);
d) planitatea, linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).

5.2. Verificarea aspectului general al tencuielilor (se va face vizual la următoarele);


- uniformitatea suprafeŃelor ;
- fisuri în tencuieli;
- împuẟcături în tencuieli;
- urma reparaŃiilor locale ;
- forma muchiilor (scafelor, profilurilor).
La unele verificări se pot folosi ẟi unelte ca dreptar, bolobocul, firul cu plumb
(abaterile nu trebuie să depăẟească pe cele admisibile prevăzute în anexa 4 Buletinul
ConstrucŃiilor nr. 4/1984 indicativ C 18-83.
Se mai verifică grosimea stratului cu ajutorul unui cui prin baterea în zonele
respective.
AderenŃa straturilor de tencuială la stratul suport se mai verifică prin ciocnire cu un
ciocan de lemn ( sunetul gol trădează defecte).

6. MĂSURI DE PROTECłIE A MUNCII ẞI DE PAZA CONTRA


INCENDIILOR
6.1. La executarea lucrărilor de tencuieli interioare ẟi exterioare se vor respecta
următoarele prescripŃii tehnice :
- norme republicane de protecŃie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii ( ordinul 34/75 ẟi 60/75);
- norme de protecŃie a muncii în activitatea de construcŃii montaj, aprobat
de M.C.Ind. (ordinul 1233/D 1980 volumul 3 art. 2).
- normativ C 300/1994 P.S.I.pe durata executării lucrărilor de construcŃii.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - LUCRĂRI DE TERASAMENTE

1. GENERALITĂłI

Prezentul caiet de sarcini conŃine condiŃiile tehnice comune ce trebuie ca să fie


îndeplinite la executarea lucrărilor de terasamente, compactarea, nivelarea, controlul calităŃii
ẟi condiŃiile de recepŃie.

2. CONDIłII TEHNICE

Calitatea lucrărilor de terasamente precum ẟi natura pământurilor ce intră în corpul


drumului.
Abateri limita ± 0,05 m faŃă de axă ẟi ± 0,05 m faŃă de cotele de nivel ale proiectului.
Pentru stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice se vor determina în laborator toŃi
parametrii indicaŃi la punctul 2.3 din STAS 2914 - 84.
Terasamentele din corpul umpluturii pentru ẟanŃuri de oxidare vor avea un grad de
compactare Proctor Normal în conformitate cu tabelul 2 din STAS 2914/84.Încercarea Proctor
Normal se va face în laboratoare specializate în condiŃiile STAS 1913/13-3/86.
Verificarea terasamentelor se va face conform punctului 7.1 din STAS
2914/84.Gradul de compactare D trebuie să fie de minim 98 %. Verificările se vor face în
minim 3 puncte repartizate stânga ẟi respectiv dreapta în secŃiuni diferite în profilelelor
studiate ẟi planului de situaŃie. Pe timp friguros nu se vor executa lucrări de terasamente. La
execuŃie se va avea în vedere ca lucrările pe faze să se succeadă continuu pentru a se
evita înmuierea pământului de către apele meteroice. În urma ploilor apele meteorice se vor
îndepărta imediat de pe platformă. La compactare pământul va avea umiditatea optimă.

3. RECEPłIA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE

RecepŃia se va face în conformitate cu STAS 2914 - 84 Normativul C-56/85 caiet II.


Se vor verifica: calitatea pământurilor, umiditatea efectivă la care se face
compactarea, profilul longitudinal ẟi transversal ca să corespundă proiectului, realizarea
gradului minim de compactare. Verificările de compactare se vor face acolo unde se constată
denivelări ale straturilor ca urmare a trecerii autovehicolelor în timpul execuŃiei.
Toate rezultatele încercărilor ẟi determinărilor vor fi trecute într-un registru.
Întocmit

ing. Laviniu MihiŃ


CAIET - TERMOIZOLAłII CU VATĂ MINERALĂ
1. GENERALITĂłI
Lucrarea constă din următoarele:
- izolaŃii termice la conducte

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
1. Saltele din vată minerală tip SCO-P DE 20,50 ẟi 60 MM - stas 5838/3-80.
2. Ipsos pentru construcŃii calitatea I - STAS 545/1-80
3. Rumeguẟ de lemn
4. Clei de oase - STAS 88-86
5. Apă pentru mortare ẟi betoane - STAS 79 -
73. 6. Tifon tip C.
7. Durolac pe bază de ulei - L001-27; NI 90-79
8. Grund G005-2, STAS 5192 - 79.
9. Vopsea pe bază de ulei ẟi răẟini NI 9072
10. Carton bitumat STAS 138-80.
11. Sârmă de oŃel STAS 889-80.
12. Saltele din vată minerală SPS-2 de 60, 100 mm STAS 5838-80.

3. LIVRAREA, DEPOZITAREA ẞI MANIPULAREA MATERIALELOR


Depozitarea materialelor se va face în magazii închise, ferite de umiditate, în stive
care nu vor depăẟi 2 m înălŃime.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităŃii
muncii ẟi cu evitarea deteriorării lor.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
a. OperaŃii pregătitoare
- elemente care se izolează să fie montate definitiv, probate ẟi protejate
contra coroziunii (conform InstrucŃiuni tehnice CD55-70) ẟi preluate pe bază de proces
verbal - conf. Normativ C56-76.

b. OperaŃii de realizare a izolaŃiilor


- saltele se taie la dimensiunile necesare, astfel încât pe toată circumferinŃa
conductelor stratul termoizolator să fie realizat dintr-o singură bucată - îmbinarea
marginilor făcându-se la partea de jos a conductelor orizontale.
Saltele se fixează cu sârmă de oŃel (acolo unde este cazul cu dispozitive
de susŃinere ẟi ancorare), denivelările admise sunt de max. 6 - 8 mm.
- imediat după montare, saltelele se protejează contra umidităŃii.

- prepararea ẟi aplicarea grundului (3 mm)


- prepararea ẟi aplicarea tencuielii (10 mm)
- armarea tencuielii
- finisarea protecŃiei (gletuire, ẟlefuire, vopsire, lăcuirea ẟi
marcarea conductelor)
- ExecuŃia izolaŃiilor (I-9-94).
- Lucrările de izolare a conductelor vor fi începute numai dacă în prealabil
s-au efectuat probele de presiune.
- OperaŃiile de izolare a conductelor trebuie ferite de precipitaŃiile atmosferice.
- IzolaŃiile termice ale conductelor ẟi aparatelor
Se vor aplica numai după curăŃirea ẟi protejarea suprafeŃelor cu straturi anticorozive.
- IzolaŃiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor
de închidere ẟi de manevră a elementelor de susŃinere ẟi la îmbinările de flan ẟe,
precum ẟi la treceri prin elemente de construcŃii.
- La executarea lucrărilor de izolaŃii se vor respecta prevederile din: InstrucŃiunile
tehnice pentru executarea termoizolaŃiilor la elementele de instalaŃii" - C142.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIA


a. Verificări pe parcursul lucrării
Toate materialele care intră în componenŃa izolaŃiilor termice trebuie verificate de
conducătorul tehnic al lucrării, să aibă certificate de calitate; să fie păstrate în bune condiŃii.

b. Verificări de efectuat pe faze de lucrări


- Corecta aplicare a stratului termoizolat. ẟi grosimea izolaŃiei, cu abateri
maxime admise de ± 10%.
- Corecta aplicare a stratului de protecŃie a
termoizolaŃiei. c. Verificări la recepŃia preliminară
Se va urmări dacă lucrarea corespunde prevederilor din proiect, inclusiv
realizând sondaje pentru stabilirea grosimii reale a izolaŃiei.

6. LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ


1. Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiei de încălzire I-13-94.
2. Normativ pentru proiectarea ẟi executarea instalaŃiilor sanitare I-9-94.
3. InstrucŃiuni tehn. pentru executarea termoizolaŃiilor la elem. de izolaŃii
C.142-85.
4. Normativ pentru verificarea calităŃii lucr. de construcŃii ẟi inst. aferente -C56
-85.
5. Norme tehnice de proiectare ẟi realizare a construcŃiilor
privind protecŃie la acŃiunea focului.
6. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii C.3-76.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET
PRIVIND ACHIZIłIA DE łEVI DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ
DENSITATE PENTRU TRANSPORT APĂ POTABILĂ

SCOP:
Prezentul Caiet de sarcini are ca scop stabilirea condiŃiilor de acceptabilitate
de către Achizitor a furnizorilor de Ńevi din polietilenă de înaltă densitate PE 80 ẟi
PE100 pentru transport ẟi distribuŃie de apă potabilă.

CONDIłII:
1. Să deŃină ẟi să pună la dispoziŃia Achizitorului Agrementul Tehnic ẟi
acordul Comisiei de Agrement Tehnic în ConstrucŃii din cadrul M.L.P.T.L.
2. Să deŃină ẟi să pună la dispoziŃia Achizitorului Avizul Sanitar eliberat de
Ministerul SănătăŃii ẟi Familiei conform legislaŃiei în vigoare.
3. Să deŃină ẟi să pună la dispoziŃia Achizitorului Certificatul ISO 9002, care
să ateste existenŃa ẟi respectarea, pe tot parcursul producŃiei, a unui sistem de
asigurare a calităŃii.
Programul de asigurare a calităŃii trebuie să existe înainte de începerea
producŃiei ẟi trebuie:
- să includă instrucŃiuni scrise care să definească parametrii de control ai
procesului (grosimea pe perete, diametrul exterior, temperaturile, presiunile, etc.)
monitorizaŃi în timpul producŃiei;
- să furnizeze probe (diagramele înregistrate ẟi citirile operatorilor) atestând
că monitorizează parametrii de control satisfăcător în timpul producŃiei ẟi că aceẟti
parametrii rămân în limitele admise;
- să fie aplicat în mod continuu în timpul procesului de fabricaŃie;
- să includă un program de testare care să ateste faptul că produsul este
conform cu toate cerinŃele de funcŃionare.
4. Să aplice o tehnologie (echipamente, proceduri tehnice de lucru) conformă
cu cerinŃele internaŃionale actuale. În acest scop furnizorul trebuie să declare tipul
utilajului (extruderului) ẟi anul de fabricaŃie, tipul aparatului ẟi modul de verificare a
grosimii peretelui în timpul fabricaŃiei. Linia de extrudare trebuie să fie echipată cu
sistem ultrasonic pentru măsurarea grosimii peretelui Ńevii ẟi implicit existenŃa
sistemului de protocolare.
5. Să verifice calitatea materiei prime folosite (granule PE) efectuând toate
testele cerute de Standardul InternaŃional ISO 4427. Materia primă folosită (atât
materialul de bază cât ẟi cel pentru dungi) trebuie să se regăsească în lista producătorilor
acceptaŃi de Insittutul de Agrementare pentru materiale pentru Ńevi sub presiune
"GKW", pentru distribuŃie de gaz ẟi apă conform cerinŃelor tehnice DVGW.
6. Să stabilească ẟi să menŃină înregistrarea curentă a rezultatelor testelor, în
conformitate cu cerinŃele ISO 9002.
7. Să deŃină un Laborator de încercări propriu, acreditat RENAR conform EN
45001 ẟi autorizat I.S.C.I.R., în care să efectueze toate încercările cerute de ISO
4427 iar rezultatele să fie transpuse în Certificate tip 3.1.B pentru Ńeava livrată.
8. Să deŃină un Laborator de încercări propriu autorizat ISCIR pentru
efectuarea încercărilor privind evaluarea ẟi atestarea conformităŃii produselor cu
cerinŃele tehnice prevăzute în standardul de fabricaŃie ISO 4427.
9. Să verifice ẟi să certifice calitatea produselor fabricate în conformitate cu
ISO 4427.
10. Să respecte toate cerinŃele privind marcarea, depozitarea, transportul
produselor, stabilite prin ISO 4427.
11. Să pună la dispoziŃia Achizitorului, la cerere, un număr de eẟantioane de
Ńeavă pentru testarea acestora într-un laborator neutru, unde nu se cunoaẟte
provenienŃa eẟantioanelor.
12. Să permită accesul echipelor de audit specializate din partea Achizitorului
pentru inspectarea condiŃiilor de fabricaŃie ẟi control.
13. Să pună la dispoziŃia Achizitorului InstrucŃiuni de pozare ẟi îmbinare,
InstrucŃiuni de depozitare ẟi manipulare pentru Ńevile livrate.
14. łevile trebuie să respecte condiŃiile tehnice din Anexa I (PE 100) ẟi Anexa
II (PE 80).

Întocmit

ing. Laviniu MihiŃ


ANEXA I

CARACTERISTICI TEHNICE ALE łEVILOR DIN PE


100 PENTRU APĂ
Nr. Caracteristica U.M. Metoda Caracteristici
crt.
MATERIA PRIMĂ
1 Tip PE - - PE100
2 Culoare - - neagră cu marcaj -
dungi albastre
3 Densitatea (23° C) kg/mc SR ISO 1183 m 930
4 Stabilitatea termică min SR ISO/TR m20 la 210° C
10837
5 ConŃinut de negru de fum % SR ISO 6964 2,25+-0,25 %
6 Dispersia negrului de fum grd. ISO 11420 [3
7 Indicele de fluiditate la cald (MFR) g/10 SR ISO 1133 0,2+0,5 + -30% din
val. indicată de
min. producător
łEVILE
Supraf. inter. ẟi exter.
a Ńevii netedă, fără
cavităŃi sau alte
7 Aspect - ISO 4427 defecte ce pot afecta
performanŃele Ńevii:
capete tăiate
perpendicular pe axa
Ńevii
Diam. ext.
mediu - mm
toleranŃa ISO 4427 Conform ISO 4427
9 Caract. dimension. Grosime
perete - mm
toleranŃa
Ovalitate mm
20°C; 12,4 h m100
MPa
10 RezistenŃa hidrostatică 80° C; 5,5 - ISO 1167 m165
MPa
80° C; 5,0 - m1000
MPa
11 Densitate kg/mc SR ISO 1183 m930
12 Indicele de fluiditate la cald (MFR) g/10 SR ISO 440/1 MFR granule+-20 %
min.
13 Alungirea la rupere % - >500
14 Stabilitate termică min. ISO TR 10837 m20 la 210°C
15 Sudabilitate - P.T. CR21-99 curgerea în MB fără
fisură, fără defecte
macroscopice
ANEXA II
CARACTERISTICI TEHNICE ALE łEVILOR DIN PE 80
PENTRU APA
Nr. Caracteristica U.M. Metoda Valoarea impusă
crt. cf. ISO 4..
MATERIA PRIMĂ
1 Tip PE - - PE 80, înaltă
densitate
2 Densitatea (23° C) kg/m3 SR ISO 1183 m 930
3 Stabilitatea termică min. SR ISO/TR m20 la 200° C
10837
4 ConŃinut de negru de fum % SR ISO 6964 [2,5
5 Dispersia negrului de fum grade ISO 11420 [3
6 Indicele de fluiditate g/10 min. SR ISO 1133 ± 20 % din
valoarea indicată
la cald (IF) de producător
łEVILE
Supraf. inter. ẟi exter.
a Ńevii netedă, fără
cavităŃi sau alte
7 Aspect - ISO 4427 defecte ce pot afecta
performanŃele Ńevii:
capete tăiate, curate,
perpendicular pe axa
Ńevii
8 Raport Dimensional Standard - ISO4427 Conf. ISO 4427
Diametr. exter.
mediu - mm
Caracteristici toleranŃa SR ISO 3126 Conf. ISO 4427
9 Grosime
dimensionale
perete - mm
toleranŃa
Ovalitate mm
20° C; 9,0 h PE 80; m100
MPa
10 RezistenŃa 80° C; 4,6 - ISO 1167 PE 80; m165
hidrostatică MPa
80° C; 4,0 - PE 80; m1000
MPa
11 Densitate kg/mc SR ISO 1183 m930
12 Indicele de fluiditate la cald g/10 m in SR ISO 4440/1 MFR granule
(MFR) ± 20 %
Rez. la limita N/mmp ISO 6259 m
13 TracŃiune de curgere PE 80; 15
Alungirea la % - >350
rupere
14 Stabilitate termică min. ISO TR 10837 m20 la 200°C
15 VariaŃia longitudinală la cald % SR ISO 2506 [3 la 110°C
16 Fisurare lentă h ISO 13479 m165
PrescripŃii RezistenŃa omb.
sudate la tracŃiune,
17 Sudabilitate - Tehnice ISCIR îndoire pe dorn ẟi
CR21-99 macroscopie conf.
CR21-99
CAIET - PENTRU EXECUłIA TÂMPLĂRIEI
DIN PROFILE P.V.C.

1. GENERALITĂłI
Acest capitol cuprinde specificaŃii tehnice pentru confecŃionarea, echiparea
ẟi montarea tâmplăriei din profile P.V.C. la: vitrine, pereŃi cortină, uẟi exterioare ẟi
interioare, ferestre ẟi uẟi-ferestre.
Având în vedere configuraŃia în plan, amploarea pe verticală a majorităŃii
golurilor închise cu acest tip de tâmplărie, precum ẟi de importanŃa obiectivului,
rezultată atât din funcŃiune, arhitectură, cât ẟi din amplasamentul său, se recomandă
alegerea unui executant cu experienŃă în domeniu.
Deasemeni se recomandă, conform celor amintite mai sus, ca furnizorul de
elemente constructive din profile P.V.C. să fie ẟi cel care execută ẟi montează acest
tip de tâmplărie, evitând în acest mod o serie de neajunsuri care ar putea apărea în
relaŃia furnizor-monteur.
Se recomandă procurarea elementelor constructive de la producători externi,
cu experienŃă în domeniu cu condiŃia respectării standardelor europene ẟi să fie
agrementate ẟi de I.N.C.E.R.C., inclusiv accesoriile.

2. MOSTRE ẞI TESTĂRI
Înainte de comandarea ẟi livrarea oricăror materiale ẟi accesorii, se vor pune
la dispoziŃia consultantului, beneficiarului ẟi a proiectantului de arhitectură spre
aprobare câte o mostră (fragment) pentru fiecare tip de produs: vitrină, fereastră, uẟă
etc. Fragmentele vor fi echipate cu geamuri, accesorii ẟi garnituri de etanẟare. Prin
aprobarea fragmentelor de către consultant se înŃelege ẟi aprobarea modului de
echipare.

3. MATERIALE ẞI PRODUSE
Toate materialele ẟi accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate de
I.N.C.E.R.C.

A. PENTRU VITRINE, FERESTRE ẞI UẞI EXTERIOARE


- profile din P.V.C. de la producători externi colorate în masă sau cu imitaŃii
de furniruiri cu barieră termică, cu rezistenŃă deosebită la agenŃi atmosferici, lovire
ẟi cicluri îngheŃ - dezgheŃ - caracteristici ale profilelor.
a. - protecŃie termică a profilelor până la K = 1,2
W/mpk b. - protecŃie fonică până la 44 db
c. - densitate 1,4 g/cmc d.
- să fie tratate antistatic
e. - să aibă o garanŃie de minim 25 ani la profile ẟi minim 10 ani la
garnituri cu certificat de garanŃie
f. - să fie ecologice g.
- cu protecŃie la foc
h. - cu feronerie garantată minim 10 ani.
Pentru realizarea uniformităŃii vederii, accesoriile ẟi garniturile trebuie să fie
originale (din aceeaẟi gamă de produse ca ẟi profilele) ẟi nu adaptate sau
confecŃionate.

B. PENTRU TÂMPLĂRIA DIN P.V.C. INTERIOARĂ


Profile din P.V.C. de la producători externi colorate în masă sau cu imitaŃii de
furniruri fără barieră termică, cu rezistenŃă la lovire. Să aibă aceleaẟi caracteristici ca
la tâmplăria exterioară cu excepŃia pct. a.

C. PENTRU PEREłI CORTINĂ


Profile din P.V.C. cu barieră termică dimensionate conform proiectului
tehnologic întocmit de furnizor, funcŃie de dimensiunile gabaritice ale cortinei, de
rezistenŃă la impactul produs de vânt, de prinderea cortinei de elementele de
structură de săgeata montanŃilor ẟi a ansamblului precum ẟi de rezistenŃa la agenŃi
atmosferici ẟi cicluri îngheŃ - dezgheŃ.
Caracteristicile profilelor:
- montanŃi de rezistenŃă cu lx = 250 cmp
- montanŃi ce asigură o săgeată < 1/300 din lumină
- rezistenŃă la vânt 200 - 250 km/h = 250 - 300 kg/mp.
Prinderea montanŃilor peretelui cortină - din oŃel zincat - cu trei grade de
libertate pentru a permite recuperarea eventualelor neregularităŃi în execuŃia
structurii, asigurând reglaje micrometrice pe orizontală ẟi verticală.
Pentru protecŃia seismică trebuie asigurată prin intermediul pieselor de
prindere a peretelui cortină de structură de rezistenŃă a clădirii, independenŃa
miẟcării celor două structuri. Piese ẟi accesorii speciale pentru compensarea
dilatărilor montanŃilor. Piese speciale pentru protecŃie din poliamidă pentru pierderile
de căldură în zonele de îmbinare ale elementelor constructive. Zone speciale pentru
colectarea ẟi dirijarea apei de condens ẟi de ventilare a conturului de geam.

4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Tâmplăria se livrează în elemente constructive închegate pentru uẟi ẟi ferestre
iar pentru vitrine ẟi pereŃi cortină în elementele constructive predimensionate
conform proiect tehnologic întocmit de către furnizorul de tâmplărie. Toate elementele
constructive vor fi protejate la transport ẟi depozitare prin îmbrăcare în folie de plastic.
Descărcarea, manipularea ẟi depozitarea cad în sarcina furnizorului, care va lua
măsuri ca produsele să-ẟi menŃină calitatea ẟi aspectul.

5. MONTAREA TÂMPLĂRIEI

A. OPERAłIUNI PREGĂTITOARE
- verificarea golurilor (planeitate, verticalitate, centrare, etc.) în care vor fi
montate produsele cu panexpanduri ẟi spumă poliuretanică;
- finisarea contururilor fiecărui gol ce urmează a fi închis cu tâmplărie
(tencuieli, zugrăveli, placaje, tavane, etc.).

B. POZAREA ẞI ECHIPAREA TÂMPLĂRIEI


Se va efectua conform proiectului tehnologic întocmit de furnizorul tâmplăriei,
care va asigura ẟi garanŃia în timp a produsului.
6. PROTEJAREA LUCRĂRILOR
Toate elementele tâmplăriei din P.V.C. vor rămâne protejate în folie până la
închiderea tuturor lucrărilor la clădire.

7. VERIFICĂRILE ÎN VEDEREA RECEPłIEI


- aspectul ẟi starea generală
- alinierea în cadrul subansamblurilor (faŃade, coridoare, holuri, tavane,
etc) ca înălŃime, adâncime, verticalitate, planeitate, centrare, etc;
- corespondenŃa cu proiectul aprobat.
Acolo unde apar neconcordanŃe, executantul, beneficiarul ẟi proiectantul vor
decide: înlocuiri, completări sau alte situaŃii ca se impun.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - INSTALAłIE DE PROTECłIE
ÎMPOTRIVA TRĂZNETULUI CU SISTEM DE
CAPTARE TIP CONDUCTOR DE COAMĂ

1. GENERALITĂłI
Prezenta parte din documentaŃie se referă la realizarea instalaŃiei de protecŃie
împotriva trăznetului având sistemul de captare de pe acoperi ẟ tip conductor de coamă.
InstalaŃia de protecŃie împotriva trăznetului se compune din următoarele părŃi:
- elemente de captare
- elemente de coborâre
- piese de separaŃie
- priza de pământ

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
Principalele materiale folosite sunt:
- bandă OLZn 20 × 3 mm
- bandă OLZN 40 × 4 mm
- electrozi din Ńeavă OLZn φ 2½" ẟi 3 ml
- profile din OL cornier 40×40×4 mm

STAS-URI ẞI NORMATIVE

- Normativ I20-2000, Proiectarea ẟi executarea protecŃiei împotriva trăznetului


- STAS 6049, InstalaŃii de paratrăznet la clădirile civile ẟi industriale
- STAS 6119, Prize de pământ artificiale
- STAS 424, OŃel cornier cu aripi egale laminat la cald,
- STAS 908, Bandă din OL laminat la cald
- STAS 404, łevi din OL fără sudură, laminate la cald

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


Conform STAS-uri enumerate mai sus.

4. EXECUłIA LUCRĂRILOR
Etapele de execuŃie a lucrării sunt:
- baterea electrozilor ẟi mont. în pământ a benzii OLZn 4 × 4 mm pentru
priza de pământ
- montarea suporturilor pentru conductoorii de captare ẟi conductorii de coborâre
- prinderea de suporturi a conductorilor de captare ẟi coborâre
- montarea pieselor de separaŃie
- montarea elementelor de protecŃie contra loviturilor mecanice a conductorilor
de coborâre până la înălŃimea de 1,50 m

5. VERIFICAREA EXECUłIEI, RECEPłIA LUCRĂRII


Se verifică modul în care condiŃiile din I 20-2000 au fost respectate în ceea
ce priveẟte:
- materialele folosite
- dimensiunile elementelor componente
- protecŃia contra coroziunii
- executarea corectă a legăturilor (suduri, legături cu ẟuruburi, etc.)
- fixarea sigură pe clădiri
- valoarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
Normele de tehnica securităŃii muncii ẟi prevenirea incendiilor sunt obligatorii pentru
cei ce execută instalaŃia de paratrăznet.
Trebuie respectate următoarele normative referitoare la tehnica securităŃii muncii:
- privind încărcarea, descărcarea, transportul, manipularea ẟi deopozitarea
materialelor
- privind utilizarea uneltelor de mână
- privind instalaŃiile ẟi echipamentele electrice
- privind executarea săpăturilor la suprafaŃa solului
- privind norme de igiena muncii referitoare la efortul fizic
- privind mijloacele individuale de protecŃie
- privind măsurile ẟi mijloacele necesare pentru lucrul la înălŃime
- privind primul ajutor în caz de accidentare.
InstalaŃia de paratrăznet are rolul de a proteja clădirea împotriva incendiilor
provocate de descărcările electrice (trăznete).
Pentru a fi un mijloc de prevenire a incendiilor ẟi nu o sursă de a provoca incendii, la
execuŃie trebuie respectate detaliile de execuŃie din plan ẟele anexate ẟi STAS 6049,
precum ẟi prevederile din Normativ I20-2000.

7. CONDIłII SPECIFICE
Lăcrările se vor executa conform planẟelor

Întocmit

ing. Petru Tod

.
CAIET - VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI
1. OBIECT ẞI DOMENIU DE APLICARE
1.1. Vopsitoriile cu vopsea de ulei, emailuri ẟi lacuri pe bază de alchidal, email polilac
se aplică:
a) la interior:
- pe suprafeŃe gletuite cu glet de ipsos, ipsos-aracet, nisip fin-aracet sau
din dolomită-aracet (la băi, bucătării, grupuri sanitare, saloane, culoare de spitale.
- pe suprafeŃe de lemn, PFL, PAL, (la tâmplărie lambriuri, pereŃi despârŃitori, etc);
- pe suprafeŃe metalice (tâmplărie, parapete, radiatoare, etc
b) la exterior:
- pe suprafeŃe de lemn tâmplărie, sageacuri etc);
- pe suprafeŃe metalice (tâmplărie, parapete, alte elemente de construcŃii metalice
similare).

2. MATERIALE ẞI PRODUSE
2.1. Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor trebuie să corespundă
prevederilor din următoarele standarde de stat ẟi norme interne ale unităŃilor producătoare:
a) Materiale pentru vopsitorii pe bază de ulei:
- benzină de extracŃie, STAS 45-75;
- diluant 104 pentru produse pe bază de ulei, STAS 3124-75;
- grund pentru astupat porii, STAS 5192-75;
- chituri pe bază de ulei, STAS 6592-75
- vopsele, lacuri ẟi emailuri pe bază de ulei, NI 90-61 ẟi anexe;
- grund anticoroziv pe bază de minium de plumb 351-6, NI 90-61;
- diluant pentru chit de cuŃit pe bază de ulei D 001-3, conf. caietului de
sarcini Policolor - Bucureẟti.
b) Materiale pentru vopsitorii pe bază de alchidal;
- White-spirt rafinat, STAS 44-67;
- Grund pentru astupat porii, STAS 5192-75;
- Grunduri colorate mate, NI 1703-68;
- Chit de stropit alchidal C895-4, NI 1703-67;
- Emailuri alchidice, NI 1703-68;
- Lacuri incolore alchidice, NI 1703-68 ẟi anume:

- Diluant pentru produse pe bază de răẟini alchidice STAS B123-74

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE


3.1. Materialele utilizate la lucrări de vopsitorii produse de M.I.Ch. sau import se
livrează în bidoane de tablă.
3.2. Depozitele trebuie să satisfacă condiŃiile de securitate împotriva incendiilor.
3.3. În timpul depozitării se va urmări ca ambalajul să fie ermetic închis, pentru a se
evita uscarea sau murdărirea produselor.
4. PRESCRIPłII DE EXECUłIE
VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI
4.1. Vopsitoria de ulei se aplică pe glet de ipsos sau pe suprafeŃe de lemn sau metal
după terminarea lucrărilor pregătitoare.
4.2. Pe glet de ipsos se aplică un grund de îmbinare incolor.

VOPSITORII CU EMAILURI ẞI LACURI ALCHIDICE


4.3. Vopsitoriile alchidice cu emailuri colorate ẟi lacuri transparente se execută atât
manual cât ẟi mecanizat.

5. VERIFICAREA EXECUłIEI - RECEPłIE


5.1. La terminarea lucrărilor de vopsitorii se va proceda la verificarea calităŃii prin
examinare viuzuală ẟi palpări a suprafeŃelor executate.
Acestea se vor executa conform Normativ pentru executarea ẟi recepŃionarea
lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii (Buletinul ConstrucŃiilor nr. 5/76, 6/1977 ẟi 1/1978).
Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃii aferente
indicativ C56 -85 ediŃia 1986.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI PREVENIREA


INCENDIILOR
6.1. La executarea lucrărilor de vopsitorii se vor avea în vedere prevederile din :
- Norme republicane de protecŃie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr. 34/1975 ẟi nr. 60/1975
- Norme de protecŃie a muncii (construcŃii - montaj), aprobate de M.C. Ind.
cu ordinul nr. 7 N/1970 cap. XVII
- Norme P.C.I. în vigoare.

Întocmit

arh. Dalya Coloman


CAIET - ZUGRĂVELI ẞI VOPSITORII.
GENERALITĂłI
1. OBIECT ẞI DOMENIUL DE APLICARE
1.1. Prezentul capitol se compune din 4 caiete de sarcini, fiecare cuprinzând
prescripŃii pentru executarea soluŃiilor de zugrăveli ẟi vopsitorii asemănătoare din punct de
vedere al materialului specific întrebuinŃat.
1.2. ConŃinutul caietelor este următorul:
I. PrescripŃii generale, comune tuturor sistemelor de zugrăveli ẟi vopsitorii
II. Zugrăveli cu lapte de var
III. Zugrăveli în culori de apă, zugrăveli în relief
IV. Vopsitorii cu vopsele de ulei, alchidal, polilac, bronz, pe bază de
derivaŃi celulozici, bituminoase ẟelac, ceruire.
1.3. Prin prezenta se stabileẟte condiŃiile ẟi modul de executare condiŃii tehnice de
calitate ẟi modul de verificare a acestora.
1.4. SoluŃiile de zugrăveli ẟi vopsitorii au fost stabilite în cadrul elaborării prezentului
proiect în funcŃie de destinaŃia încăperilor (conform tabelelor de finisaje anexate proiectului).

2. MATERIALE
2.1. Materialele prevăzute în proiect ẟi cele puse în operă, vor avea caracteristicile
conform standardelor ẟi normelor interne specificate în caietele respective.

3. LUCRĂRI CARE TREBUIE TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA


ZUGRĂVELILOR ẞI VOPSITORIILOR
3.1. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările ẟi reparaŃiile de
tencuieli, glet, placaje, instalaŃii sanitare, electrice ẟi de încălzire, trebuie să fie terminate.
De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie, etc)
exclusiv lustruirea.
3.2. În încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice,
zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcăminŃii pardoselii. La executarea
zugrăvelilor se vor lua măsuri pentru protejarea stratului suport al îmbrăcămintei, pentru a-l
feri de umiditate ẟi de murdărire.
3.3. Tâmplăria de lemn ẟi cea metalică trebuie să fie montate definitiv; accesoriile
metalice la tâmplărie trebuie să fie montate corect ẟi buna lor funcŃionare să fie verificată, cu
excepŃia drucărelor ẟi a ẟildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
3.4. La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai după
terminarea completă a zugrăvelilor ẟi înainte de finisarea îmbrăcăminŃilor de pardoseli
(raẟchetare, curăŃire, lustruire), luîndu-se măsuri de protejare contra murdăririi
îmbrăcămintei pardoselilor.
3.5. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a faŃadelor, trebuie să
fie comple executate toate lucrările de la faŃada construcŃiei ca: jgheaburi, burlane, stre ẟini,
corniẟe, glafuri, socluri, cofrete pentru instalaŃii electrice sau de gaze, etc. precum ẟi
trotuarele.

4. PREGĂTIREA SUPRAFEłELOR
Pregătirea suprafeŃelor de beton sau tencuială dri ẟcuită.
4.1. În vederea finisării cu zugrăveli de var, suprafeŃele trebuie să fie dri ẟcuite cât
mai fin, astfel ca urmele de drẟcă să fie cât mai puŃin vizibile; toate reparaŃiile necesare
trebuie să fie executate îngrijit, terminate ẟi uscate.
4.3. În cazul suprafeŃelor de zidărie netencuită, care urmează să fie zugrăvite direct,
se vor curăŃa cu atenŃie stropii ẟi resturile de mortar ẟi se vor completa rosturile care
prezintă goluri în mortar.
Pregătirea suprafeŃelor gletuite.
4.4. SuprafeŃele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet,
trebuie să fie plane ẟi netede, fără desprinderi sau fisuri: varul folosit să aibă o vechime de
cel puŃin 14 zile.
4.5. Toate fisurile, neregularităŃile etc. se chituiesc de către zugravul vopsitor sau se
ẟpacluiesc cu pastă de aceeaẟi compoziŃie cu a gletului.
Pentru ẟpacluirea suprafeŃelor mai mari se folose ẟte ẟi pastă de ipsos - var, în
proporŃie de 1 parte ipsos ẟi 1 parte lapte de var (în volume). CompoziŃia se va prepara în
cantităŃi (care să poată fi folosite în cel mult 20 minute de la preparare.
4.6. După uscarea porŃiunilor reparate, suprafaŃa se ẟlefuie ẟte cu hârtie de ẟlefuit
(în cazul pereŃilor începând de la partea superioară spre partea inferioară) după care se
curăŃă de praf cu perii sau bidinele curate ẟi uscate.

5. CONDIłII DE EXECUłIE
5.1. Zugrăvelile ẟi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu prevederile din
prezentul capitol.
5.2. Lucrările de finisare a pereŃilor ẟi tavanelor se vor începe numai la o
temperatură a aerului, în mediul ambiant, de cel puŃin +5°C, în cazul zugrăvelilor pe bază de
apă ẟi de cel puŃin.... în cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri.
Acest regim se va menŃine în tot timpul executării lucrărilor ẟi cel puŃin încă 8 ore
pentru zugrăveli ẟi 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, după executarea lor.
5.3. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaŃă ẟi nici la un interval mai mic de 2
ore de la încetarea ploii (în condiŃii de temperatură care să permită uscarea suprafeŃei); de
asemenea, se va evita lucrul la faŃade în orele de însorire mixtă sau vânt puternic pentru a
evita uscarea accelerată ẟi crăparea peliculelor.
5.4. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va verifica dacă
suprafeŃele suport au atins umiditatea de regim.
În cazul când pe ẟantier nu se găsesc aparatele necesare, se poate verifica dacă
stratul suport de mortar sau beton s-a uscat suficient prin următoarea metodă: cu ajutorul
unei pensule curate se aplică pe o porŃiune mică (cca. 2 × 5 cm) din suprafaŃa suport o
soluŃie de fenolftaleină în alcool, în concentraŃie de 1%; dacă porŃiunea respectivă se
colorează în violet sau în roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de 3%.
5.5. DiferenŃa de temperatură între aerul înconjurător ẟi suprafeŃele care se
vopsesc nu trebuie să fie mai mare de 6°C pentru a se evita condensarea vaporilor.
5.6. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depă ẟit; acestea vor
putea fi folosite numai după verificarea ẟi confirmarea de către un laborator de specialitate a
păstrării caracteristicilor vopselelor în limitele prevăzute în standardele ẟi normele interne de
fabricaŃie.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI P.C.I.


6.1. La executarea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va avea în vedere
prevederile din:
- Norme republicane de protecŃie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii
ẟi Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr. 34/1975 ẟi nr. 60/1975;
- Norme de protecŃia muncii (construcŃii - montaj), aprobate de M.C. Ind.
cu ordinul nr. 7 N/1970, cap. XVII ;
- Norme P.C.I. în vigoare
6.2. Muncitorii care lucrează cu vopsele preparate cu solvenŃi inflamabili vor fi
instruiŃi zilnic. De asemenea, vor fi instruiŃi ẟi muncitorii care lucrează temporar în zona
respectivă.
6.3. În imediata apropiere a locului unde se lucrează cu lacul ẟi vopsele, trebuie să
fie aẟezate stingătoare de incendiu, în număr suficient, la loc vizibil ẟi u ẟor accesibil.
6.4. În jurul locului unde se lucrează cu aceste materiale, pe o rază de cel puŃin 10
m, trebuie să fie puse afiẟe uẟor de citit de la distanŃă, cu inscripŃiile:
FUMATUL STRICT INTERZIS
NU VĂ APROPIAłI CU FOC DESCHIS
NU SUDAłI
NU ÎMPUẞCAłI CU PISTOLUL PENTRU BOLłURI
6.5. În cazul lucrului în spaŃii închise, trebuie să se lucreze cu ferestrele ẟi u ẟile
deschise, iar în clădirea respectivă este strict interzis să se lucreze cu foc deschis sau să se
sudeze la orice din nivelele clădirii.
6.6. La terminarea lucrului în fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu
capacul ambalajelor fixat ermetic ẟi închise în magazii destinate în mod special, acestui fel
de materiale, având scris pe uẟă:
PERICOL DE INCENDIU
NU FUMAłI
NU INTRAłI CU FOC DESCHIS
6.7. La transportul recipientelor cu toluen, cu lac sau cu vopsea cu solvenŃi
inflamabili, acestea trebuie să fie acoperite, iar muncitorii care le transportă vor trece cu ele
numai prin locuri fără foc deschis ẟi nu vor fuma.
6.8. Muncitorii care prepară amestecurile de lacuri ẟi vopsele cu toluen sau alŃi
solvenŃi (inflamabili, le transvazează din butoaie sau bidoane, trebuie să poate ochelari de
protecŃie ẟi să efectueze aceste operaŃii în locuri ferite de surse de foc.
6.9. Pentru muncitorii care lucrează la înălŃime se vor verifica ẟi asigura stabilitatea
podinelor, scărilor de acces, eẟafodajelor, etc.
6.10. La folosirea instalaŃiilor mecanice sub presiune se vor prevedea aparatele de
măsură ẟi control necesare funcŃionării acestora în condiŃii de securitate.
6.11. În cursul lucrărilor de vopsitorie interioară cu mijloace mecanizate ẟi în cazul
utilizării lacurilor ẟi vopselelor cu uscare rapidă care conŃin solvenŃi toxici, muncitorii vor
purta măẟti cu filtre adecvate sau izolante ori ochelari de protecŃie (în cazul când se poartă
semimască).

7. CONDIłII TEHNICE DE CALITATE ẞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR


7.1. Controlul în timpul execuŃiei se face de către executant, prin organele sale de
control tehnic de calitate, precum ẟi de către beneficiar ẟi proiectant, urmărindu-se
respectarea prevederilor din normativ.
7.2. Pe parcursul executării lucrărilor de zugrăveli - vopsitorii, se verifică în mod
special (de către ẟeful punctului de lucru);
a) îndeplinirea condiŃiilor de calitate a suprafeŃelor suport
b) calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor
ẟi normelor interne de fabricaŃie respective;
c) respectarea prevederilor din proiect ẟi a dispoziŃiilor de ẟantier;
d) corectitudinea execuŃiei, conform prevederilor capitolului fiecărui caiet.
7.3. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziŃii de ẟantier pentru
remediere sau refacere.
7.4. RecepŃia lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va face numai după uscarea lor
completă.
ZUGRĂVELI
7.5. Prin examinarea vizuală se verifică următoarele:
a) corespondeŃa zugrăvelilor interioare ẟi exterioare cu prevederile proiectului
ẟi dispoziŃiile ulterioare;
b) aspectul suprafeŃelor zugrăvite în culori de apă precum ẟi a celor în
calcio-vechio; ele trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri,
stropi, băẟici ẟi cojiri, fire de păr sau urme de la pensulă sau bidinele; nu se admit corecturi
sau retuẟuri locale care distonează cu tonul general, chiar la distanŃe mai mici de 1 m.
7.6. AderenŃa zugrăvelilor interioare ẟi exterioare se constată prin frecare u ẟoară cu
palma pe perete. O zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă.

VOPSITORII
7.8. Înainte de începerea verificării calităŃii vopsitoriilor se va controla mai întâi dacă
la vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri s-a format pelicula rezistentă, fapt ce se
constată prin ciocnirea uẟoară a vopselii cu degetul în mai multe puncte.
7.9. Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se în vedere
următoarele:
a) suprafeŃele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să
prezinte pe toată suprafaŃa acelaẟi ton de culoare ẟi acela ẟi aspect lucios sau mat,
după cum se prevede în mostrele stabilite vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată
până la "perfect curat adică să nu prezinte straturi străvezii ẟi nici pete, desprinderi, cute,
bâẟici, scurgeri, lipsuri de bucăŃi de peliculă, crăpături;
b) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu
peliculă de vopsea a suprafeŃelor de lemn sau metalice bine chtuite ẟi ẟlefuite în prealabil,
se va controla ca accesoriile metalice vizibile ( ẟilduri, drucăre, cremoane, olivere, etc) să
nu fie pătate de vopsea;
c) nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeŃele de tâmplărie vopsite;
d) pentru controlarea pregătirii corecte a suprafeŃelor de tâmplărie înaintea
vopsirii (curăŃirea, ẟlefuirea, chituirea rosturilor etc) se vor face verificări prin sondaje
în diverse puncte, înlăturându-se cu grijă vopseaua până la stratul suport;
e) se va executa vizual dacă Ńevile, radiatoarele, convectoarele, aerotermele,
ventilatoarele etc. sunt vopsite în culorile prescrise ẟi dacă vopseaua este de culoare
uniformă, fără pete, urme de pensulă, crăpături sau alte defecte; cu aceea ẟi atenŃie se
va controla dacă pregătirea feŃelor laterale ẟi spatele acestor piese ẟi aparate sunt
vopsite pe toate elementele, fără locuri neacoperite, umflături, etc.
f) separaŃiile dintre vopsitorii ẟi zugrăveli pe acela ẟi perete precum ẟi cele dintre
zugrăveala pereŃilor ẟi tavanelor trebuie să fie distincte, fără suprapuneri, ondulaŃii etc.
7.10. Calitatea lucrărilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se verifică în
acelaẟi mod ca la celelalte lucrări de vopsitorie, prevăzute în prezentul capitol.

8. TRANSPORTUL ẞI DEPOZITAREA MATERIALEOR PE ẞANTIER


8.1. Varul gras în bulgări ẟi huma livrate în vrac se transportă în vagoane închise.
Ipsosul livrat în saci de hârtie se transportă în vagoane închise.
Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se va face în depozite închise sau
acoperite ẟi ferite de umezeală.
8.2. Materialele utilizate la lucrări de vopsitorii, produse de M I Ch livrate în bidoane
de tablă, cu capacitate de 0,250; 0,500; 1, 5, 10, 15, 25 litri sau butoaie de P.V.C. cu saci de
polietilenă la interior cu capacitate de 50 kg, vor fi depozitate separat pe loturi în locuri uscate
ẟi ferite de îngheŃ.
8.3. Depozitele trebuie să satisfacă condiŃiile de securitate împotriva incendiilor. Se
recomandă ca temperatură la locul de depozitare să fie cuprinsă între + 7°C ẟi + 20°C.
8.4. În timpul depozitării se va urmări ca ambalajul să fie ermetic închis, pentru a se
evita uscarea sau murdărirea produselor.
Întocmit
arh. Dalya Coloman

ZUGRĂVELI ẞI VOPSITORII
1. OBIECT ẞI DOMENIUL DE APLICARE
Prin prezenta se stabilesc condiŃiile ẟi modul de executare condiŃii tehnice
de calitate ẟi modul de verificare a zugrăvelilor interioare ẟi exterioare silicative.
SoluŃiile de zugrăveli ẟi vopsitorii au fost stabilite în cadrul elaborării
prezentului proiect în funcŃie de destinaŃia încăperilor .

2. MATERIALE
2.1. Materialele prevăzute în proiect ẟi cele puse în operă, vor avea
caracteristicile conform standardelor ẟi normelor interne specificate în caietele
respective.

3. LUCRĂRI CARE TREBUIE TERMINATE ÎNAINTE DE


ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ẞI VOPSITORIILOR
3.1. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli toate lucrările ẟi
reparaŃiile de tencuieli, glet, placaje, instalaŃii sanitare, electrice ẟi de
încălzire, trebuie să fie terminate.
De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate,
gresie, etc) exclusiv lustruirea.
3.2. În încăperile prevăzute cu pardoseli din parchet sau din mase
plastice, zugrăvelile se vor executa înaintea aplicării îmbrăcăminŃii pardoselii.
La executarea zugrăvelilor se vor lua măsuri pentru protejarea stratului suport al
îmbrăcămintei, pentru a-l feri de umiditate ẟi de murdărire.
3.3. Tâmplăria de lemn ẟi cea metalică trebuie să fie montate definitiv;
accesoriile metalice la tâmplărie trebuie să fie montate corect ẟi buna lor
funcŃionare să fie verificată, cu excepŃia drucărelor ẟi a ẟildurilor care se vor
fixa după vopsirea tâmplăriei.
3.4. La lucrările de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai
după terminarea completă a zugrăvelilor ẟi înainte de finisarea îmbrăcăminŃilor
de pardoseli (raẟchetare, curăŃire, lustruire), luîndu-se măsuri de protejare
contra murdăririi îmbrăcăminŃii pardoselilor.
3.5. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăvire sau vopsire a faŃadelor,
trebuie să fie complet executate toate lucrările de la faŃada construcŃiei ca:
jgheaburi, burlane, streaẟini, corniẟe, glafuri, socluri, cofrete pentru instalaŃii
electrice sau de gaze, etc. precum ẟi trotuarele.
4. PREGĂTIREA SUPRAFEłELOR
Pregătirea suprafeŃelor de tencuială driẟcuită.
4.1. În vederea finisării cu zugrăveli de var sau zugrăveli în culori de apă
(silicatice), suprafeŃele trebuie să fie driẟcuite cât mai fin, astfel ca urmele de
drẟică să fie cât mai puŃin vizibile; toate reparaŃiile necesare trebuie să fie
executate îngrijit, terminate ẟi uscate.
4.3. În cazul suprafeŃelor de zidărie netencuită, care urmează să fie
zugrăvite direct, se vor curăŃa cu atenŃie stropii ẟi resturile de mortar ẟi se vor
completa rosturile care prezintă goluri în mortar.
Pregătirea suprafeŃelor gletuite.
4.4. SuprafeŃele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu
aracet, trebuie să fie plane ẟi netede, fără desprinderi sau fisuri: varul folosit să
aibă o vechime de cel puŃin 14 zile.
4.5. Toate fisurile, neregularităŃile etc. se chituiesc de către zugravul
vopsitor sau se ẟpăcluiesc cu pastă de aceeaẟi compoziŃie cu a gletului.
Pentru ẟpacluirea suprafeŃelor mai mari se folose ẟte ẟi pastă de ipsos -
var, în proporŃie de 1 parte ipsos ẟi 1 parte lapte de var (în volume).
CompoziŃia se va prepara în cantităŃi (care să poată fi folosite în cel mult 20
minute de la preparare.
4.6. După uscarea porŃiunilor reparate, suprafaŃa se ẟlefuieẟte cu hârtie
de ẟlefuit (în cazul pereŃilor începând de la partea superioară spre partea
inferioară) după care se curăŃă de praf cu perii sau bidinele curate ẟi uscate.

5. CONDIłII DE EXECUłIE
5.1. Zugrăvelile ẟi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu
prevederile din prezentul capitol.
5.2. Lucrările de finisare a pereŃilor ẟi tavanelor se vor începe numai la
o temperatură a aerului, în mediul ambiant, de cel puŃin +5°C, în cazul
zugrăvelilor pe bază de apă ẟi de cel puŃin 15°C în cazul vopsitoriilor sau al
finisajelor cu polimeri.
Acest regim se va menŃine în tot timpul executării lucrărilor ẟi cel puŃin
încă 8 ore pentru zugrăveli ẟi 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri,
după executarea lor.
5.3. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaŃă ẟi nici la un interval
mai mic de 2 ore de la încetarea ploii (în condiŃii de temperatură care să
permită uscarea suprafeŃei); de asemenea, se va evita lucrul la faŃade în orele
de însorire mixtă sau vânt puternic pentru a evita uscarea accelerată ẟi
crăparea peliculelor.
5.4. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va verifica
dacă suprafeŃele suport au atins umiditatea de regim.
În cazul când pe ẟantier nu se găsesc aparatele necesare, se poate verifica
dacă stratul suport de mortar sau beton s-a uscat suficient prin următoarea
metodă: cu ajutorul unei pensule curate se aplică pe o porŃiune mică (cca. 2 × 5
cm) din suprafaŃa suport o soluŃie de fenolftaleină în alcool, în
concentraŃie de 1%; dacă porŃiunea respectivă se colorează în violet sau în
roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de 3%.
5.5. DiferenŃa de temperatură între aerul înconjurător ẟi suprafeŃele
care se vopsesc nu trebuie să fie mai mare de 6°C pentru a se evita
condensarea vaporilor.
5.6. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depă ẟit;
acestea vor putea fi folosite numai după verificarea ẟi confirmarea de către un
laborator de specialitate a păstrării caracteristicilor vopselelor în limitele
prevăzute în standardele ẟi normele interne de fabricaŃie.

6. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂłII MUNCII ẞI P.C.I.


6.1. La executarea lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va avea în
vedere prevederile din:
- Norme republicane de protecŃie a muncii, aprobate de Ministerul
Muncii ẟi Ministerul SănătăŃii cu ordinele nr. 34/1975 ẟi nr. 60/1975;
- Norme de protecŃia muncii (construcŃii - montaj), aprobate de
M.C. Ind. cu ordinul nr. 7 N/1970, cap. XVII ;
- Norme P.C.I. în vigoare
6.2. Muncitorii care lucrează cu vopsele preparate cu solvenŃi inflamabili
vor fi instruiŃi zilnic. De asemenea, vor fi instruiŃi ẟi muncitorii care lucrează
temporar în zona respectivă.
6.3. În imediata apropiere a locului unde se lucrează cu lac ẟi vopsele,
trebuie să fie aẟezate stingătoare de incendiu, în număr suficient, la loc vizibil ẟi
uẟor accesibil.
6.4. În jurul locului unde se lucrează cu aceste materiale, pe o rază de cel
puŃin 10 m, trebuie să fie puse afiẟe uẟor de citit de la distanŃă, cu inscripŃiile:
FUMATUL STRICT INTERZIS
NU VĂ APROPIAłI CU FOC DESCHIS
NU SUDAłI
NU ÎMPUẞCAłI CU PISTOLUL PENTRU BOLłURI
6.5. În cazul lucrului în spaŃii închise, trebuie să se lucreze cu ferestrele
ẟi uẟile deschise, iar în clădirea respectivă este strict interzis să se lucreze cu
foc deschis sau să se sudeze la oricare din nivelele clădirii.
6.6. La terminarea lucrului în fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi
duse cu capacul ambalajelor fixat ermetic ẟi închise în magazii destinate, în
mod special, acestui fel de materiale, având scris pe uẟă:
PERICOL DE INCENDIU
NU FUMAłI
NU INTRAłI CU FOC DESCHIS
6.7. La transportul recipientelor cu toluen, cu lac sau cu vopsea cu
solvenŃi inflamabili, acestea trebuie să fie acoperite, iar muncitorii care le
transportă vor trece cu ele numai prin locuri fără foc deschis ẟi nu vor fuma.
6.8. Muncitorii care prepară amestecurile de lacuri ẟi vopsele cu toluen
sau alŃi solvenŃi (inflamabili, le transvazează din butoaie sau bidoane, trebuie
să poarte ochelari de protecŃie ẟi să efectueze aceste operaŃii în locuri ferite
de surse de foc.
6.9. Pentru muncitorii care lucrează la înălŃime se vor verifica ẟi asigura
stabilitatea podinelor, scărilor de acces, eẟafodajelor, etc.
6.10. La folosirea instalaŃiilor mecanice sub presiune se vor prevedea
aparatele de măsură ẟi control necesare funcŃionării acestora în condiŃii de
securitate.
6.11. În cursul lucrărilor de vopsitorie interioară cu mijloace mecanizate
ẟi în cazul utilizării lacurilor ẟi vopselelor cu uscare rapidă care conŃin solvenŃi
toxici, muncitorii vor purta măẟti cu filtre adecvate sau izolante, ori ochelari de
protecŃie (în cazul când se poartă semimască).

7. CONDIłII TEHNICE DE CALITATE ẞI VERIFICAREA


LUCRĂRILOR
7.1. Controlul în timpul execuŃiei se face de către executant, prin
organele sale de control tehnic de calitate, precum ẟi de către beneficiar ẟi
proiectant, urmărindu-se respectarea prevederilor din normativ.
7.2. Pe parcursul executării lucrărilor de zugrăveli - vopsitorii, se verifică
în mod special (de către ẟeful punctului de lucru);
a) îndeplinirea condiŃiilor de calitate a suprafeŃelor suport
b) calitatea principalelor materiale ce intră în operă,
conform standardelor ẟi normelor interne de fabricaŃie respective;
c) respectarea prevederilor din proiect ẟi a dispoziŃiilor de ẟantier;
d) corectitudinea execuŃiei, conform prevederilor capitolului fiecărui
caiet.
7.3. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziŃii de
ẟantier pentru remediere sau refacere.
7.4. RecepŃia lucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii se va face numai după
uscarea lor completă.
ZUGRĂVELI
7.5. Prin examinarea vizuală se verifică următoarele:
a) corespondeŃa zugrăvelilor interioare ẟi exterioare cu
prevederile proiectului ẟi dispoziŃiile ulterioare;
b) aspectul suprafeŃelor zugrăvite în culori de apă precum ẟi a celor
în calcio-vechio; ele trebuie să aibă un ton de culoare uniformă, să nu prezinte
pete, scurgeri, stropi, băẟici ẟi cojiri, fire de păr sau urme de la pensulă sau
bidinele; nu se admit corecturi sau retuẟuri locale care distonează cu tonul
general, chiar la distanŃe mai mici de 1 m.
c) AderenŃa zugrăvelilor interioare ẟi exterioare se constată prin frecare
uẟoară cu palma pe perete. O zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă.
7.6 Verificările se vor face conform “Normativ pentru executarea ẟi
recepŃionarealucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii (Buletinul construcŃiilor nr.
5/76, 6/1977 ẟi 1/1978), Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia
lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃii aferente, Indicativ C56-85/1986.
VOPSITORII
7.8. Înainte de începerea verificării calităŃii vopsitoriilor se va controla
mai întâi dacă la vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri s-a format
pelicula rezistentă, fapt ce se constată prin ciocnirea u ẟoară a vopselii cu
degetul în mai multe puncte.
7.9. Prin examinarea vizuală se verifică aspectul vopsitoriilor, avându-se
în vedere următoarele:
a) suprafeŃele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie să
prezinte pe toată suprafaŃa acelaẟi ton de culoare ẟi acelaẟi aspect lucios sau
mat, după cum se prevede în mostrele stabilite vopseaua de orice fel trebuie să
fie aplicată până la "perfect curat adică să nu prezinte straturi străvezii ẟi nici
pete, desprinderi, cute, bâẟici, scurgeri, lipsuri de bucăŃi de peliculă, crăpături;
b) la vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna
acoperire cu peliculă de vopsea a suprafeŃelor de lemn sau metalice bine
chtuite ẟi ẟlefuite în prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile
(ẟilduri, drucăre, cremoane, olivere, etc) să nu fie pătate de vopsea;
c) nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeŃele
de tâmplărie vopsite;
d) pentru controlarea pregătirii corecte a suprafeŃelor de tâmplărie
înaintea vopsirii (curăŃirea, ẟlefuirea, chituirea rosturilor etc) se vor face
verificări prin sondaje în diverse puncte, înlăturându-se cu grijă vopseaua până
la stratul suport;
e) se va executa vizual dacă Ńevile, radiatoarele, convectoarele,
aerotermele, ventilatoarele etc. sunt vopsite în culorile prescrise ẟi dacă
vopseaua este de culoare uniformă, fără pete, urme de pensulă, crăpături sau
alte defecte; cu aceeaẟi atenŃie se va controla dacă pregătirea feŃelor
laterale ẟi spatele acestor piese ẟi aparate sunt vopsite pe toate elementele,
fără locuri neacoperite, umflături, etc.
f) separaŃiile dintre vopsitorii ẟi zugrăveli pe acelaẟi perete precum
ẟi cele dintre zugrăveala pereŃilor ẟi tavanelor trebuie să fie distincte, fără
suprapuneri, ondulaŃii etc.
7.10. Calitatea lucrărilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se
verifică în acelaẟi mod ca la celelalte lucrări de vopsitorie, prevăzute în
prezentul capitol.
7.11. Verificările se vor face conform “Normativ pentru executarea ẟi
recepŃionarealucrărilor de zugrăveli ẟi vopsitorii (Buletinul construcŃiilor nr.
5/76, 6/1977 ẟi 1/1978), Normativ pentru verificarea calităŃii ẟi recepŃia
lucrărilor de construcŃii ẟi instalaŃii aferente, Indicativ C56-85/1986.

8. TRANSPORTUL ẞI DEPOZITAREA MATERIALEOR PE


ẞANTIER
8.1. Varul gras în bulgări ẟi huma livrate în vrac se transportă în vagoane
închise.
Ipsosul livrat în saci de hârtie se transportă în vagoane închise.
Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se va face în depozite închise
sau acoperite ẟi ferite de umezeală.
8.2. Materialele utilizate la lucrări de vopsitorii, produse de M I Ch livrate
în bidoane de tablă, cu capacitate de 0,250; 0,500; 1, 5, 10, 15, 25 litri sau
butoaie de P.V.C. cu saci de polietilenă la interior cu capacitate de 50 kg, vor fi
depozitate separat pe loturi în locuri uscate ẟi ferite de îngheŃ.
8.3. Depozitele trebuie să satisfacă condiŃiile de securitate împotriva
incendiilor. Se recomandă ca temperatură la locul de depozitare să fie cuprinsă
între + 7°C ẟi + 20°C.
8.4. În timpul depozitării se va urmări ca ambalajul să fie ermetic închis,
pentru a se evita uscarea sau murdărirea produselor.

Întocmit
arh. Dalya Coloman
CAIET - ZUGRĂVELI - DISPERSIT

1. GeneralităŃi ẟi utilizări tipice


1.1. FASSANDENFARBE ROD 90 este o vopsea pe bază de dispersie de
termopolimer cu liant special, cu pigment bioxid de titan, utilizată pentru vopsirea faŃadelor
sau interioarelor supuse la uzură mare. Este rezistentă la 5390 de cicluri de spălare, conform
DIN 53 778, la 28 zile de la punerea în operă.
Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă care se poate
pigmenta la cerere cu pigmenŃi düfa Vollton und Abtönfarbe 30. Este fabricată din materii
prime pure, nu conŃine rebuturi toxice sau de ẟeuri industriale. Este un produs ecologic,
netoxic, neinflamabil, care se încadrează în prevederile Legii Mediului nr. 137/1995.
1.2. FASSANDENFARBE ROD 90 prezintă siguranŃă în exploatare: este u ẟor de
pus în operă; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafeŃelor de bază minerale: tencuieli uzuale
de var-ciment, ciment-var, gleduri de var ẟi de ipsos inclusiv zidării din cărămizi uzuale, din
BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton, PAL, PFL ẟi pe vopsitorii vechi
rezistente.
1.3. Elemente caracteristice principale: aderenŃă deosebită la suport, bună putere
de acoperire, se usucă fără adaosuri ẟi fără pete. Pelicula de FASSANDENFARBE ROD 90
este continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică, rezistentă la îmbătrânire, la variaŃii de
temperatură în domeniul -25 °C la +70 °C, umple foarte bine porii, este impermeabilă la apă
ẟi permeabilă la vapori de apă, rezistentă la intemperii conform DIN 18363.

2. Caracteristici tehnice
Nr. Caracteristica U.M. Valoarea caracteristicii Metodă de analiză
crt. STAS
a) Caracteristicile produsului
1 Aspect lichid semivâscos omogen vizual
2 Densitate relativă la 20 °C g/cm3 1,56 ± 0,05 SR ISO 2811-95
2
3 ConŃinut de substanŃă nevolatilă, 1g/100 cm % 62 ± 2 10053-75
105 °C
4 Vâscozitate Broockfield, rotor 14, viteza 8 Pa.s 4,2 - 4,8 8939-71
Timp de uscare la 20 °C
5 - parŃial ore 4-5 2875-75
- total 12
6 pH 8,5 - 8,9 6325-75
b) Caracteristicile peliculei
1 Aspect Satinat vizual
2 Grosime peliculă uscată (2 straturi) µm 75 - 80 SR ISO 2808-93
3 Flexibilitate pe dorn cilindric mm 3 2312-87
4 Elasticitate Erichsen mm minim 2,95 3046-68
5 RezistenŃă la lovire, ẟoc direct 1 kg cm >100 SR EN ISO 6272
6 AderenŃă la suport de beton, exprimată prin N/mm 2 1,5 SR EN 24624
rezistenŃă la smulgere
7 Permeabilitatea la vapori de apă g/m224h 210 7.359
8 Puterea de acoperire strat 1 2043-73
9 RezistenŃă la presiunea coloanei de lichid MPa 0,5 3519
după trecerea a 20 kg nisip
10 RezistenŃă la abraziune g/µm cuarŃos (cu granulaŃia de 2mm) 2188/1-74
nu se observă nici o modificare
a grosimii peliculelor
după 30 zile de expunere nu se
11 RezistenŃă la radiaŃii UV constată decolorări sau modificări ale 10306
peliculei
12 RezistenŃă la variaŃii de temperatură condiŃii după 56 cicluri de expunere nu se 8393/14
8393/27
de expunere: 6h la T=+40°C ẟi Ur>90% 18h constată deteriorări sau modificări ale
la T=-25°C peliculei
RezistenŃă la căldura umedă continuă după 720 ore de expunere nu se 8393/4
13 constată deteriorări sau modificări ale
condiŃii de expunere: T+35°C, Ur>90% 8393/9
peliculei
rezistenŃă la ceaŃa salină artificială condiŃii după 720 ore de expunere nu se
14 de expunere: T=+35°, Ur>90%, constată deteriorări sau modificări ale SR ISO 7253
pulverizare NaCl 5% peliculei
RezistenŃă la agenŃi chimici (imersie în după 720 ore de imersie nu se
15 constată deteriorări sau modificări ale SR ISO 2812-1
NaOH 5%, NaCl 5%, cloramină, motorină)
peliculei

3. Compatibilitate
Nu se recomandă amestecarea vopselei FASSANDENFARBE ROD 90 cu alte
produse peliculogene în afara pigmenŃilor de colorare ẟi nuanŃare düfa Vollton und
Abtönfarbe 30.

4. InstrucŃiuni de aplicare
Punerea în operă a produsului FASSANDENFARBE ROD 90 ca vopsea pentru
zugrăvit se face fără dificultăŃi particulare într-o lucrare de precizie normală. Suportul pe
care se aplică trebuie să fie rezistent, curat, uscat, degresat. În prealabil se execută
operaŃiile de reparaŃii ale suprafeŃei (se chituiesc zonele lovite, crăpăturile ẟi fisurile mici).
c) Detalii de aplicare
Nr. SuprafaŃă de bază Pregătirea suprafeŃei Amorsarea suprafeŃei Strat 1 Strat 2
crt. (suport)
Se curăŃă de murdărie ẟi praf.
A se avea în vedere că
Tencuieli de tencuielile noi să fie uscate - grunduire cu DiluŃie
(cca. 4 săptămâni de la
1 ciment-var, Putzgrund D13 sau Nediluat
punerea în operă). A se avea max. 10% apă
var-ciment Tiefgrund LF D14
în vedere ca la tencuielile
vechi zonele reparate să fie
de asemenea uscate.
- se amoresează
până la saturare în
Tencuieli vechi două straturi cu DiluŃie Nediluat
2 minerale foarte Se curăŃă de praf sau mizerie Putzgrund D13 sau
max. 10% apă
absorbante Tiefgrund LF D14 în
proces umed pe
umed
Se curăŃă de mizerie ẟi praf, - grunduire cu
Gleduri uzuale de iar eventualele zone DiluŃie
3 deteriorate se repară cu ipsos, Putzgrund D13 sau Nediluat
var ẟi de ipsos materiale pe bază de ipsos Tiefgrund LF D14 max. 10% apă
sau düfa Füllstoff innen
Se curăŃă de mizerie ẟi praf, - grunduire cu
Gleduri de iar eventualele zone DiluŃie
4 Putzgrund D13 sau Nediluat
Füllstoff innen deteriorate se repară cu max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
Füllstoff innen
Se curăŃă de mizerie ẟi praf, - grunduire cu
Gleduri de iar eventualele zone DiluŃie
5 Putzgrund D13 sau Nediluat
Füllstoff außen deteriorate se repară cu max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
Füllstoff außen
Plăci de - grunduire cu DiluŃie
6 Se curăŃă de praf sau mizerie Putzgrund D13 sau Nediluat
gips-carton max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
- grunduire cu DiluŃie
7 Zidării uzuale Se curăŃă de praf sau mizerie Putzgrund D13 sau Nediluat
max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
- grunduire cu DiluŃie
8 Zidării din BCA Se curăŃă de praf sau mizerie Putzgrund D13 sau Nediluat
max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
Se înlătură complet în
Zugrăveli prealabil prin spălare sau - grunduire cu DiluŃie
răzuire, iar zonele deteriorate
9 existente din Putzgrund D13 sau Nediluat
se repară cu ipsos, materiale max. 10% apă
humă Tiefgrund LF D14
pe bază de ipsos sau düfa
Füllstoff innen
Se înlătură cu peria sau - grunduire cu
Zugrăveli ẟpaclul, iar zonele deteriorate DiluŃie
10 existente din var se repară cu ipsos, materiale Tiefgrund LF D14 max. 10% apă Nediluat
pe bază de ipsos sau düfa nediluat
Füllstoff innen
Zugrăveli - grunduire cu DiluŃie
11 rezistente în Se curăŃă de murdărie ẟi praf Putzgrund D13 sau Nediluat
max. 10% apă
calcio-vechio Tiefgrund LF D14
12 Zugrăveli fragile în Se înlătură stratul fragil cu o - grunduire cu DiluŃie Nediluat
calcio-vechio ẟi perie Tiefgrund LF D14 max. 10% apă
tencuieli nisipoase nediluat
13 Vopsitorii de Se curăŃă bine de mizerie ẟi -
dispersie existente praf
Se înlătură complet cu
aparate corespunzătoare sau - grunduire cu DiluŃie
Vopsitorii cu düfa Abbeizer, iar zonele
14 existente de ulei deteriorate se repară cu ipsos, Putzgrund D13 sau max. 10% apă Nediluat
materiale pe bază de ipsos Tiefgrund LF D14
sau düfa Füllstoff innen
Se curăŃă de praf, mizerie, se - grunduire cu DiluŃie
15 Beton degresează de uleiul de cofraj Putzgrund D13 sau max. 10% apă Nediluat
Tiefgrund LF D14
- grunduire cu DiluŃie
16 Azbociment Se curăŃă de praf ẟi mizerie Putzgrund D13 sau Nediluat
max. 10% apă
Tiefgrund LF D14
17 Plăci de PAL ẟi Se curăŃă de praf ẟi mizerie - grunduire cu DiluŃie Nediluat
PFL Tiefgrund TB D15 max. 10% apă
Suporturi minerale În amestec cu düfa
Schimmelstop
sănătoase - grunduire cu
18 (250 ml Schimmelstop la
exploatate în Se curăŃă de praf ẟi mizerie Putzgrund D13 sau 15 kg Fassadenfarbe 90)
condiŃii de Tiefgrund LF D14
DiluŃie
umiditate Nediluat
max. 10% apă
Suporturi minerale Se curăŃă ẟi se tratează cu În amestec cu düfa
atacate de Schimmelstop
düfa Sanierlösung, iar
ciuperci ẟi alge (250 ml Schimmelstop la
19 reparaŃiile se fac cu materiale -
exploatate în 15 kg Fassadenfarbe 90)
fără ipsos în compoziŃie sau
condiŃii de DiluŃie
cu Füllstoff außen Nediluat
umiditate max. 10% apă
Tencuială în praf Se curăŃă de murdărie ẟi de - grunduire cu DiluŃie Nediluat
20 Tiefgrund LF D14 sau
de piatră praf TB D15 max. 10% apă
Tecnuială în praf Se curăŃă de murdărie ẟi de - grunduire cu DiluŃie
21 de marmură praf Tiefgrund LF D14 sau max. 10% apă Nediluat
TB D15
FaŃade placate cu Se curăŃă de murdărie ẟi de - grunduire cu DiluŃie
22 Tiefgrund LF D14 sau Nediluat
plăci calcaroase praf TB D15 max. 10% apă

NOTE:
Grundul amorsă (Putzgrund D13 sau Tiefgrund LF, D14) se poate aplica nediulat sau
diluat cu apa până la max 1:4, funcŃie de caracterul de absorbabilitate al stratului suport. Astfel
grundul amorsă după uscare nu trebuie să formeze peliculă (strat lucios) ẟi de aceea se
recomandă diluarea acestuia după caz, funcŃie de capacitatea de absorbŃie a suprafeŃei
de bază. Se vor efectua probe pe suprafeŃe mici. În cazul suprafeŃelor cu contraste mari
sau capacitate diferită de absorbŃie (pe aceea ẟi suprafaŃă ipsos de modelaj ẟi ipsos de
construcŃie sau ipsos amestecat cu aracet) se recomandă ca amorsă aplicarea unei soluŃii
formată din 1 partre FASSADENFARBE ROD90, 1 parte grund (Putzgrund D13 sau Tiefgrund
LF, D14) ẟi 1 parte de apă.
Materialul se aplică prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. În cazul
pulverizării air-less se recomandă duza 0,026-0,031 Ńoli sau 0,66-0,79 mm, presiunea de
160-180 bari ẟi unghiul de pulverizare 40°-80°.
Pentru prevenirea apariŃiei nadelor ẟi a depunerilor se va aplica fiecare strat de
vopsea într-o singură etapă în procedeul „umed pe umed”.
A nu se lucra sub directa acŃiune a razelor puternice ale soarelui, în condiŃii de vânt
puternic, ceaŃă, umiditate ridicată de peste 80% ẟi pericol de ploaie ẟi îngheŃ.
În condiŃiile temperaturilor ridicate ẟi foarte ridicate se recomandă ca aplicarea
vopselei să se facă pe latura faŃadei care nu se află direct expusă razelor solare.
Consumul specific mediu este funcŃie de suport:
-
tencuială netedă - cca. 200 g/cm2
-
tencuială cu granulaŃie medie - cca. 250 g/cm 2
-
tencuială cu granulaŃie mare - cca. 300 g/cm 2
Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe. Pe
suprafaŃă foarte rugoasă se va aplica corespunzător o cantitate mai mare.
Timp de uscare:
1. Amorsă
a. PUTZGRUND D13: 1-3 ore la 20 °C ẟi 65% umiditate relativă a aerului;
b. TIEFGRUND LF D14: se poate vopsi în aceea ẟi zi la 20 °C ẟi 65% umiditate
relativă a aerului;
c. TIEFGRUND TB D15: min. 12 ore la 20 °C ẟi 65% umiditate relativă a aerului.
La temperaturi scăzute este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat.
2. Vopsea Fassadenfarbe 90
La temperatura normală a încăperii (+20 °C) se pot aplica ambele straturi în aceea ẟi zi. La
temperaturi scăzute este nevoie de un timp de uscare mai îndelungat. CurăŃirea uneltelor de
lucru se face cu apă sau cu detergent imediat după întrebuinŃare. Temperatura minimă de
aplicare ẟi depozitare este de +5 °C.

5. Ambalare
Produsul FASSADENFARBE ROD 90 se ambalează în recipiente din material plastic,
închise etanẟ, etichetate corespunzător, având masa netă de 4kg, 8kg, 15kg, 20kg.
6. Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricaŃiei, cu condiŃiile
respectării prevederilor de ambalare ẟi depozitare.

7. Durabilitatea - întreŃinerea aplicaŃiilor


Conform Agrementului Tehnic nr. 002-04/521-1999, elaborat de Comisia de Agrement
Tehnic în ConstrucŃii din cadrul M.L.P.A.T., durata de exploatare în condiŃii normale a
zugrăvelilor realizate cu vopseaua FASSADENFARBE ROD 90 este de minim 10ani, cu
condiŃia respectării tehnologiei de aplicare ẟi exploatare.
ÎntreŃinerea zugrăvelilor cu FASSADENFARBE ROD 90 se face cu acela ẟi material
respectând aceeaẟi tehnologie, după o pregătire corespunzătoare a suportului.

Întocmit
arh. Dalya Coloman

S-ar putea să vă placă și