Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA ANALITIC

Aprobat,
Consiliul Facultii ............
din data de ..
Denumirea disciplinei CONTROLUL I E!ERTI"# #LI$ENTELOR I DE!I%T#RE# F#L%URILOR
Codul
disciplinei
U%&.FI#.CE!#.D%.'(.') %emestrul 8 Numrul de credite 5
Facultatea
Facultatea de Inginerie Alientar! Numrul orelor pe
semestru*acti+itti
Domeniul INGIN"RIA PRO#$%"LOR ALIM"NTAR" Total C % L !
!ro,ramul de studiu Controlul -i e.perti/a produselor alimentare &' 0) 10 2 10
Cate,oria 3ormati+ a disciplinei
#AP2de apro3undare4 #%2de sinte/4 #C2complementar, ##25n domeniu4
#%
Cate,oria de opionalitate a disciplinei6 #O2o7li,atorie 8impus94 #A2opional 8la ale,ere94 #L2 3acultati+
8li7er aleas9
#O
Discipline
#nterioare
O7li,atorii C:imie analitic4 Te:nici de anali/ instrumental
Recomandate
Te:nolo,ii ,enerale4 #diti+i -i in,rediente utili/ate 5n industria alimentar4
Controlul calitii materiilor prime -i au.iliare
O7iecti+ele
disciplinei
O7iecti+ul acestui curs este acela de a o3eri studenilor cuno-tine de 7a/ -i de specialitate 5n
ceea ce pri+e-te autenti3icarea -i depistarea 3alsi3icrii produselor alimentare utili/;nd te:nicile
clasice -i cele moderne de in+esti,are. Cursul pre/int dou pri6 #utenti3icarea materiilor
prime alimentare si a produselor alimentare -i Identi3icarea 3alsi3icrilor produselor alimentare
-i posi7iliti de e.perti/are a produselor alimentare
Competene
speci3ice
1. Cogniti(e (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor disciplinei)
a. Cunoa-tere si 5nele,ere6
2 de3inirea conceptelor de 7a/ cum ar 3i 6 autenti3icare4 3alsi3icare4 e.perti/
2 utili/area corect a termenilor de specialitate speci3ici disciplinei<
7. E.plicare si interpretare 8e.plicarea -i interpretarea unor idei4 proiecte4 procese4 precum
-i a coninuturilor teoretice -i practice ale disciplinei96
2 e.plicarea -i interpretarea unor metode moderne de e+aluare a 3alsi3icrilor produselor
alimentare<
2 3ormarea deprinderilor de a 3olosi corect termenii de specialitate speci3ici disciplinei<
2 interpretarea raportului dintre coninutul disciplinei -i disciplinele de la care preia
cuno-tine.
)* Te+nice , pro-e.ionale (proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea
unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare):
2 #plicatie practic a metodelor autenti3icare -i depistarea 3alsi3icrii produselor
alimentare
2 De/+oltarea capacitii de a transpune 5n practic in3ormaiile do7;ndite<
2 de/+oltarea unor a7iliti de cercetare4 creati+itate4 e+aluare<
/* Atitudinal 0 (alorice (manifestarea unei atitudini pozitive fa de domeniu)
2 reacia po/iti+ la su,estii4 cerine4 sarcini didactice4 satis3acia de a rspunde<
2 implicarea 5n acti+iti practice 5n le,tur cu disciplina<
2 capacitatea de a a+ea un comportament etic<
2 a7ilitatea de a utili/a in3ormaii din domenii apropiate.
Coninutul
instruirii
%e +a meniona
-i nr.de ore
*teme*aplicatii
Con1inutul cur.ului 2) ore
Introducere 0 / ore
De3inirea termenilor de 3alsi3icare4 autenti3icare4 e.perti/
$etode moderne de identi3icare -i determinare a 3alsi3icrii produselor alimentare
CAP* I* Autenti-icarea produ.elor lactate .i etode de identi-icare a -al.i-ic!rilor 2 ore
CAP*II* Autenti-icarea c!rnii 3i a produ.elor din carne 3i etode de identi-icare a
-al.i-ic!rilor 0 5 ore
CAP* III* Autenti-icarea pe3telui 3i a produ.elor de pe3te 3i etode de identi-icare a
1
-al.i-ic!rilor 0 / ore
CAP* I4* Autenti-icarea ou!lor 3i a produ.elor pe ba5! de ou! 3i etode de identi-icare a
-al.i-ic!rilor 0 6 or!
CAP* 4* Autenti-icarea ierii de albine 3i etode de identi-icare a -al.i-ic!rilor 0 / ore
CAP* 4I* Autenti-icarea b!uturilor alcoolice 3i etode de identi-icare a -al.i-ic!rilor 0 2
ore
CAP* 4II* Autenti-icarea cerealelor 3i a produ.elor cerealiere 3i etode de identi-icare a
-al.i-ic!rilor 0 2 ore
CAP* 4III* Autenti-icarea produ.elor ob1inute prin proce.area -ructelor 3i etode de
identi-icare a -al.i-ic!rilor 0 ) ore
CAP* I7* Autenti-icarea uleiurilor 3i gr!.iilor 3i etode de identi-icare a -al.i-ic!rilor 0
/ ore
CAP* 7* Autenti-icarea 3i etode de identi-icare a -al.i-ic!rilor la ca-ea, cacao 3i ciocolat!
0 ) ore
CAP* 7I* Autenti-icarea ceaiului 3i a unor condiente 3i etode de identi-icare a
-al.i-ic!rilor 0 ) ore
CAP* 7II* Autenti-icarea produ.elor alientare odi-icate genetic 3i iradiate 3i etode de
identi-icare 0 / ore
CAP 7III* Certi-icarea 3i e8perti5area produ.elor alientare 0 / ore
Con1inutul acti(it!1ii de .einar 0 62 ore
1. #utenti3icarea produselor lactate si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
). #utenti3icarea produselor din carne si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
=. #utenti3icarea produselor de peste si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
0. #utenti3icarea mierii de al7ine si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
>. #utenti3icarea 7uturilor alcoolice si metode de identi3icarea a 3alsi3icrilor
?. #utenti3icarea produselor cerealiere si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
@. E+aluare
Con1inutul proiectului 0 62 ore
1. #utenti3icarea produselor o7inute prin procesarea 3ructelor si metode de identi3icare a
3alsi3icrilor
). #utenti3icarea si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor la ca3ea4 ciocolata
=. #utenti3icarea ceaiului si a unor condimente si metode de identi3icare a 3alsi3icrilor
0. #utenti3icarea produselor alimentare modi3icate ,enetic sau iradiate si metode de identi3icare
>. Certi3icarea si e.perti/area produselor alimentare
?. E3ectuarea unei e.perti/e
@. !re/entare proiect
%trate,ii didactice 2 resurse procedurale6 metode4 procedee didactice4 te:nici de instruire -i moduri de
or,ani/are 83rontal4 ,rup*perec:e4 indi+idual96
e.punerea didactic 4e.plicaia4 demonstraia4 al,oritmi/area4 modelarea<
2 resurse materiale6 miAloace de instruire 8materiale didactice96
+ideoproiector4 laptop.
2 resurse procedurale6 metode4 procedee didactice4 te:nici de instruire -i moduri de
or,ani/are 83rontal4 ,rup *perec:e4 indi+idual96lucrri practice pro7lemati/area4
descoperirea<
Forma de e+aluare 3inal 8"2e.amen4 C2coloc+iu4 LP2lucrri de control9 "
Forme -i
metode de
e+aluare
8e.primare
procentual9
2 e.amen >'B
2 seminar )>B
2 proiect )>B
2 pro7e de e+aluare 3ormati+ 8test docimolo,ic4 re3erat4 eseu4 porto3oliu4
proiect9
2 alte acti+iti
!reci/ai instrumentele de e+aluare 3ormati+ 8pe parcurs96 5ntocmirea de re3erate
!reci/ai instrumentele de e+aluare 3inal6 e.aminare scris
)
%tandarde
curriculare de
per3orman
%tandarde minime pentru nota >6
2 5nsu-irea principalelor noiuni4 idei4 teorii<
2 cunoa-terea pro7lemelor de 7a/ din domeniu.
%tandarde minime pentru nota 1'6
2 a7iliti4 cuno-tine certe -i pro3und ar,umentate<
2 e.emple anali/ate4 comentate<
2 mod personal de a7ordare -i interpretare<
2 parcur,erea 7i7lio,ra3iei.
Ci7lio,ra3ie
pentru
ela7orarea
C*%*L*!
C#NU C. -i cola7l.4 )''@ D Calitatea -i anali/a sen/orial a produselor alimentare4
Editura #EIR4 Cucure-ti.
C#NU C. -i cola7l.4 )''@ D %u+eranitate4 securitate -i si,uran alimentar4 Editura
#%#C4 Cucure-ti.
C#NU C. -i cola7.4 8)''F9 D Tratat de industrie alimentara. Te:nolo,ii alimentare Editura
#%#C4 Cucure-ti.
C#TTER%G#LL4 H.!.4 Food #dulteration and Its Detection 2 Iit: !:otomicro,rap:ic
!lates and a Ci7lio,rap:ical #ppendi.4 Read CooJs Desi,n4 )'1'
COLOE# N.4 CKRCULE%CU EEOREET#4 CURD# #.4 8)''@9 0 $erceolo,ie
alimentar. $etode -i te:nici de determinare a calitii.
CONDOC I.4 8)''@9 D Te:nolo,ia -i controlul calitii laptelui -i produselor lactate
+ol I. Editura LIon Ionescu de la Crad4 Ia-i
CONDOC I.4 INDIL#R E.&.4 8)'')9 D Controlul sanitar +eterinar al calitii -i
salu7ritii alimentelor4 Editura MIon Ionescu de la CradN4 Ia-i.
CUL#NCE# $.4 8)'')9 #utenti3icarea4 e.perti/area si identi3icarea 3alsi3icarilor
produselor alimentare4 Editura #cademica
CUL#NCE# $.si Ea7riela RO!E#NU48)''F9 D #utenti3icarea -i identi3icarea
3alsi3icrilor produselor alimentare. Editura Didactic -i !eda,o,ic Cucure-ti
CIOTKU C.4 8)'1'9D Controlul sanitar +etrinar al materiilor prime a,roalimentare.
Editura Uni+ersitii din %ucea+a
CIOTKU C.48)''F9 D Controlul -i e.perti/a alimentelor -i depistarea 3alsurilor. Editura
Uni+ersitii din %ucea+a
DI#CONE%CU I.4 #RDELE#N DORIN#4 DI#CONE%CU $IREL#4 8)''@9 D
$erceolo,ie alimentar. $etode -i te:nici de determinare a calitii.
DU$ITRE%CU C.4 81F('9 0 $etode -i te:nici de control ale produselor alimentare -i de
alimentaie pu7lic. Editura Ceres4 Cucure-ti.
EEOREE%CU EG. -i col.4 8)'''9 2 Laptele -i produsele lactate4 Editura Ceres4 Cucure-ti.
$IG#IU $.4 ROT#RU O.4 8)''@9 D I,iena alimentelor -i sntate pu7lic4 +ol II4 Editura
Risoprint4 CluA2Napoca.
!#R#%CGI&E%CU4 O.4 E:idul calitatii4 Editura Te:nopress4 )''>
!INTILIE4 E.4 8)'')9 Depistarea 3alsi3icarii produselor alimentare4 Editura Tenica
C:isinau
!O!# E.4 %TKNE%CU &.4 81F(19 D Controlul sanitar +eterinar al produselor de ori,ine
animal. Editura Didactic -i !eda,o,ic4 Cucure-ti.
%#&U C.4 8)'')9 D I,iena -i controlul produselor de ori,ine animal4 Editura #lma4
Ealai.
%PRCU4 #.4 8)''F9 $erceolo,ie alimentar D !;inea -i alte produse de pani3icaie4 Ed.
#,ir
INDIL#R E.4 8)'''9 2 Controlul i,ienic al produselor -i su7produselor de ori,ine
animal4 +ol. 1 si )4 Editura $oldo,rup4 Ia-i.
TEF4 D.%.4 CECILI#4 !.4 8)''F9 $erceolo,ie -i e.perti/ merceolo,ic4 Tipo $oldo+a
&E%TE$E#N L.4 8)''19 E.perti/a merceolo,ica4 Editura #lma $ater4 %i7iu
Ci7lio,ra3ie
minimal
pentru
studeni
Culancea $.4 #utenti3icarea4 e.perti/area si identi3icarea 3alsi3icarilor produselor alimentare4
Editura #cademica4 )'')
!intilie E:.4 Depistarea 3alsi3icarii produselor alimentare4 Editura Tenica C:isinau4 )'')
!arasc:i+escu O.4 E:idul calitatii4 Editura Te:nopress4 )''>
Coordonator de disciplin Eradul didactic Titlul -tiini3ic %emntura
=
$ircea2#drian OROI#N e3 lucrri dr. in,. Doctor in,iner
0