Sunteți pe pagina 1din 7

cAsErDEAsTGURACT oe s-AuArnreGALATI

CAP. I Dispozitiigenerale ART. 1 (1) Asigurdrile principalul socialede sdndtatereprezintd sistemde finanlarea ocrotirii senetetii populatieicare asigurd accesul la un pachet de servicii de bazd pentru asigurali. (2) Casa de asigurdri de senetateGalali,denumitdin continuare casa de asigurdri, in exercitarea atribuliilor lor conferitede lege gi de prezentulStatut, aplice Si respectd politica gi strategia generald pentru stabilite de Casa Nafionald de Asigurdri de Sdnetate sistemul de asigurdri pe razalor de competenld. socialede sdndtate ART,2 (1) Casa de asiguriri de sdndtateGalatieste institulie juridicd, publicd, cu personalitate propriu, cu buget in subordinea CaseiNalionale de Asiguriri de Sdndtate. (2) Casa de asigurdrise organizeazd gi func{ioneazd pe baza statutului propriu,care - cadru,aprobat prevederile respecta statutului de Consiliul de Administralie al CNAS. ART,3 Casa de asigurdride sdndtateGalali va utilizasigla Casei Nafionale de Asiguriri de Senatate gi a denumirii proprii. cu menlionarea cAP. tl Relatiacasei de asigurdri cu asiguratii ART.4 (1) Relaliilece se stabilesc intre asigurali9i casa de asigurdri de sandtateau la bazd principii urmdtoarele : a) alegerea liberdde cetreasigurali a caseide asigurdri gi subsidiaritatea b) solidaritatea gi utilizarea in constituirea fondurilor c) participarea obligatorie la plata contribuliei de asigurarisocialede sdndtatepentru formarea Fondului nationalunicde asigurdri socialede sandtate d) acordarea unui pachet de servicii medicale de baze, in mod echitabil gi nediscrim inatoriu, conformleg.. e) transparenta activitdtii sistemului de asigurdri socialede sinitate f) confidentialitatea datelor, in ceeace privegte gi tratamentul diagnosticul (2) Drepturile gi obligatiile prin lege. asiguralilor suntstabilite

STATUTUT

(3) Fiecareasiguratare dreptulde a fi informatcel pulin o date pe an, prin casa de asigurdri,asupra serviciilor de care beneficiaz5, niveluluide contribuliepersonald 9i modalitdtii de platd,precum9i asupradrepturilor gi obligatiilor sale. cAP. ill Atributiile casei de asigurari ART. 5 Casade asigurdri are urmatoarele atributii: 1. sd colectezecontribuliile la fond pentru persoanele fizice,altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de cdtreANAF; 2. se administreze propriu; bugetul 3. se inregistreze, sd actualizeze datelereferitoare gi s; le comunice la asigurati CNAS; 4. sd elaboreze pentruanul urmdtor; anualgi planulde activitate 9i sd publiceraportul 5. si utilizezetoate demersurile legale pentru a optimizacolectareacontribu{iilor gi recuperarea creanlelor pentrufond; restante la contributii gratuitinformatii, 6. sd furnizeze consultante, asistenld in problemele asigurdrilor sociale de sdndtategi ale serviciilor medicalepersoanelor asigurate, angajatorilor 9i furnizorilor de servicii medicale; 7. sd administreze bunurile caseide asigurdri, conformprevederilor legale; 8. sd negocieze,se contracteze gi se decontezeserviciilemedicalecontractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului-cadru: L sd monitorizeze numdrul serviciilor gi nivelul hedicale furnizate tarifelor acestora; 10. poate se organizezelicitatiiin vederea contracterii unor serviciidin Dachetul de pe bazaprevederilor servicii, contractului-cadru; 11. sd asigure,in calitatede instituliecompetent5sau de institutiede la locul de reqedinla, dupd caz, activitetile de aplicare a documentelor internationble cu prevederi in domeniulsdndtdlii incheiate de Romaniacu alte state,inclusiv cele privindrambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea gi a altor prestatii, serviciilor medicale in conditiile respectivelor documente internationale: 12. controleazd respectarea dreptuluiasiguratilor la serviciimedicale,medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 13. participA la evaluarea furnizorilor de serviciimedicale, de dispozitive gi de medicale medicamente care pot intrain relaliicontractuale cu casade asigurdri; 14. intocmegte proiectul de buget de veniturigi cheltuieli 9i il transmitespre analizi gi aprobare CaseiNafionale de Asigureri de 56ndtate; 15.transmite anual spre aprobare casei Nafionale de Asigurdri de sdndtate,listelede investitii; 16. efectueazd sondajein vedereaevaludriigraduluide satisfacere gi a a asiguratilor interesuluimanifestatde cetre acegtiafa,tede calitateaserviciilormedicale; 17' verificdacordareaserviciilormedicale,conformcontractelor incheiatecu furnizoriide servicii medicale; 18. asigurd un sistem permanentde informarea asiguralilor asupra mijloacelor de pdstrare a sdndtdtii, in vedereareducerii evitdrii cauzelor de imbolndvire; 9i 19. aplicdun sisteminformational unitar9i confidenlial corespunzdtor asigurdrii cel putin a uneievidenleprimareprivinddiagnosticul gi terapiaaplicatd; 20. deconteazd furnizorilor contravaloarea serviciilor medicalecontractate gi prestate asiguratilor in termen, in caz contrar urmand a suporta plata unor daune interese, conform contractului incheiat; 21. informeazdfurnizoriide servicii medicaleasupra conditiilorde contractare $i a negocierii clauzelor contractuale; 22. asigurdconfidenlialitatea datelor conformactelornormativein vigoare; 23. prescrierea gi eliberarea medicamentelor personald cu gi fdrd contribujie in -verificd conformitate cu reglementdrile in vigoare; 24, raporleaza casei Nationale de Asigureride sdndtatela termenelestabilite, datele solicitateprivind serviciilemedicalefurnizate, precum gi evidenla asiguratilor gi a documentelor iustificative utilizate:

25. asigurdutilizarea pentrugestionarea aplicatiei activitdtii comisiilor de la nivelulCNAS gi Si a comisiilorde la nivelul casei de asigureride srindtatepentru monitorizarea aprobarea medicamentelor specifice in tratamentul unor bolicronice; 26. furnizeazddatele de identificare a persoanelor asigurate,numai pentru bolile cu declarare nominald obligatorje, conformlegislaliei in vigoare; 27. urmdregte,aldturi de celelalte structuridin sistem implicate,implementarea gi efectelestrategiilor aplicate9i pe baza acestoraelaboreazd rapoartele de informare cu propunerile de coreclie; prevdzute 28. alte atributii de acte normative in domeniul sdnitdtii. ART,6 Caselede asigurdrifunctioneazd avdndla bazdun sisteminformatic unicintegrat. ART. 7 in cazul neachitdrii la termen,potrivitlegii,a contribu{iilor datoratefonduluide cdtre persoanele fizice,altele decdt cele pentrucare colectarea veniturilor se face de ANAF, casa de asigurdriprin structurilepropriisau persoanefizice ori juridice specializate, procedeazd la aplicarea mdsurilor de executare silitdpentruincasarea sumelorcuvenite bugetuluifonduluigi a majordrilor de intarziere in conditiile Ordonan{ei Guvernului nr. privindCodul de procedura 92l2OO3 gi completdrile fiscald,republicatd, cu modificdrile ulterioare.

CAP. IV Organelede conducereale casei de asigurdri Sectiunea1 Consiliul de Administ'ralie al casei de asiguriri ART.8 (1) In exercitarea atribuliilor ce ii revin potrivitlegii, a StatutuluiCasei Nationaled e Asigurdride Sindtaie gi a prezentului Statut, consiliulde administratie al casei d e asigurdri adoptdhotdr6ri . (2) Consiliul de administratie al caseide asigurdri generale: are urmitoareleatribulii propriu; a) aprobdproiectul statutului proiectul b) avizeazit gi cheltuieli bugetului de venituri anualaferentFondului nalional unic de asigurdri socialede sdndtate; c) aprobd rapoartele gi anuale,prezentate de gestiunesemestriale de pregedinteledira^t^r ^6nar.l'

d) avizeazd politica de contractare propusd de pregedintele-director general, cu respectarea gi a normelor contractului-cadru metodologice de bplicare ale acestuia; e) avizeazdprogramele de acliuni de imbunatelire a disciplinei financiare,inclusiv masurile de executare silitapotrivitprevederilor legale in vigoare; f) alte atribulii date prin legesau prinstatut. ART.9 Membriiconsiliului de administratie al casei de asigurdrisunt obligatisd participela adoptareahotdrdrilor care sd asigurefunctionarea sistemuluide asigurerisocialede sdnetatela nivellocal. ART. 1O Membrii consiliuluide administratie al casei de asigurdride sdndtatetrebuie sd indeplineascd urmdtoarele conditii: a) sd fie cetdteni pe teritoriul romdnigi sd ;ibe domiciliul Rom6niei; b) sd aibd calitatea de asigurat; c) sd nu aibd cazierjudiciarsau fiscal;

ART. 1,I ('1) consil'ul de administratie al casei de asigurdride s;netate este alcetuitdin 11 memon. desemnati dupecum urmeaze: judetean; a) unulde consiliui b) unul de prefect, la propunerea autoritelii de s5nitate publice judelene; c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivelnational, desemnali prin consens; d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivelnalional, prin consens; desemnati e) 2 de consiliul jude.{ean ale persoanelor varstnice: pregedintele. care este directorul generalal caseide asigurin. 0 ART. 12 ('1) consiliul de administratie al casei de asigur;ri se intrunegteori de cate ori este putino datd pe tund,9i ia hotdrari dar cel prin vot, in piezenlaa cel putindoue le9e:ql, treimi din numdrul membrilor. (2) Hotdrarile consiliului de administratie se adopti cu votula cel pulin gaptemembri. (3) Atuncicand, in decursur a i2 luni,membriise retragde doud oii oin'gecin1e sau in cazulin care membriilipsescnemotrvat de la cel mult doud gedintein decursde 6 Iuni, - directorgeneral.va pregedintele informainstituliile sau orginizaiiilede la care acegtia provinpentrua fi luate misurile necesare in vedereaasijurdrii i:rezenfeila geoiniele consiliului de administralte gi a buneifunctiondri a acestuia. ART.13 (1) lvlandatele membrilor consiliului de administratie al caseide asiguriri suntde 4 ani9i inceteazd prin demisie, prin deces sau prin revocare ca membru ar consiriurui de administralie de cdtrecei care t-audesemnat. - directorgeneralal caseide asigureri (2) Mandatul pregedintelui nu poatefi revocatde catreconsiliul de administratie. - directorgeneralal caseide asigurdri (3)Ivlandatul pregedintelui de sanetate inceteazd astfel : a) la expirarea perioadei pentrucarea fostincheiat; b) la initiativapregedintelui cNAS, prin revocareamandatuluiin cazul evaludrii managerutut ca necorespunz;lor; c) pnn revocarea de cetre pregedintele CNASca urmarea modificdrii cu peste50% a indicatorilor de performantd care au statla bazaincheierii contractului de management; d) prin revocarea de cetre pregedintele cNAS pentru neindeplinirea obligaliilor prevazute de lege gi de contractul de management, ca urmarea unor actiuni de contiol, e) prin renunfarea de catremanager la mandatul incredintat; f) prin acordulpd(ilor; g) prindecesulsau punereasub interdictie judecdtoreasci a managerului; h) prindesfiintarea sau reorganizarea caseide asigurdri de sindtate; i) prin modificarea legislatiei specifice sistemului de asigurdrisocialede s;n;tate in ceea ce privegtestatutul pregedintelui-director general - rnanageral sistemuluide asigurdri socialede sen5tate la nivellocal. ART, 14 Convocareaconsiliului de administratieal casei de asigurdri se face de cetre pregedintele acestuia.convocareaconsiliului de administratie va putea fi fdcute gi la solicitarea a cel putinunei treimidin numdrul membrilor consiliului de administratie. Ar1.15 (1) Membrii consiliului de administratie al casei de asigurdrlbeneficiazd de o indemnizatie - director lunardde p?tnd la 20o/o din salariul funclieide pregedinte general al casei de asigurdri, in conditiile prezenlei efective la gedin.tele consiliuluide administralie. (2) Indemnizatia prevdzutd la alin. ('1)pentrumembriiconsiliului de administratie se proportional, acorde in functie de numirulgedintelor careau loc in cadrul uneilunigi de gedinlelor numerul la care participe efectiv.

(3) ln cazul in care, in timpul gedintelor, unii membrise retrag,acestoranu li se va acordaindemnizatia de gedinte. (4) $edinleleconsiliului prevdzute de administraJie sunt publice, in condiliile de lege gi de Statutul CNAS. Secliunea2 - director general al casei de asiguriri Pregedintele ART, 16 - director (1) Pregedintele generalconduceactivitateacaseide asigurdri gi de sendtate pe este numit bazd de concurs,prin ordin al pregedintelui GaseiNationale de Asigurdri - directorgeneraldevine membrude drept al consiliului de Sdndtate.Pregedintele de gi pregedintele administratie al caseide asigurdri acestuia. (2) Prin ordin al pregedintelui CNAS pot fi numitetemporar,cu delegalie, in conditiile legii, persoane care sd asigureconducerea caseide asiguriri. - directorgeneral al casei de asigurerj- manageral (3) Intre CNAS gi pregedintele pentruun mandatde 4 sistemului la nivel localse incheieun contractde management, ani. - directorgeneralal casei de asigurdrieste ordonatorde credite,in (4) Pregedintele condiliile legii. - director general se numegte pentru un mandat de 4 ani, dupe (5) Pregedintele validarea gi se suspendd concursului, de dreptdin functiile delinuteanterior, cu exceplia functiilordidacticedin invetamantulsuperior. Directorulgeneral are obligaJia de a gi declara,tie depunedeclaralie de interese de avere.Modeluldeclaraliei de interese se aprobi prinordinal pregedintelui CNAS. - directorgeneralse stabilesc (6) Salarizarea gi celelalte prin drepturiale pregedintelui contractul de management. ART. 17 - director Pregedintele generalal caseide asigudri are urmdtoarele atribulii: a) aplicA normele de gestiune, regulamentele de organizaregi de functionaregi procedurile administrative unitare; b) organizeazd gi coordoneazi activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servlcii medicale: gi coordoneazd gi controlal colectdrii c) organizeaze activitatea de urmdrire contributiilor la fond; d) propune programe de actiuni de imbundtdlirea disciplineifinanciare,inclusiv executarea silita,potrivit legii: e) stabilegte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cad ru gi a normelor metodologice de aplicare a acestuia; f) organizeazdimpreund cu alte structuri abilitate controale privind respectarea gi propunemdsuriin caz de nerespecta're drepturilor asiguratilor a acestora; g) supravegheazd gi controleazd organizarea functionarea sistemului de asigurdri de 9i prezintd pe publicitdtii; sanetate la nivelteritorial anual rapoarte, care le dd 9i personalul h) numegte, sanctioneazd din funcJie caseide asigurdri; 9i elibereazd i) administreazd bunurilemobile9i imobiledobandite de casa de asigurdri ?n condiliile legii; j) reprezintd casa de asigureri in relatiile cu tertii; k) asigurd propriucu respectarea prevederilor elaborarea statutului legalein vigoare, ale statutului Casei Nationale de Asigurdride Sindiate gi ale statutului cadru aprobatde Casa Nationald de Asigurdri de Sindtate; l) convoace consiliul de administra{ie; m) conduce gedinlele consiliului de administralie; n) respectdatributiileprevezutede legislatiafinantelorpublice pentru ordonatorii de credite; o) asigurd aducereala indeplinirea planuluide management asumat la momentul numirii in functie

p) alte atribulii datein competenta sa de actelenormative in vigoare,de prezentul statut gi de pregedintele CaseiNationale de Sdndtate. de Asigureri ART. 18 (1) Pentru punereain aplicarea hotdr6rilor consjliului de administratie al casei de asigureri, precum gi pentru exercitareaatributiilorsale ca ordonator de credite, - director pregedintele general emite decizii. (2) Pregedintele-director general al casei de asigureripoate delega atribuliile,in totalitate sau in parte,unuladintredirectorii executivi de la nivelulcaseide asigurdri de sdndtate,temporar,in situafiitemeinicjustificate,numai cu aprobareaprealabilda pregedintelui CNAS. ART. 19 Proiectul bugetului propusde conducdtorul de veniturigi cheltuieli al caseide asigurdri acesteiain calitatede ordonator de crediteeste definitivat de cdtre Pregedintele Casei Nationalede Asigurdride Sdnetate,in calitatede ordonatorprincipalde credite,in privind finan{elepublice in vigoare gi normele conformitate cu dispoziliile leglsla{iei metodologice gi Finantelor elaborate de Ministerul Economiei CAP,V Incompatibiliteti ART.20 (1) Membrii consiliului de administratie al casei de asigurdri,precum gi personalul angajat al acestei case de asigurdri,indiferentde nivel, nu pot detine functii de conducerein cadrul Ministerului Sanateiii Publice,autoritdlilor de sdndtatepublicd, furnizorilor de serviciimedicaledin sistemulde asigurdri socialede sdnetateale cdror serviciise deconteazd din fond, unitSlilor sanltare,cabinetelor medicale, funclii alese judeteneale medicilor, sau numitein cadrul CMR, colegiilor respectival municipiului Bucuregti,in cadrul CMDR, colegiilorjudelene ale medicilordentigti,respectival judeteneale farmacigtilor, municipiului Bucuregti, in cadrul CFR, colegiilor respectiv al municipiuluiBucuregti,organizaliilorcentrale gi locale ale OAMMR, organizatiilor centralegi locale ale OBBC sau functii in cadrul societdtilor comerciale cu profil de asigureri,farmaceuticsau de aparaturdmedicali. Personalului din cadrul CNAS gi caselorde asigurdri, gi dispoziliile cu statutde funclionarpublic,ii sunt aplicabile Legii nr. 16112003privind unele masuri pentru asigurareatransparentei in exercitarea demnitetilorpublice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanc{ionarea gi completdrile coruptiei, cu modificarile ulterioare.: (2) Constituie conflictde intefesedetinerea de cdtre membriiconsiliului de administratie precumgi de cetre personalul al caseide asigurdri, angajatal acesteicase de asigur3ri de pdrti sociale,actiunisau interesela furnizoricare stabilescrelalii contractuaie cu caselede asigureri. Aceastddispozilie se aplicdgi in cazulin bareastfelde pd(i sociale, ac,tiuni sau interesesunt detinutede catre sot, solie, rudelesau afinii p6nd la gradulal lV-leainclusiv ai persoanei in cauzd. (3) Membriiconsiliului de administratie al casei de asigureri care, fie personal, fie prin sol, solie, afini sau rude pAnd la gradul al lV-leainclusiv, patrimonial au un interes in problemasupusd dezbaterii consiliului de administratie nu pot participala dezbaterile consiliului gi nici la adoptarea de administratie hotdr6rilor. ART,21 Membrii consiliuluide administralieal casei de asigurdri, pe perioada exercitdrii - Director mandatului, nu pot fi salariatiai acestei instituliicu exceplia Pregedintelui pot General nu ocupa func{ii in cadrul Casei Nalionale de Asigurdri de Sdnitate. 9i

CAP.VI Drepturisalariale ART.22 (1) Salarizarea publici9i a personalului funcJionarilor precumgi alte functii contractual, din casa de asigurdri prevederilor se face potrivit legalein vigoare. (2) Angajarea personalului in cadrul casei de asigudri se face prin concurs, cu prevederilor respectarea Legii nr. 53/2003Codul Muncii,cu modificdrile gi completiirile ulterioare privind ale Legii publici, nr. 188/1999 funclionarilor Statutul republicate, cu 9i gi complet;rile modificdrile ulterioare. (3) Personalului casei de asigurdri ii pot fi acordatestimulente din fondul constituit cu aceastddestinalie, in condiliile legii. ART.23 Evaluarea9i avansareapersonalului numit in functii publicedin cadrul sistemului de .Legii nr. 188/1999 asigurerisociale de senatatese fac cu respectarea dispozitiilor privind Statutul funclionarilorpublici, republicatd,cu modificdrilegi completdrile ulterioare. ART.24 Statulde funcliial casei de asigureri,se aprobdanual de pregedintele CaseiNalionale principal de Asigurdri de Sdnitate,in calitate de ordonator de credite.

CAP.VII Dispozi!iifinale gi tranzitorii ART.25 Casa de asigurdri, va lua misuri pentruasigurarea standardelor de calitate ale serviciilor pentruasiguratii proprii. medicale contractate ART.26 Personalul caseide asigurdri de sdnetate va fi cuprinsgi va participa la programele de pregdtiregi perfeclionare continue,organizatede Casa Nalionaldde Asigurdride prin structurile Sdndtate specializate ale acesteia.

S-ar putea să vă placă și