Sunteți pe pagina 1din 157

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ FACULTATEA DE ISTORIE I FILOSOFIE DEPARTAMENTUL DE ISTORIE NVMNT DESCHIS LA DISTAN

Sorin Mi !

E!ro"# $o%&rn'
(%& )# R'*+oi!) %& Tr&i*&,i %& Ani )# "ri$# ,on-)#.r#/i& $on%i#)'0
SYLLABUS 1 CURS 2ENERAL INTRODUCTIV

CLUJ3 4556

S r!, !r# 7!"or !)!i %& ,!r7

Mo%!)!) nr8 9: Europa n secolul al XVII-lea - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie Mo%!)!) nr8 4: Europa n secolul al XVIII-lea - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie Mo%!)!) nr8 ;: Revoluia Francez i Imperiul napoleonian - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie Mo%!)!) nr8 <: Europa n prima jumtate a secolului al XIX-lea - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie Mo%!)!) nr8 =: Europa n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i la nceputul secolului XX - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie Mo%!)!) nr8 >: Relaiile internaionale i Primul Rzboi ondial - obiective - cuvinte-cheie - coninuturi - bibliografie

C!"rin7
!uv"nt nainte MODULUL NR8 9: Europa n secolul al XVII-lea
#ecia nr$ %& Po)i i,# &!ro"&#n' ?n "ri$# @!$' # & # 7&,o)!)!i #) AVII-)&# (9>9B-9>>90 1. Noul tip de stat al Europei Clasice 2. Cauzele R zboiului de !reizeci de "ni #. $esf %urarea R zboiului de !reizeci de "ni &1'1(-1')(* ). +acea din ,estfalia &1')(* -. !ratatul de la +irinei &1'-.* %i +acea Nordului &1''/-1''1* '. Noua configuraie european dup 1''/ #ecia nr$ '& An.)i# ?n 7&,o)!) #) AVII-)&# (9>5;-9>B60: S !#r/ii3 R'*+oi!) CiCi) Di ER&Co)!/i# 2)orio#7'F 1. Curentele religioase din "nglia %i 0coia 1n secolele 234-2344 2. $o5nia lui 4acob 4 0tuart &1'/#-1'2-* #. Carol 4 0tuart6 conflictul dintre rege %i +arla5ent ). R zboiul Civil &1')2-1').* -. Regi5ul politic instaurat de 7liver Cro58ell &1').-1'-(* '. Restauraia 0tuarilor &1''/-1'((* 9. Revoluia :lorioas &1'((-1'(.* #ecia nr$ (& Fr#n/# ?n 7&,o)!) #) AVII-)&# (9>95-9G9=0: $on#rHi# #+7o)! i7 ' 1. $o5nia lui ;udovic al 2444-lea &1'1/-1')#*. Richelieu 2. :uvernarea lui <azarin &1')#-1''1*. =rondele #. +olitica intern a lui ;udovic al 243-lea ). +olitica e>tern a lui ;udovic al 243-lea -. Europa dup tratatele de pace din anii 191#-191) #ecia nr$ )& E!ro"# M&%i &r#n&#n' Di ProCin,ii)& Uni & ?n 7&,o)!) #) AVII-)&# 1. 0pania 2. +ortugalia #. 0tatele italiene ). ? rile de @os spaniole %i +rovinciile Anite

MODULUL NR8 4: Europa n secolul al XVIII-lea


#ecia nr$ *& An.)i# ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&# (9>B6-9B9=0: .&n&*# r&.i$!)!i "o)i i, "#r)#$&n #r 1. ,ilhel5 al 444-lea &1'(.-19/2* %i regina "na &19/2-191)* 2. 4nstaurarea dinastiei de Banovra #. :eneza regi5ului parla5entarC dezvoltarea econo5ic ). 3iaa politic D de la Robert ,alpole la ,illia5 +itt senior -. :uvernarea personal a lui :eorge al 444-lea '. Revenirea la guvernarea reprezentativ #ecia nr$ +& Fr#n/# ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&# (9G9=-9GB60 1. +roble5ele =ranei 1n secolul al 23444-lea 2. Regena &191--192#*. "ctivitatea lui @ohn ;a8 #. =rana 1n ti5pul lui ;udovic al 23-lea ). $o5nia lui ;udovic al 234-leaE 1ntre anii 199)-19(. #ecia nr$ ,& Mon#rHi# H#+7+!r.i,' Di 7 # &)& .&r$#n& ?n r& #nii 9><B-9G658 A+7o)! i7$!) )!$in# 1. <onarhia Babsburgic 1ntre anii 1')(-19)/ 2. <aria !ereza &19)/-19(/* %i 4osif al 44-lea &19(/-19./* #. 0tatele ger5ane. "scensiunea +rusiei ). =rederic al 44-lea %i absolutis5ul lu5inat
#

#ecia nr$ -& P&nin7!)# I #)i,'3 7 # &)& i+&ri,& Di nor%i,& ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&#8 EMi,ii %&7"o/i )!$in#/iF 1. +eninsula 4talic 1n secolul al 23444-lea 2. 0pania 1n secolul al 23444-lea #. $espotis5ul lu5inat 1n +ortugalia ). $espotis5ul lu5inat 1n $ane5arca -. 0uedia 1n secolele 2344-23444 #ecia nr$ .& Po)oni#3 R!7i# Di I$"&ri!) O o$#n ?n 7&,o)&)& AVII-AVIII 1. Caracteristicile statului %i ale societ ii poloneze 2. $ec derea politic a +oloniei #. Evoluia Rusiei 1n secolele 2344-23444 ). Ecaterina a 44-a &19'2-19.'* -. 45periul 7to5an 1n secolele 2344-23444

MODULUL NR8 ;: Revoluia Francez i Imperiul napoleonian


#ecia nr$ %/& R&Co)!/i# Fr#n,&*' (9GB6-9G660 1. Conceptul de RevoluieC proble5a cauzelor Revoluiei =ranceze 2. 4zbucnirea Revoluiei. C derea Fastiliei #. +uterea politic %i discursul ideologic revoluionar ). Revoluia =rancez 1n perioada august 19(. D aprilie 19.2 -. R zboiul revoluionarE Convenia Naional %i dictatura iacobin &aprilie 19.2 D iulie 19.)* '. 4e%irea din !eroare6 Convenia !her5idorian %i $irectoratul &19.)-19..* #ecia nr$ %%& Fr#n/# ?n i$"!) Con7!)# !)!i Di #) I$"&ri!)!i (9G66-9B9=0 1. Regi5ul Consulatului &19..-1(/)*. +rocla5area 45periului 2. Gnf ptuiri interne ale regi5ului napoleonian #. Ca5paniile 5ilitare din perioada 1(//-1(/9 ). "pogeul 45periului &1(/(-1(12* -. Ca5pania din Rusia &1(12* %i pr bu%irea 45periului #ecia nr$ %' 0problematizare1& C#!*&)& #7,&n7i!nii Di #)& %&,)in!)!i )!i N#"o)&on Bon#"#r & 1. Conte>tul istoriografic 2. =actorul 5ilitar #. Cauze strategice6 politica adversarilorE resurseleE 1ntinderea 45periului ). 45periul universal %i particularis5ele naionale

MODULUL NR8 <: Europa n prima jumtate a secolului al XIX-lea


#ecia nr$ %(& R&)#/ii)& in &rn#/ion#)& ?n r& #nii 9B9=-9B<B 1. Bot rHrile Congresului de la 3iena 2. +rincipiile politice ale 0fintei "liane #. 0uccesele %i declinul siste5ului <etternich #ecia nr$ %)& M#r&# Bri #ni& ?n "&rio#%# 9B9=-9B>G: ri!$-!) )i+&r#)i7$!)!i 1. 0iste5ul politic britanic 2. +roble5ele <arii Fritanii %i partidele politice #. 3iaa politic 1ntre anii 1(1--1(#2. +ri5a refor5 electoral ). "nglia 1n perioada 1(#2-1(-2. +roble5a 5uncitoreasc -. Noul conservatoris5. " doua refor5 electoral &1('9* '. <odelul britanic al 5oderniz rii #ecia nr$ %*& Fr#n/# ?n "&rio#%# R&7 #!r#/i&i (9B9=-9B;50 Di # EMon#rHi&i %in I!)i&F (9B;5-9B<B0 1. Regi5ul politic al Restauraiei 2. 3iaa politic 1n perioada Restauraiei #. Revoluia din 1(#/ %i regi5ul politic orlIanist ). 3iaa politic 1n ti5pul <onarhiei din 4ulie #ecia nr$ %+& S # &)& i #)i&n&3 Pr!7i#3 A!7 ri# Di R!7i# ?n "ri$# @!$' # & # 7&,o)!)!i #) AIA-)&# 1. 0tatele italiene 1n perioada 1(1--1()( 2. 0tatele ger5ane 1n perioada 1(1--1()(. +rusia #. <onarhia "ustriac 1n perioada 1(1--1()( ). Rusia 1n perioada 1(1--1(-)

#ecia nr$ %,& R&Co)!/ii)& &!ro"&n& %in #nii 9B<B-9B<6 1. Cauzele %i caracterul Revoluiei 2. Revoluia din =rana #. Revoluiile din <onarhia "ustriac ). Revoluia din 4talia -. Revoluia din statele ger5ane

MODULUL NR8 =: Europa n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i la nceputul secolului XX


#ecia nr$ %-& Fr#n/#3 I #)i# Di 2&r$#ni# )# $i@)o,!) 7&,o)!)!i #) AIA-)&# 1. =rana 1n ti5pul celui de-al $oilea 45periu &1(-2-1(9/* 2. Anificarea 4taliei #. Anificarea :er5aniei #ecia nr$ %.& Fr#n/# ?n "&rio#%# 9BG9-969< 1. Gncheierea R zboiului =ranco-+rusian %i Co5una din +aris 2. Gnte5eierea Republicii a 444-a #. +erioada republicii 5oderate &1(9.-1(..* ). "facerea $reJfus -. +erioada 1(..-1.1)6 liberalis5ul radical %i dezvoltarea econo5ic '. <i%carea socialist %i dreapta naionalist #ecia nr$ '/& M#r&# Bri #ni& ?n "&rio#%# 9B>B-969< 1. ;iberalis5ul lui ,illia5 :ladstone &1('(-1(9)* 2. Refor5e conservatoare %i liberale &1(9)-1((-* #. Conservatoris5ul anilor 1(('-1./-6 i5perialis5 %i politici sociale ). <i%carea 5uncitoreasc %i +artidul ;aburist -. :uvern rile liberale din perioada 1./--1.1' #ecia nr$ '%& I$"&ri!) 2&r$#n (9BG9-969<0 1. Regi5ul politic. $ezvoltarea econo5ic %i social 2. +artidele politice #. :uvernarea lui Fis5arcK 1ntre anii 1(91-1(9'. Kulturkampf ). +olitica social a lui Fis5arcK &1(9(-1(./* -. ,ilhel5 al 44-lea %i politica Noului Curs &1(./-1.1)* #ecia nr$ ''& I #)i#3 A!7 ro-Un.#ri# Di R!7i# (7-IrDi !) 7&,o)!)!i #) AIA-)&# J ?n,&"! !) 7&,o)!)!i #) AA-)&#0 1. +roble5ele structurale ale statului italian unificat 2. 3iaa politic italian &1(9/-1.1)* #. 7rganizarea <onarhiei "ustro-Angare ). 3iaa politic 1n cele dou p ri ale 5onarhiei -. Refor5ele lui "le>andru al 44-lea 1n Rusia '. Rusia 1ntre autocraie %i Revoluie &1((1-1.1)*

MODULUL NR8 >: Relaiile internaionale i Primul Rzboi

ondial

#ecia nr$ '(& R&)#/ii)& in &rn#/ion#)& ?n r& #nii 9BG9-969< 1. 0iste5ul bis5arcKian &1(91-1(./* 2. <area e>pansiune colonial a Europei &1((/-1.1)* #. Relaiile internaionale dup 1(./6 crearea blocurilor rivale ). Crizele din +eninsula Falcanic #ecia nr$ ')& Pri$!) R'*+oi Mon%i#) (969<-969B0 1. Cauzele r zboiului 2. 4zbucnirea r zboiului #. +articipanii %i teatrele de operaiuni ). $esf %urarea r zboiului 1ntre anii 1.1)-1.19 -. R zboiul sub5arin %i intrarea 0tatelor Anite 1n conflict '. Evoluia r zboiului 1n anul 1.1(C sfHr%itul conflictului %i efectele sale 2iblio3ra4ie selectiv de istorie modern universal
-

C!CIn ?n#in &


4ntervalul istoric pe care cursul de fa a5biioneaz s 1l prezinte 1n faa studenilorE cuprins 1ntre 1nceputul R zboiului de !reizeci de "ni %i sfHr%itul +ri5ului R zboi <ondialE constituie una dintre cele 5ai fascinante pagini din evoluia u5anit ii. Chiar dac sun puin anacronicE %i acu5E 1n anii 2///E continu 5 s d 5 acestei perioade denu5irea de Epoca <odern E deoarece ea a fost caracterizat E 1nainte de toateE de -&no$&n!) $o%&rni*'rii. NoiE cei de ast ziE sunte5 un rezultat al acestei evoluiiE al transfor5 rilor profunde care au 1nlocuit societatea tradiional E a Evului <ediu %i a 3echiului Regi5E cu societatea 5odern E industrial E urban E alfabetizat %i de5ocratic . $up cu5 o arat %i titlul pe care 1l poart E acest curs 1%i propune s ofere o in ro%!,&r& 1n istoria european a secolelor 2344-242E una cHt 5ai li5pede %i 5ai accesibil E restrHns la un nu5 r rezonabil de paginiE pentru a veniE 1n acest felE 1n 1ntH5pinarea studentului stresat de e>a5eneE precu5 %i a oric rui cititor care si5te nevoia unei infor5 ri rapide %i l 5uritoare. Cursul de fa esteE 1n pri5ul rHndE unul de i7 ori& "o)i i,'. Gn paginile sale sunt 1nf i%ate principalele eveni5enteE date %i fapte ale istoriei europeneE din sfera politicii interneE precu5 %i din cea a relaiilor internaionale. Gn consecin E aspectele de istorie econo5ic E social sau cultural nu sunt prezente decHt 1n 5 sura 1n care schiarea lor era absolut necesar pentru 1nelegerea 5arilor evoluii politiceE a dezvolt rii de ansa5blu dintr-o anu5it perioad istoric . Gn 5od deliberatE cursul este structurat 1ntr-o 5anier r#%i/ion#)'. El pune accentul pe istoria principalelor ri europene care s-au afir5at 1n perioada tratat 6 <area FritanieE =ranaE 45periul BabsburgicE RusiaE statele ger5ane %i italiene. $e ase5eneaE sunt prezentate cele 5ai i5portante eveni5ente politico-5ilitare care au 5arcat continentul europeanE 1n ansa5blul s uE a%a cu5 au fost R zboiul de !reizeci de "niE Revoluia =rancez E e>pansiunea 45periului napoleonianE revoluiile de la 1()( sau +ri5ul R zboi <ondial. Gn acest felE nu a5 f cut decHt s ur5ez 5odelul clasic al 5anualelor %i sintezelor de istorie politic E a%a cu5 s-a conturat el 1n principalele istoriografii afir5ate pe plan 5ondial. +ornind de la aceast prezentare general E studentul interesat de aprofundarea unor aspecte particulareE de istoria altor regiuni sau state europeneE va putea s 5earg 5ai departe cu aLutorul unor lucr ri specialeE dintre care 5ulte sunt reco5andate 1n +i+)io.r#-i# #n&K# ' la sfHr%itul volu5ului. $in raiuni si5ilareE nu a5 abordat nici subiecte de istorie a Ro5HnieiE decHt 1n 5 sura 1n care acestea s-au intersectat cu proble5atica general atins 1n cursul de fa E 1n ideea c istoria Ro5Hniei poate fi studiat de c tre studeni cu aLutorul bibliografiei specificeE e>tre5 de 1ntins . 7biectivul principal al acestui curs const 1n fa5iliarizarea cititorilor cu i7 ori# !niC&r7#)'E cu proble5ele 5ari ale dezvolt rii istorice europeneE fapt care e>plic decupaLul te5atic %i geografic pe care l-a5 operat. I7 ori# &C&ni$&n/i#)'E cronologic E de date %i fapteE pe care o ilustreaz cursul de fa E reprezint un cadru indispensabil pentru cunoa%terea realit ii istorice. $esigurE tentativa de 1nelegere global a trecutului nu trebuie s se opreasc aiciE dar este obligatoriu ca ea s plece din acest punctE de la 1nsu%irea corect a principalelor repere care au Lalonat evoluia istoric . $oar pe articulaiile solide ale unui ase5enea schelet se poate fi>aE ulteriorE carnea 5ateriei istoriceE istoria societ ilor %i a civilizaiilorE a 5entalit ilor %i a sensibilit ilor u5aneE trecutul viu %i co5ple>E spre a c rui reconstituire de ansa5blu se si5t atra%i toi pasionaii istoriei. "lc tuirea unei sinteze de acest gen pune 1n faa autorului ei o serie de proble5e specifice. Gn pri5ul rHndE tentativa 1n discuie se bazeaz pe o bibliografie e>tre5 de vast E alc tuit din lucr ri prestigioaseE foarte bine scriseE care sunt puse la contribuie pHn 1ntr-acolo 1ncHt anuleaz aproape orice pretenie de originalitate din partea celui care a redactat-o. Gn acest sensE cursul de fa datoreaz 5ult unor lucr ri cu5 ar fi cele se5nate sau coordonate de =ranMois ;ebrun &LEurope et le monde. XVIe, XVIIe, XVIIIe sicle*E !heodor 0chieder &Handbuch der europischen eschichte*E @ean-Faptiste $uroselle &LEurope de !"!# $ nos %ours. Vie politi&ue et relations internationales *E =ranMois =uret &'eflec(ii asupra 'e)olu(iei *rance+e*E :eorge <. !revelJan &Istoria ilustrat, a -n.liei* %i 5uli aliiE lucr ri a c ror prezen nu este 5 rturisit 1n note de subsolE dar pe care se spriLin substana cursului pe care 1l supun acu5 ateniei studenilor. Gn aceste condiiiE efortul 5eu s-a 1ndreptat 5ai ales 1n direcia sintezei istoriceE a alegerii %i doz rii cHt 5ai echilibrate a celor 5ai i5portante aspecteE 1n a%a fel 1ncHt ni5ic din ceea ce este
'

se5nificativ s nu r 5Hn pe dinafar . +e de alt parte 1ns E a5 1ncercat s ofer %i unele @!%&,'/i %& C#)o#r&E interpret ri %i concluzii istorice personaleE 5ai actuale %i 5ai aerisiteE concordante cu felul 1n care este gHndit ast zi istoria pe plan internaionalE lucru absolut necesar 1n cli5atul istoriografic de la noiE care resi5te 1nc adierea discret a cli%eelor istorice 5ar>iste. Gn fineE nu pot 1ncheia aceste rHnduri de 1nceput f r s 5 gHndesc la faptul c nu a% fi aLuns 1n postura de a redacta cursul de fa dac nu a% fi beneficiat de a5biana for5ativ a %colii istorice cluLene %i dac nu a% fi avut 1n fa 5odelul profesorului 5eu de istorie universal E Ca5il <ure%anu. "%a 5odest cu5 se prezint eaE aceast 1ncercare de a-i duce 5unca 5ai departe e cea 5ai preioas 5ulu5ire pe care o pot adresa profesorului Ca5il <ure%anuE pentru 1ncrederea cu care 5-a onorat cHndva &au trecut de atunci cHiva lustriN*E atunci cHnd 15i trans5itea conducerea se5inarului de istorie 5odern universal .

Mo%!)!) nr8 9: Europa n secolul al XVII-lea


O+i&, iC&: cunoa%terea principalelor tr s turi ale relaiilor internaionale 1n secolul al 2344-lea analiza cauzelor R zboiului de !reizeci de "ni 1nelegerea condiiilor de apariie ale regi5ului parla5entar britanic cunoa%terea istoriei statelor iberice %i a +rovinciilor Anite 1n secolul al 2344-lea evaluarea regi5ului 5onarhiei absolutiste C!Cin &-,H&i&: r zboi religiosE puritanis5E conflictul rege )ersus +arla5entE 5onarhie absolut E nobili5e de sHngeE nobili5e de rob E hege5onie european E echilibru europeanE dec derea 0panieiE supre5aia 5ariti5 olandez Con/in! !ri: +olitica european 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 2344-lea &1'1(-1''1* "nglia 1n secolul al 2344-lea &1'/#-1'(.*6 0tuariiE R zboiul Civil %i Revoluia :lorioas =rana 1n secolul al 2344-lea &1'1/-191-*6 5onarhia absolutist Europa <editeranean %i +rovinciile Anite 1n secolul al 2344-lea Bi+)io.r#-i&: +ierre ChaunuE /i)ili+a(ia Europei clasiceE vol. 4-444E Fuc.E <eridianeE 1.(. Rosario 3illari &coord.*E 0mul barocE 4a%iE +oliro5E 2/// :eorge <. !revelJanE Istoria ilustrat, a -n.lieiE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.9 "ngela "ndersonE ',+boaiele ci)ile. !1234!125E Fuc.E ";;E 2//2 Richard ,ilKinsonE *ran(a 6i cardinalii. !1!34!11!E Fuc.E ";;E 1... ide5E Ludo)ic al XIV4lea, *ran(a 6i Europa. !11!4!7!#E Fuc.E ";;E 1... Robert <androuE LEurope 8absolutiste9. 'aison et raison d:tat ;!1254!77#<E +arisE =aJardE 1.99 @ill PilsbJE =pania> m,rire 6i dec,dere, !2724!12?E Fuc.E ";;E 1..( "ndrina 0tilesE =uedia 6i +ona baltic,, !#@?4!7@!E Fuc.E ";;E 2//1 <artJn RadJE Ae la re)olt, la independen(,. B,rile de Cos, !##34!1#3E Fuc.E ";;E 2//1

L&,/i# nr8 9 Politica european n prima jumtate a secolului al XVII-lea 0%+%--%++%1


98 No!) i" %& 7 # #) EE!ro"&i C)#7i,&F 0ecolul al 234-lea a reprezentat o epoc 1n care puterea politic E bog ia econo5ic %i creativitatea intelectual a Europei au 1nflorit cu prec dere 1n Fazinul < rii <editerane. Gn aceast regiune se afir5 fora politic %i 5ilitar a Regatului 0panieiE careE sub do5nia lui Carol Quintul &1-1'-1--'* %i a lui =ilip al 44-lea &1--'-1-.(*E aLunge centrul unui vast i5periu european %i 5ondialE 1n care soarele nu apunea niciodat . !ot aici se 5anifest civilizaia 4taliei &zon aflat E 1n cea 5ai 5are parteE sub st pHnire spaniol *E care cunoa%te un ulti5 secol str lucit al Rena%terii artistice %i intelectualeE ca %i prosperitatea financiar %i co5ercial asigurat de bancherii lo5barzi sau de navigatorii genovezi. "ciunea conLugat a civilizaiei n scute 1n +eninsula 4beric %i 1n +eninsula 4talic este cea care a deter5inatE 1ncepHnd cu sfHr%itul secolului al 23-leaE e>pansiunea Europei 1n 1ntreaga lu5e6 descoperirea %i e>ploatarea resurselor continentului a5ericanE ocolul "fricii %i al 5apa5onduluiE atingerea coastelor 4ndieiE Chinei %i @aponieiE colonizarea insulelor din "sia de 0ud-Est. Gn secolul al 2344-leaE centrul de greutate al continentului european %iE i5plicitE al 1ntregii lu5i se va 5uta treptat spre Nord %i Nord-3estE balansHnd de pe coastele Europei 0udiceE ale <editeraneiE spre cele Nord-3esticeE ale "tlanticului. +e parcursul pri5ei Lu5 t i a secolului al 2344-leaE hege5onia politic %i 5ilitar spaniol E afir5at 1n veacul anteriorE va ceda locul preponderenei politice %i culturale a =raneiE aco5paniat de puterea co5ercial %i 5ariti5 E dar %i intelectual %i artistic E a +rovinciilor Anite. 0ecolul al 234-lea a cunoscut triu5ful unor state-i5periiE de di5ensiuni foarte 5ariE uneori de 5ilioane de K52E care aveau 1ns o densitate 5ic a populaiei %i e>ercitau un control redus asupra uria%elor lor teritorii. "%a era 0paniaE 45periul 7to5an D e>tins %i el pe suprafee i5ense 1n EuropaE "sia %i "frica D sau +oloniaE care cuprindea cea 5ai 5are parte a Estului EuropeiE dup uniunea sa cu ;ituaniaE din anul 1-'.. 0ecolul al 2344-lea va pune 1n eviden sl biciunile %i lipsa de eficacitate a unei ase5enea for5ule de organizare statal . !ipul de stat care va avea succes 1n a%a-nu5ita perioad a Europei ClasiceE 1n secolul al 2344-leaE este cel 5iLlociuE de di5ensiuni 5ai reduseE care se concentreaz asupra lui 1nsu%iE dispune de o populaie 5ai dens %i reu%e%teE astfelE s 1%i asigure un control 5ai eficient asupra oa5enilorE a teritoriului %i a resurselor sale. Nici acest tip de stat nu renun la ideea de e>pansiuneE dar aceast e>pansiune se va realiza acu5 5ai ales prin subordonarea altor stateE prin aliane sau prin crearea unui echilibru internaional de fore care s 1i fie favorabil. "ceasta va fi for5ula succesului 1n pri5ul rHnd pentru =rana &afir5at E ca o putere hege5onic E din a doua Lu5 tate a secolului al 2344-lea*E pentru 7landaE iar 5ai apoiE 1n secolul al 23444-leaE pentru "nglia sau +rusia. 48 C#!*&)& R'*+oi!)!i %& Tr&i*&,i %& Ani 0ecolul al 234-leaE care debuteaz cu Refor5a religioas 1nf ptuit de <artin ;utherE 1n 1-19E a fost profund 5arcat de tensiuni %i r zboaie cu caracter religios. Refor5a luteran %i apoiE din 1-#'E cea calvin sunt contracarate 1n plan spiritualE dar %i 1n cel politico-5ilitarE de c tre contraofensiva Refor5ei catoliceE condus de c tre Babsburgii de la <adrid %i de la 3iena. R zboaiele religioase s-au desf %urat 1n toat EuropaE 5ai ales 1n :er5aniaE dar %i 1n =ranaE unde nobilii hughenoi se confrunt cu regalitatea %i cu 5aLoritatea catolic . Refor5a religioas &de orientare luteran E anglican sau calvin * va cH%tiga 1n 5od definitiv ri %i populaii 1ntregiE a%a cu5 era cazul unei bune p ri a 0fHntului 45periu Ro5ano-:er5anE al 0uediei %i $ane5arceiE al "ngliei lui Benric al 3444-leaE al +rovinciilor Anite olandezeE 5ergHnd pHn 1n Foe5iaE Angaria sau 1ndep rtata !ransilvanieE aflat E din 1-)1E sub suzeranitate oto5an . 0uccesul Refor5ei evidenia %i el deplasarea centrului de greutate al Europei spre NordE ca %i leg tura e>istent 1ntre feno5ene cu5 ar fi dezvoltarea capitalist sau 5entalitatea individualist
.

a burghezieiE pe de o parteE %i noile credine protestanteE pe de alt parteE cone>iune 5anifestat la 5odul cel 5ai evident 1n "nglia sau 1n +rovinciile Anite. Conflictul religios dintre catolicii %i protestanii din 45periul Ro5ano-:er5an reprezenta o 5o%tenire a secolului al 234-leaE care va bulversa pacea european %i 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 2344-lea. El va constitui una dintre principalele cauze ale R zboiului de !reizeci de "ni. Gn ur5a + cii de la "ugsburgE din 1---E conflictul dintre principii ger5ani catolici %i luterani se 1ncheiase prin acceptarea principiului cuius re.io, eius reli.ioE potrivit c ruia fiecare principe avea dreptul de a alege 1n 5od liber una dintre cele dou confesiuni %i de a o i5pune supu%ilor s i. Co5pro5isul realizat se va dovedi 1ns a fi unul foarte fragilE cu atHt 5ai 5ult cu cHt 1n anii ur5 tori apar noi proble5e. Gn pri5ul rHndE autoritatea i5perial sl be%te tot 5ai 5ult 1n ti5pul ur5a%ilor lui Carol QuintulE ceea ce las cH5p liber disputelor din interiorul 45periului. ;uteranii continu s secularizeze bunuri ale Fisericii catoliceE de%i pacea le interzicea acest lucru. Calvinis5ul face %i el 5ari progrese 1n :er5aniaE spre sfHr%itul secoluluiE iar principii convertii la calvinis5 doresc ca prevederile + cii de la "ugsburg s se aplice %i 1n folosul lorE ceea ce va provoca reacia catolicilor %i chiar a luteranilor. Gn anii 1'/(-1'/.E aceste tensiuni conduc la crearea unor aliane 5ilitare. +rincipii protestani se reunesc 1n Aniunea Evanghelic E sub conducerea electorului palatinE 1n ti5p ce catolicii for5eaz ;iga 0fHnt E avHndu-l 1n frunte pe ducele Favariei. 0ituaia se agraveaz 1n anul 1'1.E o dat cu alegerea unui nou 15p ratE =erdinand al 44-lea. +uternic 5otivat de credina sa catolic E el este convins c E 1n calitatea sa de suveranE are datoria de a 5ilita pentru triu5ful acestei credine. Gn consecin E =erdinand al 44-lea va relua 1n for contraofensiva Refor5ei catoliceE vizHnd ca obiectiv final eli5inarea protestantis5ului din 45periu. Gn acela%i ti5pE el are a5biia de a construi un puternic stat centralizatE ger5an %i catolicE care s reuneasc sub o conducere autoritar cele trei ele5ente atHt de diferite ale st pHnirilor sale6 posesiunile ereditare ale Babsburgilor &"ustria %i ducatele alpine*E Coroanele elective ale Foe5iei %i AngarieiE precu5 %i vastul 45periu Ro5ano-:er5anE 5arcat de particularis5ul principilor. Era firesc ca acest proiect a5biios s 1i atrag adversitatea tuturor principilor din 45periuE cu atHt 5ai 5ult a celor protestaniE care 1%i vedeau periclitat atHt libertatea religioas E cHt %i autono5ia politic . "ceste tensiuni nu se li5itau 1ns la spaiul 45periului %i al Europei Centrale. 0paniaE condus de a5biiosul pri5-5inistru 7livaresE spriLin energic proiectul lui =erdinandE din raiuni de solidaritate catolic %i dinastic . <adridul se bazeaz pe aliana strHns dintre cele dou ra5uri ale Casei de "ustria %i este favorabil constituirii 1n :er5ania a unui stat centralizat habsburgic condus de 3ienaE for5ul de organizare statal pe care ar dori-o 1ntronat %i 1n posesiunile spaniole. =ranaE 1n schi5bE este nelini%tit de perspectiva unei ase5enea cre%teri a puterii Babsburgilor austrieci %i spanioliE care o a5enin cu o nou 1ncercuire de genul celei realizate 1n ti5pul lui Carol Quintul. 0e poateE a%adarE observa c 5otivele profunde care au deter5inat izbucnirea R zboiului de !reizeci de "ni suprapun deter5inaii de ordin religios &conflictul dintre Refor5a catolic %i protestantis5* peste cele de natur politic 6 tensiunile dintre particularis5ul principilor %i tendinele de centralizare ale BabsburgilorE 1n 45periul Ro5ano-:er5anE rivalitatea dintre =rana %i cele dou ra5uri ale Casei de "ustriaE 1n politica european . ;8 D&7-'D!r#r&# R'*+oi!)!i %& Tr&i*&,i %& Ani (9>9B-9><B0 7stilit ile 1ncep printr-un conflict intern 1n Foe5iaE care se va transfor5a rapid 1ntr-un r zboi la scara 45periului %iE ulteriorE a Europei. +olitica de centralizare %i catolicizare pro5ovat de c tre =erdinand al 44-lea &dese5nat 1nc din 1'19 ca succesor de c tre 15p ratul <atthias*E provoac reacia nobili5ii protestante cehe. Gn anul 1'1(E un grup de nobili cehi 1i arunc pe fereastr pe reprezentanii lui =erdinand &defenestrarea de la +ragaE cu5 s-a nu5it acest incident*E declan%Hnd o r scoal 15potriva acestuia. Gn 1'1.E $ieta ceh procla5 detronarea lui =erdinand %i 1l alege ca rege al Foe5iei pe prinul elector al +alatinatului RenanE =redericE care era calvin %i %ef al Aniunii Evanghelice. =erdinand nu va recunoa%te 1ns acest act al $ietei Foe5iei. Gn acela%i anE ca ur5are a 5orii 15p ratului <atthiasE =erdinand reu%e%te s fie ales 15p rat al 0fHntului 45periu Ro5ano-:er5anE de c tre Colegiul principilor electoriE printre care figurau
1/

patru catolici &el 1nsu%iE 1n calitate de rege al Foe5ieiE plus cei trei prini ecleziastici de !rierE <ainz %i PRln* %i trei protestani &principii din 0a>oniaE Frandenburg %i +alatinat*. Electorul palatinE =redericE intr 1n 1'1. 1n +ragaE bazHndu-se pe spriLinul cehilor %i al unei p ri a principilor din Aniunea Evanghelic . =erdinand va izbuti 1ns s 1i opun o coaliie 5ult 5ai puternic E 1n care intrau 5e5brii ;igii 0finte catoliceE 1n frunte cu ducele FavarieiE dar %i ducele 0a>oniei &careE de%i era luteranE r 5Hne fidel 15p ratului*. !otodat E =erdinand obine spriLinul spaniolilorE care ridic 1n posesiunile lor din ? rile de @os o ar5at ce va intra 1n +alatinatul Renan. Gn ti5p ce spaniolii ocup +alatinatulE trupele lui =erdinand 1i zdrobesc pe cehiE 1n b t lia de la <untele "lbE din anul 1'2/. GnfrHngerea de la <untele "lb va reprezenta un dezastru pentru autono5ia politico-naional a nobili5ii ceheE rile Coroanei Foe5iei fiind asi5ilate aproape total situaiei din posesiunile ereditare ale Babsburgilor. $ieta 1%i pierde iniiativa legislativ E ca %i dreptul de a-%i alege regeleE Coroana Foe5iei devenind ereditar 1n Casa de Babsburg. Nobilii protestani sunt constrHn%i s treac la catolicis5 sau s p r seasc araE 1n ti5p ce alii sunt deposedai 1n favoarea fa5iliilor nobiliare austriece. Foe5ia va fi recatolicizat aproape integralE iar ger5ana va deveni li5ba oficial . G5p ratul =erdinand nu se opre%te 1ns aiciE ci 1ncearc s 1%i valorifice victoria la scara 1ntregului 45periu. Gn anii 1'21-1'2#E el 1i confisc principelui palatin atHt teritoriileE 15p rite 1ntre spanioli %i bavareziE cHt %i de5nitatea de electorE pe care o confer ducelui FavarieiE de%i 15p ratul nu avea dreptul s ia ase5enea 5 suri f r acordul $ietei ger5ane. Gn ur5a acestor acteE echilibrul 1ntre catolici %i protestaniE la nivelul 45periuluiE se 5odific substanialE catolicis5ul redobHnde%te poziii i5portante 1n 0udul %i 3estul :er5anieiE iar nu5 rul protestanilor din Colegiul celor %apte prini electori scadeE de la trei la doi. Gn plusE 0pania se apropie acu5 %i 5ai strHns de 3iena %i trece ea 1ns %i la o politic ofensiv E reluHnd ostilit ile 15potriva +rovinciilor AniteE care fuseser 1ntrerupte pe parcursul unui ar5istiiu de 12 ani. !oate aceste evoluii nelini%tesc profund puterile protestanteE dar %i =ranaE care se si5te a5eninat de politica spaniol . =ranaE a c rei politic este condus E din anul 1'2)E de c tre cardinalul RichelieuE nu poate 1ns interveni 1n aceast perioad E datorit proble5elor sale interne. Ea se 5 rgine%te acu5 s spriLine pe plan diplo5atic constituirea unor aliane 15potriva Babsburgilor. Gn schi5bE regele luteran al $ane5arceiE Christian al 43-leaE se decide s intervin 5ilitar 15potriva 15p ratuluiE 1n anul 1'2-E deoarece nu agreeaz cre%terea puterii acestuia. Regele danez deinea posesiuni 1n 45periul Ro5ano-:er5an &cu5 erau gurile Elbei* %i era angaLat 1n co5petiia pentru st pHnirea coastelor < rii Faltice %i ale < rii Nordului. 4ntervenia sa 1n favoarea prinilor protestani ger5ani 5ai este spriLinit E oarecu5 de la distan E doar de aLutoarele financiare venite din "ngliaE precu5 %i din +rovinciile Anite aflate 1n r zboi cu 0paniaC 1n !ransilvaniaE principele calvin :abriel Fethlen se ridic %i el 15potriva 15p ratului. EvidentE diplo5aia francez sti5uleaz toate aceste eforturi. =erdinand al 44-lea reu%e%te 1ns s pun pe picioare o ar5at i5perial puternic E for5at din 5ercenariE recrutat %i condus de c tre ,allensteinE un nobil ceh convertit la catolicis5E care se va dovedi un 5are co5andant 5ilitar. Regele danez va fi 1nfrHnt %i constrHns s se5nezeE 1n 1'2.E +acea de la ;SbecKE prin care se angaLa s nu se 5ai i5plice 1n proble5ele 45periului. +rofitHnd de aceast nou victorie %i bazHndu-se pe ar5ata lui ,allensteinE 15p ratul 1%i intensific politica de catolicizare a :er5anieiE trecHnd la recuperarea bunurilor catolice secularizate dup +acea de la "ugsburg. "ceste 5 suri e>tre5 de i5populareE luate f r consultarea $ietei ger5aneE dovedeau faptul c 15p ratul era hot rHt nu nu5ai s eli5ine protestantis5ulE dar %i s transfor5e 45periul 1ntr-un stat absolutist %i centralizatE 1n care Babsburgii s devin suverani ereditari. Gn condiiile 1n care acest stat ur5a s beneficieze %i de o alian strHns cu Babsburgii spanioliE rezultatul nu ar fi fost altul decHt o do5inaie universal a Casei de "ustriaE perspectiv de natur s nelini%teasc 1ntreaga Europ . Gn replic la aceste inteniiE principii ger5ani 1%i 5anifest tot 5ai puternic opoziiaE ani5at acu5 nu nu5ai de electorii protestani ai 0a>oniei sau FrandenburguluiE ci %i de ducele catolic al FavarieiE care se 15potrive%te %i el centraliz rii 45periului. Gn 1'#/E 1n%i%i prinii electori catolici refuz s 1l aleag pe fiul lui =erdinand ca Rege ro5an &de5nitate care echivala cu cea de succesor
11

la tronul i5perial*E alegere pe care 15p ratul o preconiza ca un pri5 pas spre introducerea eredit ii Coroanei i5periale. !ot 1n aceast perioad E 1n anul 1'#1E intervine 1n 5od i5petuos 1n conflict regele 0uedieiE :ustav "dolf. Feneficiind de subsidiile financiare ale =raneiE el dore%teE 1n acela%i ti5pE s apere luteranis5ul %i s consolideze puterea rii sale 1n Europa de NordE transfo5Hnd <area Faltic 1ntrun lac suedez. :ustav "dolf se va afir5a ca unul dintre cei 5ai str lucii co5andani 5ilitari ai epociiE iar ar5ata saE for5at din rani liberi cu obligaii 5ilitareE va obine o serie de succese r sun toare 1n anii 1'#1-1'#2E ducHnd o ca5panie 1nver%unat 15potriva poziiilor catolice din :er5ania. Gn b t lia decisiv de la ;StzenE din anul 1'#2E suedezii zdrobesc ar5ata lui ,allensteinE dar :ustav "dolf este ucis 1n lupt . Ca ur5areE coaliia protestant se destra5 din nouE iar 15p ratul r 5Hne st pHn pe situaieE fiind la un pas de a 1ncheia o pace general cu principii ger5aniE 1n anul 1'#). "ceast situaie nu convenea 1ns nici 0panieiE nici =ranei. 0pania este hot rHt s 1ngenuncheze +rovinciile Anite %i s 1%i 1nt reasc poziiile 1n regiunea renan %i 1n zona "lpilorE pentru a-%i unifica 1ntr-o band continu toate teritoriile sale din Lurul =ranei6 ducatul 5ilanez din Nordul 4talieiE provincia =ranche-Co5tIE 1n Furgundia &Estul =ranei*E precu5 %i ? rile de @osE din Nordul acesteia. Gn replic E =rana se decide s intre 1n r zboi 15potriva 0panieiE 1n 1'#-E iar 15p ratulE la rHndul s uE 1i va declara r zboi regelui =raneiE ;udovic al 2444-leaE 1n 1'#'. Richelieu 1%i asigur E totodat E spriLinul +rovinciilor AniteE al 0uediei %i al 0avoiei. 4niialE francezii au 5ari dificult iE fiind nevoii s fac fa atacurilor spaniole venite din NordE din Est %i din 0ud. Gn 1'#'E trupele spaniole obin o victorie 1n +icardiaE la CorbieE a5eninHnd +arisulE 1n ti5p ce i5perialii %i spaniolii din =ranche-Co5tI atac 1n Furgundia. Gn anii ur5 tori 1ns E francezii obin succese pe toate fronturileE cucerind poziii i5portante 1n "lsaciaE unde ocup o serie de ora%e ale 45periului Ro5ano-:er5anE 1n ? rile de @osE p trunzHnd 1n provincia "rtoisE ca %i 1n regiunea +irineilor. =rana e>ploateaz din plin revoltele interne cu care se confrunt acu5 spaniolii. +ortugaliaE aflat 1n uniune personal cu 0pania &din anul 1-(/* se desprinde din aceast leg tur 1n 1')/E iar provincia Catalonia se r scoal 15potriva autorit ii <adriduluiE ;udovic al 2444-lea fiind procla5at conte de Farcelona. Gn :er5aniaE noul 15p ratE =erdinand al 444-leaE are de 1nfruntat o nou invazie a trupelor suedezeE care intr 1n 1')2 1n 0ilezia %i 1n Foe5ia. $e%i 1n 1')2 cardinalul Richelieu 5oareE succesorul s u 1n funcia de pri5-5inistruE cardinalul <azarinE continu r zboiul cu aceea%i hot rHre. Gn NordE trupele franceze obin 5area victorie de la RocroiE din anul 1')#E care pune cap t supre5aiei 5ilitare deinute pHn atunci de fai5oasa infanterie spaniol . Gn anii ur5 toriE ar5ata francez E condus de generali e>tre5 de capabiliE cu5 erau !urenne sau prinul de CondIE obine noi victorii 1n "lsaciaE p trunde 1n FavariaE face Lonciunea cu suedezii care ocupaser +raga %i a5enin 3iena. Gn condiiile 1n care %i spaniolii sunt 1nfrHni 1n =landraE se aLungeE 1n fineE la negocierea !ratatelor de +ace din ,estfaliaE 1n anul 1')(. <8 P#,&# %in L&7 -#)i# (9><B0 <ai 1ntHiE spaniolii 1ncheie o pace separat cu +rovinciile AniteE recunoscHndu-le acestora independenaE acordHndu-le avantaLe co5erciale %i cedHndu-le o serie de teritoriiE atHt 1n ? rile de @osE cHt %i 1n colonii. Cu toate c 0pania ar fi dorit s continue r zboiul 15potriva =raneiE 15p ratulE presat de ofensiva franco-suedez E se vede silit s se5neze tratatele de pace negociate 1n ,estfalia. +acea punea cap t a5biiei Babsburgilor de a transfor5a :er5ania 1ntr-un stat catolic centralizat. 0fHntul 45periu Ro5an-:er5an r 5Hnea o construcie lipsit de unitateE e>tre5 de divizat din punct de vedere religios %i politic. "utoritatea i5perial va fi serios afectat de acu5 1nainteE 1n nu5ele libert ilor ger5aniceE adic al drepturilor particulare ale principilor %i ale ora%elor libere din 45periu. Cele #-/ de state ger5ane pri5eau dreptul de a contracta aliane 1ntre ele sau chiar cu puteri din afara 'eich-uluiE iar aceast 1nt rire a puterii principilor anihila atHt autoritatea 15p ratuluiE cHt %i pe cea a $ietei 45periului. +rinul +alatinatului Renan 1%i repri5ea de5nitatea electoral E pe care %i-o p stra %i ducele Favariei. Colegiul prinilor electori cre%tea astfel la un nu5 r de opt 5e5briE dintre care trei erau protestaniE iar cinci catolici.
12

Gn generalE principii protestani 1%i 1nt reau puternic poziiileE recuperHnd pierderile suferite 1n faza iniial a r zboiului. FrandenburgulE de pild E 1%i spore%te posesiunile 1n +o5eraniaE ca %i pe sea5a unor episcopate secularizate. 0uediaE ca 5are beneficiar al r zboiuluiE pri5e%te o serie de teritorii pe coastele < rii Faltice %i ale < rii Nordului &o parte a +o5eranieiE 3erdenE Fre5en*E controlHnd gurile 5arilor fluvii ger5aneE 7derE Elba %i ,eserC regele 0uediei devine astfel prin al 45periuluiE cu dreptul de a rezida 1n $ieta ger5anic . !oat aceast sl bire a puterii Babsburgilor austrieci 1n 45periul Ro5ano-:er5an eraE 1n pri5ul rHndE rodul politicii duse de =ranaE spriLinit de aliaii s i protestani. +e lHng acest succes strategicE =rana obinea o e>tindere teritorial e>tre5 de i5portant la grania sa de Nord-EstE unde i se recuno%tea st pHnirea asupra episcopatelor de 3erdunE <etz %i !oulE pri5indE totodat E cea 5ai 5are parte a "lsacieiE teritoriu care f cuse parteE pHn atunciE din 45periul Ro5ano-:er5an. $in punct de vedere al suferinelor pricinuite populaieiE 5area victi5 a r zboiului r 5Hnea regiunea :er5anieiE care cunoscuse ti5p de cHteva decenii distrugeri uria%eE provocate de ar5atele de 5ercenariE de epide5ii %i de foa5ete. +rovincii 1ntregi 1%i pierduser Lu5 tate sau chiar trei sferturi din nu5 rul locuitorilorE ceea ce va provoca un 1ndelungat recul de5ografic %i econo5ic al zonelor ger5ane. =8 Tr# # !) %& )# Pirin&i (9>=60 Di P#,&# Nor%!)!i (9>>5-9>>90 +acea ,estfalic E se5nat de aproape toate puterile continentuluiE l sa totu%i nerezolvate cHteva 5ari proble5e ale politicii europeneE cu5 erau conflictul franco-spaniol sau disputele din <area Faltic . +entru a pune cap t 1ndelungatului conflict cu 0paniaE cardinalul <azarin 1ntreprinde o aciune de izolare diplo5atic a <adridului. Gn 1'--E el va reu%i s atrag de partea sa "ngliaE care toc5ai ie%ise din 1ndelungata perioad de tulbur ri interne dintre anii 1'2.-1'-1E fiind dornic s se re1ntoarc pe scena politicii internaionale. Ca5pania pornit 1n 1'-9 de c tre =rana %i "nglia va 1ngenunchea 0paniaE care se vede nevoit s accepte +acea de la +irineiE din anul 1'-.. Ca pre al particip rii sale la r zboiE "nglia pri5ea ora%ul $unKerTueE 1n =landraE cedat de spanioli. <azarin obinea posesiunile spaniole din 0udul =ranei &provincia Roussillon*E iar 1n Nord provincia "rtois %i o serie de fort ree 1n =landra. Gn acest felE st pHnirile spaniole din ? rile de @osE a5putate 1n Nord de olandeziE iar 1n 0ud de franceziE vor fi reduse treptat &pHn la 1nceputul veacului al 23444-lea* la zona 1n care se va for5aE 1n secolul al 242-leaE Regatul belgian. !ratatul +irineilor stabilea %i 1ncheierea unei c s torii 1ntre regele =raneiE ;udovic al 243leaE %i infanta <aria !erezaE fiica regelui 0paniei. 4nfanta renuna la toate drepturile sale asupra Coroanei 0panieiE 1n schi5bul unei dote de -//./// de scuzi. <azarin introdusese aceast clauz doar 1n sperana c o ase5enea su5 nu va putea fi pl tit niciodat E ceea ce deschideaE pe viitorE calea unor pretenii franceze la tronul 0paniei. !ot 1n ace%ti aniE izbucne%te un r zboi 1n Nordul EuropeiE unde +oloniaE $ane5arca %i FrandenburgulE spriLinite de 7landaE se ridic 15potriva preteniilor de hege5onie 1n <area Faltic 5anifestate de 0uedia. =ranaE care nu dore%te ca echilibrul stabilit prin !ratatele ,estfalice s fie pus 1n pericolE intervine diplo5atic %i 5ediaz 1n acest conflict. Gn anii 1''/-1''1E se 1ncheie a%anu5ita +ace a NorduluiE prin care 0uedia 1%i consolideaz poziiile dobHndite 1n zona FalticiiE pe sea5a $ane5arceiE +oloniei %i RusieiE consacrHndu-se ca o 5are putere a Europei 0eptentrionaleE spriLinit de =rana. >8 No!# ,on-i.!r#/i& &!ro"&#n' %!"' 9>>5 Ca ur5are a acestor evoluii politico-5ilitareE Europa anilor 1''/ prezint o configuraie cu totul schi5bat 1n raport cu situaia de la 1nceputul secolului. <area putere a epocii devine =ranaE care 1%i va i5puneE 1n deceniile ur5 toareE o veritabil preponderen politic %i cultural 1n Europa. +e plan e>ternE ea se baza pe rotunLirea frontierelor saleE dar 5ai ales pe vasta reea de aliai %i satelii politici creat de diplo5aia francez . +e plan internE =rana va cunoa%te o epoc de centralizare ad5inistrativ %i de 1nt rire a statuluiE ceea ce 1i va per5ite s 1%i pun 5ult 5ai bine 1n valoare resursele econo5ice %i u5ane. +olitica francez va profita de pe ur5a sl birii puterii Casei de "ustriaE feno5en 5anifestat atHt prin erodarea autorit ii i5periale 1n :er5aniaE cHt %i prin dec derea din ce 1n ce 5ai pronunat a puterii spaniole. Gndep rtai din :er5aniaE Babsburgii austrieci 1%i vor 1ndrepta tot 5ai 5ult atenia 1nspre posesiunile lor ereditare din Fazinul $un reanE c tre "ustriaE Foe5ia %i
1#

AngariaE orientHndu-se spre o politic de e>tindere 1n direcia R s rituluiE pe sea5a 45periului 7to5an. Gn pri5a Lu5 tate a secolului al 2344-leaE =rana beneficiase %i de pe ur5a ie%irii te5porare a "ngliei de pe scena european . $up 1'-/E "nglia va reveni 1n politica internaional E 5anifestHndu-se ca o 5are putere 5ariti5 %i co5ercial E al turi de concurentele sale pe acest t rH5E +rovinciile Anite %i 0uedia. Gn aceste condiiiE relaiile internaionale vor evoluaE treptatE spre un siste5 5ult 5ai co5ple>E 1n care rivalitatea e>istent 1ntre o serie de state puterniceE dispunHnd de resurse 5ilitare %i financiare considerabileE va i5pune tot 5ai 5ult regula echilibruluiE 1n dauna celei a hege5oniei.

1)

L&,/i# nr8 4 5n3lia n secolul al XVII-lea 0%+/(-%+-.1& 6tuarii7 Rzboiul !ivil i 8Revoluia 9lorioas:
Gn secolul al 234-leaE suveranii din dinastia !udor %i 5ai ales regina Elisabeta &1--(-1'/#* au pro5ovat cu succes o politic de centralizare %i de 1nt rire a puterii 5onarhiceE reu%indE totodat E s r 5Hn populari 1n regat %i s p streze relaii bune cu +arla5entul. !ot acu5E ca ur5are a 5arilor descoperiri geograficeE "nglia 1%i 1ncepea cariera de putere 5ariti5 %i co5ercial . +e de alt parteE atHt 1n Regatul "nglieiE cHt %i 1n cel al 0coieiE Refor5a protestant d duse na%tere unei serii de curente religioaseE a c ror confruntare va avea un rol decisiv asupra evoluiilor politice %i ideologice din veacul ur5 tor. 98 C!r&n &)& r&)i.io#7& %in An.)i# Di S,o/i# ?n 7&,o)&)& AVI-AVII "nglicanis5ulE introdus iniial de Benric al 3444-lea %i consolidatE sub do5nia reginei ElisabetaE ca religie oficial 1n "ngliaE constituia varianta cea 5ai 5oderat a Refor5ei religioaseE situHndu-se undeva la 5iLlocE 1ntre calvinis5 %i catolicis5. $e%i adoptase o dog5 protestant E anglicanis5ul p stra un rit apropiat de cel catolicE iar 1n 5aterie de organizare a Fisericii 5eninea o structur ecleziastic ierarhizat E bazat pe instituia episcopatului. Gn fruntea Fisericii anglicane se afla suveranul englez. GncepHnd cu a doua Lu5 tate a secolului al 234-leaE se va afir5a 1ns un curent protestant 5ult 5ai radicalE puritanis5ulE variant englez a calvinis5ului. 4deea de baz a puritanis5uluiE care d dea nu5ele curentuluiE era aceea a purific rii anglicanis5ului de r 5 %iele catolicis5uluiE 1n privina dog5elorE a ritului %i a organiz rii biserice%ti. +uritanis5ul va cunoa%te dou tendine principale6 presbiterianis5ul %i independentis5ul. Ca dog5 E a5bele tendine erau calvineE punHnd accentul pe teoria predestin rii. $e ase5eneaE a5bele pro5ovau principiul alegerii organelor de conducere bisericeasc de c tre co5unitatea credincio%ilor. Gn schi5bE cele dou curente difereau 1n ceea ce prive%te for5ele de organizare a Fisericii. +resbiterianis5ulE care devenise confesiunea religioas do5inant 1n 0coia 1nc din anul 1-'/E fi>ase ca organe de conducere ecleziastic adun ri aleseE for5ate din laici %i clerici. Ele alc tuiau o ierarhieE 1ncepHnd de la nivel parohial %i pHn la adunarea general a reprezentanilor Fisericii din ar . Chiar dac era condus 1n acest 5od de5ocratic %i reprezentativE pentru presbiterieni esenial era faptul ca Fiserica s 1%i p streze unitatea dog5atic %i organizatoric . Bot rHrile adun rii supre5e ecleziastice trebuiau s fie obligatorii pentru fiecare credinciosE la fel cu5 pentru anglicani autoritatea supre5 era regeleE iar pentru catoliciE +apa. 4ndependeniiE 1n schi5bE contestau principiul organiz rii unitare a FisericiiE ca %i e>istena vreunei autorit i superioare 1n 5aterie religioas . +entru eiE singura for5 recunoscut de organizare bisericeasc era co5unitatea parohial E local E for5at din ansa5blul credincio%ilor. Ea trebuia s fie independent, fa de orice alt organ bisericesc. Chiar dac se ad5itea faptul c toate co5unit ile independente 15p rt %eau acelea%i vederi religioaseE bazate pe autoritatea FiblieiE ele erau libere s decid E 1n 5od autono5E 1n orice proble5 de credin E inclusiv 1n ceea ce prive%te interpretarea dog5elor. Gn secolele al 2344-lea %i al 23444-leaE aceast libertate de credin E asigurat fiec rei co5unit i independenteE va conduce la proliferarea a nu5eroase culte %i secte dizidente fa de Fiserica anglican &cu5 erauE de e>e5pluE TuaKerii sau 5etodi%tii*E curente care se vor dezvolta ulteriorE atHt 1n "ngliaE cHt %i 1n "5erica. Gn "ngliaE adepii lor vor fi cunoscui sub nu5ele generic de dissenters sau nonconfor5i%ti &1n raport cu Fiserica anglican *. "fir5area acestor curente religioaseE ca %i disputele 1n care vor fi antrenateE 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 2344-leaE stau la originea unor ideologii %i for5e de organizare politic funda5entale pentru lu5ea 5odern . "stfelE 5odelul de organizare bisericeasc al presbiterienilor va avea un rol i5portant 1n procesul de na%tere a de5ocraiei parla5entareE 1n ti5p ce independenii vor contribui la triu5ful principiului libert ii de con%tiin a fiec rui individ. Nu 1ntH5pl torE de5ocraia parla5entar %i libertatea individual E ca 5entalit i %i for5e de organizare politic E s-au
1-

afir5at pentru pri5a oar 1n "nglia %i 1n coloniile sale de peste 7ceanE toc5ai pentru c aveau la baz aceast puternic 5o%tenire ideologic de factur religioas . Gn ceea ce prive%te conflictele din "nglia pri5ei Lu5 t i a secolului al 2344-leaE care au dus la 1nfrHngerea puterii regale %i au dat na%tere cHtorva din cele 5ai i5portante principiiE instituii %i practici politice ale lu5ii 5oderneE se poate spuneE 15preun cu istoricul :eorge !revelJanE c ele au avut 5otive religioaseE dar au provocat consecine politice. "nglicanis5ul s-a bazat pe aliana sa cu !ronul %i i-a co5b tut atHt pe catoliciE cHt %i pe puritaniE susinHnd autoritatea regal . +resbiterianis5ul s-a identificat cu cauza +arla5entuluiE 1n lupta dus de c tre acesta 15potriva absolutis5ului 5onarhicE 1n ti5p ce independenii au dus radicalis5ul revoluiei 5ai departeE ridicHnd ar5ata 15potriva +arla5entului %i instaurHnd dictatura lui Cro58ell. 48 Do$ni# )!i I#,o+ I S !#r (9>5;-9>4=0 ;a 5oartea reginei ElisabetaE tronul englez 1i va reveni regelui 0coieiE 4acob al 34-lea 0tuartE care va do5ni 1n "nglia sub nu5ele de 4acob 4 &1'/#-1'2-*. Regele 4acob era un anglican convinsE partizan al instituiei episcopatuluiE %i se confruntaseE 1n calitate de suveran al 0coieiE cu Fiserica presbiterian . +e de alt parteE el era un adept al 5onarhiei absolutiste de drept divin %i va 1ncerca s continue linia politic a dinastiei !udorE de centralizare %i de 1nt rire a puterii regale. $arE spre deosebire de predecesoarea saE 4acob 4 va deveni e>tre5 de i5popular 1n "ngliaE iar politica sa absolutist se va ciocniE 1n scurt ti5pE de 15potrivirea +arla5entului. +arla5entul dorea s li5iteze puterea regal E invocHnd privilegiile saleE dobHndite de pe vre5ea Da.nei /harta &121-*. Cel 5ai i5portant dintre acestea era acela de a vota i5pozitele directeE care nu puteau fi i5puse de c tre rege decHt 1n ur5a unui vot al +arla5entului. "tHta ti5p cHt 4acob 4E ca %i ur5a%ul s uE vor reu%i s 1%i asigure venituri suficiente din alte surseE cu5 ar fi ta>ele va5ale sau 5onopolurile regale &i5pozite care nu necesitau aprobarea +arla5entului*E conflictul va putea fi evitat. $ar 1n 5o5entul 1n care cheltuielile regatului cre%teauE 1ndeosebi datorit r zboaielor terestre sau navaleE regele se vedea nevoit s solicite noi i5poziteE care nu puteau fi percepute decHt cu aprobarea +arla5entului %i prileLuiauE astfelE redeschiderea disputelor politice. +rin urcarea sa pe tronul "nglieiE 4acob 4 realizaseE pentru pri5a dat E %i o uniune a "ngliei cu 0coiaE deoca5dat sub for5a reunirii personale a celor dou Coroane sub sceptrul 0tuarilor. +entru a 1nt ri aceast uniuneE el va 1ncerca s apropie Fiserica presbiterian scoian de cea anglican E lucru care va provoca 1ns 15potrivirea scoienilor. Gn "ngliaE regele va continua politica de persecutare a catolicilorE care vor 1ncerca s 1l asasinezeE 1n 1'/-. Gn acela%i ti5pE persecuii 5ai 5oderate sufer %i puritaniiE fapt care 1i deter5in pe unii dintre ace%tia s aleag soluia e5igr rii peste 7cean. 7pinia public va fi ne5ulu5it %i de politica e>tern a lui 4acob 4E de apropiere de puterile catoliceE 0pania %i =rana. ;8 C#ro) I S !#r : ,on-)i, !) %in r& r&.& Di P#r)#$&n Ar5a%ul s u la tronE tHn rul Carol 4 &1'2--1').*E de%i popular la 1nceputurile do5niei saleE va reu%iE treptatE s aLung la o ruptur total cu +arla5entul spriLinit de opinia public . Carol 4 s-a lansatE 5ai 1ntHiE 1ntr-o serie de aventuri e>terneE 5enite s 1i aduc popularitate pe plan internE dar care se vor solda cu e%ecuri grave. Gn 1'2-E el porne%te un r zboi 15potriva 0panieiE pentru a aLuta +rovinciile Anite protestanteE iar 1n 1'29-1'2( tri5ite o e>pediie 1n aLutorul hughenoilor francezi revoltaiE asediai de regele lor 1n fort reaa ;a Rochelle. Criza financiar provocat de aceste e>pediii e%uate 1l deter5in s convoace +arla5entulE 1n 1'2(E pentru a obine votarea unor noi i5pozite. +rofitHnd de ocazieE +arla5entulE ne5ulu5it de politica absolutist a regeluiE 1i adreseaz acestuia spre aprobare o petiieE 1n care sunt reafir5ate libert ile engleze tradiionaleE 1ndeosebi obligaia regelui de a nu percepe i5pozite f r acordul +arla5entuluiE ca %i de a respecta libertatea individual . "cest 5odest docu5entE din anul 1'2(E intitulat Eeti(ia AreptuluiE pe care Carol 4 va fi nevoit s 1l aprobeE va fi consideratE dup Da.na /hartaE a doua pies de baz a constituiei britanice. Gn 1'2.E regele va dizolva 1ns +arla5entulE pe care nu 1l va 5ai convoca ti5p de 11 aniE pHn 1n 1')/. Gn acest intervalE nu5it al tiranieiE el va 1ncerca s i5pun supu%ilor s iE pe orice caleE atHt absolutis5ul 5onarhicE cHt %i anglicanis5ul oficial. Carol 4 va fi secondat 1n aceast politic de consilierul s uE contele 0traffordE ca %i de arhiepiscopul de CanterburJE ,illia5 ;aud.
1'

0trafford va reface pentru o vre5e finanele riiE dar 1n 1'#-E cHnd se va trece la perceperea unui i5pozit pentru 1ntreinerea 5arinei &ship moneF*E considerat ilegal de c tre Luri%tii engleziE 1ntreaga opinie public va protesta cu indignare. 7 reacie de opoziie %i 5ai viguroas E 5anifestat atHt 1n "ngliaE cHt %i 1n 0coiaE va provoca politica religioas a arhiepiscopului ;aud. ;audE un ina5ic hot rHt al puritanilorE va 1ncerca s distrug orice rezisten fa de Fiserica oficial %i s i5pun tuturor englezilor ritualul anglicanE lu1nd 5 suri dure 15potriva celor care nu se supuneau. Gn%i%i anglicanii de rHnd se te5eau c ase5enea 5 suri nu fac altceva decHt s preg teasc reinstaurarea catolicis5ului 1n "nglia. $ar 1n 5o5entul 1n care ;aud va 1ncerca s introduc anglicanis5ul %i 1n 0coiaE i5punHnd aici /artea de 'u.,ciuni anglican E scoienii se vor revolta. Gntrunii 1ntr-o adunare general a Fisericii presbiterieneE nobilii scoieni vor adopta a%a-nu5itul /o)enantE un act prin care se angaLau s lupte pentru ap rarea libert ii lor religioase. Gn 1'#.E ar5ata scoian a /o)enant-ului 1nfrHngea trupele lui Carol 4. Gn aceste 15preLur riE regele se vede nevoit s convoace din nou +arla5entul englezE 1n 1')/. $up cHteva s pt 5HniE confruntat cu opoziia acerb a lorzilor %i a deputailor Co5unelorE regele dizolv acest parla5ent &r 5as 1n istorie sub denu5irea de +arla5entul scurt*. $ar 1n condiiile 1n care scoienii reiau ostilit ile %i avanseaz pe teritoriul englezE Carol 4 convoac un nou +arla5entE la sfHr%itul anului 1')/. "cesta va r 5Hne 1n funcie ti5p de 1# aniE pHn 1n 1'-#E atr gHndu-%i denu5irea de +arla5entul lung. +arla5entul respectiv era do5inat de reprezentanii 5icii nobili5i de ar &s&uires*E 5aLoritatea acestora fiind puritani. $in rHndurile lor s-au afir5at lideri i5portaniE cu5 au fost Ba5pden sau +J5. "ce%tia erau politicieni cu o bun preg tire Luridic E avHnd deLa 1n spate o tradiie a ap r rii vechilor drepturi englezeE 1n spriLinul c rora invocau argu5entul legal al privilegiilor pri5ite din partea puterii regale. +arla5entul va aciona cu o deosebit energie. El 1i va e>ecuta pe contele 0trafford %i pe arhiepiscopul ;audE 1nvinuii de 1nc lcarea legilor regatuluiE %i 1i va alunga pe catolicii de la Curte. Gn anul 1')1E izbucnea o revolt 1n 4rlandaE 1n cursul c reia irlandezii catolici 1i vor 5asacra pe protestanii din provincia Alster. +arla5entul 1l va 1nvinui pe rege c a 1ncuraLat aceast revolt %i va vota o declaraie e>tre5 de acuzatoare la adresa sa. CHndE 1n ianuarie 1')2E Carol 4 1ncearc s aresteze cHiva deputai 1nvinuii de 1nalt tr dareE ace%tia se vor refugia 1n /itFE spriLinii de populaia care se ridicase 1n ap rarea lor. Gn aceste condiiiE confruntat cu o nesupunere c reia nu 1i 5ai putea face fa E regele va p r si ;ondraE 1n tentativa de a-%i regrupa adepiiE 1n special pe cei din provincieE 1n rHndurile unei ar5ate regale. <8 R'*+oi!) CiCi) (9><4-9><60 Gncepea astfel un lung R zboi CivilE care va dura 1ntre anii 1')2-1').. +e de o parteE se situau partizanii regeluiE a%a-nu5iii cavaleriE recrutai din rHndurile 5arii aristocraii anglicane din Nord %i din 3est. "l turi de ei se aflau catoliciiE dar %i o 5are parte a 5icii nobili5i anglicane %iE 1n generalE anglicani provenii din toate 5ediile sociale. $e cealalt parte se g seau adepii +arla5entuluiE capetele rotunde &nu5ii astfel datorit tunsorii lor scurteE specific puritanilor*. +rintre ei se nu5 rau %i unii anglicaniE dar cei 5ai 5uli erau presbiterieni %i independeniE care doreau 1nlocuirea Fisericii anglicane. +entru 5aLoritatea participanilor la conflictE adeziunea lor la una din cele dou tabere a fost deter5inat 1n pri5ul rHnd de factori religio%iE %i abia 1n 5od secundar de c tre cei politiciE respectiv atitudinea fa de prerogativele regelui sau ale +arla5entului. $in punct de vedere socialE atHt 1n ar5ata regeluiE cHt %i 1n cea a +arla5entului cei 5ai 5uli co5batani aparineau 5icii nobili5i de ar . $atorit do5inantei de natur confesional a acestor tulbur ri interneE istoriografia britanic le-a atribuit %i denu5irea de Revoluia +uritan . "u e>istat dou faze distincte ale R zboiului Civil. +ri5a faz E desf %urat 1ntre anii 1')21')'E a fost 5ult vre5e indecis . !ab ra +arla5entului avea avantaLul de a deine ;ondraE cu resursele ei econo5iceE obiectiv pe care regele nu va 5ai reu%i s 1l cucereasc . Gn anul 1'))E cavalerii sufereau o 5are 1nfrHngereE la <arston-<oor. 0ituaia 5ilitar se va schi5ba 1ndeosebi dup 1')-E cHnd 7liver Cro58ellE un nobil de ar E puritan de orientare independent E va dobHndi un post i5portant la co5anda ar5atei +arla5entului. !rupele recrutate de elE a%a-nu5itele Coaste de =ierE erau for5ate din independeni disciplinaiE ani5ai de puternice senti5ente religioase.
19

Cro58ell va reorganiza 1ntreaga ar5at a +arla5entului dup e>e5plul trupelor saleE for5Hnd "r5ata Noului <odelE care va cH%tiga victoria decisiv de la NasebJE 1n 1')-. Carol 4E 1nvinsE se va refugia 1n 0coiaE darE pentru c refuza s adere la /o)enantE +arla5entul scoian 1l va preda +arla5entului de la ;ondraE care 1l va ine prizonier 1ncepHnd cu anul 1')9. $up 1nfrHngerea regeluiE 1nving torii se vor divizaE 1ncepHnd astfel a doua faz a R zboiului CivilE 1n care partizanii +arla5entului se vor confruntaE 5ai ales 1n plan politicE cu adepii ar5atei co5andate de Cro58ell. +arla5entarii %i susin torii lor sunt 1n 5aLoritate presbiterieniE dorind s 1nlocuiasc Fiserica anglican cu o nou Fiseric de statE presbiterian E organizat dup 5odelul celei din 0coia. Gn schi5bE "r5ata Noului <odel ap r dezideratele independenilorE care nu doresc constituirea unei noi Fiserici de statE ci recla5 o libertate deplin pentru toate sectele protestanteE 1n confor5itate cu doctrina lor religioas . +e plan politicE parla5entarii au avantaLul de a-l avea pe rege 1n 5Hinile lorE sperHnd c vor aLunge la un acord cu acesta. +e de alt parteE ar5ataE care este concediat de +arla5ent 1n 1')9E refuz s se supun acestei decizii %i se radicalizeaz tot 5ai 5ult. Ele5entele cele 5ai radicale din ar5at E sub raport politic %i religiosE care for5eaz gruparea nivelatorilor &le)ellers*E condus de @ohn ;ilburneE recla5 abolirea 5onarhieiE sufragiul universal pentru alegerile parla5entare %i egalitatea tuturor 1n faa legii. Cro58ell va reu%i 1ns s reziste presiunilor e>tre5iste ale le)ellerilorE conservHnd unitatea ar5atei %i 1nt rindu-%i poziia 1n rHndurile acesteia. ;a sfHr%itul lui 1')9E Carol 4 reu%e%te s fug %i s obin spriLinul scoienilorE ceea ce deter5in reluarea r zboiului. Cro58ell 1i 1nfrHnge pe scoieni %i intr 1n EdinburghE 1n 1')(E dup care se re1ntoarceE 1n fruntea ar5ateiE la ;ondraE unde 1l 1ncarcereaz din nou pe Carol 4. Gn acest 5o5entE aLuns st pHn pe situaieE Cro58ell nu ezit s recurg la o lovitur de for E eli5inHnd din +arla5ent toi adversarii ar5atei %i reducHndu-l la un nu5 r de '/ de 5e5briE cu toii independeni. "ceast r 5 %i lipsit de autoritate a +arla5entuluiE care va funciona ca o Luc rie 1n 5Hinile ar5ateiE va r 5Hne 1n funcie pHn 1n 1'-#E fiind cunoscut sub nu5ele de coada +arla5entului lung. 0e aLungeaE astfelE la situaia aparent parado>al E dar tipic pentru orice revoluie dezl nuit E 1n careE 1n nu5ele salv rii libert iiE ap r torii ei cei 5ai zelo%i devinE de faptE groparii acesteia. Gn februarie 1').E pri5a 5 sur a noului +arla5ent a fost aceea de a-l Ludeca %i a-l decapita pe Carol 4E 1n faa unei 5uli5i uluite de e>cesele la care poate aLunge revoluia. =8 R&.i$!) "o)i i, in7 #!r# %& O)iC&r Cro$M&)) (9><6-9>=B0 Gn aceste condiiiE coada +arla5entului lung va procla5a abolirea 5onarhiei %i instaurarea Republicii &/ommonGealth*. +arla5entul deinea puterea legislativ E 1n ti5p ce guvernarea revenea unui Consiliu de 0tat. Gn faptE ar5ataE ca e>presie a intereselor independenilorE controla 1ntreaga putere 1n stat. Cro58ell va epura %i ar5ata de orice ele5ente opoziionisteE 1ncepHnd cu le)ellerii lui ;ilburne. $e ase5eneaE va repri5a 5i%carea a%a-nu5iilor di..ers &s p tori*E condu%i de ,instanleJ. "ce%tia constituiau o grupare e>tre5ist E care recla5a nu nu5ai egalitatea politic E dar %i cea social E preconizHnd 15p rirea p 5HnturilorE 1n spiritul unui co5unis5 pri5itivE de inspiraie religioas . Cro58ell va repri5a apoiE cu deosebit brutalitateE 4rlandaE unde catolicii se revoltaser E alungHndu-i pe englezi. Gn 1').E dup b t lia de la $roghedaE el va deposeda cea 5ai 5are parte a proprietarilor catolici irlandeziE donHnd p 5Hnturile lor unor protestani adu%i din "nglia. "cest lucru va contribui la na%terea unui 1ndelungat conflict politic %i social 1n 4rlandaE pe parcursul ur5 toarelor trei secole. Gn anii 1'-/-1'-1E Cro58ell 1i va 1nvinge din nou %i pe scoieniE careE dup 5oartea lui Carol 4E 1l procla5aser ca rege al 0coiei pe fiul acestuia. +e durata guvern rii saleE Cro58ell va desfiina autono5ia 0coieiE unind-o forat cu "ngliaE 1n cadrul /ommonGealthului. Gn fineE din anul 1'-#E Cro58ell r 5Hnea %i singurul st pHn al "ngliei. ;a solicitarea ar5ateiE el va dizolva %i ceea ce 5ai r 5 sese din +arla5entE dup care Consiliul de 0tat 1i va conferi titlul de lord-protector al "nglieiE 0coiei %i 4rlandei. Gn faptE noul regi5 era o dictatur 5ilitar E e>ercitat 1n nu5ele unei 5inorit iE deoarece independenii nu reprezentau decHt cel 5ult 2U din populaie. ?ara era 15p rit 1n regiuni guvernate de co5andani 5ilitariE dotai cu puteri depline. ReducHnd la t cere orice opoziieE regalist E presbiterian sau le)eller E Cro58ell va i5pune 1n ar o at5osfer de austeritate puritan %i de supraveghere a 5oravurilor. Cu toate
1(

acesteaE 5aLoritatea englezilorE care se te5eau de reizbucnirea R zboiului CivilE acceptau regi5ul lui Cro58ellE deoarece acesta garanta pacea intern %i ordinea social E asigurHnd tolerana religioas fa de toate cultele protestante. +e plan e>ternE regi5ul lui Cro58ell va duce o politic de ap rare a intereselor co5erciale englezeE favorizHnd dezvoltarea econo5ic . Gn anii 1'-/-1'-1 erau adoptate -ctele de Ha)i.a(ieE care stabileau c toate i5porturile care intrau 1n "nglia trebuiau s fie efectuate de cor bii englezeE e>ceptate fiind doar acele vase str ine care aduceau 5 rfuri din propria lor ar . < sura 1i lovea puternic pe olandezi &principalii c r u%i ai 5 rilor 1n acea perioad *E care efectuau un foarte prosper co5er de tranzitE inclusiv cu "nglia. "ceste divergene econo5ice vor deter5ina izbucnirea unui pri5 r zboi anglo-olandezE 1ntre anii 1'-2-1'-)E cH%tigat de flota de r zboi a lui Cro58ell. Cu toat acceptarea oarecu5 rese5nat a regi5ului lui Cro58ell de c tre populaia englez E dup 5oartea saE survenit 1n 1'-(E /ommonGealth-ul nu va reu%i s supravieuiasc . Gn anul 1''/E dup o scurt perioad de anarhieE unul dintre co5andanii 5oderai ai ar5ateiE generalul <onKE va intra 1n ;ondra %i va convoca un +arla5ent care va restaura 5onarhiaE che5Hndu-l la tronul "ngliei pe fiul regelui decapitatE Carol 44-lea. >8 R&7 #!r#/i# S !#r/i)or (9>>5-9>BB0 Gn ti5pul Restauraiei 0tuarilorE 1ntre anii 1''/ %i 1'((E "nglia va c utaE 1n continuareE s g seasc o for5ul de co5pro5is 1ntre puterea regelui %i cea a +arla5entuluiE echilibru care fusese atHt de puternic afectatE atHt datorit absolutis5ului pri5ilor doi 0tuariE cHt %i prin tulbur rile din ti5pul R zboiului Civil. Gn acest sensE Carol al 44-lea &1''/-1'(-* duce o politic destul de abil E balansHnd 5ereu 1ntre tendinele sale absolutiste %i pro-catoliceE senti5entele anglicane ale populaiei %i necesitatea respect rii prerogativelor +arla5entului. Ca o reacie fa de perioada dictaturii lui Cro58ellE +arla5entul ales 1n 1''1 era do5inat de 5area nobili5e anglican %i regalist E care va 1ncerca s reinstaureze anglicanis5ul intolerant din ti5pul lui ;aud. Gn acela%i ti5p 1ns E 1n pofida loialis5ului s u 5onarhicE +arla5entul va votaE 1n 1'')E -ctul IrienalE care prevedea c regatul nu putea fi lipsit de un parla5ent pe o perioad 5ai lung de trei ani. $o5nia lui Carol al 44-lea va fi 5arcat %i de co5plicaii e>terneE cu5 au fost al doilea %i al treilea r zboi anglo-olandez &1''--1''9 %i 1'92-1'9)*E e>presii ale concurenei co5erciale dintre cele dou puteri 5ariti5e. +e de alt parteE apropierea regelui de =rana catolic E dar 5ai ales politica sa intern de toleran fa de credincio%ii Fisericii Ro5ei vor duce la deteriorarea relaiilor sale cu +arla5entul. Gn anul 1'92E regele d dea o declaraie de indulgen 1n favoarea catolicilor. +arla5entul va replicaE votHnd 1n 1'9# Iest -ct &"ctul de < rturisire a Credinei*E care pretindea fiec rui candidat la o funcie 1n stat sau la un loc 1n +arla5ent s fac E 1n 5od publicE un act de adeziune la dog5ele Fisericii anglicane. Cu aceast ocazieE se va pune 1n eviden E de e>e5pluE faptul c ducele de VorKE fratele regelui %i ur5a%ul s u la tronE se convertise la catolicis5. Gn 1'9.E regele dizolv acest +arla5ent recalcitrantE convocHnd noi alegeri. Gn cursul acestoraE se vor cristaliza pentru pri5a oar dou grup ri politice rivale &Ghi. %i torF*E care vor do5ina de acu5 1nainte viaa politic parla5entar . +e de o parteE a%a-nu5iii Ghi.s solicitau e>cluderea ducelui catolic de VorK de la 5o%tenirea tronului %i 1nlocuirea lui cu fiica saE <ariaE care era protestant E c s torit cu ,ilhel5 al 444-lea de 7raniaE stathouder-ul 7landei. Jhi.ii erau partizanii preponderenei +arla5entuluiE cei 5ai 5uli dintre ei fiind presbiterieni sau dissenters. $e cealalt parte se aflau toriesE ap r tori fer5i ai prerogativelor regaleE care se opuneau e>cluderii ducelui de VorK de la 5o%tenirea tronului. Iories erau 1n 5are 5aLoritate anglicani. +arla5entul ales 1n 1'9. va fi do5inat de deputaii Ghi.sE ceea ce va duce la o 5are tensiune politic . El va vota 1n acela%i an Habeas /orpusE o lege care garanta libertatea personal a cet enilor 1n faa abuzurilor autorit ilor %i care va fi considerat o alt pies de baz a constituiei engleze. Gn schi5bE regele va bloca orice 1ncercare a +arla5entului de a-l e>clude pe fratele s u de la 5o%tenirea tronului. Gn aceste condiiiE 1n anul 1'(-E la 5oartea lui Carol al 44-leaE ducele de VorK 1i ur5eaz la tronE sub nu5ele de 4acob al 44-lea &1'(--1'((*. Rese5nat E opinia public a acceptat aceast situaieE consolHndu-se cu faptul c E dup 5oartea lui 4acobE coroana ur5a s 1i revin prinesei
1.

protestante <aria. $ar 1n 1'((E cHnd soia regelui va na%te un fiuE botezat tot 1n ritul catolicE perspectiva unei succesiuni catolice 1i va deter5ina pe englezi s acioneze. G8 ER&Co)!/i# 2)orio#7'F (9>BB-9>B60 Gn vara lui 1'((E un grup de de 5ari nobiliE reprezentani ai a5belor partideE Ghi. %i torFE ca %i ai Fisericii anglicaneE 1i adreseaz un apel lui ,ilhel5 de 7raniaE cerHndu-i s vin 1n spriLinul religiei protestante a5eninate. Gn toa5n E acesta va debarca 1n "ngliaE 1n fruntea unei ar5ateE iar trupele tri5ise de c tre 4acob al 44-lea pentru a-l co5bate se vor 15pr %tiaE dup ce co5andantul lorE @ohn ChurchillE i se va al tura lui ,ilhel5. 4acob al 44-lea va reu%i s fug E refugiindu-se 1n =ranaE unde va fi pri5it de ;udovic al 243-lea. $up intrarea lui ,ilhel5 de 7rania 1n ;ondraE +arla5entulE convocat 1n ianuarie 1'(.E este pus 1n faa unei situaii constituionale delicate. Iories pretindeau c tronul revenea de drept prinesei <ariaE 1n calitatea ei de ur5a% a lui 4acob al 44-leaE ea trebuind s fie 1ncoronat f r nici o alt procedur E 1n ti5p ce ,ilhel5 ur5a s r 5Hn doar regent. Jhi.iiE 1n schi5bE doreau ca +arla5entul s procla5e detronarea lui 4acob al 44-lea %i s 1i dese5neze el ca suverani pe ,ilhel5 %i pe <aria. Gn c utarea unei soluii acceptabile pentru a5bele tabereE +arla5entul va vota Aeclara(ia Arepturilor &Kill of 'i.hts*E un te>t care reafir5a drepturile +arla5entuluiE ca %i ale 5onarhuluiE %i care va fi considerat actul fondator al noului regi5 englez. Gn cele din ur5 E cele dou grup ri din +arla5ent aLung la o for5ul de co5pro5isE iar ,ilhel5 %i <aria sunt procla5ai 15preun suverani ai "nglieiE dup ce acceptaser E 1n 5od sole5nE Aeclara(ia Arepturilor. Cu toate c E aparentE nu au reprezentat decHt o si5pl schi5bare de dinastieE aceste eveni5enteE care au decurs 1n 5od absolut pa%nic &fiind etichetate relativ i5propriu sub nu5ele de Revoluia :lorioas *E vor avea o i5portan 5aLor 1n istoria "ngliei. $atorit faptului c 1ncoronarea noilor suverani a fost precedat de acceptarea Aeclara(iei ArepturilorE se poate spune c principiul 5onarhiei ereditare de drept divin era 1nlocuit cu principiul unei 5onarhii constituionaleE bazat pe suveranitatea naiunii. $e acu5 1nainteE izvorul puterii politice 1n "nglia ur5a s fie contractul 1ncheiat 1ntre naiune %i suveranul eiE iar preteniile de guvernare absolutist ale 0tuarilor erau 1nlocuite cu for5ula 5onarhiei li5itate de drepturile +arla5entului. !ot acu5E +arla5entul adopta un -ct de Ioleran(,E care acorda nonconfor5i%tilor libertatea de a-%i e>ercita cultul 1n 5od publicE punHndu-se astfel cap t disputelor religioase din rHndul protestanilor. +oate toc5ai pentru c a fost o schi5bare de regi5 banal E pa%nic E lipsit de violeneE Revoluia :lorioas a reu%it s pun bazele unui siste5 politic 5odern %i eficaceE popular 1n rHndurile societ ii. "ceastaE spre deosebire de tulbur rile din ti5pul R zboiului CivilE care au oferitE chiar %i 1n conte>tul 5ai te5perat al istoriei britaniceE e>e5plul unei revoluii veritabileE bogat sub aspectul principiilor %i idealurilor utopice D ca %i al victi5elor %i suferinelor u5ane DE dar 5ult 5ai s rac 1n realiz ri politice durabile %i eficiente.

2/

L&,/i# nr8 ; Frana n secolul al XVII-lea 0%+%/-%,%*1& monar;ia absolutist


Benric al 43-lea &1-(.-1'1/*E pri5ul rege din dinastia de FourbonE dusese o politic de redresare econo5ic %i financiar E ca %i de centralizare ad5inistrativ a regatului. !otodat E prin Edictul de la Nantes &1-.(*E care acorda protestanilor francezi &hughenoi* dreptul de a-%i practica religia %i de a ocupa funcii 1n statE el pusese cap t r zboaielor religioase care sfH%iaser =rana 1n deceniile precedente. 7pera sa de centralizare r 5Hnea 1ns fragil E lucru care va fi pus 1n eviden pe parcursul pri5ei Lu5 t i a secolului al 2344-lea. $e altfelE veacul 1ntreg va fi 5arcat de conflictul dintre dou tendine6 pe de o parteE puterea regal E care 1ncearc s 1%i asigure un 5ai bun control asupra teritoriului %i a populaieiE cu aLutorul unei ad5inistraii centralizateE instru5ent al politicii de statC pe de alt parteE nenu5 ratele particularis5e ale =raneiE inHnd de conflictele religioaseE de privilegiile provinciilor %i ale instituiilor localeE de spiritul independent al 5arii nobili5i. $in aceast disput va ie%i 1nving toare pri5a tendin . Gn ti5p ce "nglia p %ea 1n secolul al 23444-leaE pe dru5ul 5oderniz riiE condus de o 5onarhie li5itat de puterea +arla5entului %i a autorit ilor localeE =rana va oferi un 5odel diferit de dezvoltareE cel al 5onarhiei absolutiste %i al centraliz rii ad5inistrative. 98 Do$ni# )!i L!%oCi, #) AIII-)&# (9>95-9><;08 Ri,H&)i&! ;a 5oartea lui Benric al 43-leaE tronul va fi ocupat de fiul 5inor al acestuiaE ;udovic al 2444-lea &1'1/-1')#*E care va do5ni pHn 1n anul 1'2) fie sub regena reginei-5a5 E <aria de <ediciE fie tutelat de diver%i favorii. Este o perioad 1n care regatul va fi tulburat de a5biiile 1naltei nobili5iE dornic de a ocupa poziii cHt 5ai i5portante 1n statE de intrigile de la Curte ale partidului catolicE favorabil unei politici de alian cu 0paniaE ca %i de conflictele cu hughenoiiE nelini%tii de politica adversarilor lor catolici. Gn 1ncercarea de a cal5a ne5ulu5irileE regina-5a5 va convocaE 1n anul 1'1)E "dunarea 0t rilor :eneraleE organis5 reprezentativ for5at din reprezentanii celor trei ordine6 ClerulE Nobili5ea %i 0tarea a !reia &aceasta din ur5 fiind constituit din ansa5blul neprivilegiailor*. 0pre deosebire de practica parla5entar din "ngliaE 1n =rana aceasta va fi ulti5a convocare a 0t rilor :eneraleE pHn la Revoluia =rancez din 19(.. $e altfelE %i activitatea "dun rii din anul 1'1) va fi paralizat E datorit rivalit ilor e>istente 1ntre cele trei ordine. 7 schi5bare i5portant 1n politica =ranei survine 1ntre anii 1'2)-1')2E perioad 1n care regele 1i 1ncredineaz guvernarea cardinalului RichelieuE un 5inistru dotat cu 5ari calit i personaleE ani5at de a5biia de a-%i servi cu fidelitate suveranul %i statul. +e plan internE el va ur5 ri s sl beasc partidul hughenotE dar %i puterea 5arilor senioriE 1n scopul consolid rii autorit ii centrale. +e plan e>ternE cardinalul va pro5ova interesele strategice ale =raneiE acionHnd 15potriva Babsburgilor. Richelieu va fi confruntat 5ai 1nt1i cu intrigile %i co5ploturile 1naltei nobili5iE 1n care se aflau i5plicai prini de sHnge regalE regina-5a5 E fratele regelui %i chiar reginaE "na de "ustria. Regele 1l va susine 1ns pe cardinalE iar o serie de opozani din rHndurile aristocraiei vor fi e>ecutai. AlteriorE 1n anii 1'29-1'2(E izbucne%te o revolt a protestanilor din fort reaa ;a Rochelle &spriLinii de "nglia*E care va fi 1nfrHnt de trupele regale. <ulu5indu-se s distrug fora politic %i 5ilitar a hughenoilorE Richelieu nu va abroga 1ns prevederile Edictului de la NantesE 5eninHnd tolerana religioas la adresa protestanilorE fapt care va provoca ne5ulu5irile partidului catolic. Richelieu acioneaz 1ns cu aceea%i fer5itate %i 15potriva catolicilorE reu%indE 1n 1'#/E s anihileze influena partidului catolic de la Curte. Cardinalul ducea aceast politic deoarece era convins c interesele superioare ale regatului pretindeau concentrarea tuturor eforturilor 1n lupta 15potriva Casei de "ustriaE iar considerentele religioase trebuiau s p leasc 1n faa raiunii de 0tat. $up 1'#/E el se va dedica luptei diplo5atice %i 5ilitare 15potriva <adridului %i a 3ieneiE 1n cursul R zboiului de !reizeci de "ni. Gn acest scopE Richelieu pro5oveaz o politic fiscal e>tre5 de 15pov r toareE care va provoca
21

nu5eroase revolteE atHt ale nobili5ii afectate 1n privilegiile eiE cHt %i ale r ni5ii %i or %enilor. R scoalele populaiei de condiie u5il E 1ndreptate 15potriva i5pozitelor percepute de statE erau e>tre5 de periculoaseE deoareceE aproape 1ntotdeaunaE ele erau instru5entalizateE de faptE de c tre 5arii senioriE de burghezie sau de nobili5ea de rob E categorii ne5ulu5ite de pierderea privilegiilor lor 1n faa autorit ii 5onarhice. 48 2!C&rn#r&# )!i M#*#rin (9><;-9>>908 Fron%&)& $up 5oartea lui Richelieu &1')2* %i a lui ;udovic al 2444-lea &1')#*E aceea%i politic va fi continuat de un alt 5inistru talentatE cardinalul <azarinE care se va confruntaE evidentE cu acela%i gen de proble5e. "scensiunea lui la putereE 1ntre anii 1')#-1''1E fusese posibil 1n condiiile 1n care noul regeE ;udovic al 243-lea &1')#-191-*E era 5inorE iar regena era deinut de regina5a5 E "na de "ustriaE al c rei favorit era <azarin. Costisitoarele r zboaie e>terne provocauE 1n per5anen E deficite bugetareE respectiv cheltuieli 5ai 5ari decHt veniturile regatului. +entru a face fa acestei situaiiE <azarin %i aparatul s u fiscal recurgeau la 5iLloace e>tre5 de i5populareE cu5 ar fi 15pru5uturile forateE cre%terea i5pozitelor e>istente sau crearea altora noi. "ceast situaie dificil a finanelor rii se va 5enineE practicE pHn la Revoluia =rancez %i va fi agravat de faptul c siste5ul fiscalE 5o%tenire a Evului <ediuE r 5Hnea e>tre5 de inadecvatE 1n pofida 5 surilor 5odernizatoareE care ur5 reau unifor5izarea sarcinilor %i cre%terea randa5entului i5pozitelor. Anele provincii sau categorii de contribuabili erau i5pozate prea 5ult 1n raport cu capacitatea lor de plat E ceea ce le sec tuia resurseleE alteleE di5potriv E pl teau prea puinE datorit privilegiilor pe care le deineau. :ravitatea proble5ei venea din faptul c siste5ul fiscal era strHns legat de siste5ul socialE de privilegiile de care se bucurau diferitele categorii socialeE or schi5barea siste5ului fiscal ar fi recla5at %i refor5area celui socialE ceea ce regalitatea nu voia %iE probabilE nici nu putea s fac . Gntre anii 1')(-1'-#E resenti5entele generale fa de guvernarea lui <azarin vor provoca o serie de revolteE nu5ite =ronde. +e parcursul lorE ne5ulu5irile claselor populare vor fi e>ploatate atHt de seniorii ne5ulu5ii de tutela pe care le-o i5punea 5onarhiaE cHt %i de nobili5ea de rob E care pretindea un rol politic 5ai i5portant 1n stat. +ri5a =rond &nu5it =ronda +arla5entului* s-a desf %urat 1ntre anii 1')(-1').. Gn =rana acestei perioadeE denu5irea de parla5ent nu se referea la o adunare reprezentativ E cu5 era cea din "nglia &instituia francez corespunz toare +arla5entului englez fiind "dunarea 0t rilor :enerale*. Gn =rana epociiE denu5irea de parla5ente se aplica unor organis5e ad5inistrative %i LudiciareE e>istente la nivel provincial %i central %i alc tuite din 1nali 5agistraiE oficiali care alc tuiau o veritabil nobili5e de funcii &sau de rob *. +rovenii din rHndurile burghezieiE ace%ti 5agistrai deveniser treptat o nou categorie privilegiat E 1n condiiile 1n care ei 1%i cu5p rau sluLbeleE le puteau vinde sau l sa 5o%tenire. Cel 5ai i5portant +arla5ent era cel din +arisE care va iniia revolta din 1')(E 1n dorina de a li5ita absolutis5ul 5onarhic %i de a plasa regalitatea sub controlul respectivilor 5agistrai privilegiai. " doua revolt E nu5it =ronda +rinilor &1'-/-1'-#*E 1i va reuni 1ndeosebi pe 5arii seniori ridicai 15potriva autorit ii regaleE care vor provoca 1n regat o anarhie a5intind de ti5purile 5edievale. Gn unele 5o5enteE =ronda parla5entar %i cea a prinilor vor aciona 15preun E secondate de suportul popular al unor categorii r ne%ti sau urbaneE de%i 1ntre respectivele 5i%c ri nu e>ista nici o afinitateE 1n afara ne5ulu5irii co5une fa de guvernarea lui <azarin. Gn cele din ur5 E cardinalul va reu%i s lini%teasc aceste 5i%c ri violenteE deoarece atHt nobili5ea de sHngeE cHt %i 5agistraii +arla5entului din +aris se dovediser total incapabili s guverneze. Gn ti5pul reaciei absolutiste care va ur5aE <azarin se va baza tot 5ai 5ult pe funcionarii puterii centraleE si5pli e>ecutani ai ordinelor regaleE supraveghind atent nobili5ea %i celelalte corpuri privilegiateE categorii care suntE din ce 1n ce 5ai 5ultE 1ndep rtate de la e>ercitarea puterii politice 1n stat. ;8 Po)i i,# in &rn' # )!i L!%oCi, #) AIV-)&# Gn anul 1''1E la 5oartea lui <azarinE tHn rul rege ;udovic al 243-lea prelua personal guvernareaE dispensHndu-seE pHn la sfHr%itul do5niei saleE de serviciile vreunui pri5-5inistru. Regele va des vHr%i opera de centralizare ad5inistrativ %i de consolidare a 5onarhiei absolutisteE iniiat de predecesorii s i. 7rgolios %i p truns de i5portana 5isiunii saleE adept convins al
22

5onarhiei de drept divinE ;udovic al 243-lea a r 5as 1n istoria epocii sale ca un si5bol al 5odelului absolutist de guvernareE pe care 1l va duce la un randa5ent 5a>i5. $oar voina regelui trebuia s fie izvorul 1ntregii legislaiiE al Lustiiei %i al ad5inistraiei. Curtea regal reprezenta acu5 centrul unic %i prestigios al puterii. +entru a o ad postiE ;udovic al 243-lea a construit i5ensa re%edin de la 3ersaillesE lHng +arisE o capodoper a artei ti5pului s u. <area nobili5e 1%i va p r si do5eniile %i casteleleE fiind atras la 3ersaillesE unde i se distribuie pensii %i favoruriE precu5 %i funcii legate de protocolul Curii. "cest proces va avea ca rezultat anihilarea puterii %i a potenialului sediios al aristocraiei de sHngeE care se transfor5 E treptatE 1ntr-o clas de curteni docili. +rincipalul instru5ent al autorit ii regale era ad5inistraia. ;a nivel 1naltE regele este 1nconLurat de o serie de colaboratori talentai %i devotaiE cu5 sunt ColbertE ;ouvois sau +ontchartrainE speciali%ti recrutai din rHndurile nobili5ii de rob E dar care 1%i datoreaz 1ntreaga carier voinei 5onarhului. $e%i decizia 1i aparineE 1n 5od e>clusivE suveranuluiE el are la dispoziie o serie de consiliiE pe care le prezideaz E care au rolul de a furniza %i de a prelucra infor5aiile necesareE analizHnd proble5ele din do5eniul lor de co5peten %i for5ulHndE apoiE propuneri de rezolvare a acestora. "%a este Gnaltul ConsiliuE for5at din <ini%tri de 0tatE care dezbate 5arile chestiuni ale guvern riiC a%a esteE apoiE Consiliul +rivatE organis5 ad5inistrativ care grupeaz 0ecretarii de 0tatE titulari ai unor departa5enteE asistai de consilieri %i funcionariE specializai 1n finaneE 1n ad5inistraie sau 1n Lustiie. "cu5 se creeaz %i funcia de Controlor :eneral al =inanelorE al c rei dein tor diriLeaz 1ntreaga activitate econo5ic . ;a nivel localE o i5portan deosebit o au intendenii regali. 4niialE ace%tia erau tri5i%i te5porari ai regelui 1n teritoriuE cu 5isiunea de a supraveghea felul 1n care 1%i 1ndeplinesc atribuiile instituiile provincialeE controlate pHn atunci de nobili5ea local E de sHnge sau de rob . Gn ti5pul lui ;udovic al 243-leaE intendenii vor deveni funcionari per5aneniE dotai cu puteri i5enseE avHnd 1n subordine 1ntreaga ad5inistraie a unei provincii. Ei sunt specializai pe proble5e de LustiieE de poliie %i de finane. "bsolutis5ul se consolideaz %i prin alte 5 suri6 guvernatorii provinciilorE nu5ii dintre 5arii senioriE sunt adu%i acu5 la CurteC +arla5entele %i celelalte instituii localeE do5inate de nobili5ea de rob E sunt lipsite de orice influen de natur politic C ora%ele 1%i pierd dreptul de a-%i alege 5agistraiiE care sunt nu5iiE de regul E de c tre rege. 7biectivul principal al acestei ad5inistraii esteE %i acu5E asigurarea uria%elor venituri necesare pentru susinerea ca5paniilor 5ilitareE pentru 1ntreinerea Curii %i pentru construirea palatului de la 3ersailles. Gn pri5a parte a do5niei lui ;udovic al 243-leaE ColbertE controlorul general al finanelorE va reu%i s realizeze o anu5it redresare financiar E echilibrHnd veniturile %i cheltuielile. El introduceE pentru pri5a dat E o contabilitate a acestoraE adic o schi de bugetE di5inuHnd unele cheltuieli inutile %i 5 rind randa5entul i5pozitelor. +e plan econo5icE Colbert pro5oveaz 5ercantilis5ulE o politic bazat pe ideea c bog ia unui stat este dat de capacitatea sa de a dobHndi cHt 5ai 5ult nu5erarE aur %i argint. +entru aceastaE trebuie i5portat cHt 5ai puin %i e>portat cHt 5ai 5ultE obiectiv care se poate realiza nu5ai prin inter5ediul unei intervenii puternice a statului 1n econo5ie. Gn consecin E pe de o parteE Colbert va introduce tarife va5ale ridicateE 5enite s 15piedice i5portul produselor engleze sau olandeze. +e de alt parteE pentru a sti5ula e>porturile %i a satisface cererea intern E va 1ncuraLa producia autohton E 1nfiinHnd 5anufacturi ale statului sau acordHnd privilegii i5portante &scutiri de i5poziteE 5onopoluri de fabricaie* celor particulare. $ezvoltarea puternic a flotei co5erciale %i de r zboi va servi acelora%i obiective. Cu toate aceste realiz riE obinute 1ndeosebi 1n anii de 1nceputE do5nia lui ;udovic al 243lea a reprezentat un e%ec pe plan econo5ic %i 5ai ales financiar. +e de o parteE r zboaiele e>terneE care nu se 5ai ter5in spre sfHr%itul do5nieiE vor sec tui co5plet resursele rii. +e de alt parteE 1ncerc rile de refor5are a siste5ului fiscalE prin introducerea unor i5pozite 5ai unifor5eE care s fie pl tite de toi franceziiE se vor lovi de rezistena categoriilor privilegiate. !a>ele vor r 5Hne repartizate e>tre5 de inegalE ceea ce conducea atHt la ineficiena acestoraE cHt %i la ne5ulu5iri 1n rHndurile categoriilor suprai5puse. Gn aceste condiiiE regele nu va reu%i s fac fa situaiei decHt prin 5 suri i5populare sau riscanteE cu5 erau i5pozitele e>traordinareE 15pru5uturile forateE vHnzarea de funciiE deprecierea
2#

5onedei sau crearea unei datorii a statuluiE garantat prin i5pozit rile viitoare. ;a 5oartea regeluiE deficitele acu5ulate aduseser statul 1n pragul fali5entului. $ificult ile interne 5anifestate spre sfHr%itul do5niei au fost agravate %i de proble5ele religioase ale regatuluiE 1n condiiile 1n care suveranul absolutist pro5ova cu intransigen interesele catolicis5ului. +e de o parteE el va co5bate Lansenis5ulE un curent din sHnul Fisericii catolice care 1%i propunea refor5area acesteiaE prin 1ntoarcerea la spiritul religios auster de la 1nceputurile cre%tinis5ului. +e de alt parteE regele va spriLini galicanis5ulE un alt curent catolicE care ap ra specificul Fisericii franceze 1n faa preteniilor de supre5aie ale +apei. Cele 5ai 5ari proble5e le va ridica 1ns politica sa 1ndreptat 15potriva hughenoilor &care nu5 rau apro>i5ativ 1E- 5ilioane de sufleteE la o populaie total de 1( 5ilioane*. Ea va cul5ina 1n anul 1'(-E cHnd Edictul de la Nantes va fi revocat. +rin aceast 5 sur E practicarea cultului protestant eraE 1n faptE interzis . Consecina i5ediat a fost e5igrarea 1n 5as a peste 2//./// de hughenoiE care pleac 1ndeosebi 1n rile protestanteE 7landaE FrandenburgE "ngliaE dar %i 1n "5erica. E>odul lor va aduce 5ari daune societ ii %i econo5iei francezeE deoarece e>ilaii reprezentau o elit e>tre5 de valoroas E for5at din co5ercianiE bancheriE intelectuali sau 5ilitari. +e de alt parteE =rana r 5Hne divizat din punct de vedere religiosE deoarece cultul protestant rezist E sub diferite for5e subteraneE 1ndeosebi 1n 0udul riiE unde 1%i avea baza tradiional . Gntre anii 19/2-19/-E izbucnea aici chiar o puternic revolt religioas popular E R scoala C 5 %arilorE care evidenia e%ecul politicii confesionale intolerante a lui ;udovic al 243-lea. <8 Po)i i,# &K &rn' # )!i L!%oCi, #) AIV-)&# $e-a lungul 1ntregii sale do5niiE atenia regelui va fi concentrat 1n cea 5ai 5are 5 sur asupra politicii e>terneE a diplo5aiei %i a r zboaielor. Feneficiind de resursele sale econo5ice %i u5aneE ca %i de capacitatea statului absolutist de a le pune 1n valoareE =rana va deveniE 1n acest r sti5pE principalul actor pe scena politicii europene. Ea deine iniiativa principalelor aciuni din sfera relaiilor internaionaleE ceea ce i-a conferit un 5are prestigiu. Gntr-o pri5 etap E 1ntre 1''11'()E se poate vorbi chiar despre o hege5onie a =ranei pe continentE chiar dac anii ur5 tori vor evidenia e%ecul acestor a5biii franceze. "ciunile diplo5atice %i r zboaiele purtate de ;udovic al 243-lea nu au fost c l uzite de e>istena unor obiective de politic e>tern bine definite ale =ranei. Chiar dac unii istorici au 1ncercat s descifreze ase5enea planuriE ur5 rite cu consecven E cu5 ar fi atingerea frontierelor strategice naturale sau obinerea Coroanei spanioleE se pare c ei s-au 1n%elat. <otivaiile regelui aparineauE 5ai curHndE unor 5entalit i 5edievale. El este 1ncredinat c =rana trebuie s fie pri5ul regat al cre%tin t ii %i c datoria sa de suveran era aceea de a luptaE pe orice cale %i 1n orice situaieE pentru sporirea puterii acestuia. $orina de glorie va fiE a%adarE principalul sti5ulent al aciunilor saleE care s-au desf %urat oarecu5 la 1ntH5plareE deter5inate de conLunctura schi5b toare a eveni5entelor. Regele era servit de o ar5at per5anent E al c rei efectiv va cre%te de la 2/./// de oa5eni la 1nceputul do5nieiE la aproape )//.///E 1n final. Aria%ele proble5e legate de recrutareaE 1ntreinerea %i dotarea acesteia vor fi rezolvate de 5inistrul ;e !ellier %i de fiul acestuiaE ;ouvois. An 5are specialist 1n fortificaii %i 1n asedii se va dovedi generalul 3auban. ;udovic al 243-lea a purtat patru r zboaie 5ai i5portanteE care l-au pus 1n conflictE 1ntr-un 5o5ent sau 1n altulE cu toate 5arile puteri europene. "cestor confrunt ri 5ilitare de proporiiE 1ntrerupte de ar5istiii sau de tratate de paceE li se vor ad uga e>pediiile de 5ai 5ic 1nse5n tateE ane>iunile pe ti5p de pace sau 5inuioasele preg tiri diplo5atice ale viitoarelor conflicte. R zboiul de $evoluie &1''9-1''(* va fi pornit de =rana 15potriva 0paniei. ;a 5oartea regelui spaniol =ilip al 43-leaE ;udovic va solicita o parte din 5o%tenirea acestuiaE invocHnd ca prete>t a%a-nu5itul drept de devoluieE care ar fi avantaLat-o pe <aria !erezaE regina =ranei. 7 ca5panie u%oar E condus de !urenne %i prinul de CondIE se soldeaz cu ocuparea unor fort ree 1n =landraE precu5 %i a provinciei =ranche-Co5tIE 1n Est. "lar5at 1ns de cre%terea puterii francezeE 7landa for5eaz o alian a puterilor 5ariti5eE al turi de "nglia %i de 0uediaE ceea ce va constrHnge =rana s pun cap t r zboiului %i s 1ncheie pacea de la "i>-la-Chapelle &1''(*. =rana restituie 0paniei provincia burgund E p strHnd 1ns cuceririle efectuate 1n ? rile de @osE respectiv o serie de ora%e fortificateE care 1i proteLeaz 5ai bine frontiera nordic .
2)

;udovic al 243-lea nu se va 15p ca 1ns cu faptul c 7landa reu%ise s 1i deLoace planurileE a%a c E ti5p de patru aniE va preg ti 5inuios un r zboi decisiv 15potriva acesteia. Conflictul era i5pulsionat %i de 5inistrul ColbertE care dorea s aplice o lovitur puterii econo5ice a +rovinciilor Anite. +entru a izola cHt 5ai co5plet 7landaE =rana va se5na tratate cu "nglia lui Carol al 44-leaE ca %i cu tradiionala sa aliat E 0uediaE se va asigura de neutralitatea 15p ratului %i a prinilor ger5aniE va ocupa ducatul ;oreneiE un teritoriu al 45periuluiE cu valoare strategic pentru viitorul r zboi. Gn aceste condiiiE era de a%teptat ca r zboiul cu 7landa &care va dura 1ntre anii 1'92-1'9.* s aduc =ranei o victorie u%oar . 7 ca5panie i5petuoas E pornit de francezi de pe teritoriul aliailor lor ger5ani din RenaniaE va fi oprit 1ns in4eLtremis de c tre olandeziE prin deschiderea digurilor %i inundarea propriului teritoriu. AlteriorE 1n anul 1'9#E sub conducerea stathouder-ului ,ilhel5 al 444-lea de 7raniaE olandezii reu%esc s ridice 15potriva =ranei o redutabil coaliieE for5at din regele 0panieiE 15p ratul ro5ano-ger5an %i ducele ;orenei. Gn 1'9)E sub presiunea opiniei publice anglicaneE regele englezE Carol al 44-leaE 1ncheia %i el o pace separat cu 7landa. Gn aceast situaieE =rana este cea care aLunge 1n situaia de a se vedea izolat %i de a rezista pe 5ai 5ulte fronturiE la fel ca 1n R zboiul de !reizeci de "ni. Cu toate acesteaE ea face fa cu succes spaniolilorE 1n EstE unde ocup din nou =ranche-Co5tIE %i 1n NordE unde 3auban cucere%te noi poziii 1n ? rile de @osC 1n "lsaciaE !urenne 1i co5bate pe i5periali. +acea de la NiL5egenE din 1'9.E 1ncheiat de =rana cu 7landaE 0pania %i 45periulE se dovede%te e>tre5 de favorabil pentru ;udovic al 243-leaE care devine un veritabil arbitru al Europei. Cu toate c 7landa nu pierde ni5icE obinHnd chiar avantaLe co5erciale pe sea5a =raneiE 1n schi5bE 0pania va ceda din plin. =rana obine 1n 5od definitiv =ranche-Co5tIE rotunLindu-%iE totodat E frontiera din NordE 1n =landra %i 1n "rtois. Gn Nord-EstE la frontiera cu 45periulE de%i ;orena este restituit ducelui s uE =rana obine un drept de trecere spre "lsacia. $up 1ncheierea p ciiE care p rea s aduc E 1n sfHr%itE lini%tea 1n regiuneE =rana va pro5ova 1ns E 1n perioada 1'(/-1'()E a%a-nu5ita politic a reuniunilorE adic ane>area 1n plin pace a unor teritorii de la frontiera sa discontinu cu 45periul Ro5ano-:er5an. An ase5enea e>e5plu va fi cel al ora%ului liber i5perial 0trassburg &denu5it ast ziE 1n francez E 0trasbourg*. Gn faa acestor agresiuniE 15p ratul %i o serie de prini ger5ani for5eaz E 1n anul 1'('E ;iga de la "ugsburgE o coaliie 5enit s stopeze preteniile franceze 1n direcia 45periului. ;igii i se al tur 0pania %i 0uediaE iar din 1'(. "nglia %i 7landaE ulti5ele reunite acu5 sub conducerea lui ,ilhel5 de 7rania. Gntre anii 1'((-1'.9E =rana va purta un r zboi istovitor &nu5it R zboiul ;igii de la "ugsburg sau R zboiul de Nou "ni* 15potriva acestei redutabile coaliiiE care grupa aproape 1ntregul continentE adic 0paniaE "ustriaE 5aLoritatea prinilor ge5aniE "ngliaE 7landa %i $ucatul de 0avoia. Gn cursul s uE =rana va devasta cu5plit +alatinatul RenanE pe care 1l revendicaE 1l va spriLini pe 4acob al 44-lea s debarce 1n 4rlanda pentru a-%i rec p ta tronulE va lupta pe 5are 15potriva flotei anglo-olandezeE 1l va 1nvinge pe ,ilhel5 al 444-lea 1n ? rile de @osE va ocupa ;orenaE ;u>e5burgul %i nu5eroase ora%e i5periale din "lsaciaE precu5 %i provincia CataloniaE 1n 0pania. Gn 1'.9 1ns E epuizaiE co5batanii 1ncheie pacea de la RJs8icKE care evideniaz reculul =ranei. Efortul uria% al lui ;udovic al 243-lea se dovede%te a fi zadarnicE deoarece el trebuie s abandoneze aproape toate cuceririleE cu e>cepia 0trasbourguluiE revenind practic la frontierele din 1'9.. Gn plusE =rana 1l recunoa%te pe ,ilhel5 de 7rania ca rege al "nglieiE angaLHndu-se s nu 1i 5ai spriLine pe pretendenii 0tuari. Gntre anii 19/2-191# se desf %oar al patrulea 5are conflict iniiat de =rana6 R zboiul de 0uccesiune la tronul 0paniei. Gn anul 19//E la 5oartea regelui spaniol Carol al 44-leaE atHt 15p ratul ;eopold 4E cHt %i ;udovic al 243-lea puteau e5ite pretenii Lustificate 1n vederea 5o%tenirii integrale a i5periului cHr5uit de la <adridE 1n ti5p ce interesele echilibrului europeanE 1ndeosebi cele ale "ngliei %i 7landeiE recla5au o 15p rire a i5enselor posesiuni spaniole. !esta5entul ulti5ului Babsburg spaniol 1l dese5na 1ns ca ur5a% pe nepotul regelui francezE =ilip de "nLouE care ur5a s preia 1ntreaga 5o%tenireE cu condiia de a renuna la drepturile sale asupra Coroanei franceze. $ecizia lui ;udovic al 243-lea de a accepta acest testa5entE 1n dorina de vedea Coroanele 0paniei %i =ranei reunite sub st pHnirea FourbonilorE va provocaE din
2-

nouE un r zboi 15potriva 5aLorit ii 5arilor puteri. "ngliaE 7landa %i 15p ratul nu accept candidatura ducelui de "nLouE considerHnd c echilibrul european ar fi fost definitiv co5pro5is 1n aceast eventualitate. $e partea =ranei se va g si acu5 0paniaE care 1l accept pe noul regeE sub nu5ele de =ilip al 3-leaE precu5 %i Favaria %i 0avoia. R zboiulE 1n cursul c ruia generalii francezi se vor confrunta cu adversari e>tre5 de talentaiE cu5 erau englezul @ohn ChurchillE duce de <arlboroughE sau prinul Eugeniu de 0avoiaE co5andantul trupelor austrieceE va fi cel 5ai greu %i costisitorE aducHnd =rana la un pas de dezastru. $oar victoria de ulti5 or obinut de 5are%alul 3illars la $enainE 1n anul 1912E va reu%i s salveze situaiaE 1ntr-un 5od nesperatE %i s per5it =ranei 1ncheierea unei p ci onorabile. =8 E!ro"# %!"' r# # &)& %& "#,& %in #nii 9G9;-9G9< !ratatele de pace se5nate 1n anii 191#-191)E la Atrecht %i la RastadtE consacrau o configuraie cu totul nou a relaiilor internaionaleE bazat pe ideea de echilibru. 0uccesiunea spaniol era regle5entat prin recunoa%terea ca rege a lui =ilip al 3-leaE cu condiia renun rii sale la drepturile asupra Coroanei franceze. Gn schi5bul acestei recunoa%teriE pentru ca echilibrul european s fie p stratE 5onarhia spaniol ur5a s fie dez5e5brat . =ilip al 3-lea nu p stra decHt 0pania &cu e>cepia insulei <enorca %i a :ibraltaruluiE atribuite "ngliei*E precu5 %i coloniile a5ericane. Coroana spaniol pierdea toate posesiunile sale italieneE precu5 %i ? rile de @os. <arele cH%tig tor al r zboiuluiE 15p ratul Carol al 34-leaE pri5ea 5aLoritatea st pHnirilor spaniole cedateE respectiv Regatul NeapoleluiE 0ardinia %i <ilanoE precu5 %i ? rile de @osE teritorii care trecE astfelE sub st pHnirea Babsburgilor austrieci. 0icilia revenea 0avoieiE care o va schi5baE din anul 192/E cu 0ardinia. =ranaE care ceda "ngliei o serie de teritorii 1n "5erica de Nord &!erraNovaE golful Budson*E p stra 1ns cea 5ai 5are parte a frontierelor din 1'9. %i 1'.9. Gn ceea ce prive%te "ngliaE 1n afara coloniilor %i a punctelor strategice dobHnditeE ea obinea i5portante concesii co5erciale din partea =ranei %i a 0panieiE afir5Hndu-seE de acu5 1nainteE nu doar ca o putere 5ariti5 E ci %i ca unul dintre arbitrii politicii europene. Celelalte dou puteri 5ariti5eE 7landa %i 0uediaE se vedeau 15pinse treptat 1ntr-un rol secundarE 1n ti5p ce se afir5 noi puteri continentaleE ai c ror suverani pri5esc acu5 titlul de rege6 ducele 0avoieiE care obine titlul de rege al 0iciliei &ulteriorE din 192/E al 0ardiniei*E %i 5ai ales electorul de FrandenburgE care devine rege al +rusieiE 1n anul 19/1. E%ecul a5biiilor e>terne ale lui ;udovic al 243-lea a per5is evidenierea unei noi for5ule a relaiilor internaionaleE potrivit c reia nici una dintre 5arile puteri ale 5o5entuluiE =ranaE "nglia sau Babsburgii austrieciE nu 5ai putea pretinde hege5onia asupra afacerilor europene. +e viitorE nici o cre%tere a puterii vreuneia dintre ele nu va 5ai fi acceptat decHt cu preul acord rii unor co5pensaii corespunz toare celorlali parteneriE 1n scopul 5eninerii echilibrului. Gn 191-E la 5oartea Regelui-0oareE =rana 5onarhiei absolutiste nu 5ai era arbitrul continentuluiE ci doar una dintre co5ponentele de baz ale arhitecturii acestuia.

2'

Europa

L&,/i# nr8 < editeranean i Provinciile <nite n secolul al XVII-lea

98 S"#ni# Gn anul 1-.(E la 5oartea regelui =ilip al 44-leaE 0pania era pri5a putere a lu5iiE deinHnd 1ntreaga +eninsul 4beric &inclusiv +ortugalia*E 1ntinderi uria%e pe continentul a5ericanE cea 5ai 5are parte a +eninsulei 4taliceE precu5 %i teritoriile 5o%tenirii sale burgundeE respectiv partea de 0ud a ? rilor de @os %i provincia =ranche-Co5tIE din Estul =ranei. Ea beneficiaE totodat E de cea 5ai puternic flot %i ar5at de uscat &infanteria spaniol va r 5Hne ne1nvins pHn 1n anul 1')#*. 0pania avea %i avantaLul unit ii politiceE deoarece singura surs a puterii 1n i5periul s u era conducerea absolutist e>ercitat de la <adridE ca %i pe cel al o5ogenit ii sale confesionale. Gn ti5p ce 1ntreaga Europ era 5 cinat de conflicte religioaseE catolicis5ul do5ina netulburat +eninsula 4beric E precu5 %i restul posesiunilor spanioleE susinut de politica intransigent a statului %i a tribunalului ecleziastic al 4nchiziiei. +e plan spiritualE perioada anilor 1-#/-1')/ este cunoscut drept 0ecolul de "ur al culturii spanioleE 1n care s-au afir5at scriitori precu5 Cervantes sau pictori de talia lui El :reco %i 3elWzTuez. +e parcursul secolului al 2344-leaE sub conducerea ulti5ilor trei suverani din Casa de Babsburg &=ilip al 444-leaE =ilip al 43-lea %i Carol al 44-lea*E puterea spaniol se va degrada continuu. GncepHnd cu anii 1')/E 0pania 1%i va pierdeE 1n 5od definitivE 1ntHietatea politic deinut pHn atunci 1n EuropaE iar societatea %i econo5ia sa vor intra 1ntr-o criz profund . Cauzele acestei involuii sunt 5ultiple. +e plan ideologic %i 5entalE 5onarhia spaniol era afectat de persistena tradiiilor 5edievaleE de controlul strict e>ercitat asupra societ ii de c tre 0tat %i Fiseric E un control care va 1n bu%i tendinele de progres %i de adaptare. +ersecutarea ereticilorE a evreilor %i 5ai ales a 5usul5anilor recent %i insuficient convertii &a%a-nu5iii moriscos*E 1n nu5ele credinei catolice %i al 5eninerii purit ii de sHnge a vechilor locuitoriE va da o lovitur puternic p turilor sociale 5iLlociiE burghezeE cu spirit 1ntreprinz tor. = r aportul acestor categoriiE 5enite s furnizeze cadrele necesare ad5inistraiei %i econo5ieiE dezvoltarea unui stat 5odern europeanE din secolul al 2344-leaE era de neconceput. Gn al doilea rHndE 0pania suferea de pe ur5a lipsei sale de unitate real E pe care politica absolutist nu va reu%i s o suplineasc . +rovinciile perifericeE cu5 erau regatele "ragonuluiE CatalonieiE 3alenciei sau +ortugalieiE se bucurau de autono5ia lor tradiional %i de i5portante privilegii fiscale. Gn 5o5entul 1n care ad5inistraia central E confruntat cu cheltuielile prileLuite de R zboiul de !reizeci de "niE va 1ncerca s transfere povara i5pozitelor de pe u5erii Castiliei pe cei ai provinciilor privilegiateE rezultatele vor fi cu totul nesatisf c toare. Gn unele cazuriE provinciile se vor r scula 15potriva <adridului &cazul Cataloniei sau al +ortugaliei*E 1n alte cazuriE circuitele lor econo5ice tradiionale vor fi dereglateE iar randa5entul general al i5pozitelor nu va putea fi 15bun t it. 0pania cunoa%teE 1n secolul al 2344-leaE %i un recul de5ograficE populaia peninsulei sc zHnd de la nou la opt 5ilioane de locuitori. =eno5enul se datoreaz unor cauze cu5 ar fi e5igrarea pe continentul a5ericanE ponderea 5are a celibatului ecleziasticE e>pulzarea 1n "frica de Nord a 29-./// de moriscosE 1n anii 1'/.-1'11E epide5ia devastatoare de ciu5 din anul 1'#/. +e plan econo5icE transfor5area p 5Hnturilor arabile 1n p %uniE sub presiunea corporaiilor privilegiate ale cresc torilor de oi &nu5ite Desta*E va duce la un deficit al produciei cerealiereE care va trebui suplinit prin i5porturi. Gn acela%i ti5pE producia 5anufacturier decadeE ceea ce va conduce la o cre%tere general a i5porturilor %i o sc dere 5ult sub nivelul acestora a e>porturilorE adic la o balan co5ercial deficitar . Gn aceste condiiiE spore%te rolul negustorilor str iniE olandeziE francezi %i engleziE care ruineaz co5erul spaniol. +rincipala cauz a declinului 0paniei din secolul al 2344-lea a constatE 1n 5od parado>alE 1n efectul negativ pe care l-a produsE 1n cele din ur5 E uria%ul aflu> de 5etal preiosE aur %i argintE provenit din "5erica. $ac 1n secolul precedent aceste bog ii asiguraser 1nflorirea regatuluiE pe ter5en lung ele vor conduce la o dec dere general a econo5ieiE deoarece spaniolii vor fi 5otivai
29

tot 5ai 5ult s cu5pere din e>terior ceea ce nu vor 5ai produce acas . Cu toate 1ncerc rile autorit ilor de a pune stavil acestui feno5enE 0pania va realizaE 1n practic E e>act opusul politicii 5ercantiliste pro5ovate 1n =rana de c tre Colbert. Gn acest felE prin inter5ediul schi5burilor co5erciale neechivalente ale 0panieiE bog iile "5ericii se vor scurge 1n restul EuropeiE contribuind la progresul altor zoneE cu5 ar fi +rovinciile AniteE "nglia sau =ranaE 1n ti5p ce +eninsula 4beric va continua s s r ceasc . Rezultatele politicii interne %i e>terne a 0panieiE 1n secolul al 2344-leaE reflect 1n 5od fidel decadena structurilor sale sociale %i econo5ice. $o5nia lui =ilip al 444-lea &1-.(-1'21* nu s-a evideniat decHt prin e>pulzarea 5usul5anilor recent convertiiE ca %i prin lipsa de autoritate a guvern rii. Ar5a%ul s uE =ilip al 43-lea &1'21-1''-*E va 1ncredina guvernareaE 1n pri5ii ani ai do5niei saleE ducelui de 7livaresE un o5 de stat capabilE care va opri pentru dou decenii declinul spaniolE acionHnd 1n dou direcii. +e de o parteE el se i5plic puternic 1n R zboiul de !reizeci de "niE avHnd a5biia de a reuni 1ntreaga Europ sub egida Babsburgilor catolici. +e de alt parteE 1ncearc s transfor5e Regatul 0paniei 1ntr-o 5onarhie centralizat E dup e>e5plul francezE lovind 1n privilegiile tradiionale ale provinciilor. Cu toate aceste eforturi st ruitoareE politica lui 7livares va e%ua 1n cele din ur5 E 1ndeosebi datorit faptului c el nu a beneficiat de spriLinul unei elite de tehnicieniE de genul nobili5ii de rob din =rana. GncepHnd cu R zboiul de !reizeci de "niE fiecare conflict 5ilitar care va antrena 5onarhia spaniol 1i va aduce acesteia noi pierderi teritoriale. Gn 1')/E +ortugalia se desprinde din uniunea personal cu Coroana spaniol E <adridul pierzHnd astfel %i uria%ul i5periu colonial lusitan. Gn 1')(E 0pania recunoa%te independena +rovinciilor Anite &procla5at de acestea 1nc din anul 1-(1*. Gn 1'-.E spaniolii cedeaz =ranei provinciile RousillonE din Nordul +irineilorE %i "rtoisE 1n ? rile de @osE iar 1n anul 1'9.E 1ntinsa regiune =ranche-Co5tI. +entru a frHna aceast degringolad E ulti5ul rege din dinastia de BabsburgE Carol al 44-lea &1''--19//*E lipsit fiind de ur5a%iE va 1ncerca s evite partaLul 5onarhiei prin inter5ediul testa5entului s uE care l sa 1ntreaga 5o%tenire nepotului regelui =raneiE ducele de "nLou. Gn anii 191#-191)E 1n ur5a R zboiului de 0uccesiune la tronul 0paniei D conflict provocat de neacceptarea acestui testa5ent de c tre 15p ratul ro5ano-ger5anE spriLinit de "nglia %i 7landa DE dez5e5brarea 5onarhiei spaniole se des vHr%eaE prin pierderea ? rilor de @os %i a tuturor posesiunilor italiene. Gn veacul ur5 torE sub conducerea noii dinastii de FourbonE 0pania va trebui s se li5iteze la p strarea i5periului s u colonial din "5erica %i la 1ncercarea de a recupera cHteva din poziiile pierdute 1n 4talia de 0ud. 48 Por !.#)i# Cel lalt stat ibericE +ortugaliaE ur5eaz %i elE 1n linii 5ariE traiectoria decadent a 0paniei. Gn secolele 23-234E portughezii creaser un vast i5periu colonial %i 5ariti5E bazat pe controlul c ii de acces spre 4ndia %i China care 1nconLura "fricaE precu5 %i pe posesiunea Fraziliei. Gndeosebi co5erul cu 5irodenii aduse din "sia asigurase prosperitatea regatului lusitan. GncepHnd cu a doua Lu5 tate a secolului al 234-leaE +ortugalia decade 1ns ca putere 5ariti5 E iar 1ntre anii 1-(/ %i 1')/E suveranii spanioli vor deine %i Coroana portughez . 4niialE ei vor 5enine caracterul distinct al regatuluiE ad5inistraia %i legislaia acestuia. Cu toate acesteaE portughezii vor avea de suferit din cauza do5inaiei spaniole. Gn ti5pul nesfHr%itelor r zboaie dintre 0pania %i +rovinciile AniteE olandezii reu%esc s 1%i 1nsu%easc o bun parte din coloniile portughezeE atHt 1n "sia de 0ud-EstE cHt %i 1n Frazilia. 4ar 1n 5o5entul 1n care politica de centralizare a lui 7livares va a5enina autono5ia %i 5ai ales privilegiile fiscale ale regatului lusitanE rezultatul va fi revolta izbucnit 1n anul 1')/E 1n ur5a c reia nobili5ea portughez 1l procla5 ca rege pe @oXo al 43-lea de FraganMaE un descendent al vechii dinastii autohtone. 0pania nu va recunoa%te independena +ortugaliei decHt 1n anul 1''-E dup un conflict de 2de aniE 1n cursul c ruia portughezii se vor alia cu toi adversarii <adriduluiE fie ei olandeziE francezi sau englezi. +olitica portughez de dubl alian E cu =rana %i cu "ngliaE 5enit s o proteLeze 1n faa a5enin rii spanioleE va fi ur5at pHn 1n ti5pul R zboiului de 0uccesiune la tronul 0panieiE cHnd aliana franco-spaniol va restructura conte>tul strategic al ;isabonei. Gn anul 19/#E +ortugalia se5na un tratat co5ercial prin care pieele sale continentale %i braziliene se deschideau 1n faa produselor 5anufacturate engleze. $e acu5 1nainteE regatul lusitan se va orienta 1n 5od fer5 spre
2(

;ondraE intrHnd 1ntr-o 1ndelungat relaie de cvasi-dependen econo5ic %i politic 1n raport cu <area Fritanie. ;8 S # &)& i #)i&n& +eninsula 4talic decade %i ea 1n secolul al 2344-lea. $in punct de vedere politicE 0pania st pHne%te $ucatul de <ilanoE 1n NordE Regatul Neapolelui %i cel al 0icilieiE 1n 0udE teritorii guvernate 1n 5anier absolutist E prin inter5ediul viceregilor nu5ii de la <adrid. Gn secolul al 234-leaE aceste posesiuni bogate deineau o pondere aproape egal cu cea a +eninsulei 4berice 1n cadrul 5onarhiei spaniole. $e aici proveneau o bun parte a veniturilor tezaurului spaniolE ca %i a soldailor recrutai 1n ar5at . Gn veacul ur5 tor 1ns E sec tuirea acestor resurseE e>ploatate 1n 5od e>cesivE a contribuit %i ea la dec derea general a puterii 0paniei. Gn plusE 1n anii 1')9 %i 1'9) izbucnesc %i revolte antispanioleE la Napoli %i 1n 0iciliaE cauzate de nivelul ridicat al fiscalit ii. Gn anul 191)E dup R zboiul de 0uccesiune la tronul 0panieiE $ucatul de <ilano %i Regatul Neapolelui vor intra sub st pHnirea "ustrieiE iar 0iciliaE pentru scurt ti5pE sub cea a ducilor de 0avoia. Nici statele independente din peninsul nu cunosc o evoluie 5ai bun . Republica :enova %i <arele $ucat al !oscaneiE datorit faptului c sunt strHns legate de politica <adriduluiE au %i ele de suferit din cauza declinului spaniolE situaie resi5it 1ndeosebi de c tre bancherii genovezi. 0tatele FisericiiE din centrul 4talieiE st pHnite de +ap E stagneaz E iar de acu5 1nainte suveranii pontifi nu vor 5ai e>ercita decHt o influen redus asupra politicii internaionale. 0avoia %i 3eneia r 5Hn singurele state italiene independente care se re5arc E 1ntr-o oarecare 5 sur E pe e%ichierul european. $ucatul de 0avoiaE al c rui nucleu 1l for5a regiunea istoric +ie5ontE din Nord-3estul 4talieiE cu capitala la !orinoE st pHnea teritorii situate pe a5bele versante ale "lpilorE avHnd atHt populaie francofon E cHt %i italofon . $atorit acestei poziiiE 0avoia va pendula 5ereu 1ntre =rana %i 0paniaE 1ncercHnd s pro5oveze o politic proprieE care prefigureaz ti5id evoluia ei spectaculoas din veacul al 242-lea. 0ub do5nia lui 3ictor-"5edeo al 44-lea &1'9--19#2*E 1n ur5a R zboiului de 0uccesiune la tronul 0panieiE ducii 0avoiei pri5esc titlul regalE 15preun cu st pHnirea 0iciliei. Gn anul 192/E ei vor schi5ba 0icilia &cedat "ustriei* cu 0ardiniaE r 5HnHnd de acu5 1nainte cu titulatura de regi ai 0ardinieiE 1n fruntea unui stat care se va afir5a tot 5ai 5ult ca o putere de rangul al doilea pe scena european . Republica veneian r 5Hne %i ea 1n afara sferei de influen a 0panieiE 1ncercHnd s duc o politic independent . "cest lucru nu 1i va reu%i 1ns decHt 1ntr-o 5ic 5 sur E datorit dec derii flotei sale co5erciale. Ea face fa tot 5ai greu conflictului s u secular cu 45periul 7to5anE cu care se lupt pentru st pHnirea < rii "driatice sau a insulei CretaE fiind nevoit s caute aliana "ustriei 1n aceast disput . 3eneia va fi profund afectat de concurena puterilor atlanticeE de 5utarea 5arilor rute co5ercialeE din Fazinul <editeraneiE 1n cel al 7ceanului "tlantic. Chiar %i industriile 5anufacturiere veneieneE e>tre5 de apreciate 1n veacurile anterioareE nu 5ai fac fa co5petiiei cu rile occidentale. ?es turile veneiene sunt 1ndep rtate de pe pia de cele 5ult 5ai ieftine produse 1n "nglia sau 1n 7landaE iar produsele sale de lu> sufer concurena 5anufacturilor franceze. E>e5plul veneian arat faptul c dec derea 4taliei nu se e>plic doar prin 5otive politiceE ci printr-o criz structural 5ai profund . 4talia sufer puternice reculuri de5ograficeE populaia stagnHnd pe parcursului secolului al 2344-lea 1n Lurul cifrei de 1# 5ilioane de locuitori. Epide5ia de ciu5 din anul 1'#/ a devastat 1ndeosebi ora%ele din Nordul prosper al 4talieiE 1ntreaga regiune fiind devansat de acu5 1nainteE sub raportul dezvolt rii econo5ice %i al civilizaieiE de zonele Nord-3estice ale continentului. <8 'ri)& %& Jo7 7"#nio)& Di ProCin,ii)& Uni & !ransferul centrului de greutate al Europei de pe coastele <editeranei pe cele ale < rii NorduluiE feno5en petrecut 1n secolele 234-2344E este ilustrat cel 5ai bine de e>e5plul ? rilor de @osE care vor aLungeE la 5iLlocul veacului al 2344-leaE cea 5ai dezvoltat zon a lu5iiE sub raportul procesului de 5odernizareE 1n plan econo5ic sau intelectual. ? rile de @os aveau 1n spate o 1ndelungat tradiie de dezvoltare or %eneasc E de prosperitate econo5ic %i de autono5ie politic E inaugurat 1nc din Evul <ediu. "Lunse 1n secolul al 234-lea sub st pHnirea 0panieiE cele 19 provincii care for5au ansa5blul ? rilor de @os se vor ridica 15potriva acestei do5inaii 1n anul 1-92. Oapte provincii nordice &1ntre care se nu5 rau 7landaE YeelandaE =riziaE Atrecht*E 5aLoritar protestante din punct de vedere confesionalE 1%i vor procla5a
2.

independenaE 1n anul 1-(1E for5Hnd Republica +rovinciilor Anite. Ea cuprindea apro>i5ativ teritoriul de ast zi al 7landei. $at fiind faptul c 7landa era cea 5ai i5portant co5ponent a celor %apte +rovincii AniteE cu ti5pulE aceast denu5ire se va e>tinde asupra 1ntregii republici. Conflictul dintre 0pania %i +rovinciile Anite va continuaE cu inter5iteneE pHn 1n anul 1')(E cHnd <adridul le va recunoa%te acestora calitatea de stat suveran. 0pre deosebire de provinciile nordiceE protestante %i independenteE cele zece provincii din 0udul ? rilor de @osE situate 1n zona Felgiei %i a =ranei nordice de ast ziE se vor 5enine catolice din punct de vedere religiosE 1n ti5p ce sub aspect politic r 5Hn sub autoritatea regilor 0panieiE pHn 1n anul 191#. +rovinciile aflate la frontiera de 0udE respectiv =landra %i "rtoisE vor aLungeE 1n secolul al 2344-leaE sub st pHnirea Coroanei franceze. +e parcursul acestui veacE ? rile de @os spaniole vor 15p rt %i decadena 5etropoleiE 1n condiiile 1n care toate 5arile r zboaie ale epocii se desf %oar pe teritoriul lorE supus devast rii. Gn plusE 5arile lor centre co5erciale %i 5e%te%ug re%tiE cu5 erau ora%ele :and sau Fru>ellesE sunt sufocate de concurena +rovinciilor AniteE care le ruineaz . +ortul "nversE de e>e5pluE care fusese capitala co5ercial %i financiar a Europei 1n secolul al 234-leaE este 1nchis acu5 de blocada olandez E cedHnd ora%ului "5sterda5 locul pe care 1l ocupase 1nainte. Gn ur5a + cii de la AtrechtE din 191#E ? rile de @os 5eridionale trec sub st pHnirea "ustrieiE care se va 5enine pHn la sfHr%itul secolului al 23444-lea. ;a fel ca %i zona 4talieiE ele nu deineauE pe scena internaional E decHt rolul unei 5onede de schi5bE destinat 5eninerii echilibrului european. +rovinciile AniteE 1n schi5bE se vor afir5a ca una dintre 5arile puteri ale Europei secolului al 2344-lea. ;a 5iLlocul veaculuiE ele deineauE totodat E supre5aia 5ilitar %i co5ercial pe toate 5 rile lu5ii. +rintre cauzele care e>plic acest veritabil 5iracol olandezE 1nf ptuit de o populaie care nu atingea nici dou 5ilioane de locuitoriE se nu5 r 5odernizarea econo5ic E financiar %i co5ercial E gradul 1nalt de urbanizareE tolerana religioas %i libertatea de gHndire. Econo5ia olandez 1nsu5aE 5ai 1ntHiE o agricultur e>tre5 de eficient E bazat pe desecarea 5la%tinilor %i a 5 rilor interioare. FrHnzeturile olandeze sau heringii pescuii 1n <area Nordului erau produse la fel de renu5ite precu5 cele ie%ite din 5anufacturile de es turi sau de faian ori din atelierele de %lefuit dia5ante. 4ndustria olandez prelucraE de ase5eneaE 5ateriile pri5e colonialeE cu5 ar fi zah rul adus din Frazilia sau tutunul. 3eniturile provenite din e>ploatarea coloniilor proprii erau sporite de uria%ul co5er 5ariti5 de tranzit practicat de olandezi pHn la 5iLlocul secolului al 2344-leaE activitate susinut E la rHndul eiE de %antierele navale din 5arile porturiE "5sterda5 %i Rotterda5. "5sterda5ul eraE 1n acela%i ti5pE cel 5ai 5are centru bancar al lu5iiE care atr gea capitaluri uria%e %i furniza creditul necesar activit ilor co5ercialeE precu5 %i sediul principalei Furse de < rfuriE unde erau cotate %i puteau fi negociate zilnic toate bunurile co5erciale. 7ra%ele olandeze nu erau cu ni5ic 5ai preLos nici 1n ceea ce prive%te dezvoltarea artistic %i cultural . "bsena cenzurii favoriza creativitatea intelectual E funcionarea tipografiilor sau apariia publicaiilor periodice. 7rganizarea politic a republicii avea la baz o reea descentralizat de instituii localeE peste care se suprapuneau organele federale. 7ra%ele se bucurau de o autono5ie foarte larg E iar fiecare provincie avea ca organis5 legislativ o "dunare de 0t riE care reunea delegai ai ora%elorE ai nobili5ii %i uneori chiar ai ranilor. "dun rile 0t rilor +rovinciale dese5nau cHte un funcionar &nu5it pensionarE deoarece era pl tit de 0t ri*E aflat 1n fruntea ad5inistraiei fiec rei provincii. !ot 0t rile locale erau cele care nu5eau stathouder-ulE co5andantul 5ilitar al provinciei. $easupra acestor instituii locale se aflau cele centrale. $elegai tri5i%i de fiecare provincie for5au "dunarea 0t rilor :eneraleE care se 1ntrunea la BagaE 1n provincia 7landa. $at fiind faptul c aceasta era provincia cea 5ai i5portant E cu ti5pulE pensionarul 7landei va deveni unul dintre principalii conduc tori ai republiciiE pri5ind denu5irea de 5are pensionar %i e>ercitHndE printre atribuiile saleE conducerea politicii e>terne a +rovinciilor Anite. Gn 5od analogE stathouder-ul provinciilor 7landa %i Yeelanda va prelua funcia de co5andant 5ilitar al forelor terestre %i navale ale 1ntregii republiciE aLungHndE 1n acest felE cel 5ai i5portant personaL al statului. Gn 5od tradiionalE funcia de stathouder al 7landei %i Yeelandei era ocupat e>clusiv de 5e5brii fa5iliei
#/

de 7rania-NassauE ceea ce va face ca ace%tia s aspire 5ereu %i la calitatea de conduc tori ereditari ai +rovinciilor Anite. $ualitatea e>istent la nivelul instituiilor centrale se va reflecta 1ntr-o disput intern E care va fr 5Hnta 1ntreaga via politic olandez din secolul al 2344-lea. $e o parte se situau republicaniiE partidul burgheziei bogate din 5arile ora%e 5ariti5eE grupai 1n Lurul 5arelui pensionar. Ei susineau descentralizarea %i autono5ia local E adic o for5ul de organizare politic adecvat intereselor co5ercianilor %i 5e%te%ugarilor din ora%eE iar pe plan e>tern pro5ovau o atitudine 5oderat E favorabil p cii. $e cealalt parte se situau orangi%tiiE susin torii unei politici de centralizare riguroas E e>ercitat 1n Lurul puterii 5ilitare a stathouder-ilor din Casa de 7rania. Gn e>teriorE ei au fost 1ntotdeauna partizanii r zboaielorE purtate nu doar 15potriva 0panieiE ci %i a "ngliei sau =ranei. 0ub raport socialE orangi%tii se bazau pe spriLinul nobili5ii %i al r ni5iiE reprezentHnd provinciile ruraleE 5ai s raceE ca %i pe populaia de rHnd a ora%elor. ;a fel ca 1n "nglia 0tuarilorE acest antagonis5 politic era suprapus peste unul confesionalE care va furniza 5otivaia principal a participanilor la conflictE 1n confor5itate cu 5entalitatea preponderent religioas a vre5ii. <aLoritatea locuitorilor +rovinciilor Anite erau protestani calviniE dar ei erau 15p rii 1n curentele rivale ale ar5inienilor %i go5arienilor. Cei dintHiE adepi ai teologului "r5iniusE profesor la Aniversitatea din ;eJdaE negau doctrina predestin riiE constituind 1n acest fel o ra5ur 5ai 5oderat a calvinis5uluiE te5perat de raionalis5. "dversarii ar5inienilorE inspirai de ideile teologului :o5arE susineau doctrina predestin rii %i pro5ovau un calvinis5 intransigentE care se ase5 na cu austeritatea sever a puritanilor englezi. +e plan politicE ar5inienii sunt reprezentai de elita 5arilor ora%eE de burghezia avut a republicanilor din Lurul 5arelui pensionarE 1n ti5p ce go5arienii se identific E 1n 5od si5ilarE cu partizanii Casei de 7rania. "ngaLa5entele e>terne ale celor curente politice se e>plic 5ult 5ai bine 1n lu5ina orient rii lor confesionale. Gn ti5p ce go5arieniiE ani5ai de un zel religios aproape fanaticE doresc ap rarea intereselor protestante peste tot 1n EuropaE 15potriva 0panieiE a =ranei lui ;udovic al 243-lea sau a 0tuarilor pro-catoliciE ar5inienii nu au nici o 5otivaie ideologic pentru a susine r zboiulE ceea ce 1i deter5in pe adversarii lor s 1i 1nvinuiasc de la%itate %i de pactizare cu puterile catolice. Evoluia acestui conflict politico-religios a fost una sinuoas . Gn anul 1'1.E stathouder-ul <auriciu de 7rania-Nassau reu%ea s obin conda5narea la 5oarte a 5arelui pensionarE acuzat de ar5inianis5E ceea ce va duce la consolidarea poziiilor go5arienilor %i la o sporire a atribuiilor stathouder-ilor. $ar dup 5oartea stathouder-ului ,ilhel5 al 44-lea de 7raniaE 1n 1'-/E 1n condiiile 1n care ur5a%ul s u era 5inorE republicanii r 5Hn st pHni pe situaieE l sHnd vacant funcia de stathouder. "utono5ia local se consolideaz E iar provincia 7landaE condus de co5ercianii %i bancherii din 5arile ora%eE preia hege5onia 1n cadrul +rovinciilor Anite. Gn ti5pul 5arelui pensionar @an de ,itt &1'-#-1'92*E republica aLungea la apogeul prosperit ii %i puterii sale. Gn anul 1'92 1ns E 1n condiiile invad rii rii de c tre trupele lui ;udovic al 243-leaE @an de ,itt se vede constrHns s per5it reluarea atribuiilor de stathouder de c tre tHn rul ,ilhel5 al 444lea de 7rania &1'92-19/2*. <arele pensionarE considerat vinovat pentru dezastrul 5ilitar 1n care aLunsese araE este asasinat 1n cursul unei revolte populareE 1n ti5p ce ,ilhel5 al 444-lea preia 1n 5od fer5 puterea. $atorit 5arilor sale calit i politice %i 5ilitareE noul stathouder va fi 1n 5 sur s redreseze situaia %i s fac fa cu succes r zboiului cu =rana. +restigiul i5ens pe care i l-a adus aceast victorie per5ite revenirea la putere a orangi%tilorE iar funcia de stathouder este declarat ereditar 1n fa5ilia de 7rania. $ar dup anul 1'(.E cHnd ,ilhel5 al 444-lea devine %i rege al "nglieiE acesta va negliLa tot 5ai 5ult interesele +rovinciilor AniteE fiind preocupat doar de r zboiul pe care 1l poart 15potriva 5arelui ina5ic catolicE ;udovic al 243-lea. Conducerea efectiv a republicii r 5Hnea astfel 1n sea5a 5arelui pensionar BeinsiusE iar dup 5oartea lui ,ilhel5E 1n anul 19/2E "dunarea 0t rilor va refuza 1nc o dat s dese5neze un nou stathouder. Cu toate acesteaE 5arele pensionar va izbuti s 1i concilieze pe republicani %i orangi%tiE controlHnd astfel cu succes situaia politic intern . Gn secolul al 23444-lea 1ns E concurena econo5ic britanic va provoca un declin intern lentE dar ine>orabilE al +rovinciilor Anite. $isputa politic dintre partizanii stathouder-ilor %i cei ai
#1

oligarhiei burgheze va continua s se 5anifesteE dar f r a aduce vreo 5odificare notabil a regi5ului pHn 1n anii Revoluiei =ranceze. 0teaua +rovinciilor Anite apunea 1ns %i pe plan e>ternE 1n pri5ul rHnd datorit epuiz rii pe care o provocaser r zboaiele aproape ne1ntrerupte din secolul al 2344-leaE care cul5inaser cu conflictul de succesiune la tronul 0paniei. $o5inaia 5ariti5 a 7landei ia sfHr%it o dat cu acest 5o5entE cedHnd 1ntHietatea 1n faa celei engleze. Cu ocazia + cii de la AtrechtE republica ap rea deLa ca o putere de rangul al doileaE la re5orca politicii <arii Fritanii. AlteriorE cel de-al patrulea r zboi anglo-olandezE dintre anii 19(/-19()E d dea lovitura de graie forei navale a +rovinciilor AniteE care dispar definitiv din rHndul 5arilor puteri europene. Centrul de greutate al circuitelor econo5ice continentale %i al hege5oniei 5ariti5e 5ondiale r 5Hnea 1ns 1n aceea%i zon a coastei atlanticeE deplasHndu-se doar cHteva sute de Kilo5etriE de la "5sterda5 la ;ondra.

#2

Mo%!)!) nr8 4: Europa n secolul al XVIII-lea


O+i&, iC&: 1nelegerea procesului de afir5are a regi5ului parla5entar britanic cunoa%terea eveni5entelor politice interne din principalele state europene evaluarea ideologiei %i practicii despotis5ului lu5inat 1nelegerea cauzelor decadenei poloneze %i oto5ane cunoa%terea procesului de afir5are a Rusiei C!Cin &-,H&i&: regi5 politic parla5entarE cabinetE guvernare personal E ilu5inis5E absolutis5 lu5inatE proble5ele financiare ale =raneiE refor5e ilu5inisteE e5anciparea iobagilorE republic nobiliar Con/in! !ri: "nglia 1n secolul al 23444-lea &1'(.-1(1-*6 geneza regi5ului politic parla5entar =rana 1n secolul al 23444-lea &191--19(.* <onarhia Babsburgic %i statele ger5ane 1ntre anii 1')(-19./. "bsolutis5ul lu5inat +eninsula 4talic E statele iberice %i nordice 1n secolul al 23444-lea. <icii despoi lu5inai +oloniaE Rusia %i 45periul 7to5an 1n secolele 2344-23444 Bi+)io.r#-i&: +ierre ChaunuE /i)ili+a(ia Europei Mn =ecolul LuminilorE 4-44E Fuc.E <eridianeE 1.(' ,alter 7ppenhei5E Europa 6i despo(ii lumina(iE Fuc.E ";;E 1..( RenI +o5eauE LEurope des Lumires. /osmopolitisme et unitN europNenne au XVIII e sicleE +arisE 0tocKE 1.'' +aul BazardE Ondirea european, Mn secolul al XVIII4leaE Fuc.E AniversE 1.(1 <ichele 3ovelle &coord.*E 0mul LuminilorE 4a%iE +oliro5E 2/// :eorge <. !revelJanE Istoria ilustrat, a -n.lieiE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.9 ,alter 7ppenhei5E Habsbur.ii 6i Hohen+ollernii. !7!?4!7"1E Fuc.E ";;E 1.. Erich YRllnerE Istoria -ustrieiE vol. 4-44E Fuc.E Ed. Enciclopedic E 1..9 @ean FIrengerE Istoria Imperiului Habsbur.ilor. !@7?4!5!"E Fuc.E !eoraE 2/// :eoffreJ BosKingE 'usia. Eopor 6i imperiu !##@4!5!7E 4a%iE +oliro5E 2//1 <artJn RadJE Barii, 'usia, Eolonia 6i PcrainaE Fuc.E ";;E 2//2 Robert <antran &coord.*E Istoria Imperiului 0tomanE Fuc.E F4C ";;E 2//1 "ndrina 0tilesE Imperiul 0toman, !2#34!733E Fuc.E ";;E 1..(

##

L&,/i# nr8 = 5n3lia n secolul al XVIII-lea 0%+-.-%-%*1& 3eneza re3imului politic parlamentar
Gn secolul care va ur5a Revoluiei :lorioase din 1'(.E "nglia 1%i va perfeciona continuu regi5ul politicE punHnd bazele celui 5ai 5odern 5odel de organizare a statului din lu5e. Ea cunoa%te un progres si5ilar %i din punct de vedere econo5icE 1n ti5p ce pe plan e>tern se afir5 E treptatE ca pri5a putere 5ariti5 de pe 5apa5ond %i ca unul dintre arbitrii echilibrului continental european. 98 Li)H&)$ #) III-)&# (9>B6-9G540 Di r&.in# An# (9G54-9G9<0 $o5nia regelui ,ilhel5 al 444-lea &1'(.-19/2* a fost 5arcat de r zboaiele cu =rana lui ;udovic al 243-leaE ca %i de conflictul cu partizanii fostei dinastii a 0tuarilor &a%a-nu5iii iacobii*. Cu aLutorul francezilorE iacobiii vor provoca revolte 15potriva suveranului englezE 1n 0coia %i 1n 4rlandaE profitHnd de tendinele autono5iste din 0coiaE ca %i de resenti5entele catolicilor irlandezi fa de nobili5ea protestant englez . ,ilhel5 al 444-lea reu%e%te 1ns s contracareze aceste a5enin riE beneficiind de spriLinul 5aLorit ii forelor politice din "nglia. +e plan internE +arla5entul continu s 1%i e>tind prerogativele 1n faa puterii regaleE tendin favorizat %i de faptul c regele era reinut 5aLoritatea ti5pului pe continentE 1n fruntea ar5atelor sale. Coaliia politic e>istent 1ntre partidele Ghi. %i torFE care efectuase schi5barea de dinastieE se 5ai 5enine o vre5e la putereE dup care regele va prefera s guverneze sf tuit de cabinete cu co5ponen torF. +rincipala proble5 a regi5ului r 5Hnea cea dinastic E 1n condiiile 1n care singura 5o%tenitoare a tronului era sora reginei <ariaE "naE iar 0tuarii 1nl turai 1%i 5enineau 1n continuare preteniile. Chestiunea va fi rezolvat 1n anul 19/1E prin "ctul de 0uccesiune la !ron &-ct of =ettlement*E care 1ndep rta de la 5o%tenirea Coroanei engleze orice pretendent catolic. $up 5oartea "neiE tronul ur5a s fie ocupat de cea 5ai apropiat ra5ur protestant a fa5iliei regaleE respectiv de ur5a%ii prinesei 0ofiaE o nepoat a regelui 4acob 4E c s torit 1n :er5ania cu prinulelector de Banovra. $up 5oartea reginei <aria %i apoiE 1n anul 19/2E a lui ,ilhel5E coroana va reveni cu5natei acestuiaE regina "na &19/2-191)*. "vHnd de f cut fa E 1n continuareE r zboiului din EuropaE regina se va bazaE la guvernareE pe spriLinul oa5enilor politici Ghi.sE deoarece ace%tia susineau cu 5a>i5 energie participarea "ngliei la conflict. $intre eiE cel 5ai influent se va dovedi @ohn ChurchillE duce de <arlboroughE co5andantul trupelor de pe continent. +olitica r zboinic a Ghi.ilor era 5otivat atHt de raiuni politico-ideologice &lupta 15potriva =ranei catoliceE spriLinitoarea fa5iliei 0tuart*E cHt %i econo5ico-financiare. =iind 5ai puternic legai de interesele cercurilor de afaceriE Ghi.ii doreau s obin 5a>i5u5 de avantaLe econo5ice pentru co5erul englezE 1n ti5p ce toriesE 5ari proprietari funciariE erau potrivnici r zboaielorE de pe ur5a c rora i5pozitele cre%teauE afectHnd prosperitatea do5eniilor lor. Gn anul 191/E alegerile parla5entare d deau cH%tig de cauz grup rii torFE condus de lordul FolingbroKeE preferat acu5 %i de regin . Noul cabinet torF va gr bi 1ncheierea + cii de la AtrechtE din 191#. Cea 5ai i5portant realizare din ti5pul do5niei reginei "na va fi "ctul de Aniune cu 0coiaE adoptat 1n anul 19/9E prin care uniunea personal dintre regatele "ngliei %i 0coieiE e>istent din anul 1'/#E era 1nlocuit cu o uniune politic E deplin . 0tatul pri5e%te o nou denu5ire oficial E aceea de Regatul Anit al <arii Fritanii. +arla5entul de la Edinburgh era desfiinatE iar 0coia va fi reprezentat 1n +arla5entul de la ;ondra de un nu5 r de 1' lorzi %i )- de deputai ai Co5unelor. Este adev ratE particularis5ul scoian va d inui %i de acu5 1nainteE deoarece provincia 1%i p stra pe 5ai departe Fiserica sa proprieE presbiterian E ca %i legislaia %i organizarea sa Luridic distinct . 48 In7 #!r#r&# %in#7 i&i %& H#noCr# Gn anul 191)E la 5oartea reginei "naE partizanii 0tuarilor vor organiza un nou co5plot iacobitE spriLinit de unii oa5eni politici toriesE 1ntre care chiar lordul FolingbroKe. Gn bu%irea acestei aciuni evidenia 1ns e%ecul preteniilor iacobite. Confor5 "ctului de 0uccesiune la !ronE
#)

+arla5entul 1l procla5a ca rege al <arii Fritanii pe electorul de BanovraE care va do5ni sub nu5ele de :eorge 4E 1ntre anii 191)-1929. +Hn 1n ziua de ast ziE tronul britanic a r 5as ocupatE 1n 5od netulburatE de descendenii acestei fa5ilii. Gn condiiile 1n care liderii tories 1%i 5ai 5eninE o vre5eE si5patia fa de fosta dinastieE co5pro5iHndu-se total 1n co5plotul din 191)E gruparea Ghi. devine favorita regelui %i preia 1n 5od fer5 putereaE pe care o va deine cHteva decenii de acu5 1nainte. "legerile pentru Ca5era Co5unelor vor fi cH%tigate de deputaii Ghi.s pHn 1n anul 19'/E iar guvernarea se va afla 1n 5Hinile unor 5ini%tri Ghi.sE cu5 au fost lordul 0tanhope &1919-1921* %i 5ai ales Robert ,alpole &192119)2*. +opularitatea dinastiei hanovriene se datoraE 1n pri5ul rHndE faptului c 5aLoritatea opiniei publice britanice era ostil absolutis5ului politic %i catolicis5uluiE care se identificau cu nu5ele 0tuarilor. Jhi.iiE aflai la putereE erauE 1n 5od tradiionalE partizanii di5inu rii prerogativelor regale 1n faa +arla5entuluiE iar aceast tendin specific lor va fi e>tre5 de avantaLat de conLunctura politic e>istent . Regele :eorge 4E preocupat 5ai ales de soarta principatului s u hanovrianE se va dezinteresa aproape total de politica intern britanic E l sat pe 5Hna Consiliului de CabinetE un organis5 care grupa principalii 5ini%tri. Gn ti5p ce ;udovic al 243-leaE de e>e5pluE conducea personal %edinele 5ini%trilor s iE suveranul britanic nici nu participa la acesteaE din si5plul 5otiv c nu cuno%tea aproape deloc li5ba englez . Nici succesorul s uE :eorge al 44-lea &1929-19'/*E n scut %i educat tot 1n BanovraE de%i se va aco5oda ceva 5ai bine cu regatul s u insularE nu se va a5esteca 5ai 5ult decHt tat l s u 1n actul guvern rii. ;8 2&n&*# r&.i$!)!i "#r)#$&n #rN %&*Co) #r&# &,ono$i,' "ceste 15preLur riE oarecu5 1ntH5pl toareE au f cut ca puterea regelui s fie tot 5ai 5ult li5itat E atHt de cea a +arla5entuluiE cHt %i de cea a 5ini%trilor. ;ipsa de interes fa de guvernare a pri5ilor regi din dinastia de Banovra a constituitE astfelE un factor e>tre5 de i5portant pentru geneza regi5ului politic parla5entar britanic. !otu%iE rolul acestei 1ntH5pl ri nu trebuie absolutizatE dac ne gHndi5 la faptul c "nglia avea deLa 1n spate o tradiie 1ndelungat de ap rare a drepturilor societ ii 1n faa prerogativelor Coroanei. !otodat E e>periena politic dobHndit i-a per5is s conciliezeE 1n 5od pa%nicE aceast tendin de li5itare a puterii regale cu cea de conservare a principiului dinastic %i a prestigiului autorit ii 5onarhiceE ele5ente tot atHt de i5portante pentru 5eninerea stabilit ii statului %i a p cii sociale. 7 caracteristic a siste5ului politic britanic este aceea c instituiile sale se vor transfor5a %i refor5a 1n 5od lentE progresivE 1n funcie de rezultatele %i 1nv 5intele e>perienei. $e acu5 1nainteE r sturn rile bru%teE revoluionareE vor fi categoric respinse de societatea englez . GncepHnd cu guvernarea lui Robert ,alpoleE regulile de funcionare ale regi5ului parla5entar se vor 1ncet eni 1n 5od treptatE 1ntr-un proces care va dura pHn la 5iLlocul secolului ur5 tor. +uterea efectiv nu va 5ai fi e>ercitat de c tre regeE ci de c tre a%a-nu5itul CabinetE care reunea principalii 5ini%tri %i de5nitariE responsabili ai unor departa5ente. Gn absena regeluiE se va 1ncet eni practica prezid rii acestui consiliu de c tre unul dintre 5e5brii s iE careE totodat E reprezenta cabinetul 1n faa regelui. +entru ca acest cabinet s aib autoritatea necesar %i s nu se loveasc de opoziia +arla5entuluiE regele 1l va dese5na ca %ef al s u pe liderul 5aLorit ii din Ca5era Co5unelorE careE la rHndul s uE 1%i alegea colegii. Gn acest felE se n %tea ideea responsabilit ii cabinetului 1n faa +arla5entuluiE precu5 %i obiceiul ca guvernul s se asigure 1ntotdeauna de spriLinul politic al 5aLorit ii deputailor. Cele dou co5ponente ale +arla5entuluiE Ca5era Co5unelor %i Ca5era ;orzilorE erau do5inate de reprezentanii aristocraiei de diferite ranguri. Gn condiiile 1n care prerogativele Coroanei erau li5itate 1n pri5ul rHnd prin inter5ediul acestui parla5entE se poate spune c 5onarhia era nevoit s 15part puterea cu aristocraiaE %i nu cu reprezentanii 1ntregii populaii. ;ibert ile politice caracteristice regi5ului britanic se datorau 1ns E 1n 5od esenialE 15preLur rii c puterea 5onarhiei era li5itat E contHnd prea puin faptul c aceia care o li5itau constituiau o 5inoritate. Gn Europa secolelor 2344-23444E principiul libert ii va fi ap rat 1n pri5ul rHnd de nobili5ea care 1%i proteLa privilegiile 1n faa absolutis5ului regalE %i nu de categoriile sociale inferioareE care erau favorabileE de obiceiE 1nt ririi puterii centrale.
#-

Rolul 5aLor pe care l-a Lucat aristocraia 1n 5odelarea noului regi5 este evideniat %i de faptul c aceast categorie social controla 1ntreaga ad5inistraie local E bucurHndu-se de respect %i de autoritate la nivel provincial. Gn co5itateE nobili5ea de ar &.entrF* e>ercita toate atribuiile poliiene%tiE Ludec tore%ti %i ad5inistrativeE pe care %i le trans5itea ereditarE 1ntr-o total autono5ie 1n raport cu puterea central . Oeful ad5inistraiei locale era 1ntotdeauna 5arele senior al inutului respectivE el nu era nici pl titE nici controlat de autorit ile centrale. Nici Lustiia nu era 15p rit de c tre reprezentanii regaliE 1n funcie de o legislaie codificat la nivel centralE ci tot de instanele localeE care se ghidau 1n sentinele lor dup dreptul co5un &/ommon LaG*E dup cutu5ele %i precedentele specifice acestui siste5 Ludiciar autono5. Gn acest felE "nglia se diferenia radical 1n raport cu 5odelul 5onarhiei ad5inistrativeE absolutist %i centralizat E consacrat de =rana lui ;udovic al 243-lea %i i5itat apoi de c tre despoii lu5inai din secolul al 23444-lea. +uterea central englez nu a fost nevoit s recurg la serviciile unui aparat birocratic centralizat %i datorit faptului c necesit ile fiscale nu au reprezentatE pentru eaE o proble5 atHt de acut ca 1n cazul rilor de pe continent. Gn "ngliaE i5pozitele erau 5ai 5iciE fiind li5itate de votul +arla5entuluiE ceea ce deter5ina statul s 1%i 5ic%oreze cheltuielileE renunHndE de pild E la 1ntreinerea unei ar5ate per5anente sau a unui aparat ad5inistrativ costisitor. Feneficiind de prosperitatea general a societ iiE statul era %i el 5ai bogatE 1ncercHnd s 1%i asigure echilibrul bugetar prin 5iLloace 5ai 5oderne %i 5ai eficiente decHt agravarea fiscalit ii. "%a era cazul 15pru5uturilor de statE care creau datoria public . Nu5erarul aflat 1n posesia particularilor era atras de c tre Fanca "ngliei &instituie creat 1n anul 1'.)*E careE pe baza su5elor depozitateE e5itea hHrtii de valoareE obligaiuni garantate de stat. "cestea erau atractive pentru cu5p r toriE deoarece puteau fi speculateE adic vHndute la un pre 5ai bunE %i erau purt toare de dobHnd . Gn acest felE banii tezaurizai 1n 5od neproductiv de c tre particulari erau atra%i 1n circuitul investiiilorE iar statul dispunea %i el de lichidit ile cu care s -%i acopere cheltuielileE f r a recurge neap rat la i5pozite. $esigurE %i siste5ul datoriei publice 1%i avea proble5ele luiE deoarece statul trebuia s dispun 5ereu de venituri %i lichidit i suficiente pentru onorarea 15pru5uturilor. Gn aceast perioad E dezvoltarea econo5ic de ansa5blu a <arii Fritanii s-a bazat pe revoluia industrial E un proces 1nceput 1n a doua Lu5 tate a secolului al 23444-lea %i continuat 1n pri5ele decenii ale celui ur5 tor. Revoluia industrial a 1nse5natE 1n pri5ul rHndE trecerea de la producia 5anufacturier la industria de fabric E bazat pe folosirea 5a%inilor. $escoperirile tehnice din aceast perioad E cu5 au fost 5a%inile de tors %i de esutE 5a%ina cu aburi %i noile tehnologii siderurgiceE au per5is o cre%tere e>traordinar a productivit ii. +rodusele industriale engleze vor deveni 5ai ieftine %i 5ai buneE cucerind pieele din 1ntreaga lu5e. Revoluia industrial a provocat %i consecine sociale deosebiteE fiind strHns legat de e>plozia de5ografic %i de cre%terea populaiei urbane. <8 Vi#/# "o)i i,' J %& )# Ro+&r L#)"o)& )# Li))i#$ Pi 7&nior +e plan internE lunga guvernare a 5inistrului Robert ,alpole a reprezentat o epoc de prosperitate econo5ic %i de stabilitate politic . "nglia 1%i valorific acu5 5arile avantaLe co5erciale dobHndite 1n ur5a + cii de la AtrechtE prosperHnd de pe ur5a negoului cu propriile colonii sau cu cele ale 0paniei %i +ortugaliei. GncepHnd cu aceast perioad E se contureaz i5aginea unei "nglii absorbite de speculaii financiare %i de afaceriE 1n care nu5ai banul este ele5entul care conteaz . <inistrul Ghi. va beneficia de 1ncrederea deplin a celor doi suverani hanovrieniE iar 1n ceea ce prive%te relaia cu +arla5entul el uzeaz din plin de corupieE cu5p rHnd voturile aleg torilor pentru a-%i asigura 5aLoritatea parla5entar necesar . Cu toate c acest siste5 cinic %i i5oral era criticat aspru de c tre conte5poraniE el va asiguraE 1n 5od eficientE stabilitatea guvern rii. +e plan e>ternE ,alpole pro5oveaz o politic e>tre5 de pa%nic E 1n acord cu 5inistrul regelui francezE cardinalul de =leurJ. ;a 1nceputE aceast atitudine 1i va aduce spriLinul cercurilor de afaceriE deoarece schi5burile co5erciale britanice au de cH%tigat acu5 de pe ur5a p cii europene. Feneficiind de conLunctura econo5ic favorabil E ,alpole reu%e%te s reduc atHt ta>ele va5aleE 1n profitul co5ercianilorE cHt %i i5pozitele pe proprietatea funciar E spre satisfacia nobili5ii de ar . Gnt rirea autorit ii 5agistrailor locali 1i atrage si5patia aceleia%i categorii sociale &.entrFE nobili5ea rural *E un suport care era esenial 1n +arla5ent.
#'

Cu ti5pul 1ns E guvernarea lui ,alpole se va uzaE sub5inat 5ai 1ntHi de criticile unor pa5fletari %i scriitori celebriE cu5 era @onathan 08ift. "ce%tia apreciau c "nglia este o ar do5inat de i5oralitate %i corupieE 1n care valorile religioase %i 5orale au disp rut. "se5enea criticiE poate prea dureE nu reprezentau 1ns decHt reacia fireasc a oric rei societ i tradiionaleE confruntat cu apariia spectaculoas a noilor 5entalit i %i co5porta5enteE specifice burgheziei %i capitalis5ului. "ceste atitudini 5oderne dislocau treptat valorile tradiionale ale nobili5ii %i ale societ ii rurale englezeE dHnd respectiva i5presie de dec dere general a 5oravurilor. Gn cele din ur5 E ,alpole va fi contestat %i pentru politica sa pacifist E fiind acuzat c nu ap r 1n 5od suficient interesele co5erciale englezeE afectate de 1ncerc rile 0paniei de a nu respecta privilegiile econo5ice acordate "ngliei prin !ratatul de la Atrecht. G5potriva lui se for5eaz o coaliie alc tuit atHt din vechii s i adversari toriesE cHt %i dintr-o grupare de politicieni Ghi.sE oa5eni de afaceri ne5ulu5ii de politica e>tern 5oderat a lui ,alpole. "tacHnd 5ereu pe te5a corupiei parla5entare %i a sl biciunii 5anifestate 1n faa 0panieiE aceast nou tendin Ghi.E supranu5it cabala patrioilorE va reu%i s obin de5isia lui ,alpoleE 1n anul 19)2. Gntre anii 19)2-19'/E viaa politic britanic este do5inat 1n continuare de partidul Ghi.E care va adopta 1ns o alt atitudineE diferit de corupia %i de pacifis5ul din era ,alpole. +ro5otorul acestei noi tendine a fost ,illia5 +itt seniorE 5inistru %i %ef al cabinetului 1n 5ai 5ulte guverne din aceast perioad . El va repudia practicile politice corupteE dobHndind o 5are popularitate datorit 5oralit ii pe care a dovedit-o 1n viaa public . +ittE care se ilustrase 1n rHndurile Ghi.ilor patrioiE era adeptul unei politici energice a "ngliei pe plan internaionalE 1n vederea proteL rii intereselor sale co5erciale %i a e>tinderii i5periului colonial. +e de alt parteE el nu este de acord ca "nglia s se angaLeze 1ntr-o intervenie pe continent %i crede c =rana %i 0pania trebuie s fie co5b tute doar pe 5are %i 1n colonii. Gn acest felE +itt va intra 1n dezacord cu regele :eorge al 44-leaE care era preocupat de ap rarea intereselor Banovrei 1n faa puterilor continentale. 7pinia public 1l va susine 1ns pe pri5ul 5inistruE deoarece ideile sale strategice satisf ceauE 1n cea 5ai 5are 5 sur E orgoliul naional al britanicilorE a5biiile %i preLudec ile lor. "ce%tia erau 5Hndri de izolarea lor insular E care 1i predestina do5inaiei 5 rilorE %i erau ostili a5estecului 1n co5plicatele intrigi europeneE pe care le priveau cu dispre. Nici o intervenie 1n aceast direcie nu se LustificaE 1n ochii opiniei publice englezeE decHt dac raportul de fore de pe continent era de natur s pericliteze hege5onia 5ariti5 a "ngliei. "ceste concepii de politic e>tern E 15p rt %ite de ,illia5 +itt %i de conte5poranii s iE vor deveni o constant a istoriei britaniceE pe parcursul ur5 toarelor dou sute de ani. =8 2!C&rn#r&# "&r7on#)' # )!i 2&or.& #) III-)&# Gn anul 19'/E tronul era ocupat de un nou suveranE :eorge al 444-lea &19'/-1(2/*E pri5ul hanovrian n scut 1n "nglia %i integrat pe deplin 5ediului britanic. El va 1ncerca s introduc un curs cu totul nou 1n politica englez . Gn pri5ul rHndE regele 1ntrerupe lunga colaborare dintre dinastie %i partidul Ghi.E partid care se uzase pe parcursul unei Lu5 t i de veac de do5inaie guverna5ental %i parla5entar . :eorge al 444-lea poate s 1ntreprind acu5 aceast schi5bareE deoarece tories abandonaser co5plet vechile lor si5patii iacobiteE devenindE 1ntre ti5pE cei 5ai fideli susin tori ai dinastiei hanovriene. RupHnd tradiia inaugurat sub do5nia antecesorilor s iE noul 5onarh dore%te ca prerogativele regale s fie 1nt riteE iar suveranul s e>ercite 1n 5od efectiv puterea e>ecutiv %i s 1%i aleag 5ini%trii f r a 5ai ine cont 1n 5od strict de opiniile +arla5entului. EvidentE politica sa va beneficia de spriLinul partidului torFE care 15p rt %ea o ase5enea concepie de guvernare. Gn plusE nu e>ista nici un obstacol legal 1n calea politicii pro5ovate de regeE deoareceE nici pHn atunciE controlul +arla5entului asupra cabinetului sau autono5ia guvernului fa de suveran nu se e>ercitaser 1n baza vreunei constituii sau legi scriseE ci doar ca un obicei 1ncet enit sub do5nia pri5ilor doi hanovrieniE validat nu5ai de faptul c 1%i dovedise eficacitatea 1n plan practic. :eorge al 444-lea 1%i inaugureaz politica prin intenia de a pune cap t R zboiului de Oapte "niE 1nceput 1n 19-'E ceea ce va provoca de5isia lui ,illia5 +itt seniorE 1n anul 19'1. Noul %ef al cabinetuluiE lordul FuteE un scoian aparinHnd partidului torFE nu reu%e%te 1ns s se 5enin la putereE datorit ostilit ii opiniei publice. 3a ur5a o perioad de instabilitate guverna5ental E 1n
#9

ti5pul c reia regele 1%i va alege %efii cabinetului dintre liderii diverselor fraciuni parla5entare 5inoritareE 1n condiiile 1n care atHt toriesE dar 5ai ales Ghi.ii sunt e>tre5 de dezbinai %i divizaiE 1n diferite grup ri rivale. $ivizarea politic e>istent se datora %i noii politici pro5ovate de c tre 5onarh. $e faptE regele renun acu5 la practica de a dese5na ca %ef al cabinetului pe liderul 5aLorit ii parla5entareE ca %i la principiul solidarit ii guverna5entaleE care cerea ca 5e5brii cabinetului s aparin aceluia%i partid. 4deea lui era aceea c suveranul 1%i poate nu5i 5ini%trii dup cu5 dore%teE indiferent de spriLinul parla5entar al acestora sau de partidul din care f ceau parte. +e plan parla5entarE politica lui :eorge al 444-lea nu se love%te de o 15potrivire prea puternic E deoarece el reu%e%te s 1%i asigure 5aLoritatea necesar vot rii legilor %i i5pozitelorE reluHnd procedeele practicate de ,alpoleE respectiv cu5p rarea aleg torilor. Gn plusE parla5entarii tories spriLin iniiativele regeluiE iar o parte a deputailor Ghi.s pot fi corupi prin distribuirea de pensii %i favoruri. Noua situaie va dovedi 1ns E 1nc o dat E faptul c li5itarea prerogativelor regale %i libert ile engleze nu se bazau doar pe un si5plu 5ecanis5 abstract de separare a puterilor 1n statE ilustrat de funcionarea for5al a siste5ului parla5entar. =ondul acestui siste5 consta 1n capacitatea %i voina opiniei publice instruite de a aciona pentru ap rarea drepturilor %i libert ilor saleE 1n 5o5entul 1n care ele erau afectate. Este e>act ceea ce s-a 1ntH5plat 1n ti5pul do5niei lui :eorge al 444-leaE cHnd opinia public va protesta 1n 5od energic 15potriva politicii regeluiE punHnd accentul pe consolidarea 5iLloacelor practice care 1i per5iteau e>pri5area ne5ulu5irilor. Gn ace%ti ani se vor na%te sau se vor 1nt ri practici %i instituii cu5 ar fi inviolabilitatea parla5entar E publicitatea dezbaterilor din +arla5entE libertatea preseiE dreptul aleg torilor de a-%i alege nestHnLenii deputaii. An caz celebru va fi cel al ziaristului @ohn ,ilKesE arestat din ordinul lui :eorge al 444-lea pentru pa5fletele sale antiregaleE dar achitat de c tre Ludec torii s iE ales apoi de trei ori deputat al Ca5erei Co5unelorE 1n pofida faptului c 5andatul s u era invalidat de fiecare dat . "gitaia creat 1n Lurul unor ase5enea aciuni %i ca5panii de pres va contribui la dezvoltarea spiritului civic al cet enilor britaniciE baz pe care se putea construiE 5ult 5ai te5einicE edificiul siste5ului politic parla5entar. Gn pofida acestei opoziii publiceE :eorge al 444-lea 1%i va continua politica personal . Gntre anii 199/-19(2E el 1l va che5a 1n fruntea cabinetului pe lordul NorthE un o5 politic torF care 15p rt %ea vederile regelui. +arla5entulE controlat prin corupieE clerul anglican %i nobili5ea de ar spriLin acest guvern 5Hnt de 5Hn forte. 7ponenii guvernului pun bazele curentului politic al radicalilorE care reprezenta o e>tre5 a partidului Ghi.E susinut de intelectuali %i de populaia urban cu vederile cele 5ai liberale. Radicalii se 5anifest prin pres %i prin 1ntruniri publiceE avHnd ca revendic ri principale ap rarea libert ilor publice %i o reprezentare 5ai larg a societ ii 1n +arla5ent. Gn anul 19(2 1ns E cabinetul North se vede silit s de5isionezeE datorit 5arilor e%ecuri 1nregistrate pe plan e>tern. +olitica autoritar a lui :eorge al 444-lea provocase %i o revolt a coloniilor engleze din "5erica de NordE iar pierderea acestora era pus acu5 pe sea5a concepiei de guvernare a suveranului. $e acu5 1nainteE politica de guvernare personal a regelui %i de eludare a controlului parla5entar asupra cabinetului se vedea co5pro5is 1n 5od definitiv. E%ecul suferit 1n "5erica oferise <arii Fritanii o lecie conving toare cu privire la lipsa de eficacitate a respectivului 5odel de guvernare. >8 R&C&nir&# )# .!C&rn#r&# r&"r&*&n # iC' Gntre anii 19(#-1(/1E re1ntorcHndu-se la practicile parla5entareE regele 1l va nu5i 1n fruntea cabinetului pe ,illia5 +itt LuniorE fiul fostului pre5ier Ghi.. Cu toate c %i noul lider 1%i 1ncepuse cariera 1n rHndurile Ghi.ilorE el va deveni conduc torul unei noi orient ri din sHnul torFs5uluiE ai c rei adepi sunt cunoscui sub nu5ele de tinerii tories. $orind 5eninerea stabilit ii sociale %i te5Hndu-se de e>tre5is5ul grup rilor prea liberaleE tinerii tories 1ncearc s contracareze influena radicalis5ului Ghi.E transfor5Hndu-%i propriul partidE care se deschide %i el 1n direcia refor5elor. !inerii tories vor 15binaE de acu5 1nainteE conservatoris5ul %i loialis5ul 5onarhic tradiional cu refor5is5ul %i ap rarea constituionalis5ului parla5entar. Respectiva 5odernizare a doctrinei torF le va asigura acestora 5aLoritatea parla5entar 1n deceniile ur5 toareE 1n situaia 1n
#(

care opinia public nu agrea e>cesele liberalis5uluiE avHnd 1n fa e>e5plul negativ al Revoluiei =ranceze. Gn condiiile 1n careE dup 19((E :eorge al 444-lea va suferi grav de o boal nervoas E noile tendine politice sunt favorizate 1nc o dat de retragerea suveranului din viaa public . +re5ierul preia din nou guvernarea efectiv E sub controlul +arla5entuluiE care poate provoca oricHnd de5isia acestuia. Echilibrul dintre prerogativele Coroanei %i drepturile +arla5entului era din nou restabilitE 1ntr-o for5ul Ludicioas . Gn plusE siste5ul se va consolida datorit personalit ii pri5ului 5inistruE care ur5eaz 5odelul de integritate 5oral profesat 1n viaa public de tat l s u. Feneficiind din plin de avantaLele revoluiei industrialeE practicHnd politici co5erciale liberaleE <area Fritanie cunoa%te o perioad de avHnt econo5ic %i de prosperitate general . $ar 1ntre anii 19.#-1(1-E sub conducerea fer5 a lui ,illia5 +itt Lunior %i a succesorilor s iE ea va fi nevoit s 1%i pun toate resursele 1n serviciul luptei necru toare 15potriva 5arelui adversar al p cii europene %i al intereselor englezeE =rana revoluionar %i napoleonian . Gn ur5 toarele dou sute de aniE 5odelul regi5ului politic de tip liberalE descoperit de englezi 1n veacul al 23444-leaE va fi preluat de c tre aproape toate statele din lu5e.

#.

L&,/i# nr8 > Frana n secolul al XVIII-lea 0%,%*-%,-.1


98 Pro+)&$&)& Fr#n/&i ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&# Gn anul 191-E la 5oartea saE ;udovic al 243-lea l sa =ranei un bilan parado>al. +e de o parteE regatul era una dintre 5arile puteri ale continentuluiE posedHnd cea 5ai nu5eroas %i 5ai eficient ar5at de uscat. +restigiul universal al =ranei era ilustrat de politica sa e>tern E e>tre5 de influent pe continentE ca %i de cultura francez E ad5irat 1n 1ntreaga Europ . Gn secolul al 23444leaE franceza devine li5ba preferat a elitelor europeneE a savanilorE curtenilor %i diplo5ailorE vorbit 1n saloanele de la Ferlin sau de la 0anKt-+etersburg aproape tot atHt de frecvent ca %i 1n cele pariziene. "cade5ia =rancez E gHndirea filosofilor francezi ilu5ini%ti sau Curtea de la 3ersailles reprezentau 5odelele reputate ale Europei vre5iiE preuite %i i5itate pretutindeni. !ot atHt de ad5irat era 1ns %i 5odelul politic al =raneiE bazat pe autoritatea absolut a suveranuluiE pe anihilarea influenei politice a nobili5ii %i pe centralizarea ad5inistrativ a regatuluiE cu aLutorul unei birocraii subordonate 1n 5od strict puterii 5onarhice. Gn ti5p ce unii filosofi franceziE cu5 erau <ontesTuieu sau 3oltaireE criticau absolutis5ul regilor francezi %i se ar tau fascinai de 5odelul politic englezE 5aLoritatea suveranilor refor5atori de pe continentE din +rusiaE "ustriaE RusiaE statele ger5ane sau italieneE se ar tau interesai 1n pri5ul rHnd de e>e5plul francez al unei 5onarhii absolutisteE centralizat %i o5ogenizat sub raport ad5inistrativ. +arado>ul =ranei absolutiste consta 1n faptul c E 1n pofida prestigiului de care se bucuraE eficacitatea statului l sa 5ult de doritE iar regi5ul avea parte de nu5eroase contestaii pe plan internE for5ulate adeseori 1n surdin E dar venite din direcia tuturor co5parti5entelor societ ii. Gn 191-E finanele rii erau sec tuiteE ca ur5are a r zboaielor epuizante purtate de ;udovic al 243-leaE ca %i a incapacit ii statului de a-%i echilibra bugetul prin cre%terea veniturilor fiscale. =iecare an 1nregistra un nou deficit bugetarE ceea ce ducea la cre%terea continu a datoriei publice. $e%i ara era prosper E 1nregistrHnd pe parcursul veacului un progres econo5ic re5arcabilE reflectat %i 1n sporirea populaiei &de la 21 la 2( de 5ilioane de locuitori*E cu toate acesteaE statul era s racE iar p turile cele 5ai largi ale populaiei nu beneficiau nici ele de pe ur5a avantaLelor cre%terii econo5ice. E>plicaia nu putea fi decHt aceea c siste5ul de repartiie a veniturilor era unul cu totul ineficient. El nu reu%ea s acopere nici nevoile statului %i nici pe cele ale 5aLorit ii particularilor. +rincipalele canale de risipire a avuiei realizate constau 1n6 privilegiile acordate anu5itor categorii ale populaieiE care f ceau ca venituri i5portante s aLung 1n 5Hinile unei aristocraii neproductiveE incapabil de a investi %i de a reproduce 1n 5od eficient resursele de care dispuneaC pe ur5 E era vorba de r zboaiele %i iniiativele de politic e>tern nereu%iteE care se soldau cu costuri superioare beneficiilor obinuteC 1n fineE se ad uga risipa provocat de cheltuielile Curii regaleE 5anifestat atHt printr-un lu> orbitorE cHt %i prin pensiile %i favorurile acordateE de regul E tot unor aristocraiE care nu co5pensau prin ni5ic beneficiile pri5iteE nici 1n folosul statului %i nici 1n cel al societ ii. Gn acest conte>tE 1n pofida bog iei generale a =raneiE 5asa contribuabililorE for5at 1n pri5ul rHnd din raniE era ne5ulu5it de nivelul veniturilor realizateE di5inuate atHt de obligaiile datorate seniorilorE cHt %i de i5pozitele pl tite statului. $esigurE trebuie spus c 5odul neLudicios de repartizare a veniturilor 1n societate nu reprezenta singura e>plicaie a crizei pe care o va cunoa%te regi5ul francez &a%a-nu5itul -ncien 'N.ime*. <aniera de redistribuire a veniturilor poate fi privit %i ca e>presie sau rezultat al altor factoriE cu5 ar fi raporturile sociale e>istenteE gHndirea %i 5entalit ile vre5ii sau 5odalit ile de e>ercitare a puterii politice. 48 R&.&n/# (9G9=-9G4;08 A, iCi # &# )!i JoHn L#M Gn aceste condiiiE nu este surprinz tor faptul c 1n pri5ii ani de dup 5oartea Regelui-0oare se va produce o reacie 15potriva 5odelului absolutist de guvernareE reacie pro5ovat E 1n 5od distinctE de aristocraia de sHngeE 1ndep rtat pHn acu5 de la conducerea statuluiE de 5agistraii +arla5entelorE aparinHnd nobili5ii de rob E de Lanseni%tii %i galicanii care doreau 5ai 5ult libertate spiritual %i a c ror opoziie era spriLinit de +arla5ente.
)/

Noul regeE ;udovic al 23-lea &191--199)*E fiind 5inorE 1n fruntea statului se va institui un Consiliu de Regen E condus de cel 5ai i5portant prin de sHnge regalE ducele +hilippe dZ7rlIans. RegenaE cu5 va fi cunoscut aceast perioad din istoria =raneiE va dura 1ntre anii 191--192#. +entru a-%i 1nt ri poziiaE regentul acord din nou +arla5entului din +aris o serie de atribuii pe care %i le pierduse 1n ti5pul lui ;udovic al 243-leaE cu5 ar fi dreptul de a prezenta 5ustr ri &remontrances* la adresa actelor de guvern 5HntE cu ocazia 1nregistr rii edictelor regale. +e de alt parteE el aduce la guvernare nobili5ea de sHngeE 1nlocuind vechii 5ini%tri %i secretari de statE recrutai din rHndurile nobili5ii de rob E cu o serie de %apte consilii conduse de aristocraiE 1n rHndurile c rora 5arii nobili luau loc al turi de vechii funcionari specializai 1n ad5inistraie. "cest siste5 de guvernareE nu5it polisJnodieE se va dovedi 1ns e>tre5 de ineficientE drept care regentul 1l va 1nlocui dup cHiva aniE revenindE treptatE la toate ele5entele specifice guvern rii anterioare6 1ndep rtarea nobili5ii de la conducerea afacerilor de statE restrHngerea drepturilor +arla5entelor %i repri5area Lanseni%tilor. +rincipala proble5 c reia 1i avea de f cut fa regentul era criza financiar . GncercHnd s g seasc o soluie definitiv %i global a per5anentului deficit bugetarE +hilippe dZ7rlIans va spriLini %i va pune 1n practic ideile financiare ale unui bancher scoianE pe nu5e @ohn ;a8. ;a8 1nfiinase la +arisE 1n anul 191'E o banc particular E avHnd privilegiul de a e5ite bilete de banc E garantate prin depunerile 1n nu5erar ale particularilor. Fancnotele e5iseE care puteau fi r scu5p rate oricHnd 1n 5oned 5etalic la ghi%eele b nciiE vor deveni e>tre5 de populare 1n =ranaE fiind acceptate la plata i5pozitelor. Gn anul 191(E banca lui ;a8 era transfor5at 1n banc de statE pri5ind apoi dreptul de a arenda i5poziteleE iar 1n 192/E ;a8 era nu5it controlor general al finanelor. Gn paralel cu activitatea b nciiE ;a8 punea bazele unei co5panii 5enite s valorifice potenialul econo5ic al i5periului colonial francezE 1ndeosebi al posesiunilor din bazinul fluviului <ississippiE cunoscute sub nu5ele de ;ouisiana. Co5pania va e5ite aciuniE care vor fi cu5p rate cu frenezie de c tre publicul 1ncrez tor 1n beneficiile pro5ise %i 1n cre%terea valorii aciunilor. 7biectivul lui ;a8 era acela de a atrage nu5erarul particularilorE prin inter5ediul b ncii %i al e5iterii de aciuniE nu5erar care s fie investit apoi 1n activitatea de e>ploatare a coloniilor. Feneficiile realizate aveau s serveasc la stingerea datoriei statuluiE iar continuarea siste5ului ur5a s duc la o prosperitate general a regatului. Gn 192/ 1ns E ;a8 va co5ite gre%eala de a e5ite bancnote care nu 5ai aveau acoperire 1n rezervele 5etalice ale b nciiE iar pe de alt parteE investiiile din ;ouisiana nu vor reu%i s produc dividendele a%teptate de cu5p r torii aciunilor. Gn aceste condiiiE deponenii vor intra 1n panic %i vor solicita ra5bursarea 1n nu5erar a biletelor de banc E solicitare la care banca nu va 5ai reu%i s fac fa E aLungHndu-se la un fali5ent de proporii uria%eE care va ruina un 5are nu5 r de depun tori. Cu tot e%ecul suferit de e>peri5entul lui ;a8E el a evideniat posibilit ile enor5e care se deschideauE pe viitorE 1n faa activit ilor bazate pe credit. +rin acest siste5 s-a reu%it stingerea unei p ri i5portante din datoria de stat a =raneiE pl tit 1n 5oneda-hHrtie e5is de ;a8. !otodat E s-a disponibilizat pe pia un i5ens capital lichidE care va contribui la avHntul investiiilorE la progresul co5erului %i al industrieiE 1n anii care vor ur5a. "vuiile 5obiliareE aflate preponderent 1n 5Hinile p turilor burghezeE vor concura tot 5ai 5ultE de acu5 1nainteE bog ia i5obiliar E funciar E a nobili5ii. ;8 Fr#n/# ?n i$"!) )!i L!%oCi, #) AV-)&# Gn anul 192#E dup 5oartea regentuluiE ;udovic al 23-lea era declarat 5aLor. Gn deceniile care vor ur5aE el se va afla sub influena fostului s u preceptorE cardinalul de =leurJE care va funciona ca pri5-5inistru 1ntre anii 192'-19)#. =leurJ pro5oveaz o politic de pace pe plan e>ternE 1n 1nelegere cu "nglia lui ,alpoleE 1n ti5p ce pe plan intern reu%e%te s echilibreze bugetul statuluiE lucru care nu se 5ai 1ntH5plase din anul 1'92E de pe ti5pul guvern rii lui Colbert. 0uccesul lui =leurJ se baza pe 5etoda si5pl a econo5iilor bugetareE a reducerii cheltuielilor statuluiE obiective realizate cu aLutorul unor 5ini%tri e>peri5entai %i al intendenilor din provincii. !otodat E el va stabiliza 5oneda la o greutate fi> %i va continua politica 5ercantilist a lui ColbertE prin 5 suri cu5 ar fi controlarea %i 1ncuraLarea produciei 5anufacturiereE li5itarea i5porturilor
)1

englezeE dezvoltarea dru5urilor interne %i a 5arinei. +e plan politicE =leurJ se va confrunta %i el cu agitaiile Lanseni%tilorE susinui de opoziia parla5entar E reu%ind 1ns s p strezeE cu succesE ordinea social %i politic necesar dezvolt rii econo5ice. Gn anul 19)#E ;udovic al 23-lea 1%i anuna intenia de a prelua personal guvernarea %i de a renuna la serviciile unui pri5-5inistru. Gn realitateE anii care vor ur5a pHn la 5oartea saE 1n 199)E se vor caracteriza 5ai 5ult prin lips de coeren 1n ceea ce prive%te conducerea statuluiE decHt prin practicarea absolutis5ului regal. =aptul se datora 1n pri5ul rHnd personalit ii suveranuluiE fire inconstant %i lene% E care se dezinteresa de proble5ele guvern riiE l sateE de obiceiE pe sea5a favoritelor %i a5antelor sale. Gn absena autorit ii regeluiE ca %i a celei e>ercitate de un %ef al guvernuluiE fiecare 5inistru se bucura de o 5are autono5ie 1n do5eniul s u de co5peten E ceea ce nu ducea 1ns decHt la o lips de coordonare 1n activitatea statului. 0oarta 5ini%trilor depindea 5ereu de capriciile 5onarhului sau ale favoritelor saleE iar intrigile din culisele Curii Lucau un rol i5portant 1n nu5irea lor. $iferitele tendine politiceE a%a cu5 era cazul partidului catolic sau al grupului refor5atorilor ilu5ini%tiE 1%i disputau influena pe acest terenE 1ncercHnd s intre 1n graiile 1naltelor personaLe de la 3ersailles. Gntre anii 19)--19')E regele s-a aflat sub influena a5antei sale preferateE 5archiza de +o5padourE care va conduce statul ca o adev rat suveran E controlHnd nu5irea 5ini%trilor %i politica e>tern E agitat acu5 de r zboaie soldate cu rezultate foarte proaste pentru =rana. $oa5na de +o5padour 1%i va cH%tiga 1ns %i 5eriteE atr gHnd la Curte nu5ero%i arti%ti %i intelectualiE proteLHnd partidul filosofilor ilu5ini%tiE pe 3oltaire %i pe ceilali autori ai Enciclopediei france+e. +e de alt parteE 5odul 1n care ea %i favoriii s i au risipit resursele rii va greva profund asupra popularit ii regi5ului. $up 5oartea 5archizei de +o5padourE viitoarea 5etres a regeluiE doa5na du FarrJE va avea parte de o i5agine %i 5ai proast 1n ochii opiniei publice. Gntreaga perioad a guvern rii personale a lui ;udovic al 23-lea a fost 5arcat de opoziia 5anifestat de 5agistraii +arla5entului din +arisE ca %i de cei ai parla5entelor locale. GncercHnd s i5ite 5odelul britanicE +arla5entele franceze aveau a5biia de a dobHndi un drept de supraveghere asupra actelor de guvern 5HntE interpunHndu-se 1ntre 5onarh %i societateE pentru a i5pune un echilibru al puterilor 1n stat. Cu toate acesteaE nu trebuie uitat faptul c ele se deosebeau profund de +arla5entul britanicE nefiind for5ate din reprezentani ale%i ai societ iiE ci din 5agistrai care 1%i cu5p rau funciile %i le trans5iteau 1n 5od ereditarE alc tuind o cast privilegiat . $ate fiind co5petenele lor reduseE de natur preponderent Ludec toreasc E +arla5entele se vor 15potrivi absolutis5ului regal 5ai ales prin 5etoda refuzului de a 1nregistra edictele regale sau prin intrarea 1n grev Ludiciar . Regele va declara 1ns E 1n repetate rHnduriE c singura surs a autorit ii 1n stat const 1n voina suveranuluiE respingHnd orice 5odalitate de control a actelor sale venit din partea vreunui organis5 al regatului. +arla5enteleE la rHndul lorE afir5au c voina 5onarhic nu se putea transfor5a 1n lege decHt 1n ur5a acordului naiuniiE e>pri5at prin inter5ediul respectivelor instane. Realitatea era aceea c E de cele 5ai 5ulte ori atunci cHnd se 15potriveau autorit ii regaleE +arla5entele nu f ceau decHt s 1%i apere propriile privilegii egoisteE sub 5asca salvgard rii unor interese publice. $e fiecare dat cHnd un 5inistru 1ncerca s efectueze o refor5 fiscal E de natur s e>tind i5pozitarea asupra categoriilor privilegiateE +arla5entele se 15potriveau cu 1ndHrLireE bla5Hnd absolutis5ul regal. $in acest 5otivE opoziia lor nu se identifica decHt arareori cu politica refor5ist E pro5ovat de regul de la vHrfE ci se apropiaE 5ai curHndE de rezistena diferitelor particularis5e conservatoare 1n faa aciunii puterii centrale. An alt tip de opoziieE de natur intelectual de data aceastaE era reprezentat de gruparea filosofilor ilu5ini%tiE gHnditori care au activat pe parcursul 1ntregului secol al 23444-lea. Cele 5ai cunoscute nu5e sunt cele ale lui <ontesTuieu &1'(.-199-*E 3oltaire &1'.)-199(*E $iderot &191#19()* sau Rousseau &1912-199(*. 4lu5ini%tii francezi doreau ca societatea %i statul s fie conduse dup principii raionaleE %tiinificeE respingHnd fer5 preLudec ile %i superstiiileE tradiiile 1nvechiteE precu5 %i pretenia Fisericii de a deine 5onopolul cunoa%terii. Ei erau potrivnici oric rei autorit i care nu se funda5enta pe raiunea u5an E drept care au supus unei critici severeE 1n nu5ele principiilor raionaleE toate instituiile sociale %i politice e>istente. 4lu5ini%tii credeau 1n capacitatea
)2

o5ului de a descoperiE prin puterea 5inii saleE adev rul %i legile naturiiE precu5 %i de a-%i construiE pe aceast baz E un viitor 5ai bun %i 5ai prosper. 4deile lor vor 1nrHuri 1ntr-o 5 sur i5portant opinia public francez E contribuind la erodarea treptat a regi5ului politic e>istent %i la izbucnirea Revoluiei =rancezeE de%i 5aLoritatea ilu5ini%tilor ar fi respins 1n 5od hot rHt 5etodele %i violena acesteia. Concepiile respectivilor gHnditori 1i vor influenaE 1ntr-un 5od 5ult 5ai directE pe a%a-nu5iii despoi lu5inaiE suverani din 1ntreaga Europ continental E care vor 1ncerca s aplice 1n practic refor5ele i5aginate de ilu5ini%tiE 1n cadrul unor 5onarhii absolutiste. Gn planul guvern rii regatului francezE perioada 19-(-199/ este 5arcat de prezena unui de5nitar talentatE ducele de ChoiseulE 1n fruntea unor 5inistere i5portanteE cu5 era cel al e>ternelor sau cel al r zboiului. $up 1nfrHngerile grave suferite de =rana 1n anii anterioriE Choiseul se re5arc prin opera sa de redresare a puterii 5ilitare francezeE construind o puternic 5arin de r zboiE refor5Hnd artileria %i 5odul de preg tire a cadrelor ofiere%ti. 0uperioritatea 5ilitar a =raneiE afir5at 1n ti5pul r zboaielor napoleonieneE 1%i are punctul de plecare 1n aceste refor5e. +e plan econo5icE 1ncepHnd cu aceast perioad E principiile 5ercantilis5ului 1ncep s fac loc unor noi doctrine econo5iceE cu5 era cea fiziocrat E potrivit c reia principala bog ie a unei ri este dat de resursele agricole ale soluluiE sau cea liberal E care pune accentul pe libera circulaie a 5 rfurilor %i pe abolirea 1ngr dirilor va5aleE de natur s sti5uleze activitatea econo5ic . ;ibertatea co5erului cu cerealeE pro5ovat acu5E 1n acest spiritE va duce 1ns la cre%terea preurilor de c tre produc tori %i co5ercianiE ca %i la crearea unor stocuri. Gn anii cu recolte proasteE foa5etea va produce ne5ulu5iri violente 1n rHndurile 5aselor de consu5atori &a%a-nu5itele r zboaie ale f inii*E iar i5aginaia popular va inventa co5ploturi ale foa5eteiE care ar fi fost puse la cale de c tre speculani 1n co5plicitate cu 1nsu%i regele. $up 1ndep rtarea lui ChoiseulE 1n 199/E ulti5ii ani ai do5niei lui ;udovic al 23-lea se re5arc prin 1ncercarea 5inistrului <aupeou de a refor5a instituia 1nvechit a +arla5entelorE punHnd cap t agitaiei sup r toare a acestora. Refor5a Ludiciar efectuat 1n anul 1991 desfiina 5aLoritatea parla5entelor localeE 1nlocuindu-le cu Consilii 0uperioareE for5ate din 5agistrai nu5ii %i pl tii de rege. 0e abolea venalitatea funciilorE iar 5agistraii nu 5ai puteau 1ncasa beneficii din prestarea serviciilor lor. +e plan fiscalE se 1ncerca 1nc o dat i5punerea categoriilor privilegiate la plata i5pozitelorE profitHndu-se de faptul c opoziia parla5entelor era redus acu5 la t cere. "ceste 5 suri refor5iste vor fi pri5ite 1ns cu o vie ne5ulu5ire de c tre toi cei atin%i 1n privilegiile lorE 1n ti5p ce opinia public E ne5ulu5it de guvernarea lui ;udovic al 23-leaE aplauda %i ea rezistena +arla5entelor 1n faa absolutis5ului regal. <8 Do$ni# )!i L!%oCi, #) AVI-)&#3 ?n r& #nii 9GG<-9GB6 $o5nia lui ;udovic al 234-lea &199)-19.2*E care se va sfHr%i prin triu5ful sHngeros al Revoluiei declan%ate 1n 19(.E se va caracteriza printr-o alternan continu de 1ncerc ri nereu%ite de refor5 %i de re1ntoarceri la 5etodele tradiionale de guvernare. Cu toate c avea o fir ti5id %i nehot rHt E ;udovic al 234-lea nu a fost un suveran atHt de r u pe cHt l-a prezentatE ulteriorE Revoluia care l-a detronat %i l-a decapitat. Oi 1n ceea ce o prive%te pe soia saE <aria "ntoanetaE fiica <ariei !ereza %i sora 15p railor refor5i%ti 4osif al 44-lea %i ;eopold al 44-leaE de%i ea a contribuit 5ult la alterarea popularit ii 5onarhiei francezeE se poate spune c de5onizarea i5aginii sale a fostE de ase5eneaE nedreapt %i e>cesiv . ;udovic al 234-lea %i-a 1nceput do5nia prin anularea 5 surilor refor5iste luate de c tre 5inistrul <aupeou 15potriva +arla5entelor. 7biectivul s u era acela de a lini%ti puternicele ne5ulu5iri e>istenteE dar 5 sura 1ntreprins s-a dovedit a fi o gre%eal E deoarece parla5entarii vor relua cu %i 5ai 5ult hot rHre opoziia lor 15potriva absolutis5ului 5onarhic. +e de alt parteE regele aduce la guvernare o serie de 5ini%tri refor5atoriE cu5 erau <alesherbes sau !urgotE care pro5oveaz o politic specific despotis5ului lu5inatE de aplicare 1n practic a ideilor 1nnoitoare vehiculate de filosofii ilu5ini%ti. <alesherbesE de e>e5pluE abole%te torturaE ia 5 suri de refor5are a regi5ului penitenciar %i 1i proteLeaz pe autorii Enciclopediei france+eE de%i el era toc5ai 5inistrul care trebuia s vegheze asupra interzicerii unor ase5enea scrieri periculoase pentru ordinea e>istent .
)#

Cel 5ai 5ult se va re5arca 1ns controlorul general al finanelorE !urgot. "dept al doctrinei fiziocrateE el 1ncearc s introduc o serie de refor5e profundeE 5enite s transfor5e siste5ul e>istent %i s favorizeze cre%terea econo5ic . Gn 199'E !urgot desfiineaz corvoada regal E prestaie datorat de raniE %i o 1nlocuie%te cu subvenia teritorial E un i5pozit pe proprietatea funciar E care trebuia pl tit 1n 5od egal de c tre toi dein torii de terenuriE 1n funcie de suprafaa cultivat . $e ase5eneaE 5inistrul inteniona s introduc un siste5 de adun ri reprezentativeE alese de c tre proprietariE la nivel parohialE provincial %i naionalE care s 1nlocuiasc structurile ad5inistrative e>istente. "ceste 5 suri ar fi lovit puternic 1n privilegiile fiscale %i 1n statutul social al nobili5iiE fie ea de sHnge sau de rob . Gn faa presiunilor puternice ale adversarilor refor5eiE regele 1l va destitui 1n acela%i an pe !urgot. Gntre anii 199'-19(1E suveranul 1ncredineaz conducerea finanelor statului bancherului @acTues NecKerE care va abandona 5aLoritatea 5 surilor refor5iste ale lui !urgotE revenind la o politic econo5ic tradiional E de factur colbertist . <ercantilis5ul era 1ns dep %it la data respectiv E iar si5pla intervenie a statului pentru proteLarea produciei autohtone se dovedea incapabil s favorizeze progresul econo5icE 1n lipsa unor 5 suri inovatoareE de factur liberal . +e plan financiarE NecKer reu%e%teE pentru o vre5eE s aduc banii necesari 1n vistieria statuluiE prin inter5ediul 15pru5uturilor solicitate b ncilor particulare. $ar acest creditE obinut doar graie abilit ii financiare a 5inistruluiE nu f cea decHt s 15pov reze datoriile statului pe viitorE iar acestea nu aveau cu5 s fie acoperite 1n absena unor refor5e structurale. Gn aceste condiiiE NecKer 1ncearc s reia ideea lui !urgotE de instituire a unor adun ri provinciale alese care s preia sarcina repartiz rii i5pozitelorE dar se love%te de aceea%i ostilitate a nobili5ii %i a +arla5entelor. Gn 5o5entul 1n care cheltuielile solicitate de r zboiul din "5erica de Nord vor presa din nou asupra bugetuluiE NecKer nu 5ai reu%e%te s fac fa nevoilor prin 5etoda 15pru5uturilor. +entru a-%i Lustifica poziiaE 5inistrul va publicaE pentru pri5a dat E o dare de sea5 asupra bugetului =raneiE dezv luind veniturile %i cheltuielile statuluiE ceea ce va provoca o adev rat furtun 1n opinia public E indignat de risipa Curii regale. =iind atacat atHt de privilegiaiE cHt %i de refor5atoriE NecKer se vede obligat s de5isioneze. Gn 19(#E regele nu5e%te un nou controlor general al finanelorE 1n persoana lui Charles Calonne. "cesta reia politica de acoperire a cheltuielilor statului prin 15pru5uturiE 1n sperana c prosperitatea econo5ic general va reu%i s duc E pe viitorE la o cre%tere de la sine a veniturilor rezultate din i5poziteE care s per5it restituirea datoriei publice. Gn consecin E la fel ca %i predecesorul s uE Calonne se va abineE o vre5eE de la introducerea refor5elor necesareE 1ncercHnd s fac fa deficitului prin inter5ediul e>pedientelor tradiionale. ;a acea dat E =rana trecea 1ns printr-o perioad de stagnare econo5ic E a%a c E 1n scurt ti5pE Calonne se va vedea %i el 1n aceea%i i5posibilitate de a echilibra bugetulE ca %i 1n situaia de a-i propune regelui un pachet de refor5eE 5enite s rezolve i5pasul. ;ibertatea co5erului cu cerealeE supri5area corvezii regaleE introducerea unui i5pozit unic pe proprietatea funciar E repartizat de c tre adun ri provinciale alese D toate acestea reprezentau 5 surile vehiculate de la !urgot 1ncoace %i pe care Calonne le readuce 1n actualitate. Gn acel 5o5ent 1ns E 1ncepea s devin evident faptul c nereu%ita refor5elor se datora unor cauze politiceE respectiv opoziiei categoriilor privilegiateE precu5 %i absenei suportului politic necesar i5punerii progra5ului refor5ator. Gn aceste condiiiE suveranulE sf tuit de CalonneE convoac o a%a-nu5it "dunare a NotabililorE alc tuit din nobili nu5ii de regeE care s valideze propunerile 5inistrului. Notabilii vor respinge 1ns %i ei ideea egalit ii 1n faa i5pozitelorE al turHndu-se opoziiei +arla5entelor. Gn faa acestui nou e%ecE Calonne 1%i prezint de5isiaE 1n anul 19(9. 0uccesorul s uE FrienneE dizolv "dunarea NotabililorE dar 1ncerc rile sale de a introduce refor5ele fiscale accentueaz 15potrivirea +arla5entelor. 7poziia 5anifestat 1n faa acestor 5 suri coalizeaz un ansa5blu de fore diverseE fiecare avHnd a5biia de a obine 1n favoarea sa un drept de control asupra puterii regale. <agistraii +arla5entelor se lupt pentru l rgirea atribuiilor pe care le e>ercit E nobili5ea dore%te s 1%i p streze prestigiul conferit de autoritatea %i de privilegiile sale tradiionaleE 1n ti5p ce refor5atorii din rHndul categoriilor burgheze ar dori desfiinarea privilegiilor %i o 5onarhie li5itat E dup 5odelul parla5entar britanic.
))

Gn anul 19((E Frienne de5isioneaz %i elE fiind 1nlocuit din nou cu NecKerE iar regele convoac "dunarea 0t rilor :eneraleE pentru luna 5ai a anului 19(.. !oate forele politice din ar recla5au convocarea respectivei adun ri reprezentativeE care nu se 5ai 1ntrunise din anul 1'1)E legHndu-%i n zuinele de lucr rile acesteia. ;udovic al 234-lea %i 5ini%trii s i sperau c "dunarea va oferi spriLinul politic necesar pentru introducerea refor5elor fiscaleE 1n ti5p ce fiecare tendin opoziionist ur5 rea s foloseasc prileLul pentru a-%i condiiona suportul solicitat de puterea regal de satisfacerea propriilor cereri. Convocarea 0t rilor :enerale provoac o a5pl dezbatere 1n 1ntreaga ar E preg tind spiritele pentru revoluia care va ur5a. Gn pri5ul rHndE a%a-nu5iii patrioiE care doreau introducerea unor refor5e profunde prin votul "dun riiE cer ca 0tarea a !reiaE neprivilegiat E s pri5easc un nu5 r de deputai egal cu cel al pri5elor dou ordineE Clerul %i Nobili5eaE luate 15preun . !otodat E ei pretind ca fiecare deputat s aib un vot individualE abolindu-se practica tradiional E potrivit c reia fiecare ordin dispunea nu5ai de cHte un votE ceea ce ducea auto5at la punerea 1n 5inoritate a 0t rii a !reia. Regele va accepta dublarea nu5 rului de deputai ai 0t rii a !reiaE dar nu se va pronuna asupra chestiunii 5odului de votareE individual sau pe ordine. Gn fineE alegerile pentru "dunarea 0t rilor :eneraleE desf %urate 1n fiecare provincieE 1n pri5 vara anului 19(.E vor provoca o profund agitaie popular E sti5ulat de recolta proast din 19(( %i de iarna aspr care a ur5at. =iecare co5unitate 1%i prezint 1n scris cererile %i ne5ulu5irileE 1n a%a-nu5itele Caiete de $oleaneE care cuprindeau instruciunile aleg torilor pentru candidatul ales %i care furnizauE astfelE o radiografie co5plet a st rii de spirit a francezilor la data respectiv . Gn aceast at5osfer deLa tensionat E 5arcat de speranele e>agerate pe care 1ntreaga societate francez %i le focaliza 1ntr-o unic direcieE 1ntr-un fascicul care concentra o for neb nuit E "dunarea 0t rilor :enerale 1%i deschidea lucr rile la 3ersaillesE 1n data de - 5ai 19(..

)-

L&,/i# nr8 G onar;ia =absbur3ic i statele 3ermane ntre anii %+)--%,./$ 5bsolutismul luminat
98 Mon#rHi# H#+7+!r.i,' ?n r& #nii 9><B-9G<5 Gn anul 1')(E Babsburgii austrieci ie%eau din R zboiul de !reizeci de "ni profund u5ilii. Ca efect al politicii francezeE ei nu 5ai deineau nici o autoritate real 1n zona :er5anieiE 1n pofida titlului lor de 15p rai ai 0fHntului 45periu Ro5an. Gn aceste condiiiE Babsburgii 1%i concentreaz politica intern 1n direcia consolid rii posesiunilor lor ereditareE austrieceE precu5 %i a regatelor Foe5iei %i AngarieiE 1n ti5p ce politica e>tern pri5ea aceea%i turnur r s ritean E diriLat pe valea $un riiE 1n direcia 45periului 7to5an. "ceast orientare va decide viitoarea configuraie a 5onarhiei austrieceE 1n ur5 toarele dou secole. Gn 5od surprinz torE lunga do5nie a 15p ratului ;eopold 4 &1'-(-19/-* se va dovedi a fi una bogat 1n rezultateE 5ai ales pe plan e>ternE 1n pofida handicapului cu care pleca acesta la dru5E ca %i a 5ediocrit ii personalit ii sale. +e plan internE 15p ratul 1ncearc s asigure o 5ai bun coeziune %i organizare a statelor sale. 0e 1nfiineaz o ar5at per5anent E se aduc unele 15bun t iri 1n ceea ce prive%te ad5inistraia %i perceperea i5pozitelor. +e parcursul do5niei saleE ;eopold 4 se va confruntaE adeseoriE cu rezistena aristocraiei din AngariaE care se opunea politicii de centralizare pro5ovate de curtea vienez . Nu5eroasa nobili5e 5aghiar calvin este afectat E 1n plusE de politica religioas habsburgic . !oate aceste proble5e se a5plific dup ce trupele austriece reu%esc s 1i alunge pe turci din Angaria oto5an %i din !ransilvaniaE ref cHnd unitatea regatului 5aghiar. Este adev ratE 1n anul 1'(9E 15p ratul obinea din partea $ietei 5aghiare recunoa%terea Babsburgilor drept suverani ereditari ai AngarieiE pe linie 5asculin . Ne5ulu5irile vor izbucniE 1n schi5bE 1ntre anii 19/#-1911E cHnd revolta condus de =rancisc RWK[czi al 44-lea 1l va pune 1n 5are dificultate pe noul 15p ratE 4osif 4 &19/--1911*. $ar dup +acea de la 0atu <areE din anul 1911E Babsburgii izbuteau s 1%i restabileasc st pHnirea efectiv asupra 1ntregii Angarii. Cele 5ai spectaculoase realiz ri obinute de Casa de Babsburg 1n aceast perioad constau 1ns 1n l rgirea i5presionant a posesiunilor sale. $up dobHndirea Angariei oto5ane %i a +rincipatului !ransilvanieiE consecin a p cii de la Parlo8itz &1'..*E ur5au 5arile achiziii obinute prin tratatele din anii 191#-191)6 Nordul %i 0udul 4talieiE precu5 %i ? rile de @os. Gn anul 191(E 1n ur5a p cii de la +assaro8itzE turcii cedau noi teritorii6 Fanatul !i5i%oareiE 7ltenia %i Nordul 0erbiei. ;a aceast dat E st pHnirile BabsburgilorE pe care le nu5i5 1n 5od curent 5onarhia austriac E alc tuiau cel 5ai vast %i 5ai populat stat al EuropeiE avHnd o 1ntindere de circa '//./// K52E precu5 %i o populaie de 2- de 5ilioane de locuitori. =ora 5onarhiei era afectat 1ns de lipsa ei de coeziune %i de 5arile diferene e>istente 1ntre diferitele provincii. Gndep rtatele ? ri de @os sau Nordul 4taliei se situau printre regiunile prospere ale EuropeiE 1n care ora%ele Lucau un rol i5portantE 1n ti5p ce zonele r s ritene erau s race %i 1napoiate 1n plan econo5ic %i social. Gn contrast cu 5odelul francez al centraliz rii ad5inistrativeE 5onarhia austriac era 5arcat de particularis5e e>tre5 de puternice. Este adev ratE caracterul 5ultietnic al 45periului Babsburgic nu reprezenta 1nc un factor foarte i5portantE din punct de vedere politic. Gn schi5bE lipsa de o5ogenitate era accentuat de faptul c statele %i provinciile co5ponente 1%i aveau propriile lor adun ri %i diete sau chiar propriile organis5e e>ecutivad5inistrativeE do5inate de structurile elitare localeE tenace 1n 5eninerea privilegiilor %i a st rilor de lucruri tradiionale. +e viitorE lipsa de eficien a unui ase5enea 5odel arhaic de organizare politico-ad5inistrativ va ridica 1n faa suveranilor austrieci proble5a 5oderniz rii statului %i a societ ii. G5p ratul Carol al 34-lea &1911-19)/*E nu va face 1ns aproape ni5ic 1n aceast direcie. ;a acea dat E 5onarhiei 1i lipseau 1nc atHt capacitateaE cHt %i dorina de a efectua refor5e. <onarhia avea un siste5 de guvernare co5plicatE ce reflecta structura co5ple> a acesteia. ;a vHrfE e>istau cHteva organis5e centraleE care 1ncercau s asigure coordonarea structurilor ad5inistrative din provincii. "%a era Consiliul +rivat & eheime 'at*E prezidat de 15p ratE unde se
)'

discutau proble5ele generale ale guvern riiE Consiliul "ulic de R zboi &Hofkrie.srat* %i Ca5era "ulic &Hofkammer*E care se ocupa de chestiunile econo5ice %i financiare. +e lHng aceste instituii centraleE 5ai e>istau 1ns E tot la 3ienaE Cancelarii "ulice &Hofkan+lei* pentru fiecare provincie &"ustriaE AngariaE !ransilvaniaE ? rile de @os sau Nordul 4taliei*. ;a nivel localE funcionau dietele provincialeE precu5 %i organe e>ecutive provincialeE cu5 era :uberniul 1n !ransilvania. =iecare provincie 1%i avea apoi reeaua sa ad5inistrativ distinct E la nivel districtual. Carol al 34-lea a l sat sarcina ad5inistraieiE 1n cea 5ai 5are parteE pe sea5a dietelor %i a structurilor localeE ceea ce a avut ca efect atenuarea ne5ulu5irilor interneE dar %i rezultate foarte proaste sub raportul punerii 1n valoare a resurselor i5periului. Randa5entul slab al i5pozitelorE agravat de cheltuielile unei Curi fastuoaseE face ca 3iena s nu poat 1ntreine decHt o ar5at e>tre5 de redus 1n raport cu di5ensiunile %i potenialul 5onarhiei. +e plan e>ternE acest lucru se reflect 1n e%ecurile 5ilitare %i pierderile teritoriale suferite 1n aceast perioad C 1n anul 19#(E Carol al 34-lea cedeaz Fourbonilor spanioli Neapole %i 0iciliaE iar 1n 19#. restituie turcilor 7ltenia %i Nordul 0erbiei. 0tarea proast a finanelor l-a deter5inat pe 15p rat s i5pun cel puin luarea unor 5 suri econo5ice 5ai se5nificativeE 1n spiritul politicii 5ercantilis5ului. El 1ncearc s sti5uleze co5erul 5ariti5 al 5onarhieiE prin porturile din ? rile de @os %i prin !riestE %i 1nfiineaz o serie de 5anufacturi %i de alte e>ploat ri industriale ale statului. +roducia agricol E 1n schi5bE r 5Hne afectat de instituia %erbieiE care 15piedic 15bun t irea randa5entelor 1n acest sector. Cel 5ai i5portant obiectiv ur5 rit de Carol al 34-lea a fost regle5entarea succesiunii la tron. Gn anul 191#E el adopta un actE nu5it Era.matica =anc(iuneE care stabilea c 1ntreaga 5o%tenire habsburgic ur5a s fie atribuit unui singur descendentE fie el 5asculin sau fe5inin. Gn anii care vor ur5aE 15p ratul 1%i concentreaz toate eforturile 1n vederea recunoa%terii actuluiE atHt pe plan internE de c tre toate dietele localeE cHt %i pe plan internaional. $e acu5 1nainteE acest docu5ent va sta la baza dreptului public austriac %i va funda5entaE sub raport LuridicE unitatea 5onarhiei habsburgiceE constituind te5eiul constituional al acesteiaE pHn 1n anul 1.1(. 48 M#ri# T&r&*# (9G<5-9GB50 Di Io7i- #) II-)&# (9GB5-9G650 ;a 5oartea lui Carol al 34-leaE 1n baza 0anciunii +rag5aticeE succesiunea habsburgic va reveni fiicei acestuiaE <aria !ereza &19)/-19(/*E care va do5ni al turi de soul eiE =rancisc de ;orena. <onarhia se g sea 1ntr-o stare foarte proast sub raport financiar %i 5ilitarE situaie de care vor profita toate puterile rivaleE dar 1ndeosebi +rusia. 0ub prete>tul nerecunoa%terii acestei succesiuni pe linie fe5inin E +rusia atac "ustriaE dobHndindE 1n ur5a p cii din anul 19)(E provincia 0ilezia. Reu%ind s obin E dup 5ari eforturiE recunoa%terea do5niei saleE <aria !ereza iniiaz o politic de refor5e profundeE 1n spiritul absolutis5ului lu5inatE 5enite s scoat 5onarhia din situaia dra5atic 1n care se g sea. 0f tuit de 5ini%tri talentaiE cu5 era PaunitzE ea adopt 5odelul centraliz rii ad5inistrativeE punHnd bazele unui aparat birocratic 5odernE diriLat de la centru %i 5enit s 1nlocuiasc structurile de decizie localeE controlate de elite conservatoare. <aria !ereza este con%tient de faptul c o ase5enea politic risc s trezeasc ne5ulu5iri periculoase pentru stabilitatea 5onarhieiE 1n acele regiuni 1n care nobili5ea local era 5ult prea puternic E iar statul nu avea capacitatea de a se i5pune. $e aceeaE 15p r teasa acioneaz 1n 5od prudentE 5enaLHnd privilegiile provinciilor perifericeE cu5 era cazul Angariei sau al ? rilor de @os. Gn schi5bE ea reu%e%te s i5pun o guvernare centralizat 1n 5iezul posesiunilor saleE respectiv 1n statele ereditare ale "ustriei %i Foe5ieiE zone care erau dezvoltate %i sub raport econo5ic. +entru a cre%te randa5entul i5pozitelor %i pentru a 1nt ri baza de recrutare a ar5ateiE <aria !ereza duce o politic de proteLare a r ni5ii. Gn acest scopE statul intervine 1n raporturile dintre nobili %i raniE 1ncercHnd s atenueze efectele %erbiei. Refor5a siste5ului fiscal va per5ite cre%terea veniturilorE de%i cheltuielile Curii %i 5ai ales cele 5ilitare 5enin statul 1ntr-o stare de deficit financiar cronic. +e plan econo5icE este continuat politica 5ercantilist iniiat de Carol al 34-leaE prin 5 suri de 1ncuraLare a co5erului %i a produciei 5anufacturiere. $atorit nevoii acute de cadre ad5inistrativeE recrutate acu5 %i din rHndurile claselor 5iLlociiE se va 1ntreprinde o refor5 eficient a siste5ului de 1nv 5Hnt.
)9

!oate aceste refor5e %i-au f cut si5ite efectele %i 1n ceea ce prive%te 15bun t irea perfor5anelor ar5atei austrieceE precu5 %i la nivelul rezultatelor politicii e>terne. $obHndirea :aliieiE 1n ur5a pri5ei 15p riri a +olonieiE din anul 1992E a adus o nou rotunLire se5nificativ a hotarelor 5onarhieiE ur5at de achiziionarea FucovineiE 1n 199-. Gn pofida tuturor acestor realiz riE politica de refor5e a <ariei !ereza poate fi caracterizat drept una prudent %i 5oderat . ;ucrurile au fost l sate de 5ulte ori la Lu5 tatea dru5uluiE nu atHt din lipsa fer5it ii %i a deter5in riiE cHt 1n ideea c o societate 5ult prea tradiional E cu5 era cea din 5aLoritatea provinciilor 5onarhieiE nu ar putea s suporte o schi5bare radical . <ult 5ai decis 1n acest sens se va dovedi fiul <ariei !erezaE 4osif al 44-lea &19(/-19./*. El fusese asociat la guvernareE 1n calitate de coregentE 1nc din anul 19'-E de%i 15p r teasa nu agrea vederile sale. $up 19(/E noul 15p rat va pune 1n aplicareE cu toat vigoareaE ideile sale refor5iste. Educat 1n spiritul filosofiei franceze a ilu5inis5uluiE adept convins al progresului %i al raiuniiE 4osif al 44-lea credea c datoria unui suveran este aceea de a face totul pentru binele %i fericirea supu%ilor s i. $e 5ulte ori 1ns E ace%ti supu%i se vor ar ta refractari proiectelor saleE opunHndu-se schi5b rilor %i 5oderniz rii. G5p ratul va pro5ovaE 1n pri5ul rHndE o politic de centralizare %i de unifor5izareE aplicat acu5 la scara 1ntregii 5onarhii. El desfiineaz vechile diviziuni ad5inistrativeE controlate de nobili5ea local E %i 1nfiineaz noi districteE conduse de funcionari nu5ii de la 3iena. +e lHng unificarea ad5inistrativ E este i5pus %i una lingvistic E ger5ana ur5Hnd s devin li5ba ad5inistraieiE a Lustiiei %i a 1nv 5Hntului 1n 1ntreg i5periul. +entru 4osif al 44-leaE o ase5enea 5 sur nu avea nici o se5nificaie naionalist E ci doar una practic E legat de cerinele unifor5iz rii 5onarhiei habsburgice. Ea va provoca 1ns pri5ele 5anifest ri ale unei sensibilit i naionale 5oderne 1n 5onarhieE deorece elitele localeE cu5 era cazul nobili5ii 5aghiareE se vor si5i lezate de i5punerea li5bii ger5ane. +e plan socialE 4osif al 44-lea continu 1n 5od hot rHt politica de protecie a r ni5iiE lovind 1nc o dat 1n structurile tradiionale ale nobili5ii. Gn 19(1E un decret i5perial abolea %erbiaE adic servitutea personal a ranilor iobagi. $e%i ace%tia datorau 1n continuare prestarea robotei &adic a obligaiei 1n 5unc fa de nobili*E 1n restE ranii se vedeau e5ancipaiE 1ntr-o 5 sur i5portant E 1n raport cu autoritatea seniorial . "ceea%i politic 1ndr znea este pro5ovat %i pe plan confesional. G5p ratul este potrivnic superstiiilor %i preLudec ilor religioaseE dorind s transfor5e Fiserica 1ntr-o instituie util 1n pri5ul rHnd statuluiE controlat de acesta %i 5enit s asigure educaia 5oral a cet enilor. El duce o politic galican E li5itHnd autoritatea +apei asupra episcopilor catolici din 5onarhie %i desfiinHnd o serie de ordine c lug re%tiE considerate inutile 1n raport cu nevoile societ ii. Gn anul 19(1E prin $ecretul de !oleran E lua o 5 sur e>tre5 de 5odern E acordHnd libertatea cultului protestanilor %i ortodoc%ilor din 5onarhie. Refor5ele lui 4osif al 44-lea vor provoca 1ns o rezisten acerb la nivelul 1ntregii 5onarhiiE 1n rHndurile credincio%ilor catoliciE ale nobili5ii 5aghiare sau ale co5unit ilor urbane din ? rile de @os. Gn anul 19(.E locuitorii din ? rile de @os austriece se vor revoltaE ne5ulu5ii de politica de centralizare a 15p ratului. Gn 19./E la 5oartea acestuiaE opoziia generalizat evidenia e%ecul politicii sale %i i5posibilitatea de a realiza 5odernizarea 5onarhiei austriece prin transfor5area ei 1ntr-un stat centralizat %i o5ogen. ;8 S # &)& .&r$#n&8 A7,&n7i!n&# Pr!7i&i $up pacea 8estfalic E spaiul :er5aniei va fi 5arcat de f rH5iarea politic %i de lipsa de autoritate care do5neau 1n 0fHntul 45periu Ro5an. Cele circa #-/ de principate laiceE principate ecleziastice %i ora%e libere care 1l co5puneau duceau fiecare o politic proprieE iar nu5 rul lor continua s creasc E prin diviz ri dinastice. $ieta 45periuluiE 15p rit 1n trei Colegii &al electorilorE al prinilor %i al ora%elor*E era lipsit de putereE la fel ca %i 15p ratulE ales 1n continuareE de c tre Colegiul principilor electoriE din rHndurile fa5iliei de Babsburg. ;a 5iLlocul secolului al 2344-leaE =rana %i Casa de "ustria erau singurele puteri care 1%i disputau influena politic asupra regiunii :er5aniei. Gn perioada ur5 toare 1ns E aici se vor afir5a cHteva 5ici state ale 45periuluiE aflate 1ntr-o puternic ascensiune. "%a erau6 Electoratul de BanovraE ai c rui suverani devinE din anul 191)E %i regi ai "nglieiC $ucatul 0a>onieiE ai c rui prini
)(

din secolul al 23444-lea vor ocupaE 1n cHteva rHnduriE %i tronul +olonieiC $ucatul FavarieiE al c rui duce va aLungeE pentru o scurt perioad E pe tronul i5perial. An al patrulea stat ger5an de di5ensiuni si5ilareE avHndE ca %i celelalteE 1n Lur de 1-2 5ilioane de locuitoriE era Electoratul de Frandenburg. +e parcursul secolului al 23444-leaE el va aLunge una dintre 5arile puteri europeneE devenindE totodat E cel 5ai a5enin tor concurent al dinastiei de Babsburg 1n spaiul ger5an. $ac Babsburgii vor recH%tiga o parte din influena lor pierdut 1n zona :er5aniei de 0udE :er5ania nordic E 1n schi5bE va trece treptat sub controlul viitorului Regat al +rusiei. Electoratul de FrandenburgE teritoriu din centrul :er5anieiE locuit de o populaie 5aLoritar luteran %i avHnd capitala la FerlinE era st pHnit 1nc din secolul al 23-lea de c tre prinii din fa5ilia de Bohenzollern. Gn secolul al 2344-leaE ace%tia vor reu%i s 1%i tripleze posesiunile personaleE punHnd astfel bazele viitorului stat prusac. 0t pHnirile Bohenzollernilor cuprindeauE 1n principalE trei regiuni distincteE e>tre5 de diferite din punct de vedere econo5ic %i socialE aflate la 5are distan una fa de cealalt %i f r nici o leg tur teritorial 1ntre ele. Nucleul 1l for5a FrandenburgulE consolidat 1n ur5a R zboiului de !reizeci de "niE cHnd acesta dobHnde%te +o5erania R s ritean %i <agdeburgul. " doua regiune cuprindea $ucatul +rusieiE o 1ndep rtat zon r s ritean E situat 1n afara granielor 0fHntului 45periu Ro5an %i aflat sub suzeranitatea regilor +oloniei. Gn Evul <ediuE aceast provincie s rac %i slab populat E cu capitala la PRnigsbergE fusese st pHnit de 7rdinul Cavalerilor !eutoniE darE din anul 1'1(E principii electori de Frandenburg devin %i duci ai +rusieiE iniial ca vasali ai regelui +oloniei. GncepHnd cu anul 1'-9E ei se vor e5ancipa de sub aceast suzeranitate. Gn fineE 1ncepHnd cu anul 1'1)E Bohenzollernii 5o%tenesc o serie de teritorii discontinue 1n zona RinuluiE la frontiera 45periului cu +rovinciile Anite. $e%i erau foarte reduse ca 1ntindere %i situate departe de nucleul viitorului stat prusianE aceste ulti5e st pHniri erau e>tre5 de valoroase sub raport econo5ic. 0pre deosebire de regiunile +rusiei R s riteneE unde clasa nobiliar a %unkerilor practica o agricultur 1napoiat E bazat pe un regi5 dur de servaL al ranilorE Renania era o zon bogat E unde %erbia fusese de 5ult vre5e desfiinat E iar econo5ia se 5oderniza rapid. Gn 5od evidentE succesul politic al Frandenburgului a fost strHns legat de calit ile personale ale suveranilor s i. Chiar dac aceste 1nsu%iri nu reprezint singurele cauze ale ascensiunii +rusieiE se poate spune c Bohenzollernii au avut 5eritul de a fi descoperit %i valorificat acele fore structurale profunde care au per5is dezvoltarea surprinz toare a statului lor. An pri5 personaL de aceast factur a fost principele elector =rederic ,ilhel5 4 &1')/1'((*E cunoscut 1n istorie sub nu5ele de <arele-Elector. +e lHng achiziiile teritoriale reu%ite %i str duinele sale de a fi luat 1n sea5 de c tre puterile europene &cu ocazia p cii 8estfalice*E el s-a consacrat 5ai ales ca un bun ad5inistrator pe plan intern. =rederic ,ilhel5 va reu%i s transfor5e posesiunile sale de fa5ilieE risipite 1n plan geografic %i devastate 1n ur5a r zboiuluiE 1ntr-un stat 5odernE cu o ad5inistraie coerent . 0uccesele obinute 1n 5aterie de colectare a i5pozitelorE do5eniu care reprezenta esenialul pentru un stat al epociiE i-au per5is s 1ntrein o ar5at per5anent de #/./// de oa5eni. El va pri5i 1n statele sale nu5ero%i e5igraniE 5ai ales hughenoi francezi refugiai 1n ur5a revoc rii Edictului de la NantesE care vor contribui la popularea unor vaste zone nelocuiteE la desecarea 5la%tinilor %i fertilizarea terenurilor nisipoase din FrandenburgE la progresul co5erului %i al 5anufacturilor. 0uccesorul s uE prinul =rederic al 444-lea &1'((-191#*E de%i lipsit de calit ile tat lui s uE se va ilustra totu%iE pe plan e>ternE prin eforturile sale de a obine titlul de rege. Ca prin al 45periuluiE el nu putea dobHndi o ase5enea calitateE 1n schi5bE putea fi rege 1n $ucatul +rusieiE pe care 1l deinea 1n deplin suveranitate. Gn anul 19/1E ca ur5are a autorizaiei pri5ite din partea 15p ratului ;eopoldE el va fi 1ncoronat ca pri5 rege al +rusieiE la PRnigsbergE sub nu5ele de =rederic 4. Gn acest felE Bohenzollernii dobHndeau un prestigiu superiorE 1n co5paraie cu oricare alt prin al 45periului. Ar5 torul rege al +rusieiE =rederic ,ilhel5 4 &191#-19)/* D supranu5it %i Regele0ergent DE a reu%it s 1nf ptuiasc o oper de consolidare a statului f r precedent. El a pus bazele unei ad5inistraii centralizateE 1nfiinHnd $irectoratul :eneral al finanelorE r zboiului %i do5eniilorE un organis5 care controla 1ntreaga activitate de guvernare. "d5inistraia local era strict subordonat celei centraleE graie unui siste5 riguros de inspecie %i control. Eficiena
).

aparatului birocratic prusianE 5 surile de 1ncuraLare a econo5iei %i 5ai ales o politic drastic de reducere a cheltuielilorE i5pus de zgHrcenia proverbial a regeluiE au f cut ca +rusia s aib bugete e>cedentareE spre deosebire de =rana sau de 5onarhia habsburgic E state 5ult 5ai bogate %i 5ai populateE aflate 1ns 5ereu 1n deficit financiar. 0-a introdus %i un siste5 de 1nv 5Hnt pri5ar obligatoriuE finanat de statE nu doar din raiuni de educare a cet enilor 1n folosul autorit ilorE ci %i dintr-o 5otivaie religioas E deoareceE pentru protestaniE lectura individual a Fibliei reprezenta unul dintre ele5entele de baz ale practic rii cultului. !oate eforturile Regelui-0ergent erau subordonate 1ns unui singur obiectivE ur5 rit cu o insisten obsesiv 6 1nt rirea ar5ateiE pe care el o considera principalul instru5ent al puterii unui 5onarh. 3eniturile 5ari ale regatului %i un siste5 de recrutare eficient i-au per5is s ridice efectivele ar5atei la (/./// de oa5eniE la o populaie de dou 5ilioane de locuitori. +rusia era al doisprezecelea stat din Europa ca nu5 r al populaieiE dar ar5ata sa se afla pe locul patru ca efective %iE probabilE chiar 5ai sus 1n ceea ce prive%te capacitatea de lupt . 45portana acordat ele5entului 5ilitarE faptul c regele %i-a transfor5at 1ntreaga ar 1ntr-o adev rat cazar5 E condus de o nobili5e crescut 1n cultul brutalelor valori cazoneE va i5pri5a asupra 1ntregii istorii ger5ane o serie de tr s turi caracteristiceE care vor d inui 1n ur5 toarele dou sute de ani6 de la spiritul de ordine %i disciplin E pHn la docilitatea cet enilor %i caracterul autoritar al guvern rii. <8 Fr&%&ri, #) II-)&# Di #+7o)! i7$!) )!$in# Cu toate c a creat aceast for5idabil for 5ilitar E avHndE totodat E o fire destul de pri5itiv %i i5pulsiv E =rederic ,ilhel5 4 a dus o politic e>tern pa%nic . Gn schi5bE ur5a%ul s uE =rederic al 44-lea &19)/-19('*E rege-filosof %i posesor al unei vaste culturi ilu5inisteE va folosi din plin potenialul ar5at de care dispuneaE angaLHnd +rusia 1ntr-o serie de r zboaieE de pe ur5a c rora aceasta 1%i va 5 ri teritoriul pHn la 2//./// de K52E populaia aLungHnd la aproape %ase 5ilioane de locuitori. Gn decursul a nu5eroase ca5panii pe care le-a condus personalE =rederic al 44-lea s-a dovedit a fi cel 5ai talentat general al epocii sale. Gn plusE el va continua opera de consolidare a ar5atei prusieneE care va aLunge la un efectiv de 1'/./// de co5bataniE fiind considerat E totodat E pri5a din Europa sub raport calitativ. Gn anul 19)(E 1n ur5a R zboiului de 0uccesiune la tronul "ustrieiE el obinea din partea Babsburgilor provincia 0ileziaE e>tre5 de bogat 1n resurse naturale %i u5aneC iar 1n 1992E 1n ur5a pri5ei 15p riri a +olonieiE pri5ea teritoriul +rusiei 7ccidentaleE o vast regiune care f cea leg tura 1ntre vechea +rusie 7riental %i Frandenburg. =rederic al 44-lea nu s-a ilustrat 1ns doar prin aceast oper de consolidare a statului s uE realizat prin inter5ediul e>pansiunii teritorialeE de%iE potrivit 5entalit ii epociiE aceasta continua s reprezinte un obiectiv principal 1n activitatea fiec rui suveran. $atorit refor5elor interne pe care le-a pro5ovat 1n +rusiaE el a fost socotit drept unul dintre cei 5ai 5oderni 5onarhi ai Europei ilu5iniste. +e plan econo5icE suveranul prusac continu tradiionala politic 5ercantilist . Gn ti5pul s u ia a5ploare e>ploatarea c rbunelui din Fazinul RuhrE se 1nfiineaz 5anufacturi te>tile %i 1ntreprinderi 5etalurgiceE se introduce cartoful 1n agricultur E se construiesc canale 1ntre rHurile interioareE se 1nfiineaz Fanca din FerlinE dup 5odelul celei londoneze. Regele 15p rt %ea opinia potrivit c reia fora unui stat este dat de nu5 rul supu%ilor pe care 1i are %iE 1n consecin E pro5ova o politic populaionist E favorizHnd a%ezarea a nu5ero%i e5igrani str ini 1n +rusiaE 1n vederea valorific rii resurselor agricole sau 5inerale. Gn agricultur E de%i va 1ncerca s asigure o anu5it protecie a r ni5iiE li5itHnd abuzurile regi5ului %erbieiE nu va 1ndr zni s desfiineze aceast instituieE e>tre5 de puternic 1n regiunile r s ritene ale regatului. 0uveranul aprecia c o ase5enea refor5 radical ar fi generat 15potrivirea nobili5iiE principala elit a regatuluiE %i ar fi dezorganizat producia 1n acest sector. Refor5is5ul practicat de =rederic al 44-lea s-a 5anifestat %i 1n alte do5eniiE cu5 ar fi tolerana religioas E libertatea presei sau refor5area siste5ului Luridic. El a 1ncercat s asigure egalitatea tuturor supu%ilor s i 1n faa legii %i a abolit tortura. 7 parte a refor5elor sale vor fi continuate 1n ti5pul ur5a%ilor s iE =rederic ,ilhel5 al 44-lea &19('-19.9* %i =rederic ,ilhel5 al 444-lea &19.9-1()/*. "cesta din ur5 va avea atHt prileLul de a desfiina %erbia de pe do5eniile CoroaneiE 1n anul 19.(E cHt %i surpriza de a vedea fai5oasa ar5at prusac pr bu%indu-se total 1n
-/

faa lui NapoleonE cu ocazia b t liei de la @enaE din anul 1(/'. 4storicii pun acest e%ec %i pe sea5a lui =rederic al 44-leaE careE 1n ulti5ii ani ai do5nieiE a negliLat s 5ai continue refor5area ar5atei sale. Ca %i 4osif al 44-leaE =rederic al 44-lea a fost un reprezentant tipic al absolutis5ului lu5inatE o concepie de guvernare bazat pe aplicarea 1n practic a ideilor filosofilor francezi ilu5ini%ti. +uterea absolutist a suveranului trebuia pus 1n serviciul 5oderniz rii %i al raionaliz rii statuluiE raiunea de stat reprezentHnd acu5 principala 5otivaie a aciunii unui suveran. Regele trebuia s devin pri5ul servitor al statuluiE avHnd ca obiectiv de baz asigurarea bun st rii %i a fericirii supu%ilor s i %i fiind profund responsabil pentru soarta acestora. = r 1ndoial c o ase5enea politic a reprezentat un progres incontestabil 1n raport cu 5aniera de guvernare a 5onarhilor absoluti%ti din secolele 234 %i 2344E care nu si5iser nevoia s caute vreo Lustificare raional a poziiei pe care o ocupauE atHta ti5p cHt ea era legiti5at de argu5entele dreptului divin. Cu toate acesteaE istoricii de ast zi nu pot s nu re5arce %i e%ecurile pe care le-au 1ntH5pinat despoii lu5inai 1n aplicarea refor5elor lor. $e%i pretindeau c duc o politic 1ndreptat e>clusiv 1n folosul supu%ilor lorE 1n practic E ei s-au lovit adeseori de opoziia acestora. <onarhii aveau dreptateE probabilE atunci cHnd refuzau s asocieze la guvernare o societate for5at E 1n 5od preponderentE din rani analfabei %i din aristocrai ostili refor5elor. +e de alt parte 1ns E procesul de 5odernizare se 1nf ptuia e>tre5 de greu f r participarea con%tient a societ ii.

-1

L&,/i# nr8 B Peninsula Italic7 statele iberice i nordice n secolul al XVIII-lea$ 8 icii despoi luminai:
98 P&nin7!)# I #)i,' ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&# Gn secolul al 23444-leaE +eninsula 4talic ie%ea din stagnarea pe care o cunoscuse 1n veacul precedentE 1nregistrHnd o cre%tere econo5ic %i de5ografic E precu5 %i un proces de refor5are politico-ad5inistrativ E si5ilar cu cel 1nregistrat 1n alte zone dezvoltate ale continentului. Este adev ratE sub raport politic ea r 5Hne un teren predilect de confruntare 1ntre 5arile puteriE dar acest lucru 1i va afecta 5ult 5ai puin dezvoltarea de ansa5bluE 1n raport cu situaia din secolele anterioare. Gn unele cazuriE instaurarea unor noi do5inaii str ine va avea chiar o serie de efecte pozitive. Gn pri5a Lu5 tate a veaculuiE 4talia este bulversat 1nc de nu5eroase r zboaieE 1n cursul c rora st pHnirea asupra peninsulei este disputat E 1n principalE 1ntre Fourbonii spanioli %i Babsburgii austrieciE cu rezultate schi5b toare. Gn a doua Lu5 tate a secolului 1ns E situaia se stabilizeaz E iar 4talia cunoa%te o perioad de pace deplin E pHn la r zboaiele iscate ca ur5are a izbucnirii Revoluiei =ranceze. ;a 5iLlocul secolului al 23444-leaE potrivit noului echilibru intervenit 1ntre poziiile celor dou dinastiiE Babsburgii se vor retrage din 0udul peninsuleiE dar 1%i vor consolida autoritatea 1n NordE undeE 1n afara $ucatului de <ilanoE pri5esc %i $ucatul de !oscanaE cu capitala la =lorenaE 1ncepHnd cu anul 19#9. Fourbonii spanioli recuceresc o parte din poziiile pierdute 1n 191#-191)E 1n condiiile 1n care cei doi fii ai lui =ilip al 3-lea %i ai soiei sale italienceE Elisabeta =arneseE aLung suverani ai unor state din peninsul 6 don Carlos este 1nsc unat rege al Neapolelui %i al 0icilieiE din anul 19#)E iar don =elipe devine duce de +ar5aE din anul 19)(. Noile dinastii str ineE consolidate dup 19-/ 1n respectivele state italieneE duc o politic 5odern E refor5ist E de absolutis5 lu5inatE fiind puternic influenate de concepiile novatoare ale filosofilor ilu5ini%ti. Gn acest conte>tE apar chiar %i reprezentani italieni de prestigiu ai acestui curentE cu5 a fost Cesare FeccariaE cel care a teoretizat refor5area siste5ului penalE 1ntr-un spirit u5anitarE solicitHnd desfiinarea pedepsei cu 5oartea. Gn schi5bE statele care se 5enin independente sub vechile guvern 5inteE cu5 era cazul 3eneieiE al :enovei sau al 0tatului +apalE r 5Hn 1nchise 1n faa tendinelor refor5atoareE continuHndu-%i procesul de dec dere. 0tatul pontificalE de e>e5pluE devine una dintre cele 5ai 1napoiate %i 5ai prost ad5inistrate regiuni ale Europei. Chiar %i Regatul 0ardiniei &sau al +ie5ontuluiE cu5 este denu5it el 1n 5od curent*E o prezen e>tre5 de activ 1n Locul politic european din pri5a Lu5 tate a secoluluiE nu 5ai reu%e%te s in pasulE dup 19-/E cu rit5ul refor5elor pro5ovate de c tre despoii lu5inai din +ar5a sau de la =lorena. +ie5ontul va i5ita 1ndeaproape 5odelul 5onarhiei absolutiste clasiceE francezeE realizHnd o centralizare ad5inistrativ %i o dezvoltare econo5ic de tip colbertistE f r a-i 5ai ad uga 1ns nota de despotis5 lu5inatE dup 5odelul +rusiei sau "ustriei de la sfHr%itul secolului al 23444-lea. Refor5is5ul austriac din 4talia a avut ocazia s se 5anifeste 1n pri5ul rHnd 1n ;o5bardiaE bogata provincie din 3alea +aduluiE cu capitala la <ilanoE care va redeveni una dintre cele 5ai prospere regiuni de pe continent. "iciE funcionarii austrieci se vor dovedi net superiori viceregilor spanioli din veacul precedent. An rol deosebit de i5portant l-au avut refor5ele 1nf ptuite 1n ;o5bardia de c tre <aria !ereza %i 4osif al 44-lea. $atorit standardului econo5ic %i social ridicat al zoneiE schi5b rile au putut fi introduse 5ult 5ai u%or decHt 1n regiunile 1napoiate ale 45periului Babsburgic. "d5inistraia austriac a elaborat aici un cadastru a5 nunitE pe baza c ruia toate propriet ile funciare au putut fi luate 1n eviden %i i5pozitate 1ntr-un 5od Ludicios. Noua 5odalitate de repartizare a i5pozitelor a favorizat cre%terea produciei agricole %i e>tinderea suprafeelor cultivateE oferind un e>e5plu gr itor pentru 5odul 1n care o refor5 fiscal poate contribui nu doar la cre%terea de 5o5ent a i5pozitelorE ci %i la progresul econo5ic de ansa5blu. GncuraLarea unor noi ra5uri econo5iceE cu5 ar fi culturile de orez sau de vier5i de 5 taseE a sti5ulat %i dezvoltarea industrial %i co5ercial a ;o5bardiei austriece.
-2

Oi 5ai spectaculos s-a dovedit a fi refor5is5ul practicat 1n !oscanaE de c tre fratele lui 4osif al 44-leaE ;eopoldE 1n perioada 19'--19./E cHnd a guvernat aici 1n calitate de 5are duce. ;eopold poate fi considerat despotul lu5inat european care a 5ers cel 5ai departe cu refor5ele. 0uccesul s u a fost 1nlesnit de e>istena cHtorva circu5stane locale favorabile. !oscana epocii sale a fost ferit de povara r zboaielor %iE totodat E era un stat 5icE 1ntre li5itele c ruia 5arele duce a putut s 1nfrHng 5ult 5ai u%or rezistena antirefor5ist a Fisericii %i a nobili5ii. ;eopold a realizatE 1n pri5ul rHndE un siste5 Ludiciar u5an %i raionalE aplicHnd 1n practic ideile lui Feccaria. " abolit tortura &e>punHnd instru5entele de tortur 1ntr-un 5uzeuE 1n 5od de5onstrativ*E a 1ngr dit privilegiile nobili5iiE realizHnd o egalitate aproape deplin a supu%ilor s i 1n faa legiiE a desfiinat tribunalul ecleziastic al 4nchiziieiE 1n pofida 15potrivirii acerbe a Fisericii %i chiar a populaieiE care susinea aceast instituie tradiional . !ot 1n !oscana s-a introdusE pentru pri5a dat 1n EuropaE un siste5 de i5pozite proporionale cu veniturile populaiei %i s-a preconizat convocarea unei adun ri reprezentativeE for5at din deputai ai tuturor categoriilor sociale pl titoare de ta>e. Gn co5paraie cu realiz rile lui ;eopoldE refor5ele suveranilor lu5inai din statele 5ariE +rusiaE "ustria %i RusiaE par e>tre5 de neconving toare. =aptul se e>plic 1ns prin obstacolele 5ult 5ai serioase care au stat 1n calea a5biiilor refor5iste ale unui 4osif al 44-leaE respectiv nenu5 ratele particularis5e ale unui stat 5are %i co5ple>E precu5 %i o nobili5e puternic . Nici ;eopoldE atunci cHnd 1i va succeda fratelui s u la conducerea 45periului BabsburgicE 1ntre anii 19./-19.2E nu va 5ai reu%i s pro5oveze politica atHt de 1ndr znea reu%it 1n !oscana. 7 situaie 5ult diferit de cea din ;o5bardia sau din !oscana putea fi 1ntHlnit 1n Regatul Neapolelui %i al 0iciliei. =iul lui =ilip al 3-lea al 0panieiE care va do5ni aici sub nu5ele de Carol al 43-leaE 1ntre anii 19#)-19-.E s-a confruntat cu proble5ele unei regiuni 1napoiateE do5inat de o structur social tradiional . Nobili5ea %i clerul deineau 5area 5aLoritate a propriet ii funciareE 1n ti5p ce r ni5ea se afla 1nc 1n stare de %erbie. Ca peste totE acest tip de relaii sociale genera o slab productivitate a 5unciiE precu5 %i condiii proaste de via pentru 5aLoritatea populaiei. Gn consecin E activitatea refor5atoare a regeluiE sf tuit de 5inistrul !anucciE s-a concentrat 1n direcia interveniei statului 1n raporturile dintre nobili5e %i rani. 0-a 1ncercat scoaterea acestora de sub autoritatea seniorial E prin desfiinarea %erbieiE %i s-a ur5 rit li5itarea privilegiilor uria%e ale Fisericii. Cu toate aceste intenii l udabileE refor5ele pro5ovate 1n Regatul Neapolelui se vor dovedi superficiale %i efe5ereE nereu%ind s fac fa rezistenei opuse de structurile de putere tradiionaleE ale nobili5ii %i clerului. ? r ni5ea se alinia %i ea rezistenelor conservatoareE ap rHnd autoritatea Fisericii. 48 S"#ni# ?n 7&,o)!) #) AVIII-)&# $up declinul accentuat din veacul anteriorE 0pania cunoa%te un proces de redresare 1n secolul al 23444-leaE sub conducerea regilor din noua dinastie de Fourbon. =ilip al 3-lea &19//19)'* este pri5ul suveran care aplic o politic fer5 de centralizare a statului %i de 1nt rire a puterii 5onarhice 1n dauna aristocraieiE dup 5odelul francez. El introduce %i 1n 0pania siste5ul intendenilor regaliE 5enii s i5pun voina suveranului 1n faa autorit ilor locale tradiionaleE iar la nivel central reorganizeaz Consiliul regeluiE 1n rHndurile c ruia aparE ca %i 1n =ranaE 0ecretarii de 0tat. !otodat E este 15bun t it siste5ul de percepere a i5pozitelor %i este 1ncuraLat industriaE 1n spiritul politicii 5ercantiliste. =ilip al 3-lea a reu%it s valorifice rezultatele operei sale de redresare intern %i pe planul politicii e>terneE recuperHnd 4talia de 0udE dup o serie nesfHr%it de r zboaie cu "ustria. !otodat E el a 1ncercat s li5iteze privilegiile econo5ice pe care le acordase "nglieiE dup !ratatul de la AtrechtE 1n privina co5erului cu coloniile din "5erica spaniol . 0uccesorul s uE =erdinand al 34lea &19)'-19-.*E a continuat seria refor5elor interneE ca %i politica de refacere a puterii navale spaniole %i de contracarare a co5erului englez. Gntre anii 19-.-19((E tronul de la <adrid va fi ocupat de fostul suveran refor5ator de la NapoliE don CarlosE care 5o%tene%te acu5 Coroana spaniol E sub nu5ele de Carol al 444-leaE 1n ti5p ce tronul Neapolelui va fi l sat 1n st pHnirea unei alte ra5uri a dinastiei. Carol al 444-lea venea 1n 0pania avHnd deLa 1n ur5 e>periena preioas a eforturilor sale anterioareE de pro5ovare a refor5elor ilu5iniste 1ntr-o ar do5inat de structuri 1napoiate. Gn consecin E el a avut abilitatea de a nu fora rit5ul schi5b rilorE pentru a nu provoca 1n 5od inutil opoziia Fisericii %i a
-#

aristocraieiE e>tre5 de puternice %i 1n 0pania. +olitica sa de absolutis5 lu5inat va fi secondat de 5ini%tri refor5atoriE cu5 au fost "randa sau Ca5po5an\s. ?inHnd cont de faptul c guverna o ar profund catolic %i 5otivatE de altfelE de propria-i pietate sincer E regele s-a abinut de la practicarea unei politici anticlericale radicaleE a%a cu5 o f ceau ali suverani ilu5ini%ti ai vre5ii. !otu%iE el a reu%it s 1i alunge din ar pe c lug rii iezuiiE 1n anul 19'9. Gn ceea ce prive%te 4nchiziiaE care se bucura de spriLin popularE Carol s-a 5 rginit s o pun sub controlul statuluiE f r a o desfiinaE 1n pofida faptului c aceast veritabil poliie secret a Fisericii 5ai continuaE 1n secolul al 23444-leaE supraveghereaE persecutarea %i chiar arderea pe rug a indivizilor suspectai de erezie. Regele s-a ar tat tot atHt de 5oderat %i 1n raporturile cu nobili5eaE pentru a preveni coalizarea acesteia cu clerul %i cu r ni5ea superstiioas %i tradiionalist E 1ntr-un front co5un antirefor5ist. Gn consecin E se poate spune c absolutis5ul regal din 0pania nu a reu%it s disloce 1n 5od se5nificativ autoritatea tradiional a nobili5ii. Refor5ele introduse de Carol al 444-lea au izbutit s produc efecte 1n do5eniul produciei 5anufacturiereE proteLat de statE ca %i 1n agricultur E unde retragerea privilegiilor de care se bucurase corporaia privilegiat a cresc torilor de oiE DestaE a deter5inat e>tinderea suprafeelor cultivate %i a produciei de cereale. $e altfelE populaia va cre%te %i ea 1n secolul al 23444-leaE ca peste tot 1n Europa 7ccidental E de la ( 5ilioane de locuitoriE la 12 5ilioane. Relansarea co5erului 5ariti5 al 0paniei a fost favorizat E de ase5eneaE de anularea unor privilegiiE cu5 era cazul 5onopolului deinut de ora%ul 0evilla 1n derularea schi5burilor co5erciale cu "5erica. Retragerea acestui privilegiu a per5is dezvoltarea unor noi porturiE cu5 era cel din CWdiz. +e ansa5blu 1ns E 0pania r 5Hnea o ar e>tre5 de inegal dezvoltat sub raport econo5icE doar unele regiuni &de e>e5plu6 Catalonia* bucurHndu-se de un progres 5ai se5nificativ. = r 1ndoial E refor5ele 1ntreprinse de Carol al 444-lea au 1ncercat s contracareze principalele obstacole care st teau 1n calea dezvolt rii 5oderne a 0panieiE respectiv influena e>agerat a FisericiiE autoritatea nobili5iiE econo5ia 1nchis %i 5entalit ile tradiionale. Cu toate acesteaE rezultatele obinute nu au fost suficient de solide %i au putut fi irosite cu u%urin de c tre ur5a%ii s i la tronE suverani 5ai puin destoinici. +e parcursul secolului al 242-leaE 0pania nu va 5ai fi capabil s se 1nscrie 1n procesul de 5odernizare 1n rHnd cu celelalte ri din Europa 7ccidental E transfor5Hndu-seE pentru o lung perioad E 1ntr-o periferie nese5nificativ a continentului. ;8 D&7"o i7$!) )!$in# ?n Por !.#)i# Ca %i Regatul Neapolelui sau 0paniaE +ortugalia ofer %i ea e>e5plul unei societ i sudeuropene tradiionaleE caracterizat de 1napoierea structurilor socialeE precu5 %i de e>istena unei Fiserici catolice o5nipotenteE susinut de zelul religios al populaiilor rurale conservatoare. E>ploatarea anevoioas a resurselor FrazilieiE ale c rei beneficii sunt 15p rite cu <area FritanieE nu reu%e%te s scoat regatul din starea de decaden 1n care se afla. Gn aceste condiii defavorabileE +ortugalia cunoa%te %i ea o e>perien radical E de tipul despotis5ului lu5inatE prileLuit de nu5irea ca pri5-5inistru a 5archizului de +o5balE 1ntre anii 19---1999E sub do5nia lui @osI 4E un rege lipsit de autoritate. +o5bal 1%i va pro5ova 1ntr-un 5od deosebit de agresiv refor5eleE anihilHnd opoziia categoriilor conservatoareE a clerului %i a nobili5iiE prin inter5ediul unei politici de veritabil teroareE care includea e>ecuiile %i tortura. Gn 19-.E el 1i alunga pe iezuii din +ortugaliaE confiscHndu-le propriet ile e>tre5 de valoroase %i 1ncuraLHnd 1n acest fel %i alte state catoliceE cu5 vor fi =rana %i 0paniaE s procedeze 1n 5od si5ilar. Gn cele din ur5 E 1n anul 199#E 1nsu%i papa Cle5ent al 243-lea se vedea nevoit s desfiineze 7rdinul 4ezuitE datorit presiunilor e>ercitate de c tre suveranii europeniE Fiserica Ro5ano-Catolic pierzHnd astfel unul dintre cele 5ai valoroase instru5ente de e>ercitare a influenei sale. < surile anticlericale ale lui +o5bal nu s-au oprit 1ns aiciE ele continuHnd cu 1nchiderea a nu5eroase 5 n stiriE arestarea preoilor opozani %i subordonareaE 1n acest felE a 1ntregii Fiserici 1n raport cu obiectivele statului. < surile luate 1n vederea spriLinirii 1nv 5Hntului ur5 reauE de ase5eneaE 5odernizarea societ ii %i e5anciparea ei de sub autoritatea spiritual a Fisericii. +e plan econo5icE +o5bal a pro5ovat o politic 5ercantilist E 1ncercHnd s scoat +ortugalia din starea ei de dependen co5ercial fa de <area Fritanie. +e plan 5ilitarE a creat o
-)

ar5at puternic E dup 5odel prusac. " 5odernizatE totodat E siste5ul de i5poziteE a desfiinat sclavia 1n 1ntreg i5periul colonial portughez %i a reconstruit ;isabonaE ur5Hnd un plan 5odernE dup ce aceasta a fost aproape co5plet distrus de cutre5urul din anul 19--. +oliia secret E 5enit s supravegheze %i s repri5e oponenii regi5uluiE a reprezentat o alt instituie 5odern creat de +o5balE pe care o vo5 reg si %i 1n serviciul celorlali despoi lu5inaiE 1ndeosebi a lui 4osif al 44-lea. :uvernarea parado>al a lui +o5bal a evideniat rezultatele deosebite care puteau fi obinute 1n situaia 1n care un conduc tor se decidea s utilizeze cu adev rat despotis5ul pentru realizarea planurilor sale lu5inate. Cu toate acesteaE apreciaz unii istoriciE 5etodele brutale pe care le-a folosit +o5bal 1l asea5 n 5ai curHnd cu dictatorii secolului al 22-leaE decHt cu despoii lu5inai din veacul al 23444-leaE care au inut s pro5oveze o atitudine 5ai u5an 1n relaiile cu supu%ii lor %i nu au recurs la represiuni sHngeroase decHt atunci cHnd au fost nevoii s fac fa unor violene sociale. $up 5oartea lui @osI 4E oponenii refor5elor lui +o5bal vor reu%i s obin 1ndep rtarea acestuia de la putereE iar efectul 5 surilor sale se va atenua treptat 1n perioada ur5 toare. Gn secolul ur5 torE +ortugalia va r 5Hne %i ea 1n rHndul rilor subdezvoltate ale Europei. <8 D&7"o i7$!) )!$in# ?n D#n&$#r,# An e>peri5ent refor5ist ase5 n torE prin intensitatea saE cu cele din !oscana %i +ortugalia a avut locE ti5p de 1( luniE %i 1n $ane5arcaE 1n perioada 199/-1992. $ane5arca era un stat de confesiune luteran E dezvoltat din punct de vedere econo5icE datorit situ rii sale 1ntr-o poziiecheie pentru traficul co5ercial european. +e parcursul secolelor 2344-23444E regii danezi absoluti%ti reu%iser s s5ulg puterea politic din 5Hinile nobili5ii. "cest lucruE conLugat cu lipsa de autoritate a Fisericii luteraneE va face ca politica despotis5ului lu5inat s nu 1ntHlneasc aici adversarii clasici pe care 1i avea 1n statele din 0udul EuropeiE ri catolice %i cu o structur social 1napoiat . Gn anul 199/E un 5edic prusacE dr. 0truenseeE reu%ea s intre 1n graiile fa5iliei regale %i s obin postul de pri5-5inistru. 4nfluenat de lecturile sale din filosofii ilu5ini%tiE el a pro5ovat un progra5 de refor5e de o 5odernitate f r precedentE publicHnd peste 1./// de decrete 1n 5ai puin de doi ani de zile. " desfiinat cenzura preseiE a instituit tolerana religioas pentru toate credineleE a abolit %erbia ranilor %i a stabilit egalitatea tuturor cet enilor 1n faa legiiE a reorganizat ad5inistraia %i a concediat funcionarii ineficieniE a scos bordelurile de sub supravegherea poliiei %i a interzis pedepsele pentru 5a5ele nec s torite. Gn 5od firescE caracterul atHt de radical al 5 surilor luate de dr. 0truensee 1i va atrage acestuia du%5 nia nobili5ii %i a funcionarilor de statE care reu%esc s obin E 1n anul 1992E de5iterea %i chiar e>ecutarea 5inistrului. Cu toate acesteaE se poate spune c 5aLoritatea refor5elor sale au supravieuit ori au fost reluate 1n scurt ti5pE datorit faptului c $ane5arca era o ar dezvoltat sub raport econo5ic %i socialE unde schi5b rile au putut s prind r d cini cu u%urin . =8 S!&%i# ?n 7&,o)&)& AVII-AVIII $atorit felului 1n care %i-a 5arcat prezena 1n veacurile de 1nceput ale istoriei 5oderne europeneE 0uedia 5erit o abordare 5ai atent . Gn pofida faptului c nu5 ra doar apro>i5ativ un 5ilion de locuitori 1n secolul al 2344-leaE 0uedia va aLunge 1n aceast perioad unul dintre cele 5ai puternice state de pe continentE afir5Hndu-seE totodat E ca un rival de te5ut al celorlalte dou puteri 5ariti5eE "nglia %i 7landa. 0uccesul 0uediei se datoraE 1ntr-o 5 sur i5portant E poziiei sale geograficeE care o predestina navigaiei %i 1i per5itea s controleze rutele de nego din <area Faltic E e>tre5 de i5portante pentru co5erul european. Gn secolul al 234-leaE sub conducerea regelui :ustav ,asa &1-2#-1-'/*E 0uedia se e5ancipase de sub do5inaia danez %i realizase o serie de transfor5 ri eseniale pentru evoluia sa viitoare6 este vorba de adoptarea luteranis5ului %i de acceptarea de c tre $iet &'iksda.* a eredit ii CoroaneiE lucru care va conduce la 1nt rirea puterii regale. Gn 5od tradiionalE 0uedia era o ar 1n care r ni5ea liber Luca un rol e>tre5 de i5portantE deinHnd cea 5ai 5are parte a terenurilor agricoleE 1n schi5bul obligaiilor sale 5ilitare fa de Coroan . $atorit acestui faptE ea avea %i un i5portant drept de reprezentare 1n "dunarea 0t rilorE 'iksda.E unde deputaii s i luau loc al turi de cei ai cleruluiE ai nobili5ii sau ai ora%elor. 0uveranii din dinastia ,asa au c utat s 1%i 1nt reasc poziiile 1n faa 'iksda.-uluiE avHnd nevoie de spriLinul acestuia 1n vederea pro5ov rii unei politici e>terne active. +entru 5onarhia suedez E
--

r ni5ea liber constituiaE a%adarE o puternic baz social E politic %i 5ilitar E fapt care 1i per5itea autorit ii centrale s trateze cu nobili5ea de pe o poziie foarte avantaLoas . 0ecularizarea bunurilor Fisericii Catolice 1n folosul e>clusiv al statului reprezenta un alt atu i5portant al Coroanei suedeze. "ceast re5arcabil concentrare intern de resurse ale puterii &de care ali suverani europeniE care st pHneau ri 5ult 5ai bogate %i populateE nu se puteau bucura* va fi pus de regii suedezi 1n serviciul e>pansiunii teritoriale %i 5ariti5e. 7biectivul natural al e>pansiunii suedeze era acela al st pHnirii integrale a coastelor < rii FalticeE fapt care va pune 0uedia 1n conflict cu toate puterile riveraneE respectiv cu $ane5arcaE +oloniaE Rusia %i Frandenburg. Gnc din Evul <ediuE 0uedia st pHnea =inlandaE ceea ce 1i asigura controlul 1ntregului :olf Fotnic. ;a sfHr%itul secolului al 234-lea era cucerit EstoniaE iar 1n ti5pul lui :ustav "dolf al 44-lea &1'11-1'#2*E 0uedia ocupa 4ngria %i CareliaE adic teritoriile care desp reau Rusia de =inlanda %i prin care coastele 1ntregului :olf =inic deveneau suedeze. 3a ur5aE spre sudE r5ul ;ivoniei &adic al ;etoniei de ast zi*E dup careE 1n ur5a particip rii la R zboiul de !reizeci de "niE 0uedia se i5planta solid %i 1n 0udul < rii FalticeE pe coastele ger5ane %i polonezeE unde dobHndea +o5erania 7ccidental %i gurile 7derului. 0uedia devenea astfel una dintre puterile i5portante ale spaiului ger5anE cucerind %i o i5portant ie%ire la <area NorduluiE unde st pHnea gurile fluviului ,eserE cu ora%ele Fre5en %i 3erden. $up +acea NorduluiE din anii 1''/-1''1E noile cuceriri 1i aduc 0udul +eninsulei 0candinave &provincia 0cania* %i ;etonia 4nterioar E des vHr%indu-seE astfelE transfor5area < rii Faltice 1ntr-un lac suedez. !oate aceste achiziiiE care presupuneau controlul asupra porturilorE v 5ilor %i rutelor de traficE 1i aduceau 0uediei o uria% putere co5ercial %i naval E regatul aflHndu-se la apogeul 5 ririi sale. 0unt anii 1n care suedezii se instaleaz pHn %i pe 5alurile fluviului $ela8areE 1n "5erica de Nord. "ceast e>pansiune e>tern provoac 1ns o serie de transfor5 ri pe plan internE care vor sub5inaE 1n viitorE puterea suedez . +entru a face fa cheltuielilor i5puse de r zboaieE regii suedezi doneaz nobili5ii o bun parte din i5ensa lor proprietate funciar E 1nt rindE totodat E privilegiile de natur politic ale aristocraieiE 1n schi5bul spriLinului s u 5ilitar. Gn acest felE nobili5ea 1%i consolideaz puterea 1n statE 1n ti5p ce r ni5eaE sl bit de efortul susinerii r zboaielor %i de 5odificarea echilibrului intern 1n favoarea aristocraieiE nu 5ai reprezint acea for capabil s ali5enteze e>pansiunea suedez . +entru a 1ndrepta aceast stare de lucruriE regele Carol al 24-lea &1''/-1'.9* va duce o politic absolutist E contracarHnd avansul nobili5ii. Cu aLutorul 'iksda.-uluiE el pro5oveaz a%anu5ita politic de reducieE adic de restituire c tre Coroan a bunurilor funciare intrate 1n posesia nobili5ii. +entru o vre5eE refor5ele sale reu%esc s redreseze puterea suedez . Ar5a%ul s u la tronE tHn rul Carol al 244-lea &1'.9-191(*E are de f cut fa unei for5idabile coaliii e>terneE alc tuit din arul +etru 4 al RusieiE regele +oloniei %i cel al $ane5arceiE care vor ataca 0uediaE cu scopul de a-%i 15p ri posesiunile acesteia. Gncepea astfel a%a-nu5itul R zboi al Nordului. +e parcursul acestuiaE Carol al 244-lea se va dovedi a fi unul dintre cei 5ai str lucii co5andani 5ilitari ai epocii 5oderneE reu%ind perfor5ana de a-i zdrobi pe toi adversarii s iE 1n decursul anilor 19//-19/). $up aceste victoriiE ad5irate de c tre 1ntreaga Europ E el va co5ite 1ns gre%eala de a se aventura 1ntr-o e>pediie 1n ini5a RusieiE fiind 1nfrHnt de c tre arul +etru 4E 1n b t lia de la +oltavaE din anul 19/.. Coaliiei antisuedeze i se adaug acu5 +rusia %i BanovraE soarta colosului nordic fiind 1n acest fel pecetluit . Gn ur5a tratatelor de pace din anii 192/-1921E 1ncheiate la 0tocKhol5 %i NJstadE 0uedia r 5Hnea nu5ai cu posesiunea sa tradiional E =inlandaE pierzHnd toate cuceririle din secolele anterioare. Banovra pri5ea 3erden %i Fre5enE +rusia prelua +o5erania 7ccidental E iar Rusia 1%i cH%tiga o ie%ire larg la 5areE dobHndind provinciile baltice ;ivoniaE Estonia %i 4ngriaE plus regiunea CarelieiE la grania cu =inlanda. 0uedia pierdeaE pentru totdeaunaE controlul asupra < rii Faltice %iE o dat cu elE statutul de 5are putere european . Gn secolul al 23444-leaE ca ur5are a e%ecurilor e>terne %i a degrad rii condiiei sociale a r ni5iiE autoritatea regal suedez cunoa%te un puternic recul. Regi5ul absolutist este 1nlocuit cu unul aristocraticE puterea fiind deinut E 1n pri5ul rHndE de 'iksda.-ul do5inat acu5 de nobili5eE ca
-'

%i de Consiliul de 0tat &'iksrad*E for5at tot din aristocraiE nu5ii de 'iksda.. Gn aceast perioad E nu5it de c tre nobili5e Era ;ibert iiE viaa politic a fost 5arcat de disputele dintre faciunile nobiliare rivale. 0ituaia va dura pHn 1n anul 1992E cHnd regele :ustav al 444-lea &1991-19.2*E printr-o lovitur de statE s5ulge puterea din 5Hinile 'iksda.-ului %i inaugureaz o guvernare 1n 5aniera absolutis5ului lu5inat. Gn confor5itate cu 5ai vechea tradiie suedez E politica sa de li5itare a puterii aristocraiei s-a bucurat de spriLinul categoriilor populare. :ustav al 444-lea a 1ntreprins o serie de refor5e ilu5inisteE cu5 ar fi introducerea toleranei religioaseE inclusiv fa de evreiE abolirea torturiiE desfiinarea cenzuriiE 1ncuraLarea 1nv 5Hntului pri5arE libertatea co5eruluiE a5eliorarea condiiei ranilor. El a adoptat chiar o constituie scris E unul dintre pri5ele docu5ente de acest fel. Este adev ratE refor5ele sale nu au avut un caracter atHt de spectaculosE datorit faptului c %i 1n Era ;ibert iiE 1n pofida e>istenei unui regi5 politic de5odatE 0uedia continuase s fie o ar prosper E cu o industrie 5inier %i 5etalurgic dezvoltat %i un co5er deosebit de activ. Gn anul 19.2E regele era asasinat de un grup de conspiratori aristocraiE ne5ulu5ii nu atHt de refor5ele saleE cHt de caracterul autoritar al guvern rii %i 5ai ales de insuccesele suferite pe plan e>tern. $up ce s-a 5ai i5plicat o singur dat 1ntr-un conflict 5ilitar &cu ocazia r zboaielor napoleoniene*E 1ncepHnd cu anul 1(1- 0uedia nu va 5ai participa niciodat la vreun r zboiE intrHnd 1ntr-o stare de neutralitate care dureaz pHn ast zi. "ceast situaie 1i va rezerva o prezen 5ult 5ai discret 1n 5anualele de istorieE darE 1n acela%i ti5pE 1i va per5ite s parcurg 1n 5od netulburat unul dintre cele 5ai reu%ite procese de 5odernizare econo5ic %i politic .

-9

L&,/i# nr8 6 Polonia7 Rusia i Imperiul >toman n secolele XVII-XVIII


98 C#r#, &ri7 i,i)& 7 # !)!i Di #)& 7o,i& '/ii "o)on&*& Gn secolul al 234-leaE Aniunea +olono-;ituanian D sau '+ec+pospolita Eolska &Republica +olon *E cu5 se nu5ea ea 1n 5od oficial D constituia unul dintre cele 5ai 1ntinse state europeneE devansatE sub acest aspectE doar de <arele Cnezat al <oscovei %i de 45periul 7to5an. 0ub conducerea dinastiei @agie]]oE Regatul +oloniei %i <arele $ucat al ;ituaniei for5aser E iniialE o uniune dinastic . $in anul 1-'.E aceasta se transfor5 1ntr-o uniune politic E 1n condiiile 1n care cele dou p ri ale statului 1%i p strau totu%i anu5ite caracteristici distinctive. !ot 1n veacul al 234leaE statul polonez se re5arca prin prosperitatea sa econo5ic . +rin portul :da^sK &$anzig*E polonezii e>portau 1n Europa 7ccidental 5ari cantit i de grHneE precu5 %i le5n sau bl nuri. ;a fel ca %i rile din apusul continentuluiE +olonia era un stat catolicE bine integrat 1n ansa5blul culturii u5aniste europene &c reia 1i d duse savani precu5 Copernic*E cunoscHndE totodat E 1n aceast perioad E i5pactul curentelor religioase ale Refor5ei. $ar 1n pofida situaiei bune 1n care se g sea regatul 1n secolul al 234-leaE 1n cele dou veacuri care vor ur5a +olonia se va 1nscrie pe o dra5atic traiectorie descendent E care o va conduce pHn la pierderea identit ii sale statale. Cauzele acestui feno5en co5ple> se leag de o serie de tr s turi specifice regatului polonezE dar %i de evoluia 5ai general a 1ntregului spaiu al Europei Central-R s ritene. Gn planul organiz rii statuluiE sl biciunea +oloniei se datora 1n pri5ul rHnd regi5ului s u politicE care poate fi considerat 5ai curHnd o republic nobiliar E decHt o 5onarhieE a%a dup cu5 o ar ta %i denu5irea sa oficial . 0pre deosebire de 5aLoritatea statelor din apusul EuropeiE care vor adopta 1n aceast perioad 5odelul 5onarhiei absolutisteE 1ndep rtHnd aristocraia de la conducerea afacerilor de statE +olonia oferea e>e5plul unui guvern 5Hnt 1n care 1ntreaga putere se afla 1n 5Hinile nobili5ii. Regele era ales de o $iet &=e%m*E do5inat de reprezentanii aristocraieiE de toate categoriile. Gn aceast situaieE pentru a fi ale%iE regii se vedeau nevoii s confir5eE cu prileLul fiec rei 1nsc un riE privilegiile tradiionale ale nobili5ii. 0ei5ul nu se va li5ita 1ns la atribuiile sale electiveE ci 1%i va l rgi 1n 5od continuu prerogativeleE pHn 1ntr-acolo 1ncHt regele nu va 5ai putea lua nici o hot rHre i5portant f r acordul acestuia. Gn plan provincialE funcionau adun ri si5ilare locale &=e%mik*E prin inter5ediul c rora nobili5ea controla puterea %i la acest nivel. 7 procedur caracteristic regi5ului politic polonez va fi a%a-nu5itul liberum )eto. +otrivit acestei reguliE i5pus de nobili5e 1ncepHnd cu anul 1'-2E pentru ca o hot rHre a 0ei5ului s fie valabil E nu era suficient ca ea s 1ntruneasc 5aLoritatea voturilorE ci era necesar unani5itatea. Veto-ul unui singur nobil era suficient pentru a respinge orice lege sau decizie a $ietei. "ceast practic va avea ca %i consecin paralizarea total a puterii regaleE favorizHnd anarhiaE spiritul turbulent %i opoziionist al nobili5ii. Gn rHndurile nobili5ii poloneze se distingeaE pe de o parteE gruparea 5agnailorE ilustrat de fa5ilii cu5 erau CzartorJsKiE +otocKi sau Radzi8i]]E iar pe de alt parteE ansa5blul nu5eros al categoriilor nobiliare inferioareE care alc tuiau laolalt %leahta &s+lachta*. $ac iniial %i 1n teorie se considera c toi nobilii erau egaliE idee pe care se funda5enta instituia lui liberum )etoE practic 1ns E pe parcursul secolelor 2344-23444E republica nobiliar polonez va funciona ca o oligarhieE do5inat de 5arile fa5iliiE care se bazau pe clientela lor din rHndurile %leahticilorE ca %i pe aLutorul puterilor str ine. +lecHnd de la principiul c 1ntreaga suveranitate 1n stat 1%i are izvorul 1n ansa5blul naiunii nobileE adic al %leahteiE aceasta avea %i dreptul de a se organiza 1n confederaiiE aliane nobiliare care pretindeau s e>ercite puterea 1n 5o5ente de criz E 1ntrunindu-se ori de cHte ori considerau c statul sau libert ile sale erau pri5eLduite. !rebuie 5enionat %i faptul c nobili5ea polonez era e>tre5 de 5Hndr de privilegiile saleE ca %i de tipul de regi5 politic pe care acestea 1l funda5entauE un a5estec de republicanis5 %i
-(

de de5ocraie nobiliar . Ele erau considerate o e>presie a libert iiE a dreptului fiec rui nobil de a-%i ap ra punctul de vedere 1n faa autorit ii regale. 4deologia politic %i 5entalitatea nobili5ii poloneze din secolul al 2344-leaE cunoscute sub nu5ele de sar5atis5E vor sta la baza unei identit i specifice polonezeE constituind ele5ente precursoare pentru ceea ce avea s fie 5ai tHrziu naiunea polonez 5odern . Gn condiiile 1n care nobili5ea era atHt de puternic E era firesc ca statutul social al r ni5ii s aib de suferit. Oi din acest punct de vedere se poate observa o diferen 1n raport cu statele din Europa 7ccidental . Gn ti5p ce 1n zona apusean a continentului %erbia tinde s dispar co5plet 1n secolele 234-23444E 1n +oloniaE ca %i 1n restul Europei R s riteneE statutul servil al r ni5ii se 5enine %i chiar se consolideaz 1n aceast perioad E ceea ce i-a f cut pe unii istorici s vorbeasc despre o a doua iob gie sau despre o refeudalizare a relaiilor agrare din zona aflat la r s rit de fluviul Elba. Gn generalE %erbia se va corela cu o productivitate redus a e>ploat rii agricole %i cu un nivel de trai sc zut al r ni5ii. Gn fineE proble5ele +oloniei erau agravate de lipsa de o5ogenitate a statului %i a societ iiE datorat unor ele5ente cu5 ar fi6 cele dou ad5inistraii diferiteE ale +oloniei %i ;ituanieiC 1ntinderile uria%e %i greu de controlat ale Fielorusiei %i AcraineiC e>istena unor puternice 5inorit i %i rivalit i confesionaleE ilustrate de ortodoc%ii ucraineni din R s ritE de greco-catoliciiE de ase5enea ucraineni &nu5ii %i ruteni*E din 0udE de luteranii ger5ani din nu5eroase ora%e sau de populaia evreiasc aflat 1n continu cre%tere. "bsena 5iLloacelor clasice ale unei 5onarhii absolutiste centralizateE respectiv o ar5at per5anent puternic %i o birocraie aflat sub controlul statuluiE va face ca +olonia s nu poat rezista 1n faa provoc rilor 5ilitare specifice acestei epoci. 48 D&,'%&r&# "o)i i,' # Po)oni&i +olonia trece printr-o pri5 situaie 5ai dificil 1ntre anii 1')(-1''/E nu5ii de c tre ro5ancierul BenrJK 0ienKie8iczE 1n secolul al 242-leaE perioada potopului. <ai 1ntHi se r scoal cazacii zaporoLeniE din AcrainaE condu%i de Fogdan B5elniKiE care reu%esc s ias de sub autoritatea +olonieiE intrHnd apoi sub aceea a arului. 0e adaug ulterior conflictele 5ilitare purtate cu RusiaE cu t tariiE cu turcii %i 5ai ales cu 0uediaE 5arele ina5ic al +olonieiE care va ocupa %i va devasta 1n nu5eroase rHnduri teritoriul polonez. !ot 1n aceast perioad E profitHnd de sl biciunea +olonieiE se afir5 puterea electorilor de FrandenburgE care o va devansa 1n veacul ur5 tor pe cea a Republicii +oloneze. Gntre anii 1'9)-1'.'E regele 4oan 0obiesKi reu%e%te s redreseze te5porar puterea 5ilitar polonez E 1nvingHndu-i pe turci %i chiar aLutHndu-i pe austrieci s salveze 3ienaE 1n anul 1'(#E 1n faa atacurilor oto5ane. $ar cauzele de fond ale sl biciunii +oloniei vor d inui 1n continuareE a%a c regatul cunoa%te un nou 5o5ent de pr bu%ire 1n ti5pul R zboiului NordicE dintre anii 19//-19/.E cHnd Carol al 244-lea al 0uediei ocup 1nc o dat 1ntreaga ar %i 1l i5pune ca rege pe propriul s u candidatE 0tanisla8 ;eszcJ^sKi. Gn secolul al 23444-leaE datorit anarhiei %i a co5petiiei per5anente dintre diferitele faciuni nobiliareE +olonia devine tot 5ai 5ult un obiect de interes al 5arilor puteri europeneE care 1%i disput influena asupra acesteiaE a%a cu5 a fost cazul 1n ti5pul R zboiului de 0uccesiune la tronul +olonieiE dintre anii 19##-19#(. Gn special Rusia este cea care cH%tig un ascendent tot 5ai puternic asupra +oloniei. Gn aceste condiiiE o parte a 5agnailor poloneziE 1n frunte cu fa5ilia CzartorJsKiE con%tientizeaz faptul c ara nu are nici o %ans de supravieuire dac nu reu%e%te s 1%i refor5eze siste5ul politicE abolind liberum )eto %i privilegiile politice ale nobili5ii. 0tanisla8 +oniato8sKiE noul rege ales 1n anul 19')E 1ncearc s pun 1n practic aceast politic E dar se love%te de 15potrivirea puterilor vecineE 1n special de cea a Rusiei %i a +rusieiE care nu aveau nici un interes ca +olonia s devin un stat puternicE centralizatE %iE 1n consecin E iau ap rarea libert ilor tradiionale ale nobili5ii. +e fondul conflictelor interne din +oloniaE 1n anul 1992 are loc o pri5 15p rire a acesteiaE 1ntre RusiaE +rusia %i "ustriaE care ane>eaz fiecare o parte i5portant a teritoriului polonez. +rin aciunea respectiv E cele trei state ur5 reauE 1n afara e>pansiunii lor teritorialeE %i 5eninerea echilibrului de putere e>istent 1ntre eleE care risca s fie tulburat din cauza desco5punerii +oloniei.
-.

Gn perioada ur5 toareE polonezii 1ncearc 1nc o dat s 1%i refor5eze statulE adoptHndE 1n anul 19.1E o constituieE prin care se desfiina liberum )eto %i se introducea 5onarhia ereditar . +uterile vecine se opun 1ns %i de aceast dat schi5b rilor respectiveE profitHnd din nou de conflictele interneE a%a c 1n anii 19.# %i 19.- au loc alte dou 15p riri ale +olonieiE realizate 1n pofida rezistenei politice %i 5ilitare polonezeE condus de personalit i refor5atoareE cu5 a fost !adeusz Po_ciuszKo. Gn ur5a partaLului din 19.-E prin care RusiaE +rusia %i "ustria 1%i 15p reau ceea ce 5ai r 5 sese din +oloniaE acest stat va dispare de pe harta EuropeiE pHn la sfHr%itul +ri5ului R zboi <ondial. ;8 ECo)!/i# R!7i&i ?n 7&,o)&)& AVII-AVIII Rusia cunoa%te 1n aceast perioad o evoluie spectaculoas E care o va transfor5a dintr-un 1ndep rtat stat r s riteanE izolat aproape total de restul continentuluiE 1ntr-una din 5arile puteri europene. "cest succes s-a 5anifestat 1n pri5ul rHnd printr-o e>pansiune teritorial re5arcabil E facilitat de situarea geografic a RusieiE %i 5ult 5ai puin printr-un proces de refor5are %i de 5odernizare a statului %i a societ ii. Gn secolul al 234-leaE 5arele cneaz al <oscoveiE 4van al 43-leaE supranu5it cel :roaznic &1-##-1-()*E a fost pri5ul suveran rus care a luat titlul de arE 1n anul 1-)9. !itulatura sa era Lustificat de 5arile succese obinute 1n politica de e>tindere teritorial a RusieiE ale c rei frontiere aLungE 1n 0udE la <area Caspic E 1n NordE la <area "lb E 1n ti5p ce la Est cazacii trec <unii Arali %i 1ncep opera de colonizare a 0iberieiE atingHnd fluviile 7bi %i 4rtH%. $esigurE toate aceste spaiiE st pHnite cHndva de for5aiunile t t re%ti succesoare ale Boardei de "urE erau e>tre5 de slab populateE greu de controlat %i de pus 1n valoare. ;a 1nceputul secolului al 2344-leaE Rusia se love%te 1ns de 5ari dificult i interne &a%anu5ita Epoc a !ulbur rilor*E provocate de lupta pentru tronE survenit 1n ur5a stingerii dinastiei RuriKizilor. ;a frontiera vestic E ru%ii se confrunt cu suedezii %i poloneziiE care obin succese i5portanteE 1n zona provinciilor balticeE respectiv a Fielorusiei %i a Acrainei. +olonezii reu%esc chiar s ocupe <oscovaE 1n anul 1'1/. "ceast perioad ia 1ns sfHr%it 1n anul 1'1#E o dat cu ocuparea tronului de c tre arul <ihailE care 1nte5eiaz noua dinastie a Ro5anovilor. Ro5anovii 1ncep un proces de centralizare a statului lor %i de edificare a unei 5onarhii absolutisteE obiective 5ult 5ai greu de atins 1n cazul unei ri atHt de 1ntinse cu5 era Rusia. 7pera de consolidare intern cunoa%te succese i5portante 1n ti5pul arului "le>ei 4 &1')--1'9'*E careE 1n spirit absolutistE love%te 1n vechile instituii politice 5edievale. "stfelE este redus drastic puterea $u5ei boiere%tiE organul consultativ al aruluiE do5inat de 5area aristocraieE iar Qemski =oborE "dunarea ? riiE care trebuia 1ntrunit 1n cazul lu rii unor decizii i5portante pentru soarta statuluiE nu va 5ai fi convocat . $e ase5eneaE puternica Fiseric 7rtodo> este refor5at %i subordonat puterii laiceE ceea ce provoac 1ns schis5a unei p ri a credincio%ilorE nu5ii rasKolniciE care r 5Hn fideli vechiului rit al Fisericii ruse de dinainte de refor5 . !ot 1n scopul 1nt ririi puterii centrale %i al consolid rii statuluiE "le>ei introduce instituia %erbieiE necunoscut pHn atunci 1n RusiaE dar care se dovedea absolut necesar pentru e>ploatarea resurselor agricoleE 1n condiiile 1n care fora de 5unc E raportat la 1ntinderea terenurilorE era e>tre5 de rar . E>pansiunea teritorial a Rusiei continu cu succes %i 1n secolul al 2344-lea. Gn EstE cazacii aLungE 1n e>pediiile lor transsiberieneE pHn la 5alurile 7ceanului +acificE Rusia luHnd 1n st pHnire 0iberia %i devenindE astfelE una dintre 5arile ri ale continentului asiatic. Gn 3estE Rusia profit de sl biciunea +oloniei %i de r scoalele cazacilor din Acraina polonez E cucerind partea estic a FielorusieiE cu ora%ul 05olensKE precu5 %i a AcraineiE cu ora%ul PievE stabilindu-%i frontiera vestic E 1n acest felE pe fluviul Nipru. "Luns pe alinia5entul respectivE Rusia se ciocne%te 1n 0ud-3est de puterea oto5an E care do5ina Nordul < rii Negre %i o 15piedica s ating r5urile acesteiaE iar 1n Nord-3est de cea suedez E care 1i bara accesul la <area Faltic . Gn aceste condiiiE cucerirea celor dou ferestre 5ariti5eE a accesului la <area Neagr %i la <area Faltic E va deveni principalul obiectiv al politicii e>terne ruse%ti la 1nceputul secolului al 23444-lea. ?arul +etru 4E supranu5it cel <are &1'(.-192-*E va lega atingerea acestei inte e>terne de obiectivul 5oderniz rii interne a RusieiE dup 5odelul rilor occidentale. Gn ur5a unor vizite de docu5entareE arul cunoscuse personal statele din apusul continentuluiE care 1l i5presionaser
'/

profund prin realiz rile lor. El va depune eforturi uria%e 1n vederea transfor5 rii Rusiei 1ntr-o ar europenizat E cH%tigHndu-%i reputaia unui 5are refor5atorE precursor al despoilor lu5inai. Gn acest sensE arul doteaz Rusia cu o puternic ar5at per5anent E bazat pe recrut ri din rHndurile ranilor %erbi %i 1ntreinut E de ase5eneaE din contribuiile acestora. <arina ruseasc reprezenta o alt creaie a lui +etru 4E ea fiind construit cu aLutorul a nu5ero%i tehnicieni adu%i din rile occidentale. An si5bol al dorinei sale de a l sa 1n ur5 vechea Rusie l-a constituit %i 0anKt+etersburgulE noua capital pe care a edificat-o. "cesta va fi un ora% cu o arhitectur 5odern E construit din piatr E 1ntr-o regiune pHn atunci pustieE cucerit de la suedezi %i situat 1n estuarul fluviului NevaE 1n apropiere de <area Faltic . Refor5ele lui +etru cel <are au atins %i organizarea social-politic a Rusiei. $eoarece schi5b rile pe care le preconiza se loveau de 15potrivirea structurilor conservatoare ale aristocraieiE arul i-a obligat pe boierii s i s 1%i rad b rbile %i s renune la 15br c 5intea oriental E ca se5n al refor5 rii generale a 5entalit ilor. +etru cel <are va lega 1n 5od strHns nobili5ea de politica statuluiE acordHndu-i funcii 1n cadrul unei ad5inistraii strict ierarhizate %i reu%ind 1n acest fel s o controlezeE 1n condiiile 1n care decizia 1i aparineaE la vHrfE nu5ai arului. Ca o reco5pens acordat nobili5ii %iE totodat E pentru a-i conferi acesteia 5iLloacele prin care s conduc societateaE +etru 4 a continuat procesul de consolidare a %erbieiE instru5entul prin care boierii 1%i 1ndeplineauE de faptE %i principalele funcii ad5inistrative. +e plan e>ternE opera de consolidare intern 1%i avea corespondentul 1n 5arile succese obinute 1n R zboiul NordicE 1n ur5a 1nfrHngerii lui Carol al 244-lea. "cestea 1i vor asigura Rusiei o ie%ire larg la <area Faltic E ducHnd la achiziionarea ;etonieiE EstonieiE 4ngriei %i Careliei. Gn luptele cu turciiE +etru cel <are se va dovedi 5ai puin norocosE pierzHndE 1n anul 1911E b t lia de la 0t nile%tiE ceea ce va 5ai 1ntHrzia pentru o vre5e accesul Rusiei la <area Neagr . Cu toate c refor5ele realizate de +etru cel <are au reu%it s aduc ara sa 1n rHndul puterilor europene D 1n special sub raportul perfor5anelor 5ilitare DE Rusia r 5Hnea totu%i o ar 1napoiat E cu o structur social-econo5ic ineficient %i rezistent 1n faa 5oderniz rii. =ragilitatea operei lui +etru cel <are va ie%i 1n eviden 1n deceniile de dup 5oartea acestuia. Gn perioada 192--19)1 se succed la tron cinci ari sau arineE 1n condiiile unor dispute acerbe 1ntre partizanii refor5elor %i cei ai 5eninerii tradiiilor vechii Rusii. !rupele i5periale de gard Loac adeseori un rol i5portant 1n aceast lupt pentru putereE participHnd la conspiraii %i la lovituri de for E 5enite s duc la schi5barea suveranilor. Gntre anii 19)1-19'2E arina Elisabeta +etrovna reu%e%te 1ns s pun cap t instabilit ii politice %i s conduc 1ntr-un 5od 5ai eficientE ilustrHndu-se printr-o serie de refor5e 1n plan econo5ic %i cultural. "r5ata rus se afir5 din nouE reu%indE de e>e5pluE s ocupe FerlinulE 1n anul 19'/E 1n ti5pul R zboiului de Oapte "ni. <8 E,# &rin# # II-# (9G>4-9G6>0 Gntre anii 19'2-19.'E Rusia cunoa%teE prin do5nia 15p r tesei Ecaterina a 44-aE o nou perioad de transfor5 ri pozitive %i de afir5are f r precedent a puterii saleE sub conducerea uneia dintre cele 5ai re5arcabile personalit i refor5atoare ale despotis5ului lu5inat. +e plan e>ternE i5periul se l rge%te 1n ace%ti ani 1n ur5a 15p ririlor +olonieiE din anii 1992E 19.# %i 19.-E precu5 %i a r zboaielor purtate cu 45periul 7to5anE 1n anii 19'(-199) %i 19(9-19.2. Gn 3estE Rusia aLunge acu5 s se 1nvecineze 1n 5od ne5iLlocit cu +rusia %i "ustriaE 1n ti5p ce 1n 0ud-3est ea s5ulge 45periului 7to5an 1ntreg Nordul < rii NegreE stabilindu-%i frontieraE 1n anul 19.2E pe fluviul Nistru. Gnc din pri5ii ani ai do5niei saleE Ecaterina a 44-a se face cunoscut pe plan europeanE deschizHnd Rusia 1n faa influenelor culturale occidentale %i 1ntreinHnd relaii a5icale cu filosofi francezi de talia lui $iderot sau 3oltaire. "plicHnd 1n practic ideile acestoraE ea va lua 5 suri de spriLinire a 1nv 5Hntului %i va pro5ova o larg toleran religioas E 1n favoarea evreilorE a 5usul5anilor din 0udul i5periului sau a rasKolnicilor de rit vechi. !otodat E arina continu politica de subordonare a Fisericii de c tre statE iniiat de predecesorii s iE e>propriind uria%ele propriet i funciare ale Fisericii 7rtodo>e. 7 alt 5 sur i5portant va fi refor5a ad5inistrativ E 1n ur5a c reia se creeaz cele -/ de gubernii ale RusieiE conduse de c tre guvernatori nu5ii de puterea central . +e plan econo5icE 1n aceast perioad se pun bazele unei industrii 5iniere %i
'1

5etalurgice 1n AraliE cu toate c Rusia nu va reu%i s 1%i schi5be caracterul 1napoiatE aproape e>clusiv agrarE al econo5iei %i societ ii. Ecaterina a 1ncercat s realizeze o refor5 spectaculoas %i 1n plan politicE convocHnd 1n anul 19'9 o "dunare a ? rii &Qemst)o*E for5at din delegai ai 5aLorit ii claselor socialeE cu care s se consulte 1n privina introducerii refor5elor necesare Rusiei. G5p r teasa prezint 1n faa acestei adun ri a%a-nu5itul Haka+E adic instruciunile pe care le supunea ateniei delegailor %i care 1nsu5au un vast ansa5blu de principii referitoare la organizarea statuluiE inspirate aproape integral din scrierile filosofilor ilu5ini%ti. $up un an 1ns E arina dizolv adunareaE ale c rei discuii nu reu%iser s se desf %oare 1n 5od constructiv. Ca %i ali despoi lu5inaiE nici Ecaterina a 44-a nu a desfiinat %erbiaE cu toate c avusese intenii serioase 1n acest sensE la 1nceputul do5niei. !reptatE ea 1%i va da 1ns sea5a c acest lucru era cu totul nerealistE 1n pri5ul rHnd datorit 15potrivirii nobili5iiE care nu era capabil s renune la siste5ul tradiional de organizare a produciei 1n agricultur . +uternica r scoal r neasc desf %urat 1n anii 199)-199-E sub conducerea lui E5ilian +ugaciovE 5arcat de atrocit ile co5ise de r sculaiE ca %i de dorina lor acerb de a-%i p stra 5odul de via tradiionalE o deter5in pe arin s se apropie de nobili5e %i s consolideze siste5ul social e>istentE bazat pe %erbieE o instituie care va 5ai d inui 1n Rusia aproape 1nc o sut de ani. 0pre sfHr%itul do5nieiE influenat de izbucnirea revoluiei din =ranaE arina pro5oveaz o politic tot 5ai reacionar E la fel ca 5aLoritatea suveranilor europeni. Oi 1n RusiaE Revoluia =rancez a provocatE printre efectele sale negativeE o 1ndep rtare de la linia refor5elorE 1n condiiile 1n care 5onarhii se ar tau tot 5ai nelini%tii 1n faa noilor pri5eLdii care a5eninau stabilitatea social . Ezitarea 1ntre tentaia schi5b rilor %i con%tientizarea pericolelor pe care acestea le ascundeau va caracteriza istoria Rusiei %i 1n secolul care va ur5a. =8 I$"&ri!) O o$#n ?n 7&,o)&)& AVII-AVIII Gn secolele 23-234E 45periul 7to5an &sau 0ubli5a +oart E cu5 era denu5it 1n 5od oficial* devenise una dintre 5arile puteri 5ondialeE ca ur5are a politicii sale de cuceririE desf %urat sub conducerea unor sultani de talia lui <aho5ed Cuceritorul &1)-1-1)(1* sau 0oli5an <agnificul &1-2/-1-''*. ;a 1nceputul secolului al 2344-leaE st pHnirile turcilor oto5ani se 1ntindeau pe trei continenteE cuprinzHndE pe continentul asiaticE "sia <ic E o parte a !ranscaucazieiE 0iriaE +eninsula "rabic %i 4raKulE pHn la frontierele +ersieiE pe ur5 Nordul "friciiE din Egipt pHn 1n "lgeriaE 1n ti5p ce 1n Europa era vorba de 1ntreaga +eninsul Falcanic E o 5are parte din AngariaE Cri5eea %i Nordul < rii NegreE pHn la gurile $onuluiC cele dou voievodate ro5Hne%tiE <oldova %i ?ara Ro5Hneasc E precu5 %i principatul autono5 al !ransilvanieiE f ceau parte din acela%i siste5 al puterii oto5aneE 1n calitate de state vasale. "cest i5periu uria%E care cuprindea circa 2- de 5ilioane de locuitoriE se deosebea 1n 5od radical de statele europeneE 1n pri5ul rHnd datorit caracterului isla5ic al civilizaiei sale. E>pansiunea oto5an avea ca principal raiune obligaia religioas a sultanilor de a lupta pentru consolidarea %i e>tinderea 4sla5ului. ;egea religioas &sharia* regle5entaE de altfelE 1ntreaga politic a statuluiE precu5 %i organizarea societ ii. 0ultanul era considerat liderul religios al 5usul5anilor de pretutindeniE purtHnd titlul de calif. 7to5anii 15p rt %eau convingerea c statul %i civilizaia lor erau superioare 1n raport cu oricare alt partenerE fiind destinate de c tre "llah unei do5inaii 5ondiale. $esigurE trebuie re5arcat faptul c idealul 5onarhiei universaleE ur5 rit 1n secolul al 234-lea %i de c tre Carol QuintulE e>ista 1n acea perioad %i 1n peri5etrul civilizaiei cre%tine occidentale. !endinele e>pansioniste ale oto5anilor 1i vor pune 1ntr-un conflict aproape per5anent cu principalii lor vecini. ;a EstE 45periul 7to5an se ciocnea 1n special de puterea %ahilor +ersieiE 5usul5ani aparinHnd ra5urii %iite a 4sla5uluiE spre deosebire de oto5aniE care erau sunnii. ;a 3estE turcii se opuneau statelor cre%tine. Gn secolul al 2344-leaE era vorba 1n pri5ul rHnd de Babsburgii austrieciE cu care se confruntau 1n regiunea AngarieiE de 3eneiaE cu care rivalizau 1n <area "driatic %i 1n Fazinul <editeranei 7rientaleE precu5 %i de +oloniaE 1n Nord. Gn secolul al 23444-leaE Rusia va lua locE al turi de "ustriaE 1n calitate de principal ina5ic european al 45periului 7to5anE avHnd ca obiectiv iniial cucerirea Nordului < rii NegreE ur5at apoi de tentaia penetraiei 1nspre +eninsula Falcanic E precu5 %i de e>pansiunea 1n direcia Caucazului.
'2

45periul 7to5an traverseaz un proces de decaden pe parcursul secolelor 2344-23444E proces care se va reflecta prin reculul s u 5ilitar %i teritorial. 0tagnarea econo5ic E anarhia intern E deficitul bugetarE revoltele ar5atei %i ale guvernatorilor locali aLung s devin tr s turi caracteristice ale i5periului. Cauzele acestui proces constau 1n criza intern a siste5ului politic %i socialecono5ic oto5anE precu5 %i 1n loviturile 5ilitare ale ina5icilor e>terni. +e plan internE i5periul sufer 5ai 1ntHi datorit unei serii de sultani slabiE lipsii de calit i personaleE feno5en cauzat de siste5ul defectuos de succesiune la tronE 1n care intrigile din hare5 Lucau un rol i5portant. +rincipalele instituii sociale %i 5ilitare care asiguraser victoriile din secolele anterioare se degradeaz 1n aceast perioad . "%a era siste5ul timar-uluiE o instituie ase5 n toare propriet ii feudale din Europa 7ccidental E prin care cavaleri%tii oto5aniE spahiiiE pri5eau dreptul de a 1ncasa veniturile dintr-o anu5it zon E 1n schi5bul obligaiei de a presta serviciul 5ilitar. Cealalt co5ponent de baz a ar5atei oto5aneE infanteria ienicerilorE se baza pe o alt instituie specific E de)6irmeE care reprezenta un tribut 1n b iei datorat puterii centrale de c tre populaiile cre%tine din +eninsula Falcanic . $e altfelE nu nu5ai 5ilitariiE ci 5aLoritatea cadrelor din ad5inistraia oto5an E 1ncepHnd cu 5arele vizirE principalul de5nitar al sultanuluiE se recrutau din rHndurile unor ase5enea robiE convertii la 4sla5 %i beneficiari ai unei educaii de 5are calitateE 1n ur5a c reia deveneau servitori devotai %i eficieni ai sultanului. "ceste instituiiE care funcionaser foarte bine 1n condiiile spectaculoasei e>pansiuni teritoriale din secolele precedenteE nu 5ai reu%esc s fac fa noilor solicit ri din epoca 5odern . Gn generalE 45periului 7to5an 1i va fi 5ult 5ai greu s parcurg un proces de 5odernizare si5ilar celui din lu5ea occidental E 1n condiiile 1n care structurile sale social-econo5iceE chiar dac nu erau neap rat inferioare celor europeneE se dovedeau 1ns a fi prea diferite 1n raport cu acestea. Gn aceste condiiiE 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 2344-leaE i5periulE aflat 1ntr-o criz puternic E rezist doar datorit R zboiului de !reizeci de "niE care 1i 1ndep rteaz pe Babsburgi de frontierele sale. Gntre anii 1'-'-1'(#E +oarta cunoa%te 1ns un reviri5ent spectaculosE datorat guvern rii energice a vizirilor din fa5ilia PRprSlS. !urcii reu%esc s 1ntreprind acu5 noi cuceririE cu5 a fost cazul insulei CretaE 1n 1''.E sau a 0udului +oloniei &+odolia*E 1n 1'92. Gn anul 1'(#E oto5anii izbutesc s 1ntreprind chiar un nou asediu al 3ienei. E%ecul suferit aici 5archeaz 1ns 1nceputul unei replieri ne1ntrerupte 1n ur5 toarele dou sute de ani. Gn anul 1'..E pacea dezastruoas de la Parlo8itz atribuia austriecilor !ransilvania %i AngariaE polonezilor +odoliaE ru%ilor cetatea "zovE iar veneienilor +eninsula <oreea. Chiar dac dup +acea de la +rutE din anul 1911E "zovul era recuperatE %irul ced rilor va fi co5pletat prin +acea de la +assaro8itzE din anul 191(E 1n ur5a c reia austriecii 1%i l rgeau posesiunile cu Fanatul !i5i%oareiE 7ltenia %i Nordul 0erbiei. Gn generalE secolul al 23444-lea 1nregistreaz acela%i efortE lipsit de succesE al turcilor de a face fa atacurilor "ustriei %i Rusiei. Cu toate acesteaE tendina do5inant de regres este 1ntrerupt uneori de 5ici succese te5porareE ceea ce arat c i5periul 5ai g sea totu%i resurse s supravieuiasc E nefiind atHt de bolnav pe cHt 1l aprecia o anu5it percepie destul de superficial . +e de alt parteE trebuie spus c str duinele +orii erau favorizate de divergenele dintre adversarii s iE de necesitatea p str rii echilibrului europeanE de interesul =ranei sau al "ngliei de a-%i c uta un aliat 1n aceast zon . 45periul 7to5an cunoa%te o nou perioad de redresare intern 1n a%a-nu5it Er a ;alelelorE dintre anii 19/(-19#/E dup care va recH%tiga 7ltenia %i Nordul 0erbieiE 1n ur5a p cii 1ncheiate la Felgrad cu "ustriaE 1n anul 19#.. Gn schi5bE turcii nu vor reu%i s reziste 1n faa siste5aticei ofensive ruse%ti din Nordul < rii Negre. Gn ur5a a dou r zboaieE finalizate 1n anii 199) %i 19.2E prin +acea de la PuciuK-PainargiE respectiv prin cea de la 4a%iE +oarta pierdea toate teritoriile respective. $e acu5 1nainteE proble5ele legate de criza %i 5o%tenirea 45periului 7to5anE cunoscute sub nu5ele de Chestiunea 7riental E vor r 5Hne 1n per5anen 1n atenia 5arilor puteri. 0l biciunea +orii va periclita 5ereu pacea continental E constituind o tentaie pentru politica de e>pansiune a statelor din zon %i un risc potenial de tulburare a echilibrului european.

'#

Mo%!)!) nr8 ;: Revoluia Francez i Imperiul napoleonian


O+i&, iC&: analiza cauzelor izbucnirii Revoluiei =ranceze cunoa%terea principalelor eveni5entelor politice ale Revoluiei =ranceze evaluarea regi5ului politic al Consulatului %i 45periului evaluarea personalit ii lui Napoleon Fonaparte cunoa%terea procesului de afir5are a Rusiei C!Cin &-,H&i&: regi5 politic revoluionarE discurs revoluionarE drepturile o5ului %i ale cet eanuluiE iacobinis5E r zboi revoluionarE ad5inistraie centralizat E Concordat Con/in! !ri: Revoluia =rancez &19(.-19..* =rana 1n ti5pul Consulatului %i al 45periului &19..-1(1-* Cauzele ascensiunii %i ale declinului lui Napoleon Fonaparte Bi+)io.r#-i&: "le>is de !ocTuevilleE Vechiul 'e.im 6i 'e)olu(iaE Fuc.E Ne5iraE 2/// Ed5und FurKeE 'eflec(ii asupra 'e)olu(iei din *ran(aE Fuc.E Ne5iraE 2/// =ranMois =uretE 'eflec(ii asupra 'e)olu(iei *rance+eE Fuc.E Bu5anitasE 1..2 $uncan !o8nsonE *ran(a Mn re)olu(ieE Fuc.E ";;E 2/// Fronisla8 FaczKoE Ie6irea din Ieroare. Iermidor 6i 'e)olu(iaE Fuc.E Bu5anitasE 1..# Robert R. +al5erE Ihe -.e of the Aemocratic 'e)olution. - Eolitical HistorF of Europe and -merica !7134!"33E +rincetonE 1.-. @ean !ulardE HapoleonE Fuc.E Co5paniaE 2/// "ndrina 0tilesE Hapoleon, *ran(a 6i EuropaE Fuc.E ";;E 1.. "ndrI CastelotE Hapoleon KonaparteE 4-44E Fuc.E 1.9/ +ieter :eJlE Hapoleon pro 6i contraE Fuc.E 1.'.

')

L&,/i# nr8 95 Revoluia Francez 0%,-.-%,..1


98 Con,&" !) %& ER&Co)!/i&FN "ro+)&$# ,#!*&)or R&Co)!/i&i Fr#n,&*& Revoluia =rancez este considerat unul dintre cele 5ai i5portante eveni5ente ale istoriei universaleE deoarece ea a pus proble5a trecerii de la regi5ul politic %i societatea european a secolelor 2344-23444 &cunoscute sub nu5ele de 3echiul Regi5* la noua lu5e 5odern . Nu5ero%i istorici s-au 1ntrebat 1ns dac Revoluia a reu%it cu adev rat acest lucruE dac a reprezentat un 5o5ent veritabil de ruptur cu trecutulE sau a oferit doar iluzia %i pro5isiunea schi5b rilor profunde care aveau s fie 1nf ptuite abia 1n secolul ur5 tor. Gn generalE istoricii au fost preocupai de definirea conceptului de Revoluie. AniiE influenai de ceea ce afir5au revoluiile 1nse%i cu privire la a5biiile lorE au considerat c feno5enul respectiv are darul de a produce o transfor5are adHnc la nivelul regi5ului politicE econo5ic %i social. "li istorici s-au 1ndoit 1ns de faptul c schi5b ri atHt de i5portante s-ar putea 1nf ptuiE cu adev ratE 1n r sti5pul scurt al unei revoluii. Gn aceste condiiiE Revoluia poate fi definit E cel 5ai corectE drept o 5i%care violent care ofer ilu+ia unei schi5b riE conferindu-le celor care o 1nf ptuiescE precu5 %i ur5a%ilor lorE convingerea c prin ea s-a inaugurat o nou lu5e. Gn realitate 1ns E o nou lu5e nu se poate cl di niciodat atHt de repede %i de bine precu5 pretinde discursul utopic al RevoluieiE iar victi5ele %i suferina u5an pe care aceasta le provoac E de obiceiE nu reprezint nici ele cele 5ai potrivite 5iLloace 1n acest sens. +roble5a cauzelor care au deter5inat izbucnirea Revoluiei =ranceze reprezint E de ase5eneaE o chestiune 5ult discutat 1n istoriografie. Anii autori consider c revoluia nu era inevitabil %i c ea a izbucnit 1n 5od accidentalE 1ntH5pl torE datorit unui lan de 15preLur ri nefericite care au dus la pr bu%irea 5onarhiei. "lii au pus totul pe sea5a unui co5plot tenebros al franc5asonerieiE o asociaie secret internaional E foarte popular 1n secolul al 23444-leaE ai c rei 5e5bri erau legai prin practicarea 1n co5un a unor ritualuri %i 1n rHndurile c rora filosofia ilu5inist a cunoscut un deosebit succes. Credina naiv c 1ntreaga istorie a o5enirii este diriLat din u5br de c tre un grup restrHns %i 5isteriosE credin nu5it de c tre istorici teoria conspiraiei universaleE va 5arca adeseori i5aginarul colectiv al lu5ii 5oderne. Cei 5ai 5uli istorici au considerat 1ns c izbucnirea revoluiei s-a datorat unor 5otivaii 5ai profunde %i au 1ncercat s identifice aceste cauze 1n criza co5ple> a 3echiului Regi5. Gn pri5ul rHndE aceast criz s-a 5anifestat prin ne5ulu5irea general provocat de regi5ul politic absolutistE ale c rui 5etode arbitrare de guvernare 1nc lcau principiile libert ii. Gn al doilea rHndE provoca 5ari proble5e siste5ul celor trei st ri tradiionale care divizau societatea francez E siste5 potrivit c ruia pri5ele dou st riE Clerul %i Nobili5eaE beneficiau de 5ari privilegii econo5ice %i socialeE 1n ti5p ce 0tarea a !reiaE care cuprindea 5aLoritatea populaieiE era lipsit de aceste privilegii %i se ar ta frustrat datorit respectivelor inegalit i sociale. Gn fineE toate aceste practici %i instituii devenite anacronice erau co5b tute 1n scrierile filosofilor ilu5ini%tiE a c ror gHndire critic la adresa 3echiului Regi5E larg difuzat 1n societatea francez E poate fi considerat o alt cauz i5portant a izbucnirii revoluiei. 48 I*+!,nir&# R&Co)!/i&i8 C'%&r&# B#7 i)i&i $up cu5 a5 v zut deLaE ;udovic al 234-lea convocase "dunarea 0t rilor :eneraleE 1n 5ai 19(.E cu intenia e>clusiv de a obine din partea acesteia votarea unor noi i5poziteE necesare ie%irii din criza financiar . <aLoritatea deputailorE 1n special cei care reprezentau 0tarea a !reiaE doreau 1ns s foloseasc prileLul pentru a i5pune adoptarea unor refor5e 5aLoreE cu5 ar fi li5itarea puterii regale prin inter5ediul unei constituii %i abolirea privilegiilor nobiliare. "ceast situaie va duce 1ns E de la bun 1nceputE la na%terea unui conflict 1ntre rege %i deputaii 0t rii a !reia. $e%i erau 5aLoritari 1n "dunareE deputaii 0t rii a !reia nu 1%i puteau i5pune punctul de vedereE deorece regele refuza s accepte ca lucr rile celor trei ordine s se desf %oare 1n co5un %i ca fiecare deputat s aib un vot individual.
'-

$up o serie de dispute sterile pe 5arginea acestei chestiuniE 1n data de 19 iunieE deputaii 0t rii a !reia declar c ei alc tuiesc o "dunare Naional E datorit faptului c 0tarea a !reiaE care ia delegatE reprezint 5area 5aLoritate a populaiei franceze. Gn 2/ iunieE 1n faa a5enin rilor regaleE deputaii depuneau un Lur 5Hnt sole5nE prin care se angaLau s nu se despart E indiferent de presiunile care se vor e>ercita asupra lorE %i s 1%i continue lucr rile pHn cHnd va fi adoptat o Constituie. $eputaii pri5ei st riE a CleruluiE se vor al tura %i ei 0t rii a !reia. :esturile respectiveE care se bazau pe ideea suveranit ii naionaleE pe dreptul poporului de a participa la elaborarea legilor 5enite s 1l guvernezeE prin inter5ediul deputailor care 1l reprezentauE constituiau deLa o sfidare la adresa puterii regale. $up cHteva 1ncerc ri nereu%ite de a 1nfrHnge rezistena 0t rii a !reiaE regele se vedea nevoit s accepte ca deputaii celor trei ordine s delibereze 1n co5un. Gn data de . iulie 19(.E "dunarea 0t rilor :enerale se procla5a "dunare Constituant E luHndu-%i sarcina de a elabora o constituie care s regle5enteze raporturile dintre suveran %i naiune. Gn acest felE "dunarea punea deLa 1n practic principiul potrivit c ruia drepturile regelui sunt inferioare celor ale naiuniiE care este adev rata dein toare a suveranit ii 1n stat. Regele reacioneaz 1n faa acestei situaiiE concentrHnd trupe la 3ersaillesE pentru a ine sub control "dunareaE %i de5iHndu-l pe NecKerE care avea reputaia unui 5inistru refor5atorE din funcia de controlor general al finanelor. $e5iterea lui NecKer va provoca 1ns nelini%te 1n cercurile financiareE pe fondul cre%terii e>agerate a preurilor. +e de alt parteE 5 surile luate de suveran nu vor avea ca efect decHt sti5ularea agitaiei %i a e5oiei opiniei publiceE 1ndeosebi a populaiei parizieneE care 1ncepe s vorbeasc E pentru 1ntHia dat E despre pericolul unui co5plot aristocraticE care ar a5enina 5 surile luate 1n favoarea poporului. !ensiunea creat debordeaz 1n data de 1) iulie 19(.E cHnd 5uli5eaE 1n c utarea ar5elorE ia cu asalt FastiliaE o veche fort rea 1n care regii francezi 1%i 1ncarcerau oponenii. :arnizoanaE puin nu5eroas E a fost 5asacrat E cu o cruzi5e care anuna lungul %ir de viitoare orori si5ilare ale RevoluieiE iar fort reaaE considerat un si5bol al absolutis5ului regalE va fi ulterior d rH5at . ;8 P! &r&# "o)i i,' Di %i7,!r7!) i%&o)o.i, r&Co)!/ion#r Revolta parizienilor a consolidat situaia "dun rii Constituante %i a consacrat pr bu%irea aproape co5plet a autorit ii regaleE care va fi substituit tot 5ai 5ultE de acu5 1nainteE de fora oarb %i nest vilit a Revoluiei. "ceast nou surs de putere nu se 5ai baza nici pe instituiile e>istente ale statuluiE nici pe legiti5itatea tradiional a acestora. 7 dat cu izbucnirea RevoluieiE ni5eni nu va 5ai asculta de vechii funcionari %i 5agistrai ai regeluiE ni5eni nu se va 5ai te5e de forele sale de represiuneE iar 1n vidul de autoritate astfel creat Revoluia 1%i va introduce treptat propriile instituii %i propria legiti5itateE o autoritate izvorHt din ceea ce revoluionarii nu5eau voina poporului. "cei lideri sau acele grupuri de 5ilitaniE de obicei restrHnse nu5ericE care vor reu%i s articuleze cel 5ai conving tor pretenia de a se identifica pe deplin cu voina poporuluiE cei care vor pretinde 1n 5odul cel 5ai credibil c vorbesc 1n nu5ele naiuniiE ace%tia vor fi cei destinai s accead la e>ercitarea puterii. Chiar dac poporul 1n nu5ele c ruia vorbeau oratorii nu eraE de regul E decHt o ficiuneE 1ntruchipat de cHteva 5ii de indivizi e>altaiE antrenai 1n luptele de strad E cu toate acesteaE %efii revoluionari erauE 1n 5aLoritatea cazurilorE sinceri 1n afir5aiile lor %i credeau cu adev rat 1n Lusteea cauzei pe care o propuneau 5aselor. $e aceast sinceritate %i puritate a idealurilor e>pri5ate depindeau 1ns %i succesul %i credibilitatea lor. +uterea pe care o deineau liderii p rea 1ns c se situeaz undeva deasupra acestoraE dep %indu-i. "tHta ti5p cHt va dura RevoluiaE controlul asupra acestei puteri se va dovedi o iluzie. "proape fiecare grup revoluionar ridicat la putere va aLungeE dup scurt ti5pE s fie 1nlocuit %i chiar ghilotinat de c tre un altulE 5ai radicalE care pretindea c este adev ratul purt tor de cuvHnt al Revoluiei %i 1i cataloga pe adversarii s i drept tr d tori. $up cu5 scria istoricul francez =ranMois =uretE revoluiile nu 1nlocuiesc puterea e>ercitat de regi5ul pe care 1l 1nl tur cu o alt putereE ci cu un discurs despre putereE e5anat de societatea care invadeaz acu5 spaiul l sat liber 1n ur5a pr bu%irii vechilor autorit i. ;iderii revoluionari nu sunt ni%te politicieni obi%nuiiE capabili de co5pro5isuri %i de gesturi raionaleE ci acei indiviziE total p trun%i de idealurile RevoluieiE care se las rostii 1n 5odul cel 5ai fidel de c tre acest discurs despre putere.
''

<8 R&Co)!/i# Fr#n,&*' ?n "&rio#%# #!.!7 9GB6 J #"ri)i& 9G64 $up c derea FastilieiE regele nu va 5ai reu%i s controleze situaia. Gn loc s 1ncerce repri5area revoltei parizienilorE el recunoa%te instituiile revoluionare create de ace%tiaE cu5 era noua 5unicipalitate a +arisuluiE precu5 %i :arda Naional E o 5iliie ridicat 1ndeosebi din rHndurile burgheziei %i pus sub co5anda generalului ;a =aJette. Gn scurt ti5pE dup 5odelul parizianE se constituie 1n 1ntreaga =ran 5unicipalit i alese de c tre cet eniE precu5 %i g rzi naionaleE care contest autoritatea vechilor instituii regale. Gn condiiile 1n care ordinea public era tot 5ai 5ult afectat E izbucnea %i o 5i%care r neasc de a5ploareE cunoscut sub nu5ele de <area 0pai5 . ? ranii atac re%edinele seniorialeE Lefuiesc %i incendiaz E provocHnd o stare de anarhie. Gn faa acestei situaiiE 1n noaptea de ) august 19(.E "dunarea Constituant hot r %te desfiinarea co5plet a privilegiilor feudale %i drepturilor seniorialeE procla5Hnd egalitatea tuturor cet enilor 1n faa legii %i a i5pozitelor. +urtai de elanul revoluionarE inclusiv deputaii nobili5ii voteaz 1n favoarea acestor 5 suri. +e data de 2' august 19(.E "dunarea adopta $eclaraia $repturilor 75ului %i ale Cet eanuluiE un te>t 5enit a fi prea5bulul viitoarei Constituii. "ceast declaraie statua o serie de principii generaleE cu5 ar fi acela c toi oa5enii se nasc %i r 5Hn liberi %i egali 1n drepturiE c 1ntreaga suveranitate 1n stat e5an de la naiuneE c toi indivizii trebuie s se bucure de libertate individual E de con%tiin %i de e>presieE iar dreptul la proprietate este sacru %i inviolabil. "ceste ideiE inspirate din gHndirea filosofilor ilu5ini%tiE vor fi considerateE ulteriorE principii universaleE valabile pentru orice stat %i societate din lu5ea 5odern . !oate aceste 5 suri adoptate de "dunare nu erau 1ns agreate de c tre ;udovic al 234-lea. "nturaLul s uE 1n frunte cu regina <aria "ntoanetaE 1l 1nde5na s reziste 1n faa lor. <ai 5ult decHt atHtE o serie de 5ari aristocraiE printre care se afla %i unul dintre fraii regeluiE contele dZ"rtoisE p r seau =ranaE 1n se5n de disociere fa de 5i%c rile revoluionareE criticHndE totodat E sl biciunea pe care ar fi 5anifestat-o regele 1n faa acestora. Gn lunile %i 1n anii care vor ur5aE acestei e5igraii i adaug cHteva zeci de 5ii de aristocrai conservatoriE care se refugiaz la curile absolutiste ale EuropeiE 1ncercHnd s 1i conving pe suveranii respectivi s intervin 1n vederea restabilirii autorit ii tradiionale a 5onarhiei 1n =rana. !reptatE pe 5 sur ce "dunarea Constituant %i presiunile str zii 1i 1ngr deau tot 5ai 5ult autoritateaE ;udovic al 234-lea va intra %i el 1n contact cu ceilali suverani europeniE purtHnd cu ace%tia o coresponden secret E prin inter5ediul c reia le solicita spriLinul 15potriva Revoluiei. Gntre ti5pE atitudinea 5uli5ii pariziene se radicalizaE ca ur5are a st rii econo5ice proasteE ca %i a instig rii ei per5anente de c tre ziari%tii %i liderii cei 5ai revoluionariE cu5 eraE de e>e5pluE <aratE redactorul publicaiei ;Z"5i du peuple. Ca o reacie fa de intrigile anturaLului regal %i fa de rezistena opus de rege hot rHrilor "dun rii ConstituanteE 1n - octo5brie 19(.E populaia parizian invadeaz palatul 3ersaillesE 5asacreaz g rzile regelui %i 1l instaleaz pe acesta la +aris. $up cHteva zileE guvernul %i "dunarea 1%i vor 5uta %i ele sediulE de la 3ersailles la +aris. $e acu5 1nainteE regele va deveni tot 5ai 5ult un prizonier 1n propria sa capital E aflat 5ereu la discreia oric rei r zvr tiri populare instru5entate de purt torii de cuvHnt ai 5uli5ii. Gns %i "dunarea Constituant sufer aceea%i presiune din partea str zii %i a opiniei publice parizieneE presiune care influeneaz tot 5ai luarea deciziilor. Co5ple>itatea situaiei politice creat astfel era ilustrat de tendinele care se constituie acu5 1n "dunare. ;a dreapta s lii de %edin se grupeaz a%a-nu5iii aristocraiE puini la nu5 rE ap r tori ai 3echiului Regi5. "l turi de ei se afl 5onarhi%tiiE 5ai nu5ero%iE care ar dori un regi5 5onarhic parla5entar dup 5odel britanicE 1n care regele s p streze o parte i5portant a prerogativelor sale. Gn centrul %i stHnga s lii iau loc patrioii sau constituionaliiE partizanii li5it rii stricte a puterii 5onarhice %i gruparea cea 5ai influent la 1nceputul RevoluieiE 1n rHndurile c reia se nu5 rau nobili liberaliE ca 5archizul de ;a =aJetteE episcopul !alleJrandE <irabeauE dar %i burghezi influeniE cu5 era Farnave. Gn fineE e>tre5a-stHng a s lii de %edine este ocupat de a%a-nu5iii de5ocraiE printre care se nu5 r avocatul RobespierreE o grupare care solicit introducerea votului universal %i esteE deoca5dat E puin influent . +olitica Revoluiei nu se face 1ns doar 1n "dunareE ci %i 1n afara eiE 1n cadrul a%a-nu5itelor cluburiE care Loac un 5are rol 1n for5area opiniei publice %i 1n activizarea cet enilor. Ele 1%i iau
'9

denu5irea de la fostele 5 n stiri 1n ale c ror localuri 1%i desf %oar activitatea. Clubul =euillanilor &*euillants* 1i grupeaz pe adepii 5onarhiei constituionaleE 1n ti5p ce Clubul 4acobinilorE care cH%tig tot 5ai 5ult popularitate la +aris %i 1n provincieE 1i reune%te pe toi partizanii curentelor de stHngaE 1n rHndul c rora se afir5 treptat idei republicane. 4dei ase5 n toare cu cele ale iacobinilor 15p rt %ea o alt grupare radical E cea a cordelierilor. +resa ani5a zilnic aceste confrunt ri de opinie. Gn anul 19.1E "dunarea finaliza ConstituiaE care transfor5a =rana 1ntr-o 5onarhie constituional . Regele deinea puterea e>ecutiv E dar autoritatea sa era li5itat de ConstituieE precu5 %i de dreptul 5ini%trilor de a contrase5na 5 surile sale. 0ituaia era echilibrat de dreptul s u de )eto asupra legilor votate de "dunare. +uterea legislativ este 1ncredinat unei "dun ri unica5eraleE aleas prin vot cenzitar %i indirect. $oar cet enii care pl teau un anu5it i5pozit aveau dreptul de a fi aleg tori. 7 refor5 i5portant se introduce %i la nivelul ad5inistraieiE care este unifor5izat %i descentralizat . =rana este 15p rit 1n (# de departa5enteE de 1ntindere ase5 n toareE conduse de consilii locale %i de 5agistrai ale%i de c tre aleg torii din fiecare departa5ent. 45pozitele sunt %i ele unifor5izate %i repartizate proporional cu veniturile. 0unt desfiinate toate privilegiile de natur econo5ic E precu5 %i corporaiile profesionaleE atHt ale 5eseria%ilor patroniE cHt %i ale 5uncitorilor. +entru a face fa deficitului bugetarE "dunarea ia %i 5 sura naionaliz rii bunurilor Fisericii. 45ensele propriet i funciare ale acesteiaE la care se vor ad ugaE ulteriorE do5eniile nobililor e5igraiE vor fi vHndute de c tre stat %i achiziionate 1ndeosebi de c tre ranii 1nst rii. 0e consolidaE 1n acest felE 5ica proprietate r neasc . +e lHng secularizarea bunurilor biserice%tiE "dunarea Constituant a luat %i alte 5 suri de reorganizare a FisericiiE adoptHnd Constituia Civil a CleruluiE prin care clerul catolic era scos de sub autoritatea papal %i subordonat statului. "ceste 5 suri vor provoca 1ns o puternic reacie advers 1n rHndurile unei p ri a preoi5ii %i a credincio%ilorE 1n special 1n regiunile rurale conservatoareE cu5 erau provinciile Fretania sau 3andeea. $e acu5 1nainteE Revoluia intra 1n conflict deschis cu Fiserica. Regele suporta tot 5ai greu aceste transfor5 ri. $e%i 1n 1) iulie 19./E cu ocazia anivers rii c derii FastilieiE fusese organizat la +aris 0 rb toarea =ederaieiE o festivitate 5enit s celebreze unitatea naiunii %i a regelui 1n Lurul noilor principii politiceE era li5pede 1ns c for5ula 5onarhiei parla5entare nu a fost acceptat de c tre suveran decHt sub constrHngere. Gn iunie 19.1E ;udovic al 234-lea 1ncerca s fug din +arisE pentru a c uta un spriLin 1n provincie sau 1n str in tateE dar aceast tentativ va fi oprit . =uga sa e%uat 1l va discredita totalE conducHnd la a5plificarea 5i%c rii republicane. Gn octo5brie 19.1 se 1ntrunea noua "dunare ;egislativ E aleas pe baza constituiei. Gn rHndurile eiE deputaii se 15p reau acu5 1n curentul de dreaptaE al feuillanilorE adepi ai 5onarhiei constituionaleE %i 1n cel de stHngaE ilustrat de iacobini %i de girondiniC cei din ur5 erau grupai 1n Lurul deputailor din departa5entul :ironde. +opulaia +arisuluiE 5anipulat de liderii radicaliE e>ercit acu5 o %i 5ai 5are presiune asupra lucr rilor "dun rii. "%a-nu5iii patrioi sau sanculottesE adepi ai cluburilor revoluionareE sunt organizai 1n cadrul seciunilor din fiecare cartier parizian. Ei se 1nar5eaz %i vor constituiE 1n curHndE o for insurecional gata 1n orice 5o5ent de aciune. =8 R'*+oi!) r&Co)!/ion#r3 ConC&n/i# N#/ion#)' Di %i, # !r# i#,o+in' ("&rio#%# #"ri)i& 9G64 J i!)i& 9G6<0 Gn aprilie 19.2E la iniiativa girondinilor care do5inau "dunarea %i guvern 5HntulE =rana declara r zboi "ustrieiE deschizHnd astfel un lung conflictE care o va pune 1n faa 1ntregii Europe %i care va duraE cu 5ici 1ntreruperiE pHn 1n anul 1(1-. Regi5ul revoluionar pornise acest r zboi 1n pri5ul rHnd datorit faptului c suveranii europeni nu priveau cu ochi buni evoluia situaiei din =ranaE 1ncuraLHnd eforturile nobili5ii franceze aflate 1n e5igraie. Gn afara acestor considerente practiceE revoluionarii doreau 1ns r zboiul %i din 5otive ideologice. Ei aveau a5biia de a e>porta ideile RevoluieiE de a aLuta %i celelalte popoare europene s 1%i cucereasc libertateaE nepunHndu-%i 1ntrebarea dac populaiile respective 1%i doreau cu adev rat acest lucru. Gn plusE orice revoluie are o nevoie vital de adversariE reali sau i5aginariE care s in 5ereu 1n alert vigilena 5aselorE deter5inHndu-le s fie pe 5ai departe al turi de
'(

aceasta. Gntr-adev rE de acu5 1nainteE toate guvernele franceze revoluionare 1%i vor legiti5a pretenia de a deine puterea invocHnd necesitatea salv rii patriei 1n faa a5enin rii str ine. R zboiul 1ncepe prost pentru =ranaE a c rei ar5at era for5at E pe de o parteE din vechile trupe regaleE iar pe de alt parteE din voluntari 1nrolai de regi5ul revoluionar. +rusia se al tur %i ea "ustrieiE iar ar5atele celor dou puteri invadeaz 1n scurt ti5p teritoriul francez. Regele este acuzat c pactizeaz cu du%5anulE astfel c E 1n august 19.2E seciunile 1nar5ate ale +arisuluiE conduse de iacobiniE 1ntre care se nu5 rau $antonE Robespierre %i BIbertE declan%eaz o insurecie ar5at E atacHnd re%edina regal . Gn faa acestei insureciiE "dunarea se vede nevoit s procla5e detronarea lui ;udovic al 234-leaE 1n 1/ august 19.2. Radicalizarea general a atitudinilor politiceE generat de starea econo5ic proast E de invazia str in %i de presiunea 5uli5ii pariziene instru5entate de liderii iacobiniE face ca "dunarea s se autodizolveE s declare Constituia din 19.1 inaplicabil %i s convoace un nou organis5 legislativE nu5it Convenia Naional E ales pe baza votului universal. Gn acela%i ti5pE la 2/ septe5brieE ar5ata francez reu%ea s obin o i5portant victorie 15potriva interveniei str ineE la 3al5J. Convenia Naional E aleas 1n grab E procla5 republicaE 1n 21 septe5brie 19.2. Gn rHndurile noii instituii legislativeE la dreapta se situau acu5 girondiniiE burghezi liberaliE care se 15potriveau violenelor %i e>tre5is5elor. !otodat E ei erau 5ai ales reprezentani ai departa5entelorE federali%tiE adic partizani ai 5eninerii descentraliz rii ad5inistrativeE statuat de Constituia din 19.1. ;a stHngaE pe b ncile 5ai 1nalte ale s lii de %edin E se aflau 5ontagnarziiE iacobini de5ocraiE care se spriLineau pe seciunile 1nar5ate al populaiei pariziene. Ei erau centrali%tiE potrivnici federaliz riiE %i credeau c necesitatea salv rii republicii 1n faa ina5icilor eiE interni %i e>terniE per5ite folosirea oric ror 5iLloace. Gntre cele dou grup riE 1n centruE se situa a%anu5ita 5la%tin E for5at din deputai oportuni%tiE care evoluau 1ntre cele dou 5ari grup ri rivale. Gn pofida 5oderaiei girondinilorE 5ontagnarzii reu%esc s obin din partea Conveniei Naionale conda5narea %i e>ecutarea regeluiE la 21 ianuarie 19.#. $ivergenele dintre 5ontagnarzi %i girondini se acutizeaz E iar 1n iunie 19.#E cu spriLinul unei noi insurecii a 5uli5ii parizieneE organizat de grupurile cele 5ai radicaleE iacobinii reu%esc s preia putereaE e>cluzHndu-i din rHndurile Conveniei pe principalii %efi girondiniE care vor fi ulterior ghilotinai. 4acobinii instituieE practicE o dictatur E bazat pe fora 5ilitar a seciunilor pariziene %i legiti5at de autoritatea Conveniei Naionale. :uvern 5Hntul era reorganizat 1ntr-o 5anier totalitar E Convenia 1ncredinHnd puterea e>ecutiv unor noi instituiiE dese5nate de eaE cu5 erau6 Co5itetul 0alv rii +ubliceE un guvern cu puteri dictatorialeC Co5itetul 0iguranei :eneraleE care se ocupa cu ur5 rirea suspecilor %i asigurarea ordiniiC !ribunalul RevoluionarE care 1i Ludeca %i 1i conda5na pe adversarii republiciiC reprezentanii 1n 5isiuneE deputai tri5i%i 1n provincie sau pe lHng co5anda5entele 5ilitareE avHndE de ase5eneaE puteri discreionare la faa locului. Gn fruntea regi5ului se aflaE de faptE unul dintre principalii lideri iacobiniE <a>i5ilien RobespierreE secondat de colaboratori cu5 erau 0aint-@ustE Couthon sau Carnot. Gn acest felE =rana dobHndea un guvern 5Hnt care se va dovedi cu 5ult 5ai centralizatE 5ai despotic %i 5ai arbitrar decHt fusese vechea 5onarhie. Regi5ul dictatorial iacobin se consacr luptei 1nver%unate 15potriva ina5icilor interni %i e>terni ai Revoluiei. El conduce r zboiul cu o deosebit energieE ordonHnd 5obilizarea 1n 5as E o nou for5ul de organizare 5ilitar E potrivit c reia 1ntreaga populaie apt s presteze serviciul 5ilitar putea fi che5at sub ar5e. 4na5icilor e>terni ai RevoluieiE "ustriaE +rusia sau "ngliaE li se adaug acu5 nu5eroase revolte interneE izbucnite 1n provincie. ? r ni5ea conservatoare din regiunile vesticeE cu5 era 3andeeaE 1ncadrat de clerul %i de nobili5ea local E se ridic 1n ap rarea regalit ii %i a catolicis5uluiE 1n ti5p ce burghezia din 5arile ora%e din 0udE girondin %i federalist E co5bate for5ula politic a dictaturii iacobine. Gn faa acestor redutabile a5enin riE iacobinii folosesc ar5a !eroriiE o politic 1ndreptat nu doar 15potriva tuturor ina5icilor declarai ai republiciiE ci %i a suspecilorE a tuturor celor b nuii
'.

c ar fi adversari ai regi5ului. CHteva zeci de 5ii de persoaneE 5ulte acuzate pe nedreptE vor c dea prad !eroarei. +e plan socialE dictatura iacobin 1ncearc s aplice pHn la ulti5ele sale li5ite principiul egalit iiE fi>Hnd preuri 5a>i5ale ale produselorE luHnd 5 suri de protecie a populaiei s race %i confiscHnd bunurile suspecilor. +e plan politicE 1n anul 19.# se adopt o nou ConstituieE inspirat de ideile lui RousseauE care nu va fi 1ns aplicat E datorit r zboiului. Ea prevedea votul universal %i chiar o participare 5ai direct a populaiei la luarea deciziilorE prin referendu5. "vHnd convingerea c au 1nte5eiat o nou epoc E iacobinii 1nlocuiesc chiar %i calendarul cre%tinE gregorianE cu unul nouE republicanE 1n care anul 19.2 devenea anul 4 al RevoluieiE iar denu5irile lunilor %i ale zilelor s pt 5Hnii erau schi5bate. Gn 19.)E Robespierre 1%i 1ngusteaz 1ns tot 5ai 5ult baza politic a dictaturii saleE aLungHnd s 1i e>ecute inclusiv pe iacobinii care profesau opinii diferite de ale saleE a%a cu5 erau e>tre5i%tii grupai 1n Lurul lui BIbert sau 5oderaii condu%i de $anton. Cu toate c succesele obinute 15potriva ar5atelor str ine %i a adversarilor interni ar fi recla5at o rela>are a represiuniiE liderul iacobin intensific !eroareaE 1n acord cu logica Revoluiei de a identifica 5ereu noi du%5aniE pretutindeni. +olitica de decre%tinareE 1ncercarea lui Robespierre de a 1nlocui religia cre%tin cu un cult laicE al Raiunii sau al =iinei 0upre5eE contribuieE de ase5eneaE la erodarea regi5ului. >8 EI&Dir&# %in T&ro#r&F: ConC&n/i# TH&r$i%ori#n' Di Dir&, or# !) (9G6<-9G660 Gn aceste condiiiE o parte a deputailor din Convenia Naional E printre care se nu5 rau =ouchI %i FarrasE reu%esc s 1l 1nl ture pe RobespierreE 15potriva c ruia declan%eaz un co5plotE 1n iulie 19.). Ca ur5are a acestei aciuniE Robespierre este ghilotinatE 15preun cu principalii s i colaboratoriE clubul iacobin era dizolvatE iar legislaia adoptat 1n ti5pul !erorii va fi abrogat . $eputaii Conveniei Naionale &Convenia !her5idorian E cu5 i se va spune acesteiaE dup denu5irea dat lunii iulie 1n calendarul republican*E 5aLoritatea lor burghezi de orientare liberal E vor 1ncerca s %tearg a5intirea e>ceselor revoluionare pe care le practicaser 1ncepHnd cu anul 19.2. Ei doreau revenirea la o epoc nor5al E 1n care s do5neasc ordinea social E precu5 %i un regi5 care s pun 1n practic principalele idei politice ale RevoluieiE f r a 5ai prelungi 1ns violena acesteia. $up ce va reu%i s repri5e atHt revoltele populaiei pariziene care 5ai si5patiza cu ideile iacobineE cHt %i r scoalele regaliste din 3est %i din 0udE Convenia !her5idorian adopt o nou ConstituieE 1n anul 19.-E dup care se va dizolva. Noul regi5 politic republicanE rezultat 1n ur5a adopt rii Constituiei din 19.-E va purta denu5irea de $irectorat. RenunHndu-se la votul universal preconizat de iacobiniE se instituia un legislativ bica5eralE ales prin vot cenzitar indirect. ;egislativul dese5na e>ecutivulE for5at din cinci directori. Noua organizare politic E bazat pe o foarte atent separaie %i echilibrare a puterilor 1n statE evidenia dorina francezilor de a evita e>cesul de putere al unui o5 sau al unei adun riE a%a cu5 fusese cazul 1n ti5pul dictaturii iacobine. "5intirea !erorii %i a violenelor Revoluiei 1i 1nde5na acu5 pe oa5enii politici francezi s aplice principiile libert ii %i egalit ii cu 5ai 5ult pruden %i 5oderaie. "cest nou regi5E care p stra 5ulte din aparenele revoluionareE dar care se va ar ta preocupat 5ai ales de 5eninerea stabilit ii politice interneE va guverna =rana pHn 1n anul 19... Gnse5n tatea Revoluiei =rancezeE aprecia =ranMois =uretE provine din faptul c ea a reprezentat pri5a e>perien practic a de5ocraieiE ca principiu ideologicE 1n societatea 5odern . 0e poate ad uga constatarea c ea a evideniat 5ai curHnd dificult ile pe care le genereaz aceast nou practic politic E decHt avantaLele sale. Revoluia a pus 1n lu5in atHt dorina societ ii de a transfor5a 1n 5od radical 3echiul Regi5E cHt %i pri5eLdiile pe care le ascundeau noile for5ule de organizare politico-social %i credinele ideologice asociate lor.

9/

L&,/i# nr8 99 Frana n timpul !onsulatului i al Imperiului 0%,..-%-%*1


$up patru ani de guvernare dificil E regi5ul $irectoratului se g sea 1n i5pas. +uternic afectat de tulbur rile interne anterioareE aflat 1n r zboi din 19.2E =rana traversa o criz politic E econo5ic %i financiar . $irectoratulE 5o%tenitorul corupt %i i5popular al unei revoluii obositeE devenea un regi5 tot 5ai lipsit de autoritateE fiind contestat atHt de la dreaptaE de c tre regali%tiE cHt %i de la stHngaE de c tre fo%tii iacobini. 0l birea bazei politice a regi5ului $irectoratului 1i deter5in pe unii dintre conduc torii acestuia s se gHndeasc la o 5odificare 1n sens autoritar a ConstituieiE 1nf ptuit cu aLutorul ar5atei. Gn acest scopE ei aveau nevoie de un general popular %i energicE pe care 1l vor g si 1n persoana lui Napoleon Fonaparte. :eneralul FonaparteE n scut 1n anul 19'.E 1n CorsicaE profitase de pe ur5a posibilit ilor de ascensiune pe care le oferise Revoluia 5ilitarilor talentai. Gn 19.#E la 2) de aniE era deLa general de brigad . Gn 19.'E el este nu5it co5andantul ar5atei franceze din 4taliaE calitate 1n care repurteaz 5ari succese 1n r zboiul 15potriva "ustrieiE 1ncheiat 1n anul 19.9E prin +acea de la Ca5po =or5io. +rin aceast paceE negociat de tHn rul general 1nving torE "ustria ceda =ranei ? rile de @os %i recuno%tea independena Republicii CisalpineE stat satelit al Republicii =rancezeE care includea Nordul 4taliei %i p ri din centrul acesteia. Gn anii 19.(-19..E generalul Fonaparte conducea o nou e>pediie 5ilitar E 1n EgiptE 5enit s loveasc 1n interesele strategice ale "ngliei. !otodat E ea ilustra a5biiile de cuceritor ale tHn rului general. 98 R&.i$!) Con7!)# !)!i (9G66-9B5<08 Pro,)#$#r&# I$"&ri!)!i ;a 1ntoarcerea lui Fonaparte din EgiptE 1n anul 19..E unul dintre directoriE 0ieJ\sE ia iniiativa organiz rii unei lovituri de statE care s 1nlocuiasc regi5ul $irectoratului cu un nou guvern 5HntE 5ai autoritar %i 5ai eficient. 0ieJ\s credea c se va putea servi 1n acest sens de generalul FonaparteE darE 1n realitateE generalul a reu%it s profite el 1nsu%i de pe ur5a loviturii de stat. Gn ziua de 1( Fru5arE anul 3444 &. noie5brie 19..*E regi5ul $irectoratului era 1nl turat. $irectorii cedau putereaE iar corpurile legiuitoare erau dizolvateE prin fora baionetelor soldailor din garnizoana +arisuluiE aflat sub co5anda lui Fonaparte. ;ovitura de stat a reu%it deoarece societatea francez era ne5ulu5it de slaba autoritate a regi5ului $irectoratuluiE care se dovedise lipsit de energie %i eficien . Furghezia %i elitele locale &notabilii* profitaser de pe ur5a cu5p r rii la preuri avantaLoase a bunurilor naionaleE confiscate Fisericii %i nobili5ii de c tre Revoluie. Respectivele categorii sociale se te5eauE a%adarE c pr bu%irea $irectoratuluiE contestat atHt de regali%tiE cHt %i de iacobiniE ar duce la pierderea acestor propriet i de c tre noii lor dein tori. Gn generalE societatea francez dorea o anu5it stabilitateE pe careE se credea 1n epoc E nu5ai un regi5 autoritar o 5ai putea aduceE 1n ur5a e>perienelor politice e%uate ale Revoluiei. Constituia "nului 3444 &dece5brie 19..* instala 1n fruntea =ranei un pri5 consulE care concentra 1n 5Hinile sale puterea e>ecutiv E %i care va fi Napoleon. El avea al turi ali doi consuli &iniialE fuseser dese5nai doi fo%ti directoriE 0ieJ\s %i $ucos*E care nu aveau 1ns decHt un rol consultativ. +ri5ul consul controla nu5irea guvernuluiE dese5na prefecii %i celelalte autorit i ad5inistrative localeE conducea ar5ata. !otodat E el era singurul iniiator al legilorE aLutat 1n acest scop de dou instituii create acu5E Consiliul de 0tat %i 0enatul. Respectivele organis5e vor deveni 1ns si5ple e>presii ale puterii personale a pri5ului consulE deoarece acesta era cel care 1i nu5ea pe 5e5brii celor dou instituii. !eoreticE principiul de5ocratic %i reprezentativ lansat de Revoluie era 5eninutE prin faptul c 5e5brii celorlalte dou Ca5ere ;egislativeE !ribunatul %i ;egislaturaE erau dese5nai pe baza votului universal. "cest vot avea 1ns un caracter indirectE ceea ce f cea ca 5e5brii Ca5erelor ;egislative s fieE de faptE e>presia voinei e>ecutivuluiE %i nu a electoratului. "leg torii nu alegeau deputaiE ci doar o serie de liste de candidaiE din rHndurile c rora 0enatul &controlat de e>ecutiv* dese5na 5e5brii Ca5erelor ;egiuitoare. +ri5a ca5er E !ribunatulE
91

avea dreptul s discute proiectele de legiE dar nu putea s le voteze &va fi desfiinat totu%iE 1n anul 1(/(*. " doua ca5er E ;egislaturaE vota proiectele de legiE dar nu le putea discuta. $up 1(/2E ea nu va 5ai respinge nici un proiect de lege al guvernului. Rolul electoratului era acela de a oferi guvernului liste de candidaiE din rHndul persoanelor cu avere %i preg tireE dintre care guvernul 1%i selecta tehnicienii necesari 1n ad5inistraia central sau local . Caracterul autoritar al regi5uluiE care poate fi considerat o dictatur E se consolideaz 1n anul 1(/2E prin nu5irea lui Napoleon ca %i consul pe via E cu dreptul de a-%i dese5na succesorul &Constituia "nului 2*. "poiE 1n anul 1(/)E 0enatul 1l procla5 pe Napoleon 15p rat al francezilor %iE totodat E declar de5nitatea i5perial ereditar 1n fa5ilia sa &Constituia "nului 244*. Napoleon va fi 1ncoronat ca 15p rat de c tre papa +ius al 344-leaE 1n catedrala Notre-$a5e. 48 n-'" !iri in &rn& #)& r&.i$!)!i n#"o)&oni#n Regi5ul Consulatului s-a re5arcatE 1n pri5ul rHndE printr-o serie de realiz ri interneE care au redresat situaia politic E social %i econo5ic a =raneiE dup dezechilibrele pe care le produsese Revoluia. <ai 1ntHiE s-a reu%it asigurarea stabilit ii politiceE realizat E 1n principalE prin re1ntoarcerea unei p ri a e5igranilorE prin asigurarea dreptului de proprietate pentru cei care cu5p raser bunuri naionale %i prin 1ncheierea Concordatului cu Ro5a. Gn anul 1(/1 s-a se5nat Concordatul &tratatul specific care regle5enteaz relaiile dintre Fiserica Ro5ano-Catolic %i un anu5it stat*E 1nelegere realizat 1ntre =rana consular %i papa +ius al 344-lea. +rin acest actE +apa recuno%tea 1nf ptuirile RevoluieiE inclusiv confiscarea bunurilor care aparinuser Fisericii. $e ase5eneaE el acceptaE 1n faptE controlul statului asupra Fisericii. Episcopii sunt nu5iiE pe 5ai departeE de c tre stat &%i confir5ai de c tre papalitate*E iar preoii vor depinde %i ei de autorit ile statuluiE care 1i salarizeaz . Gn schi5bul acestor ced ri ale Ro5eiE =rana accepta restabilirea Fisericii Catolice %i libertatea e>ercit rii acestui cult religiosE despre care se recuno%teaE 1n 5od oficialE c reprezint religia 5aLorit ii francezilor. Era o schi5bare de fondE 1n raport cu ateis5ul iacobinilorE %i ea va contribui 5ult la realizarea unei reconcilieri generale 1n societatea francez . "lt 1nf ptuire i5portant din ti5pul Consulatului a fost regle5entarea situaiei financiare a =raneiE e>tre5 de precar sub regi5ul $irectoratului. 0e 1nfiineaz Fanca =raneiE se reorganizeaz <inisterul de =inane %i se percep 5ult 5ai bine i5pozitele. Gn anul 1(/# se introduce un nou siste5 5onetarE bazat iniial pe francul de argintE care 1nlocuia biletele e5ise de Revoluie. !ot acu5 se 1nfiineaz Ca5erele de Co5er %i 4ndustrieE instituii noiE care aveau 5enirea de a spriLini activitatea econo5ic . +oate cea 5ai caracteristic realizare a regi5ului a constat 1n edificarea unei ad5inistraii centralizate puternice. $eparta5entul este unitatea ad5inistrativ de baz E avHnd 1n frunte un prefect. 0ubdiviziunile sale sunt arondis5enteleE conduse de subprefeci. :uvernul nu5ea prefecii %i subprefeciiE iar ace%tiaE la rHndul lorE 5e5brii consiliilor locale %i restul ad5inistraiei inferioare. Rezultatul acestui siste5 va fi o ad5inistraie foarte eficient E 1n ceea ce prive%te strHngerea i5pozitelorE recrutarea ar5ateiE propaganda 1n favoarea statului %i controlul e>ercitat asupra societ ii. 0e constituie un corp nu5eros de funcionari civiliE recrutai din rHndurile notabililorE al persoanelor cu avere %i preg tireE dar pl tii de c tre statE 5otiv pentru care vor reprezenta un instru5ent docil de aplicare a voinei acestuia. $e altfelE este de re5arcat c acest tip de ad5inistraieE puternic centralizat E nu era decHt ur5area unei 1ndelungate tradiii francezeE 1nceput prin intendenii regali din secolul al 2344-lea. RevoluiaE prin 5 surile luate de iacobiniE iar ulterior regi5ul Consulatului %i al 45periuluiE au dus pHn la ulti5ele sale consecine acest proces de centralizare ad5inistrativ %i legislativ a statului. Regi5ul politic instaurat de Napoleon 1n =rana a realizat %i unificarea legislaiei franceze. Gn anul 1(/) este adoptat Codul Civil &supranu5it Codul Napoleon*E un ansa5blu unitar de legi civileE realizat pe baza vechiului drept cutu5iar francezE a dreptului inter5ediar creat 1n ti5pul Revoluiei %i a tradiiei dreptului ro5an. 0e 5eninea egalitatea drepturilor civileE ca o 5o%tenire i5portant a RevoluieiE dar accentul pus pe dreptul ro5an f cea codul destul de restrictiv. +revederile sale subliniau autoritatea b rbatului 1n fa5ilie %i drepturile tat lui. Anificarea %i e>pri5area clar a legilor reprezentau 1ns avantaLe i5portanteE 1n raport cu situaia anterioar .
92

!oate 5arile realiz ri instituionale %i legislative din ace%ti aniE cu5 au fost ConcordatulE Codul CivilE 5odelul ad5inistraiei centralizate %i siste5ul francez de 1nv 5HntE vor fi e>portate 1n anii ur5 tori 1n restul EuropeiE 1ndeosebi 1n zonele ocupate sau controlate 5ilitar de =rana napoleonian . "lt realizare esenial pentru regi5ul napoleonian a fost ar5ata sa. 0e perfecioneaz ar5ata per5anent E bazat pe recrutarea 1n 5as E 5o%tenire a Revoluiei. 0e 1nfiineaz noi co5ponente de elit ale eiE cu5 ar fi Corpul 3eteranilor sau :arda Consular &dup 1(/)E :arda 45perial *. "r5ata este 15p rit 1n corpuriE 5ari unit i operativeE conduse de 5are%ali. 0e p streaz 1ns E 1n paralelE unitatea de co5and E pe ansa5blul ar5ateiE concentrat 1n 51inile lui Napoleon. Regi5ul instaurat de Napoleon avea %i un puternic caracter represiv. 0e 1nfiineaz <inisterul +oliieiE condus de =ouchIE %i corpul 5ilitarizat al @andar5erieiE cu atribuii de 5eninere a ordinii interne. ;a supravegherea populaieiE care era una dintre principalele atribuii 1ndeplinite de aceste instituiiE contribuiau %i infor5atorii poliieiE infiltrai 1n rHndurile societ ii. +resa era atent cenzurat E iar ziarele cu vederi critice vor fi supri5ate. ;a +aris nu vor 5ai r 5HneE pHn la sfHr%itul regi5uluiE decHt patru ziare. $eosebit de activ era propaganda regi5uluiE care se e>pri5aE de e>e5pluE prin inter5ediul Fuletinelor "r5atei. Gn ceea ce prive%te caracterul regi5ului instaurat 1n 19.. %i des vHr%it 1n 1(/)E s-au e5is 5ai 5ulte interpret riE fiind catalogat drept dictatur 5ilitar E stat poliienesc sau despotis5 lu5inat. 0e poate aprecia c regi5ul lui Napoleon a reprezentat o for5 specific de dictatur E fiind vorba de o conducere personal E validat 1n 5od for5al prin plebiscitul populaiei. Gn 5od teoreticE se p streaz principiul suveranit ii poporuluiE 5o%tenit din ti5pul RevoluieiE dar aceast suveranitate poate fi e>ercitat de naiune nu5ai prin inter5ediul %efului statului. =or5ula politic autoritar lansat de Napoleon va d inui 1n secolul al 242-leaE sub nu5ele de bonapartis5 sau de cezaris5 de5ocraticE respectiv un regi5 dictatorial &sau cel puin autoritar*E legiti5at printr-un acord for5al al poporului. ;8 C#$"#nii)& $i)i #r& %in "&rio#%# 9B55-9B5G = r 1ndoial E 5eninerea %i consolidarea puterii interne a lui Napoleon nu ar fi fost posibil 1n absena succeselor sale 5ilitare e>terne. $up lovitura de stat din 19..E Napoleon avea nevoie de o victorie 5ilitar spectaculoas %iE 5ai alesE de o pace rapid E care s 1i 1nt reasc puterea 1n interior. "cesta a fost 5otivul care l-a deter5inat s declan%eze o nou ca5panie 15potriva "ustrieiE desf %urat 1n pri5ul rHnd pe frontul din 4taliaE 1n anul 1(//. $up trecerea "lpilorE Napoleon obineE 1n iunie 1(//E 5area victorie de la <arengoE 1n Nordul 4talieiE 1n ti5p ce generalul <oreauE pe frontul RinuluiE cH%tiga b t lia de la BohenlindenE 1n Favaria. "ustriaE 1nfrHnt E 1ncheie +acea de la ;unIvilleE 1n februarie 1(/1E prin care ceda din nou =ranei Nordul 4taliei &cu e>cepia 3eneiei*E recunoscHndE totodat E st pHnirea acesteia asupra ? rilor de @os austriece &Felgia de 5ai tHrziu* %i a 5alului stHng al Rinului. +rin aceast paceE a doua 5are coaliie 15potriva =ranei era destr 5at E iar "nglia va 1ncheia %i ea paceE la "5iensE 1n anul 1(/2. =rana se retr gea din 0tatale +apale %i din Regatul NeapoleluiE iar "nglia 1napoia %i ea cea 5ai 5are parte a cuceririlor sale. $up zece ani de r zboi 15potriva EuropeiE Fonaparte aducea =ranei paceaE ceea ce a reprezentat un adev rat triu5f pe plan intern. +acea cu "nglia nu era 1ns E de faptE decHt un ar5istiiu fragilE deoarece antagonis5ele franco-britanice nu se puteau concilia atHt de u%or. $up un anE 1n 5artie 1(/#E r zboiul dintre =rana %i <area Fritanie reizbucnea. $up procla5area 45periuluiE 1n 1(/)E Napoleon 1%i concentreaz ar5ata la FoulogneE pe coasta Canalului <HneciiE a5eninHnd <area Fritanie cu debarcarea. El 1ncerca s i5pun "ngliei %i Europei acceptarea noii ordini politice interne a =raneiE ca %i noul s u rolE pe plan continental. Gn vara lui 1(/- 1ns E "nglia reu%e%te s atrag de partea sa "ustria %i RusiaE for5Hndu-se astfel cea de-a treia coaliie 15potriva =ranei. Napoleon renun la planul de debarcareE deoarece flota sa nu se putea 5 sura cu cea englez E %i porne%te un 5ar% spectaculos spre ini5a Europei %i a "ustrieiE traversHnd 0udul :er5aniei. Gn octo5brie 1(/-E Napoleon obinea o victorie la Al5E 1n
9#

:er5ania 5eridional E 15potriva trupelor austrieceE 1n ti5p ce flota francez era distrus de a5iralul Nelson la !rafalgar. Gn noie5brie 1(/-E Napoleon reu%ea s intre 1n 3ienaE dup care porne%te i5ediatE prin <oraviaE 1n 1ntH5pinarea ar5atei ruse. Gn 2 dece5brie 1(/-E ar5ata ruso-austriac era zdrobit 1n b t lia de la "usterlitzE e>e5plul clasic al geniului 5ilitar al lui Napoleon. "ustriecii se recunosc 1nfrHni %i cer 1ncheierea p cii. "ceasta se va realiza prin se5narea !ratatului de la +ressburgE 1n dece5brie 1(/-. "ustria cedaE 1n favoarea =raneiE 3eneia %i coasta dal5at a "driaticii. <ai 5ult decHt atHtE 1n anul 1(/'E 1n ur5a acestei p ciE 0fHntul 45periu Ro5ano-:er5an era desfiinatE iar suveranul de la 3iena r 5Hnea doar cu noul s u titluE de 15p rat al "ustriei. Napoleon reorganizeaz dup placul s u cea 5ai 5are parte a regiunii :er5aniei. <aLoritatea statelor care f cuser parte din 45periul Ro5ano-:er5an sunt grupate acu5 1n Confederaia RinuluiE al c rei +rotector va fi Napoleon. G5p ratul francez reorganizeaz o bun parte din EuropaE iar doi dintre fraii s i devin suverani ai unor ri aliate =ranei. @oseph Fonaparte este procla5at rege al NeapoleluiE iar ;ouis Fonaparte rege al 7landei. Electorul de Favaria %i ducele de ,Srte5bergE aliai ai lui NapoleonE pri5esc %i ei titlul de rege. +rusia 1ns E care r 5 sese inactiv 1n 1(/-E nu putea s fie de acord cu do5inaia francez asupra :er5anieiE a%a c E 1n 1(/'E ea se al tur Rusiei %i "nglieiE for5Hndu-seE astfelE a patra coaliie 1ndreptat 15potriva =ranei. Napoleon porne%te o nou ca5panieE 1n toa5na lui 1(/'E de data aceasta 15potriva +rusiei. Gn octo5brie 1(/'E ar5ata regelui =rederic ,ilhel5 al 444-lea este zdrobit E la @ena %i la "uerst`dtE dup care este ocupat FerlinulE +rusia fiind co5plet 1ngenuncheat . R 5Hnea 1ns 1n conflict RusiaE ale c rei ar5ate se concentreaz 1n aLutorul +rusiei zdrobiteE pe teritoriul +oloniei %i al +rusiei 7rientale. Napoleon pleac 1n ur5 rirea ar5atei ruseE 1ntr-o ca5panie foarte dificil E 1n iarna anului 1(/'-1(/9. ;a EJlauE 1n februarie 1(/9E lupta se ter5in indecisE atHt ru%iiE cHt %i francezii &care r 5Hn totu%i st pHni pe cH5pul de b t lie* suferind pierderi enor5e. Gn iunie 1(/9 1ns E 1n b t lia de la =riedlandE Napoleon repurteaz o victorie decisiv asupra ar5atelor Rusiei. Gn consecin E 1n iulie 1(/9E la !ilsitE pe 5alul rHului Nie5enE la frontiera de 3est a RusieiE arul "le>andru 4 %i Napoleon 1ncheie pacea %i chiar aliana dintre cele dou 5ari puteri ale EuropeiE o pace care va dura pHn 1n anul 1(12. +racticE Europa era 15p rit 1ntre Rusia %i =ranaE iar Napoleon se 1ntorcea acas 1n triu5fE deoarece adusese pacea din nou. +rusia pierdea la !ilsit toate st pHnirile sale de la 3est de Elba &regiunea renan *E ca %i toate teritoriile pe care le dobHndise anterior pe sea5a +olonieiE r 5HnHnd doar cu nucleul s u din Lurul Ferlinului %i de pe coasta < rii Faltice6 FrandenburgE +o5erania %i +rusia 7riental . +rusia devenea astfel un stat secundarE strict supravegheat de =rana. Napoleon 1nfiina <arele $ucat al 3ar%ovieiE o re1nviere parial a +olonieiE dat spre ad5inistrare regelui 0a>onieiE aliat al =ranei. +osesiunile +rusiei din 3estul :er5aniei constituiau regatul ,estfalieiE 1n fruntea c ruia era procla5at ca rege un alt frate al lui NapoleonE @Ira5e. Ca e>presie a 15p ririi influenei pe continentE 1ntre =rana %i RusiaE arul pro5itea s 5edieze 1ntre Napoleon %i "nglia. Gn cazul 1n care 5edierea ar fi dat gre%E Rusia se obliga s adere la Flocada Continental . Gn noie5brie 1(/'E dup ce intrase 1n FerlinE Napoleon a dat un decret prin care interzicea orice fel de co5er %i de co5unicare cu <area Fritanie. < sura ur5a s fie aplicat atHt pe teritoriul 45periului =rancezE cHt %i 1n porturile din statele satelite. Gn acest felE Napoleon ur5 rea s distrug tenacele s u adversarE perfidul "lbionE prin ruinarea sa econo5ic . +e ter5en lung 1ns E aceast 1ncercare nu a reprezentat o reu%it . Flocada nu va putea fi aplicat 1n 5od strictE datorit contrabandeiE iar Napoleon va trebui s -%i continue seria r zboaielorE doar pentru a obliga toate statele EuropeiE din +ortugalia pHn 1n 0uediaE s se confor5eze Flocadei Continentale. <o5entul de apogeu al puterii sale ascundea deLa ger5enii declinului. <8 A"o.&!) I$"&ri!)!i (9B5B-9B940 Gn anii 1(/(-1(/.E Napoleon a luat o serie de 5 suri 5ilitare 1n vederea i5punerii Flocadei Continentale. "cestea vor contribui 1ns 1n 5od decisiv la sl birea forelor sale. "stfelE 1n 1(/(E Napoleon ocup 5ilitar 0tatele +apale &singura poriune din 4talia care nu se afla 1nc sub controlul s u direct*E deoarece prin porturile suveranului pontif p trundeau 5 rfuri engleze de contraband . Conflictul cu +apa 1i va altera 1ns 1n 5od profund popularitateaE pe plan intern %i e>tern.
9)

Consecine %i 5ai dra5atice va provoca proble5a iberic . Gnc din anul 1(/9E Napoleon tri5isese o ar5at 1n +ortugaliaE pentru a bloca %i aici co5erul englez. 0pania fusese aliata =raneiE 1ntre anii 19..-1(/9E dar 1n 5o5entul 1n care Napoleon nu va 5ai fi 5ulu5it de felul 1n care spaniolii aplicau blocadaE 1n 1(/(E el 1l va 1nlocui pur %i si5plu pe regele 0panieiE cu fratele s uE @oseph FonaparteE 5utat pe tronul de la <adrid de pe cel de la Neapole. 0paniolii se vor revolta 1ns cu energie 15potriva st pHnirii francezeE iniiind un lung r zboi de gheril E care va aduce francezilorE pHn 1n anul 1(1#E pierderi de circa #//./// de oa5eni. <ai 5ult decHt atHtE revolta spaniol a fost spriLinit de trupe englezeE debarcate iniial 1n +ortugalia. Gn fruntea lor se afla generalul "rthur ,ellesleJE nu5itE 1n anul 1(11E duce de ,ellington. +rofitHnd de dificult ile =raneiE "ustria intr din nou 1n r zboiE 1n anul 1(/.. Napoleon reu%e%te s ocupe 1nc o dat 3ienaE dar ca5pania din 1(/. a fost 5ult 5ai dificil E 1n co5paraie cu cele anterioareE francezii fiind la un pas de 1nfrHngere. Gn cele din ur5 E lupta de la ,agra5E ulti5a 5are victorie a lui NapoleonE le aduce succesul. +rin +acea de la 0chRnbrunnE "ustria pierdea noi teritorii6 1n $al5aia %i CroaiaE unde se constituiau +rovinciile 4lirice ale =raneiE precu5 %i 1n :aliia %i :er5ania. <ai 5ult decHt atHtE "ustria era constrHns s devin aliata 45periului =rancezE apropiere pecetluit 1n anul 1(1/E cHnd Napoleon divoreaz de pri5a sa soieE @osIphineE %i se c s tore%te cu fiica 15p ratului =rancisc 4 al "ustrieiE <aria ;uiza. Gn anii 1(1/-1(11E Napoleon se afla 1n cul5ea puterii. $eparta5entele 45periului =rancez se 1ntindeau de la Ba5burg pHn la Ro5a %i pe coasta $al5aiei. !otodat E =rana controla 1ntreaga :er5anieE ElveiaE +olonia %i 4taliaE avHnd ca aliai "ustria %i 0uedia. =8 C#$"#ni# %in R!7i# (9B940 Di "r'+!Dir&# I$"&ri!)!i Era firesc ca aceast e>tindere ne5 surat s agraveze relaiile cu RusiaE care obinuse %i eaE 1n ace%ti aniE unele cH%tiguri teritoriale6 FasarabiaE 1n ur5a r zboiului ruso-turc din anii 1(/'-1(12E %i =inlandaE s5uls 0uediei. Neaplicarea Flocadei Continentale de c tre arul "le>andruE precu5 %i apropierea acestuia de "nglia 1l deter5in pe Napoleon s atace RusiaE 1n anul 1(12E 1n fruntea unei ar5ate uria%eE de peste '//./// de soldai %i trupe au>iliare. <ai 5ult de Lu5 tate din ar5at era for5at din aliai ai =ranei6 italieniE sa>oniE bavarezi %i chiar un corp austriac. Ca5pania din 1(12 se soldeaz 1ns cu un e%ec dezastruos pentru Napoleon. Ru%iiE co5andai de generalul PutuzovE sunt obligai iniial s se retrag E dar nu f r a se opuneE printr-o tactic de h ruireE ca %i prin 5area b t lie de la ForodinoE cH%tigat de francezi cu pierderi grele. Gn ur5a eiE Napoleon reu%ea s ocupe <oscova. ;a intrarea sa 1n ora%E ru%ii 1%i incendiaz propria capital E pentru a sl bi %i 5ai 5ult ar5atele franceze. Cu toate c <oscova era ocupat E arul refuz s cear paceE susinut de rezistena ar5ateiE ca %i de cea a ru%ilor de rHnd. "flat la o dep rtare uria% de bazele de plecareE f r provizii %i a5eninat de iarna ruseasc E Napoleon este silit s porneasc 1ntr-o retragere dificil E 1n care 1%i va pierde %i ulti5ele resturi ale ar5atei cu care 1%i 1ncepuse ca5pania. Gn anul 1(1#E 1ncuraLai de aceste eveni5enteE toi adversarii lui Napoleon se unesc 1ntr-o nou coaliieE for5at E 1n pri5ul rHndE din RusiaE "ngliaE +rusia %i "ustria. Gn octo5brie 1(1#E Napoleon este 1nfrHnt 1n 5area b t lie de la ;eipzigE nu5it %i b t lia naiunilor. :er5ania era pierdut E ca %i 0paniaE de unde 1naintau trupele britanice ale lui ,ellington. 45periul lui Napoleon se dezintegraE iar francezii erau alungai din toate posesiunile lor. ;a 1nceputul lui 1(1)E Napoleon poart o ulti5 ca5panie disperat E pe Rin %i 1n =ranaE de data aceasta pentru ap rarea ulti5elor poziii. ;a sfHr%itul lui 5artieE aliaii intrau 1n +aris. Gn 5ai 1(1)E Napoleon abdicaE acceptHnd oferta adversarilor s i &generoas E 1n acele circu5stane* de a se retrage ca suveran al 5icii insule ElbaE din <area <editeran . Gn =ranaE aliaii 1l instalau pe tron pe ;udovic al 23444-leaE fratele fostului rege decapitat de RevoluieE restaurHnd astfel st pHnirea Fourbonilor. +este zece luni 1ns E 1n 5artie 1(1-E Napoleon revine 1n =rana %i intr din nou 1n +arisE 1ncercHnd s -%i recH%tige tronul %i fiind pri5it cu si5patie de c tre nostalgicii victoriilor sale. Nu a fost 1ns decHt o aventur hazardat E pentru c adversarii =ranei refuz orice negociere cu NapoleonE declarHndu-l 1n afara legii. Gn iunie 1(1-E la ,aterlooE ar5atele aliateE conduse de ,ellingtonE 1l 1nving pentru ulti5a dat pe Napoleon. ;udovic al 23444-lea 1%i reocup tronulE iar
9-

Napoleon este 1nchis de c tre engleziE pentru ca Europa s 1%i reg seasc lini%teaE pe 1ndep rtata insul 0fHnta ElenaE din 0udul 7ceanului "tlanticE unde va 5uri 1n anul 1(21.

9'

L&,/i# nr8 94 ("ro+)&$# i*#r&0 !auzele ascensiunii i ale declinului lui ?apoleon 2onaparte
98 Con &K !) i7 orio.r#-i, $estinul lui Napoleon Fonaparte prezint un interes deosebit pentru istoriciE datorit 1ntreb rilor fascinante pe care le ridic acest subiect6 a fost Napoleon continuatorul Revoluiei =ranceze sauE di5potriv E a pus cap t Revoluiei %i a deturnat-o de la sensul ei iniialb <arile sale succese se e>plic prin 5eritele personale ale o5ului FonaparteE sau sunt rodul unor fore 5ai profundeE care l-au propulsat pe tHn rul general 1ntr-o poziie nesperat b 45periul pe care l-a creat a reprezentat o tentativ de unificare european sau a deschis calea frag5ent rii continentului prin afir5area naionalis5elorb Gn ulti5 instan E bilanul aventurii sale este pozitiv sau negativb Ce anu5e prevaleaz 6 cei .1'./// de francezi 5ori pe cH5purile de b t lie sau opera de pacificare %i de consolidare intern a =raneiE pe plan legislativE instituional sau educaionalb E>tre5 de se5nificativ pentru ceea ce 1nsea5n istoriaE ca tip de %tiin E este faptul c dou secole de cercet ri asupra lui Napoleon FonaparteE de-a lungul c rora s-au publicat peste dou sute de 5ii de c ri %i de studii pe aceast te5 E nu au reu%it s produc o serie de r spunsuri univoce la 1ntreb rile de 5ai sus. 4ar acest lucru este cHt se poate de firescE pentru toi cei care sunt capabili s 1neleag istoria altfel decHt pe vre5ea lui RanKe %i a pozitivis5ului istoriograficE deoarece ast zi %ti5E prea bineE c fiecare generaie 1%i cite%te trecutul prin grila propriului siste5 de valori %i 1%i rescrie istoria dintr-o nou perspectiv . $ar faptul c predecesorii no%tri nu au reu%it s elaboreze o versiune inatacabil cu privire la acest subiectE sau la oricare altulE nu 1nsea5n c noi nu pute5 1ncerca s for5ul 5 r spunsuri 5ai pertinenteE beneficiind %i de contribuiile anterioare. 4storicul olandez +ieter :eJlE care a scrisE acu5 -/ de aniE o carte despre istoricii care l-au studiat pHn atunci pe Napoleon FonaparteE evidenia faptul c 5aLoritatea acestora au fost 5arcai de o puternic subiectivitateE care i-a 15pins fie s 1%i de5onizezeE fie s 1%i glorifice eroul. "ce%ti istorici au fost 5arcai de disputele care s-au n scut 1nc din ti5pul vieii lui Napoleon cu privire la aprecierea acestuia %i au prelungitE 1n posteritateE 5iturile %i cli%eele create de ad5iratorii sau de adversarii ilustrului corsican. G5p ratul 1nsu%i a fost cel care a pusE 1n 5od deliberatE bazele legendei istoriografice favorabile luiE trans5iHnd posterit ii o versiune cu totul 1nfru5useat a faptelor %i inteniilor saleE 1ndeosebi prin inter5ediul Demorialului conse5nat de contele de ;as CasesE 1n ti5pul e>ilului de pe insula 0fHnta Elena. !rebuie rea5intitE 1n parantez E faptul c o ase5enea 5itizare 1nsoe%te orice ur5 istoric %i orice tradiie istoriografic . $e aceea se vorbe%te atHt de 5ult ast ziE cHnd anii au trecut %i pute5 fi 5ai deta%ai 1n raport cu ceea ce a fost odinioar E de de5itizare 1n istorieE adic de 1ncercarea de a elibera trecutul de diferitele versiuni ideologice care 1l paraziteaz E fie ele laudativeE fie denigratoare. $e5itizarea 1n istorie nu este o oper de depreciere a trecutuluiE nu reprezint o 5itraliere sau o de5olare a statuilorE dup cu5 se te5 spiritele 5ai confor5isteE ci presupune doar o apropiere 5ai senin %i 5ai lucid de realit ile care au fost. +arcurgHnd lucr rile 5ai recente dedicate lui Napoleon de c tre istoricii franceziE alt dat atHt de elogio%i la adresa gloriei i5perialeE 1nelege5 5ai bine cu5 au acionat cli%eele %i defor5 rile ideologice 1n istoriografie %i ce 1nsea5n ast zi de5itizarea acestora. $e ase5eneaE 1nelege5 %i cHt le-ar folosi %i altor istoriografii un ase5enea 5odel 5etodologic. "spectul cel 5ai frapantE pentru cititorul fa5iliarizat cu o viziune tradiional asupra lui NapoleonE 1l reprezint reevaluarea prestaiei sale 5ilitareE a calit ilor de tactician %i de strateg. Niciodat E nici 5 car adversarii s iE 1n frunte cu ducele de ,ellingtonE nu i-au contestat geniul 5ilitar. Cu toate acesteaE i5aginea care se degaL ast zi 1n istoriografia subiectului aduce 5ai 5ult cu acea e>traordinar scen de 1nceput din fil5ul lui 0erghei FondarciuKE despre b t lia de la ,aterlooE 1n careE 1n locul eroului plin de energie pe care 1l a%tept 5 cu sufletul la gur E apare un Napoleon tristE obositE 15b trHnitE plin de riduri %i purtHnd pe nas o pereche de ochelariN 48 F#, or!) $i)i #r
99

0 vede5E a%adarE cu5 se e>plic cuceririle e>traordinare reu%ite de =rana napoleonian b 7 pri5 tez E for5ulat de 5ult vre5e 1n istoriografieE este aceea c regi5ul pri5ului consul %i apoi cel al 15p ratului au beneficiatE din plinE de instru5entul 5ilitar e>tre5 de eficace creat de Revoluia =rancez . +rincipala inovaie adus de Revoluie 1n acest do5eniu a fost serviciul 5ilitar obligatoriuE a%a-nu5ita la le)Ne en masseE introdus de regi5ul iacobin 1n anul 19.#. <arele teoretician 5ilitar ger5an Clause8itz apreciaE 5ai tHrziuE c aceast nou ar5at a per5is trecerea de la r zboiul de tip li5itatE caracteristic 3echiului Regi5E la un r zboi de tip totalE bazat pe 1nar5area %i angaLarea necondiionat 1n lupt a unor naiuni 1ntregi. Recrutarea unor fore 5ilitare nu5 rHnd sute de 5ii de oa5eniE 1n locul ar5atelor de 5ercenari de pHn atunciE care nu dep %eau cHteva zeci de 5ii de co5bataniE a per5is =ranei s pro5oveze un tip de r zboi e>tre5 de ofensivE care viza anihilarea cu orice pre a adversaruluiE spre deosebire de tacticile defensive ale ar5atelor tradiionale. "tHt soldaiiE cHt %i co5andanii erau e>tre5 de 5otivai s duc acest gen de ca5paniiE fiind puternic 5obilizai de propaganda 5ilitar E care vorbea despre pericolul ce a5enin patria %i despre Lusteea particip rii la r zboi. Napoleon nu a inovatE a%adarE aproape deloc 1n ceea ce prive%te 5odalit ile de purtare a r zboiuluiE a%a cu5 le 5o%tenise din perioada revoluionar E dar a avut 5eritul incontestabil de a le pune 1n aplicare %i de a le perfeciona. !acticile saleE si5ple %i eficaceE se bazau pe ur5 toarele ele5ente6 efectuarea unor 5ar%uri rapideE care per5iteau 1ntotdeauna preluarea iniiativeiC fi>area tuturor forelor ina5icului 1ntr-o b t lie decisiv C lansarea unor atacuri puterniceE la baionet E e>ecutate de infanterieE sau efectuarea unor %arLe de cavalerieE care 1l obligau pe ina5ic s 1%i arunce 1n lupt toate foreleE inclusiv rezervele. Gn acest 5o5entE ur5a o lovitur aplicat din flanc sau din spateE e>ecutat de Napoleon cu unit ile sale de rezerv E care avea darul s provoace retragerea precipitat a adversarului %i 5ari pierderi ale acestuia pe parcursul ur5 ririi. 7 ase5enea reet a fost aplicat de Napoleon 1n toate 5arile sale b t lii6 la "usterlitzE 1n 1(/-C la @enaE 1n 1(/'C la =riedlandE 1n 1(/9C %i chiar la ,aterlooE 1n 1(1-E atunci cHnd rezervele co5andate de generalul :rouchJ nu au 5ai sosit la ti5p pe cH5pul de lupt E fiind devansate de prusienii generalului FlScher. 0e poate re5arca 1ns E cu u%urin E faptul c aceste tactici nu reprezentau decHt o consecin logic a tipului de r zboi ofensiv ap rut o dat cu Revoluia =rancez . <ai 5ult decHt atHtE dup pri5ii ani de victorii repurtate de NapoleonE chiar %i adversarii s i vor prelua 5odelul francezE ceea ce le va per5ite s obin succesele din perioada 1(12-1(1-. Gndeosebi +rusia a fost cea care %i-a restructurat rapid ar5ataE 1n acest sensE trecHndE dup dezastrul din 1(/'E la o baz larg de recrutare %i operHnd o serie 1ntreag de refor5e. <eritele 5ilitare ale lui Napoleon s-au 5anifestat 5ai ales de-a lungul pri5elor sale ca5paniiE 1ntre anii 19.'-1(/9. "tunci s-a evideniatE de e>e5pluE capacitatea sa f r egal de a-%i 5obiliza soldaii %i de a-%i asigura devota5entul acestoraE prin co5porta5entul s u popularE prin gesturile teatraleE prin Fuletinele %i 7rdinele de YiE care 1nsufleeau atHt trupaE cHt %i co5andanii. 4storicii 5ilitari de ast zi 1i aduc 1ns %i repro%uriE 1n ceea ce prive%te 5odul 1n care %i-a condus ca5paniile ulterioare. "ce%ti istorici renun s 5ai pun 1nfrHngerile de genul celei din Rusia pe sea5a unor factori inevitabiliE cu5 ar fi iarna ruseasc E trecHndu-le 1n contul capacit ii de co5andant 5ilitar a lui Napoleon. "stfelE s-a pus 1n eviden faptul c 15p ratul a fost ostil inovaiilor 1n do5eniul 5ilitar %i nu a acceptat niciodat introducerea unor noi ar5e sau 5etode de instrucieE 1n afara celor pe care le cuno%tea. " negliLat proble5ele aprovizion rii %i 5ai ales condiiile cli5aterice %i geografice din zonele pe cale le str b tea. +ierderile uria%e suferite 1n ti5pul ca5paniilor din Egipt &19.(-19..*E din +olonia &1(/'-1(/9* sau din Rusia &1(12* ar fi putut fi evitateE 1n 5are parteE dac s-ar fi luat 1n considerare aceste aspecte. 45aginea unui Napoleon care 1nainta 1n adHncul teritoriilor ina5ice f r a-%i asigura h rile necesareE care nu 1%i co5unica inteniile co5andanilor din subordine %i care i5proviza adeseori pe cH5pul de lupt E 1n lipsa unui plan de operaiuni bine elaboratE vine s o co5pleteze pe cea a str lucitului 5anevrier %i tacticianE e>plicHndE totodat E 1nfrHngerile suferite 1n a doua parte a carierei sale. ;8 C#!*& E7 r# &.i,&F: "o)i i,# #%C&r7#ri)or3 r&7!r7&)&3 ?n in%&r&# I$"&ri!)!i
9(

Gn ceea ce prive%te succesele obinuteE o alt e>plicaie de fond a acestora const 1n lipsa de unitate a adversarilor lui Napoleon. Cu toate c =rana s-a confruntat 5ereu cu a5ple coaliii ale ina5icilor s iE acestea au fost sub5inate tot ti5pul de rivalit i interne %i nu s-au sincronizat 1ntr-un 5od corespunz torE cel puin pHn 1n anul 1(1#. $e fiecare dat pHn atunciE Napoleon a reu%it s 1%i p streze ca aliat unul dintre 5arii s i rivali. Gn 1(/-E el a luptat 15potriva "ustriei %i RusieiE dar s-a bucurat de neutralitatea +rusiei. Gn 1(/'-1(/9E a 1nvins +rusia %i RusiaE dar a beneficiat de faptul c "ustria fusese scoas din Loc 1n anul anterior. $up +acea de la !ilsitE din 1(/9E %i pHn 1n 1(12E Rusia devine aliata =raneiE cu care 1%i 15parte sferele de influen 1n EuropaE iar +rusia este 1ngenuncheat E conLunctur care face ca ridicarea "ustrieiE din 1(/.E s poat fi zdrobit din nouE 1n ur5a b t liei de la ,agra5. Gn fineE aliana franco-austriac E pecetluit 1n 1(1/ prin c s toria lui Napoleon cu <aria ;uizaE face ca Napoleon s 1nceap ca5pania din 1(12 beneficiind de spriLinul unor contingente austriece. "nglia a fost singura putere care s-a opus 1n 5od constant =raneiE cu o singur 1ntrerupereE 1ntre anii 1(/2-1(/#. $ar 1n 5o5entul 1n care toi adversarii lui Napoleon se vor reuni 1ntr-o coaliie eficaceE 1ntre anii 1(1#-1(1-E =rana nu va 5ai avea nici o %ans s reziste singur E 1n pofida resurselor u5ane %i 5ateriale de care beneficia. "lt e>plicaie a ascensiunii =ranei napoleoniene ine cont toc5ai de e>istena acestor resurseE de5ograficeE econo5ice %i 5ilitareE superioare potenialului oric rei alte ri europene din acea vre5e. +e deasupraE acest potenial era pus 1n valoare de o ad5inistraie eficient E centralizat E 5o%tenit din anii 3echiului Regi5E perfecionat apoiE 1n ti5pul Revoluiei %i 5ai ales 1n pri5ii ani ai guvern rii lui Napoleon. FazHndu-se pe vastele ei resurse %i pe capacitatea aparatului s u ad5inistrativ de a le valorificaE =rana reu%ise s se opun 1ntregului continentE aproape singur E %i cu un veac 1n ur5 E 1n ti5pul do5niei lui ;udovic al 243-lea. ;a 1nceputul secolului al 242-leaE cu cei 2( de 5ilioane de locuitori pe care 1i aveaE =rana era cea 5ai populat ar a Europei. Gn 1(11 1ns E cHnd puterea lui Napoleon era la apogeuE cele 1#/ de departa5ente ale 45periului =rancezE care se 1ntindeau de la Ba5burg pHn la Ro5a %i din 7landa pHn 1n $al5aiaE cuprindeau )) de 5ilioane de locuitori. $ac ad ug 5 statele sateliteE guvernate de 5e5brii fa5iliei Fonaparte sau de ali aliaiE aLunge5 la un total de peste (/ de 5ilioane de locuitoriE o baz uria% de recrutare %i de finanare pentru <area "r5at . Cu toate acesteaE 1ntinderea ne5 surat a 45periului a reprezentatE 1n cele din ur5 E o cauz esenial a declinului puterii lui Napoleon FonaparteE %i nu un factor de succes. E>plicaiile acestui feno5en parado>al sunt 5ultiple. Gn pri5ul rHndE cre%terea continu a puterii franceze a alar5at Rusia %i a 15pins-o s nu 5ai respecte aliana pe care o 1ncheiase 1n anul 1(/9 cu Napoleon. Gn generalE toate statele europene se si5eau a5eninate de perspectiva unei do5inaii universale a 45periului napoleonian %i acest senti5ent le va deter5inaE 1n 1(1#E s se alieze strHns 15potriva =raneiE chiar dac era vorba despre ri pHn atunci prieteneE cu5 erau statele din 0udul :er5aniei sau 0uedia 5are%alului Fernadotte. Gn al doilea rHndE e>tinderea 45periului a afectat situaia lui Napoleon %i sub raportul capacit ii 5ilitare. $at fiind c 5aLoritatea veteranilor <arii "r5ateE trupe bine instruite %i e>peri5entateE recrutate 1n =ranaE vor pieri de-a lungul nesfHr%itelor ca5paniiE Napoleon s-a v zut nevoitE 1n finalE s recurg 5ai ales la soldai recrutai pe tot cuprinsul 45periuluiE ger5aniE italieni sau polonezi. "ce%tia erau 1ns inferiori veteranilor <arii "r5ateE din punct de vedere al instruiriiE al 5otivaiei %i al capacit ii de lupt E fapt care a contribuit de ase5eneaE 1ntr-o 5 sur 1nse5nat E la 1nfrHngerile din anii 1(12-1(1#. 7rice evaluare a cauzelor declinului 45periului napoleonian trebuie s in cont %i de efectele Flocadei Continentale. Gn pri5ul rHndE Flocada nu va putea fi aplicat niciodat 1n 5od eficientE deoarece =ranei 1i lipsea fora naval necesar 5eninerii acesteiaE dup ce flota sa fusese distrus la !rafalgarE 1n anul 1(/-. Co5erul ilegalE de contraband E a di5inuat 1n per5anen efectele econo5ice ale Flocadei. <ult 5ai grav era 1ns faptul c E dup 1(/9E Napoleon s-a v zut constrHns s continue seria r zboaielor %i a cuceririlor epuizanteE doar cu scopul de a obliga toate statele europene s se confor5eze Flocadei Continentale. Conflictul cu +apa i-a afectat i5aginea intern %i e>tern E iar aventura spaniol a dus la pierderea a sute de 5ii dintre cei 5ai buni soldaiE care 1i vor lipsi atHt de 5ult 1n Rusia.
9.

Gn fineE unul dintre 5otivele principale care au provocat ruptura dintre Napoleon %i arul "le>andruE 1n anul 1(12E a fost refuzul Rusiei de a 5ai aplica aceea%i obsedant Flocad Continental E a%a c r zboiul dezastruos din anul 1(12 poate fi socotitE %i elE un rezultat secundar al decretului din 1(/'. <8 I$"&ri!) !niC&r7#) Di "#r i,!)#ri7$&)& n#/ion#)& Alti5a 5are proble5 care trebuie e>a5inat pentru a 1nelege de ce s-a pr bu%it i5periul lui NapoleonE chiar 1n 5o5entul 1n care a aLuns la apogeul puterii saleE este aceea a relaiei dintre 45periul universal %i particularis5ele naionale. 4storicii s-au 1ntrebatE 1ntotdeaunaE care au fost 5otivele care l-au deter5inat pe Napoleon s duc politica sa de e>pansiune. R spunsul oficialE pe care 1l d dea chiar diplo5aia %i propaganda regi5ului napoleonian la o ase5enea 1ntrebareE era acela c =rana a fost de fapt constrHns E de fiecare dat E s intre 1n r zboi. "ceastaE deoarece 5onarhiile conservatoare europene nu erau dispuse s accepteE cu nici un preE schi5barea de regi5 politic din =rana revoluionar %i apoi napoleonian E precu5 %i noile frontiere pe care le trasase Revoluia naiunii franceze. Chiar atunci cHnd ataca pri5aE =rana nu f ceaE 1n fondE ni5ic altceva decHt s se apere. !rebuie s recunoa%te5 c aceast e>plicaie sun logic %i conving tor %i c este valabil E 1n bun 5 sur E pentru pri5ele r zboaie ale =ranei revoluionare. $arE ca 1ntotdeauna 1n istorieE o tez care a5biioneaz s e>plice singur un feno5en atHt de co5ple> devine unilateral %iE prin aceastaE defor5eaz realitateaE ascunzHnd alte p ri ale adev ruluiE nu 5ai puin i5portante. 7 alt e>plicaie pe care o d dea chiar Napoleon politicii sale e>pansioniste sublinia dorina =ranei de a e>porta 1n 1ntreaga Europ binefacerile aduse de Revoluia =rancez %i de regi5ul napoleonian6 egalitatea cet enilor 1n faa legiiE desfiinarea privilegiilor feudaleE Codul CivilE Concordatul cu 3aticanulE 1n generalE principiile egalit ii %i ale libert ii politice. Este adev rat c 5odelul francez a influenat dezvoltarea naiunilor europene 1n acest sensE iar o parte a legislaiei napoleoniene a fost chiar pus 1n practic E 1n regiuni cu5 au fost Nordul 4taliei sau 3estul :er5aniei. $ar este 5ult 5ai puin credibil c un ase5enea 5obil altruist a fost cel care l-a 15pins pe Napoleon s 1%i poarte ar5atele prin toate colurile continentuluiE 5ai ales atunci cHnd era evident c populaiile europene se 15potriveau do5inaiei franceze %i suportau cu greu i5poziteleE recrut rile %i constrHngerile econo5ice care li se i5puneau. Gn aceste condiiiE istoricii au scos 1n eviden faptul c una dintre cele 5ai i5portante 5otivaii reale care au deter5inat politica lui Napoleon a fost dorina acestuia de a crea un 45periu universal. Napoleon %i-a ales 5odelele de ur5at din istorie. Gn tinereeE el se considera un succesor al lui "le>andru cel <are sau al lui CezarE 5ai ales 1n ti5pul ca5paniei din Egipt sau atunci cHnd visa s cucereasc 4ndia. Gn generalE de-a lungul istorieiE toi 5arii cuceritori au fost inspirai de e>e5plul predecesorilor %i s-au prezentatE 5ai 5ult sau 5ai puin 5egalo5anicE drept continuatori ai gloriei acestora. "cest lucru ne arat ce rol nefast pot LucaE uneoriE cuno%tinele cu caracter istoricE 5ai ales atunci cHnd ele nu sunt 1nsoite de o educaie adecvat E 1n spiritul u5anis5uluiE al toleranei %i al respectului fa de aproapele t u. $esigurE pute5 presupuneE 1n 5od 1nte5eiatE c 4ulius CezarE Napoleon sau Bitler %i-ar fi desf %urat politica de cuceriri %i f r s fi avut 1n fa e>e5plele belicoase ale 1nainta%ilor. $ar este sigur c E 1n absena acestor 5odele istoriceE ei ar fi avut o baz 5ai 1ngust de legiti5are a aciunilor lor agresive. +olitica lor a fost Lustificat %i de c tre acei istorici care au considerat 5ai i5portant gloria eroilor sau a naiunilorE decHt suferina oa5enilor de rHnd uci%i sau r nii pe cH5purile de b t lie. +rincipalul 5odel istoric care l-a inspirat pe Napoleon Fonaparte &dup cu5 o dovede%teE de e>e5pluE corespondena sa cu papa +ius al 344-lea* a fost Carol cel <areE suveranul 5edieval care a realizat pri5a unificare a EuropeiE sub egida principiului universalist al credinei cre%tine. $orina de a unifica sub st pHnirea sa 1ntregul continentE punHnd 1n acest fel bazele unui nou 45periu universalE a reprezentat cea 5ai i5portant a5biie politic a lui NapoleonE care a prins contur 1n 5od treptatE pe 5 sur ce cuceririle sale se vor e>tinde. "cest proiect unificator a deter5inat 1ns reacia contrar a popoarelor europene. Ana dintre consecinele cele 5ai i5portante pe care le-a provocatE f r s vreaE hege5onia francez asupra
(/

Europei a fost sti5ularea naionalis5elor de pe 1ntreg continentul. "cest factor a contribuit %i elE 1ntr-un 5od decisivE la pr bu%irea 45periului napoleonian. +ri5ul concept 5odernE adic politicE de naiune a ap rut o dat cu Revoluia =rancez . "ceasta a definit naiunea drept o grupare voluntar de oa5eniE care aparin unei co5unit i recunoscute de toi %i care hot r sc s tr iasc 15preun . Gn acest cazE nu conta 1n pri5ul rHnd li5ba sau etnia 5e5brilor naiuniiE ci voina lor de a tr i sub ascultarea acelora%i legiE care le garantau tuturorE 1n 5od egalE drepturile individuale %i libertatea. +e baza unei ase5enea 1nelegeri a ideii de naiuneE corsicanul Napoleone Fuonaparte a putut s devin E f r nici o proble5 E 15p rat al francezilorE la fel cu5 au devenit cet eni francezi nu5ero%i italieniE bretoni sau alsacieni de li5b ger5an . Gn alte p ri ale Europei 1ns E 5ai ales 1n spaiul ger5anE se na%te o concepie concurent despre naiuneE a c rei apariie a fost gr bit %i puternic sti5ulat de do5inaia francez . +otrivit acestui naionalis5 de tip etnicE teoretizat iniial de filosoful ger5an @ohann :ottfried BerderE naiunea este 1n pri5ul rHnd o 5o%tenire istoric %i are la baz li5baE cultura %i tradiiile populare ale unei co5unit i. Ea nu depinde de voina indivizilor %i trebuie respectat E 1n 5od obligatoriuE de c tre toi. Anitatea naiuniiE afir5au =ichte sau BegelE nu poate fi realizat decHt de c tre un stat puternicE deoarece ea nu este rezultatul aciunii voluntare a co5unit ii cet enilor. R spHndirea acestor dou concepii despre naiuneE ap rute 1n perioada Revoluiei =ranceze %i a r zboaielor napoleonieneE va deter5ina configurarea unei noi arhitecturi a continentului europeanE bazat pe statele naionaleE care se vor afir5a pe parcursul celor dou secole care au ur5at. Gncercarea lui Napoleon de a unifica Europa toc5ai atunci cHnd 1ncepea procesul de frag5entare politic E pe baze naionaleE a acesteiaE nu putea aveaE a%adarE nici o %ans de succes. Nici resursele bogate ale =ranei %i nici calit ile personale ale liderului acesteia nu puteau echilibra o balan acionat de o for atHt de profund . Cu toate acesteaE dorina lui Napoleon ca Europa s se constituieE curHndE dintr-un singur popor %i fiecareE oriunde ar 5ergeE s se si5t per5anent 1n patria sa se dovede%te a fiE din perspectiva zilelor noastreE o idee vizionar . R 5Hne ca secolul care ni se deschide 1n fa s duc la 1nf ptuirea acestui proiectE prin participarea acelor europeni care 1l dorescE de data aceasta nu 15potriva identit ilor naionaleE 5ult prea tenaceE ci prin subsu5area acestora sub acoperi%ul unei identit i 5ai largiE co5uneE europene.

(1

Mo%!)!) nr8 <: Europa n prima jumtate a secolului al XIX-lea


O+i&, iC&: analiza relaiilor internaionale din pri5a Lu5 tate a secolului al 242-lea cunoa%terea principalelor partide politice din <area Fritanie %i =rana 1nelegerea condiiilor care au condus la de5ocratizarea treptat a regi5ului politic britanic cunoa%terea evoluiilor politice din Europa Central %i R s ritean cunoa%terea eveni5entelor revoluionare din anii 1()(-1(). evaluarea consecinelor revoluiilor europene de la 1()( C!Cin &-,H&i&: legiti5is5 dinasticE principiul naionalit ilorE liberalis5E protecionis5E refor5 electoral E partide politice 5oderneE reaciuneE conservatoris5E regi5 politic autocraticE revoluie de5ocratic %i social E naionalis5 Con/in! !ri: Relaiile internaionale 1ntre anii 1(1--1()( <area Fritanie 1n perioada 1(1--1('96 triu5ful liberalis5ului =rana 1n perioada Restauraiei &1(1--1(#/* %i a <onarhiei din 4ulie &1(#/-1()(* 0tatele italieneE +rusiaE "ustria %i Rusia 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 242-lea Revoluiile europene din anii 1()(-1(). Bi+)io.r#-i&: Eric @. Bobsba85E Era 'e)olu(iei. !7"54!"2"E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 @ean-Faptiste $uroselleE LEurope de !"!# $ nos %ours. Vie politi&ue et relations internationalesE +arisE +A=E 1.') :eorge <. !revelJanE Istoria ilustrat, a -n.lieiE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.9 =rancesco !ranielloE :ianni 0ofriE Il 'isor.imento. =curt, istorieE CluLE $aciaE 2//2:iuliano +rocacciE Istoria italienilorE Fuc.E Ed. +olitic E 1.9 ".@.+. !aJlorE Donarhia Habsbur.ic,. !"354!5!". 0 istorie a Imperiului -ustriac 6i a -ustro4 Pn.arieiE Fuc.E ";;E 2/// NicK +ellingE Imperiul Habsbur.ic. !"!#4!5!"E Fuc.E ";;E 2//2 Russell 0her5anE 'usia, !"!#4!""!E Fuc.E F4C ";;E 2//1 <archizul de CustineE =crisori din 'usia. 'usia Mn !"?5E Fuc.E Bu5anitasE 1..# =ranMois =uret &coord.*E 0mul romanticE 4a%iE +oliro5E 2///

(2

L&,/i# nr8 9; Relaiile internaionale n perioada %-%*-%-)$up pri5a abdicare a lui NapoleonE 1n anul 1(1)E =rana se5na pri5ul !ratat de +ace de la +arisE prin care era redus la graniele din anul 19.2E plus 0avoia %i o parte din regiunea 0aarE 1n zona Rinului. Gn 1(1-E dup ,aterlooE prin al doilea !ratat de la +arisE =ranei i se iau %i aceste teritoriiE i5punHndu-i-seE totodat E plata unei i5ense desp gubiri de r zboiE ca %i o ocupaie 5ilitar de cHiva ani. <arile puteri 1nving toareE RusiaE "ustriaE "nglia %i +rusiaE nu se rezu5 1ns doar la pedepsirea =ranei. Ele reorganizeaz 1ntreaga Europ E bulversat de r zboaieE c utHnd fiecare s 1%i l rgeasc teritoriile. Gn acela%i ti5pE ele 1ncearc s i5pun un nou siste5 al relaiilor internaionaleE care s garanteze pacea intern %i e>tern a Europei %i s previn apariia unor noi tulbur ri de factur revoluionar . 98 Ho 'rIri)& Con.r&7!)!i %& )# Vi&n# "cestor nevoi le d e>presie Congresul de +ace de la 3ienaE desf %urat 1ntre octo5brie 1(1) %i iunie 1(1-E la care au participat suverani sau reprezentani ai acestora de pe 1ntregul continentE venii s 1%i apere interesele %i s reconstruiasc arhitectura politic a Europei. $eciziile au aparinut celor patru puteri 1nving toareE care se aliaser 1nc din 1(1)E prin +actul de la Chau5ontE 1n vederea co5baterii =ranei. ;a 3ienaE celor patru 5ari state li se adaug %i noua =ran a Fourbonilor restauraiE a c rei diplo5aie 1ncearc s -%i fac loc 1n noul concert european. Cel 5ai i5portant principiu ideologic prin care cele patru 5ari puteri %i-au legiti5at deciziile era cel al legiti5it ii dinastice. Noua hart a EuropeiE spun diplo5aii reunii la 3ienaE ine cont 1n pri5ul rHnd de drepturile suveranilor asupra rilor lorE drepturi care au la origine graia divin %i care au fost consolidate prin tradiia istoric . $esigurE 1nving torii invoc acest principiu inclusiv atunci cHnd este vorba s 1%i e>tind st pHnirile. Gn afar de legiti5itatea dinastic %i de tendinele e>pansionisteE deciziile Congresului au inut cont 1ns %i de necesit ile echilibrului europeanE 1n confo5itate cu practica internaional tradiional E din secolul al 23444-leaE ca %i de nevoia de 5eninere a p ciiE resi5it acut 1ntr-o Europ agitat de r zboaie. Congresul a luat hot rHri care vizau 1n pri5ul rHnd reorganizarea teritorial a continentuluiE fi>Hnd o serie de noi frontiere. Rusia 1%i 5enine cuceririle obinute cu acordul lui NapoleonE =inlanda %i FasarabiaE %i pri5e%te acu5 aproape 1ntregul fost $ucat al 3ar%oviei. 0e constituie astfel un vast Regat al +oloniei &+olonia CongresuluiE cu5 a 5ai fost acesta nu5it*E aflat sub st pHnirea 45periului Rus. +rusiaE de%i pierde o parte din teritoriile sale polonezeE luate de RusiaE r 5Hne totu%i cu partea estic a acestoraE +oznania. Ea se e>tinde 1n toate direciile 1n :er5aniaE pri5ind o parte a 0a>onieiE precu5 %i ,estfalia %i cea 5ai 5are parte a RenanieiE la grania cu =rana. !eritoriile din Est %i cele din 3est ale +rusiei r 5Hn decupate 1n dou tronsoane f r leg tur 1ntre ele. "ustriaE care pierduse 1n ur5a r zboaielor cu =rana revoluionar ? rile de @os belgieneE pri5e%te 1n co5pensaie a%a-nu5itul Regat ;o5bardo-3eneianE 1n Nordul 4taliei. $e ase5eneaE obine fostele posesiuni veneiene de pe coasta "driaticii. <area FritanieE al c rei suveran repri5e%te posesiunea sa ereditar E principatul BanovreiE din Nord-3estul :er5anieiE 1%i consolideaz i5periul 5ariti5 %i colonial. Ea pri5e%te o serie de puncte strategice de 5are i5portan E cu5 erau insula <alta %i insulele 4onieneE 1n <area <editeran E Colonia CapuluiE 1n 0udul "friciiE %i insula CeJlonE 1n 7ceanul 4ndian. Regiunea :er5anieiE unde se dezvoltase un anu5it senti5ent al unit ii naionale 1n ti5pul do5inaiei lui NapoleonE r 5Hne divizat E chiar dac noua 15p rire era una 5ult 5ai raional . Gn locul 0fHntului 45periu Ro5ano-:er5anE cu cele #-/ de state ale sale &desfiinat 1nc din anul 1(/'*E se constituie Confederaia :er5anic E nu5 rHnd doar #. de state. Ea grupeaz toate statele de li5b ger5an E dar reprezint un organis5 f r 5are autoritateE 5inat de rivalitatea dintre +rusia
(#

%i "ustria. Gn fruntea sa se afl o $iet & Kundesta.*E cu sediul la =ranKfurtE aflat sub pre%edinia "ustrieiE dar care nu este decHt o conferin a a5basadorilor statelor ger5ane. +eninsul 4talic r 5HneE de ase5enea divizat . 0tatul destinat celui 5ai pro5i tor viitor este regatul independent al +ie5ontuluiE condus de Casa de 0avoiaE cu capitala la !orinoE care st pHne%te Nord-3estul 4taliei %i 0ardinia. Gn centruE ducatele !oscaneiE +ar5ei %i <odenei au 1n fruntea lor prini austrieci. 0e adaug 0tatul +apalE 1n centrul peninsuleiE %i Regatul NeapoleluiE 1n 0ud %i 1n 0iciliaE independent %i elE avHnd 1n fruntea sa o ra5ur a dinastiei de Fourbon. Gn fineE 1n Nordul =raneiE 7landa este reunit cu teritoriile belgieneE for5Hndu-se astfel un Regat al ? rilor de @osE condus de dinastia olandez de 7rania-Nassau. "cest statE precu5 %i Regatul +ie5ontului %i Elveia &republica for5at din uniunea cantoanelor alpine* au rolul de a st vili eventualele tendine e>pansioniste ale =ranei. Gndeosebi "nglia este cea care ur5 re%te cu atenie acest aspectE deoarece ea are interesul geostrategic ca gurile Rinului s nu intre sub st pHnirea nici uneia dintre 5arile puteri europene. Nordul continentului cunoa%te %i el o 5odificare. 0uediaE care pierduse =inlanda 1n faa RusieiE pri5e%te 1n schi5b NorvegiaE teritoriu care fusese st pHnit pHn atunci de $ane5arcaE fost aliat a lui Napoleon. 48 Prin,i"ii)& "o)i i,& #)& S-in &i A)i#n/& ;a Congresul de la 3iena au fost prezente o serie de personalit i re5arcabileE suverani %i diplo5aiE a c ror gHndire politic E se5nificativ pentru spiritul ti5puluiE 1%i va pune a5prenta asupra noii organiz ri a Europei. Ca ur5are a discuiilor purtate 1n ti5pul CongresuluiE 1n septe5brie 1(1-E la +arisE "le>andru 4E arul Rusiei ortodo>eE 15p ratul =rancisc 4 al "ustriei catolice %i regele luteran =rederic ,ilhel5 al 444-lea al +rusiei puneau bazele unei 1nelegeriE care va fi nu5it 0fHnta "lian . +rin aceast 1nelegereE cei trei 5onarhi se obligau s 1%i acorde spriLin reciprocE pe plan intern sau e>ternE sub se5nul solidarit ii cre%tine care 1i leag . "ngaLa5entul nu presupunea consecine politice propriu-ziseE nefiind vorba de un tratat obi%nuit se5nat 1ntre stateE dar se dorea a fi o 1nelegere cu o puternic valoare 5oral E fiind 1nc rcat de for5ul ri 5istico-religioase. +rincipiul drepturilor o5uluiE invocat de RevoluieE era 1nlocuit 1n acest docu5ent cu respectul datorat lui $u5nezeu. 4niiatorul actului a fost arul "le>andruE personalitate co5ple> E tipic pentru perioada ro5antic E 15p rit 1ntre tradiionalis5ul rusescE un puternic 5isticis5 de inspiraie ger5an %i tendine liberale nutrite de educaia sa francez . <area Fritanie 1ns E care fusese reprezentat la 3iena de c tre %eful *orei.n 0ffice-uluiE lordul CastlereaghE de%i va ap ra cu fer5itate stabilitatea european E al turi de cei trei 5onarhi se5natariE a refuzat s subscrie %i ea acest docu5ent. !e>tul lui displ cea diplo5aiei englezeE datorit caracterului s u prea 5istic %i discursivE a%a cu5 ap rea el din perspectiva prag5atis5ului specific politicii %i spiritului britanic. Gn schi5bE "nglia va iniia crearea +actului celor +atruE o alian 1ndreptat la 1nceput 15potriva =raneiE avHnd ca scop ulterior 5eninerea stabilit ii europeneE prin aciunea concertat a 5e5brilor s i %i prin dreptul de intervenie al 5arilor puteri. Cvadrupla alian va institui chiar practica unor reuniuni %i congrese periodice ale a5basadorilor sau suveranilorE care s vegheze asupra respect rii obiectivelor alianei. =rana lui ;udovic al 23444-leaE reprezentat la 3iena de abilul ei 5inistru de e>terneE !alleJrand &cel care 1l tr dase pe NapoleonE deoarece prev zuse c =rana avea s se pr bu%easc datorit politicii acestuia*E avea ca obiectiv principal destr 5area izol rii politice 1n care se g sea 1n 1(1-. $e altfelE sub do5nia Fourbonilor restauraiE =rana dorea %i eaE 1n 5od sincerE o Europ stabil E guvernat de 5onarhii ei legiti5i. =igura cea 5ai reprezentativ a Congresului de la 3iena a fost 1ns cancelarul "ustrieiE <etternichE o5ul politic care a ur5 rit cu cea 5ai 5are consecven construirea unei Europe stabileE unit pe baza principiilor legiti5it ii %i conservatoris5uluiE o Europ 1n care nici o frontier %i nici un guvern 5Hnt s nu se 5ai schi5be. <etternich va i5pune 5ereu repri5area oric rei 1ncerc ri de bulversare a acestei stabilit iE a oric rei tendine subversiveE liberale sau naionale. 0-a spusE de c tre unii istoriciE c spiritul care a 5arcat Congresul de la 3iena a fost unul reacionarE 1ndreptat 15potriva realiz rilor Revoluiei =ranceze. Congresul a fost criticat %i pentru c
()

nu a inut cont de aspiraiile naionaleE care 1ncepeau acu5 s se 1nfiripeze. +e de alt parte 1ns E se re5arc faptul c el a inaugurat o lung perioad de relativ pace internaional E 1n care EuropaE obosit de tulbur riE nu a 5ai cunoscut vreun conflict 5aLorE nici suferinele aduse de r zboaie %i de revoluii. <ai 5ult decHt atHtE siste5ul inaugurat de Congresul de la 3iena are %i se5nificaia unei 1nelegeri paneuropeneE fondat 1ns nu pe colaborarea dintre naiunile libereE ci pe aceea dintre suverani. $in punct de vedere al relaiilor internaionaleE el a reu%it s asigure stabilitatea %i lini%tea EuropeiE obiectiv pentru care a 5ilitat 1ndeosebi <etternichE dar %i diplo5aia britanic . Gn acela%i ti5pE <etternich %i suveranii adunai la 3iena considerau c aceast stabilitate poate fi asigurat nu doar prin 5eninerea statu4&uo-ului teritorial 1ntre rile europeneE ci %i prin 5eninerea unor regi5uri politice conservatoareE refractare oric ror schi5b ri politice 1n interiorul statelor. 7r toc5ai 1n acest punct va 1ntH5pina politica 0fintei "liane cele 5ai 5ari dificult iE deoarece tendinele de schi5b ri liberaleE politice %i socialeE din interiorul statelorE conLugate cu naionalis5ele care se vor afir5a 5ai ales dup 1(#/E vor aLunge s bulversezeE 1n cele din ur5 E %i siste5ul de securitate european bazat pe legiti5is5ul dinastic %i pe un conservatoris5 5anifestat 1n toate planurile. ;8 S!,,&7&)& Di %&,)in!) E7i7 &$!)!i M& &rni,HF Gn pofida dorinei generale de stabilitateE era firesc ca aliana suveranilor Europei s nu funcioneze 1n 5od perfectE 5ai ales pe o perioad 5ai lung . Cea 5ai i5portant rivalitate geostrategic european E care se va 5enine pe parcursul 1ntregului secolE va fi cea dintre "nglia %i RusiaE cele dou 5ari puteri ale c ror interese 5ultiple se ciocneau 1n special 1n zona 7rientului %i a "siei. 7 a doua rivalitate este cea dintre +rusia %i "ustriaE 1n condiiile 1n care +rusia dore%te s 1%i 1nt reasc poziiile %i influena 1n Confederaia :er5an . =ranaE redus la t cere 1n 1(1-E va 1ncerca s profite de diversele contradicii e>istente %i va evolua 1n spaiul r 5as liber 1ntre eleE cu scopul de a cH%tiga din nou o poziie influent 1n politica european . Gn acest spectru de foreE dup 1(1-E principalii pro5otori ai stabilit ii vor fi "ustria lui <etternich %i <area FritanieE cele dou puteri care nu doresc altceva decHt s 5enin statu4&uo-ul. "ustria se te5e de faptul c 5i%c rile naionale din 4talia %i :er5ania 1i pot afecta interesele 1n regiunile respectiveE dup cu5 tot ea este cea care se 15potrive%te e>pansiunii ruse%ti 1nspre Falcani. Gn acest ulti5 punctE interesele sale se 1ntHlnesc cu ale "nglieiE care dore%te %i ea 5eninerea integrit ii 45periului 7to5anE pentru a-%i proteLa influena din <editerana 7riental %i securitatea dru5ului spre 4ndia. Gntre anii 1(1- %i 1(22E acest siste5 de politic internaional E susinut cu fer5itate de <etternichE 1%i dovede%te din plin eficiena. $e fiecare dat cHnd ap rea vreo tendin intern sau e>tern de natur s a5enine stabilitateaE 5arile puteri se 1ntHlneau 1ntr-un congres %i stabileauE de co5un acordE o intervenie ar5at care s restabileasc situaia. ;a Congresul de la "i>-la-ChapelleE din 1(1(E este acceptat ralierea =ranei la "liana celor +atru. Conferinele de la Parlsbad %i 3iena &1(1.-1(2/* iau 5 suri 1n vederea supravegherii tulbur rilor studene%ti din statele ger5ane. Congresele de la !roppau &octo5brie 1(2/* %i ;aJbach &ianuarie 1(21* 5andateaz "ustriaE la cererea regilor din +ie5ont %i NeapoleE s intervin 5ilitar 1n aceste stateE pentru a repri5a tulbur rile patrioilor italieni care doreau unificarea. +rezena 5ilitar a "ustriei 1n aceste state va dura pHn 1n anul 1(2#. Gn fineE Congresul de la 3eronaE din octo5brie 1(22E 1ns rcineaz =rana s intervin 1n 0paniaE pentru a-l restaura pe regele =erdinand al 344-leaE r sturnat de o revoluie. Gn consecin E =rana 1ntreprinde o nou e>pediie 5ilitar 1n 0paniaE de data aceasta 1n spriLinul regelui legiti5 al acesteia. !oate aceste aciuni 1nvederau triu5ful politicii lui <etternich. $up 1(22 1ns E solidaritatea politicii 5onarhilor Europei se dezintegreaz E iar siste5ul cvasifederativ i5aginat de <etternich se destra5 . $e%i <etternich continu s susin E cu 1nc p HnareE aceast politic E ea va 1nregistra tot 5ai 5ulte e%ecuri %i tot 5ai puini spriLinitoriE pentru a se pr bu%i total pHn la 1()(. GncepHnd cu anul 1(22E o dat cu nu5irea la *orei.n 0ffice a lui :eorge CanningE un 5inistru cu vederi 5ai liberale decHt CastlereaghE "nglia nu 5ai accept decHt cu 5ari reticene principiul interveniei 1n afacerile statelor europeneE separHndu-se de "ustria %i angaLHndu-se 1n politica splendidei izol ri.
(-

Efectele acestei noi politici britanice se vor vedeaE 5ai 1ntHiE 1n anii 1(22-1(2#E cHnd "nglia se opune cu succes unei intervenii a 0fintei "liane 1n vederea 1n bu%irii revoltei coloniilor spaniole din "5erica ;atin . +e ur5 E 1n anii 1(2--1(29E avHnd spriLinul Rusiei %i al =raneiE "nglia ia ap rarea revoltei grecilor 15potriva sultanuluiE chiar dac acesta era suveranul lor legiti5E iar statu4 &uo-ul era afectatE spre disperarea lui <etternich. "titudinea puterilor care spriLineau revolta greceasc genera o situaie cu totul nou E care prevestea un viitor absolut diferit al relaiilor internaionale. 7 aciune cu consecine 5aLore asupra politicii continentaleE susinut 5ilitar chiar de 5arile puteri europeneE nu va 5ai fi legiti5at de drepturile suveranilorE ci de principiul naionalE de lupta pentru libertate a popoarelor. $esigurE pentru ca o ase5enea aciune s aib sori de izbHnd &oricHt ar fi fost ea de Lust sau de si5patic 1n ochii opiniei publice*E era absolut necesar ca ea s nu preLudicieze echilibrul european %iE prin aceastaE interesele de ordin general ale 1ntregului continent. Gn 1(#/E o nou lovitur pune cap tE practicE influenei politicii lui <etternich asupra Europei. Gn =ranaE Fourbonii sunt 1nl turai de Revoluia din 4ulieE iar noul regeE ;udovic-=ilipE for5eaz E 15preun cu "ngliaE un grup al puterilor liberaleE contrapus politicii conservatoare a "ustrieiE +rusiei %i Rusiei. Chiar dac 1ntre "nglia %i =rana se 5ai 5enin anu5ite divergeneE 1n 1(#/E aceast alian liberal reu%e%te s spriLineE 1n 5od eficientE desprinderea Felgiei din Regatul ? rilor de @osE do5inat de olandeziE dup cu5 va interveni %i 1n 0paniaE 1n favoarea orient rilor liberale de aici. Gntreaga Europ 7ccidental sc pase de sub influena politicii austriece. <etternich 1%i 1ndreapt atunci privirile spre Rusia arului autocrat Nicolae 4E ca %i 1nspre +rusia. "ceast apropiere este 1nt rit for5al 1n anul 1(##E la <Snchengr`tzE unde se se5neaz o alian a celor trei puteri conservatoare. Ea a fost re1nnoit 1n anii 1(#- %i 1()' %i le va garanta 5e5brilor s i stabilitatea politic E a5eninat de diferite contest ri interne sau e>terne. ;a ad postul alianei care grupa puterile conservatoareE arul zdrobe%te insurecia polonez din anii 1(#/-1(#1E iar <etternich poate s intervin E cu 5iLloace 5ilitareE 15potriva tulbur rilor din ducatele italieneE sau prin presiuni politiceE 1n statele liberale din 0udul :er5aniei. $up anul 1()/ 1ns E cHnd pe tronul +rusiei se instaleaz un nou regeE =rederic ,ilhel5 al 43-leaE politica austriac 1nregistreaz noi e%ecuri. +rusia 1ncepe s preg teasc unificarea :er5aniei 1n Lurul eiE 15potriva "ustrieiE iar +ie5ontul ia conducerea adversarilor din 4talia ai Babsburgilor. Ca o lovitur de graie si5bolic E 1n 1()' este ales un nou +ap E +ius al 42-leaE care pare s 1ncline 1nspre o politic liberal E favorabil patrioilor italieniE a%adarE antiaustriac . Noua bulversare adus Europei de Revoluia de la 1()( se anuna de pe acu5E o transfor5are care 1l va costa pe <etternich pierderea postului de cancelar %i e>ilul. @udecHnd politica internaional a lui <etternichE observ 5 c el a i5pus o tendin care a avut succes 1n pri5ii ani de dup 1(1-. Ea p rea potrivit pentru un continent obosit de r zboaieE de tulbur rile %i suferinele pe care le-a provocat aplicarea principiilor revoluionare 1n politica e>tern a Europei. Cu ti5pul 1ns E siste5ul <etternich nu a 5ai putut face fa noilor sfid ri lansate de 5i%c rile liberale %i naionaleE iar lipsa de fle>ibilitate a lui <etternich a putut chiar s a5plifice unele tensiuni. $up 1(#/E politica =ranei %i cea a "ngliei se constituie 1ntr-o alternativ viabil 1n raport cu siste5ul puterilor conservatoare. "ceast alternativ a5biiona s de5onstreze c E 1n noile condiiiE paceaE stabilitatea %i echilibrul dintre 5arile puteri ar putea fi asigurate %i printr-o politic liberal E care s in cont de tendinele naionaleE 5ai ales c acestea provocau acu5 tensiuni care nu 5ai puteau fi atHt de u%or z g zuite. ;a nivelul principiilor de politic internaional E ca %i al opiniei publiceE ase5enea idei vor legiti5a tot 5ai 5ultE dup 1()(E aciunea diplo5atic . ;a nivelul practicii de politic e>tern 1ns E dup cu5 era %i firescE 5ai era 1nc un dru5 lung de parcurs pHn la 5aterializarea lor deplin .

('

L&,/i# nr8 9< area 2ritanie n perioada %-%*-%-+,& trium4ul liberalismului


Gn secolul al 23444-leaE "nglia a fost pri5a ar care a 1nf ptuit revoluia industrial E devenindE totodat E cea 5ai i5portant putere 5ariti5 E colonial %i co5ercial a lu5ii. Gn pri5a Lu5 tate a secolului al 242-leaE "nglia parcurge 1n continuare etapele 5oderniz rii econo5ice %i politiceE cu un deosebit succesE f r a cunoa%te crizele 5aLore provocate de acest proces 1n cazul rilor europene continentale. Ea se va distinge 1n aceast perioad prin regi5ul s u politic liberal %i parla5entarE prin siste5ul s u econo5ic predo5inant industrial %i co5ercialE prin urbanizarea populaiei saleE 1n cadrul c reia 5uncitorii ocupau un loc i5portant. 98 Si7 &$!) "o)i i, +ri #ni, Cu toate c 1n secolul precedent "nglia era considerat ara cu regi5ul politic cel 5ai liberal din lu5eE opus absolutis5ului practicat pe continentE de faptE acest liberalis5 al secolului al 23444lea nu se caracteriza decHt printr-o putere aristocratic E te5perat de controlul parla5entar %i de drepturile individuale. ;a 1nceputul secolului al 242-leaE viaa public a <arii Fritanii era concentrat 1n cele trei categorii de instituii str vechiE 5o%tenite 1nc din perioada 5edieval 6 guvern 5Hntul centralE puterile locale %i Fiserica. :uvern 5Hntul central &care din 19/9 se 1ntinsese asupra 0coieiE iar din 1(// %i asupra 4rlandei* era co5pus din trei ele5ente6 regeleE asistat de un consiliuE Ca5era ;orzilor %i Ca5era Co5unelor. +e parcursul secolului al 23444-lea se constituiser E prin tradiieE anu5ite reguli ale guvern riiE care se vor consolida 1n pri5ele decenii ale secolului ur5 tor %i vor 5arca triu5ful parla5entaris5ului. RegeleE care deineaE 1n 5od teoreticE toate puterileE nu 5ai e>ercita 1ns personal nici unaE l sHndu-i s guverneze pe consilierii s i. 7rice act politic se5nat de rege trebuia contrase5nat de un 5inistruE care deveneaE prin aceastaE responsabil pentru 5 sura respectiv . 7 a doua regul era aceea c 5ini%trii dese5nai de rege nu 5ai hot rau 1n 5od separatE ci reunindu-se 1n %edina cabinetuluiE care decidea 1n 5od solidar conduita guvern 5Hntului. Reuniunea 5ini%trilorE nu5it Cabinet sau guvernE a devenit principalul corp al ad5inistraiei 1n stat. Gn fruntea acestui cabinetE care aciona solidarE se afla un %efE pri5ul 5inistruE care era nu5it de c tre rege %i care 1%i dese5na colegii. Gn fineE o ulti5 regul era aceea c regele nu 1%i alegea 5inisterul 1n 5od liber. +otrivit concepiei politice englezeE regele nu era responsabil pentru actele guvern riiE el nu putea face r u. $ac guvernarea nu d dea roadele scontateE acest lucru 1nse5na c regele a fost prost sf tuit de c tre 5ini%trii s i. 3erificarea acestei responsabilit i c dea 1n sarcina +arla5entului. +racticE 5inisterulE chiar dac este nu5it de regeE nu se poate 5enine f r consi5 5Hntul 5aLorit ii Ca5erei Co5unelor. +arla5entul poate obliga un pri5-5inistru s se retrag E chiar f r a-l pune sub acuzaieE fiind suficient s nu voteze bugetul sau s 1i dea un vot de bla5. $atorit acestui 5ecanis5E regele este obligatE practicE s 1%i aleag drept pri5-5inistru %eful fraciunii 5aLoritare 1n +arla5ent. "stfelE regele cedeaz guvernarea 5inisteruluiE iar 5inisterulE la rHndul s uE devine o delegaie a 5aLorit ii din +arla5ent. Controlul pe care +arla5entul 1l e>ercit asupra puterii e>ecutiveE asupra guvern riiE reprezint ele5entul esenial al regi5ului politic nu5it parla5entar. $ac +arla5entul %i-ar fi p strat doar dreptul de a face legile %i de a vota bugetulE l sHnd 1ns puterea e>ecutiv s guverneze 1n 5od autono5E a5 fi avut de-a face cu a%a-nu5itul regi5 al 5onarhiei constituionaleE 1n care +arla5entul face legileE dar e>ecutivul nu depinde de controlul +arla5entului. Gn "ngliaE puterea e>ecutiv E aflat iniial 1n 5Hinile regeluiE va intra sub controlul 5aLorit ii +arla5entuluiE de unde %i denu5irea de 5onarhie parla5entar E dat acestui regi5. Regi5ul politic britanicE consolidat 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 242-leaE era unul parla5entarE dar nu era de5ocratic.
(9

"5bele Ca5ere ale +arla5entului aveau o co5poziie aristocratic E iar baza electoral a acestora era una restrHns nu5eric. Ca5era ;orzilor era for5at din circa #//-)// de 5e5bri de drept. Gntre ace%tia se nu5 rau lorzii spirituali &episcopii %i arhiepiscopii anglicani*E lorzii te5poraliE respectiv 5area nobili5e englez %i irlandez E precu5 %i deputai &tot nobili* ale%i de c tre aristocraia scoian . Regele putea s nu5easc oricHnd noi lorziE personalit i 1nnobilate pentru 5eritele lor. Calitatea de 5e5bru al Ca5erei ;orzilor era ereditar pentru toi 5e5brii nu5ii de c tre regeE a%a-nu5iii peers ereditari. Ca5era Co5unelor era co5pus din '-( de deputaiE nu5ii %i <.+. & Dembers of Earliament*E ale%i pe o perioad de %apte ani. $intre eiE cinci deputai erau ale%i de universit iE 1(' de co5itate &adic de circu5scripiile electorale rurale*E iar )'9 de c tre burguri. Gn co5itateE erau aleg tori proprietarii funciari %i dein torii de terenuri &freeholders*E care aveau un anu5it venit anual. Furgurile erau circu5scripii electorale urbaneE 1n faptE localit i dispunHnd de privilegiul electoralE acordat de regeE de a tri5ite cHte doi reprezentani 1n +arla5entE indiferent de 5 ri5ea ora%ului respectiv. Repartiia nu5 rului de deputai era e>tre5 de inegal E favorizHnd regiunile agrare din 0udul "nglieiE cHndva foarte populateE 1n ti5p ce Nordul industrializat era discri5inat. "%anu5itele burguri putredeE localit i care pri5iser privilegiul electoral 1n Evul <ediuE dar care nu 5ai nu5 rau decHt cHteva sute de locuitoriE tri5iteau cHte doi deputai 1n +arla5entE 1n ti5p ce 5ari ora%e industrialeE dezvoltate recentE ca ;iverpool sau <anchesterE nu aveau nici un reprezentant. Gn ase5enea condiiiE opiunile electoratului erau puternic influenate. Gn co5itateE de obiceiE cel care decidea rezultatul alegerilor era 5arele senior al inutuluiE 1n ti5p ce 1n burguri 5aLoritatea locurilor de deputai erau cH%tigate prin presiuni de c tre guvern sau erau pur %i si5plu vHndute %i cu5p rate de c tre potentaii locali. E>istau circa )//./// de aleg tori la o populaie total de 1..///.///. 0e poate concluzionaE a%adarE c liberalis5ul regi5ului politic britanic nu se baza pe caracterul reprezentativ al puterii legislativeE ci pe controlul e>ecutivului de c tre legislativ %iE nu 1n ulti5ul rHndE pe libert ile individuale ale cet enilor. ;ibert ile publice nu erau consacrate de c tre o constituieE ci doar de cHteva te>te disparateE ca %i prin uzaLul practic al acestor libert i. "cest lucru nu le f cea 1ns 5ai puin respectateE ci di5potriv . Habeas /orpusE din anul 1'9.E garanta libertatea individual E dreptul de petiionareE acordat de Kill of 'i.hts &1'(.*E antrena dup sine dreptul de reuniune %i asociereE iar delictul de opinie era ine>istentE presa fiind co5plet liber %i nesupus decHt unei ta>e de ti5bru. 7 li5itare a acestor libert i se datora a%a-nu5itului Iest -ct &"ctul de < rturisire a Credinei*E din 1'9#E care 1i eli5ina pe catolici %i pe dissenters &adepii cultelor dizidente fa de Fiserica oficial anglican * de la e>ercitarea funciilor publice. 48 Pro+)&$&)& M#rii Bri #nii Di "#r i%&)& "o)i i,& +e fondul unei dezvolt ri industriale f r precedentE ca %i al unei veritabile e>plozii de5ograficeE principalele proble5e politico-sociale ale "ngliei din pri5a Lu5 tate a secolului al 242-lea vor fi ur5 toarele6 a* proble5a electoral E respectiv e>tinderea dreptului de votE dinspre aristocraie 1nspre categoriile burghezeC b* proble5a va5al E datorat disputei dintre protecionis5ul susinut de proprietarii funciari %i liber-schi5bis5ul favorabil intereselor industrialeC c* proble5a 5uncitoreasc E ap rut datorit revoluiei industrialeE care se 5anifest prin aciunile 1ntreprinse de 5uncitoriE 1n vederea ap r rii intereselor lor specifice 1n faa patronatuluiC d* proble5a irlandez E sub triplul s u aspectE politicE social %i religiosE conflict care 1i opune pe ranii catolici irlandezi nobili5ii protestante englezeC liderii irlandezi solicit abolirea discri5in rilor religioaseE dar %i drepturi politiceE 5ergHnd pHn la autono5ia provinciei %i restaurarea +arla5entului ei. Rezolvarea acestor proble5e va c dea 1n sarcina celor dou 5ari partide care se succed la guvernare 1n aceast perioad E partidul Ghi.E liberalE %i partidul torFE conservator. 0iste5ul bipartid se n scuse la sfHr%itul secolului al 2344-lea %i se i5pusese 1n cel ur5 tor. Chiar dac E 1n principiuE Ghi.ii sunt partizanii l rgirii dreptului de votE al refor5elor 1n 4rlanda %i al liberului-schi5bE 1n ti5p ce tories se opun acestor 5 suriE vo5 vedea c toate refor5ele 1ntreprinse se vor baza 5ai curHnd pe colaborarea dintre cele dou partideE decHt pe confruntarea dintre ele. !oc5ai de aceeaE
((

proble5ele respective 1%i vor g si o rezolvare pe cale parla5entar E refor5ist %i evoluionist E 1n 5od treptat %i parialE e>cluzHndu-se soluiile revoluionareE de natur s distrug consensul social. Chiar dac tories sunt 5ai conservatori pe plan socialE iar Ghi.ii sunt 5ai apropiai de interesele burghezeE a5bele partide sunt conduseE %i 1n aceast perioad E de aristocraieE ceea ce 1nsea5n c aristocraia britanic a fost cea care a iniiat %i a pro5ovat 1n "nglia refor5ele %i dezvoltarea pe o cale liberal E burghez . !oc5ai aceast situaieE aparent parado>al E este una din e>plicaiile de baz ale succesului britanic. $eoarece refor5ele burgheze au fost 1nf ptuite chiar de c tre nobili5e sau cu concursul acesteiaE %i nu 15potriva eiE ca 1n =ranaE aristocraia nu s-a si5it dat la o parteE 1n 5od brutalE %i astfel ar5onia social a fost 5ult 5ai bine p strat E 1n interesul tuturor. 7 diferen i5portant 1ntre cele dou partide era cea de natur confesional E tories identificHndu-se cu Fiserica anglican oficial E 1n ti5p ce Ghi.ii se spriLineau pe dissentersE pe catolicii englezi %i pe cei irlandezi. Gn schi5bE 1n ceea ce prive%te drepturile individuale ale cet enilorE a5bele partide erau de acord cu respectarea lor. +rincipalele date care Laloneaz evoluia "ngliei 1n aceast perioad sunt ur5 toarele6 a* 1(#2E data pri5ei refor5e electoraleC b* 1(-2E victoria definitiv a liberului schi5bC c* 1('9E a doua refor5 electoral E care face pri5ul pas 1nspre de5ocraie. ;8 Vi#/# "o)i i,' ?n r& #nii 9B9=-9B;48 Pri$# r&-or$' &)&, or#)' Gn pri5a Lu5 tate a secolului al 242-leaE "nglia cunoa%te do5nia a patru suverani6 :eorge al 444-leaE care 1%i continu lunga do5nieE 1nceput la 19'/E pHn 1n 1(2/C :eorge al 43-leaE 1ntre anii 1(2/-1(#/C ,ilhel5 al 43-leaE E 1n perioada 1(#/-1(#9C 1n fineE regina 3ictoriaE care urc pe tron 1n 1(#9E la 1( aniE pentru a do5ni pHn 1n anul 1./1. "nul 1(1-E 5o5entul 1nfrHngerii definitive a =raneiE g se%te "nglia guvernat de un cabinet torFE condus 1n perioada 1(12-1(29 de c tre lordul ;iverpool. "l turi de el se afl 5ini%tri cu5 ar fi Castlereagh sau ,ellingtonE cu toii discipoli ai fostului pri5-5inistruE ,illia5 +itt Lr. Ca %i pe continentE Revoluia =rancez a provocat 1n "nglia o reacie politic de sens contrarE ilustrat de caracterul conservator intransigent al guvern rii torFE 5anifestat 5ai ales 1ntre anii 1(1--1(22. :uvernul duce 1n aceast perioad o lupt fer5 1n vederea ap r rii ordinii 1n statE co5b tHnd toate revendic rile cu caracter radical. Ne5ulu5irile politice sunt susinute 1n ace%ti aniE sub influena ideilor Revoluiei =rancezeE de c tre o 5i%care radical E condus de c tre publicistul ,illia5 Cobbett %i inspirat de c tre ideologul @ere5J Fentha5E doctrinarul utilitaris5ului. Ea solicit l rgirea dreptului de vot pHn la sufragiul universalE ca %i a5eliorarea condiiei 5ateriale a 5uncitorilor rurali %i industriali. Radicalis5ul acestei 5i%c ri politiceE 5anifestat 5ai ales 1n afara +arla5entuluiE este ali5entat de criza econo5ic declan%at dup 1(1-E care afecteaz nivelul de trai al populaiei. Gn agricultur E aflu>ul de cereale a5ericane %i ruse%ti concureaz puternic agricultura englez E 1n ti5p ce statele de pe continent i5pun ta>e va5ale protecioniste 1n faa produselor industriale engleze. !oate acestea provoac %o5aLE sc derea salariilor %i o ne5ulu5ire popular e>ploatat de radicaliE care organizeaz 5itinguri %i 5anifestaii de strad . Ne5ulu5irile sunt agravate de politica va5al a guvernuluiE care dore%te s proteLeze interesele proprietarilor englezi produc tori de cerealeE interese afectate de i5portul de grHne ieftine. Gn 1(1-E este adoptat legea protecionist a cerealelor &/orn LaG*E prin care i5portul de grHu str in era oprit atunci cHnd preul acestuia sc dea 1n "nglia sub un anu5it nivel. EvidentE populaia s rac era afectat negativ de aceast 5 sur E care 1i oprea accesul la o hran 5ai ieftin . +entru a st vili aciunile de protestE guvernul torF ia 5 suri 1n spiritul ideologiei conservatoare a epociiE suspendHnd Habeas /orpusE 1n 1(19E deschizHnd focul 1n faa unei 5anifestaii de strad la <anchesterE 1n 1(1.E li5itHnd dreptul de 1ntrunire %i 5 rind ta>a de ti5bru pentru ziare. $orind s p streze ordinea cu orice preE guvernul lovea 1n libert ile consolidate pe parcursul secolului trecut. 0ituaia politic se detensioneaz 1ns 1ncepHnd cu anul 1(22E 1n condiiile 1n care %i conLunctura econo5ic se 15bun t e%te. Cabinetul torF ;iverpool se re5aniaz 1n 1(22E luHnd o alt coloratur politic . Noii 5ini%triE cu5 ar fi :eorge Canning la E>terneE Robert +eel la 4nterne
(.

sau ,illia5 BusKisson la Co5erE fac parte din aripa liberal a partidului torFE sunt 5ai tineri %i lipsii de preLudec ile contrarevoluionare ale generaiei b trHneE reprezentat de ,ellington. Gntre anii 1(22-1(29E ace%ti tories liberali 1ntreprind o serie de refor5e curaLoaseE cu5 ar fi deta%area <arii Fritanii de politica 0fintei "liane %i restabilirea dreptului de asociere %i 1ntrunire. Gn anul 1(2(E ei sl besc protecionis5ul va5alE printr-o 5odificare a ;egii CerealelorE per5iHnd 1ntr-o 5 sur 5ai 5are i5porturile de grHuE 5enite s ieftineasc preul pHinii. +eel refor5eaz Codul +enalE supri5Hnd pedeapsa cu 5oartea pentru nu5eroase delicteE 1nfiineaz un serviciu poliienesc 5odernE asigur libertatea de organizare a 5uncitorilorE care se pot asocia 1n sindicate. Gn perioada 1(2(-1(#/E b trHnii tories 1%i 1nt resc poziiileE prin for5area unui cabinet condus de ,ellingtonE darE cu toate acesteaE elanul 1nnoitor al refor5is5ului torF nu poate fi opritE el continuHnd chiar %i sub aceast guvernare. Gn faa puternicei 5i%c ri irlandezeE condus de $aniel 7ZConnelE care solicita acordarea de drepturi politiceE cabinetul ,ellington face s se votezeE 1n 1(2.E Emancipation -ct &"ctul de E5ancipare*E prin care populaia catolic obine toate drepturile politice de la care fusese pHn atunci e>clus . "cela%i lucru era valabil %i pentru dissenters. Refor5ele 1ntreprinse de guvern rile torFE pHn 1n 1(#/E sunt e>tre5 de se5nificative pentru spiritul politicii britanice. Gn faa necesit ii schi5b rilorE conservatorii 1neleg 1ntotdeauna s se adapteze %iE 1n loc de a se 15potrivi refor5elorE ei fac 1n per5anen concesii. 0ingura concesie pe care ,ellington nu o 5ai putea acceptaE 1n 5o5entul respectivE era l rgirea dreptului de votE recla5at de noile categorii sociale 1n curs de afir5are. Gn 1(#/E partidul torF iese sl bit din alegeriE iar regele for5eaz un cabinet Ghi.E condus de lordul Charles :reJE care 1%i propune s 1ntreprind refor5a electoral . El este susinut 1n acest sens de regeE de opinia public E de 5i%carea radical E de propriul partidE 5inoritar 1n +arla5entE darE 1n 5od se5nificativE %i de c tre unii tories liberali &<elbourneE +al5erston*E care i se al tur E pentru c 1neleg necesitatea refor5eiE %i 1i asigur E 1n acest felE 5aLoritatea necesar 1n Ca5era Co5unelor. Ca5era ;orzilorE 1n schi5bE era ostil refor5ei. Regele 1ns E la cererea lui :reJE intervineE a5eninHndu-i pe lorzi c 1n cazul 1n care nu o voteaz E va face 1nnobil ri 5asiveE care s asigure 5aLoritatea pentru adepii refor5ei %i 1n Ca5era superioar . Gn faa acestei a5enin riE lorzii cedeaz %i legea &'eform Kill* este votat 1n anul 1(#2. Este e>tre5 de se5nificativ faptul c legea de e>tindere a drepturilor electorale 1nspre categoriile 5ai largiE burghezeE s-a f cut atHt la iniiativa 5arilor aristocrai din partidul Ghi.E cHt %i cu spriLinul decisiv al Coroanei. +rintr-o ase5enea conduit E repetat cu ocazia fiec rei 5ari refor5eE Coroana %i nobili5ea vor reu%i s nu se 1nstr ineze de 5asa populaieiE p strHndu-%i 5ereu popularitatea. Refor5a electoral din 1(#2 era tipic pentru refor5is5ul 5oderatE treptatE ostil rupturilor bru%teE practicat 1n politica englez . !oc5ai pentru c era e>tre5 de 5oderat E ea nu a generat o reacie din partea aristocraiei %i a asigurat pacea social . Refor5a trata dreptul de votE 1n continuareE ca pe un privilegiuE acordat co5itatelorE burgurilor %i universit ilor %i legat de deinerea unei propriet i i5obile. Refor5a f ceaE 1n pri5ul rHndE o redistribuire a locurilor de deputai care aparineau pHn atunci burgurilor putrede din 0udul agricolE c tre noile ora%e industriale din Nord. $reptul de vot era regle5entat 1n 5od unifor5E deoarece el varia 1nainte de la un ora% la altul. 0e acorda dreptul de votE 1n ora%eE tuturor dein torilor unei locuine de o anu5it valoare locativ E iar la ar inclusiv 5icilor proprietari %i arenda%iE dein tori ai unui teren care aducea un anu5it venit. +rin aceast refor5 E nu5 rul aleg torilor cre%teaE pe 5o5entE de la )#-./// la '-/.///E la o populaie de 2/.///.///. +e viitorE el se va 5 ri 1n continuareE pe 5 sur ce tot 5ai 5uli cet eni 1ndeplineau condiiile de cens solicitate. +rin caracterul s u 5oderat %i prag5aticE total diferit de filosofia abstract a drepturilor o5ului aplicat de Revoluia =rancez E refor5a electoral din 1(#2 s-a dovedit a fi o soluie potrivit %i 1neleapt pentru 5o5entul respectiv. <8 An.)i# ?n "&rio#%# 9B;4-9B=48 Pro+)&$# $!n,i or&#7,' Refor5a a consacrat victoria liberalis5ului politic britanic. E>tinderea dreptului de vot 1n direcia categoriilor burgheze va asigura partidului Ghi. 5aLorit i parla5entare constante 1n anii care vor ur5a. Jhi.ii se afl la putere 1ntre anii 1(#/ %i 1(-2 &cabinete conduse de lordul <elbourne %i de lordul Russell*E cu o 1ntrerupere 5ai i5portant 1n perioada 1()1-1()'E cHnd guverneaz un cabinet torFE condus de Robert +eel. Gn ace%ti aniE cu concursul reginei 3ictoriaE se
./

instaureaz 1n 5od definitiv siste5ul alternanei regulate la guvernare a celor dou 5ari partideE ca %i legea nescris care oblig guvernul s de5isioneze atunci cHnd nu are 5aLoritatea 1n +arla5entE chiar dac este susinut de 1ncrederea suveranului. Ana din 5arile proble5e politico-sociale ale acestei perioade este cea 5uncitoreasc E provocat de industrializarea 5asiv %i de cre%terea spectaculoas a populaiei urbane. ;a 1nceputurile saleE liberalis5ul clasic este ostilE 1n generalE rezolv rii proble5elor 5uncitorilorE deoarece consider c orice intervenie a statului 1n raporturile libere dintre patroni %i lucr tori reprezint o ingerin care afecteaz libertatea iniiativei particulare. <uncitorii se g sescE astfelE aproape la discreia patronatuluiE 1n ceea ce prive%te salariile %i condiiile de 5unc . !otodat E ei sunt lipsii %i de drepturi politiceE deoarece nivelul lor de trai prea sc zut face ca 5aLoritatea 5uncitorilor s nu poat 1ndeplini condiiile de cens necesare pentru a fi aleg tori. $up 1(2-E cHnd gruparea liberal a partidului torF restabile%te drepturile de asociereE 5uncitorii se organizeaz 1n sindicate &trade4unions*. Gn afara disputelor socialeE 5anifestate 1n relaia cu patronatulE ei acioneaz %i pe plan politicE 1n cadrul a%a-nu5itei 5i%c ri chartiste. Gn progra5ul lorE intitulat Ihe /hart of EeopleE 5uncitorii solicitau votul universal %i secretE inde5nizaie parla5entar pentru deputaiE alegeri anuale. <iLloacele lor de aciune sunt 5arile 1ntruniri politiceE alegerea unor Convenii de reprezentani ai poporului %i 5ai ales depunerea unor petiii se5nate de sute de 5ii de 5uncitoriE prin care se solicit +arla5entului aprobarea Chartei. "se5enea petiii au fost depuse 1n anii 1(#.E 1()2 %i 1()(E fiind respinse de c tre +arla5ent. Cu toat agitaia uria% pe care au provocat-o aceste aciuniE este se5nificativ faptul c 5uncitorii englezi au ales o cale petiionar E legalist E de aciuneE care e>cludea violena %i punea accentul pe 5obilizarea con%tient E dar pa%nic E a 5uncitorilorE pe educarea lor 1n vederea unei aciuni politice. +entru a-%i satisface revendic rile socialeE 5uncitorii englezi vor alege 5etoda politiciiE %i nu pe cea a violenei revoluionareE solicitHnd dreptul de votE pentru a-%i susine cererile specifice pe cale parla5entar . Gn faa agitaiilor 5uncitore%tiE +arla5entul britanic adopt E 1n anii 1()9-1(-/E o serie de 5 suri socialeE cu5 ar fi li5itarea la 1/ ore a zilei de 5unc pentru fe5ei %i pentru copiii 1ntre 1# %i 1( aniE instituirea pauzelor de 5as sau a repausului du5inical. Este se5nificativ %i faptul c aceste 5 suri au fost pro5ovate 1n +arla5ent 1ndeosebi de c tre politicienii toriesE dornici s -%i atrag spriLinul 5uncitorilor %i s -%i adapteze progra5ul noii situaii social-politice. Jhi.iiE 1n schi5bE credeau c proble5ele 5uncitorilor %iE 1n generalE progresul societ ii nu vor putea fi asigurate decHt printr-o politic favorabil liberului-schi5bE prin asigurarea unui cli5at de total libertate 1n faa iniiativei particulare. GncepHnd cu anul 1(#.E liberalii britanici lanseaz o ca5panie de proporii 15potriva protecionis5uluiE cerHnd abrogarea ;egii Cerealelor %iE 1n generalE suspendarea tuturor restriciilor va5ale. 0e re5arc E 1n aceast aciuneE industria%ii %i co5ercianii din <anchesterE condu%i de Cobden %i FrightE care fondeaz ;iga 15potriva ;egii Cerealelor. Cobden atrage 1n Lurul acestui subiect atHt 5uncitori5eaE cHt %i clasa de 5iLloc de orientare Ghi.E for5Hnd o alian care va 15piedica apariia unei linii de separaie 1ntre salariai %i restul societ iiE a%a cu5 s-a 1ntH5plat 1n =ranaE la 1()(. Gn anul 1(-2E ;egea Cerealelor era abrogat E iar ideea liberului-schi5b triu5fa 1n <area Fritanie. +e aceast baz solid E anii care vor ur5a 1nregistreaz un progres econo5ic f r precedentE care va atrage sporirea cererii de produse %i sc derea %o5aLului. +atronii pot s acorde acu5 satisfacie cererilor 5uncitorilorE 5ult 5ai u%or decHt 1nainteE 1n condiiile 1n care afacerile deveneau tot 5ai prospere. =8 No!) ,on7&rC# ori7$8 A %o!# r&-or$' &)&, or#)' (9B>G0 Ca5pania 1n favoarea liberului schi5bE precu5 %i transfor5 rile social-econo5ice au produs %i i5portante 5utaii politice. !reptatE ter5enii de Ghi. %i torF disparE fiind 1nlocuii cu denu5irile de liberali %i conservatori. 3echea aristocraie din conducerea celor dou partide las locul altor generaiiE adaptate noii configuraii sociale. ;iberalii se bazeaz pe spriLinul clasei 5iLlocii %i al unor categorii tot 5ai nu5eroase de 5uncitoriE care prosper acu5E favorizai cu toii de liber-schi5bis5. ConservatoriiE 5eninHndu-%i progra5ul politic de salvgardare a instituiilor tradiionaleE 1neleg c E pentru a reu%i acest lucruE trebuie s se adapteze noilor realit i. !Hn rul
.1

lider conservator FenLa5in $israeli va aLunge s practice o politic de5ocratic %i social E de spriLinire a revendic rilor 5uncitorilorE aliindu-se cu radicalii pentru a-i 1nfrHnge pe liberali. $up ceE 1n anii 1()'-1(''E liberalii au guvernat cea 5ai 5are parte a intervaluluiE avHnd 1n frunte pre5ieri cu5 au fost Russell %i +al5erstonE 1n 1('' vine la putere un cabinet conservatorE decis s 1ntreprind o nou refor5 electoral de5ocratic . Ea era necesar deoarece prosperitatea econo5ic a "ngliei preg tea 5ereu noi categorii sociale pentru viaa politic parla5entar . 0alariaii 5ai 1nst rii sau fer5ierii erau gata s ia parteE al turi de clasele 5iLlocii sau superioareE la Locul politic generalE deoarece 1ntre interesele diferitelor categorii nu 5ai e>istau obstacole de netrecut. Gn anul 1('9E cabinetul conservator $erbJ &cu $israeli la 5inisterul =inanelor* obine din partea +arla5entului votarea unei a doua 'eform Kill. =apt originalE ea nu era adoptat la presiunea 5uli5iiE ciE di5potriv E era o iniiativ parla5entar a unor lideri politiciE dornici s de5ocratizeze cadrul politic. Refor5a electoral e>tindea 5ult dreptul de votE sc zHnd condiile de cens %i acordHndu-lE practicE tuturor proprietarilor sau chiria%ilor care deineau un aparta5ent 1n ora%eE precu5 %i tuturor fer5ierilor proprietari sau arenda%i ai unei gospod rii. $in punct de vedere socialE cei e>clu%i 1n continuare erau 5uncitorii industriali 5ai s raci sau cei din regiunile 5iniereE precu5 %i lucr torii agricoli care nu deineau o gospod rie. E>tinzHnd nu5 rul aleg torilor la circa 2.2-/.///E refor5a electoral din 1('9 5arca 1nceputurile de5ocraiei 1n <area Fritanie. +rin acceptarea %i 1nf ptuirea unei ase5enea schi5b riE conservatorii dovedeau c 1%i 1nsu%iser total principiul evoluionis5ului %i 1%i preg teau un viitor tot atHt de solid ca %i al liberalilor 1n noua lu5e de5ocratic . >8 Mo%&)!) +ri #ni, #) $o%&rni*'rii Gn concluzieE se poate spune c E e>ceptHnd proble5a irlandez E care r 5Hnea o ran deschis E "nglia reu%ise s -%i adapteze 1n 5od opti5 instituiile politiceE 1n faa schi5b rilor 5aLore aduse de procesul industrializ rii %i al urbaniz rii. Gn procesul de 5odernizareE ea a reu%it s evite 5arile suferine aduse de revoluiile %i sfH%ierile politico-sociale de pe continent. $intre factorii care e>plic acest lucruE pute5 reine6 a* pe plan de5ograficE e5igraia 1n "5erica a atenuat conflictele sociale %i a per5is plecarea 5ultor e>tre5i%ti %i e>altaiC b* prosperitatea econo5ic a facilitat dep %irea cu bine a pri5elor etape ale industrializ riiE generatoare de proble5e socialeC c* regi5ul parla5entar a oferit disputelor sociale un cadru legal de desf %urareE aducHnd conflictul din strad 1n arena politic %i favorizHnd co5pro5isurile reciproc acceptabileC d* absena centraliz rii ad5inistrative a f cut regi5ulE 1n 5od parado>alE 5ai puin vulnerabilE deoarece ne5ulu5irile nu s-au putut concentra asupra unui nucleu centralC e* 1n generalE refor5ele au fost realizate prin conlucrarea tuturor categoriilor socialeE pe baza principiului 5oderat al e>tinderii treptateE dar continueE a drepturilor politiceE dinspre cei care le deineau anterior 1n baza unor privilegiiE c tre noile categorii dornice s participe la viaa politic . Gn "ngliaE 5odernizarea nu s-a f cut prin distrugerea privilegiilor sau a principiilor de ierarhie social E ci prin adaptarea treptat a acestora la noile e>igene ale de5ocraiei. Clasele avute nu s-au si5it date la o parte de la conducereE datorit acestui caracter treptat al refor5elorE %i nu sau retras din viaa politic E a%a cu5 au f cut-o 1n alte p ri. "cest lucru a avut consecine pozitiveE atHt 1n ceea ce prive%te calitatea actului de guvernareE cHt %i prin 5eninerea unei convieuiri sociale 5ai ar5onioase 1ntre diferitele clase.

.2

L&,/i# nr8 9= Frana n perioada Restauraiei 0%-%*-%-(/1 i a 8 onar;iei din Iulie: 0%-(/-%-)-1
$up 1nfrHngerea lui NapoleonE 1n anii 1(1)-1(1-E pe tronul =ranei era restaurat dinastia de FourbonE 1n persoana lui ;udovic al 23444-lea. 4nstaurarea noului regi5 s-a f cutE 1n parteE cu concursul ar5atelor str ine de ocupaieE 1n spiritul principiilor Restauraiei europeneE dar ea s-a bazat %i pe spriLinul unor fore franceze interneE care sesizau faptul c Revoluia %i 45periul aduseser =rana 1ntr-un i5pas politic total. =rana era gata s 1i pri5easc din nou pe FourboniE cu condiia ca ace%tia s recunoasc transfor5 rile din ti5pul Revoluiei6 abolirea drepturilor feudaleE 1n ceea ce 1i privea pe raniE precu5 %i egalitatea tuturor cet enilor 1n faa legiiE laicitatea statuluiE principiul reprezentativit ii parla5entare %i proprietatea asupra bunurilor naionaleE 1n ceea ce privea clasele burgheze. 98 R&.i$!) "o)i i, #) R&7 #!r#/i&i Cu toate c fo%tii nobili e5igrani care se re1ntorceau acu5 1n =rana visau la o restabilire co5plet a ordinii tradiionale a 3echiului Regi5E nu se poate spune c Restauraia ar fi reprezentat triu5ful contrarevoluieiE a%a cu5 a fost adeseori acuzat . ;udovic al 23444-lea a fost o personalitate echilibrat E care a avut 1nelepciunea s opteze pentru un regi5 constituionalE f cHnd un co5pro5is 1ntre dreptul dinasticE legiti5istE dorit de partizanii s i regali%tiE %i principiul unei guvern ri reprezentativeE consacrat de ideile Revoluiei. E>presia Luridic a acestui co5pro5is era Charta Constituional din 1(1). $e%i era o constituie octroat E adic d ruit de suveran supu%ilor s iE %i nu i5pus acestuia de c tre o adunare constituant E de%i procla5a originea divin a puterii regaleE Charta garanta libert ile publiceE libertatea individual E libertatea preseiE egalitatea 1n faa legiiE precu5 %i inviolabilitatea propriet iiE inclusiv asupra bunurilor naionale. Gn ceea ce prive%te organizarea puterilorE regele deinea puterea e>ecutiv E nu5indu-%i 5ini%trii. "ce%tia erau declarai responsabili pentru actele lorE dar nu se preciza 1n faa cui r spundeau eiE 1n faa regelui sau a Ca5erelor legislative. $up 5odelul britanicE se instituiau dou Ca5ere legislativeE care votau legile %i bugetul. Ca5era Eairilor era for5at din 5e5bri nu5ii de regeE cu titlu viager sau ereditar. Ca5era $eputailor $eparta5entelor era aleas pe baz de vot cenzitar. Censul era unul ridicatE ceea ce f cea ca doar 1//./// de cet eni s aib drept de votE 1ntro ar cu o populaie de 2(.///.///. "utoritatea regelui era 1nt rit %i prin faptul c doar el avea iniiativa legislativ . $e ase5eneaE suveranul putea s convoace %i s dizolve Ca5ereleE organizHnd noi alegeri. An alt articol prevedea c regele avea dreptul s elaboreze ordonane pentru e>ecutarea legilor %i asigurarea siguranei statuluiE ceea ce 1i d dea posibilitatea s se substituie Ca5erelor %i s guverneze prin ordonane. 0e poate aprecia 1ns c aceast constituie reprezenta un co5pro5is. Chiar dac d dea pree5inen puterii regaleE ea l sa Ca5erelor posibilitatea de a paraliza aciunea guvernuluiE prin refuzul lor de a vota legile sau bugetul anual. "5biguitatea Chartei %i caracterul contradictoriu al unor articole l sa posibilitatea interpret rii ei fie 1n sens liberalE constituionalE fie 1ntr-unul autoritarE favorabil puterii regale. Cei 1- ani care vor ur5a au ilustratE pe rHndE cele dou posibilit iE 1n condiiile 1n care stabilitatea regi5ului va depindeE 1ntr-o 5are 5 sur E de 5odul 1n care regalitatea va reu%i s -%i atrag spriLinul notabililorE al 5arii burghezii 1nst riteE cu drept de vot. Gn funcie de cele dou interpret ri ale CharteiE viaa politic francez a cunoscut dou 5ari curente politiceE denu5ite 1n 5od i5propriu partide6 regali%tii sau dreapta regalist E nu5ii de c tre adversarii lor ultras &ultraregali%ti*C constituionalii sau doctrinariiE adic adepii doctrinei CharteiE dup cu5 se autointitulau ei. Les ultras aveau ideologi de 5are talentE precu5 ;ouis de Fonald %i @oseph de <aistreE gHnditori conservatori care funda5entau ideea 5onarhic pe dreptul divinE pe tradiie %i pe istorie. +oziia doctrinarilor era definit de RoJer-CollardE teoreticianul 5onarhiei constituionale %i al regi5ului parla5entar.
.#

Cele dou 5ari tendine politiceE spriLinite de clasele 1nst riteE aristocraia funciar E respectiv burghezia de afaceri %i profesiunile liberaleE acceptau regi5ul %i 1i vor furniza cele 5ai 5ulte guverne. +e lHng eleE e>istau 1ns %i alte atitudini politiceE care criticau regi5ul CharteiE atacHndu-l fie de la stHngaE fie de la dreapta. ;a dreapta regali%tilor se afla e>tre5a-dreapt E alc tuit din cei 5ai zelo%i ultrasE care refuzau orice 5o%tenire a RevoluieiE doreau 1ntoarcerea la 3echiul Regi5 %i optau pentru o 5onarhie paternalist E spriLinit pe vechile ordine do5inanteE clerul %i nobili5ea. ;a stHnga constituionalilorE nu foarte departe de opiniile acestoraE se g seau independenii sau liberaliiE care doreau l rgirea libert ilor publice 1n cadrul li5itelor CharteiE precu5 %i interpretarea cea 5ai liberal cu putin a acesteia. +rincipalul lor ideologE FenLa5in ConstantE punea un 5are accent pe individualis5ul liberalE opera sa fiind considerat o e>presie des vHr%it a liberalis5ului clasic. <ai departeE 5ergHnd spre stHngaE se afla e>tre5a-stHng E for5at din cei care se pronunau pentru o republic de5ocratic E fiind adepi ai principiului suveranit ii naionale. Ei se aflauE practicE 1n afara regi5uluiE contestHnd Charta %i folosindE de regul E 5etode de aciune ilegaleE conspirative %i subversive. "cest spectru politic atHt de larg evideniaz una dintre diferenele 5aLore dintre viaa politic 5odern 1n "nglia %i 1n =rana. Gn "ngliaE 5odernizarea %i echilibrul politic au fost realizate 1n cadrul unui siste5 bipartidE care tindea s absoarb 1ntreaga tensiune politic a rii. Gn =ranaE peisaLul politic este 5ult 5ai co5ple>E stabilitatea fiind asigurat 5ai greu 1n aceste condiii. !otu%iE perioada 1(1--1(#/E %i chiar cea ur5 toareE 1(#/-1()(E au 5arcat o 1ncercare de introducere a siste5ului politic de tip britanic 1n =ranaE chiar dac e>istena e>tre5elor politiceE reflectHnd fracturile sociale %i ideologice atHt de puternice 1n 5ediul francezE a f cut ca funcionarea acestuia s fie una 5ai dificil %i instabil . 48 Vi#/# "o)i i,' ?n "&rio#%# R&7 #!r#/i&i 3iaa politic a regi5ului Restauraiei 1ncepe 1n 1(1-E cHndE 1n 5od firescE ca o reacie la tot ceea ce a 1nse5nat Revoluia %i 45periulE e>tre5a-dreapt ultraregalist cH%tig prin presiuni alegerileE for5Hndu-se a%a-nu5ita Ca5er de neg sit &/hambre introu)able*. =o%tii e5igraniE grupai 1n Lurul fratelui regeluiE contele dZ"rtois &viitorul rege Carol al 2-lea*E i5pun !eroarea "lb E pedepsindu-i pe cei care i s-au al turat lui Napoleon 1n ti5pul revenirii sale la putere de pe insula Elba. +entru c aceast reaciune contrarevoluionar %i clerical risca s destabilizeze regi5ulE regele o 1ndep rteaz de la guvernareE 1n anul 1(1'. E>tre5a-dreapt nu va 5ai reveni la guvern pHn 1n anul 1(2.E chiar dac ea 1%i p streaz o puternic influen politic . "legerile din 1(1' dau cH%tig de cauz grup rii doctrinarilorE e>pri5Hndu-se astfel adeziunea rii legaleE adic a notabililor aleg toriE la principiile unei 5onarhii constituionale. "legerile pariale din 1(19 %i 1(1( vor consolida %i 5ai 5ult poziiile constituionalilorE le vor sl bi pe cele ale partidului ultrasE 5arcHndE totodat E un progres al grup rii liberalilorE condu%i de ;a =aJette %i FenLa5in Constant. +Hn 1n 1(2/E guvernele conduse de oa5eni politici ca Richelieu sau $ecazesE se5nificative pentru linia 5oderat pro5ovat de regeE iau o serie de 5 suri liberaleE bazHndu-se pe spriLinul notabililor. Gn anul 1(2/ 1ns E avansul tendinelor de stHnga din Ca5er E ca %i asasinarea fiului contelui dZ"rtoisE de c tre un e>tre5ist republicanE ofer ultraregali%tilor indignai 5otive 1nte5eiate pentru a cere regelui abandonarea liniei liberale. 0e inaugureaz astfel o nou politic E pro5ovat pHn 1n anul 1(2( de c tre pri5-5inistrul 3ill\leE care va guverna bazHndu-se pe spriLinul ultraregali%tilor %i 1ndeosebi al e>tre5ei-drepte. < surile luate acu5 vor interpreta Charta 1n cel 5ai conservator 5od cu putin . 0e adopt o nou lege electoral E nu5it popular %i legea votului dubluE prin care cet enii cei 5ai bogaiE 1ndeosebi proprietarii funciari din zonele ruraleE puteau vota de dou oriE 1n colegii diferite. Gn generalE legea favoriza voturile din 5ediul ruralE unde predo5inau convingerile regalisteE 1n defavoarea or %enilor. "ceast orientare politic se consolideaz dup 1(2)E cHnd contele dZ"rtois devine regeE sub nu5ele de Carol al 2-lea. Altraregali%tii doresc s 1nf ptuiasc o veritabil RestauraieE politic E social %i 5oral E 1ndreptat 15potriva principiilor Revoluiei. ;egea 0acrilegiuluiE din 1(2-E pedepsea cu 5oartea profanarea obiectelor de cultE pentru a sublinia caracterul aproape teocratic al
.)

statuluiE care trebuia s se bazeze pe aliana tronului %i a altarului. "%a-nu5ita lege a 5iliardului pentru e5igrani 1%i propunea s 1i desp gubeasc pe nobilii ale c ror bunuri fuseser confiscate 1n ti5pul Revoluiei. +e plan e>ternE =rana ur5a politica 0fintei "lianeE intervenind 1n anul 1(2# 15potriva revoltei liberale din 0pania. Era firesc ca o atare politic E de interpretare 1n sens autoritar a Chartei %i de di5inuare la 5a>i5u5 a reprezentativit ii regi5uluiE s provoace reacii contrare. Gn afara opoziiei liberaleE care se 5anifest 1n Ca5er E prin pres sau prin pa5fleteE cH%tig teren ideile republicane %i prolifereaz societ ile secrete. CarboneriaE societate politic secret E organizat dup 5odel italianE pune la cale co5ploturi %i alte activit i conspirative. 0e observ c 1ntotdeauna atunci cHnd societatea nu 1%i poate 5anifesta opiniile politice 1n 5od legalE prin inter5ediul votuluiE ea debordeaz 1n alte for5e de 5anifestareE cu caracter e>tre5istE conspirativ %i violent. Gn faa opoziiei crescHndeE care duceE 1n 1(29E la pierderea alegerilor de c tre ultraregali%tiE 3ill\le de5isioneaz 1n anul 1(2(E respectHnd regulile parla5entare. Gn anii 1(2(-1(2.E prin 5inisterul <artignacE regele 1ncearc s guverneze pe baza unei aliane 1ntre constituionali %i dreapta regalist 5oderat . $up acest e>peri5ent liberal nedoritE Carol al 2-lea revine 1ns E 1n 1(2.E la for5ula e>tre5ei-drepteE prin guvernul +olignac. Gn faa tendinei de instaurare a unei 5onarhii autoritareE clerical %i aristocratic E electoratul francez reacioneaz energicE tri5iHnd 1n Ca5er o 5aLoritate antiguverna5ental . 3 zHnd c guvernul s u a pierdut alegerileE regele nu 5ai respect regulile parla5entare %iE 1n iulie 1(#/E se5neaz patru ordonaneE prin care dizolv Ca5era nou aleas E f r ca aceasta s se fi reunitE 5odific 1n sens restrictiv legea electoral E fi>eaz noi alegeri %i pune restricii asupra presei. ;8 R&Co)!/i# %in 9B;5 Di r&.i$!) "o)i i, or)O#ni7 +ublicarea ordonanelor produce indignare %i provoac o 5i%care de strad violent la +arisE careE 1n cele !rei Yile :lorioase &29-2. iulie 1(#/*E 1l r stoarn de la putere pe Carol al 2-leaE nevoit s plece din ar . =rana cuno%tea astfel o nou revoluieE este adev ratE 5ai puin sHngeroas decHt cele din 19(. sau 1()(. $i5inuarea violenei se datora faptului c burghezia reu%e%te acu5 s st pHneasc %i s instru5enteze 1n 5od rapid %i eficient valul de ne5ulu5ire popular . Gn faa pr bu%irii regi5ului Restauraiei prin revolta populaiei parizieneE vHrfurile burghezieiE respectiv constituionalii %i o parte a liberalilorE vor recupera aceast 5i%careE prevenind radicalizarea ei 1ntr-o direcie republican-e>tre5ist %i canalizHnd-o 1n sensul concepiei lor politice 5oderateE favorabil unei 5onarhii constituionale. 0oluia g sit de respectivii oa5eni politiciE !hiersE !alleJrandE RoJer-CollardE ;a =aJetteE a fost aducerea pe tron a ducelui +hilippe dZ7rlIansE 5e5bru al unei ra5uri colaterale a FourbonilorE cunoscut 1ns pentru opiniile sale liberale. Gn august 1(#/E Ca5erele adopt o serie de 5odific ri ale Chartei din 1(1)E 1nt rind caracterul reprezentativ %i parla5entar al regi5ului %i procla5Hndu-l ca rege pe ducele dZ7rlIansE sub nu5ele de ;udovic-=ilip &;ouis-+hilippe*. Regi5ul <onarhiei din 4ulie &1(#/-1()(* reprezenta o sintez 1ntre idealurile Revoluiei %i ideea 5onarhic . +otrivit noii Charte ConstituionaleE adoptat de Ca5ere %i acceptat de regeE se revenea la principiul suveranit ii naionaleE considerHndu-se c legiti5itatea puterii 1n stat este asigurat de c tre naiune. !itlul suveranului era cel de rege al francezilorE %i nu al =raneiE se revenea la drapelul tricolorE religia catolic nu 5ai era nu5it religie de statE ci religia 5aLorit ii francezilorE 1n ter5enii Concordatului din 1(/1. 4niiativa legislativ era 15p rit acu5 1ntre rege %i Ca5ereE iar 5ini%trii r spundeauE din punct de vedere politicE 1n faa acestora. Ereditatea pairilor era abolit E ace%tia ne5aifiind nu5ii decHt cu titlu viager. 0e desfiina orice for5 de cenzur a preseiE iar p strarea ordinii publice era 1ncredinat noii instituii a : rzii NaionaleE for5at din contribuabilii care deineau o anu5it avere. +uterea regelui eraE a%adarE 5ai bine li5itat de cea a Ca5erelorE iar libert ile publice beneficiau de garanii supli5entare. ;egea electoral sc dea censulE 5 rind nu5 rul aleg torilor de la 1//./// la 1'/./// de cet eni. AlteriorE ca ur5are a cre%terii veniturilorE se va aLunge la 2)/./// de aleg toriE la o populaie de #/.///.///. 3otul r 5HneaE 1n aceste condiiiE un apanaL al claselor burgheze. 7rlIanis5ulE cu5 se va nu5i aceast concepie de guvernareE reprezenta o for5ul contractualist asupra 5onarhieiE bazat pe nevoia de ordine %i de continuitate. 0e 5iza pe
.-

principiul cenzitarE pe spriLinul claselor cultivate %i avuteE pe o societate ierarhizat 1n funcie de avere. 7rlIanis5ul va respecta laicitatea statului %i libert ile publiceE individualis5ul liberalE libertatea afacerilorE dar va privi cu rezerv revendic rile de natur social ale 5uli5ii needucate. +rezena la guvernare a categoriilor largi nu era dorit E deoarece se aprecia c acestea nu aveau 5aturitatea necesar pentru a-%i identifica %i susineE pe cale politic E interese distincte. $in punct de vedere politicE regi5ul regelui-burghezE cu5 a 5ai fost nu5it ;udovic-=ilipE a reprezentat o etap inter5ediar 1ntre 5onarhia li5itat &sau constituional *E 1n care regele deine totalitatea puterii e>ecutiveE iar +arla5entul voteaz legile %i bugetulE %i 5onarhia parla5entar E 1n care regele are un rol si5bolicE iar puterea aparine guvernului aflat sub controlul 5aLorit ii +arla5entului. 7rlIanis5ul a fost spriLinit 1ndeosebi de c tre 5arii bancheriE cu5 erau ;affitte sau Casi5ir +Irier. $e altfelE opinia public va identifica regi5ul cu do5inaia burgheziei bogateE 1ntr-o epoc a 5arilor afaceriE ipostaziat 1n ro5anele sale de Falzac. Regi5ul 5ai era spriLinit de c tre intelectuali %i universitariE cu5 era :uizotE de Lurnali%ti ca !hiers sau de avocai ca 7dillon FarrotE precu5 %i de fo%ti 5e5bri ai ad5inistraiei civile %i 5ilitare napoleoniene. +artidele politice guverna5entale ale vre5ii proveneau din centrul constituional %i din stHnga liberal din epoca Restauraiei. <8 Vi#/# "o)i i,' ?n i$"!) EMon#rHi&i %in I!)i&F $iversitatea politic %i ideologic a =ranei din aceast perioad se e>pri5a prin e>istena a nu5eroase partide %i tendine. "cu5E viaa politic este 5ai bine organizat E luHnd fiin E pentru 1ntHia oar E partide politice 1n adev ratul sens al cuvHntuluiE dispunHnd de o structur organizatoric E avHnd ziare care le e>pri5au opiniile %i activHnd 1n 5od coerent la guvernare sau 1n +arla5ent. 45ediat dup 1(#/E se constituie dou tendine politice principaleE a5bele adepte ale regi5ului. +artidul <i%c riiE care continu linia liberalilor din ti5pul RestauraieiE dore%te ca regi5ul s r 5Hn fidel originilor sale revoluionare %i populare %i s accepte o l rgire progresiv a refor5elor de5ocraticeE a drepturilor politice condiionate de nivelul instruciei. +e plan e>ternE partidul pro5oveaz o politic intervenionist E de susinere a 5i%c rilor liberale %i revoluionare %i de restabilire a prestigiului =ranei pe continent. Gn anii 1(#/-1(#1E ;udovic-=ilip va guverna cu un cabinet al +artidului <i%c riiE condus de ;affitte. +artidul RezisteneiE 1n schi5bE care deriv din fo%tii constituionaliE avHndu-i 1n frunte pe :uizotE +Irier %i ducele de FroglieE consider Revoluia din 1(#/ drept un punct finalE %i nu unul de plecare. 4nstituiile rii trebuie s fie consolidateE %i nu schi5bate din nouE pentru c altfel ordinea %i echilibrul social ar fi co5pro5ise. < rirea nu5 rului de aleg tori nu trebuie realizat prin noi refor5eE ci prin efortul personal al indivizilorE 1n cadrul instituiilor e>istente. $e aici 1nde5nul enrichissez-vous &15bog ii-v N*E adresat de :uizot cet enilor francezi doritori de drepturi politice. +e plan e>ternE se duce o politic 5oderat E de 5ediere 1ntre 5i%c rile liberale %i guvernele conservatoare. "ceast 15p rire iniial a orlIani%tilor 1n cele dou tendine se va 5ultiplica 1n anii ur5 tori 1ntr-o configuraie 5ai co5ple> a partidelor. $intre grup rile guverna5entaleE cel 5ai 5ult se va consolida +artidul RezisteneiE al lui :uizotE care va guverna 5ai ales 1ntre anii 1()/1()9E 1nt rind caracterul conservator al regi5ului. Gn noua configuraie politic francez E el va pri5i nu5ele de centru-dreapta. Gn opoziie fa de :uizot se plaseaz alte dou ra5uri ale orlIanis5uluiE care descind din +artidul <i%c rii %i vor guverna perioade 5ai scurte. Este vorbaE 1n pri5ul rHndE de gruparea de centru-stHngaE condus de "dolphe !hiersE o5 politic care este adeptul unei 5onarhii parla5entare clasiceE dup 5odel britanicE %i dore%teE a%adarE s li5iteze %i 5ai 5ult autoritatea regelui. 0pre deosebire de for5ula lui :uizotE tronul nu este un fotoliu golE !hiers prefer sloganul regele do5ne%teE dar nu guverneaz . ;a stHnga lui !hiers se plasa stHnga dinastic E for5aiune condus de 7dillon-FarrotE o alt ra5ur a orlIanis5uluiE care continua principiile liberale ale +artidului <i%c rii. Gn afara acestor partide politice guverna5entaleE adepte ale regi5uluiE se configureaz partidele de opoziie6 dreapta legiti5ist E bonaparti%tii %i e>tre5a-stHng republican . ;egiti5i%tii 1%i p streaz loialitatea fa de Fourbonii detronaiE dar influena lor politic este e>tre5
.'

de li5itat . $in punct de vedere ideologicE prezint interes 1ncerc rile unor doctrinari de a susine ideea unei 5onarhii populareE 1n efortul de a atrage clasele 5uncitoare printr-un progra5 social. 7arecu5 1n 5od si5ilar gHndesc %i bonaparti%tiiE care tr iesc din nostalgia 45periuluiE dar sunt preocupai %i de proble5ele sociale ale actualit ii. !endine politice 5ai puternice %i 5ai active 1ntHlni5 la stHngaE unde se situeaz republicanii de diferite nuane. Republicanii legali%ti %i liberaliE care repudiaz 5etodele de aciune violente %i vor fi nu5ii radicaliE se grupeaz 1n Lurul ziarului Le HationalE unde activeaz ;edruRollin. Cei care sunt interesai 1ntr-o 5 sur 5ai 5are de proble5ele sociale ale 5uncitorilor for5eaz gruparea din Lurul altei publicaiiE La 'eformeE avHndu-l ca ideolog pe ;ouis Flanc. Gn fineE e>ist grupurile e>tre5isteE socialiste %i revoluionareE conduse de Raspail %i FlanTuiE organizate sub for5a unor societ i secreteE cu5 era 0ocietatea "noti5purilor. 0ub regi5ul <onarhiei din 4ulieE =rana cunoa%te o cre%tere econo5ic e>tre5 de puternic E 5anifestat 1n industrie sau 1n construcia de c i ferate. 0e dezvolt co5erulE activitatea bancar %i speculaiile bursiereE ceea ce deter5in prosperitatea categoriilor burgheze. Cre%terea econo5ic genereaz 1ns %i 5ari proble5e socialeE agravate de faptul c guvernul nu 5anifest 1nelegere fa de revendic rile 5uncitorilor. Cu toate c 5area burghezie 1i asigur o baz social puternic E e>pri5at sub raport politic prin votul cenzitarE regi5ul are 1ns de f cut fa presiunilor venite din diferite direcii. ;egiti5i%tii contest dinastiaE iar liberalii orlIani%ti doresc accentuarea caracterului parla5entar al regi5ului. $ar contestarea cea 5ai puternic vine din direcia republicanilorE care solicit e>tinderea dreptului de votE aciunea lor conLugHndu-se cu cea a societ ilor secrete socialisteE care 5iliteaz pentru drepturile sociale ale 5uncitorilor. Gn aceste condiiiE regi5ul 5onarhiei constituionaleE dup 5odel britanicE va suferiE 1n cele din ur5 E un e%ec dra5atic 1n =ranaE cu ocazia Revoluiei de la 1()(.

.9

L&,/i# nr8 9> 6tatele italiene7 Prusia7 5ustria i Rusia n prima jumtate a secolului al XIX-lea
98 S # &)& i #)i&n& ?n "&rio#%# 9B9=-9B<B $up Congresul de la 3ienaE 4talia continua s r 5Hn divizat E reprezentHnd doar o e>presie geografic %i cultural E %i nu o entitate politic unitar . <ultiplele proble5e cu care se confruntau statele din +eninsul 4talic genereaz 5i%carea politic %i cultural nu5it 'isor.imentoE ale c rei obiective erau unitatea naional E libert ile constituionale %i independena. <i%carea risorgi5ental 1%i tr gea r d cinile ideologice din 4lu5inis5E din ideile Revoluiei =ranceze %i ale perioadei napoleonieneE topite acu5 1ntr-o nou sintez E de factur ro5antic E 1n care naionalis5ul ocupa locul principalE secondat de liberalis5 %iE uneoriE de idei sociale cu caracter radical. "t5osfera 'isor.imento-ului era 1ntreinut de operele literare se5nate de ;eopardi sau <anzoniE de 5uzica lui Rossini sau 3erdiE de scrierile istoriceE care aveau 5enirea de a evoca grandoarea trecutului %i de a 5obiliza senti5entele publiculuiE 1n sensul 1ndeplinirii obiectivelor politice naionale. 'isor.imento-ul nu a fost 1ns o 5i%care de 5as E ci s-a li5itat la elitele fa5iliarizate cu ideologia ro5antis5ului politic. +entru 5aLoritatea r neasc a populaieiE o ase5enea proble5atic r 5Hnea cu totul str in . Gntr-o pri5 etap E 5i%carea risorgi5ental s-a confundat cu aciunile societ ii secrete a CarbonarilorE a c ror singur 5etod de aciune era lovitura de for 5ilitar E 1ntreprins de grupuri restrHnse de 5ilitani fanaticiE legai 1ntre ei prin leg 5inte %i ritualuri ezoterice. "se5enea lovituri de stat au avut loc 1n anul 1(2/. ;a NeapoleE generalul +epe conduce o revolt a garnizoanei de aiciE care 1l oblig pe suveran s accepte o constituie. Gn +ie5ontE tot o revolt a ofierilor conduce la abdicarea regelui 3ictor-E55anuel 4 %i la 1nlocuirea sa cu un alt 5e5bru al Casei de 0avoiaE Carol "lbertE cunoscut pentru liberalis5ul s u. "r5ata austriac intervine 1ns E 1n anul 1(21E 1n cele dou state italieneE 1nvingHndu-l pe generalul +epe %i izgonindul pe Carol "lbert din +ie5ont. Reaciunea lui <etternich se 5anifest %i 1n Nordul austriac al 4talieiE prin 5 surile poliiene%ti luate aici. ;a <ilano este arestat 5ilitantul 0ilvio +ellicoE tri5is pentru 1ani 1n detenieE unde va scrie celebra sa lucrare Rnchisorile mele. 7 alt e>plozie revoluionar de factur carbonar are loc 1n anul 1(#1E cHnd se revolt ducatele din Nordul %i din centrul 4talieiE st pHnite de Babsburgi. "ustria tri5ite din nou trupeE care ocup ducatele %i chiar o parte a 0tatelor +apaleE 1n ti5p ce =rana tri5ite %i ea trupe 1n 4taliaE nu atHt pentru a-i susine pe insurgeniE cHt pentru a contrabalansa prezena austriac . Cu aceste ocupaii 5ilitare str ineE epoca 5arcat de insureciile carbonare ia sfHr%it. " doua for5 de 5anifestare a 'isor.imento-ului a fost 1ntruchipat de aciunea %i gHndirea politic a lui :iuseppe <azzini. <azziniE care a tr it aproape 1ntreaga sa via 1n e>ilE 1n =ranaE "nglia sau ElveiaE regrupeaz 1n anul 1(#1 o parte din fo%tii carbonari e>ilaiE for5Hnd societatea IOn,ra Italie. <azzini crede c E 1n lupta 15potriva absolutis5ului %i a "ustrieiE patrioii nu se bot bizui pe suveranii %i prinii italieniE prea 5oderai %i 1nfeudai ina5icului. Gn acest cazE unitatea %i libertatea 4taliei nu se vor putea 1nf ptui decHt 1n for5ula unei republici de5ocraticeE care s -i ralieze pe toi patrioiiE printr-un progra5 naional %i social radical. $e ase5eneaE <azzini pro5oveaz ideea unei solidarit i republicane internaionale a tuturor popoarelor opri5ateE a c ror alian ar ur5a s provoace pr bu%irea regi5urilor politice absolutiste &0fHnta "lian a popoarelorE 1ndreptat 15potriva 0fintei "liane a 5onarhilor*. El pune un accent deosebit pe rezolvarea proble5elor sociale %iE 1n acela%i ti5pE este adeptul unui 5esianis5 naionalistE folosind o retoric de inspiraie cre%tin . Gn spiritul ideilor lui <azziniE 1n anii Z#/ %i Z)/ au loc o serie de co5ploturiE declan%ate de nuclee restrHnse de conspiratori. +rintre acesteaE se re5arc aciunile conduse de :iuseppe :aribaldi. +opulaia nu se raliaz 1ns acestor insurecii aventuristeE care vor e%ua 1ntotdeaunaE 1n pofida viselor ro5antice ale pro5otorilor lor.
.(

" treia for5 de 5anifestare a 'isor.imento-ului se dezvolt dup anul 1()/E ca o reacie la ro5antis5ul e>altat %i ineficace al 5azzinis5ului. Ea este pro5ovat de intelectualiE de oa5eni politici sau de afaceri 5ai reali%tiE a%a cu5 era pie5ontezul Ca5illo CavourE care caut 5iLloace practice de 1nf ptuire a unit ii italieneE de natur s evite o aventur revoluionar . Ei pun accent pe dezvoltarea econo5ic E precu5 %i pe 1nf ptuirea unor refor5e politice liberale 1n interiorul statelor italiene. E>istau 5ai 5ulte viziuni 1n acest sens. "batele 3incenzo :ioberti preconiza unificarea 1n for5ula unei confederaii a statelor 5onarhice constituionaleE sub pre%edinia +apei. Curentul s uE nu5it neoguelfis5E era o for5 de 5anifestare a catolicis5ului liberalE ideologie favorabil 5i%c rilor de eliberare naional E influent la acea or %i 1n Felgia sau 1n 4rlanda. An alt ideolog italianE contele pie5ontez Cesare FalboE credea c unitatea nu se putea realiza decHt printr-un r zboi 15potriva "ustrieiE ceea ce recla5a ralierea tuturor italienilor 1n Lurul unui regat centralizat condus de Casa de 0avoiaE singura dinastie naional E ani5at de voina de a lupta 15potriva Babsburgilor. "legerea papei +ius al 42-leaE 1n 1()'E ca %i prezena pe tronul +ie5ontuluiE din 1(#1E a lui Carol "lbertE d dea sperane adepilor a5belor for5ule 5oderate. Revoluia care va izbucni 1n anul 1()( 1i va readuce 1ns 1n atenie %i pe pro5otorii for5ulei politice revoluionareE susinut de adepii lui <azzini. 48 S # &)& .&r$#n& ?n "&rio#%# 9B9=-9B<B8 Pr!7i# Regiunea :er5aniei r 5Hne %i ea divizat 1n aceast perioad . $in punct de vedere politicE spaiul ger5an era 15p rit 1n #. de stateE reunite 1n Confederaia :er5an E un organis5 f r autoritate real E aflat sub pre%edinia "ustriei. 0tatele ger5ane erau 5arcate de rivalitatea e>istent 1ntre "ustria %i +rusiaE de politica reacionar a 5aLorit ii prinilor ger5aniE ca %i de e>istena unei 5i%c ri pentru unitatea :er5aniei. 4deologia 5i%c rii pentru unitatea :er5anieiE din pri5a Lu5 tate a secolului al 242-leaE aparinea liberalis5ului. ;iberalis5ul ger5an era 1ns unul e>tre5 de 5oderatE ilustrHnd o concepie asupra libert ii de factur colectiv E %i nu individual . ;ibertatea revendicat era cea a poporuluiE %i nu cea a persoanelor. 7biectul principal al 5i%c rii de e5ancipare era co5unitatea popular &Volkstum*E o fiin colectiv E 1nzestrat cu o con%tiin proprie &Volks.eist*E pree>istent cet enilorE luai la 5odul individual. Necesitatea unific riiE cred ideologii ger5aniE deriv din e>istena acestei entit i pri5ordialeE de natur 5etafizic %i iraional E %i nu din voina raional a indivizilor. "u>iliarul indispensabil al acestui tip de naiuneE care pre5erge e>istena cet enilor ce o co5punE este un stat atotputernicE care s 1i asigure unitatea. 7 ase5enea concepie era ilustrat de scrierile unor gHnditori influeniE cu5 ar fi BegelE =ichte sau 0avignJ. !rebuie 5enionat 1ns %i faptul c 1n afara acestui liberalis5 5oderatE organicist %i colectivistE 1ntHlni5 1n :er5ania %i o gHndire politic 5ai apropiat de liberalis5ul individualist francezE prezent 5ai ales 1n zonele de 0ud-3estE 1n Faden %i 1n Renania. Gn ase5enea condiii ideologiceE agitaiile revoluionare sunt 5ai rare. 0e re5arc 5i%c rile violente ale profesorilor %i studenilorE reunii 1ntr-o asociaie universitar general E nu5it Kurschenschaft. "ceast lig E iniiat 1n ti5pul r zboaielor antinapoleonieneE lanseaz drapelul negru-ro%u-galben &si5bolul naional al :er5aniei* %i obine acordarea unor constituii din partea suveranilor din 0ud &0a>a-,ei5arE ,Srte5bergE FavariaE Faden*. $ar 1n anul 1(2/E intervenia energic a lui <etternich punea cap t acestor agitaii. $up 1(#/E sub influena Revoluiei din =ranaE izbucne%te un nou val de 5i%c ri. "li suverani sunt constrHn%i s acorde constituiiE iar 1n anul 1(#2 are loc o 5are 1ntrunire popular E la Ba5bachE sub acela%i drapel al unit ii %i liberalis5ului. <etternich intervine din nouE i5punHnd $ietei Confederaiei s ia 5 suri de dizolvare a asociaiilor revoluionareE de cenzur a presei %i de li5itare a drepturilor constituionale din diferitele state. Nu nu5ai "ustria se 15potrive%te 1n aceast perioad agitaiilor naionale %i liberale din :er5aniaE ci chiar %i +rusia. Regele =rederic ,ilhel5 al 444-lea nu agreeaz ideea unei 5onarhii populare %i naionaleE care s unifice :er5ania 1n Lurul +rusieiE a%a cu5 ar dori 5uli patrioi ger5ani. El sacrific ideea unit iiE 1n favoarea ordinii legiti5iste %i a absolutis5ului.
..

+rusia este preocupat E 1ntr-o 5 sur 5ult 5ai 5areE de ideea propriei sale unit iE decHt de unitatea :er5anieiE 1n condiiile 1n care teritoriul ei era e>tre5 de eterogen. 3echile state prusiene din Est &+rusia 7riental E FrandenburgE +o5erania* au o structur agrar E do5inat de aristocraia funciar %i 5ilitar a %unkerilor. Gn schi5bE zonele din 3estul Regatului +rusieiE ,estfalia %i RenaniaE teritorii rotunLite 1n 1(1- %i izolate de restul statului prusacE constituiau o regiune e5ancipat econo5ic %i socialE influenat de legislaia %i ideologia francez E unde e>ista o 5ic proprietate r neasc prosper E precu5 %i o 5are burghezie industrial %i co5ercial . $up 1()/E se va dezvolta aici 1ndeosebi regiunea industrial a Ruhr-uluiE un 5are centru al industriei c rbunelui %i al 5etalurgiei. Gn consecin E +rusia ducea o politic de centralizare %i de o5ogenizare a teritoriilor sale dispersate. 7 ad5inistraie central eficient E serviciul 5ilitar obligatoriuE precu5 %i crearea celui 5ai bun siste5 de educaie din Europa vor contribui la prusianizarea zonelor din 3est %i la producerea 1n serie a unor cet eni cHt 5ai loiali fa de stat. Regi5ul politic din +rusia era unul absolutistE regele fiind aLutat la guvernare de un Consiliu ;egislativE for5at din personalit i nu5ite de c tre el. $oar la nivelul provinciilor e>istau adun ri reprezentative &Landta.e*E alese de c tre cele trei 0t ri &=tnde*E respectiv ora%eleE ranii %i nobili5ea. "cestea nu aveau 1ns decHt un rol consultativ. +rocesul de unificare a statelor ger5aneE neagreat de c tre "ustria %i +rusia datorit caracterului liberal al 5i%c rii care 1l susineaE pri5e%te 1ns o baz puternic 1n ur5a realiz rii Aniunii 3a5ale a regiunii :er5aniei. Gntr-o pri5 faz E 1ntre anii 1(1' %i 1(2(E +rusia este cea care reu%e%te 1nf ptuiasc propria sa unificare va5al E lucru care a presupus realizarea a trei obiective principale6 supri5area v 5ilor interne prusieneC integrarea va5al a enclavelor str ine din interiorul s uC unificarea va5al a teritoriilor sale dispersateE ceea ce a necesitat asocierea va5al cu statul Bessa-$ar5stadtE care desp rea cele dou 5ari p ri ale +rusiei. Gntr-o a doua faz a acestui procesE 1ntre anii 1(2( %i 1(#)E se realizeaz uniunea va5al a 5aLorit ii statelor ger5aneE nu5it Qoll)erein. "proape #/ de state ger5aneE 1n frunte cu +rusiaE se5nau un tratat prin care se angaLau s supri5e toate v 5ile din interiorul uniuniiE s stabileasc un tarif va5al co5un fa de rile str ine %i s repartizeze veniturile obinuteE 1n 5od proporionalE 1ntre statele co5ponente. 4deea era susinut de curentul liber-schi5bistE influent 1n epoc %i pro5ovat 1n :er5ania de c tre econo5istul =riedrich ;ist. Aniunea 3a5al a favorizat dezvoltarea de ansa5blu a statelor ger5aneE ca %i o5ogenizarea %i integrarea lor econo5ic . "nul 1()/ a adus din nou 1n atenie proble5a unit ii politice a :er5aniei. Criza 7riental &respectiv disputele ap rute 1ntre puterile europeneE cu privire la 5odalit ile de soluionare a proble5elor interne din 45periul 7to5an* a deter5inatE printre alteleE crearea unei tensiuni 1n relaiile franco-prusiene. :uvernul francez !hiers a 5obilizat trupeE ceea ce a provocat 1n :er5aniaE 5ai ales 1n 3estE o e>plozie popular de naionalis5E 1n faa a5enin rii franceze. "cu5 este co5pus cHntecul naional ger5an Aie Jacht am 'hein &$e straL la Rin*E iar pe plan politic se resi5te necesitatea unei regrup ri a statelor ger5ane 1n Lurul +rusieiE singura for capabil s fac fa unei agresiuni e>terne. Gn acela%i anE tronul +rusiei era ocupat de un nou suveranE =rederic ,ilhel5 al 43-leaE ale c rui iniiative %i a5biii dau noi sperane adepilor unific rii. RegeleE care concepea 5onarhia ca o asociaie 5istic 1ntre popor %i suveranul s uE se ciocne%te 1ns curHnd de presiunile liberalilorE care solicitau convocarea unor parla5ente reprezentativeE 5oderneE la nivelul +rusiei sau chiar al 1ntregii Confederaii :er5ane. Regele refuz 1ns s satisfac preteniile opoziiei liberaleE ceea ce f cea ca 1n preaL5a anului 1()( 1ntreaga :er5anie s fie cuprins de o puternic ne5ulu5ire politic . ;8 Mon#rHi# A!7 ri#,' ?n "&rio#%# 9B9=-9B<B Gn perioada do5niei 15p railor =rancisc 4 &19.2-1(#-* %i =erdinand 4 &1(#--1()(*E 45periul Babsburgic r 5Hne o 5onarhie absolutist E guvernat de la 3ienaE dar care p streaz nu5eroasele particularit i ad5inistrative 5o%tenite istoricE e>presii ale diversit ii politice %i ale lipsei de o5ogenitate a teritoriilor %i populaiilor pe care le cuprindea. Este 5eritul incontestabil al acestui regi5 de a fi reu%it s guverneze %i s asigure coe>istena acestui 5ozaic de naiuniE ba chiar s le conduc pe dru5ul 5oderniz riiE 1n pofida nu5eroaselor contradicii interne.
1//

<etternichE cancelarul i5periuluiE era absorbit 1n cea 5ai 5are 5 sur de proble5ele e>terneE deoarece el credea c 5onarhia nu se putea 5enine decHt 1n condiiile p str rii statu4&uoului european. Gn acest sensE el acioneaz 5ereu 1n direcia anihil rii 5i%c rilor revoluionare din 4talia %i din :er5aniaE iar dup anul 1(#/ va 1ncerca s proteLeze Europa Central 1n faa a5enin rii unei revoluiiE printr-o cooperare strHns 1ntre +rusiaE Rusia %i "ustria. +e plan internE el continu tradiia despotis5ului lu5inatE care presupunea un refor5is5 centralistE diriLat de susE blocHndE a%adarE accesul societ ii la viaa politic E pentru a preveni apariia unor tensiuni %i dezechilibre. $up 1(#/ 1ns E sub presiunea ideilor liberale %i ca ur5are a 5aturiz rii politice a societ iiE <etternich este nevoit s accepte convocarea dietelor provincialeE cu5 era cea a Angariei &1(2-*. Ne5ulu5irile 5i%c rilor liberale %i naionale din 5onarhie se vor a5plifica 1ns 5ereu 1n perioada pre5erg toare RevoluieiE nu5it Vormr+. Naionalis5ul de diferite nuane reprezenta principalul adversar al 5onarhiei dun rene. Gn anul 1()' izbucnea o revolt antihabsburgic a nobili5ii poloneze din :aliiaE 1n bu%it 1ns chiar de c tre ranii polonezi %i ruteniE care susineau st pHnirea i5perial E deoarece aceasta 1i proteLa 1n faa abuzurilor feudale ale aristocraiei. Gn 4taliaE 5i%carea antiaustriac era 5ult 5ai puternic E fiind susinut de categoriile sociale urbaneE bine dezvoltate 1n ;o5bardia %i 1n regiunea veneian . <i%c rile popoarelor 5 rgina%eE cu5 erau polonezii sau italieniiE precu5 %i cele ale unor popoare care abia acu5 se trezeau la o con%tiin de sine politic E a%a cu5 era cazul ro5HnilorE al rutenilor sau slovacilorE nu erau 1ns atHt de periculoase pentru 5onarhieE 1n raport cu cele ale cehilor %i 5aghiarilor. Cele dou popoare dispuneau de elite nobiliare puterniceE precu5 %i de o 1ndelungat tradiie a statalit iiE 1n Lurul c reia se construia acu5 noua con%tiin naional . Chiar %i croaiiE avHnd %i ei o nobili5e puternic E f ceau apel la tradiiile istorice ale vechiului lor stat autono5. +opoarele slave din 45periul Basburgic g sesc noi te5eiuri teoretice pentru aspiraiile lor naionale 1n ideologia panslavis5uluiE influent 1n rHndurile cehilor %i slovacilorE condu%i de +alacKd %i PollWrE sau 1n cea a iliris5ului &doctrina care 5ilita pentru unitatea slavilor din 0udE sHrbiE croai %i sloveni*E propagat de ;Ludevit :aL. Nici una dintre elitele conduc toare ale diferitelor naiuni nu dorea secesiuneaE desprinderea de 45periul BabsburgicE ci doar o autono5ie naional cHt 5ai accentuat E 1n interiorul acestuia. "ceste pretenii se loveau 1ns de politica centralist %i absolutist a 3ieneiE care 1nelegea c aspiraiile particulariste ale diferitelor naiuni riscau s afecteze unitatea 5onarhiei. Revoluia care se prefigura va evidenia 1ns cu claritate faptul c naionalis5ele din 45periul Babsburgic nu erau capabile s aLung la un nu5itor co5unE de factur federalist . Nu5eroasele contradicii %i diferene e>istente 1ntre eleE de factur social E etnic sau confesional E le 1ndreptau nu doar 15potriva 3ieneiE ci %i unele 15potriva celorlalte. <8 R!7i# ?n "&rio#%# 9B9=-9B== 45periul Rus aLungea 1n aceast perioad la o suprafa de 1(.///./// K52E 1ntinzHndu-se de la 3istula pHn la +acificE nu5 rHndE la 1(-/E o populaie de '-.///./// de locuitori. 0ocietatea rus era una rural 1n proporie de .-UE cuprinzHndE pe lHng raniE 1-/./// de fa5ilii de nobili. @u5 tate din r ni5ea rus era alc tuit din iobagi ai 5arilor proprietariE aflai 1n stare de servitute personal E care datorau prestaii 1n 5unc sau 1n baniE 1n schi5bul folosinei asupra unui lot de p 5Hnt de circa - ha. Cealalt Lu5 tate a r ni5ii ruse era for5at din ranii statuluiE care erauE 1n principiuE liberi din punct de vedere LuridicE dar care datorau %i ei prestaii %i diL5e 1n schi5bul folosinei ereditare asupra p 5Hntului pe care 1l cultivau. Gn Acraina sau 1n 0iberiaE loturile ranilor r 5Hneau 1ntotdeauna 1n posesiunea aceleia%i fa5ilii. Gn Rusia propriu-zis 1ns E ob%tea r neasc E a%a-nu5itul mirE f cea o redistribuire periodic a loturilor 1ntre 5e5brii co5unit iiE aLustHnd 5 ri5ea lor 1n funcie de capacitatea de 5unc a fiec rei fa5ilii. 7b%teaE condus de un starosteE avea rolul de a constitui un inter5ediar 1ntre rani %i proprietarul p 5HntuluiE nobilul sau statul. Dir-ulE for5 de e>ploatare 1n co5un a p 5HntuluiE va inhiba orice si5 al propriet ii 1n rHndul ranilor %i nu va favoriza dezvoltarea unei agriculturi 5oderne. 4ndustria Rusiei se dezvolta e>tre5 de lent 1n aceast perioad E re5arcHndu-se doar 1ntreprinderile siderurgice din Arali sau industriile te>tile din Fazinul <oscovei. 4ndustria utiliza %i
1/1

eaE 1n parteE fora de 5unc servil E fiind proteLat prin severe bariere va5ale de orice concuren str in . :uvern 5HntulE e>ercitat de arE era unul autocraticE singurul izvor al legii fiind decretele &ucazele* e5ise de el. ?arul 1i dese5na pe 5e5brii 0enatului %i ai Consiliului de 0tatE instituii centrale care aveau 5enirea de a-l sf tui. Consiliului de 0tat i se subordonau cancelariile %i 5inistereleE direcii specializate de servicii publiceE avHnd rolul de a conduce ad5inistraia. ?arulE 1n care poporul de rHnd vedea un p rinteE 1%i e>ercita autoritatea %i asupra cleruluiE prin inter5ediul unui consiliu ecleziasticE 0fHntul 0inod. "cest organis5 avea 1n fruntea sa un laicE +rocurorul :eneralE care 1l reprezenta pe suveran %i e>ercita o supraveghere atent asupra 1ntregii viei spirituale din i5periu. ;a nivel provincial %i districtualE e>ista o ad5inistraie co5pus din funcionari care deineau titluri de nobleeE viagere sau ereditareE ierarhizate strict 1n funcie de rangul ad5inistrativ &denu5it cin* pe care 1l deineau. Corpul ad5inistrativ dintr-o provincie &gubernie* se subordona autorit ii supre5e a unui guvernator. "ceast nobili5e de funcii se confundaE parialE cu nobili5ea proprietar de p 5HnturiE cu care colabora 1n 5od strHnsE 15p rindu-%i privilegiile puterii. Nobili5ea avea dreptul de a se 1ntruni 1n adun ri constituite la nivel provincialE alegHnd 1n fruntea ei 5are%ali ai nobili5iiE care o reprezentau pe lHng guvernator sau ar. "dun rile Nobili5ii aveau anu5ite co5petene LuridiceE precu5 %i dreptul de a alege ad5inistratorii de districtE denu5ii c pitani-ispravnici. "d5inistraia rus se caracterizaE a%adarE printr-un a5estec original de centralis5 %i de autono5ie local E printr-o asociere specific E la nivel localE a puterii i5periale %i a celei nobiliare. ?arul "le>andru 4 &1(/1-1(2-* a cochetatE la 1nceputul do5niei saleE cu ideile refor5iste %i liberaleE acordHndE de e>e5pluE o anu5it autono5ie teritoriilor recent cuceriteE cu5 erau +oloniaE :eorgiaE =inlanda sau Fasarabia. 0pre sfHr%itul do5niei 1ns E el revine la linia politic tradiional E l sHnd pe sea5a generalului "raKceev sarcina repri5 rii cu duritate a oric ror 5anifest ri opoziioniste. "bandonarea liniei liberale provoac o 5are decepie 1n unele 5edii aristocraticeE influenate de ideile occidentaleE deter5inHnd for5area unor societ i secreteE dornice de schi5b ri revoluionare. Gn anul 1(2-E la 5oartea lui "le>andruE avea loc revolta dece5bri%tilorE o tentativ de insurecie a unor tineri ofieri. Noul arE Nicolae 4 &1(2--1(--*E 1i va e>ecuta pe rebeli %i va pro5ova o politic autocratic de o duritate e>tre5 . El 1n bu% insurecia polonez din anii 1(#/-1(#1 %i supri5 autono5ia +olonieiE interzice p trunderea scrierilor cu caracter liberal 1n RusiaE li5iteaz c l toriile nobililor ru%i 1n str in tate %i 5ic%oreaz nu5 rul de studeni din universit i. 7ponenii sunt e>ecutai sau e>ilai 1n 0iberiaE a%a cu5 a fost cazul scriitorului $ostoievsKiE deportat 1n anul 1().. Gn 1ncercarea sa de a contracara influena ideilor liberaleE de provenien occidental E arul susine eforturile poetului +u%KinE care ur5 rea edificarea unei culturi naionaleE bazat pe valorile ruse%ti tradiionale. Gn pofida opresiunii e>ercitate de regi5E 1n aceast perioad se for5eaz 1n Rusia o intelectualitate &intelli.entsia*E ani5at de idei refor5atoare %i recrutat 5ai ales din rHndurile tinerilor nobili. Gn cadrul ei se disting dou 5ari curente de idei6 cel al occidentali%tilor %i cel al slavofililor. 7ccidentali%tiiE reprezentai de BerzenE sunt ad5iratori ai "nglieiE ai parla5entaris5ului %i ai capitalis5ului industrialE dorind ca Rusia s devin o 5onarhie constituional %i s se 5odernizeze dup 5odelul apusean. 0lavofiliiE influeni 1n rHndul 1nalilor funcionariE cu5 era "KsaKovE 1%i 5anifest ata%a5entul fa de tradiiile ruse%tiE reabilitate de +u%Kin. Ei sunt ostili individualis5ului din societ ile occidentale %i cred c E 1n absena unei burgheziiE Rusia nu se poate dezvolta dup 5odelul apuseanE ci trebuie s ur5eze o cale proprieE specific . Ei a%teptau ca arul s realizeze o regenerare a regi5ului autocraticE prin e5anciparea ranilor. Cu toate c regi5ul lui Nicolae 4 nu a reu%it decHt s 5enin i5periul 1n starea de 1napoiere social %i econo5ic 1n care se aflaE arul a r 5as convins de superioritatea acestui siste5E 5enit s pun Rusia la ad post de influena nefast a ideilor revoluionare. E%ecul survenit 1n anul 1(--E la sfHr%itul R zboiului Cri5eii &r zboi 1n care Rusia a fost 1nfrHnt de coaliia for5at 1ntre 45periul
1/2

7to5anE =ranaE "nglia %i 0ardinia*E a evideniat 1ns E chiar %i 1n ochii arului aflat pe patul de 5oarteE r 5Hnerea 1n ur5 a RusieiE 1n raport cu celelalte ri europene.

1/#

L&,/i# nr8 9G Revoluiile europene din anii %-)--%-).


98 C#!*&)& Di ,#r#, &r!) R&Co)!/i&i 4zbucnirea aproape si5ultan E la 1()(E a unui val de revoluii care a cuprins 1ntreaga Europ pune proble5a e>istenei unor cauze co5une de natur s e>plice acest feno5en. 0i5pla i5itare a 5odelului Revoluiei =rancezeE de c tre celelalte ri europeneE nu este un r spuns capabil s furnizeze o e>plicaie co5plet E 1n 5area 5aLoritate a cazurilor. R spunsul cel 5ai general este acela c societ ile europeneE 5arcate de puternice tendine 5odernizatoare 1n toate do5eniileE nu reu%esc s descopere 5odalit ile de dezvoltare cele 5ai potriviteE dru5ul cel 5ai scurt de la 3echiul Regi5 c tre 5odernitate. "ngliaE de pild E a izbutit s parcurg aceast caleE 1n secolele 23444-242E f r s cunoasc vreo revoluie sau vreo criz 5aLor . $ar 5aLoritatea societ ilor de pe continentE avHnd condiii diferite de cele ale "nglieiE nu au reu%it aceast perfor5an E iar dru5ul lor spre 5odernitate a fost unul 5ult 5ai 1ntortocheatE pres rat cu crize %i revoluiiE cu regretabile suferine %i v rs ri de sHnge. 4storicii %i posteritateaE a5 gii adeseori de seduc torul discurs autoLustificativ al revoluiilorE le-au prezentat 5ult vre5e 1ntr-o lu5in favorabil E ca pe o lupt nobil a popoarelor 15potriva opresiunii. Ei au trecut 1ns cu vederea un aspect esenial %i anu5e acela c dac idealurile revoluiilor au fost 1ntr-adev r nobileE reprezentHndE 1n fondE valorile lu5ii 1n care tr i5E 1n schi5bE 5odalit ile concrete prin care s-a 1ncercat transfor5area acestor idealuri 1n realitateE de c tre revoluiiE nu au condus decHt la e%ecuri %i e>peri5ente nereu%ite. Ceea ce a r 5as 1n 5od concret de pe ur5a Revoluiei au fost zecile de 5ii de victi5e pe care ea le-a produs. +r pastia dintre idealurile generoase ale 5odernit ii %i incapacitatea societ ii europene de a le transfor5a 1n realit i la acea dat e>plic Revoluia %i uria%a suferin u5an generat de ea. "ceast 5otivaie general a Revoluiei s-a 5anifestat prin nu5eroase cauze %i situaii de natur particular E diferite de la caz la caz. $in punct de vedere al obiectivelor politice ur5 riteE au e>istatE 5ai 1ntHiE cele dou co5ponente tradiionale ale 5i%c rilor opoziioniste anterioareE 5i%carea liberal %i cea naional E care 1%i tr geau r d cinile din ideologia secolului al 23444-lea %i a Revoluiei =ranceze. ;or li s-a ad ugat acu5E ca un ele5ent de noutateE radicalis5ul de5ocratic. "cesta a fost ilustrat de ideea de5ocraiei politiceE care ur5a s se realizeze prin votul universalE %i de ideea de5ocraiei socialeE care avea 1n vedere protecia 5uncitorilor 1n statele din 7ccidentE precu5 %i e5anciparea %i 15propriet rirea ranilor 1n Europa Central %i R s ritean . +e de alt parteE puternicele r 5 %ie ale trecutului feudalE instituiiE legi sau preLudec i opresiveE e>istente 1nc 1n 5ulte p ri ale EuropeiE 1ntreinute de regi5uri i5populare %i devenite total anacronice 1n raport cu noile ideiE au provocatE 1n 5od firescE o reacie e>ploziv a societ ii 15potriva lor. 7 cauz care nu a fost una de fondE dar care a gr bit izbucnirea Revoluiei la 5o5entul respectivE era reprezentat de conLunctura econo5ic %i social . GncepHnd cu anul 1()' s-au 1nregistrat o serie de recolte proaste de cerealeE iar culturile de cartofi au fost distruse de o 5aladie a acestei planteE ceea ce a generat foa5ete &5ai ales 1n 4rlanda*. 0-a ad ugat o criz financiar E provocat de lipsa creditului. GncepHnd cu anii 1()/E construcia de c i ferate luase un 5are avHnt 1n Europa 7ccidental E sti5ulHndE totodat E industria 5inier %i 5etalurgic . 7 dat iniiat E dezvoltarea industrial necesita 1ns 5ereu noi capitaluriE pentru a fi 1ntreinut pe 5ai departe. $ar aceste capitaluri au 1nceput s lipseasc E la un 5o5ent dat. $obHnzile pentru credite au crescutE investiiile s-au 15puinatE ceea ce a provocat 1nchiderea fabricilor. 0utele de 5ii de 5uncitori care fuseser atra%i 1n anii precedeni 1n industrieE venind de la ar 1n 5arile ora%eE erau aruncai 1n %o5aLE for5HndE 5ai ales 1n =ranaE o uria% ar5at a ne5ulu5iilorE concentrat 1ndeosebi la +aris. Cu toate acesteaE Revoluia nu trebuie pus 1n pri5ul rHnd pe sea5a acestei presiuni populare a unor 5ase ne5ulu5iteE ciE 5ai curHndE 1n contul incapacit ii generale a societ ii %i a regi5urilor politice e>istente de a g si rezolv ri adecvate noilor proble5e ridicate de procesul
1/)

5oderniz rii. =ora pe care o dobHndeau acu5 ideile liberaleE de5ocratice %i naionaleE ca instru5ente 1n 5Hinile unor seg5ente sociale destul de 1ngusteE s-a dovedit a fi 5ult 5ai i5portant decHt ne5ulu5irile 5aselorE care o duseser prostE din punct de vedere 5aterialE %i 1nainteE f r ca acest lucru s provoace o revoluie. Revoluiile au putut fi repri5ate toc5ai pentru c au avut o baz social restrHns la or %eniE la intelectualiE la diferite elite %i 5inorit i revoluionareE 1n ti5p ce 5asa rural a r 5asE 1n generalE indiferent la idealurile revoluionareE ba chiar a putut fi antrenat uneori 15potriva acestora. 48 R&Co)!/i# %in Fr#n/# +e fondul crizei econo5ice %i socialeE 1n anul 1()9 se intensific opoziia politic fa de guvernul :uizotE susinut de liberalii centri%ti %i de stHnga dinastic E dar %i de radicalii republicani. !oi ace%tia solicit refor5a electoral %i l rgirea bazei politice a regi5uluiE 1n +arla5ent sau prin discursuri rostite 1n a%a-nu5ita ca5panie a banchetelor. "gitaia politic provocat de liberali este e>ploatat de republicani %i de sociali%tii din societ ile secreteE care 5obilizeaz 5uncitorii %i 5ica burghezie ne5ulu5it 1n 5anifestaii de strad . Gn februarie 1()(E aceste 5anifestaii debordeaz 1ntr-o insurecie a populaiei parizieneE la care particip 1ndeosebi 5uncitorii. :uvernul :uizot de5isioneaz E iar regele ;udovic-=ilip abdic . Revoluionarii procla5 republica &Republica a 44-a* %i dese5neaz un guvern provizoriuE alc tuit din liberali 5oderai &;a5artine*E radicali &;edru-Rollin* %i sociali%ti &;ouis Flanc*. <e5brii e>tre5i%ti ai fostelor societ i secreteE care 5anipulaser cu succes proletariatulE ocup poziii-cheie 1n principalele instituii pariziene. Noul regi5E care se dorea a fi o republic de5ocratic %i social E introduce 1n pri5ul rHnd de5ocraia politic E prin adoptarea principiului votului universal. !otodat E se restabile%te totala libertate a presei %i se deschid rHndurile : rzii Naionale pentru toi cet eniiE inclusiv pentru %o5eri. <uncitorii pretind 1ns realizarea unei de5ocraii sociale &adev ratul obiectiv care 1i interesa*E solicitHnd garantarea dreptului la 5unc E pentru a fi proteLai de %o5aL. "ceste deziderate produc dispute 1n guvernul provizoriuE 1n condiiile unei 5ari efervescene politiceE provocat de activitatea cluburilor radicaleE care continu linia e>tre5ist a fostelor societ i secrete. 0ub presiunea sociali%tilorE se creeaz "telierele NaionaleE o instituie 5enit s ofere locuri de 5unc tuturor 5uncitorilorE prin realizarea de lucr ri publiceE finanate de stat. "ceasta nu va reu%i 1ns s funcioneze 1n 5od eficient. "legerile parla5entare din luna aprilieE organizate 1n grab de c tre guvernE pentru a stabiliza situaia politic E au reprezentat un e%ec pentru de5ocraii socialiE dHnd cH%tig de cauz republicanilor 5oderai. +rovinciaE 5aLoritar rural E che5at pentru pri5a dat s se e>pri5e prin sufragiu universalE a votat 1ntr-un sens 5ai conservatorE ne15p rt %ind revendic rile proletariatului din 5arile ora%e. Ca ur5are a alegerilorE regi5ul ia o turnur 5oderat E propriu-zis liberal E for5Hndu-se un nou organis5 e>ecutivE din care sociali%tii erau e>clu%i. "dunarea ;egislativ intr acu5 1n conflict deschis cu cluburile revoluionareE conduse de Farb\s %i FlanTui. 7 insurecie 5uncitoreasc este 1n bu%it 1n luna 5aiE iar "telierele NaionaleE considerate focare ale agitaieiE sunt desfiinate. <uncitoriiE condu%i de liderii sociali%tiE reacioneaz din nouE printr-o revolt e>tre5 de violent E declan%at 1n luna iunieE care acoper +arisul cu baricade. +entru a face fa situaieiE "dunarea ;egislativ 1ncredineaz puteri e>cepionale generalului CavaignacE care va repri5a cu duritate insurecia 5uncitoreasc . Represiunea se soldeaz cu 5ii de victi5e %i peste 1/./// de deport ri. $ecapitarea 5i%c rii socialisteE pl tit cu un pre atHt de sHngerosE a fost bine pri5it de c tre burghezia republican E partizan a 5eninerii stabilit ii socialeE dar %i de c tre 5aLoritatea populaiei ruraleE care dorea acela%i lucru. 7rdinea fiind restabilit E republica se concentreaz asupra organiz rii sale interne. Constituia din noie5brie 1()( acorda puterea legislativ unei "dun ri alese prin vot universalE iar pe cea e>ecutiv unui +re%edinte al RepubliciiE ales tot prin sufragiu universalE pentru un 5andat de patru ani. "legerile prezideniale din dece5brie 1()( vor fi cH%tigate de prinul ;udovic-Napoleon FonaparteE nepotul fostului 15p rat. "cesta a fost susinut de toate forele conservatoareE dornice s asigure un echilibru socialE grupate 5ai tHrziu 1n +artidul 7rdinii. "ici intrau reprezentanii 5arii burgheziiE ai proprietarilor funciari %i ai FisericiiE toi cei care doreau fie restaurarea 5onarhieiE fie
1/-

instaurarea unui regi5 cHt 5ai stabilE de natur s previn zguduirile sociale c rora regi5ul republican le f cuse fa cu atHta greutate. ;udovic-Napoleon a cH%tigat 1n 5od deta%at alegerile %i datorit nu5elui glorios pe care 1l purtaE e>tre5 de popular 1n provincie. 4ronia soartei a f cut ca votul universalE introdus f r discern 5HntE de c tre o revoluie inte5pestiv E 1n rHndurile unei populaii nepreg tite pentru a%a cevaE s dese5neze un pre%edinte care va deveni toc5ai groparul regi5ului republican care 1l adusese la putere. ;udovic-Napoleon va i5pri5aE treptatE un caracter tot 5ai conservator acestei republiciE pe care o va lichidaE 1n finalE prin lovitura de stat din dece5brie 1(-1E 1n ur5a c reia se instaura un regi5 autoritar. Gn anul 1(-2 el era procla5at 15p ratE sub nu5ele de Napoleon al 444lea. ;8 R&Co)!/ii)& %in Mon#rHi# A!7 ri#,' $atorit caracterului co5pozit al 45periului BabsburgicE revoluiile desf %urate aici au ur5at dru5uri propriiE 1n funcie de proble5ele fiec rei regiuni. +e de alt parteE revoluiile din :er5ania %i din 4talia au stat %i ele 1ntr-o leg tur strHns cu eveni5entele din "ustria. +rintre cauzele principale ale Revoluiei din 5onarhie s-au nu5 rat6 deteriorarea continu a autorit ii guverna5entale 1n ulti5ii ani ai regi5ului <etternichC apariia unor curente politice liberale %i radicale la 3ienaC dezvoltarea senti5entului naional 1n AngariaE 1n CehiaE 1n statele slave %i italiene. Gn unele cazuriE cu5 era %i cel al ro5Hnilor sau cel al 5aghiarilorE revendic rile cu caracter liberal sau social erau subsu5ate unui progra5 naionalE pe care liderii in s 1l i5pun naiunii lorE ca singura cale de 5odernizare %i dezvoltare. Gn 5artie 1()(E cu ocazia convoc rii $ietei "ustriei 4nferioareE o 5uli5e for5at din studeni %i or %eniE 1ncuraLat de succesele obinute deLa de revoluiile din =rana sau 4taliaE 5anifesteaz la 3ienaE provocHnd de5iterea %i fuga lui <etternich. Este nu5it un guvern liberal %i se for5eaz o gard naional . Gn luna aprilieE 15p ratul acord o Constituie pentru statele austrieceE iar 1n iulie este convocat o "dunare Constituant E care voteaz abolirea drepturilor senioriale. Gntre ti5pE Curtea %i 15p ratul =erdinand se refugiaz la 4nnsbrucKE pentru a se pune la ad post de agitaiile populaiei vieneze. Gn AngariaE $ieta de la Fratislava nu5e%te un guvern &responsabil 1n faa acesteia*E avHndu-l 1n frunte pe FatthJWnJ ;aLos. Gn acest guvernE liberalii 5oderaiE condu%i de 0zIchenJiE ERtvRs %i $eWKE 15part puterea cu partidul radical %i separatist al lui Possuth. $ieta 5aghiar procedeaz la acordarea drepturilor politice liberale %i desfiineaz iob giaE 5eninHnd o vre5e leg turile cu Curtea din 3iena. $in luna octo5brie 1ns E Possuth preia conducerea Revoluiei <aghiare %i porne%te un conflict 5ilitar de a5ploare 15potriva "ustrieiE vizHnd dobHndirea independenei. Gn CehiaE unde Revoluia era 5inat de antagonis5ul dintre cehi %i ger5aniE este adoptat E la iniiativa lui Rieger %i a lui +alacKdE o Chart liberal a Foe5ieiE care susinea drepturile istorice ale cehilor %i procla5a egalitatea 1ntre naionalit i. Gn luna iunie se 1ntrunea la +raga un Congres panslavE care reunea cehiE slovaciE slavi sudiciE polonezi %i ruteniE %i care 1i che5a pe slavii din 0ud 1n vederea unific rii blocului slav din 5onarhie. ;iderii cehi nu doreau desprinderea de "ustriaE ci doar o afir5are a slavilor din i5periu 1n faa ger5anis5uluiE care s conduc la o organizare federativ E austro-slav sau austro-5aghiaro-slav . Confruntat cu toate aceste 5i%c riE la care se adaug %i cele din 4taliaE Curtea i5perial reu%e%te s fac fa situaiei doar datorit disensiunilor %i lipsei de colaborare 5anifestate 1ntre diferitele revoluii. Gnc din iunie 1()(E trupele i5perialeE co5andate de generalul ,indischgr`tzE intr 1n +raga %i dizolv Congresul panslav. Gn Angaria %i !ransilvaniaE croaiiE sHrbii %i ro5Hnii se ridic 15potriva Revoluiei <aghiare atunci cHnd Possuth refuz s le recunoasc autono5iaE luptHnd 1n continuare al turi de austrieci. Gn septe5brie 1()(E banul croat @ellaeif atac AngariaE fiind respins 1ns de trupele 5aghiare. ;a 3ienaE p r sit de 15p ratE ca %i de $ieta i5perial &5utat 1n or %elul 5orav Pre5sierE pentru a fi scoas de sub influena presiunii revoluionare vieneze*E puterea era deinut de radicalii austrieciE care si5patizau cu Revoluia <aghiar . Gn octo5brie 1ns E trupele i5periale conduse de ,indischgr`tzE secondate de croaii lui @ellaeifE atac ora%ul %i repri5 Revoluia. Este nu5it un nou guvernE 1n frunte cu prinul 0ch8artzenbergE careE de%i recunoa%te for5al regi5ul constituional %i 1%i prezint progra5ul 1n faa $ieteiE acioneaz E 1n faptE 1n vederea lichid rii Revoluiei. Gn
1/'

dece5brie abdic %i 15p ratul =erdinandE care acionase cu o total lips de fer5itateE pentru a fi 1nlocuit cu nepotul s uE =ranz @osephE 1n vHrst de 1( ani. Eforturile se concentreaz acu5 15potriva Revoluiei <aghiareE precu5 %i pe frontul din 4talia. Gn iarna lui 1()(E ,indischgr`tz reu%e%te s cucereasc FudaE dar 1n 5artie 1(). 5aghiarii revinE reocupHnd capitala %i respingHndu-i pe austrieci. Gn aprilieE Possuth procla5 detronarea dinastiei BabsburgilorE respectiv dec derea lor din calitatea de regi ai Angariei. Gn aceste condiiiE 1n 5ai 1().E =ranz @oseph solicit aLutorul arului Nicolae 4. 0ub presiunea conLugat a trupelor austrieceE co5andate de generalul BaJnauE a croailor lui @ellaeif %i a trupelor ruseE Revoluia <aghiar este 1nfrHnt E iar generalul :RrgeJ capituleaz 1n august 1().E la Oiria. Possuth pleac 1n e>ilE iar revoluionarii 5aghiari sunt sever repri5ai. $up lichidarea ulti5elor rezisteneE Curtea vienez introduce 1n 1ntreg i5periul regi5ul neoabsolutistE care va pro5ova o politic centralist E de refor5is5 diriLat de susE ca o alternativ de guvernare %i dezvoltareE 1n raport cu e%ecul pe care 1l reprezentase Revoluia. <8 R&Co)!/i# %in I #)i# Revoluia 4talian a 1ncercat s rezolve tripla proble5 a libert ilor constituionaleE a unific rii %i a independeneiE 1n condiiile 1n care diversele state din peninsul evoluau 1n situaii politice e>tre5 de diferite. Gn anii pre5erg tori RevoluieiE speranele patrioilor italieni fuseser legate de refor5ele cu caracter liberal ale papei +ius al 42-leaE ca %i de senti5entele antiaustriece ale regelui pie5ontez Carol "lbert. Gn consecin E Revoluia va izbucni cu cea 5ai 5are for acolo unde idealurile risorgi5entale se izbeau de rezistena guvern 5intelor localeE respectiv la Neapole %i 1n statele austriece. Gn Regatul NeapoleluiE unde fiina cel 5ai reacionar regi5 din 4taliaE Revoluia s-a declan%at 1n ianuarie 1()(E sub for5a unei insurecii separatiste a 0iciliei. Ca ur5areE regele =erdinand al 44-lea este nevoit s adopte o constituie. "poiE 1n ianuarie-5artie 1()(E se r scoal 5ilanezii %i veneieniiE care reu%esc s izgoneasc trupele austriece de aiciE co5andate de 5are%alul RadetzKJ. $e ase5eneaE sunt alungai principii austrieci din <odena %i +ar5a. 0ub presiunea liberalilor entuzias5ai de aceste evoluiiE la Ro5aE la !orino %i la =lorenaE +apaE regele pie5ontez %i ducele !oscanei adopt constituii liberaleE dup 5odelul Chartei franceze din 1(#/. Gn 1ntreaga 4talie se instaureaz astfel regi5uri constituionale. ;ipsii 1ns de realis5E patrioii italieni vor 1ncerca s 1ndeplineasc %i obiectivul eliber rii ;o5bardiei %i 3eneiei de sub st pHnirea austriac E f r s ia 1n considerare faptul c nu dispuneau de nici un spriLin e>tern. Gn 5artie 1()(E regele Carol "lbert ataca "ustriaE pentru a veni 1n spriLinul revoltei 5ilanezilor %i veneienilor. 0ub presiunea popular E +apaE ducele !oscanei %i regele Neapolelui 1i tri5it suveranului pie5ontez contingente ar5ate 1n aLutor. $e%i se bucurau de superioritate nu5eric E italienii sunt 1nvin%i de trupele austriece ale lui RadetzKJ. $up 1nfrHngerea definitiv de la CustozzaE din iulie 1()(E regele Carol "lbert depune ar5ele %i se5neaz un ar5istiiuE 1n luna august. 3ictoria pe care o dobHndiser iniial liberalii italieni 5oderaiE prin introducerea unor regi5uri constituionaleE va fi contestat atHt de la dreaptaE de c tre reaciunea absolutist susinut 5ilitar de "ustriaE cHt %i de la stHngaE de c tre radicalis5ul social de inspiraie 5azzinist E care are pretenia s preia 1n nu5ele s u continuarea luptei revoluionare. Gn ;o5bardiaE austriecii repri5 orice 5anifestare opoziionist E instaurHnd starea de asediu. "ceea%i soart o va avea 1n cele din ur5 %i 3eneiaE chiar dac ea rezist cu tenacitate asediului austriacE sub conducerea radicalului $aniele <aninE pHn 1n august 1().. Gn 0udE regele =erdinand al 44-lea recucere%te 0iciliaE 1n 5ai 1().E %i abrog constituia recent adoptat . ;a Ro5aE 1n schi5bE unde popularitatea lui +ius al 42-lea sc zuse 5ultE datorit refuzului s u de a rupe relaiile cu austrieciiE izbucne%te o revolt E care 1l alung pe +ap . Gn februarie 1().E la Ro5a se instaureaz o republic radical E cu tendine de5ocratice %i sociale. +rintre liderii ei se nu5 ra 1nsu%i <azziniE iar co5anda5entul 5ilitar era deinut de :aribaldi. !ot 1n februarieE este alungat ducele !oscaneiE =lorena dobHndind %i ea un guvern provizoriu revoluionar. Gn fineE regele Carol "lbertE presat de radicalii care cH%tigaser alegerile %i for5au guvernul 1n +ie5ontE profitHnd %i de noua ofensiv a Revoluiei <aghiareE rupe ar5istiiul cu "ustriaE 1n 5artie 1().E %i intr din
1/9

nou 1n ;o5bardia. $up cHteva zile 1ns E este 1nfrHnt 1nc o dat de austrieciE la NovaraE fiind obligat s abdice 1n favoarea fiului s uE 3ictor-E55anuel al 44-lea. Republica Ro5an E la rHndul eiE este desfiinat de c tre o intervenie ar5at francez E care ocup Ro5aE 1n iunie 1().. :uvernul francezE chiar dac reprezenta el 1nsu%i o republic rezultat dintr-o revoluieE inea s duc acu5 o politic a ordinii pe continentE contrabalansHndE 1n acela%i ti5pE influena austriac 1n 4talia. "venturoasa Revoluie 4talian se vedea astfel 1nfrHnt peste totE f r a obine ni5ic 1n schi5bul pierderilor suferite. +ie5ontul u5ilit r 5Hnea singura speran a patrioilor italieniE 1ntrun viitor care le va canaliza eforturile 1ntr-o direcie 5ai realist . =8 R&Co)!/i# %in 7 # &)& .&r$#n& Gn 5artie 1()(E Revoluia izbucnea %i 1n statele ger5ane. Nu5ero%i principi erau constrHn%i s accepte constituii liberale %i de5ocraticeE s aboleasc privilegiile feudale acolo unde acestea 5ai e>istauE s accepte 5 suri de protecie a 5uncitorilor. ;a FerlinE o revoluie violent 1l oblig pe regele =rederic ,ilhel5 al +rusiei s pro5it convocarea unei $iete & Landta.*E aleas pe baza votului universal. Gn toate statele ger5ane se dezvolt o puternic 5i%care pentru unificarea politic a naiunii. "ceast 5i%care reu%e%te ca 1n locul 1nvechitei $iete a Confederaiei :er5ane s i5pun 1ntrunirea unui +arla5ent liberal %i de5ocratic al 1ntregii :er5aniiE care se reune%te 1n 5ai 1()(E la =ranKfurt pe <ain. +arla5entul 1%i propune s elaboreze o Constituie unic %i s realizezeE 1n acest felE unitatea :er5aniei. Ana dintre 5arile proble5e dezb tute 1n +arla5entul de la =ranKfurt a fost aceea a configuraiei noii :er5anii. 7 parte a parla5entarilor erau adepii unei :er5anii <ariE care s cuprind %i "ustriaE alii doreau o :er5anie <ic E din care "ustria s fie e>clus E deoarece 45periul Babsburgilor cuprindea %i nu5eroase populaii neger5ane. $ezbaterile vizau %i proble5a orient rii politice %i a structurii noului Reich ger5an. Anii deputai doreau un stat autoritar %i cenzitarE alii erau adepii liberalis5ului %i ai de5ocraieiE unii preconizau un i5periu ger5an centralizatE iar alii unul federal. Gn condiiile 1n care guvernul austriac al lui 0ch8artzenbergE dup ce va realiza pacificarea 3ieneiE se arat ostil +arla5entului %i ideilor sale cu privire la unificarea :er5anieiE 5aLoritatea deputailor ger5ani ader la for5ula :er5aniei <ici. Gn consecin E ei ofer Coroana noului i5periu ger5an regelui =rederic ,ilhel5 al +rusieiE 1n 5artie 1().. Gn luna aprilie 1ns E regele prusac o refuz E provocHnd astfel e%ecul total al 5i%c rii pentru unificare. RegeleE ani5at de concepii conservatoareE refuzase Coroana :er5aniei deoarece nu era de acord s o pri5easc din partea unui parla5ent de5ocratic. Gn acela%i ti5pE el se te5ea de reacia "ustrieiE care nu ar fi acceptat o ase5enea unificareE de natur s 1i anuleze 1n 5od definitiv influena 1n :er5ania. +e de alt parteE regele =rederic ,ilhel5 va reu%i s anihileze cuceririle de5ocratice ale Revoluiei %i 1n +rusiaE reinstaurHnd o guvernare autoritar . El 5enine totu%i un regi5 constituional %i un parla5ent bica5eralE dar 1n locul sufragiului universal introduce votul cenzitarE 15p rind aleg torii 1n colegii electoraleE 1n funcie de venitul acestora. "tHt 5odernizarea +rusieiE cHt %i obiectivul abandonat acu5 al unific rii :er5aniei aveau s se realizeze pe viitor cu aLutorul forei autorit ii centraleE %i nu pe calea liberal %i de5ocratic 1ncercat f r succes de Revoluie. g ;a sfHr%itul anilor 1()(-1().E nici una dintre 5arile iluzii nutrite de revoluii D respectiv i5punerea de5ocraiei %i a unui regi5 de Lustiie social 1n =ranaE o constituie liberal pentru "ustria %i autono5ie pentru popoarele din i5periuE independena %i unitatea 4talieiE precu5 %i unificarea de5ocratic %i liberal a :er5aniei D nu avea s fie 1nf ptuit . R 5Hneau 1ns 1n picioare valorile politice 5oderne 1n nu5ele c rora se construiser aceste proiecteE iar realizarea lor practic avea s fie 1nf ptuit treptatE 1n perioada ur5 toareE de regul pe c i diferite de cele ale Revoluiei. Categoriile sociale doritoare de ordine 1%i consolidau reticena 5anifestat fa de violena inutil %i lipsa de realis5 a utopiilor revoluionareE 1n ti5p ce liberalii ur5au s prospecteze cu 5ai 5ult atenieE de acu5 1nainteE c ile pa%niceE refor5isteE de 5aterializare a idealurilor lor.
1/(

Mo%!)!) nr8 =: Europa n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i la nceputul secolului XX


O+i&, iC&: analiza regi5ului politic al celui de-al $oilea 45periu cunoa%terea procesului de unificare statal a 4taliei %i :er5aniei cunoa%terea principalelor evoluii politice interne din =rana %i <area Fritanie evaluarea regi5ului politic din 45periul :er5an 1nelegerea condiiilor specifice ale evoluiei istorice 1n Europa Central %i R s ritean C!Cin &-,H&i&: cezaris5 de5ocraticE stat naionalE unificare statal E republic parla5entar E vot universalE regi5 autoritarE stat federalE proble5a naionalit ilorE integrarea clasei 5uncitoareE socialde5ocraieE bol%evis5 Con/in! !ri: =ranaE 4talia %i :er5ania la 5iLlocul secolului al 242-lea =rana 1n perioada 1(91-1.1) <area Fritanie 1n perioada 1('(-1.1) 45periul :er5an &1(91-1.1)* 4taliaE "ustro-Angaria %i Rusia &sfHr%itul secolului al 242-lea D 1nceputul secolului al 22-lea* Bi+)io.r#-i&: Eric @. Bobsba85E Era /apitalului. !"2"4!"7#E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 ide5E Era Imperiului. !"7#4!5!2E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 @ean-<ichel :aillardE "nthonJ Ro8leJE Istoria continentului european. Ae la !"#3 pOn, la sfOr6itul secolului al XX4leaE Fuc.E Ed. CartierE 2//1 +hilippe 0IguinE Ludo)ic Hapoleon cel DareE Fuc.E Ed. =undaiei Culturale Ro5HneE 1..) "ndrina 0tilesE Pnificarea Italiei. !"!#4!"73E Fuc.E ";;E 1.. "ndrina 0tilesE Pnificarea ermaniei, !"!#4!"53E Fuc.E ";;E 1..( ".@.+. !aJlorE Donarhia Habsbur.ic,. !"354!5!". 0 istorie a Imperiului -ustriac 6i a -ustro4 Pn.arieiE Fuc.E ";;E 2/// Carl E. 0chorsKeE Viena fin-de-si\cle. Eolitic, 6i cultur,E 4a%iE +oliro5E 1..( ,illia5 <. @ohnstonE =piritul Vienei. 0 istorie intelectual, 6i social,. !"2"4!5?"E 4a%iE +oliro5E 2/// Frigitte Ba5annE Viena lui Hitler. -nii de ucenicie ai unui dictatorE Fuc.E Editura 3ivaldiE 2/// Richard +ipesE =curt, istorie a re)olu(iei ruseE Fuc.E Bu5anitasE 1..( "lain FesanMonE 0ri.inile intelectuale ale leninismuluiE Fuc.E Bu5anitasE 1..# <ichael ;JnchE 'eac(iune 6i re)olu(ie> 'usia !""!4!5@2E Fuc.E ";;E 2/// Benri !roJatE Via(a de fiecare +i din 'usia ultimului (arE Fuc.E Bu5anitasE 1..# Ate =revertE Beinz-:erhard BauptE 0mul secolului al XIX4leaE 4a%iE +oliro5E 2//2

1/.

L&,/i# nr8 9B Frana7 Italia i 9ermania la mijlocul secolului al XIX-lea


98 Fr#n/# ?n i$"!) ,&)!i %&-#) Doi)&# I$"&ri! (9B=4-9BG50 Gn anul 1(-2E prin procla5area pre%edintelui republiciiE ;udovic-NapoleonE ca 15p ratE sub nu5ele de Napoleon al 444-leaE se des vHr%ea introducerea unui nou regi5 politic. El a fost validat printr-un plebiscitE o 5etod des folosit de c tre regi5 pentru a ocoli +arla5entul. "dresHndu-se direct unei populaii nepreg tite pentru votul universalE puterea reu%ea astfel s controleze voina politic a societ iiE p strHnd aparenele de5ocraiei. "cest tip de regi5 politicE 1n care puterea este e>ercitat 1n 5od autoritarE de la vHrfE populaia este che5at s valideze prin vot universal actele regi5uluiE iar rolul +arla5entului este redus la 5a>i5u5E era total diferit de parla5entaris5ul liberal %i va fi nu5it cezaris5 de5ocratic. Gn generalE crizele care au zguduit =rana de-a lungul procesului s u de 5odernizare vor aduce adeseori 1n pri5-plan soluia considerat salvatoare a unui conduc tor providenialE de 5Hn forteE care s scoat ara din i5pasul 1n care o adusese dezbinarea politic e>pri5at 1n strad sau 1n +arla5ent. +e parcursul a dou deceniiE regi5ul lui Napoleon al 444-lea a cunoscut o serie de transfor5 ri. Gntr-o pri5 etap E 1ntre anii 1(-2 %i 1('/E este vorba de un i5periu autoritarE 1n care 15p ratul conduce 1ntr-o 5anier aproape dictatorial E deghizat sub o hain constituional . +rin noua constituieE puterea legislativ era 1ncredinat 5ai 5ultor corpuri legiuitoareE alese prin sufragiu universalE dar ale c ror atribuii erau e>tre5 de restrHnse. E>ecutivul controla 1n 5od strict alegerileE iar candidaii guvernului erau net favorizai. Chiar dac +arla5entul vota legileE el nu putea controla activitatea 5ini%trilorE care nu r spundeau decHt 1n faa suveranului. G5p ratul era singurul dein tor al iniiativei legislative %i avea dreptul s angaLeze cheltuieli bugetare f r autorizarea Corpului ;egislativ. +resa era atent supravegheat E iar ziarele puteau fi suspendate de c tre prefeci. An ase5enea regi5 e>cludea aproape total rolul partidelor politice. Gn absena partidelorE Napoleon al 444-lea se va spriLiniE 1n guvernarea saE pe un cerc restrHns de persoane devotateE ale c ror opinii politice erau e>tre5 de diverse. G5p r teasa EugeniaE de e>e5pluE a e>ercitat o puternic influen catolic %i conservatoareE 1n ti5p ce v rul 15p ratuluiE prinul @era5e-Napoleon FonaparteE era un iacobin anticlericalE cu vederi de stHnga. G5p ratul 1i va ine la distan pe vechii lideri politiciE 5onarhi%ti sau republicaniE c utHndE 1n schi5bE s obin spriLinul unor categorii sociale cHt 5ai largiE doritoare de ordine6 oa5eni de afaceriE industria%i %i co5ercianiE rani speriai de tulbur rile revoluionare din 1()(E clerul catolic %i chiar 5uncitori5ea. $o5nia lui Napoleon al 444-lea a fost caracterizat de o puternic dezvoltare econo5ic 5odern E de factur industrial . 4a a5ploare activitatea bancar %i a FurseiE se e>tinde reeaua de cale ferat E precu5 %i co5erul cu coloniile. =rana 1%i 5 re%te i5periul colonialE 1n "lgeriaE 1n 0enegal %i 1n 4ndochina. +arisul se transfor5 acu5 1ntr-un ora% 5odernE arhitectul Bauss5ann fiind cel care traseaz 5arile bulevarde ale capitalei franceze. 3echile cartiere insalubre sunt de5olateE iar populaia 5uncitoreasc are posibilitatea s se 5ute 1n locuine de o calitate 5ai bun . G5p ratulE care acordase o 5are atenie proble5elor sociale %i 1nainte de 1()(E dore%te s ralieze 5uncitori5ea 1n Lurul regi5ului s uE a5biionHnd s construiasc un i5periu 1n egal 5 sur autoritar %i social. Gn contrast cu dezinteresul 5anifestat de liberalis5ul orlIanist fa de proble5ele socialeE autorit ile spriLin acu5 crearea de case de asigur ri pentru 5uncitoriE constituirea unor fonduri de pensiiE acordarea de credite pentru construcia de locuine. Gn 1(')E este restabilit dreptul 5uncitorilor de a se asocia pentru ap rarea propriilor interese %i de a recurge la grev . !otu%iE aceste 5 suri cu caracter social nu reu%esc s rezolve toate proble5ele generate de e>pansiunea industrial E a%a c E spre sfHr%itul i5periuluiE 1%i face din nou apariia 5i%carea socialis5ului revoluionar. $ac pe plan intern libert ile politice sunt sacrificateE 1n favoarea 5eninerii unei ordini 5enite s asigure dezvoltarea econo5ic %i pacea social E pe plan e>ternE i5periul va duceE 1n
11/

generalE o politic liberal E de spriLinire a 5i%c rilor naionale. G5p ratul dore%te s 1%i consolideze poziia intern prin refacerea prestigiului francez pe plan e>ternE reu%ind ca =rana s devin E pentru o vre5eE vioara 1ntHi 1n ansa5blul relaiilor internaionale. Napoleon al 444-lea 1nelegea c tendina cea 5ai dina5ic a epociiE sub raport ideologic %i politicE era afir5area principiului naionalit ilorE o idee 1n care credeaE de altfelE %i personalE cu sinceritate. Gn consecin E el a 1ndreptat politica e>tern francez 1n aceast direcieE fapt care 1i va aduce =ranei prestigiu %i influen E iar popoarelor central-europene avantaLe concrete. Gn ti5pul R zboiului Cri5eii &1(-#-1(-'*E 15p ratul se al tur "nglieiE 1n efortul acesteia de a bloca e>pansiunea Rusiei c tre FalcaniE e>pansiune care a5enina 45periul 7to5an. Gn aceast conLunctur E la sfHr%itul R zboiului Cri5eiiE cu ocazia Congresului de +ace de la +aris &1(-'*E iar apoi la Conferina de la +aris &1(-(*E se puneau bazele statului ro5Hn 5odern. Gn anii 1(-.-1('/E =rana a contribuit 1n 5od substanial la 1nf ptuirea unit ii italieneE iar dup aceeaE pHn 1n anul 1(''E a 1nlesnit %i eforturile +rusiei de a realiza unitatea :er5anieiE ca ur5are a politicii antiaustriece pe care o duce. Gnt rirea +rusiei se va dovedi 1ns fatal E 1n cele din ur5 E pentru regi5ul lui Napoleon al 444-lea. $up 1('/E 15p ratul 1%i 5odific %i politica intern E inaugurHnd perioada i5periului liberal &1('/-1('.*. El restabile%te o parte din atribuiile fire%ti ale Corpului ;egislativE cu5 ar fi votarea bugetului %i discutarea liber a proiectelor de legeE f r ingerine guverna5entale. Gn condiiile 1n care cercurile catolice francezeE clericaleE 1%i retrag spriLinul acordat 15p ratului &datorit politicii sale italiene*E Napoleon al 444-lea va face tot 5ai 5ulte concesii liberalilor. Gn acela%i ti5pE el 1%i continu politica social E de proteLare a 5uncitorilor. 45periul trecea 1ns printr-o conLunctur tot 5ai dificil E intern %i e>tern . Gn anul 1('2E 15p ratul se angaLase 1ntr-o periculoas aventur e>tern 1n <e>ic. +rofitHnd de R zboiul Civil din 0tatele AniteE =rana 1ncearc s transfor5e <e>icul 1ntr-o zon de influen francez E cu scopul de a realiza beneficii econo5ice. $ar 1n anii ur5 toriE pHn 1n 1('9E planul e%ueaz totalE trupele franceze sunt silite s p r seasc <e>iculE iar prestigiul 15p ratului va fi puternic afectat. <ult 5ai grav 1ns E din punctul de vedere al intereselor internaionale ale =raneiE era faptul c E tot 1n acei aniE unitatea :er5aniei se 1nf ptuia treptat 1n Lurul +rusieiE f r ca francezii s poat obin vreo co5pensaie care s echilibreze raporturile de putere. +e plan internE opoziia politic era susinut de fo%tii adepi ai +artidului 7rdiniiE partizani ai unei 5onarhii constituionale liberaleE de tip orlIanistE condu%i de !hiers %i de h5ile 7llivier. "l turi de ei se aflau republicani de diferite nuaneE de la 5oderaii condu%i de @ules 0i5on %i @ules =errJE pHn la radicalii reprezentai de ;Ion :a5betta. Gn 5ediile 5uncitore%ti se a5plifica influena socialis5ului revoluionar. ;a sfHr%itul anului 1('.E presat de nu5eroasele dificult i %i e%ecuri 1nregistrateE pierzHnd pe zi ce trece controlul politicE 15p ratul efectueaz o nou schi5bare politic E renunHnd la puterea personal %i instaurHnd i5periul parla5entar. =rana devenea o 5onarhie parla5entar E 1n care 5ini%trii erau ale%i din rHndurile 5aLorit ii de orientare liberal a +arla5entuluiE iar iniiativa legislativ era 15p rit 1ntre guvern %i +arla5ent. ;inia politic a bonapartis5ului de5ocratic era abandonat E iar unul dintre %efii fostei opoziii liberaleE h5ile 7llivierE este nu5it 1n fruntea guvernului. ;a sfHr%itul anului 1(9/ 1ns E 1n condiiile r zboiului cu +rusiaE dup ce ar5ata francez E condus de 15p ratE capituleaz la 0edanE 1n luna septe5brieE +arla5entul va procla5aE sub presiunea deputailor republicaniE detronarea lui Napoleon al 444-lea %i abolirea regi5ului celui de-al $oilea 45periu. 48 Uni-i,#r&# I #)i&i Anificarea 4taliei se va realiza 1n Lurul Regatului +ie5ontului. $up RevoluieE acesta r 5 sese singurul stat constituional din peninsul E condus de regele 3ictor E55anuel al 44-lea %i avHndu-l ca pri5-5inistruE dup 1(-2E pe Ca5illo CavourE abilul arhitect al unific rii. "tHt :iobertiE cHt %i 5aLoritatea adepilor lui <azzini &printre care se re5arca %i :aribaldi* se reunesc 1n Lurul partidului centralist %i 5onarhic al lui Cesare FalboE 5ergHnd pe calea politicii lui Cavour. +ri5ele aciuni ale lui Cavour ur5 resc 1nt rirea %i 5odernizarea regatului pie5ontez6 se reorganizeaz ar5ataE se 5odernizeaz flota %i portul :enovaE se construiesc c i ferateE se iau
111

5 suri de laicizare a statului. +e plan internaionalE pre5ierul pie5ontez caut un spriLin e>tern pentru cauza italian E spriLin care nu putea veni decHt din partea =raneiE 1n condiiile 1n care "nglia se dezinteresa de proble5ele continentale. "Lutorul +arisului nu putea fi obinut 1ns decHt cu 5are greutateE deoarece anturaLul conservator al 15p ratului nu dorea pro5ovarea unei politici aventuristeE iar cercurile catolice franceze se opuneau fer5 unei intervenii 1n favoarea unific rii 4talieiE deoarece se te5eauE pe bun dreptateE c 1n acest fel puterea te5poral a +apei va fi a5eninat . Cavour acioneaz cu 5are abilitate. Gn anul 1(-)E el se i5plic 1n R zboiul Cri5eiiE de partea "ngliei %i =raneiE ceea ce 1i va spori influena pe plan european. AlteriorE 1n anul 1(-.E Napoleon al 444-lea 1ncheie o alian defensiv cu +ie5ontulE 1n condiiile 1n care 15p ratul era legat ideologic %i senti5ental de cauza italian E dar spera c proble5a unific rii se va putea rezolva pe cale diplo5atic E f r r zboi. CavourE avHnd 1n spate aceast alian E va face 1ns tot posibilul pentru a provoca "ustriaE 5obilizHnd trupe la frontier . "ustria va c dea 1n cursa 1ntins de diplo5aia pie5ontez %i va declara r zboi Regatului 0ardiniei. Gn virtutea alianei pe care toc5ai o 1ncheiaseE 15p ratul francez vine 1n aLutorul pie5ontezilorE austriecii fiind 1nvin%i 1n luna iunieE la <agenta %i 0olferino. ;o5bardia era cucerit E iar dru5ul era deschis %i c tre 3eneia. Gn acel 5o5entE Napoleon al 444-lea renun brusc la continuarea r zboiului %i 1ncheieE 1n iulie 1(-.E ar5istiiul de la 3illafranca. Gn ur5a acestuiaE doar ;o5bardia era cedat =raneiE care o oferea +ie5ontului. Gn schi5bE 3eneia r 5Hnea 1n st pHnirea "ustrieiE realizHndu-se astfel e>tre5 de puin din idealul unific rii 4taliei. G5p ratul acionase cu 5ult pruden E pentru a-%i 5enaLa relaiile cu "ustria &%i chiar cu +rusia*E dar italienii au v zut 1n ar5istiiul de la 3illafranca o tr dare a cauzei lor de c tre francezi. Cavour de5isioneaz din fruntea guvernuluiE 1n se5n de protest fa de tr darea francezilorE darE 1n realitateE continu s diriLeze aciunea politic 1ndreptat 1n direcia unific rii. "stfelE Regatul +ie5ontului spriLin aciunile patrioilor italieni din alte zone ale peninsuleiE care 1i alung pe principii austrieci din !oscanaE <odena %i +ar5a. <ai 5ult decHt atHtE sunt alungai %i cardinalii care ad5inistrau Nordul 0tatelor +apaleE respectiv provincia Ro5agna. !oate aceste regiuniE eliberate de sub st pHnirea principilor lor sau a +apeiE cer s se uneasc cu Regatul +ie5ontului. 0ituaia nu putea fi 1ns 5eninut f r spriLinul =raneiE unde cercurile catolice erau ne5ulu5ite de a5putarea 0tatului +apal. +entru a-l convinge pe 15p rat s accepte situaiaE Cavour 1i ofer acestuia Nisa %i 0avoiaE teritorii de la frontiera franco-pie5ontez E pe care =rana le cucerise 1n ti5pul r zboaielor Revoluiei =rancezeE dar pe care le pierduse 1n 1(1-. +rin !ratatul de la +arisE din 5artie 1('/E Regatul +ie5ontului ceda =ranei Nisa %i 0avoiaE unde se organizau %i plebisciteE 1n ur5a c rora populaia accepta intrarea 1n co5ponena statului francez. =rana dorea s arate c principiul naionalit ilor era respectatE chiar dac opinia public pie5ontez %i italian nu 1i va ierta =raneiE pe viitorE acest 5o5ent. Esenial era 1ns faptul c tratatul din 1('/ recuno%tea unirea cu Regatul +ie5ontului a fostelor ducateE precu5 %i a p rii de Nord a 0tatului +apal. Gntreaga 4talie de Nord era unificat E dar eveni5entele nu se vor opri aici. Gn procesul de unificare a p rilor sudice %i centraleE 5azzinieniiE condu%i de :iuseppe :aribaldiE au fost cei care vor Luca rolul pri5ordial. Gn aprilie 1('/E izbucnea 1n 0icilia o insurecie 15potriva Fourbonilor de la NeapoleE revolt care nu aveaE de altfelE nici o leg tur cu naionalis5ul italianE ci se datora doar proble5elor sociale ale r ni5iiE ca %i particularis5ului sicilian antinapolitan. $e aceast situaie profit 1ns :aribaldiE care redevenise republicanE dup ce +ie5ontul cedase =ranei NisaE ora%ul s u natal. Cu co5plicitatea guvernului pie5ontezE :aribaldi debarc 1n 0iciliaE 1n fruntea unei trupe de voluntari &cei o 5ie de co5poneni ai c 5 %ilor ro%ii*. G5preun cu 5azzinienii de aiciE condu%i de =rancesco CrispiE :aribaldi reu%e%te s cucereasc 0icilia %i apoi 1ntregul Regat al NeapoleluiE alungHndu-i pe Fourboni %i procla5Hnd republica. +entru CavourE succesul republican obinut de :aribaldi 1n 0udE f r concursul +ie5ontuluiE reprezenta o a5eninare la adresa procesului de unificare. Cu riscul de a aLunge la un conflict ar5at cu :aribaldiE Cavour tri5ite cu rapiditate ar5ata pie5ontez 1n 0udE traversHnd 0tatele +apale. Cu
112

aceast ocazieE +ie5ontul ocup %i A5briaE o zon din centrul 4talieiE st pHnit de +ap E care desp rea Nordul de Regatul Neapolelui. Gn faa ar5atei pie5ontezeE :aribaldi cedeaz E ad5iHnd din nouE 15potriva convingerilor ale republicaneE realizarea unific rii sub egida Casei de 0avoia. Gn februarie 1('1E pri5ul +arla5ent italianE convocat la !orinoE procla5a constituirea Regatului 4talieiE asupra c ruia era e>tins Constituia pie5ontez din 1()(. Gn afara Nordului deLa unificatE acesta 5ai cuprindea 0iciliaE Neapole %i cea 5ai 5are parte a 0tatelor +apale. +lebiscite organizate 1n regiunile respective consfineau unificareaE iar Napoleon al 444-lea accepta %i el situaiaE 1n pofida opoziiei cercurilor catolice. $oar un rest al 0tatului +apalE 1n Lurul Ro5eiE precu5 %i 3eneia austriac 5ai r 5Hneau 1n afara Regatului 4talieiE care aLungea la o populaie de 2/.///./// de locuitori. Gn iunie 1('1 Cavour 5ureaE dar visul s u era aproape integral realizat. $up 1('1E noul regat %i opinia public italian vor recla5a 5ereu ocuparea Ro5eiE care trebuia s devin capitala noului stat. ;ucrul nu era 1ns posibilE deoarece papa +ius al 42-lea nu voia s renune la st pHnirea sa te5poral E considerat un si5bol al catolicis5uluiE iar trupele francezeE staionate la Ro5a 1nc din anul 1().E 1l proteLau pe +ap . G5p ratul nu 1%i putea per5ite s retrag acest spriLin acordat lui +ius al 42-leaE decHt cu riscul de a-%i 1nstr ina total cercurile politice clericale franceze. Gn anul 1(''E +rusia pornea un r zboi 15potriva "ustrieiE aliindu-se cu 4talia. Cu toate c italienii au fost 1nfrHni la CustozzaE totu%iE 1n ur5a victoriei obinute de prusaci la 0ado8aE 4talia va cH%tiga %i ea 3eneia. Cu tot acest nou cH%tig teritorialE 4talia 1%i va 5enine 1n continuare anu5ite revendic ri la grania cu "ustriaE 1n zonele !rentino &!irolul de 0ud* %i !riest. +roble5a acestor regiuni nu va fi soluionat decHt dup +ri5ul R zboi <ondialE tot 1n favoarea 4talieiE provocHnd pHn atunci agitaia continu a naionali%tilor italieni. Gn fineE 1n anul 1(9/E 1n conte>tul R zboiului =ranco-+rusianE trupele franceze se retrag din Ro5a %i regatul italian ocup ora%ulE stabilindu-%i aici capitalaE 1n pofida opoziiei +apeiE refugiat 1n incinta palatului 3atican. Gn acest felE 1n anul 1(9/E procesul de unificare politic a 4taliei se 1ncheiase. ;8 Uni-i,#r&# 2&r$#ni&i Gn anul 1().E dup 1nfrHngerea Revoluiei %i e%ecul unific rii liberale a :er5anieiE regele =rederic ,ilhel5 al 43-lea 1ncerca s realizeze o unificare a statelor ger5ane sub egida conservatoare a +rusiei. Gn 1(-/ 1ns E "ustriaE avHnd %i spriLinul RusieiE se opune 1n 5od decisiv acestei iniiativeE pentru a-%i 5enine influena 1n :er5ania. "cest lucru va u5ili 1ns +rusia %i o va deter5ina s 1ncerceE pe viitorE o unificare realizat 15potriva voinei "ustrieiE abandonHndu-se definitiv ideea realiz rii :er5aniei <ariE adic a includerii "ustriei 1n acest proces. Gntre anii 1(-/ %i 1('2E +rusia trece prin dificult i politice interneE provocate de revendic rile partidelor liberale. Gn acela%i ti5p 1ns E ea cunoa%teE al turi de 1ntreaga :er5anieE o puternic dezvoltare econo5ic E o cre%tere de5ografic E o e>tindere a reelei de cale ferat . Gn anul 1('1E tronul era ocupat de c tre regele ,ilhel5 4E iar 1n anul 1('2 acesta 1l nu5e%te 1n fruntea guvernului prusac pe 7tto von Fis5arcKE o5ul politic care va realizaE pHn 1n 1(91E unificarea :er5anieiE dup care va i5pune 1ntregii Europe un nou siste5 al relaiilor internaionale. Fis5arcK a dus o politic e>tre5 de consecvent E avHnd ca unic obiectiv unificarea :er5aniei 1n Lurul +rusieiE cu aLutorul forei 5ilitare. +e plan internE el pro5oveaz o politic autoritar E nesocotind opoziia liberal din +arla5entE atunci cHnd aceasta refuz s voteze creditele 5ilitare solicitate de guvern. Fis5arcK era convins c nu5ai un stat puternicE condus cu o 5Hn de fierE de la centruE va reu%i s realizeze obiectivul propus. 4ntroducHnd serviciul 5ilitar obligatoriu cu o durat de trei aniE efectuHnd 5ari cheltuieli 5ilitareE +rusia %i-a f urit o ar5at 5odern E co5andat de generali capabiliE cu5 erau <oltKe sau Roon. +rincipalul obstacol 1n calea realiz rii unit ii :er5aniei era "ustria. Gn anul 1('#E de pild E diplo5aia vienez va 1ncerca s realizeze o federaie a statelor ger5ane din 0ud 1n Lurul "ustrieiE alian care ar fi dus la ruin preponderena prusian 1n :er5ania. $in fericire pentru +rusiaE planul a e%uatE datorit particularis5ului 5anifestat de prinii ger5ani. Gn consecin E Fis5arcK se preg te%te asiduu 1n vederea unui r zboi antiaustriacE darE 1n acela%i ti5pE acioneaz cu 5are abilitate diplo5atic . Gn anul 1('2E el 1ncheie un tratat de liberschi5b cu =ranaE accentuHnd izolarea econo5ic a "ustriei. "poiE 1%i asigur a5iciia RusieiE
11#

1nchizHnd frontierele +rusieiE 1n 1('#E 1n faa polonezilor care se revoltaser %i care 1ncercau s se refugieze din faa represiunii ruse%ti. $e altfelE Rusia se 1ndep rtase de "ustriaE dup ce aceasta refuzase s o aLute 1n ti5pul R zboiului Cri5eiiE cu toate c Rusia o spriLinise la 1()(. Gn fineE 1n anul 1(')E proble5a ducatelor daneze 0chles8ig %i Bolstein 1i furnizeaz lui Fis5arcK un bun prete>t de aciune. "ceste ducateE care f cuser parte din 45periul Ro5ano:er5an %i fuseser atribuite $ane5arcei 1n 1(1-E sunt revendicate acu5 de c tre $ieta Confederaiei :er5aneE pentru a fi restituite unui principe ger5an. Fis5arcK obine din partea $ietei ca aceasta s 5andateze +rusia %i "ustria cu 5isiunea de a porni 1n co5un un r zboi 15potriva $ane5arceiE pentru recuperarea ducatelor. Gn 1(')E dup un scurt conflict 5ilitarE $ane5arca cedeaz ducatele disputate +rusiei %i "ustriei. "d5inistrarea acestora devine 1ns un 5 r al discordiei 1ntre cele dou 5ari puteriE situaie pe care Fis5arcK o anticipase %i pe care o doreaE pentru a avea un 5otiv de r zboi cu "ustria. Gn 1('-E Fis5arcK obine neutralitatea =ranei 1n perspectiva viitorului conflict. =rana era interesat s sparg aliana prusiano-austriac %iE totodat E dorea s dea satisfacie 4taliei 1n proble5a 3eneiei. Gn consecin E Napoleon al 444-lea va asista pasiv la cre%terea puterii prusieneE 1n schi5bul pro5isiunii lui Fis5arcK de a se alia cu 4talia %i de a o aLuta s cucereasc 3eneia. $e altfelE Napoleon nu credea c +rusia va reu%i s 1nfrHng atHt de u%or "ustria. Gn anul 1(''E +rusia pornea r zboiul %i obinea o victorie rapid E zdrobitoareE asupra austriecilorE la 0ado8a. Gn ur5a eiE 4talia pri5ea 3eneia &singurul cH%tigE discutabil %i indirectE pe care 1l obinea =ranaE 1n schi5bul neutralit ii sale*E iar +rusia f cea un pas esenial spre unificare. +rusia pri5ea ducatele danezeE ane>a o serie de alte state ger5aneE 1ntre care BanovraE %i obinea dizolvarea Confederaiei :er5aneE ceea ce 1nse5na eli5inarea definitiv a influenei "ustriei din :er5ania. Gn locul vechii ConfederaiiE se crea Confederaia :er5an de NordE care reunea 1n Lurul +rusiei toate statele ger5ane de la Nord de rHul <ain. $oar cele patru 5ari state din 0udE FavariaE ,Srte5bergE Faden %i Bessa-$ar5stadt 5ai r 5Hneau 1n afara do5inaiei +rusiei. Ele erau susinute de =ranaE alar5at acu5 de 1nt rirea considerabil a +rusiei. =rana era e>tre5 de ne5ulu5it de faptul c E datorit politicii abile a lui Fis5arcKE fora +rusiei crescuse atHt de 5ultE f r ca =rana s pri5easc vreo co5pensaie care s echilibreze situaia. +rusia organizeaz Confederaia :er5an de NordE convocHnd un 'eichsta. &+arla5ent*E ales prin vot universalE care adopt o Constituie a ConfederaieiE 1n 1('9E 5enit s asigure o cHt 5ai bun coeziune noii structuri politice. 4nstituiile create 1n acest scop erau +arla5entul bica5eral al ConfederaieiE pre%edintele ereditar al acesteiaE care era regele +rusieiE precu5 %i un unic cancelarE dese5nat 1n persoana lui Fis5arcK. Alti5ul obstacol 1n calea realiz rii unific rii depline a :er5anieiE care s includ %i statele din 0udE era =rana. Fis5arcK se va preg ti de r zboiE atr gHndu-%iE 5ai 1ntHiE spriLinul statelor ger5ane 1n discuie. Gn 1(9/E prete>tul r zboiului va fi oferit de candidatura unui Bohenzollern la tronul vacant al 0paniei. "ceast candidatur a provocat reacia violent a =ranei %iE cu toate c regele ,ilhel5 4E 1n 5od prudentE a cedat 1n chestiunea respectiv E anturaLul lui Napoleon al 444-lea a 15pins =rana spre r zboiE situaie e>ploatat f r scrupule de c tre Fis5arcK. "cesta va aranLa lucrurile de o ase5enea 5anier E inclusiv falsificHnd te>tul unei depe%e diplo5atice destinate presei &celebra telegra5 de la E5s*E 1ncHt =ranaE iritat %i ofensat E aLunge s declan%ezeE 1n 5od hazardatE r zboiul cu +rusia. Gn acest conflictE ar5atele Confederaiei :er5ane de NordE aliate cu cele ale statelor ger5ane din 0udE obin un succes categoric 15potriva =ranei. :er5anii vor folosi din plin tehnica de lupt 5odern E concentrHndu-%i trupele rapidE cu aLutorul transportului feroviarE utilizHnd telegraful %i o artilerie eficient E dotat cu tunuri de oel fabricate de uzinele Prupp. $up nu5ai o lun de ostilit iE ar5ata francez capitula 1n septe5brie 1(9/E la 0edanE 1nsu%i 15p ratul Napoleon al 444-lea fiind luat prizonier. ;a +arisE Corpurile ;egislative 1l declarau pe 15p rat detronatE nu5ind un guvern care s continue r zboiul. Gn ianuarie 1(91E francezii sunt definitiv 1nfrHni %i cer ar5istiiuE iar 1n 5ai 1(91 se se5neaz !ratatul de pace de la =ranKfurt. Gn ur5a acestuiaE =rana ceda :er5aniei dou provinciiE "lsacia %i partea ger5anofon a ;oreneiE avHnd de pl tit %i o inde5nizaie de r zboi de 5iliarde de franci. Gn ianuarie 1(91E la 3ersaillesE ,ilhel5 4 era procla5at 15p rat al :er5anieiE
11)

iar Constituia Confederaiei de Nord era e>tins %i asupra statelor din 0ud. 7 dat cu procla5area 'eich-uluiE unificarea :er5aniei era pe deplin realizat .

11-

L&,/i# nr8 96 Frana n perioada %-,%-%.%)


98 n,H&i&r&# R'*+oi!)!i Fr#n,o-Pr!7i#n Di Co$!n# %in P#ri7 Gn februarie 1(91E dup 1ncheierea ar5istiiului franco-ger5anE oa5enii politici care preluaser conducerea =ranei 1n ur5a detron rii lui Napoleon al 444-lea convoac o "dunare Naional E aleas prin vot universal. Ea avea 5isiunea de a restabili pacea %i de a instaura un nou regi5 politic 1n =rana. "leg toriiE 1n special cei din zonele ruraleE confruntai cu efectele dezastruoase ale r zboiuluiE au votat 5ai ales cu candidaii 5onarhi%tiE catolici %i conservatoriE care erau partizani ai p cii. "stfelE 5onarhi%tii dobHndeau 5aLoritatea 1n "dunare. RepublicaniiE 5obilizai de radicalul :a5bettaE care for5aser guvernul "p r rii Naionale 1n septe5brie 1(9/E conducHnd apoi lupta 15potriva ger5anilorE doreau s continue r zboiul. Gn ur5a alegerilorE ei nu obin 1ns decHt o trei5e din totalul fotoliilor parla5entare. "dunarea 1i 1ncredineaz conducerea guvernului lui "dolphe !hiersE e>peri5entat o5 politic de orientare orlIanist . !hiers 1ncheie pacea cu :er5aniaE avHnd de f cut fa E 1n acela%i ti5pE unei sHngeroase insurecii 5uncitore%ti parizieneE desf %urat 1n perioada 5artie-5ai 1(91 %i cunoscut sub nu5ele de Co5una din +aris. !i5p de cHteva luni 1nainteE capitala fusese supus asediului prusacE ceea ce adusese 5ari suferine %i lipsuri populaiei. +arizienii care ap raser capitala dispuneau acu5 de ar5e %i erau ne5ulu5ii de politica "dun rii Naionale &5aLoritar 5onarhist %i dornic de pace*E adunare care 1%i stabilise sediul la 3ersailles. RevoltaE care va cuprinde 1ndeosebi 5uncitori5eaE era condus de republicani de tradiie iacobin E de 5e5bri ai asociaiei 5uncitore%ti 5ondiale 4nternaionala 0ocialist E de orientare 5ar>ist E precu5 %i de anarhi%tiE adepi ai doctrinei revoluionarului rus FaKunin. Revoluionarii au ocupat principalele instituii parizieneE au arborat drapelul ro%u %i au solicitat autono5ia co5unelorE o for5 de organizare politico-ad5inistrativ care s le per5it 5uncitorilor realizarea progra5ului lor social e>tre5ist. "dunarea Naional %i guvernul condus de !hiers au tri5is ar5ata 1n +arisE pentru a restabili ordinea legal . Gnfrunt rile dintre trupele guvernului %i insurgeni au fost e>tre5 de sHngeroase. Co5unarzii co5iseser 5ari e>cese 1n +arisE 1n tradiia !erorii iacobineE ceea ce a provocat o replic tot atHt de necru toare din partea autorit ilor. Yeci de 5ii de co5unarziE 1n special 5uncitoriE au fost 15pu%cai sau deportai. "cest lucru a provocat o nou decapitare a 5i%c rii socialiste %i 5uncitore%ti francezeE dar %i adHncirea resenti5entelor nutrite de proletari fa de burghezie &ter5enul ideologic ostil pe care 1l foloseau 5uncitorii pentru dese5narea categoriilor sociale 1nst rite*. 48 n &$&i&r&# R&"!+)i,ii # III-# Evoluia politic a =raneiE 1n intervalul cuprins 1ntre anii 1(91-1.1)E poate fi 15p rit 1n trei faze6 perioada republicii conservatoare &1(91-1(9.*C perioada republicii 5oderate &1(9.1(..*C perioada republicii radicale &1(..-1.1)*. Gn anul 1(91E cea 5ai 5are parte a francezilorE 1ndeosebi provincia rural E doreau un regi5 care s aduc stabilitatea %i ordineaE dup tulbur rile traversate. "ceast dorin va fi e>pri5at politic de grup rile politice de dreaptaE 5onarhisteE catolice %i conservatoare. <onarhi%tiiE aflai 1n 5aLoritate 1n "dunarea Naional E erau divizai 1ns 1n dou grup ri6 legiti5i%tiiE adepii readucerii pe tron a FourbonilorE %i orlIani%tiiE fideli ur5a%ului lui ;udovic-=ilip. Gn aceast situaieE !hiers a5Hn proble5a restaur rii 5onarhieiE constatHnd c un regi5 republican este de natur s 1i dezbine 5ai puin pe francezi. Ralierea lui la ideea republican antreneaz 1ns c derea sa de la guvernE 1n anul 1(9#E datorit presiunilor dreptei 5onarhice 5aLoritare. Gn locul s uE "dunarea 1l aduce 1n fruntea guvernului pe 5are%alul <ac-<ahonE un 5onarhist convins. El nu va reu%i 1ns s restabileasc 5onarhiaE datorit faptului c pretendentul la tronE contele de Cha5bordE un Fourbon care 5ai credea 1nc 1n principiile 5onarhiei de drept divinE refuz s accepte condiiile puse de 5onarhi%tii 5oderai orlIani%tiE respectiv introducerea unui regi5 5onarhic parla5entar.
11'

Nee>istHnd alt soluieE Restauraia era a5Hnat E iar 1n anul 1(9- se adopt o serie de legi constituionaleE care ar fi putut servi tot atHt de bine unei republici parla5entare cHt %i unei 5onarhii parla5entareE dorit 1nc de o 5are parte a "dun rii. Oeful statului pri5e%te totu%i denu5irea de pre%edinte al RepubliciiE titulatur pe care "dunarea a votat-o cu o 5aLoritate de un singur vot. 7 "dunare ;egislativ cu senti5ente 5onarhiste fonda astfel regi5ul Republicii a 444-aE pe care 1l considera o soluie provizorieE dar care va d inui neschi5bat pHn 1n anul 1.)/. Constituia instituia un parla5ent bica5eralE nu5it "dunarea Naional . Ca5era $eputailor era aleas prin vot universal directE iar 0enatul printr-un vot universal indirectE care favoriza provinciaE 1n ideea ca aceast ulti5 Ca5er s reprezinte un ele5ent conservatorE de echilibru. $e%i pre%edintele avea un 5andat foarte lungE de %apte aniE el nu era ales de electoratE ci de "dunareE %i avea atribuii li5itate. :uvernul nu depindea de pre%edinteE ci doar de +arla5ent. +reponderena categoric o aveaE a%adarE "dunarea Naional E care putea s provoace schi5barea guvernului cu 5are u%urin E ceea ce va duce la instabilitate guverna5ental . An ase5enea regi5 politicE 1n care e>ecutivul are o autoritate redus E depinzHnd 1n 5od prea strict de voina +arla5entuluiE se nu5e%te guvern 5Hnt al "dun rii. El se deosebe%te de un regi5 parla5entar clasicE de tip britanicE 1n care e>ist un echilibru 5ai strHns 1ntre puterea guvernului %i cea a +arla5entului. +ri5ul pre%edinte al acestei republiciE ales 1n 1(9-E a fost 5are%alul <ac-<ahonE care 1ncearc s continue linia conservatoare anterioar . Gn anul 1(9' 1ns E alegerile pentru Ca5era $eputailor aduc aici o 5aLoritate republican E care intr 1n conflict cu orientarea de dreapta a pre%edintelui. 0priLinindu-se pe 0enatE <ac-<ahon dizolv 1n 1(99 Ca5era $eputailorE organizHnd noi alegeriE 1n acord cu co5petenele sale constituionale. "cestea au fost cH%tigate 1ns din nou de republicaniE situaie 1n care pre%edintele trebuie s se rese5neze %i s accepte un guvern republican. Gn anul 1(9.E alegerile pentru 0enat aduc %i aici o 5aLoritate republican E iar <ac-<ahon de5isioneaz . 0peranele 5onarhi%tilor francezi se risipeau 1n acest fel pentru totdeaunaE chiar dac linia lor politic de dreaptaE clerical %i conservatoareE va continua s r 5Hn influent 1n politica %i ideologia francez E 1ncepHnd un lung %i dificil proces de aco5odare cu regi5ul republican. ;8 P&rio#%# Er&"!+)i,ii $o%&r# &F (9BG6-9B660 $up 1(9.E o dat cu alegerea ca pre%edinte a republicanului 5oderat @ules :rIvJE 1ncepea o nou perioad politic E cea a republicii 5oderate &sau oportunisteE cu5 a fost ea nu5it de c tre adversarii respectivei orient ri*. $up ce au obinut victoria 1n faa adversarilor lor de dreaptaE republicanii se divizeaz 1n dou orient ri6 5oderaii %i radicalii. <oderaii doreau efectuarea unor refor5e prudente %i erauE totodat E adepii unui liberalis5 total 1n sfera econo5ic . Ei au convingerea c statul nu trebuie s intervin deloc 1n econo5ieE do5eniu care este de co5petena e>clusiv a iniiativei private. Gn consecin E republicanii 5oderai francezi se arat reticeni %i conservatori 1n privina rezolv rii proble5elor socialeE abinHndu-se de la orice intervenie 1n spriLinul categoriilor defavorizate. Radicalii nu doreau nici ei ca intervenia statului s afecteze iniiativa privat E dar considerau totu%i c 1n anu5ite cazuri era necesar %i pro5ovarea unor politici socialeE de proteLare a 5uncitorilor. !otodat E republicanii radicali preconizau introducerea unui siste5 de i5pozit progresiv pe venitE care s -i i5pun pe cei bogai 1ntr-o 5 sur 5ai 5are decHt pe cei cu venituri 5odeste. Radicalii erau e>tre5 de ostili influenei clerului catolicE pe care 1l considerau favorabil regi5ului 5onarhic. Gn consecin E ei pro5oveaz o virulent politic anticlerical E de laicizare a statuluiE de r spHndire 1n rHndurile cet enilor a ideologiei republicane. Gn perioada 1(9.-1(..E guvernarea se afl 1n 5Hinile republicanilor 5oderai. $e%i nu erau 5aLoritari 1n "dunareE ei reu%esc s se 5enin la putereE spriLinindu-seE 1n 5od alternativE pe dreapta conservatoare %i pe stHnga radical E pentru a-%i asigura spriLinul parla5entar necesar guvern rii. Este o epoc prosper E de 5are e>pansiune industrial %i colonial E 1n care interesele econo5ice ale 5arii burghezii bogate sunt bine reprezentate de aceast republic 5oderat E deoarece ea 5enine o stabilitate prielnic afacerilor %i este ostil refor5elor sociale de natur s preLudicieze cadrul respectiv. Ana dintre cele 5ai i5portante 5 suri adoptate 1n aceast perioad a fost reorganizarea 1nv 5Hntului pe o baz laic E efectuat de c tre 5inistrul 4nstruciuniiE @ules =errJ. +rin legislaia
119

pro5ovat de =errJE se introduce 1nv 5Hntul pri5ar de statE gratuit %i obligatoriuE iar dreptul ordinelor religioase de a 1ntreine instituii particulare de 1nv 5Hnt este sever li5itat. Republicanii ur5 reau ca pe aceast cale s di5inueze influena ideologic a FisericiiE educaia ur5Hnd s se fac de acu5 1nainte doar 1n profitul ideilor laice ale statului republicanE liberal %i de5ocratic. ;aicizarea 1nv 5Hntului a contribuit 1n 5od decisiv la triu5ful unui regi5 politic 5odern 1n =ranaE la crearea unei societ i burghezeE egalitarist %i de5ocratic E 1n care toi cet enii vor 15p rt %i acelea%i ideiE credine %i si5boluri politico-naionale. $e5olarea edificiului 1nv 5Hntului catolic va duce la o nivelare a idealurilorE la 1nlocuirea viziunii ierarhice asupra societ iiE care punea accentul pe originalitatea %i destinul aparte al fiec rei categorii socialeE cu o concepie egalitar E potrivit c reia toi cet enii sunt ase5enea. Gn vederea 1nf ptuirii acestor transfor5 riE eseniale pentru societatea francez E 1nv 5Hntului reorganizat de @ules =errJ i se adaug serviciul 5ilitar obligatoriuE precu5 %i celebrarea oficial a s rb torilor republicane. !oate acestea vor des vHr%i procesul de creare a unei naiuni o5ogeneE 1n cadrul c reia statul 5odern 1%i 1ndepline%te principala sa funcieE de creare %i ad5inistrare a acelor obiecte identice care sunt cet enii. Gn pofida unor ase5enea succeseE republica 5oderat nu a fost scutit de o serie de crize. Ana dintre ele va fi a%a-nu5ita afacere Foulanger &1((9*. Chiar dac 5onarhi%tii nu 5ai deineau 5aLoritatea parla5entar E liderii lor nu pierduser sperana de a recuceri puterea. Gn acest scopE ei se aliaz cu acea parte a opiniei publiceE e>tre5 de nu5eroas E care profesa un naionalis5 a>at pe ideea revan%ei asupra :er5aniei %i a recuper rii provinciilor pierdute. <onarhi%tii %i naionali%tii se vor uni astfel 1n efortul de a co5bate republica. Gn acest scopE 1n anul 1((9E ei g sesc ocazia de a se folosi de personalitatea generalului FoulangerE un personaL 5ediocruE o vre5e 5inistru de R zboiE care agita spiriteleE 1n 5od de5agogicE pe te5a revan%ei. 45ensa popularitate pe care reu%e%te s %i-o cH%tige generalul 1n 5ediile cele 5ai diverse &5onarhi%tiE bonaparti%tiE naionali%tiE ba chiar %i radicali e>tre5i%ti* a dat sperane adversarilor republicii 5oderate c acesta se va pune 1n fruntea unei lovituri de stat. ;a 5o5entul decisiv 1ns E lui Foulanger 1i va lipsi curaLul necesar 1n acest sensE ceea ce a condus la fali5entul 1ntregii 5i%c ri boulangiste %i la salvarea Republicii. $up aceast criz E care a zguduit =ranaE se produce o regrupare a forelor politiceE de data aceasta 1n sensul consolid rii republicii 5oderate. $reaptaE Lenat de e%ecul aventurii saleE renun 1nc o dat la planurile de Restauraie sau dictatur %i 1ncearc s se apropie de 5area burghezie care conducea republica 5oderat . "liana dintre dreapta aristocratic %i 5area burghezie ur5a s fie 1nt rit de liantul ideologic al naionalis5ului revan%ard. Chiar %i clerul catolic 1ncearc E dup 1(.2E s se desprind de 5onarhis5E s accepte Republica %i s pro5oveze un activis5 politic de tendin conservator-social . Radicalii 1%i 5odereaz %i ei discursul politic dup 1((9E atenuHnd tradiiile lor iacobineE dar renun E 1n acela%i ti5pE %i la accentele naionalist-%ovineE care 1i aduseser pe unii reprezentani ai lor al turi de Foulanger. <uncitori5eaE decepionat de e%ecul radicalis5uluiE se orienteaz 1ntr-un 5od %i 5ai fer5 spre socialis5. Gn anul 1(.#E regi5ul republicii 5oderate este afectat de un nou scandal politicE cunoscut sub nu5ele de afacerea +ana5a. Era vorba despre un scandal de corupieE ocazionat de fali5entul societ ii pe aciuni care se angaLase s taie ist5ul din "5erica Central . Cu aceast ocazieE se dezv luia i5ensa corupie care do5nea 1n rHndurile republicanilor 5oderai aflai la putereE corupie care reunea sub cupola acelora%i interese oa5enii politici %i 5area burghezie de afaceri. <8 EA-#,&r&# Dr&P-!7F Criza care va zgudui cel 5ai profund regi5ulE deter5inHnd 15p rirea 1ntregii =rane 1n dou tabere adverseE a fost a%a-nu5ita afacere $reJfus. Gn anul 1(.)E pe baza unor probe 1ndoielniceE c pitanul $reJfusE un ofier din 0tatul-<aLor al ar5atei francezeE de origine evreuE a fost 1nvinuit c a furnizat secrete 5ilitare :er5anieiE drept care va fi conda5nat de un tribunal 5ilitar la deportare pe via E pentru 1nalt tr dare. $reJfus susinea 1ns c este nevinovat %i cerea revizuirea procesului. !ribunalulE 1n schi5bE susinut de ar5at %i de guvernE se va opune revizuirii Ludiciare solicitateE afir5Hnd c Lustiia 5ilitar nu putea s gre%easc .
11(

"facerea a luat rapid o turnur politic %i chiar ideologic . $reaptaE conservatorii %i naionali%tii se 15potriveau 1n 5od vehe5ent revizuirii procesuluiE afir5Hnd c acest lucru ar aduce preLudicii intereselor naionaleE iar onoarea =ranei %i a ar5atei ar fi p tat . 0tHnga radical E 1n schi5bE precu5 %i sociali%tiiE susinui frenetic de articolele lui h5ile YolaE solicit revizuirea procesuluiE afir5Hnd c salvarea unui singur nevinovatE 1n nu5ele adev rului %i al LustiieiE este 5ai preioas decHt 5enaLarea orgoliilor naionaliste ale cercurilor 5ilitare. Gn cele din ur5 E dup ani 1ntregi de dezbateri furtunoaseE procesul a fost revizuitE sub presiunea opiniei publiceE iar $reJfus va fi reabilitat %i reintegrat 1n ar5at E 1n anul 1./'. $isputa public din Lurul afacerii $reJfus a condusE dup 1.//E la unificarea forelor 5ilitaris5uluiE naionalis5ului %i clericalis5uluiE 15potriva Republicii radicaleE a idealurilor laice %i liberale. +unHnd 1n eviden divizarea aproape si5etric a =ranei 1ntre aceste dou curente divergenteE finalul afacerii $reJfus a de5onstratE totodat E faptul c opinia public francez era capabil s se 5obilizeze %i chiar s cH%tige lupta dus pentru ap rarea unui ideal u5anitar %i liberalE 15potriva ideologiei naionaliste. =8 P&rio#%# 9B66-969<: )i+&r#)i7$!) r#%i,#) Di %&*Co) #r&# &,ono$i,' "gitaia naionalist generat de afacerea $reJfus a provocat o apropiere 1ntre radicali %i sociali%tiE care se unesc 1ntr-un Floc al 0tHngiiE 1n vederea ap r rii instituiilor republicane. +Hn la +ri5ul R zboi <ondialE =rana a fost guvernat de c tre aceast nou orientare politic E radical E republica deschizHndu-se larg 1nspre noile categorii socialeE reprezentate de partidele de stHnga. 0chi5barea politic reflecta 5odific rile socialeE de5ocratizarea profund a societ iiE datorat 15bun t irii situaiei 5ateriale a unor categorii tot 5ai largi de cet eni. ;a fel ca 1ntreaga Europ E =rana cunoa%te 1n aceast perioad o cre%tere econo5ic accentuat . Este adev ratE industrializarea =ranei nu a fost atHt de co5plet precu5 cea a <arii FritaniiE iar rit5ul dezvolt rii sale va fi net dep %it de cel e>istent 1n :er5ania sau 1n 0tatele Anite. +e ansa5blul econo5iei saleE =rana continua s dein un sector agricol cu o pondere foarte i5portant E sector bazatE 1n cea 5ai 5are parteE pe 5ica proprietate %i pe activitatea 5icilor arenda%i. :radul de ocupare a forei de 5unc E 1n econo5ia francez a vre5iiE se echilibraE a%adarE 1ntre agricultur %i industrie. Gn pofida acestui ele5ent de retardare socio-econo5ic E =rana era o ar prosper . $e%i revine la o politic protecionist E pentru a-%i proteLa agricultura sau industria te>til E co5erul s u e>tern era foarte activE situHnd-o pe locul patru 1n lu5e. ;a fel se prezenta circulaia sa financiar E care o situa pe locul al treilea 1n ierarhia 5ondial . =rana era un 5are e>portator de capitalE 15pru5uturile sale e>terne atingHnd )- de 5iliarde de franciE 1n anul 1.1)E fa de (/ de 5iliarde ale "ngliei %i nu5ai #/ de 5iliarde ale :er5aniei. Ca peste tot 1n secolul al 242-leaE nucleul dezvolt rii industriale se baza pe industria siderurgic %i 5etalurgic . +roducia de c rbuni cre%tea de la 1# 5ilioane de toneE 1n anul 1(92E la )# de 5ilioane de toneE 1n 1.1#E iar producia de oel aLungea la )E- 5ilioane de toneE 1n acela%i an. !ot 1n 1.1#E =rana producea deLa )-./// de auto5obile. Gn aceste sectoare industriale se realizau %i cele 5ai se5nificative concentr ri de capitalE care duc la apariia unor trusturi puterniceE 1ndeosebi 1n industria 5etalurgic din <asivul Central %i din ;orena francez . "ceast re5arcabil e>pansiune econo5ic per5itea o 5ai bun salarizare a 5uncitorilorE precu5 %i l rgirea ti5pului liber al acestoraE feno5ene care genereaz E la rHndul lorE 5ari consecine econo5ice %i sociale. +opulaia reu%e%te s econo5iseasc acu5 o parte a veniturilor saleE investindu-le 1n 15bun t irea nivelului s u de traiE 1n consu5 %i 1n petrecerea 5ai variat a surplusului de ti5p liber pe care 1l are la dispoziie. !oate acestea vor fi de natur s sti5uleze pe 5ai departe activitatea econo5ic %i s a5elioreze calitatea vieii. Gn planul vieii politiceE 1n ur5a regrup rii stHngii republicaneE ocazionat de afacerea $reJfusE radicalii preiau conducerea guvernuluiE 1n anul 1(... Gn acest guvern intra pentru pri5a dat %i un socialistE "le>andre <illerand. +entru sociali%tiE care 1%i propuneau ca obiectiv final desfiinarea societ ii burgheze %i 1nlocuirea ei cu o republic social E ideea colabor rii cu un guvern burghez ridica nu5eroase proble5e. <uli sociali%ti accept 1ns o ase5enea colaborareE 1n ideea c pe aceast cale pot fi obinute o serie de avantaLe concrete pentru 5uncitori. 0e
11.

1nfiineaz chiar un +artid Radical-0ocialistE care ilustreaz aceast politic de colaborare 1ntre sociali%tii refor5i%ti 5oderai %i republicanii cei 5ai radicali. Radicalii aflai la guvernare se aliaz E a%adarE cu radicalii-sociali%ti %i chiar cu sociali%tii refor5i%tiE potrivit for5ulei politice nici un du%5an la stHnga. Chiar %i fo%tii republicani 5oderai agreeaz acu5 aceast politic de stHngaE spriLinind guvern rile radicaleE 1ntr-un efort concertat de co5batere a dreptei naionaliste %i conservatoare. +rincipalul reprezentant al curentului politic radical a fost :eorges Cle5enceauE care s-a ilustrat prin politica sa energic E desf %urat 1n calitate de pri5-5inistru al cHtorva guverne din aceast perioad &1./'-1./.E 1.19-1.2/*. Consecvent tradiiilor sale ideologice iacobineE Flocul de 0tHnga aflat la guvernare atac din nou clericalis5ul %i ordinele religioaseE cu scopul de a lichida definitiv influena lor asupra 1nv 5Hntului particular. "ceast situaie duce la tensionarea relaiilor dintre =rana %i 3aticanE criz tran%at de radicali 1n anul 1./-E prin separarea Fisericii de 0tat %i prin denunarea Concordatului. >8 MiD,#r&# 7o,i#)i7 ' Di %r&#" # n#/ion#)i7 ' =rana cunoa%te 1n aceast perioad un puternic reviri5ent al 5i%c rii 5uncitore%ti %i al socialis5ului. Gnc din anul 1(9.E @ules :uesde 1nfiinase un partid 5uncitorescE de orientare 5ar>ist E revoluionar E care 1%i propunea f urirea unei societ i socialisteE 1n care proprietatea privat s fie 1nlocuit cu cea colectiv E iar puterea politic s fie e>ercitat de 5uncitori. 0ociali%tii guesdi%ti respingeau categoric orice colaborare cu partidele considerate burgheze. "lt ra5ur a socialis5ului francez era cea refor5ist E condus de @ean @aur\s. Oi @aur\s dorea schi5barea societ ii capitalisteE %i nu doar 15bun t irea eiE dar credea c 1n acest scop sociali%tii pot s colaboreze cu guvernele burghezeE folosind lupta parla5entar . Gn anul 1./1ns E cele dou orient ri &revoluionar %i refor5ist * fuzioneaz E for5Hndu-se un partid socialist unificatE care colabora cu 5i%carea internaional a partidelor socialisteE a%a nu5ita 4nternaional a 44-a. 0indicateleE la rHndul lorE se unific pe plan naionalE for5Hnd Confederaia :eneral a <uncii &C:!*. "ceast organizaieE care dorea %i ea 1nlocuirea societ ii burghezeE aciona 1ns separat de 5i%carea politic E parla5entar E a sociali%tilor. Ea preconiza distrugerea regi5ului social %i politic capitalist prin 5etoda grevei generaleE destinat s paralizeze co5plet econo5ia. <i%carea sindical E precu5 %i aciunea politic a partidelor socialiste au reu%it s obin o serie de succese pe plan socialE concretizate prin adoptarea unei legislaii 5uncitore%ti de c tre guvernele radicale. Gn anul 1.// se li5iteaz ziua de 5unc la 1/ ore pentru fe5ei %i copiiE 1n 1./' este legiferat repausul du5inicalE iar 1n 1.1/ se 1ncearc introducerea unui siste5 5odest de pensii de vHrst pentru 5uncitori. !otu%iE legislaia social a republicii radicale franceze r 5Hne 5ult 1n ur5a celei adoptate 1n "nglia de c tre conservatori sau 1n :er5ania de c tre Fis5arcK. =ractura e>istent 1ntre revendic rile 5uncitorilorE pe de o parteE %i spiritul individualistE antietatistE al claselor burghezeE pe de alt parteE r 5Hne o tr s tur specific societ ii francezeE care va favorizaE %i pe 5ai departeE e>istena unei puternice 5i%c ri politice de stHnga. "ceea%i divizare a societ ii %i opiniei publice franceze se 5enine %i 1n partea opus a spectrului politicE unde e>ist o influent 5i%care de dreaptaE co5pus din naionali%tiE conservatori %i catolici. Naionalis5ul francez nu se li5iteaz la revan%is5ul antiger5anE ci a5biioneaz s construiasc o nou =ran E con%tient de fora %i 5isiunea sa. Gntr-o pri5 faz E se 5anifest doctrina naionalis5ului integralE ilustrat de lorenul <aurice Farr\s. "cesta glorific tradiiile ancestrale ale NaiuniiE opunHndu-le crezului raionalist-u5anitar %i universalist al Republicii. +e lHng apelul la gloria trecutuluiE Farr\s 1ncearc s de5onstreze superioritatea francezilor cu aLutorul teoriilor rasisteE prezentate 1ntr-o for5 %tiinific . 4deile lui Farr\s sunt duse 5ai departe de Charles <aurrasE care 1nfiineaz 5i%carea politic de dreapta "ction franMaise. Naionalis5ul lui <aurras continu tradiiile =ranei regalisteE este profund catolic %i clerical. $octrina naionalist se 15plete%te cu o critic a societ ii 5oderneE v zut ca o lu5e care distruge ierarhiile tradiionaleE este individualist %i 5aterialist . "ceast 5odernizare nefast E crede <aurrasE e>plic sl biciunea %i decadena =raneiE 1nfrHngerea ei de c tre ger5ani.
12/

0pecific naionalis5ului francez este %i faptul c E spre deosebire de i5perialis5ul ger5an sau britanicE acesta se ar ta dezinteresat de e>pansiunea colonial E fiind 5ai 5ult retoric %i de5agogicE decHt prag5atic. Gn ti5p ce dreapta naionalist se concentra asupra prosl virii tradiiilor franceze %i a denigr rii :er5anieiE guvernele republicaneE liberaleE erau cele care conduceau politica de f urire a 45periului de peste 5 riE un i5periu care cuprindeaE 1n principalE "frica de Nord-3est %i 4ndochina. $arE pe 5 sur ce anul 1.1) se apropiaE opinia public francez se ar ta tot 5ai favorabil fa de ideea r zboiului cu :er5aniaE 1n vederea redobHndirii provinciilor pierdute. Gn anul 1.1# era ales pre%edinte RaJ5ond +oincarIE un republican 5oderatE naionalist %i conservator. Chiar %i radicalii condu%i de Cle5enceau se 1ndreptauE treptatE spre o ase5enea atitudine r zboinic . 0ingurii care r 5Hneau pacifi%ti erau sociali%tiiE care 5ilitau pentru 1nfr irea 5uncitorilor de pretutindeni %i considerau c naionalis5ul nu reprezint decHt o diversiune burghez E 5enit s abat atenia popoarelor din direcia luptelor sociale anticapitaliste. Gn iulie 1.1) 1ns E 1n 5o5entul declan% rii r zboiuluiE @aur\s era asasinatE un eveni5ent ce si5boliza perfect angaLarea unani5 a =ranei 1n dra5a sHngeroas care se prefigura.

121

L&,/i# nr8 45 area 2ritanie n perioada %-+--%.%)


$e%i refor5a electoral din 1('9 a fost 1nf ptuit de c tre conservatoriE e>tinderea drepturilor electorale 1i va aduce la putereE 1ncepHnd cu anul 1('(E pe liberali. 0iste5ul alternanei la guvernare a celor dou 5ari partide britanice continu %i 1n aceast perioad . +Hn 1n 1.1-E liberalii vor for5a %apte cabineteE guvernHnd apro>i5ativ 2) de aniE iar conservatorii cinci cabineteE e>tinse tot pe o perioad de circa 2) de ani. 98 Li+&r#)i7$!) )!i Li))i#$ 2)#%7 on& (9B>B-9BG<0 +atru guverne liberale au fost conduse de ,illia5 :ladstoneE cel 5ai i5portant o5 de stat al liberalis5ului englez. =or5aia saE des vHr%it la 7>fordE 15bina principiile cre%tinis5uluiE clasicis5ului %i u5anis5ului liberal. Convingerile sale politice 1l vor 15pinge s ia ap rarea cauzei libert ii pretutindeni 1n lu5eE a%a cu5 o va face 1n cazul drepturilor religioase din <area FritanieE 1n cazul italienilorE al irlandezilor %i chiar al preteniei statelor a5ericane sudiste de a-%i ap ra drepturile 1n faa guvernului federal. 4niialE :ladstone a fost un torF refor5istE r 5HnHnd 5ereu un adept entuziast %i 1n acela%i ti5p tenace al refor5elor 5odernizatoare. :ladstone a creatE de faptE un nou +artid ;iberalE sintetizHnd o nou for5aiuneE din vechile curente ale aristocraiei Ghi.E ale burgheziei industriale liber-schi5biste &5anchesteriene* %i ale radicalilor 5ic-burghezi. "cest partid era 5ult 5ai bine adaptat 1n faa cerinelor unei societ i 5oderneE pe cale de o5ogenizare. $in punct de vedere ideologicE liberalis5ul englez s-a spriLinit pe doctrina filosofului @ohn 0tuart <illE care a 5odernizat utilitaris5ul lui Fentha5 %i a abandonat concepia rigid a laisse+4faire-ului. 0tuart <illE un apologet al ideii de libertateE dorea o de5ocraie total E bazat pe participarea con%tient a cet enilor la conducerea treburilor publiceE darE 1n acela%i ti5pE se5nala pericolele tiraniei 5aLorit iiE ale tendinelor unifor5izante pe care le genereaz egalitaris5ul. +ri5a guvernare :ladstoneE dintre anii 1('(-1(9)E a fost cea 5ai rodnic 1n refor5e 1ndr znee %i profunde. ;egea EducaieiE din anul 1(9/E oferea subvenii de stat %i %colilor co5unale de alt confesiune decHt cea anglican E 1nl turHnd astfel o discri5inare i5portant . AlteriorE din anul 1(92E se asigura %i accesul egal 1n universit iE f r deosebire de confesiuneE %tergHndu-se caracterul e>clusiv anglicanE de pHn atunciE al 1nv 5Hntului superior englez. <onopolul spiritual anglican era abolitE 1n nu5ele toleranei religioase pro5ovate de liberali. Gn plan politicE i5portant este legea care introducea votul secretE 1n anul 1(92E dar 5ai ales regle5entarea accesului la funcii 1n ad5inistraia public pe baz de e>a5en oficialE %i nu prin nu5ireE cu5 fusese cazul pHn la acea dat &1(9/*. Gn ur5a acestei refor5e se va 15bun t i radical atHt calitatea cHt %i independena corpului funcionarilor publici. Refor5a din do5eniul 5ilitar avea ca scop 1nlocuirea ar5atei de 5ercenariE angaLat pe via E e>istent 1n "nglia pHn atunci. 0e abole%te siste5ul de cu5p rare a gradelor de ofierE se instituie un serviciu de recrutare 1n ar5at pe ter5en scurt &care va crea trupe de rezerv *E se instituie garnizoane per5anente pe teritoriul britanicE iar 1ntreaga ar5at este subordonat <inisterului de R zboi. :uvernarea liberal face %i pri5ii pa%i 1n direcia 15p c rii cu 4rlandaE un obiectiv pe care :ladstone 1l va ur5 ri 1ntreaga via . Criza irlandez se acutizase dup R zboiul a5erican de 0ecesiuneE datorit faptului c 5i%carea separatist =enian &1nfiinat 1n 1(-(*E care utiliza 5etode teroriste de aciuneE era puternic spriLinit acu5 de e5igraia irlandez de peste 7cean. +entru a atenua tensiunile socialeE liberalii introduc 1n anul 1(9/ o ;ege "grar pentru 4rlanda. "ceasta intervenea 1n raporturile dintre 5o%ieri &preponderent englezi protestani* %i 5icii arenda%i &care erau irlandezi catolici*E proteLHndu-i pe arenda%iE prin fi>area unor niveluri 5ai echitabile ale arenzilor %i prin interzicerea e>pulz rii arenda%ului 1n absena unor desp gubiri pentru 5unca depus . < sura reprezenta o adev rat revoluie pentru gHndirea liberal E deoarece ea consacra intervenia statuluiE din raiuni socialeE 1n sfera unor contracte libereE 1ncheiate 1ntre particulari. Gn acela%i ti5pE refor5ele care asigurau egalitatea religioas au contribuit %i ele la
122

e5anciparea irlandezilor. Gn anul 1('(E Fiserica anglican din 4rlanda se desparte de 0tatE ceea ce eli5ina o serie de discri5in ri suferite de c tre irlandezii catolici. Gn plan politicE refor5a electoral din 1('9E precu5 %i introducerea votului secretE 1n 1(92E au dat irlandezilor posibilitatea de a intra 5asiv 1n +arla5entul de la ;ondra. Gn anul 1(9)E liderul irlandez Charles +arnell fondeaz +artidul Naional 4rlandezE o for5aiune care 5ilita pentru autono5ieE utilizHnd ca 5etod de aciune lupta politic parla5entar . 48 R&-or$& ,on7&rC# o#r& Di )i+&r#)& (9BG<-9BB=0 Gn anul 1(9)E sub conducerea pre5ierului FenLa5in $israeliE 1ncepea o guvernare conservatoare care va dura pHn 1n 1((/. $israeli continu linia politic 5odern E a unei de5ocraii torJE pe care o i5pri5ase deLa partidului s u. El leag noul conservatoris5 de realizarea unor refor5e socialeE avHnd ca scop concilierea claselor 5uncitoareE integrarea lor deplin 1n societatea britanic . Gn anul 1(9-E conservatorii adopt "ctul asupra 0 n t ii +ublice &Eublic Health -ct*E o refor5 funda5ental E prin care se crea o reea de instituii sanitareE finanate din fondurile publice. 7 alt 5 sur de aceea%i natur a fost ;egea cu privire la locuinele 5e%te%ugarilorE 5enit s di5inueze 5izeria din cartierele 5arilor ora%e &efect al revoluiei industriale*E introducHndE pentru pri5a oar E o planificare urban E coordonat %i subvenionat de autorit ile locale. +rin ase5enea refor5e socialeE introduse 1n folosul categoriilor largiE defavorizateE conservatorii puneau cap t politicii liberalis5ului clasicE 5anchesterianE pentru care statul nu era decHt un paznic de noapteE care nu trebuia s intervin 1n viaa social . Conservatorii pro5oveaz acu5 ideea unui stat care s se i5plice activ 1n spriLinul cet enilor. +olitica lui $israeli a dat +artidului Conservator o nou orientareE adecvat lu5ii de5ocratice care se prefiguraE conservatorii avHnd 1nelepciunea de a se adaptaE uneori chiar 5ai rapid decHt liberaliiE 1n faa transfor5 rilor din societatea britanic . $israeli a 1nv at 1nalta societate s nu se retrag din viaa politic %i s nu se 1nchid 1ntr-o frustrare generat de pierderea privilegiilor saleE ci s coboare 1n strad E s fac apel la 5ase %i s le solicite 1ncredereaE 1n te5eiul noilor reguli politice %i 1n a5biana 5entalit ilor de5ocratice. +opularitatea conservatorilor nu s-a datorat nu5ai politicii lor sociale. Ei au reu%it s co5unice cu noua societate britanic de5ocratizat %i folosind li5baLul 1neles de toi al naionalis5uluiE agitHnd 5ereu te5a ap r rii intereselor 45periului Fritanic. <oderaia lui :ladstone 1n proble5ele coloniale %i 5ai ales propunerile sale cu privire la autono5ia 4rlandei au oferit conservatorilorE de acu5 1nainteE un subiect e>tre5 de eficace 1n propaganda lor antiliberal . Gntre anii 1((/-1((- :ladstone revine la guvernareE printr-o ca5panie electoral 1n care liberalii au co5b tut ceea ce ei calificau drept %ovinis5ul cabinetului $israeli. Gn 1((1E guvernul :ladstone adopt o nou ;ege "grar 1n favoarea cultivatorilor irlandezi. Cu toate acesteaE liberalii nu vor reu%i s rezolve chestiunea irlandez . "ceasta era 1ntreinut de cone>iunea strHns e>istent 1ntre proble5ele cu caracter social ale cultivatorilor irlandeziE pe de o parteE %i cererile politice de acordare a autono5ieiE for5ulate de c tre lideriE pe de alt parte. +artidul lui +arnell utilizeaz 1n ace%ti aniE 1n Ca5er E tactica obstruciei parla5entareE care consta 1n blocarea lucr rilor legislative prin rostirea unor discursuri inter5inabileE 1n condiiile 1n careE potrivit teoriei clasice a liberalis5uluiE dreptul unui deputat de a-%i susine p rerile nu putea fi li5itat 1n nici un fel. Gn acela%i ti5pE 1n 4rlanda continua s se 5anifeste teroris5ul agrarE 1ndreptat 15potriva proprietarilor de p 5Hnt protestani. Cea 5ai i5portant realizare a celei de-a doua guvern ri :ladstone a fost adoptarea unei noi refor5e electoraleE 1n anul 1(()E a treia de acest genE dup cele din 1(#2 %i 1('9. +otrivit refor5ei respectiveE pri5eau drept de vot %i proprietarii sau chiria%ii cei 5ai 5ode%tiE din 5ediul urban %i ruralE ceea ce 1nse5naE practicE c sufragiul se e>tindea %i asupra 5uncitorilor agricoli sau a 5inerilorE categorii 5ai s raceE e>cluse de censul 1n vigoare pHn atunci. =rontierele de5ocraiei politice se l rgeau astfel la 5a>i5u5 1n rHndurile populaiei 5asculineE aLungHndu-se aproape la votul universal. R 5 seser pe dinafar doar cet enii cei 5ai s raciE f r venituriE cu5 erau servitorii ori cei care nu deineau nici 5 car o locuin cu chirie sau nici o suprafa de p 5Hnt arendat . Gn acela%i ti5pE 5i%carea politic a sufragetelor 1ntreinea o puternic agitaie 1n
12#

favoarea e>tinderii drepturilor politice %i asupra populaiei fe5inineE idee care va dobHndi tot 5ai 5uli adepi pHn 1n anii +ri5ului R zboi <ondial. "nglia efectueaz 1n ace%ti ani o refor5 e>tre5 de i5portant %i la nivelul ad5inistraiei locale. +rintr-o serie de legi adoptate 1ntre anii 1((( %i 1(.)E atHt de c tre guvernele liberaleE cHt %i de cele conservatoareE ad5inistraia britanic se descentralizaE 1nfiinHndu-se consilii locale alese de cet eniE la nivel de co5itateE de ora%e %i de co5une. Rezolvarea proble5elor locale ie%ea astfel de sub co5petena ad5inistraiei centraleE decizia fiind transferat la nivel localE ceea ce a deter5inat o 5ai puternic i5plicare a cet enilor 1n viaa public . ;8 Con7&rC# ori7$!) #ni)or 9BB>-965=: i$"&ri#)i7$ Di "o)i i,i 7o,i#)& $in anul 1((' 1ncepea o lung perioad de guvernare conservatoareE care dureaz pHn 1n 1./-E 1ntrerupt doar 1ntre anii 1(.2-1(.-. Cel 5ai cunoscut pre5ier conservator din aceast perioad a fost lordul 0alisburJE succedatE 1ntre anii 1./2-1./-E de "rthur Falfour. Gndep rtarea liberalilor de la putere se datora 1ndeosebi politicii lor 5oderate 1n proble5a e>pansiunii coloniale %i 1n cea irlandez E 5oderaie puin agreat de c tre publicul englez din aceast perioad . 45periul Fritanic aLunge 1n acest ti5p la 5a>i5a sa 1nflorireE spre 5Hndria cet enilor din 5etropol . Cu toate c "nglia a r 5asE 1n general vorbindE una dintre rile cele 5ai refractare la ideologia %i sensibilitatea naionalist E totu%i ea cunoa%te acu5 o epoc de 1nflorire a unui naionalis5 i5perialistE centrat pe ideea e>pansiunii colonialeE a rolului civilizator al <arii Fritanii 1n lu5e. 4deologia i5perialis5ului britanic nu era lipsit de accente %ovineE ilustrate de curentul Lingois5uluiE %i va fi profesat de oa5eni politici cu5 erau Cecil Rhodes sau @oseph Cha5berlainE ori de scriitori precu5 RudJard Pipling. Gn anul 1(('E 1n condiiile 1n careE dup refor5a electoral din 1(()E irlandezii lui +arnell reprezentau o for 1n +arla5entE :ladstone propune o lege 5enit s acorde 4rlandei dreptul la autoguvernare &Home 'ule*. EvidentE liderul liberal a pri5it spriLinul parla5entar al deputailor irlandeziE dar a provocatE 1n schi5b o sciziune 1n propriul partid. "%a-nu5iii liberali unioni%ti &adic adepi ai 5eninerii uniunii dintre 4rlanda %i <area Fritanie* p r sesc +artidul ;iberal %i trec la conservatoriE asigurHndu-i astfel lui 0alisburJ o solid 5aLoritate parla5entar . ;iberalii lui :ladstoneE aliai cu irlandeziiE 5ai 1ncearc 1nc o dat E 1n ti5pul guvern rii lor din anii 1(.2-1(.-E s foreze votarea legii privind autono5ia 4rlandeiE dar aceasta va fi respins de Ca5era ;orzilor. Gn anul 1(.-E conservatorii %i unioni%tiiE bazHndu-se pe electoratul naionalistE redobHndesc 5aLoritatea 1n Ca5era Co5unelorE pecetluind 1nc o dat 15pingerea liberalilor 1ntr-o opoziie f r ie%ire. :uvern rile conservatoare din perioada 1(('-1./- continu linia de5ocratic %i social i5pri5at iniial de $israeli. An o5 politic reprezentativ 1n acest sens a fost @oseph Cha5berlain. 4niialE acesta f cuse parte din +artidul ;iberalE dar 1n 1((' ia conducerea liberalilor unioni%tiE ostili autono5iei 4rlandeiE %i se al tur conservatorilorE devenind un ca5pion al i5perialis5ului britanic. El este un politician de tip nouE adaptat practicilor de5ocraticeE care folose%te de5agogia politic adresat 5aselor %i 1nelege c E dup 1(()E partidele nu 5ai pot r 5Hne si5ple cluburi ale unei elite. +artidele trebuie s 1%i creeze organizaii centrale %i locale per5anenteE co5itete de spriLinE trebuie s strHng fonduri i5portante 1n vederea susinerii unor ca5panii electorale conving toareE care s seduc 5asele %i s le cH%tige 1ncrederea. !otodat E Cha5berlain s-a distins ca un pro5otor al 15bun t irii condiiilor de via 1n 5arile ora%e %i ca un susin tor al e>tinderii drepturilor electoraleE 1n 1(()E astfel c E dup 1(('E el va aduce un suflu 1nnoitor %i 1n +artidul Conservator. Gn proble5a irlandez E de%i resping proiectele de autono5ie politic E conservatorii duc o politic abil E se5nificativ pentru refor5is5ul %i 5oderaia care le caracterizeaz doctrina. "ciunea lorE de ucidere a autono5iei prin a5abilitate &cu5 a fost nu5it 1n epoc *E prevedea l rgirea autoguvern rii locale %i 5ai ales r scu5p rarea p 5Hnturilor deinute de 5arii proprietari englezi. 7 nou ;ege "grar pentru 4rlandaE din anul 1./#E acorda ranilor irlandezi credite cu dobHnzi sc zuteE subvenionate de statE prin inter5ediul c rora ace%tia vor reu%i s cu5pere p 5Hnturile pe care le lucrau. Gn acest felE proble5a agrar era 1n sfHr%it rezolvat E printr-o legislaie conservatoare.
12)

Cu toate acesteaE 5i%carea politic irlandez E care solicita autono5iaE nu 1%i va pierde spriLinul nici 1n condiiile soluion rii crizei sociale care 1i asigurase succesul iniial. 4deologia naionalist %i senti5entele populare ale irlandezilorE precu5 %i tradiia istoric a confrunt rii lor cu englezii vor furniza de acu5 1nainte 5otivaii suficiente 1n vederea susinerii aciunii lor politice separatiste. Gn planul politicii econo5iceE la 1nceputul secolului al 22-lea se afir5 doctrina protecionist E susinut de 5inistrul ColoniilorE @oseph Cha5berlain. "cesta dorea s lege 1ntr-un 5od 5ai strHns "nglia de 45periul s u colonialE 1ndeosebi de do5inioanele care aveau un statut de autoguvernare. 0e inteniona ca 1n relaiile co5erciale dintre 5etropol %i do5inioane &CanadaE "ustraliaE Noua-Yeeland E Aniunea 0ud-"frican * s funcioneze tarife va5ale preferenialeE 5ai sc zute 1n raport cu cele practicate fa de alte state. $intr-un alt punct de vedereE protecionis5ul din aceast perioad se Lustifica prin faptul c progresul industrial al :er5aniei %i al 0tatelor Anite f cea acu5 o concuren puternic produselor industriale engleze. Gn pri5a Lu5 tate a secolului al 242-leaE industria englez nu avea rivaliE a%a c liber-schi5bis5ul avantaLa <area Fritanie. "cu5 1ns e>ista o co5petiie 5ult 5ai dur . !otu%iE protecionis5ul se lovea de vechea tradiie englez a liberului-schi5bE lucru care va provoca 5ari dispute politice. Anii industria%i erau 1ncHntai de faptul c produsele engleze erau proteLate 1n faa concureneiE dar 5asa consu5atorilor era ostil scu5pirilor pe care le putea provoca o cre%tere a ta>elor va5ale. Cele dou decenii de guvernare conservatoare au coincis %i cu o perioad de prosperitate econo5ic E adus de dezvoltarea industrial %i de e>pansiunea colonial . "ceast conLunctur a putut fi folosit pentru 15bun t irea condiiilor de via ale 5asei populaiei urbane. Conservatorii au pro5ovat a%a-nu5itul socialis5 5unicipalE o politic prin care ta>ele 5unicipale 1ncasate de la contribuabili erau folosite 1n scopul construirii de locuineE b i publiceE dot ri de agre5entE 1n folosul claselor 5uncitoare. 0erviciile publiceE cu5 era de pild transportul urbanE erau ad5inistrateE de ase5eneaE de c tre consiliile locale ale 5unicipiilorE organis5e alese de c tre populaie. $atorit refor5ei electorale %i a autoguvern rii localeE 5uncitorii se v d 5ai bine reprezentaiE atHt 1n +arla5ent cHt %i 1n consiliile 5unicipaleE ceea ce 1i deter5in s nu conteste un siste5 politic 1n cadrul c ruia 1%i g seau %i ei locul. <8 MiD,#r&# $!n,i or&#7,' Di P#r i%!) L#+!ri7 "ceast politic social a f cut ca 1n "nglia s nu se dezvolte o ostilitate a p turilor 5uncitoare fa de clasele avuteE a%a cu5 a fost cazul 1n =rana. 7rganizaiile 5uncitorilor nu erau seduse de obiectivul abstract al construirii societ ii socialisteE iar 5ar>is5ul era puin influent 1n <area FritanieE deoarece 5uncitorii constatau c %i 1n condiiile societ ii capitaliste %i ale regi5ului politic e>istent revendic rile lor sociale puteau fi soluionate. Gn aceast situaieE 5uncitorii englezi 1%i vor concentra eforturile 1n direcia obinerii unor avantaLe concreteE de natur practic E 1n cadrul siste5uluiE fiind prea puin interesai de teoriile anticapitaliste ale luptei de clas . Revendic rile lor au g sit un ecou puternic la nivelul 1ntregii societ i britaniceE inclusiv 1n rHndul claselor bogateE deoarece 1n "nglia e>ista o veche tradiie a aciunilor filantropiceE a spriLinirii de c tre co5unitate a celor dezavantaLai. Gn acest sensE se dezvolt o puternic reea de societ i %i ligi filantropiceE reunite 1n <i%carea =abian . "ceasta era o 5i%care cu caracter socialist %i u5anitarE care 1%i propunea s obin a5eliorarea condiiilor de via ale p turilor sociale defavorizate. !actica ei e>cludea contestarea politic violent E fabienii concentrHndu-se asupra aciunilor pa%niceE de educaie %i propagand E de cointeresare %i sensibilizare a elitelor %i a guvernului 1n raport cu proble5ele 5uncitorilor. <uncitorii englezi se vor organiza pornind de la asociaiile lor profesional-sindicaleE trade4 union-urileE care erau ocrotite de o legislaie avansat E deoarece atHt conservatoriiE cHt %i liberalii fuseser interesai s 1i cH%tige pe 5uncitori de partea lor. Gn anul 1(.# se constituie +artidul ;aburist 4ndependentE c ruia i se vor al tura ulterior alte dou organizaiiE =ederaia 0ocial$e5ocrat %i 0ocietatea =abian . Gn 1./'E e>ista deLa un puternic +artid ;aburistE care unificase diferitele organizaii ale 5uncitorilor %i care reprezenta o for activ 1n +arla5entE sub conducerea
12-

lui @a5es Ra5saJ <ac$onald. $up +ri5ul R zboi <ondialE acest partid va lua locul liberalilorE 1n cadrul siste5ului politic britanic bipartidist. =8 2!C&rn'ri)& )i+&r#)& %in "&rio#%# 965=-969> GncepHnd cu anul 1./-E lunga guvernare conservatoare este 1nlocuit de cabinete liberaleE care vor conduce "nglia pHn 1n ti5pul +ri5ului R zboi <ondialE avHndu-i ca pre5ieri pe Ca5pbell-Fanner5ann %i pe lordul "sTuith &1./(-1.1'*. Gn perioada 1n care se aflaser 1n opoziieE liberalii 1%i alc tuiser un progra5 5ai radicalE influenat de intelectualitatea refor5ist E care solicita 5 suri sociale 1n favoarea p turilor de Los. ;iberalii englezi renun acu5 total la doctrina laisse+4faireE punHnd accentul pe te5e cu5 ar fi con%tiina colectiv a societ iiE datoria de a lupta 15potriva inechit ilor sociale sau construirea unui siste5 educaional care s ofere tuturor copiilor %anse egaleE indiferent de proveniena lor social . +e plan politicE liberalii se aliaz acu5 cu laburi%tiiE angaLHndu-se s apere revendic rile sindicatelor. Gn alian cu laburi%tii %i irlandeziiE liberalii do5in copios Ca5era Co5unelorE 1n care conservatorii unioni%ti nu 5ai reprezint decHt o 5odest 5inoritate. 45perialis5ulE unionis5ul %i naionalis5ul conservatorilor dispar treptatE ca te5e de interesE din viaa politic britanic E deoarece noile generaii ale electoratului erau 5ult 5ai interesate de refor5ele sociale adoptate 1n ar E decHt de politica i5perialist din colonii. $up r zboiE pentru a supravieui politic 1n disputa cu laburi%tiiE conservatorii vor adopta %i ei vederi liberale 1n privina proble5elor coloniale %i vor pune accentul asupra chestiunilor sociale 1n politica intern . ;iberalii iniiaz E 1n pri5ul rHndE un 5are progra5 de refor5e socialeE introducHnd pensii de b trHneeE i5pozite sporite asupra veniturilor 5ariE legi pentru protecia 5uncitorilorE ziua de 5unc de opt ore pentru 5ineri. 0e construie%te astfel un siste5 de asisten public E acordat cet eanului de c tre autorit i. El se baza pe o redistribuire a veniturilor 1ncasate prin i5poziteE redistribuire 5enit s rezolve proble5ele celor defavorizai. "ceast politic nu era diriLat 1ns de la nivel centralE ciE continuHndu-se tradiia socialis5ului 5unicipalE era 1nf ptuit de consiliile locale alese de cet eniE care sunt 15puternicite 1n acest sens prin legi votate de +arla5ent %i care dispun de fondurile necesareE provenite din ta>ele locale. +olitica social adoptat reflecta faptul c liberalii se bazau acu5 1ndeosebi pe voturile clasei 5uncitoare. 0atisfacerea intereselor acestei categorii reprezenta acu5 cel 5ai puternic 5obil al vieii politiceE %i nu tradiiile apartenenei confesionaleE anglicane sau nonconfor5isteE care articulaser vre5e de peste dou secole configuraia celor dou tendine politice rivaleE Ghi. %i torF. 7 5are disput politic %i constituional se produce 1n anul 1./.E cHnd Ca5era ;orzilorE ne5ulu5it de a5ploarea refor5elor introduse de liberali %i dorind s foreze c derea acestora de la guvernareE refuz s voteze bugetulE adoptat iniial de Ca5era Co5unelor. !eoretic vorbindE lorzii erau 1ndrept ii s refuze votarea oric rei legiE darE 1n 5od practicE gestul lor reprezenta o 1nc lcare a tradiiei politice britaniceE potrivit c reia Ca5era ;orzilor nu putea deter5ina de5isia guvernului sau dizolvarea Ca5erei Co5unelor. Gn faa acestei situaii %i profitHnd de noua 5entalitate de5ocratic e>istent 1n ar E liberalii introduc un nou proiect de refor5 politic . +otrivit acestuiaE Ca5era ;orzilor nu putea s resping legile financiare adoptate de Ca5era Co5unelorE iar dreptul de )eto absolut al lorzilor se transfor5a 1ntr-unul suspensivE o lege ne5aiputHnd fi decHt a5Hnat E pentru 5a>i5u5 doi aniE de c tre Ca5era ;orzilor. +entru c lorzii se 15potriveau s voteze aceast legeE care le afecta prerogativeleE liberalii i-au solicitat regelui s intervin E la fel cu5 au f cut-o Ghi.ii 1n 1(#2. Regele :eorge al 3-lea a r spuns 1n 5od favorabil acestei cereri a liberalilorE a5eninHndu-i pe lorzi c E 1n cazul 1n care nu cedeaz E va 1nnobila o pro5oie 5asiv de peers liberali. Gn cele din ur5 E 1n anul 1.11E presiunea regelui a sfHr%it prin a deter5ina Ca5era ;orzilor s voteze %i aceast refor5 E care des vHr%ea de5ocratizarea regi5ului politic britanic. $in nouE intervenia decisiv a Coroanei a fost ele5entul care a per5is avansul de5ocraieiE situaie care a f cut ca 5onarhia s r 5Hn popular 1n "nglia %i s se adapteze perfect la e>igenele lu5ii 5oderne. $up 1.11E viaa politic englez a fost afectat 1nc o dat de proble5a irlandez . +artidul Naional 4rlandezE condus de @ohn Red5ondE solicit din nou autono5ia &Home 'ule*E ca pre al
12'

spriLinului parla5entar acordat guvernului liberal. Gn acela%i ti5pE se afir5au grup ri 5ult 5ai radicaleE cu5 era organizaia =inn *einE care cerea independena total a 4rlandei %i continua linia de aciune terorist . 4ntenia liberalilor de a acorda autono5ie 1ntregii 4rlandeE 1n anul 1.12E provoac reacia englezilor protestani din provincia Alster &1n Nord-Estul 4rlandei*. "ce%tia doresc s r 5Hn unii cu <area FritanieE fiind susinui puternicE 1n acest sensE de conservatori. ;oiali%tii probritanici protestaniE nu5ii %i orangi%tiE se 1nar5eaz E concurHnd cu e>tre5is5ul radicalilor irlandezi din =inn *ein. "tHt antagonis5ul istoric dintre co5unit ile catolic %i protestant din AlsterE cHt %i faptul c proble5a irlandez a fost folosit 5ereu 1n disputele politice dintre liberali %i conservatori au 15piedicat g sirea unei soluii satisf c toare 1n aceast chestiuneE pHn la izbucnirea +ri5ului R zboi <ondial. $up r zboiE 1ntregul siste5 politic britanic se va restructuraE prin dispariia +artidului ;iberal %i preluarea locului s u de c tre laburi%ti. =aptul se datora unor schi5b ri e>tre5 de profunde la nivelul societ ii britanice. 75ogenizarea %i de5ocratizarea acesteiaE inclusiv sub aspectul convingerilor %i al 5entalit ilor politiceE a f cut ca vechile dispute de natur confesional E care fuseser e>tre5 de i5portante 1n istoria <arii FritaniiE s dispar acu5E datorit laiciz rii societ iiE datorit indiferenei ei crescHnde fa de proble5ele religioase. Gn "ngliaE 1n 5od tradiionalE conservatorii fuseser legai de Fiserica anglican oficial E iar liberalii de dissentersE de nonconfor5i%ti. Gn condiiile 1n care aceste diferenieri din sHnul societ ii britanice se aplatizeaz %i nu 5ai au relevan 1n viaa public E nu 5ai 5otiveaz aciunea politic a cet enilorE +artidul ;iberal va dispareE iar +artidul Conservator va lua o nou 1nf i%are. $e acu5 1nainteE dup r zboiul 5ondialE politica britanic nu va 5ai fi influenat de prelungirea vechilor loialit i %i siste5e de apartenen ale societ ii tradiionaleE ci doar de proble5ele sociale %i industriale ale 5aselor de consu5atori din ora%eE b rbai %i fe5ei ai unei lu5i de5ocratice.

129

L&,/i# nr8 49 Imperiul 9erman 0%-,%-%.%)1


'eich-ul ger5anE procla5at 1n anul 1(91E la 3ersaillesE era un stat federativ %i o 5onarhie constituional . El era for5at din 2- de state co5ponente &22 de 5onarhii %i # ora%e libere*E care 1%i p strau o parte a suveranit ii lorE 1%i aveau propriile constituiiE guverneE parla5ente %i chiar proprii suverani. +rusia avea ponderea cea 5ai 5areE cuprinzHnd dou trei5i din teritoriu %i trei cinci5i din populaia de circa )/ de 5ilioane de locuitori a 45periului. 0tate 5ai 5ari erau FavariaE cu 5ilioane de locuitoriE 0a>oniaE ,Srte5berg %i Faden. "lsacia %i ;orena for5au singura provincie care depindea direct de autorit ile centrale i5periale. 98 R&.i$!) "o)i i,8 D&*Co) #r&# &,ono$i,' Di 7o,i#)' 4nstituiile politice ale 45periului :er5an 1ncercau s concilieze particularis5ul 5o%tenit istoric al statelor co5ponente cu necesitatea 5eninerii %i consolid rii unit ii acestuia. "rhitectul 1ntregului siste5 fusese cancelarul Fis5arcK. 0tatul federal avea ca atribuii politica e>tern E conducerea ar5atei %i a proble5elor econo5ice. Ca instituii centraleE 1n pri5ul rHndE 45periul 1l avea 1n fruntea sa pe 15p rat &Kaiser*E care era 1n acela%i ti5p %i rege al +rusiei. Constituia 45periului acorda puterea legislativ E la nivel federalE unui +arla5ent bica5eral. Ca5era 0uperioar E KundesratE era alc tuit din reprezentani ai fiec rui stat &1n total -(*E ale%i pe baza siste5elor electorale locale. " doua Ca5er E nu5it 'eichsta. &cu #.9 de 5e5bri* era aleas prin vot universalE la nivelul 1ntregului 45periu. Gn 5od absolut surprinz tor pentru concepiile sale conservatoare %i autoritareE Fis5arcK a introdus 1n :er5ania instituia votului universal &care nu e>ista nici 1n "ngliaN*E cu scopul de a face din 'eichsta. un corp 5anevrabilE opus eventualului particularis5 al statelor. +rin sufragiul universalE cancelarul nu dorea e>tinderea de5ocraieiE ci doar ci5entarea unit ii 45periului %i %tergerea particularis5elor locale D obiectivul s u principalE ur5 rit 1n 5od obsesiv. $e faptE caracterul de5ocratic al 'eichsta.-ului era contracarat de Kundesrat %i 5ai ales de faptul c e>ecutivul federal nu depindea de +arla5ent. G5p ratul era asistat 1n e>ercitarea puterii e>ecutive de c tre un cancelar al 45periuluiE care nu5eaE la rHndul s uE secretarii de statE titularii 5inisterelor. $e%i +arla5entul este cel care voteaz legileE cancelarul nu r spunde 1ns 1n faa legislativuluiE ci doar a 15p ratului. "%adarE el nu poate fi r sturnat prin votul deputailor. Gn acest felE regi5ul politic din :er5ania 1ntrunea caracteristicile unei 5onarhii constituionale &sau li5itate*E nefiind o 5onarhie parla5entar E a%a cu5 era cazul <arii Fritanii. Caracterul conservator al regi5ului era 1nt rit %i de faptul c 5aLoritatea +arla5entelor locale &Landta.e* ale statelor co5ponenteE care aveau co5petene i5portanteE sunt alese pe baz de vot cenzitarE aleg torii fiind 15p rii 1n 5ai 5ulte colegii. "%a eraE 1n pri5ul rHndE cazul +rusiei. $oar statele cu o tradiie 5ai liberal E cu5 erau FadenE Favaria sau ,Srte5bergE introduc votul universalE dup 1.//E %i pentru alegerile efectuate 1n +arla5entele lor locale. +Hn la +ri5ul R zboi <ondialE 45periul :er5an a cunoscut o dezvoltare social %i econo5ic re5arcabil E recuperHndE de e>e5pluE decalaLul care 1l desp rea de <area FritanieE pe baza unor rit5uri superioare ale cre%terii industriale. Gntre anii 1(91 %i 1.1) populaia 45periului :er5an cre%te de la )/ de 5ilioane de locuitoriE la aproape 9/ de 5ilioane de locuitoriE iar producia de c rbuni &un indicator esenial al puterii econo5ice*E de la #/ de 5ilioane de toneE la 2(/ de 5ilioane de tone. :er5ania devine a doua putere co5ercial %i industrial a lu5iiE deinHndE totodat E cea 5ai puternic ar5at . Ea a5enin inclusiv supre5aia naval a "nglieiE 1%i creeaz un i5periu colonialE 1%i e>tinde influena financiar E prin e>port de capitalE 1n FalcaniE 1n !urcia %i 1n 7rientul <iLlociu. $ac 1n pri5a Lu5 tate a secolului al 242-lea industria ger5an se dezvoltase 5ai ales 1n sectorul te>tilE ponderea este luat acu5 de industria e>tractiv carbonifer E de cea 5etalurgic E naval E constructoare de 5a%iniE de 5iLloace de transport %i ar5a5ent. <ai ales dup 1(./E o dat cu al doilea val al revoluiei industrialeE se dezvolt %i ra5urile avansate ale industriei chi5ice %i electrotehniceE susinute de nu5eroasele descoperiri %tiinifice %i tehnice din laboratoarele ger5ane.
12(

4ndustria ger5an era e>tre5 de concentrat E nefiind dep %it E 1n acest sensE decHt de 5onopolurile a5ericane. !rusturi uria%eE cu5 erau uzinele PruppE !hJssen sau 0ie5ensE controlau producia 1n ra5uri 1ntregi. 0e for5eaz o puternic oligarhie a industria%ilor %i bancherilorE grupai 1n uniuni capitaliste 5onopolisteE care e>ercit o 5are influen E inclusiv asupra vieii politice. 7rientarea :er5anieiE dup 1(./E spre o politic 5ondial E colonial %i 5ariti5 E se afl 1ntr-o strHns leg tur cu interesele econo5ice ale oligarhiei financiar-industriale. $ezvoltarea industrial a deter5inat %i 5odific ri sociale de anvergur . +Hn la +ri5ul R zboi <ondialE dou trei5i din populaia :er5aniei se grupeaz 1n 5ediul urbanE p r sind 1n 5as zonele rurale din Est. Gn 1.1) e>istau aproape 1/ 5ilioane de 5uncitoriE concentrai 1n aglo5er rile dense din zona FerlinuluiE din :er5ania Central sau din Fazinul Ruhr. 48 P#r i%&)& "o)i i,& Gn viaa politic ger5an E partidele Loac un rol 5ai puin i5portantE datorit faptului c guvernul nu este responsabil 1n faa +arla5entului. Gn generalE dorina de a 5enine unitatea 45periului a i5pri5at regi5ului politic ger5an un caracter 5ai autoritar. Cu toate acesteaE grup rile liberaleE radical-burgheze %i socialiste vor solicita 5ereu parla5entarizarea regi5uluiE adic e>ercitarea controlului politic al +arla5entului asupra activit ii e>ecutivuluiE la fel ca 1n "nglia sau 1n =rana. Gn 1(91E cu e>cepia partidului 5uncitoresc al social-de5ocrailorE nu e>istau for5aiuni politice e>tinse la scara 1ntregii :er5aniiE ci doar partide localeE 1n diferitele state co5ponente. 0iste5ul federal a 1ntHrziat unificarea deplin a partidelor %i organizarea lor coerent E datorit ponderii i5portante pe care o aveau alegerile %i reprezent rile locale. :er5ania cunoa%te 1n aceast perioad un siste5 cu 5ai 5ulte partide politice. 4niialE cel 5ai puternic era +artidul Naional-;iberalE care se va 5enine pHn la +ri5ul R zboi <ondial ca un ele5ent co5ponent al 5aLorit ilor guverna5entale. "cest partid practic 1ns un liberalis5 e>tre5 de 5oderatE fiind 5arcat de tradiia ger5an a unui stat puternicE autoritarE ceea ce contravenea principiilor veritabile ale liberalis5ului. +e 5 sura trecerii ti5puluiE partidul 1%i accentueaz caracterul de dreaptaE renunHnd la lupta pentru parla5entarizarea regi5uluiE adopt protecionis5ul %i spriLin politica i5perialist E se 15potrive%te refor5elor constituionale %i se aliaz strHns cu conservatoriiE 15potriva 5i%c rii 5uncitore%ti %i a tuturor tendinelor de stHnga. Gn 5od firescE el reprezint un ele5ent de baz al regi5uluiE ca partid al 5arii burghezii industriale %i financiare. $eza5 git de aceast politic E aripa stHng a liberalilor se desprinde de +artidul Naional;iberalE alc tuind gruparea liberalilor progresi%tiE care for5eaz +artidul +opular +rogresistE 1n anul 1.1/. "cest partid de centru-stHngaE 5ai apropiat de spiritul propriu-zis al liberalis5uluiE 5iliteaz pentru parla5entarizarea regi5ului %i refor5area lui constituional E este liber-schi5bist %i colaboreaz strHns cu social-de5ocraiiE fiind interesat de rezolvarea proble5elor 5uncitorilor. Conservatorii constituie un partid ata%at tradiiilor %i dinastiilor localeE puternic 1ndeosebi 1n +rusiaE unde se spriLin pe aristocraia %unkerilor %iE 1n generalE pe p turile ruraleE reacionare 1n politica intern E favorabile protecionis5ului %i unei cHt 5ai 5ari autorit i i5periale. Gn alian cu naional-liberalii de dreaptaE ei alc tuiesc baza politic favorit a 5aLorit ii cancelarilor. An al patrulea partidE specific vieii politice ger5aneE este +artidul Qentrum &de Centru*E care poate fi considerat unul dintre precursorii de5ocraiei-cre%tine de ast zi. 4niialE Qentrum era partidul catolic din +rusiaE puternic 1ndeosebi 1n regiunea renan . $up 1(91E el fuzioneaz cu alte grup ri catoliceE 1ndeosebi din Favaria %i din celelalte state aflate 1n 0udul :er5aniei. "vHnd la baz caracterul s u confesionalE 1n condiiile 1n care catolicii reprezentauE 1n :er5aniaE o 5inoritate de circa #-UE Qentrum va fi un partid deschis 1n direcia tuturor categoriilor sociale. $up 1(./E el devine un partid 5odernE de 5as E condus de burghezia 5iLlocieE care 1%i propune s realizeze o integrare deplin a clasei 5uncitoare 1n ansa5blul societ ii ger5aneE din punct de vedere al raporturilor socialeE al nivelului cultural %i al particip rii politice. +artidul Qentrum nu dorea 1ns ca aceast integrare s fie realizat de sociali%ti sau de 0tatE ci de c tre Fiserica Ro5ano-Catolic . Qentrum punea la contribuie vocaia filantropic tradiional a FisericiiE de aLutorare a celor s raciE de cultivare organizat a spiritului caritabil al credincio%ilorE 1n serviciul unei politici sociale eficienteE adaptat nevoilor e>istente 1ntr-o societate 5odern E industrializat .
12.

Gn fineE un al cincilea partid i5portant era cel 0ocial-$e5ocrat. Gn condiiile dezvolt rii industriale a :er5anieiE grup rile socialiste aveau o 1ndelungat tradiie 1n patria lui <ar> %i EngelsE ele unificHndu-seE 1n anul 1(9-E 1ntr-un partid unicE de orientare 5ar>ist . +Hn 1n anul 1(./E acest partid a fost co5b tut 1n 5od siste5atic de c tre autorit i. $up aceast dat E sub influena teoriilor lui Eduard FernsteinE social-de5ocraii ger5ani adopt o linie refor5ist . Ei abandoneaz linia revoluionar E 5ar>ist E a luptei duse pentru instaurarea societ ii socialisteE %i se concentreaz asupra dobHndirii unor avantaLe 5aterialeE de natur concret E pentru 5uncitori. !otodat E social-de5ocraii solicit %i ei refor5area politic a regi5uluiE 1n sens de5ocratic %i liberal. "ceast linie 5oderat E prag5atic E va cunoa%te un 5are succesE social-de5ocraii devenindE dup 1.1/E cel 5ai puternic partid din 'eichsta.E unde dein aproape o trei5e din nu5 rul 5andatelor. +e lHng aceste cinci 5ari partide e>istau %i alte for5aiuniE cu5 era +artidul 'eich-uluiE de orientare conservatoareE +artidul 0ocial-Cre%tin &o replic luteran a +artidului Qentrum*E +artidul "grarianE +artidul "ntise5it sau partidele 5inorit ilor etniceE alsacian E danez %i polonez . 0e poate reineE ca o concluzieE faptul c 1n :er5ania liberalis5ul clasic a r 5as o tendin 5inoritar E aproape negliLabil E strH5torat cu5 era 1ntre e>igenele unui stat puternic %i ale ideologiei naionalisteE 1ntre interesele industria%ilorE agrarienilorE 5uncitorilor %i ale catolicis5ului politic. 0l biciunea tradiional a liberalis5ului ger5an va avea consecine grave asupra dezvolt rii de5ocratice a :er5anieiE 5ai ales dup +ri5ul R zboi <ondial. ;8 2!C&rn#r&# )!i Bi7$#r,Q ?n r& #nii 9BG9-9BG>8 @ulturAamp4 Gn anul 1(91E 15p ratul ,ilhel5 4 &care va do5ni pHn 1n 1(((* 1i 1ncredina funcia de cancelar al 'eich-ului lui 7tto von Fis5arcKE cel care o va e>ercita pHn 1n 1(./E conducHnd cu o 5Hn forte politica intern %i e>tern a :er5aniei %i dHnd tonul 1n afacerile internaionale ale 1ntregii Europe. $up realizarea unific rii :er5anieiE obiectivul principal al cancelarului este consolidarea acestei unific riE 5otiv pentru care duceE pe plan e>ternE o politic de 5eninere a p cii %i a stabilit iiE iar pe plan intern una de contracarare a oric ror fore centrifugeE periculoase pentru stat. Fis5arcK vedea peste tot du%5ani ai 45periuluiE identificHndu-i 1ndeosebi 1n acele tendine %i grup ri care nu aveau ca reper e>clusiv al loialit ii lor statul %i naiunea ger5an E ci erau 5otivate %i de alte si5patii sau for5e de afiliere. Gn condiiile 1n care liberalii ger5aniE obsedai de idealul unific riiE 5anifest un puternic ata%a5ent fa de stat %i sunt 5ai 5ult ger5ani %i naionaliE decHt liberali %i burgheziE Fis5arcK colaboreaz cu eiE nev zHnd nici un pericol din aceast direcie. Gn schi5bE el va purta un r zboi 1nver%unat 15potriva 5inorit ilor alsacian %i polonez E 15potriva catolicilor %i 15potriva sociali%tilorE considerHnd c aceste orient ri reprezentau pericole grave la adresa unit ii ger5ane. Gntr-o pri5 etap a guvern rii saleE 1ntre anii 1(91-1(9'E Fis5arcK se spriLin E din punct de vedere politicE 5ai ales pe naional-liberali. FazHndu-se pe aceast colaborareE el declan%eaz acu5 o aciune de 5are a5ploare 15potriva catolicis5ului %i a e5anaiei sale politiceE +artidul QentrumE care se opuneau centraliz rii %i autoritaris5ului prusian. "ciunea saE nu5it Kulturkampf &lupta pentru cultur *E era prezentat ca o lupt a progresuluiE a culturii laice %i a raiuniiE 1ndreptat 15potriva obscurantis5ului religios pro5ovat de Fiserica Ro5ano-Catolic . Eforturile 1ndreptate 1n direcia laiciz rii statului %i a scoaterii societ ii de sub influena ideologic a Fisericii reprezentau o constant a liberalis5ului europeanE putHnd fi reg site 1n politica %colar a lui @ules =errJ 1n =rana sau 1n pro5ovarea de c tre :ladstone a egalit ii religioase 1n "nglia. Fis5arcK va folosi 1ns aceast idee general a liberalis5ului doar pentru a co5bate un ele5ent de particularis5 al societ iiE pe care 1l considera periculos pentru interesele statului. El 1i e>pulzeaz pe iezuiiE 1nchide o serie de 5 n stiriE scoate 1nv 5Hntul de sub tutela FisericiiE introduce obligativitatea c s toriei civileE cere tuturor clericilor s se supun controlului e>ercitat de c tre stat. Gn anul 1(9'E ca rezultat al acestor 5 suri draconiceE toi episcopii catolici din +rusiaE care refuzaser s se supun E erau arestai sau e>pulzaiE iar un sfert din nu5 rul parohiilor erau vacante.
1#/

Cu toate acesteaE Kulturkampf a repezentat un e%ec pentru Fis5arcK. Catolicii s-au opus persecuiilor cu vigoareE iar +artidul Qentrum a devenit tot 5ai popularE fiind considerat un si5bol al rezistenei. Chiar %i luteranii 5aLoritari aLung s protesteze 15potriva 5 surilor anticlericaleE resi5ite ca un atentat la adresa religieiE 1n general. Gn cele din ur5 E 1n anii Z(/E raporturile dintre 0tat %i Fiseric Ro5ano-Catolic vor fi reluate. <8 Po)i i,# 7o,i#)' # )!i Bi7$#r,Q (9BGB-9B650 Gntre anii 1(9(-1(./E Fis5arcK 1%i va concentra eforturile 15potriva unui alt adversarE considerat %i 5ai periculos6 socialis5ul. Fis5arcK 1i repro%a acestuia caracterul s u internaionalistE ca %i faptul c era preocupat de proble5ele unei singure categorii socialeE 5uncitori5eaE 1n loc de a fi preocupat de naiuneE 1n ansa5blul ei. !e5erea sa era aceea c socialis5ul ar putea deturna loialitatea 5uncitorilor din direcia statuluiE 1ndreptHnd-o asupra cauzei lor particulare. Gn anul 1(9(E Fis5arcK introduce o ;ege e>cepional 15potriva sociali%tilorE prin care toate organizaiileE 1ntrunirile %i propaganda lor erau interzise. Cu toate acesteaE sociali%tii continu s tri5it deputai 1n 'eichsta.E 1n nu5 r din ce 1n ce 5ai 5areE candidHnd ca independeni. Fis5arcK va utiliza 1ns 15potriva sociali%tilor dou ar5e diferite. +ri5a era represiuneaE dar cealalt E 5ult 5ai eficient E era refor5a social %i acordarea de avantaLe. $in 1((1E Fis5arcK pro5oveaz a%a-nu5itul socialis5 de statE o politic de refor5e 1n favoarea 5uncitorilorE 5enit s 1i scoat pe ace%tia de sub influena social-de5ocrailor. "5biia lui Fis5arcK era aceea ca statul s 1nf ptuiasc el 1nsu%i progra5ul socialist de a5eliorare a condiiilor de via ale proletariatuluiE pentru a cH%tiga fidelitatea 5uncitorilor fa de acest stat binef c tor %i pentru a-%i 5enineE astfelE controlul e>ercitat asupra respectivei categorii sociale. Fis5arcK dorea ca a%a dup cu5 burghezia se 1ndep rta de liberalis5E 5uncitori5ea s se 1ndep rteze de socialis5E 1n folosul unit ii statului %i a naiunii ger5ane. Gntre anii 1((#-1((.E devansHnd din acest punct de vedere toate statele europeneE cancelarul introduce un siste5 co5plet de pensii %i asigur ri pentru 5uncitoriE siste5 care cuprindea asigur ri de boal E de accidente %i de b trHnee. +atronii %i 5uncitorii erau obligai prin lege s contribuie la ali5entarea acestor fonduri de pensiiE care sunt susinuteE de ase5eneaE de c tre stat. Ca pensionari ai statuluiE 5uncitorii vor fi interesai de 5eninerea ordinii sociale %i a stabilit ii statului. <uncitorul ger5anE chiar dac nu era atHt de bine pl tit ca %i colegul s u englez sau francezE eraE 1n schi5bE 5ult 5ai sigur din punctul de vedere al p str rii locului s u de 5unc %i era asiguratE totodat E 1n ceea ce prive%te b trHneea sau eventualele accidente. Gn generalE societatea ger5an se ar ta e>tre5 de interesat de proble5a integr rii 5uncitori5ii. Chiar %i burgheziaE influenat de ideologia hegelian E pune un 5are accent pe rolul activ al statului 1n viaa societ ii %i 5anifest un interes deosebit pentru aplanarea crizelor socialeE pentru ca naiunea s 1%i 5enin unitatea. <uncitorii sunt 1ncuraLai s se asocieze 1n corporaii naionaleE careE spre deosebire de sindicateE grupeaz atHt salariaii cHt %i patronii 1n aceea%i organizaieE ceea ce favorizeaz aplanarea conflictelor la acest nivel %i deza5orseaz aciunile revendicative ale 5uncitorilor. Corporatis5ulE ca 5odalitate de asociereE %i paternalis5ulE ca tip de atitudine a burgheziei patronaleE caracterizeaz 1ntr-o 5 sur i5portant relaiile sociale ger5ane. $e altfelE 1n :er5ania a e>istat o adev rat concuren 1n ceea ce prive%te integrarea 5uncitori5ii. Gn opoziie cu for5ula etatist a lui Fis5arcKE dar %i cu cea 5ar>ist a socialde5ocrailorE grup ri cu5 erau catoliciiE +artidul 0ocial-Cre%tin luteran sau a%a-nu5iii sociali%ti de catedr spriLin %i ele revendic rile 5uncitorilorE dar doresc ca integrarea acestora s nu conduc la o a5plificare a autorit ii statului. ;iberalii de stHngaE 5ai individuali%tiE sunt partizanii caselor de aLutor reciprocE susin dreptul de grev %i de asociere al proletariatuluiE 1n ideea c 5uncitorii trebuie aLutai s se aLute singuriE deoarece tutelarea lor de c tre autoritatea interesat a statului sau a altor entit i corporatiste este nociv . Gntre anii 1(9( %i 1(./E Fis5arcK s-a spriLinit la guvernare 1ndeosebi pe conservatoriE c rora li se al tur naional-liberalii de dreapta. Gn planul politicilor co5ercialeE aceste guvern ri au pro5ovat un protecionis5 accentuatE care favoriza interesele econo5ice ale burgheziei industriale %i ale proprietarilor funciari. "ceast politic va eroda 1ns tot 5ai 5ult popularitatea cancelarului pe plan internE 1n rHndurile consu5atorilor. =8 Li)H&)$ #) II-)&# Di "o)i i,# ENo!)!i C!r7F (9B65-969<0
1#1

Gn anul 1(((E pe tronul :er5aniei urca un nou KaiserE ,ilhel5 al 44-leaE o personalitate a5biioas E i5pulsiv %i contradictorieE care dorea s guverneze personal %i s i5pri5e o nou direcie politicii ger5ane. Gn consecin E 1n anul 1(./ el 1l de5ite pe Fis5arcK din funcia de cancelarE inaugurHnd politica Noului Curs. G5preun cu noul cancelarE :eorg von Caprivi &1(./-1(.)*E ,ilhel5 al 44-lea 1ncearc E 5ai 1ntHiE s duc o politic social %i 5ai accentuat decHt cea pro5ovat de Fis5arcK. G5p ratul sesiza foarte bine i5portana crescHnd pe care o cH%tiga de5agogia social 1n viaa politic a epocii. Gn consecin E suveranul se spriLin 1n ace%ti ani pe +artidul Qentrum %i pe alte grup ri cu tendin social E atenueaz protecionis5ul co5ercial %iE pentru a-%i spori popularitateaE anuleaz legislaia antisocialist E care se dovedise de altfel ineficient . Ca rezultat al acestei ulti5e 5 suriE social-de5ocraii ger5ani devin 1ns E 1n anii care vor ur5aE un partid din ce 1n ce 5ai puternic. Gn aceste condiiiE speriat de avansul socialistE Kaiser-ul revine la o politic represiv fa de social-de5ocrai. Gntre anii 1(.) %i 1.//E sub guvernarea cancelarului BohenloheE forele conservatoare ocup din nou poziia cea 5ai influent 1n guvern. 7scilaiile lui ,ilhel5 al 44-lea nu se vor opri 1ns aiciE ele fiind deter5inate nu nu5ai de psihologia sa i5previzibil E ci %i de i5pasul real pe care 1l provoca 5eninerea unui regi5 autoritarE 1n condiiile unei dezvolt ri industriale %i a unei 5oderniz ri sociale f r precedent. Refuzul asu5 rii decise a unei c i liberale %i de5ocraticeE 1n ara cu cel 5ai concentrat proletariat de pe continentE va provoca 5ari contradicii 1n societatea ger5an . Gntre anii 1.// %i 1./.E cancelarul von FSlo8 revine la politica de5agogiei sociale de statE acordHnd noi concesii 5uncitorilorE liberalizHnd dreptul de asociere %i 1ntrunire %i e>tinzHnd siste5ul de asigur ri sociale. "ceast politic continu %i sub cancelarul Feth5ann-Boll8eg &1./.1.19*. Ea se dovede%te 1ns tot 5ai insuficient E 1n condiiile 1n care partidele de centru-stHnga solicit vehe5ent refor5area siste5ului politicE 1n pri5ul rHnd parla5entarizarea regi5uluiE 5enit s duc la o de5ocratizare real . $up 1.12E 1n 'eichsta. se for5eaz o 5aLoritate de centru-stHngaE alc tuit din socialde5ocraiE +artidul +opular +rogresist %i +artidul QentrumE care se aliaz 1n Lurul obiectivului de5ocraiei parla5entare. Gn aLunul r zboiuluiE 45periul se g sea 1n pragul unei crize politice %i constituionaleE 1n ti5p ce pe plan social se observa faptul c E 1n pofida eforturilor i5portante ale statuluiE integrarea 5uncitori5ii fusese realizat 5ai 5ult de c tre sociali%tii refor5i%ti &%i spre profitul politic al acestora*E %i prea puin de c tre statul paternalist. +olitica Noului CursE i5pri5at de ,ilhel5 al 44-leaE s-a 5anifestat 5ult 5ai spectaculos pe plan e>tern. Gn ti5p ce Fis5arcK dusese o politic european E defensiv E de c utare a unor aliane care s 5enin stabilitatea pe continentE ,ilhel5 al 44-lea are a5biia de a pro5ova o politic 5ondial &Jeltpolitik*E 5ariti5 %i colonial . 3iitorul :er5anieiE spunea elE este pe 5are. 4deile sale g seau o audien foarte prielnic 1n 5ediul ger5an al epocii. 0uccesul obinut 1n 1(91E ur5at de spectaculoasa cre%tere econo5ic de dup 1(./E a insuflat ger5anilor un puternic senti5ent de 5HndrieE ceea ce era oarecu5 firescE 1ntr-o epoc 1n care 1ntreaga Europ era do5inat de ideologia naionalist . 4storici cu5 erau $roJsen sau !reitschKe e>altau tradiia prusian E c utHnd 1n trecut te5eiuri istorice pentru afir5area 5isiunea civilizatoare a :er5aniei 1n lu5e. 0e dezvolt acu5 o 5i%care %i o ideologie panger5anist E care insist asupra nevoii :er5aniei de a g si noi spaii pentru populaia sa prea dens E noi piee de desfacere pentru industria sa 1n e>pansiuneE noi izvoare de 5aterii pri5e. +anger5anis5ul dore%te integrarea 1n 'eich a tuturor teritoriilor locuite de ger5ani %iE 1n acela%i ti5pE viseaz la o e>pansiune 1n Estul EuropeiE ca %i la e>tinderea i5periului colonial. Gn pofida acestor te5e ale unui discurs i5perialistE trebuie spus c naionalis5ul ger5an al epocii era totu%i unul diferit 1n raport cu ceea ce va fi 5ai tHrziu ideologia nazist E chiar dac aceasta se va inspira din panger5anis5ul perioadei i5periale. ;ipse%te acu5E de e>e5pluE co5ponenta rasist %i violent antise5it E care va caracteriza naionalis5ul ger5an interbelic. 4deologia epocii 8ilhel5iene se integreaz 1n a5biana naionalis5elor i5perialiste ale vre5ii saleE ase5 nHndu-se cu i5perialis5ul britanic sau francez %i folosind ca argu5ente Lustificative necesit ile prag5atice ale e>pansiunii econo5ice %i coloniale.
1#2

"ciunea e>tern a lui ,ilhel5 al 44-lea a fost puternic influenat de cercurile 5ilitare %i ale industriei de ar5a5entE care sti5uleaz cursa 1nar5 rilor %i politica de anvergur 5ondial . +lanurile de r zboi defensiveE alc tuite de <oltKe-senior 1n anul 1(9-E sunt 5odificate acu5 1ntr-un sens ofensivE de generalul 0chlieffenE iar a5iralul !irpitzE secretar de stat la <inisterul <arineiE i5pulsioneaz 1nar5area naval E dorit din 5otive econo5ice de toi industria%ii ger5ani. "se5enea tendine vor face 1ns i5posibil concilierea anglo-ger5an %i vor 15pinge treptat relaiile internaionale 1n direcia unui r zboi care va avea consecine dra5atice pentru :er5ania.

1##

L&,/i# nr8 44 Italia7 5ustro-<n3aria i Rusia n ultimele decenii ale secolului al XIX-lea i la nceputul celui urmtor
98 Pro+)&$&)& 7 r!, !r#)& #)& 7 # !)!i i #)i#n !ni-i,# +rocesul de unificare a 4talieiE realizat 1ntre anii 1(-. %i 1(9/E nu se 1nf ptuise pe o baz popular E ci sub egida ideilor liberaleE 15p rt %ite doar de o 5ic parte parte a societ ii. 7 5are proble5 a noului stat eraE a%adarE aceea a lipsei sale de unitate real . <aLoritatea italienilor se identificau 1n 5od dificil cu noul statE neputHndu-se obi%nui decHt foarte greu cu unificarea legilorE a i5pozitelor sau a 5onedelor. $oar 2U din totalul populaiei vorbea li5ba italian literar . Cele 5ai 5ari particularis5e e>istau 1n 0udul 5arcat de s r cieE de analfabetis5 %i de 5entalit ile 1napoiate ale unei societ i agrare. Gn plusE unitatea 4taliei era afectat de faptul c Fiserica Ro5ano-Catolic refuza s recunoasc noul statE care 1l deposedase pe +ap de st pHnirea sa te5poral E deter5inHndu-i pe 5uli credincio%i s se abin de la participarea la viaa public . Gn aceste condiiiE liderii liberali ai 4taliei vor 1ncerca 5ereu s creeze italieniE cet eni loiali fa de noul statE 1n special cu aLutorul 1nv 5HntuluiE printr-o politic 5enit s scoat populaia de sub influena ideologic a Fisericii. Gn acela%i ti5pE ei au pro5ovat un 5odel centralist de organizare a statuluiE dup e>e5plul francez. +olitica de centralizare a deter5inat 1ns o puternic reacie de 15potrivire venit din direcia particularis5elor localeE precu5 %i negliLarea proble5elor regionale de c tre o ad5inistraie central prea puin interesat de aceste aspecte. +rogresul econo5ic de ansa5bluE 1nregistrat de 4talia 1n aceast perioad E nu s-a r sfrHntE 1n principalE decHt asupra Nordului riiE 1n ti5p ce 0udul r 5Hnea 1ntr-o grav 1napoiereE generatoare de tensiuni politice %i sociale. Regi5ul politic italian era unul parla5entarE bazat pe votul cenzitar. !otodat E votul era condiionat de nivelul instruciei. 4niialE beneficiau de dreptul de vot circa -//./// de persoane &la o populaie de 2' de 5ilioane*E dintre care 1ns o bun parte refuzau s votezeE supunHndu-se reco5and rilor papale. Refor5a electoral din anul 1((2 a 5 rit nu5 rul aleg torilor la 2 5ilioaneE iar cea din 1.12 se apropia de votul universalE acordHnd dreptul de vot aproape tuturor b rbailor. Cu toate acesteaE siste5ul politic italian nu 1ntrunea toate caracteristicile unui regi5 reprezentativ de tip britanicE deoarece 1n 4talia nu e>istau partide politice bine conturateE ci doar diferite faciuni %i grupuri politiceE cristalizate 1n Lurul unor lideri. <e5brii lor reprezentau aproape e>clusiv restrHnsa clas 5iLlocie burghez E de orientare liberal E care era principala beneficiar a dreptului de vot. Gntre aceste grupuri nu e>istau 1ns diferene ideologice se5nificativeE iar deputaii treceau cu 5are u%urin de la o faciune la altaE 1n schi5bul unor favoruri oferite de guvern. Gn aceste condiiiE pre5ierul se 5eninea la putere nu atHt datorit votului electoratului &pe care puteaE de altfelE s 1l influeneze 1n 5od substanialE cu aLutorul ad5inistraiei*E cHt 5ai ales cu aLutorul 5anevrelor parla5entare. Gn per5anen E el d dea satisfacie intereselor pur individuale sau locale ale deputailor din toate faciunileE 1i aLuta s fie reale%iE creHndu-%i 1n acest fel o reea clientelar de prieteni %i de persoane care 1i erau obligateE 1n rHndul tuturor partidelor. "ceste tr s turi ale vieii politice italiene 1%i aveau cauzeleE pe de o parteE 1n sl biciunea societ ii civile din 4talia %i 1n lipsa ei de interes pentru participarea la viaa politic E iar pe de alt parteE 1n lipsa de 1ncredere a politicienilor liberali fa de aceast societateE 1n te5erile lor fa de clericalis5ul reacionar %i fa de curentele socialiste. 48 Vi#/# "o)i i,' i #)i#n' (9BG5-969<0 Gn viaa politic E perioada 1(9/-1(9' a fost do5inat de guverne de dreaptaE de orientare liberal-conservatoareE care continuau linia politic tradiional din ti5pul lui Cavour. Ele 1ncearc s consolideze unitatea statuluiE repri5Hnd dezordinile provocate 1n 0ud de bandele 1nar5ate care practicau brigandaLul. "ceste guvern ri liberale de dreaptaE avHndu-%i baza politic 1ndeosebi 1n +ie5ontE pro5oveaz o fiscalitate sever E 5 rind i5pozitele %i reducHnd lucr rile publiceE ceea ce va duce la echilibrarea bugetului.
1#)

+olitica respectiv a generat 1ns ne5ulu5iriE situaie care deter5in preluarea puterii de c tre a%a-nu5ita stHng tHn r E o tendin care va 1nlocui grup rile tradiionale pie5ontezeE coalizHnd burghezia 5ic %i 5iLlocie din Nord %i din 0ud. +rogra5ul ei prevedea e>tinderea dreptului de votE reducerea fiscalit iiE pro5ovarea 1nv 5Hntului laic %i co5baterea 5ai decis a clericalis5uluiE precu5 %i o politic bugetar 5ai atent fa de nevoile 0udului. +erioada 1(9'-1((9 a fost do5inat E 1n calitate de pri5-5inistruE de c tre liderul acestei noi orient riE "gostino $epretisE fost revoluionar de orientare 5azzinist la 1('/. $epretis a pro5ovat principalele refor5e din progra5ul 0tHngii6 a introdus refor5a electoral din 1((2E precu5 %i 1nv 5Hntul pri5ar obligatoriuC de ase5eneaE a desfiinat i5pozitul pe 5 cinatE o ta> e>tre5 de i5popular E care scu5pea preul f iniiE principalul articol ali5entar al italienilor. +entru a se 5enine la guvernareE $epretis lanseaz for5ula transfor5is5uluiE adic politica specific italian de asigurare a 5aLorit ii parla5entare prin atragerea opoziieiE cu aLutorul favorurilor %i a corupiei. Rezultatul acesteia era un proces de transfor5are a partidelorE 1n ur5a c ruia diferenele dintre ele se atenuauE asigurHndu-se o via politic stabil %i f r conflicte. 0uccesorul lui $epretisE un alt fost adept al lui :aribaldiE de origine sicilian E a fost =rancesco CrispiE un politician care va conduce 5aLoritatea guvernelor dintre anii 1((9-1(.'. El a criticat transfor5is5ulE pe care 1l considera o practic politicianist 5eschin E lipsit de a5biii 5ai 1nalteE %i va pro5ova un stil autoritar de guvernare. Crispi practica de5agogia politic %i e>tre5is5ul verbalE spriLinindu-seE totodat E pe 5arii industria%i care se afir5au acu5 1n econo5ia italian . +e plan e>ternE el a dus o politic de alian strHns cu :er5aniaE dorind ca 4talia s devin o 5are putere. Gn acest scopE a 1ncercat s for5eze un i5periu colonial italian 1n EtiopiaE una dintre ulti5ele regiuni africane pe care e>pansiunea britanic E francez %i ger5an le 5ai l sase neocupate. "ventura sa etiopian se va solda 1ns cu un 5are e%ec 5ilitar. +rin toate aceste ele5enteE Crispi prefigureaz cHteva din cele 5ai i5portante tr s turi ale 5i%c rii fascisteE afir5at dup +ri5ul R zboi <ondialE 5i%care care 1l va consideraE de altfelE un precursor. Gn deceniul pre5erg tor +ri5ului R zboi <ondialE 1n fruntea guvernului de la Ro5a s-a aflat :iovanni :iolittiE cel 5ai i5portant o5 politic italian de dup Cavour. :iolitti a 1ncercat s duc 5ai departe siste5ul politic liberal italianE 1n noile condiii 1n care socialis5ulE naionalis5ul %i catolicis5ul 1l contestau tot 5ai puternic. Noile tendine ideologiceE concurente ale liberalis5ului giolittianE devin 5i%c ri politice de 5as E fiind favorizate acu5 de prefacerile socialeE de prezena tot 5ai 5asiv a 5uli5ilor 1n viaa public . Gn schi5bE idealul lui :iolitti era o 4talie construit dup chipul +ie5ontuluiE lipsit de naionalis5 zgo5otosE cu o clas 5iLlocie solid E cu 5ici proprietariE cu case de econo5iiE cu o ad5inistraie cinstit %i eficient . GnelegHnd i5portana proble5elor socialeE pre5ierul a pro5ovat progra5e de lucr ri publice destinate dezvolt rii 0uduluiE precu5 %i o serie de refor5e cu aLutorul c rora 1ncearc s 1i atrag pe sociali%tii 5oderai de partea sa. Gn anul 1.12E dreptul de vot era e>tins la aproape 1ntreaga populaie 5asculin . !otodat E :iolitti se vede obligat s se apropie tot 5ai 5ult de catolicis5ul politicE care devine o for considerabil dup 1./)E cHnd +apa le per5ite adepilor s i s participe la viaa politic . "ceast perioad de apogeu a 4taliei 5ic-burghezeE 1n care :iolitti se 5enine la putere folosind 5anevrele de culise %i 5iLloacele tradiionale ale transfor5is5uluiE a fost puternic contestat de o nou generaie de politicieniE care credeau c politica lui :iolitti era una provincial %i 5 runt E lipsit de energie %i de idealuri 1n l toare. Naionalis5ul pro5ovat de poetul :abriele dZ"nnunzio sau radicalis5ul socialistului Fenito <ussolini prefigurau 1nc dinaintea r zboiului e%ecul liberalis5ului italianE 1n faa e>tre5is5ului fascist. 0laba participare a societ ii la construirea noului statE contrastele dintre zonele nordice %i cele 5eridionaleE sl biciunea clasei 5iLlocii 1n 0udul agricolE care favoriza apariia e>tre5is5elor de stHnga %i de dreaptaE erau cHteva dintre cauzele principale ale acestei evoluii. ;8 Or.#ni*#r&# Mon#rHi&i A!7 ro-Un.#r& $up 1nfrHngerea suferit 1n anul 1('' la 0ado8aE 1n faa +rusieiE "ustria se vedea definitiv e>clus din :er5ania %i din 4taliaE zone tradiionale de influen a puterii Babsburgilor. +r bu%irea oric ror sperane de realizare a unei :er5anii <ariE sub hege5onia "ustrieiE 1i a%eza pe cei zece
1#-

5ilioane de austrieci de li5b ger5an singuri 1n faa 5asivelor populaii slave %i 5aghiare ale 45periului. Gn aceast situaieE avHnd ar5ata %i finanele aproape distruseE "ustria caut o nou for5ul de organizare intern . "ceasta presupunea 1n pri5ul rHnd realizarea unui acord cu 5aghiariiE care 1%i ap raser cu tenacitate poziiile 1n faa Curii de la 3iena %i constituiauE totodat E cel 5ai i5portant ele5ent etnic %i politic din 5onarhieE dup ger5anii austrieci. Gn ur5a tratativelor purtate 1ntre cancelarul i5perial Feust %i liderii opoziiei 5aghiare de orientare liberal-5oderat E $eWK %i "ndrWssJE se aLungeaE 1n anul 1('9E la realizarea unui co5pro5is &-us.leich*E prin care 15p ratul recuno%tea dreptul istoric de stat al Angariei. Gn ur5a acestei 1nelegeriE 45periul pri5ea nu5ele de <onarhia "ustro-Angar E fiind organizat sub for5a unei confederaii alc tuite din dou p ri. +artea austriac E nu5it neoficial CisleithaniaE era alc tuit din a%a-nu5itele regate %i ri reprezentate 1n Consiliul 45perialE iar partea 5aghiar E !ransleithaniaE cuprindea rile Coroanei ungare. Cele dou state aveau acela%i suveranE care eraE si5ultanE 15p rat al "ustriei %i rege al AngarieiE precu5 %i trei 5inistere co5une ale 45periuluiE care conduceau afacerile e>terneE ar5ata %i finanele. "ceste trei 5inistere co5une r spundeau 1n faa unei $elegaiiE for5at din '/ de 5e5bri ale%i din rHndurile +arla5entului austriacE respectiv '/ din cadrul celui 5aghiar. $elegaia se 1ntruneaE 1n 5od alternativE 1n cele dou capitaleE 3iena %i Fudapesta. $e ase5eneaE cele dou state 1ncheiauE din zece 1n zece aniE cHte un acord privitor la 15p rirea cheltuielilor co5uneE stabilind ce cot trebuia acoperit de fiecare parte. Gn 1('9E de pild E dup negocieri aprinseE s-a stabilit ca Angaria s acopere #/UE iar "ustria 9/U din aceste cheltuieli. $incolo de aceste ele5ente co5uneE fiecare stat 1%i avea capitalaE +arla5entulE legislaiaE guvernul %i organizarea sa ad5inistrativ distinct . $e aceeaE 1ntre cele dou p ri ale 5onarhiei e>istau diferene i5portante. <8 Vi#/# "o)i i,' ?n ,&)& %o!' "'r/i #)& $on#rHi&i Gn zona ad5inistrat de 3iena funcionaE din anul 1('9E un regi5 constituional reprezentativ %i un +arla5ent bica5eralE fiind garantateE totodat E drepturile %i libert ile generale ale cet enilorE inclusiv dreptul fiec rei naionalit i de a-%i cultiva identitatea %i li5ba. Cu toate acesteaE caracterul liberal al regi5ului era atenuatE 1ntr-un sens autoritarE de dreptul guvernului de a conduce 1n anu5ite situaii prin decreteE ca %i de co5petenele foarte 5ari ale 15p ratului. 0iste5ul electoral 15p rea aleg torii 1n ) colegiiE nu5ite CuriiE 1n funcie de ocupaia %i starea social c reia 1i aparineau cet enii cu drept de vot. Censul %i caracterul inegal al reprezent rii asigurau preponderena parla5entar a proprietarilor funciari %i a burgheziei de afaceri. Cisleithania 1%i 5eninea structura ad5inistrativ descentralizat E aproape federativ E r 5HnHnd 15p rit 1n cele 19 provincii istorice tradiionaleE care dispuneau de o anu5it autono5ieE avHnd fiecare cHte o $iet provincial &Landta.*. "se5enea ri %i regate reprezentate 1n Consiliul 45perial erau "ustria 4nferioar %i 0uperioar E !irolulE CarintiaE 0tiriaE Foe5iaE <oraviaE :aliia sau Fucovina. $eputaii din $ietele provinciale erau ale%i de c tre electoratul 15p rit 1n cele ) curii. +entru nivelul legislativ centralE $ietele provinciale erau cele care alegeauE din rHndurile lorE deputaii tri5i%i 1n +arla5entul i5perial de la 3iena. 3iaa politic austriac era e>tre5 de frag5entat E datorit faptului c 1n +arla5entul central erau reprezentate toate provinciile %i naionalit ileE care 1%i alc tuiauE fiecareE propriile partide %i grupuri parla5entare. !otu%iE iniial se distingeau dou 5ari tendineE 5o%tenite din perioada anterioar 6 liberalii centrali%ti %i conservatorii federali%ti. Centrali%tiiE care se spriLineau 1ndeosebi pe birocraia %i burghezia ger5an E doreau un regi5 cHt 5ai unitar %i 1n acela%i ti5p liberal. Gn schi5bE aristocraia austriac E de orientare conservatoareE spriLinit de elita nobiliar ceh %i polonez E susinea recunoa%terea drepturilor istorice ale statelorE pro5ovHnd o orientare federalist . G5p ratul =ranz @oseph nu s-a decis niciodat 1n 5od fer5 1ntre cele dou orient riE de%i a guvernat 5ai 5ult cu aLutorul conservatorilor. ;iberalii au do5inat 5aLoritatea cabinetelor pHn 1n anul 1(9.E cedHnd 1ns puterea dup aceast dat . Gn perioada 1(9.-1(.# s-a re5arcat lunga guvernare conservatoare a lui Eduard !aafeE care a adoptat o serie de 5 suri lingvistice 1n favoarea cehilorE precu5 %i un progra5 de protecie social dup 5odelul lui Fis5arcK. $up 1(.)E sub i5pactul industrializ rii %i al de5ocratiz rii societ iiE viaa politic este bulversat de apariia unor noi tendine 1n +arla5entE care afecteaz puternic partidele tradiionale %i
1#'

stabilitatea regi5ului. 0e re5arc naionalit ileE 1n pri5ul rHnd +artidul !inerilor Cehi sau +artidul RealistE din Foe5iaE condus de !ho5Wi <asarJKE care se ridicau 15potriva 5oderaiei b trHnilor cehi. Naionalit ilor li se opunea tot atHt de zgo5otos +artidul Naional-:er5anE condus de 0chRnererE care e>alta ger5anitatea "ustriei %i 5ilita pentru unirea ei cu :er5aniaE dezvoltHndE 1n acela%i ti5pE idei antise5ite %i anticatolice. +entru a sl bi grup rile naionaliste &atHt pe cele panger5anisteE cHt %i pe cele ale naionalit ilor*E grup ri care erau susinute 5ai ales de elitele burghezeE Curtea introduce votul universalE 1n anul 1./'. Gn viziunea 3ieneiE aceast refor5 era 5enit s 1nt reasc partidele de 5as E confesionale %i socialisteE %i s di5inuezeE 1n acest felE disputele naionale. +rincipalii beneficiari ai votului universal au fost +artidul Cre%tin-0ocialE de orientare catolic E al lui Parl ;uegerE care profeseaz o de5agogie antise5it %i anticapitalist popular 1n rHndul 5aselorE precu5 %i +artidul 0ocial-$e5ocratE de tendin 5ar>ist-refor5ist E condus de "dler %i FauerE care se consolideaz 1n rHndul 5uncitorilor. Cu toate acesteaE "ustria nu va reu%i s deza5orseze antagonis5ul ger5ano-slavE care r 5Hne puternic 5ai ales 1n Foe5ia. ;a fel ca %i 1n CisleithaniaE %i 1n Angaria s-a instauratE dup 1('9E un regi5 parla5entar constituionalE care garanta drepturile individuale ale cet enilor. 3otul cenzitar e>istent %i aici asigura preponderena politic a aristocraieiE 1n 5area ei 5aLoritate 5aghiar . $arE spre deosebire de "ustriaE Angaria a i5pus o organizare ad5inistrativ centralizat &e>ceptHnd CroaiaE care avea un statut de autono5ie* %i nu a per5is ca naionalit ile s fie reprezentate politicE 1n calitate de entit i cu drepturi colectiveE a%a dup cu5 solicitau liderii acestora. FazHndu-se pe faptul c aproape Lu5 tate din populaia Angariei era for5at din 5aghiariE liderii acesteia au 1ncercat s creeze o naiune o5ogen E atHt prin educarea naionalit ilor 1n spiritul loialit ii fa de statE cu aLutorul %coliiE cHt %i prin favorizarea asi5il rii etniceE 1ndeosebi a elitelor. "ceast politic a reprezentat 1ns un e%ec %i nu a f cut decHt s sl beasc loialitatea naionalit ilor &ro5HniE sHrbi sau slovaci* fa de statul 5aghiar. Gn viaa politic E din 1('9 pHn 1n 1(9- se 5enine la guvernare orientarea liberal-5oderat E de factur tradiional E a lui $eWK %i ERtvRsE care acord o serie de garanii Fisericilor %i %colilor confesionale ale naionalit ilor. Gntre anii 1(9- %i 1(./E puterea este deinut cu autoritate de c tre +artidul ;iberal al lui !isza PWl5WnE care consolideaz regi5ul sub raport instituional %i duce o politic de 5aghiarizareE f r a 1ntH5pina vreo opoziie 5ai serioas din partea naionalit ilorE datorit sl biciunii social-econo5ice a acestora. 0uccesorul s u la guvernE conservatorul FWnffJ $ezsjE accentueaz orientarea naionalist E ceea ce provoac 1ns reacia puternic a naionalit ilorE care 1%i a5elioraser 1ntre ti5p condiia econo5ic %i social . $up 1.//E se intensific opoziia pe care o face liberalilor de guvern 5Hnt +artidul 4ndependeneiE grupare care solicit o distanare 5ai pronunat fa de 3ienaE precu5 %i constituirea unei ar5ate proprii 5aghiare. Gntre anii 1./' %i 1.1/E +artidul 4ndependeneiE 1n alian cu conservatoriiE reu%e%te s preia putereaE tensionHnd la 5a>i5u5 relaiile cu 3ienaE care dorea s 5enin cu orice pre unitatea ar5atei %i a 45periului. +entru a contracara revendic rile 5aghiareE 15p ratul a5enin Angaria cu introducerea votului universal %i 1n aceast parte a 5onarhieiE ceea ce ar fi erodat puterea claselor do5inante 5aghiareE 1n favoarea naionalit ilor. $up 1.1/ 1ns E !isza 4stvWn reu%e%te s refac un nou partid liberal 5aghiarE 5odernizatE sub denu5irea de +artidul <uncii NaionaleE care reia colaborarea nor5al cu CoroanaE p strHnd puterea 1n 5od fer5 pHn la +ri5ul R zboi <ondial. <onarhia "ustro-Angar a fost Ludecat 1n 5od contradictoriu 1n istoriografieE fiind ori idealizat E ori de5onizat . Este indiscutabil faptul c ea a cunoscut o dezvoltare econo5ic re5arcabil 1n aceast perioad E c a produs o ad5inistraie ordonat %i servicii publice de calitateE c 3iena sau Fudapesta s-au nu5 rat printre principalele 5etropole europene ale vre5iiE sub raportul artei sau culturii. = r 1ndoial E puternicele contradicii naionaleE c rora li s-a dat o rezolvare 5ai proast 1n Angaria decHt 1n "ustriaE au dus la dez5e5brarea acestui i5periuE dar 1ntrebarea care r 5Hne este aceea dac 1n condiiile e>istente 1naintea +ri5ului R zboi <ondial se puteau i5agina soluii practice 5ult 5ai bune pentru o situaie atHt de co5ple> . =8 R&-or$&)& )!i A)&K#n%r! #) II-)&# ?n R!7i#
1#9

=iul arului Nicolae 4E "le>andru al 44-lea &1(---1((1*E era con%tient de faptul c nu5ai introducerea unor refor5e poate scoate Rusia din starea de 1napoiere pe care o evideniase e%ecul 5ilitar din ti5pul R zboiului Cri5eii. El a 1nceput aceast politic de schi5b ri cu refor5a agrar E adoptat 1n anul 1('1E prin care %erbii statului %i ai particularilor erau e5ancipai. =o%tii %erbi pri5eau un lot de p 5HntE 1n general 5ai restrHns decHt cel pe care 1l deinuser anteriorE fiind obligaiE 1n schi5bE s pl teasc o desp gubire c tre fostul proprietarE e%alonat cu aLutorul statului pe parcursul a ). de ani. Chiar %i dup aceast refor5 E 1n Rusia propriu-zis &adic e>ceptHnd 0iberiaE AcrainaE +oloniaE FasarabiaE =inlanda etc.* ranii vor continua s e>ploateze p 5Hntul 1n co5unE 1n cadrul ob%tii &mir*E colectivitatea fiind solidar %i 1n ceea ce prive%te plata i5pozitelor. "lt refor5 i5portant introdus de "le>andru al 44-lea a constat 1n crearea ze5stvelorE 1n anul 1('). Ye5stvele erau adun ri locale cu rol de autoad5inistrareE alese la nivel districtual %i gubernialE pe baza unui siste5 electoral cenzitarE care 15p rea aleg torii 1n trei colegiiE for5ate din proprietarii funciariE din or %eni %i din rani. 4niialE ele erau considerate organis5e reprezentative ale societ ii civileE %i nu instituii ale statuluiE iar atribuiile lor se concentrau asupra intereselor ob%te%ti localeE cu5 erau repartizarea ta>elorE aprovizionarea populaieiE asistena social E instrucia public E s n tateaE 1ncuraLarea co5erului %i a industriei. "ceast for5ul original de autoad5inistrare local a facilitat dezvoltarea spiritului civic %i for5area unui corp de funcionari liberaliE 1n rHndurile unei societ i atHt de puin obi%nuit cu participarea la viaa public . ?arul se va li5ita 1ns la 5eninerea ze5stvelor la acest nivel localE de%i unii consilieri 1i cereau s creeze o adunare reprezentativ central E o $u5 E care s confere regi5ului un caracter parla5entar. "lte refor5e instituiau adun ri 5unicipale alese 1n fruntea ora%elorE liberalizau viaa 1n universit iE 5odernizau siste5ul LudiciarE desfiinau pedeapsa corporal &si5bol al despotis5ului rusesc tradiional* %i introduceau serviciul 5ilitar obligatoriu. Gn pofida adopt rii refor5elor respectiveE sau poate toc5ai pentru c 45periul si5ea o nevoie general de liberalizareE 1n aceast perioad se dezvolt %i o 5i%care politic de opoziie. 0pre deosebire de slavofilii sau liberalii occidentali%ti din epoca anterioar E noile generaii de contestatari nu 1%i 5ai pun speranele de renovare a Rusiei 1n aris5E ci cred c regenerarea nu poate veni decHt din direcia poporuluiE c ruia intelectualii ru%i 1i dedic un cult aproape 5istic. $ar pentru ca poporul s 1%i poat 1ndeplini nobila 5isiune c reia 1i este destinatE el trebuie educat. "cesta a fost crezul politic al 5i%c rii narodniciste &sau populiste*E iniiat de CernH%evsKi %i ;avrov. Gn anii Z9/E 5ii de intelectuali narodnici pleac 1n direcia satelorE 1ncercHnd s 1i conving pe rani s se r zvr teasc sau s purcead la construirea unei societ i socialiste rurale. EvidentE ranii 1i vor pri5i cu o ne1ncredere total pe ace%ti vizitatori ciudaiE uneori dHndu-i chiar pe 5Hna poliiei. $eza5 girile datorate e%ecului narodnicis5uluiE la care se adaug represiunea brutal a autorit ilorE 1i vor 15pinge atunci pe intelectualii din opoziie 1n direcia aciunilor singulareE teroriste. "narhi%ti %i nihili%tiE cu5 erau FaKuninE Neceaev sau !KacevE doresc declan%area unei revoluii i5ediateE 1nf ptuit de o elit restrHns de conspiratori. Gn lipsa oric rei alte posibilit i de aciune politic E 1n condiiile 1n care 5asele indiferente refuz s 1i ur5ezeE atentatul terorist devine principala 5etod de aciune a acestor 5ilitaniE care nu 1%i fac scrupule din uciderea unor funcionari nevinovaiE atHta ti5p cHt sunt convin%i c lupt pentru cauza Lust a e5ancip rii poporului. Gn anul 1((1E ca o ironie trist a istorieiE unui ase5enea atentat 1i c dea victi5 1nsu%i arul refor5ator. >8 R!7i# ?n r& #! o,r#/i& Di R&Co)!/i& (9BB9-969<0 Ar5a%ul s uE "le>andru al 444-lea &1((1-1(.)*E a pro5ovatE 1n replic E o politic represiv %i reacionar E e>ecutHndu-i sau deportHndu-i 1n 0iberia pe opozaniE 1nt rind supravegherea poliieneasc %i cenzuraE di5inuHnd rolul ze5stvelorE care sunt puse acu5 sub controlul funcionarilor statului. 0e consolideaz autoritatea 0fHntului 0inod al Fisericii 7rtodo>eE care are 5enirea de a controla 1ntreaga via spiritual din 45periul Rus.
1#(

!endina reacionar este continuat de Nicolae al 44-lea &1(.)-1.19*E 1n ti5pul c ruia se intensific %i politica naionalist de rusificare. +oloniaE repri5at sHngeros 1n ti5pul revoltelor din anii 1(#/-1(#1 %i 1('#E este privat de orice for5 de libertate politic E era afectat E apoiE chiar %i solida autono5ie a =inlandeiE iar antise5itis5ul va fi 1ncuraLat oficial de autorit iE care per5it organizarea unor pogro5uri. Gn pofida acestui regi5 politic reacionar %i a retard rii sale social-econo5iceE Rusia cunoa%te o puternic dezvoltare industrial %i cultural la 1nceputul secolului al 22-lea. Gn 1.1/E populaia Rusiei aLungea la 1#/ de 5ilioane de locuitori. +ri5-5inistrul ,itte duce o politic energic de 5odernizareE de spriLinire a industriei %i investiiilor. Capitalurile francezeE de e>e5pluE aLut la crearea 5arilor industrii e>tractiveE siderurgice %i 5etalurgiceE la 0anKt-+etersburgE la <oscovaE 1n <unii Arali sau 1n Acraina. !ot acu5 se finalizeaz construirea c ii ferate transsiberiene. Rusia se e>tinde teritorial 1n "sia Central %i 5ai ales 1n zona +acificului &3ladivostoK*E lovindu-seE 1n Coreea %i 1n <anciuriaE de e>pansiunea si5ilar a @aponiei. Gn anii 1./)-1./- are loc un r zboi ruso-LaponezE 1n ur5a c ruia Rusia este 1nfrHnt . Ea pierde <anciuriaE evideniindu-seE totodat E 5area sa sl biciune intern %i nevoia de refor5e. Gn acest conte>tE 1n anul 1./- izbucnesc o serie de revolte ale populaiei din 5arile ora%eE care debordeaz 1ntr-o adev rat revoluie. Rebelii organizeaz consilii 5uncitore%tiE nu5ite sovieteE care rivalizeaz cu autorit ile statului. +resat de eveni5enteE arul pro5ite introducerea unor refor5e %i este nevoit s instituieE 1ncepHnd din anul 1./'E o $u5 i5perial E un +arla5ent ales pe baze cenzitare. $e%i arul p stra co5petene de factur absolutist E avHnd dreptul s dizolve $u5a %i s blocheze oricHnd 5 surile acesteiaE viaa politic devine acu5 5ult 5ai activ . "l turi de dreapta conservatoare %i naionalist E care susine puterea autocrat a aruluiE 1n $u5 se afir5 %i +artidul 7cto5bri%tilorE care este 5ulu5it de 5ini5a refor5 constituional iniiat 1n octo5brie 1./%i dore%te consolidarea acestui regi5. +e aceste fore se spriLin guvernarea pri5-5inistrului 0tolHpin &1./'-1.11*E careE 1n paralel cu repri5area brutal a opoziiei de stHngaE 1ncearc s introduc unele refor5eE cu5 ar fi crearea unei 5ici propriet i r ne%ti individuale. Gn opoziieE se plaseaz gruparea liberal a Cadeilor &P-$E iniiale de la constituionalide5ocrai*E intelectuali %i burghezi care doresc ca Rusia s devin o de5ocraie parla5entar veritabil . Gn lipsa unei clase 5iLlocii puterniceE aceast grupare nu reu%e%te 1ns s se i5pun . <ult 5ai activ se va dovediE prin activitatea sa propagandistic %i conspirativ E +artidul 0ocial-$e5ocratE de orientare 5ar>ist E creat 1n anul 1(.(. Gn anul 1./#E 1n cadrul partidului se constituie dou grup ri rivaleE 5en%evicii &aflai 1n partid 1n 5inoritate* %i bol%evicii &5aLoritarii*E condu%i de ;enin. ;enin va transfor5a gruparea bol%evicilor 1ntr-un partid disciplinatE strHns unit 1n Lurul liderilor s iE fiind de p rere c un grup restrHns de revoluionari era capabil s conduc proletariatul urban %i r ni5ea s rac spre preluarea puteriiE printr-o insurecie ar5at bine organizat . Gn condiiile 1n care politica absolutist a arului obstruciona dru5ul spre liberalizareE iar liberalis5ul politic se dovedea prea slab pentru a fora aceast evoluieE Rusia va aLungeE 1n anul 1.19E 1n postura nefericit de a-%i continua procesul 5oderniz riiE 1nceput pro5i tor 1nainte de r zboiE sub conducerea unei dictaturi bol%evice.

1#.

Mo%!)!) nr8 >: Relaiile internaionale i Primul Rzboi

ondial

O+i&, iC&: cunoa%terea evoluiei relaiilor internaionale de la cu5p na secolelor 242-22 analiza procesului de for5are a celor dou blocuri rivale 1nelegerea cauzelor izbucnirii +ri5ului R zboi <ondial evaluarea responsabilit ilor 1n ceea ce prive%te izbucnirea r zboiului cunoa%terea principalelor operaiuni 5ilitare de pe parcursul r zboiului evaluarea consecinelor +ri5ului R zboi <ondial C!Cin &-,H&i&: e>pansiunea colonial E cursa 1nar5 riiE crize balcaniceE aliane politico-5ilitareE teatru de operaiuniE r zboi de 5i%careE r zboi de poziiiE ar5istiiuE capitulare Con/in! !ri: Relaiile internaionale 1ntre anii 1(91-1.1) +ri5ul R zboi <ondial &1.1)-1.1(* Bi+)io.r#-i&: BenrJ PissingerE Aiploma(iaE ed. a 44-aE Fuc.E F4C ";;E 2//2 @ean-Faptiste $uroselleE LEurope de !"!# $ nos %ours. Vie politi&ue et relations internationalesE +arisE +A=E 1.') +ierre RenouvinE Erimul ',+boi DondialE Fuc.E CorintE 2//1 3JvJen FrendonE Erimul ',+boi Dondial. !5!24!5!"E Fuc.E F4C ";;E 2//#

1)/

L&,/i# nr8 4; Relaiile internaionale ntre anii %-,%-%.%)


Evoluiile internaionale din perioada 1(-.-1(91 au 5odificat profund ordinea european instaurat 1n anul 1(1-E deter5inHnd crearea unui nou echilibru. Gndeosebi dup Congresul de la Ferlin &1(9(*E ele5ente nou ap ruteE cu5 ar fi e>pansiunea colonial a Europei sau 1nt rirea 0tatelor Anite %i a @aponieiE vor transfor5a siste5ul european 1ntr-unul 5ondial. Cauzele care genereaz o stare de echilibru 1ntre 5arile puteri sau cele careE di5potriv E perturb raporturile respective pot fi identificate acu5 doar 1n acest planE 5ult 5ai largE al relaiilor internaionale. 98 ESi7 &$!) +i7$#r,Qi#nF (9BG9-9B650 +erioada cuprins 1ntre anii 1(91-1(./ a fost caracterizat de stabilitate %i de echilibrul e>istent 1ntre puterile europene. "ceast pace a fost adus Europei de c tre noul siste5 al relaiilor internaionaleE i5pus de cancelarul Fis5arcK. Fis5arcK considera c 45periul :er5an %i-a atins li5itele sale 5a>i5e %i era potrivnic oric rei e>pansiuni a acestuia 1n Europa. Gn consecin E el va pro5ova o politic de neutralizare a tuturor conflictelor %i tensiunilor europene. Cancelarul 1ncearc s previn constituirea oric rei coaliii 1ndreptate 15potriva :er5aniei %iE totodat E s izoleze =ranaE pentru ca aceasta s renune la planurile sale de revan% pentru 1nfrHngerea suferit 1n 1(91. !ot 1n scopul izol rii =ranei %i al 1ndep rt rii acesteia din sfera proble5elor europeneE Fis5arcK a 1ncuraLat =rana 1n e>pansiunea sa colonial E lucru care prezentaE pentru partea ger5an E %i avantaLul de a deteriora relaiile +arisului cu ;ondra %i cu Ro5a. An pri5 siste5 de securitate construit de Fis5arcK dateaz din anul 1(9#. +entru c =rana nu putea conta la acea dat E 1ntr-un eventual conflict franco-ger5anE decHt pe spriLinul Rusiei %i al "ustro-AngarieiE :er5ania se va apropia toc5ai de ace%ti ina5ici potenialiE 1ncheind a%a-nu5ita "lian a celor !rei G5p raiE care reunea cele trei 5onarhii din centrul %i Estul Europei. +entru a cH%tiga spriLinul "ustro-AngarieiE :er5ania spriLin interesele acesteia 1n FalcaniE zon care reprezenta singura direcie de e>ercitare a vreunei influene care 5ai r 5 sese deschis 1n faa 3ienei. Gn acest spaiuE 3iena se lovea 1ns de preteniile 0anKt-+etersburguluiE a%a c :er5ania duce o politic prudent E de 5enaLare a RusieiE 5ediind 1ntre cele dou 5ari puteri 1n privina intereselor lor balcanice. "ceast alian a fost 1ns pus sub se5nul 1ntreb rii cu ocazia R zboiului Ruso-!urc din anii 1(99-1(9(. "ustro-Angaria nu agreeaz cre%terea influenei Rusiei 1n zon E ea fiind nelini%tit atHt de 1nt rirea 0erbieiE cHt %i de crearea unei Fulgarii autono5eE 1n orbita politicii ruse%ti. $e%i "ustro-Angaria pri5e%teE 1n co5pensaieE dreptul de a ocupa %i ad5inistra Fosnia-BeregovinaE relaiile ei cu Rusia r 5Hn 1ncordate. Gn pofida acestor proble5eE la Congresul de +ace de la FerlinE din anul 1(9( &care recunoa%te %i independena Ro5Hniei*E :er5ania 1%i e>ercit cu 5are abilitate rolul de 5ediator al politicii europeneE evitHnd s 1%i asu5e o poziie de hege5onieE care ar fi tensionat relaiile sale cu Rusia sau "nglia. "cest Congres a fostE de altfelE ulti5a 1ntrunire a 5arilor puteri europene 1ntr-o conferin de conciliere reciproc E 1n tradiia congreselor inaugurate de +acea ,estfalic E din 1')(. +entru Fis5arcKE contradiciile ruso-austriece ridicau proble5a edific rii unui alt siste5 de alianeE care s co5pleteze "liana celor !rei G5p raiE sortit dez5e5br rii. El alege calea unei 1nelegeri strHnse cu "ustro-AngariaE se5nHnd 5ai 1ntHi a%a-nu5ita $ubl "lian E 1ncheiat cu 3iena 1n anul 1(9.. AlteriorE 1n anul 1((2E se constituia !ripla "lian E care reunea 45periul :er5anE "ustro-Angaria %i 4taliaE 1ntr-o alian defensiv 1ndreptat 15potriva =ranei. Gn anul 1((#E acestei aliane i se al tura %i Regatul Ro5HnieiE deoarece Fucure%tiul avea nevoie de un aranLa5ent de securitate care s asigure stabilitatea 1n Europa Central E pentru a se proteLa 1n faa Rusiei. 4taliaE de%i avea revendic ri fa de "ustriaE 1n !riest %i 1n !irolul de 0udE se al tur totu%i alianei iniiate de Fis5arcKE deoarece era ne5ulu5it de e>pansiunea =ranei pe Coasta Nord"frican E 1n !unisiaE zon pe care o dorea rezervat pentru propria sa influen .

1)1

"cest siste5 de alianeE conceput de Fis5arcKE era co5pletat cu un "cord "nglo-4talianE 1ncheiat 1n anul 1((9E care viza blocarea e>pansiunii franceze 1n <area <editeran . =rana se vedea astfel co5plet izolat . 48 M#r&# &K"#n7i!n& ,o)oni#)' # E!ro"&i (9BB5-969<0 GncepHnd cu anii Z(/ avea s se desf %oare %i ulti5a etap E cea 5ai spectaculoas E a procesului de e>pansiune colonial a Europei. +rincipalii beneficiari ai acestuia erau "ngliaE =rana %i :er5aniaE dar posesiuni coloniale i5portante sunt dobHndite acu5 %i de 4talia sau Felgia. 7landa %i +ortugalia 1%i e>tind %i ele vechile lor posesiuniE iar Rusia 1%i continu e>pansiunea 1n "sia Central %i 1n E>tre5ul 7rient. 0pre sfHr%itul secoluluiE acestei co5petiii i se al tur %i 0tatele Anite %i @aponia. +Hn la +ri5ul R zboi <ondialE 1ntregul continent africanE precu5 %i 0ud-Estul "siei %i 7ceania aveau s treac sub st pHnirea direct a 5arilor puteriE ad ugHndu-se coloniilor ocupate anterior. Cauzele acestei e>pansiuni sunt diverse. 7 dat E triu5ful principiului naionalit ilor 1n Europa de dup 1(9/E ca %i echilibrul politico-5ilitar e>istent f ceau practic i5posibil orice ane>iune teritorial pe continent. Cel 5ultE se 5ai putea vorbi despre o e>tindere a sferelor de influen 1n zona 1nc fluid a Falcanilor. Gn consecin E orice tendin de e>pansiune teritorial nu se putea 5aterializa decHt 1ntr-o zon e>traeuropean . +e ur5 E e>ista nevoia econo5ic de a dobHndi noi surse de 5aterii pri5eE noi piee de desfacere %i noi debu%ee pentru investiii %i e>portul de capital. "ceastaE 5ai ales 1n condiiile 1n care econo5ia 5ondial trecea 1ntr-o faz de protecionis5E 1n care fiecare stat tindea s 1%i creeze propriile circuite co5erciale %i de aprovizionare. +rogresul tehnologicE 5ai ales 1n 5aterie de co5unicaii navale %i terestreE va face posibil valorificarea econo5ic a acestor resurse %i colonizarea unor teritorii pHn atunci greu accesibile. E>tre5 de i5portante erau %i 5otivaiile ideologice. "%a era nevoia de e>plorare %i de cunoa%tere a 1ntregii planeteE precu5 %i dorina de a civiliza populaiile socotite pri5itive. Europenii erau 5ai convin%i ca niciodat atHt de superioritatea civilizaiei lorE cHt %i de faptul c 1ntreaga o5enire trebuie deter5inat s p %easc pe dru5ul pe care ei 1l deschiseser E dru5ul progresului %i al raiunii. Gn fineE e>istau 5otivaiile politice particulare ale fiec rui statE care aveau un rol esenial 1n declan%area e>pansiunii. 45perialis5ul colonial s-a conLugat cu epoca de apogeu a naionalis5uluiE ca %i cu 1nceputurile politicii de5ocratice. $e fiecare dat cHnd un guvern nu 5ai putea s ofere aleg torilor s i prea 5ulte lucruri pe plan internE el avea posibilitatea de a recurge la politica de e>pansiune colonial E care reprezenta o diversiune e>tre5 de popular . "sigurarea gloriei naiuniiE ca %i perspectiva unor beneficii econo5ice transfor5au proble5a colonial 1ntr-o te5 de neocolit pentru politica intern %i pentru ca5paniile electorale. E>pansiunea colonial a furnizat 5arilor puteri 5otive supli5entare de divergen E 5ai ales atunci cHnd ele se confruntau pentru achiziionarea unui teritoriu 1nc neadLudecat. !otu%iE pe 5 sur ce r 5Hneau 5ai puine lucruri de 15p ritE conflictele de natur colonial se vor reduceE rezultHnd o deli5itare a posesiunilor %i a zonelor de influen 1ntre 5arile puteriE stabilizat 1n preaL5a +ri5ului R zboi <ondial. ;8 R&)#/ii)& in &rn#/ion#)& %!"' 9B65: ,r&#r&# +)o,!ri)or riC#)& $up 1ndep rtarea lui Fis5arcK din funcia de cancelar al 'eich-uluiE 1n anul 1(./E 1ncepea o etap nou 1n evoluia relaiilor internaionale. :er5ania abandoneaz linia politic prudent a acestuiaE p r sind poziia de 5oderator de pHn atunciE 1n favoarea unei atitudini activeE la scar 5ondial . Ea se i5plic tot 5ai profund 1n politica 5ariti5 %i colonial E ceea ce o va aduce 1n conflict cu "ngliaE 1n ti5p ce 1n Europa susine puternic influena austriac 1n FalcaniE ceea ce 1i va atrage ostilitatea Rusiei. !ot acu5E 45periul :er5an spriLin econo5ic %i 5ilitar !urciaE finanHnd construirea unei c i ferate pHn la Fagdad. Noul arhitect al politicii e>terne ger5aneE baronul von BolsteinE va co5ite cHteva 5ari erori de apreciere a relaiilor internaionale. El nu credea c este posibil 1ncheierea unor aliane 1ntre Rusia autocrat %i Republica =rancez E datorit diferenei de regi5 politic e>istent 1ntre eleE 1ntre "nglia %i =ranaE datorit divergenelor lor colonialeE %i 1ntre Rusia %i "ngliaE datorit rivalit ii lor tradiionaleE e>istent de la 1nceputul secolului. 7r 1ntre toate aceste puteri se va 1ncheiaE 1n cele din
1)2

ur5 E un siste5 de alianeE 1n condiiile 1n care :er5ania nu a 5ai continuat politica lui Fis5arcKE de izolare a =raneiE ca %i de 5enaLare a intereselor Rusiei %i "ngliei. "stfelE 1n anul 1(.# se se5neaz un tratat de alian defensiv 1ntre Rusia %i =ranaE 1ndreptat 15potriva :er5aniei. $e%i arul a acceptat cu greu aceast 1nelegere cu =rana republican E Rusia nu 1%i putea per5ite s r 5Hn izolat 1n faa :er5aniei %i a "ustriei. Gn plusE Rusia avea 5are nevoie de 15pru5uturile francezeE care vor finanaE 1n parteE dezvoltarea sa industrial . +oziia "ngliei era una singular 1n raport cu a celorlalte puteri europeneE dat fiind faptul c ea dusese adeseoriE pe parcursul secolului al 242-leaE o politic de izolareE de nea5estec 1n afacerile continentale. <area Fritanie evitase 1ntotdeauna s se angaLeze 1ntr-o alian pe ter5en lungE p strHndu-%i astfel o 5ult 5ai 5are libertate de 5i%care. Ea se bazaseE 1n aceast politic e>tern a splendidei izol riE pe puterea sa industrial %i pe supre5aia sa co5ercial %i naval E concentrHndu-%i toate eforturile 1n direcia e>tinderii i5periului colonial. $ar o dat cu 1nceputul secolului al 22-leaE "nglia se vede nevoit s 1%i schi5be aceast politic %i s caute s intre 1ntr-un siste5 stabil de aliane. 7 deter5in 1n acest sens feno5ene nou ap ruteE cu5 ar fi 5ondializarea relaiilor internaionaleE concurena tot 5ai dur pe care o sufer produsele britanice 1n faa celor a5ericane sau ger5aneE dezvoltarea a5enin toare a flotelor rivale %i lupta pentru 15p rirea do5eniului colonial. ;a 1nceputul veaculuiE izolarea "ngliei era pus 1n eviden de divergenele pe care le avea 1n raport cu aproape toate 5arile puteri. !radiionala tensiune anglo-rus este a5plificat de e>pansiunea Rusiei 1n "sia Central E 1n direcia +ersiei %i "fganistanuluiE fapt care a5enin posesiunile britanice din 4ndia. !otodat E "nglia nu agreeaz nici prezena Rusiei 1n Nordul Chinei. Gn relaiile cu =ranaE "nglia se vede pus 1n faa unui grav diferend 1n anul 1(.(E cHnd cele dou puteri 1%i disput st pHnirea asupra 0udanului Egiptean. Cu :er5aniaE 1n afara 5arilor rivalit i de fondE industrialeE navale %i co5ercialeE "nglia are de rezolvat proble5a 15p ririi influenei 1n zona "fricii de 0ud. "nglia 1ncearc s soluioneze tensiunile respectiveE printr-o serie de acorduri cu privire la diferendele colonialeE 1ncheiate separatE cu fiecare partener. Ea 1ncepe %irul acestor de5ersuri cu :er5aniaE 1ncercHnd s aLung la o 1nelegereE 1n anul 1(.(. Anii istorici apreciaz c aceast apropiereE 1n cazul 1n care s-ar fi realizatE ar fi fost de natur s previn izbucnirea viitorului r zboi 5ondial. :er5ania las 1ns s 1i scape aceast %ans E respingHnd propunerile diplo5aiei britaniceE deoarece nu credea c "nglia ar putea aLunge la o alian cu =rana sau Rusia. Gn aceast situaieE "nglia se apropie de =ranaE 5ai ales c progresele navale %i co5erciale ale :er5aniei o nelini%teau. Gn anul 1./) se 1ncheie o serie de acorduri care regle5entau diferendele coloniale anglo-francezeE 5ai ales 1n Egipt %i 1n <aroc. Ele vor crea un cli5at de colaborare 1ntre cele dou riE inaugurHndu-se a%a-nu5ita "ntant Cordial dintre =rana %i <area Fritanie. !ot 1n aceast perioad E 1ntre anii 1.//-1./2E 4talia se apropie %i ea de =ranaE pro5iHndu-i acesteia c va p stra neutralitatea 1n cazul unui conflict franco-ger5an. Chiar dac nu p r se%te 1nc !ripla "lian E 4talia se arat tot 5ai ne5ulu5it E 1n aceast perioad E de cre%terea influenei austriece 1n FalcaniE care 1i bloca propriile pretenii 1n aceast direcie. Gn fineE 1n paralel cu aliana tot 5ai strHns e>istent 1ntre =rana %i "ngliaE se 15bun t esc %i raporturile dintre <area Fritanie %i Rusia. Gn anul 1./9E cele dou puteri se5neaz un acord care deli5ita zonele lor de influen 1n !ibetE 1n "fganistan %i 1n +ersiaE deza5orsHnd tensiunile e>istente pHn atunci. GncepHnd cu aceast dat E se putea vorbi despre !ripla Gnelegere &sau "ntanta*E alian for5at din =ranaE Rusia %i "ngliaE opus !riplei "lianeE funda5entat pe 1nelegerea ger5anoaustriac . 0iste5ul european creat de Fis5arcKE care se bazase pe izolarea =raneiE era acu5 1nlocuit definitiv de divizarea 1ntre cele dou blocuri rivale. "ceast nou situaie a deter5inat o a5plificare a cursei 1nar5 rilorE situaie care era favorizat E totodat E de interesele industriei de ar5a5ent %i ale 5ilitarilor. Cre%terea ostilit ii dintre cele dou blocuri a provocat o serie de crize 1n relaiile internaionaleE situaii tensionate care riscau de fiecare dat s declan%eze un r zboi de proporii. Crizele 1%i g sesc prete>tul fie 1n disputele franco-ger5ane pe proble5e colonialeE fie 1n cele austro-ruseE prileLuite de evoluiile dintr-o zon fluid din punct de vedere politicE cu5 era cea a +eninsulei Falcanice.
1)#

Gn anii 1./--1./' are loc o pri5 criz franco-ger5an E 1n chestiunea 5arocan . "cordurile franco-engleze din 1./) 1i per5iteau =ranei s -%i stabileasc protectoratul asupra <arocului. CHnd +arisul va 1ncerca s 1%i 5aterializeze inteniileE :er5ania se opune 1ns 1n 5od vehe5entE forHnd =rana s 1%i 5odereze preteniileE sub a5eninarea declan% rii unui r zboi. 7 conferin internaional E 1ntrunit 1n anul 1./'E la "lgecirasE va reu%i s aplaneze diferendul. 7 a doua criz franco-ger5an 1n chestiunea 5arocan izbucne%te 1n anul 1.11. Gn condiiile 1n care =rana lanseaz o e>pediie 5ilitar 1n <arocE :er5ania tri5ite %i ea o nav de r zboiE 1n rada portului 5arocan "gadirE ceea ce aduce cele dou ri 1n pragul ostilit ilor. Conflictul va putea fi evitat doar datorit interveniei energice a "nglieiE careE nelini%tit de cre%terea puterii :er5anieiE declar c va intra 1n r zboi de partea =ranei. Gn cele din ur5 E sub influena unor oa5eni politici 5ai concilianiE =rana %i :er5ania aLung la un co5pro5isE preferHnd totu%i paceaE de%i opinia public E iritat E se ar ta ne5ulu5it de aceast 5oderaie. <8 Cri*&)& %in P&nin7!)# B#),#ni,' +acea 5ondial a fost puternic a5eninat 1n ace%ti ani %i de situaia din +eninsula Falcanic E zon care va fi denu5it E din acest 5otivE butoiul cu pulbere al Europei. 4nstabilitatea regiunii se datora faptului c E 1n condiiile declinului st pHnirii oto5aneE naionalis5ele popoarelor din zon nu erau capabile s g seasc o for5ul de convieuire reciproc acceptabil . Revendic rile lor teritoriale se suprapuneau atHt datorit 5ozaicului naional din regiuneE care f cea greu de deli5itat frontiere pe criterii etniceE cHt %i pentru c preteniile respective 1%i c utau argu5ente istorice 1ntr-un trecut 5 cinat de conflicte. +este aceast situaie e>ploziv se suprapuneau ingerinele 5arilor puteri care aveau interese 1n zon E 1n pri5ul rHnd Rusia %i "ustro-AngariaE dar %i 4talia. "ceste interese erau fie e>pansionisteE ca 1n cazul RusieiE fie vizau blocarea influenei unui adversar sau acordarea de co5pensaii pentru progresele acestuia &cazul "ustro-Angariei %i al 4taliei*. =recventele conflicte interne sau r sturn rile de situaie din regiune nu f ceau decHt s favorizeze instabilitateaE inclusiv tensiunile e>istente 1ntre 5arile puteri. Gnsu%i r zboiul 5ondial dintre anii 1.1)-1.1( va izbucni ca ur5are a unei crize balcanice. Gn anul 1((' are loc o pri5 criz bulgar E care a contribuit 1n 5od decisiv la 1ndep rtarea "ustro-Angariei de Rusia %i la destr 5area "lianei celor !rei G5p rai. +rinul FulgarieiE "le>andru de FattenbergE care fusese 1nsc unat 1n anul 1(9.E ca proteLat al RusieiE dore%te s se e5ancipeze acu5 de sub aceast influen E 5ai ales dup ce reu%ise s obin din partea !urciei provincia Ru5elia 7riental E 1n anul 1((-. Gn 1(('E un co5plot al ofierilor filoru%i 1l r stoarn de la putereE dar prinul reu%e%te s se re1ntoarc dup cHteva zileE deoarece bulgarii nu 5ai doreau protectoratul rusesc. Gn aceast situaieE Rusia intervine pentru a-%i ap ra intereseleE "le>andru abdic E dar 1n cele din ur5 tronul bulgar va fi ocupat de =erdinand de 0a>a-CoburgE un prin susinut de "ustria. $e la aceast dat E Fulgaria se va situaE 1n 5od tradiionalE al turi de politica "ustro-Angariei. :er5aniaE la rHndul eiE susinuse 3iena 1n aceast aciune. Gn anul 1./# are loc o nou r sturnare de situaie 1n Falcani. An grup de ofieri sHrbi naionali%ti 1l asasineaz pe regele 0erbieiE "le>andru 7brenovifE care dusese pHn atunci o politic proaustriac . Noul regeE +etru ParagheorghevifE este favorabil unei aliane cu =rana %i 5ai ales cu Rusia. $e acu5 1nainteE 0erbia susinut de Rusia devine un ghi5pe periculos 1n coasta "ustroAngarieiE deoarece ea se transfor5 1ntr-un pol de atracie pentru agitaiile naionaliste ale slavilor sudici din 5onarhia dualist . Gn consecin E 3iena va ur5 ri 1n 5od consecvent anihilarea acestui adversar inco5odE cu atHt 5ai 5ult cu cHt statelor balcanice li se deschideau noi perspective de 5 rire a puterii lor pe sea5a 45periului 7to5an. Gn anii 1./(-1./. are loc o criz pe 5arginea situaiei din Fosnia-Beregovina. Gn 1./(E profitHnd de faptul c la 4stanbul izbucnise o revolt intern E declan%at de 5i%carea refor5atoare a Lunilor turciE "ustro-Angaria spriLin Fulgaria s 1%i procla5e independena %i ane>eaz FosniaBeregovinaE teritoriu pe care 1l pri5ise nu5ai spre ad5inistrare 1n 1(9(. 0erbiaE care 1%i vede periclitate speranele sale de 1nf ptuire a unei unit i iugoslaveE protesteaz cu indignare 1n faa acestei ane>iuni %i solicit spriLinul Rusiei. Rusia ar fi dorit s intervin E dar 1i lipsea atHt fora 5ilitar E cHt %i spriLinul =raneiE care nu dore%te s se angaLeze acu5 1ntr-un r zboi 1n Falcani.
1))

Gn cele din ur5 E 0erbia a fost nevoit s 1%i retrag a5enin rile la adresa "ustrieiE dar aceast criz va 1nt ri resenti5entele naionalis5ului sHrb %i va deter5ina Rusia s strHng %i 5ai puternic leg turile din cadrul !riplei Gnelegeri. Criza a contribuit %i la sl birea !riplei "lianeE deoarece 4talia ur5 rea cu ne5ulu5ire cre%terea puterii "ustro-Angariei 1n FalcaniE f r ca ea s pri5easc vreo co5pensaie. Gn fineE 1n anii 1.12-1.1# izbucneau cele dou R zboaie Falcanice. ;a acea dat E 45periul 7to5an 5ai st pHnea 1nc 1n Falcani o fH%ie continu de teritoriiE 1ntre <area Neagr %i <area "driatic . Ea cuprindeaE 1n principalE !raciaE <acedonia %i "lbania. Cu e>cepia "lbanieiE preponderent 5usul5an E aceste zone 1ntinse erau locuite de populaii 5aLoritar cre%tineE 5ai ales greciE bulgari %i sHrbi. Respectivele populaii alc tuiau 1ns un 5ozaic e>tre5 de a5estecatE sub raport etnic %i teritorialE a%a cu5 era situaiaE de e>e5pluE 1n zona <acedoniei. Gn aceast perioad de 1nflorire a naionalis5elorE populaiile cre%tine r 5ase 1nc sub st pHnirea 45periului 7to5an acuzau tendinele de centralizare politic %i de favorizare a ele5entului turc %i 5usul5anE pro5ovate de guvernarea Lunilor turci. Gn plusE !urcia este sl bit acu5 de r zboiul pe care 1l poart 1n anii 1.11-1.12 cu 4taliaE r zboi 1n ur5a c ruia va pierde ;ibia %i "rhipelagul $odecanez. Gn aceste condiiiE 1n anul 1.12E cele patru state balcanice interesate 1n zon E :reciaE FulgariaE 0erbia %i <untenegruE declar r zboi 45periului 7to5anE declan%Hndu-se astfel +ri5ul R zboi Falcanic. Gn scurt ti5pE statele aliate reu%esc s 1nfrHng !urciaE ocupHnd aproape toate teritoriile europene ale acesteiaE cu e>cepia zonei din Lurul ora%ului 4stanbul. Cei patru aliai nu vor reu%i 1ns s se 1neleag 1n ceea ce prive%te 15p rirea teritoriilor cucerite. Ne5ulu5irile cele 5ai 5ari sunt provocate de revendic rile FulgarieiE care dorea pentru sine 1ntreaga <acedonie. Gn anul 1.1# izbucne%te "l $oilea R zboi FalcanicE 1n cursul c ruia 0erbia %i :recia se aliaz 15potriva FulgarieiE pentru a se opune preteniilor acesteia. Celor dou state li se adaug !urciaE care dore%te s recupereze cel puin "drianopolulE precu5 %i Ro5HniaE care duce o politic a echilibrului balcanicE pretinzHnd co5pensaii pentru cre%terea puterii Fulgariei. NeputHnd face fa acestei coaliiiE Fulgaria este 1nfrHnt . Ea este nevoit s 1%i li5iteze e>tinderea teritorial E 1n ti5p ce toi vecinii s i 1%i consolideaz poziiile. 0erbia se 1ntinde 5ult spre 0udE pri5ind <acedoniaE :recia 1%i e>tinde frontiera nordic E iar "lbania devine independent . Rezultatele celor dou R zboaie Falcanice au reprezentat un e%ec pentru :er5ania %i "ustro-Angaria. Cele dou proteLate ale lorE !urcia %i FulgariaE au fost 1nfrHnteE 1n 5od succesivE 1n ti5p ce 0erbiaE aliata RusieiE se alegea cu un cH%tig teritorial considerabil. Chiar %i Ro5Hnia se 1ndep rteaz tot 5ai 5ult de "ustro-AngariaE deoarece Fucure%tiul nu dorea cre%terea puterii FulgarieiE aliata acesteia. Gn faa acestei schi5b ri a echilibrului balcanic 1n favoarea politicii RusieiE "ustro-Angaria %i :er5ania vor fi obligateE pe viitorE s reacioneze. Era aproape inevitabil ca pri5ul incident care avea s 5ai izbucneasc 1n zona Falcanilor s aib ca ur5are o intervenie direct a 5arilor puteri. $at fiind faptul c Rusia %i "ustro-AngariaE principalele state interesate aiciE erau legateE printr-un siste5 strHns de alianeE de toate celelalte 5ari puteri europeneE conflictul care a5enina s se declan%eze avea s fie unul generalizat la scar 5ondial .

1)-

L&,/i# nr8 4< Primul Rzboi ondial 0%.%)-%.%-1


;a 2( iunie 1.1)E arhiducele 5o%tenitor al "ustrieiE =ranz =erdinandE aflat 1n vizit la 0araLevoE capitala provinciei FosniaE ane>at de 3iena 1n 1./(E era asasinat de c tre un student sHrbE 5e5bru al unei societ i secrete naionaliste cu ra5ificaii la Felgrad. Gntrebarea care se pune este cu5 de a fost posibil ca pornindu-se de la acest incident s se aLung la un conflict 5ondial distrug torE 1n ur5a c ruia 1ntreaga lu5e avea s sufere transfor5 ri radicaleb 98 C#!*&)& r'*+oi!)!i Este adev ratE 1nainte de 1.1) 5ult lu5e se te5ea de a5eninarea unui ase5enea r zboiE care p rea i5inent datorit rivalit ilor econo5ice %i coloniale dintre 5arile puteriE datorit cursei 1nar5 rilor %i tensiunilor naionale e>istente. $ezvoltarea statelor naionale %i a patriotis5uluiE ca senti5ent de 5as E 1n aceast perioad E f cea ca toate rile s fie 5ai hot r1te ca niciodat s 1%i apere ceea ce ele defineau ca interese naionaleE f r s se gHndeasc la costuri sau sacrificii. Gn al doilea rHndE progresele %tiinei %i tehnicii au per5is perfecionarea 5iLloacelor 5ilitare de distrugere la un nivel care nu se co5para cu ni5ic anterior 1n istoria o5eniriiE ceea ce a deter5inatE de ase5eneaE escaladarea conflictului pHn la ulti5ele li5ite. Cu toate acesteaE r zboiul 1nceput 1n anul 1.1) nu poate fi considerat inevitabilE dac ine5 cont de 15preLurarea c aproape nici unul dintre guvernele care l-au iniiat nu a dorit nici 5 car izbucnirea %i cu atHt 5ai puin generalizarea sa. $ecisiv a fost 1ns faptul c fiecare stat se afla 1nglobat 1ntr-un siste5 de alianeE prin care 1%i asu5ase o serie de obligaii de securitateE fiind convins c de respectarea acestora depinde 1ns %i supravieuirea sa naional . "tunci cHnd a efectuat 5obilizareaE cHnd a for5ulat ulti5atu5uri sau a declarat r zboiE fiecare guvern a crezutE cu t rieE c se afl 1n Loc viaa %i securitatea rii saleE avHnd convingerea c nu e>ist nici o alternativ la aciunile respective. =elul 1n care a r spuns populaia din rile europene la aceste che5 ri denot o stare de spirit greu de descifratE un a5estec co5ple> de confuzie %i entuzias5. = r 1ndoial E ideea potrivit c reia popoarele ar fi plecat la lupt cu 1nsufleire %i elan s-a dovedit a fiE 1n parteE o aparen . Ea era valabil 5ai ales pentru populaia cu un anu5it nivel de instruireE i5pregnat de educaia naionalist E sau pentru deputaii din parla5entele europeneE care votau 1n unani5itate creditele de r zboi. +opulaia rural a fost iniial 5ai curHnd derutat %i nu a sesizat gravitatea situaiei. Gn pofida acestor rezerveE se poate spune c popoarele au reacionat totu%i la che5area guvernelor lorE deoarece acestea au f cut totul pentru a le trans5ite cet enilor senti5entul c patria se afl 1n pri5eLdie %i c este de datoria lor s 1%i dea %i viaa sau s ucid pentru a o ap ra. Chiar %i 1n "ustro-AngariaE soldaii au intrat 1n lupt cu avHntul %i patriotis5ul de rigoare. Ca s d 5 nu5ai e>e5plul ro5Hnilor ardeleniE ace%tia au plecat 1n r zboiul care avea s 1i duc 15potriva Regatului Ro5Hniei strigHnd 5oarte sHrbilorNE arborHnd tricolorul %i cHntHnd $e%teapt -teE ro5HneNE 5anifest ri pe care conducerea ar5atei le-a per5is %i 1ncuraLatE toc5ai pentru a 5obiliza senti5entele naionale. Ca 1ntotdeaunaE senti5entele naionale puteau fi 5obilizate 1n serviciul celor 5ai diverse cauzeE iar soldaii pe care 1i vede5 1n fil5ele de epoc suindu-se 1n trenuri %i fluturHndu-%i chipiele pe fereastr E cu un entuzias5 stHngaci %i puin bui5 citE nu %tiau c se 1ndreapt spre tran%eele celui 5ai inu5an dintre r zboaiele de pHn atunciE din care zece 5ilioane dintre ei nu se vor 5ai 1ntoarce. 48 I*+!,nir&# r'*+oi!)!i Gn ur5a asasinatului de la 0araLevoE "ustro-Angaria a considerat c are ocazia s rezolve definitiv conflictul s u cu 0erbia. ;a 2# iulie 1.1)E 1nvinuindu-l c a favorizat atentatulE 3iena adresa guvernului de la Felgrad un ulti5atu5E cuprinzHnd o serie de cereri for5ulate 1n a%a fel 1ncHt s nu poat fi acceptate. +e 2( iulieE "ustro-Angaria 1i declara 0erbiei r zboi. :er5ania se al tura %i ea acestei declaraiiE deoarece era vital interesat 1n 1nt rirea <onarhiei "ustro-AngareE crezHndE totodat E c r zboiul putea fi localizat.
1)'

Rusia nu este 1ns dispus s per5it anihilarea aliatului s u sHrbE astfel 1ncHt la #/ iulie decreteaz 1n grab 5obilizareaE f r a se consulta cu +arisul. :er5ania nu puteaE nici eaE s ri%te o 1nfrHngere a "ustro-AngarieiE a%a c la #1 iulie so5eaz Rusia s opreasc 5obilizareaE dup care 1i declar r zboi. ;a 1 augustE atHt :er5aniaE cHt %i =rana declar 5obilizarea general E =rana fiind %i ea constrHns s respecte obligaiile sale de alian fa de Rusia. Cancelarul :er5anieiE Feth5ann-Boll8egE a ezitat 1n faa perspectivei de declan%are a unui conflict generalizat. 0tatul-<aLor al ar5atei face 1ns presiuni 1n acest sensE fiind de p rere c :er5ania deineE pe 5o5entE o superioritate din punct de vedere 5ilitar &care putea fi pierdut pe viitor* %i c E 1n consecin E se afl 1n faa unei ocazii unice de a cH%tiga rapid r zboiulE 1n cazul 1n care el nu 5ai putea fi evitat. ;a # augustE :er5ania declara r zboi =ranei. 7 5are proble5 deriva din faptul c potrivit planurilor de r zboi elaborate 1nc din 1./'E de generalul 0chlieffenE dac :er5ania voia s evite un r zboi lungE dus pe dou fronturiE 15potriva Rusiei %i =raneiE ea trebuia s zdrobeasc 5ai 1ntHi =ranaE printr-o 5i%care violent %i rapid . 7r acest lucru nu era posibilE credeau strategii ger5aniE decHt dac se efectua un atac 5asiv asupra aripii stHngi francezeE ceea ce presupunea traversarea FelgieiE ar a c rei neutralitate era garantat 1n 5od tradiional de c tre "nglia. Nu5ai prin aceast 5i%care de 1nv luire a flancului ei stHngE credea 0chlieffenE ar5ata francez E 5asat 1n ;orenaE va putea fi luat prin surprindereE 1ncercuit %i zdrobit . "nglia fusese pHn la acea dat e>tre5 de rezervat E 1ncercHnd s 5edieze conflictulE deoarece nu dorea s intre 1n r zboi pentru o proble5 balcanic . ;a ) august 1ns E ar5ata ger5an invada Felgia neutr . "cest fapt a deter5inat "nglia s declare r zboi :er5anieiE deoarece guvernul de la ;ondra considera c ocuparea litoralului belgianE )is4$4)is de coastele englezeE constituia o a5eninare fatal la adresa intereselor <arii Fritanii. +rin Locul alianelorE conflictul se generalizase la scara 1ntregii Europe. $oar 4taliaE de%i f cea parte din !ripla "lian E refuza s intre atunci 1n r zboi %i 1%i procla5a neutralitatea. ;8 P#r i,i"#n/ii Di &# r&)& %& o"&r#/i!ni $e%i iniiatorii r zboiului au crezut c acesta va fi unul de scurt durat E el se va dovedi e>tre5 de lung %i de costisitor. +e lHng 5asele de peste '- de 5ilioane de soldai 5obilizaiE 5ai ales infanteri%ti dotai cu pu%ti cu repetiie %i spriLinii de o artilerie puternic E vor fi folosite acu5 ar5e noiE e>tre5 de distrug toare6 ar5ele auto5ate &5itralierele*E gazele to>ice de lupt E pri5ele tancuri &care apar spre sfHr%itul r zboiului*E aviaiaE tunuri grele care puteau bo5barda la o distan de 1// de K5E sub5arinele. !reptatE conflictul dobHnde%te un caracter 5ondialE pe 5 sur ce noi beligerani intrau 1n r zboi. "stfelE de partea "ntantei %i a aliailor ei iniiali &RusiaE =ranaE "ngliaE 0erbia %i Felgia* se vor al tura do5inioanele britaniceE cu5 era Canada sau "ustraliaE apoi @aponiaE 1n 1.1)E 4taliaE 1n 1.1-E Ro5Hnia %i +ortugaliaE 1n 1.1'E :reciaE Frazilia %i 5ai ales 0tatele AniteE 1n 1.19. $e partea +uterilor CentraleE :er5ania %i "ustro-AngariaE se plaseaz !urciaE din 1.1)E %i FulgariaE din 1.1-. Ca o consecin a a5plorii conflictuluiE el se va desf %ura pe 5ai 5ulte fronturi sau teatre de operaiuniE de i5portan diferit . E>istauE 1n pri5ul rHndE cele dou fronturi principale6 =rontul de 3estE din =ranaE unde ar5atele francez E englez E belgian %i 1n final a5erican se confrunt cu trupele ger5aneC =rontul de EstE din +rusia 7riental %i +oloniaE unde ger5anii la Nord %i austriecii la 0ud se 1nfruntau cu ar5ata rus . Gn afara acestoraE 5ai e>istau o serie de fronturi secundareE de 5ai 5ic a5ploare. "%a era frontul din 4taliaE deschis 1n anul 1.1-E la frontiera acesteia cu "ustro-AngariaE unde trupele italiene luptau 15potriva austriecilor spriLinii de ger5ani. +e frontul din Ro5HniaE unde ostilit ile au izbucnit 1n anul 1.1'E ro5HniiE spriLinii de ru%iE se confruntau cu austrieciiE ger5anii %i bulgarii. Gn cele din ur5 E frontul ro5Hnesc va deveni o prelungire sudic a 5arelui =ront de Est. Gn fineE 5ai e>ista %i frontul din FalcaniE susinut iniial de 0erbia 15potriva "ustro-Angariei. AlteriorE ostilit ile de aici au fost continuate de o ar5at franco-englez E debarcat 1n $ardanele %i repliat apoi la 0alonicE care co5b tea trupele bulgare %i turce%tiE cu spriLinul :reciei. "lte fronturi secundare au 5ai fost deschise 1n 7rientul <iLlociuE pe 5alurile Canalului 0uezE unde "nglia atac !urciaC 1n +alestinaE unde britanicii provoac o r scoal antioto5an a arabilorC 1n CaucazE unde Rusia co5bate !urcia. Coloniile ger5ane din "frica %i din +acific vor fi %i
1)9

ele atacate %i ocupateE de c tre britaniciE francezi %i Laponezi. Gn fineE tabloul ostilit ilor era co5pletat cu un r zboi navalE pe parcursul c ruia flota ger5an E alc tuit din vase de suprafa %i sub5arineE va ataca pe toate 5 rile 1ndeosebi vasele co5erciale ale aliailor. Cea 5ai 5are parte a efortului 5ilitar se consu5a 1ns pe cele dou fronturi principale din Europa. Gn generalE "ntanta deine superioritatea 1n ceea ce prive%te 1ntinderea teritoriilor controlateE populaiaE resursele 5iniere %i industrialeE flota co5ercial sau de r zboi. Gn schi5bE +uterile Centrale co5penseaz 1ndeosebi prin 5ai buna dotare %i instruire a ar5atei ger5ane. $in punct de vedere strategicE i5periile centrale au avantaLul dispunerii lor co5pacte pe continentE care le per5ite s controleze liniile interioare. "cest lucru le d posibilitatea s 5anevreze 5ai bineE s 1%i deplaseze forele de pe un front pe altul 5ult 5ai u%or decHt "liaii occidentali. +e de alt parteE aceast dispunere prezenta %i un serios dezavantaLE cel al pericolului 1ncercuirii. Gndeosebi :er5ania va fi serios afectat de necesitatea de a face fa E 1n 5od conco5itentE pe dou fronturi uria%e. <8 D&7-'D!r#r&# r'*+oi!)!i ?n r& #nii 969<-969G +lanurile de aciune ale a5belor tabere angaLate 1n conflict porneau de la pre5isa c r zboiul se va ter5ina foarte repede. Ele 5izau pe scurte ca5panii ofensiveE al c ror succes ur5a s fie asigurat de i5ensele fore de %oc deinute de fiecare. $ar 1n scurt vre5e aceste planuri au e%uatE iar co5anda5entele au fost constrHnse s duc E pentru o lung perioad de ti5pE un r zboi de uzur E static %i defensiv. "cest lucru a provocat confuzie din punct de vedere strategic %i a pus 1n 5od dra5atic proble5a aprovizion rii cu oa5eniE cu 5uniii %i 5aterialeE 1n cantit i neprev zute 1n planurile iniiale. +lanul ger5an de 1nv luire prin Felgia 5iza pe faptul c trupele franceze vor fi 1ncercuite %i zdrobite 1n circa %ase s pt 5HniE dup care 1ntreaga ar5at ger5an se putea 1ndrepta pe =rontul de EstE 15potriva Rusiei. Gn 5od si5ilarE planul francezE elaborat de generalul @offreE avea 1n vedere o lovitur direct e>ecutat asupra frontierei ger5aneE 1n zona ;oreneiE care s atrag %i s fi>eze 1ntreaga ar5at ina5ic E dup care aceasta ur5a s fie zdrobit 1ntr-o singur 5are b t lie. +lanul francez de ofensiv E 5ult prea si5plistE a e%uat pri5ulE 1nc din luna august 1.1). :er5aniiE 1n schi5bE aplicHnd planul 0chlieffenE reu%esc s poarte iniial un r zboi ofensivE de 5i%careE cucerind Felgia %i p trunzHnd adHnc 1n Nord-Estul =raneiE pHn aproape de +aris. Gn septe5brie 1ns E ar5ata franco-englez reu%e%te s opreasc aceast 5are ofensiv E repurtHnd a%anu5ita pri5 victorie de pe <arnaE care a salvat +arisul %i a reu%it chiar s resping trupele ger5ane cHteva zeci de Kilo5etri. $e la aceast dat E r zboiul de 5i%care 1ncetaE el fiind 1nlocuit cu un lung %i costisitor r zboi de poziii. Cele dou 5ari ar5ate se v d nevoite s se fortifice pe alinia5entele e>istenteE 1ngropHndu-se 1n dou %iruri nesfHr%ite de tran%eeE care porneau de la <area Nordului %i aLungeau la frontiera elveian . !oate 1ncerc rile reciproce de a sparge aceast linie a frontului vor e%ua de acu5 1nainteE deoarece adversarul reu%ea 1ntotdeauna s pri5easc 1nt riri %i s acopere orice bre% potenial . Cucerirea cHtorva 5etri p traiE printr-o ofensiv sHngeroas %i inutil E putea s coste 5ii de victi5e o5ene%ti %i tone de 5uniiiE sleind astfel fora 5ilitar %i 5oralul co5batanilor. Gn faa situaiei respectiveE co5anda5entul ger5an se vede nevoit s 1%i schi5be planurile de aciune. "cest lucru era absolut necesarE deoareceE pe ter5en lungE r zboiul de uzur decurgea 1n defavoarea :er5anieiE ale c rei resurse erau 5ult 5ai reduse 1n co5paraie cu cele ale "ntantei. $e altfelE g sirea unei soluii salvatoareE care s duc la scurtarea r zboiuluiE a reprezentat 5ereu o cerin stringent pentru 0tatul-<aLor ger5an. Gn consecin E 1n anul 1.1- :er5ania 1%i concentreaz eforturile 1n direcia anihil rii ar5atei ruse%tiE 5ai ales c 1ntinderea uria% a =rontului de Est favoriza r zboiul ofensivE de 5i%care. 0ub conducerea generalului BindenburgE ea obine o serie de succese i5portanteE 1n ur5a c rora ocup spaiul +oloniei ruse%ti %i al ;ituaniei. Cu toate acesteaE ar5ata ger5an nu va reu%i s scoat Rusia din lupt E deoarece 1ntinderile care trebuiau acoperite erau prea vaste 1n raport cu potenialul u5an al :er5aniei. Ca ur5areE =rontul de Est cunoa%te %i el o stabilizareE care va dura pHn 1n anul 1.19. Gn plusE 1n zona sudic a frontului r s riteanE 1n :aliiaE ar5atele ruse%ti obin o serie de victorii 15potriva trupelor austro-ungareE 5ai ales 1n anul 1.1'E cu ocazia ofensivei co5andate de generalul Fru%ilov. Gn plusE situaia se co5plicase ca ur5are a intr rii 1n lupt a 4talieiE 1n 1.1-E %i a
1)(

Ro5HnieiE 1n 1.1'E ceea ce deschidea noi fronturi de lupt pentru ar5ata austriac . Rezultatele 5ai slabe pe care le obine ar5ata austro-ungar vor trebui co5pensate de fiecare dat de trupele ger5aneE care veneau s restabileasc situaia sau chiar s preia iniiativa %i pe aceste fronturi secundare. "cest lucru ducea 1ns la di5inuarea puterii de %oc a ar5atei ger5ane pe direciile principaleE chiar dac ea reu%ea totu%i s fac fa situaieiE 1ndeosebi prin deplasarea rapid a trupelor de pe un front pe altulE favorizat de deinerea liniilor interioare. Yona hot rHtoare pentru soarta r zboiului r 5Hnea 1ns =rontul de 3est. !rupele aliate au 1ncercat s sparg acest frontE 1n 5od zadarnicE pe parcursul anilor 1.1--1.19E cu preul unor ofensive de uzur care vor costa sute de 5ii de 5ori. 0tatul-<aLor ger5anE 1n schi5bE adopt 1n anul 1.1' un nou plan de aciuneE lansHnd o ofensiv de 5ari proporii 1ntr-o singur direcieE respectiv asupra fort reei de la 3erdunE unde 1%i concentreaz cea 5ai 5are parte a ar5atei. 4deea strategilor ger5ani era aceea de a atrage treptatE 1ntr-un peri5etru restrHnsE toate rezervele aliateE pentru a le 5 cina aici %i a le scoate din lupt 1n 5od definitivE printr-o b t lie decisiv . $ar ar5ata francez E condus de generalul +ItainE a rezistat cu succes 1n faa acestei ofensive sHngeroaseE a%a c b t lia de la 3erdunE care a produs ea singur aproape un 5ilion de victi5eE va aduce pierderi apro>i5ativ egale celor dou p ri i5plicate 1n conflict. "cest lucru 1nse5na 1ns e%ecul planului ger5an de a scoate =rana din lupt printr-o b t lie decisiv . =8 R'*+oi!) 7!+$#rin Di in r#r&# S # &)or Uni & ?n ,on-)i, Gn anul 1.19E 0tatul-<aLor ger5an face o nou 1ncercare de a tran%a soarta conflictuluiE prin declan%area unui r zboi sub5arin total. Oi pHn atunciE "ntanta se confruntase cu :er5ania pe 5areE i5punHnd o blocad 5ariti5 a coastelor ger5aneE 1n condiiile 1n care flota britanic de suprafa era net superioar celei ger5ane. "provizionarea +uterilor Centrale cu ali5ente %i 5aterii pri5e industriale va suferi enor5 ca ur5are a blocadei britanice. +Hn la sfHr%itul r zboiuluiE i5periile centrale nu vor reu%i s supravieuiasc decHt recurgHnd la o sever raionalizare a consu5ului populaiei civileE precu5 %i datorit 1nlocuitorilor sintetici de ali5ente %i 5aterii pri5eE fabricai de industria chi5ic ger5an . Gn replic la blocada "ntanteiE :er5ania declan%eaz r zboiul sub5arin. +entru ca acesta s fie eficaceE era necesar ca sub5arinele ger5ane s torpileze toate navele 1ntHlnite 1n caleE inclusiv pe cele neutre. $ar scufundarea vaselor neutre D o 1nc lcare grav a dreptului internaional D era de natur s creeze 5ari proble5e politice pentru :er5aniaE care risca s 1%i atrag noi adversari. Gn anul 1.19E :er5ania va decide s 1%i asu5e acest riscE trecHnd la scufundarea f r preaviz a tuturor vaselor str ine. ;a finele anului 1.1'E ea scufunda vase totalizHnd un deplasa5ent de #-/./// de tone lunarE pentru ca 1n 5artie 1.19 deplasa5entul navelor scufundate s aLung la (9/./// de tone pe lun N 0tatul-<aLor ger5an aprecia c 1n acest rit5 "ntanta se va pr bu%i 1n cHteva luniE deoarece %i efortul ei 5ilitar depindea 1n 5od vital de aprovizionarea cu 5aterii pri5e aduse din colonii sau din 0tatele Anite. Cu toate acesteaE 1n cele din ur5 %i acest calcul al strategilor ger5ani se va dovedi a fi gre%it. +e de o parteE convoaiele de nave co5erciale aliate reu%esc s pun la punct 5etode eficiente de contracarare a sub5arinelor ger5aneE iar pe de alt parteE torpilarea navelor a5ericane va deter5ina 0tatele Anite s intre %i ele 1n r zboiul 15potriva :er5anieiE 1n anul 1.19. Cu toate c pre%edintele ,ilsonE susinut de opinia public a5erican E era iniial pacifistE el nu putea s tolereze hege5onia 5ilitar a :er5aniei 1n Europa. +e de alt parteE idealurile politice %i interesele practice apropiau 0tatele Anite de "nglia %i =ranaE aflate 1n pericol. :er5ania a negliLat pericolul intr rii 0tatelor Anite 1n r zboiE %tiind c acestea nu dispuneau de fore 5ilitare se5nificative. "5ericanii reu%esc 1ns ca 1ntr-un ti5p foarte scurtE pHn 1n vara anului 1.1(E s pun pe picior de r zboi peste un 5ilion de soldaiE care vor fi tri5i%i 1n EuropaE sub co5anda generalului +ershing. "cestui efort 5ilitar %i u5an i se ad uga contribuia uria% a industriei %i a resurselor econo5ice a5ericane. "portul a5erican va avea un rol decisiv 1n cH%tigarea victoriei de c tre "ntant E 1n condiiile 1n care cele dou tabere erau co5plet epuizateE dup patru ani de confruntare intens . >8 ECo)!/i# r'*+oi!)!i ?n #n!) 969BN 7-IrDi !) ,on-)i, !)!i Di &-&, &)& 7#)&
1).

;a 1nceputul anului 1.1( 1ns E perspectiva finaliz rii r zboiului nu era deloc una clar . !rupele a5ericane nu sosiser 1nc 1n =ranaE iar pe =rontul de Est ar5ata rus se pr bu%ise. Gn februarie %i octo5brie 1.19E 1n Rusia aveau loc dou revoluiiE 1n ur5a c rora regi5ul arului va fi r sturnat. ;a sfHr%itul anului 1.19E puterea politic era preluat de c tre o dictatur bol%evic E 1n frunte cu ;enin. Noul regi5 al sovietelorE care nu dore%te decHt s se consolideze pe plan internE iese din r zboi %i 1ncheie o pace separat cu :er5ania. +rin !ratatul de +ace de la Frest-;itovsKE din 5artie 1.1(E Rusia bol%evic ceda 45periului :er5an teritorii 1ntinseE 1n regiunea +oloniei %i a Acrainei. Gn aceste condiiiE Ro5Hnia 1ncheia %i ea o pace separat cu +uterile CentraleE 1n 5ai 1.1(. Gn acest felE :er5ania reu%ea s 1%i disponibilizeze cea 5ai 5are parte a trupelor de pe =rontul de EstE trupe pe care le tri5ite 1n =rana. Gn pri5 vara lui 1.1(E 1n condiiile 1n care a5ericanii nu intraser 1nc 1n lupt E trupele ger5ane de aici beneficiau de o superioritate nu5eric . +rofitHnd de aceast situaie %i punHnd la punct o tactic 5ai eficient de str pungere a liniilor aliateE 0tatul-<aLor ger5anE condus de generalul ;udendorffE reia r zboiul de 5i%care. Gn perioada 5artie-iulie 1.1(E trupele ger5ane lanseaz o serie de ofensive e>tre5 de periculoase 1n direcia +arisuluiE aruncHnd 1n lupt ulti5ele rezerve ale +uterilor Centrale. "ceast ofensiv final ger5an 1i va aduce pe aliai la un pas de dezastruE 1n condiiile 1n care %i :er5ania 1%i Luca ulti5a %ans E deoarece resursele ei u5ane %i 5ateriale erau epuizate. Cu toate acesteaE 1n iulie 1.1(E 1n a doua b t lie de pe <arnaE aliaii occidentaliE aflai sub co5anda 5are%alului =och %i beneficiind acu5 din plin de spriLinul trupelor a5ericaneE reu%esc s opreasc ofensiva lui ;udendorff. $in acest 5o5entE aliaii preiau 1n 5od definitiv iniiativa. "r5ata ger5an 1ncepe s se retrag 1ncet spre frontiera 45periuluiE ofensiva aliailor fiind favorizat acu5 nu nu5ai de epuizarea trupelor ger5aneE ci %i de folosirea unor ar5e noiE cu5 erau tancurile sau aviaia. Gn paralelE 1n aceast perioad devine tot 5ai evident sl birea capacit ii interne de rezisten a +uterilor Centrale. +opulaia celor dou i5periiE 1nfo5etat %i deci5at dup patru ani de ostilit iE nu 5ai este capabil s susin r zboiul. +rivaiunile suferite de populaie favorizeaz ne5ulu5irile %i tensiunile politico-socialeE ali5entate de pro5isiunile de pace ale pre%edintelui ,ilsonE ca %i de ecourile Revoluiei Fol%evice din Rusia. +rofitHnd de 1nfrHngerile 5ilitare suferiteE ca %i de pr bu%irea autorit ii regi5ului politicE naionalit ile din "ustro-Angaria a5enin cu secesiunea. Gn aceste condiiiE 1n toa5na anului 1.1(E aliaii :er5aniei sunt constrHn%iE rHnd pe rHndE s solicite 1ncheierea ar5istiiului. Gn 2. septe5brie ies din r zboi bulgariiE 1nvin%i de ar5ata anglofranco-sHrb de la 0alonicE iar trupele "ntantei 1%i continu 1naintarea spre NordE eliberHnd 0erbia. Gn #1 octo5brie cer ar5istiiu turciiE dup ce fuseser 1nvin%i 1n +alestina %i 1n 0iria de c tre englezi. Gn # noie5brie 1nceteaz ostilit ile "ustro-AngariaE confruntat cu ofensiva de pe frontul italianE cu 1naintarea ar5atei de la 0alonicE ca %i cu dezintegrarea sa intern . :er5aniaE r 5as singur 1n lupt %i avHnd de f cut fa unei ofensive aliate generalizat pe tot =rontul de 3estE 1ncepe %i eaE 1nc din octo5brieE negocieri de ar5istiiu cu pre%edintele a5erican ,ilson. $ar 1n ti5p ce ar5ata ger5an se 5eninea 1nc 1n 5od disciplinat pe linia frontuluiE 1n ar izbucneau revolte ale 5uncitorilor %i 5arinarilorE desf %urate 1n 5arile ora%e %i 1n porturi. ;a Ferlin este procla5at republicaE iar 15p ratul ,ilhel5 al 44-lea abdic %i se refugiaz 1n 7landa neutr . Gn aceste condiiiE pe data de 11 noie5brie 1.1(E reprezentanii noului guvern provizoriu al :er5anieiE condus de social-de5ocratul EbertE 1ncheiauE la Co5pi\gneE ar5istiiul care punea cap t conflictului. 0e 1ncheia astfel cel 5ai sHngeros dintre r zboaiele purtate pHn atunciE 1n 1ntreaga istorie universal E un r zboi din care Europa %i lu5ea vor ie%i co5plet schi5bate. <arile i5perii &:er5anE RusE Babsburgic %i 7to5an* se v d 1nvinse %i reduse ca teritoriu %i populaieE unele 1%i schi5b for5a de guvern 5HntE altele 1ntregul siste5 social-politicE iar altele sunt pur %i si5plu desfiinate. Bege5onia Europei asupra restului lu5ii se vedea contestat acu5 1n 5od decisivE datorit rolului hot rHtor Lucat de 0tatele AniteE 1n cH%tigarea r zboiului %i 1n re5odelarea noii ordini postbelice. !ulbur rile sociale din Rusia %i din alte ri europene anunau apariia unor noi regi5uri politiceE cele totalitareE al c ror caracter aberant nici nu putea fi b nuit 1n secolul precedent.
1-/

45ensele distrugeri cauzate de 5arele conflictE ca %i cruzi5ea acestuia puseser sub se5nul 1ntreb rii toate valorile tradiionale ale lu5ii a%ezate care 1l precedase. Criza de con%tiin provocat de r zboi se va 5anifesta printr-un puternic scepticis5 fa de evoluia civilizaiei europeneE prin distrugerea senti5entului de siguran %i continuitateE printr-o atitudine de fa5iliarizare cu violena %i de dispre fa de viaa oa5enilor. "trocit ile de 5ai tHrziu ale fascis5ului %i co5unis5ului erau preg titeE 1ntr-un felE de aceast 5entalitate generat de +ri5ul R zboi <ondial. +e de alt parteE e>ista %i credina c acest r zboi avea s fie ulti5ulE toc5ai pentru c hecato5ba pricinuit de el p rea s indice o li5it e>tre5 pHn la care putea 5erge tendina de autodistrugere a civilizaiei u5ane. Chiar dac ideali%tii epociiE cu5 era pre%edintele ,ilsonE se 1n%elau 1n aceast privin E eforturile lor de edificare a unei lu5i f r r zboaie puneau 1n eviden %i speranele noului secolE potrivit c rora uria%a provocare a r zboiului totalE purtat cu 5iLloace de distrugere 1n 5as E va putea fi dep %it 1n cele din ur5 E prin pro5ovarea unui siste5 5ai raional al relaiilor dintre stateE ca %i prin triu5ful principiilor u5aniste.

1-1

Bi+)io.r#-i& 7&)&, iC' %& i7 ori& $o%&rn' !niC&r7#)':


"ceast bibliografie acoper o proble5atic 5ult 5ai vast decHt cea tratat pe parcursul cursului de fa E atHt din punct de vedere te5aticE cHt %i cronologic. !itlurile selectate aici privesc istoria civilizaiilorE istoria politic %i econo5ic E istoria ideilor culturale %i a ideologiilor politiceE istoria 5entalit ilor %i a vieii privateE pentru 1ntreaga istorie 5ondial E 1n perioada cuprins 1ntre anii 1'//-1.1(. Gn consecin E bibliografia poate fi utilizat de c tre toi cei care doresc s aprofundeze cuno%tinele istorice cu caracter generalE dobHndite pHn acu5. Gn ulti5ii aniE au fost traduse 1n li5ba ro5Hn nu5eroase lucr ri de istorie universal E e>tre5 de valoroaseE interesante %i for5ativeE scrise 1ntr-un 5od atr g tor. $at fiind faptul c libr riile %i bibliotecile pun la dispoziie o bibliografie uria% 1n do5eniul istoriei universaleE este foarte i5portant s ne selecion 5 1n 5od atent lecturileE pentru a citi lucrurile cele 5ai i5portanteE cu 5a>i5u5 de profit intelectual. Este p cat s pierde5 ti5pul citind oriceE la ni5ereal E atHta ti5p cHt e>ist doar cHteva zeci de lucr ri esenialeE de 5are calitateE care ar trebui parcurse 1n 5od obligatoriu de c tre orice pasionat al istoriei. 0elecia bibliografic pe care a5 1ntreprins-o a 1ncercat s 15bine patru criterii de alegere a lucr rilor6 a* criteriul tematicE pentru a acoperi toate do5eniile i5portante &de aceeaE este necesar s citi5 cel puin cHte o lucrare din fiecare seciune bibliografic *C b* criteriul accesibilit,(iiE 5otiv pentru care nu a5 ales decHt lucr ri ap rute 1n li5ba ro5Hn E care sunt achiziionateE 1n 5od nor5alE de c tre toate bibliotecile universitare %i chiar de c tre bibliotecile Ludeene %i or %ene%tiC c* criteriul actualit,(iiE o bun parte a lucr rilor fiind apariii de dat recent &chiar pe plan 5ondial*E 1n ti5p ce alteleE chiar dac sunt 5ai vechiE nu %i-au pierdut actualitatea %i prospei5ea interpret rilorC d* criteriul )aloricE 1n virtutea c ruia a5 l sat la o parte nu5eroase alte lucr riE si5ilare ca te5atic sau arie de cuprindereE dar 5ai puin reu%ite sub raportul interpret rii istorice. $esigurE fiind vorba despre o selecieE unele titluri reco5andate pot fi considerate preferine subiective ale autorului c rii de fa . Gn cele din ur5 E bibliografia rezultat este destul de vast E deoarece a5 reco5andatE uneoriE %i lucr ri 5ai puin valoroaseE fie 1n ideea de a oferi opiuni supli5entare celor care nu au la dispoziie biblioteci atHt de bine asortateE fie pentru a acoperi bibliografic o te5 cu un caracter 5ai special.
98 L!,r'ri .&n&r#)&3 7in &*&3 i7 ori# ,iCi)i*#/ii)or: @ean CarpentierE =ranMois ;ebrun &coord.*E Istoria EuropeiE Fuc.E Bu5anitasE 1..9E p. 212-#91 0erge FersteinE +ierre <ilzaE Istoria EuropeiE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 1..( &ed. a 44-a*E vol. 444E p. 1'.)/2C vol. 43 @ean-<ichel :aillardE "nthonJ Ro8leJE Istoria continentului european. Ae la !"#3 pOn, la sfOr6itul secolului al XX4leaE Fuc.E Ed. CartierE 2//1E p. 11-2. Ca5il <ure%anuE Europa modern,. Ae la 'ena6tere la sfOr6itul de mileniuE CluLE $aciaE 1..9E p. --1/2 @ohn R. FarberE Istoria Europei moderneE Fuc.E Ed. ;iderE 1..(E p. 11-#)9 =ernand FraudelE ramatica ci)ili+a(iilorE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1..) Roland <ousnierE Donarhia absolut, Mn Europa din secolul al V4lea pOn, Mn +ilele noastre E Fuc.E CorintE 2/// +ierre ChaunuE /i)ili+a(ia Europei clasiceE vol. 4-444E Fuc.E <eridianeE 1.(. ide5E /i)ili+a(ia Europei Mn =ecolul LuminilorE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1.(' ,alter 7ppenhei5E Europa 6i despo(ii lumina(iE Fuc.E ";;E 1..( Eric @. Bobsba85E Era 'e)olu(iei. !7"54!"2"E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 ide5E Era /apitalului. !"2"4!"7#E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 ide5E Era Imperiului. !"7#4!5!2E Chi%in ucFuc.E CartiercCode> 2///E 2//2 +ierre <ilzaE 0erge Ferstein &sub red.*E Istoria secolului XXE Fuc.E ";;E 1..(E vol. 4E p. --11) BenrJ PissingerE Aiploma(iaE ed. a 44-aE Fuc.E F4C ";;E 2//2 +ierre RenouvinE Erimul ',+boi DondialE Fuc.E CorintE 2//1 3JvJen FrendonE Erimul ',+boi Dondial. !5!24!5!"E Fuc.E F4C ";;E 2//# Charles !illJE 'e)olu(iile europene ;!25@4!55@<E 4a%iE +oliro5E 2//2
1-2

48 'ri3 "o"o#r&3 r&.i!ni: - area 2ritanie :eorge <. !revelJanE Istoria ilustrat, a -n.lieiE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.9-E p. )#2-(2/ "ndrI <auroisE Istoria -n.lieiE Fuc.E Ed. 7rizonturiE 1..' &ediia 46 Fuc.E Ed. +olitic E 1.9/* Ca5il <ure%anuE "le>andru 3ianuE Robert + iu%anE AoGnin. =treet !3E CluLE $aciaE 1.()E p. --21 "ngela "ndersonE ',+boaiele ci)ile. !1234!125E Fuc.E ";;E 2//2 Ca5il <ure%anuE 'e)olu(ia bur.he+, din -n.liaE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.') ide5E Imperiul britanic. =curt, istorieE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.'9 =ranK <c$onoughE Imperiul Kritanic, !"!#4!5!2E Fuc.E ";;E 1..( - Frana @ean CarpentierE =ranMois ;ebrun &coord.*E Istoria *ran(eiE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 2//1 @acTues <adauleE Istoria *ran(eiE Fuc.E Ed. +olitic E 1.9#E vol. 4E p. #)2-#(/E vol. 44E vol. 444E p. --11. Richard ,ilKinsonE *ran(a 6i cardinalii. !1!34!11!E Fuc.E ";;E 1... ide5E Ludo)ic al XIV4lea, *ran(a 6i Europa. !11!4!7!#E Fuc.E ";;E 1... +hilippe 0IguinE Ludo)ic Hapoleon cel DareE Fuc.E Ed. =undaiei Culturale Ro5HneE 1..) "le>andru 3ianuE Ca5il <ure%anE Robert + iu%anE 0i5ona NistorE Ere6edin(ii *ran(eiE Ed. Aniversalia D$ialogE CraiovaE 1..1E p. --1// - 6paiul 3erman i austriac @ean FIrengerE Istoria Imperiului Habsbur.ilor. !@7?4!5!"E Fuc.E !eoraE 2///E p. 1.9--). Erich YRllnerE Istoria -ustrieiE vol. 4-44E Fuc.E Ed. Enciclopedic E 1..9E p. 2-1-'/9 ".@.+. !aJlorE Donarhia Habsbur.ic,. !"354!5!". 0 istorie a Imperiului -ustriac 6i a -ustro4Pn.arieiE Fuc.E ";;E 2/// NicK +ellingE Imperiul Habsbur.ic. !"!#4!5!"E Fuc.E ";;E 2//2 @acTues $rozE Istoria ermanieiE Fuc.E CorintE 2///E p. --9( @acTues ;e RiderE DitteleuropaE 4a%iE +oliro5E 1..9 ,alter 7ppenhei5E Habsbur.ii 6i Hohen+ollernii. !7!?4!7"1E Fuc.E ";;E 1.. "ndrina 0tilesE Pnificarea ermaniei, !"!#4!"53E Fuc.E ";;E 1..( :eoff ;aJtonE Ae la Kismarck la Hitler> ermania, !"534!5??E Fuc.E ";;E 2//2 ,illia5 <anchesterE -rmele lui KruppE Fuc.E Ed. +olitic E 1.9#E p. ''-#.1 Frigitte Ba5annE Viena lui Hitler. -nii de ucenicie ai unui dictatorE Fuc.E Ed. 3ivaldiE 2/// - 5lte state europene <artJn RadJE Ae la re)olt, la independen(,. B,rile de Cos, !##34!1#3E Fuc.E ";;E 2//1 @ean-@acTues FouTuetE Istoria El)e(ieiE Fuc.E CorintE 2//1 :iuliano +rocacciE Istoria italienilorE Fuc.E Ed. +olitic E 1.9-E p. 2/.-)#. =rancesco !ranielloE :ianni 0ofriE Il 'isor.imento. =curt, istorieE CluLE $aciaE 2//2 "ndrina 0tilesE Pnificarea Italiei. !"!#4!"73E Fuc.E ";;E 1.. <arK RobsonE Italia> liberalism 6i fascism. !"734!52#E Fuc.E ";;E 1..9E p. 1--)9 +ierre 3ilarE Istoria =panieiE Fuc.E CorintE 2///E p. ##-1/1 @ill PilsbJE =pania> m,rire 6i dec,dere, !2724!12?E Fuc.E ";;E 1..( 4on BurdubeiuE Istoria =uedieiE Fuc.E Ed. Otiinific %i Enciclopedic E 1.(-E p. (2-2( "ndrina 0tilesE =uedia 6i +ona baltic,, !#@?4!7@!E Fuc.E ";;E 2//1 - Rusia :eoffreJ BosKingE 'usia. Eopor 6i imperiu !##@4!5!7E 4a%iE +oliro5E 2//1 Russell 0her5anE 'usia, !"!#4!""!E Fuc.E F4C ";;E 2//1 <ichael ;JnchE 'eac(iune 6i re)olu(ie> 'usia !""!4!5@2E Fuc.E ";;E 2/// <artJn RadJE Barii, 'usia, Eolonia 6i PcrainaE Fuc.E ";;E 2//2 Richard +ipesE =curt, istorie a re)olu(iei ruseE Fuc.E Bu5anitasE 1..( BIl\ne Carr\re dZEncausseE Klestemul ru6ilor. Eseu despre asasinatul politicE 4a%iE +oliro5E 2///E p. -2/1 Benri !roJatE Eetru cel DareE Fuc.E Bu5anitasE 1..) ide5E Via(a de fiecare +i din 'usia ultimului (arE Fuc.E Bu5anitasE 1..# <archizul de CustineE =crisori din 'usia. 'usia Mn !"?5E Fuc.E Bu5anitasE 1..# - Europa de Est7 Imperiul >toman7 Peninsula 2alcanic +hilip ;ong8orthE /rearea Europei de EstE Fuc.E Ed. Curtea 3echeE 2//2E p. 12/-21' =rancis $vorniKE =la)ii Mn istoria 6i ci)ili+a(ia european,E Fuc.E ";;E 2//1E p. 2-/-).#+iotr 0. ,andJczE Ere(ul libert,(ii. 0 istorie a Europei /entral4',s,ritene din E)ul Dediu pOn, Mn pre+entE Fuc.E ";;E 1..(E p. 99-1.. Nicolae CiachirE Istoria modern, a Eoloniei ;!75#4!5!"<E Fuc.E Aniversitatea din Fucure%tiE 1.(9
1-#

"ndrWs :ergelJE Istoria Pn.arieiE Fuc.cCluLE PriterionE 2///E p. #--1// +aul ;endvaiE Pn.urii. Iimp de un mileniu Mn)in.,tori Mn MnfrOn.eriE Fuc.E Bu5anitasE 2//1 Robert <antran &coord.*E Istoria Imperiului 0tomanE Fuc.E F4C ";;E 2//1 <ustafa "li <eh5edE Istoria turcilorE Fuc.E Ed. Otiinific %i Enciclopedic E 1.9'E p. 2/--#'"ndrina 0tilesE Imperiul 0toman, !2#34!733E Fuc.E ";;E 1..( eade5E 'usia, Eolonia 6i Imperiul 0toman, !7@#4!"33E Fuc.E ";;E 2//1 0tevan P. +avlo8itchE Istoria Kalcanilor. !"324!52#E 4a%iE +oliro5E 2//2 Farbara @elavichE Istoria KalcanilorE 4-44E 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 2/// Charles k Farbara @elavichE *ormarea statelor na(ionale balcanice. !"324!5@3E CluLE $aciaE 1... 3eselin !raLKovE /urente ideolo.ice 6i pro.rame din mi6c,rile de eliberare na(ional, din Kalcani pOn, Mn anul !"7"E Fuc.E Ed. Otiinific %i Enciclopedic E 1.(' 4van 4lcevE -re dreptate sau nu, e patria mea. Eropa.anda Mn politica eLtern, a (,rilor balcanice ;!"@!4 !5@?<E Fuc.E Ed. Curtea 3echeE 2//2 Nicolae CiachirE Istoria modern, a =erbieiE Fuc.E Centrul de 5ultiplicare al Aniversit iiE 1.9) :heorghe YbucheaE Istoria Iu.osla)ieiE Fuc.E CorintE 2//1E p. (-#( +la5en +lavovE 4ordan 4anevE $aniel CainE Istoria Kul.arieiE Fuc.E CorintE 2//2E p. 91-1#Constantin 3elichiE /urs de istoria modern, a Kul.arieiE Fuc.E Centrul de 5ultiplicare al Aniversit iiE 1.9) Popi PJMJKuE Istoria -lbanieiE Fuc.E CorintE 2//2 - 6tatele <nite ale 5mericii i !anada "le>is de !ocTuevilleE Aespre democra(ie Mn -mericaE vol. 4-44E Fuc.E Bu5anitasE 1..:eorge Fro8n !indallE $avid E. 0hiE -merica> o istorie narati),E vol. 4-444E Fuc.E Ed. Enciclopedic E 1..' =curt, istorie a =tatelor Pnite ale -mericiiE ed. a 44-aE Fuc.E 0ile>E 1..RenI RI5ondE Istoria =tatelor Pnite ale -mericiiE Fuc.E CorintE 1...E p. --1/( "llan NevinsE BenrJ 0teele Co55agerE Istoria =tatelor PniteE Fuc.E Cartea Ro5Hneasc E 1.)' Ca5il <ure%anuE "le>andru 3ianuE Ere6edinte la /asa -lb,E Fuc.E Ed. +olitic E 1.9) Corneliu NicolescuE -merica> de la descoperire la r,+boiul de secesiuneE CluLE $aciaE 1..( ;eon ;e5onnierE ',+boiul de =ecesiuneE Fuc.E Ed. AniversulE 1.)9 BenrJ 0teele Co55agerE =piritul americanE Fuc.E Ed. Enciclopedic E 1..( +aul-"ndrI ;inteauE Istoria /anadeiE Fuc.E CorintE 2/// - 5sia7 5merica #atin7 54rica 3asile CristianE Istoria -sieiE Fucure%tiE CorintE 2//2 ide5E -sia 6i -merica Mn sec. XVI4XVIIIE 4a%iE Ed. Aniversit ii "l.4. CuzaE 1..# @acTues :ernetE Lumea chine+,E Fuc.E <eridianeE 1.(-E vol. 44E p. ..-#'1 Fai 0houJi &coord.*E =curt tratat de istoria /hineiE Fuc.E Ed. Enciclopedic E 1..9 C. +. =itzgeraldE Istoria cultural, a /hineiE Fuc.E Bu5anitasE 1..( "nne ChengE Istoria .Ondirii chine+eE 4a%iE +oliro5E 2//1 Penneth :. BenshallE 0 istorie a Caponiei. Ae la epoca de piatr, la superputereE Fuc.E "rte5isE 2//2 Constantin Fu%eE Yorin Ya5firE Caponia> un secol de istorieE Fuc.E Bu5anitasE 1../ Constantin 3ladE Caponia> introducere Mn istorie, cultur, 6i ci)li+a(ieE Fuc.E =undaia Ro5Hnia de <HineE 1..( <ihai <arti%E Ae la KhSrata la andhi. /i)ili+a(ie, istorie 6i cultur, indian,E Fuc.E Ed. Otiinific %i Enciclopedic E 1.(9E p. 1'1-#/9 Eduardo :aleanoE Demoria foculuiE Fuc.E Ed. +olitic E 1.((E p. 1#.-)(( Constantin Fu%eE Ae la KolT)ar la /ardenasE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.() Ca5il <ure%anuE =imUn KolT)ar ;!7"?4!"?3<E Fuc.E Ed. +olitic E 1.(# 3iorel 0HrbuE 'e)olu(ia hispano4american,E Fuc.E Ed. Otiinific E 1.9/ BernHni $onatoE =curt, istorie a Kra+iliei. !#334!551E Fuc.E AniversE 2///E p. 1#-.( E. @efferson <urphJE Istoria ci)ili+a(iei africaneE vol. 4-44E Fuc.E <inervaE 1.(1 &1n special vol. 44E p. (##1#* ;ouis C. $. @oosE =curt, istorie a -fricii He.reE Fuc.E Ed. +olitic E 1.''E p. -'-)## - 9eo3ra4ii simbolic7 reprezentri ale !eluilalt ;arrJ ,olffE In)entarea Europei de Est. Harta ci)ili+a(iei Mn Epoca LuminilorE Fuc.E Bu5anitasE 2/// <aria !odorovaE Kalcanii 6i balcanismulE Fuc.E Bu5anitasE 2/// Ed8ard ,. 0aidE 0rientalism. /oncep(iile occidentale despre 0rientE !i5i%oaraE "5arcordE 2//1 0i5ona Corlan-4oanE In)entarea -fricii He.re. /,l,torii Mn ima.inarul european al secolului al XIX4lea E CluLE $aciaE 2//1
1-)

3esna :olds8orthJE In)entarea 'uritaniei, Imperialismul ima.ina(ieiE Fuc.E Ed. Curtea 3echeE 2//2

;8 R&Co)!/i# Fr#n,&*' Di "&rio#%# n#"o)&oni#n': "le>is de !ocTuevilleE Vechiul 'e.im 6i 'e)olu(iaE Fuc.E Ne5iraE 2/// Ed5und FurKeE 'eflec(ii asupra 'e)olu(iei din *ran(aE Fuc.E Ne5iraE 2/// =ranMois =uretE 'eflec(ii asupra 'e)olu(iei *rance+eE Fuc.E Bu5anitasE 1..2 ide5E 'e)olu(ia Mn de+batereE 4a%iE +oliro5E 2/// $uncan !o8nsonE *ran(a Mn re)olu(ieE Fuc.E ";;E 2/// Fronisla8 FaczKoE Ie6irea din Ieroare. Iermidor 6i 'e)olu(iaE Fuc.E Bu5anitasE 1..# @ean !ulardE HapoleonE Fuc.E Co5paniaE 2/// "ndrina 0tilesE Hapoleon, *ran(a 6i EuropaE Fuc.E ";;E 1.. "ndrI CastelotE Hapoleon KonaparteE vol. 4-44E Fuc.E Ed. +olitic E 1.9/ +ieter :eJlE Hapoleon pro 6i contraE Fuc.E Ed. Otiinific E 1.'( <8 I7 ori& &,ono$i,' Di 7o,i#)': =ernand FraudelE =tructurile cotidianului> posibilul 6i imposibilulE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1.() ide5E Cocurile schimbuluiE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1.( ide5E Iimpul lumiiE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1.(. 455anuel ,allersteinE =istemul mondial modern> mercantilism 6i consolidarea economiei mondiale europene ;!1334!7#3<E vol. 4-43E Fuc.E <eridianeE 1..# Eric R. ,olfE Europa 6i popula(iile f,r, istorieE Chi%in uE Ed. "rcE 2//1 <ichel FeaudE Istoria capitalismului. Ae la !#33 pOn, Mn @333E Fuc.-Chi%in uE CartierE 2//1E p. 1-1. Robert ;. BeilbronerE *ilo+ofii lucrurilor p,mOnte6ti. Vie(ile, epocile 6i ideile marilor economi6ti E Fuc.E Bu5anitasE 1..) =8 I7 ori& in &)&, !#)'3 # i%&o)o.ii)or Di # i%&i)or "o)i i,&: - Istoria ideilor7 istorie intelectual i cultural <ichel =oucaultE /u)intele 6i lucrurile. 0 arheolo.ie a 6tiin(elor umaneE Fuc.E AniversE 1..' ide5E Istoria nebuniei Mn epoca clasic,E Fuc.E Bu5anitasE 1..' ide5E - supra)e.hea 6i a pedepsi. Ha6terea MnchisoriiE Fuc.E Bu5anitasE 1..9 ide5E Ha6terea cliniciiE Fuc.E Ed. Otiinific E 1..( ide5E -rheolo.ia cunoa6teriiE Fuc.E AniversE 1... ide5E 8Irebuie s, ap,r,m societatea9. /ursuri rostite la /oll.e de *rance ;!57#4!571< E Fuc.E AniversE 2/// "le>andre PoJrIE Ae la lumea Mnchis, la uni)ersul infinitE Fuc.E Bu5anitasE 1..9 "5os =unKensteinE Ieolo.ie 6i ima.ina(ia 6tiin(ific,. Ain E)ul Dediu pOn, Mn secolul al XVII4leaE Fuc.E Bu5anitasE 1..( Roger ChartierE Lecturi 6i cititori Mn *ran(a Vechiului 'e.imE Fuc.E <eridianeE 1..9 +aul BazardE /ri+a con6tiin(ei europeneE Fuc.E AniversE 1.92 ide5E Ondirea european, Mn secolul al XVIII4leaE Fuc.E AniversE 1.(1 @ean 0tarobinsKiE !7"5. Emblemele ra(iuniiE Fuc.E <eridianeE 1../ ;e8is +errJE Via(a intelectual, Mn -merica. 0 istorieE CluLE $aciaE 1..-E p. 1.-2-. "lain FesanMonE 0ri.inile intelectuale ale leninismuluiE Fuc.E Bu5anitasE 1..# - Istoria 3"ndirii politice& biblio3ra4ie !erence FallE Richard $aggerE Ideolo.ii politice 6i idealul democraticE 4a%iE +oliro5E 2/// hvelJne +isier &coord.*E Istoria ideilor politiceE !i5i%oaraE "5arcordE 2/// +ierre <anentE Istoria intelectual, a liberalismului> +ece lec(iiE Fuc.E Bu5anitasE 1..2 RaJ5ond !roussonE Istoria .Ondirii libere. Ae la ori.ini pOn, Mn !7"5E 4a%iE +oliro5E 1..9E p. 1/1-222 - Istoria 3"ndirii politice& instrumente de lucru i teBte $avid <iller &coord.*E Enciclopedia KlackGell a .Ondirii politiceE Fuc.E Bu5anitasE 2/// "drian-+aul 4liescuE E5anuel-<ihail 0ocaciu &coord.*E *undamentele .Ondirii politice moderne. -ntolo.ie comentat,E 4a%iE +oliro5E 1...E p. .-2(' Limitele puteriiE antologie editat de "drian-+aul 4liescuE <ihail-Radu 0olcanE Fuc.E ";;E 1..)E p. 1-12. @ohn ;ocKeE -l doilea tratat despre cOrmuire. =crisoare despre toleran(,E Fuc.E Ne5iraE 1... FenLa5in ConstantE Aespre libertate la antici 6i la moderniE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 1..' @ohn 0tuart <illE Aespre libertateE Fuc.E Bu5anitasE 1..) ;ord "ctonE Aespre libertateE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 2///
1--

- !ultura vienez la %.// @acTues ;e RiderE Dodernitatea )iene+, 6i cri+ele identit,(iiE 4a%iE Ed. Aniversit ii "l. 4. CuzaE 1..Carl E. 0chorsKeE Viena fin-de-si\cle. Eolitic, 6i cultur,E 4a%iE +oliro5E 1..( <ichael +ollaKE Viena !533. 0 identitate r,nit,E 4a%iE +oliro5E 1..( "llan @aniKE 0tephen !oul5inE Viena lui Jitt.ensteinE Fuc.E Bu5anitasE 1..( ,illia5 <. @ohnstonE =piritul Vienei. 0 istorie intelectual, 6i social,. !"2"4!5?"E 4a%iE +oliro5E 2///

>8 I7 ori# n#/ion#)i7$!)!i: ;ucian FoiaE Aou, secole de mitolo.ie na(ional,E Fuc.E Bu5anitasE 1... Ars "lter5attE Ere)i+iunile de la =ara%e)o. Etnona(ionalismul Mn EuropaE 4a%iE +oliro5E 2/// Eric @. Bobsba85E Ha(iuni 6i na(ionalism din !7"3 pOn, Mn pre+ent. Ero.ram, mit, realitateE Chi%in uE Ed. "rcE 1..9 Ernest :ellnerE Ha(iuni 6i na(ionalismE Fuc.E "ntetE CEAE 1..9 ide5E Ha(ionalismulE Fuc.E Ed. ;ibro5 "ntetE 2//1 Fenedict "ndersonE /omunit,(i ima.inateE Fuc.E 4ntervalE 2//1 "nne-<arie !hiesseE /rearea identit,(ilor na(ionale Mn Europa. =ecolele XVIII4XXE 4a%iE +oliro5E 2/// :uJ Ber5etE Istoria na(iunilor 6i a na(ionalismului Mn EuropaE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 1..9 0erge CordellierE hlisabeth +oisson &coord.*E Ha(iuni 6i na(ionalismeE Fuc.E CorintE 2//2 <aurizio 3iroliE Ain dra.oste de patrie. Eseu despre patriotism 6i na(ionalismE Fuc.E Bu5anitasE 2//2 !zvetan !odorovE Hoi 6i ceilal(i. Aespre di)ersitateE 4a%iE 4nstitutul EuropeanE 1... "lain =inKielKrautE RnfrOn.erea .OndiriiE Fuc.E Bu5anitasE 1..2E p. 11-)2 G8 I7 ori# Ci&/ii "riC# &3 # $&n #)i '/i)or Di # 7&K!#)i '/ii: +hilippe "ri\sE :eorges $ubJ &coord.*E Istoria )ie(ii pri)ateE Fuc.E <eridianeE 1..--1..9E vol. 3-346 Ae la 'ena6tere la Epoca LuminilorC vol. 344-34446 Ae la 'e)olu(ia france+, la primul r,+boi mondial Norbert EliasE Erocesul ci)ili+,rii. /ercet,ri socio.enetice 6i psiho.eneticeE 4-44E 4a%iE +oliro5E 2//2 Robert $arntonE Darele masacru al pisicii 6i alte episoade din istoria cultural, a *ran(eiE 4a%iE +oliro5E 2/// Rosario 3illari &coord.*E 0mul barocE 4a%iE +oliro5E 2/// <ichele 3ovelle &coord.*E 0mul LuminilorE 4a%iE +oliro5E 2/// =ranMois =uret &coord.*E 0mul romanticE 4a%iE +oliro5E 2/// Ate =revertE Beinz-:erhard BauptE 0mul secolului al XIX4leaE 4a%iE +oliro5E 2//2 +hilippe "ri\sE 0mul Mn fa(a mor(iiE vol. 4-44E Fuc.E <eridianeE 1..' :eorges <inoisE Istoria sinuciderii. =ocietatea occidental, Mn fa(a mor(ii )oluntareE Fuc.E Bu5anitasE 2//2 Robert <uche5bled &coord.*E Da.ia 6i )r,%itoria Mn Europa din E)ul Dediu pOn, ast,+i E Fuc.E Bu5anitasE 1..9 :isela FocKE *emeia Mn istoria Europei. Ain E)ul Dediu pMn, Mn +ilele noastreE 4a%iE +oliro5E 2//2E p. 9221 <ichel =oucaultE Istoria seLualit,(iiE !i5i%oaraE Editura de 3estE 1..-E p. --121 !ho5as ;aTueurE /orpul 6i seLul de la .reci la *reudE Fuc.E Bu5anitasE 1..( :eorges 3igarelloE Istoria )iolului. =ecolele XVI4XXE !i5i%oaraE "5arcordE 1..(E p. --2() +hilippe "ri\s et alii &cu o introducere de :eorges $ubJ*E -mor 6i seLualitate Mn 0ccidentE Fuc.E Ed. "rte5isE 1..) B8 C!)&.&ri %& &K &3 # )#7&3 in7 r!$&n & %& )!,r!: Fogdan <urgescu &coord.*E Istoria lumii Mn teLte. Ae la Mnceputuri pOn, Mn +ilele noastre E Fuc.E !eoraE 1...E p. 1-#-2') Ca5il <ure%anu &coord.*E /ule.ere de teLte pentru istoria uni)ersal,. Epoca modern,E vol. 4-44E Fuc.E Editura $idactic %i +edagogic E 1.9#-1.9 Eugeniu Certan &coord.*E 3aleria Coz5aE 0telian CuleaE Istoria uni)ersal, modern, ;!1234!"#3<. /restoma(ieE Chi%in uE +rut 4nternaionalE 2/// <ircea +opaE ;ucia +opa &ed.*E Erimul ',+boi Dondial. !5!24!5!". IeLte 6i documenteE Fuc.E Aniversitatea Fucure%tiE 1.(1 @Ira5e BIlieE Dic atlas istoric al Iimpurilor moderneE 4a%iE +oliro5E 2//1 <arc NouschiE Dic atlas istoric al secolului XXE 4a%iE +oliro5E 2//2 Otefan +ascu &coord.*E -tlas istoricE Fuc. Ed. $idactic %i +edagogic E 1.91 3asile +ascuE -tlas istoric didactic comentat 6i ilustratE ed. a 44-aE Fuc.E Clio NovaE 1..(
1-'

4ancu <ouE -tlas istoric 6colarE Fuc.E CorintE 1..( <arcel $. +opaE Boria C. <ateiE Dic, enciclopedie de istorie uni)ersal,E Fuc.E Ed. +olitic E 1.(( Boria C. <ateiE =tatele lumii> mic, enciclopedie de istorieE Fuc.E Ed. <eroniaE 1... =lorena 0 deanuE Aic(ionar de pronun(are. Hume proprii str,ineE Fuc.E Ed. Enciclopedic Ro5Hn E 1.9#

1-9