Sunteți pe pagina 1din 17

R

&
S
RENTROP & STRATON
Dosar de afaceri
Centru de joac`
pentru copii
O afacere cu pia]` sigur` \n ora[ele mari
1
CONCEPT DE AFACERI

Este vorba de o loca]ie (sal` central` plus spa]ii anexe)


de 2.000-2.500 mp utilat` cu tot felul de instala]ii, con-
struite pe principiul aparatelor de gimnastic`, destinate
att jocului, ct [i sportului. |ntr-un astfel de loc, copiii cu
vrste \ntre 2 [i 12 ani se pot dezl`n]ui \n voia inimii,
c`]`rndu-se, s`rind, traversnd poduri suspendate,
balansndu-se pe liane, strecurndu-se prin tunele [i
f`cnd multe alte lucruri ce le consum` energia. Totul
sub supravegherea atent` a unui personal specializat.
Un asemenea centru dispune [i de zone special amena-
jate pentru p`rin]i, cu televizor, stand de reviste [i mini-
bar, unde ace[tia pot a[tepta comod [i f`r` griji ca
odraslele lor s` oboseasc` (lucru care se \ntmpl`, \n
general, dup` cel pu]in cteva ore).
INFORMA}II PE SCURT
Capital ini]ial mediu . . . . . . . 100.000 $
Profit brut estimat . . . . . . . . 80.000 $/an
Poten]ial de dezvoltare . . . . . . foarte bun
Situa]ia pie]ei . . . . . . . . . . . . foarte bun`
Factor de risc . . . . . . . . . . . afacerea are
nevoie de un timp mai lung pentru deveni
stabil`
Activitatea se recomand` profesorilor de sport,
antrenorilor, arti[tilor c`rora le plac copiii.
O afacere cu pia]` sigur` \n ora[ele mari
Centru de joac`
pentru copii
Centru de joac`
pentru copii
2
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI

Module tematice pentru


copii de toate vrstele
Cristiana Haica este ma-
nager la firma Dr. G. Consul-
ting S.R.L. [i cunoa[te foarte
bine pia]a spa]iilor [i centrelor
de joac`, insuficient exploatat`
\nc` la noi. Interesul s`u pen-
tru aceast` pia]` a ap`rut \n
urm` cu c]iva ani, cnd a re-
marcat c` \n Bucure[ti nu exis-
ta un spa]iu adecvat (care s`
asigure diversitate, condi]ii de
igien`, spa]iu larg, nesufocant,
[i personal de supraveghere)
unde copiii s` se poat` juca.
Deoarece era [i manager al u-
nei gr`dini]e particulare, a
sim]it din plin necesitatea e-
xisten]ei unui astfel de spa]iu
de joac`.
A colaborat apoi cu o firm`
str`in` (asigurnd consultan]`
de specialitate, \ntocmirea pla-
nului de afaceri, analize
SWOT [i identificarea de fur-
nizori pentru echipamente)
care dorea s` intre pe pia]a
noastr` cu acest gen de sevicii.
A[a a ajuns s` cunoasc` activi-
tatea firmei International Play
Co (www.internationalplay-
co.com) din Canada [i s` de-
vin` reprezentant al ei pentru
Romnia. Firma canadian`
este renumit` pentru con-
ceperea [i produc]ia de sis-
teme modulare destinate
locurilor de joac`. Acestea pot
fi asamblate \n diverse forme
[i variante, \n func]ie de incin-
ta \n care urmeaz` s` func-
]ioneze spa]iul de joac`, sau
dup` diverse tematici (jungl`,
spa]iu cosmic, mediu subac-
vatic, spa]iu casnic, submarin
etc.). Echipamentele sunt foar-
te sigure: au un schelet din o]el
care ajut` la realizarea asam-
bl`rilor, peste care se afl` un
material spongios, la rndul
s`u \mbr`cat \ntr-un alt mate-
Este suficient s` ie[i]i la plimbare prin par-
curi sau s` merge]i \n cartierele de locuin]e
[i ve]i descifra imediat re]eta dup` care
este amenajat, de obicei, un loc de joac`
pentru copii. Acela[i peisaj peste tot: un
teren \mprejmuit cu garduri inestetice din
metal sau cu anvelope vopsite [i \ngropate
pe jum`tate \n p`mnt, un tobogan, cte-
va leag`ne de metal (foarte periculoase
pentru micu]ii care intr` \n raza lor de
ac]iune) [i dou`-trei balansoare. Toate
acestea amplasate pe o
groap` cu nisip [i cu
ceva smocuri de iarb`.
Imagina]i-v` acum un
spa]iu special, generos,
dotat cu echipamente fru-
mos colorate, realizate
din materiale care ofer`
siguran]` deplin` copi-
ilor, unde cei mici se pot
juca \n voie suprave-
ghea]i de personal spe-
cializat, \n timp ce p`rin]ii
sau bunicii stau lini[ti]i s`
bea o cafea, merg la
cump`r`turi sau iau
masa. Un astfel de loc de
joac` poate func]iona pe
lng` obiective deja
frecventate (mall, hyper-
market, parc, restaurant etc.) sau de sine
st`t`tor [i pare a fi o solu]ie excelent`
pentru to]i: copii, p`rin]i [i administratorul
locului. Este o excelent` oportunitate de
afaceri, pentru a c`rei punere \n practic`
cel care de]ine spa]iul nu are altceva de
f`cut dect s` contacteze o companie spe-
cializat` \n produc]ia de echipamente pen-
tru locuri de joac`. Centrul poate s`
func]ioneze \n interiorul unei s`li sau \n
aer liber, mult mai avantajoas` fiind vari-
anta de interior, pentru simplul motiv c` \n
aces caz activitatea se desf`[oar` din plin
tot timpul anului. {i aceasta pentru c` cei
mici vor [i trebuie s` se joace!
CONCEPT DE AFACERI

3
rial \n diverse culori, rezistent
la foc [i la rupere. Aceste spa]ii
sunt destinate copiilor de la 3
la 12 ani.
Cristiana Haica spune c`
pentru Romnia sunt indicate
spa]iile de joac` indoor, care
pot fi folosite 12 luni pe an, fa]`
de doar cteva luni, \n cazul
celor \n aer liber. |ntr-un spa]iu
de joac` amenajat [i dotat
corespunz`tor, copiii se pot
juca \n voie \n condi]ii de
deplin` siguran]`; de aseme-
nea, aici pot fi organizate tot
felul de alte evenimente, de la
serb`ri [i petreceri onomastice
pn` la lans`ri de c`r]i pentru
copii, CD-uri sau casete cu
filme de desene animate.
Primii pa[i
Demararea unei astfel de
activit`]i trebuie s` urm`reasc`
ni[te etape. Anume:
1. un consultant \n spa]ii de
joac` vine [i studiaz` locul
unde urmeaz` s` func]ioneze
spa]iul de joac`, stabile[te \m-
preun` cu \ntreprinz`torul pla-
nul, ce se vrea s` func]ioneze pe
lng` centru (\n cazul \n care nu
este deja \ncorporat \ntr-o
incint` mai mare restaurant,
mall, centru de distrac]ii etc.),
se \ntocmesc schi]ele de design;
2. se expediaz` toate schi]ele
[i proiectele spa]iului disponi-
bil \n Canada la firma pro-
duc`toare de echipamente pen-
tru locuri de joac`;
3. designerii canadieni ela-
boreaz` cteva variante de
amenajare conform proiectelor
primite;
4. \ntreprinz`torul alege va-
rianta optim` [i pl`te[te un
avans de 50%;
5. \n interval de cteva zile,
speciali[tii firmei canadiene
produc [i trimit echipamentul
(care va fi unicat de la o coman-
d` la alta, fiind personalizat),
acesta urmnd s` fie montat de
o echip` de la firma pro-
duc`toare.
Cristiana Haica crede c` este
o excelent` oportunitate de
afaceri pentru ]ara noastr`,
avnd \n vedere noutatea ei.
Pia]a este foarte deschis` la
acest gen de servicii, reu[ita
afacerii fiind condi]ionat` de
capacitatea administratorului
locului de joac` de a-[i organiza
spa]iul [i oferta.
Investi]ia pentru un loc de
joac` cu suprafa]` mic`, de 100
mp [i trei-patru metri \n`l]ime,
nu dep`[e[te 40.000-50.000 eu-
ro, chiar dac` s-ar alege foarte
multe elemente tematice (de
exemplu, tema Jungl` leu,
tigru, giraf`, tucan, hipopotam,
liane [i copaci prin care copiii
pot intra). Taxa de intrare \ntr-un
astfel de loc de joac` poate
varia, \n func]ie de graba cu
Instala]ie de c`]`rare furnizat`
de firma canadian`
International Play Co.
4
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI

care administratorul vrea s`-[i


amortizeze investi]ia, de la 2
pn` la 5 euro. Un mare avantaj
este de]inerea \n proprietate a
spa]iului ce g`zduie[te locul de
joac`.
Tematici create conform
fiec`rei cerin]e
|ntreprinz`torii interesa]i de
o colaborare cu firma canadi-
an` trebuie s` [tie c` pre]ul
unui sistem IPC depinde de
tipul ofertei (tema de amenajare
a centrului) [i, de asemenea, de
planul incintei. Pe m`sur` ce
administratorul viitorului spa-
]iu ofer` detalii despre planul
afacerii [i despre ce inten-
]ioneaz` s` fac`, speciali[tii de
la IPC recomand` bugetul nece-
sar. Pentru ob]inerea unui re-
zultat ct mai bun, designerii
canadieni \i \ncurajeaz` pe
viitori administratori s` vin` cu
propriile sugestii \n ceea ce
prive[te elaborarea tematicii
spa]iului de joac`.
Datorit` naturii complexe a
produselor [i a problemelor de
siguran]`, instalarea va fi asigu-
rat` de tehnicienii firmei. Ex-
trem de important pentru suc-
cesul afacerii este ca spa]iul de
joac` s` asigure activit`]i dis-
tractive pentru mai multe gru-
pe de vrst`. |n acest sens, pot fi
comandate sisteme modulare
destinate celor mici (\ncepnd
de la un an) [i chiar [i adul]ilor
(de exemplu, un sistem tubular
mare, gen tunel).
Cum func]ioneaz`
afacerea \n Occident?
Un succes notabil: Fantasy
Island Play Center
Vizitatorii care p`trund \n
Fantasy Island Play Center, si-
tuat \ntr-o suburbie londonez`,
sunt asurzi]i de o g`l`gie teri-
bil`. Acest zgomot, care pentru
directorul centrului Malcom
Hoppen este cea mai fru-
moas` muzic`, reprezint`
dovada vie a succesului de
care se bucur` centrul. Acesta
func]ioneaz` de aproape cinci
ani, \nregistrnd, dup` numai
un an, 100.000 de vizitatori.
Obiectul bucuriei copiilor \l
reprezint` o sal` hexagonal`
de 25 x 25 metri [i 12 m \n`l-
]ime. Aceasta este Insula
aventurii, o instala]ie de c`-
]`rat cu totul deosebit`. Copiii
pot experimenta ascensiunea
pn` la plafon, pe dou` din
laturile s`lii [i coborrea pe ce-
lelalte patru. Sala con]ine sute
de mingi de toate m`rimile,
saci de nisip, sc`ri, corzi [i lia-
ne. Cel mai mare succes \l au
toboganele care str`bat toat`
incinta [i la care se face adesea
coad`. Sunt cu adev`rat im-
presionante. Imagina]i-v` un
tub enorm care [erpuie[te de
la un cap`t la altul al s`lii,
diferen]a de nivel \ntre captele
sale fiind de 10 metri. Un alt
tub permite c`]`rarea pn`
aproape de tavan cu ajutorul
prizelor [i mnerelor, dar cel
mai spectaculos este cel prin
care se coboar` aproape verti-
cal cei 10 metri. Numai cei cu
adev`rat curajo[i pot \ncerca
aceast` aventur`, ne-am putea
gndi. Nicidecum \ns`: mai
to]i copiii vor s` tr`iasc` a-
ceast` experien]`. |n nici un alt
loc nu se pot distra ca aici, \n
condi]ii de siguran]` deplin`.
Prima regul` siguran]a
copiilor
Acest sentiment de sigu-
ran]` este dat de ceea ce se
poate vedea cu ochiul liber:
construc]ii robuste, acoperite
cu materiale moi. Treptele,
mnerele sunt \mbr`cate cu
material microporos. Un-
Centrele de recreere nu
\nlocuiesc locurile de
joac` \n aer liber, unde
copiii trebuie \nso]i]i de
un adult. Ele vin \n com-
pletarea bazinelor de
\not, a parcurilor de dis-
trac]ii [i a s`lilor de
sport, constituindu-se ca
o nou` alternativ`
atractiv` de distrac]ie.
CONCEPT DE AFACERI

5
ghiurile [i col]urile sunt rotun-
jite. Plase [i fileuri \i protejeaz`
pe cei mici cnd traverseaz`
sc`rile sau se dau pe liane. Tot
ce dep`[e[te doi metri \n`l]ime
este \nconjurat de plase solide,
fixate \n pere]i, pentru ca
nimeni s` nu poat` c`dea. Dar
asta nu este tot. Un angajat
supravegheaz` fiecare tobogan
[i are grij` de ritmul plec`rilor,
astfel \nct fiecare dr`cu[or s`
aterizeze f`r` riscuri. Doi sau
trei al]i salaria]i vegheaz` la
sosire, gata s` intervin` \n caz
de nevoie (uneori ei trebuie s`
recupereze pu[tii speria]i care
nu au curajul s` mai coboare
din vrful sc`rilor).
Instala]ia de escalad` din
centrul s`lii nu este singurul
punct de atrac]ie. O sec]iune
pentru copiii de 2-5 ani a fost
instalat` \n alt` zon` a centru-
lui; astfel, ace[ti copii mai mici
se pot [i ei coco]a pe o con-
struc]ie similar`, mai mic`, f`r`
a fi incomoda]i de cei mari. {i
aici domne[te aceea[i sigu-
ran]`. Podeaua este acoperit`
cu material poros, care amor-
tizeaz` c`z`turile. Aparatele [i
toboganele au cel mult 1,5
metri \n aceast` zon`, \n care au
acces doar copiii sub 1 metru
\n`l]ime.
Un cor este prezent perma-
nent \ntr-un col] al s`lii. Auzim
cntndu-se La mul]i ani de
c`tre zeci de glasuri cristaline.
Aceasta \nseamn` c` restauran-
tul Hanul Insulei g`zduie[te
o alt` aniversare, a treia pe ziua
de azi. Restaurantul are 20 x 12
metri [i este zugr`vit \n culori
vii. Aici se ]in anivers`rile [i
alte petreceri. Acest local este
situat vis--vis de cafeneaua
unde \[i pot petrece timpul
p`rin]ii, ct timp copiii se joac`.
Aici se servesc la orice or`
cafea, pr`jituri, sucuri [i fructe
[i celor mari, [i celor mici.
Copiii obosi]i se pot odihni \n
sala de mese de 90 mp. Cei mai
mul]i vizitatori fac cte o pauz`
pentru a bea ceva sau a lua o
mic` gustare. Cafeneaua are
120 de locuri pe scaune.
Suprafa]a total` a centrului,
cu toalete, buc`t`rie [i utilit`]i,
\nsumeaz` cca 2.000 mp. Insta-
la]iile sunt simple, f`r` orna-
mente, realizate din lemn na-
tur. Holul este o sal` hexago-
nal`, zugr`vit` \n verde, unde
sunt \ntmpina]i vizitatorii.
Dar nu orice copil este primit
aici: lng` punctul de acces este
montat` silueta decupat` din
placaj a unui pirat to]i copiii
trebuie s` treac` prin aceast`
siluet`, iar cei prea mari ca s`
\ncap` nu sunt admi[i.
O or` [i jum`tate
de bucurie pentru 5,5 $
To]i cei admi[i \n interior
pl`tesc \ntre 4,5 [i 5,5 $ biletul,
\n aceast` sum` avnd dreptul
ca, timp de 90 de minute, s`
fac` tot ce le trece prin cap, dis-
trndu-se pn` la epuizare. |n
acest timp, p`rin]ii stau la cafe-
nea. Putem vedea adesea un
t`tic \mbr`cat la patru ace, care
lucreaz` pe laptop. Pentru ca
vizitatorii s` p`streze no]iunea
timpului [i s` [tie cnd le-a
expirat timpul, fiecare copil
prime[te la sosire o brasard`
colorat`. La fiecare jum`tate de
Un centru de joac` are sec]iuni pentru diverse vrste,
astfel \nct cei mici nu sunt incomoda]i de copiii mai mari
([i viceversa).
6
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI

or`, o voce suav` anun]` la in-


stala]ia de sonorizare expirarea
timpului uneia dintre culori.
Cei mai mul]i copii nu p`r`sesc
\ns` imediat centrul: mai \nti
\[i astmp`r` setea [i foamea la
cafenea, \[i schimb` hainele
transpirate [i de-abia apoi
p`r`sesc centrul, dup` dou`
ore [i jum`tate de la sosire.
|ntre 200 [i 250 de oaspe]i vi-
ziteaz` zilnic centrul de re-
creere. }innd cont [i de \nca-
s`rile restaurantelor, [i de
petreceri, Malcom Hoppen are
o cifr` de afaceri lunar` de cca
60.000 $, din care cca 15%
reprezint` profitul.
O alt` experien]` intere-
sant`: Discovery Zone
Discovery Zone apar]ine
celui mai mare investitor ame-
rican \n domeniul centrelor de
recreere [i are ast`zi cinci
loca]ii [i \n Marea Britanie.
Centrele engleze[ti au multe
lucruri \n comun cu cele ameri-
cane de exemplu, au un punct
de odihn`, unde copiii \[i pot
schimba hainele [i se pot sp`la
dup` joac`.
Cel mai nou dintre cele cinci
centre Discovery Zone din An-
glia este situat \ntr-o zon` co-
mercial`, aflat` \n sudul Lon-
drei. Litere uria[e [i un ecran
video ct un perete atrag aten]ia
asupra lui. Pe acest ecran sunt
proiectate imagini de la primul
etaj, unde se afl` cei 4.500 mp ai
centrului. O scar` rulant` duce
vizitatorii la etaj, unde sunt
\ntmpina]i de un recep]ioner
care vegheaz` ca nimeni s` nu
intre f`r` s` fie \ndeplinite for-
malit`]ile [i care, de asemenea,
nu permite ca vreun copil s`
ias` ne\nso]it. P`rin]ii achit` 5,5
$ pentru fiecare copil. Acesta se
descal]` [i prime[te apoi o
brasard` colorat`, \n timp ce
recep]ionerul \nmneaz` p`rin-
]ilor un autocolant pe care
noteaz` numele, num`rul de
ordine [i un alt num`r de la
garderob` pentru pantofi.
|nainte de a fi l`sa]i la joac`,
copiii sunt aten]iona]i s` nu
ridice bra]ele atunci cnd se
dau pe tobogan. Trei secunde
mai trziu, p`rin]ii i-au pierdut
deja din vedere. Ei se pot a[eza
pe b`nci lng` locul de joac`
sau \n camera p`rin]ilor,
\ncercnd s`-[i recunoasc` pro-
genitura printre alte sute de
micu]i care mi[un` peste tot.
Camera p`rin]ilor este izo-
lat` fonic [i dispune de tot con-
fortul, inclusiv de telefon [i
televizor.
Programul de func]ionare
|ntre 40 [i 50 de copii sunt \n
sal` \n jurul orei 11.00 dimi-
nea]a (o socoteal` exact` este
greu de f`cut, cu tot acest du-te
vino). Centrul de recreere este
deschis \ntre 10.00 diminea]a [i
8.00 seara, inclusiv \n weekend.
Cea mai mare afluen]` este \n
jurul orei 14.00. Grupuri \ntregi
de pn` la 25 de copii se \nghe-
suie adesea la intrare.
Deodat`, se aud trei fluie-
r`turi. Directoarea centrului se
gr`be[te c`tre angajatul care a
dat semnalul. Un b`ie]el este
gata s` izbucneasc` \n plns.
S-a lovit. Nu este nimic grav,
dar este \ngrijit [i i se caut`
p`rin]ii. |n mai pu]in de dou`
minute, r`nitul alearg` ca un
iepure c`tre scara de frnghie.
Zece angaja]i sunt \n perma-
nen]` la posturi pe toat` durata
zilei. Sunt omniprezen]i, rotin-
du-se zilnic \n posturile de lu-
cru: \ntr-o zi sunt recep]ioneri,
a doua zi supraveghetori [i \n a
treia organizeaz` o aniversare.
Cel pu]in 300 de copii frecven-
teaz` zilnic Discovery Zone.
O afacere \n sistem
franchising
Discovery Zone exploatea-
z` 350 de centre de recreere \n 6
]`ri. O treime din ele sunt \n sis-
tem franchising. Societatea a
realizat \n 2003 o cifr` de afa-
ceri de 180 milioane dolari, cu
un beneficiu anual de 13%,
adic` 23,4 milioane dolari. Cu
titlu informativ, \n 1990, anul
O variant` a acestei afaceri este Family Center un spa]iu foarte
generos care \nglobeaz` atrac]ii att pentru copii, ct [i pentru adul]i.
7
CONCEPT DE AFACERI

lans`rii Discovery Zone, cifra


de afaceri a fost de 5 milioane
de dolari. Primul centru des-
chis \n afara Statelor Unite a
fost \n Canada, \n 1993. |n 1994
a fost rndul Marii Britanii.
Cam 45% din \ncas`ri provin
din biletele de intrare, 25% din
organizarea de anivers`ri sau a
altor s`rb`tori, 20% de la resta-
urante [i 10% din alte activit`]i:
jocuri video, automate etc.
Pentru a se men]ine mereu
treaz interesul clien]ilor, struc-
turile de c`]`rare sunt modu-
lare, putnd fi rearanjate ori-
cnd \ntr-o nou` form`. Astfel,
modulele pot fi reparate sau \n-
locuite u[or [i, \n plus, se pot a-
d`uga noi elemente. Sigu-
ran]` [i distrac]ie sunt cu-
vintele de ordine. |n perma-
nen]` pot ap`rea [i alte servicii
oferite de centrul de recreere.
Americanii au creat Kids
Watch, care este un serviciu
de baby-sitting, pe o durat` de
pn` la trei ore. |n acest timp
p`rin]ii \[i pot face cump`-
r`turile, l`sndu-[i copiii \n
seama unui personal calificat.
|n S.U.A. sunt \n jur de
4.500 de centre de joac`
pentru copii
Printre acestea exist` [i unele
mici, dar [i adev`rate colonii.
Cele mai mici, care opereaz` la
nivel local, au cam 1.000 mp
suprafa]` [i doi-patru angaja]i.
Dot`rile sunt mai modeste, dar
se bucur` de acela[i succes.
Exist` s`li de gimnastic` unde,
\n afar` de programul obi[nuit,
se ofer` programe speciale de
jocuri [i exerci]ii, se organizeaz`
petreceri [i concursuri.
Play Space este una din
firmele cu caracter local. Este
situat` la primul etaj al unui
centru comercial din New
York. Aceast` versiune cu
buget limitat func]ioneaz` de
trei ani. Aici nu exist` structur`
de escaladare, ci o serie de
aparate mai mici [i un bazin
enorm, plin cu mii de mingi co-
lorate, \n care copiii pot \nota
pe s`turate. Suprafa]a centrului
este de doar 1.800 mp, ceea ce
face ca uneori, \n perioadele de
vrf, acesta s` par` \nghesuit.
Aceea[i firm` are un al doilea
centru \n cel`lalt cap`t al
ora[ului, unde s-au suprimat
camera p`rin]ilor [i spa]iul
de primire.
Cele dou` localuri prosper`.
Cel pu]in 1.500 de copii vizi-
teaz` zilnic Play Space. Pre]ul
unui bilet este de 4,5 dolari.
Deci un copil [i un p`rinte
pl`tesc \mpreun` 9 dolari (al
doilea p`rinte intr` gratis). O
alt` solu]ie, mai avantajoas`,
este abonamentul \n valoare de
79 dolari, care include 20 de
vizite. Petrecerile aniversare se
organizeaz` pentru grupuri de
zece copii, la pre]ul 129 $ (se
pl`tesc \nc` 11,95 $ pentru
fiecare copil \n plus). Allen
McCullangh, proprietarul celor
dou` minicentre Play Space, a
\nregistrat 400.000 de vizitatori
dup` doi ani de la \nfiin]area
primului centru. Conform pro-
priilor declara]ii, cifra de afa-
ceri a ajuns la 1,4 milioane $ a-
nual. Dup` sc`derea cheltu-
ielilor \i r`mne un profit im-
pozabil de 8%, adic` 110.000 $.

Centrele de recreere Fizz


Kids sunt concepute \n aceea[i
manier` ca Discovery Zone.
|ncepnd cu utilarea [i mer-
gnd pn` la pre]ul de intrare
(6,95 $ pentru primele dou` ore
[i cte 1,95 $ pentru fiecare or`
\n plus), asem`n`rile sunt evi-
dente. Pentru Rob Weiss, cre-
atorul Fizz Kids, singurele
lucruri care conteaz` sunt inte-
resul de care se bucur` din par-
tea celor mici [i succesul econo-
mic. {i din acest punct de ve-
dere nu se poate plnge. Cele
patru centre au o cifr` de afa-
ceri de 300.000 $ anual, reali-
znd un profit brut de 10-12%.

Una dintre cele mai vechi


firme \n domeniu este The Li-
ttle Gym, creat` \n 1976. Socie-
tatea \[i vinde franciza din 1992.
La \nceput erau cinci centre \n
Districtul Washington, azi sunt
80 de filiale pe tot teritoriul
Statelor Unite. Concep]ia este
Dou` forme de divertisment \ntlnite \n sec]iunea adresat` copiilor
mai mari: karting [i bull-riding (c`l`rirea taurului).
diferit` fa]` de Fizz Kids, Dis-
covery Zone sau Fantasy Is-
land. Pu[tii, cu vrste cuprinse
\ntre 4 [i 12 ani, \nva]`, sub su-
pravegherea unor profesori de
gimnastic` [i cu aparate adev`-
rate, s` capete siguran]` \n mi[-
c`ri, s`-[i coordoneze corpul, s`
recunoasc` [i s` evite pericolele
ce pot ap`rea \n practicarea
unui sport sau a unui joc.
Situa]ia pie]ei autohtone:
un teren virgin
|n Romnia, ideea c` dis-
trac]iile copiilor trebuie s` fie
gratuite este \nc` bine \nfipt` \n
con[tiin]a multora. Dar tim-
purile se schimb`. Locurile \n
cre[ele [i gr`dini]ele de stat
sunt limitate, mai ales din lipsa
banilor, parcurile sunt degra-
date [i eforturile Prim`riilor nu
pot suplini aceste lacune.
Cluburile sportive nu au nici
ele fonduri, iar de construc]ia
bazinelor de \not nici nu poate
fi vorba. A[a c` perspectivele
centrelor de recreere pentru
copii sunt favorabile. |n plus,
aceste a[ez`minte nu intr` \n
concuren]` cu structurile exis-
tente, cel mult le completeaz`.
Ele ofer` divertisment de cali-
tate, \n condi]ii de siguran]` [i
la un pre] moderat.
Centrele de joac` se adresea-
z` unei categorii bine stabilite
de clien]i: copiii cu vrste cu-
prinse \ntre 2 [i 12 ani. }innd
cont de popula]ia actual` a
unui ora[ mare, cum este Bucu-
re[tiul de exemplu, vom avea
cam 300.000-400.000 de poten-
]iali vizitatori (\ntre 10 [i 15%
din popula]ie se \ncadreaz`
aici). Exist` o serie de oferte \n-
rudite prin prisma c`rora pu-
tem estima succesul de care s-ar
bucura o astfel de afacere:
Parcurile de distrac]ii. Cel
pu]in de dou`-trei ori pe an
fiecare copil viziteaz` un astfel
de loc situat \n localitatea de
domiciliu [i \nc` de tot attea
ori cnd este \n vacan]` la mare
sau la munte.
Saloanele de \ntre]inere
[i fitness. {i la noi, din ce \n ce
mai mul]i oameni devin
con[tien]i de necesitatea de a-[i
\ntre]ine s`n`tatea [i corpul,
frecventnd regulat o sal` de
fitness. Pentru copii, centrele de
joac` reprezint` o variant` a
acestora, r`spunznd \n acela[i
timp la dou` deziderate: exer-
ci]iul fizic [i distrac]ia. Pentru
un p`rinte preocupat de o dez-
voltare armonioas` a copilului
s`u, acestea reprezint` o solu]ie
comod`, reunind dou` acti-
vit`]i distincte sportul [i joaca
\ntr-una singur`.
Restaurantele fast-food
pentru copii (McDolnads).
Aproape fiecare restaurant a
fost dotat cu un loc de joac` ce
cuprinde minimum un tobogan
[i un bazin cu mingi. Aglome-
ra]ia existent` permanent aici
ne face s` estim`m c` un com-
plex care cuprinde mult mai
multe instala]ii, plus restauran-
tul \n sine, adresndu-se [i unei
categorii mai largi de public, ar
avea mare [anse de succes (la
McDonalds sunt admi[i doar
copii pn` la 8 ani [i cu \n`l]i-
mea de maximum 1,3 metri).
Locurile de joac` din par-
curi. |n Bucure[ti, mai ales \n
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI

8
Securitatea instala]iilor
Este cel mai important factor pentru reu[ita centrului. Chiar dac`
micu]ii se vor entuziasma de posibilit`]ile de joac` oferite, adul]ii
sunt cei care decid dac` vor reveni sau nu. Dac` p`rin]ii \[i vor
face griji \n privin]a siguran]ei copiilor lor, nu \i vor \ncredin]a cen-
trului. Pentru a pune punctul pe i: micile lovituri nu sunt grave, dar
o fractur` e cu totul altceva! Situa]ia devine periculoas` dac` un
pu[ti scap` de sub supraveghere [i se pune \n pericol. De aceea
trebuie verificate cu aten]ie toate instala]iile, periodic, iar perso-
nalul trebuie instruit \n acest sens.
Personalul
Gradul de utilare [i frumuse]ea jocurilor oferite nu mai valoreaz`
nimic dac` personalul nu este de calitate. Numai salaria]ii motiva]i
[i dornici de joac`, care iubesc \ntr-adev`r copiii [i au r`bdare cu
ei, v` pot asigura succesul. Dac` \n echipa dvs. ave]i un salariat
care nu \ndepline[te aceste condi]ii, \ndep`rta]i-l imediat.
Programul oferit
Primele 8-10 zile \i vor entuziasma pe copii, dar, dup` un timp, ei
se vor plictisi, avnd impresia c` [tiu toate posibilit`]ile oferite.
Aduce]i mereu ceva nou, organiznd concursuri de c`]`rat dotate
cu premii sau aventuri gen c`utarea comorii.
Publicitatea
Pentru a atrage aten]ia pu[tilor \ntre 2 [i 12 ani trebuie apelat la
trucuri specifice. Examina]i spoturile publicitare ale altor firme
care se adreseaz` acelora[i clien]i, inspira]i-v` din ele. Lua]i ca
model un fast-food, cum ar fi McDonalds. Oferi]i pliante pentru a
fi distribuite \n re]eaua lor, prelundu-le \n schimb reclamele pen-
tru a le plasa \n centrul dvs. Orice client c[tigat va reveni,
aducnd [i al]ii.
Factori de succes
CONCEPT DE AFACERI

9
zona central` (Ci[migiu, Eroi-
lor, Izvor) [i Her`str`u s-au a-
menajat o serie de locuri de joa-
c` noi, cu instala]ii mult \mbu-
n`t`]ite fa]` de ce exista la noi
pn` acum. Cel mai mare suc-
ces \l au toboganele [i instala-
]iile de c`]`rat construite fie ca
o scar` \n form` de spiral`, fie
sub forma unei c`su]e stilizate
(pe dou` niveluri, cu trei-patru
pere]i care nu \nchid complet
incinta [i cinci-[ase sc`ri de
forme diferite).
Profiturile estimate
Rata profitului pentru cen-
trele de joac` pentru copii se
situeaz` \ntre 8 [i 15%, mai
mult dect pentru alte activit`]i
din bran[` (parcuri de distrac]ii
etc.). C[tigurile depind de
urm`torii factori:
1. Gradul de echipare
Cu ct sala este mai variat
echipat`, cu att vor cre[te be-
neficiile. Dar afluen]a clien]ilor
nu este aceea[i pe tot parcursul
zilei, s`pt`mnii, anului. Dimi-
nea]a [i seara frecven]a este mai
slab`. Vrfurile se \nregistreaz`
la prnz [i dup`-amiaz`. |n
primele dou` zile ale s`pt`-
mnii afacerile merg mai slab,
iar \n weekend sunt foarte
mul]i vizitatori. |n timpul anu-
lui, cele mai bune perioade sunt
\n ordine iarna, prim`vara
devreme [i toamna. Lor li se
adaug` perioadele de vacan]`,
cnd mul]i copii aleg acest mod
de destindere.
2. Personalul
Pe lng` varietatea jocurilor
[i serviciilor oferite, la fel de
important este personalul an-
gajat. Copiii sunt foarte sensi-
bili la comportamentul salaria-
]ilor. Dac` nu sunt trata]i cu
dragoste [i aten]ie, nu vor
reveni a doua oar`.
3. Chiria spa]iului
Pute]i face \nc` de la \nceput
economii, negociind la snge
chiria spa]iului. O economie de
10% \nseamn`, \ntr-un an,
chiria pe o lun`.
4. Pre]urile practicate
Ct timp nu ave]i concuren-
]`, dispune]i de o anumit` liber-
tate \n stabilirea pre]urilor. Dar
\n momentul apari]iei unui con-
curent, cu pre]uri mai sc`zute,
va trebui s` v` revizui]i tarifele
sau s` v` \mbog`]i]i oferta de
modalit`]i de distrac]ie. |nce-
pe]i prin a v` stabili pre]urile
astfel \nct s` ajunge]i rapid s`
ob]ine]i beneficii. V` ve]i consti-
tui astfel un fond de rezerv`,
care v` va putea permite s` v`
adapta]i rapid unor condi]ii noi,
ap`rute pe parcurs.
5. Activit`]ile
complementare
Principala surs` de venit o
reprezint` biletele de intrare.
Dar profitul cre[te prin organi-
zarea petrecerilor, a cursurilor
de gimnastic` etc.
Personalul
Personalul necesar cuprinde
opt-zece oameni: doi-trei la
recep]ie, unul care s` suprave-
gheze intrarea [i ie[irea, patru-
cinci supraveghetori \n jurul
instala]iei de c`]`rat [i al tobo-
ganelor, \nc` doi-trei care s`
urm`reasc` celelalte puncte
(toaletele, punctul de prim aju-
Centrele
de joac`
organizate
\n aer liber
au dezavan-
tajul c` pot
func]iona
doar pe
vreme
frumoas`.
Centrele
indoor sunt
deschise tot
timpul.
tor). Nu este necesar ca ei s`
aib` o calificare special`. Tot
ceea ce trebuie s` [tie despre
func]ionarea centrului se poate
\nv`]a la fa]a locului: ce este de
f`cut \n caz de accidente, cum
s` procedeze cu micii clien]i
agresivi sau prea neastmp`ra]i
etc.
Condi]ia esen]ial` \n selec-
tarea salaria]ilor este dragostea
pentru copii. De asemenea, o
bun` condi]ie fizic` este nece-
sar` pentru c` din cnd \n cnd
va fi nevoie de escaladarea apa-
ratelor pentru a recupera vreun
aventurier. Cei mai mul]i anga-
ja]i ai centrelor deja existente au
\ntre 25 [i 35 de ani. Este slujba
ideal` pentru studen]ii la peda-
gogie sau la facult`]ile de sport.
Experien]a demonstreaz` c` cei
mai mul]i stabilesc rela]ii de
prietenie cu copiii. Dup` cteva
vizite, ace[tia nu mai vin la cen-
trul de joac`, ci la Tom sau
la Izabella.
Pentru a fi u[or de recunos-
cut, personalul are nevoie de o
uniform`. Aceasta poate fi pur
[i simplu uni, de o anumit` cu-
loare, sau o combina]ie de cu-
lori (ca la Mc Donalds c`ma-
[` roz cu fust` ro[ie sau c`ma[`
vernil cu pantalon negru).
Numele firmei trebuie s` fie
brodat vizibil pe c`m`[i sau tri-
couri, al`turi de ecusoanele cu
numele fiec`rui salariat.
Personalul necesar \n dife-
ritele momente ale zilei variaz`.
Diminea]a [i seara afluen]a este
mai mic` [i ave]i nevoie de
[ase-opt oameni. |n timpul
prnzului [i dup`-amiaza nu-
m`rul lor trebuie suplimentat
cu \nc` dou`-patru persoane.
Doi angaja]i califica]i (anima-
tori, educatori) vor lucra cu
norm` \ntreag` timp de 10 ore/
zi. Ceilal]i vor avea un program
de 8 ore, timp de 25 de zile pe
lun`. Pute]i angaja [i personal
cu plata la or`, pentru orele de
vrf [i pentru weekend.
Securitatea \nainte
de toate
Siguran]a copiilor primeaz`,
indiferent c` este vorba de
aparatele de joac` (unde riscul
r`nirilor serioase trebuie elimi-
nat cu des`vr[ire) sau de secu-
ritatea general` a vizitatorilor.
Iat` care sunt principalele
situa]ii riscante ce pot ap`rea:
1. copiii s` p`r`seasc` cen-
trul f`r` a fi observa]i;
10
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI

Reac]ia clientelei
Ceea ce entuziasmeaz` copiii americani s-ar putea s` nu aib`
acela[i succes aici. De aceea, condi]iile trebuie adaptate la
cerin]ele de pe pia]a romneasc`. De exemplu, la americani s-au
amenajat [i s`li de jocuri video. La noi exist` riscul ca acestea s`
fie frecventate de adolescen]i, care s` nu fie interesa]i dect de ele.
P`rin]ilor nu le-ar pl`cea ca pu[tii s`-[i petreac` timpul cu ochii
\ntr-un monitor dou`-trei ore, \n loc s` fac` mi[care.
Apari]ia concuren]ei
Un centru de joac` ar prelua o parte din clien]ii altor forme de dis-
trac]ii: parcuri de distrac]ii, ma[inu]e sau cluburi de agrement. |n
plus, atrac]iile pentru cei mici, \ntre 2 [i 6 ani, sunt pu]ine \n rest.
Concuren]a principal` ar fi, deci, din partea altor centre de
recreere [i a restaurantelor McDonalds care au locuri de joac`
pentru ace[tia. Mai devreme sau mai trziu vor ap`rea [i al]i \ntre-
prinz`tori \n domeniu, eventual din rndul celor care sunt deja \n
bran[`.
Imaginea afacerii
Centrele de joac` au structura lor bine definit` nu sunt nici par-
curi de distrac]ii, nici nu \ndeplinesc rolul de baby-sitter. Sunt struc-
turi cu caracter familial, orientate c`tre jocuri [i exerci]ii. Aceast`
imagine trebuie s` reziste, s` nu fie deturnat` prin schimbarea
profilului activit`]ii.
Factori de risc
Absolut toate
dot`rile
existente sunt
concepute
astfel \nct s` fie
exclus riscul
r`nirilor.
11
CONCEPT DE AFACERI

2. p`rin]ii s` plece f`r` copii;


3. adul]i f`r` copii s` intre \n
complex;
4. s` fie admi[i copii ne-
\nso]i]i de p`rin]i.
S` vedem cum pute]i crea
un sistem de securitate pentru a
evita aceste situa]ii nepl`cute:
De cum p`trund pe u[ile
centrului, copiii trebuie \ntm-
pina]i [i condu[i la cas`, pentru
a-[i pl`ti biletul. Fiecare pri-
me[te o banderol` sau o br`]ar`
din hrtie special`, care poate fi
t`iat`, dar nu rupt`, astfel c`
este exclus ca ea s` se piard`.
Fiecare vizitator prime[te un
autocolant pe care figureaz`
numele s`u [i num`rul de per-
soane care fac parte din grupul
cu care a venit. De exemplu, da-
c` se prezint` un cuplu cu doi
copii, autocolantele vor purta
cifra 4. Va exista o alt` cifr` de
control [i num`rul de la garde-
rob` pentru pantofii copiilor.
|nso]itorul va primi un fel de
recipis` pentru fiecare copil, cu
num`rul banderolei acestuia.
|n schimbul recipisei respec-
tive, la plecare va putea fi
scoas` brasarda copilului. Este
imposibil, deci, ca un adult s`
plece cu un alt copil dect cel cu
care a venit. Pare o m`sur`
exagerat` la prima vedere, dar,
v`znd cum se comport` unii
copii care nu se \ndur` s`
p`r`seasc` centrul [i care
pretind c` nu-[i mai recunosc
p`rin]ii, acest mod de lucru
devine perfect explicabil. |n
plus, dac` un copil se r`ne[te,
acesta este incapabil printre
lacrimi s`-[i aminteasc` pro-
priul nume sau s`-l spun` intel-
igibil. Este de ajuns ca supra-
veghetorul s`-i citeasc` numele
[i s`-i cheme p`rin]ii prin sis-
temul de sonorizare.
Un salariat verific` la ie[ire
ca nici un copil s` nu plece de
unul singur, f`r` un adult sau
cu brasarda pe mn`. Acela[i
salariat se asigur` de asemenea
c` nimeni nu intr` f`r` a primi
elementele de identificare. Nu
este permis accesul nici unui
adult singur, nici pentru a
mnca sau bea ceva, nici pentru
a privi doar.
|n ciuda acestor precau]ii,
nu este totu[i exclus un mic
accident. Iat`-le pe cele mai
probabile:
doi copii s` se dea cap \n
cap;
un pu[ti s`-l calce pe mn`
pe altul;
un copil s` r`mn` ag`]at
\ntr-o scar`;
cineva s` \ncaseze o minge
de plastic drept \n fa]`;
altul s` cad` de pe scaun
\n timp ce se odihne[te.
Aceste incidente sunt repede
date uit`rii, dar, \n momentul
producerii lor, pentru copii
sunt adev`rate tragedii. Unii
nu mai au chef de nimic, al]ii
plng de parc` [i-ar fi pierdut o
mn` sau un picior. |n cele mai
multe cazuri, simpla consolare
a micilor victime le face s`
uite toate necazurile. Dac`
r`nile sunt serioase cu adev`-
rat, trebuie acordat primul aju-
tor. De exemplu, la Discovery
Zone fiecare supraveghetor
este dotat cu un fluier. O
]iuitur` ascu]it` reprezint`
semnalul c` este nevoie de aju-
tor, un sistem pu]in cam spec-
taculos, dar care evit` o situa]ie
\n care supraveghetorul \nsu[i
s-ar sim]i pierdut, cu un copil
\nl`crimat \n bra]e.
Atragerea clientelei
}inta vizat` copiii \ntre 2 [i
12 ani
Centrul de recreere nu va
avea succes dect dac`
micu]ilor le va pl`cea aici. Dar,
pentru ca ei s` v` devin` clien]i,
trebuie s` le atrage]i aten]ia. Ei
vor veni numai cu p`rin]ii sau
cu al]i \nso]itori, care vor pl`ti
pentru ei [i-i vor a[tepta
r`bd`tori. Strategia publicitar`
se va concentra deci pe cele
dou` categorii: copii [i p`rin]ii.
Publicitatea ini]ial` este
foarte important` [i nu trebuie
neglijat`. |ncepe]i cu anun]uri
\n pres`, \n reviste [i ziare,
Taxa de intrare la un
centru de joac` este, \n
general, de 5,5 $ pe zi.
Se poate merge [i pe un
tarif orar.
trece]i apoi la prospecte dis-
tribuite \n [coli [i continua]i cu
anun]uri la posturile locale de
radio [i televiziune. Publica]i
oferta dvs. \n Pagini Galbene
[i face]i-v` publicitate \n lo-
curile frecventate de copii: cine-
matografe, teatre de p`pu[i, cir-
curi, [coli, cluburi sportive etc.
|ntreba]i-i pe patronii de la fast-
food-uri dac` sunt de acord s`
distribuie pliantele dvs., ofe-
rindu-le la rndul dvs. acela[i
serviciu. Merge]i chiar la surs`,
\n [coli [i gr`dini]e, propune]i o
vizit` gratuit` pentru o clas`
sau o grup` de copii. |n gene-
ral, acest gen de ini]iative are
mereu succes.
Publicitatea \n faza de \n-
ceput este capital` [i fiecare
copil pe care \l ve]i atrage s`
intre \n centrul dvs. va trebui s`
revin`. Cu siguran]`, el va
povesti [i altora \n ce loc grozav
a fost colegilor de [coal`,
vecinilor [i rudelor, f`cndu-v`
astfel publicitate gratuit`.
Inaugura]i centrul de joac`
pentru copii printr-o zi a por-
]ilor deschise. Invita]i ziari[ti
[i coresponden]i de pres` lo-
cali, \mpreun` cu copiii lor.
Angaja]i un fotograf pentru a
imortaliza momentul. Oferi]i
ziari[tilor aceste poze pe gratis.
Invita]i la deschidere copiii per-
sonalit`]ilor locale: ai oame-
nilor politici, ai primarului [i ai
celebrit`]ilor din orice dome-
niu. Acesta este, de regul`,
genul de eveniment care atrage
aten]ia presei.
Pre]urile
Atrage]i clien]i fideli cu
ajutorul reducerilor [i
gratuit`]ilor
|n mod normal, pre]urile
unei vizite pentru un copil
graviteaz` \n jurul echivalentu-
lui a 5,5 $. Cele mai multe cen-
12
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI
Idei de Afaceri: Cum v-a
venit ideea deschiderii acestui
centru?
Malcom Hoppen: Sunt pro-
fesor de gimnastic` [i am
remarcat c` cei mici prefer`
exerci]iile fizice care \mbrac`
forma unor jocuri. Nici spor-
turile \n aer liber, nici cele de
sal` nu \mbin` aceste dou`
deziderate: exerci]iile fizice [i
distrac]ia. |n plus, acestea nu
ofer` un grad optim de securi-
tate, copiii r`nindu-se uneori.
A[a \nct am \ncercat s` g`sesc
o cale prin care exerci]ii clasice,
cum sunt c`]`ratul pe spaliere,
balansarea pe frnghii, s`ri-
turile, s` devin` mai atractive,
efectundu-se \ntr-un decor a
c`rui tem` este aventura.
Rezultatul este instala]ia de
c`]`rat pe care o vede]i \n
aceast` sal`.
Idei de Afaceri: Ct timp v-a
luat transformarea ideii \n rea-
litate?
Malcom Hoppen: Cam [ase
luni. Ne-am deschis por]ile \n
martie 94, dar precizez c` de
atunci ne \mbun`t`]im conti-
nuu condi]iile. De exemplu, la
\nceput nu aveam climatizoare,
acestea fiind instalate abia
dup` doi ani. Am fi putut s`
renun]`m la ele, dar mul]i
clien]i ne-au spus c` ar fi nece-
sare, [i atunci...
Idei de Afaceri: A]i avut
banii necesari de la \nceput
pentru investi]ii?
Malcom Hoppen: Bine\n]e-
Malcom Hoppen, creatorul Fantasy Island:
Cel mai greu a fost s` g`sesc
furnizorul instala]iei de c`]`rare
Un mic restaurant fast-food
aflat \n incint` spore[te considerabil
cifra de afaceri a centrului.
13
CONCEPT DE AFACERI
tre nu au limit` de timp pentru
aceast` sum`, copiii putnd
r`mne orict de mult (\n limita
orarului). La Fantasy Island, \n
schimb, biletul este valabil 90
de minute, ceea ce este suficient
ca s` epuizeze [i cel mai neast-
mp`rat dr`cu[or.
Exist` numeroase variante
ale tarifului. De exemplu,
pre]urile pot urca \n weekend
pn` la 6,5 $. La Fantasy
Island, copiii de pn` la 5 ani
pl`tesc 3,5 $ \n timpul
s`pt`mnii [i 3 $ \n weekend,
iar bebelu[ii pot intra gratuit.
Discovery Zone emite legiti-
ma]ii Club Zone care cost`
echivalentul a 25 $, sunt vala-
bile un an [i dau dreptul la o
reducere de 1,5 $ la fiecare
vizit`, fa]` de pre]ul normal. |n
plus, abona]ii primesc un tricou
Discovery Zone [i o intrare
gratuit`.
La Fantasy Island func]io-
neaz` un sistem similar. Legiti-
ma]ia de membru cost` 20 $ [i
d` dreptul la o reducere de 10%
a taxei de intrare timp de un an,
la un tricou gratuit [i la alte
avantaje.
Centrele de agrement sunt
deschise 364 de zile pe an,
exceptnd Cr`ciunul. Progra-
mul de func]ionare este \ntre
10.00 diminea]a [i 8.00 seara.
Situa]ia juridic`
Asigurarea este indispensabil`
Exploatarea unui centru de
joac` nu necesit` nici o califi-
care. Nu preda]i lec]ii copiilor,
ca urmare nu v` trebuie abili-
t`]i de profesor sau pedagog.
Firma trebuie \nscris` la Regis-
trul Comer]ului ca unitate de
agrement. Nu ve]i \ntmpina
nici o dificultate special`, c`ci
nu face]i altceva dect s` pune]i
la dispozi]ia copiilor echipa-
mentele [i instala]iile, sub su-
pravegherea adul]ilor. Nu r`s-
punde]i de copii, precum o cre-
[` sau o gr`dini]`, ci oferi]i
doar aparatura de joac`.
Lucrurile devin mai dificile
\n ceea ce prive[te siguran]a \n
exploatare a instala]iilor: aceas-
ta este numai [i numai respon-
sabilitatea dvs. Trebuie s` v`
asigura]i c` nici un echipament
nu prezint` pericol. Fileuri [i
plase de siguran]` de[irate,
col]uri de tabl` expuse, mnere
care se mi[c` [.a.m.d. sunt lu-
cruri care nu numai c` v` afec-
teaz` imaginea, dar care pot
produce efectiv r`niri pentru
care ve]i pl`ti desp`gubiri. De
aceea ave]i neap`rat nevoie de
o poli]` de asigurare civil`, care
s` v` acopere
\n cazul
les c` nu. Eram preocupa]i per-
manent s` g`sim surse de
finan]are, cnd am avut o sur-
priz` pl`cut`: ni s-au oferit bani
pe nea[teptate, deoarece in-
vestitorul a fost foarte interesat
de ideea cre`rii centrului. Apoi
am fost contacta]i de b`nci, care
voiau s` [tie de ce nu des-
chideam [i un al doilea com-
plex de agrement.
Idei de Afaceri: {i ce a]i
f`cut?
Malcom Hoppen: Nu ne-am
hot`rt \nc`. Pe de o parte, ad-
ministrarea a dou` centre ar ri-
dica destule probleme, pe de al-
t` parte conceptul este \nc` nou.
Fantasy Island are o reputa]ie
foarte bun` azi. Administrarea
unui al doilea centru ar putea s`
nu se ridice la acelea[i stan-
darde, ceea ce ar afecta [i
primul centru. Dar, \n viitor, m`
gndesc serios la acest lucru,
\ns` nu am stabilit cnd [i cum
o voi face. Dar, \n acest caz, nu
banii sunt problema.
Idei de Afaceri: A]i avut pro-
bleme cu ob]inerea aprob`rilor
necesare func]ion`rii?
Malcom Hoppen: Nu, nici
una. Am respectat normele de
construc]ii [i amenaj`ri teritori-
ale [i, pentru ob]inerea auto-
riza]iilor, nu am avut de \nfrun-
tat nici o piedic`. Prim`ria a fost
chiar favorabil` proiectului,
c`ci existen]a unor locuri de
agrement private scute[te
municipalitatea de a investi \n
construirea unora.
Idei de Afaceri: Care a fost
cea mai mare problem` la \nte-
meierea firmei?
Malcom Hoppen: S` g`sesc
furnizorul pentru instala]ia de
c`]`rare. Mi-a luat mult timp s`
g`sesc acest furnizor, plus c`
instala]ia a reprezentat cea mai
mare investi]ie.
Malcom
Hoppen are o
cifr` de afaceri
lunar` de
50.000 $, din
care 15% e
profitul.
14
Idei de AFACERI
CONCEPT DE AFACERI
unui accident. Daunele pot fi
enorme, conducnd la falimen-
tul afacerii.
O astfel de poli]` de asigu-
rare cost` \ntre cteva sute [i
cteva mii de dolari pe an.
Suma depinde de valoarea
daunelor pe care le acoper`, de
num`rul angaja]ilor [i de com-
pania de asigur`ri aleas`.
De aceea trebuie s` v`
interesa]i de condi]iile oferite
de mai multe societ`]i de asi-
gur`ri, \nainte de \ncheierea
unei poli]e.
Ea acoper` toate riscurile
pentru salaria]i [i pentru dvs.
\n exerci]iul func]iunii.
Un element important:
poli]a trebuie s` acopere \ntre-
ruperea func]ion`rii firmei din
cauza unor evenimente ne-
prev`zute: inunda]ie, incendiu
etc.
Veniturile cele mai importante
se ob]in din vnzarea biletelor
de intrare. Dar acestea
pot fi completate cu \ncas`rile
resturantului [i cu cele pro-
venite din organizarea petre-
cerilor, care pot ajunge la
30%, respectiv 10% din totalul
cifrei de afaceri. Contribu]ia
petrecerilor la cifra de afaceri
pare, la prima vedere,
minim`, dar nu este a[a.

Amplasarea centrului
Amplasarea centrului e bine
s` fie departe de centrul admi-
nistrativ al ora[ului, dar \ntr-o
zon` comercial`. Deschiderea
unui centru \n mijlocul
ora[ului nu este justificat`.
Sunt de preferat zonele semi-
centrale, periferice sau de agre-
ment. Foarte potrivite ar fi
marile cartiere, unde num`rul
copiilor este ridicat. {i zonele
de agrement sunt de preferat,
cu condi]ia ca drumul pn`
acolo s` nu dep`[easc` o
jum`tate de or`. Zonele comer-
ciale sunt [i ele OK, datorit`
afluen]ei mari de public.
Concret, va trebui s` g`si]i o
sal` la un pre] moderat, bine
amplasat`. Pia]a \nchirierilor
spa]iilor de aceast` m`rime
este slab` [i v` pute]i tocmi
pentru a ob]ine o chirie rezo-
nabil`. }ine]i cont de lucr`rile
de amenajare a spa]iului pe
care le ve]i face [i reduce]i
suma oferit` cu contravaloarea
\mbun`t`]irilor aduse.
Suprafa]a complexului
|n Occident, suprafa]a mini-
m` recomandat` este de 2.500
mp, dar se poate \ncepe [i cu o
suprafa]` mai mic`. Cel mai
bine se preteaz` la amenajarea
unui astfel de complex o cl`dire
sau o sal` dreptunghiular`, ca-
re se poate compartimenta \n
cursul amenaj`rii ([i o hal` in-
dustrial`, bine situat`, este po-
trivit` acestui scop). Dac` reu-
[i]i s` g`si]i o cl`dire care deja
are amenajat` o sal` de sport
sau de dans este [i mai bine,
c`ci va avea instala]iile sanitare
[i alte utilit`]i deja montate.
Un sfat: \nainte de a v`
apuca de orice lucrare de ame-
najare, consulta]i-v` cu pro-
prietarul sau administratorul
spa]iului, pentru a v` asigura
c` este de acord cu modific`rile.
Culori vii [i materiale
rezistente
Prima imagine la intrarea
\ntr-un centru de joac` trebuie
s` fie o explozie de culori
intense, luminoase. |n orice
parte ai privi trebuie s` vezi o
lume vesel` [i optimist`. O
mul]ime de panouri informa-
tive (colorate [i ele) permit ori-
entarea rapid`.
Cerin]ele valabile pentru
instala]iile de c`]`rare sunt
necesare [i celorlalte dot`ri:
totul trebuie s` prezinte sigu-
ran]` absolut`, s` fie stabil [i
durabil. Mobilierul trebuie, pe
ct posibil, s` fie ancorat \n
pardoseal`, col]urile [i margi-
nile s` fie rotunjite.
Instala]ia de escalad`
Acest aparat reprezint`
punctul central al complexului.
Amenajarea restului spa]iului
ridic` mai pu]ine probleme,
putndu-se apela la orice
form` de decora]iuni inte-
rioare, sugernd o anume
tem`: Corabia pira]ilor,
Vestul s`lbatic, Jungla
Amazonian` sau motive din
c`r]i celebre pentru copii.
Climatizarea
Climatizarea spa]iului este
un factor important. Vara,
aerul \ncins devine irespirabil
|nceputul afacerii
Clien]ii dvs. sunt copiii [i p`rin]ii lor. De la \nceput va trebui s`
stabili]i dac` \n zona dvs. de activitate locuiesc destui copii.
Pute]i consulta statistici sau liste de recens`mnt \ntocmite de
prim`rii sau pute]i \ncerca s` ob]ine]i informa]ii de la cre[e,
gr`dini]e, [coli. |n paralel, \ncepe]i c`utarea unei cl`diri com-
patibile cu g`zduirea unui astfel de centru.
15
CONCEPT DE AFACERI

\ntr-o incint` plin` cu sute de


pu[ti neastmp`ra]i, deoarece
copiii transpir` foarte u[or
cnd se joac`. Iar pe timpul
iernii, o temperatur` inegal` \i
va face pe copii s` r`ceasc`
imediat. Un sistem de climati-
zare potrivit poate fi procurat
la un pre] de cca 15.000 $.
Instala]ia de sonorizare
Pentru apelarea salaria]ilor
sau a p`rin]ilor va trebui mon-
tat` o astfel de instala]ie. |n
plus, prin aceasta se va difuza
\n permanen]` un fond sonor
muzical, care s` creeze o atmo-
sfer` pl`cut`. Dac` centrul este
decorat pe o anumit` tem`,
muzica va putea fi aleas` \n
concordan]` cu aceasta (muzi-
c` specific` barurilor din Ves-
tul S`lbatic, muzic` electronic`
pentru un decor de nav`
spa]ial` etc.). Pre]ul instala]iei
este de cteva mii de dolari \n
func]ie de complexitate.
Instala]iile sanitare
Toaletele sunt obligatorii,
separate pentru femei [i
b`rba]i. Trebuie dotate cu
lavoare [i mese pentru ca
bebelu[ii s` poat` fi schimba]i.
Pentru cei mai m`ri[ori, se
poate amenaja o sal` tip ves-
tiar, unde s` li se poat` schim-
ba hainele transpirate.
Restaurantul
Dac` nu apela]i la o firm`
specializat` \n restaurante fast-
food (gen McDonalds) v`
pute]i construi dvs. unul. Ave]i
nevoie de o serie de dot`ri mi-
nime: l`zi frigorifice pentru
mnc`ruri [i b`uturi, plite elec-
trice, friteuze, un filtru de cafea,
un cuptor cu microunde, ve-
sel`, pahare, tacmuri (de unic`
folosin]` pentru clien]i [i altele
pentru prepararea hranei),
[erve]ele [i fe]e de mas`.
Scaunele [i banchetele
|n apropierea instala]iilor de
joc [i a aparatelor de gimnas-
tic`, ca [i \n restaurant, trebuie
s` existe suficiente locuri unde
p`rin]ii s` se poat` a[eza, \n
a[teptarea copiilor, pe banchete
sau scaune. B`ncu]ele sunt de
preferat \n sal` [i pe interva-
lurile dintre diferitele comparti-
mente; \n restaurant se preteaz`
mai bine scaunele. Acestea pot
fi metalice sau din lemn, dar
merg [i cele din plastic.
Camera p`rin]ilor
Unii adul]i nu vor s` piard`
timpul [i prefer` s` lucreze,
al]ii nu suport` zgomotele.
Pentru ace[tia se va amenaja o
camer` izolat` fonic (pe ct se
poate), mobilat` cu cteva
canapele [i fotolii confortabile,
una sau dou` mese, un telefon
cu cartel`, un televizor [i ni[te
reviste. Ar fi bine ca pere]ii
camerei s` fie de sticl`, \nct
p`rin]ii s`-[i poat` urm`ri din
cnd \n cnd copiii.
Spa]iul pentru petreceri
Pentru organizarea petre-
cerilor trebuie prev`zut` o sal`
de 40 mp. Sala nu are nevoie de
amenaj`ri speciale, dar trebuie
zugr`vit` \n culori vesele. C-
teva baloane [i ghirlande fac
minuni pentru realizarea unei
atmosfere festive. Restul mobi-
lierului \nseamn` o mas` mare,
cu scaune confortabile. Solu]ia
optim` const` \n piese pliante,
care pot fi strnse pentru a uti-
liza spa]iul \n alte scopuri.
Punctul de prim ajutor
Este vorba de un mic cabinet
medical, dotat cu unul-dou` pa-
turi, unde s` se poat` instala
pentru a se calma un copil r`nit.
Ave]i nevoie de materiale sa-
nitare pentru primul ajutor: pan-
samente sterile, leucoplast, fe[e,
spray-uri calmante, solu]ii dez-
infectante [i medicamente uzu-
ale pentru calmarea durerilor
(aspirine, paracetamol, algocal-
min pentru copii) [i contra der-
anjamentelor stomacale.

|n primul rnd, o parte din


pre]ul pl`tit pentru petreceri o
reprezint` biletul de
intrare [i trebuie ]inut cont
c` o petrecere \nseamn`
a aduce grupe de
8 pn` la 15 copii
deodat` \n centrul de
agrement.
Nici efectul publicitar
nu trebuie subestimat.
Finan]area
Un plan de afaceri bun va
convinge b`ncile
Deoarece investi]iile nece-
sare sunt destul de mari, va tre-
buie s` face]i apel la un parte-
ner care s` finan]eze proiectul.
Pentru a acoperi suma necesar`
exist` mai multe solu]ii. Nu
ezita]i s` bate]i la toate por]ile
pentru a ob]ine un credit.
Pretutindeni vi se vor cere
informa]ii complete [i detaliate
asupra proiectului. De[i este o
idee nou` \n Romnia (\n
Europa de fapt), nu e vorba de
un proiect excentric. |ntre-
prinderi similare func]ioneaz`
cu succes \n alte p`r]i ale lumii
[i perspectivele sunt favorabile.
Pe de alt` parte, domeniul
afacerilor de agrement nu este
necunoscut finan]i[tilor.
CONCEPT DE AFACERI
Preg`ti]i-v` temeinic pentru
\ntlnirea cu bancherii. Aduce]i
toate documentele pe care le a-
ve]i: prospecte, fotografii, con-
tracte de franciz`, calcule de ren-
tabilitate estimat` etc. A[a, ve]i
avea toate [ansele de partea dvs.
Franciza
Ideal` pentru un demaraj rapid
Metoda ideal` de a profita de
experien]a altora const` \n a
cump`ra aceast` experien]`.
Deci, pentru a v` folosi de cu-
no[tin]ele celor ce exploateaz`
de mult timp centrele de joac`
pentru copii, trebuie s` face]i
rost de o franciz`. Exist` o
jum`tate de duzin` de companii
americane care caut` parteneri
\n Europa. Cea mai interesant`
este f`r` discu]ie Discovery
Zone, care are deja filiale
engleze[ti [i elve]iene. Pute]i
contacta \ns` [i alte firme, ce nu
sunt \nc` reprezentate \n afara
Americii de Nord. Acestea caut`
\n general un master fran-
chiseur, ceea ce \nseamn` o
firm` \ns`rcinat` s` vnd` \n
]ara sa alte contracte de franciz`.
Crearea unui centru de agre-
ment pentru copii implic` un
capital consistent. Cea mai mare
parte a cheltuielilor sunt nece-
sare pentru achizi]ionarea
aparatelor [i instala]iilor, chiria
spa]iului, salariile [i publicitatea
ini]ial`. Acestea \nseamn` \n jur
de 100.000 $.
Din p`cate, nu exist` prea
multe solu]ii pentru a reduce
costurile ini]iale: construirea
unui centru mai modest, pentru
\nceput, nu are sens. Prima
impresie conteaz`, ceea ce
\nseamn` c` este vital ca profe-
sionalismul centrului s` fie evi-
dent pentru orice poten]ial
client.
Dosar realizat de
Bogdan Gu]`
Silvia Buc[an
Mirela Ro[u

International Play Co
www.internationalplayco.com
HPS-Play Company GmbH
www.hps-playco.at
Rusta Ruprecht GmbH
& Co. KG
www.rusta.de
Silly Billys
www.silly-billy.org
Jungle Town Franchising
GmbH
www.jungletown.de
Adrese utile