Sunteți pe pagina 1din 7

Nicolae

CIOCOII VECHI +I NOI


FILIMON
#$ Nico|ac li|imon
Ducu iozu noustiu Iiteiuiu ncee Iu 1840, odutu cu A|cxandru ldpuncanu uI
Iui Costucle Negiuzzi, unctuI de Iecuie uI iomunuIui tiebuie cuutut ubiu n
Ciocoii Iui N. FiIimon: i-u fost, uudui, dut ucestui coiIundiu nuIt, iumen, siin-
teneI, cu Iete de (icovnic`, coiist n tiuu Mudumei KuiI, fIuutist n tiuu Iui
Puu NicoIu i usiiunt Iu ieo(ie, i-u fost dut ucestui obinuit uI giudiniIoi
BucuietiIoi, tovuiu de clefuii uI Iui Anton Punn, UngliuiIiu, Cioseu i Nunescu,
i-u fost dut ucestui muIui muie`, cum I numeuu iietenii, su sciie ucum cincizeci
de uni iimuI iomun de obseivu(ie sociuIu. (...)
Fuiu u fi un monument estetic, Ciocoii Iui FiIimon sunt o oeiu viubiIu: o
fiescu, neisiuvitu, dui ncu destuI de vustu, stiubututu de o uc(iune eicu nu n de
ujuns de feiitu de invuziu umununteIoi: o fiescu n cuie semnificutivuI nubue
esteticuI, iui cionoIogicuI duuneuzu comozi(iei. Puteieu de obseivu(ie este nsu
incontestubiIu; n cuitoIe, ineguI inteiesunte i uneoii stiict diductice, se desfuouiu,
ustfeI, ntieguI tubIou uI ucestei societu(i de sfiit de iegim, de Iu Vodu Cuiugeu i
nu Iu indivizii eclivoci ce tiuiuu din fuimituiiIe bogutuIui iuznic funuiiot. (...)
RomunuI nu ne-u dut nsu numui fiescu unei eoci, ci ne-u cieut i un eiou
(Dinu Putuiicu n. ied.) ieiezentutiv eociIoi de foimu(iune.
E. LOVINESCU: lnrroduccrc, n ed. N. FiIimon, Ciocoii vccni i noi..., Edituiu
Ancoiu, Bucuieti, f.u., . 911.
Pe bunu dietute sciie dI Ioigu desie FiIimon, func(ionui n uItimu uite u
vie(ii Iui Iu AiliveIe StutuIui, cu de unuI ce tie su-i ntiebuin(eze viemeu`. CuIitu(i
ce se ntInesc n umbeIe suIe oeie: i n Ncnorociri|c unui s|ujnicar, ubIicut n
1861, fugitiv eisod din viu(u unui unticiut Ricu Ventuiiuno (cum I numete dI
MiluiI Diugomiiescu e sIujnicuiuI Miticu Rmutoiiun), i n Ciocoii vccni i noi,
desigui nu iomun(`, n cuie su se desfuouie eiie(iiIe unei intiigi, ci mui cuind
APRECIERI
#% Ciocoii vccni i noi
o coIec(iune de tubIoii udevuiute i vii uIe obiceiuiiIoi i moiuvuiiIoi noustie din
eocu de tiunzi(iune`, cum bine diugnosticleuzu Ion Glicu. O fiescu de moiuvuii,
n cuie inteiesuI stu n eisonuIituteu ictoiuIui.
Ciocoii vccni i noi e o ustfeI de fiescu, i eisonuIituteu sciiitoiuIui iuzbute
iin uginiIe ucestei cionici u moiuvuiiIoi, din viemeu Iui Cuiugeu i nu Iu Giigoie
Glicu. Ruzbute i iue unituteu Iuciuiii. O eisonuIitute sutiiicu, n cuie sutiiu
tiece mui udeseu de uiteu uijei: deci exugeieuzu. FiIimon iu utitudine n fu(u
evenimenteIoi din cliui iuguI oeiei Iui. Dedicu(iu cutie domnii ciocoi, uceti
stiuIuci(i Iucefeii ui vi(iiIoi`, ioIoguI ce uccentueuzu uceustu oiniie, cu o sinteticu
diugiumu u ovestiiii ce vu su uimeze, i-n cuie e voibu de Ieiu societu(ii`, de
vieie` i uIte utiibute uIe se(ei ciocoieti, desclid i indicu diumuI cionicii.
Povestiieu se uimeuzu n uceeui utmosfeiu de inteiven(ie neIisitu u sciiitoiuIui,
din iimu zi u sosiiii Iui Dinu Putuiicu Iu cuiteu osteInicuIui Andionucle TuzIuc i
nu Iu ceu din uimu, u nun(ii dintie Muiiu, fiicu bunuIui C..., i tnuiuI Gleoigle,
geniuI bun i de untitezu uI ovestiiii. Ascensiuneu Iui Dinu Putuiicu nu eiu oeiu
eifideIoi Iui cuIitu(i. AutoiuI fuce tiu i sufIet cu eiouI suu, I cum mnu de Iu
sute i I tiece, vind-nevind, iin tieteIe muiiiiIoi, nu Iu boItu umedu u
ocnei uiusite. E un ciudut cuz de simbiozu Iiteiuiu. Sciisu nti-un stiI, n ceu mui
muie uite, de iomun-foiIeton, cu digiesiuni vutumutouie, cu uuiut de infoimu(ie
ngieuind meisuI ovestiiii, uceustu cionicu uie un sufIu de viu(u ce vine din uIte
iegiuni dect uIe oeiei nsei.
Putimu e cuie sciiitoiuI o une n uimuiiieu destineIoi, uu cum eI Ie-u ievuzut
eioiIoi sui, te fuiu i nIocuiete jocuI estetic, uI emo(iiIoi de uitu e cuie ui tiebui
su Ie iovouce un joc ciitic.
D. PANAITESCU PERPESSICIUS, Cuvinrc dcspc Nico|ac li|imon, n voI. Opcrc, 2,
Edituiu entiu Iiteiutuiu, Bucuieti, 1967, . S1S2.
CuiucteieIe iomunuIui ouIui sunt de Iu iimeIe ugini evidente n Ciocoii
vccni i noi. SciiitoiuI uie un ideuI sociuI i etic, vieu su iefoimeze societuteu, s-o
moiuIizeze. O dedicu(ie, un ioIog i numeiouse dizeitu(ii voibesc desie onouie
i viitu(iIe cetu(eneti, desie umoiuI de utiie, Iibeitute, eguIitute i devotument,
desie indeenden(u iesei i udevuiutu civiIizu(ie i uIte de ucesteu cu indignuie
entiu cine disie(uiete utuie bunuii suu Ie iu n deeit. RomuncieiuI uie ieten(iu
de u fuce iomun sociuI, cuci eiouI, Dinu Putuiicu, este exonentuI cutegoiiei cio-
coiIoi, udicu u uiveni(iIoi. Viituteu este iusIutitu i neIegiuiieu sunc(ionutu i
cititoiuI uie sutisfuc(iu de u usistu Iu iestubiIiieu dietu(ii. Dinu Putuiicu e o sIugu
ieu, iui Gleogle e o sIugu bunu. Temoiui, Putuiicu nvinge i Gleoigle e nuustuit,
dui Iu sfiit situu(iiIe se iustouinu. SciiitoiuI iecunoute tiei cIuse: boieii, negu(utoii,
17 Ciocoii vecli i noi
#& Nico|ac li|imon
(uiuni i fiecuieiu i iemuicu uneIe cusuiuii, totui (ngustime de vedeii u viemii)
de nicuieii nu iezuItu cu ui ntievedeu utin(u i necesituteu Iicliduiii cIuseIoi
uusutouie.
G. CALINESCU, Nico|ac li|imon, Edituiu tiin(ificu, Bucuieti, 19S9, . 196.
FiIimon descoeiise ciocoiuI n mediuI citudin, uc(ionnd n domeniuI sociuI-
economic, usiind nsu i Iu iezumtive veIeitu(i oIitice. (...) DiIiu Zumfiiescu,
mui tiziu, n \ia(a |a (ard (1894) i n Tdnasc Scariu (1896), I vu fixu n mediuI
iuiuI, usimiIndu-I cu moieiuI soIiutoi, giob, cu sufIet de vecliI, tiiun i insensi-
biI; entiu cu, iin S|drir dc vcac in Bucurcri (1944) uI Iui Ion Muiin Sudoveunu,
tiuI su se ientouicu n mediuI citudin, iefucnd ntiuctvu cuiieiu Iui Dinu Putuiicu.
Ion Muiin Sudoveunu ieiu, de uItfeI, n iomunuI suu iobIemuticu iomun(uIui` Iui
NicoIue FiIimon, iezentnd usuItuI sus(inut e cuie eIemente uIe buigleziei ufIute
n iuidu uscensiune I duu motiivu uiistociu(iei uutoltone ujunse n cieuscuI:
Iuncu Uimutecu, uilivut Iu tiebonuI`, unde buionuI Buibu uveu numeiouse i
comIicute iocese, ujunge omuI de nciedeie uI boieiuIui i udministiutoi uI uiiuei
uveii funciuie u ucestuiu. Aducndu-I e Buibu e muigineu iuinei economice,
Iuncu Uimutecu se nuI(u sistemutic e scuiu sociuIu, devenind eI nsui muie
ioiietui. Cu un iemuicubiI sim( uI udevuiuIui istoiic, stun e uitu de u iefIectu
ieuIituteu n duteIe ei esen(iuIe, fumiIiuiizut cu telnicu buIzuciunu, Ion Muiin
Sudoveunu ieuIizeuzu un nclegut iomun de obseivu(ie sociuIu i de tioIogii,
muicnd, iin ieIicu, iocesuI sensibiI niegistiut, ntie tim, de ieuIismuI ciitic,
n iozu iomneuscu. In S|drir dc vcac in Bucurcri nu ne mui ntminu tendin(eIe
ostentutiv moiuIizutouie, nici uiuntezeIe discuisive, nici disocieieu eionutu u
boieiuIui de ciocoi, nici umestecuI nedisimuIut uI nuiutoiuIui n cuiucteiizuieu i
evoIu(iu eisonujuIui, iin comentuiii oIemice suu iin edesiieu exemIuiu u
unoi eioi cu Putuiicu suu Scutiu, i nici inexeiien(u n foIosiieu telnicii nuiutive
ieuIiste. In iustimuI scuis de Iu uuii(iu Ciocoi|or vccni i noi iomunuI iomnesc
beneficiuse de contiibu(iiIe stiuIucite uIe unoi meteii cu Ion SIuvici, Ion Agibiceunu,
Liviu Rebieunu, Cezui Petiescu, CumiI Petiescu, G. CuIinescu i iobuse osibiIitu(iIe
infinite ofeiite de metodu ieuIistu. Dui meiituI ionieiutuIui i uui(ine Iui FiIimon.
AUREL MARTIN, Prc|a(d Iu ed. N. FiIimon, Ciocoii vccni i noi, Edituiu entiu
Iiteiutuiu, Bucuieti, 1964, . XXXVIIIXXXIX.
PiimuI nostiu iomun esteticete notubiI ouitu vizibiI semneIe Iisei de mu-
tuiitute u ucestui gen n Iiteiutuiu iomnu Iu uceu dutu. Sciiitoiii notii ncu nu
tiu su constiuiuscu iomune. Ei n-uu ncu un oten(iuI uilitectonic entiu muii
#' Ciocoii vccni i noi
dimensiuni i nu tiu cum su mbine difeiiteIe ui(i uIe edificiuIui nti-un coi
uimonios. ScleIuiiu e ncu neconsoIidutu: i Iisesc uneIe eIemente i uie uIteIe de
iisos. E ceeu ce se constutu i Iu Ciocoii vccni i noi. AutoiuI nu stunete ncu
telnicu comozi(iei; sclemutic e uIocuii, iomunuI e ieu ncuicut n uIteIe i cu
un sfiit iutut.
Cu toute ucesteu, eI ieiezintu o cotituiu n Iiteiutuiu noustiu. FiIimon tiuteuzu
muteiiuIuI Iu moduI monogiufic i ieocuuieu Iui de u iedu eocu este utt de
concietu, nct nu se sfiete su intioducu n iomun cuitoIe cu cuiuctei ouiecum
indeendent, iecum Tcarru| in ]ara Romdncascd suu lra|iana in A|gir. Acesteu
sunt un ecou uI uctivitu(ii Iui ubIicistice, dui documentu(iu este eIocventu i eu
utestu n Ius conce(iu ieuIistu u sciiitoiuIui.
Ciitic uI societu(ii iomneti nti-o eocu de tiunsfoimuii stiuctuiuIe, FiIimon
u mbiu(iut cu iiviieu Iui utiunzutouie iimu jumutute din veucuI n cuie ooiuI
iomn intiu n eiioudu modeinu u istoiiei suIe. Intie momentuI n cuie uui e
scenu istoiiei Dinu Putuiicu i, iesectiv, Miticu Rmutoiiun e o distun(u de utiu
decenii. Dui umndoi sunt ieiezentun(ii tiici ui noii cIuse n uscensiune. Un
usemeneu ioces de deveniie istoiicu u unei cIuse sociuIe imIicu o infinitute de
usecte economice, oIitice, moiuIe. BuIzuc Ie-u iecieut fuiu u Ie fi euizut, n zeci
de voIume. FiIimon, n cu totuI uIte condi(ii cuItuiuIe, uvnd n uimu Iui doui o
fiiuvu tiudi(ie ieuIistu, n-u utut cuiinde n nuveIu i n iomunuI Iui dect ctevu
momente i ctevu tiuii din uceustu infinitute. Dui ceeu ce u iins e tiic (...)
Sciis n eiioudu n cuie uutoiuI Iuciu Iu AiliveIe StutuIui i beneficiu de
osibiIitu(iIe ouiecum exluustive de documentuie, Ciocoii vccni i noi este un muzeu
viu uI istoiiei iomneti de ucum un veuc. Cu i nuveIu Ncnorociri|c unui s|ujnicar,
iomunuI du imiesiu unei iese n cuie ntieugu uuiutuiu iegizoiuIu e e scenu,
sub oclii sectutoiuIui, cuIiseIe fiind desfiin(ute. Dui tocmui uceustu i soiete
uutenticituteu. PioIoguI uie telnicu i stiIuI unui ieclizitoiiu dinti-un muie ioces
sociuI, n cuie ucuzuieu uimeuzu uoi u fi sus(inutu de muitoii, cu documente,
ieconstituiii de fute. Ceicetutoiii uu subIiniut cuiucteiuI diumutic, scenic uI io-
munuIui, cuucituteu uutoiuIui de u du ieIief i micuie nuiu(iunii eice. Fuctuiu
ieuIistu u comozi(iei eclivuIeuzu cu un fuscicuI de Iuminu Iucidu, udicu modeinu,
usuiu unei Iumi uuse, dui nu mui u(in uite comonentu din istoiiu noustiu
sociuIu.
ImuIsuI de u iomovu n ieiuiliu sociuIu, seteu nemusuiutu de uveie, enei-
giu, ingeniozituteu i totuIu Iisu de sciuuIe uIe noii cIuse sunt concentiute n
ctevu eisonuje de iim-Iun: Dinu Putuiicu, Cleiu Duducu i Costeu bogusieiuI.
CeI dinti oten(euzu Iu muximum secificuI ciocoiuIui`. Ambi(iu unitu cu
eiseveien(u, sIuguiniciu mbinutu cu vicIeniu, Iucomiu cu iuucituteu i ndiuzneuIu
$ Nico|ac li|imon
cu cinismuI ucestu e uiuIeIogiumuI de foi(e uI Iui Putuiicu. Sevu ceIui mui
nestuviIit egoism imuIsioneuzu o mecunicu sufIeteuscu nu ieu comIexu, dui
eifect usu Iu unct.
GEORGE IVA$CU, lsroria |ircrarurii romdnc, 1, Edituiu tiin(ificu, Bucuieti,
1969, . S01 i uim.
... Ciocoii vecli i noi este un iomun de uutentic ieuIism, imoitunt totodutu
i iin uceeu cu ieiezintu iimuI iomun iomnesc ieuIizut Iu un niveI de uitu
sueiioi, duu toute ieguIiIe modeine uIe seciei. Este de fut i oeiu cuie-I con-
suciu e NicoIue FiIimon n istoiiu Iiteiutuiii iomne.
TEODOR VARGOLICI, Rcrrospccrivc |ircrarc, Edituiu entiu Iiteiutuiu, Bucuieti,
1970, . 201.
In ciudu ciiticiIoi seveie cuie se ot uduce mijIouceIoi i utitudiniIoi uitistice
uIe Iui NicoIue FiIimon, ui fi o gieeuIu su-I socotim doui un sciiitoi noiocos.
Deouiece oeiu su, uu cum se iezintu, oiict de imeifectu, neungujndu-ne
estetic diiect, obIigndu-ne su-i suIinim IisuiiIe iin ioiiu noustiu cuucitute
de cieu(ie sensibiIu mbogu(itu de cuItuiu i de exeiien(u uitisticu i ciiticu,
nseumnu n Iiteiutuiu iomnu un unct de ieei, un modeI e ct de imeifect,
de contiuzis n teimeni, e utt de iegnunt. Un cuz n cuie, dei esteticuI se ufIu
n gieu sufeiin(u, istoiiu Iiteiuiu este n musuiu su-I consideie cu fenomen in nucc,
fiindcu smbuieIe estetic,oiict de muiunt, uie uneoii vuIen(e neievuzut de nu-
meiouse i soIide cu uIte vuIoii ce (in deootiivu de sfeiu cuItuiii i uitei; i n uceI
smbuie estetic bine iotejut n unsumbIuI uxioIogic ce-I nconjouiu (nesc i se
dezvoItu, de-u IunguI timuIui, iogenituiiIe suIe mujoie.
I. NEGOI|ESCU, Ana|izc i sinrczc, Edituiu AIbutios, Bucuieti, 1976, . 9091.
SecoIuI tiecut u dut cui(i ce uu destinuI uceIei usuii de cuie voibete NicoIue
FiIimon, feniceIe deeituIui`, cuie, duu ce mbutinete bute din uiii i se
uiinde, uoi iese din cenuu ei mui foite duu cum eiu nti`. Dintie ucesteu este
Ciocoii vccni i noi.
ADRIANA ILIESCU, Proza rca|isrd in scco|u| a| XlX-|ca, Edituiu Mineivu, 1978,
. 91.