Sunteți pe pagina 1din 58

Nout#ile fiscale pentru

anul 2010
Modificri ale reglementrilor
contabile romne$ti
28 ianuarie 2010
Conferin#a anual de taxe
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 2
Acte normative
$ Reglement!ri privind inventarierea elementelor de natura
activelor, datoriilor %i capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanelor Publice nr. 2861/2009
$ Reglement!ri contabile aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanelor Publice nr. 3055/2009 - Reglement!rile contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunit!ilor Economice
Europene
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 3
$ Proceduri privind inventarierea:
$ Entit!ile au obligaia s! emit! proceduri proprii privind
inventarierea, n baza normelor emise de Ministerul Finanelor
Publice. Procedurile trebuie s! fie aprobate de persoana
responsabil! pentru administrarea entit!ii
$ De asemenea, entit!ile autorizate, reglementate %i supravegheate
de Banca Naional! a Romniei, Comisia de Supraveghere a
Asigur!rilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private %i Comisia Naionala a Valorilor Mobiliare vor aplica %i
reglement!ri specifice privind inventarierea, emise de instituiile de
reglementare
Inventarierea
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 4
$ Comisiile de inventariere (num!r de membri):
$ Nu mai exist! o limit! minim! privind num!rul de membri
$ n cazul entit!ilor cu num!r redus de salariai la care inventarierea
este efectuat! de c!tre o singur! persoan!, r!spunderea pentru
corectitudinea inventarierii revine administratorului
$ n cazul entit!ilor care nu au niciun salariat care s! poat! efectua
operaiunea de inventariere, aceasta se efectueaz! de c!tre
administratori
Inventarierea (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 5
Inventarierea (cont.)
$ Comisiile de inventariere (componen!):
$ Auditorii interni sau statutari nu pot fi membri ai unei comisii de
inventariere (aceast! regul! este valabil! %i pentru gestionarii
depozitelor supuse inventarierii %i contabilii care in evidena
gestiunii respective, a c!ror excludere din comisiile de inventariere
era prev!zut! %i de normele anterioare)
$ Contabilii care in evidena gestiunii inventariate pot participa la
efectuarea operaiunilor de inventariere, dar f!r! ca ei s! fac!
parte din comisie, dac! este prev!zut astfel n procedurile interne
ale entit!ii
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 6
Inventarierea (cont.)
$ Confirm!ri privind bunurile existente la teri:
$ Neprimirea confirm!rii privind bunurile existente la teri nu
reprezint! confirmare tacit!
$ Societ!ile de leasing trebuie s! solicite utilizatorilor furnizarea
listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de
leasing. n baza datelor din aceste liste, societ!ile de leasing pot
calcula %i nregistra ajust!ri pentru deprecierea imobiliz!rilor sau a
creanelor imobilizate. Pentru a verifica exactitatea informaiilor
primite, societ!ile de leasing pot efectua verific!ri faptice la
locatari, potrivit procedurilor proprii.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 7
Inventarierea (cont.)
$ Entit!i al c!ror an financiar este diferit de anul calendaristic:
$ Entit!ile care au optat pentru un an financiar diferit de anul
calendaristic trebuie s! organizeze %i s! efectueze inventarierea
anual! astfel nct rezultatele acesteia s! fie cuprinse n situaiile
financiare ntocmite pentru anul financiar. n acest scop, ele
trebuie s! aib! n vedere informaiile aferente ultimei zile a
exerciiului financiar astfel ales.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 8
Inventarierea (cont.)
$ Utilizarea sistemelor informatice n efectuarea inventarierii:
$ n cazul activelor inventariate prin metode de identificare
electronic! (precum cititoare de cod de bare etc.), informaiile fiind
transmise direct in sistemul informatic financiar-contabil, listele de
inventariere pot fi editate direct din sistemul informatic: fie listele
complete sau doar acele poziii unde au fost identificate diferene
cantitative sau valorice
$ n cazul n care listele de inventariere editate cuprind doar poziiile
la care se constat! diferene cantitative sau valorice, listele de
inventariere complete se p!streaz! n variant electronic, pe
durata legal! de p!strare a documentelor
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 9
Inventarierea (cont.)
$ Termenele privind prezentarea, aprobarea %i nregistrarea n evidena
entit!ii a rezultatelor inventarierii
Termenele sunt prelungite dup! cum urmeaz!:
$ Prezentarea propunerilor cuprinse n procesul-verbal de
inventariere administratorului entit!ii: n termen de 7 zile
lucr!toare de la data ncheierii operaiunilor de inventariere
$ nregistrarea rezultatelor inventarierii n evidenele entit!ii: n
termen de 7 zile lucr!toare de la data aprob!rii procesului-verbal
de inventariere de c!tre administrator
Anterior, termenele de mai sus erau stabilite la 3 zile.
Nu mai este stabilit un termen n care administratorul trebuie s!
decid! asupra propunerilor prezentate n procesul-verbal de
inventariere (anterior, acest termen era stabilit la 5 zile).
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 10
Reglementri contabile
$ Reglement!rile contabile conforme cu directivele europene aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1752/2005 sunt
abrogate de la data de 1 ianuarie 2010 %i sunt nlocuite cu
reglement!rile contabile conforme cu directivele europene aprobate
prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 3055/2009
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 11
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE
$ Prevederi privind sfera de aplicare:
$ Subunit!ile f!r! personalitate juridic!, cu sediul n Romnia, care
aparin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul n Romnia,
organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat
acestea sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor
prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa
poata intocmi situatii financiare anuale
$ n cazul asocierilor n participaiune incheiate ntre persoane
juridice nerezidente, nregistrate n Romnia precum si in cazul
asocierilor in participatiune incheiate intre o persoana juridica
romana si o persoana juridica nerezidenta, contabilitatea se tine
de catre persoana desemnata prin contractul de asociere
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 12
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Prevederile privind componentele situaiilor financiare anuale vor fi
aplicate %i de subunit!ile din Romnia care aparin unor persoane
juridice cu sediul sau domiciliul n str!in!tate
$ Situaiile financiare ntocmite de entit!ile nou nfiinate:
$ n primul an de activitate acestea pot ntocmi fie situaii financiare
anuale simplificate, fie situaii financiare anuale cu 5 componente
$ n al doilea an, situaiile financiare sunt ntocmite pe baza
criteriilor de m!rime, avnd n vedere situaiile financiare pentru
anul precedent %i datele din contabilitate %i balana de verificare
ntocmite la sfr%itul anului financiar curent
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 13
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri privind conceptele contabile:
$ Detalieri suplimentare privind recunoa%terea activelor
(probabilitatea realiz!rii unui beneficiu economic viitor) %i
datoriilor (probabilitatea unor ie%iri de resurse ncorpornd
beneficii economice)
$ Definirea beneficiilor economice viitoare
$ Definiia veniturilor %i cheltuielilor
$ Enumerarea utilizatorilor situaiilor financiare anuale
$ Detalierea caracteristicilor calitative ale situaiilor financiare anuale
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 14
$ Utilizatorii situaiilor financiare anuale:
Acelea%i categorii de utilizatori ca %i n Cadrul general IASB:
$ Investitorii (fie actuali sau poteniali)
$ Angajaii
$ Creditorii
$ Furnizorii %i ali creditori
$ Clienii
$ Instituiile statului %i alte autorit!i
$ Publicul
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 15
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale
Acelea%i caracteristici ca %i n Cadrul general IASB:
$ Inteligibilitatea: informaiile furnizate de situaiile financiare
trebuie s! fie u%or nelese de utilizatori, presupunnd c! utilizatorii
au suficiente cuno%tine privind desf!%urarea afacerilor %i a
activit!ilor economice, au noiuni de contabilitate %i au dorina de
a studia informaiile prezentate, cu atenia cuvenit!
$ Relevan#a: informaiile trebuie s! fie relevante pentru luarea
deciziilor de c!tre utilizatori. Informaiile sunt relevante atunci cnd
influeneaz! deciziile economice ale utilizatorilor ajutndu-i s!
evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, s! confirme
sau s! corecteze evalu!rile lor anterioare . Relevana este
influenat! de natura %i de pragul de semnificaie al informaiei;
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 16
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale (cont.)
$ Credibilitatea: informaia este credibil! atunci cnd nu conine
erori materiale, nu este p!rtinitoare %i utilizatorii pot avea ncredere
n ea. Credibilitatea informaiei poate fi obinut! prin reprezentarea
fidel! a tranzaciilor, prezentarea acestora n concordan! cu
fondul %i realitatea lor economic!, %i nu doar cu forma lor juridic!,
prin neutralitate, pruden! %i exhaustivitate
$ Comparabilitatea: utilizatorii trebuie s! poat! compara situaiile
financiare ale unei entit!i n timp, pentru a identifica tendinele n
poziia financiar! %i performanele sale. De asemenea, ei trebuie
s! poat! compara situaiile financiare ale diverselor entit!i pentru
a le evalua poziia financiar! %i performana.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 17
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Completari privind principiile contabile:
$ n legatur! cu principiul contabilit!ii de angajamente, se face referire
la conectarea cheltuielilor %i veniturilor care rezult! concomitent din
aceea%i tranzacie
$ Sunt incluse detalii suplimentare privind aplicarea principiului
continuit!ii activit!ii, permanenei metodelor, principiului prudenei,
intangibilit!ii bilanului de deschidere %i principiului necompens!rii
$ Principiul prevalenei economicului asupra juridicului %i principiul
pragului de semnificaie vor fi aplicate de c!tre toate entit!ile,
indiferent de m!rimea acestora (anterior, aceste principii erau aplicate
doar de c!tre entit!ile care ntocmeau situaii financiare cu 5
componente)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 18
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Schimb!ri n privina tratamentelor contabile:
$ Modific!ri
$ Complet!ri %i clarific!ri
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 19
$ Modific!ri ale tratamentelor contabile:
Tratament conform OMFP nr. 1752/2005 Tratament conform OMFP nr. 3055/2009
Disponibilit!ile b!ne%ti %i echivalentele de
numerar n valut!, precum %i creanele %i
datoriile n valut!, sunt reevaluate la
sfr$itul anului, la cursul de schimb
comunicat de Banca Naional! a Romniei
%i valabil la data ncheierii exerciiului
financiar
Disponibilit!ile b!ne%ti %i echivalentele de
numerar n valut!, precum %i creanele %i
datoriile n valut!, sunt reevaluate la
sfr$itul fiecrei luni, la cursul de schimb
al pieei valutare, comunicat de Banca
Naional! a Romniei din ultima zi bancar!
a lunii n cauz!
Erorile aferente situaiilor financiare
precedente trebuie corectate pe seama
rezultatului reportat
Erorile nesemnificative aferente
situaiilor financiare precedente pot fi
corectate pe seama contului de profit $i
pierdere
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 20
$ Modific!ri ale tratamentelor contabile (cont.):
Tratament conform OMFP nr. 1752/2005 Tratament conform OMFP nr. 3055/2009
Reducerile comerciale acordate de furnizor
ajusteaz! costul de achiziie
Reducerile comerciale acordate de
furnizor, nscrise pe factura de achiziie,
ajusteaz! costul de achiziie. n schimb,
reducerile comerciale acordate, respectiv
primite ulterior factur!rii se evideniaz!
distinct n contabilitate, n conturi de
venituri, respectiv cheltuieli, indiferent de
perioada la care se refer!
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 21
$ Exemplu privind reducerile comerciale acordate ulterior factur!rii:
Clientul XYZ SRL prime%te pe 31.08.200N o factur! de la furnizorul ABC SRL, pentru
reduceri comerciale aferente achiziiilor de m!rfuri din Iunie 200N (pentru un volum de
achiziii dep!%ind un anume prag). Valoarea reducerii este de 5.000 RON (f!r! TVA).
1. Tratamentul conform OMF nr. 1752/2005:
n contabilitatea furnizorului ABC SRL, reducerea
acordat! este nregistrat! n acela%i cont ca %i
veniturile din vnzare, ca o corecie (o valoare
negativ!):
411 = % -5.950
707 -5.000
4427 -950
n contabilitatea clientului XZY SRL, reducerea
primit! este nregistrat! ca o diminuare a costului
m!rfii (de asemenea o valoare negativ!, ca %i n
cazul furnizorului):
% = 401 -5.950
371/607 -5.000
4426 -950
n cazul n care reducerea comercial! este acordat! pentru achiziii aferente unui an anterior,
furnizorul %i clientul vor folosi contul 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
contabile pentru a nregistra reducerea acordat!, respectiv primit!.
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 22
$ Exemplu privind reducerile comerciale acordate ulterior factur!rii
(cont.):
2. Tratamentul conformOMF nr. 3055/2009:
n contabilitatea furnizorului ABC SRL, reducerea
comercial! este nregistrat! n contul de 709
Reduceri comerciale acordate:
411 = % -5.950
709 -5.000
4427 -950
n contabilitatea clientului XZY SRL, reducerea
comercial! este nregistrat! n contul 609
Reduceri comerciale primite:
% = 401 -5.950
609 -5.000
4426 -950
Conturile de venituri, respectiv cheltuieli sunt folosite indiferent de perioada la care se refer!
reducerea comercial! (an financiar curent sau an financiar anterior).
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 23
$ Modific!ri ale tratamentelor contabile (cont.):
Tratament conform OMFP nr. 1752/2005 Tratament conform OMFP nr. 3055/2009
Amortizarea imobiliz!rilor corporale se
calculeaz! de la data punerii n funciune
a acestora
Amortizarea imobiliz!rilor corporale se
calculeaz! ncepnd cu luna urm!toare
punerii lor n funciune
(nu exist! prevederi specifice privind
evaluarea valorilor mobiliare)
Costul de achiziie al valorilor mobiliare pe
termen scurt admise la tranzacionare pe
o pia! reglementat! nu include costurile
de tranzacionare direct atribuibile
achiziiei. n schimb, costurile de
tranzacionare direct atribuibile achiziiei
se includ n costul de achiziie al valorilor
mobiliare pe termen scurt neadmise la
tranzacionare pe o pia! reglementat!,
precum %i n costul de achiziie al valorilor
mobiliare pe termen lung.
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 24
$ Modific!ri ale tratamentelor contabile (cont.):
Tratament conform OMFP nr. 1752/2005 Tratament conform OMFP nr. 3055/2009
(nu exist! prevederi specifice privind
bunurile n curs de aprovizionare)
Imobiliz!rile corporale %i stocurile
achiziionate, pentru care riscurile %i
beneficiile au fost transferate dar care nu
au fost nc! livrate, trebuie nregistrate
distinct n evidenele contabile, ca
Imobiliz!ri corporale n curs de
aprovizionare, respectiv Stocuri n curs
de aprovizionare
(nu exist! prevederi specifice privind
ntocmirea balanei de verificare n cazul
unei asocieri n participaie)
Societatea comercial! care conduce
evidena asocierii n participaiune ine
eviden! %i ntocme%te balan! de
verificare distincte de cele
corespunzatoare activit!ii proprii
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 25
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Costurile ndator!rii
Costurile ndator!rii (precum dobnda la capitalul mprumutat %i comisioanele
aferente mprumuturilor contractate) care sunt direct atribuibile achiziiei,
construciei sau produciei unui activ cu ciclu lung de fabricaie pot fi incluse n costul
activului, cu respectarea principiului prudenei.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 26
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Imobiliz!ri necorporale: cheltuielile de cercetare %i dezvoltare
Pentru a stabili dac! o imobilizare necorporal! generat! intern ndepline%te criteriile de
recunoa%tere, o entitate trebuie s! disting! ntre o faz! de cercetare %i o faz! de dezvoltare n
generarea imobiliz!rii.
Cheltuielile din faza de cercetare nu se capitalizeaz!, ci se recunosc drept cheltuial! a perioadei n
care sunt generate.
Cheltuielile de dezvoltare vor fi capitalizate dac toate urmtoarele elemente pot fi demonstrate:
a) Fezabilitatea tehnic a finalizrii imobilizrii necorporale n vederea utilizrii sau vnzrii
acesteia;
b) Intenia entit!ii de a finaliza imobilizarea necorporal! %i de a o utiliza sau vinde;
c) Capacitatea entit!ii de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal!;
d) Modul n care imobilizarea necorporal! va genera beneficii economice viitoare probabile;
e) Disponibilitatea unor resurse adecvate pentru a completa dezvoltarea %i pentru a utiliza sau vinde
imobilizarea necorporal!;
f) Capacitatea entit!ii de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobiliz!rii necorporale pe perioada
dezvolt!rii acesteia.
n cazul n care nu se poate face distincia ntre faza de dezvoltare %i faza de cercetare ale unui
proiect, toate cheltuielile acelui proiect trebuie tratate ca %i cum ar fi determinate doar de faza de
cercetare.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 27
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Imobiliz!ri necorporale: cheltuielile de explorare %i evaluare a
resurselor minerale
Explorarea %i evaluarea resurselor minerale se refer! la prospectarea resurselor minerale (precum
minereuri, petrol, gaze naturale %i alte resurse similare neregenerative), dup! ce entitatea a obinut
drepturile legale de a explora ntr-o anumit! zon!, precum $i determinarea fezabilit#ii tehnice $i
a viabilit#ii comerciale ale extrac#iei resurselor minerale.
Aceste cheltuieli pot include cheltuielile cu achiziia drepturilor de a explora, cheltuielile cu studii
topografice, geologice, geochimice %i geofizice etc.
Cheltuielile efectuate nainte ca entitatea s! obin! dreptul legal de a explora o anumit! zon!
precum %i cheltuielile efectuate dup ce fezabilitatea tehnic $i viabilitatea comercial ale
extrac#iei unei resurse sunt demonstrabile nu trebuie nregistrate la cheltuieli de dezvoltare
de natura cheltuielilor de explorare $i evaluare.
n anumite situaii (de exemplu: perioada pentru care entitatea deine drepturi de explorare a expirat
sau va expira f!r! a fi rennoit!, bugetul entit!ii nu prevede cheltuieli substaniale pentru explorarea
n continuare %i evaluarea resurselor minerale din respectiva zon!, explorarea nu a dus la
descoperirea unor cantit!i de minerale viabile din punct de vedere comercial iar entitatea a decis s!
ntrerup! acest gen de activit!i n zona respectiv!, este improbabil ca valoarea contabil! a activului
de explorare %i evaluare s! fie recuperat!), entitatea trebuie s! recunoasc! o ajustare pentru
deprecierea activului de explorare %i evaluare a resurselor minerale.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 28
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Imobiliz!ri necorporale: fondul comercial
Fondul comercial poate fi recunoscut n situaiile financiare anuale individuale doar n
cazul transferului (complet sau parial) al unei afaceri, fie n urma unei achiziii fie a
unei fuziuni.
Reglementrile prevd c entit#ile trebuie s procedeze la evaluarea valorii juste
a activelor $i datoriilor transferate, n scopul determinrii valorii individuale a
acestora. Aceast evaluare se efectueaz, de regul, de ctre profesioni$ti
califica#i, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na#ional
$i interna#ional.
Fondul comercial generat intern nu se recunoa%te ca activ.
Imobiliz!ri necorporale: listele de clieni
Reglement!rile precizeaz! c! listele de clieni nu pot fi recunoscute ca active
necorporale.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 29
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Acorduri de concesiune a serviciilor de tip public-privat
n cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, licena primit! de
operator de a taxa utilizatorii unui serviciu public se nregistreaz! ca o imobilizare
necorporal!, dac! sunt stabilite o durat! %i o valoare a licenei.
Tot n privina acordurilor de concesiune a serviciilor de tip public-privat, reglement!rile
prev!d c!, n cazul n care operatorul are obligaia contractual!, ca o condiie a licenei
primite, de a ntreine sau de a aduce ntr-o anumit! stare infrastructura concesionat!
nainte de a o preda concedentului la sfr%itul acordului de serviciu, aceast! obligaie
se recunoa%te drept provizion %i se evalueaz! la cea mai bun! estimare a cheltuielii
care ar fi necesar! pentru a deconta obligaia actual! la data bilanului.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 30
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Operaiuni de leasing
Normele detaliaz! modul n care vor fi nregistrate tranzaciile n cazul unui:
$ Leasing financiar
Locatorul recunoa%te bunul ca o crean! imobilizat! iar dobnda ncasat! e nregistrat! ca un venit.
Locatarul nregistreaz! bunul n evidenele sale %i l amortizeaz!. Dobnda pl!tit! este recunoscut!
ca o cheltuial! iar dobnda de pl!tit este nregistrat! ntr-un cont n afara bilanului (8051 Dobnzi
de pl!tit).
$ Leasing operaional
Locatorul nregistreaz! bunul %i l amortizeaz! conform politicilor sale contabile. Sumele ncasate
sau de ncasat de la locatar sunt recunoscute ca venituri.
n contabilitatea locatarului bunul este nregistrat ntr-un cont n afara bilanului (8031 Imobiliz!ri
corporale luate cu chirie). Sumele pl!tite sau de pl!tit locatorului sunt recunoscute la cheltuieli.
Normele adaug! prevederi privind recunoa%terea TVA n cazul unei tranzacii de vnzare a unui
activ pe termen lung %i de nchiriere a aceluia%i activ n regim de leasing (leaseback): din punct de
vedere al TVA cele dou! tranzacii (vnzarea activului de c!tre locatar %i nchirierea activului de la
locator) sunt considerate ca fiind independente, a%adar pentru fiecare dintre ele TVA trebuie
nregistrat separat, potrivit legii.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 31
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Costuri direct atribuibile construciei unui activ imobilizat
Costurile efectuate pentru construcia unei imobiliz!ri corporale, care pot fi direct atribuibile
construciei, includ:
a) Salariile angajailor, contribuiile sociale %i alte cheltuieli asimilate, ce sunt legate n mod direct de
construcia imobiliz!rii
b) Cheltuieli cu materialele
c) Costurile de amenajare a amplasamentului
d) Costurile iniiale de livrare %i manipulare a imobiliz!rii
e) Costurile de instalare %i asamblare
f) Cheltuielile de proiectare %i pentru obinerea autorizaiilor
g) Costurile de testare a func#ionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete
provenite din vnzarea elementelor produse n timpul aducerii activului la amplasamentul $i
condi#ia de func#ionare (de exemplu, e$antioanele produse la testarea echipamentului)
h) Onorariile profesionale pl!tite avocailor %i experilor
n costul unei imobiliz!ri corporale sunt incluse %i costurile estimate iniial cu demontarea %i mutarea
acesteia la scoaterea din funciune, precum %i amenajarea amplasamanului pe care este
pozitionat! imobilizarea, atunci cnd aceste sume pot fi estimate credibil %i entitatea are o obligaie
legal! de demontare, mutare a imobiliz!rii corporate %i de refacere a amplasamentului.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 32
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Costuri care nu sunt atribuibile construciei unui activ imobilizat
n cazul n care o cl!dire este demolat! pentru a fi construit! o alta n locul s!u,
cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute dup! natura lor, f!r! a fi considerate costuri
de amenajare a amplasamentului. Acela%i tratament contabil se aplic! %i cheltuielilor
reprezentnd valoarea neamortizat! a cl!dirii demolate.
Cheltuielile efectuate de entit!i pentru realizarea instalaiilor n vederea asigur!rii
utilit!ilor necesare funcion!rii se nregistreaz! n functie de natura acestora, pe
cheltuieli ale perioadei, atunci cnd n contractele ncheiate cu furnizorii de utilit!i este
prev!zut c! acestea urmeaz! s! treac! n proprietatea prestatorului serviciului sau
lucr!rii respective.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 33
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Imobiliz!ri corporale trecute n conservare
n cazul n care o imobilizare corporal! este trecut! n conservare, entitatea poate
nregistra n contabilitate fie o cheltuial! cu amortizarea, fie o cheltuial!
corespunz!toare ajust!rii pentru deprecierea constatat!, n funcie de politica contabil!
adoptat!.
n cazul n care folosirea unei imobiliz!ri corporale trecut! n conservare este ntrerupt!
pe o perioad! ndelungat!, poate fi justificat! revizuirea duratei de amortizare.
Revizuirea duratei de amortizare poate fi de asemenea justificat! de modificarea
semnificativ! a condiiilor de utilizare sau de nvechirea imobiliz!rii corporale.
Prelungirea duratei de utilizare a unei imobiliz!ri corporale
Dac! o imobilizare corporal! complet amortizat! mai poate fi utilizat!, n urma
reevalu!rii acesteia (dac! entitatea are o politic! de reevaluare a activelor) i se
stabile%te o nou! valoare %i o nou! durat! de utilizare economic!, corespunz!toare
perioadei pentru care se estimeaz! c! activul va continua s! fie folosit.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 34
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Modificarea destinaiei terenurilor %i cl!dirilor
n cazul n care o entitate decide s! modifice destinaia unei imobiliz!ri corporale (de
exemplu, s! o mbun!t!easc! n perspectiva unei vnz!ri ulterioare), la momentul
lu!rii deciziei activul respectiv trebuie reclasificat din imobiliz!ri corporale n stocuri.
Transferul se nregistreaz! la valoarea neamortizat! a imobiliz!rii. Dac! imobilizarea
corporal! a fost reevaluat!, n momentul reclasific!rii activului se procedeaz! la
nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
n cazul n care un activ care a fost iniial recunoscut la terenuri este folosit ulterior
pentru construirea de ansambluri rezideniale destinate vnz!rii, valoarea terenului este
inclus! n valoarea activului construit sau se evideniaz! distinct la stocuri de natura
m!rfurilor, n funcie de prevederile contractelor de vnzare negociate pentru activul
construit. Dac! terenul a fost reevaluat, n momentul reclasific!rii se procedeaz! la
nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
Activele de natura ansamblurilor rezideniale destinate vnz!rii, care ulterior %i
schimb! destinaia urmnd s! fie folosite de entitate pe o perioad! ndelungat! sau s!
fie nchiriate unor teri, trebuie reclasificate din stocuri n imobiliz!ri corporale. Acest
transfer este nregistrat la data schimb!rii destinaiei, la valoarea contabil! a activelor
(cost).
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 35
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Data transferului de proprietate pentru stocuri
Achiziia stocurilor este nregistrat! n evidenele contabile la data transferului riscurilor
%i beneficiilor.
n general, datele de transfer al controlului, de transfer al propriet!ii %i de livrare
coincid. Totu%i, pot ap!rea decalaje de timp n anumite cazuri precum:
$ Bunuri vndute n consignaie sau stocuri la dispoziia clientului
$ Stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care r!mn n evidena
debitorului pn! la vnzarea lor
$ Bunuri recepionate pentru care nu s-a primit nc! factura, care trebuie nregistrate
n activele cump!r!torului
$ Bunuri livrate %i nefacturate, care trebuie scoase din eviden!, transferul de
proprietate avnd loc
$ Bunuri vndute %i nelivrate nc!, pentru care a avut loc transferul propriet!ii (de
exemplu, vnz!rile cu condiia de livrare ex-works).
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 36
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Exemplu privind data transferului de proprietate pentru stocuri
La 28.07.200N ABC SARL (o companie francez!) vinde m!rfuri n valoare de 25.000
EUR c!tre XYZ SRL (o companie romneasc!). Condiia de livrare este EXW. Bunurile
sunt primite pe 05.08.200N nsoite de un aviz de expediie iar factura, emis! pe
16.08.200N, este primit! ulterior prin po%t!.
Ratele de schimb RON/EUR ale BNR n perioada respectiv! au fost urm!toarele:
28.07.200N: 4,205 RON/EUR
15.08.200N: 4,210 RON/EUR
16.08.200N: 4,212 RON/EUR
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 37
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Exemplu privind data transferului de proprietate pentru stocuri
(continuare)
n evidenele contabile ale XYZ SRL (clientul) nregistr!rile efectuate pentru aceast! tranzacie sunt:
1. la data vnz!rii, clientul nregistreaz! transferul de proprietate pentru m!rfurile n curs de
aprovizionare:
327 = 408 25.000 EUR 105.125 RON (=25.000*4,205)
2. recepia bunurilor f!r! factur! la data livr!rii:
371 = 327 25.000 EUR 105.125 RON (=25.000*4,205)
3. la 15.08.200N, deoarece nu a fost primit! factura, XYZ SRL emite o autofactur! %i nregistreaz!
TVA:
4426 = 4427 19.998 RON (=25.000*4,210*19%)
4. la primirea facturii este nregistrat! datoria fa! de ABC SARL:
% = 401 25.000 EUR 105.300 RON (=25.000*4,212)
408 25.000 EUR 105.125 RON (=25.000*4,205)
665 175 RON
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 38
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Creane %i datorii din penalit!i
Creanele %i datoriile din penalit!i stabilite conform clauzelor contractuale,
desp!gubirile datorate pentru contractele ntrerupte nainte de termen %i alte elemente
similare trebuie evideniate distinct n contabilitate, pe baza principiului contabilit!ii de
angajamente.
Sc!derea din eviden! a creanelor %i datoriilor
La sc!derea din eviden! a creanelor %i datoriilor prescrise, entit!ile trebuie s!
demonstreze c! au fost ntreprinse toate demersurile legale pentru decontarea
acestora. De asemenea, capitolul Funcia conturilor din reglement!ri prevede c!
aceste creane %i datorii prescrise se scot din eviden! prin conturi de cheltuieli /
venituri (anterior, sc!derea din eviden! se f!cea n contrapartida contului de rezultat
reportat).
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 39
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Prime reprezentnd participarea personalului la profit
Primele reprezentnd participarea personalului la profit trebuie provizionate n conturile
anului financiar pentru care sunt propuse. Provizionul va fi reluat n exerciiul financiar
n care se acord! aceste prime.
Aceste prime trebuie recunoscute doar dac! entitatea are o obligaie legal! sau
implicit! de a le pl!ti, ca rezultat al unor evenimente anterioare, %i obligaia poate fi
estimat! cu certitudine.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 40
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Exemplu privind inregistrarea primelor reprezentand participarea
salariatilor la profit:
Conform prevederilor contractului colectiv de munc!, o companie are obligaia de a pl!ti
prime reprezentnd participarea angajailor la profit, n valoare de pn! la 7% din profitul
distribuibil, de pl!tit n 45 de zile de la aprobarea situaiilor financiare anuale de c!tre AGA.
Avnd n vedere rezultatele pentru anul 200N, se decide acordarea de prime n valoare de
400.000 RON (din care 50.000 RON reprezint! contribuiile angajatorului).
nregistr!rile contabile pentru recunoa%terea acestei sume sunt:
1. provizionarea primelor n conturile anului 200N:
6812 = 1518 400.000
2. recunoa%terea primelor n anul n care sunt pl!tite:
1518 = 7812 400.000 (reluarea provizionului)
643 = 424 350.000 (primele brute pl!tite angajailor)
635, 645 = 43x, 447 50.000 (contribuiile sociale aferente primelor)
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 41
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Beneficiile sub forma aciunilor entit!ii acordate angajailor
Beneficiile sub forma aciunilor proprii ale entit!ii (sau alte instrumente de capitaluri
proprii), acordate angajailor sunt nregistrate la valoarea just! a respectivelor
instrumente de capitaluri proprii, de la data acord!rii acelor beneficii. Recunoa%terea
cheltuielilor aferente muncii prestate de angajai are loc n momentul prest!rii acesteia.
Data acord!rii beneficiilor este data la care entitatea %i angajaii beneficiari neleg %i
accept! termenii %i condiiile tranzaciei. n cazul n care respectivul acord face obiectul
unei aprob!ri ulterioare (de exemplu, de c!tre acionari), data acord!rii beneficiilor este
data la care este obinut! respectiva aprobare.
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 42
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Beneficiile sub forma aciunilor entit!ii acordate angajailor
(continuare)
Dac! angajailor nu li se cere s! finalizeze o perioad! specificat! de servicii nainte de
a avea dreptul necondiionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii,
entitatea va nregistra cheltuielile aferente la momentul la care plata a fost acordat!.
Dac! angajaii trebuie s! ndeplineasc! o perioad! specificat! de servicii nainte ca
instrumentele de capitaluri acordate s! intre n drepturi, cheltuielile aferente sunt
nregistrate pe parcursul acestei perioade, avnd n vedere estimarea num!rului de
instrumente de capitaluri proprii care vor intra n drepturi. Aceast! estimare trebuie
revizuit! dac! informaiile ulterioare indic! faptul c! num!rul de instrumente de
capitaluri proprii preconizate a intra n drepturi este diferit fa! de estim!rile precedente,
astfel nct, la data intr!rii n drepturi, estimarea respectiv! s! fie egal! cu num!rul de
instrumente de capitaluri proprii care intr! n drepturi.
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 43
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Programe de fidelizare a clienilor
Veniturile trebuie recunoscute la valoarea integral!, inclusiv n cazul n care entitatea
practic! programe de fidelizare a clienilor. n acest caz, pentru contravaloarea
punctelor cadou acordate clienilor sau a altor forme similare de stimulare, %i care pot fi
utilizate n viitor pentru a obine bunuri sau servicii gratuite sau la pre redus sub
rezerva ndeplinirii unor eventuale condiii suplimentare, entitatea nregistreaz! n
contabilitate un provizion.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 44
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Complet!ri / clarific!ri privind tratamentele contabile:
Valoarea-timp a banilor n recunoa%terea unui provizion
Valoarea recunoscut! ca provizion trebuie s! constituie cea mai bun! estimare la data
bilanului a costurilor necesare stingerii obligaiei curente.
Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului
reprezint! valoarea actualizat! a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea
obligaiei.
Valoarea actualizat! a provizioanelor este, de regul!, calculat! de c!tre persoane
specializate, pe baza unei rate de actualizare care reflect! evalu!rile curente pe pia!
ale valorii-timp a banilor %i ale riscurilor specifice datoriei.
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 45
$ Structura situaiilor financiare anuale:
La seciunea ce prezint! situaia fluxurilor de numerar a fost ad!ugat! o
prezentare general! a acestui document precum %i un model de ntocmire a
situaiei prin metoda indirect!
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 46
$ Structura situaiilor financiare anuale:
Notele la situaiile financiare trebuie s! includ! informaii suplimentare
privind:
$ Valoarea contabila a activelor financiare pe care entitatea le-a gajat drept garantii
reale pentru datorii sau datorii contingente si termenii si conditiile aferente gajarii.
$ Valoarea justa a oricaror garanii reale vandute sau regajate in cazul in care
entatiatea detine garantii reale si are dreptul de a le vinde sau regaja. Se va
mentiona daca entitatea are sau nu obligatia de a returna aceste garantii precum si
termenii si conditiile asociate cu utilizarea garantiilor reale
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 47
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Structura situaiilor financiare anuale:
Notele la situaiile financiare trebuie s! includ! informaii suplimentare
privind (continuare):
$ mprumuturile scadente recunoscute la data de raportare si detaliile oricaror
neexecutari ale obligatiilor privind durata principalului, dobanda, conditiile de
rambursare a acelor imprumuturi scadente
$ ncalcari ale conditiilor afrente acordului de imprumut, care permit creditorului sa
solicite rambursarea accelerata. Informatiile nu se solicita daca incalcarile au fost
remediate sau conditiile imprumutului au fost renegociate la data de raportare sau
inaitea acesteia
$ Valoarea contabila a imprumuturilor scadente, pentru care nu a fost onorata
obligatia la data de raportare
$ Daca obligatia neexecutata a fost remediata sau daca au fost renegociate conditiile
imprumuturilor de plata, inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pentru
emitere
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 48
$ Controlul intern:
A fost introdusa o nou! seciune privind controlul intern al entit!ii
cuprinznd detalii cu privire la:
$ Funcii
$ Obiectiv
$ Componente
$ Evaluarea controlului intern
$ Controlul intern contabil %i financiar
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 49
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
$ Procedurile de control intern au ca obiectiv:
- Urm!rirea nscrierii activit!ii entit!ii %i a comportamentului
personalului n cadrul definit de legislaia aplicabil!, valorile, normele
%i regulile interne ale entit!ii
- Verificarea dac! informaiile contabile, financiare %i de gestiune
comunicate reflect! corect activitatea %i situaia entit!ii
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 50
$ Evaluarea controlului intern pleac! de la aspecte precum:
$ Existena de ghiduri %i manuale de proceduri
$ Garantarea evoluiei sistemului de control intern
$ Asigurarea posibilit!ii accesului la sistem pentru controlul extern
$ Asigurarea posibilit!ii confrunt!rii descrierii teoretice cu realitatea
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 51
$ Controlul intern contabil financiar are drept obiective asigurarea:
$ Conformit!ii informaiilor contabile %i financiare publicate cu
regulile aplicable acestora
$ Aplic!rii instruciunilor elaborate de conducere n legatur! cu
aceste informaii
$ Protej!rii activelor
$ Pervenirii %i detect!rii fraudelor %i neregulilor contabile %i financiare
$ Fiabilit!ii informaiilor difuzate %i utilizate la nivel intern n scop de
control, n masura n care ele contribuie la elaborarea de informaii
contabile %i financiare publicate
$ Fiabilit!ii situaiilor financiare anuale publicate %i a altor informaii
comunicate pieei
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 52
$ Sub aspectul regulilor contabile trebuie avute n vedere:
$ Existena unui manual de politici contabile
$ Existena unei proceduri de aplicare a acestui manual
$ Existena de controale prin care s! se asigure respectarea manualului
$ Cunoa%terea evoluiei legislaiei contabile %i fiscale
$ Efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile
$ Identificarea %i tratarea corespunz!toare a anomaliilor
$ Adaptarea programelor informatice la nevoile entit!ii
$ Conformitatea cu regulile contabile
$ Asigurarea exactit!ii %i exhaustivit!ii nregistr!rilor contabile
$ Respectarea caracteristicilor calitative ale informaiilor cuprinse n situaiile
financiare, astfel nct s! satisfac! nevoile utilizatorilor
$ Preg!tirea informaiilor necesare consolid!rii grupului
$ Definirea %i distribuirea procedurilor de elaborare a situaiilor consolidate, c!tre
toate entit!ile de consolidat
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 53
$ Modific!ri ale Planului de conturi general:
Planul de conturi general conform OMFP nr.
1752/2005 cu modificrile ulterioare
Planul de conturi general conform OMFP nr.
3055/2009
(f!r! echivalent) 1067. Rezerve din diferene de curs valutar n relaie
cu investiia net! ntr-o entitate str!in!
108. Interese minoritare
1081. Interese minoritare rezultatul exerciiului
financiar
1082. Interese minoritare alte capitaluri proprii
108. Interese care nu controleaz!
1081. Interese care nu controleaz! - rezultatul
exerciiului financiar
1082. Interese care nu controleaz! - alte capitaluri
proprii
13. SUBVEN(II PENTRU INVESTI(II
131. Subvenii guvernamentale pentru investiii
132. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
subvenii pentru investiii
133. Donaii pentru investiii
134. Plusuri de inventar de natura imobiliz!rilor
138. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru
investiii
475. SUBVEN(II PENTRU INVESTI(II
4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii
4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
subvenii pentru investiii
4753. Donaii pentru investiii
4754. Plusuri de inventar de natura imobiliz!rilor
4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru
investiii
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 54
$ Modific!ri ale Planului de conturi general (cont.):
Planul de conturi general conform OMFP nr.
1752/2005 cu modificrile ulterioare
Planul de conturi general conform OMFP nr.
3055/2009
(f!r! echivalent) 22. IMOBILIZ)RI CORPORALE N CURS DE
APROVIZIONARE
223. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale %i
plantaii n curs de aprovizionare
224. Mobilier, aparatur! birotic!, echipamente de
protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active
corporale n curs de aprovizionare
(f!r! echivalent) 32. STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE
321. Materii prime n curs de aprovizionare
322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare
323. Materiale de natura obiectelor de inventar n curs
de aprovizionare
326. Animale n curs de aprovizionare
327. M!rfuri n curs de aprovizionare
328. Ambalaje n curs de aprovizionare
(f!r! echivalent) 609. Reduceri comerciale primite
709. Reduceri comerciale acordate
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 55
$ Modific!ri ale Planului contabil general (cont.):
Planul de conturi general conform OMFP
nr. 1752/2005 cu modificrile ulterioare
Planul de conturi general conform OMFP
nr. 3055/2009
(f!r! echivalent) 643. Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea
personalului la profit
644. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de
capitaluri proprii
6456. Contribuia unit!ii la schemele de pensii
facultative
6457. Contribuia unit!ii la primele de asigurare
voluntar! de s!n!tate
(f!r! echivalent) 652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjur!tor
71. VARIA(IA STOCURILOR
711. Variaia stocurilor
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUC(IEI
N CURS DE EXECU(IE
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de
execuie
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 56
$ Modific!ri ale Planului contabil general (cont.):
Planul de conturi general conform OMFP nr.
1752/2005 cu modificrile ulterioare
Planul de conturi general conform OMFP nr.
3055/2009
(f!r! echivalent) 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser!
(f!r! echivalent) 807. Active contingente
808. Datorii contingente
Reglementri contabile conforme cu
Directiva a IV-a a CEE (cont.)
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 57
ntrebri
Conferina anual! de taxe a Ernst & Young 58
Radu Tudoran
Tax Executive Director
Diana Codreanu
Tax Senior Manager
Tel: +40 21 402 4000
Fax: +40 21 310 7193
Email: office@ro.ey.com
Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
About Ernst & Young
Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and
advisory services. Worldwide, our 144,000 people are united by our
shared values and an unwavering commitment to quality. We make
a difference by helping our people, our clients and our wider
communities achieve their potential.
For more information, please visit
www.ey.com.
2010 Ernst & Young.
All Rights Reserved.
V mul#umim!