Sunteți pe pagina 1din 25

S.06.O.045.

14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 1 / 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra Mer e!"!g#e $# C!%er&

PRO'RAMA (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# *

Pentru studenii ASEM, specialitatea 369.1 Merceologie iComer

C+I,IN-U 2010

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 2 / 25

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra Mer e!"!g#e $# C!%er&

APR !A"# prin $ot%r&rea Senatului Academiei de Studii Economice din Moldo'a ()))* ))))))))) +,, ) Proces 'er-al .r. ))))) Preedintele Senatului, pro/. uni'., dr. )))))))))))

APR !A"# prin $ot%r&rea Consiliului Metodic al Academiei de din Moldo'a ()))* ))))))))) +,, ) Proces 'er-al .r. ))))) Preedintele Consiliului, dr. )))))))))))

PRO'RAMA (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# *

Pentru studenii ASEM, specialitatea 369.1 Merceologie i Comer

C+I,IN-U 2010

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 3 / 25

A)t!r## (r!gra%e#: !./. ).#0.1 dr. M. Cer.a0 a

E0aminat% i acceptat% de# - catedra Merceologie i Comer 1proces 'er-al nr. )) din ())* ) +,,2 - Consiliul /acult%ii !usiness i Administrarea A/acerilor 1proces 'er-al nr.))) din ()))* ))))))))) +,,))2

Re/ereni# 3. Pan/il 4 doctor, con/ereniar uni'ersitar la catedra Merceologie i Comert, ASEM

Este editat% con/orm $ot%r&rii Consiliului de redactare i editare al ASEM 1proces 'er-al nr.))) din ()))* ))))))))) +,,))2.

Responsa-il pentru ediie 4 5. Calm&, con/. uni'., dr.

6 M. Cerna'ca7 ASEM, +,1,

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 2 / 25

N OT- 3NTRODUCTIVPractica de producere merceologic% se e/ectuea8% 9n con/ormitate cu planul de studii la specialitatea 369.1 Merceologie i Comer i pre8int% o /orm% special% de preg%tire pro/esional% a studenilor, de apro/undare a cunotinelor lor teoretice i aplicare a acestora 9n practic%.

1. SCOPUL ,I SARCINILE PRACTICII S !()" (ra t# ## 4 de a 9n'%a 'iitorii specialiti s% utili8e8e cunotinele o-inute 9n cadrul ASEM pentru aplicare 9n acti'itatea independent% 9n calitate de merceolog 9n domeniul m%r/urilor de larg consum la 9ntreprinderile de comer angro i cu am%nuntul, 9n organi8aiile i la 9ntreprinderile cooperaiei de consum, structurile Camerei de Comer i 3ndustrie, la 'ame etc. Sar #.#"e (ra t# ### - consolidarea, apro/undarea i e0tinderea cunotinelor teoretice i practice, o-inute de studeni 9n procesul instruirii la ASEM 9n -a8a studierii pro/unde a e0perienei 9naintate de acti'itate a 9ntreprinderilor i organi8aiilor de comer en: detail i en:gros, -irourilor de e0perti8e mar/are, 'amelor etc.7 - de a implanta studenilor deprinderi de aplicare e/ecti'% a cunotinelor teoretice o-inute 9n -a8a 9nsuirii cursurilor# (Merceologia produselor alimentare*, (Merceologia m%r/urilor nealimentare*, (!a8ele acti'it%ii comerciale*, (Mar;eting*, (Management* i a altor discipline similare, care contri-uie la /ormarea 'iitorului merceolog ca specialist7 - de a implanta studenilor deprinderi practice 9n cercetarea i aprecierea calit%ii, anali8a i e'aluarea sortimentului m%r/urilor, 9n aplicarea standardelor i a altor <." 9n acti'itatea practic% de merceolog7 - studierea de c%tre studeni a procedeelor i metodelor de organi8are a comerului, apro'i8ion%rii cu m%r/uri, controlului calit%ii i p%str%rii m%r/urilor, /amiliari8area cu cea mai per/ormant% te$nic% i cele mai a'ansate te$nologii ale comerului en: detail i en:gros7 - /ormarea deprinderilor de acti'itate pro/esional% independent% 9n cadrul 9ntreprinderilor comerciale7 - 9nsuirea metodelor studierii i e/ectu%rii anali8ei indicilor de -a8% a acti'it%ii economico:/inanciare a 9ntreprinderii i organi8aiei comerciale7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 5 / 25

- studierea structurii organi8atorice i manageriale a 9ntreprinderii de comer en: detail i angro7 - e/ectuarea cercet%rilor e0perimentale i colectarea in/ormaiei pentru 9ndeplinirea te8ei de licen%, sarcinii indi'iduale.

2. O4IECTELE ,I OR'ANI5AREA PRACTICII Practica de producere studenii o e/ectuea8% 9n limitele timpului re8er'at# la secia studiilor de 8i 4 6 s%pt%m&ni, la secia studiilor cu /rec'en% parial% 4 = s%pt%m&ni 1+= 8ile lucr%toare2 la 9ntreprinderile de comer angro i cu am%nuntul, asociaii, /irme, societ%i pe aciuni de producie i comer din di/erite -rane ale economiei naionale. Cu 9ntreprinderile apro-ate 9n calitate de -a8e ale practicii, de regul%, se 9nc$eie contracte corespun8%toare. >ndreptarea studenilor la practic% se legali8ea8% prin ordinul rectorului uni'ersit%ii. ?a practica de producere merceologic% sunt 9ndreptai numai studenii care n:au restane academice la reali8area planului de studii la specialitatea 369.1 Merceologie i Comer. Primirea studenilor la 9ntreprindere 19n organi8aie2 pentru a e/ectua practica se legali8ea8% prin ordinul managerului 9ntreprinderii 1organi8aiei2. Copiile acestor ordine se pre8int% la catedra Merceologie i Comr i la decanatul /acult%ii respecti'e. Pentru consultarea studenilor 9n procesul e/ectu%rii practicii catedra numete anumii lectori, iar administraia 9ntreprinderii 1organi8aiei2 4 un conduc%tor general 9n persoana unuia din cei mai cali/icai specialiti ai organi8aiei sau 9ntreprinderii 4 merceolog principal ori coordonator, e0pert al m%r/urilor, director comercial, e/ al seciei comerciale, iar la locurile de munc% 4 conduc%tori nemi@locii ai practicii din secii din r&ndurile specialitilor cali/icai cu studii superioare comerciale i e0perien% practic% solid% 9n munca dat%. Conduc%torii practicii de la catedr% sunt apro-ai prin ordinul rectorului uni'ersit%ii, iar din partea 9ntreprinderii 1organi8aiei2 4 prin ordinul managerului 9ntreprinderii 1organi8aiei2. Aiec%rui student, 9ndreptat la practic%, catedra:i distri-uie programa practicii i o sarcin% indi'idual% 1ane0a nr.+2, apro-at% de e/ul catedrei. Pe -a8a actualei programe conduc%torul practicii de la catedr% 9n comun cu conduc%torul general al practicii de la 9ntreprindere 1organi8aie2 alc%tuiesc planul calendaristic indi'idual de des/%urare a practicii pentru student, dup% sc$ema pre8entat% 9n ane0a nr.3, in&nd cont de condiiile de acti'itate ale 9ntreprinderii 1organi8aiei2.

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 6 / 25

Biua de munc% a practicantului se sta-ilete reieind din regimul intern al 9ntreprinderii 1organi8aiei2 i programul ei de lucru. 3. LOCUL ACTIVIT-7II ,I O4LI'A7IUNELE STUDENTULUI8PRACTICANT >n perioada practicii de producere merceologic%, studenii:practicani acti'ea8% cu sau /%r% retri-uire 9n calitate de cola-oratori titulari sau netitulari 9n /uncia corespun8%toare ca specialiti du-lori, i anume# - al directorului sau al e/ului seciei mar/are a maga8inului7 - al merceologului seciei comerciale sau de mar;eting a 9ntreprinderii 1maga8inului2 sau organi8aiei 1asociaie, C .SCMC P, CC P etc.2 comerciale7 - al e/ului seciei comerciale sau al directorului comercial, 'icepreedintelui C .SCMC P, CC P pentru comer7 - al merceologului cu controlul calit%ii m%r/urilor al -a8ei angro7 - al e0pertului de m%r/uri al -iroului de e0perti8e mar/are 1-a8ei angro, 'amei27 - al e/ului seciei comerciale a -a8ei angro sau 9ntreprinderii de producere. >n limita timpului re8er'at practicii de producere merceologic% i comercial: 'amal% durata e0ecut%rii de c%tre studentul:practicant a /iec%rei din /unciile enumerate mai este indicat% 9n ta-elul nr. 1. "a-elul nr.1 D#9tr#:)#rea t#%()")# (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# *
O:#e te"e $# "! )r#"e de %). * 1 A. C!%er&)" e.8deta#" 1. Maga8in sau secia mar/ar% a maga8inului 1.1. <irector al maga8inului sau e/ al seciei mar/are a maga8inului +. rgani8aie comercial% sau C .SCMC P, CC P, maga8in uni'ersal +.1.Merceolog al seciei comerciale sau de mar;eting +.+. De/ al seciei comerciale 1mar;eting2 sau director comercial al organi8aiei de comer7 'icepreedinte al C .SCMC P, CC P pentru comer 1 4. C!%er&)" e.8gr!9 3. !a8a angro ;!r%a 9t)d##"!r

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT 3.1. Merceolog cu controlul calit%ii m%r/urilor 3.+. De/ al seciei comerciale sau de mar;eting TOTAL:

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. < / 25

>n timpul practicii studenii pot /i anga@ai la lucru 9n calitate de cola-oratori titulari ai 9ntreprinderii 4 -a8a practicii. >n ca8ul dat studentul e/ectuea8% practica la locul de munc%, 9ns% pe parcursul practicii 9n timpul li-er de la 9ndeplinirea /unciei de cola-orator titular el tre-uie s% studie8e toate 9ntre-%rile incluse 9n program re/eritoare i la alte locuri de munc%. Studentul:practicant este o-ligat s%# - recepione8e p&n% la 9nceputul practicii de la decanatul /acult%ii 9ndreptarea la practic% i 8ilnicul practicii, iar de la catedra respecti'% 4 programa practicii7 - studie8e programa practicii i s% se pre8inte la timp la -a8a practicii, a'&nd cu sine paaportul, 9ndreptarea la practic%, programa practicii7 - respecte strict regulile ordinii interne ale 9ntreprinderii 4 -a8% a practicii7 - complete8e 9n /iecare 8i 8ilnicul 1agenda2 practicii 1'e8i ane0a nr.=2, 9n care s% /i0e8e succint sarcinile 9naintate de conduc%torii practicii i acti'itatea 9ntru reali8area lor, re8ultatele tuturor /ormelor de lucru i o-ser'%rilor, iar la s/&ritul 8ilei de lucru s% pre8inte agenda conduc%torului nemi@locit al practicii pentru e0aminare i con/irmare a lucrului reali8at7 - note8e 8ilnic 9n caietul de lucru tot lucrul e/ectuat i in/ormaia colectat% 1sc$eme, materiale 9n ci/re, date empirice, analitice i sintetice pri'ind acti'itatea economic% a 9ntreprinderii i studierea sortimentului i calit%ii m%r/urilor, /ormule, calcule, sc$ie, conclu8ii etc.27 - 9ntocmeasc% de sine st%t%tor 9n scris i s% pre8inte conduc%torului general al practicii de la 9ntreprindere cu dou%:trei 8ile 9nainte de /inali8area practicii raportul despre practic% 9mpreun% cu 8ilnicul practicii pentru control7 - susin% 9n modul sta-ilit raportul despre practic%. 2. DIRI=AREA PRACTICII <iri@area didactico:metodic% general% a practicii de producere merceologic% a studenilor specialit%ii 369.1 Merceologie i Comer din partea Cni'ersit%ii este e/ectuat% de c%tre e/ul catedrei Merceologie i Comer a ASEM, responsa-il general de organi8area practicii la 9ntreprinderea 1organi8aia2 comercial%, de producere este conduc%torul ei sau ad@unctul lui. <iri@area permanent% a practicii de producere merceologic% a studenilor este asigurat% de c%tre lectorii numii de Cni'ersitate i de conduc%torii 1general i nemi@locii2 practicii numii de managerii 9ntreprinderilor 1organi8aiilor2 respecti'e 4 -a8e ale practicii.

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. > / 25

-ligaiunele conduc%torilor practicii 1din partea Cni'ersit%ii i 9ntreprinderii, organi8aiei2 studenilor sunt sta-ilite 9n Regulamentul instruirii practice 9n cadrul ASEM.

5. CON7INUTUL PRACTICII DE PRODUCERE MERCEOLO'IC?a /iecare din o-iectele practicii 1organi8aie de comer, maga8in, -a8% angro, 'am% etc.2 studentul iniial tre-uie s% se /amiliari8e8e cu structura organi8atorico: managerial% i cu statutul @uridic al 9ntreprinderii 1organi8aiei2 4 -a8% a practicii, cu /unciile principale ale su-di'i8iunilor aparatului managerial i intercone0iunea lor, cu caracteristica social:economic% a 8onei acti'it%ii 9ntreprinderii 1organi8aiei2 date, cu structura sortimentului, metodele i re8ultatele recepion%rii m%r/urilor con/orm calit%ii i cantit%ii, cu re8ultatele acti'it%ii economico:/inanciare a 9ntreprinderii 1organi8aiei2 9n ultimii doi:trei ani, e/ectu&nd anali8a acestor re8ultate cu ilustrarea 9n ta-ele, diagrame, gra/ice i ane0area la raportul despre practic% a di/eritor /ormulare i copii ale documentelor. 5.1. C!.&#.)t)" (ra t# ## "a ?.tre(r#.derea @!rga.#Aa&#aB de !%er& e.8deta#" @ ) a%*.).t)"B ?a 9ntreprinderile de comer cu am%nuntul studentul se 'a practica 9n urm%toarele posturi# - D#re t!r @$e/B a" %agaA#.)")# 9a) $e/ a" 9e &#e# %ar/are a %agaA#.)")# Acti'&nd 9n calitate de director 1e/2 al maga8inului sau de e/ al seciei mar/are a maga8inului studentul:practicant tre-uie s% studie8e i s% e0pun% 9n raportul despre practic% urm%toarele# E.1.1. regulile de -a8% i programul de lucru al maga8inului, regulile ordinii interne, gra/icele de lucru i anali8a lor prin contrapunerea cu /lu0ul de cump%r%tori 9n sala comercial%7 E.1.+. tipul maga8inului i corespunderea lui nomenclatorului tipurilor de maga8ine i sortimentului lui de m%r/uri, su-ordonarea lui i gradul independenei organi8atorico:economice7 E.1.3. o-ligaiunele i drepturile e/ului 1directorului2 maga8inului 1seciei mar/are2, organi8area muncii lui7 E.1.=. principiile i sistema organi8%rii i diri@%rii acti'it%ii comercial: economice a maga8inului 1seciei mar/are27 E.1.E. caracteristica economic% a maga8inului 1'olumul i structura circulaiei m%r/urilor, rotaia m%r/urilor, pro/itul, c$eltuielile de circulaie, sortimentul i

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 9 / 25

stocurile de m%r/uri, /ondul remuner%rii muncii, num%rul i componena calitati'% a cadrelor etc.2 i anali8a indicilor economici de -a8%7 E.1.6. ordinea apro'i8ion%rii maga8inului 1seciei mar/are2 cu m%r/uri, /urni8orii principali7 E.1.F. aran@area i plani/icarea maga8inului 1seciei mar/are a maga8inului2# componena i supra/aa 9nc%perilor, coe/icienii supra/eelor de regie i de e0punere a m%r/urilor, compararea lor cu coe/icienii recomandai 9n documentele normati'e. Sc$ema plani/ic%rii interne a maga8inului de ane0at la raportul despre practic%7 E.1.G. procesele te$nologice 9n maga8in cu pre8entarea sc$emei de plani/icare comercial:te$nologic% i estimarea critic% a amplas%rii utila@ului comercial, amena@area interierului. <e pre8entat propuneri pri'ind raionali8area /lu0urilor de m%r/uri i cump%r%tori7 E.1.9. 9n8estrarea maga8inului cu utila@ i in'entar# tipurile, destinaia, cantitatea i regulile de e0ploatare7 E.1.1,. acti'itatea de mar;eting a maga8inului 1seciei mar/are2 i locul directorului 1e/ului2 9n aceast% acti'itate7 E.1.11. studierea cererii populaiei la m%r/uri, metodele studierii cererii7 E.1.1+. ordinea /orm%rii sortimentului mar/ar comercial 9n maga8inul dat i corespunderea lui cererii consumatorilor 1cump%r%torilor27 E.1.13. ordinea i metodele recepiei cantitati'e i calitati'e a m%r/urilor 9n con/ormitate cu documentele normati':te$nice7 re8ultatele particip%rii personale la recepia cantitati'% i calitati'% a +43 loturi de m%r/uri cu 9ntocmirea actelor respecti'e, copiile c%rora de ane0at la raportul despre practic%7 E.1.1=. caracteristica amplas%rii m%r/urilor 9n sala comercial% i depo8it, condiiilor de p%strare a m%r/urilor i corespunderii lor cerinelor contemporane7 E.1.1E. procesul i metodele de '&n8are a m%r/urilor, ser'iciile suplimentare o/erite cump%r%torilor, estimarea deser'irii comerciale. Participarea la deser'irea cump%r%torilor 9n calitate de '&n8%tor, '&n8%tor:consultant sau controlor:casier7 E.1.16. ordinea e'idenei circulaiei mi@loacelor -%neti i pred%rii 19ncas%rii2 lor 9n -anc%7 E.1.1F. ordinea e/ectu%rii in'entarierii -unurilor materiale i mi@loacelor -%neti, anali8a in/ormaiei o-inute 9n -a8a particip%rii personale la in'entariere cu ane0area copiilor documentelor respecti'e7 E.1.1G. organi8area p%str%rii i preg%tirea m%r/urilor c%tre '&n8are, respectarea termenilor i condiiilor de p%strare, controlul calit%ii m%r/urilor pe parcursul p%str%rii7 E.1.19. ordinea i organi8area recepiei, p%str%rii i restituirii am-ala@ului7 E.1.+,. pierderile de m%r/uri 9n maga8in, cau8ele pro'oc%rii i recomand%rile 9ntru diminuarea lor7 E.1.+1. /ormele responsa-ilit%ii materiale a lucr%torilor maga8inului, rapoartele gestionarilor7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 10 / 25

E.1.++. d%rile de seam% ale maga8inului# tipurile, ordinea ela-or%rii, pre8ent%rii i coninutul7 E.1.+3. organele, ordinea i /ormele de control a acti'it%ii maga8inului7 E.1.+=. nea@unsurile 9n acti'itatea maga8inului 1seciei mar/are2 i m%surile 9ntru lic$idarea lor. 8 Mer e!"!g a" 9e &#e# !%er #a"e 9a) de %arCet#.g Acti'&nd 9n calitate de merceolog al seciei comerciale sau de mar;eting a organi8aiei comerciale sau a maga8inului uni'ersal, C .SCMC Pului, CC Pului, studentul:practicant# E.1.+E. anali8ea8% i se conduce 9n acti'itatea practic% de documentele normati'e care reglementea8% acti'itatea 9ntreprinderilor i organi8aiilor de comer cu am%nuntul7 E.1.+6. anali8ea8% indicii principali ai acti'it%ii comerciale i economice a organi8aiei de comer en:detail7 E.1.+F. studia8% i anali8ea8% regulamentul, structura organi8atoric% i /unciile seciei comerciale sau de mar;eting, /unciile lucr%torilor ei7 regulamentul, o-ligaiunele de /uncie i drepturile merceologului organi8aiei comerciale7 E.1.+G. studia8% starea i dislocarea 1de ane0at sc$ema2 reelei comerciale, e0pune propuneri pri'ind optimi8area structurii i amplasarea reelei comerciale7 E.1.+9. se /amiliari8ea8% cu organi8area i metodele studierii i e'idenei cererii cump%r%torilor i consumatorilor, cu metodele utili8%rii materialelor despre cererea cump%r%torilor, cu re'ista con@uncturii comerului7 particip% la studierea cererii cump%r%torilor i 9ntocmirea re'istei con@uncturii pieei, la e/ectuarea m%surilor de reclam%7 E.1.3,. studia8% sursele de apro'i8ionare cu mar/% i pe -a8a unei grupe de m%r/uri e/ectuea8% anali8a sortimentului i calit%ii lor7 E.1.31. se /amiliari8ea8% cu ordinea 9ntocmirii i omolog%rii contractelor cu /urni8orii m%r/urilor, cu coninutul acestor contracte7 E.1.3+. studia8% ordinea i particip% la e/ectuarea e'idenei e0ecut%rii de c%tre /urni8ori a o-ligaiunelor contractuale pri'ind li'rarea m%r/urilor 9n cantitatea, de calitatea, 9n sortimentul i termenii calendaristici determinai 9n contract, se /amiliari8ea8% cu metodele de in/luen% asupra /urni8orilor 9n scopul sporirii calit%ii i per/ecion%rii sortimentului m%r/urilor li'rate7 E.1.33. studia8% sc$emele, gra/icele i rutele de apro'i8ionare cu m%r/uri, raionalitatea /ormelor 9ntre-uinate 9n apro'i8ionarea cu m%r/uri7 E.1.3=. e/ectuea8% pe -a8a unei grupe de m%r/uri anali8a st%rii stocurilor mar/are i e0pune propuneri pentru normali8area lor7 E.1.3E. studia8% i sinteti8ea8% materialele pri'ind anali8a sortimentului i calit%ii m%r/urilor li'rate de di/erii /urni8ori7 E.1.36. studia8% i anali8ea8% situaiile, cau8ele, litigiile pro'ocatoare de e0perti8e a m%r/urilor7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 11 / 25

E.1.3F. particip% la recepia cantitati'% i calitati'% i la e0perti8a m%r/urilor 9n maga8in, la depo8itul /urni8orului, la staia c%ii /erate. Copiile actelor respecti'e se ane0ea8% la raportul despre practic%7 E.1.3G. particip% la lucr%rile iarmaroacelor i 9nc$eierea contractelor de li'rare: apro'i8ionare cu m%r/uri a agentului comercial, la 9ntocmirea speci/icaiilor mar/are7 E.1.39. studia8% starea circuitului am-ala@ului, ela-orea8% propuneri 9ntru micorarea pierderilor i c$eltuielilor 9n operaiunile cu am-ala@ul7 E.1.=,. particip% la controlul maga8inelor 1seciilor2, propune m%suri pentru lic$idarea nea@unsurilor 9n acti'itatea lor7 E.1.=1. studia8% organi8area administr%rii corespondenei comerciale, preg%:tirea materialelor pe di'erse 9ntre-%ri la di/erite cons/%tuiri7 E.1.=+. determin% i aprecia8% locul merceologului 9n acti'itatea de mar;eting a seciei date. 8 ,e/ a" 9e &#e# !%er #a"e @%arCet#.gB 9a) d#re t!r !%er #a" a" !rga.#Aa&#e# de !%er&1 0# e(re$ed#.te a" CONSUMCOOP1 UCOOP (e.tr) !%er& Acti'&nd 9n calitate de e/ al seciei comerciale 1mar;eting2 sau director comercial al organi8aiei de comer 1maga8inului uni'ersal2, 'icepreedintele pentru comer al C .SCMC P, CC P studentul:practicant# E.1.=3. anali8ea8% structura organi8atoric% i managerial% a organi8aiei de comer 4 -a8% a practicii# caracteristica su-unit%ilor i su-di'i8iunilor, posturilor i intercone0iunea lor, organi8area acti'it%ii lor7 E.1.==. anali8ea8% sistema managerial% a seciei date, e'ideniind nea@unsurile i propun&nd m%suri 9ntru 9nl%turarea lor7 E.1.=E. studia8% i o-ine deprinderi de a ela-ora, aplica i e0ploata sistema comple0% de diri@are a calit%ii i sortimentului m%r/urilor 9n comer7 E.1.=6. studia8% ordinea i particip% la organi8area colect%rii in/ormaiei 'i8&nd cerinele consumatorilor pri'ind sortimentul i calitatea m%r/urilor i utili8area ei 9n acti'itatea comercial%7 E.1.=F. totali8ea8% i sistemati8ea8% materialele studierii cererii cump%r%torilor m%r/urilor, anali8ea8% re8ultatele studierii cererii 9n -a8a materialelor e0po8iiilor cu '&n8are, cons/%tuirilor pri'ind con@unctura comerului, con/erinelor cump%r%torilor, c$estion%rii cump%r%torilor i consumatorilor etc.7 E.1.=G. se /amiliari8ea8% cu principalele surse de apro'i8ionare cu m%r/uri i ponderea lor 9n acoperirea 'olumului circulaiei m%r/urilor, cu principalii /urni8ori ai m%r/urilor7 E.1.=9. studia8% ordinea sta-ilirii i omolog%rii leg%turilor economice cu /urni8orii, se /amiliari8ea8% cu coninutul contractelor de li'rare a m%r/urilor, particip% la ela-orarea i 9nc$eierea acestor contracte, sistemati8ea8% caracteristicele litigiilor precontractuale7 E.1.E,. studia8% /ormele de apro'i8ionare cu m%r/uri a unit%ilor comerciale su-ordonate, organi8area i /ormele ac$it%rilor cu /urni8orii7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 12 / 25

E.1.E1. anali8ea8% /uncionarea sistemului de apro'i8ionare centrali8at% cu m%r/uri a unit%ilor comerciale su-ordonate, particip% la 9ntocmirea i controlul respect%rii de c%tre /urni8ori a gra/icilor de li'rare centrali8at% a m%r/urilor7 E.1.E+. studia8% i particip% la organi8area di/eritor /orme de '&n8are a m%r/urilor i prestare a ser'iciilor suplimentare cump%r%torilor7 E.1.E3. particip% la /ormarea sortimentului comercial a unei grupe de m%r/uri7 E.1.E=. studia8% i determin% capacitatea pieei la o grup% de m%r/uri7 E.1.EE. aprecia8% con@unctura pieei la o grup% de m%r/uri7 E.1.E6. studia8% i 9ntocmete caracteristica acti'it%ii de mar;eting a seciei date# componentele i direciile, m%surile plani/icate, reali8area i e/icacitatea lor, nea@unsurile i propunerile 9ntru 9nl%turarea lor7 E.1.EF. studia8% sistema comunicaiei de mar;eting a organi8aiei 4 -a8% a practicii 1reclama, pa-lic releiin, propagarea etc.2, calculea8% e/icacitatea m%surilor de promo'are a m%r/urilor7 E.1.EG. studia8% materialele reclamatoare, particip% la 9ntocmirea materialelor reclamatoare i preteniilor c%tre /urni8ori7 E.1.E9. se /amiliari8ea8% cu sistema rapoartelor seciei comerciale 1mar;eting2, cu ordinea 9ntocmirii i termenele pre8ent%rii lor organelor superioare7 E.1.6,. studia8% ordinea i sistema corespond%rii comerciale. >ntocmete di/erite scrisori de ser'iciu, r%spunsuri clienilor, certi/icate, procure, acte, procese 'er-ale, note e0plicati'e, rapoarte, re'iste a con@uncturii comerului i pieei etc. 5.2. C!.&#.)t)" (ra t# ## "a ?.tre(r#.derea de !%er& e.8gr!9 @a.gr!B ?a 9ntreprinderea de comer en:gros studentul se practic% i c%p%t% deprinderi practice 9n urm%toarele posturi# 8 Mer e!"!g !r# eD(ert ) !.tr!")" a"#t*&## 9a) eD(ert#Aa %*r/)r#"!r >n calitate de merceolog ori e0pert cu controlul calit%ii sau e0perti8a m%r/urilor la -a8a angro studentul:practicant studia8%# E.+.1. documentaia normati':te$nic% ce reglementea8% calitatea i ordinea controlului i e0perti8ei cantit%ii i calit%ii m%r/urilor la intrare i e0pediere, documentele ce 9nsoesc lotul de m%r/uri, precum i practica recepiei cantitati'e i calitati'e i a e0perti8ei m%r/urilor la depo8itul -a8ei angro 4 o-iect al practicii, la depo8itul /urni8orului, la staia c%ii /erate etc., particip&nd nemi@locit la aceste recepii i e0perti8e cu 9ntocmirea actelor respecti'e 1copiile acestor acte de ane0at la raportul despre practic%27 E.+.+. ordinea 9nc$eierii i coninutul contractelor -a8ei angro cu /urni8orii pentru procurarea i cu cump%r%torii pentru li'rarea 1'&n8area2 m%r/urilor7 E.+.3. ordinea e'idenei reali8%rii contractelor de procurare i li'rare a m%r/urilor, anali8&nd plin%tatea acoperirii speci/icaiei ane0ate la contract la o grup% de m%r/uri7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 13 / 25

E.+.=. anali8a 9ndeplinirii o-ligaiunelor contractuale pe una din grupele de m%r/uri de c%tre /urni8ori i /ormele de in/luen% a -a8ei angro asupra lor, particip&nd la preg%tirea reclamaiilor c%tre /urni8ori 1de ane0at copiile la raportul despre practic%27 E.+.E. ordinea e'idenei i organi8area li'r%rii m%r/urilor prin depo8it i prin tran8it, particip% la o/ormarea documentelor respecti'e 1de ane0at copiile la raportul despre practic%27 E.+.6. ordinea i metodele controlului calit%ii m%r/urilor 9n perioada p%str%rii la depo8itele -a8ei, 'amei, ordinea organi8%rii i e/ectu%rii e0perti8ei m%r/urilor, e/ectu&nd +43 controale ale calit%ii m%r/urilor din stocuri i particip&nd la di/erite tipuri de e0perti8% a m%r/urilor7 E.+.F. materialele in'estigaiilor de la-orator a calit%ii m%r/urilor, particip% la e/ectuarea in'estigaiilor de la-orator7 E.+.G. metodele i e/ectuea8% anali8a sortimentului i calit%ii m%r/urilor procurate i li'rate de c%tre -a8% 9ntr:o anumit% perioad% de timp 1trimestru, an27 E.+.9. sortimentul m%r/urilor -a8ei, caracteristicile calitati'e i cantitati'e ale sortimentului, e/ectu&nd anali8a lor7 E.+.1,. ordinea i cap%t% deprinderi de a 9ntocmi di/erite documente de omologare a recepiei cantitati'e i calitati'e i a e0perti8ei m%r/urilor, preteniilor etc., particip% la e0aminarea 9n @udecata economic% a litigiilor cu /urni8orii i cump%r%torii m%r/urilor7 E.+.11. acti'itatea de mar;eting a -a8ei angro i e'idenia8% rolul merceologului 9n aceast% acti'itate, particip% la reali8area m%surilor de mar;eting7 E.+.1+. organi8area studierii cererii cump%r%torilor la m%r/urile din sortimentul -a8ei, particip% la m%surile de studiere a cererii la m%r/uri7 E.+.13. organi8area i coninutul acti'it%ii, o-iecti'ele, /unciile i competenele -iroului de e0perti8e mar/are7 particip% la di/erite tipuri de e0perti8e a m%r/urilor e/ectuate 9n cadrul -iroului de e0perti8e mar/are cu 9ntocmirea documentaiei respecti'e 1copiile de ane0at la raportul despre practic%27 E.+.1=. practica controlului calit%ii i certi/ic%rii i practica e0perti8ei comple0e a m%r/urilor 9n acti'itatea 'amei 4 -a8% a practicii, particip% la e/ectuarea acestor controale i e0perti8e cu 9ntocmirea documentaiei respecti'e 1copiile de ane0at la raportul despre practic%27 E.+.1E. starea i perspecti'ele producerii m%r/urilor din sortimentul -a8ei, rolul produc%torilor auto$toni. 8 ,e/ a" 9e &#e# !%er #a"e @%arCet#.gB a :aAe# a.gr! Acti'&nd 9n calitate de e/ al seciei comerciale 1mar;eting2 a -a8ei angro, studentul:practicant studia8%# E.+.16. documentele normati'e care reglementea8% acti'itatea -a8ei angro7 E.+.1F. caracteristica economic% a -a8ei angro 1'olumul i structura des/acerilor angro, stocurile i rotaia m%r/urilor, c$eltuielile de circulaie, pro/itul, renta-ilitatea etc.27

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 12 / 25

E.+.1G. structura organi8atoric% i managerial% a -a8ei, caracteristica i /unciile seciilor, posturilor i intercone0iunea lor7 E.+.19. principalii /urni8ori i cump%r%tori de m%r/uri ai -a8ei, sortimentul i calitatea m%r/urilor li'rate de di/erii /urni8ori, /ormele apro'i8ion%rii cu m%r/uri7 E.+.+,. ordinea sta-ilirii i o/orm%rii relaiilor economice cu /urni8orii i cump%r%torii, 9nc$eierea contractelor de procurare i li'rare 1'&n8are2 a m%r/urilor, ordinea controlului i e'idenei reali8%rii o-ligaiunelor contractuale de c%tre p%ri7 E.+.+1. indicii te$nico:economici ce caracteri8ea8% posi-ilit%ile acti'it%ii -a8ei angro7 E.+.++. in/luena mediului de mar;eting asupra strategiei i tacticii acti'it%ii -a8ei angro7 E.+.+3. condiiile de lucru, organi8area i m%surile proteciei muncii i mediului am-iant, securit%ii te$nice la -a8%, securitatea antiincendiar% i sanitar%7 E.+.+=. interaciunea -a8ei angro cu maga8inele i ali clieni7 E.+.+E. ordinea administr%rii corespondenei comerciale, scrisorilor de ser'iciu, particip% la 9ntocmirea lor7 E.+.+6. acti'itatea de mar;eting a seciei date# organi8area, componentele i direciile, m%surile plani/icate i reali8ate, e/icacitatea lor etc.7 E.+.+F. nea@unsurile 9n acti'itatea seciei date i propune m%suri 9ntru 9nl%turarea lor. H H ?a /iecare din o-iectul practicii i locul de munc% studentul:practicant este o-ligat s% e/ectue8e cercet%ri tiini/ice, 9n deose-i la tema te8ei lui de licen%. Re8ultatele studiului tiini/ic de e0pus 9n raportul despre practic% 9ntr:un paragra/ aparte sau ca ane0% la raportul despre practic%. 6. ;INALI5AREA PRACTICII DE PRODUCERE MERCEOLO'ICPrincipalul document, ce oglindete 9ndeplinirea programei practicii, este raportul despre practic% 1ane0a nr. E2 9ntocmit de c%tre studentul:practicant 9n scris. Raportul re/lect% gradul de posedare de c%tre student a cunotinelor practice. Raportul despre practic% se 9ntocmete la /iecare loc de munc% i se pre8int% conduc%torului nemi@locit pentru controlul curent i con/irmarea 'eridicit%ii coninutului lui. 5olumul raportului despre practic% nu tre-uie s% dep%easc% E, pagini. ?a /inele raportului se ane0ea8% 3 4 = /oi curate pentru a'i8urile conduc%torilor practicii i re/erenilor. H

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 15 / 25

Cerinele c%tre raportul despre practic% 1ordinea i regulile e0punerii materialului, numerotaiei, capitolelor, paragra/elor, ta-elelor, /igurilor etc.2 sunt aceleai ca i c%tre te8ele de curs i de licen%. Raportul despre practica de producere merceologic%:'a conine compartimentele# - practica de producere la 9ntreprinderea de comer cu am%nuntul7 - practica de producere la 9ntreprinderea de comer angro. "e0tul raportului tre-uie s% /ie e0pus 9n con/ormitate cu capitolele de -a8% ale programei practicii. Ca material iniial de -a8% pentru 9ntocmirea raportului despre practic% ser'ete 8ilnicul 1agenda2 practicii studentului, care tre-uie s% /ie completat de student 8ilnic, precum i caietul lui de lucru. Al doilea document pre8entat la catedr% care re/lect% coninutul acti'it%ii studentului:practicant este agenda 18ilnicul2 practicii de producere, care este completat de c%tre student 8ilnic dup% studierea 9ntre-%rilor din program%. Conduc%torul nemi@locit al practicii de la 9ntreprindere semnea8% agenda 9n /iecare 8i, iar dup% /inali8area practicii 9nscrie conclu8ia despre 9ndeplinirea de c%tre student a programei practicii. Conduc%torul general de la 9ntreprindere controlea8% i semnea8% agenda practicii s%pt%m&nal. >n agenda practicii de producere tre-uie s% /ie indicate datele 9nceputului i /inali8%rii practicii, con/irmate prin semn%tura conduc%torului general de la 9ntreprindere autenti/icat% cu tampila 9ntreprinderii. ?a raportul despre practica de producere de r&nd cu agenda practicii studentul ane0ea8% i caracteristica sa de producere 1'e8i ane0a nr. 62, 9ntocmit% i omologat% respecti' de c%tre conduc%torul general al practicii de la 9ntreprindere. Raportul despre practica de producere merceologic% i comercial:'amal%, o/ormat con/orm cerinelor sus menionate, este pre8entat de c%tre practicant pentru control conduc%torului general de la 9ntreprindere cu + 4 3 8ile anticipat e0pir%rii termenului practicii la 9ntreprinderea dat%. <up% controlul raportului, conduc%torul general al practicii de la 9ntreprindere 9ntocmete i omolog$ea8% 9n modul sta-ilit recen8ia 1'e8i ane0a nr. F2 la raportul controlat i organi8ea8% susinerea preala-il% a acestuia de c%tre studentul respecti'. Susinerea preala-il% de c%tre studentul:practicant a raportului despre practic% se e/ectuea8% 9n /aa comisiei 9n urm%toarea componen%# - conduc%torul 9ntreprinderii 4 -a8% a practicii sau ad@unctul lui 1preedinte2, - conduc%torul general al practicii de la 9ntreprindere, - conduc%torii nemi@locii ai practicii de la locurile de munc%, - conduc%torul practicii de la catedra ASEM. Susinerea preala-il% a raportului despre practic% se legali8ea8% prin proces 'er-al 1'e8i ane0a nr. G2, iar nota o-inut% con/orm sistemei de 1, puncte se ia 9n consideraie la susinerea /inal% de c%tre student a raportului dat, care se e/ectuea8% 9n /aa comisiei catedrei respecti'e. <up% 9ntoarcerea de la practica de producere la ASEM studentul este o-ligat ca 9n termen de dou% 8ile lucr%toare s% pre8inte i s% 9nregistre8e raportul despre practic%

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 16 / 25

cu toat% documentaia cerut% la catedra Merceologie i Comer 1studenii seciei studiilor de 8i2 sau la decanatul /acult%ii 1studenii seciei studiilor cu /rec'en% parial%2. Conduc%torul practicii de la catedr% este o-ligat s% recepione8e i s% recen8e8e raportul pre8entat 9n termen de cel mult F 8ile de la data 9nregistr%rii lui la catedr% 1decanat2 i nu mai t&r8iu de 1, 8ile dup% 9nc$eierea practicii s% organi8e8e susinerea acestui raport de c%tre studentul:autor 9n /aa comisiei catedrei respecti'e. Comisia catedrei este constituit% din conduc%torul practicii de la catedr% i doi lectori, inclusi' lectorul:recen8ent al raportului studentului despre practic% de la catedra Merceologie i Comer. ?a determinarea notei /inale comisia este o-ligat% s% in% cont de nota o-inut% de student la susinerea preala-il% a raportului despre practic% la 9ntreprindere. Studentul care n:a /rec'entat su/icient -a8a practicii, n:a 9ndeplinit programa practicii, a o-inut recen8ie negati'% sau nota mai @os de E la susinerea repetat% a raportului despre practic% este e0matriculat din ASEM. H H ANEEE Ane0a nr.1 LISTA posturilor 9n organi8aiile i 9ntreprinderile de comer, 'amale etc., ocuparea c%rora de c%tre studenii seciei studiilor cu /rec'en% parial% a ASEM la specialitatea 369.1 Merceologie i Comer permite Consiliului /acult%ii respecti'e s%:i eli-ere8e de practica de producere merceologic% >n con/ormitate cu actele normati'e 9n 'igoare se consider% c% acti'ea8% con/orm specialit%ii 369.1 Merceologie i Comer, do-&ndite prin studiile 9n ASEM, studenii care ocup% urm%toarele posturi 9n organi8aiile i 9ntreprinderile de comer# A.Conduc%torii i ad@uncii conduc%torilor pentru comer ai organi8aiilor de comer i ai 'amelor7 !. De/ii i ad@uncii e/ilor seciilor 1sectoarelor2 de comer, mar;eting, organi8are a comerului, calitate i p%strare a m%r/urilor ale organi8aiilor de comer, 'amale i -irourilor de e0perti8e mar/are7 C. <irectorii 1e/ii2, conduc%torii seciilor de comer, mar;eting, organi8are a comerului, calitate i p%strare a m%r/urilor ale 9ntreprinderilor de comer i alimentaie pu-lic%7 <.Merceologii coordonatori 1principali2 i merceologii organi8aiilor, 9ntreprinderilor de comer i de producere7 E. 3nspectorii coordonatori 1principali2 i inspectorii inspeciilor de comer, seciilor de comer ale organi8aiilor i 9ntreprinderilor de comer, seciilor de comer ale prim%riilor7

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 1< / 25

A. De/ii seciilor mar/are ale 9ntreprinderilor de comer7 I.Conduc%torii i e0perii -irourilor de e0perti8% a m%r/urilor, e0perii m%r/urilor la 'ame7 J.Pro/esorii de merceologie i maitrii instruirii practice 9n merceologie a colegiilor i colilor de comer7 3. Cola-oratorii tiini/ici 9n domeniul merceologiei i organi8%rii comerului ai instituiilor de cercet%ri tiini/ice 9n comer7 K. De/ii de la-oratoare 1ca-inete2, la-oranii la-oratoarelor 1ca-inetelor2 de merceologie i e0perti8% a m%r/urilor ale instituiilor de 9n'%%m&nt uni'ersitar, de cercet%ri tiini/ice i -irourilor de e0perti8e mar/are7 L.De/ii depo8itelor de m%r/uri de consum7 ?. A-sol'enii colegiilor de comer la specialitatea 369.1 Merceologie i Comer.
. "M# <e practica de producere merceologic% pot /i eli-erai numai studenii seciei studiilor cu /rec'en% parial% anul 35 1de a-sol'ire2 de studii, dac%# 1. cup% posturile enumerate la 9nceputul studiilor 11 septem-rie2 9n anul de a-sol'ire7 +. Au acti'at anterior 9n unul sau mai multe din posturile indicate mai mult de doi ani7 3. Au a-sol'it anterior colegiul de comer la specialitatea Merceologie.

Ane0a nr. + 1. /!a#a de t#t") a 9ar #.## #.d#0#d)a"e

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA @ASEMB 8888888888888888 F 88888888888888888 Catedra Mer e!"!g#e $# C!%er& SARCINA INDIVIDUAL(e.tr) (er#!ada (ra t# ## GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@de.)%#rea (ra t# ##B

te%a:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 1> / 25

9t)de.t)")# @e#B a.)")# GGG de 9t)d##1 gr)(a GGGGGGGGGGGGG1 9(e #a"#tatea 369.1 Mer e!"!g#e $# C!%er& 1 /a )"tatea 8 4A GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 9t)de.t)")#B

C!.d) *t!r $t##.&#/# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.1 grad)" $t##.&#/# 1 (!9t)"B

C+I,IN-U F 200G Continuarea ane0ei nr. + 2. !.&#.)t)" 9ar #.## #.d#0#d)a"e Te%a: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG S !()": GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG aB :B B dB eB C!.&#.)t)": Studierea literaturii la tem% 1de indicat domeniile2 Studierea datelor practice la tem% 1de concreti8at ce anume2 Cercetarea calit%ii m%r/urilor 1de preci8at m%r/urile i indicii cercetai, condiiile cercet%rii2 Conclu8ii i propuneri 1de concreti8at direciile2 Ane0e 1de concreti8at ce se 'a ane0a2

L#terat)ra re !%a.dat*: 1.

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 19 / 25

+. 3. N

<ata ela-or%rii ()))* ))))))))))) +,,)). "ermenul reali8%rii ()))* )))))))))))) +,,)). Conduc%tor tiini/ic ))))))))))))))))))))))))))
1..P.P., gradul tiini/ic, postul2

))))))))))))))
1semn%tura2

Sarcina:i recepionat% de studentul 1a2 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))


1..P.P. studentului2

())))))* ))))))))))))))) +,, ))

))))))))))))))))
1semn%tura studentului2

Ane0a nr. 3 PLANUL a"e.dar#9t# de de9/*$)rare a (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# *
@de.)%#rea (ra t# ##B

de *tre 9t)de.t)" ASEM1 a.)" GGG de 9t)d##1 9(e #a"#tatea 369.1 Mer e!"!g#e $# C!%er& GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 9t)de.t)")#B

"a GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@de.)%#rea ?.tre(r#.der##1 !rga.#Aa&#e#B

?. (er#!ada de "a GGGGGGGGGGGGGG (H.* "a GGGGGGGGGGGGG

Nr. rt. 1 1.

5#"e"e a t#0#t*&## L! )" @dataB a t#0#t*&## 2 3

C!.&#.)t)" a t#0#t*&##

C!.d) *t!r)" .e%#I"! #t d#. (artea ?.tre(r#.der## 5

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 20 / 25

2. 3. JJ ()))* )))))))))) +,,))

C!.d) *t!r)" ge.era" a" (ra t# ## de "a ?.tre(r#.dere GGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.1 (!9t)"B

GGGGGGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

C!.d) *t!r)" (ra t# ## de "a ASEM GGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.1 (!9t)"B

GGGGGGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

Ane0a nr. = 1. /!a#a de t#t") a age.de# @A#".# )")#B (ra t# ## 2. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA @ASEMB A'ENDA (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# *
@de.)%#rea (ra t# ##B

a 9t)de.t)")# @e#B /a )"t*&## GGGGGGGGGGG1 9(e #a"#tatea 369.1 Mer e!"!g#e $# !%er&1 a.)")# de 9t)d## GGGGG1 gr)(a GGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 9t)de.t)")#B

GGGGGGGGGGGGGG F GGGGGGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGGGG F GGGGGGGGGGGGG

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 21 / 25

:B !.&#.)t)" age.de# @A#".# )")#B (ra t# ## Data $# !re"e eDe )t*r## 9ar #.## 1 C!.&#.)t)" 9) #.t a" ?.9*r #.*r#"!r $# ") r)")# ?.de("#.#t1 "! )" eDe )t*r## @?.9e%.*r#"e 9t)de.t)")#B 2 Ad.!t*r#"e !.d) *t!r#"!r (ra t# ## de "a ?.tre(r#.dere .e%#I"! #t ge.era" 3 2

Ane0a nr. E ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA @ASEMB 888888888888888888 F 8888888888888888888 Catedra Mer e!"!g#e $# C!%er&

RAPORT de9(re (ra t# a de (r!d) ere %er e!"!g# * GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


@de.)%#rea de("#.* a ?.tre(r#.der## @!rga.#Aa&#e#B K :aAa (ra t# ##B

(er#!ada (ra t# ##: de "a GGGGGGGGGGGGGGGG 200G (?.* "a GGGGGGGGGGGGGGG 200G /!r%a (ra t# ## GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@ ) 9a) /*r* retragere d#. a t#0#tatea de :aA*B

a 9t)de.t)")# @e#BGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 9t)de.t)")#B

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 22 / 25

a.)")# GGG de 9t)d##1 gr)(e# GGGGGGGG1 9(e #a"#tatea 369.1 Mer e!"!g#e $# !%er& 1 /!r%a 9t)d##"!r GGGGGGGGGGG /a )"tatea GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@de.)%#rea /a )"t*&##B

C!.d) *t!r)" (ra t# ## de "a ASEM C!.d) *t!r)" ge.era" a" (ra t# ## de "a ?.tre(r#.dere @!rga.#Aa&#eB GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 1 (!9t)"B

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 1 (!9t)"B

C+I,IN-U F 200G Ane0a nr. 6 Cara ter#9t# a de (r!d) ere a 9t)de.t)")# @e#B ASEM GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@ N.P.P. 9)de.t)")# B

9(e #a"#tatea 369.1 Mer e!"!g#e $# !%er&

>n caracteristica de producere tre-uie re/lectate# 1. Perioada e/ectu%rii practicii 1data 9nceperii i /inali8%rii2, denumirea 9ntreprinderii 1organi8aiei2, cine a /ost conduc%torul practicii 1 ..P.P., postul2. +. Comportarea studentului pe parcursul practicii, atitudinea lui /a% de lucru, disciplina, aprecierea preg%tirii lui teoretice. 3. Calitatea muncii 9ndeplinite de student, gradul 9nsuirii i posed%rii deprinderilor practice, a@utorul acordat 9ntreprinderii. =. Participarea studentului:practicant 9n acti'itatea o-teasc% la 9ntreprindere. E. >n ce calitate poate /i recomandat studentul 9n c&mpul muncii dup% a-sol'irea ASEM.

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 23 / 25

C!.d) *t!r)" ge.era" a" (ra t# ## de "a ?.tre(r#.dere GGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.1 (!9t)"B @9e%.*t)raB

GGGGGGGGGGGG

LGGGM GGGGGGGGGGGG 200 GG Se%.*t)ra d8")# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG e9te


@N.P.P.1 (!9t)" !.d) *t!r)")# (ra t# ##B

a)te.t#/# at* @ !./#r%at*B1 ,e/)" 9e &#e# re9)r9e )%a.e1 GGGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.B

GGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

L.,. LGGGM GGGGGGGGG 200 GG Ane0a nr. F R E C E N 5 I E @AVI5B "a ra(!rt)" de9(re (ra t# a de (r!d) ere %er e!"!g# * a 9t)de.t)")# @e#B ASEM1 9(e #a"#t*&## 369.1 Mer e!"!g#e $# !%er& GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P. 9t)de.t)")# @e#B B

"a GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@de.)%#rea ?.tre(r#.der## 9a) !rga.#Aa&#e# K :aA* a (ra t# ##B

?. (er#!ada de "a LGGGM GGGGGGGGGGG 200 GG (H.* "a LGGGM GGGGGGGGGGGG 200 GG

>n recen8ie tre-uie de menionat plenitudinea i calitatea reali8%rii programei practicii de producere, plenitudinea i calitatea elucid%rii 9n raport a 9ntre-%rilor acestei programe, 9ntre-%rile programei care n:au /ost reali8ate, cau8ele nereali8%rii. "otodat% este necesar de menionat i calitatea o/orm%rii raportului.

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 22 / 25

C!.d) *t!r)" ge.era" a" (ra t# ## de "a ?.tre(r#.dere LGGGM GGGGGGGGGG 200 GG GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P.1 (!9t)"B

GGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

Se%.*t)ra d8")# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG e9te a)te.t#/# at*1


@ N. P. P.1 (!9t)" !.d) *t!r)")# (ra t# ##B

,e/)" 9e &#e# re9)r9e )%a.e

GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P.B

GGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

L.,. LGGGM GGGGGGGGGGG 200 GG Ane0a nr.G Pr! e9)" 0er:a" al edinei comisiei pentru e0aminarea susinerii preala-ile a rapoartelor despre practica de producere merceologic% de c%tre studenii ASEM, specialitatea 369.1 Merceologie i Comer anul )) de studii ()))* ))))))))))) +,, ))
De.)%#rea ?.tre(r#.der## @!rga.#Aa&#e#B

Ter%e.)" (ra t# ##: de "a LGGGM GGGGGGGG 200 GG (H.* "a LGGGM GGGGGGGG 200 GG C!%(!.e.&a !%#9#e#: GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
@N.P.P.1 (!9t)" %e%:r#"!r !%#9#e#1 #. ")9#0 a !.d) *t!r#"!r (ra t# ##B

Nr. rt. 1 1. 2. 3. JJ

N. P. P. 9t)de.&#"!r 2

N!ta ?. 9#9te%)" de 10 (). te 3

O:#e &##"e !%#9#e# 2

S.06.O.045.14 PROGRAM PRACTICII LA CICLU I LICENTA, LA SPECIALITATEA MERCEOLOGIE SI COMERT

RED.: DATA:

01 19.03.2012

Pag. 25 / 25

Se%.*t)ra %e%:r#"!r !%#9#e#: 1. 2. 3. 2. Se%.*t)r#"e d.d. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


@N.P.P.1 %e%:r#"!r !%#9#e#B

9).t a)te.t# e @ !./#r%ateB1 ,e/)" 9e &#e# re9)r9e )%a.e GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


@ N. P. P. B

GGGGGGGGGGGGGGGG
@9e%.*t)raB

L.,. LGGGM GGGGGGGGGGG 200 GG CUPRINS 1. S !()" $# 9ar #.#"e (ra t# ##JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. 2 2. O:#e te"e $# !rga.#Aarea (ra t# ##JJJJJJJJJJJJJJJ..JJ 5 3. L! )" a t#0#t*&## $# !:"#ga&#).e"e 9t)de.t)")#8(ra t# a.tJJJJJJJJJ6 2. D#r#Iarea (ra t# ##JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. < 5. C!.&#.)t)" (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# * JJJJJJJJ.8JJJ > 1. C!.&#.)t)" (ra t# ## "a ?.tre(r#.derea @!rga.#Aa&#aB de !%er& e.8deta#" @ ) a%*.).t)"BJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ > 2. C!.&#.)t)" (ra t# ## "a ?.tre(r#.derea de !%er& e.8gr!9 @a.gr!B $# :#r!)" de eD(ert#Ae %ar/are @0a%*BJJJJJJJJ.JJ12 6. ;#.a"#Aarea (ra t# ## de (r!d) ere %er e!"!g# * JJJJJJJJ..JJ . 12 A.eDeJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. 16

S-ar putea să vă placă și