Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Facultatea de Stiinte Economice

Prognoza performantelor financiare la SC COMPA SA Sibiu

Master An I, B8

Cuprins
Capitolul I. Prognoza performantelor financiare
1. 1. Previziunea cifrei de afaceri 2. 2. Tehnici de previziune a documentelor contabile

Capitolul II. Studiu de caz Prognoza performatelor financiare la SC COMPA SA Sibiu


Prezentarea societatii comerciale Compa SA Sibiu 2.2 Indicatorii si performantele financiare ale SC COMPA SA Sibiu 2.2.1 Evolutia patrimoniului
2.1 2.2.2. Evolutia contului de profit si pierdere

2.3 Previziunea cifrei de afaceri la SC Compa SA


2.3. 1 Previzionarea cifrei de afaceri prin utilizare datelor istorice 2.3. 2. Previzionarea cifrei de afaceri prin utilizarea ratei de cre tere sustenabile 2.3.3 Previzionarea cifrei de afaceri cu a!utorul "egresiei liniare si log#liniare

2.$ Analiza corelatiei dintre CA si indicatorii situatiilor financiare anuale


2.$.1 %naliza corelatiei dintre &% si indicatorii financiari prin metoda grafica 2.$.1 %naliza legaturii dintre &% si indicatorii financiari cu a!utorul coeficientului de elasticitate

2. . Tehnici de previzionare a documentelor contabile la SC COMPA SA


2.'.1. Previzionarea documentelor contabile prin metoda (procent din cifra de afaceri)* (durata de rotatie) si (viteza de rotatie) 2.'.2. %naliza indicatorilor de lic+iditate* risc si profitabilitate

&apitolul , Prognoza performantelor financiare


%naliza financiara pe baza contului de profit si pierdere si a bilantului urmareste obtinerea de informatii privind performantele si riscurile firmei incercand identificarea problemelor e-istente si a eventualelor solutii. Previziunea financiar. are ca obiectiv determinarea resurselor necesare pentru acoperirea nevoilor firmei pe termen scurt* mediu* lung/ pe termen scurt trebuie identificate resursele necesare pentru plata aprovizion.rilor cu materii prime* materiale* m.rfuri etc. respectiv asigurarea resurselor pentru finan0area capitalului de lucru net suplimentar 1a varia0iei activului circulant net23 pe termen mediu i lung trebuie asigurate resursele necesare pentru realizarea de investitii # ac+izi0ionarea de active fi-e. Prognoza performantelor financiare/ 1. Previziunea &%3 2. 4e+nici de previzionare a documentelor contabile 3. &onstituirea bilan0ului i contului de profit i pierdere previzionate

1. 1. Previziunea cifrei de afaceri


Previziunea i realizarea unei cre teri a cifrei de afaceri superioar. valorii sustenabile va genera o insuficien0. de fonduri* astfel c. firma va apela la finan0are prin credite* modific5ndu#se astfel gradul de 6ndatorare* ceea ce va genera costuri din ce 6n ce mai ridicate aferente dob5nzilor. Pe de alt. parte* realizarea unei cifre de afaceri sub nivelul sustenabil reprezint. o risip. a resurselor disponibile* gener5nd un cost de oportunitate. Previziunea cifrei de afaceri se poate realiza pe baza uneia din urm.toarele metode/ 1a2 utilizarea datelor istorice Empiric s#a constatat c. e-ist. o leg.tur. 6ntre ratele de cre tere a cifrei de afaceri 6nregistrate 6n trecutul unei firme i evolu0ia viitoare a acestora* dar aceast. e-trapolare a trecutului reprezint. un subiect controversat. Pe scurt* metoda const. 6n utilizarea cifrei de afaceri 6nregistrate de firm. pentru a determina o cifr. de afaceri previzionat.. 7odalitatea de agregare a datelor din trecut face ca aceast. metod. s. aib. mai multe variante/ 8 8 (a !tilizarea ratei medii de cretere "n cadrul acestei variante# rata previzionat$ de cretere a cifrei de afaceri este media (aritmetic$ simpl$ sau ponderat$ a ratelor de cretere %nregistrate %n trecut. Media aritmetic$ simpl$ este

g=
8

'

rata de crestere
t =1

&

nr .perioade
&

(CA
t =1

&

CA t 1 &

CA t 1

Media aritmetic$ ponderat$ este(


'

g=

( CA t CA t 1 rata de crestere t t
t =1

&

t
t =1

&

t =1

t CA t 1

t
t =1

&

!tilizarea ratei medii de cretere "n func)ie de acest$ rat$ medie (aritmetic$ simpl$ sau ponderat$ de cretere a cifrei de afaceri# se poate determina valoarea previzionat$ a cifrei de afaceri pentru perioada urm$toare(

CA prev( & +1 = CA & (1 + g


1b2 utilizarea ratei de cre tere sustenabile Utilizarea datelor istorice 6n estimarea cre terii viitoare a cifrei de afaceri este util.* 6ns. acestea nu reprezint. informa0ii suficiente. %naliza empiric. demonstreaz. c. este pu0in probabil ca firmele care au 6nregistrat cre teri mai rapide 6n anumite perioade s. continue cu acela i ritm i 6n perioadele urm.toare. "elevan0a datelor 6nregistrate 6n trecut pentru previzionarea datelor din viitor depinde de stabilitatea activit.0ii economice a firmei i a mediului 6n care aceasta ac0ioneaz.* stabilitate care este influen0at. de urm.torii factori/ # volatilitatea ratelor de cre tere # m.rimea firmei # deoarece cre terea este m.surat. 6n procente* trebuie luat. 6n calcul i dimensiunea firmei 9 odat. cu cre terea m.rimii firmei* devine mai dificil. men0inerea unei rate 6nalte de cre tere.# ciclul economiei # dac. activitatea firmei este influen0at. de evolu0ia economiei* este esen0ial momentul alegerii datelor de analiz. modific.ri structurale # ratele de cre tere 6nregistrate sunt consecin0a mi-ului de politici adoptat de firm./ politica de investi0ii* politica de finan0are* politica de dividend. :n condi0iile 6n care firma modific. una dintre aceste politici* informa0iile p5n. la acel moment devin irelevante pentru previzionarea evolu0iei viitoare b !tilizarea ratei de cretere sustenabile *ata de cretere efectiv$ a cifrei de afaceri se poate calcula e+,post(

'

gt =

CA t CA t 1 CA t 1

;e multe ori* 6n managementul financiar* cre terea cifrei de afaceri este considerat. un obiectiv 6n sine* deoarece cre terea &% este interpretat. ca gener5nd cre terea cotei de pia0. i $

a profitului. ;in punct de vedere financiar* cre terea cifrei de afaceri nu este 6ntotdeauna o < binecuv5ntare =* deoarece o cre tere rapid. afecteaz. negativ resursele firmei. -o)iunea de rat$ de cretere sustenabil$ se refer$ la rata de cretere a cifrei de afaceri ma+im posibil$ f$r$ a genera dezec.ilibre financiare. "n determinarea acesteia se consider$ urm$toarele ipoteze( 8 firma nu dore te s. apeleze la emisiune de noi ac0iuni 9 astfel 6nc5t cre terea capitalurilor proprii se realizeaz. doar prin 6ncorporarea profitului/

CP* = Pr ofit reinvestit = Profit net , /ividende


8 firma urm.re te men0inerea actualei structuri a capitalului 1raportul datorii >capital propriu ? L ? constant23 6n aceste condi0ii* cre terea datoriilor nu se poate realiza dec5t prin cre terea propor0ional. a capitalurilor proprii

/atorii financiare 0 /atorii financiare 0 + -oi credite = Capital propriu 0 Capital propriu 0 + Pr ofit reinvestit
8 firma urm.re te men0inerea actualei politici de dividend 1rata de distribuire a dividendelor ? d ? constant.2. %stfel partea din profit nedistribuit. 1r.mas. la dispozi0ia firmei pentru investi0ii2 este 11#d2. Sub aceste ipoteze# rata de cretere sustenabil$ va fi dat$ de(

g1 t =

AC&I2 Capital propriu + /atorii = AC&I2t 1 Capital propriu t 1 + /atorii t 1

Pr ofit reinvestit t Pr ofit net t = (1 d = (1 d * fin Capital propriu t 1 Capital propriu t 1 = Capital propriu (1 + 3 Capital propriu = Capital propriu t 1 (1 + 3 Capital propriu t 1

4+ist$ trei situa)ii posibile ( rata de cre tere efectiv. a cifrei de afaceri este superioar$ ratei de cre tere sustenabile 9 acest fenomen nu poate fi realizat dec5t prin rela-area uneia dintre ipoteze / fie se apeleaz. la atragere de resurse suplimentare prin emisiune de ac0iuni* fie cre te gradul de 6ndatorare* fie scade rata de distribuire a dividendelor 3 aceast. strategie nu este recomandat. a fi folosit. pe termen lung* deoarece conduce la nemul0umirea ac0ionarilor sau la 6ndatorare e-cesiv. 3 '

8 8

rata de cre tere efectiv. a cifrei de afaceri este inferioar$ ratei de cre tere sustenabil. 9 firma nu utilizeaz. integral resursele disponibile* astfel c. apar costuri de oportunitate 3 rata de cre tere efectiv. a cifrei de afaceri este egal$ cu rata de cre tere sustenabile 9 varianta optim.* astfel c. se poate utiliza pentru previziunea cifrei de afaceri rata de cre tere sustenabil. ;aca rata de cre tere efectiv. a cifrei de afaceri este egal$ cu rata de cre tere sustenabile/
! = !@ CA prev CAactuala CAactuala = !@ CA prev = CAactuala 11 + !@2

"ata de cre tere sustenabil. poate fi descompus. 6n urm.torii factori de influen0.* identificandu#se modalitatile de crestere a acesteia /

g1 = (1 d * fin
8 8 8 8 8

P- CA Activ = (1 d CA Activ CP*

sc.derea ponderii dividendelor 6n profitul net3 firma* prin mic orarea c+eltuielilor sau prin promovarea produselor* reu e te cre terea ratei de mar!. viteza de rota0ie a activului 9 prin cre terea acesteia* respectiv prin sc.derea duratei de rota0ie a activului prin cifra de afaceri3 rata de structur. 1%ctiv>&P"2 9 prin cre terea ratei de 6ndatorare se ob0in resurse suplimentare prin care este posibil. finan0area unei rate de cre tere a cifrei de afaceri superioare. :n cazul 6n care cre terea efectiv. a cifrei de afaceri 1g2 este superioar$ valorii sustenabile 1g@2* diagnosticul financiar depinde de perioada pentru care s#a 6nregistrat aceast. situa0ie / dac. este o politic. tranzitorie* problema se rezolv. prin 6mprumuturi suplimentare* iar* 6n viitor* c5nd cre terea efectiv. devine inferioar. cre terii sustenabile firma va rambursa aceste datorii suplimentar atrase 3 dac. 6ns. este o situa0ie pe termen lung* firma atrage resurse suplimentare prin credite suplimentare a c.ror rambursare devine problematic. 6n cazul 6n care cre terea cifrei de afaceri nu genereaz. lic+idit.0i suficiente. :n situa0ia 6n care rata efectiv. de cre tere a cifrei de afaceri este inferioar$ ratei de cre tere sustenabile* firma r.m5ne cu resurse neutilizate 3 dac. este o situa0ie tranzitorie* se poate aplica aceast. strategie pentru acumularea de resurse 6n vederea sus0inerii unei cre terii viitoare anticipate 3 dac. 6ns. este o situa0ie pe termen lung trebuie analizate cauzele 9 s#ar putea s. fie o problem. la nivelul sectorului respectiv de activitate sau doar la nivelul firmei* 6n ultimul caz fiind necesare analizele performan0elor firmei pentru a elimina elementele care restric0ioneaz. cre terea.

1. 5. &e.nici de previziune a documentelor contabile


Cea mai eficient$ i simpl$ modalitate de previzionare a elementelor din bilan) i din contul de profit i pierdere( corelarea acestora cu cifra de afaceri (CA viitoare# deoarece unele dintre aceste elemente sunt dependente (variaz$ propor)ional fa)$ de volumul v6nz$rilor# iar altele sunt independente# respectiv au valori determinate de al)i factori. S$ analiz$m rela)ia dintre principalele elemente ale bilan)ului i nivelul cifrei de afaceri( 8 imobilizrile necorporale 9 dinamica acestora 6n raport cu cifra de afaceri nu poate fi determinat. la nivel global* fiind necesar. analiza pentru fiecare component. 1c+eltuielile de constituire3 c+eltuielile de dezvoltare* concesiunile* brevetele* licen0ele* m.rcile2 8 imobilizrile corporale 9 este necesar. analiza elementelor componente 1imobiliz.rile corporale care particip. sau nu 6n mod direct la desf. urarea activit.0ii de e-ploatare* terenurile de0inute de firm.2 8 imobilizrile financiare # au o evolu0ie independent. de cifra de afaceri* valoarea acestora fiind determinat. de politica firmei privind investi0iile 6n alte companii 6n scopul de0inerii unei pozi0ii de control3 8 stocurile 1de m.rfuri* materii prime i materiale consumabile* de produc0ie 6n curs de e-ecu0ie* de produse finite2 sunt dependente de nivelul activit.tii firmei* astfel c.* la o cre tere a cifrei de afaceri* se va 6nregistra o cre tere a valorii stocurilor 8 clienii 9 pentru ca o cre tere a produc0iei s. genereze o cre tere a v5nz.rilor este necesar. aplicarea unei politici atractive de creditare a clien0ilor* ceea ce va conduce la cre terea postului Bclien0i) prin impactul ambilor factori de influen0./ cifra de afaceri i durata de rota0ie a clien0ilor prin &%3 8 activele de trezorerie* incluz5nd disponibilit.0ile 6n cas. i 6n contul curent* precum i valorile de 6ncasat* nu variaz. neap.rat odat. cu cifra de afaceri* av5nd valori determinate de volumul i ritmul de 6ncas.ri i pl.0i ale firmei* precum i de strategia financiar. a firmei 6n ceea ce prive te atitudinea fa0. de riscul de apari0ie a unei crize de lic+iditate. ;ac. presupunem c. firma func0ioneaz. la capacitate ma-im. i c. valorile actuale ale activelor sunt optime pentru nivelul actual al cifrei de afaceri* atunci valoarea activelor 1direct productive2 de0inute de firm. trebuie s. creasc. odat. cu cre terea cifrei de afaceri. %ceste investi0ii suplimentare 6n active* determinate de cre terea volumului de v5nz.ri* trebuie finan0ate prin cre terea pasivului3 6n cadrul pasivului* nu toate elementele au o evolu0ie corelat. 6n mod direct cu cifra de afaceri/ 8 capitalul propriu 96nregistreaz. o cre tere fie prin emisiune de ac0iuni sau aport suplimentar al asocia0ilor* fie prin profit reinvestit* astfel c. valoarea acestuia nu este determinat. 6n mod direct de cre terea cifrei de afaceri dec5t prin partea din profitul previzionat nedistribuit. sub form. de dividende3 datorii financiare 9 valoarea acestora este determinat. de contractarea de credite necesare finan0.rii cre terii investi0iei firmei 6n active imobilizate i 6n active circulante3 furnizorii 9 prin cre terea volumului de aprovizion.ri cu m.rfuri* materii prime* materiale etc. 6n condi0iile men0inerii nivelului actual al termenelor de plat. se realizeaz. o cre tere automat. a resurselor atrase de la furnizori3 C

8 8

S. analiz.m rela0ia dintre principalele venituri i c+eltuieli 6nscrise 6n contul de profit i pierdere i nivelul cifrei de afaceri/ 8 veniturile de exploatare 9 formate din cifra de afaceri* venituri din produc0ia stocat.* imobilizat. i alte venituri de e-ploatare3 8 cheltuielile de exploatare 9 se pot grupa 6n c+eltuieli variabile i fi-e3 8 veniturile financiare 9 sunt generate de de0inerea de imobiliz.ri financiare* astfel c. nu sunt direct corelate cu cifra de afaceri3 8 cheltuielile financiare 9 c+eltuielile cu dob5nzile se calculeaz. 6n raport cu rata dob5nzii i volumul datoriilor financiare3 8 veniturile i cheltuielile extraordinare 9 nu sunt influen0ate de volumul de activitate* ci de apari0ia unor evenimente neprev.zute 1cu caracter e-traordinar23 &oncret* prima etap. 6n realizarea previziunii financiare const. 6n analiza datelor istorice pentru identificarea elementelor din bilant i din contul de profit i pierdere a c.ror evolu0ie este determinat. de modificarea cifrei de afaceri. Previziunea financiar. se poate realiza pe baza a trei metode* respectiv/ 8 7etoda Bprocent din cifra de afaceri) 8 7etoda (durata de rota0ie) sau (vitezei de rota0ie) Metoda 7procent din cifra de afaceri8 8 pentru elementele dependente de cifra de afaceri* se determin. coeficientul de propor0ionalitate 6nregistrat p5n. 6n momentul realiz.rii previziunii3 8 6n func0ie de evolu0ia acestui coeficient de propor0ionalitate i* eventual* de optimiz.rile pe care le are 6n vedere firma* se previzioneaz. valoarea coeficientului de propor0ionalitate pentru anul pentru care se dore te previziunea 9 de e-emplu ca valoare optima* medie* mediana* minima sau ma-ima* in functie de cel care face previziunea3 8 prin aplicarea coeficientului previzionat asupra cifrei de afaceri planificat.* se ob0ine valoarea previzionat. a respectivului element3 8 elementele independente de cifra de afaceri se vor previziona folosind alte informa0ii 1de e-emplu evolu0ia anterioar. a acestora* 6n func0ie de care se e-trapoleaz. tendin0a2. Metoda 9durata de rota)ie8 sau 9vitezei de rota)ie8 8 pentru elementele dependente de cifra de afaceri* se determin. durata de rota0ie sau viteza de rota0ie din perioada precedent. momentului realiz.rii previziunii3 este ec+ivalent. cu metoda (procent din cifra de afaceri) 1presupune tot propor0ionalitatea dintre respectivul element i cifra de afaceri2 8 6n func0ie de evolu0ia duratei sau vitezei de rota0ie i* eventual* de optimiz.rile pe care le are 6n vedere firma se previzioneaz. durata sau viteza de rota0ie pentru anul pentru care se dore te previziunea3 8 prin aplicarea duratei sau vitezei de rota0ie previzionat. asupra cifrei de afaceri planificat.* se ob0ine valoarea previzionat. a respectivului element3 8 elementele independente de cifra de afaceri se vor previziona folosind alte informa0ii 1de e-emplu evolu0ia acestora2.

Capitolul II Studiu de caz Prognoza performatelor financiare la SC COMPASA Sibiu 5.1 Prezentare SC COMPA SA Sibiu
Prezentare generala

CO-S&I&!I*4A SOCI4&A&II COM4*CIA34 Societatea comerciala &E7P% S.%.Sibiu a fost infiintata prin Fotararea Guvernamentala nr.12HA>13.12.1HHI si provine din B,J4"EP",J;E"E% ;E P,ESE %U4E) Sibiu. Societatea a fost inregistrata la Eficiul "egistrului &omertului din !udetul Sibiu* sub nr.K.32>12H>1HH1. Sediul societatii este in Sibiu* str.Fenri &oanda nr.D* cod postal ''I23$ Scopul societatii este proiectarea* producerea si comercializarea de componente si piese in domeniul constructiilor de masini si domenii cone-e* competitive pe plan intern si international* promovarea unor actiuni care sa contribuie la dezvoltarea afacerii si obtinerea profitului. A:4-&!3 4CO-OMIC C! CO/!3 !-IC /4 I/4-&I;ICA*4 <==<>< S.C. COMPA S.A. 4abel nr.1 &ompa 9 date generale
;enumire platitor/ %dresa/ Kudetul/ Jumar de inmatriculare la "egistrul &omertului/ %ct autorizare/ &odul postal/ 4elefon/ Fa-/ Stare societate/ Ebservatii privind societatea comerciala/ ;ata inregistrare/ ;ata prelucrare/ ,mpozit pe profit datorat de bancile comerciale 1data luarii in evidenta2/ ,mpozit pe profit datorat de persoane !uridice romane I3 Februarie 2II$ 22 %ugust 2II' JU JU 2$II IAH23H$II IAH23CCCI ,J"EG,S4"%4 din data 3I Joiembrie 1HH2 &E7P% S% Str. FEJ", &E%J;% D S,B,U S,B,U K32>12H>1HH1

1data luarii in evidenta2/ ,mpozit pe profit anual 1data luarii in evidenta2/ ,mpozit pe profit datorat de persoane !uridice straine 1data luarii in evidenta2/ ,mpozit pe veniturile microintreprinderilor 1data luarii in evidenta2/ %ccize 1data luarii in evidenta2/ 4a-a pe valoarea adaugata 1data luarii in evidenta2/ &ontributia de asigurari sociale 1data luarii in evidenta2/ &ontributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de anga!ator 1data luarii in evidenta2/ &ontributia de asigurari pentru soma! 1data luarii in evidenta2/ &ontributia pentru asigurari de sanatate 1data luarii in evidenta2/ 4a-a !ocuri de noroc 1data luarii in evidenta2/ ,mpozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor 1data luarii in evidenta2/ ,mpozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna 1data luarii in evidenta2/ "edevente miniere si petroliere 1data luarii in evidenta2/ ;ata ultimei declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat 1decembrie 2II3 # februarie 2IIC2/

JU JU JU I1#IC#2II' 3I#11#1HH2 31#I1#2II$ 31#I1#2II$ 31#I1#2II$ 31#I1#2II$ JU I1#I1#2II3 JU JU FEB"U%",E 2IIC

P*I-CIPA3434 P*O/!S4 SI S4*2ICII *4A3I?A&4 I- SOCI4&A&4 S.&.&E7P% S.%. este liderul producatorilor de componente pentru autove+icule* pentru unele produse fiind unic producator intern. Produsele firmei sunt destinate ec+iparii autove+iculelor din productia interna* principalii beneficiari fiind producatorii de autoturisme* autoutilitare* autocamioane si tractoare* dar si producatorii de utila!e agricole si material rulant feroviar. Principalele grupe de produse / aparatura pneumatica de frana pentru autocamioane si autobuze3 stergatoare parbriz si oglinzi retrovizoare3 brate oscilante pentru autocamioane3 cilindri de frana pentru autocamioane si autobuze3 transmisii cardanice3 casete de directie mecanica si +idraulica pentru autoturisme3 coloane de directie si a-e volan pentru autoturisme* autoutilitare si autocamioane3
1I

amortizoare +idraulice pentru autocamioane si material rulant feroviar3 arcuri spirale infasurate la rece pentru producatorii de autove+icule si pentru alte destinatii3 arcuri spirale infasurate la cald L 11 9 L $I mm inele de siguranta3 elemente stantate3 remorci de mica si medie capacitate3 ansamble mecano#sudate3 piese turnate sub presiune3 inc+izator usa. Principalele servicii oferite de COMPA sunt: transport intern si international3 acoperiri de suprafata3 tratamente termice3 asigurare utilitati 1 apa potabila* apa industriala* energie electrica* agent termic* gaz metan* aer comprimat etc.2.3 analize si incercari fizico # c+imice3 e-pertize si analize c+imice pentru oteluri* fonte si neferoase3 incercari functionale si de anduranta pentru componente auto3 verificari si reconditionari aparate de masura si control3 valuarea activitatii societatii privind managementul riscului
Societatea comerciala &E7P% S% este supusa mai multor tipuri de riscuri financiare care sunt descrise mai !os/ a2 "iscul valutar# este riscul pe care societatea si l#a asumat in mometul in care a anga!at credite in valuta* deoarece specificul activitatii nu are incasari in valuta care ar putea acoperi acest risc. Pierderile din diferentele de curs valutar care au fost inregistrate in momentul scadentei ratelor la creditele in valuta* au influentat negative profitul societatii. Societatea este e-pusa fluctuatiilor de sc+imb valutar prin datoria generate de imprumuturile in valuta* dar nu a utilizat indtrumente financiare pentru diminuarea acestui risc deoarece evolutia cursurilor a fost pe parcursul anului 2I1I favorabila pentru entitate* si nefavorabila la finele anului* din cauza reevaluarii datoriilor in valuta . b2 "iscul ratei dobanzii 9 este riscul pe care si#l asuma societatea din cauza variatiilor dobanzii atat pentru creditele in lei cat si pentru cele in valuta* prin valorilecare sunt stabilite de catre organismele financiare.1EU",#bor* BUBE"2 c2 "iscul de pret 9 este riscul ca valoarea unui creidit anga!at sa fluctueze ca rezultat al sc+imbarilor cauzate de factori specifici istrumentelor financiare sau alti factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionale pe piata. 11

d2 "iscul de credit 9 activele financiare supuse riscului de credit sunt in special creantele comerciale. Societatea a elaborate politici potrivit carora inc+eierea contractelor si subcontractelor sa se faca primordial cu acei client care nu au ridicat probleme la plata. e2 Societatea nu se confrunta cu problem semnificatice care sa depaseasca provizioanele constituite pentru creantele incerte. Maloarea contabila a creantelor comerciale* a!ustate cu valoarea provizioanelor constituite pentru client incerti reprezinta suma e-pusa riscului. f2 "iscul de lic+iditate# rezulta din incapacitatea de a vinde un active financiar la o valoare apropiata de valoarea sa !usta* dar mai ales din incapacitatea de a incasa intr#un timp cat mai scurt sumele facturate. Politica societatii in ceea ce priveste lic+iditatea este de a mentine un nivel sufficient de lic+iditati pentru a#si putea ac+ita obligatiile pe masura in care acestea a+!ung la scadenta.. g2 "iscul afectarii principiului continuitatii activitatii datorat crizei in domeniul constructiilor # acest principiu nu afecetaza decat partial activitatea societatii datorita contractelor pe care societatea le are in derulare in domeniul infrastructurii rutiere si de &F" precum si ac+izitionarea de noi lucrari cu finantare bugetara sau Fonduri europene. Piata valorilor mobiliare ale societatii Malorile mobiliare emise de S& &ompa S% Sibiu sunt actiuni nominative cu o valoare nominal de I.1 ron* pe piata reglementata administrata de S& Bursa de Malori Bucuresti S% * sectorul ,nformatii 4ranzactionare. Pana la aceasta data actiunile au fost tranzactionabile pe piata "%S;%N. &apitalul social subscris si varsat la 31.12.2I1I a atins valoarea de lei* 21.DD2.1I3*DI format din 21DD21*I3D actiuni in valoare nominala de I*1I lei > actiune. Structura sintetica a actionariatului la finele trimestrului , al 2I11 se prezinta astfel/

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Data: 30.04. 0!! A"tionar ASOCIATIA SC COMPA SA SIBIU SIBIU alti actionari / oth r! Total A"tiuni 119.474.505 99."4#.5"" 21$.$21.0"$ Pro"ent 54,5992% 45,400$% 100 %

Ra#ortari a"tionariat Data ra#ortarii A"tionar Pro"ent Lin$ 3 5% 3 5% 5,2"00% 3 5% 5,2400% 5,2400%

Artio %lo&al Mana' ( nt ))C 14.07.2009 *+A,TIO+ -or( rl. /0li0! Ba r In1 !t( nt Mana' ( nt ))C2 /U)IUS BA4, I5T4,5ATIO5A) 05.10.2007 46UIT7 8U59 /U)IUS BA4, I5T4,5ATIO5A) 0$.11.200# 46UIT7 8U59 25.01.2005 SI8 O)T45IA SSI8 B,O:4, ; P,U54A P4T,U ; 25.11.2004 SC B4ST MA5A%4, S,) SSI8 B,O:4,;P,U54A P4T,U;SC 25.11.2004 B4ST MA5A%4, S,)

12

2".02.2004 ,OMA5IA5 I5<4STM45T COMPA57 17.02.2004 S.I.8. O)T45IA ,OMA5IA5 I5<4STM45T COMPA57 21.0$.200" C7P,US )T9. =IPOS>ISS 8U59 ? 9A5UB4 TI%4, 20.0$.200" )U@4MBOU,% A )@ =IPOS>ISS 8U59 ? 9A5UB4 TI%4, 20.0$.200" )U@4MBOU,% ? )@. 17.04.2002 ASOCIATIA SA)A,IATI)O, B,OA9=U,ST I5<4STM45TS 20.11.2001 )IMIT49 ; )I59S4)) 45T4,P,IS4S )T9

3 5% 5,1400% 7,2700% 9,9900% 9,9900% 51,1900% 7,2100%

4abel 3. %ctionari Principalii clienti ai societatii: ;%&,% "EJ%UL4 ;ELPF, FE"; 4OB& FUK, O,OE K4EO4 FEJEPQELL BES&F GOJ S4P",% G"EUPE F%ULE44E ;%,O,J S&F%EFFLE"G"EUP

13

Anga!atii societatii La 31.12.2I1I societatea avea un numar de 1CDI salariati. Activele corporale ale societatii "#$"#$%"#" &#$#%$%"#"

4abel $. %ctive imobilizate

2.2 ,ndicatorii si performantele financiare ale S& &E7P% S% Sibiu 5.1 4volutia contului de profit si pierdere
Pe baza datelor preluate din &onturile de profit si pieredere ale S& &E7P% S% din perioada 2IIH#2I1I* se observa evolutia ascendenta a cifrei de afaceri * in special intre anii 2IIC# 2IID* si respectiv 2IIH#2I1I. Evolutia castigurilor firmei a atras dupa sine si variatia profitului brut* insa datorita bloca!ului financiar din anumite perioade* rata profitului brut inregistreaza descresteri* spre e-emplu in anul 2I1I* aceasta fiind de $.AAR fata de cea inregistrata in anul 2IIH* de peste CR. ;in punct de vedere al politicii de dividend* societatea a ales sa nu distribuie dividende* profitul fiind repartizat la fonduri proprii necesare dezvoltarii societatii. ,n ceea ce priveste cas+#floS#ul * societatea s#a confruntat cu un ritm greoi al incasarilor* avand in vedere decala!ul mare intre e-ecutia lucrarilor* acceptarea la decontare a situatiilor de lucrari si termenul de plata al acestora. ;in aceasta cauza* firma a apelat in permanenta la linii de credit in lei si valuta* precum si la credite pentru nevoi temporare* ga!and pentru acestea cu bunurile societatii si ac+itand dobanzi la bancile finantatoare. %vand in vedere si caracterul sezonier al lucrarilor de constructii* in perioadele de iarna societatea a avut deficitde resurse pentru acoperirea nevoilor de lic+iditati pentru salarii* ta-e* impozite* materii prime* etc. Societatea isi propune marirea volumului de afaceri si cucerirea de noi piete de desfacere a produselor si serviciilor precum si largirea gamei de produse si servicii.

;iagrama 2. Evolutia contului de profit si pierdere

4abel C.

Indicatori din CO-&!3 /4 P*O;I& SI PI4*/4*4 500= 31ID1D1'D*I &ifra de afaceri I 33H1HA'A2*I Menituri totale I 33ACC3$ID*I &+eltuieli totale I Profitul brut al e-ercitiului Profitul net al e-ercitiului 2$231'$*II $3HA3D*II

500@ 2'3A32D2C*I I 2A112HII'*I I 2'HI'3DCC*I I 2IC'12D*II '$3A22*II

A A'*$$ D$*H3 D3*HH 11D*HA 1I3*I'

5010 $13A3CC'2*I I $31D31H1H*I I $1C'2H311*I I 1$3I2AID*II H'1'D3H*II

A 2$*CA 2$*CD 2'*D2 #A*CI #13*H' contului de profit si pierdere

Mariatia

&ifra de afaceri a crescut in perioada analiza in medie* cu 31 R* cea mai accentuata crestere fiind inregistrata in anul 2IID* fata de 2IIC* de peste HIR. ,n anul urmator* pe fondul bloca!ului pietei constructiilor* cauzate de conte-tul economic nefavorabil atat pe plan national* cat si local* s#a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu peste $IR* urmand ca in anul 2I1I* volumui afacerilor firmei sa revina pe plan ascendent cu o crestere promitatoare de peste $IR* fara sa depaseaca insa volumui acestora din anul 2IID. Meniturile totale* reprezentate in cea mai mare parte de cifra de afaceri au urmat trendul acesteia* inregistrand de asemenea evolutii pozitive in perioada 2II1#2IID* cu e-ceptia anului 2II'. Evolutia c+eltuielilor totale a influentat volumul profitului brut* in cele mai multe cazuri fiind asemanatoare cu cea a veniturilor.

2.'. 4e+nici de previzionare a documentelor contabile la S& &E7P% S% 2.'.1. Previzionarea documentelor contabile prin metoda (procent din cifra de afaceri)
Pe baza datelor din situatiile financiare ale societatii comerciale &E7P% S%* din perioada 2IIA#2I1I* s#a determinat coeficientul de proportionalitate pentru elementele dependente de cifra de afaceri. Pentru a aplica te+nicile de previziune* calculam procentul din cifra de afaceri. procent din &% medie ma- min %&4,ME ,7EB,L,T%4E 4erenuri si constructii ,nstalatii te+nice si masini %lte instalatii* utila!e si mobilier %vansuri si imobilizari corporale in curs ,mobilizari corporale/ %&4,ME &,"&UL%J4E Stocuri &reante &asa si conturi la banci ;%4E",, PE 4E"7EJ S&U"4 Sume datorate institutiilor de credit ;atorii comerciale %lte datorii* inclusiv fiscale* asig sociale ;%4E",, PE 4E"7EJ LUJG &apital Menituri din e-ploatare # 4E4%L &+eltuieli din e-ploatare # 4E4%L Profit din e-ploatare I*HH I*$' I*22 I*I2 I*1A I*D' I*AC I*31 I*31 I*1D I*$C I*IC I*2$ I*1' I*'' I*1H 1*1$ 1*I$ I*1I 1*A$ I*D' I*3$ I*I' I*3A 1*'H I*HC I*DA I*3D I*$2 I*AC I*1A I*$1 I*1H I*HI I*'1 1*1A 1*1I I*1C I*$A I*1A I*1' I*II I*ID I*$$ I*$H I*11 I*23 I*I' I*3$ I*I1 I*12 I*ID I*2A I*I2 1*1I I*HC I*I3

Menituri totale &+eltuieli totale Profit brut

1*1A 1*11 I*I'

1*1D 1*1$ I*IC

1*1' 1*ID I*I3 4abel 12.Previzionare bilant

:n realizarea previziunii pentru anul urm.tor* vom considera urm.toarele ipoteze de lucru/ 12 cifra de afaceri creste cu rata de crestere sustenabila3 '2 ponderea activelor de trezorerie in cifra de afaceri r.m5ne constant.3 C2 ponderea aprovizion.rilor e-terne i a salariilor 6n &% r.m5ne constant.* acestea reprezent5nd c+eltuieli variabile 6n raport cu cifra de afaceri3 D2 pentru anul viitor se doreste obtinerea unei rate de lic+iditate generala de minim 1*'3 H2 pentru anul viitor nu se doreste obtinerea unui grad de indatorare totala mai mare de AI R. 1I2 capitalul social nu creste automat odata cu cresterea cifrei de afaceri.Malorea acestuia se va modifica printr#o eventuala emisiune de actiuni sau prin reinvestirea profitului. 112 imprumuturile se vor determina in functie de necesarul disponibil si de capacitatea firmei de a contracta datorii noi. Mom previziona bilantul pe anul 2I11 tinand cont de valorile medii ale procentelor din cifra de afaceri. %plicand ipoteza obtinem/ 12&% creste cu rata sustenabila / &% 2I11? &%2I1I 11UI.IC2? 111CAI311@1.IC?11H'D3'32.D '2Ponderea activelor de trezorerie ramane constanta* rezulta ;isponibilitati banesti 2II1 ? &%2I11 @ I.1D? 212HDD1H*C3 C2;atoriile fiscale* cu asigurarile sociale si celelalte datorii pe termen scurt raman constante/ %lte datorii 2I11? &%2I11@I.1' ? 1$4"##07,15 D2"ata lic+iditatii generale? 1.'* rezulta ca datoriile curente2I11 ? %&>1.' ? '3CHAA32*C' H2Gradul de indatorare nu depaseste AIR* societatea ac+itandu#si din datoriile pe termen lung* a!ungand la o valoare cu 3$R mai mica decat in 2I1I. 1I2 &apitalul creste in 2I11 pe baza reinvestirii profitului * in suma de 3.2AA.D33 lei. 112 Societatea nu are nevoie de imprumuturi suplimentare* situatia din punct de vedere al surselor de finantare imbunatatindu#se.
A. ACTI<4 IMOBI)IBAT4 I. I(o&iliCari n corDoral II. I(o&iliCari corDoral 0!0 ""4474#52,00 1441512 0!! % ?0,2$ 0

1. T r n0ri !i con!tr0ctii 2. In!talatii t hnic !i (a!ini ". Alt in!talatii, 0tilaE !i (o&ili r 4. A1an!0ri !i i(o&iliCari corDoral in c0r! Total i(o&iliCari corDoral F III. I(o&iliCari -inanciar B. ACTI<4 CI,CU)A5T4 I Stoc0riF II. Cr ant III. In1 !titii D t r( n !c0rt I<. Ca!a !i cont0ri la &anci C. C=4)TUI4)I I5 A<A5S 9. 9ATO,IIF S0( l car tr &0i Dlatit intr?o D rioaGa G Dana la 0n anF I.I(Dr0(0t0ri Gin (i!i0n a G o&li'ati0ni II. S0( Gatorat in!tit0tiilor G cr Git III. A1an!0ri inca!at in cont0l co( nCilor I<. 9atorii co( rcial <. Alt Gatorii, incl0!i1 -i!cal , a!i' !ocial 4. ACTI<4 CI,CU)A5T4 / 9ATO,II CU,45T4 54T4 8. TOTA) ACTI<4 MI5US 9ATO,II CU,45T4 %. 9ATO,IIF S0( l car tr &0i Dlatit intr?o D rioaGa (ai (ar G 0n anF =. P,O<IBIOA54 I. <45ITU,I I5 A<A5SF /. CAPITA) SI ,4B4,<4 I. CaDital II. Pri( G caDital III. , C r1 Gin r 1al0ar I<. , C r1 <. Pro-it0l !a0 Di rG r a r DortatF SolG C SolG 9 <I. Pro-it0l !a0 Di rG r a H rciti0l0i -inanciarF SolG C SolG 9 , DartiCar a Dro-it0l0i CAPITA)U,I P,OP,II ? TOTA) *rG. 70;71;72;77?7$;79?$0;$1?$2;$"?$4?$52 Patri(oni0l D0&lic CAPITA)U,I ? TOTA) *rG. $#;$72

229$4$71# $"40"259 471""5 4$2$720 "1$5520"0 144$1110 7710#942 49"4$905 7740#942 9"0429# 504#01 91291"10 1"495"#5 1"7$97 #4402#21 1"255427

?0,"$ 0,04 ?0,21 0,$7 ?0,19 ?0,57 ?0,07 ?0,0# ?0,"0 0,00 0,#$ 1,7# ?0,22 ?0,0$ ?0,"7 0,11

4170$17" "7#1$2$25 99"#0$54 12#0000 "9""92"

0,#7 ?0,15 ?0."4 0,00 0,00 0,0#

204710"5# "9745""$ 29144 ? ?

?0,"0 0,04

9515995 0,00 #$972$ 27519"209 ? 27519"209

0,15 0,09 ?0,07 ?0,07

4abel 13. Bilant 2I11 &ontul de profit si pieredere previzionat pe baza metodelor descrise arata astfel/

&ont de profit si pierdere Menituri din e-ploatare # 4E4%L &+eltuieli din e-ploatare # 4E4%L Profit din e-ploatare Menituri financiare &+eltuieli financiare "ezultat financiar rezultat curent Menituri totale &+eltuieli totale Profit brut

2I1I $1D3$HD$3 3HAA2DAHH 21C211$$ 13$D2ICA 2IHIIA12 #C$1D'3A $31D31H1H $1C'2H311 1$3I2AID

2I11*II

BA I*11 I*12 #I*IA I*I' #I*1I #I*21 I*ID I*IC I*1'

4abel 1$. &ont de profit si pierdere 2I11

Meniturile si c+eltuielile din e-ploatare au fost previzionate prin metoda procent din cifra de afaceri* celelalte venituri si c+eltuieli* respectiv cele financiare fiind calculate raportat la o crestere medie din perioada 2IIA#2I1I.

Bibliografie

(Prognoza performantelor financiare) 9 Bratian Masile* suport de curs 7aster an , BD* 2I11 B%naliza economico#financiar. a 6ntreprinderii) 9 Baltes Jicolae* Editura ULBS* Sibiu* 2II3* (Statistica descriptiv.V # Simion ;oina* Editura ULBS * Sibiu * nov 2II2

(Finan0e) # Stancu ,on* Editura Economic.* 2II2 B%naliz. financiar.) 9 Ferciu 7i+aela1coautor2* Ed. 7eteor

Press*

Bucure ti* 2IIC


"aport %nual S& &ompa S%* 2II1#2I1I SSS.compa.ro