Sunteți pe pagina 1din 16

Curs 4 + 5

CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURIGrupa 30 - Operaiuni cu i!uri "i a!e insru#ene $inanciare
Potrivit Ordinului 27/2010, titlurile reprezint instrumente financiare de natura
instrumentelor de datorie sau a instrumentelor de capitaluri proprii, negociabile pe o pia
organizat sau pe pieele la buna nelegere over!t"e!counter#$
%n prezent, clasificarea i contabilizarea opera iunilor cu titluri se realizeaz potrivit
&tandardului 'nterna ional de (ontabilitate ')& *+ ,'nstrumente -inanciare . /ecunoa tere
i 0valuare 1$ )cesta va fi nlocuit de standardul '-/& + ,'nstrumente financiare1, n * etape
progresive2 1# elaborarea capitolelor referitoare la clasificarea i evaluarea instrumentelor
financiare engl$ classification and measurement#3 2# metodologia de cuantificare i
nregistrare contabil a deteriorrii instrumentelor financiare engl$ impairment
met"odolog4#3 *# contabilitatea opera iunilor de acoperire engl$ "edge accounting#$ %n mai
2012 ')&5 a decis ini ierea unui nou proiect dedicat contabilizrii opera iunilor de macro!
"edging strategii dinamice de management al riscurilor, pentru portofolii desc"ise#$ 6e i se
preconizeaz c '-/& + va deveni aplicabil pentru e7erci iile financiare care ncep dup data
de 1 ianuarie 2018, adoptarea sa este permis i mai devreme$
9itlurile de natura activelor financiare se clasific n func ie de modelul de afaceri
adoptat pentru gestionarea activelor financiare i de caracteristicile flu7ului de numerar
aferent activului respectiv$
9itlurile de natura datoriilor financiare se clasific n func ie de modalitatea de
evaluare2 cost amortizat sau valoarea :ust prin profit sau pierdere$
&tandardul '-/& 7 aduce o completare, n sensul c o institu ie financiar trebuie s
includ instrumentele financiare n grupe omogene, prin prisma naturii informaiilor
prezentate ;i a caracteristicilor instrumentelor financiare$
Recun%a erea ini ia!& a aci'e!%r $inanciare
<a data recunoa terii ini iale a unui activ financiar, banca poate opta pentru evaluarea
sa2
la cost amortizat, prin utilizarea ratei efective a dob=nzii, dac activul genereaz
cas"!flo>!uri periodice, sub form de dob=nd i principal3
la valoarea just, reprezentat de pre ul tranzac iei pre ul pie ei#, dac activul
financiar nu ntrune te condi iile pentru a fi msurat la cost amortizat$ %n cazul n
care pia a este inactiv cota iile de pre nu sunt disponibile imediat i constant#,
valoarea :ust poate fi stabilit folosind diverse te"nici de evaluare$ 9e"nicile de
evaluare se refer la tranzac ii recente ce au avut loc n condi ii normale de pia ,
referiri la valori :uste ale altor instrumente care sunt substan ial similare, analize ale
flu7urilor viitoare de numerar i modele de pre $ ?etoda aleas pentru evaluare
trebuie s ia n considerare informa iile disponibile pe pia , a teptrile pie ei i s
se bazeze c=t mai pu in pe estimrile bncii$
n mod ireversibil/permanent, la valoarea just prin profit sau pierdere, dac astfel
se elimin sau se diminueaz considerabil erorile de evaluare contabil$ )ceast
prevedere este valabil atunci c=nd o banc de ine un activ financiar, respectiv o
1
datorie financiar care sunt considerate a fi n legtur sunt e7puse la acela i tip de
risc#, dar activul este nregistrat la valoarea :ust iar datoria la cost$ %n acest caz, se
consider c situa iile financiare ar reflecta o imagine mai real, dac ambele
instrumente financiare ar fi evaluate la valoarea :ust prin profit sau pierdere$ )stfel,
pierderea de valoare a unui instrument financiar va fi compensat de c= tigul
nregistrat de cellalt$
Rec!asi$icarea aci'e!%r $inanciare
@n activ financiar va fi reclasificat n situa ii e7cep ionale, numai dac conducerea
bncii decide astfel, ca urmare a sc"imbrilor de natur intern sau e7tern ce afecteaz
activitatea bncii$ @n e7emplu n acest sens este decizia de a renun a la oferirea unui anumit
tip de credit sau de a restr=nge categoriile de clien i crora li se adreseaz creditul$ 6in acel
moment nu vor mai fi acordate credite ctre destina iile/debitorii respectivi, iar portofoliul
de credite aflate n derulare va fi reclasificat, prin nregistrarea lui n categoria activelor
financiare disponibile n vederea v=nzrii$
(erecun%a erea aci'e!%r $inanciare
@n activ financiar poate fi derecunoscut din situa iile financiare ale unei institu ii de
credit numai ntr!una din urmtoarele situa ii2
! drepturile contractuale asupra cas"!flo>!urilor generate de activul financiar e7pir3
! institu ia decide transferul activului financiar transfer, deci, drepturile contractuale
de a primi flu7urile de trezorerie generate de activul financiar#$
Recun%a erea ini ia!& a )a%rii!%r $inanciare
9oate datoriile financiare vor fi evaluate la costul amortizat, folosind metoda dob=nzii
efective, cu c=teva e7cep ii2
! datoriile financiare de tipul derivatelor, care se nregistreaz la valoarea :ust prin
profit sau pierdere3
! contractele de garan ie financiar3
! anga:amentele de acordare a creditelor la o rat de dob=nd sub cea a pie ei$
(erecun%a erea )a%rii!%r $inanciare
O datorie financiar este derecunoscut din situa iile financiare ale unei institu ii de
credit atunci c=nd2
! obliga iile specificate n contract e7pir instrumentul a:unge la scaden #3
! are loc o modificare substan ial a termenilor contractuali$ %n acest caz, datoria
financiar ini ial se stinge i se va recunoa te o nou datorie financiar$
Arupa *0 include urmtoarele categorii de conturi2
5 *01 ! )ctive ;i datorii financiare deinute n vederea tranzacionrii engl$ financial assets
and liabilities held for trading#
2
5 *02 ! )ctive ;i datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea :ust prin profit
sau pierdere engl$ financial assets and liabilities at fair value through profit or loss#
) *0* ! )ctive financiare disponibile n vederea v=nzrii engl$ financial assets available
for sale#
) *0B ! 'nvestiii pstrate p=n la scaden
) *08 ! 'nstrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
C%ncepe2
Activele i datoriile financiare deinute n vederea tranzacionrii se caracterizeaz
prin v=nzri i cumprri frecvente, av=nd drept obiectiv ob inerea de profituri din
fluctua iile pe termen scurt nregistrate de pre ul acestora$ &e evalueaz la valoarea :ust
prin profit sau pierdere deoarece au fost ac"izi ionate cu inten ia de a fi de inute o perioad
scurt de timp, n vederea tranzac ionrii ulterioare$
) *011 ! )ctive financiare deinute n vederea tranzacionrii
) *0111 ! Instrumente de capitaluri proprii . se refer la ac iuni, pr i n organisme
de plasament colectiv n valori mobiliare i alte titluri cu venit variabil$
) *0112 ! Instrumente de datorie . includ obliga iunile i alte titluri cu venit fi7
ac"izi ionate de ctre banc$
) *011* ! Credite i creane . preia parial coninutul conturilor de credite ;i creane
din clasele 1, 2, * ;i B$ ?ai e7act, se refer strict la creditele i crean ele deinute de banc
n vederea tranzacionrii transferuri de active ce au loc prin securitizare#$ (u alte cuvinte,
au fost ini iate cu inten ia de a fi v=ndute imediat sau n termen scurt$
P *012 ! 6atorii financiare deinute n vederea tranzacionrii
P *0121 ! Poziii scurte, cont ce desemneaz alte datorii privind titlurile
P *0122 . Depozite, preia parial coninutul conturilor de depozite, i anume
depozitele deinute de banc n vederea tranzacionrii
P *012* ! Datorii constituite prin titluri, se refer la datoriile constituite de o
institu ie de credit, ca urmare a emisiunii de titluri certificate de depozit, carnete i librete
de economii, obliga iuni#, n vederea atragerii de finan are pe termen scurt, mediu i lung$
9itlurile emise se nregistreaz n acest cont doar dac inten ia bncii este de a le
tranzac iona n cel mai scurt timp i sunt evaluate la valoarea :ust prin profit sau pierdere$
6ac titlurile emise sunt evaluate la costul amortizat, atunci vor fi nregistrate n conturile
aferente grupei *2 . Datorii constituite prin titluri$
P *012+ ! Alte datorii financiare, ce decurg din titlurile de inute n vederea
tranzac ionrii
Activele i datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin
profit sau pierdere includ instrumentele financiare clasificate n aceast categorie de ctre
conducerea bncii, la data recunoa terii ini iale$
*
) *021 ! )ctive financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea :ust prin profit sau
pierdere
) *0211 ! Instrumente de capitaluri proprii
) *0212 ! Instrumente de datorie
) *021* ! Credite i creane
P *022 ! 6atorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea :ust prin profit sau
pierdere
P *0221 ! Depozite
P *0222 ! Datorii constituite prin titluri
P *022+ ! Alte datorii financiare
Activele financiare disponibile n vederea vnzrii includ instrumentele financiare pe
care banca inten ioneaz s le de in pentru o perioad nedeterminat i care pot fi v=ndute
pentru a acoperi deficitul de lic"iditate sau pentru a diminua e7punerea la riscul de pia
valutar i de rat a dob=nzii#$ 6e e7emplu, certificatele de trezorerie emise de Auvernul
/om=niei, obliga iunile de stat sau municipale, investi iile n unit i de fond, participa ii n
societ i listate sau nelistate$
) *0*1 ! Instrumente de capitaluri proprii
) *0*2 ! Instrumente de datorie
) *0** ! Credite i creane
) *0*7 ! Creane ataate, cont ce reflect creanele din dob=nzi dob=nzi
contractuale sau cupon scurs#, calculate ;i nea:unse la scaden, aferente instrumentelor de
datorie disponibile n vederea v=nzrii$
Investiiile pstrate pn la scaden reprezint active financiare cu pl i fi7e sau
determinabile i scaden a fi7, pe care banca are inten ia ferm de a le pstra p=n la
scaden $
) *0B1 ! Instrumente de datorie
) *0B2 ! Credite i creane sunt active financiare cu pl i fi7e sau determinabile,
care nu sunt cotate pe o pia activ i pe care banca nu inten ioneaz s le v=nd n
perioada urmtoare$
) *0B7 ! Creane ataate, ce reflect creanele din dob=nzi dob=nzi contractuale sau
cupon scurs#, calculate ;i nea:unse la scaden, aferente investiiilor pstrate p=n la
scaden$
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost . contul include toate ac iunile i
titlurile cu venit variabil, care nu au un pre cotat pe o pia activ i a cror valoare :ust nu
poate fi evaluat credibil$
(umprarea sau v=nzarea activelor financiare va fi recunoscut n eviden a bncii fie
prin intermediul contabilit ii la data tranzac iei, fie prin contabilitatea la data decontrii$
Contabilitatea la data tranzac iei trade date accounting# sau la data decontrii settlement
date accounting# apare atunci c=nd o entitate opteaz pentru recunoa terea, n situa iile
financiare, a ac"izi iei unui instrument financiar la data la care apare anga:amentul din tranzac ie
B
sau numai la data la care datoria este decontat$ 6ata tranzac iei reprezint, deci, data la care o
institu ie de credit se anga:eaz s cumpere sau s v=nd un activ$ 6ata decontrii reprezint
data la care activul este livrat$
6ac o institu ie de credit aplic contabilitatea la data decontrii, instrumentele
financiare ce fac obiectul ac"izi iei sau v=nzrii vor fi nregistrate ini ial e7trabilan ier, sub
forma unui anga:ament privind titlurile$ )stfel, pentru intervalul de timp cuprins ntre data
tranzac iei i data decontrii, titlurile de primit se vor nregistra prin contul +21 )#, n timp
ce titlurile de livrat se vor nregistra prin contul +22 P#$
6econtarea opera iunilor de cumprare ;i de v=nzare a titlurilor se poate realiza fie prin
contul propriu al institu iilor de credit 1111 ! )#, dac acestea au ini iat opera iunea, fie
prin conturile curente desc"ise n favoarea clientelei ;i a altor instituii de credit sau instituii
financiare, care privesc e7clusiv decontarea operaiunilor efectuate cu titluri$
'n acest caz, se nc"eie convenii cu alte instituii de credit sau cu clientela, prin care
instituiile de credit pot s efectueze operaiuni de v=nzare ;i cumprare de titluri n contul
clientelei ;i al altor instituii financiare, la solicitarea acestora$
&e utilizeaz urmtoarele conturi2
P **1 ! (onturile institu iilor de credit . sunt conturi utilizate e7clusiv pentru decontarea
opera iunilor cu titluri, desc"ise n legtur cu alte institu ii de credit$ /eflect sumele depuse de
instituiile de credit ;i decontrile privind titlurile$
P **2 ! (onturile organismelor de plasament colectiv de valori mobiliare . conturi desc"ise n
legtur cu OP(C?!uri3
5 *** ! (onturile societ ilor de burs . conturi desc"ise societ ilor de burs, societ ilor de
compensare, decontare i depozitare de valori mobiliare, liber profesioni tilor broDeri#3
P **B ! (onturile altor institu ii financiare
P **8 ! (onturile clientelei . conturi desc"ise n legtur cu clientela$ )u o funcie similar
conturilor curente ale clientelei, ns se utilizeaz strict pentru decontarea opera iunilor cu
titluri

APLICA II 2
A* Aci'e "i )a%rii $inanciare )einue +n 'e)erea ran,aci%n&rii
1$ O institu ie de credit ac"izi ioneaz n cont propriu 800 de ac iuni la pre ul de E,8
lei/ac iune, cu inten ia tranzac ionrii ulterioare$ (osturile suplimentare de tranzac ionare
sunt de 1$200 lei$ 9ranzac ia se nc"eie pe data de 21 aprilie, dar livrarea titlurilor se va
realiza dup * zile$ Pentru reflectarea opera iunii n contabilitate se utilizeaz contabilitatea
la data tranzac iei$ <a sf=r itul lunii banca reevalueaz ac iunile din portofoliu$ (onsidera i
urmtoarele scenarii2 a# cursul ac iunilor este de + lei/ac iune3 b# cursul ac iunilor este de
E,2 lei/ac iune$
21$0B$ %nregistrarea ac iunilor cumprate2
F G 1111 8$B80 lei
8
Cont curent la !"
*0111 800 H E,8 leiG B$280 lei
Instrumente de capitaluri proprii
I0*1* 1$200 lei
Costuri de tranzac ionare
O5&0/C)9'02
! dac opera iunea genereaz costuri de tranzac ionare direct atribuibile achizi iei
de active, se va utiliza i contul #$%&%' (n acest caz, valoarea de achizi ie a ac iunilor va fi
reprezentat de valoarea cumulat dintre pre ul ac iunilor i cheltuielile de achizi ie'
Costurile de tranzac ionare includ onorariile i comisioanele agen ilor, consultan ilor,
bro)erilor i dealerilor, cotiza ii pentru agen iile de reglementare i burse, precum i ta*e
i cheltuieli pentru transfer'
*0$0B$ /eevaluarea ac iunilor cumprate diferena dintre valoarea ac iunilor, stabilit n
funcie de cursul pe pia ;i pre ul de ac"iziie al acestora#2
- dac se nregistreaz diferene favorabile2
*0111 G 70*11 800 H + . E,8# G 280 lei
Instrumente de capitaluri proprii G Castiguri din reevaluarea si cesiunea activelor
financiare detinute +n vederea tranzacionrii
- dac se nregistreaz diferene nefavorabile 2
I0*11 G *0111 800 H E,2 . E,8# G ! 180 lei
Pierderi din reevaluarea si cesiunea activelor financiare detinute +n vederea tranzacionrii
, Instrumente de capitaluri proprii
2$ O institu ie de credit ac"izi ioneaz prin societ i de burs 100 de obliga iuni
municipale, la pre ul de 8* lei/obliga iune, cu inten ia tranzac ionrii ulterioare$ (osturile
suplimentare de tranzac ionare sunt de 1$E00 lei$ 9ranzac ia se nc"eie pe data de 11 iunie,
dar livrarea titlurilor se va realiza dup * zile$ Pe 1* iunie obliga iunile sunt cotate la 87
lei/obliga iune$ Pentru reflectarea opera iunii n contabilitate se utilizeaz contabilitatea la
data decontrii$
11$0I$ %nregistrarea anga:amentului privind obliga iunile de primit titlurile au fost
cumprate dar nu au fost nc primite#2
+21 G +++ 8$*00 lei
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
1*$0I$ /eevaluarea obliga iunilor cumprate ;i nc neprimite diferena ntre valoarea
stabilit n funcie de cursul de pia ;i pre ul de ac"iziie al acestora# 2
*72+ G 70*11 100 H 87!8*# G B00 lei
I
Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului , Castiguri din reevaluarea si
cesiunea activelor financiare detinute +n vederea tranzacionrii
1B$0I %nregistrarea obliga iunilor cumprate, la valoarea de ac"iziie 2
F G *** 7$100 lei
Conturile societ ilor de bursa
*0112 8$*00 lei
Instrumente de datorie
I0*1* 1$E00 lei
Costuri de tranzac ionare
1B$0I )c"itarea contravalorii tranzac iei ctre societ ile de burs2
*** G 1111 7$100 lei
Conturile societ ilor de bursa , Cont curent la !"
1B$0I (orectarea valorii de ac"iziie a obliga iunilor cu diferena favorabil rezultat din
reevaluarea titlurilor cumprate ;i nc neprimite2
*0112 G *72+ B00 lei
Instrumente de datorie , Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului
1B$0I %nc"iderea conturilor din afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
O5&0/C)9''2
- diferentele din reevaluare constatate in intervalul de timp cuprins intre data
tranzac iei si data decontarii se vor inregistra initial e*trabilantier, prin contul %./0 !
Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului'
- diferentele favorabile sau nefavorabile rezultate din evaluarea ulterioara datei
decontarii se +nregistreaz in conturile de castiguri sau pierderi din reevaluare'
*$ 5anca J vinde transfer proprietatea# e7punerile provenind din creditele de consum
acordate sectorului retail unui emitent de instrumente financiare securitizate$ 6ata
tranzac iei este 28 mai, portofoliul de credite urm=nd a fi transferat peste 2 zile$ Pentru
reflectarea opera iunii n contabilitate se utilizeaz contabilitatea la data decontrii$
28$08$ %nregistrarea anga:amentului privind creditele de livrat2
+++ G +22
Contrapartida , -itluri si alte active financiare de livrat
27$08$ %nregistrarea creditelor v=ndute derecunoa terea din bilan #2
1111 G *011*
Cont curent la !" , Credite i creane
7
27$08$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+22 G +++
-itluri si alte active financiare de livrat , Contrapartida
-* Aci'e "i )a%rii $inanciare )ese#nae ca $iin) e'a!uae !a 'a!%area .us& prin
pr%$i sau pier)ere
B$ O institu ie de credit ac"izi ioneaz n cont propriu 700 de ac iuni la pre ul de 12,8
lei/ac iune$ (osturile suplimentare de tranzac ionare sunt de 1$B00 lei$ 9ranzac ia se nc"eie
pe data de 17 septembrie, dar livrarea titlurilor se va realiza dup * zile$ Pe 1+ septembrie
ac iunile sunt cotate la 12,B8 lei/ac iune$ Pentru reflectarea opera iunii n contabilitate se
utilizeaz contabilitatea la data decontrii$ Odat intrate n portofoliul bncii, ac iunile vor fi
evaluate la valoarea :ust prin profit sau pierdere$ <a sf=r itul lunii banca reevalueaz
ac iunile din portofoliu$ (onsidera i urmtoarele scenarii2 a# cursul ac iunilor este de 12,*
lei/ac iune3 b# cursul ac iunilor este de 12,E lei/ac iune$
17$0+$ %nregistrarea anga:amentului privind ac iunile de primit titlurile au fost cumprate
dar nu au fost nc primite#2
+21 G +++ 700 H 12,8 G E$780 lei
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
1+$0+$ /eevaluarea ac iunilor cumprate ;i nc neprimite diferena ntre valoarea stabilit
n funcie de cursul de pia ;i pre ul de ac"iziie al acestora# 2
I0*21 G *72+ 700 H 12,B8!12,8# G *8 lei
Pierderi din reevaluarea si cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la
valoarea justa prin profit sau pierdere , Conturi de ajustare privind alte elemente din afara
bilanului
20$0+$ %nregistrarea ac iunilor cumprate2
F G 1111 10$180 lei
Cont la !"
*0211 E$780 lei
Instrumente de capitaluri proprii
I0*2* 1$B00 lei
Costuri de tranzac ionare
20$0+$ (orectarea valorii de ac"iziie a ac iunilor cu diferena nefavorabil rezultat din
reevaluarea titlurilor cumprate ;i nc neprimite2
*72+ G *0211 *8 lei
Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului , Instrumente de capitaluri
proprii
20$0+ %nc"iderea conturilor din afara bilanului stingerea anga:amentului#2
E
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
*0$0+$ /eevaluarea ac iunilor cumprate diferena dintre valoarea ac iunilor, stabilit n
funcie de cursul pe pia ;i pre ul de ac"iziie al acestora#2
- daca se nregistreaz diferene favorabile2
*0211 G 70*21 700 H 12,E . 12,8# G 210 lei
Instrumente de capitaluri proprii G Castiguri din reevaluarea si cesiunea activelor
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere
- daca se nregistreaz diferene nefavorabile 2
I0*21 G *0211 700 H 12,* . 12,8# G ! 1B0 lei
Pierderi din reevaluarea si cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la
valoarea justa prin profit sau pierdere , Instrumente de capitaluri proprii
8$ O institu ie de credit vinde 2$*00 de obliga iuni corporative, la pre ul de 1E
lei/obliga iune$ 9ranzac ia se nc"eie pe data de 11 aprilie, dar livrarea titlurilor se va realiza
dup * zile$ 6econtarea opera iunii se va realiza prin conturile societ ilor de burs$ Pentru
reflectarea opera iunii n contabilitate se utilizeaz contabilitatea la data decontrii$ )nterior
opera iunii de v=nzare, obliga iunile au fost ncadrate n categoria titlurilor evaluate la
valoarea :ust prin profit sau pierdere$
11$0B$ %nregistrarea anga:amentului privind obliga iunile de livrat2
+++ G +22
Contrapartida , -itluri si alte active financiare de livrat
1B$0B$ %nregistrarea obliga iunilor v=ndute derecunoa terea din bilan #2
*** G *0212 B1$B00 lei
Conturile societ ilor de bursa , Instrumente de datorie
1B$0B$ %ncasarea contravalorii tranzac iei de la societ ile de burs2
1111 G *** B1$B00 lei
Cont curent la !" , Conturile societ ilor de bursa
1B$0B$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+22 G +++
-itluri si alte active financiare de livrat , Contrapartida
C* Aci'e $inanciare )isp%ni/i!e +n 'e)erea '0n,&rii
I$ (onducerea <ibra 5anD decide s renun e la oferirea de credite pe baza cardului de
credit$ Prin urmare, portofoliul de credite aflate n derulare va fi reclasificat, prin
nregistrarea lui n categoria activelor financiare disponibile n vederea v=nzrii$ Pe data de
1* august nc"eie negocierile cu ColDsbanD, privind v=nzarea portofoliului de crean e,
+
estimat la 28$000 lei$ 9ransferul efectiv va avea loc peste 2 zile$ P=n la data decontrii, se
constat deprecierea portofoliului de crean e cu *$E00 lei$ Pentru reflectarea opera iunii n
contabilitate se utilizeaz contabilitatea la data decontrii$
a# %n contabilitatea <ibra5anD v=nztorul activelor financiare disponibile n vederea
v=nzrii#2
/eclasificarea portofoliului de credite2
*0** G 2021*
Credite si creante , Diferente de rambursat legate de utilizarea cardurilor

/eclasificarea dob=nzilor din categoria crean elor aferente portofoliului de credite de
trezorerie n categoria crean elor aferente activelor financiare disponibile n vederea
v=nzrii2
*0*7 G 20271
Creante atasate , Creante atasate
1*$0E$ %nregistrarea anga:amentului privind creditele de transferat2
+++ G +22
Contrapartida , -itluri si alte active financiare de livrat
1B$0E$ %nregistrarea diferen ei nefavorabile din reevaluare, constatat p=n la data decontrii2
822 G *72+ *$E00 lei
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea
vanzarii , Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului
18$0E$ (orectarea valorii portofoliului de crean e cu diferena nefavorabil rezultat din
reevaluare2
*72+ G *0** *$E00 lei
Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanului , Credite si creante
18$0E$ %nregistrarea pierderii diferena nefavorabil# din derecunoa terea activelor
financiare disponibile n vederea v=nzrii2
I0** G 822 *$E00 lei
Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii , Diferente din
modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
18$0E$ %nregistrarea transferului portofoliului de credite derecunoa terea din bilan #2
1111 G F 28$000 lei
Cont la !"
*0**
Credite si creante
*0*7
Creante atasate
18$0E$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+22 G +++
10
-itluri si alte active financiare de livrat , Contrapartida
b# 'n contabilitatea ColDsbanD cumprtorul activelor financiare disponibile n vederea
v=nzrii#2
1*$0E$ %nregistrarea anga:amentului privind creditele de primit2
+21 G +++
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
18$0E$ %nregistrarea cumprrii portofoliului de credite recunoa terea n bilan #2
F G 1111 28$000 lei
Cont la !"
*0**
Credite si creante
*0*7
Creante atasate
18$0E$ %nc"iderea conturilor din afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
7$ 5anca 9ransilvania, ce de ine o sucursal n /oma, a ini iat negocierile cu o banc
rezident, n vederea v=nzrii subsidiarei$ )ctivele financiare disponibile pentru v=nzare
sunt reprezentate de2 crean e asupra clientelei corporate n valoare de 27$000 euro, ac iuni
evaluate la 8$000 euro i obliga iuni corporative de 12$000 euro$ &e utilizeaz contabilitatea
la data tranzac iei$
121 G F BB$000 euro
Cont de corespondent nostro
*0*1 8$000 euro
Instrumente de capitaluri proprii
*0*2 12$000 euro
Instrumente de datorie
*0** 27$000 euro
Credite si creante
E$ O9P 5anD ac"izi ioneaz n cont propriu pe data de 2* iunie urmtoarele active
financiare disponibile n vederea v=nzrii2 1$*00 de ac iuni, la pre ul de 7,*8 lei/ac iune i
2$800 de obliga iuni la pre ul de 1B,2E lei/obliga iune, transferul efectiv urm=nd a avea loc
pe 28 iunie$ <a sf=r itul lunii august ncaseaz un cupon n valoare de 1$700 lei, iar pe 12
septembrie ncaseaz dividende n valoare de 2$100 lei$ Pe *0 septembrie banca procedeaz
la evaluarea portofoliului de titluri, la pre ul de 7,I lei/ac iune i 1*,EE lei/obliga iune$ &e
utilizeaz contabilitatea la data decontrii$
2*$0I$ %nregistrarea anga:amentului privind activele financiare de primit2
11
+21 G +++
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
28$0I$ %nregistrarea activelor financiare cumprate2
F G 1111 B8$288 lei
Cont la !"
*0*1 1$*00 H 7,*8 G +$888 lei
Instrumente de capitaluri proprii
*0*2 2$800 H 1B,2E G *8$700 lei
Instrumente de datorie
28$0I$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
*1$0E$ %nregistrarea cuponului aferent de inerii de obliga iuni2
*0*7 G 70**1 1$700 lei
Creante atasate , Dobanzi
*1$0E$ %ncasarea cuponului2
1111 G *0*7 1$700 lei
Cont curent la !" , Creante atasate
12$0+$ %nregistrarea dividendelor aferente de inerii de ac iuni2
*0*7 G 70*** 2$100 lei
Creante atasate , Dividende si venituri asimilate
12$0+$ %ncasarea dividendelor2
1111 G *0*7 2$100 lei
Cont curent la !" , Creante atasate
*0$0+$ %nregistrarea diferen ei favorabile din evaluarea ac iunilor2
822 G 7I*11 1$*00 H 7,I . 7,*8# G *28 lei
Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
, 1enituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
*0$0+$ %nregistrarea diferen ei nefavorabile din evaluarea obliga iunilor2
II*11 G 822 2$800 H 1*,EE ! 1B,2E# G ! 1$000 lei
Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii , Diferente
din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
(* In'esiii p&srae p0n& !a sca)en&
12
+$ O institu ie de credit ac"izi ioneaz obliga iuni emise de o institu ie financiar, n
valoare de 18$000 lei, cu inten ia de inerii p=n la scaden $ 9ranzac ia se nc"eie pe data de
8 octombrie, dar livrarea titlurilor se va realiza dup trei zile$ Pe 20 decembrie, institu ia de
credit ncaseaz un cupon, n valoare de 2$B00 lei$ Pentru reflectarea opera iunii n
contabilitate se utilizeaz contabilitatea la data decontrii$
8$10$ %nregistrarea anga:amentului privind obliga iunile de primit titlurile au fost cumprate
dar nu au fost nc primite#2
+21 G +++
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
E$10$ %nregistrarea obliga iunilor cumprate, la valoarea de ac"iziie 2
*0B1 G 1111 18$000 lei
Instrumente de datorie , Cont la !"
E$10$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
20$12$ %nregistrarea cuponului de ncasat2
*0B7 G 70*B1 2$B00 lei
Creante atasate , Dobanzi
20$12$ %ncasarea cuponului2
1111 G *0B7 2$B00 lei
Cont la !" , Creante atasate
10$ 5anca /om=neasc a ac"izi ionat obliga iuni corporative, n valoare de 2*$000 lei, pe
care le!a nregistrat n contabilitate ca fiind investi ii de inute p=n la scaden $ Pe data de B
noiembrie banca ar fi trebuit s ncaseze ultimul cupon, n valoare de *$B00 lei$ 6up * luni,
compania emitent a obliga iunilor intr n insolven $ (onsidera i dou situa ii2 a# banca
recupereaz integral contravaloarea sumelor datorate de ctre companie3 b# nu se mai
recupereaz nimic$
B$11$ %nregistrarea crean ei restante nedepreciate, reprezent=nd valoarea cuponului2
*E171 G *0B7 *$B00 lei
Creante atasate , Creante atasate
B$02$ %nregistrarea crean ei depreciate, reprezent=nd valoarea de rscumprare a
obliga iunilor2
*E21 G *0B1 2*$000 lei
Creante depreciate , Instrumente de datorie
B$02$ %nregistrarea crean ei depreciate, reprezent=nd valoarea cuponului nencasat2
*E271 G *E171 *$B00 lei
1*
Creante atasate , Creante atasate
2E$02$ (onstituirea a:ustrilor pentru deprecierea investi iilor pstrate p=n la scaden 2
II*12 G *+111 2I$B00 lei
Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta , Ajustri
pentru deprecierea instrumentelor de datorie
Ipoteza 1 2 5anca ncaseaz contravaloarea obliga iunilor i a cuponului
1111 G F 2I$B00 lei
Cont la !"
*E21 2*$000 lei
Creante depreciate
*E271 *$B00 lei
Creante atasate
(oncomitent are loc diminuarea a:ustrilor pentru deprecierea investi iilor pstrate p=n la
scaden , ca urmare a recuperrii valorii activelor depreciate 2
*+111 G 7I*12 2I$B00 lei
Ajustri pentru deprecierea instrumentelor de datorie , 1enituri din ajustri pentru
deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta
Ipoteza 22 &umele rm=n nencasate
'n acest caz, activele financiare depreciate vor fi derecunoscute din bilan , iar conturile de
a:ustri pentru depreciere constituite anterior se vor nc"ide2
*+111 G F 2I$B00 lei
Ajustri pentru deprecierea instrumentelor de datorie
*E21 2*$000 lei
Creante depreciate
*E271 *$B00 lei
Creante atasate
E* Insru#ene )e capia!uri pr%prii e'a!uae !a c%s
11$ )lp"a 5anD ac"izi ioneaz pe 18 martie ac iuni necotate pe o pia reglementat, emise
de o alt institu ie de credit, n valoare de BI$000 lei$ 9ransferul efectiv al ac iunilor va avea
loc a doua zi$ Pe data de 2E septembrie ncaseaz un dividend n valoare de 2$700 lei$ 6up
trei ani, pe data de 1I august decide s v=nd ac iunile transferul efectiv va avea loc a doua
zi#, estimate la valoarea de 2 a# 82$000 lei 3 b# B1$000 lei$ 5anca utilizeaz contabilitatea la
data decontarii$
18$0*$ %nregistrarea anga:amentului privind ac iunile de primit titlurile au fost cumprate
dar nu au fost nc primite#2
+21 G +++
-itluri si alte active financiare de primit , Contrapartida
1B
1I$0*$ %nregistrarea ac iunilor cumprate2
*08 G 1111 BI$000 lei
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost , Cont la !"
1I$0*$ %nc"iderea conturilor n afara bilanului stingerea anga:amentului#2
+++ G +21
Contrapartida G -itluri si alte active financiare de primit
2E$0+$ %nregistrarea dividendului de ncasat2
*08 G 70*81 2$700 lei
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost , Dividende si venituri asimilate
2E$0+$ %ncasarea dividendului2
1111 G *08 2$700 lei
Cont la !" , Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
1I$0E$ %nregistrarea anga:amentului privind ac iunile de transferat2
+++ G +22
Contrapartida , -itluri si alte active financiare de livrat
1$E$ 9ransferul titlurilor situatia a#2
1111 G F 82$000 lei
Cont la !"
*08 BI$000 lei
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
70*82 I$000 lei
1enituri din cesiune
1$E$ 9ransferul titlurilor situatia b#2
F G *08 BI$000 lei
Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
1111 B1$000 lei
Cont la !"
I0*8 8$000 lei
Pierderi din cesiunea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
17$E$ )nularea anga:amentului2
+22 G +++
-itluri si alte active financiare de livrat , Contrapartida
12$ 5anca 9ransilvania de ine n portofoliul su ac iuni necotate pe o pia reglementat,
emise de o companie, n valoare de 17$000 lei$ Pe data de 1B februarie banca ar fi trebuit s
ncaseze un dividend n valoare de 2$*00 lei$ 6up patru luni, compania emitent a
18
ac iunilor intr n insolven $ (onsidera i dou situa ii2 a# banca recupereaz integral
contravaloarea dividendului3 b# nu se mai recupereaz nimic$
1B$02$ %nregistrarea crean ei restante, reprezent=nd valoarea dividendului2
*E171 G *08 2$*00 lei
Creante atasate , Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
1B$0I$ %nregistrarea crean ei depreciate, reprezent=nd valoarea dividendului nencasat2
*E271 G *E171 2$*00 lei
Creante atasate , Creante atasate
*0$0I$ (onstituirea a:ustrilor pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate
la cost2
II*1* G *+12 2$*00 lei
Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
, Ajustri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost
Ipoteza 1 2 5anca ncaseaz contravaloarea dividendului 2
1111 G *E271 2$*00 lei
Cont la !" , Creante atasate

Ipoteza 22 &umele rm=n nencasate
%n acest caz, activele financiare depreciate vor fi derecunoscute din bilan iar conturile de
a:ustri pentru depreciere constituite anterior se vor nc"ide2
*+12 G *E271 2$*00 lei
Ajustri pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost , Creante
atasate
1I