Sunteți pe pagina 1din 23

din 21/08/1992

Versiune actualizata la data de 27/12/2008


Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de 22/10/2010.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase
modificri de-a lungul timpului, dar nu au fost republicate n !onitorul "ficial, iar cu aceste
texte nu se #a face referire n nici un document oficial ele a#nd numai un caracter informati#.
Text actualizat la data de 2$.12.200% a#ndu-se n #edere republicarea din !onitorul "ficial,
&artea ', nr. 20% din 2% martie 200$.
(ctul include modific)rile din urm)toarele acte*
- +egea nr. ,-,/200$ publicat) n !". nr. %// din 2%/12/200$
- ".0.1. nr. 1$2/200% publicat) n !". nr. $/3 din 2$/11/200%
Cluj Napoca
2014
CUPRINS
DISPOZIII GENERALE
1
Prin articolul 1, aliniatul 1 (modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 174200!" #tatul,
prin mijloac$l$ pr$%&'ut$ d$ l$($, prot$j$a'& c$t&)$nii *n calitat$a lor d$ con#umatori, a#i(ur+nd
cadrul n$c$#ar acc$#ului n$*n(r&dit la produ#$ ,i #$r%icii, inform&rii lor compl$t$ d$#pr$
caract$ri#ticil$ $#$n)ial$ al$ ac$#tora, ap&r&rii ,i a#i(ur&rii dr$pturilor ,i int$r$#$lor l$(itim$ al$
p$r#oan$lor fi'ic$ *mpotri%a unor practici incor$ct$, particip&rii ac$#tora la fundam$ntar$a ,i
luar$a d$ci'iilor c$ *i int$r$#$a'& *n calitat$ d$ con#umatori.
Pr$%$d$ril$ aliniatului 2 a pr$'$nt$i ordonan)$ #$ aplic& la com$rciali'ar$a produ#$lor
noi, folo#it$ #au r$condi)ionat$ ,i a #$r%iciilor d$#tinat$ con#umatorilor, cu $-c$p)ia produ#$lor
car$ #$ com$rciali'$a'& ca antic.it&)i ,i a produ#$lor n$c$#ar fi r$parat$ #au r$condi)ionat$ p$ntru
a fi utili'at$, cu condi)ia ca op$ratorul $conomic #& inform$'$ cump&r&torul d$#pr$ ac$a#ta.
/$rm$nul d$ calitat$ $#t$ $-plicat in articolul 2 #i in#$amna an#am0lul d$ propri$t&)i ,i
caract$ri#tici al$ unui produ# #au #$r%iciu, car$ *i conf$r& aptitudin$a d$ a #ati#fac$, conform
d$#tina)i$i ac$#tuia, n$c$#it&)il$ $-plicit$ #au implicit$ al$ con#umatorilor. Con#umatorul $#t$
oric$ p$r#oan& fi'ic& #au (rup d$ p$r#oan$ fi'ic$ con#tituit$ *n a#ocia)ii, car$ ac)ion$a'& *n
#copuri din afara acti%it&)ii #al$ com$rcial$, indu#trial$ #au d$ produc)i$, arti'anal$ ori li0$ral$.
Op$rator $conomic $#t$ p$r#oan& fi'ic& #au juridic&, autori'at&, car$ *n cadrul acti%it&)ii #al$
prof$#ional$ fa0ric&, import&, tran#port& #au com$rciali'$a'& produ#$ ori p&r)i din ac$#t$a #au
pr$#t$a'& #$r%icii. Produc&torul $#t$ a#ociat cu op$ratorul $conomic car$ poat$ un produ# finit
#au o compon$nt& a unui produ#, #au fa0ric& mat$ri$ prim&, #au car$ *,i aplic& d$numir$a, marca
#au un alt #$mn di#tincti% p$ produ#, c.iar #i daca r$condi)ion$a'& produ#ul1
Op$ratorul $conomic #au di#tri0uitorul car$ prin acti%itat$a #a modific& caract$ri#ticil$
produ#ului, car$ import& produ#$ *n %$d$r$a r$ali'&rii ult$rioar$ a un$i op$ra)iuni d$ %+n'ar$,
*nc.iri$r$, l$a#in( #au oric$ alt& form& d$ di#tri0u)i$ #p$cific& d$rul&rii afac$rii #au
r$pr$'$ntantul *nr$(i#trat *n 2om+nia al unui op$rator $conomic car$ nu ar$ #$diul *n 2om+nia
#au, *n ca'ul in$-i#t$n)$i ac$#tuia, importatorul produ#ului, di#tri0uitorul produ#ului importat, *n
ca'ul *n car$ nu #$ cunoa,t$ importatorul, c.iar dac& produc&torul $#t$ m$n)ionat tot ca
producatori #unt catalo(ati.
3i#tri0uitorul $#t$ op$ratorul $conomic din lan)ul d$ di#tri0u)i$, %+n'&tor $#t$
di#tri0uitorul car$ of$r& produ#ul con#umatorului iar pr$#tatorul $#t$ op$ratorul $conomic car$
furni'$a'& #$r%icii.
Un produ# poat$ fi d$finit ca un 0un mat$rial a c&rui d$#tina)i$ final& $#t$ con#umul #au
utili'ar$a indi%idual& ori col$cti%&, #unt con#id$rat$ produ#$ $n$r(ia $l$ctric&, $n$r(ia t$rmic&,
apa ,i (a'$l$ li%rat$ p$ntru con#umul indi%idual.
Un produ# #i(ur $#t$ produ#ul car$, folo#it *n condi)ii normal$ #au pr$%i'i0il$, nu pr$'int&
ri#curi #au car$ pr$'int& ri#curi minim$, )in+nd #$ama d$ *ntr$0uin)ar$a ac$#tuia. 2i#cul #$
2
con#id$r& acc$pta0il ,i compati0il cu un (rad *nalt d$ prot$c)i$ p$ntru #i(uran)a ,i #&n&tat$a
con#umatorilor, *n func)i$ d$ urm&toar$l$ a#p$ct$4
caract$ri#ticil$ produ#ului, al$ am0al&rii ,i al$ in#truc)iunilor d$ montaj ,i *ntr$)in$r$1
$f$ctul a#upra altor produ#$, *mpr$un& cu car$ ac$#ta poat$ fi folo#it1
modul d$ pr$'$ntar$ a produ#ului, $tic.$tar$a, in#truc)iunil$ d$ folo#ir$ ,i oric$ alt$
indica)ii ,i informa)ii furni'at$ d$ produc&tor1
cat$(oria d$ con#umatori $-pu#& ri#cului prin folo#ir$a produ#ului1
Produ#ul p$riculo# $#t$ produ#ul car$ nu poat$ fi d$finit ca produ# #i(ur p$ cand un
produ# cu d$f$ct$ $#t$ produ#ul la car$ modul d$ pr$'$ntar$, utili'ar$a pr$%i'i0il& ,i data
ac.i'i)ion&rii nu of$r& #i(uran)& con#umatorului, produc+nd pa(u0$ ac$#tuia.
Pa(u0a $#t$ pr$judiciul mat$rial, %&t&mar$a int$(rit&)ii corporal$ #au a #&n&t&)ii, pr$cum
,i pi$rd$r$a %i$)ii cr$at con#umatorului prin utili'ar$a unui produ# p$riculo# #au a unui produ# cu
d$f$ct$, pr$cum ,i c$l cr$at d$ #$r%icii n$cor$#pun'&toar$ furni'at$ d$ pr$#tator. 5$ con#id$r&
pa(u0& d$t$riorar$a #au di#tru($r$a oric&rui 0un, altul d$c+t produ#ul cu d$f$ct$, cu condi)ia ca
0unul r$#p$cti% #& fi$ *n mod normal d$#tinat folo#in)$i #au con#umului pri%at ,i #& fi fo#t folo#it
p$ntru u' #au con#um p$r#onal, iar %aloar$a pa(u0$i #& nu fi$ mai mic& d$ 200 l$i1
3$clara)ia d$ conformitat$ $#t$ d$clara)ia f&cut& d$ c&tr$ un produc&tor #au un pr$#tator,
prin car$ ac$#ta inform$a'&, p$ propria r&#pund$r$, d$#pr$ faptul c& un produ# #au un #$r%iciu
$#t$ conform cu un docum$nt t$.nic normati%1
/$rm$nul d$ %ala0ilitat$data d$ minim& dura0ilitat$ p$ntru produ#$l$ n$alim$ntar$ $#t$
limita d$ timpdata #ta0ilit& d$ produc&tor p+n& la car$ un produ# *,i p&#tr$a'& caract$ri#ticil$
#p$cific$ ini)ial$, dac& au fo#t r$#p$ctat$ condi)iil$ d$ tran#port, manipular$, d$po'itar$ ,i
p&#trar$.
3ata6limit& d$ con#um p$ntru produ#$l$ alim$ntar$ $#t$ limita d$ timpdata #ta0ilit& d$
produc&tor p+n& la car$ produ#$l$ car$ din punct d$ %$d$r$ micro0iolo(ic au un (rad ridicat d$
p$ri#a0ilitat$ ,i #unt #u#c$pti0il$ ca dup& un timp #curt #& pr$'int$ un p$ricol im$diat p$ntru
#&n&tat$a con#umatorilor *,i p&#tr$a'& caract$ri#ticil$ #p$cific$, dac& au fo#t r$#p$ctat$ condi)iil$
d$ tran#port, manipular$, d$po'itar$ ,i p&#trar$.
3ata dura0ilit&)ii minimal$ 6 data #ta0ilit& d$ produc&tor p+n& la car$ un produ# alim$ntar
*,i p&#tr$a'& caract$ri#ticil$ #p$cific$ *n condi)ii d$ d$po'itar$ cor$#pun'&toar$1 produ#$l$ p$ntru
car$ #$ #ta0il$,t$ data dura0ilit&)ii minimal$ nu tr$0ui$ #& fi$ p$riculoa#$ nici dup& ac$a#t& dat&1
3urata m$di$ d$ utili'ar$ 6 int$r%alul d$ timp, #ta0ilit *n docum$nt$ t$.nic$ normati%$
#au d$clarat d$ c&tr$ produc&tor ori con%$nit *ntr$ p&r)i, *n cadrul c&ruia produ#$l$ d$ folo#in)&
*nd$lun(at& tr$0ui$ #& *,i m$n)in& caract$ri#ticil$ func)ional$, dac& au fo#t r$#p$ctat$ condi)iil$
d$ tran#port, manipular$, d$po'itar$ ,i $-ploatar$1
Practicil$ com$rcial$ a0u'i%$ ,i#au incor$ct$ con#titui$ oric$ ac)iun$, inac)iun$,
conduit&, d$m$r# #au comunicar$ com$rcial&, inclu#i% pu0licitat$, din part$a unui op$rator
7
$conomic *n r$la)i$ dir$ct& cu promo%ar$a, %+n'ar$a #au furni'ar$a unui produ# #au #$r%iciu, car$
aduc$ atin($r$ *n mod dir$ct int$r$#$lor con#umatorilor1
Pun$r$a p$ pia)& $#t$ ac)iun$a d$ a fac$ di#poni0il p$ntru prima dat&, contra co#t #au
(ratuit, un produ# #au un #$r%iciu *n %$d$r$a di#tri0uirii #au utili'&rii.
Principal$l$ dr$pturi al$ con#umatorilor #unt pr$'$ntat$ #i $num$rat$ in articolul , dupa
cum urm$a'a4
a" d$ a fi prot$ja)i *mpotri%a ri#cului d$ a ac.i'i)iona un produ# #au d$ a li #$ pr$#ta un #$r%iciu
car$ ar put$a #& l$ pr$judici$'$ %ia)a, #&n&tat$a #au #$curitat$a ori #& l$ af$ct$'$ dr$pturil$ ,i
int$r$#$l$ l$(itim$1
0" d$ a fi informa)i compl$t, cor$ct ,i pr$ci# a#upra caract$ri#ticilor $#$n)ial$ al$ produ#$lor ,i
#$r%iciilor, a#tf$l *nc+t d$ci'ia p$ car$ o adopt& *n l$(&tur& cu ac$#t$a #& cor$#pund& c+t mai 0in$
n$%oilor lor, pr$cum ,i d$ a fi $duca)i *n calitat$a lor d$ con#umatori1
c" d$ a a%$a acc$# la pi$)$ car$ l$ a#i(ur& o (am& %ariat& d$ produ#$ ,i #$r%icii d$ calitat$1
d" d$ a fi d$#p&(u0i)i p$ntru pa(u0$l$ ($n$rat$ d$ calitat$a n$cor$#pun'&toar$ a produ#$lor ,i
#$r%iciilor, folo#ind *n ac$#t #cop mijloac$ pr$%&'ut$ d$ l$($1
$" d$ a #$ or(ani'a *n a#ocia)ii d$ con#umatori, *n #copul ap&r&rii int$r$#$lor lor.8
PROTECIA VIEII, SNTII I SECURITII
CONSUMATORILOR
(rticolul 2 int$r'ic$ com$rciali'ar$a d$ produ#$ #au pr$#tar$a d$ #$r%icii car$, utili'at$ *n
condi)ii normal$, pot pun$ *n p$ricol %ia)a, #&n&tat$a #au #$curitat$a con#umatorilor #i #$
int$r'ic$ produc$r$a, importul ,i com$rciali'ar$a produ#$lor fal#ificat$ #au contraf&cut$.
Conform articolului 3 produ#$l$ #$ com$rciali'$a'& numai *n cadrul t$rm$nului d$
%ala0ilitat$dat$i d$ minim& dura0ilitat$ p$ntru produ#$l$ n$alim$ntar$ #au al dat$i6limit& d$
con#um p$ntru produ#$l$ alim$ntar$dat$i dura0ilit&)ii minimal$ #ta0ilit$ d$ produc&tor #i #$
int$r'ic$ modificar$a t$rm$nului d$ %ala0ilitat$dat$i d$ minim& dura0ilitat$ #au a dat$i6limit& d$
con#umdat$i dura0ilit&)ii minimal$ *n#cri#$ p$ produ#, p$ $tic.$t&, p$ am0alaj #au, dup& ca', *n
docum$nt$l$ *n#o)itoar$.
Gu%$rnul, prin or(ani#m$l$ #al$ #p$ciali'at$, in articolul - #ta0il$,t$ norm$ ,i
r$(l$m$nt&ri #p$cific$ #au l$ *m0un&t&)$,t$ p$ c$l$ $-i#t$nt$, c+nd #$ impun$ prot$c)ia %i$)ii,
#&n&t&)ii #au #$curit&)ii con#umatorilor, *n urm&toar$l$ ca'uri4
a" fa0ricar$a, importul, con#$r%ar$a, am0alar$a, $tic.$tar$a, manipular$a, tran#portul,
d$po'itar$a, pr$(&tir$a p$ntru %+n'ar$ ,i %+n'ar$a produ#$lor1
0" furni'ar$a ,i utili'ar$a produ#$lor, pr$cum ,i pr$#tar$a #$r%iciilor.
4
Op$ratorii $conomici prin articolul $ o0li(a4
produc&torii #& pun& p$ pia)& numai produ#$ #i(ur$ ,i, dac& act$l$ normati%$ *n %i(oar$
pr$%&d, ac$#t$a #& fi$ t$#tat$ ,i#au c$rtificat$, #i car$ r$#p$ct& condi)iil$ pr$#cri#$ #au
d$clarat$, #& opr$a#c& li%r&ril$, r$#p$cti% #& r$tra(& d$ p$ pia)& ,i#au d$ la con#umatori
produ#$l$ la car$ or(an$l$ a0ilitat$ ori #p$ciali,tii proprii au con#tatat n$*nd$plinir$a
caract$ri#ticilor pr$#cri#$, d$clarat$ #au car$ ar put$a af$cta %ia)a, #&n&tat$a, #$curitat$a ori
int$r$#ul $conomic al con#umatorilor, dac& ac$a#t& m&#ur& con#titui$ #in(urul mijloc prin
car$ #$ pot $limina n$conformit&)il$ r$#p$cti%$, #& a#i(ur$, at+t p$ durata d$ fa0rica)i$, c+t ,i
dup& #coat$r$a din pro(ramul d$ fa0rica)i$, p$ntru p$rioada c$l pu)in $(al& cu durata m$di$
d$ utili'ar$, calculat& d$ la data %+n'&rii ultim$lor produ#$, dir$ct #au prin t$r)i a0ilita)i,
pi$#$l$ d$ #c.im0 af$r$nt$ ,i #$r%ic$6ul n$c$#ar produ#$lor d$ folo#in)& *nd$lun(at& #i #&
folo#$a#c& *n acti%itat$a d$ produc)i$ ,i d$po'itar$ #pa)ii cor$#pun'&toar$.
di#tri0uitorii #& #$ a#i(ur$ c& produ#$l$ of$rit$ #pr$ com$rciali'ar$ #unt #i(ur$ ,i r$#p$ct&
condi)iil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$, #& nu com$rciali'$'$ produ#$ d$#pr$ car$ d$)in informa)ii
#au con#id$r& c& pot fi p$riculoa#$, #& anun)$, im$diat, autorit&)il$ pu0lic$ comp$t$nt$,
pr$cum ,i produc&torul d$#pr$ $-i#t$n)a p$ pia)& a oric&rui produ# d$ car$ au cuno,tin)& c&
$#t$ p$riculo#, #& r$tra(& d$ la com$rciali'ar$ produ#$l$ la car$ or(an$l$ a0ilitat$ d$ l$($ au
con#tatat c& nu *nd$plin$#c caract$ri#ticil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$, dac& ac$a#ta con#titui$
#in(urul mijloc prin car$ #$ pot $limina n$conformit&)il$ r$#p$cti%$, #& a#i(ur$ condi)iil$
t$.nic$ #ta0ilit$ d$ produc&tor p$ timpul tran#portului, manipul&rii, d$po'it&rii ,i d$#fac$rii
produ#$lor1
pr$#tatorii d$ #$r%icii #& folo#$a#c&, *n cadrul #$r%iciilor pr$#tat$, numai produ#$ ,i proc$duri
#i(ur$ ,i, dup& ca', dac& act$l$ normati%$ *n %i(oar$ pr$%&d, ac$#t$a #& fi$ t$#tat$ ,i#au
c$rtificat$, ,i #& anun)$ im$diat $-i#t$n)a p$ pia)& a oric&rui produ# d$#pr$ car$ au cuno,tin)&
c& $#t$ p$riculo#, #& pr$#t$'$ numai #$r%icii car$ nu af$ct$a'& %ia)a, #&n&tat$a #au #$curitat$a
con#umatorilor ori int$r$#$l$ $conomic$ al$ ac$#tora, #& r$#p$ct$ condi)iil$ pr$#cri#$ #au
d$clarat$, pr$cum ,i clau'$l$ pr$%&'ut$ *n contract$ #i #& a#i(ur$, la pr$#tar$a #$r%iciilor
n$alim$ntar$, condi)ii i(i$nic$, condi)iil$ #ta0ilit$ d$ produc&tor, d$ act$l$ normati%$ *n
%i(oar$, pr$cum ,i c$l$ #p$cific$ d$#f&,ur&rii acti%it&)ii.
9
PROTECIA INTERESELOR ECONOMICE ALE
CONSUMATORILOR
Gu%$rnul adopt& r$(l$m$nt&ri #p$cific$ *n #copul pr$%$nirii ,i com0at$rii practicilor c$
d&un$a'& int$r$#$lor $conomic$ al$ con#umatorilor, iar op$ratorii $conomici #unt o0li(a)i #&
pun& p$ pia)& numai produ#$ #au #$r%icii car$ cor$#pund caract$ri#ticilor pr$#cri#$ #au d$clarat$,
#& #$ comport$ *n mod cor$ct *n r$la)iil$ cu con#umatorii ,i #& nu folo#$a#c& practici com$rcial$
a0u'i%$.
:a #olicitar$a un$i of$rt$ d$ cr$dit, furni'orul d$ #$r%icii financiar$ ar$ o0li(a)ia d$ a
of$ri (ratuit con#umatorului, p$ .+rti$ #au p$ alt #uport dura0il, un (rafic d$ ram0ur#ar$ ori alt
docum$nt car$ #& m$n)ion$'$ co#turil$ total$ c$ %or fi #uportat$ d$ con#umator ,i un $-$mplar al
proi$ctului contractului d$ cr$dit.
Oric$ form& d$ pu0licitat$ r$f$ritoar$ la contract$l$ d$ cr$dit car$ indic& o rat& a do0+n'ii
#au oric$ alt$ cifr$ r$f$ritoar$ la co#tul cr$ditului p$ntru con#umator %a cuprind$ urm&toar$l$
informa)ii #tandard, prin int$rm$diul unui $-$mplu r$pr$'$ntati%4
a" rata do0+n'ii af$r$nt$ cr$ditului, fi-& ,i#au %aria0il&, *mpr$un& cu informa)ii pri%ind oric$
co#turi inclu#$ *n co#tul total al cr$ditului p$ntru con#umator1
0" %aloar$a total& a cr$ditului1
c" do0+nda anual& $f$cti%&, conform pr$%$d$rilor l$(al$ #p$cific$1
d" durata contractului d$ cr$dit1
$" %aloar$a total& pl&ti0il& d$ con#umator.
;n ca'uril$ *n car$, p$ntru acordar$a cr$ditului, con#umatorul $#t$ o0li(at #& *nc.$i$ un
contract d$ a#i(urar$, #$ %a m$n)iona ac$#t lucru *n pu0licitat$, iar oric$ form& d$ pu0licitat$,
informa)iil$ r$f$ritoar$ la co#turi %or fi #cri#$ %i'i0il ,i u,or d$ citit, *n ac$la,i c+mp %i'ual ,i cu
caract$r$ d$ ac$$a,i m&rim$.
;n cadrul contract$lor *nc.$iat$ cu con#umatorii, furni'orii d$ #$r%icii financiar$ #unt
o0li(a)i #& r$#p$ct$ urm&toar$l$ r$(uli4
contract$l$ %or fi r$dactat$ *n #cri#, %i'i0il ,i u,or d$ citit, cu o m&rim$ a fontului utili'at d$
minimum 10, p$ .+rti$ #au p$ alt #uport dura0il, *n c$l pu)in dou& $-$mplar$, fiind r$mi#
c+t$ un $-$mplar ori(inal fi$c&r$i p&r)i. Culoar$a d$ fond a .+rti$i p$ car$ $#t$ r$dactat
contractul tr$0ui$ #& fi$ *n contra#t cu c$a a fontului utili'at1
do0+n'il$, pr$cum ,i toat$ comi#ioan$l$, ta-$l$, tarif$l$, #p$'$l$ 0ancar$ #au oric$ alt$
co#turi af$r$nt$ acord&rii ,i d$rul&rii contractului, r$#p$cti% af$r$nt$ unor #$r%icii *n pri%in)a
c&rora con#umatorul nu di#pun$ d$ li0$rtat$ d$ al$($r$ %or fi m$n)ionat$ *n contract, f&r& a
#$ fac$ trimit$ri la condi)ii ($n$ral$ d$ afac$ri al$ furni'orului d$ #$r%icii financiar$, li#ta d$
tarif$ ,i comi#ioan$ #au oric$ alt *n#cri#1
<
*n #itua)iil$ *n car$ $-i#t& dr$pt d$ ram0ur#ar$ anticipat&, comi#ionul d$ ram0ur#ar$
anticipat& a cr$ditului #$ d$t$rmin& *n #tr+n#& l$(&tur& cu pi$rd$ril$ cr$ditorului af$r$nt$
ram0ur#&rii anticipat$ ,i nu tr$0ui$ #& con#titui$ un o0#tacol di#propor)ionat *n $-$rcitar$a
dr$ptului con#umatorului d$ a ram0ur#a anticipat cr$ditul1
*n contractul d$ cr$ditd$po'it #$ %or m$n)iona ,i co#turil$ d$ admini#trar$, d$ r$tra($r$
num$rar ,i#au d$ d$pun$r$ num$rar af$r$nt$ contului cur$nt, car$ cad *n #arcina
con#umatorului, dac& furni'orul d$ #$r%icii financiar$ p$rc$p$ a#tf$l d$ comi#ioan$.
Co#turilor af$r$nt$ contului cur$nt m$n)ionat$ mai #u# nu l$ #unt aplica0il$ pr$%$d$ril$ lit.
$"1
f&r& a pr$judicia pr$%$d$ril$ pri%ind modificar$a do0+n'ii, p$ parcur#ul d$rul&rii
contractului1
*n contract #$ %a m$n)iona tipul d$ do0+nd&, %aria0il& ,i#au fi-&, iar dac& do0+nda $#t$ fi-&
numai p$ntru o anumit& p$rioad&, ac$a#ta %a fi pr$ci'at& cu $-actitat$1
#unt int$r'i#$ clau'$l$ contractual$ car$ dau dr$ptul furni'orului d$ #$r%icii financiar$ #&
modific$ unilat$ral clau'$l$ contractual$ f&r& *nc.$i$r$a unui act adi)ional, acc$ptat d$
con#umator1
oric$ notificar$ cu pri%ir$ la modificar$a con)inutului clau'$lor contractual$ r$f$ritoar$ la
co#turi %a fi tran#mi#& con#umatorilor cu c$l pu)in 70 d$ 'il$ *naint$ d$ intrar$a ac$#t$ia *n
%i(oar$. Con#umatorul ar$ la di#po'i)i$ un t$rm$n d$ 19 'il$ d$ la primir$a notific&rii p$ntru
a comunica op)iun$a #a d$ acc$ptar$ #au d$ n$acc$ptar$ a noilor condi)ii. N$primir$a unui
r&#pun# din part$a con#umatorului *n t$rm$nul m$n)ionat ant$rior nu $#t$ con#id$rat&
acc$ptar$ tacit&1
p$ntru oric$ modificar$ a ni%$lului co#turilor cr$ditului, conform condi)iilor contractual$,
furni'orul d$ #$r%icii financiar$ $#t$ o0li(at #& notific$ con#umatorul, *n func)i$ d$ op)iun$a
#cri#& a ac$#tuia, $-primat& *n contract, prin una #au mai mult$ m$tod$4 #cri#oar$
r$comandat&, $6mail, #m#, ,i %a pun$ la di#po'i)ia ac$#tuia un nou (rafic d$ ram0ur#ar$1
furni'orul d$ #$r%icii financiar$ %a lua toat$ m&#uril$ n$c$#ar$ p$ntru a $f$ctua r$parar$a *n
t$rm$n d$ ma-imum 19 'il$ a $%$ntual$lor pr$judicii cau'at$ con#umatorului prin
n$r$#p$ctar$a o0li(a)iilor a#umat$ prin contract ,i %a fac$ do%ada d$m$r#urilor *ntr$prin#$ *n
ac$#t #$n#1
contractul d$ cr$dit %a con)in$ o0li(atoriu o pr$%$d$r$ prin car$ con#umatorul #& fi$
at$n)ionat d$#pr$ raportar$a la =iroul d$ Cr$dit, C$ntrala 2i#curilor =ancar$ ,i#au la alt$
#tructuri a#$m&n&toar$ $-i#t$nt$, *n ca'ul *n car$ ac$#ta *nt+r'i$ cu ac.itar$a rat$lor #cad$nt$,
dac& $-i#t& ac$a#t& o0li(a)i$ d$ raportar$1
la *nc$tar$a contractului, inclu#i% prin ajun($r$ la t$rm$n, r$'ili$r$ #au d$nun)ar$ unilat$ral&
din part$a con#umatorului, furni'orul d$ #$r%icii financiar$ %a of$ri (ratuit con#umatorului
un docum$nt car$ #& at$#t$ faptul c& au fo#t #tin#$ toat$ o0li(a)iil$ dintr$ p&r)i. /otodat&, #$
%or *nc.id$ ,i conturil$ af$r$nt$ #$r%iciului financiar d$ 0a'& furni'at, f&r& a fi n$c$#ar&
7
d$pun$r$a un$i alt$ c$r$ri d$ c&tr$ con#umator ,i f&r& plata unor co#turi #uplim$ntar$.
Contul nu %a fi *nc.i# *n #itua)ia *n car$ ac$#ta $#t$ poprit #au indi#poni0ili'at, conform l$(ii,
p$ntru *nd$plinir$a d$ c&tr$ con#umator a unor o0li(a)ii a#umat$ fa)& d$ furni'orul d$
#$r%icii financiar$ *n#u,i #au fa)& d$ t$r)i.
Con#umatorul in ca'ul #$r%iciilor d$ int$rm$di$r$ imo0iliar& %a fi informat *n #cri#,
cor$ct, compl$t ,i pr$ci#, *nc& din fa'a pr$contractual&, cu pri%ir$ la pr$)uril$ practicat$ *n pia)&
p$ntru tipul d$ imo0il c$ urm$a'& a fac$ o0i$ctul int$rm$di$rii imo0iliar$, d$fici$n)$ ,i alt$
incon%$ni$nt$ cuno#cut$ d$ a($n)ia imo0iliar&, ni%$lul comi#ionului practicat d$ a($n)ia
imo0iliara, #itua)ia juridic& a imo0ilului #i ni%$lul $#timati% al co#turilor c$ urm$a'& #& fi$
#uportat$ d$ con#umator, p$ntru o0)in$r$a docum$nt$lor ,i *ntocmir$a act$lor n$c$#ar$ *nc.$i$rii
contractului.
Un contract d$ int$rm$di$r$ imo0iliar& %a cuprind$ dat$l$ d$ id$ntificar$ a p&r)ilor,
o0i$ctul contractuluinatura #$r%iciului pr$#tat, pr$)ul #olicitat d$ propri$tarp$ car$ $#t$ di#pu# #&
*l pl&t$a#c& cump&r&torul, t$rm$nul d$ %ala0ilitat$ al contractului, condi)iil$ *n car$ contractul
poat$ fi d$nun)at unilat$ral #au r$'iliat, ni%$lul ma-im al comi#ionului datorat d$ con#umator
a($n)i$i imo0iliar$ p$ntru contractul c$ urm$a'& #& #$ *nc.$i$, clau'a d$ $-clu#i%itat$, *n ca'ul *n
car$ ac$a#ta a fo#t acc$ptat& d$ p&r)i, dr$pturil$ ,i o0li(a)iil$ p&r)ilor, #itua)iil$ d$ for)& major& i
data *nc.$i$rii contractului.
Contract$l$ d$ int$rm$di$r$ imo0iliar& *n car$ con#umatorul ar$ calitat$a d$ pot$n)ial
cump&r&tor mai %or con in$ *n plu# caract$ri#ticil$ ($n$ral$ al$ imo0ilului, car$ pot influ$n)a
d$ci'ia d$ cump&rar$, inclu'+nd ni%$lul d$ fini#ar$, dim$n#iuni, %$c.im$ ,i po'i)ionar$a fa)& d$
punct$l$ cardinal$ i tarif$l$ p$ntru #$r%iciil$ pr$#tat$.
/ran'ac)ia imo0iliar& con#id$rat& *nc.$iat& $#t$ *n mom$ntul *n car$ %+n'&torul ,i
cump&r&torul au #$mnat actul d$ %+n'ar$6cump&r&r$.
>($n)ia imo0iliar& nu poat$ #olicita din part$a con#umatorului plata comi#ionului dac&
*ntr$ con#umator ,i a($n)ia imo0iliar& nu $#t$ *nc.$iat un contract d$ int$rm$di$r$, contractul d$
%+n'ar$6cump&rar$*nc.iri$r$ nu #6a *nc.$iat #au c+nd contractul nu ar$ #tipulat& clau'a d$
$-clu#i%itat$, iar tran'ac)ia #6a r$ali'at f&r& participar$a a($n)i$i imo0iliar$.
Plata *n a%an# a comi#ionului, par)ial& #au total&, nu $#t$ p$rmi#& d$c+t cu acordul #cri# al
con#umatorului ,i cu pr$ci'ar$a #itua)iilor *n car$ a($n)ia imo0iliar& $#t$ o0li(at& #& *napoi$'$
con#umatorului #um$l$ primit$ *n a%an#.
;n 0a'a contractului d$ int$rm$di$r$ imo0iliar& dintr$ a($n)ia imo0iliar& ,i cump&r&tor,
a($n)ia tr$0ui$ #& a#i(ur$ %i'ionar$a imo0il$lor c$ cor$#pund pr$f$rin)$lor con#umatorului,
*naint$ d$ *nc.$i$r$a contractului d$ %+n'ar$cump&rar$.
3r$pturil$ con#umatorilor, la *nc.$i$r$a contract$lor, #unt pr$'$ntat$ *n articolul 104
li0$rtat$a d$ a lua d$ci'ii la ac.i'i)ionar$a d$ produ#$ ,i #$r%icii, f&r& a li #$ impun$ *n
contract$ clau'$ a0u'i%$ #au car$ pot fa%ori'a folo#ir$a unor practici com$rcial$
incor$ct$ *n %+n'ar$, d$ natur& a influ$n)a op)iun$a ac$#tora1
!
d$ a 0$n$ficia d$ o r$dactar$ clar& ,i pr$ci#& a clau'$lor contractual$, indicar$a $-act& a
pr$)urilor ,i tarif$lor ,i, dup& ca', a condi)iilor d$ (aran)i$1
d$ a fi $-on$ra)i d$ plata produ#$lor ,i #$r%iciilor car$ nu au fo#t #olicitat$, pr$cum ,i d$
ac.itar$a pr$)urilor, tarif$lor, ta-$lor, comi#ioan$lor, do0+n'ilor ,i p$nalit&)ilor car$ nu au
fo#t #tipulat$ ini)ial *n contract$ #au *n alt$ docum$nt$ af$r$nt$ contract$lor1
d$ a fi d$#p&(u0i)i p$ntru daun$l$ pro%ocat$ d$ produ#$l$ #au #$r%iciil$ car$ nu
cor$#pund clau'$lor contractual$1
d$ a li #$ a#i(ura #$r%ic$6ul n$c$#ar ,i pi$#$ d$ #c.im0 p$ toat& durata m$di$ d$ utili'ar$ a
produ#ului, #ta0ilit& *n docum$nt$l$ t$.nic$ normati%$ #au d$clarat& d$ c&tr$ produc&tor
ori con%$nit& d$ p&r)i1
d$ a pl&ti, p$ntru produ#$l$ #au #$r%iciil$ d$ car$ 0$n$ficia'&, #um$ #ta0ilit$ cu $-actitat$,
*n pr$ala0il1 majorar$a pr$)ului, tarifului, ta-$lor, comi#ioan$lor, do0+n'ilor, p$nalit&)ilor
,i a altor $%$ntual$ co#turi #ta0ilit$ ini)ial $#t$ po#i0il& numai cu acordul #cri# al
con#umatorului1
d$ a #$#i'a a#ocia)iil$ d$ con#umatori ,i or(an$l$ admini#tra)i$i pu0lic$ a#upra *nc&lc&rii
dr$pturilor ,i int$r$#$lor lor l$(itim$, *n calitat$ d$ con#umatori, ,i d$ a fac$ propun$ri
r$f$ritoar$ la *m0un&t&)ir$a calit&)ii produ#$lor ,i #$r%iciilor1
d$ a fi notifica)i *n #cri# cu pri%ir$ la oric$ modificar$ ca urmar$ a pr$%$d$rilor
contractual$ r$f$ritoar$ la %aloar$a do0+n'ilor, comi#ioan$lor, p$nalit&)ilor #au oric&ror
altor co#turi, cu c$l pu)in 70 d$ 'il$ *naint$ d$ aplicar$a noilor %alori1
d$ a fi notifica)i cu 70 d$ 'il$ *naint$ d$ data la car$ contractul #$ pr$lun($,t$ *n mod
automat p$ntru o p$rioad& d$ timp d$t$rminat& #au n$d$t$rminat&, *n %$d$r$a formul&rii
*n #cri# d$ c&tr$ con#umator a un$i op)iuni d$ pr$lun(ir$ a %ala0ilit&)ii ac$#tuia.
(rticolul 11 n$ #pun$ c& produ#$l$ ,i #$r%iciil$ of$rit$ con#umatorilor #$ m&#oar& cu
mijloac$ d$ m&#urar$ ,i control ad$c%at$, %$rificat$ m$trolo(ic, potri%it r$(l$m$nt&rilor l$(al$.,
iar indica)iil$ mijloac$lor d$ m&#urar$ tr$0ui$ #& fi$ li'i0il$ ,i la %$d$r$a cump&r&torului.
Conform articolului 12 con#umatorii au dr$ptul d$ a pr$tind$ %+n'&torilor #au
pr$#tatorilor d$ #$r%icii r$m$di$r$a *nlocuir$a (ratuit& a produ#$lor ,i #$r%iciilor o0)inut$ #au
d$#p&(u0iri p$ntru pi$rd$ril$ #uf$rit$ ca urmar$ a d$fici$n)$lor con#tatat$ *n cadrul t$rm$nului d$
(aran)i$ #au d$ %ala0ilitat$. 3up& $-pirar$ con#umatorii pot pr$tind$ r$m$di$r$a #au *nlocuir$a
produ#$lor#$r%iciilor car$ nu pot fi folo#it$ potri%it #copului p$ntru car$ au fo#t r$ali'at$, ca
urmar$ a unor %icii a#cun#$ ap&rut$ p$ durata m$di$ d$ utili'ar$ a ac$#tora. ?+n'&torul #au
pr$#tatorul d$ #$r%icii #uport& toat$ c.$ltui$lil$ l$(at$ d$ ac$#t$ d$fici$n)$, #itua)i$ car$ nu *l
$-on$r$a'& d$ r&#pund$r$ p$ produc&tor *n r$la)ia cu ac$#ta.
2$m$di$r$a d$fici$n)$lor ap&rut$ la produ#$ #au #$r%icii ori *nlocuir$a produ#$lor car$ nu
cor$#pund *n cadrul t$rm$nului d$ (aran)i$ #au d$ %ala0ilitat$ ,i car$ nu #unt imputa0il$
con#umatorului #$ fac$ *n t$rm$n d$ ma-imum 19 'il$ din mom$ntul c+nd op$ratorul $conomic a
@
luat la cuno,tin)& d$ d$fici$n)$l$ r$#p$cti%$, ac$#t$a fiind m$ntionat$ in articolul 1, din pr$'$nta
ordonan &.
(rticolul 12 #u# in$ c& *n ca'ul produ#$lor ,i #$r%iciilor alim$ntar$ i produ#$lor
n$alim$ntar$ p$ntru car$ produc&torul #ta0il$,t$ t$rm$n d$ %ala0ilitat$data d$ minim&
dura0ilitat$, car$ pot af$cta %ia)a #au #&n&tat$a con#umatorilor ori car$ pr$'int& a0at$ri d$ la
caract$ri#ticil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$, %+n'&torulpr$#tatorul d$ #$r%icii $#t$ o0li(at, la c$r$r$a
con#umatorului, #& l$ *nlocuia#c& d$ *ndat&, #& l$ r$fac& #au #& r$#titui$ contra%aloar$a ac$#tora.
2$fac$r$a #$r%iciului #au r$#tituir$a contra%alorii #$r%iciului pr$#tat #$ fac$ im$diat dup&
con#tatar$a n$*ncadr&rii ac$#tuia *n condi)iil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$ d$ pr$#tatorul d$ #$r%icii,
dac& ac$a#t& #itua)i$ nu $#t$ imputa0il& con#umatorului conform articolului 13, iar r$#tituir$a
contra%alorii #$r%iciului #$ fac$ la %aloar$a #ta0ilit& *n contract. P$r#oan$l$ *mput$rnicit$
conform art. 94 #& con#tat$ contra%$n)iil$ ,i #& aplic$ #anc)iunil$ pr$%&'ut$ d$ pr$'$nta
ordonan)& %or #ta0ili odat& cu #anc)iun$a ,i m&#uri d$ r$m$di$r$ #au, dac& ac$#t lucru nu $#t$
po#i0il, *nlocuir$a ori r$#tituir$a contra%alorii #$r%iciilor, dup& ca'.
(rticolul 1- #u# in$ c& con#umatorul poat$ #olicita plata unor d$#p&(u0iri, potri%it
clau'$lor contractual$ #au di#po'i)iilor l$(al$, *n ca'ul r$m$di$rii ori al *nlocuirii produ#$lor #au
#$r%iciilor n$cor$#pun'&toar$ i #olu)ionar$a #olicit&rii pl&)ii unor pr$judicii moral$ #au daun$
con$-$ r$m$di$rii ori a *nlocuirii produ#$lor #au #$r%iciilor n$cor$#pun'&toar$ c$rut$ d$
con#umatori #au d$ op$ratorii $conomici $#t$ d$ comp$t$n)a in#tan)$i jud$c&tor$,ti comp$t$nt$
ori a or(ani#mului d$ m$di$r$ comp$t$nt.
;n cadrul t$rm$nului d$ (aran)i$ articolul 17 #pun$ c& pr$#tatorii d$ #$r%icii a#i(ur& toat$
op$ra)iunil$ n$c$#ar$ r$m$di$rii d$fici$n)$lor con#tatat$ la #$r%iciil$ pr$#tat$ #au *nlocuirii
produ#$lor utili'at$ *n cadrul #$r%iciilor r$#p$cti%$, inclu#i% tran#portul, manipular$a,
dia(no#ticar$a, $-p$rti'ar$a, d$montar$a, montar$a ,i am0alar$a ac$#tora.
INFORMAREA I EDUCAREA CONSUMATORILOR
Con#umatorii au dr$ptul conform articolului 1% d$ a fi informa)i, *n mod compl$t, cor$ct
,i pr$ci#, a#upra caract$ri#ticilor $#$n)ial$ al$ produ#$lor ,i #$r%iciilor of$rit$ d$ c&tr$ op$ratorii
$conomici, a#tf$l *nc+t #& ai0& po#i0ilitat$a d$ a fac$ o al$($r$ ra)ional&, *n conformitat$ cu
int$r$#$l$ lor, *ntr$ produ#$l$ ,i #$r%iciil$ of$rit$ ,i #& fi$ *n m&#ur& #& l$ utili'$'$, potri%it
d$#tina)i$i ac$#tora, *n d$plin& #$curitat$.
Con#umatorii #unt informa i d$#pr$ produ#$l$ ,i #$r%iciil$ of$rit$ #$ r$ali'$a'&, *n mod
o0li(atoriu, prin $l$m$nt$ d$ id$ntificar$ ,i caract$ri'ar$ al$ ac$#tora, car$ #$ *n#criu *n mod
%i'i0il, li'i0il, u,or d$ *n)$l$#, *ntr6o form& car$ #& nu p$rmit& ,t$r($r$a ,i #& nu fi$ in#crip)ionat$
*n locuri o0#cur$, #& nu fi$ *ntr$rupt$ prin d$#$n #au ima(ini, dup& ca', p$ produ#, $tic.$t&,
am0alaj d$ %+n'ar$ #au *n cart$a t$.nic&, contract, in#truc)iunil$ d$ folo#ir$ ori alt$l$ a#$m$n$a,
c$ *n#o)$#c produ#ul #au #$r%iciul, *n func)i$ d$ natura ac$#tuia, r$(a#it in articolul 1/.
10
(rticolul 20 #pun$ c& produc&torul tr$0ui$ #& inform$'$ d$#pr$ d$numir$a produ#ului,
d$numir$a ,i#au marca produc&torului, cantitat$a ,i, dup& ca', t$rm$nul d$ %ala0ilitat$data d$
minim& dura0ilitat$ #au data6limit& d$ con#umdata dura0ilit&)ii minimal$, durata m$di$ d$
utili'ar$, principal$l$ caract$ri#tici t$.nic$ ,i calitati%$, compo'i)ia, aditi%ii folo#i)i, d$#pr$
$%$ntual$l$ ri#curi pr$%i'i0il$, modul d$ utili'ar$, manipular$, tran#port, d$po'itar$, con#$r%ar$
#au p&#trar$, d$#pr$ contraindica)ii. Produc&torii ,i importatorii din #tat$ car$ nu #unt m$m0r$ al$
Uniunii Aurop$n$ au o0li(a)ia #& *,i pr$ci'$'$ adr$#a po,tal& a #$diului #ocial *n $l$m$nt$l$ d$
id$ntificar$. Produc&torii, am0alatorii #au di#tri0uitorii din #tat$ m$m0r$ al$ Uniunii Aurop$n$
au o0li(a)ia #& *,i pr$ci'$'$ adr$#a po,tal& a #$diului #ocial und$ pot fi contacta)i. Produ#$l$ d$
folo#in)& *nd$lun(at& tr$0ui$ #& fi$ *n#o)it$ d$ c$rtificatul d$ (aran)i$ ,i, dac& r$(l$m$nt&ril$ *n
%i(oar$ pr$%&d, d$ d$clara)ia d$ conformitat$, pr$cum ,i d$ cart$a t$.nic& ori d$ in#truc)iunil$ d$
folo#ir$, in#talar$, $-ploatar$, *ntr$)in$r$, $li0$rat$ d$ produc&tor.
?+n'&torii ,i pr$#tatorii d$ #$r%icii tr$0ui$ #& inform$'$ con#umatorii d$#pr$ pr$)ul final
al produ#ului #au d$#pr$ tariful #$r%iciului pr$#tat, p$ car$ *l #uport& con#umatorul, car$ #&
cuprind& toat$ co#turil$, inclu#i% ta-a p$ %aloar$a ad&u(at& ,i toat$ co#turil$ #uplim$ntar$, ,i #&
l$ of$r$ ac$#tora toat$ informa)iil$ ,i docum$nt$l$ t$.nic$, dup& ca', car$ tr$0ui$ #& *n#o)$a#c&
produ#ul #au #$r%iciul. /oat$ informa)iil$ pri%itoar$ la produ#$l$ ,i #$r%iciil$ of$rit$
con#umatorilor, docum$nt$l$ *n#o)itoar$, inclu#i% c$l$ r$f$ritoar$ la informa)iil$ pri%ind
#$curitat$a produ#ului ,i in#truc)iunil$ d$ utili'ar$, pr$cum ,i contract$l$, inclu#i% c$l$
pr$formulat$, tr$0ui$ #& fi$ #cri#$ *n lim0a rom+n&, indif$r$nt d$ )ara d$ ori(in$ a ac$#tora, f&r& a
$-clud$ pr$'$ntar$a ac$#tora ,i *n alt$ lim0i. Op$ratorii $conomici d$ tran#port int$rna)ional car$
*,i d$#f&,oar& acti%itat$a p$ t$ritoriul 2om+ni$i #unt o0li(a)i #& of$r$ *n #cri# con#umatorilor, *n
compl$tar$ la 0il$tul d$ tran#port, indif$r$nt d$ forma d$ pr$'$ntar$ a ac$#tuia, informa)ii *n
lim0a rom+n& r$f$ritoar$ la4 itin$rar, pro(ram, durat&, di#tan)&, locul alocat *n mijlocul d$
tran#port, condi)iil$ ($n$ral$ d$ tran#port, pr$cum ,i oric$ alt$ informa)ii util$ p$ntru
con#umatori, r$f$ritoar$ la #$r%iciul r$#p$cti%.
Informa)iil$ r$f$ritoar$ la #$r%iciil$ pr$#tat$, conform articolului 21, tr$0ui$ #& cuprind&
cat$(oria calitati%& a #$r%iciului, timpul d$ r$ali'ar$, t$rm$nul d$ (aran)i$, tariful, ri#curil$
pr$%i'i0il$ ,i, dup& ca', d$clara)ia d$ conformitat$.
Op$ratorii $conomici #unt o0li(a)i prin articolul 22 #& d$mon#tr$'$ con#umatorilor, la
c$r$r$a ac$#tora, cu oca'ia cump&r&rii, modul d$ utili'ar$ ,i func)ionalitat$a produ#$lor c$
urm$a'& a fi %+ndut$1 la lan#ar$a p$ pia)& a produ#$lor, ac$,tia #unt o0li(a)i #& $f$ctu$'$
d$mon#tra)ii d$ utili'ar$.
(rticolul 2, #pun$ c& o0li(a)ia d$ a informa p$ con#umator potri%it art. 1@, 20, 21 ,i 22
nu poat$ fi *nl&turat& prin in%ocar$a #$cr$tului com$rcial #au prof$#ional.
5$ int$r'ic$ pr$'$ntar$a, prin articolul 22, a afirma)iilor ,i indica)iilor car$ nu #unt
conform$ cu param$trii c$ caract$ri'$a'& produ#$l$ ,i #$r%iciil$ ,i car$ nu pot fi pro0at$.
Pr$)uril$ ,i tarif$l$ tr$0ui$ indicat$, conform articolului 23, *n mod %i'i0il ,i *ntr6o form&
n$$c.i%oc&, u,or d$ citit.
11
Com$rciali'ar$a produ#$lor ,i pr$#tar$a #$r%iciilor #$ fac *n locuri ,i *n #pa)ii autori'at$,
conform r$(l$m$nt&rilor l$(al$ *n %i(oar$, prin o0li(a iil$ articolului 2-.
>fi,ar$a, *n mod %i'i0il, a d$numirii unit&)ii, a codului unic d$ *nr$(i#trar$ la r$(i#trul
com$r)ului $#t$ o0li(atori$ din car$ #& r$'ult$ o0i$ctulo0i$ct$l$ d$ acti%itat$ alal$ #oci$t&)ii
p$ntru car$ $#t$ autori'at& #& func)ion$'$, pr$cum ,i afi,ar$a ,i r$#p$ctar$a orarului d$
func)ionar$. Orar$l$ d$ func)ionar$ %or fi #ta0ilit$, dup& ca', *n conformitat$ cu .ot&r+ril$
admini#tra)i$i pu0lic$ local$.
ORGANE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE PENTRU
PROTECIA CONSUMATORILOR
>utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor (>NPC", conform articolului 2$
$#t$ or(an d$ #p$cialitat$ al admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$, #u0ordonat Gu%$rnului, coordon$a'&
,i r$ali'$a'& politica Gu%$rnului *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor.
(rticolul 2% #pun$ c& atri0u)iil$ ,i modul d$ or(ani'ar$ ,i func)ionar$ al$ >NPC, pr$cum
,i r$la)iil$ dintr$ ac$a#ta ,i alt$ or(ani#m$ comp$t$nt$ *n dom$niu #$ #ta0il$#c prin .ot&r+ri al$
Gu%$rnului, car$ %a #ta0ili r$(l$m$nt&ri *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor p$ntru or(an$l$
d$ #p$cialitat$ al$ admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$ ,i, r$#p$cti%, p$ntru un$l$ #$r%icii pu0lic$ al$
mini#t$r$lor ,i altor autorit&)i al$ admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$, or(ani'at$ *n jud$)$ ,i *n
municipiul =ucur$,ti.
Gu%$rnul #ta0il$#t$, prin .ot&r+ri, r$(l$m$nt&ri6cadru *n dom$niul prot$c)i$i
con#umatorilor, inclu#i% r$(l$m$nt&ri pri%ind modul d$ con#tituir$, r$parti'ar$ ,i utili'ar$ a unui
fond d$ #timular$ a p$r#onalului >NPC. /a-$l$ car$ #$ p$rc$p d$ c&tr$ #$r%iciil$ #au or(an$l$
admini#tra)i$i pu0lic$, cu rol *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor, #$ #ta0il$#c conform l$(ii,
iar tarif$l$ p$ntru *nc$rc&ril$ $f$ctuat$ *n la0oratoar$ proprii, #u0ordonat$ #au a(r$at$, conform
act$lor normati%$ *n %i(oar$.
>NPC, *n 0a'a articolului 2/, #$ con#ult& cu alt$ or(ani#m$ int$r$#at$ al$ admini#tra)i$i
pu0lic$ c$ntral$ ,i local$, pr$cum ,i cu c$l$ n$(u%$rnam$ntal$, $la0or$a'& r$(l$m$nt&ri
r$f$ritoar$ la modalit&)il$ concr$t$ d$ cola0orar$ ,i d$ #prijinir$ r$ciproc& ,i l$ propun$ #pr$
apro0ar$ Gu%$rnului.
ASOCIAIILE DE CONSUMATORI
;n #$n#ul pr$'$nt$i ordonan)$, conform articolului ,0, a#ocia)iil$ d$ con#umatori #unt
con#id$rat$ or(ani'a)ii n$(u%$rnam$ntal$, ca p$r#oan$ juridic$, conform l$(ii, ,i car$, f&r& a
urm&ri r$ali'ar$a d$ profit p$ntru m$m0rii lor, au ca unic #cop ap&rar$a dr$pturilor ,i int$r$#$lor
l$(itim$ al$ m$m0rilor lor #au al$ con#umatorilor, *n ($n$ral.
12
4n articolul ,1, r$(a#im faptul c& a#ocia)iil$ d$ con#umatori pot fi part$n$ri #ociali cu
dr$pt d$ r$pr$'$ntar$ *n con#iliil$ con#ultati%$ cu rol *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor, *n
car$ or(an$l$ admini#tra)i$i pu0lic$ #unt r$pr$'$ntat$, dac& *nd$plin$#c condi)iil$ pr$'$nt$i
ordonan)$.
>#ocia)iil$ d$ con#umatori, prin articolul ,2, ap&r& dr$pturil$ ,i int$r$#$l$ l$(itim$ al$
con#umatorilor, *n ($n$ral, #unt, d$ dr$pt, part$n$ri #ociali *n con#iliil$ con#ultati%$ pr$%&'ut$ *n
pr$'$nta ordonan)& la ni%$l na)ional, au c$l pu)in 7.000 d$ m$m0ri ,i filial$ *n c$l pu)in 10 jud$)$
#au la ni%$l jud$)$an ,i local, dac& au d$#f&,urat o acti%itat$ *n dom$niul prot$c)i$i
con#umatorilor p$ o p$rioad& d$ c$l pu)in 7 ani.
>#ocia)iil$ d$ con#umatori, conform articolului ,,, #unt con#tituit$ *n #copul ap&r&rii
int$r$#$lor numai al$ m$m0rilor lor pot d$%$ni part$n$ri #ociali cu dr$pt d$ r$pr$'$ntar$ *n
or(ani#m$l$ con#ultati%$ cu rol *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor ,i *n car$ or(an$l$
admini#tra)i$i pu0lic$ #unt r$pr$'$ntat$, numai dac& au c$l pu)in !00 d$ m$m0ri. 3up&
con#tituir$, a#ocia)iil$ d$ con#umatori %or #olicita luar$a lor *n $%id$n)&, dup& cum #pun$
articolul ,2, d$ c&tr$ or(anul admini#tra)i$i pu0lic$ p$ntru prot$c)ia con#umatorilor d$ ni%$l
c$ntral #au local.
P$r#onalul d$ conduc$r$ ,i #alaria)ii or(an$lor d$ #p$cialitat$ al$ admini#tra)i$i pu0lic$,
pr$cum ,i al$ #$r%iciilor pu0lic$ d$conc$ntrat$ al$ mini#t$r$lor ,i al$ c$lorlalt$ or(an$ d$
#p$cialitat$ al$ admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$, cu atri0u)ii p$ linia prot$c)i$i con#umatorilor nu
au dr$ptul, conform articolului ,3, d$ a d$)in$ func)ii *n or(an$l$ d$ conduc$r$ al$ a#ocia)iilor d$
con#umatori.
>#ocia)iil$ d$ con#umatori, prin articolul ,-, #unt con#ultat$ d$ c&tr$ #$r%iciil$ ,i
or(ani#m$l$ admini#tra)i$i pu0lic$ pr$%&'ut$ la art. 79, potri%it comp$t$n)$lor, la $la0orar$a
di#po'i)iilor ,i proc$durilor cu caract$r ($n$ral ,i a altor lucr&ri car$ au ca #cop prot$c)ia
con#umatorilor, cu pri%ir$ la cunoa,t$r$a c$rin)$lor con#umatorilor pri%ind #ortim$nt$l$, calitat$a
,i cantitat$a produ#$lor ,i #$r%iciilor, formar$a un$i atitudini cor$ct$ a op$ratorilor $conomici
an(aja)i *n produc$r$a ,i com$rciali'ar$a produ#$lor ,i pr$#tar$a #$r%iciilor, fa)& d$ calitat$a
ac$#tora, pr$%$nir$a practicilor com$rcial$ incor$ct$ ,i a pu0licit&)ii d$ natur& a af$cta dr$pturil$
,i int$r$#$l$ l$(itim$ al$ con#umatorilor.
>#ocia)iil$ d$ con#umatori au urm&toar$l$ dr$pturi ,i o0li(a)ii $num$rat$ in articolul ,$4
a fi #prijinit$ lo(i#tic d$ c&tr$ or(ani#m$l$ admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$ ,i local$, *n
%$d$r$a atin($rii o0i$cti%$lor lor1
prim$#c #um$ d$ la 0u($tul d$ #tat ,i d$ la 0u($t$l$ local$1
inform$a'& autorit&)il$ comp$t$nt$ cu pri%ir$ la pr$'$n)a p$ pia)& a unor produ#$
n$conform$ #au car$ pun *n p$ricol %ia)a, #&n&tat$a ori #$curitat$a con#umatorilor, cu pri%ir$
la clau'$ a0u'i%$ *n contract$ ,i practicil$ incor$ct$ al$ com$rcian)ilor *n r$la)ia cu
con#umatorii1
17
#olicit& op$ratorilor $conomici r$ali'ar$a d$ produ#$ ,i #$r%icii *n condi)ii #p$cial$, *n
%$d$r$a #ati#fac$rii n$%oilor con#umatorilor cu .andicap #au d$ %+r#ta a tr$ia1
#unt con#ultat$ cu oca'ia $la0or&rii act$lor normati%$, #tandard$lor #au #p$cifica)iilor car$
d$fin$#c caract$ri#ticil$ t$.nic$ ,i calitati%$ al$ produ#$lor ,i #$r%iciilor d$#tinat$
con#umatorilor1 d$ a informa opinia pu0lic&, prin ma##6m$dia, a#upra d$fici$n)$lor d$
calitat$ al$ produ#$lor ,i #$r%iciilor, pr$cum ,i a#upra con#$cin)$lor %&t&m&toar$ al$ ac$#tora
p$ntru con#umatori1
pot introduc$ ac)iuni *n ju#ti)i$ p$ntru ap&rar$a dr$pturilor ,i int$r$#$lor l$(itim$ al$
con#umatorilor1
d$ a #olicita #$r%iciilor #au or(an$lor admini#tra)i$i pu0lic$, pr$%&'ut$ la art. 79, $f$ctuar$a
d$ anali'$ ,i *nc$rc&ri al$ produ#$lor d$#tinat$ con#umatorilor ,i d$ a pu0lica r$'ultat$l$1
>rt. 7!. 6 C$ntr$l$ d$ con#ultan)& ,i informar$ al$ con#umatorilor pot fi or(ani'at$ la ni%$l d$
0irouri *n #tructura or(ani'atoric& a a#ocia)iilor d$ con#umatori ,i d$#f&,oar& acti%it&)i (ratuit$ *n
folo#ul ac$#tora, con#t+nd *n informa)ii, r$comand&ri ,i con#ultan)& pri%ind pro0l$m$l$ l$(at$ d$
ac.i'i)ionar$a unui produ# #au #$r%iciu.8
>rt. 7@. 6 (1" 5um$l$ primit$ d$ la 0u($tul d$ #tat, prin int$rm$diul >utorit&)ii Na)ional$ p$ntru
Prot$c)ia Con#umatorilor, #$ utili'$a'& p$ntru *nfiin)ar$a ,i func)ionar$a c$ntr$lor d$ con#ultan)&
,i informar$ a con#umatorilor, r$#p$cti% p$ntru48
a" #alari'ar$a #au, dup& ca', r$mun$rar$a p$r#onalului utili'at *n c$ntr$l$ d$ con#ultan)& ,i
informar$ a con#umatorilor, car$ #$ %a fac$ *n func)i$ d$ timpul $f$cti% lucrat, p+n& la ni%$lul
ma-im al func)i$i $c.i%al$nt$ utili'at$ *n cadrul >utorit&)ii Na)ional$ p$ntru Prot$c)ia
Con#umatorilor1
0" c.$ltui$li mat$rial$ $f$ctuat$ p$ntru *ntr$)in$r$a #$diului ,i a dot&rilor af$r$nt$1
c" c.$ltui$li cur$nt$ ,i c$l$ oca'ionat$ d$ tip&rir$a mat$rial$lor informati%$.
(2" 5um$l$ pr$%&'ut$ la alin. (1" #$ utili'$a'& *n condi)iil$ :$(ii nr. 9002002 pri%ind finan)$l$
pu0lic$, cu modific&ril$ ult$rioar$, iar #um$l$ r&ma#$ n$utili'at$ la data *nc.$i$rii $-$rci)iului
financiar #$ r$#titui$ la 0u($tul d$ #tat.
>rt. 7@
1
. 6 (1" ;nc$p+nd cu anul 200!, >utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor
cofinan)$a'& C$ntrul Aurop$an al Con#umatorilor.
(2" >utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor %a pr$%$d$a anual, *n 0u($tul #&u,
#um$ d$#tinat$ cofinan)&rii C$ntrului Aurop$an al Con#umatorilor.
(7" Controlul a#upra acti%it&)ii d$#f&,urat$ d$ C$ntrul Aurop$an al Con#umatorilor, p$ntru
#um$l$ acordat$ d$ la 0u($tul d$ #tat, #$ $-$rcit& d$ c&tr$ >utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia
Con#umatorilor.8
>rt. 40. 6 (1" 5um$l$ primit$ d$ la 0u($t$l$ local$ prin .ot&r+ri al$ con#iliilor local$ #au, dup&
ca', al$ con#iliilor jud$)$n$ %or fi utili'at$ *n condi)iil$ #ta0ilit$ prin con%$n)iil$ *nc.$iat$ d$
ac$#t$a cu a#ocia)iil$ r$#p$cti%$, conform l$(ii.
14
(2" 5um$l$ pr$%&'ut$ la alin. (1" #$ utili'$a'& *n condi)iil$ :$(ii nr. 9002002, cu modific&ril$
ult$rioar$, iar #um$l$ r&ma#$ n$utili'at$ #$ r$#titui$ 0u($t$lor local$ r$#p$cti%$.
>rt. 41. 6 Controlul a#upra acti%it&)ilor d$#f&,urat$ *n c$ntr$l$ d$ con#ultan)& ,i informar$ a
con#umatorilor din cadrul a#ocia)iilor d$ con#umatori, pr$cum ,i a C$ntrului Aurop$an al
Con#umatorilor, car$ au primit #um$ d$ la 0u($tul d$ #tat #au d$ la 0u($t$l$ local$, #$ $-$rcit& d$
c&tr$ >utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor.8
>rt. 42. 6 2$pr$'$ntan)ii a#ocia)iilor d$ con#umatori nu au dr$pt d$ control al op$ratorilor
$conomici.8
>rt. 47. 6 C$ntr$l$ d$ con#ultan)& ,i informar$ a con#umatorilor ,i C$ntrul Aurop$an al
Con#umatorilor pot 0$n$ficia a#i#t$n)& d$ #p$cialitat$ din part$a p$r#onalului >utorit&)ii
Na)ional$ p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor, *mput$rnicit *n ac$#t #cop.8
CONSILIUL CONSULTATIV
>rt. 44. 6 :a ni%$l c$ntral ,i local 6 jud$), ora,, comun& 6 #$ con#titui$ c+t$ un con#iliu
con#ultati% p$ntru prot$c)ia con#umatorilor. >c$#ta ar$ caract$r con#ultati% ,i a#i(ur&, la
ni%$luril$ r$#p$cti%$, cadrul informa)ional ,i or(ani'atoric n$c$#ar4
a" #ta0ilirii ,i aplic&rii politicii d$ prot$c)i$ a con#umatorilor1
0" cor$l&rii ac)iunilor di%$r#$lor or(ani#m$ al$ admini#tra)i$i pu0lic$ cu c$l$ al$ or(ani'a)iilor
n$(u%$rnam$ntal$ car$ au rol *n r$ali'ar$a prot$c)i$i con#umatorilor.
>rt. 49. 6 Con#iliul con#ultati% p$ntru prot$c)ia con#umatorilor $#t$ format din4
a" r$pr$'$ntan)i ai tuturor #$r%iciilor pu0lic$ d$conc$ntrat$ al$ mini#t$r$lor ,i al$ c$lorlalt$
or(an$ d$ #p$cialitat$ al$ admini#tra)i$i pu0lic$ c$ntral$, car$ au comp$t$n)$ cu caract$r ($n$ral
#au #p$cial *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor ,i au #tructuri or(ani'atoric$ la ni%$lul
r$#p$cti%1
0" pr$f$ct #au primar, dup& ca', #au r$pr$'$ntan)i ai ac$#tora1
c" r$pr$'$ntan)i ai a#ocia)iilor d$ con#umatori18
d" r$pr$'$ntan)i ai altor or(ani#m$, dup& ca'.
>rt. 4<. 6 Gu%$rnul #ta0il$,t$, *n mod concr$t, compon$n)a, atri0u)iil$ ,i modul d$ or(ani'ar$
,i func)ionar$ al$ Con#iliului con#ultati% p$ntru prot$c)ia con#umatorilor, p$ fi$car$ ni%$l *n
part$.
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE CONSUMATORII
PREJUDICIAI I OPERATORII ECONOMICI
19
>rt. 47. 6 >c)iunil$ *n ju#ti)i$ *ndr$ptat$ d$ c&tr$ a#ocia)iil$ d$ con#umatori, *nfiin)at$ *n
condi)iil$ pr$%&'ut$ la art. 72 ,i 77, *mpotri%a op$ratorilor $conomici car$ au pr$judiciat
dr$pturil$ ,i int$r$#$l$ l$(itim$ al$ con#umatorilor #unt #cutit$ d$ ta-$ d$ tim0ru.
C>PI/O:U: IB
5anc)iuni
>rt. 4@. 6 ;nc&lcar$a pr$%$d$rilor pr$'$nt$i ordonan)$ atra($ r&#pund$r$a mat$rial&, ci%il&,
contra%$n)ional& #au p$nal&, dup& ca'.
>rt. 90. 6 (1" Con#titui$ contra%$n)ii, dac& nu au fo#t #&%+r,it$ *n a#tf$l d$ condi)ii *nc+t,
potri%it l$(ii p$nal$, #& fi$ con#id$rat$ infrac)iuni, ,i #$ #anc)ion$a'& dup& cum urm$a'&4
a" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. 4, art. 7 lit. a" a 26a, a 76a ,i a 96a liniu)&, lit. c" prima ,i a 26a
liniu)&, cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la 7.000 l$i la 70.000 l$i18
0" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. 7 lit. a" a 46a liniu)&, lit. 0" a 76a ,i a 46a liniu)&, cu am$nd&
contra%$n)ional& d$ la 2.900 l$i la 29.000 l$i1
c" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. 9, art. 7 lit. 0" prima, a 26a ,i a 96a liniu)&, lit. c" a 76a ,i a 46a
liniu)&, art. @, art. 10 lit. a"6f", ." ,i i", art. 11 ,i art. 14, cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la 2.000
l$i la 20.000 l$i18
d" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. 17 alin. (1", art. 17629 ,i art. 2< alin. (1" ,i (2", cu am$nd&
contra%$n)ional& d$ la 1.000 l$i la 10.000 l$i18
$" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. @
1
, art. @
2
,i art. @
7
, cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la 9.000 l$i la
90.000 l$i18
f" *nc&lcar$a di#po'i)iilor art. @
4
6@
11
, cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la 7.000 l$i la 70.000 l$i.8
(2" 5anc)iunil$ #$ pot aplica ,i p$r#oan$lor juridic$.
>rt. 91. 6 (1" ;mpi$dicar$a, #u0 oric$ form&, a or(an$lor admini#tra)i$i pu0lic$ *n#&rcinat$ cu
prot$c)ia con#umatorilor d$ a $-$rcita atri0u)iil$ d$ #$r%iciu r$f$ritoar$ la pr$%$nir$a ,i
com0at$r$a fapt$lor car$ pot af$cta %ia)a, #&n&tat$a #au #$curitat$a con#umatorilor ori int$r$#$l$
$conomic$ al$ ac$#tora con#titui$ contra%$n)i$ ,i #$ #anc)ion$a'& cu am$nd& d$ la 10.000 l$i la
70.000 l$i.8
(2" N$r$#p$ctar$a di#po'i)iilor l$(al$ pri%ind prot$c)ia con#umatorilor car$, potri%it art. 90,
con#titui$ contra%$n)i$, dac& fapta a a%ut ca urmar$ %&t&mar$a #&n&t&)ii #au a int$(rit&)ii
corporal$ a un$ia #au mai multor p$r#oan$, #$ #anc)ion$a'& cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la
20.000 l$i la 100.000 l$i.
(7" N$r$#p$ctar$a di#po'i)iilor l$(al$ pri%ind prot$c)ia con#umatorilor car$, potri%it art. 90,
con#titui$ contra%$n)i$, dac& fapta a a%ut ca urmar$ af$ctar$a (ra%& ,i *n mod r$p$tat a
int$r$#$lor $conomic$ al$ unuia #au mai multor con#umatori, #$ #anc)ion$a'& cu am$nd&
contra%$n)ional& d$ la 9.000 l$i la 29.000 l$i.
1<
(4" ;n ca'ul aplic&rii #anc)iunii am$n'ii p$ntru #&%+r,ir$a fapt$i pr$%&'ut$ la alin. (2" #$ %a
di#pun$ ,i *nc.id$r$a d$finiti%& a unit&)ii, put+nd fi di#pu#& ac$$a,i m&#ur& p$ntru #&%+r,ir$a
fapt$i pr$%&'ut$ la alin. (7".
(9" Contra%$ni$n)ii #unt o0li(a)i #& #uport$, potri%it pr$%$d$rilor l$(al$ *n %i(oar$, ,i
c.$ltui$lil$ $f$ctuat$ d$ t$r)i, p$r#oan$ fi'ic$ #au juridic$, *n %$d$r$a %ind$c&rii p$r#oan$lor
%&t&mat$ *n calitat$a lor d$ con#umatori.
(<" 5&%+r,ir$a r$p$tat& a un$ia dintr$ contra%$n)iil$ pr$%&'ut$ la art. 90 #$ #anc)ion$a'& cu
am$nd& contra%$n)ional& d$ la 1.000 l$i la 10.000 l$i.8
(7" N$aduc$r$a la *nd$plinir$ a m&#urilor di#pu#$ *n t$rm$n$l$ ,i condi)iil$ pr$%&'ut$ *n
proc$#$l$6%$r0al$ d$ con#tatar$ a contra%$n)i$i #$ #anc)ion$a'& cu am$nd& contra%$n)ional& d$ la
2.000 l$i la 20.000 l$i.8
>rt. 92. 6 ?aloar$a am$n'ilor pr$%&'ut$ la art. 90 ,i 91 #$ %a actuali'a prin .ot&r+r$ a
Gu%$rnului.
>rt. 97. 6 Contra%$ni$ntul poat$ ac.ita, *n t$rm$n d$ c$l mult 4! d$ or$ d$ la data *nc.$i$rii
proc$#ului6%$r0al ori, dup& ca', d$ la data comunic&rii ac$#tuia, jum&tat$ din minimul am$n'ii
pr$%&'ut$ la art. 90 alin. (1" lit. a"6d", a($ntul con#tatator f&c+nd m$n)iun$ d$#pr$ ac$a#t&
po#i0ilitat$ *n proc$#ul6%$r0al.8
>rt. 94. 6 (1" Con#tatar$a contra%$n)iilor ,i aplicar$a #anc)iunilor pr$%&'ut$ la art. 90 ,i 91 #$
fac d$ c&tr$ r$pr$'$ntan)ii *mput$rnici)i ai >utorit&)ii Na)ional$ p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor.
(2" ;n ca'ul #anc)iunilor cu *nc.i#oar$ contra%$n)ional&, m&#ura #$ aplic& d$ in#tan)a
comp$t$nt&, la #$#i'ar$a or(anului din car$ fac$ part$ a($ntul con#tatator.
(7" Or(an$l$ d$ poli)i$ #unt o0li(at$ #& acord$, la c$r$r$, #prijinul n$c$#ar p$r#oan$lor
*mput$rnicit$ pr$%&'ut$ la alin. (1", aflat$ *n $-$rci)iul func)iunii, #au #& l$ *n#o)$a#c&, dup& ca'.
(4" Or(an$l$ d$ control pr$%&'ut$ la alin. (1" pot pr$l$%a produ#$ *n %$d$r$a t$#t&rii ac$#tora *n
la0oratoar$. Contra%aloar$a produ#$lor pr$l$%at$ ,i a c.$ltui$lilor l$(at$ d$ t$#tar$a lor #$
#uport& d$ c&tr$ or(anul admini#tra)i$i pu0lic$, dac& *n urma t$#t&rii nu #$ con#tat&
n$conformit&)i fa)& d$ c$rin)$l$ d$ #$curitat$ ,i#au d$ calitat$ pr$#cri#$ ori d$clarat$. ;n ca'
contrar, c.$ltui$lil$ r$#p$cti%$ #$ #uport& d$ c&tr$ op$ratorul $conomic.
>rt. 99. 6 P$ntru limitar$a pr$judici$rii con#umatorilor, a($ntul con#tatator poat$ di#pun$
urm&toar$l$ m&#uri4
1. oprir$a d$finiti%& a com$rciali'&rii ,i r$tra($r$a din circuitul con#umului uman a produ#$lor
car$4
a" #unt p$riculoa#$, fal#ificat$ #au contraf&cut$1
0" au t$rm$nul d$ %ala0ilitat$data d$ minim& dura0ilitat$ $-pirat$-pirat& #au data6limit& d$
con#umdata dura0ilit&)ii minimal$ d$p&,it&18
c" #unt int$r'i#$ con#umului uman prin r$(l$m$nt&ri l$(al$1
17
d" nu r$#p$ct& condi)iil$ d$ d$po'itar$, p&#trar$ ,i $-pun$r$ la com$rciali'ar$ #au la car$ #6a
#c.im0at #tar$a t$rmic& ini)ial& f&r& ca op$ratorul $conomic #& fi$ autori'at *n ac$#t #$n#18
$" pr$'int& #$mn$ or(anol$ptic$ d$ alt$rar$, modific&ri al$ a#p$ctului, culorii, con#i#t$n)$i,
(u#tului, miro#ului18
f" pr$'int& #$mn$ d$ inf$#tar$ cu para'i)i 6 ou&, lar%$, form$ adult$, %ii #au moart$ 6, pr$cum ,i
r$#turi ori #$mn$ al$ acti%it&)ii ac$#tora, cu $-c$p)ia c$lor p$ntru car$ #unt pr$%&'ut$ limit$ prin
act$ normati%$18
(" pr$'int& urm$ d$ contact cu ro'&toar$18
." pr$'int& miro# ,i (u#t #tr&in$ d$ natura produ#ului18
i" pr$'int& miro# ,i (u#t #au p$t$ d$ muc$(ai, cu $-c$p)ia muc$(aiurilor #$l$c)ionat$, admi#$ d$
proc$#ul t$.nolo(ic18
j" con)in corpuri #tr&in$, cu $-c$p)ia produ#$lor p$ntru car$ #unt #ta0ilit$ limit$ prin act$
normati%$18
C" nu pr$'int& docum$nt$ d$ pro%$ni$n)&, conform pr$%$d$rilor l$(al$ *n %i(oar$.8
2. oprir$a t$mporar& a pr$#t&rii #$r%iciilor, importului, fa0rica)i$i, com$rciali'&rii produ#$lor
#au a utili'&rii ac$#tora la pr$#tar$a #$r%iciilor, p+n& la r$m$di$r$a d$fici$n)$lor, *n ca'ul *n car$4
a" produ#$l$ nu #unt t$#tat$ ,i#au c$rtificat$ conform norm$lor l$(al$1
0" produ#$l$ nu *nd$plin$#c caract$ri#ticil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$, f&r& ca ac$#t$a #& fi$
p$riculoa#$1
c" produ#$l$ nu pr$'int& $l$m$nt$l$ d$ id$ntificar$ ,i d$ caract$ri'ar$, pr$cum ,i docum$nt$l$
d$ *n#o)ir$, conform pr$%$d$rilor art. 1!6221
d" #$ pr$#t$a'& #$r%icii car$ pot pun$ *n p$ricol %ia)a, #&n&tat$a, #$curitat$a #au int$r$#$l$
$conomic$ al$ con#umatorilor18
7. di#tru($r$a produ#$lor p$riculoa#$ oprit$ d$finiti% d$ la com$rciali'ar$, dac& ac$a#ta
con#titui$ #in(urul mijloc car$ fac$ #& *nc$t$'$ p$ricolul.
>rt. 9<. 6 (1" Odat& cu aplicar$a #anc)iunii am$n'ii contra%$n)ional$, a($ntul con#tatator poat$
propun$ una dintr$ urm&toar$l$ #anc)iuni compl$m$ntar$4
a" *nc.id$r$a t$mporar& a unit&)ii p$ o durat& d$ c$l mult < luni1
0" *nc.id$r$a t$mporar& a unit&)ii p$ o durat& d$ la < luni la 12 luni1
c" *nc.id$r$a d$finiti%& a unit&)ii1
d" #u#p$ndar$a #au r$tra($r$a d$finiti%&, dup& ca', a a%i'ului, acordului #au a autori'a)i$i d$
$-$rcitar$ a un$i acti%it&)i.
(2" 5anc)iun$a compl$m$ntar& pr$%&'ut& la alin. (1" lit. a" poat$ fi aplicat& *n ca'uril$ *n car$ #$
con#tat&4
a" lip#a condi)iilor i(i$nico6#anitar$ p$ntru produ#$l$ ,i #$r%iciil$ n$alim$ntar$1
1!
0" folo#ir$a unor #pa)ii ,i condi)ii n$cor$#pun'&toar$ p$ntru produc)i$, d$po'itar$,
com$rciali'ar$ #au pr$#tar$ d$ #$r%icii18
c" n$r$#p$ctar$a condi)iilor impu#$ d$ produc&tori pri%ind manipular$a, tran#portul,
d$po'itar$a ,i com$rciali'ar$a, dac& ac$#t$a #unt d$ natur& #& modific$, *n mod p$riculo#,
caract$ri#ticil$ ini)ial$ al$ produ#ului r$#p$cti%1
d" lip#a #p$cifica)iilor t$.nic$, a in#truc)iunilor ,i a proc$durilor d$ lucru la produc&torii ,i
pr$#tatorii d$ #$r%icii1
$" lip#a c$rtificat$lor #au a a%i'$lor n$c$#ar$ $li0$rat$ d$ la0oratoar$l$ d$ *nc$rc&ri #au d$
omolo(&ri #p$cific$1
f" lip#a c$rtificat$lor d$ conformitat$1
(" com$rciali'ar$a alim$nt$lor car$ nu r$#p$ct& condi)iil$ pr$#cri#$ #au d$clarat$, produ#$
n$p$riculoa#$, dar car$ af$ct$a'& int$r$#$l$ $conomic$ al$ con#umatorilor18
." com$rciali'ar$a alim$nt$lor la car$ #6a modificat data6limit& d$ con#umt$rm$nul d$
%ala0ilitat$data dura0ilit&)ii minimal$.8
(7" 5anc)iun$a compl$m$ntar& pr$%&'ut& la alin. (1" lit. 0" poat$ fi aplicat& *n ca'uril$ *n car$
#$ con#tat&4
a" folo#ir$a practicilor d$ com$rciali'ar$ a0u'i%$ #au #&%+r,ir$a r$p$tat& a unor a0at$ri
#anc)ionat$ d$ or(an$l$ d$ control *n d$cur# d$ < luni d$ la prima con#tatar$1
0" r$fu'ul op$ratorului $conomic d$ a p$rmit$, *n prima fa'&, controlul or(an$lor d$
#p$cialitat$ ,i la car$, *n urma unui control ult$rior, #$ con#tat& d$fici$n)$ (ra%$1
c" >0ro(at18
d" n$r$#p$ctar$a #au n$acordar$a c$rtificat$lor d$ (aran)i$ p$ntru lucr&ril$ d$ pr$#t&ri d$
#$r%icii1
$" utili'ar$a *n acti%itat$a d$ #$r%ic$ a unor pi$#$ #au compon$nt$ n$omolo(at$.
(4" 5anc)iun$a compl$m$ntar& pr$%&'ut& la alin. (1" lit. c" poat$ fi aplicat& *n ca'uril$ *n car$ #$
con#tat&4
a" importul cu 0un& ,tiin)& al produ#$lor car$ nu r$#p$ct& condi)iil$ calitati%$ pr$#cri#$ #au
d$clarat$ ori car$ #unt p$riculoa#$1
0" pr$#tar$a d$ #$r%icii car$ pun *n p$ricol %ia)a, #&n&tat$a #au #i(uran)a con#umatorilor1
c" pun$r$a *n %+n'ar$ a produ#$lor d$#pr$ car$ op$ratorii $conomici controla)i au cuno,tin)& c&
#unt fal#ificat$ #au contraf&cut$ ori car$ au param$trii d$ #$curitat$ n$conformi1
d" r$condi)ionar$a ,i#au com$rciali'ar$a d$ alim$nt$ p$ntru car$ a($n)ii con#tatatori au di#pu#
oprir$a d$finiti%& d$ la com$rciali'ar$ ,i r$tra($r$a din con#umul uman18
$" *n ca'ul *n car$ op$ratorul $conomic nu a #i#tat li%r&ril$ #au nu a r$tra# d$ la com$rciali'ar$
ori d$ la 0$n$ficiar produ#$l$ p$ntru car$ or(an$l$ a0ilitat$ prin l$($ au con#tatat c& #unt
p$riculoa#$ #au c& nu *nd$plin$#c caract$ri#ticil$ calitati%$ pr$#cri#$ ori d$clarat$1
1@
f" *mpi$dicar$a #u0 oric$ form& d$ c&tr$ op$ratorul $conomic #au d$ c&tr$ an(aja)ii ac$#tuia a
or(an$lor admini#tra)i$i pu0lic$ *n#&rcinat$ cu prot$c)ia con#umatorilor ,i #upra%$(.$r$a calit&)ii
produ#$lor ,i #$r%iciilor #& *,i $-$rcit$ atri0u)iil$ d$ #$r%iciu r$f$ritoar$ la pr$%$nir$a ,i
com0at$r$a fapt$lor c$ pot af$cta %ia)a, #&n&tat$a ori #$curitat$a con#umatorilor #au in#ti(ar$a
oric&r$i alt$ p$r#oan$ *mpotri%a ac$#tor or(an$1
(" com$rciali'ar$a d$ produ#$ int$r'i#$ prin r$(l$m$nt&ril$ l$(al$ *n %i(oar$1
." continuar$a d$#f&,ur&rii acti%it&)ii dup& di#pun$r$a m&#urii d$ *nc.id$r$ t$mporar&, f&r&
o0)in$r$a acordului pr$%&'ut la alin. (7"1
i" n$r$#p$ctar$a m&#urilor di#pu#$ *n t$m$iul art. 99.
(9" ;n con#$cin)&, #anc)iun$a compl$m$ntar& pr$%&'ut& la alin. (1" lit. d" %a a%$a ac$la,i r$(im,
odat& cu #anc)iun$a aplicat& m$n)ionat& la alin. (1" lit. a", 0" #au c", dup& ca'.
(<" 5anc)iun$a pr$%&'ut& la alin. (1" lit. d" #$ aplic& d$ c&tr$ autorit&)il$ pu0lic$ comp$t$nt$
car$ %or fi *n,tiin)at$ *n ac$#t #$n#.
(7" >plicar$a #anc)iunilor pr$%&'ut$ la alin. (1" lit. a", 0" ,i d" #$ #u#p$nd& numai cu acordul
#cri# al >utorit&)ii Na)ional$ p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor #au al oficiilor jud$)$n$ p$ntru
prot$c)ia con#umatorilor, dup& r$m$di$r$a d$fici$n)$lor car$ au condu# la aplicar$a #anc)iunii
compl$m$ntar$.
>rt. 97. 6 5anc)iunil$ propu#$ p$ntru a fi aplicat$ potri%it art. 99 ,i art. 9< alin. (1" lit. a"6c" #$
di#pun, dir$ct #au prin d$l$(ar$, d$ c&tr$ conduc&torii autorit&)ilor pu0lic$ pr$%&'ut$ la art. 94,
prin ordin #au d$ci'i$.
>rt. 9!. 6 5anc)iunil$ contra%$n)ional$ compl$m$ntar$ di#pu#$ *n condi)iil$ art. 99 ,i 9< #$ %or
mat$riali'a prin aplicar$a d$ #i(ilii #au alt$ #$mn$ di#tincti%$ cu %aloar$ d$ #i(iliu.
>rt. 9@. 6 Pr$%$d$rilor art. 91, 99 ,i 9< nu l$ #unt aplica0il$ di#po'i)iil$ art. 72 alin. (7" t$'a
*nt+i din Ordonan)a Gu%$rnului nr. 22001, apro0at& cu modific&ri ,i compl$t&ri prin :$($a nr.
1!02002, cu modific&ril$ ,i compl$t&ril$ ult$rioar$.
>rt. <0. 6 (1" ;n ca'ul *n car$ contra%$ni$ntul nu a ac.itat am$nda *n t$rm$n d$ 70 d$ 'il$ d$ la
r&m+n$r$a d$finiti%& a #anc)iunii ,i nu $-i#t& po#i0ilitat$a $-$cut&rii #ilit$, in#titu)ia din car$ fac$
part$ a($ntul con#tatator %a #$#i'a in#tan)a d$ jud$cat& p$ a c&r$i ra'& t$ritorial& #6a #&%+r,it
contra%$n)ia, *n %$d$r$a *nlocuirii am$n'ii cu #anc)iun$a o0li(&rii contra%$ni$ntului la pr$#tar$a
un$i acti%it&)i *n folo#ul comunit&)ii, )in+ndu6#$ #$ama d$ part$a din am$nd& car$ a fo#t
ac.itat&.8
(2" :a primul t$rm$n d$ jud$cat&, in#tan)a poat$ acorda contra%$ni$ntului, la c$r$r$a ac$#tuia,
un t$rm$n d$ 70 d$ 'il$, *n %$d$r$a ac.it&rii int$(ral$ a am$n'ii.
(7" ;n ca'ul *n car$ contra%$ni$ntul nu a ac.itat am$nda *n t$rm$nul pr$%&'ut la alin. (2",
in#tan)a proc$d$a'& la tran#formar$a am$n'ii *n *nc.i#oar$ contra%$n)ional&.
(4" A-$cutar$a #anc)iunii *nc.i#orii contra%$n)ional$ #$ pr$#cri$ *n t$rm$n d$ un an d$ la data
r&m+n$rii d$finiti%$ a .ot&r+rii.
20
>rt. <1. 6 (1" Produ#$l$ p$riculoa#$, fal#ificat$ #au contraf&cut$ #$ confi#c& d$ or(an$l$
a0ilitat$ d$ l$($, la #$#i'ar$a a($ntului con#tatator, ,i #$ di#tru( #au #$ %alorific&, dup& ca',
conform pr$%$d$rilor l$(al$.
(2" ?$nituril$ *nca#at$ ilicit d$ c&tr$ op$ratorii $conomici, ca urmar$ a *nc&lc&rii pr$%$d$rilor
art. 4, art. 7 lit. a" a 26a, a 76a ,i a 46a liniu)&, art. 7 lit. 0" prima ,i a 26a liniu)& ,i al$ art. 7 lit. c"
prima ,i a 26a liniu)&, #$ pr$iau la 0u($tul d$ #tat d$ or(an$l$ a0ilitat$ al$ Dini#t$rului Einan)$lor
Pu0lic$.
>rt. <2. 6 Pr$%$d$ril$ pr$'$nt$i ordonan)$ #$ compl$t$a'& cu di#po'i)iil$ Ordonan)$i
Gu%$rnului nr. 22001, apro0at& cu modific&ri ,i compl$t&ri prin :$($a nr. 1!02002, cu
modific&ril$ ,i compl$t&ril$ ult$rioar$, al$ Codului p$nal ,i al$ Codului d$ proc$dur& p$nal&.
>rt. <7. 6 >plicar$a #anc)iunilor pr$%&'ut$ *n pr$'$nta ordonan)& nu *nl&tur& r&#pund$r$a
di#ciplinar& a f&ptuitorilor.
>rt. <4. 6 3i#po'i)iil$ pr$'$nt$i ordonan)$ #$ compl$t$a'& cu pr$%$d$ril$ Codului ci%il.
>rt. <9. 6 Pr$%$d$ril$ pr$'$nt$i ordonan)$ nu #$ aplic&4
a" pa(u0$lor ($n$rat$ d$ produ#$l$ pu#$ *n circula)i$ ant$rior dat$i intr&rii *n %i(oar$ a
ac$#t$ia1
0" pa(u0$lor r$'ultat$ din accid$nt$l$ nucl$ar$.
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
>rt. <<. 6 Gu%$rnul %a lua m&#uril$ n$c$#ar$ p$ntru or(ani'ar$a $-$cut&rii pr$%$d$rilor
pr$'$nt$i ordonan)$, pr$cum ,i p$ntru $la0orar$a d$ norm$ m$todolo(ic$ pri%ind4
a" condi)iil$ d$ r$ali'ar$ a $-p$rti'$lor t$.nic$, *n ca'ul unor %icii a#cun#$, p$ cat$(orii d$
produ#$ ,i #$r%icii1
0" modul d$ *nlocuir$, r$m$di$r$ #au r$#tituir$ a contra%alorii, p$ntru produ#$l$ #au #$r%iciil$
car$ pr$'int& d$fici$n)$1
c" m&#uri d$ pr$%$nir$ ,i limitar$ a pr$judici$rii con#umatorilor, pr$cum ,i condi)iil$ *n car$
ac$#t$a pot fi luat$ d$ c&tr$ or(an$l$ admini#tra)i$i pu0lic$ pr$%&'ut$ la art. 941
d" con)inutul ,i comp$t$n)a d$ apro0ar$ a docum$nt$lor car$ at$#t& ni%$lul calitati% al
produ#$lor ,i #$r%iciilor1
$" informar$a ,i $ducar$a *n dom$niul prot$c)i$i con#umatorilor1
f" condi)iil$ *n car$ a#ocia)iil$ d$ con#umatori, con#tituit$ potri%it art. 77, pot d$%$ni part$n$ri
#ociali cu dr$pt d$ r$pr$'$ntar$18
21
(" d$#f&,urar$a acti%it&)ii con#iliilor con#ultati%$ p$ntru prot$c)ia con#umatorilor1
>rt. <7. 6 ;nc$p+nd cu anul 2001, num&rul c$ntr$lor d$ con#ultan)& ,i informar$ a
con#umatorilor p$ntru car$ #$ acord& #um$ d$ la 0u($tul d$ #tat %a fi #ta0ilit prin .ot&r+r$ a
Gu%$rnului, dup& apro0ar$a l$(ii 0u($tului d$ #tat p$ anul r$#p$cti%, cu *ncadrar$a *n #um$l$
apro0at$ cu ac$a#t& d$#tina)i$.
>rt. <!. 6 >utoritat$a Na)ional& p$ntru Prot$c)ia Con#umatorilor apro0& #au modific& crit$riil$
d$ $%aluar$ ,i #$l$ctar$ a a#ocia)iilor d$ con#umatori car$ *nfiin)$a'& #au *n cadrul c&rora
func)ion$a'& c$ntr$ d$ con#ultan)& ,i informar$ a con#umatorilor, pr$cum ,i mod$lul d$
con%$n)i$ pr$%&'ut la art. 40 alin. (1".8
>rt. <@. 6 :a data intr&rii *n %i(oar$ a pr$'$nt$i ordonan)$, :$($a nr. 41@!@ pri%ind a#i(urar$a
,i controlul calit&)ii produ#$lor ,i #$r%iciilor, Fot&r+r$a Gu%$rnului nr. 7791@@0 pri%ind un$l$
m&#uri din dom$niul a#i(ur&rii ,i controlului calit&)ii produ#$lor, lucr&rilor d$ con#truc)ii ,i
#$r%iciilor, pr$cum ,i din c$l al m$trolo(i$i, Fot&r+r$a Gu%$rnului nr. 9491@@1 pri%ind
#upra%$(.$r$a calit&)ii produ#$lor ,i #$r%iciilor *n #copul pr$%$nirii ,i com0at$rii fapt$lor car$
pot af$cta %ia)a ,i #&n&tat$a oam$nilor, animal$lor ori calitat$a m$diului *nconjur&tor, pr$cum ,i
oric$ alt$ di#po'i)ii contrar$ #$ a0ro(&.
NO/G4
2$produc$m mai jo# pr$%$d$ril$ art. II alin. 2 din Ordonan)a Gu%$rnului nr. 9!2000 p$ntru
modificar$a ,i compl$tar$a Ordonan)$i Gu%$rnului nr. 211@@2 pri%ind prot$c)ia con#umatorilor
,i pr$%$d$ril$ art. II din :$($a nr. 772002 pri%ind apro0ar$a Ordonan)$i Gu%$rnului nr. 9!2000
p$ntru modificar$a ,i compl$tar$a Ordonan)$i Gu%$rnului nr. 211@@2 pri%ind prot$c)ia
con#umatorilor, car$ nu #unt *ncorporat$ *n pr$'$nta form& r$pu0licat&4
6 >rt. II alin. 2 din Ordonan)a Gu%$rnului nr. 9!20004
H3i#po'i)iil$ act$lor normati%$ $mi#$ *n aplicar$a Ordonan)$i Gu%$rnului nr. 211@@2 pri%ind
prot$c)ia con#umatorilor #$ modific& ,i #$ aplic& *n mod cor$#pun'&tor.H
6 >rt. II din :$($a nr. 7720024
H:a data intr&rii *n %i(oar$ a pr$'$nt$i l$(i, Ordonan)a Gu%$rnului nr. !72000 pri%ind
r&#pund$r$a produc&torilor p$ntru pa(u0$l$ ($n$rat$ d$ produ#$l$ d$f$ctuoa#$ ,i Ordonan)a
Gu%$rnului nr. !!2000 pri%ind finan)ar$a c$ntr$lor d$ con#ultan)& ,i informar$ a con#umatorilor
#$ a0ro(&.H
22