Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

Ordin nr. 711 IG /02.03.2009 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu

n aplicarea prevederilor art.37 din Ordinul nr.210/21.05.2007 al ministrului internelor i reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, cu modific rile i completrile fcute prin OMIRA nr.663/2008 n temeiul art.3 alin.(2) i al art.14 alin.(3) din Regulamentul de organizare i funcionare i a organigramei Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , aprobat prin H.G.R. nr.1490/09.09.2004, cu modificrile i complet rile ulterioare, inspectorul general emite urmtorul ordin: Art.1 Se aprob Procedura de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art.2 Comisia de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, respectiv comisia de soluionare a contestaiilor la deciziile comisiei de autorizare vor urmri punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art.3 (1) Prezentul ordin se transmite inspectoratelor jude ene/al mun. Bucureti pentru situa ii de urgen, care vor afia la loc vizibil adresa de site a I.G.S.U.. (2) Procedura se va posta pe pagina de web a I.G.S.U., la adresa www.igsu.ro. Art.4 La data intr rii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul Inspectorului General nr.1113 IG /20.03.2008 se abrog.

G .

. U . S .

INSPECTOR GENERAL

General locotenent Vladimir SECAR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE eful Serviciului Juridic i Contencios Colonel Radu Constantin

G .

. U . S .

ANEX Procedura de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu

Capitolul I Dispoziii generale Art.1 Prezenta Procedur de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, denumit n continuare procedur , stabilete modul de soluionare a cererilor de autorizare depuse de persoanele fizice i juridice prevzute la art.37 din Ordinul nr.210/21.05.2007 al ministrului internelor i reformei administrative, cu modific rile i completrile ulterioare, precum i modul de soluionare a contestaiilor adresate n acest domeniu. Art.2 n sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezint procesul n urma c ruia persoanele fizice i juridice dobndesc dreptul de a desfura activiti specifice de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu pe teritoriul Romniei. Art.3 Activitatea de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu este coordonat de Direcia Pompieri Serviciul Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen . Capitolul II Componena i atribuiile Comisiei de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu Art.4 n vederea autoriz rii, Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen nfiineaz Comisia de autorizare a persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, denumit n continuare comisia de autorizare. Art.5(1) Comisia de autorizare este format din specialiti din cadrul Direciei Pompieri i are urmtoarea componen : - preedinte: eful Direc iei Pompieri; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Securitate la Incendiu, Aviz ri i Autoriz ri; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor; - secretar: un specialist din cadrul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri. (2) Componena nominal a comisiei de autorizare se stabilete prin ordin de zi al inspectorului general. (3)Se interzice membrilor comisiei de autorizare s predea cursuri care fac obiectul art.38, alin. (1) , lit.b) din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul

G .

. U . S .

riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, modificat i completat cu Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.663/2008 Art.6 Preedintele comisiei de autorizare are urm toarele atribuii: a) analizeaz cererile de autorizare nsoite de dosarele tehnice, pe care le repartizeaz Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri; b) aprob datele de susinere a interviurilor, propuse de eful Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri; c) vizeaz adresele de comunicare a datelor de sus inere a interviurilor, pe care le transmite spre semnare inspectorului general; d) convoac membrii i secretarul comisiei n vederea susinerii interviurilor cu persoanele fizice/evalu rii dosarelor tehnice ale persoanelor juridice; e) conduce edin ele comisiei i semneaz procesele-verbale de edin, cu propunerea de admitere sau de respingere a autoriz rii; f) transmite spre semnare inspectorului general i adjunctului acestuia autoriza iile pentru desfurarea activitii de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu. Art.7 Membrii comisiei de autorizare au urmtoarele atribuii: a) analizeaz documenta iile depuse de persoanele fizice i juridice n vederea autorizrii, ntocmesc rapoartele de evaluare a dosarelor tehnice depuse de persoanele juridice; b) particip , atunci cnd sunt convoca i, la susinerea interviurilor cu persoanele fizice i la edinele de evaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice n vederea autorizrii; c) i exprim, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea autorizrii persoanelor fizice sau juridice. Art.8 Secretarul comisiei de autorizare are urm toarele atribuii: a) asigur eviden a cererilor de autorizare, a contesta iilor i a autorizaiilor emise, ntocmind i innd la zi registrele de eviden a autorizaiilor pentru persoane fizice i juridice; b) anun membrii comisiei privind solicitrile existente, precum i datele de convocare a membrilor comisiei; c) pune la dispoziia membrilor comisiei documentaiile depuse de persoanele fizice i juridice n vederea autorizrii; d) redacteaz i prezint spre semnare, dup caz, preedintelui comisiei sau inspectorului general, procesele-verbale ale edinelor de autorizare, autorizaiile ori, dup caz, deciziile de respingere a eliberrii autorizaiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza lurii deciziilor; e) asigur transmiterea c tre solicitani a autorizaiilor sau, dup caz, a deciziilor de respingere a eliberrii autorizaiilor.

G .

. U . S .

Capitolul III Componena i atribuiile Comisiei de soluionare a contestaiilor la deciziile comisiei de autorizare Art.9 Pentru soluionarea contestaiilor depuse de persoanele fizice i juridice, Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen nfiineaz Comisia de solu ionare a

contestaiilor la deciziile comisiei de autorizare, denumit n continuare comisia de soluionare a contestaiilor. Art.10(1) Comisia de soluionare a contestaiilor este format din specialiti din cadrul Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen i are urmtoarea componen: - preedinte: adjunctul inspectorului general; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Securitate la Incendiu, Aviz ri i Autoriz ri; - membru: un specialist din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor; - secretar: un specialist din cadrul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri. (2) Componena nominal a comisiei de soluionare a contestaiilor se stabilete prin ordin de zi al inspectorului general. Art.11 Preedintele comisiei de soluionare a contesta iilor are urmtoarele atribuii: a) analizeaz motivele contestaiei, documentaia cuprins n dosarul de autorizare, precum i rapoartele de reevaluare ntocmite de membrii comisiei; b) aprob datele de repetare a interviurilor, propuse de eful Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri i vizeaz adresele de comunicare a datelor respective ctre solicitani, care se transmit spre semnare inspectorului general; c) convoac membrii i secretarul comisiei n vederea repetrii interviurilor cu persoanele fizice/reevalu rii dosarelor tehnice ale persoanelor juridice; d) conduce edin ele comisiei i semneaz procesele-verbale de edin, cu propunerea de admitere sau de respingere a contestaiilor. Art.12 Membrii comisiei de solu ionare a contesta iilor au urm toarele atribuii: a) analizeaz documenta iile depuse iniial de persoanele fizice i juridice n vederea autoriz rii, ntocmesc rapoartele de reevaluare a dosarelor tehnice depuse de persoanele juridice; b) particip , atunci cnd sunt convocai, la repetarea interviurilor cu persoanele fizice i la edin ele de reevaluare a dosarelor depuse de persoanele juridice n vederea autorizrii; c) i exprim, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea contestaiilor depuse de persoanele fizice sau juridice. Art.13 Secretarul comisiei de soluionare a contesta iilor are urmtoarele atribuii: a) asigur evidena contestaiilor i dup caz, a autorizaiilor emise n urma admiterii contestaiilor; b) anun membrii comisiei privind contesta iile depuse, precum i datele convoc rii comisiei pentru repetarea interviurilor sau reevaluarea dosarelor tehnice; c) pune la dispoziia membrilor comisiei de soluionare a contestaiilor documentaiile depuse iniial de persoanele fizice i juridice n vederea autoriz rii; d) redacteaz i prezint spre semnare, dup caz, preedintelui comisiei sau inspectorului general, procesele verbale ale edinelor comisiei, autoriza iile ori, dup caz,

G .

. U . S .

deciziile de respingere a contestaiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza lu rii deciziilor; e) asigur transmiterea c tre solicitani a autorizaiilor sau, dup caz, a deciziilor de respingere a contestaiilor i a eliberrii autoriza iilor. Capitolul IV Procedura de autorizare a persoanelor fizice Art.14 Cererea i dosarul de autorizare a persoanei fizice, depuse la Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , sunt repartizate pe cale ierarhic Direciei Pompieri i apoi Serviciului Informare Public , Statistic i Analiz Riscuri din structura acesteia, unde sunt preluate de c tre secretarul comisiei de autorizare. Art.15(1) Cererea de autorizare se nregistreaz la Direcia Pompieri, data i numrul de nregistrare consemnndu-se apoi n Registrul de eviden a autorizaiilor pentru persoane fizice, ntocmit la nivelul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri i al crui model este prezentat n anexa nr.1 la prezenta procedur . (2) Dosarul de autorizare trebuie s cuprind documentele prevzute la art.39 din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Art.16(1) n cazul n care secretarul comisiei de autorizare constat neconformiti n documentaia depus, raporteaz despre aceasta efului Direciei Pompieri preedintele comisiei de autorizare i ntocmete adresa prin care se comunic neconformitile persoanei care a solicitat autorizarea, n termen de 5 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii de autorizare. 2) Adresa de comunicare se semneaz de ctre inspectorul general sau nlocuitorul legal al acestuia i se transmite prin scrisoare recomandat de ctre Serviciul Secretariat i Cabinete din Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen. (3) Documentele cuprinse n dosarele de autorizare n care s-au constatat neconformiti i lucrarea de identificare i evaluare a riscului de incendiu executat ntr-o construc ie existent de ctre solicitant pentru interviu, se vizeaz spre neschimbare i se pstreaz la Serviciul Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri. Art.17(1) n situaia n care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei informeaz despre aceasta eful Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri, care propune data de sus inere a interviului cu persoana care a solicitat autorizarea. (2) Data susinerii interviului se stabilete dup primirea a minim 3 cereri de autorizare, dar fr a se depi termenul de 30 de zile de la nregistrarea cererilor, dat care se comunic solicitanilor printr-o adres ntocmit de secretar, vizat de eful Direciei Pompieri i semnat de inspectorul general sau nlocuitorul legal al acestuia. Art.18(1) La data i ora stabilite pentru susinerea interviului(rilor), preedintele comisiei de autorizare convoac pe membrii i secretarul acesteia, nominalizai prin O.Z.U., trecndu-se apoi la intervievarea individual a solicitanilor. (2) Interviul se susine n baza Ghidului stabilit la anexa nr.6b) din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul

G .

. U . S .

ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) n urma susinerii interviului, comisia delibereaz, urmnd ca solicitanii s fie declarai admii sau respini. (4) Deciziile comisiei de autorizare se adopt cu majoritate simpl de voturi i se comunic n aceeai zi fiec rui solicitant n parte. n caz de balotaj, votul preedintelui comisiei este hotrtor. Fiecare decizie se consemneaz ntr-un proces-verbal de edin , al c rui model este prezentat n anexa nr.2 la procedur . (5) Secretarul comisiei de autorizare nu are drept de vot. (6) n cazul n care la data i ora stabilite pentru sus inerea interviului(rilor), unul sau mai muli membri ai comisiei nu pot participa din motive obiective (misiuni, concediu medical .a.), ei pot fi reprezentai de nlocuitorii lor legali, numai dac acetia nu au i calitatea de membri ai comisiei de soluionare a contesta iilor la deciziile comisiei de autorizare, caz n care edina se amn , urmnd a se comunica solicitanilor noua dat de desfurare a interviului. Art.19(1) n cazul n care la data i ora stabilite, persoanele planificate pentru susinerea interviului nu pot participa din motive obiective, acestea vor fi replanificate. (2) Replanificarea pentru interviu se face conform prevederilor art.38 din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare i a art.18 din prezenta procedur . Art.20(1) Solicitanilor declarai admii li se elibereaz Autoriza ia pentru desfurarea activitii de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data susinerii interviului. (2) Numrul i data de eliberare a autorizaiei se consemneaz de ctre secretarul comisiei n Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane fizice. (3) Solicitanii declarai respini pot contesta decizia comisiei de autorizare, n termenul prevzut la art.41, alin.(5) din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Capitolul V Procedura de autorizare a persoanelor juridice Art.21 Cererea i dosarul de autorizare a persoanei juridice, depuse la Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , sunt repartizate pe cale ierarhic Direciei Pompieri i apoi Serviciului Informare Public , Statistic i Analiz Riscuri din structura acesteia, unde sunt preluate de c tre secretarul comisiei de autorizare. Art.22(1) Cererea de autorizare se nregistreaz la Direcia Pompieri, data i numrul de nregistrare consemnndu-se apoi n Registrul de eviden a autorizaiilor pentru persoane juridice, ntocmit la nivelul Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri i al crui model este prezentat n anexa nr.3 la procedur. (2) Dosarul de autorizare trebuie s cuprind documentele prevzute la art.39 din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.

G .

. U . S .

Art.23(1) n cazul n care secretarul comisiei de autorizare constat neconformiti n documentaia depus, raporteaz despre aceasta efului Direciei Pompieri preedintele comisiei de autorizare i ntocmete adresa prin care se comunic neconformitile persoanei care a solicitat autorizarea, n termen de 5 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii de autorizare. (2) Documentele cuprinse n dosarele de autorizare n care s-au constatat neconformiti i lucrarea de identificare i evaluare a riscului de incendiu executat ntr-o construc ie existent, de unul din evaluatorii de risc de incendiu care lucreaz pentru persoana juridic ce a solicitat autorizarea, se vizeaz spre neschimbare i se pstreaz la Serviciul Informare Public , Statistic i Analiz Riscuri. (3) Adresa de comunicare se semneaz de c tre inspectorul general sau nlocuitorul legal al acestuia i se transmite prin scrisoare recomandat de ctre Serviciul Secretariat i Cabinete din Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen. Art.24(1) n situaia n care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei informeaz despre aceasta eful Serviciului Informare Public, Statistic i Analiz Riscuri i l transmite spre analiz membrilor comisiei de autorizare. (2) Fiecare membru al comisiei verific , n mod independent, ntr-un interval de maxim 10 zile, dac sunt ndeplinite cerinele de autorizare, prin analiza documentaiei primite i consemneaz rezultatele evalu rii ntr-un Raport de evaluare. (3) Modelul raportului de evaluare este prezentat n anexa nr.4 la procedur. (4) Criteriile pe baza c rora se realizeaz evaluarea dosarelor de autorizare se stabilesc la art.43, alin. (2) i (3) din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Art.25(1) Preedintele comisiei de autorizare analizeaz documenta ia cuprins n dosarul de autorizare, precum i Rapoartele de evaluare, dup care, n termen de 2 zile stabilete data i ora edin ei comisiei de autorizare. (2) Deciziile comisiei de autorizare se adopt cu majoritate simpl de voturi. n caz de balotaj, votul preedintelui comisiei este hotrtor. Fiecare decizie se consemneaz n procesul verbal de edin , menionat la art.19, alin.(4). (3) n baza concluziilor i propunerilor formulate n rapoartele de evaluare, comisia delibereaz , urmnd ca solicitanii s fie declarai admii sau respini. (4) Secretarul comisiei de autorizare nu are drept de vot. (5) Decizia privind eliberarea sau respingerea autoriza iei, precum i motivarea acesteia se ntocmesc, n dou exemplare, din care unul se transmite solicitantului nsoit, dup caz, de Autoriza ia pentru desfurarea activitii de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, prin grija secretarului comisiei. Un model de decizie este prezentat n anexa nr.5 la procedur. (6) Numrul i data de eliberare a autorizaiei se consemneaz de ctre secretarul comisiei n Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane juridice. (7) Solicitanii declarai respini pot contesta decizia comisiei de autorizare, n termenul prevzut la art.43, alin. (5) din Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.210/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.

G .

. U . S .

Capitolul III Soluionarea contestaiilor Seciunea 1. Soluionarea contestaiilor depuse de persoanele fizice Art.26(1) Contestaia la decizia comisiei de autorizare, adresat inspectorului general, se repartizeaz preedintelui comisiei de soluionare a contesta iilor, acesta stabilind data repet rii interviului, care se comunic solicitantului, prin grija secretarului comisiei. (2) Data repetrii interviului nu va depi 5 zile lucr toare de la data depunerii contestaiei. Art.27(1) La data i ora stabilite pentru repetarea interviului(rilor), preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor convoac membrii i secretarul acesteia, nominalizai prin O.Z.U., trecndu-se apoi la intervievarea individual a solicitan ilor. (2) n urma susinerii interviului, comisia delibereaz asupra admiterii sau respingerii contestaiei. (3) Deciziile comisiei de soluionare a contestaiilor se adopt cu majoritate simpl de voturi i se comunic n aceeai zi fiecrui solicitant n parte. n caz de balotaj, votul preedintelui comisiei este hotrtor. (4) Secretarul comisiei de soluionare a contesta iilor nu are drept de vot. Art.28(1) Solicitanilor crora le-a fost admis contesta ia li se elibereaz Autoriza ia pentru desfurarea activitii de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data repetrii interviului. (2) Numrul i data de eliberare a autorizaiei se consemneaz de ctre secretarul comisiei n Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane fizice. (3) Respingerea contestaiei este definitiv, nemaifiind posibil o alt cale de atac. Seciunea a 2-a. Soluionarea contesta iilor depuse de persoanele juridice Art.29(1) Contestaia la decizia comisiei de autorizare, adresat inspectorului general, se repartizeaz preedintelui comisiei de soluionare a contestaiilor, acesta dispunnd evaluarea dosarului de c tre membrii comisiei. (2) Nu se admite ataarea la contesta ie a unor informaii, acte sau documente suplimentare celor cuprinse n dosarul iniial. Art.30 Fiecare membru al comisiei verific, n mod independent, n termen de maxim 10 zile, dac sunt ndeplinite cerinele de autorizare, prin analiza documentaiei primite i consemneaz rezultatele evalurii ntr-un Raport de reevaluare, al crui model este similar celui prezentat n Anexa nr.6 la procedur, pe care l prezint preedintelui comisiei. Art.31(1) Preedintele comisiei de soluionare a contestaiilor analizeaz documentaia cuprins n dosarul de autorizare depus iniial, precum i rapoartele de reevaluare ntocmite de membrii comisiei i decide admiterea sau respingerea contesta iei, motivnd aceast decizie.

G .

. U . S .

(2) Decizia privind admiterea sau respingerea contestaiei, precum i motivarea acesteia se ntocmesc n dou exemplare, din care unul se transmite solicitantului nsoit, dup caz, de Autoriza ia pentru desfurarea activitii de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, prin grija secretarului comisiei, f r a se depi 15 zile lucrtoare de la depunerea contestaiei. (3) Numrul i data de eliberare a autorizaiei se consemneaz de ctre secretarul comisiei n Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane juridice. (4) Respingerea contestaiei este definitiv, nemaifiind posibil o alt cale de atac. Capitolul IV Dispoziii finale Art.32 Bibliografia i adresa de site a I.G.S.U. se afieaz la loc vizibil la sediile inspectoratelor judeene/al mun. Bucureti pentru situaii de urgen, iar procedura se posteaz pe pagina de web a Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, la adresa www.igsu.ro . Art.33. Anexele nr.1-5 fac parte integrant din prezenta procedur.

G .

. U . S .

Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane fizice


Numele i prenumele solicitantului Contestaie (nr. de nreg./data)

Nr. de nregistrare/dat

Adresa

Telefon, e-mail

Profesia

n cazul n care dosarul nu ndeplinete condiiile de eligibilitate, se menioneaz acest lucru, precum i numrul i data adresei de ntiinare a solicitantului

G . I

. U . S .
Decizia comisiei Soluionarea contestaiei

Anexa nr.1 la procedur

Autorizaie (numr, dat)

Observaii 1

Anexa nr.2 la procedur


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAII DE URGEN

nr. ____________din _________________

Comisia de autorizare, aprobat prin O.Z.U. nr._________ din _____________, ntrunit n vederea autorizrii _____________________________________________, reprezentat de ctre domnul (doamna)_________________________________, n pe baza cererii_______________, constat urmtoarele:_______________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Grad, nume i prenume Funcia Opiunea exprimat Semntura Obs.

Avnd n vedere hotrrea Comisiei de autorizare, se propune _________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ PRE EDINTELE COMISIEI _______________________________ SECRETAR ______________________

G .

. U . S .

Registrul de eviden a autoriza iilor pentru persoane juridice


Contestaie (nr. de nreg./data)

Nr. de nregistrare/dat

Persoana juridic

Obiect de activitate

CUI

Adresa

Telefon, e-mail

n cazul n care dosarul nu ndeplinete condiiile de eligibilitate, se menioneaz acest lucru, precum i nr. i data adresei de ntiin are a furnizorului de formare profesional

G . I

. U . S .
Decizia comisiei Solu ionarea contestaiei

Anexa nr.3 la procedur

Autorizaie (numr, dat)

Observaii
1

Anexa nr.4 la procedur

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE SPECIALISTULUI CARE FACE EVALUAREA: Gradul, numele i prenumele: __________________________________________ Serviciul: __________________________________________________________ Numit prin O.Z.U. nr. ____________________

Nr. de nregistrare a dosarului: _______________________________

II. DATE REFERITOARE LA SOLICITANT:

Denumirea persoanei juridice: _________________________________________ Forma de organizare sau statutul juridic/CUI, act de constituire etc.: __________________________________________________________________ Reprezentat prin: ___________________________________________________ Sediul social al persoanei juridice: Strada:________________, Nr.____, Bl.___, Sc.____, Apt.___, Cod potal:___, Localitatea: _____________, Jude / Sector: _____ Telefon: ________________ Fax: ______________, E-mail: _______________ III. CONSTATRI PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

G .

. U . S .

IV. CONSTATRI PRIVIND EXPERIENA I REZULTATELE ACTIVITII LUI ANTERIOARE N DOMENIUL IDENTIFICRII, EVALURII I CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU (se completeaz obligatoriu la rennoirea autorizaiei) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Rezultatele ob inute ndreptesc acordarea unei noi autorizri. DA NU

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ V. OBSERVAII

Observaii ale evaluatorului:___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ VI. CONCLUZIA EVALURII Dosarul corespunde criteriilor de autorizare:

G .

. U . S .
DA NU

(Semntura evaluatorului) _______________________

Anexa nr.5 la procedur


MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA II DE URGEN

nr. ____________din _________________

n urma edin ei de analiz a dosarului cu nr._______din data _____, comisia de autorizare, aprobat prin O.Z.U. nr._________ din _____________, a constatat c dosarul de autorizare ndeplinete criteriile cuprinse n metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, aprobat prin Ordin al ministrului administraiei i internelor i a decis eliberarea pentru ______________________a autorizaiei pentru desfurarea activitii de evaluare i control al riscurilor de incendiu.

PREEDINTELE COMISIEI

_______________________________

MEMBRII COMISIEI _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

G .

. U . S .
SECRETAR ______________________