Sunteți pe pagina 1din 2

Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi

desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Bucuresti in scopul realizarii politicilor si


programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a
inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de
sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat
pentru sectorul de sanatate.

Infiintata in data de 1 ianuarie 1999 pe baza Ordinului nr.954/8.12.1998 al Ministerului
Sanatatii ca unitate descentralizata provenind din reorganizarea Directiei Sanitare si a
Inspectoratului de Sanatate Publica, Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local care are in principal
urmatoarele atributii:

- evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat, identifica principalele
probleme de sanatate publica si aloca prioritar resursele spre interventiile cu cel mai mare
randament in ameliorarea starii de sanatate;
- evalueaza anual strategiile de control selectate prin prisma progresului realizat in
ameliorarea starii de sanatate a populatiei organizeaza, controleaza si finanteaza
programele nationale de sanatate ce se desfasoara in teritoriul arondat;
- exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in
conditiile legii;
- in colaborare cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti coordoneaza
serviciul de ambulanta, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de
calamitati, catastrofe si situatii deosebite, organizeaza, conduc, coordoneaza si raspund de
pregatirea retelei sanitare pentru aparare si asistenta medicala in caz de dezastre, epidemii
si alte situatii deosebite;
- in colaborare cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si organizatiile
guvernamentale si nonguvernamentale organizeaza activitati de promovare a sanatatii si
de educatie pentru sanatate a populatiei"#$%& ' #()*+ ,#+-*,(

./0. - "8egulamenLul penLru lmbunaLaLlrea sl paza randulell ln ollLla 8ucuresLllor pracLlca.
./01 - Se lnfllnLeaza " Lforla SplLalelor" - admlnlsLrarea de caLre sLaL a splLalelor.
./21 - ComlLeLul SanlLar dln Moldova sl dln MunLenla formeaza l mpreuna o ulrecLle SanlLara la 8ucuresLl.
./34 - Legea SanlLara - Servlcllle SanlLare locale raman sub dependenLa Mln" - ln parLe 8ucuresLlul ln 3 "plasl"
sanlLare puse sub conducerea caLe unul medlc cu aLrlbuLll de ordln LerapeuLlc sl de pollLle sanlLara, acesLla
fllnd obllgaLl sa lnspecLeze pleLele cel puLln o daLa pe sapLamana, splLalele o daLa pe luna sl farmacllle cel
puLln de doua orl pe an. 1oLodaLa aveau obllgaLla sa cerceLeze dlplomele, nollor docLorl sl ale farmaclsLllor sl
sa le dea auLorlzaLla de llbera lsLerulul de lnLerne.
./50 - Legea SanlLara - se creeaza lnspecLoraLul SanlLar sl dlspune ca orasele sl [udeLele sa alba sl sa
subvenLloneze caLe un splLal.
.5.6 - Legea SanlLara - creeaza ulrecLlunea Cenerala a Servlclulul SanlLar dln MlnlsLerul de lnLerne,
lnfllnLeaza lnspecLoraLele 8eglonale SanlLare sl Casa SanaLaLll ubllce 8urale.
.506 - Legea SanlLara sl de CcroLlre - lnsLlLule Conslllul Ceneral al SanaLaLll sl CcroLlrll
.507 - Servlclul SanlLar la CaplLalel Lrece sub dependenLa dlrecLa a MlnlsLerulul SanaLaLll
.50/ - ulrecLla SanlLara sl de CcroLlre a Munlclplulul 8ucuresLl are 27 de clrcumscrlpLll LerlLorlale deservlLe de
caLe un medlc, unul sau dol oflclanLl sanlLarl sl una sau doua moase. SecLoarele organlzaLorlce ale ulrecLlel
SanlLare sl de CcroLlre erau: Serv. lglenel Scolare sl al 8olllor Soclale, Serv. ollLlel SanlLare. Serv. lglenel
lndusLrlale, Serv. SLaLlsLlcll SanlLare, Serv. uezlnfecLlel sl ueparazlLarll, Serv. CcroLlrll sl AslsLenLel Soclale, un
LaboraLor de 8acLeorologle sl unul de Chlmle.
.547 - Crganlzarea aslsLenLel medlcale s-a reallzaL dupa modelul sovleLlc.
.571 - MlnlsLerul SanaLaLll lsl desfasoara acLlvlLaLea de prevenlre sl combaLere a bolllor Lransmlslblle la
nlvelul caplLalel prln ulrecLla AnLlepldemlca ( Sanepld ).
.530 - lnspecLoraLul SanlLar de SLaL se Lransforma ln CenLru SanlLaro-AnLlepldemlc care face parLe dln
sLrucLura ulrecLlel SanlLare sl care funcLloneaza ca aLare pana ln anul 1990.
.556 ' .555 - 1lLulaLura de CenLru SanlLar AnLlepldemlc devlne CenLru de Medlclna revenLlva, lnspecLoraL de
ollLle SanlLara sl Medlclna revenLlva, lnspecLoraL de SanaLaLe ubllca.
.555 - S-a lnfllnLaL ulrecLla de SanaLaLe ubllca a Munlclplulul 8ucuresLl, prln fuzlonarea ulrecLlel SanlLare sl a
lnspecLoraLulul de SanaLaLe ubllca.
1662 - la fllnLa AuLorlLaLea de SanaLaLe ubllca a Munlclplulul 8ucuresLl ca servlclu publlc deconcenLraL al
MlnlsLerulul SanaLaLll ubllce, cu personallLaLe [urldlca, reprezenLand auLorlLaLea de sanaLaLe publlca la nlvel
local, care pune ln apllcare pollLlca sl programele de sanaLaLe publlca , ldenLlflca problemele prlorlLare de
sanaLaLe publlca, elaboreaza sl lmplemenLeaza acLlvlLaLl locale de sanaLaLe publlca.

S-ar putea să vă placă și