Sunteți pe pagina 1din 23

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI COLIBASI-

MIOVENI
PROIECT PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE
CALIFICARE PROFESIONAL
NIVEL 3
PROFIL: MECANIC
DOMENIUL: TEHNIC
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN TRANSPORTURI
ndrumtor Absol!nt
Prof.SERBAN AUREL Tistu!"s" Cristi"#-
G"$ri!
%&'()%&'*
1
1
CUPRINS
ARGUMENT.
I. Generalitati
.3
II. SANCTIUNI PENTRU NEEFECTUAREA ITP LA
TERMEN..5
III. VERIFICARE VALABILITATE ITP.6
IV. OPERATII ITP..8
V. ITP ATV-URI..11
VI. Actele necesae ITP..1!
VII. Legislatie
ITP.15
!
I . GENERALITATI
Ins"ect#a te$n#ca "e#%&#ca 'ITP( este % )e#*#cae te$n#ca a
a+t%)e$#c+l+l+# cae atesta ca"ac#tatea acest+#a &e a "at#c#"a #n c%n&#t## &e
s#,+anta la ta*#c.
Ins"ect#a te$n#ca "e#%&#ca este %-l#,at%#e "ent+ %#ce )e$#c+l cae
c#c+la "e &+.+#le "+-l#ce. In ca/+l a+t%t+#s.el% &e +/ "es%nal0 ITP se
*ace % &ata la &%# an#0 n+.a# &e cate Re,#st+l A+t% R%.an0 "#n
e"e/entantele sale te#t%#ale sa+ "#n %"eat%## ec%n%.#c# a+t%#/at#.
A*lat# asta/# &e la n%# ce acte s+nt necesae "ent+ a e*ect+a #ns"ect#a0 ce
)e#*#ca# # se )% *ace .as#n## tale0 &a s# cae s+nt sanct#+n#le "e cae le #st#
&aca c#c+l# c+ % ITP e1"#ata.
O-l#,at#a e*ect+a## #ns"ect##l% te$n#ce "e#%&#ce0 "ec+. s# a
es"ecta## "e#%&#c#tat## acest%a0 #n *+nct#e &e cate,%#a &e a+t%)e$#c+l0
e)#ne &et#nat%+l+# le,al al a+t%)e$#c+l+l+#0 #n c%n*%.#tate c+ &#s"%/#t##le
O&%nante# 2+)en+l+# n. 813!444 "#)#n& cet#*#caea #nca&a##
)e$#c+lel% +t#ee #n.at#c+late #n n%.ele te$n#ce "#)#n& s#,+anta
5
c#c+lat#e# +t#ee0 "%tect#a .e&#+l+# s# #n cate,%#a &e *%l%s#nta c%n*%.
&est#nat#e#0 "#n #ns"ect#a te$n#ca "e#%&#ca.
P%t#)#t O&%nate# n. 813!4440 cate,%##le &e )e$#c+le s+"+se
#ns"ect#e# te$n#ce "e#%&#ce s# "e#%&#c#tatea #ns"ect#e# te$n#ce s+nt
+.at%aele6
a( a+t%)e$#c+le &est#nate tans"%t+l+# &e "es%ane cae a+0 #n a*aa
l%c+l+# c%n&+cat%+l+#0 .a# .+lt &e 8 l%c+# "e sca+ne - la 6 l+n#7
-( a+t%)e$#c+le &est#nate tans"%t+l+# &e "es%ane cae a+0 #n a*aa
l%c+l+# c%n&+cat%+l+#0 cel .+lt 8 l%c+# "e sca+ne - la ! an#7
c( a+t%)e$#c+le +t#l#/ate tans"%t+l &e "es%ane #n e,#. &e ta1#0 #n
e,#. &e #nc$##ee s# "ent+ #n)ataea c%n&+ce## - la 6 l+n# s# a+t%)e$#c+le
s"ec#ale a.-+lanta - la +n an7
&( a+t%)e$#c+le &est#nate tans"%t+l+# &e .a*+#0 a)an& % .asa t%tala
.a1#.a a+t%#/ata .a# .ae &e 5.544 8, - la +n an7
e( e.%c# s# se.#e.%c# a)an& % .asa t%tala .a1#.a a+t%#/ata .a#
.ae &e 5.544 8, - la +n an7
*( a+t%)e$#c+le c+ cel "+t#n 9 %t#0 &est#nate tans"%t+l+# &e .a*+#0
a)an& % .asa t%tala .a1#.a a+t%#/ata cae n+ &e"aseste 5.544 8,0 c+
e1ce"t#a tact%ael% - la ! an#7
,( e.%c# s# se.#e.%c# a)an& % .asa t%tala .a1#.a a+t%#/ata cae
n+ &e"aseste 5.544 8, - la ! an#7
$( .%t%c#clete0 .%"e&e0 a+t%)e$#c+le c+ 5 %t# s# c)a&#c#cl+# - la !
an#7
#( tact%ae a)an& % .asa t%tala .a1#.a a+t%#/ata .a# .ae &e 5.544
8, - la +n an7
:( tact%ae a)an& % .asa t%tala .a1#.a a+t%#/ata cae n+ &e"aseste
5.544 8, - la ! an#7
9
8( e.%c# s# se.#e.%c# a"#c%le - la 5 an#.
A+t%)e$#c+lele &est#nate tans"%t+l+# &e "es%ane cae a+0 #n a*aa
l%c+l+# c%n&+cat%+l+#0 .a# .+lt &e 8 l%c+# "e sca+ne0 a+t%)e$#c+lele
+t#l#/ate "ent+ tans"%t+l &e "es%ane #n e,#. &e ta1#0 #n e,#. &e
#nc$##ee s# "ent+ #n)ataea c%n&+ce## se s+"+n "#.e# #ns"ect## te$n#ce
"e#%&#ce la +n an0 &aca la &ata "#.e# #n.at#c+la# #n R%.an#a a+ *%st n%#.
II. SANCTIUNI PENTRU NEEFECTUAREA ITP LA TERMEN
Pe lan,a a.en&a c%nta)ent#%nala0 #n ca/+l c%n&+ce## +n+#
a+t%)e$#c+l cae ae te.en+l &e )ala-#l#tate a #ns"ect#e# te$n#ce "e#%&#ce
e1"#at0 a,ent+l &e "%l#t#e )a et#ne s# cet#*#cat+l &e #n.at#c+lae. P%l#t#st+l
## )a el#-ea c%n&+cat%+l+# % &%)a&a #nl%c+#t%ae c+ &e"t &e c#c+lat#e &e
15 /#le0 #n l%c+l cet#*#cat+l+# &e #na.t#c+lae.
Cet#*#cat+l &e #n.at#c+lae )a *# est#t+#t "%"#eta+l+# sa+
+t#l#/at%+l+# )e$#c+l+l+# &e cate "%l#t#a +t#ea0 la "e/entaea &e cate
acesta +ne# &%)e/# &#n cae sa e/+lte ca a e*ect+at Ins"ect#a Te$n#ca
Pe#%&#ca.
In.at#c+laea "%ate *# s+s"en&ata &#n %*#c#+.
O&%nanta &e +,enta n. 18;3!445 "ent+ sta-#l#ea +n% .as+#
"#)#n& )e$#c+lele +t#ee #n.at#c+late a #nt%&+s "%s#-#l#tatatea s+s"en&a##
&#n %*#c#+ a #n.at#c+la## a+t%)e$#c+lel%.
Ast*el0 "e -a/a #n*%.at##l% t#.#se &e cate Re,#st+l A+t% R%.an0
<#ect#a e,#. "e.#se &e c%n&+cee s# #n.at#c+lae a )e$#c+lel%0 &#n
ca&+l P%l#t#e#0 )a c%."aa "ac+l &e a+t%)e$#c+le #n.at#c+late c+ cel
5
"ent+ cae a+ *%st #n&e"l#n#te %-l#,at##le "#)#n& e*ect+aea #ns"ect#e#
te$n#ce "e#%&#ce.
La #."l#n#ea +n+# te.en &e ;4 &e /#le &e la &ata e1"#a## te.en+l+#
&e )ala-#l#tate al #ns"ect#e# te$n#ce "e#%&#ce0 se "%ate s+s"en&a &e &e"t
#n.at#c+laea )e$#c+lel% +t#ee a*late #n aceasta s#t+at#e. S+s"en&aea se
a&+ce la c+n%st#nta "%"#eta+l+# )e$#c+l+l+#0 #n sc#s0 &e cate <#ect#a
e,#. "e.#se &e c%n&+cee s# #n.at#c+lae a )e$#c+lel% sa+0 &+"a ca/0 &e
cate se)#c#+l "+-l#c c%.+n#ta e,#. "e.#se &e c%n&+cee s# #n.at#c+lae
a )e$#c+lel% la cae s-a e*ect+at #n.at#c+laea.
S+s"en&aea #n.at#c+la## )a #nceta la &ata la cae "%"#eta+l
)e$#c+l+l+# "e/#nta la <#ect#a e,#. "e.#se &e c%n&+cee s# #n.at#c+lae
a )e$#c+lel% sa+ la se)#c##le "+-l#ce c%.+n#tae e,#. "e.#se &e
c%n&+cee s# #n.at#c+lae a )e$#c+lel% &%)a&a e*ect+a## #ns"ect#e# te$n#ce
"e#%&#ce.
C%n&+ceea "e &+.+#le "+-l#ce a a+t%)e$#c+lel% a ca%
#n.at#c+lae a *%st s+s"en&ata #n c%n&#t##le O&%nante# &e +,enta n.
18;3!445 c%nst#t+#e c%nta)ent#e s# se sanct#%nea/a c+ a.en&a &e la 5.444
le# la 5.444 le#.
II. VERIFICARE VALABILITATE ITP

Se )e#*#ca la RAR &aca Ins"ect#a Te$n#ca Pe#%&#ca a .as#n## este
)ala-#la.
Re,#st+l A+t% R%.an %*ea "%s#-#l#tatea &e a )e#*#ca &aca #ns"ect#a
te$n#ca "e#%&#ca a .as#n## este )ala-#la - &aca a *%st #ne,#stata #n -a/a &e
&ate.
6
<aca ITP-+l a *%st c%ect e*ect+at #nt-% stat#e a+t%#/ata &e R.A.R.
"ent+ aceasta act#)#tate s# t%t+s# n+ se e,aseste #n -a/a &e &ate0 se
c%."letea/a +n *%.+la &e ses#/ae. Pent+ a e)#ta ast*el &e s#t+at##0 n+ se
lasa &#*e#te "es%ane -#ne)%#t%ae sa =e/%l)e= aceasta "%-le.a ' &e cele
.a# .+lte %# aceste ITP-+# s+nt *alse (0 cel .a# -#ne este .es+l "es%nal la
% stat#e ITP a+t%#/ata0 %ca/#e c+ cae se )a a*la s# &aca .as#na ae e)ent+ale
"%-le.e.
Pent+ a c%ns+lta -a/a &e &ate a R.A.R. se ca+ta )e$#c%l+l &+"a se#a
Cat## &e I&ent#tate.
O-l#,a>#a e*ect+?## #ns"ec>##l% te$n#ce "e#%&#ce "ec+. @# a
es"ect?## "e#%&#c#t?>## acest%a An *+nc>#e &e cate,%#a )e$#c+l+l+#0 e)#ne
&e>#n?t%+l+# le,al al acest+#a.
Te.en+l "ent+ e*ect+aea "#.e# #ns"ec>## te$n#ce "e#%&#ce se
s%c%te@te &e la &ata "#.e# An.at#c+l?#0 #a "ent+ +.?t%aea #ns"ec>#e
te$n#c? "e#%&#c?0 &e la &ata cele# "ece&ente.
Ve$#c+lele n%#0 An.at#c+late "ent+ "#.a &at? An R%.Bn#a0 n+ se
e,?sesc "e l#n8-+l =Ve#*#cae ITP= &e%aece acestea n+ a+ *%st s+"+se +ne#
#ns"ec>## te$n#ce "e#%&#ce.
C
Act+al#/aea -a/el% &e &ate ce *+n#/ea/? #n*%.a>##le &#s"%n#-#le "e
s#te se e*ect+ea/a "e#%&#c. Ba/ele &e &ate ale R.A.R. ce c+"#n& )e$#c+lele
c+ #ns"ec>#a te$n#c? "e#%&#c? An te.en &e )ala-#l#tate s+nt act+al#/ate la +n
#nte)al .+lt .a# sc+t &e t#.".
III. OPERATII ITP
La #ns"ec>#a te$n#c? "e#%&#c? se e1ec+t? %"ea>#+n#le c+"#nse An
Plan+l &e %"ea>#+n#0 al c?+# .%&el este "e)?/+t0 An *+nc>#e &e cate,%#a
)e$#c+l+l+# +t#e. O&#nea &e e1ec+tae a %"ea>#+n#l% "ec#/ate )a *#
sta-#l#t? &e *#ecae sta>#e An *+nc>#e &e *l+1+l &e e*ect+ae a #ns"ec>#e# te$n#ce
"e#%&#ce "%"#+0 c+ e1ce">#a #&ent#*#c?##0 cae )a *# "#.a %"ea>#+ne
e*ect+at?.
- #&ent#*#cae a+t%)e$#c+l ')e#*#cae se## ca%se#e s# .%t%(
- )e#*#cae as"ect ,eneal '*aa +.e acc#&ent0 ec$#"aea c%n*%. c+
CIV0 etc(
- )e#*#cae *ane
- n%1e
- *a+#D#nstalat#e elect#ca
- )e#*#cae :%c+#
- *%t%,a*#ee *#nala '&+"a ca/(
- #nt%&+cee &ate #n calc+lat%
- c%."letae c.#.
8
- el#-eaea &%c+.entel% a+t%)e$#c+l+l+#
- *%t%,a*#ee a+t%)e$#c+l
IV. ITP MOPE<E SI MOTOCICLETE
Schem efectuare ITP mopede i motocicete
;
Sc$e.a "e/entat? n+ este%-l#,at%#e0 n+ c%n>#net%ate"+nctele &e
)e#*#cae &#n "lan+l &e %"ea>#+n#0 esten+.a# % ec%.an&ae a RAR.
Ins"ect%##te-+#es? se as#,+eAnca/+lAn cae n+ es"ect? sc$e.a &e
.a#s+sc?t%ates#ste.ele@#s+-ansa.-l+#lecete-+#es+"+se)e#*#c?##0 c%n*%.
"lan+l+# &e%"ea>#+n#0 a+ *%stc%nt%late.
14
Ai!iame!tu ro"ior a mopede i motocicete cu # ro"i
O#ce neal#n#ee )#/#-#l? s+*#c#ent? "ent+ a a*ecta .ane)a-#l#tatea
sa+ c%n&+ceea a+t%)e$#c+l+l+# #."+ne es"#n,eea acest+#a.
Verificarea a!$eope
V. ITP ATV-URI
11
La #ns"ec>#a te$n#c? "e#%&#c? se e1ec+t? %"ea>#+n#le c+"#nse An
Plan+l &e %"ea>#+n#0 al c?+# .%&el este "e)?/+t0 An *+nc>#e &e cate,%#a
)e$#c+l+l+# +t#e.
O&#nea &e e1ec+tae a %"ea>#+n#l% "ec#/ate )a *# sta-#l#t? &e *#ecae
sta>#e An *+nc>#e &e *l+1+l &e e*ect+ae a #ns"ec>#e# te$n#ce "e#%&#ce "%"#+0
c+ e1ce">#a #&ent#*#c?##0 cae )a *# "#.a %"ea>#+ne e*ect+at?.
O"eat##le s+nt6
#&ent#*#cae a+t%)e$#c+l ' )e#*#cae se## ca%se#e s# .%t%(
)e#*#cae as"ect ,eneal ' *aa +.e acc#&ent0 ec$#"aea c%n*%. c+
CIV0 etc (
)e#*#cae *ane
n%1e
*a+# D #nstalat#e elect#ca
)e#*#cae :%c+#
*%t%,a*#ee *#nala ' &+"a ca/ (
#nt%&+cee &ate #n calc+lat%
c%."letae c.#.
el#-eaea &%c+.entel% a+t%)e$#c+l+l+#
*%t%,a*#ee a+t%)e$#c+l
VI. Actele necesae ITP
1!
1( Cet#*#cat+l &e #n.at#c+l%ae al a+t%)e$#c+l+l+# ' tal%n(
!( B+let#n+l &e #&ent#tate al c%n&+cat%+l+# a+t%- %#,#nal
15
5( P%l#>a R.C.A ' As#,+aea &e Ras"+n&ee C#)#la A+t% ( )ala-#la &e
la &ata #ns"ect#e#-%#,#nal
19
9( Catea &e #&ent#tate a a+t%)e$#c+l+l+# 'CIV(-%#,#nal
<aca "%"#eta+l este % s%c#etate &e leas#n, se acce"ta c%"#e &+"a
catea &e #&ent#tate a a+t%)e$#c+l+l+# sta."#lata &e "%"#eta c+
.ent#+nea Ec%n*%. c+ %#,#nal+lF
VII.Legislatie ITP
n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 81/2000
aprobat prin Legea nr. 16/200!" modificat #i completat prin
Ordonana Guvernului nr. $0/200% aprobat prin Legea nr. !!/200%"
ve&iculele rutiere 'nmatriculate pot fi meninute 'n circulaie numai
dac (e face dovada 'ncadrrii ace(tora 'n cerinele te&nice (pecifice
15
privind (igurana circulaiei rutiere" protecia mediului #i 'n categoria
de folo(in conform de(tinaiei" prev)ute 'n reglementrile naionale
*+,-+ 1/200%." prin in(pectia te&nica periodica.
/uplimentar" conform prevederilor Ordonanei de 0rgen a
Guvernului nr. 181/ 200% aprobat prin Legea nr. $!2/2006"
2'ncep3nd cu data de 01 4prilie 2006" la 'mplinirea unui termen de 1%
)ile de la data e5pirrii 6-7 (au a a(igurrii +84" (e (u(pend de
drept certificatele de 'nmatriculare ale ve&iculelor rutiere aflate 'n
acea(t (ituaie2. 4cea(t m(ur nu e(te imediat materiali)at"
deintorul ve&iculului fiind 'n#tiinat de ctre 9.4.6. : ;irecia +egim
7ermi(e de 8onducere #i nmatriculare a <e&iculelor (au" dup ca)"
de ctre (erviciul public comunitar regim permi(e de conducere #i
'nmatriculare a ve&iculelor a(upra datei calendari(tice a operrii
efective a (u(pendrii certificatului de 'nmatriculare. 2/u(pendarea
certificatului de 'nmatriculare (e revoc de drept 'n ca)ul 'n care
deintorul ve&iculului face dovada c la data in(tituirii (u(pendrii
'ndeplinea toate condiiile prev)ute de lege cu privire la a(igurarea
+84 #i 6-72.
Obligaia efecturii in(pectiei te&nice periodice precum #i a
re(pectrii periodicitii ace(tora 'n funcie de categoria ve&iculului"
revine deintorului legal al ace(tuia.
-ermenul pentru efectuarea primei in(pectii te&nice periodice (e
(ocote#te de la data primei 'nmatriculri" iar pentru urmtoarea
in(pectie te&nica periodica" de la data celei precedente
Articol I. Cerine i proceduri RAR pentru efectuarea ITP
ART. 13
6n(pecia te&nic periodic (e e5ecut numai la ve&iculele rutiere la
care (e pre)int=
: certificatul de 'nmatriculare (au dovada 'nlocuitoare a certificatului
de 'nmatriculare" eliberat de organele de poliie *completat 'n mod
core(pun)tor cu datele nece(are identificrii. (au" dup ca)"
autori)aia provi)orie de circulaie>
: cartea de identitate a ve&iculului.
ART. 14
16
<e&iculele rutiere pre)entate la in(pecia te&nic periodic trebuie (
fie curate" 'n (pecial caro(eria" #a(iul" an(amblurile #i
(uban(amblurile ce urmea) ( fie controlate. ?le trebuie pre)entate
cu anvelopele umflate la pre(iunea nominal.
ART. 15
La in(pecia te&nic periodic (e e5ecut operaiunile cuprin(e 'n
7lanul de operaiuni" al crui model e(te prev)ut" 'n funcie de
categoria ve&iculului rutier" 'n ane5ele nr. 1 : 2 la reglementri.
Ordinea de e5ecutare a operaiunilor preci)ate va fi (tabilit de
fiecare (taie 'n funcie de flu5ul de efectuare a in(peciei te&nice
periodice propriu" cu e5cepia identificrii" care va fi prima operaiune
efectuat.
ART. 1
1. *1. 7entru fiecare ve&icul rutier pre)entat la in(pecia te&nic
periodic (e completea) de ctre in(pectorul te&nic un raport
de in(pecie te&nic core(pun)tor categoriei ve&iculului (au
un raport de verificare +.4.+." dup ca)" core(pun)tor
categoriei ve&iculului rutier. +aportul de in(pecie te&nic (au
raportul de verificare +.4.+." dup ca)" (e 'nregi(trea) dup
finali)area in(peciei te&nice periodice a ve&iculului re(pectiv 'n
calculator #i 'n +egi(trul de eviden a in(peciilor te&nice
periodice *p3n la data (tabilit de +.4.+...
2. *2. 7rima operaiune care (e efectuea) 'n cadrul in(peciei
te&nice periodice e(te identificarea.
!. *!. 'n ca)ul 'n care la identificare (e con(tat nece(itatea
re(pingerii pentru motivele preci)ate la rubrica 2;efecte
con(tatate2" grupa cod 200" (e inter)ice continuarea efecturii
in(peciei te&nice periodice" per(oana care a pre)entat
ve&iculul rutier fiind 'ndrumat la repre)entana +.4.+. din
@udeul 'n care e(te 'nmatriculat ve&iculul rutier (au la celelalte
organi(me abilitate legal. 'n ace(t ca) nu (e accept efectuarea
unei noi in(pecii te&nice periodice dec3t dup re)olvarea
problemelor care au condu( la re(pingere pentru motivele
preci)ate la grupa cod 200.
$. *$. ;ac ve&iculul rutier nu pre)int la identificare motive de
re(pingere dintre cele preci)ate la cod defect 200" (e
efectuea) dup aceea toate verificrile prev)ute 'n 7lanul de
1C
operaiuni core(pun)tor categoriei ve&iculului rutier #i tipului
de in(pecie te&nic periodic efectuat" precum #i verificarea
dotrilor obligatorii.
%. *%. 'n continuare (e procedea) dup cum urmea)=
a. a. dac ve&iculul rutier core(punde cerinelor te&nice
preci)ate 'n 7lanul de operaiuni core(pun)tor" in(pectorul
te&nic con(emnea) 'n raportul de in(pecie te&nic (au 'n
raportul de verificare +.4.+." dup ca)" 2Aun te&nic2"
(emnea)" #tampilea) #i aplic matca elementului de
(ecuri)are> con(emnea) 'n ane5a la certificatul de
'nmatriculare data p3n la care trebuie efectuat urmtoarea
in(pecie te&nic periodic" (emnea)" #tampilea)" notea)
numrul de 'nregi(trare al in(peciei te&nice periodice #i aplic
elementul de (ecuri)are core(pun)tor. 'n continuare"
in(pectorul te&nic aplic pe placa cu numrul de 'nmatriculare
din fa ecu(onul core(pun)tor in(peciei te&nice periodice" cu
e5cepia remorcilor #i autove&iculelor cu dou (au trei roi" 'n
ca)ul crora ace(ta (e aplic pe placa cu numrul de
'nmatriculare din (pate. +aportul de in(pecie te&nic (au
raportul de verificare +.4.+." dup ca)" completat (e ar&ivea)"
la el ata#3ndu:(e" dup ca)" buletinul de prob de la
operaiunea de verificare a emi(iilor poluante #i/(au buletinul de
prob de la operaiunea de verificare a eficacitii (i(temului de
fr3nare.
b. b. 'n ca)ul 'n care ve&iculul rutier e(te pre)entat la una
din repre)entanele +.4.+. pentru in(pecia te&nic 'n vederea
redob3ndirii certificatului de 'nmatriculare" verificarea (e va
efectua numai la (uban(amblurile *(i(temele. la care (unt
locali)ate defeciunile 'n(cri(e 'n dovada 'nlocuitoare a
certificatului de 'nmatriculare. ;ac ve&iculul rutier core(punde
cerinelor te&nice preci)ate pentru (uban(amblurile *(i(temele.
la care au fo(t menionate defeciuni" per(onalul +.4.+.
con(emnea) 'n raportul de verificare +.4.+. 2Aun te&nic
pentru ... B(uban(amblurile *(i(temele. la care au fo(t
menionate defeciuniC2" (emnea)" #tampilea) #i aplic matca
elementului de (ecuri)are> con(emnea) pe ver(oul dove)ii
'nlocuitoare a certificatului de 'nmatriculare" 2Aun te&nic
pentru ... B(uban(amblurile *(i(temele. la care au fo(t
menionate defeciuniC2" (emnea)" #tampilea)" notea)
numrul de 'nregi(trare al in(peciei te&nice #i aplic elementul
18
de (ecuri)are. +aportul de verificare +.4.+. completat (e
ar&ivea)" menion3ndu:(e la rubrica 2Ob(ervaii privind
re(pingerea ve&iculului la in(pecia te&nic2 numrul" (eria #i
emitentul dove)ii 'nlocuitoare a certificatului de 'nmatriculare> la
raport (e ata#ea)" dup ca)" buletinul de prob de la
operaiunea de verificare a emi(iilor poluante #i/(au buletinul de
prob de la operaiunea de verificare a eficacitii (i(temului de
fr3nare. ;ovada 'nlocuitoare a certificatului de 'nmatriculare (e
'nm3nea) per(oanei care a pre)entat ve&iculul rutier la
in(pecia te&nic pentru redob3ndirea certificatului de
'nmatriculare. 'n ace(t ca) nu (e fac meniuni 'n ane5a la
certificatul de 'nmatriculare. ;ac redob3ndirea certificatului de
'nmatriculare pre(upune efectuarea 'ntregii in(pecii te&nice
periodice" (e va completa ane5a la certificatul de 'nmatriculare"
re(pect3ndu:(e cerinele preci)ate anterior iar 'n ace(t ca)
elementul de (ecuri)are (e aplic pe ane5a la certificatul de
'nmatriculare.
c. c. dac ve&iculul rutier in(pectat nu core(punde cerinelor
te&nice preci)ate" in(pectorul te&nic con(emnea) defeciunile
'n raportul de in(pecie te&nic (au 'n raportul de verificare
+.4.+." dup ca)" la rubrica 2Ob(ervaii privind re(pingerea
ve&iculului la in(pecia te&nic2 #i marc&ea) codurile
defectelor con(tatate 'n momentul identificrii ace(tor defecte.
<e&iculul nu va avan(a la alt po(t de verificare p3n nu (unt
con(emnate e5plicit #i amnunit pe raport neconformitile
con(tatate la po(tul curent. La finali)area in(peciei te&nice
periodice" raportul de in(pecie te&nic (au raportul de
verificare +.4.+." dup ca)" (e 'nm3nea) per(oanei care a
pre)entat ve&iculul la in(pecia te&nic periodic.
6. *6. 'n cadrul in(peciei te&nice periodice va fi re(pectat
ordinea po(turilor de verificare comunicat +.4.+. #i e5i(tent
'n do(arul de autori)are al (taiei. 'n eventualitatea modificrii
(ucce(iunii po(turilor de verificare" noua organi)are a ace(tora
trebuie comunicat +.4.+. 6n(pectorul te&nic nu va 'ncepe o
alt in(pecie te&nic periodic p3n nu o finali)ea) pe cea
curent" inclu(iv 'nregi(trarea 'n calculator" completarea ane5ei
la certificatul de 'nmatriculare.
. *. 7entru fiecare ve&icul in(pectat (e reali)ea) o 'nregi(trare
fotografic digital cu ve&iculul ampla(at pe (tandul de fr3nare
care va fi (alvat 'n calculatorul (taiei.
1;
8. *8. ;up finali)area operaiunilor de verificare te&nic
prev)ute 'n 7lanul de operaiuni core(pun)tor" per(onalul
abilitat al +.4.+. poate efectua reverificarea ve&iculului
in(pectat" prev)ut la lit. b. de la alin. *. al art. !" 'n intervalul
de timp prev)ut la lit. b. de la alin. *8. al art. ! din
reglementri.
1. *1. +everificarea de ctre per(onalul abilitat al +.4.+. a
ve&iculului in(pectat (e efectuea) 'n
10. *10. ,u (e efectuea) reverificarea de ctre per(onalul
abilitat al +.4.+. a ve&iculului in(pectat proced3ndu:(e de ctre
in(pectorul te&nic la finali)area in(peciei te&nice periodice 'n
urmtoarele (ituaii=
a. a. nu (:a (olicitat de ctre +.4.+. prin mi@loace
informatice (au prin intermediul per(onalului (u abilitat
reverificarea ve&iculului>
b. b. +.4.+. (olicit reverificarea unui ve&icul" dar per(onalul
abilitat +.4.+. nu (e pre)int 'n intervalul de timp prev)ut la lit.
b. de la alin. *8. al art. !.
11. *11. /e inter)ice completarea a dou ane5e la certificatul
de 'nmatriculare pentru acela#i ve&icul.
12. *12. ;atele de identificare #i re)ultatele in(peciei te&nice
periodice (e 'nregi(trea) dup finali)area in(peciei te&nice
periodice a ve&iculului re(pectiv 'n calculator #i 'n +egi(trul de
eviden a in(peciilor te&nice *p3n la data (tabilit de +.4.+...
ART. 1!
1. *1. ;ac 'n termen de !0 de )ile calendari(tice de la data
primei pre)entri la in(pecia te&nic periodic defeciunile
con(tatate au fo(t remediate" verificarea (e face numai la
an(amblurile *(i(temele. la care (:au con(tatat defeciunile #i
(e procedea) potrivit art. 16 lit. a. din reglementri" data
urmtoarei in(pecii te&nice periodice urm3nd ( fie (tabilit 'n
funcie de data la care (:a con(tatat remedierea.
2. *2. ;ac ace(te verificri evidenia) #i alte defeciuni la
(uban(amblurile *(i(temele. re(pective" produ(e 'n intervalul
preci)at de !0 de )ile" ace(tea trebuie con(emnate" iar
admiterea la in(pecia te&nic periodic e(te condiionat de
remedierea ace(tor defeciuni. 'n ca)ul 'n care controlul vi)ual
!4
general evidenia) defeciuni produ(e 'n intervalul preci)at de
!0 de )ile" ace(tea trebuie con(emnate" iar admiterea la
in(pecia te&nic periodic e(te condiionat de remedierea
ace(tora.
!. *!. +everificarea impune 'n mod obligatoriu efectuarea
identificrii ve&iculul rutier pre)entat.
$. *$. 'n ca)ul dep#irii termenului de !0 de )ile calendari(tice de
la data primei pre)entri" admi( pentru remedierea
defeciunilor" (e va efectua o nou in(pecie te&nic periodic.
ART. 1"
/taia de in(pecie te&nic periodic va pune la di(po)iia +.4.+.
datele privind activitatea de in(pecie te&nic periodic.
ART. 1#
1. *1. +everificarea unui ve&icul prev)ut la lit. c. de la alin. *. al
art. ! (e poate efectua cu oca)ia pre)entrii ace(tuia la +.4.+.
pentru efectuarea activitilor pentru care +.4.+. e(te abilitat
prin legi(laia 'n vigoare.
2. *2. /tabilirea oportunitii reverificrii unui ve&icul (e reali)ea)
numai de ctre per(onalul +.4.+. abilitat 'n ace(t (cop.
!. *!. +everificarea unui ve&icul (e efectuea) numai de ctre
per(onal +.4.+. ate(tat pentru activitatea de in(pecie te&nic
periodic #i abilitat 'n ace(t (cop.
$. *$. +everificarea unui ve&icul (e decide 'n ca)ul con(tatrii
urmtoarelor=
a. a. lip(a unor elemente de caro(erie prin care e(te
afectat (igurana rutier #i/(au utili)area core(pun)toare a
ve&iculului *con(tatare vi)ual.>
b. b. coro)iuni (trpun(e (au deformaii (emnificative ale
caro(eriei prin care e(te afectat (igurana rutier #i/(au
utili)area core(pun)toare a ve&iculului *con(tatare vi)ual.>
c. c. aplicarea pe parbri) (au geamurile laterale fa a unor
folii (au tratamente care reduc (emnificativ vi)ibilitatea
conductorului auto *con(tatare vi)ual.>
d. d. lip(a elementelor principale de iluminare #i (emnali)are
luminoa( *con(tatare vi)ual.>
!1
e. e. aplicarea pe elementele de iluminare #i (emnali)are
luminoa( de folii (au alte tratamente *con(tatare vi)ual.>
f. f. e5i(tena unor elemente de iluminare #i (emnali)are
luminoa( neomologate *con(tatare vi)ual.>
g. g. lip(a unor elemente ale (i(temului de evacuare (au
deteriorri importante ale ace(tuia *con(tatare auditiv :
)gomot anormal.>
&. &. emi(ii poluante e5ce(ive la autove&iculele ec&ipate cu
motoare cu aprindere prin comprimare *con(tatare vi)ual 'n
timpul funcionrii motorului.>
i. i. @oc e5ce(iv 'n (i(temul de direcie *con(tatare 'n timpul
conducerii autove&iculului.>
@. @. anvelope care pre)int tieturi" rupturi ale cordului (au
alte deteriorri importante vi)ibile *con(tatare vi)ual.>
D. D. eficacitate redu( a (i(temului de fr3nare *con(tatare
'n timpul conducerii autove&iculului.>
%. *%. +everificarea (e efectuea) conform 7lanurilor de
operaiuni preci)ate prin pre)entele reglementri.
6. *6. /e anulea) de ctre per(onalul +.4.+. abilitat in(pecia
te&nic periodic a unui ve&icul reverificat conform prevederilor
din alin. *$. 'n ca)ul 'n care 'n urma reverificrii (e con(tat cel
puin una din urmtoarele defeciuni=
a. a. neconcordane privind numrul de identificare al
ve&iculului>
b. b. lip(a unor elemente de caro(erie prin care e(te
afectat (igurana rutier #i/(au utili)area core(pun)toare a
ve&iculului>
c. c. coro)iuni (trpun(e (au deformaii (emnificative ale
caro(eriei prin care e(te afectat (igurana rutier #i/(au
utili)area core(pun)toare a ve&iculului>
d. d. aplicarea pe parbri) (au geamurile laterale fa a unor
folii (au tratamente neoriginale/necertificate ori care nu a(igur
tran(parena minim preci)at prin reglementrile 'n vigoare>
e. e. lip(a elementelor principale de iluminare #i (emnali)are
luminoa( *faruri" lmpi de fr3nare" lmpi de (emnali)are.>
f. f. aplicarea pe elementele principale de iluminare #i
(emnali)are luminoa( de folii (au alte tratamente *faruri" lmpi
de fr3nare" lmpi de (emnali)are" lmpi de po)iie.>
g. g. e5i(tena unor elemente de iluminare #i (emnali)are
luminoa( neomologate>
!!
&. &. lip(a unor elemente ale (i(temului de evacuare (au
deteriorri importante ale ace(tuia>
i. i. emi(ii poluante care dep#e(c limitele (tabilite prin
pre)entele reglementri>
@. @. @oc e5ce(iv 'n (i(temul de direcie>
D. D. eficacitate a (i(temului de fr3nare mai mic dec3t
limitele (tabilite prin pre)entele reglementri.
. *. 7entru fiecare reverificare efectuat (e completea) un
raport de verificare +.4.+.
8. *8. 7e raportul de verificare +.4.+. (e vor meniona defeciunile
care atrag anularea in(peciei te&nice periodice" precum #i" ca
Ob(ervaii" celelalte defecte con(tatate cu oca)ia reverificrii #i
care (unt preci)ate 'n 7lanurile de operaiuni core(pun)tor.
1. *1. +aportul de verificare +.4.+. (e 'nm3nea) pre)entatorului
ve&iculului.
10. *10. 'n ca)ul anulrii in(peciei te&nice periodice conform
prevederilor pre)entului articol" dup remedierea defeciunilor"
ve&iculul (e (upune in(peciei te&nice periodice 'n (taiile de
in(pecie te&nic periodic autori)ate (au 'n (taiile
repre)entanelor +.4.+.
!5