Sunteți pe pagina 1din 19

Prezentarea de ansamblu a unitatii economice

Profilul de activitate,statutul juridic,dimensiunea si complexitatea activitatii. Societatea comercial COMPLEX CON O! a fost "nfiin#at conform Le$ii societ#ilor comerciale nr.%&'&((), repu*licat, cu modificrile +i completrile ulterioare , "n martie &((,, fiind "nre$istrat la Oficiul !e$istrului Comer#ului din Constanta su* nr.-&%'.&./'&((, +i codul unic de "nre$istrare !O 0,1%1() . Societatea are un capital su*scris +i vrsat "n valoare de ,.2)%% lei +i un $rup de asocia#i care au numit un pre+edinte cu puteri depline de administrare +i repre3int societatea "n rela#ii cu persoanele fi3ice +i juridice. O*iectul principal de activitate al societ#ii este conform cod C4EN ,,&)5 6oteluri +i alte facilit#i de ca3are similare. Supravie#uirea firmei se *a3ea3 pe ca+ti$area unui loc "n cadrul pietei. 4cest lucru se face prin mar7etin$ activ, inclu3and de3voltarea pietei, "m*unta#irea calit#ii serviciilor, precum +i extinderea lor. Continuitatea firmei este dat +i de adaptarea permanent la nou "n cadrul pie#ei a serviciilor "n plin transformare. 4ctivitatea economico5financiar la S.C COMPLEX CON O! S4 M4M484 este condus de directorul economic, care are "n su*ordine9 serviciul :inanciar5Conta*ilitate. Pre+edinte al S.C. COMPLEX CON O! S4 are urmatoarele atri*u#ii9 5 apro* structura or$ani3atoric a societ#ii +i numrul de posturi; 5 apro* +i modific pro$ramul de activitate +i *u$etul societ#ii; 5 nume+te expertul de $estiune +i sta*ile+te salari3area; 5 decide cu privire la mrirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numrului de pr#i sociale, precum +i la cesiunea acestora; 5 decide cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la di3olvarea +i lic<idarea societ#ii, la reali3area de noi investi#ii, repara#ii capitale, propune +i apro* modificarea duratei de func#ionare a societ#ii; 5 ela*orea3 +i apro* re$ulamentul de ordine interioara a societ#ii.

Turismul organizarea i reglementarea activitii turistice

&

Examinea3,serviciile turistice, con#inutul, structura +i clasificarea presta#iei turistice, factorii de influen# asupra turismului. Cele mai importante trsturi al serviciilor turistice sunt9 5 caracterul nematerial al prestaiei. e aici decur$e o alta trstur nestoca*ilitatea, astfel,serviciile nu pot fi stocate +i pstrate pentru o utili3are ulterioar lor. at fiind faptul c serviciile turistice nu pot fi stocate, depo3itate +i pstrate, apar avantaje +i de3avantaje. 4vantajele se refer la eliminarea c<eltuielilor +i dificult#ilor le$ate de distri*u#ia fi3ic, iar de3avantajele se manifest "n ceea ce prive+te asi$urarea ec<ili*rului cerere5 ofert +i reali3area efectiv a serviciilor. 5 coincidena n timp i spaiu a produciei i consumului lor pentru reali3area lor efectiv este necesar pre3en#a concomitent a prestatorului +i *eneficiarului. Serviciile turistice sunt indispensa*ile de persoana prestatorului +i aceast caracteristic d na+tere la o serie de particularit#i "n or$ani3area +i reali3area activit#ilor turistice. 5 intangibilitatea ce se explic prin faptul c acestea nu pot fi v3ute, sim#ite, $ustate, au3ite sau mirosite, "nainte de cumprare. e aici re3ult o serie de facilit#i "n or$ani3area activit#ii "n sensul eliminrii sau simplificrii unor pro*leme de circula#ie, dar +i dificult#i, cele mai multe fiind le$ate de comerciali3area vacan#elor. 5 serviciile turistice se individualizeaz la nivelul grupului sau persoanei - depin3=nd "n mare msur de comportamentul diferit al turi+tilor, al clien#ilor. 4ceasta conduce la reali3area unor servicii adaptate exi$en#elor fiecrui client, individuali3area mai eviden#iat "n ca3ul turi+tilor pe cont propriu. 5 dinamismul nalt al serviciilor turistice - ele cunosc ritmuri de cre+tere superioar evolu#iei de ansam*lu a fenomenului turistic, ele manifest totodat +i o puternic fluctua#ie se3onier. 5 complexitate - ce re3ult din diferite com*ina#ii "ntre elemente, decur$=nd din condi#iile naturale +i antropice >$eo$rafice, clim, istorie, cultur, civili3a#ie? +i cele de transport, ca3are,alimenta#ie, a$rement. 5 eterogenitatea sau variabilitatea - ceea ce semnific imposi*ilitatea separrii lor, "n mod identic, de la o persoan la alta, deoarece ele depinde de persoana care le reali3ea3, de locul +i momentul "n care sunt prestate, etc. :actorii repre3entativi sunt acei factori a cror influen# este decisiv "n evolu#ia de ansam*lu a turismului. intre ace+tia amintim9 a? nivelul de de3voltare economico5social 5 este ilustrat de P.N.@. pe locuitor, care, la r=ndul
.

su, influen#ea3 venitul popula#iei. *? pre#urile +i tarifele9 influen#a acestora se manifest asupra 9 produsului turistic "n ansam*lul su ; componentele sale luate separat sau "n conexiune9 ca3are, masa, a$rement, tratament, etc pia#a intern sau'+i interna#ional. An fapt, din practica turistic se cunosc dou tipuri de situa#ii 9 practicarea unor pre#uri +i tarife ridicate, care limitea3 accesul la serviciile turistice +i se reflect "n reducerea numrului de turi+ti +i'sau a duratei medii a sejurului, practicarea de pre#uri +i tarife sc3ute stimulea3, pe de o parte,cererea, dar, pe de alt parte, pot determina ne"ncrederea fluxurilor turi+tilor sau a unor se$mente ale cererii +i, ca urmare, o scdere a circula#iei turistice. c? oferta turistic9 este alctuit din resurse turistice naturale +i antropice la care se adau$ a+a numita ofert creat, respectiv, dotri +i ec<ipamente sau *a3a te<nico5material, influen#ea3 uneori decisiv activitatea de turism. 4stfel, *o$#ia de valori materiale 5 relief, clim, ape, flora, fauna,peisaj, istoria, civili3a#ia +i cultura de care dispune o #ar sau o 3on, precum +i $radul lor de amenajare exercit o mare for# de atrac#ie asupra fluxurilor turistice, determin=nd volumul circula#iei turistice, structura acesteia +i direc#iile de orientare. d? pro$resul te<nic9 are consecin#e +i influen#e directe asupra $radului de mo*ilitate a popula#iei,favori3=nd deplasarea "n interes turistic. Este de remarcat ac#iunea asupra altor fenomene, cum ar fi urbanizarea, industrializarea, deteriorarea i conservarea mediului s.a.; toate acestea cu implica#ii asupra fenomenului turistic. e? muta#iile demo$rafice9 sunt le$ate de cre+terea numeric a popula#iei, diferen#ieri "n structura pe $rupe de v=rst, sexe, medii de via#, socio5profesionale etc. f? procesul de ur*ani3are9 influen#a se manifest datorit efectelor ur*ani3rii asupra mediului natural +i asupra solicitrii nervoase a oamenilor. e aici nevoia de evadare din marile a$lomera#ii ur*ane, spre 3one lini+tite, nepoluate pentru recreere, odi<n, distrac#ie. Cre+terea ponderii popula#iei are drept consecin# sporirea dimensiunilor fluxurilor turistice. $? timpul li*er9 Sporirea duratei timpului li*er se reali3ea3 pe seama reducerii duratei 3ilei de munc la 1 ore +i c<iar mai pu#in, a reducerii sptm=nii de lucru, a cre+terii duratei concediului anual pltit +i a reducerii timpului total de lucru "n cadrul duratei de via#.

Obiectivele de dezvoltare si modernizare a unitatii economice


8n perioada fe*ruarie5aprilie .))( <otelul a fost renovat si au fost incluse noi servicii pentru clienti.4 fost creata o sala de $imnastica, un centru spa si o piscina interioara care includ toate serviciile necesare pentru persoanele care vor dori sa *eneficie3e de acest serviciu. Studiul sistemului actual de mana$ement Sistemul de mana$ement al or$ani3atiei poate fi definit ca ansam*lul elementelor cu c<aracter decisional,or$ani3atoric,informational,prin intermediul caruia se exercita procesele si relatiile de mana$ement in vederea reali3arii o*iectivelor presta*ilite,in conditiile unei eficiente cat mai mari. 8n aceasta or$ani3atie, mana$erii sunt situati pe o scara ierar<ica care alcatuieste piramida mana$ementului,care cuprinde % trepte >niveluri? ierar<ice, si anume9 &.5Bop mana$ementCmana$ementul de varf.; ..5Middle Mana$ement5mana$ementul de mijloc; %.5LoDer Mana$ementCmana$ementul inferior sau de jos. &.58n Bop Mana$ement se re$asesc presedintele >directorul $eneral? al firmei,mem*rii Consiliului de 4dministratie si Comitetului de irectie,adica personalul din conducerea de varf a firmei. 4cestia indeplinesc o serie de roluri9 5 8n primul rand,sta*ilesc strate$ia si politicile or$ani3atiei; 5 Prefi$urea3a o*iectivele $enerale ale or$ani3atie 5!epre3inta or$ani3atia in relatiile cu mediul >*ancile,furni3orii,clientii etc.? indeplinind rolul de repre3entare a or$ani3atiei. ..58n Middle Mana$ement sunt incadrati directorii executive >commercial,et<nic,economic? si sefii de department. 4cestia sunt responsa*ili pentru implementarea politicilor si strate$iilor ela*orate de mana$ementul de varf. %.58n LoDer Mana$ement se situea3a conducatoriilor din prima linie >se mai numesc si mana$erii din prima linie?,adica,personalul cu functii de conducere operative.4cestia sunt supervi3orii >suprave$<etorii?, personalul operativ de conducere,care au in su*ordine numai executanti >non5 mana$eri?.

Structura organizatorica de ansamblu a firmei. Organigrama Principalele organe si posturi de conducere


Conducerea executiva este asi$urata de o ec<ipa mana$eriala compusa din , directori9 Directorul general Director economic Director administrativ Director turism Sef unitate In aceasta organizatie directorul general este acelasi cu directorul economic. irectorii sunt numiti si revocati din functie prin <otarare a Consiliului de 4dministratie

Principalele interdependente compartimente si posturi.

dintre

activitati,

irectorul $eneral are in su*ordine toate departamentele companiei care fac functionala activitatea or$ani3atiei.8n fata directorului $eneral toti ceilalti directori raspund pentru toate actiunile lor.8n aceasta companie directorul $eneral fiind si directorul economic are in su*ordine si departamentul economic. irectorul economic are in cadrul departamentului un sin$ur an$ajat care are functia de conta*il. Comportamentul juridic are un si$ur an$ajat care detine functia de consilier juridic. irectorul administrative are in su*ordine . compartimente9 Compatimentul de intretinere care are , an$ajati9% curieri,& electronist si & electrician. Comportimentul PS8 si Protectia muncii 8SC8! care este format din . an$ajati 9& ispector PS8 si & inspector 8SC8!. irectorul turism are in su*ordine % compartimente 9
/

Compartimentul spalatorie format din 2 an$ajati 9 & sef spalatorie si % spalatorese. Compartimentul receptie este format din / an$ajati 9 2 receptioneri,& asistent sala conferinte,& instructor fitness. Compartimentul exploatare <otel are &, an$ajati 9 &2 cameriste si & $uvernanta. Seful de unitate detine compartimentul alimentatie pu*lica si servicii masa care este alcatuit din %/ de an$ajati 9 . sefi de sala,/ ospatari,1 ajutori ospatar,. *armani,& *ucatar5sef,. *ucatari sefi5tura,/ *ucatari,/ ajutori *ucatar,% patiseri5cofetari.

Rolul functional al fiecarui compartiment si post de conducere,obiectivele si limitele sale.


irectorul economic impreuna cu conta*ilul tin su* control toate activitatiile economice care intra sau ies in cadrul companiei. aca nu s5ar tine cont de aceste actiuni financiar5conta*ile compania nu ar avea un control asupra resurselor pe care le detine si la finalul exercitiului conta*il ar putea iesi in pierdere. epartamentul economic este cel mai important deoarece or$ani3atia nu ar putea exista fara controlul acestuia. Conta*ilul inre$istrea3a toate intrarile sau iesirile din cadrul companiei . Compartimentul juridic este cel care se ocupa de le$alitatea tuturor documentelor si sfatuieste toate celelalte departamente cum pot reali3a toate activitatile si actiunile or$ani3atiei in mod le$al.Consilierul juridic ii sfatuieste pe ceillati directori sau an$ajati intr5o pro*lema juridica care poate aparea cu un client sau furni3or. irectorul administrativ se ocupa cu or$ani3area compartimentelor de intretinere si compartimentului PS8 si Protectia muncii 8SC8!.:ara existent compartimentului de intretinere firma nu si5ar mai putea desfasura activitatea neputand asi$ura calitatea serviciilor pe care si le doresc clientii. Orice an$ajat pentru a5si desfasura activitatea tre*uie sa stie ca este protejat de orice accident de munca care nu este produs din $reseala an$ajatului.8n acest mod ei isi pot desfasura rolul din department sau compartiment la pra$ul de renta*ilitate maxim. irectorul de turism are rolul de a controla toate activitatiile care tin de serviciile de turism care sunt asi$urate clientului si pentru a reali3a aceste lucru la calitate exceptionala are nevoie de % compartimente 9

Compartimentul spalatorie asi$ura curatenie si i$iena de care are nevoie clientul in intervalul de timp pe care si5l petrecenin cadrul or$ani3atiei. Compartimentul receptie are . roluri 9 58n primul rand intocmeste documentele necesare clientului pentru a se ca3a in cadrul firmei. 58n al doilea rand in timpul sejurului ii ofera anumite informatii sau alte servicii aferente celor initiale. Compartimentul exploatare <otel are $rija de curatenia si i$iena clientului in camera care ia fost oferita.

Fisa postului
DIRE TOR !E"ER#$ !esponsa*ilitati si sarcini9 &. Sta*ileste o*iectivele de de3voltare ale firmei, in concordanta cu strate$ia ela*orata de Consiliul de 4dministratie 5 Sta*ileste anual, impreuna cu irectorii departamentelor din su*ordine, o*iectivele $enerale de de3voltare pe &., .2 si %/ de luni 5 Comunica o*iectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intre$ului personal 5 Monitori3ea3a trimestrial'semestrial'anual $radul de reali3are a o*iectivelor 5 Sta*ileste o*iective personale si pentru top5mana$ement in stricta concordanta cu o*iectivele firmei .. 4pro*a *u$etul si rectificarile acestuia 5 Participa la ela*orarea *u$etului, anali3ea3a propunerile inaintate, operea3a corectiile necesare si apro*a *u$etul final 5 4pro*a sistemul de raportare folosit pentru urmarirea reali3arii *u$etului %. 8dentifica oportunitati de afaceri 5 Monitori3ea3a piata si identifica tendintele de de3voltare 5 4nali3ea3a oportunitatile'constran$erile de ordin le$islativ, financiar, te<nolo$ic si social 5 8dentifica modalitati de de3voltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei 5 8dentifica si atra$e resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri

2. !epre3inta firma in relatiile protocolare cu furni3orii, clientii si alte or$anisme'or$ani3atii cu impact real'potential asupra re3ultatelor firmei 5 4si$ura o *una ima$ine a firmei pe piata 5 Participa la intalniri de afaceri cu furni3ori, clienti, or$anisme financiare si institutii $uvernamentale din tara si din strainatate 5 e3volta relatii po3itive cu persoane5c<eie in vederea intaririi po3itiei firmei ,. 4si$ura mana$ementul firmei 5 Comunica mana$ementului valorile si o*iectivele strate$ice ale firmei 5 Sta*ileste o*iectivele mana$erilor din su*ordine, termenele5limita si modalitatile de masurare a $radului de reali3are a o*iectivelor 5 4pro*a procedurile de interes $eneral ale firmei >aprovi3ionare, van3are, distri*utie, financiare, service, resurse umane? 5 Participa la ela*orarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate 5 e3volta mijloace de motivare a personalului din su*ordine 5 4si$ura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contri*uie la atin$erea o*iectivelor sta*ilite 5 8dentifica nevoile de recrutare si participa la selectia, inte$rarea si de3voltarea mana$ementului firmei 5 Participa la pro$ramele de ela*orare si actuali3are a fiselor de post ale mana$erilor din su*ordine 5 Evaluea3a periodic activitatea mana$erilor din su*ordine 5 Ne$ocia3a si concilia3a situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale 5 4pro*a planificarea concediilor de odi<na pentru an$ajatii din su*ordine 5 4si$ura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din su*ordine 5 Sta*ileste masuri de eficienti3are a activitatii personalului din su*ordine /. 4si$ura reteaua de relatii necesara de3voltarii activitatii firmei 5 Evaluea3a potentialul furni3orilor si al clientilor 5 Sta*ileste posi*ile cai de cola*orare si decide asupra parteneriatelor strate$ice 5 Ela*orea3a planuri de afaceri si le implementea3a 5 e3volta relatii po3itive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii $radului de implicare in activitatea firmei RESPONSA I!I"A"I!E POS"#!#I$ Le$at de activitatile specifice, raspunde de9 5 Calitatea relatiei cu furni3orii si clientii 5 :olosirea eficienta a resurselor firmei
(

5 !espectarea o*li$atiilor firmei fata de furni3ori, clienti, or$anele financiare si or$anismele $uvernamentale 5 4si$urarea drepturilor *anesti ale personalului an$ajat al firmei conform clau3elor contractuale si le$islatiei muncii 5 8ndeplinirea la termen si in conformitate cu dispo3itiile le$ale a o*li$atiilor fata de *anci, furni3ori si clienti 5 Calitatea climatului or$ani3ational 5 Calitatea mana$ementului firmei 5 Corectitudinea datelor raportate Le$at de functiile mana$eriale, raspunde de9 5 Coordonarea eficienta a personalului din su*ordine 5 Etilarea corespun3atoare a su*ordonatilor cu ec<ipamentele si consuma*ilele necesare 5 Calitatea pre$atirii profesionale a an$ajatilor din su*ordine Le$at de disciplina muncii, raspunde de9 5 8m*unatatirea permanenta a pre$atirii sale profesionale si de specialitate 5 !espectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru 5 Se implica in vederea solutionarii situatiilor de cri3a care afectea3a firma A#"ORI"A"EA POS"#!#I9 5 ecide asupra noilor directii de de3voltare 5 Sta*ileste planurile de van3ari si profit 5 4pro*a *u$etele si corectiile necesare 5 Semnea3a documentele de an$ajare, cola*orare si incetare a relatiilor de munca 5 Semnea3a deci3iile de modificare a functiei'salariului pentru an$ajatii firmei 5 Semnea3a or$ani$rama si nomenclatorul de functii al firmei 5 Semnea3a contracte cu furni3orii, clientii si partenerii strate$ici 5 4pro*a procedurile de interes $eneral ale firmei 5 Semnea3a referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei 5 Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei 5 Etili3ea3a ec<ipamente'consuma*ile'materiale, masina si calculatorul puse la dispo3itie de firma 5 Sta*ileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din su*ordine 5 4pro*a recompense'penali3ari, prelun$irea'incetarea activitatii dupa perioada de pro*a a an$ajatilor 5 4pro*a'respin$e cereri ale personalului din su*ordine

&)

DIRE TOR E O"O%I !esponsa*ilitati si sarcini9 5or$ani3ea3a, indruma, conduce, controlea3a si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar5conta*ile a societatii in conformitate cu dispo3itiile le$ale in vi$oare; 5asi$ura, or$ani3area si $estionarea in mod eficient a inte$ritatii intre$ului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispo3itiile le$ale in vi$oare si normele sau re$lementarile interne ale societatatii; 5or$ani3ea3a si coordonea3a conta*ilitatea operatiilor de capital, conta*ilitatea imo*ili3arilor, conta*ilitatea stocurilor, conta*ilitatea tertilor, conta*ilitatea tre3oreriei, conta*ilitatea c<eltuielilor, veniturilor si re3ultatelor, conta*ilitatea an$ajamentelor si altor elemente patrimoniale, conta*ilitatea de $estiune in conformitate cu le$islatia in vi$oare; 5urmareste respectarea principiilor conta*ile si ale evaluarii patrimoniului >prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intan$i*ilitatii *ilantului de desc<idere, necompensarii?; 5or$ani3ea3a si coordonea3a controlul financiar preventiv, sta*ilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; 5raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afectea3a patrimoniul societatii si de inre$istrarea cronolo$ica si sistematica in evidenta conta*ila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile le$ale in vi$oare; 5raspunde de sta*ilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod o*li$atoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semnea3a si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; 5raspunde de efectuarea inventarierii $enerale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii preva3ute de le$e si de cite ori directorul $eneral al societatii o cere; 5or$ani3ea3a si participa la intocmirea lucrarilor de inc<idere a exercitiului financiar5conta*il, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a re3ultatelor inventarierii; 5raspunde de evidenta formularelor cu re$im special; 5or$ani3ea3a controlul asupra operatiilor patrimoniale;

&&

5raspunde de respectarea disciplinei de casa, a re$ulamentului operational de casa si a celorlalte dispo3itii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit su* aspectul existentei faptice a valorilor *anesti cit si su* aspectul securitatii acestora; 5asi$ura si raspunde indeplinirea la termen a o*li$atiilor societatii fata de *u$etul statului si terti in conformitate cu dispo3itiile le$ale in vi$oare; 5supervi3ea3a implementarea procedurilor de conta*ilitate cu ajutorul pro$ramului informational; 5suprave$<ea3a reconcilierea si inc<iderea conturilor; 5asi$ura si raspunde de ela*orarea *alantei de verificare la termenele sta*ilite de le$islatia in vi$oare; 5efectuea3a anali3a financiar conta*ila pe *a3a de *ilant, pe care o pre3inta in consiliul de administratie si respectiv adunarii $enerale a asociatilor; 5este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in le$atura cu pro*lemele referitoare la activitatea serviciului; 5este consultat de catre conducerea societatii in pro*leme care sunt de competenta serviciului; 5avi3ea3a lucrari pe pro*leme de conta*ilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, c<eltuieli5venituri, *ilant, anali3e de sistem, te<nica de calcul; 5participa la sustinerea si discutarea lucrarilor ela*orate in cadrul serviciului; 5intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din su*ordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai *uni; 5repre3inta societatea in ca3urile incredintate prin dele$are; 5raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele sta*ilite prin re$lementari interne sau prin alte acte normative; 5raspunde de *una pre$atire profesionala a salariatilor din su*ordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; 5raspunde de respectarea pro$ramului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il coordonea3a; 5raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini preva3ute de Le$ea conta*ilitatii 1.'&((&, de re$ulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte re$lementari le$ale in vi$oare, pe linie economica si financiar5 conta*ila;

&.

5raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pa$u*ele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atri*utiilor sau prin neexecutarea acestora. O"T#&I$ !esponsa*ilitati si sarcini9 &.4si$ura evidenta conta*ila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a tre3oreriei si evidenta veniturilor si c<eltuielilor9 5Conta*ili3ea3a facturile emise pentru clientii interni; 58nre$istrea3a incasarile si platile in lei conform extrasului de cont; 5Operea3a incasarile si platile in numerar conform re$istrului de casa; 5Operea3a avansurile din tre3orerie conform deconturilor; 58nre$istrea3a facturi de prestatii furni3ori interni; 58nre$istrea3a intrari de marfa in *a3a documentelor primite de la ma$a3ie >facturi interne, facturi externe, F8 si N8!?. ..8ntocmeste situatii si rapoarte financiar5conta*ile si verifica corelarea acestora9 58ntocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponi*ile in lei; 58ntocmeste *alante de verificare pentru clienti; 58ntocmeste liste de avansuri din tre3orerie. Res%onsa&ilitatile %ostului Le$at de activitatile specifice, raspunde de9 5 operarea 3ilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans; 5 operarea 3ilnica a facturilor de la furni3ori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia; 5 verificarea 3ilnica a soldurilor din *anca, casa si avansuri din tre3orerie in lei; 5 incadrarea corecta a documentelor conta*ili3ate pe venituri si c<eltuieli. Le$at de disciplina muncii, raspunde de9 5 im*unatatirea permanenta a pre$atirii sale profesionale si de specialitate; 5 pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor le$ate de firma; 5 utili3area resurselor existente exclusiv in interesul firmei; 5 respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau.
&%

4dopta permanent un comportament in masura sa promove3e ima$inea si interesele firmei. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de cri3a care afectea3a firma. O"SI$IER '(RIDI !esponsa*ilitati si sarcini9 5 sa respecte pro$ramul de lucru; 5 sa vi3e3e si sa duca la indeplinire unele deci3ii din partea conducerii; 5 activitate de consiliere privind pro*lemele le$ale cu care se confrunta societatea; 5conceperea unor contracte inc<eiate de societate; 5anali3a contractelor inc<eiate de societate; 5consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative aparute; 5repre3entarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor liti$ii; 5intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati; 5contactarea departamentului financiar conta*il in vederea o*tinerii unor informatii privind cei care nu si5au ac<itat o*li$atiile contractuale; 5 sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane. 5folosirea eficienta a timpului de munca; 5executarea la termen si de *una calitate a sarcinilor trasate; 5cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PS8 specifice locului de munca; 5respectarea contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca si a !e$ulamentului interior; 5suporta consecintele le$ale in ca3ul provocarii de pa$u*e materiale produse firmei din vina si in le$atura cu munca lui; 5pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clau3a de confidentialitate.

(RIER !esponsa*ilitati si sarcini9 4si$ura service5ul auto Bransport marfa Ferficare foi de parcurs

&2

4si$ura re3olvarea o*li$atiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului >sociale, financiare, etc.? 8ndeplineste atri*utii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul or$ani3atiei E$E TRI I#" !esponsa*ilitati si sarcini9 Pentru reali3area unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce tre*uie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru reali3area scopului procesului de munca,dupa cum urmea3a 9 5 isi insuseste precis ce operatie are de manuit , fa3a ,ori manuire de lucru are de indeplinit, 5 face necesarul de material solicitand sa fie aprovi3ionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii, 5 raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispo3itivele,uneltele etc.pe care le are in primire , 5 intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa ca3, la care urmea3a sa lucre3e, 5 8dentifica instalatia sau partea din instalatie in care urmea3a a se lucra, 5 Ferifica lipsa tensiunii si le$area imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit, 5 elimitea3a corespun3ator conform N.G.P.M. 3ona de lucru, 5 Se asi$ura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii, 5 Ferifica inte$ritatea i3olatiei ,in$radirilor,starea carcaselor, 5 Ferifica instalatiile de protectie prin le$are la nul si'sau le$are la pamant, 5 Ferifica ec<ipamentul de protectia muncii, 5 Executa le$aturile la pamant si in scurtcircuit in 3ona de lucru, 5 4utori3ea3a accesul de lucru cu foc desc<is daca lucrarea o impune, 5 8n ca3 de accident de munca informea3a primul administratorul despre eveniment , 5 4re $rija la folosirea aparatelor electrice porta*ile sau fixe sa se conecte3e la instalatia de le$are la pamant. 5 Ferfica daca sc<elele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea de executat presupune sc<ele,

&,

5 4re $rija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr5un sin$ur loc,daca lucrarea este la inaltime,are $rija ca materialele sa fie depo3itate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport, 5 8si insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii re$ulile de te<nica a securitatii muncii pentru toate lucrarile le$ate de cele de 3idarie si in special re$ulile $enerale privind transporturile , functionarea macaralelor care ridica materiale, le$area materialelor si a containerelor la carli$ul macaralei, intretinerea utilajelor etc. 5 :ormulea3a pentru u3ul conducerii SC....................................... S!L o*servatii si propuneri de natura le$islativa, metodolo$ica, procedurala sau or$ani3atorica, atunci cand situatia o impune, 5 Examinea3a le$alitatea, re$ularitatea si conformitatea operatiunilor, identifica risipa si $estiunea defectuasa si fraudele,i ar pe aceste *a3e, propune masuri pentru recuperarea pa$u*elor si sanctionarea celor vinovati, dupa ca3. 5 !especta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit re$lementarilor in vi$oare ; 5 !especta !e$ulamentul de Ordine 8nterioara si !e$ulamentul de :unctionare al societatii, 5 !aspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului; 5 Pastrea3a confidentialitatea datelor la care are acces; 5 !e3olva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erar<ica; 5 8n a*senta motivataHinlocuitorul este desemnat de administratorul societatii; 5 4ctuali3area atri*utiilor se va face functie de modificarile or$ani3atorice le$islative care apar

RE EPTIO"ER !esponsa*ilitati si sarcini9 5 asi$ura pastrarea re$istrului unic de intrari ' iesiri al or$ani3atiei; 5 asi$ura activitatea de telefonie centrala a or$ani3atiei; 5 asi$ura activitatea de informatii $enerale pentru pu*lic; 5 intocmeste planul fondului necesar protocolului; 5 sta*ileste necesarul de consuma*ile pentru personalul companiei si comandarea consuma*ilelor necesare >papetarie, protocol? ;
&/

5 pastrea3a confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la or$ani3atie; 5 duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul $eneral; 5 raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei >plicuri, faxuri, oferte etc?; 5 raspunde de *una circulatie a corespondentei >corespondenta este inmanata numai destinatarului, iar, in ca3ul in care nu este preci3at un destinatar, se inmanea3a sefului direct; 5 asi$ura si raspunde de expedierea in *une conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor; 5 tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon, fax, precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunostinta in diferite moduri; 5 asi$ura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre an$ajatii firmei; 5 preia toate apelurile telefonice si le directionea3a in functie de cererea interlocutorului, afland identitatea acestuia pe care tre*uie sa o comunice; 5 tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in a*senta persoanelor cautate si asi$ura operativ informarea acestora; 5 primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri; indeplineste activitatile de protocol; 5 furni3ea3a cu ama*ilitate informatiile solicitate; 5 raspunde de redactarea de adeverinte, cereri diverse, dele$atii respectand formatele utili3ate in firma; 5 intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct; 5 raspunde de inre$istrarea documentelor redactate si de evidenta lor; 5 raspunde de transmiterea cererilor de a*onamente la reviste si 3iare; urmareste si verifica primirea lor; #%ERIST# !esponsa*ilitati si sarcini9 Munca unei cameriste este aceea de a avea $rija si de a pune la dispo3itie tot ceea ce este necesar pentru camerele de <otel si in alte 3one din <otel, destinate oaspetilor. Sarcini9 5sa curete camerele, <olurile si alte incaperi, manual sau folosind ec<ipament de curatenie; 5sa curete si sa de3infecte3e *aile;
&0

5sa sc<im*e asternuturile in camere; 5sa sc<im*e sapunuri, sampoane, $eluri de dus, prosoape, precum si alte produse necesare; 5sa furni3e3e mancare si *auturi incluse in serviciile <otelului; 5sa faca alte eventuale servicii oferite de <otel oaspetilor. !esponsa*ilitatile postului9 8n raport cu aparatura si materialele utili3ate9 aspiratoare, maturi mecanice, ster$atoare de praf, prosoape, deter$enti etc. OSP#T#R !esponsa*ilitati si sarcini9 Activitati %rinci%ale$ -preluarea comen3ilor de mancare si *autura intr5o maniera eficienta si profesionista; -acordarea atentiei cuvenite si asi$urarea unor servicii ireprosa*ile clientilor; - cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare, tacamuri si *auturi. Sarcini si indatoriri s%ecifice9 - servirea exemplara a clientilor; - indeplinirea altor sarcini curente atri*uite de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. Res%onsa&ilitati ale %ostului9 - asumarea responsa*ilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor; - raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. 4utoritatea postului9 - Este autori3at sa asi$ure servirea impeca*ila a clientilor cu produsele'mancarurile'*auturile comandate de catre acestia. &#R%#" !esponsa*ilitati si sarcini9 5 deservire *auturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii; 5 politete si profesionalism in servirea clientilor; 5 pastrarea i$ienei si a curateniei la locul de munca; 5 do3area judicioasa a *auturilor servite in conformitate cu retetarul apro*at;
&1

5 admninistrarea corecta a stocului de *auturi; 5 inre$istrarea van3arilor; 5 intocmirea listei de van3are de peste 3i; 5 intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. cu le$islatia in vi$oare. &( #T#R !esponsa*ilitati si sarcini9 5 pre$ateste mAncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vi$oare; 5 montea3a preparatele pe o*iectele adecvate pentru servire si reali3ea3a elementele estetice ale preparatelor; 5 participa cu supervi3are la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la reali3area comen3ilor de aprovi3ionare; 5 preia comen3ile de la clienti si asi$ura servirea acestora; 5 de*arasea3a si asi$ura curatenia *ucatariei; 5 asi$ura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depo3itare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor i$ienico5sanitare in vi$oare. -raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor reali3ate si respectarea termenelor de executie a acestora; - pastrarea in *une conditii a ustensilelor si aparaturii; 5 respectarea normelor de i$iena si securitate a muncii; - utili3area resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.

&(