Sunteți pe pagina 1din 2
“EU VOTEZ PENTRU C Ă …” Alexandru cel Bun street, MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova,

“EU VOTEZ PENTRU CĂ…”

Alexandru cel Bun street, MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, phone: +373 22 212541, fax: +373 22 212554

euvotez@hilfswerk-austria.md, www.hilfswerk-austria.md/euvotez

Simbolurile şi elementele de imagine într-o campanie electorală

Imaginea unui produs electoral este constituită dintr-o multitudine de simboluri, care, separat şi în comun, creează în mentalul electoratului anumite asocieri pozitive.

Potrivit uneia din tipologii, există următoarele tipuri de simboluri:

- simboluri-idei; - simboluri-acŃiuni (ritualuri); - simboluri-obiecte; - simboluri sunete; - simboluri- persoane.

Simbolurile-idei sunt reprezentate de programe, mesaje, declaraŃii, slogane, devize, replici ale liderilor, neologisme. În fond, o idee sau un cuvânt devin simbol dacă sunt mitologizate ca formă şi conŃinut. De exemplu, cuvintele-idei „feminism”, „feministă” au devenit simbol datorită faptului că au înaintat mitul „femeii la putere”, al „femeii emancipate”, al „femeii dominatoare”.

Simbolurile-acŃiuni (ritualuri) sunt reprezentate de mitinguri, manifestaŃii, congrese, parade, prezentări, activităŃi sportive cu participarea actorilor politici, alte acŃiuni în masă. AcŃiunile-simbol au funcŃia de mobilizare şi consolidare a electoratului. AcŃiunile electorale de impact creează o ambianŃă psihologică prielnică pentru entuziasmarea şi mobilizarea masivă a oamenilor. În cadrul acestor ritualuri politice, oamenii pot manifesta reacŃii emoŃionale puternice – bucurie, frică, ură, tristeŃe – care îi fac mai susceptibili de a fi influenŃaŃi de către concurentul electoral. Ritualurile creează impresia „înfăptuirii” unor promisiuni electorale, ele „dau viaŃă” declaraŃiilor şi sloganelor. Totodată, acŃiunile politice ritualizate permit identificarea membrilor cu liderul sau formaŃiunea, permit menŃinerea ierarhiei în cadrul grupului, partidului, statului.

Simbolurile-obiecte sunt reprezentate de heraldică, steaguri, sigle, edificii, străzi, monumente etc. Ele joacă rolul de identificare cu evenimentele sau concurenŃii electorali. Un obiect-simbol de efect a fost în toate timpurile coroana regală. Sabia a fost simbolul puterii. Statuia LibertăŃii a devenit simbolul democraŃiei americane etc.

Simbolurile-sunete sunt reprezentate de imn, fanfare, slogan muzical (jingle), cântece patriotice etc. Fiecare popor are cântece care au devenit simboluri ale anumitor evenimente şi perioade. Ca şi statul, partidele tind să-şi elaboreze imnuri proprii, prin care să-şi mobilizeze aderenŃii.

Simbolurile-persoane sunt reprezentate de marii lideri care au impresionat masele. Fiecare stat are un lider-simbol, întemeietorul sau eroul respectivei naŃiuni. PărinŃii-fondatori ai Statelor Unite, Washington şi Jefferson, sunt persoane-simbol ale naŃiunii americane (la ei se aliniază mai târziu şi Lincoln); Bismark este liderul-simbol al germanilor; ruşii îl au pe Petru cel Mare, apoi urmează Lenin,

ru ş ii îl au pe Petru cel Mare, apoi urmeaz ă Lenin, This project is

This project is founded by the European Union

ă Lenin, This project is founded by the European Union Co-founded by: Austrian Development Cooperation A

Co-founded by:

Austrian Development Cooperation

A project implemented by Hilfswerk Austria in Moldova

implemented by Hilfswerk Austria i n M o l d o v a In partnership with
implemented by Hilfswerk Austria i n M o l d o v a In partnership with

In partnership with

CMB Training Center

INFONET Aliance

Stalin; turcii îl au pe Ataturk; moldovenii – pe Ştefan cel Mare. Deseori, partidele încearcă să-şi avanseze liderii la nivel de simbol, pentru a obŃine în aşa fel o influenŃă mai mare şi de durată asupra electoratului.

Principalele elemente de imagine într-o campanie electorală sunt Sloganul şi Sigla

Sloganul

Gabriel Thoveron, unul dintre renumiŃii cercetători ai comunicării politice, a apreciat în mod deosebit importanŃa enunŃurilor-slogan în campaniile politice. În lucrarea „Comunicarea politică azi”, autorul subliniază că „sloganul, reprezentând o formă concisă a unei platforme, a unui program

electoral, repetat şi mai ales utilizat cu o anumită abilitate, poate să facă mai mult decât o doctrină”.

Se ştie că numărul oamenilor care citesc un Slogan este considerabil mai mare decât al oamenilor

care citesc Mesajul electoral. De aici, reiese importanŃa, uneori decisivă, pe care o poate avea sloganul în comunicarea politică. Specialiştii în comunicarea politică asemuiesc Sloganul cu un refren al campaniei electorale. El trebuie să fie original, uşor de reŃinut, să aibă muzică şi ritm şi mai ales – să spună ceva memorabil. Sloganul trebuie să iasă din comun pentru a fi perceput, pentru a-i face publicului plăcere să-l repete, să-l memorizeze.

Sigla/Logotipul

Sigla este unul din elementele de bază ale imaginii politice. Deseori, o siglă bine aleasă şi

proiectată poate contribui esenŃial la creşterea numărului de votanŃi. FaŃă de cum trebuie să arate o siglă sunt câteva rigori:

1.

sigla trebuie să fie alcătuită din cât mai puŃine elemente (nu mai mult de două-trei elemente);

2.

sigla trebuie să poată fi uşor şi rapid desenată;

3.

sigla trebuie să reprezinte un obiect, o idee, un simbol accesibile publicului (dacă publicul întreabă: - ce e asta?, înseamnă că sigla nu este bună);

4.

sigla trebuie să reprezinte un lucru/obiect/simbol cunoscut publicului, care poate fi văzut zilnic/frecvent, creând astfel permanente asocieri cu concurentul electoral;

5.

sigla trebuie să reprezinte un obiect/simbol care are conotaŃii pozitive, totodată – să nu poată fi interpretată în mod negativ sau ridiculizată;

6.

sigla trebuie să fie coerentă cu ideea, cu mesajul partidului/candidatului;

7.

sigla trebuie să fie uşor vizibilă în miniatură, în buletinul de vot (unde, de fapt, joacă rolul său decisiv);

8.

sigla trebuie să-şi păstreze imaginea clară şi în varianta alb-negru;

9.

sigla trebuie să aibă un design şi o coloristică prin care să capteze atenŃia;

10.

sigla trebuie să fie originală, distinctă de siglele celorlalŃi concurenŃi.

O

dată elaborată, sigla va însoŃi orice mesaj electoral, orice material destinat presei, orice

prezentare şi manifestare a concurentului. O siglă care nu este promovată este ca şi inexistentă.

ă care nu este promovat ă este ca ş i inexistent ă . This project is

This project is founded by the European Union

ă . This project is founded by the European Union Co-founded by: Austrian Development Cooperation A

Co-founded by:

Austrian Development Cooperation

A project implemented by Hilfswerk Austria in Moldova

implemented by Hilfswerk Austria i n M o l d o v a In partnership with
implemented by Hilfswerk Austria i n M o l d o v a In partnership with

In partnership with

CMB Training Center

INFONET Aliance