Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COOPERARE

NR....... din data de ...../....../........


TERMENI SI CONDITII GENERALE
Partile contractului
PRESTATOR : SC ZUMZI SRL cu sediul in Tg Mures, str.Mihai Eminescu, nr 48, ap.!", #ud Mures, tele$%n &'4'((&),
*)(!(+!)&, CUI R,)(4+&'-, a.and c%ntul I/"0 R,)4/"C1&&&&&&&(2'-(&&&, deschis la Unicredit Tiriac, Sucursala Tg. Mures,
repre3entata de 4"05RE" 6,7"CS44, denumit in c %ntinuare 8REST"T,R, denumit in c%ntinuare 9ZUMZI: si SC.ZUMZI.SRL
PARTENER
5enumire $irma: 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
0r. Inregistrare in Registrul c%mertului: CUI: ; 4444444444444444444444
Repre3entant: <unctie:44444444444444444
"dresa!sediu: 4444444444444444444444444444444444444444
=e>site: 44444444444444444444444444444444444444444444
Cont Bancar (IBAN)Banca!
<iecare denumita indi.idual 9parte: si c%lecti. 9partile:, au c%n.enit semnarea pre3entului c%ntract, dupa cum urmea3a:
Art. " De#inirea unor ter$eni
.. In c%nsiderarea unei cat mai >une si uni$%rme interpretari a clau3el%r pre3entului c%ntract, precum si a drepturil%r si %>ligatiil%r care decurg din
acesta, partile au c%n.enit ca urmat%rii termeni .%r $i interpretati dupa cum urmea3a:
.). %Partenerul& repre3inta $urni3%rul direct de pr%duse!ser.icii.
.2. %Cu$'aratorul/utili(atorul& repre3inta acea pers%ana $i3ica sau #uridica care achi3iti%nea3a de la 8artener prin intermediul site;ului
))).(u$(i.ro pr%dusele!ser.iciile %$erite de acesta.
.4. %*ouc+er& repre3inta reducerea %$erita Cumparat%rului, e.identiata printr;un d%cument #usti$icati. electr%nic sau!si in $%rma $i3ica, care c%ntine
c%dul pr%m%ti%nal de .eri$icare si termenii %$ertei sau c%n$irmarea de catre utili3at%r a datel%r de li.rare in ca3ul pr%m%.arii pr%dusel%r cu li.rare la
d%miciliu.
.+. In pre3entul c%ntract, termenii: 9.al%area .%ucher;ului a$isata pe site;ul Zum3i: si 9pretul .%ucher;ului Zum3i: se interpretea3a ca $iind e?presii
sin%nime.
.(. %O#erta acti,a& repre3inta pr%dusul sau ser.iciul @pachetul de ser.iciiA cu un pret pr%m%ti%nal pus la disp%3itie de 8artener pentru a $i pr%m%.at
si .andut prin intermediul site;ului detinut de 8restat%r, in c%nditiile agreate de parti, c%n$%rm pre3entului c%ntract.
.'. :Data de re#erinta: repre3inta data sta>ilita de catre Zum3i si c%municata 8artenerului, respecti. 3iua intrarii in .ig%are a pre3entului c%ntract,
la care se .%r rap%rta si termenele de plata c%n$%rm speci$icatiil%r de la intreg art.+ din pre3entul c%ntract.
.8. %Contract& repre3inta pre3entul C%ntract si t%ate ane?ele!8r%m%tiile atasate acestuia.
Art. - O.iectul contractului
).. ,>iectul c%ntractului il repre3inta: ser.icii de pr%m%.are .%uchere %nline pe pagina de internet a 8restat%rului, ))).(u$(i.ro , a
pr%dusel%r!ser.iciil%r pr%m%ti%nale %$erite de 8artener.
).). 8artile c%n.in sa reglemente3e un cadru general de des$asurare a rap%rturil%r de c%la>%rare pentru .iit%r prin urmare, dupa agrearea!semnarea
Termenil%r si C%nditiil%r Benerale ale C%ntractel%r de C%%perare ZUMZIC t%ate reglementarile care pri.esc ,$erta "cti.a @ denumita in c%ntinuare
9,$erta:A si detaliile pri.ind %ptiunile ,$ertei .%r $i e.identiate pe site;ul prestat%rului, in plat$%rma >i3.
).2. 8artenerul se %>liga si accepta sa isi %$ere ac%rdul %nline, in plat$%rma sus;menti%nata sau prin e;mail, pentru $iecare %$erta care .a $i denumita
generic 98r%m%tie: si .a $i c%nsiderata "ne?a la pre3entul c%ntract. "pr%>area termenil%r si c%nditiil%r %$ertei, cat si a pretului si a c%misi%nului
perceput, in cadrul plat$%rmei >i3.3um3i.r%, repre3inta ac%rdul 8artenerului e?plicit si $ara %>iectiuni de a plasa %$erta pe site;ul 8restat%rului, $iecare
8r%m%tie repre3entand intreaga intelegere intre parti.
).4. "st$el, in >a3a pre.ederil%r de mai sus, cu e?ceptia ca3ului in care este pre.a3ut alt$el in pre3entul C%ntract, se .a e.identia %nline cate %
"ne?a!8r%m%tie pentru $iecare ,$erta in parte. 8artile d%resc si c%n.in prin pre3entul C%ntract ca %rice ast$el de 8r%m%tie .a $i gu.ernata de
pre3entul C%ntract, ast$el incat $iecare 8r%m%tie si pre3entul C%ntract .%r $i c%nsiderate un singur d%cument si c%ntract c%mplet integrate.
Art. / *an(area de ,ouc+ere
2.. Zum3i .a pr%m%.a %$erta 8artenerului prin a$isarea acesteia pe De>site;ul Zum3i pe pagini rele.ante @l%calitate!%rasA, in .ederea achi3iti%narii de
catre Cumparat%ri.
2.). 8restat%rul .a pr%m%.a %$erta 8artenerului timp de cel putin 3i in termen de 2& de 3ile de la data acceptarii %$ertei.
2.2. 8restat%rul p%ate a#usta peri%ada de a$isare a unei %$erte in $unctie de numarul de c%men3i generate.
2.4. 8artile c%n.in ca la achi3iti%narea unui .%ucher prin intermediul site;ului ))).(u$(i.ro Cumparat%rul .a a.ea dreptul sa s%licite si sa
primeasca ser.iciile si pr%dusele pr%m%.ate prin %$erta de la 8artener, acesta din urma $iind singurul resp%nsa>il pentru prestarea ser.iciil%r!li.rarea
>unuril%r catre Cumparat%ri.
2.+. 8artenerul garantea3a ca Ser.iciile!8r%dusele pr%m%.ate prin intermediul site;ului Zum3i .%r $i disp%ni>ile pana la data menti%nata in %$erta.
Art. 0 Durata contractului
4.. "cest c%ntract se incheie pe % peri%ada de @unA an. In ca3ul in care dupa scurgerea acestui termen, nu se incheie % n%ua c%n.entie %ri nu se
denunta unilateral pre3entul c%ntract, aceasta se .a c%nsidera reinn%ita si deci .a c%ntinua sa pr%duca e$ecte pe % n%ua peri%ada de @unA an pana la
ma?im 2 ani.
Art. 1 Pretul/Modalitati de 'lata
1.". Pentru toate o#ertele (continand 2er,icii 2au 'rodu2e) a#i2ate 'e 2ite3ul 4u$(i5 Zum3i .a c%lecta de la Cumparat%r si .a retine $ie pretul
.%ucherului, $ie pretul integral al pr%dusului!ser.iciului, repre3entand plata pentru un .%ucher!pr%dus!ser.iciu .andut unui Cumaparat%r.
+..". 8entru $iecare .%ucher .alidat!c%n$irmat si!sau pr%dus!ser.iciu achitat!li.rat!c%n$irmat, Zum3i .a achita 8artenerului pretul .%ucherului Zum3i
sau al pr%dusului!ser.iciului, din care .a retine c%misi%nul sta>ilit de c%mun ac%rd intre parti, cat si ta?a pe .al%area adaugata a$erenta acestui
c%misi%n.
+../. C%misi%nul sta>ilit in pre3entul c%ntract si care re.ine 8restat%rului este e?primat in lei si nu c%ntine T7". La acest c%misi%n se .a adauga
T7";ul a$erent.
+..C. 8artenerul tre>uie sa c%n$irme %nline, pe plat$%rma >i3.3um3i.r%, li.rarea pr%dusel%r!prestarea ser.iciil%r catre Cumparat%ri sau transmiterea
.alida a .%ucherel%r si sa $urni3e3e 8restat%rului #usti$icati.ele de li.rare, in ca3 de litigii.
+..5. Plata 2e ,a e#ectuta a2t#el!
8entru $iecare 8artener platile se .%r e$ectua de d%ua %ri pe luna, la inter.al de ) saptamani, si se .%r succede pana la e?pirarea .ala>ilitatii
.%ucherului, respectand urmat%rul m%del:
+..E. O 'ri$a 'lata @din care 8restat%rul .a retine c%misi%nul dat%rat si T7";ul a$erent acestui c%misi%nA se .a genera rap%rtat la data de re#erinta
(art.".6)/lunar, pentru t%ate .%ucherele c%n$irmate!pr%dusele li.rate si c%n$irmate!ser.iciile prestate si c%n$irmate cel tar3iu cu 3ece 3ile inainte de
data 'latii.
+..<. 7r$atoarea 'lata @din care 8restat%rul .a retine c%misi%nul dat%rat si T7";ul a$erent acestui c%misi%nA se .a genera la 4 3ile de la aceasta
data, respecti. de la data rap%rtata la data de re#erinta, pentru t%ate .%ucherele c%n$irmate! pr%dusele li.rate si c%n$irmate !ser.iciile prestate si
c%n$irmate in ma?im + 3ile de la data primei plati.
+..B. <iecare plata .a $i c%nditi%nata de % .al%area minima de +& R,0, ast$el incat daca la generarea primei transe de plata nu se c%lectea3a aceasta
suma, plata se .a e$ectua d%ar in transa urmat%are, cu c%nditia ca .al%area ce urmea3a a $i achitata sa e?ceada suma de +& R,0.
+..E. Transele de plata repre3inta pretul .%ucherului!pr%dusului!ser.iciului la care se .a inmulti cantitatea li.rata!prestata!c%n$irmata, t%tal din care
se retine c%misi%nul Zum3i si T7";ul a$erent acestui c%misi%n.
+..I. 8restat%rul p%ate sa returne3e pretul .%ucherului utili3at%ril%r care din di$erite m%ti.e renunta la utili3area .%ucherului, pe t%ata peri%ada de
.ala>ilitate a acestuiaC cat si pretul pr%dusului!ser.iciului daca utili3at%rul renunta la acestea inainte de prestarea sau e$ectuarea li.rarii.
+..*. Transele de plata se .%r achita cu c%nditia ca 8artenerul sa c%munice catre Zum3i % d%.ada adec.ata si .alida care sa c%n$irme $ie transmiterea
.alida a .%cuherel%r, $ie li.rarea pr%dusel%r, $ie prestarea ser.iciil%r c%n$%rm termenel%r menti%nate. Respecti.a d%.ada tre>uie c%n$irmata de
8artener catre ZUMZI prin plat$%rma %nline $urni3ata 8artenerului.
+..6. In ca3ul in care respecti.a d%.ada nu este primita de ZUMZI in peri%ada de timp stipulata mai sus, 8artenerul isi .a pierde dreptul de a primi
%rice sume de la ZUMZI cu pri.ire la acel .%ucher!pr%dus!ser.iciu.
+..L. 8entru $iecare transa de plata 8restat%rul .a genera % $actura, pentru c%misi%nul a$erent $iecarei %$erte rap%rtat la numarul t%tal de .%uchere
c%n$irmate si platite!numarul t%tal de pr%duse li.rate si c%n$irmate!ser.icii prestate si c%n$irmate. 0u e necesara e.identierea $iecarui c%misi%n
a$erent %$ertel%r pe % $actura distincta, % singura $actura p%ate c%ntine c%ntra.al%area c%misi%nului a$erent mai mult%r %$erte de pr%duse!ser.icii
detaliata c%respun3at%r.
+..M.5aca dupa aceasta data .%r e?ista restituiri de sume catre utili3at%rii care renunta la utili3area .%ucherului!pr%dusului!ser.iciului .al%area de
achitat si transele de plata se .%r a#usta in $unctie de aceste restituiri.
1.-. Pentru o#ertele de 'e 2ite3ul 4u$(i5 #ara con#ir$are5 'lata 2e ,a e#ectua a2t#el!
8entru $iecare 8artener platile se .%r e$ectua de d%ua %ri pe luna, la inter.al de ) saptamani, si se .%r succede pana la e?pirarea .ala>ilitatii
.%ucherului, respectand urmat%rul m%del:
+.)."A O 'ri$a 'lata @din care 8restat%rul .a retine c%misi%nul dat%rat si T7";ul a$erent acestui c%misi%nA se .a genera rap%rtat la data de
re#erinta/lunarC pentru t%ate .%ucherele cumparate cel tar3iu cu 3ece 3ile inainte de data platii.
+.)./. 7r$atoarea 'lata @din care 8restat%rul .a retine c%misi%nul dat%rat si T7";ul a$erent acestui c%misi%nA se .a genera la 4 3ile de la data
rap%rtata la data de re#erinta5 pentru t%ate .%ucherele cumparate in ma?im + 3ile de la prima plata.
+.).CA Transele de plata repre3inta pretul .%ucherului la care se .a inmulti cantitatea cumparata, t%tal din care se retine c%misi%nul Zum3i si T7";ul
a$erent acestui c%misi%n.
+.).5A 8restat%rul p%ate sa returne3e pretul .%ucherului utili3at%ril%r care din di$erite m%ti.e renunta la utili3area .%ucherului, pe t%ata peri%ada de
.ala>ilitate a acestuia.
+.).EA 8entru $iecare transa de plata 8restat%rul .a genera % $actura, pentru c%misi%nul a$erent numarului t%tal de .%uchere cumparate si platite.
+.).<A. 5aca dupa aceasta data .%r e?ista restituiri de sume catre utili3at%rii care renunta la utili3area .%ucherului .al%area de achitat si transele de
plata se .%r a#usta in $unctie de aceste restituiri.
1./. 8restat%rul p%ate c%mpensa %rice sume achita>ile catre 8artener, cu pri.ire la acest C%ntract, cu %rice plata a %ricarei sume dat%rate de 8artener
catre 8restat%r, pentru $iecare categ%rie de %$erte.
Art. 8 O.li9atiile 'artilor
8.". O.li9atiile Pre2tatorului
aA Sa p%ste3e %nline pe site;ul ))).(u$(i.ro %$erta de .an3are transmisa de 8artener.
>A Sa %$ere p%si>ilitatea Cumparat%ril%r de a plati %nline prin intermediul cardului de credit!de>it sau prin alte mi#l%ace de plata.
cA Sa incasa3e pretul achitat %nline cu cardul, de catre Cumparat%r, pentru $iecare pr%dus %$erit, in numele si pe seama 8artenerului.
dA Sa transmita 8artenerului $acturile pentru incasarea c%misi%nului.
eA Sa %$ere accesul 8artenerului la pagina >i3.3um3i.r%, pentru .eri$icarea si c%n$irmarea .%ucherel%r, respecti. li.raril%r de pr%duse.
8.-. O.li9atiile Partenerului
aA sa predea Cumparat%rului pr%dusul!ser.iciul achitat in schim>ul .%ucherului achi3iti%nat prin intermediul site;ului 3um3i.r%.
>A sa asigure disp%ni>ilitatea ser.iciului!pr%dusului descris in F,$erta acti.aF pe t%ata durata des$asurarii campaniei pana la data e?pirarii peri%adei de
.ala>ilitate a .%ucherului.
cA Sa c%n$irme catre 8restat%r restituirea .alida a numarului de .%uchere, %nline in plat$%rma >i3.3um3i.r% in termenul pre.a3ut la art. +..*.
dA sa respecte si sa nu m%di$ice detaliile %$ertei pre.a3ute in pre3entul c%ntract $ara ac%rdul preala>il al 8restat%rului.
eA sa il in$%rme3e in scris pe 8restat%r de %rice situatie care ar putea a.ea impact asupra derularii pre3entului c%ntract.
Art. 6 Ra2'underea
'.. 8restat%rul nu isi asuma raspunderea $ata de Cumparat%rii pentru calitatea pr%dusel%r!ser.iciil%r %$erite de catre 8artener. In acest sens,
8artenerul asigura garantia calitatii pr%dusel%r!ser.iciil%r catre Cumparat%ri.
'.). In ca3ul in care e?ista multiple reclamatii din partea Cumaparat%ril%r in legatuta cu %$ertele p%state de 8artener, sau restituiri de pr%duse,
8restat%rul isi re3er.a dreptul de a suspenda c%ntul 8artenerului, $ara nici% n%ti$icare preala>ila.
'.2. 8restat%rul nu isi asuma raspunderea pentru: in.alidarea %$ertei, pierderea pr%$ituril%r pre3ente si .iit%are, pierderea $%ndului c%mercial,
pierderea a$acerii, pierderea .enituril%r, pierderea de c%ntracte, pierderea de date.
'.4. 8restat%rul nu .a acti%na ca si distri>uit%r al 8artenerului si se limitea3a e?clusi. la prestarea ser.iciil%r in c%nditiile pre3entului c%ntract, iar
c%ntractele cu cumparat%rii!utili3at%rii $inali se incheie e?clusi. intre 8artener si cumparat%rii!utili3at%rii $inali, $ara insa a incalca %>ligatiile
pre.a3ute la art. (.al. ).lit. d, '.al. si '.al. 2C iar acestea nu creea3a nici% %>ligatie in sarcina Zum3i, cu e?ceptia cel%r e?pres pre.a3ute in pre3entul
c%ntract sau care se nasc in sarcina Zum3i ca urmare a aplicarii pre.ederil%r legale in .ig%are.
'.+. 8restat%rul nu isi asuma raspunderea $ata de Cumparat%ri in legatura cu $acturarea ser.iciil%r!pr%dusel%r achi3iti%nate de acestia de la 8artener,
acesta din urma a.and resp%nsa>ilitatea de a emite $acturi pentru .al%area pr%dusel%r si ser.iciil%r achi3iti%nate. 8restat%rul in >a3a pre3entului
c%ntract este %>ligat sa emita $actura d%ar pentru .al%area c%misi%nului a$erent %$ertel%r p%state.
'.(. 8artenerul .a despagu>i si .a e?%nera 8restat%rul pentru si imp%tri.a %ricar%r pretentii, pr%cese, pierderi sau daune care ar putea re3ulta din sau
in legatura cu pre3entul c%ntract pr%.enite din partea cumparat%ril%r %ri a tertel%r pers%ane cu pri.ire la pr%dusul!ser.iciul pr%m%.at in F,$erta
acti.aF.
'.'. 8artenerul declara ca ser.iciile $urni3ate sau pr%dusele li.rate nu incalca dreptul de pr%prietate intelectuala pri.ind >re.etele de in.entie,
m%delele de utilitate, desenele sau m%delele industriale, marcile de ser.iciu, marcile de c%mert sau de $a>rica, numele c%mercial si indicatiile de
pr%.enienta sau denumirile de %rigine, sau %rice alt drept de pr%prietate industriala.
'.8. 8artenerul declara ca $uncti%nea3a in m%d legal si ca detine t%ate aut%ri3atiile si a.i3ele legale necesare pri.ind c%merciali3area pr%dusel%r si
prestarea ser.iciil%r $urni3ate prin intermediul F,$ertei acti.eF.
Art. : Incetarea contractului
8re3entul c%ntract incetea3a de drept, $ara a $i necesara % alta $%rmalitate sau inter.entia unui %rgan, in una din urmat%arele situatii:
aA Una din parti nu;si e?ecuta %>ligatiile asumate prin pre3entul c%ntract
>A Cesiunea drepturil%r si %>ligatiil%r de catre una din parti catre un tert, $ara ac%rdul celeilalte partiC
cA 8rin ac%rdul partil%r e?primat in scris.
dA La implinirea termenului de 2 ani pentru care a $%st incheiat, daca nu s;a cerut prelungirea duratei.
eA 0iciuna dintre partile c%ntractante nu raspunde de nee?ecutarea la termen sau!si de e?ecutarea in m%d nec%respun3at%r G t%tal sau partial G a
%ricarei %>ligatii care ii re.ine in >a3a pre3entului c%ntract, daca nee?ecutarea sau!si e?ecutarea %>ligatiei respecti.e a $%st cau3ata de $%rta ma#%ra.
$A Incetarea c%ntractului nu stinge %>ligatia de plata a#unsa la scadenta.
Art.; Pre,ederi #inale
aA 0eintelegerile legate de pre3entul c%ntract, inclusi. re$erit%r la .aliditatea, interpretarea, e?ecutarea sau des$iintarea lui se .%r s%luti%na pe cale
amia>ila. In ca3ul in care acest lucru nu este p%si>il, litigiul .a $i s%luti%nat de instantele c%mpetente de la sediul 8restat%rului.
>A 0ici % pre.edere a pre3entului C%ntract nu p%ate $i aplicatH de un terI.
cA 8artenerul nu are dreptul sH cesi%ne3e, trans$ere, Jncalce sau sH gre.e3e Jn %rice m%d, sH cree3e %rice tutelH asupra sau sH utili3e3e Jn %rice manierH
pre3entul C%ntract sau %rice drept, >ene$iciu sau interes re3ultat din acesta Ki nici sH trans$ere sau sH su>;c%ntracte3e %ricare %>ligaIii ale 8artenerului
c%n$%rm C%ntractului.
dA 8re3entul c%ntract se supune pre.ederil%r C%dului C%mercialC C%dului Ci.ilC C%dului <iscal si ,rd%nantei de Urgenta a Bu.ernului nr. )+ din
)&, pri.ind m%di$icarea si c%mpletarea C%dului <iscalC Legii (('!)&& pri.ind pr%tectia pers%anel%r cu pri.ire la prelucrarea datel%r cu caracter
pers%nalC Regulil%r de pr%cedura "r>itrala si a 5ecretului Lege nr. 2-! --&C Legii nr. 22+!)&&' pri.ind Camerele de C%merI din R%mLnia pu>licatH
Jn M%nit%rul ,$icial nr. 82( ! ( decem>rie )&&' m%di$icatH Ki c%mpletatH prin Legea nr. 2-!)& pu>licatH Jn M%nit%rul ,$icial nr. ))4 ! 2 martie
)& pri.ind 8r%cedura "r>itrala Internati%nalaC Legii C%ncurentei 0r. ) din & aprilie --( repu>licata.
eA 8re3entul c%ntract repre3inta Jntregul ac%rd dintre parti in legatura cu %>iectul acestuia si nici % m%di$icare a pre.ederil%r pre3entului c%ntract nu
este .ala>ila daca nu este reali3ata Jn scris si semnata de am>ele parti c%ntractante.
8re3entul c%ntract c%ntine 2 pagini si a $%st incheiat asta3i 4444444444444444444 in ) e?emplare, a.and aceeasi .al%are #uridica, cate un e?emplar
pentru $iecare parte c%ntractanta.


8artener 8restat%r
<irma: <irma: SC ZUMZI SRL
Repre3entant @nume!titluA "gent de .an3ari: