Sunteți pe pagina 1din 6

ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAIE FIZIC N SELECIA ELEVILOR PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE PERFORMAN

Profesor Edmund IENEI, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Na oca

Abstract n cadrul articolului autorul prezint metodologia prin care sunt selecionai tinerii n vederea practicrii sportului de performan. Sunt enumerate cele trei etape de selecie i criteriile avute n vedere n cadrul fiecrei etape. n continuare sunt prezentate avantajele sistemului de scalare Hull, sistem utilizat cu scopul de a evalua unitar performanele sportive, difereniat pe grupe de vrst i se . !a final autorul prezint importana colaborrii permanente ntre cadrele didactice i antrenorii diferitelor ramuri sportive.

!e"ntoarcerea omului modern la rinci iile #i modelele de $ia%& ale antichit&%ii se accentuea'& industriali'at&( )i#carea or*ani'at&, racticarea diferitelor ramuri s orti$e se transform& tre tat "ntr-o necesitate a $ie%ii omului contem oran( Personalitatea oric&rui indi$id de$ine com let& #i com le+&, numai dac& de la o $,rst& fra*ed& educa%ia indi$idului include #i mi#carea fi'ic& or*ani'at&( -n ultimii ani, s ortul de &rin%i.co ii( /elec%ia re re'int& acti$itatea desf&#urat& ermanent de s eciali#tii "n domeniu cu sco ul de a desco eri ele$i.co ii cu a titudini deosebite #i necesare ractic&rii s ortului de erforman%&( /elec%ia se reali'ea'& e ba'a criteriilor, testelor #i robelor adec$ate fiec&rei disci line s orti$e( Criteriile sunt de natur& biolo*ic&, motric&, siholo*ic& #i social&( -n cadrul acestora se stabilesc teste, metodolo*ice s ecifice ramurii s orti$e $i'ate( Procesul de selec%ie entru s ortul de erforman%& este structurat e trei eta e0 /elec%ia ini%ial& sau reliminar& de de istare a co iilor cu a titudini se reali'ea'& la $,rste diferite "n func%ie de articularit&%ile fiec&rei ramuri de s ort( /elec%ia secundar& are loc la "nce utul sau chiar "n erioada ubertar&, moment "n care are loc o stabili'are siho-biolo*ic&( -n unele s orturi selec%ia se a lic& du a 1-2 ani de re*&tire( robe #i norme erforman%& a cumulat o serie de $alen%e biolo*ice, socio-economice, siho eda*o*ice #i tehnolo*ice, f&c,nd insuficient& doar selec%ia ini%iat& de c&tre e m&sur& ce $ia%a cotidian& de$ine tot mai stresant&, sedentar& #i

/elec%ia final& la ni$elul s orti$ilor consacra%i, se face "n ra ort cu erforman%a acestora dar #i cu anumite articularit&%i sihice #i biolo*ice cum ar fi0 osibilit&%ile de ada tare ra id& la factori sihici defa$ori'a%i, de ada tare la condi%iile climatice, de ca acitate de refacere etc( 3e altfel aceste 4 eta e ale selec%iei cores und "n ordine stadiilor de re*&tire a co iilor, juniorilor #i seniorilor( Prima eta & a selec%ie urm&re#te desco erirea #i ini%ierea co iilor cu calit&%i este norma im us& de obiecti$ele educa%ionale ale educa%iei fi'ice 5din cadrul "n$&%&m,ntului de mas&6 de "n$&%&m,nt( /elec%ia motric( /ano*ene'a este criteriul cu cea mai mare stabilitate de-a lun*ul tuturor eta elor de selec%ie( Pe ba'a unei anamne'e medico-s orti$e, co iii care au a$ut afec%iuni reumatice, boli neuro sihice, metabolice, cardio$asculare, he ato-renale, deform&ri #i limit&ri func%ionale ale a aratului locomotor, boli endocrine, mio ie #i strabism nu ot ractica s ort de erforman%&( Criteriile fi'iolo*ice se refer& la a aratul locomotor, la "n&l%imea s orti$ului, la ro or%iile se*mentelor cor orale( Coeficien%ii de corela%ie sunt mai mari "n acest ca' entru testul osos dec,t "n&l%imea 5talia6, rioritate "n selec%ie( Criteriile motrice sunt criterii de ba'& "n selec%ia s orti$ilor ramurilor s orti$e( Pentru o a reciere unitar& a re'ultatelor s-a stabilit un sistem de scalare a erforman%elor entru fiecare $,rst& "n arte, se arat entru b&ie i #i entru fete, fiecare erforman%& c& &t,nd un echi$alent "n uncte( 7cest sistem de scalare, denumit 8ull, re'int& urm&toarele a$antaje0 - ermite rofesorului com ararea ni$elului *eneral al *ru ei #i al fiec&rui ele$ "n arte cu ni$elul standardelor na%ionale9 - face osibil& ra ortarea *ru ei la cele a$ute anterior "n re*&tire #i a recierea oten%ialului de care dis une aceasta9 - ermite a recierea e$olutiei "n tim a fiecarui co il( entru majoritatea entru cel muscular( 3intre multi lii arametrii morfolo*ici, ro or%iile se*mentelor cor orale #i ti olo*ia somatose+ual& au rimar& urm&re#te criteriul sano*enetic, e cel fi'iolo*icic #i e cel entru s ortul de erforman%&( Persoanele abilitate s re a reali'a aceast& eta & a selec%iei sunt rofesorii de educa%ie fi'ic& din cadrul institu%iilor

-n afara acestor teste motrice sistemul a introdus #i unele robe care $i'ea'& calit&%i s ecifice entru anumite s orturi0 roba de mobilitate, echilibrare #i orientare "n s a%iu, ritmicitate etc(
Tabele scalare nce !"#r$ b!$e"$ % &nc"e'

Pr#ba ()

*)

+)

,)

-)

.)

/)

0))

()

*)

+)

,)

-)

.)

/)

0))

Vars"a Aler1are -20) an$3 +) 4 : ani ;<(: ? ani ;<(@ > ani ;<(< ;< ani >(: ;<(= ;<(< >(2 >(= >(: >(2 >(< ?(: >(= ?(> ?(2 ?(4 ?(: ?(4 ?(< :(? ?(= :(? :(2 :(4 :(: :(= @(> @(? :(= @(: @(2 @(1

L&n1$4e 5e e l#c %c46' ;;; ;;> ;=? ;4@ ;== ;4< ;1< ;1? ;42 ;1= ;@= ;@= ;11 ;22 ;@4 ;:1 ;2< ;@1 ;:2 ;?@ ;@@ ;:2 ;?: ;>> ;:? ;?@ ;>> =;= ;?> ;>: =;; ==1

Re7$s"en"a3 -20) an$ ,)) 4 : ani 404= ? ani 40=< > ani 40;= ;< ani 40;=

Ar&ncare 4$n1e #$na %46'

40;: 40<2 =02@ =02;

40<= =022 =01; =04@

=02: =02< =0=@ =0==

=01< =0=< =0;; =0<?

=0=2 =0<2 ;02@ ;021

=0;< ;02< ;012 ;01=

=0<< ;01< ;041 ;04=

;<,< ;=,< ;2,> ;>,4

;4,; ;2,1 ;>,2 =4,=

;@,= ;?,: =4,; =:,;

;>,4 ==,; =@,: 4<,>

==,2 =2,2 4<,1 41,?

=2,@ =?,? 41,< 4?,:

=?,: 4=,= 4:,@ 1=,2

4;,? 42,2 1;,4 1@,1

Men"$n&" $n a"arna"3 -20) an$ @ ani : ani <0;; ? ani <0;= > ani <0;: ;< ani <0;:

In5e4anare%na8e"a'

;:(> <0=@ <04< <04@ <04: <01= <01? <022 <02: <02? ;0<@ ;0;1 ;0;? ;0;4 ;0=2 ;041 ;04? ;0=> ;014 ;024 ;02> ;012 =0<; =0;= =0;> =0<< =0=< =04; =04> ;2(1 ;1(> ;1(2 ;>

;@(@ ;1(1 ;1(< ;@ ;;

;2(1 ;1 ;= ;=(: ;=(=

;1(= ;=(2 ;=(4 ;;(? ;;(1

;4(< ;;(2 ;;(1 ;<(> ;<(@

;;(: ;<(2 ;<(2 ;<(< >(? >(@ >(@ >(; >(; ?(> ?(> ?(4 ?(4

Ab5#4en %nr6 re e"ar$' : ani ;< ? ani ;= > ani ;1 ;< ani ;1 ;4 ;2 ;: ;: ;: ;> =< =< =< =; =4 =4 =4 =1 =@ =: =: =: => 4< 4< 4< 4; 4; 4; 4; 4= 4=

M#b$l$"a"e %c46'

1> 1> 1? 1?

24 24 2= 2=

2? 2: 2@ 22

@= @< @< 2>

@@ @1 @1 @4

:< @? @? @:

:1 := := :<

:> :@ :@ :1

Tabele scalare nce !"#r$ 9e"e % &nc"e'

Pr#ba ()

*)

+)

,)

-)

.)

/)

0))

()

*)

+)

,)

-)

.)

/)

0))

Vars"a Aler1are -20) an$3 +) 4 : ani ? ani > ani

L&n1$4e 5e e l#c %c46'

;<(> ;<(@ ;<(=

;<(2 ;<(= >(? >(2

;<(; >(: >(1 >(<

>(: >(4 ?(> ?(@

>(4 ?(? ?(1 ?(;

?(> ?(1 ?(< :(@

?(2 ?(< :(2 :(=

?(; :(@ :(; @(:

;<2 ;;4 ;=2 ;41

;;: ;=2 ;4: ;12

;=? ;4? ;1> ;2?

;1< ;2; ;@= ;:<

;2; ;@4 ;:1 ;?=

;@4 ;:@ ;?@ ;>1

;:1 ;?> ;>? =<@

;?@ =<; =;< =;?

;< ani >(>

Re7$s"en"a3 -20) an$ ,)) 4 : ani ? ani > ani

Ar&ncare 4$n1e #$na %46'

4012 404< 40=<

404< 40=< 40<: =02?

40;: 40<2 =02= =014

40<< =012 =04? =0=?

=012 =04< =0=4 =0;2

=04< =0;@ =0<? =0<<

=0;2 =0<@ ;02? ;02<

=0<1 ;02@ ;01? ;01=

4,2 2,< :,> ;<,>

:,< ?,2 ;;,1 ;1,2

;<,2 ;=,< ;1,> ;?,<

;1,< ;2,2 ;?,1 =;,2

;:,< ;>,< =;,> =2,<

=<,2 ==,2 =2,1 =?,2

=1,< =@,< =?,< 4;,<

;< ani 40;4

Men"$n&" $n a"arna" : ani ? ani > ani

In5e4anare %na8e"a'

<0<: <0;< <0;;

<0== <0=2 <0=: <0=?

<04> <01; <011 <012

<024 <02@ <02> ;0<;

;0<? ;0;= ;0;2 ;0;:

;0=1 ;0=? ;04= ;041

;04> ;01< ;01? ;02<

;021 =0<< =0<1 =0<@

;2(> ;2(= ;1(2 ;1(1

;2(< ;1(4 ;? ;2

;1(; ;1 ;; ;=(:

;; ;=(2 ;=(1 ;;(>

;=(= ;;(@ ;;(@ ;;(<

;;(4 ;<(? ;<(: ;<(=

;<(1 >(> >(? >(4

>(2 >(2 >(2 ?(@

;< ani <0;=

Ab5#4en %nr6 re e"ar$' : ani ? ani > ani ;< ;; ;4 ;4 ;1 ;@ ;: ;: ;? =< =< =< =4 =1 =1 =4 =2 =: =: =: =? 4< 4< 4< 4; 4; 4; 4; 4= 4= 4=

M#b$l$"a"e %c46'

2< 2= 2; 2;

2: 2@ 22 22

@; @< 2? 2?

@2 @1 @= @=

@? @? @@ @@

:= := :< @>

:@ :@ :1 :4

?< ?< :? :?

;< ani ;1

Pentru ramurile de s ort la care rima selec%ie se face la : ani sau du & aceast& $,rst&, co iii trebuie s& totali'e'e este 12< de uncte la cele ? robe ale testului de re*atire fi'ica *eneral&( La ramurile de s ort la care reali'area erforman%elor este condi%ionat& de un ni$el "nalt al calit&%ilor motrice cu mare re onderen%& *enetic& 5$ite'a, detenta #i rima selec%ie calit&%ile de coordonare6, e+i*en%a trebuie s& fie s orit& "nc& de la

deoarece aceste calit&%i se de'$olt& mai u%in "n rocesul de antrenament( 3e aceea, la

aceste ramuri de s ort, Colaborarea

unctajul reali'at de co ii la calit&%ile cu *rad mare de

determinare *enetic& trebuie s& se a ro ie de :< uncte( rofesorului de educa%ie fi'ic& cu antrenorii diferitelor ramuri s orti$e este esen%ial& "n cadrul desf&#ur&rii rocesului de selec%ie, deoarece rofesorul de educa%ie fi'ic&, desco er&, consilia'& #i orientea'& ele$ii cu calit&%i deosebite c&tre ini%ierea "ntr-un s ort de erforman%&( 7ceste colabor&ri trebuie s& e+iste indiferent de unitatea #colar& la care acti$ea'& rofesorul de educa%ie fi'ic&, chiar din rimii ani de carier& ai acestuia( Necesitatea colabor&rii dintre cadrele didactice #i antrenorii s orti$i este im ortant&, ace#tia din urm& fiind s eciali#ti "n domeniu, oferind certitudine #i informa%ii s ecifice s ortului de erforman%& ales, at,t ele$ilor c,t #i &rin%ilor acestora( Prin aceste test&ri. robe ini%iale se ot desco eri co ii cu a titudini reale entru atin*erea erforman%elor la o disci lin& s orti$&( 3e asemenea, alte mijloace de a ractic&rii unui s ort de erforman%& ot fi artici area la a recia calit&%ile necesare

concursuri inter#colare #i.sau artici area la Olim iada Na%ional& a / ortului Acolar( Brm,nd arcursul unui astfel de colabor&ri, at,t "ntre s eciali#ti, "ntre institu%ii de rofil, c,t #i la ni$el inter ersonal, "ntre 7cordarea de burse at,t cluburile s orti$e dar #i entru ersoanele abilitate #i familie, s ortul de erforman%e deosebite de la erforman%& #i mi#carea or*ani'at&, $or triumfa( entru ele$ii s orti$i cu rimii clasa%i la eta a final& a Olim iadei Na%ionale a utea de$eni #i "n %ara noastr&

/ ortului Acolar ar fi un as im ortant "n recom ensarea eforturilor de use de c&tre ele$ii s orti$i( 3e asemenea re'ultatele s orti$e ar criteriu "n ob%inerea de erforman%e academice C relu,nd modelele altor state, unde se ob%in burse de studiu ornind de la erforman%ele s orti$e ob%inute "n tim ul #colari'&rii obli*atorii 5uni$ersit&%i recum 8ar$ard, O+ford6(

:$bl$#1ra9$e ;( 7brams, 3( E(, 5=<<=6( "#e c#allenge facing parents and coac#es in $out# sports% Assuring c#ildren fun and e&ual opportunit$ ( Dillano$a / orts and Entertainment LaE Fournal, ?, =24-=>=, Pasadena =( Gocu T(, 5=<<@6( Selec'ia n sport (i creativitatea( Palestrica )ileniului III, =<<@a9 =@ 51602-@, Cluj-Na oca

4( CassidH, T (G(, Fones, !( L(, I Potrac, P( 5Eds(6(, 5=<<>6( )nderstanding sports coac#ing% "#e social, cultural and pedagogical foundations of coac#ing practice. !outled*e, NeE JorK 1( Colibaba-E$ule%, 3(, Gota, I(, 5;>>?6( *ocuri Sportive+"eorie (i ,etodic, Editura 7ldin, Gucure#ti 5. 7. Cuco, Constantin, 5=<<?6( "eoria i metodologia evalurii, Editura Polirom, Iai 3r&*an, I(, 5;>?>6( Selectia si orientarea medico+sportiv. Editura / ort - Turism, Gucureti @( 3ra*nea 7(, 5;>>=6( "eoria (i metodica antrenamentului sportiv , 7NEL/, Gucureti

?( E uran, )(, 5;>?<6( -si#ologia educa'iei fizice (i sportului, Editura / ort - Turism, Gucure#ti 9. Gallimore, !( I Thar , !(, 5=<<1 6( .#at a /oac# /an "eac# a "eac#er 0123 4556% 7eflections and 7eanal$sis of *o#n .ooden8s "eac#ing -ractices ( / ort PsHcholo*ist, ;?5=6, ;;>-;4:(, 8uman Minetics Publishers Inc(

;<( Fones, !( 5Ed(6(, 5=<<@6( "#e sports coac# as educator% 7e+conceptualising sports coac#ing. !outled*e, NeE JorK