Sunteți pe pagina 1din 4

HOTRRE nr.

263 din 22 februarie 2001 (*republicat*) privind amenajarea, omologarea, ntreinerea i exploatarea prtiilor i traseelor de schi pentru agrement*) E !TE"T# GUVE !U" $%&'!()T *"# #$!%&$ U" $'%(%)" nr* +,- din ./ septem0rie /112 +ata intrarii in ,i-.are # 12 /epte0brie 2001

333333333333 *) epu0licat4 n temeiul art* V% pct* / din 5ot4rrea Guvernului nr* 6/.7/112 pentru modi8icarea i completarea unor acte normative din domeniul proteciei consumatorilor, pu0licat4 n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* /,1 din /: martie /112, dndu3se textelor o nou4 numerotare* 5ot4rrea Guvernului nr* /+67/11. a 8ost pu0licat4 n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* ..; din : martie /11. i a 8ost modi8icat4 prin 5ot4rrea Guvernului nr* .*.2;7/11. privind majorarea limitelor amen<ilor contravenionale prev4<ute n unele acte normative din domeniul turismului, pu0licat4 n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* ::2 din + decem0rie /11., i modi8icat4 i completat4 prin 5ot4rrea Guvernului nr* ;7/11,, pu0licat4 n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* /- din ., ianuarie /11,* ) &* . =.) >n scopul proteciei turitilor i practic4rii schiului de agrement n condiii de siguran4 pentru turiti, prtiile i traseele de schi pentru agrement vor putea 8i utili<ate numai dup4 omologarea acestora* =/) )sigurarea securit4ii schiorilor pe prtiile i traseele de schi omologate constituie o0ligaia administratorului acestora* ) &* / >n sensul pre<entei hot4rri, prin termenii urm4tori se nelege? a) domeniul pentru schi 3 terenul care o8er4 condiiile adecvate practic4rii schiului pentru agrement@ 0) prtia de schi pentru agrement 3 acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinat4 practic4rii schiului pentru agrement n condiii de siguran4 pentru schiori@ c) traseul de schi 3 acea parte a domeniului pentru schi amenajat care 8ace leg4tura ntre prtiile de schi@ d) administratorul prtiilor i7sau traseelor de schi pentru agrement 3 persoana juridic4 sau 8i<ic4 autori<at4 care le exploatea<4 i le ntreine n scopul practic4rii schiului de agrement* ) &* 6 e8acerea oric4ror lucr4ri executate pe prtiile i traseele de schi pentru agrement omologate, altele dect cele privind

amenajarea sau ntreinerea acestora, este n sarcina p4rii care a angajat executarea lucr4rilor respective* ) &* , =.) $mologarea prtiilor de schi pentru agrement se 8ace de #inisterul pentru >ntreprinderi #ici i #ijlocii, (omer, &urism i 9ro8esii "i0erale mpreun4 cu consiliile judeene n cadrul unor comisii special constituite, cu consultarea repre<entanilor asociaiilor pro8esionale de pro8il i a consiliului local pe a c4rui ra<4 se a8l4 prtia sau traseul de schi supus omolog4rii* =/) )dministratorul va solicita omologarea prtiilor de schi nainte de darea n exploatare a acestora* =6) Este inter<is administratorilor s4 exploate<e prtii i trasee pentru schi care nu au 8ost omologate* ) &* ; 9ersoanele care utili<ea<4 prtiile i traseele de schi sunt o0ligate s4 respecte regulile de conduit4 sta0ilite prin normele prev4<ute la art* ,* ) &* + )utorit4ile administraiei pu0lice locale pe a c4ror ra<4 teritorial4 sunt amenajate prtii de schi pentru agrement au o0ligaia s4 amenaje<e i prtii destinate co0orrii cu s4nii, n condiiile n care domeniul pentru schi permite aceasta* ) &* : (onstituie contravenii urm4toarele 8apte, dac4 nu sunt s4vrite n ast8el de condiii nct, potrivit legii penale, s4 8ie considerate in8raciuni? a) exploatarea prtiilor i a traseelor de schi pentru agrement 84r4 a 8i omologate@ 0) neasigurarea indicatoarelor de semnali<are, a 0ali<elor i a mijloacelor de protecie n locurile i la o0stacolele periculoase@ c) neluarea m4surilor de interdicie, total4 sau parial4, a accesului pe prtiile i pe traseele de schi pentru agrement, n ca< de cea4, viscol sau n ca<ul pericolului de declanare a avalanelor, precum i n ca<ul utili<4rii acestora pentru antrenamente i competiii sportive@ d) e8ectuarea de lucr4ri pe prtiile i pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele dect cele prev4<ute n studiile i proiectele de amenajare autori<ate@ e) utili<area pentru p4unat a prtiilor i a traseelor de schi pentru agrement omologate@ 8) neasigurarea postului de prim ajutor pe prtiile de schi pentru agrement omologate@ g) accesul sau circulaia pe prtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automo0ile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, 84r4 drept, cu excepia celor aparinnd serviciilor pu0lice Aalvamont, serviciilor de am0ulan4, poliie, jandarmi, pompieri, precum i altele asemenea@ h) co0orrea pe prtiile sau traseele de schi pentru agrement, utili<nd s4nii, dispo<itive improvi<ate sau alte materiale@

i) accesul pe prtiile sau traseele de schi pentru agrement 84r4 echipament adecvat pentru practicarea schiului i snoB0oard3 ului* ) &* 2 A4vrirea de c4tre persoane 8i<ice sau, dup4 ca<, de c4tre persoane juridice a 8aptelor prev4<ute la art* : lit* a)3g) constituie contravenie i se sancionea<4 cu amend4 de la .*111 lei la ;*111 lei, iar a celor prev4<ute la art* : lit* h) i i), cu amend4 de la /; lei la /11 lei* ) &* (onstatarea contraveniilor prev4<ute la art* : i aplicarea sanciunilor se 8ac de c4tre personalul cu atri0uii de control al #inisterului pentru >ntreprinderi #ici i #ijlocii, (omer, &urism i 9ro8esii "i0erale i al autorit4ii administraiei pu0lice locale, precum i de lucr4torii unit4ilor de poliie i jandarmerie pe a c4ror ra<4 teritorial4 de competen4 sunt amenajate prtiile de schi pentru agrement* ) &* .1 (ontraveniilor prev4<ute la art* : le sunt aplica0ile dispo<iiile $rdonanei Guvernului nr* /7/11. privind regimul juridic al contraveniilor, apro0at4 cu modi8ic4ri i complet4ri prin "egea nr* .217/11/, cu modi8ic4rile i complet4rile ulterioare* ) &* .. !ormele privind omologarea, amenajarea, ntreinerea i exploatarea prtiilor i traseelor de schi pentru agrement se sta0ilesc de #inisterul &urismului, cu avi<ul #inisterului &ineretului i Aportului i al #inisterului )pelor i 9roteciei #ediului n termen de maximum +1 de <ile de la data intr4rii n vigoare a pre<entei hot4rri***) 333333333333 **) ) se vedea $rdinul ministrului turismului nr* ,-.7/11. pentru apro0area !ormelor privind omologarea, amenajarea, ntreinerea i exploatarea prtiilor i traseelor de schi pentru agrement, pu0licat n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* :6+ din .- noiem0rie /11.* >n pre<ent, potrivit $rdonanei de urgen4 a Guvernului nr* /,7/11: privind sta0ilirea unor m4suri de reorgani<are n cadrul administraiei pu0lice centrale, apro0at4 prin "egea nr* -27/112, denumirile C#inisterul &urismuluiC, C#inisterul &ineretului i AportuluiC i C#inisterul )pelor i 9roteciei #ediuluiC au 8ost nlocuite cu denumirile C#inisterul pentru >ntreprinderi #ici i #ijlocii, (omer, &urism i 9ro8esii "i0eraleC, C#inisterul Educaiei, (ercet4rii i &ineretuluiC i C#inisterul #ediului i De<volt4rii Dura0ileC* ) &* ./ =.) 9re<enta hot4rre intr4 n vigoare n termen de +1 de <ile de la data pu0lic4rii ei n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %* =/) 9e data intr4rii n vigoare a pre<entei hot4rri se a0rog4 5ot4rrea Guvernului nr* 21.7.--+ pentru apro0area

!ormelor privind amenajarea, omologarea, ntreinerea i exploatarea prtiilor i traseelor de schi pentru agrement, pu0licat4 n #onitorul $8icial al omniei, 9artea %, nr* /61 din /; septem0rie .--+, precum i orice alte dispo<iii contrare* 333333333