Sunteți pe pagina 1din 3

Release by Medtorrents.

com
ntrebrile Catedra
Endocrinologie
-2012-
1. Pancreasul endocrin: sinteza hormonilor. Efectul insulinei asupra metabolismului glucidic, lipidic, proteic i
hidrosalin.
2. iabet zaharat de tip 1, etiologie, patogenie, factorii de risc. !abloul clinic i diagnostic.
". iabet zaharat de tip 2, etiologie, patogenie, factorii de risc. !abloul clinic i diagnostic.
#. Prediabet, factori de risc i depistarea precoce. Proba de toleran$a la glucoz%. &ndica$ii. Metodica efectu%rii i
aprecierea rezultatelor in alterarea glicemiei bazale, alterarea toleran$ei la glucoz% i diabetul zaharat manifest.
'. iabetul zaharat tip 1 i tip 2. (riteriile de diferen$iere
). iabetul zaharat forma uoar%, medie i gra*%: criteriile de diagnostic.
+. iabetul zaharat: eregl%rile metabolismului glucidic, lipidic, proteic i hidrosalin.
,. -fect%rile cutanate, osteoarticulare in diabetul zaharat, piciorul cubic (harcot: clinica, diagnostic.
.. iabetul zaharat: complica$iile pulmonare, a aparatului digesti* /inclusi* la copii0 i urinar.
11. Retinopatia diabetic%: patogenia, clasificarea, modific%rile pe fundul de ochi 2n func$ie de stadiul de e*olu$ie.
11. Macroangiopatia diabetic% coronarian%, a membrelor inferioare: patogenia, tabloul clinic, diagnostic.
12. 3efropatia diabetic%, stadiul &, &&, &&& /Mogensen0: tabloul clinic, diagnosticul.
1". 3efropatia diabetic%, stadiul &4, 4 /Mogensen0: tabloul clinic, diagnosticul.
1#. 3europatia diabetic%. Patogenia, clasificarea. !abloul clinic al polineuropatiei diabetice periferice senziti*e.
1'. Principiul de baz% 2n tratamentul 5. (riteriile de compensare 2n 5 tip 1 i 5 tip 2. &ndicii compens%rii 5 la
diabeticii cu cardiopatie ischemic%. Metodele de tratament.
1). ieta ca singur element terapeutic in 5: &ndica$ii, contraindica$ii. Principiile fundamentale ale alimenta$iei dietetice
2n 5.
1+. (alcularea *alorii energetice a dietei in 5, a aportului glucidic, proteic i lipidic. 6itoterapia, fibrele dietetice i
edulcorantele 2n regimul alimentar al diabeticului.
1,. eri*a$ii sulfonilureei de genera$ia &&: grupele de preparate, mecanismul de ac$iune hipoglicemiant%, efectele
ad*erse, indica$ii i contraindica$ii, curba de ac$iune a preparatelor, metodica de tratament.
1.. 7iguanidele. 8rupul metforminei 9 preparatele: mecanismul de ac$iune, efectele ad*erse, indica$iile i
contraindica$iile pentru administrare, metodica tratamentului.
21. !ratamentul cu insulin% : clasificarea preparatelor de insulin%, curba de ac$iune, indica$ii, efecte ad*erse.
21. !ratamentul 5 tip 1 primar depistat cu insulin% de ac$iune rapid%: calcularea dozelor, repartizarea pe parcursul a 2#
ore i cori;area dozelor conform profilulului glicemic i glucozuric.
22. ieta 2n tratamentul 5 cu insulin%/calcularea *alorii energetice, a <unit%$ilor de p=ine>0. istribuirea meselor in
cazul administr%rii insulinei cu ac$iune rapid%.
2". !ratamentul 5 cu insulin% cu ac$iune intermediar% i lent%. Realizarea transferului de la terapia cu insulin% cu
ac$iune rapid%: calculul i repartizarea dozelor.
2#. (omplica$iile insulinoterapiei. Efectul ?omod;i, fenomenul <de zori>, subinsulinizarea: diagnostic, cori;area
tratamentului.
2'. &nsulinoterapia 2n comele hiperglicemice: metodica de tratament
2). !iazolidindionele: gruprle de preparate, mecanismul de ac$iune, efectele ad*erse, indica$iile i contraindica$iile
pentru administrare, metodica tratamentului
2+. 8rupul Repaglinidei. Mecanism de ac$iune. &ndica$ii pentru administrare. Metodica de administrare.
2,. &nhibitorii de alfa9glucozidaz%: preparate, mecanismul de ac$iune hipoglicemiant%, indica$ii pentru administrare.
2.. (oma cetoacidozic%. Etiologia. Patogenia hiperglicemiei, cetoacidozei. ?tadiile e*olu$iei.
"1. Precoma cetoacidozic%. !abloul clinic: sindromul hiperglicemiei, acidozei, hipocaliemiei i deshidrat%rii.
iagnosticul poziti*.
"1. (oma diabetic% cetoacidozic% : diagnosticul poziti* i diagnosticul diferen$ial cu coma hipoglicemic%
"2. iagnosticul diferen$ial al comei cetoacidozice cu coma hipoglicemic%.
"". iagnosticul diferen$ial al comei cetoacidozice i lactacidozice
"#. iagnosticul diferen$ial al comei cetoacidozice i hiperosmolare.
Release by Medtorrents.com
"'. !ratamentul comei cetoacidozice
"). (oma hiperosmolar%: etiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul poziti*, tratamentul.
"+. (oma lactacidozic%: etiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul poziti*, tratamentul.
",. (oma hipoglicemic% 2n 5: etiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul poziti*, tratamentul.
".. @ipoglicemia i coma hipoglicemic%. iagnostic i tratament.
#1. -natomia hipofizei, hormonii hipofizari. Metodele de in*estigare a patologiei hipotalamo9hipofizare.
41. Funcia endocrin a hipotalamusului: sistemul parvocelular i magnocelular. Hormonii hipofizotropi.
Reglarea funciei sistemului endocrin.
#2. Efectele biologice ale -(!@, hormonilor corteAului suprarenal i reglarea lor.
#". Efectele bilogice ale 6?@, B@ i hormonilor seAuali femenini. Reglarea secre$ie lor.
##. Efectele biologice ale ?!@ i prolactinei, reglarea lor.
#'. Efectele biologice ale 6?@, B@ i hormonilor seAuali masculini. Reglarea secre$ie lor.
#). 3eurohipofiza : hormonii, efectele biologice i mecanismele de reglare.
#+. !umorile hipofizare.
#,. -cromegalie : defini$ie, etiopatogenie, acuze, inspec$ia general%.
#.. -cromegalie : diagnostic poziti* i tratamentul /metode, indica$ii, contraindica$ii0
'1. 8igantismul : defini$ie, tabloul clinic, diagnostic i tratament.
'1. 3anism hipofizar : defini$ie, etiopatogenie, clasificarea formelor clinice i manifest%rile lor
'2. 3anismul hipofizar : diagnostic diferen$ial i tratamentul.
'". 3anism hipofizar : diagnostic poziti* i diagnostic diferen$ial.
'#. 7oala (ushing: defini$ie, etiopatogenie, modific%rile metabolice, clasificarea.
''. 7oala (ushing: defini$ie, etiopatogenie. Modific%rile organelor interne.
'). 7oala (ushing 9 acuzele i inspec$ia general%.
'+. 7oala (ushing 9 diagnosticul de laborator i instrumental. iagnostic diferen$ial cu ?indromul (ushing.
',. 7oala (ushing : diagnostic diferen$ial i tratamentul.
'.. iabetul insipid : defini$ie, clasificare, etiopatogenie, manifest%rile clinice, formele de gra*itate.
)1. iabetul insipid : diagnostic poziti*, proba cu restic$ie hidric% i tratament.
)1. &nsuficien$a adenohipofizar% : defini$ie /sindrom ?immonds, sindrom ?cheehan0, etiopatogenie i manifest%rile
clinice.
)2. &nsuficien$a adenohipofizar% : diagnostic poziti* i tratamentul.
)". istrofia adiposogenital%.
)#. ?indrom hiperprolactinic.
)'. (raniofaringiomul.
)). Efectele biologice ale hormonilor tiroidieni i reglarea func$iei glandei tiroide.
)+. 8ua difuz% toAic% : defini$ie, etiopatogenie i inspec$ia general%.
),. 8radele de m%rire ale glandei tiroide. (riteriile de apreciere a gra*it%$ii tireotoAicozei.
).. 8ua difuz% toAic% : deregl%rile sistemului pulmonar, osteoarticular, digesti* i manifest%rile neuropsihice.
+1. 8ua difuz% toAic% : acuzele, gradele de m%rire a glandei tiroide i deregl%rile aparatului cardio*ascular.
+1. 8u% difuz% toAic% : diagnosticul paraclinic. iagnosticul diferen$ial.
+2. 8ua difuz% toAic% : tratamentul medicamentos: indica$ii, contraindica$ii i reac$ii ad*erse.
+". 8ua difuz% toAic% : tratamentul radical /chirurgical i &
1"1
0, indica$ii, contraindica$ii i complica$ii posibile.
+#. Cftalmopatie endocrin% : etiopatogenia, clasificare, tratamentul. ?emnele oculare.
+'. (riza tireotoAic% : etiopatogenie, manifest%ri clinice i tratamentul.
+). @ipotiroidie : defini$ie, etiopatogenie, clasificare i acuze.
++. @ipotiroidie : inspec$ia general%, modific%rile organelor interne i tratamentul.
+,. @ipotiroidie : manifest%rile clinice, diagnosticul de laborator i diferen$ial.
+.. @ipotiroidia : diagnostic de laborator i instrumental. iagnostic diferen$ial.
,1. (oma hipotiroidian%.
,1. !iroidita autoimun% : defini$ie, etiopatogenie, manifest%ri clinice.
,2. !iroidita autoimun% : clasificarea, diagnostic i tratamentul.
,". !iroidita subacut% : defini$ie, etiopatogenie, clinica.
,#. !iroidita subacut% : diagnosticul de laborator i tratamentul.
,'. iagnosticul diferen$ial al tiroiditelor
,). 8ua endemic%.
,+. 8ua nodular%
,,. 8ua endemic%
,.. !iroidita fibroas%
.1. -denom tireotoAic.
.1. Efectele biologice ale parathormonului i calcitoninei.
.2. @ipoparatiroidismul.
.". @iperparatiroidismul.
Release by Medtorrents.com
.#. (riza paratiroidian% i criza tetanic%.
.'. 7oala -disson : defini$ie, etiopatogenie, acuze i manifest%ri clinice
.). 7oala -disson : modific%rile organelor interne. iagnosticul diferen$ial.
.+. 7oala -disson : diagnostic de laborator i instrumental. !ratamentul.
.,. &nsuficien$a corticosuprarenal% acut%.
... ?indroamele adrenogenitale: defini$ie, etiopatogenie, forme clinice.
111. ?indrom adrenogenital : forma *irilizant%.
111. ?indrom adrenogenital : forma cu pierdere de sare.
112. Efectele biologice ale catecolaminelor
11". 6eocromocitom : defini$ie, etiopatogenie, clasificare i acuzele.
11#. 6eocromocitom : diagnosticul i tratamentul
11'. ?indromul (onn.
11). 8lucosteromul.
11+. Cbezitatea.
11,. @ipogonadismul primar masculin.
11.. @ipogonadismul primar feminin.
111. @ipogonadismul secundar.
111. (iclul menstrual : fazele e*oluti*e, reglarea hormonal%. Metodele de in*estigare a func$iei o*ariene
112. ?indrom !urner
11". ?indrom Dlinfelter
11#. (riptorhidia
11'. -ndropauza
11). Menopauza
11+. ?indromul o*arului polichistic
11,. iagnosticul diferen$ial al hipogonadismului: primar i secundarE prepubertar i postpubertar.

S-ar putea să vă placă și