Sunteți pe pagina 1din 12

ORDIN nr.

637 din 1 aprilie 2004 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism EMI EN ! MINISTERU TR!NS"#RTURI #R, $#NSTRU$%II #R &I TURISMU UI "#$%I&' (N! M#NIT#RU #'I$I! nr( )*+ din ,) iunie -..+ Data intrarii in )i*+are ! 1, iunie 2004 -+r.a actualizata )ala/ila la data de ! 26 0epte./rie 2012 "rezenta 1+r.a actualizata e0te )ala/ila de la 24 dece./rie 2002 pana la 26 0epte./rie 2012 ////////// 01 Te2tul iniial a 3ost publicat 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( )*+ din ,) iunie -..+( !ceasta este 3orma actualizat5 de S($( 6$entrul Teritorial de $alcul Electronic6 S(!( "iatra/Neam p7n5 la data de -8 septembrie -.,-, cu modi3ic5rile i complet5rile aduse de #R9INU nr( ::. din ,+ decembrie -..:( ;n vederea elimin5rii barierelor 4n calea dreptului de liber5 practic5 a serviciilor turistice 4n cadrul Uniunii Europene, 4n temeiul prevederilor art( + din <ot5r7rea =uvernului nr( *.)>-.., privind atestarea i utilizarea ghizilor de turism, cu modi3ic5rile i complet5rile ulterioare, 4n temeiul prevederilor art( ) alin( ?+1 din <ot5r7rea =uvernului nr( +,->-..+ privind organizarea i 3uncionarea Ministerului Transporturilor, $onstruciilor i Turismului, ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urm5torul ordin@ !RT( , Se aprob5 Normele metodologice privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism, prev5zute 4n ane2a care 3ace parte integrant5 din prezentul ordin( !RT( ?,1 "e data intr5rii 4n vigoare a prezentului ordin se abrog5 #rdinul ministrului turismului nr( -8*>-.., pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism, precum i atribuiile acestora, publicat 4n Monitorul #3icial al Rom7niei, "artea I, nr( +*A din 8 august -..,, precum i orice alte dispoziii contrare( ?-1 "revederile prezentului ordin se completeaz5 cu dispoziiile/cadru ale #rdonanei de urgen5 a =uvernului nr( +:>-..: privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a 3urniza servicii 4n Rom7nia( /////////////

!lin( ?-1 al art( - a 3ost introdus de pct( , al art( IB din #R9INU nr( ::. din ,+ decembrie -..:, publicat 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( :,. din -+ decembrie -..:( !RT( * "rezentul ordin va 3i publicat 4n Monitorul #3icial al Rom7niei, "artea I( p( Ministrul transporturilor, construciilor i turismului, Ileana Tureanu, secretar de stat Cucureti, , aprilie -..+( Nr( 8*A( !NEDE N#RME MET#9# #=I$E privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism $!"( I 9ispoziii generale !RT( , "rezentele norme metodologice se aplic5 persoanelor Furidice i 3izice care des35oar5 activitate de turism 4n Rom7nia( !RT( $ategoriile de ghizi utilizate 4n activitatea de turism din Rom7nia sunt@ a1 ghid local, care asigur5 asistena turistic5 pe un teritoriu limitatG b1 ghid naional, care asigur5 asistena turistic5 pe teritoriul naional i 4n str5in5tateG c1 ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice@ / montan, drumeie montan5G / art5G / supraveghetorG / animaieG / habitat natural@ 3aun5, 3lor5G / ornitologieG / sportiv, respectiv@ alpinism i c55rare pe st7nci, schi, bob, 4not, canotaF, iahting, zbor cu aparate ultrauoare ?deltaplan, parapant5 i altele1G / alte specializ5ri 4n 3uncie de cererea pieei turistice( $!"( II Selecionarea, colarizarea i specializarea ghizilor de turism

!RT( * Selecionarea candidailor pentru cursurile de cali3icare i, respectiv, de specializare pro3esional5 4n pro3esia de ghid de turism, se 3ace cu respectarea condiiilor prev5zute 4n ane2ele nr( , i - i 4n con3ormitate cu prevederile #rdonanei =uvernului nr( ,-:>-... privind 3ormarea pro3esional5 a adulilor, republicat5, precum i ale actelor normative care reglementeaz5 aplicarea acesteia( SE$%IUNE! , 'ormarea pro3esional5 a ghizilor !RT( + 'ormarea pro3esional5 a categoriilor de ghizi de turism se poate realiza@ a1 4n cadrul sistemului naional de 4nv55m7ntG b1 4n cadrul sistemului de 3ormare pro3esional5 a adulilor( !RT( ) #rganizarea programelor de 3ormare pro3esional5 4n sistemul 3orm5rii pro3esionale a adulilor, precum i evaluarea i certi3icarea 3orm5rii pro3esionale se 3ac 4n con3ormitate cu reglement5rile legale 4n vigoare( !RT( 8 "lanurile i programele de preg5tire pentru cali3icarea 4n meseria de ghid de turism se elaboreaz5 de c5tre unit5ile care organizeaz5 cursurile de cali3icare i specializare, pe baza standardelor ocupaionale recunoscute la nivel naional, 4n condiiile legii( !RT( A "ersoanele care dein documente care atest5 preg5tirea pro3esional5 pentru una sau mai multe dintre categoriile de ghizi de3inite la art( - pot solicita atestatul a3erent categoriei de ghid de turism pentru care au preg5tirea pro3esional5( SE$%IUNE! a -/a Specializarea ghizilor !RT( H Specializarea pro3esional5 pentru categoria de ghid de turism naional sau ghid de turism specializat se realizeaz5 numai pentru persoanele care dein certi3icat de cali3icare de ghid de turism( !RT( : #rganizarea cursurilor de specializare de c5tre 3urnizorii de 3ormare pro3esional5 se realizeaz5 4n con3ormitate cu prevederile legale 4n vigoare( !RT( ,. "ersoanele care dein documente care atest5 specializarea pentru categoria de ghid de turism naional sau ghid de turism specializat pot solicita Ministerului Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01 atestatul de ghid de turism naional, respectiv de ghid de turism specializat(

/////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( $!"( III !testarea ghizilor de turism !RT( ,, "ro3esia de ghid de turism poate 3i e2ercitat5 de persoane 3izice dein5toare de atestat de ghid( !RT( ,?,1 ;n 4nelesul prezentelor norme metodologice, atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01, prin care se con3irm5 capacitatea pro3esional5 a persoanelor 3izice cali3icate 4n pro3esia de ghid de turism de a e2ercita activitatea 4n una dintre categoriile de ghizi de turism, de3inite 4n prezentele norme metodologice( ?-1 Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat 4n ane2a nr( *( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( !RT( ,* $riteriile minime pentru obinerea atestatului de ghid de turism sunt prezentate 4n ane2a nr( +( !RT( ,+ ?,1 ;n vederea obinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta urm5toarele documente@ a1 cerereG b1 copie de pe actul de identitateG c1 copie de pe certi3icatul de cali3icare 4n pro3esia de ghid de turismG d1 copie de pe atestatul privind cunoaterea unei limbi str5ine, iar 4n cazul persoanelor 3izice, cet5eni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, i copie de pe atestatul privind cunoaterea limbii rom7neG e1 certi3icat de cazier FudiciarG 31 certi3icat medicalG g1 dou5 3otogra3ii tip buletin de identitate( ?-1 ;n cazul categoriilor de ghid de turism naional i specializat, documentaia va cuprinde, suplimentar, certi3icatul de absolvire a cursului de specializare pro3esional5( !RT( ,) ?,1 9ocumentaia 4ntocmit5 potrivit prevederilor art( ,+ se prezint5 Ministerului Transporturilor, $onstruciilor i Turismului / !utoritatea Naional5 pentru Turism01(

?-1 ;n situaia 4n care solicitantul nu 4ndeplinete condiiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, acestuia i se comunic5 motivul 4n scris( ?*1 Termenul de eliberare a atestatului de ghid de turism sau de r5spuns, dup5 caz, este de *. de zile de la data primirii i 4nregistr5rii documentaiei complete( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( $!"( IB Utilizarea ghizilor de turism !RT( ,8 !ctivitatea de ghid de turism poate 3i e2ercitat5 3ie ca activitate de baz5, 3ie ca activitate complementar5, numai de c5tre ghizii dein5tori de atestat i ecuson de ghid de turism( !RT( ,A !genii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai 4n baza unui contract individual de munc5( !RT( ,H "ro3esia de ghid de turism poate 3i practicat5 i pe cont propriu de c5tre persoane 3izice autorizate potrivit legii( !RT( ,: Ecusonul de ghid de turism se elibereaz5 de Ministerul Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01, prin !utoritatea Naional5 pentru Turism, i este realizat con3orm modelului prezentat 4n ane2a nr( )( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( !RT( -. $ontrolul respect5rii prevederilor prezentelor norme metodologice se 3ace de c5tre Ministerul Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01, prin !utoritatea Naional5 pentru Turism( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( $!"( B Retragerea atestatului de ghid de turism !RT( -,

!spectele negative constatate, re3eritoare la comportamentul cu turitii i>sau la realizarea aciunilor 4ncredinate, vor 3i evideniate, pentru 3iecare ghid de turism, 4n banca de date a Ministerului Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01 i a !utorit5ii Naionale pentru Turism( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( !RT( -;n cazul 4n care se constat5 4nregistrarea unui num5r de mai mult de ) reclamaii care, 4n urma veri3ic5rii de c5tre reprezentanii cu atribuii de control ai Ministerului Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01, se constat5 c5 sunt 4ntemeiate, se va lua m5sura retragerii atestatului de ghid de turism( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( !RT( -* M5sura retragerii atestatului de ghid de turism se contest5 4n termen de *. de zile de la data comunic5rii acestei m5suri posesorului atestatului de ghid de turism( $!"( BI 9ispoziii 3inale !RT( -+ =hidul de turism are obligaia ca 4n timpul des35ur5rii activit5ii s5 dein5 asupra sa atestatul de ghid de turism i s5 poarte ecusonul de ghid de turism, pe care s5 le prezinte la cererea persoanelor 4mputernicite s5 4i controleze activitatea( !RT( -) !tribuiile i obligaiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al aciunilor turistice, i di3er5 4n 3uncie de categoria de ghid de turism i de speci3icul 3iec5rei aciuni( !RT( -8 #rganizatorii de cursuri de cali3icare i specializare a ghizilor de turism vor prevedea 4n programa de 4nv55m7nt teme concrete privind atribuiile i obligaiile ghizilor de turism, pe categorii i tipuri de aciuni, precum i teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale i situaii neprev5zute( !RT( -A !testatele de ghid de turism, eliberate 4n baza prevederilor #rdinului ministrului turismului nr( ,.>,::H pentru aprobarea

Normelor metodologice privind selecionarea, colarizarea, atestarea, utilizarea i atribuiile ghizilor de turism, precum i cele eliberate 4n temeiul #rdinului ministrului turismului nr( -8*>-.., pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile i criteriile pentru selecionarea, colarizarea, atestarea i utilizarea ghizilor de turism, precum i atribuiile acestora, r5m7n valabile( !RT( -H ;n vederea ridic5rii continue a nivelului preg5tirii pro3esionale a ghizilor de turism, organizatorii de cursuri de cali3icare i specializare sunt obligai s5 amenaFeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunz5tor i actualizate permanent cu literatur5 turistic5, ghiduri, monogra3ii, pliante, brouri, h5ri, descrieri de circuite turistice, trasee etc(, i s5 stabileasc5 condiiile 4n care cursanii i cei interesai pot bene3icia de materialele documentare sus/menionate( !RT( -: !tribuiile i obligaiile ghidului de turism, stabilite i actualizate con3orm prevederilor art( -), se vor g5si la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de cali3icare i specializare( !RT( *. !ne2ele nr( ,/) 3ac parte integrant5 din prezentele norme metodologice( !RT( *, ?,1 "rocedura de atestare a ghizilor de turism poate 3i 4ndeplinit5 prin intermediul punctului de contact unic electronic, 4n con3ormitate cu prevederile #rdonanei de urgen5 a =uvernului nr( +:>-..: privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a 3urniza servicii 4n Rom7nia, 4n termen de 8. de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic( ?-1 "entru operatorii economici str5ini din statele membre UE sau SEE, 4n cazul 4n care este necesar5 veri3icarea legalit5ii documentelor depuse 4n vederea autoriz5rii, Ministerul Turismului, prin 9irecia general5 control, autorizare, privatizare, va contacta autorit5ile competente din statul membru UE sau SEE 4n cauz5, prin intermediul Sistemului de in3ormare 4n cadrul pieei interne, 4n con3ormitate cu prevederile #rdonanei de urgen5 a =uvernului nr( +:>-..:( ///////////// !rt( *, a 3ost introdus de pct( - al art( IB din #R9INU nr( ::. din ,+ decembrie -..:, publicat 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( :,. din -+ decembrie -..:( !NED! , JJJJJJJJ la normele metodologice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ $#N9I%II E privind selecionarea candidailor pentru cursurile

de cali3icare pro3esional5 4n pro3esia de ghid de turism local ;n vederea selecion5rii pentru cursurile de cali3icare pro3esional5 4n pro3esia de ghid de turism local, candidatul trebuie s5 4ndeplineasc5 urm5toarele condiii@ ,( s5 aib5 v7rsta minim5 de ,H ani i v7rsta ma2im5 de 8) de aniG -( s5 aib5 cel puin studii liceale cu bacalaureatG *( s5 nu 3i su3erit condamn5ri ?3apt dovedit cu certi3icatul de cazier Fudiciar1G +( s5 3ie apt din punct de vedere medical pentru pro3esia de ghid de turism ?s5n5tos clinic i psihic, 35r5 de3ecte 3izice, de vorbire sau de auz1G )( s5 cunoasc5 satis35c5tor cel puin o limb5 str5in5 de circulaie internaional5, dovedit5 prin atestat privind cunoaterea unei limbi str5ine, pentru persoanele 3izice rom7ne i atestat privind cunoaterea limbii rom7ne, pentru persoanele 3izice str5ineG 8( s5 aib5 cunotine de cultur5 general5, dovedite prin test de veri3icare( !testarea 4ndeplinirii criteriilor prev5zute la pct( ,/) se realizeaz5 prin prezentarea de copii legalizate de pe documente( !cestea se p5streaz5 la organizatorul cursului( !NED! JJJJJJJJ la normele metodologice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ $#N9I%II E pentru participarea la cursurile de specializare pro3esional5 pentru categoriile de ghid de turism naional i ghid de turism specializat ;n vederea particip5rii la cursurile de specializare pro3esional5 pentru categoriile de ghid de turism naional i ghid de turism specializat, candidatul trebuie s5 4ndeplineasc5 urm5toarele condiii@ ,( s5 aib5 cali3icarea pro3esional5 pentru pro3esia de ghid de turismG -( s5 aib5 cel puin studii liceale cu bacalaureatG *( s5 aib5 v7rsta minim5 de ,H ani i v7rsta ma2im5 de 8- de ani pentru ghidul de turism specializat i, respectiv, 8) de ani pentru ghidul de turism naionalG +( s5 nu 3i su3erit condamn5ri ?3apt dovedit cu certi3icatul de cazier Fudiciar1G )( s5 3ie apt din punct de vedere medical pentru pro3esia de ghid de turism Ks5n5tos clinic i psihic, 35r5 de3ecte 3izice, de vorbire sau de auz, apt pentru e3ort 3izic01LG MMMMMMMMMMMMM

01 $ondiie necesar5 pentru ghidul de turism specializat / ghid sportiv, ghid montan( 8( pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie s5 aib5 cunotine temeinice, teoretice i practice, speci3ice categoriei de ghid de turism specializat pentru care opteaz5G A( s5 cunoasc5 temeinic cel puin o limb5 str5in5 de circulaie internaional5, dovedit5 prin test de veri3icareG H( s5 aib5 cunotine de cultur5 general5, dovedite prin test de veri3icare( !testarea 4ndeplinirii criteriilor prev5zute la pct( ,/A se realizeaz5 prin prezentarea de copii de pe documente( !cestea se p5streaz5 la organizatorul cursului( !NED! * JJJJJJJJJJ la normele metodologice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Model al atestatului de ghid de turism / copert5 3a5 / R#MINI! Ministerul Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01 !TEST!T 9E =<I9 9E TURISM JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J NJJJJJJO P P P 'oto P P P QJJJJJJR !testat de ghid de turism nr( ((((((((((((((((((((( 9ata (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $ategoria01 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Specializarea ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9omnul>doamna ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( C(I(>$(I( seria ((((((((((((( nr( ((((((((((((((((( Ministru, (((((((((((((((((( 9irector general, (((((((((((((((((((((((( MMMMMMMMMM 01 Se va meniona categoria( / copert5 verso /

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J Sanciuni / pag( ,, - (((((((((( JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( !NED! + JJJJJJJJ la normele metodologice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ $RITERII minime pentru obinerea atestatelor de ghid de turism

0T0 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ $ategoria de ghizi de turism $riterii JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ local naional specializat JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ $andidatul trebuie s5 4ndeplineasc5 urm5toarele condiii@ ,( cet5enie@ / s5 3ie cet5ean al Rom7niei sau al unui stat din Uniunea European5 sau din Spaiul Economic European 2 2 2 -( v7rst5@ / minimum ,H ani 2 2 2 *( studii@ / s5 3ie absolvent de liceu cu bacalaureat 2 2 2 +( preg5tire pro3esional5@ / s5 cunoasc5 cel puin o limb5 str5in5 de circulaie internaional5 2 2 2 / s5 3ie absolvent al unui curs de cali3icare pro3esional5 pentru pro3esia de ghid de turism, organizat de instituii autorizate

con3orm legii din Rom7nia sau din statele de provenien5 2 / s5 3ie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituii autorizate con3orm legii

/ 201 2001 )( s5 nu 3i su3erit condamn5ri, 35c7nd dovada cu certi3icatul de cazier Fudiciar 2 2 2 8( s5 aib5 o conduit5 moral5 ireproabil5, dovedit5 cu recomandare de la ultimul loc de munc5 sau de la ultima instituie de 4nv55m7nt absolvit5 2 2 2 A( s5 aib5 o inut5 corespunz5toare i o 4n35iare 3izic5 agreabil5 2 2 2 H( s5 3ie apt din punct de vedere medical pentru pro3esia de ghid de turism, 3apt dovedit cu certi3icat medical 4n care se va meniona i categoria de ghid de turism solicitat5 2 2 2 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ 0ST0 MMMMMMMMMMMM 01 Se e2cepteaz5 absolvenii unit5ilor de 4nv55m7nt superior cu pro3il de turism, dac5 3ac dovada unei activit5i de minimum - ani 4n pro3esia de ghid de turism local( Se e2cepteaz5 persoanele care dein de cel puin - ani 3uncia de conducere 4n agenii de turism( 001 ;n 3uncie de categoria de ghid de turism specializat solicitat5, se e2cepteaz5 absolvenii instituiilor de 4nv55m7nt superior cu pro3il similar ?3acult5i de educaie 3izic5 i sport pentru ghizi sportivi, geogra3ie/biologie pentru habitat natural, art5 teatral5 pentru animaie etc(1( !NED! ) JJJJJJJJ la normele metodologice JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Modelul ecusonului de ghid de turism NJJJJJJO P oc P P 3oto P QJJJJJJR R#MINI! Ministerul Transporturilor, $onstruciilor i Turismului01 !UT#RIT!TE! N!%I#N! E "ENTRU TURISM =hid de turism

9omnul>doamna (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9irector general, ((((((((((((((((((((((((((((((((( ?semn5tura i tampila1 !testat de ghid de turism nr( ((((((((((((((((((((((((((((((( /////////////// 01 N#T! $(T($(E( S(!( "iatra/Neam@ "rin <#TERIRE! nr( ,(A,: din *. decembrie -..H, publicat5 4n M#NIT#RU #'I$I! nr( H din 8 ianuarie -..: s/a dispus organizarea i 3uncionarea Ministerului Turismului( MMMMMMMMMMMMMMMMMM