Sunteți pe pagina 1din 4

5.

1 Definirea organizarii procesuale a firmei


Prin organizare intelegem procesul de descompunere a unui fenomen, proces sau obiect in elementele sale cele
mai simple; analiza acestora cu scopul recompunerii sub un efect de sinteza ameliorativa. Org procesuala consta
in descompunerea proceselor de munca fizica si intelectuala in elem componente (operatiuni, timpi, miscari),
analiza acestora cu scopul regruparii lor in fct de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa de
omogenitatea si/sau complementaritatea lor, de nivelul de pregatire si de natura personalului care le realizeaza
precum si de specificul metodelor, tehnicilor si instrumentelor folosite in vederea desfasurarii lor si realizarea
obiectivelor firmei cu un plus de eficienta.
Org procesuala trebuie sa porneasca de la sist de obiective al firmei (caracteristici cantitative si calitative ale
scopurilor urmarite). Domeniile in care firmele isi stabilesc obiective sunt multiple si ft diferite pornind de la
activ de cercetare-dezv, aprovizionare, productie, gestionarea personalului, comercializare, financiar-
contabilitate, etc. Realizarea unui obiectiv specific domeniilor de activ de mai sus pp desf unei activ specifice
de catre persoane, un anumit nivel de preg si folosind metode si tehnici specifice. O componenta imp a
organizarii procesuale o constituie functiunea intreprinderii. Aceasta repr suma activ omogene si/sau
complementare desfasurata de o pers cu o anumita specializare folosind metode si tehnici specifice cu scopul
realizarii obiectivelor stabilite.
Activitatea repr ansamblul atributiilor omogene care se indeplinesc de catre personalul care poseda cunostinte
de specialitate dintr-un domeniu restrans cu scopul indeplinirii obiectivelor incredintate.
Obiectivele se obtin cu aj unei matrice patratica in care nr de linii si de coloane corespund cu cele ale activ
considerate.
Atributiile/sarcinile repr un element component al activitatilor si deci al organizarii procesuale si repr o
componenta de baza a unui proces de munca desf cu scopul realizarii unui obiectiv individual care, de regula, se
atribuie unei sg pers.
Operatiunea repr detalierea sarcinilor in principalele miscari, activitati ft simple stabilite la nivel de individ cu
scopul indeplinirii sarcinilor incredintate.
5.2 Functiile intreprinderii
Literatura de specialitate recunoaste urm functiuni de baza ale unei intreprinderi:
a)functiunea de cercetare-dezv repr de ansamblul activitatilor care se desf in cadrul firmei in vederea realizarii
obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si a transf ideilor in noutati utile, dezvoltarii in viitor a acesteia.
Fct de cercetare-dezv are un caracter complex deoarece se manifesta in toate domeniile de activitate. Princ activ
specifice acestei fct sunt:
-cercetarea stiintifica
-ingineria tehnologica
-introducerea de tehnici noi
-domeniul inventiilor si brevetelor
b)fct de productie repr ansamblul activ de baza auxiliare si de servire prin care se realizeaza obiectivele din
dom fabricarii produselor, elaborarii lucrarilor si prestarii serviciilor din cadrul firmei. Princ activ ale acesteia:
-fabricarea sau exploatarea
-controlul tehnic de calitate
-intretinerea si repararea productiei si a utilajelor de baza si auxiliare
c)fct comerciala-cuprinde activ menite sa concureze la realiz obiectivelor din dom stabilirii leg cu mediul
ambiant in vederea procurarii mijl necesare producerii si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor ce fac
obiectul de activ al firmei considerate. Princ activ ale acestei fct sunt:
-aprovizionarea tehnico-materiala
-desfacerea (comercializarea)
-marketingul
d)fct financiar-contabila repr ansamblul activ prin care se raliz obiectivele privind obtinerea si folosirea mijl
financiare necesare unitatii precum si inreg si evidenta in expresie valorica a fenomenelor din cadrul
intreprinderii. Princ activ ale acestei fct:
-activ financiara
-activ contabila
e)fct de personal repr ansamblul activ desf in cadrul firmei ptr realiz obiectivelor din dom asig si dezv
potentialului uman necesar realizarii obiectivelor generale si specifice ale firmei. Princ activ ale acestei fct:
recrutarea, selectia, incadrarea, formarea, perfectionarea,motivarea,promovarea,retribuirea,protectia angajatilor.
5.3 Organizarea structurala a firmei
5.3.1 Conceptul de structura organizatorica formala
Structura organizatorica repr ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al rel dintre acestea
astfel constituite incat sa asigure premisele organizatorice adecvate realiz obiectivelor atbilite. Struct org ca
subsistem ale sist de MG al firmei are 2 componente:
1.Structura de conducere (functionala) reuneste ansamblul pers compartimentelor si rel organizationale astfel
constituite si plasate incat sa asigure conditiile ec, tehnice si de personal necesare desf procesului managerial si
al proceselor de prod.
2.Structura de producere (operationala) alc din ansamblul pers compartimentelor si rel organizationale
constituite in vederea realiz obiectului de activ al firmelor. Elem componente ale struct org formale sunt:
a)Postul repr ansamblul sarcinilor, obiectivelor, compartimentelor si responsabilitatilor desemnate pe anumite
perioade fiecarui compartiment al firmei. Postul are la randul sau urm componente:
-componenta organizationala (autoritate formala) sau limitele in cadrul carora titularii de posturi au dreptul dea
actiona in vederea realiz obiectivelor individuale si a exercitarii atributiilor
-autoritate profesionala exprimata de nivelul de preg si de experienta de care dispune o pers si prin care
dobandeste recunoasterea meritelor si a contributiei personale la realiz obiectivelor
-responsabilitatea sau obligatia de a indeplini anumite sarcini si obiective specifice unui post particular
b)Functia repr factorul de generalizare a unor posturi asemanatoare d.p.d.v al ariei de cuprindere, a autoritatii
si a responsabilitatii. Analizate prin prisma competentelor, responsabilitatilor si sarcinilor, posturile si fct pot fi
grupate in:
-posturi si fct caracterizate printr-o pondere ridicata a competentelor si responsabilitatilor a caror desfasurare
implica transpunerea in viata a deciziilor luate de titularii posturilor si functiilor de conducere
-posturi si fct de executie legate de transpunerea in viata a deciziilor luate de titularii posturilor
c)Compartimentele apar prin agregarea unor posturi si fct cu continut similar si/sau complementar. Comp repr
ansamblul pers care desf activ relativ omogene si solicita cunostinte de specialitate de un anumit tip precum si
ansamblul de metode si tehnici subordonate unui sg cadru de conducere. Comp pot fi:
-functionale care contribuie la stabilirea obiectivelor ptr conducerea superioara si medie a firmei asigurand
asistenta adecvata tuturor compartimentelor struct organizatorice
-operationale contribuie la realizarea ob fundamentale ale firmei (productie, prestari serv, comercializare)
d)Relatii organizatorice repr ansamblul leg dintre componentele structurii org instituite prin reglementari
oficiale. Rel org se impart in urm clase:
1.de autoritate:
-ierarhice acestea apar intre titularii posturilor de conducere si ai posturilor de executie
-functionale repr de indicatii, studii, reglementari, prescriptii
-de stat major apar ca urmare a delegarii sarcinilor si responsabilitatilor de catre conducerea superioara unor
pers sau colective in vederea solutionarii unor probl complexe
2.de cooperare apar intre posturile aflate la acelasi nivel ierarhic dar situate in compartimente dif
3.de control sunt rel ce apar intre compartimentele de control si toate celelalte
4.de reprezentare apar intre managerii de nivel superior si reprezentanti ai unor institutii din mediul exterior.
e)Nivelurile ierarhice repr suma subdiviziunilor org plasate pe linii orizontale la aceeasi distanta fata de
conducerea superioara
f)Ponderea ierarhica repr nr pers conduse nemijlocit de un cadru de conducere. Valoarea este dif in fct de
nivelul ierarhic de conducere iar de regula nr pers coordonate de un cadru de conducere scad pe masura ce
avansam pe verticala structurii organizatorice.

5.3.2 Organizarea informala
Repr ansamblul grupurilor si al rel inter-umane stabilite intre membrii unei organizatii orientate catre
satisfacerea unor interese personale. Aparitia si dezv in cadrul organizatiilor, a organizarii informale se
datoreaza unor cauze care tin de o serie de elem personale precum: afectivitatea, satisfactiile, interesele,
aspiratiile, preocuparile comune, originea sociala, comunitatea profesionala.
Componenta de baza a org informale este grupup informal. Conducerea unui grup informal este realizata de un
lider informal care se bucura de autoritate informala din partea membrilor grupului. Relatiile care iau nastere
intre membrii unui grup informal pot fi relatii:
-tip suvita relatiile trec succesiv de la un membru al grupului la altul
-tip margareta caz in care liderul grupului este furnizor si receptor de informatii, acesta comunicand in mod
direct cu fiecare membru al grupului
-incoerente in care circulatia informatiilor prezinta un caracter si o intensitate aleatoare
-tip ciorchine in care liderul comunica numai cu anumite pers din grup care la randul lor furnizeaza informatii
altor pers.
Intre org formala si cea informala exista o serie de asemanari si deosebiri.
Asemanari: servesc realizarii unor obiective:
-au caracter dinamic, imprimat de modificarea in timp o obiectivelor urmarite
-au un caracter general, se regasesc in oricare tip de organizatie
Deosebiri:
-marea mobilitate si flexibilitate a org informale fata de cea formala
-org informala este supusa unor interese personale in timp ce org formala este instrument al realizarii unor
obiective armonizand interesele personale si de grup existente intr-o rel
Ambele forme de organizare influenteaza in mod semnificativ activ dintr-o org prin:
-constituirea grupurilor informale si selectarea liderilor informali
-intensificarea activitatii gr informale in cazul incadrarii necorespunzatoare cu personal a unora din
compartimentele structurii formale
-amplificarea volumului si frecventei relatiilor informale in cazul necunoasterii aspiratiilor individuale si de
grup si a lipsei de intersectie cu obiectivele individuale ale postului pe care individul il acopera.
Organizatia informala influenteaza activ org pozitiv in cazul in care gr informatice se suprapun subdiviziunilor
organizatorice formale si neg in cazul in care gr informale se constituie in compartimente sau niveluri ierarhice.
5.6 Variabilele org si influenta lor asupra structurii organizatorice
5.6.1 Definitia variabilei organizatorice
Var org repr factorul intern sau extern al unitatii care conditioneaza intr-o anumita masura caract acesteia a.i.
modificarea unora din parametrii unitatii necesita schimbari si in structura organizatorica a acesteia. Princ
variabile organizatorice sunt: dimensiunea organizatiei, complexitatea productiei, caract procesului tehnologic,
nivelul dotarii cu tehnica si tehnologie, gr de specializare si de cooperare in productie, dispersia teritoriala,
caract mat prime si a materialelor utilizate, caract procesului de desfacere, etc.
5.6.2 Tipologia structurilor organizatorice ale firmelor. Clasificare
1. Dupa metodologie:
- functionale caz in care compartimentele firmei sunt operationale si functionale, iar conducatorii acestora
sunt specializati pe anumite domenii; executantii primesc ordine de la conducatorii lor directi si de la
conducatorii compartimentelor functionali.
- ierarhica sunt caract prin faptul ca exista un nr redus de compart cu caracter functional, conducatorul fiecarei
compart exercita toate atributele conducerii si fiecare pers este subordonata unui sg sef
-ierarhic-functionala caz in care avem compartimente functionale si ierarhice iar executantii primesc ordine si
raspund doar in fata sefilor
2. Criteriul fiziologic
-structuri birocratice
-structuri privat traditionale
-structuri moderne


5.6.3 Documente de formalizare a struct org
1. Regulament de Organizare Interna (ROI) rolul acestuia este de a descrie mecanismul de functionare a
firmei prin stabilirea atributiilor care revin dif compartimente precum si stabilirea sarcinilor, competentelor si
responsabilitatilor dif functii existente in cadrul compartimentelor. ROI este un document simplu bine organizat
si structurat care cuprinde:
-partea I referitoare la organiz firmei cu precizarea dispozitiilor generale a actului normativ de infiintare
-partea II descrierea detaliata a atributiunilor firmei
-partea III conducerea firmei cu precizarea atributiilor consiliului de adm si a conducerii executive, descierea
compart functionale si de conducere si a atributiilor acestora
2. Fisa postului document care sintetizeaza si reflecta:
-denumirea si obiectivele postului
-relatiile si sarcinile fiecarui post
-limitele de competenta
-responsabilitatile
3. Organigrama este repr grafica a structurii org formale avand un rol pasiv de vizualizare a structurii
organizatorice, dar si unul activ de instrument de analiza a modului de proiectare. Org poate fi dupa sfera de
cuprindere:
-generale
-partiale/ de detaliu
Dupa modul de reprez:
-piramidale
-circulare
Dupa modul de ordonare:
-de sus in jos
-de jos in sus