Sunteți pe pagina 1din 64

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

GHIDULSOLICITANTULUI

Modernizareaexploataiiloragricole

MSURA121
clasiccudepunereonline

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazacureglementarilecuprinsein
ManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL
ROMNIA
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
UNIUNEA
EUROPEAN
Program finanat prin
FEADR
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 1 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumarele
editatedeMADRiAPDRP,disponibilelasediileAPDRPdinfiecarejudeidin
regiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginiledeinternet
www.apdrp.roiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla
sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede
contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
MSURII121Modernizareaexploataiiloragricoleclasiccudepunereonline
Versiunea11dinmai2014

Ghidul Solicitantului este un material de informare


tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un
suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului
conformcerinelorspecificealePNDR.Acestdocumentnu
esteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi
modalitateadeselecie,aprobareiderulareaproiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe
caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare,
alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,ale
Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative
naionale i comunitare sau procedurale varianta
actualizat este publicat pe pagina de internet
www.apdrp.ro.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 2 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
CUPRINS

1.PREVEDERIGENERALE
1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole. 3

2.PREZENTAREAMSURII121
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.................................................... 5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 7
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................... 10
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..................................................... 12
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului......................................................................... 14
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 27

3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREA
EXPLOATAIILORAGRICOLE
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 31
3.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 38
3.3.Achiziiile................................................................................................................ 40
3.4.Plata....................................................................................................................... 42

4.INFORMAIIUTILE
4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 44
4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP............................... 59
4.3.Dicionar......................................... 61
4.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr......................................................... 64

5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate........................................... linkwww.apdrp.ro
5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare........................................... linkwww.apdrp.ro
5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat............................................. linkwww.apdrp.ro
5.6.Anexa6FiaMsurii121.............................................................. linkwww.apdrp.ro
5.7.Anexa7ActeNormativeutile........................................................ linkwww.apdrp.ro
5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro
5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR.................................. linkwww.apdrp.ro
5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol.............................................. linkwww.apdrp.ro
5.11.Anexa11Listalucrarilorcusaufaraavizdegospodarireaapelor linkwww.apdrp.ro
5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitatilorundeexistasursedenitrati
linkwww.apdrp.ro
5.13.Anexa13Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarealinkwww.apdrp.ro
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 3 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Fondurilenerambursabilele
puteiaccesananul2014.
Capitolul1
PREVEDERIGENERALE


1.1 Msura121Modernizareaexploataiiloragricole

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz conform Regulamentului
(CE)1698/2005laart.20,respectivart.26AxaICretereacompetitivitiisectoruluiagricoli
silviciarecaobiectivgeneralcretereacompetitivitiisectoruluiagricolprintroutilizaremai
bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a
standardelor comunitare, avnd corespondent n Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 prin art.17
msura 4. Investitii n active fizice submsura Submsura 4.1. Investiii n exploataii
agricole.
Aceast sesiune de depunere proiecte respect prevederile tranzitorii din Regulamentului (UE)
nr.1310/2013, n care la art.3 se fac precizri legate de posibilitatea organizrii unor astfel de
sesiuninaintedeaprobareanouluiprogramdedezvoltarerural20142020.

Obiectivelespecificesereferla:
1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei,
ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei
ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile;
2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare;
3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite;
4. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea
ncurajriifenomenuluideasociere.

Obiectiveleoperaionalesereferla:
Promovarea investiiilor n exploataiile agricole din sectorul vegetal i de cretere a animalelor
pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din
cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi, nfiinarea de
plantaiietc.

Contribuiapublicaferentacesteisesiuniestede115.000.000Euro,constituitaastfel:
contribuiaGuvernuluiRomniei5%;
contribuiaUniuniiEuropene 95%.

62.505.461 Euro reprezint alocarea aferent schemei de garantare pentru sectorul agricol cu
finanaredinPNDR;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 4 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncadrulacesteisesiunidedepunereaproiectelor,alocareafinanciarsevafacedistinctpentru:

Sectorulvegetal:50milioaneeuro,dincare:
Achizitiideutilaje40milioaneeuro
Proiectecuconstructiimontaj:10milioaneeuro
Sectorulzootehnic:50milioaneeuro,dincare:
Achizitiideutilaje10milioaneeuro
Proiectecuconstructiimontaj:40milioaneeuro

ndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic: 15 milioane Euro, pentru implementarea


standardelorpentrulaptecrud.
n cazul n care alocarea separat destinat proiectelor care vizeaz unul din sectoare nu se va
consuma,aceastavafiutilizatpentrufinanareaproiectelorcarevizeazaltetipurideinvestiii,
conformaprobriiM.A.D.R..

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 5 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Capitolul2
PREZENTAREAMSURII121

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

BeneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprinMsura121suntfermieriidefiniiconformPNDR
ca fiind persoane fizice sau juridice, care practic n principal activiti agricole activitate
principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului a
crorexploataieestesituatpeteritoriulrii,areodimensiuneegalsaumaimarede2UDE
1
,
icareestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol.
Astfel,pentruabeneficiadesprijinprinFEADRunsolicitanttrebuiesaibcaobiectprincipalde
activitate domeniul agricol, conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerului,respectivcodulCAEN01xx.
Solicitantii care au ca obiect principal de activitate cod CAEN 0161Activiti auxiliare pentru
producia vegetal saucod CAEN 0162Activiti auxiliare pentru creterea animalelor, nu sunt
eligibilipemasura121.Pentruademonstracpracticnprincipalactivitiagricole,ncazulunei
activitati existente, solicitantul trebuie s fac dovada c veniturile din activitile agricole
reprezintcelpuin50%dintotalvenituridinexploatare.
Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt:
Persoanafizic
2
;
Persoanafizicaautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrilei
completrileulterioare;
Intreprinderiindividuale(nfiinatenbaza OUGnr. 44/ 16aprilie2008)cu modificrilei
completrileulterioare;
Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)
3
cu modificrile i
completrileulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
SocietatencomanditsimplSCS(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrilei
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i
completrileulterioare);

1
Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii
agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de
dimensiuneeconomicestede1.200Euro,conformMBS2008(asevedeavariantadecalculdincerereadefinantare)
2
Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate/
intreprindere individuala) n termen de 15 zile lucratoare de la data primirii Notificrii beneficiarului privind selectarea Cererii de
Finanare i semnarea contractului de finanare. Angajamentul se ataeaz Cererii de Finanare i va precizac n termen de 15
zilelucratoaredeladataprimiriiNotificrii,solicitantulvaprezentacertificatuldenregistrare laOficiulRegistruluiComerului.n
cazdeneprezentarentermenaacestordocumentecontractuldefinanarenusevancheia.
Beneficiarii aflati n relaii contractuale cu APDRP au obligaia s notifice n scris Agenia referitor la noua form de organizare
pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerului a beneficiarilor care nu iau exercitat dreptul de optiune, n condiiile
art.39dinOUG44/2008,vaducelancetareaContractelordefinanare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 6 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificrileicompletrileulterioare);
SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrile
icompletrileulterioare);
Societatecomercialcucapitalprivat(nfiinatnbazaLegiinr.15/1990,cumodificarile
icompletrileulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Societate cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificrile i
completrile ulterioare doar cu condiia sa aiba statutul de fermier, respectiv sa fie
inregistrata la APIA si/sau ANSVSA, iar investiiile realizate s deserveasc interesele
propriilormembri;
Cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit.e) cu modificrile i
completrile ulterioare, doar cu condiia sa aiba statutul de fermier, respectiv sa fie
inregistrata la APIA si/sau ANSVSA, iar investiiile realizate s deserveasc interesele
propriilormembri.
Nusencadreazncategoriabeneficiariloreligibilipentruaceastmsur:
Exploataiile agricole de subzisten (exploataii care produc exclusiv pentru consumul
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE dimensiunea economic a exploataiei agricole se
calculeaz conform Cererii de Finanare n sheetul specific Msura 121 Stabilirea
categorieidefermdupcumurmeaz:
o ncazulexploataiiloragricolecareprevdncadrulproiectuluimodernizareaacesteia,
dimensiuneasevacalculapentruanulncursladatadepuneriiCereriideFinanare.
o ncazulexploataiiloragricolecareprevadactivitiagricolecompletnoi,dimensiunea
economicvaficearezultatcaurmarearealizriiinvestiiei.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
s fie persoan fizic, cu obligatia de a se autoriza ca persoana fizica autorizata/ intreprindere
individuala,asacumsuntdefinitenOUG44/2008cumodificarileicompletarileulterioare,
sfiepersoanjuridicromncucapital100%privat;
capitalul/ acionariatul solicitantului eligibil poate fi att integral din Romnia ct i mixt sau
integralstrin;
sacionezennumepropriu;
sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.

Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 121 derulat prin PNDR este restricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR,
pnlaachitareaintegraladatorieifadeAPDRP,inclusivamajorrilordentrziere;
beneficiariicareaucontractedefinanarereziliatepentruFEADR,dininiiativaAPDRP,dincauza
nerespectriiclauzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimicdeunan;
beneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 7 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastr


este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate
informaiileconcludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii.

Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al Msurii i cu cel puin


unuldintreobiectivelespecifice;
ncadrulStudiuluideFezabilitate/MemoriuluiJustificativsevadescrieconformitateaobiectivelor
investiieiurmriteprinproiectcuobiectivelemsurii.

Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei i s demonstreze mbuntirea


performaneigeneraleaexploataieiagricoleladatadriinexploatareainvestiiei;
Se va utiliza Studiul pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole
dinProgramulSAPARD,elaboratdeASASICPAiICDEA,2004(Anexa10).
Pentrucaunproiectsfieconsideratcafiindnacordcupotenialulagricolalzonei,celpuin75%
din structura plantelor de cultur sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie s se
ncadreze n zona cu potenial mediu i/ sau ridicat. Pentru specii care nu se regsesc n studiul
precizatmai sus,solicitantul sevaadresaDirecieiAgricole Judetene carevaemite un document
referitorlapotenialulagricolalzoneipentruspeciavizat.
Pentru situaiile n care tipurile de culturi i/ sau speciile de animale i psari vizate de investiie
suntamplasatenzonencareacesteanusencadreaznpotenialulagricolmediui/sauridicat,
solicitantul va ataa documente justificative avizate de Direciile Agricole Judetene sau emise de
instituiiabilitatecarevorcertificaaceastcondiie.
n cazul investiiilor pentru nfiinarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producie i
regenerare pe cale vegetativ (plopul, salcia, salcmul etc.), n scopul producerii de energie din
surse regenerabile, se vor descrie i corela n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului
Justificativ cerinele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei n care este
amplasatcultura.
Pentruspeciicultivatenspaiiprotejateprecumipentruinvestiiilenapiculturnuestenecesar
caproiectulsfienacordcupotenialulagricolalzonei.
Solicitantultrebuiesdemonstrezembuntireaperformaneigeneraleaexploataieiagricolela
data drii n exploatare a investiiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin
tehnic,economicofinanciaridemediuirespectndobligatoriuviabiliateaeconomic,conform
urmtoareilisteindicative:

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 8 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
a)obiectivetehnice
achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea
productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante,mbuntireacondiiilordelucru;
construirea i/ sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii
custandardelecomunitare;
diversificareaproducieinfunciedecerinelepieei,realizareadenoiproduseiintroducereade
noitehnologii.
b)obiectiveeconomicofinanciare
reducereacosturilordeproducieicreterearentabilitiieconomiceaexploataieiagricole;
cretereavaloriiadugatebrute(VAB)aexploataieiagricole;
cretereaviabilitiieconomice.
c)obiectivedemediu
reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate
dinactivitateadeproducie;
reducereaemisiilordeamoniac(iaaltorgaze),nspecialnexploataiiledecretereaanimalelor
prinrespectareastandardelorsanitarveterinare,deigienidebunstareaanimalelor;
asigurarearespectriicerinelorfitosanitare,ecologiceetc.;
creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii
folosiriiacestora.
Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin
mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice.
Verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului
precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv i proiectul s respecte indicatorii
economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic.
ATENIE!OperaiuneadedepozitareestecheltuialeligibilpeMsura121dacsedepoziteaz
numai producia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelat cu producia
obinutncadrulfermei,asigurnduseastfeldemarcareacuMsura123.

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire


profesional,nraportcuproiectul.
Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan din cadrul societii, acionar) dovedetepregtire
profesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze.
n cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituii de nvamnt din
strintate, solicitantul va ataa documentul privind recunoaterea de ctre autoritatea
competentdinRomniaconformlegislaieinvigoare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 9 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
Estenecesarcabeneficiarulsnuaib:
faptenscrisencazierulfiscal,
nscriericareprivescsanciunieconomico
financiarencazieruljudiciar
isrespectegraficulderambursareadatoriilor,
dacaredatoriictrebnci.Lancheierea
contractuluidefinanaresolicitantulvaprezenta
cazieruljudiciarncarenutrebuiesaibsanciuni
economicofinanciare.
ATENIE!Reprezentantullegaltrebuiesfie:
Persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu APDRP. Semnarea
paginilordinCerereadefinantaresefacenumaidecatrereprezentantullegal/solicitant.
Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice alt persoan cu procur notarial de la
persoanadesemnatsreprezintesolicitantulconformlegislaieinvigoare.

BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate
Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construciimontaj i pentru
proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie, pomi i arbuti fructiferi i/ sau pepiniere i care nu
prevdlucrrideconstruciimontaj.
StudiuldeFezabilitatepentruproiectecareprevdlucrrideconstruciimontaj.
ATENIE!nsituaiancareseregsescnStudiuldeFezabilitate/MemoriuJustificativinformaii
copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3
Cheltuielipentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarela
specificulproiectului.

Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei

Potenialulbeneficiaresteobligatsprezinte:

1. DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaproiectuluiAnexa13.
2. Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii,
codul IBAN al contului n care se deruleaz
operatiunilecuAPDRP)

Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate


avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitarveterinar, sanitar,
fitosanitaridemediu,necesarerealizriiinvestiieincadrulproiectului.Pentrutoatetipurilede
investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia
naional.nanumitesituaiimenionatenlegislaie,acorduldemediuestensoitobligatoriude
studiuldeimpactdemediu,aacumseprezintlapunctul5.2.dinPNDR.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulMsurii121suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei.
Un proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile
nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibileurmndafisuportatedebeneficiarulproiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/ sau
necorporale
4
,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
1. Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol
5
la nivel
deferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru
proteciamediuluiidepozitareangrmintelor;
2. Construirea i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau
MemoriulJustificativ;
3. Construirea i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de
prelucrareiambalareaproduselor,dotritehnicenscopulasigurriicontroluluicalitiilanivel
defermetc.;
4. Construireai/saumodernizareaserelor,inclusivacentralelortermiceiinstalaiilordeirigat,
asigurareautilitilornvederearespectriicondiiilordemediu;
5. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing
6
de tractoare noi, combine de recoltat, maini,
utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate, identificate ca
necesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ;
6. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate
7
,
necesareactivitiideproducie,identificatecanecesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriul
Justificativ;
7. nlocuireaplantaiilorviticoledinsoiurinobileajunselasfritulcicluluibiologicdeproducie
(minim 40 ani) i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/ reconversie al plantaiilor de
videviesprijinitprinFEGAncadrulOCPvininfiinareaplantaiilorpentrustruguridemas;
8. nfiinareaplantaiilordepomi,arbutifructiferiicpuni;

4
Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.)
Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului)
depublicitate,custudiietc.
5
Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea general a exploataiei: birouri pentru personalul administrativ, sli de
edine,slideprotocol,buctrieisalademese,spaiidecazare,etc.
Pentrurespectareaconditiilordeigien/sanitarveterinareiafluxuluitehnologic,sunteligibilespaiiledestinatepersonaluluide
producie:laboratoare,vestiaretipfiltrupentrumuncitori,biroulmediculuiveterinar,biroulmaitrilor,aefuluideferm,spaiu
pentruservireameseietc.
6
Leasingul este eligibil doar dac rezult transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului n perioada de
implementareaproiectului,pnlaultimacereredeplat.
7
Mijloaceledetransportspecializatereprezintautovehiculeleadaptatelacerineledetransportncontpropriualmaterieiprime
i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de
finanare,vehiculelecarendeplinescaceleaicerineiauofunciespecificcenecesitadaptrialecaroserieii/sauechipamente
speciale,precumimijloaceledetransportprevzutecaeligibilenfielemsurilordincadrulPNDR;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
9. nfiinareapepinierelordevidevie,pomifructiferiiarbuti,aliarbori;
10. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n
cadrulfermei;
11. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i
regenerarepecalevegetativ,nscopulproduceriideenergieregenerabil;
12. Investiiinapicultur,cuexcepiacelorrealizateprinProgramulNaionalApicol;
13. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelulfermei
8
, cuprinznd echipamente
pentruvnzareaacestora,inclusivdepozitare,rcireetc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum
sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i licene (maxim 8% din
valoareatotaleligibilaproiectului,dacproiectulprevedeiconstruciiimaxim3%ncazuln
careproiectulnuprevederealizareaconstruciilor);
15. Investiiinecesareadaptriiexploataiilorpentruagriculturaecologic;
16. Investiiilenecesarerealizriiconformitiicustandardelecomunitare.

Vorficonsideratecheltuielieligibile,mijloaceledetransportspecializatecaretransportnumaiun
anumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind
folositepentrutransportulmrfuriloralimentare),
- Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate),
- Mijloacedetransportanimale,
- Mijloacedetransportalbine.
Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile.
ATENIE!Utilitileaferentetrebuiesfieasigurateprinproiectiexecutatepeamplasamentul
delimitat din punct de vedere juridic, ca aparinnd obiectivului de investiie, dintro surs
proprieexistentsaudelateriprinutilitatileexistente.
Atentie!
Cheltuielileeligibileaferenteinvestitiilorreferitoarelaprocesareaproduseloragricolevorrespecta
conditiile impuse la capitol 2.5, pct.7. Proiectele care au i investiii pentru procesarea
produseloragricole.


8
Numaidac50%dinmateriaprimesteprodusnfermaproprie,rezultatulprocesariiestetotunprodusdinAnexaIlaTratatul
deInstituireaCE,iaragriculturareprezintirmneactivitateadebaz.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 12 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

ATENIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s finalizeze att partea de


investiie suportat prin cheltuielile eligibile, ct i partea de investiie realizat din cheltuielile
neeligibile.

PrinMsura121nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii:
1. Construciasaumodernizarealocuinei;
2. Achiziionareadebunurisecondhand;
3. Achiziiadedrepturideproducieagricol,deanimale,planteanualeiplantarealor,conform
art.55,pct.2dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.1974/2006;
4. Achiziionareadeteren;
5. TVA,cuexcepiaTVAuluinerecuperabil,ncazulncareestenmodrealidefinitivsuportat
de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din
Regulamentul(CE)nr.1698/2005;
6. Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie;
7. Comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;
8. Contribuiannatur;
9. Costurideschimbvalutar,taxeipierderiocazionatedeschimburilevalutareasociatecontului
euroAPDRP;
10. Costurileaferenteunuicontractdeleasing:taxademanagement,dobnzi,primadeasigurare
etc.;
11. Costurirealizatenaintedeaprobareaproiectului,cuexcepiastudiilortehnice,aplanurilorde
afaceriiastudiilordefezabilitate;
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin msura 143 Furnizarea de servicii de
consiliereiconsultanpentruagricultori;
13. Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
14. Achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane;
15. Investiiiprivindoperaiuniledesimplnlocuire
9
nconformitatecuart.55dinRegulamentul
(CE)nr.1974/2006;
16. Investiiinsectoruldepisciculturiacvacultur;

9
investiia de simpl nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete o cldire existent sau o main saupri din acestea, cu
altelenoiimoderne,fracretecapacitateadeproduciecumaimultde25%saufraimplicaschimbrinnaturaproduciei
sauatehnologieiimplicate.Nusuntconsiderateinvestiiidenlocuireurmtoarele:demolareacompletauneicldirivechidecel
puin 30 de ani din cadrul fermei i nlocuirea cu o cldire modern, i renovarea fundamental a unei cladiri din cadrulfermei.
Renovarea este considerat fundamental cnd costul total este de cel puin 50% din valoarea noii cldiri, n conformitate cu
prevederileart.2,pct.17alRegulamentuluiComisiei(CE)nr.1857/2006privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatajutoarelor
de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de
modificareaRegulamentuluiComisiei(CE)nr.70/2001privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatulCEajutoruluidestatpentru
ntreprinderilemiciimijlocii.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
17. Investiiinexploataiidecretereaanimalelordeblan;
18. InvestiiipentruproducereapomilordeCrciun;
19. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu Art. 2 (2) din
Regulamentul(CE)nr.1974/2006.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile din Hotrrea de Guvern
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European
AgricolpentruDezvoltareRural.

2.5Criteriiledeseleciealeproiectului

ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie.

Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n baza
cruiafiecareproiectestepunctat,conformurmtoarelorcriteriideselecie:

1. Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse


10
Se acorda
punctajlaacestcriteriudeselectienumaipentruimplementareaurmatoruluistandard:
ndeplinirea standardelor pentru laptelecrudcarese aplicnumai pentru fermeexistente
debovine(vacidelapteibivolite);
Data la care se ncheie perioada de graie este 31.12.2014, iar investiia trebuie s se realizeze
pn la aceasta dat. Acest criteriu de selecie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul
trebuie s cuprind numai investiii referitoare la implementarea standardelor, n proporie de
100%.

ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiemenionat
nAnexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

2. Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos
Seacordprioritatepentruproiectelecarerealizeazinvestiiin:
Sectorul vegetal:(i)legume; (ii) pepinierei plantaii depomi i arbuti fructiferi, cpunrii; (iii)
culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu excepia
restructurrii/reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;
Sectoruldecretereaanimalelor:(i)bovine;(ii)porcine;(iii)ovineicaprine.(iv)psri.Proiectele
din sectorul vegetal de la prioritile i, ii, iii i iv, care au investiii n sisteme de irigaii, vor primi
punctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Pentruacestesectoareprioritare,punctareasevarealizadifereniatntrecategoriideproducie
ncadrulaceleiaispecii.


10
Prin standard comunitar nou introdus se nelege acel standard care nu este ncadrat ca i standard existent i pentru care
solicitaniibeneficiazdeperioadadegraiede36lunideladatalacarestandarduladevenitobligatoriu.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
IMPORTANT! Pentru investiii referitoare la irigaii, se acorda punctaj numai daca solicitantul a
prezentat unul din cele doua documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodarirea apelor n cazul
investiiilor privind irigaiile/ notificarea de ncepere a execuiei sau Contract multianual de
furnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor).
Punctajulpentruproiectelecareprevadinvestitiinsistemedeirigaiisecumuleazcupunctajul
de la sectorul respectiv i se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
Deexemplu:
Pentrusectorullegume:
cheltuielileaferentesistemuluideirigaiinvaloarede250.000Euro.
valoareatotaleligibilaproiectuluide1.250.000Euro.
250.000/1.250.000x10=2
Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:33punctesectorulprioritar+2puncteirigatii=35
puncte

ATENIE!Dacproiectulvizeazdousaumaimultesectoareprioritare,sevaacordapunctajul
aferentsectoruluicuponderevaloricmaimarencadrulproiectului.
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei
regenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajelepentru proiectele care prevd investiii n producerea i utilizarea energie regenerabil
seacordnfunciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului
Deexemplu:
cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabilesuntnvaloarede7.000Euro.
valoareatotalaeligibilaaproiectuluiestede850.000Euro.
7.000/850.000x7=0.058
Punctajulsuplimentarpentruacestcriteriudeselectie:0.058

3.Exploataiiagricoledesemisubzisten
Suntexploataiilecareproduc,nprincipal,pentruconsumulpropriu,darcarecomercializeazio
partedinproduciarealizat.Dimensiuneaeconomicaacestorapoatevariantre2i8unitide
dimensiuneeconomic(UDE).
Categoriiledesolicitanticarepotprimipuncatjlaacestcriteriudeselectiesunt:
Persoanafizic;
Persoana fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare;
ntreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrile i
completrileulterioare).

4.Beneficiarulcuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,esteconstituitca
forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, , recunoscute conform legislaiei
naionalenvigoare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 15 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finanare
documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme
asociative,ndomeniulproiectului, potrivit urmtoarelor reglementri::
grup de productori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare/ grup de productori n sectorul legume i fructe, constituit conform HG
nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute
preliminariorganizaiilordeproductorinsectorulfructeilegume;
societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i
completrileulterioare;
organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor funciare
nr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare
cooperativaagricol,constituitaconformLegiinr.566/2004,cumodificarileicompletarile
ulterioare.
membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA).
Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena
uneiOIPA.
sau
Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri:
societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile
ulterioare
ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrile
ulterioare, care aplic n nume propriu.;
societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i
completrileulterioare;
cooperativaagricol,constituitaconformLegiinr.566/2004,cumodificarileicompletarile
ulterioare.

5.ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentruacelaitipde
activitate
ExploataiileagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRsuntsolicitaniicarenu
aumaibeneficiatdesprijinpentruacelaitipdeactivitatencadrulcelordouprograme.
Acelai tip de activitate se refer la sectoarele: animal, vegetal, mixt, inclusiv la proiectele
contractatencadrulmasurii112Instalareatinerilorfermieri.

6.Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Sunt vizate att exploataiile vegetale i de cretere a animalelor care se afl n perioad de
conversiecticelecaresuntnregistratecaproductoarenagriculturaecologic.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de
ponderea suprafeei sau animalelor inregistrata/ nregistrate n agricultura ecologic/ suprafaa
totaldinRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA/numrultotaldeanimaledetinutnproprietate
dinRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA.

n cazul n care solicitantul deine att exploataii vegetale n sistem ecologic ct i animale n
sistemecologic,punctajulnusecumuleazpentrucriteriuldeselectie6,ciseacordnfunciede
activitateaprincipal,respectivsectorulvegetalsausectoruldecretereaanimalelor.
Deexemplu,pentrusectorulvegetal:
suprafaapropusnagriculturaecologic=25ha
suprafaatotalaexploataieidinRegistrulunicdeidentificare=500ha.
25/500x7=0.35
Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0.35

ATENIE! n cazul unei ferme mixte care realizeaz o investiie n sistem ecologic, punctarea
acestui criteriu de selecie se realizeaz n funcie de ncadrarea n sectorul prioritar. Dac
investiiansistemecologicnuvizeazsectorulprioritar,nusevaacordapunctaj.

7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole
Procesareaunuiprodusagricol:oriceoperaiuneefectuatasupraunuiprodusagricol(AnexaIla
Tratatul de Instituire a CE) i avnd drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepia activitilor realizate n exploataia
agricol,necesarepentrupregtireaunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare.
Exemple de activiti n cadrul exploataiilor agricole care vizeaz pregtirea unui produs agricol
pentru prima vnzare: recoltare, curare, sortare, condiionare, uscare cereale, tratare semine,
uscarefrunzedetutun,ceruirefructe,ambalare,rcirelapte,depozitare.

ATENIE!
1. Rezultatul procesrii ce face obiectul investiiei realizate prin proiect poate avea drept scop
attcomercializareactiutilizareancadrulfermei;
2. nsituaiancareproiectulvizeaziinvestiiiprivindprocesareaproduseloragricoleobinute
ncadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric;
3. Activitateaprezentatcaprocesaretrebuiesrespectedefiniiaprocesriidemaisus;
4. VenituriledinvanzareaproduselorobinutenurmaprocesriisuntevideniatenAnexaB1;
5. Pentruprocesareidepozitareaproduselorobinutevorfiprevzutespaiidistincte;
6. ndoc.8.1sefacereferireilaactivitateadeprocesare

Numai dac proiectul de investiii cuprinde att investiii pentru producia agricol ct i
investiii pentru procesare (respectnd condiiile de mai sus), poate s primeasc punctaj la
acestcriteriudeselecie.
BeneficiariitrebuiesdemonstrezeprinStudiuldefezabilitate/Memoriuljustificativccelpuin
50%dinmateriaprimprocesatprovinedinfermaproprie.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Punctajele pentru proiectele care prevd i investiii de procesare n cadrul fermei, se acord n
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Deexemplu:
valoareacheltuielilorreferitoarelaactivitateadeprocesare=25.000Euro
valoareatotalaeligibila=500.000Euro.
25.000/500.000x5=0.25
Punctajpentruacestcriteriudeselectie:0.25

8.Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani,ladatadepuneriiproiectului
Categoriiledesolicitanticuvrstasub40anicroralisepoateacordapunctajlaacestcriteriude
selecie sunt: persoana fizic care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare (conform doc.
18.1), persoan fizic autorizat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; ntreprindere individual
constituit conform OG nr. 44/ 2008, cu modificarile i completarile ulterioare i societile cu
rspundere limitat nfiinate conform Legii nr. 31/ 1990 n care solicitantul este persoan fizic
asociatunic.
ATENIE! n cazul societilor cu rspundere limitat nfiinata conform Legii nr. 31/ 1990 n
situaia n care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar s depunei n
completarecopiaactuluideidentitatepentrupersoanafizicasociatunic.

9.Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate
Zonedefavorizate:
- zona montan cu handicap natural conform conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale
dinzonaMontandefavorizat,prezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului;
- alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele
DefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului.

ntreagasuprafaaexploatatieiagricoletrebuiesseaflencelpuinunadintreacestezone.
Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaisus.

ntruct alocareafinanciar se facedistinct pentrusectorul vegetal,pentru sectorul zootehnic,


ipentruimplementareastandardelorpentrulaptecrud,punctareasevafacedistinct.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Sistemuldepunctareesteurmtorul:
SECTORULVEGETAL
Nr.
Crt.
Criteriideselectie Punctaj
1.
Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse.

N/A
2.
Criteriuldeselectienr.2cumulatpentrutoateceletreicomponente (sectoare
prioritare,sistemedeirigatiiienergieregenerabil)poateprimi:
Max50
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioriti prezentatmaijos: Max33
(i)legume; 33
(ii)pepiniereiplantatiidepomi iarbustifructiferi,capsunarii; 33
(iii)culturidecmp; 30
(iv)pepiniereiplantaiidevi deviepentruvin(cuexceptia restructurarii/
reconversieiplantatiilordevidevie)istruguridemasa;
30
Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii iii i iv care au investiii n
sistemedeirigaii,vorprimipunctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinsistemedeirigaiiseacordn
funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectuluiise
adauglapunctajulobinut,pentrusectoareprioritare.
10
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajelepentruproiectelecareprevdinvestiiinenergieregenerabilseacord
n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i
seadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin
din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar,
eolian,termalialtesursedeacelaitip),sfiefolositexclusivncadrulfermei.
7
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiuneaeconomicaexploataiilordesemisubzistenpoatevariantre2i8
UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de fezabilitate/Memoriul
justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
- Persoanfizic
- Persoan fizica autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu
modificrileicompletrileulterioare;
5
4.
Beneficiaruleste,cuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,
membru al unei forme asociative, sau form asociativ, recunoscute conform
legislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de
10
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
finantaredocumenteprincaresademonstrezecaacesta este:
- membrualuneiadinurmtoareleformeasociativendomeniulproiectului:
grupdeproductori,constituitconformOGnr.37/2005,cumodificrilei
completrile ulterioare/ grup de productori n sectorul legume i fructe,
constituitconformHGnr.1078/2008privindacordareadesprijinfinanciar
grupurilor de productori recunoscute preliminar i organizaiilor de
productorinsectorulfructeilegume;
societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificrileicompletrileulterioare,
organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii
mbuntirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
membri ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii
profesionale(asociaii)dincomponenauneiOIPA
sau
- Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor
reglementri:
societateagricol,constituitconformLegiinr.36/1991,cumodificrilei
completrileulterioare
sau
ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificari
icompletriulterioare,careaplicnnumepropriu.
societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 566/ 2004, cu
modificrileicompletrileulterioare.
5.
ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
10
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistem ecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la Cererea de Finantare documente prin care
demonstreaz ca exploataia este nregistrat n sistemul de producie ecologic
(perioada de conversie/certificat). De asemenea, trebuie s descrie n Studiul de
Fezabilitate/MemoriulJustificativsituaiancaresegsete.
Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n
funciedepondereasuprafeei/suprafaatotal.
7
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
7.
Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduselor agricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul
Justificativccelputin50%dinmateriaprimprocesatprovinedinfermaproprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani, ladatadepunerii
proiectului
Categoriile de solicitani crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitconformOUGnr.44/2008cumodificrilei
completrileulterioare);
ntreprindere individual (constituit conform OUG nr.44/2008), cu modificrile
icompletrileulterioare;
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual pn la ncheierea contractului de finanare
(conformdoc.18.1).
8
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate situaten:
zona montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la Ghidul
Solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate /
Lista localitilor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate
nanexalaGhidulSolicitantului.
5
TOTAL 100
Punctajminim:15puncte

SECTORULDECRETEREAANIMALELOR

ATENIE!ncazulncareproiectulcuprindeiinvestiiireferitoarelaimplementareacelordou
standarde,criteriulS1deselecienusepuncteaz.
Nr.
Crt.
Criteriideselectie Punctaj
1. Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse
2.

Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriuldeselecienr.2cumulatpentruceledoucomponente(sectoare
60
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
prioritareienergieregenerabil)poateprimi:
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioriti prezentatmaijos: 50
(i)bovine
carne 45
lapte 35
(ii)ovineicaprine
ngrare 20
reproducie 23
(iii)porcine
reproducie 50
ngrare 20
iv)psri
carne 19
ou 20
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materiaprimfolositpentruobinereaenergieiregenerabiletrebuiesprovin
dinfermaproprieiarenergiaobinut,inclusivdinaltesurseregenerabile(solar,
eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul
fermei.
10
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploatatiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiuneaeconomicaexploataiilordesemisubzistenpoatevariantre2i
8 UDE. Calculul aferentUDE, sevaprezenta nStudiul de Fezabilitate/Memoriul
Justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
- Persoanfizic;
- Persoan fizica autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual (nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificrileicompletrileulterioare;
2
4.
Beneficiarul, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic,
este constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme asociative,
recunoscuteconformlegislatieinationalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataeaz la cererea de
finanare documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia
dinurmtoareleformeasociativendomeniulproiectului:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i
completrileulterioare;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,cumodificrilei
11
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
completarileulterioare;
- organizaiedembuntirifunciare,constituitconformLegiimbunatatirilor
funciarenr.138/2004,cumodificarileicompletarileulterioare;
- membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii
profesionale(asociaii)dincomponenauneiOIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor
reglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioare
sau
- ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008,cumodificrile
icompletrileulterioare;careaplicnnumepropriu.
- societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificrile
icompletrileulterioare.
5.
ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
5
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la cererea de finanare documente prin care
demonstreazcexploataiaestenregistratnsistemuldeproducieecologic
(perioaddeconversie/certificat).Deasemenea,trebuiesdescrienStudiulde
Fezabilitate/MemoriulJustificativsituaiancaresegsete.
Pentruproiectelecareprevdproduciensistemecologicpunctajulseacordn
funcie de numrul de animale crescute n sistem ecologic/ numrul total de
animaleaexploataiei.
4
7.
Proiectelecareauiinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriile de solicitanti crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
seleciesunturmtoarele:
persoanfizicautorizat(constituitconformOUGnr.44/2008);
ntreprindere individual (constituit conform OUG nr.44/ 2008), cu
modificrileicompletrileulterioare;
8
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 23 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/ntreprindere individual pn la ncheierea contractului de finanare
(conformdoc.18.1).
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montan cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la ghidul
solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
AdministrativTeritorialedinRomniainclusenZoneleSemnificativDefavorizate
/ Lista localitilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice
prezentatenanexalaGhidulSolicitantului.
5
TOTAL 100
Punctajminim:15puncte

STANDARDELEDINSECTORULCRETEREAANIMALELOR

ATENIE! Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiar pentru implementarea
standardeloreuropenenvigoarepentrulaptelecrud.
Aceste criterii de selecie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul trebuie s cuprind
numaiinvestiiireferitoarelaimplementareastandardelor,nproportiede100%.

ATENIE!ncazulncareproiectulprevedeialtetipurideinvestiiiacestproiectvafincadratla
alocareapentruSECTORULZOOTEHNIC,fiindpunctatconformacelorcriteriideselecie.

ATENIE!Implementareastandardelortrebuiessencadrezenperioadadegraiementionatn
Anexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior.

Nr.
Crt.
Criteriideselecie Punctaj
1.
Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse
Se acord punctaj la acest criteriu de selecie numai pentru implementarea
urmataruluistandard:
1. ndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplic numai pentru
fermeexistentedebovine(vacidelapteibivolie);

Data la care se ncheie perioada de graie este 31.12.2014, iar investiia trebuie
sserealizezepnlaaceastadat.
Acestcriteriudeselecieseaplicnumaipentrumodernizri,iarproiectultrebuie
s cuprind numai investiii referitoare la implementarea standardelor, n
proporiede100%.
40
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2.

Exploataiidinsectoareleprioritare
Criteriuldeselecienr.2cumulatpentruceledouacomponente(sectoare
prioritareienergieregenerabil)poateprimi:
Max20
Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos: Max10
(i)bovine
carne 10
lapte 10
(ii)ovineicaprine
ngrare 10
reproducie 10
(iii)porcine
reproducie 10
ngrare 10
iv)psri
carne 10
ou 10
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i
utilizareaenergieiregenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se
acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a
proiectuluiiseadauglapunctajulobinutpentrusectoareprioritare.
Materiaprimfolositpentruobinereaenergieiregenerabiletrebuiesprovin
dinfermaproprieiarenergiaobinut,inclusivdinaltesurseregenerabile(solar,
eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul
fermei.
10
3.
Exploataiiagricoledesemisubzisten
Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care
comercializeaziopartedinproduciarealizat.
Dimensiuneaeconomicaexploataiilordesemisubzistenapoatevariantre2i
8 UDE. Calculul aferentUDE, sevaprezenta nStudiul de Fezabilitate/Memoriul
Justificativ.ElementeledecalculsuntprezentatenGhidulSolicitantului.
Categoriiledesolicitanicarepotprimipunctajlaacestcriteriudeseleciesunt:
- Persoanfizic;
- Persoan fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- ntreprindere individual (nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu
modificrileicompletrileulterioare;
5
4.
Beneficiarul este, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care
aplic, membru al unei forme asociative sau forma asociativ, recunoscute
conformlegislaieinaionalenvigoare
Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la cererea de
finanare documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia
dinurmtoareleformeasociativendomeniulproiectului,:
- grup de productori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i
completrileulterioare;
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu
8
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativagricol,constituitconformLegiinr.566/2004,cumodificrilei
completrileulterioare;
- membrii ai unei Organizaii Interprofesionale pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii
profesionale(asociaii)dincomponenauneiOIPA.
sau
Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor
reglementri:
- societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i
completrileulterioare
- sau ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008, cu
modificarileicompletarileulterioare;careaplicnnumepropriu.
- societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu
modificrileicompletrileulterioare;
- cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificrile
icompletrileulterioare.
5.
ExploataiiagricolecarenuaumaibeneficiatdesprijinSAPARD/FEADRpentru
acelaitipdeactivitate
2
6.
Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic
Solicitanii trebuie s ataeze la cererea de finanare documente prin care
demonstreazcexploataiaestenregistratnsistemuldeproducieecologic
(perioaddeconversie/certificat).Deasemenea,trebuiesdescrienStudiulde
Fezabilitate/MemoriulJustificativsituaiancaresegsete.
Pentruproiectelecareprevdproduciensistemecologicpunctajulseacordn
funcie de numrul de animale crescute n sistem ecologic/ numrul total de
animaleaexploataiei.
5
7.
Proiectelecareauiinvestitiipentruprocesareaproduseloragricole
Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul
justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma
proprie.
Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul
fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total
eligibilaproiectului.
5
8.
Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriiproiectului
Categoriile de solicitani crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de
seleciesunturmtoarele:
persoan fizic autorizat (constituit conform OUG nr. 44/ 2008) cu
modificrileicompletrileulterioare;
ntreprindere individual (constituit conform OUG nr. 44/ 2008), cu
modificrileicompletrileulterioare;
5
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
asociat unic persoana fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere
limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i
completrileulterioare;
persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic
autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare
(conformdoc.18.1).
9.
Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizatesituaten:
zona montan cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ
Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anexa la Ghidul
solicitantului;
alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor
AdministrativTeritorialedinRomniainclusenZoneleSemnificativDefavorizate
/ Lista localitailor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice
prezentatenanexalaGhidulSolicitantului.
10
TOTAL 100
Punctajminim15puncte.
ATENIE!
1. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie s dein n proprietate efective mai mari de
10 capete vaci lapte/bivolie, iar investiia, pentru a implementa standardul, trebuie s cuprind,
dupcaz:
construcia slii de muls sau modernizarea unei construcii existente i adaptarea ei la aceasta
destinaie,
reeadealimentarecucurentelectricasliidemuls,
reeadealimentarecuapreceicald,
canalizareasliidemuls,
instalaiedemulspropriuziscu420locuridemuls,
tancdedepozitareircirealaptelui,
instalaiesplareidezinfecieainstalaieidemuls,
dozatoarepentrufurajeconcentrate,
sistemdeautomatizareaprocesuluidemuls.
Dac solicitantul deine o parte din utilajele/instalaiile menionate mai sus, le va prezenta n
studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizrile necesare referitoare la
existenaacestora,stareadefuncionare.
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de
implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctaj la
selecie,devincondiiiobligatorii.
n caz c, la verificarea Cererilor de plat sau n perioada de monitorizare, se constat c aceste
condiii nu se respect, plile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepie face criteriul de
selecie privindexploataiile agricole de semisubzisten a cror dimensiune economic poate
evolua.
ATENIE!PentrujustificareacriteriilordeselectieestenecesarsprezentatincadrulStudiuluide
Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaiile necesare punctrii acestora i s ataai
documentejustificativenacestsens.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 27 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Msurii 112 care realizeaza investiii pentru
implementarea standardelor pentru laptele crud, beneficiaz de o perioada de graie de 36 de
luni calculat de la data instalrii, pentru finalizarea investiiei, conform Regulamentului
1698/2005,art.26,pct.1lit.b,ultimulalineat,darplatasepoateefectuaiulterior.

2.6 Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Prin Msura 121 se acord fonduri nerambursabile n proporie de 40% 70%din valoarea
eligibil a proiectului, fondurile reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge
contribuiaprivat.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 121 este de 5.000 de Euro,
aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului.
Intensitateasprijinuluiestedifereniatdupcumurmeaz:
I.Pentruproiectelecarenuincludinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile
inusuntformeasociative:
1.Pentrusectorulvegetal:
1.a proiecte cu construcii montaj, valoarea maxim eligibil este de 1.000.000 euro,
pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd400.000Euro).
1.bproiecteprivindachiziiadeutilajeiechipamente,valoareamaximeligibilestede
700.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentnd 280.000
Euro).
2.Pentrusectorulzootehnic:
2.a proiecte cu construcii montaj, valoarea maxim eligibil este de 2.000.000 euro,
pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd800.000Euro).
2.bproiecteprivindachiziiadeutilajeiechipamenteestede1.000.000euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd400.000Euro).

3.Pentruproiectelecareincludinvestiiipentruintroducereastandarduluilaptecrud,valoarea
maxima eligibila este de 2.000.000 euro. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%
(reprezentnd800.000Euro).

Pentruacestesectoaresprijinulnerambursabilsevaputeamajoracu:
o 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani, la data
depuneriiCereriideFinanare;
o 10%pentruinvestiiilerealizatedeagricultoriidinzonelemontanecuhandicapnatural,
nzonecuhandicapnaturalinariinaturaleprotejatencadratenreeauaNatura2000
(conformRegulamentuluiCEnr.1698/2005,art.36,literaa,punctelei,iiiiii);
o 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin
urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 28 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatii
agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast majorare se
aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou tipuri de
operatiuni;

ATENIE!nfunciedetipulproiectului,solicitantulvacompleta:
a. Unbugetindicativcaretotalizeazatoateinvestiiile:b)+c)+d);
b. Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop
implementarea noilor provocari (PERE) i pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%,
pentru urmtoarele tipuri de operaiuni, conform listei Clarificri tipuri de operaiuni
finanatedinPEREpublicatpesiteulwww.apdrp.ro:
o mbuntireaeficieneiutilizriiidepozitriingrmntelorcuazotat,
o instalaiipentrutratamentulapelorrezidualenexploataiiagricoleincadrulproceselor
deprelucrareicomercializare;
Pentruaceastaparteainvestitiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a),
punctele(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005,
ajunganduselaunprocentdecofinantaredepanala70%.
c. Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari
(PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele
tipurideaciuni,conformlisteiClarificritipurideoperaiunifinanatedinPEREpublicatpe
siteulwww.apdrp.ro:
- investitiinenergieregenerabila:culturienergeticeperene;
- investiii pentru producia de lapte, precum i cele pentru mbuntirea prelucrrii i
comercializariiproduselorlactate.
Pentruaceastaparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu:
10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data
depuneriicereriidefinanare;
10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a),
punctele(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005,
ajunganduselaunprocentdecofinantaredepanala60%.
d. Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de
pn la 40% (i dupcaz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate i de 10% pentru
tinerii fermieri) pentru perioada 2010 2013, ajungnduse la un procent de cofinanare de
pnla60%.
e. Unbugetindicativcaretotalizeazinvestiiilecarevizeaznoileprovocri:pct.c)+b),careva
fifolositlaMonitorizare,sistemulPERE.
f. Buget indicativ numai pentru investiiile referitoare la implementarea standardelor pentru
laptelecrud.
BugetelesuntexprimatenumainEuro.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Se completeaz cte un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile
aferenteinvestiiilorrespective.

II.Pentruproiectelecareincludiinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile:
1.Pentrusectorulvegetal:
1.a proiecte cu constructii montaj, valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 euro,
pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%,faraaltemajorari,(reprezentnd400.000
Euro).
1.bproiecteprivindachizitiadeutilajeiechipamente,valoareamaximaeligibilaestede
700.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fara alte majorari,
(reprezentnd280.000Euro).
2.Pentrusectorulzootehnic:
2.a proiecte cu constructii montaj, valoarea maxima eligibila este de 2.000.000 euro,
pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%,faraaltemajorari,(reprezentnd800.000
Euro).
2.bproiecteprivindachizitiadeutilajeiechipamenteestede1.000.000euro,ponderea
sprijinuluinerambursabilvafide40%,faraaltemajorari,(reprezentnd400.000Euro).

3.Pentruproiectelecareincludinvestiiipentruintroducereastandarduluilaptecrud,valoarea
maxima eligibila este de 2.000.000 euro. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fr
altemajorri(reprezentnd800.000Euro).

III.Pentruformaasociativ
Valoarea maxim a cofinanrii publice reprezint 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului
nerambursabilde40%,faraaltemajorari,pentruproiectelecareaparinuneiformeasociative
13

i care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). Valoarea
maximeligibilaunuiastfeldeproiectvafide4.000.000Euro.
Verificarearespectriiintensitiimaximeaajutoruluisevafacenainteasemnriicontractuluide
finanaredectreAPDRP.


13 Formele asociative care vor beneficia de sprijin suplimentar conform capitolului volumul sprijinului din cadrul fiei Msurii
Modernizarea exploataiilor agricole pot fi: societi agricole (legea nr.36/1991); societi cooperative agricole (legea nr.
1/2005);cooperativeagricole(legeanr.566/2004);
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
NOTA
Estenecesarsserespecteformatulstandardalanexei
Indicatoridemonitorizarecarefaceparteintegrantdin
CerereadeFinanare,precumiconinutulacesteia.Sevor
completanumaiindicatoriisolicitai(nusevoradaugaalte
categoriideindicatoricarenusuntinclusintabelulprezentat).
Completareatuturorindicatorilorsolicitatinconformitatecu
celeprezentatenCerereadeFinanareesteobligatorie.
Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATE
PENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuatenprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din PNDR
pentruaficofinanateprinFEADR.
Unbeneficiarpoatedepuneunaldoileaproiectncadrulmsurii121,cofinanatprinFEADR,cu
condiiacaprimulproiectsfiefinalizat.
Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate prin
FEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile.

Precizari referitoare lanotiunea de actionar majoritar:O persoan fizic/ persoan juridic care
esteacionar/asociatmajoritarnsensuldetineriipachetuluideactiunicuceamaimarepondere
dintotalulaciunilor/prilorsociale)dinpunctdevederealaciunilor/prilorsocialendousau
mai multe societi nu poate solicita fonduri FEADR, n acelai timp i n cadrul aceleai msuri,
dectncadruluneisinguresocietti.
ATENIE! n conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/
2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce
privetepunereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivete
msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod
artificialcondiiilenecesarepentruabeneficiadefinanarencadrulmsurilorPNDR,obinnd
astfeldepireaintensitiisprijinuluifinanciar".

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine


Cererea de Finanare nsoit de anexele
tehnice i administrative conform listei
documentelor, care vor fi scanate i
depuse numai online pe siteul
www.apdrp.ro.
Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil,nformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro.
ATENIE!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
Cererii de Finanare fac parte integrant din aceasta. Depunerea se va realiza numai n sistem
electronic.
3.1.1 CompletareaCereriideFinanare
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea
DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.DosarulCereriidefinanare
vacuprindenmodobligatoriuunopis,cuurmtoarele:
Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)
Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
masurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
ATENIE!Pentruafacilita accesarea fondurilor europene nerambursabileprin FEADR, solicitantul
poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFondulEuropeanAgricolpentru
Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr.
1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu
modificrileicompletrileulterioare,i,respectiv,aleHotrriiGuvernuluinr.224/2008privind
stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European Agricol
pentruDezvoltareRural20072013,cumodificrileicompletrileulterioare)pentrudemararea
proiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n
Cerereadefinanare.
Beneficiarulcarenuasolicitat avans la data depuneriiCererii deFinanare, are posibilitatea dea
solicitaobinereaavansuluiulteriorsemnariiContractuluideFinanareFEADRicucondiiasnu
depaesc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea Contractant i atunci
cndareavizulfavorabildinparteaAutoritiiContractantepentruachiziiaprioritarmajoritar.

Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conform Listei Documentelor partea E din Cererea de Cinanare), vor fi scanate i depuse on
line.
Pentru a depune cereri de finanare online, solicitanii care nu au cont pe siteul www.apdrp.ro,
vortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreat
l pot utiliza pentru ncarcarea cererilor de finanare n format electronic. Paii care trebuie
parcuripentruncarcareacererilordefinanarenportalulAPDRPsunturmtorii:

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 32 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
I.AccesareasiteuluiAPDRP
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser(ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.apdrp.ro.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare . De asemenea, se gsete i
un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . Dup
nregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncarcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:

1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CNP/CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2. CompletareaSesiuniiiamsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Din lista de sesiuni/msuri disponibil, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune
proiectul. Dup selectarea sesiunii i a msurii, utilizatorul va continua cu pasul de
ncarcareCereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmatoarelesectiuni:

1. ncarcareaformularuluiCereredeFinanare
LancarcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidarinscopuldeaajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
- formularulCereriideFinantaretrebuiesfieredactatelectronic.
- sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunea
repectiv.
- denumireafisierelornutrebuiesacontinacaracterelespeciale~"#%&*:<>?/
\{|}
Esteobligatoriecompletareacampurilor:
- CNP/CUIsolicitant
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
- BI/CI/Paaport
o Serie
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 33 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
o Numr
- Dataeliberrii
- Datavalabilitii
- Emailreprezentantlegal
- AmplasareproiectRegiuneJude
- Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude, se va stabili Oficiul
JudeeanlacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.

1.1IncarcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnat,stampilatsiscanat.

2. ncarcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulva ncarca fiecare document n parte, ncarcarea fiind de tip asincron. Validri privind
formatulfiierelorceurmeazafincarcate:
- fisiereletrebuiesfienformat.pdfscanateorezoluiedeminim200dpi.

3. ncarcareAltedocumente

n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea da a ncarca i alte documente justificative ale
proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de Upload, iar la
finalizareancrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcate
cusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAPDRP.Acesteasevor
regsi n Sistemul de gestiune a documentelor, n folderul proiectului, concomitent cu startarea
fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile Sef SVCF, pentru alocarea expertului care va ntocmi
conformitatea.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Atenie:pentruaprevenideclarareaneconformitiiCereriideFinanarecaurmareadescoperirii
unor erori de form n completarea Cererii de Finanare, solicitantului are responsabilitatea
ncrcriiuneicereridefinanarencareinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani sunt disponibile numai aciunile "Vizualizare",
"Statusuri".DupfinalizareaconformitiilaAPDRP,seactualizeazstatusulcurentnConform(F)
sauNeconform(N).

Solicitantul va fi ntiinat online asupra conformitii/neconformitii Cererii de Finanare. n


corpulemailuluidenotificareprivindconformitatea,sevainseratextul:
Verificrile referitoare la conformitatea documentaiei depuse cu online, cu documentele anexe
pesuportdehrtie,sevafacedectreexperiiOJPDRPnumaipentruCereriideFinanareselectate
i pentru care solicitantii au primit Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de
finanare i semnarea contractului de finanare. Pentru acestea, solicitantii au obligatia s
depun 1 exemplar al cererii de finanare i documentele anexe, pe suport de hrtie, conform
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 34 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
documentaiei depuse online, n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la primirea Notificrii.
Pentru confruntarea documentelor depuse pe suport de hartie ct i online, beneficiarul va
prezentaidosarulcuprinznddocumentelenoriginal.
ATENIE! Pentru a prentampina probleme generate de nedepunerea n timp util a cererii de
finanare,cereriledefinanaresevordepunecucelputin5zilenainteadateilimitasesiuniide
depunereanunate,astfelnctsfieposibilredepunereaacesteia,dacestecazul.
Cererile de finanare vor fi verificate din punct de vedere al conformitii documentelor depuse,
iar solicitantul va fi nstiinat online asupra conformitii/neconformitii cererii de finanare n
termende2ziledeladataconfirmriincrcriicereriidefinanare.
n caz de neconformitate, va putea depune a doua oar aceeai cerere de finanare, dac se
ncadreazntermenullimitalsesiuniidedepunere.
Pentru cererile de finanare a cror ncrcare online prin intermediului portalului APDRP se
realizeaz dup ora 14.00, termenul privind verificarea conformitii se deruleaz din ziua
urmtoare.nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora12.00.

Dosarul Cerererii de Finanare va fi paginat i opisat, cu toate paginile numerotate manual n


ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al
paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Opisul va fi numerotat cu pagina 0.
Fiecarepaginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice).
PieseledesenatecaredepescformatulA3,sepotataasalvatedirectnformat.pdf,lacarese
va adaug declaraia proiectantului privind conformitatea cu planele originale din Cererea de
Finanare.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

1. VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE
VerificareaconformitiiCereriideFinanareiaanexeloracesteiaserealizeazpebazaFieide
verificare.
ControlulconformitiiconstnverificareaCereriidefinanare:
Dacestecorectcompletat;
Dacesteprezentatnformatelectronic;
Dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente scanate n format electronic,
precumivalabilitateaacestora(dacestecazul).
ncazulcererilordefinantaredepuseonline,eroriledeformfcutedectresolicitantn
completarea cererii de finanare i care sunt descoperite de experii verificatori ai SVCF
OJPDRP,nupotficorectatedectreacetia.
ncazulncareexpertulverificatordescoperoeroaredeform,CereriideFinanareeste
consideratneconform.
Singura excepie cnd un cmp din Cererii de Finanare poate sa nu fie completat, este
cmpuldestinatCoduluiunicdenregistrare,dacacestanuesteatribuit.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantul va fi ntiinat online asupra conformitii/neconformitii Cererii de Finanare.
ATENIE!Solicitantulcarearenunat,ncursulprocesuluideevaluare,laoCereriideFinanare,nu
omaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii.

Depunerea cererilor de finantare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicat pe


siteulAPDRPiseefectueazdirectnsistemulonline.
Dupverificarepotexistadouvariante:
Cerereadefinanareestedeclaratneconform;
Cerereadefinanareestedeclaratconform.
DacCerereadefinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare.

2. VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE
Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre:
OJPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai fr
lucrrideconstruciii/saumontaj;
CRPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai cu
lucrri de construcii i/ sau montaj i pentru Cererile de Finanare depuse de ctre
beneficiariipublici;
APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate;
Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant.
ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a solicita
documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului
se constat de ctre APDRP c este necesar. Informatiile suplimentare se vor solicita de catre
expertiievaluatorinsistemonline,iarraspunsulvafitransmisonline.
La verificarea eligibilitii la nivel OJPDRP i CRPDRP n situaia n care sunt criterii de eligibilitate
carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformatiisuplimentaredoarn
urmtoarelecazuri:
1 1. . n cazul n care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ)
conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist
informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatenCerereadeFinanare.n
caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest
dreptuldeproprietate.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
2 2. . n cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAPDRPiinstitutiilerespective.
3 3. . n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferenedecalculsauncadrareacategoriilordecheltuielieligibile/neeligibilenuestefacut
corect.

Nu suntpermise att cheltuielieligibile cti cheltuielineeligibile ncadrul cap.4.1 Construciii


instalaii,frasedetaliandevizelepeobiectlucrrilecorespunztoarespaiilor/instalaiilorce
se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza caresunt echipamentele,
utilajele/montajulcaresuntneeligibile.
n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informatiile
suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1ipct.3.
n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma
cerutlacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriidefinanare,Cerereadefinanareva
fideclaratneeligibil.

3. VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE
Verificareapeterenserealizeazdectre:
OJPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariiprivai;
CRPDRP pentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariipublici;
APDRP nivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele tehnice i
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii de birou) cu realitatea,
pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor.
nurmaacestorverificripotexistadousituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj.
n cazul n care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuat de ctre
OJPDRP, acesta poate contesta rezultatele verificrii. Contestaia va fi depus online n maxim 3
zilelucrtoaredeladataviziteipeterenlaOJPDRPullacareadepusCereriideFinanare,numai
ncazulncarereprezentantullegal/mputernicitalreprezentantuluilegalamentionatobservatii
nformularulE3.8Fiadeverificarepeteren.nacestcazsevafaceonouvizitpeterende
ctreunaltOJPDRP.

4. SELECIAPROIECTELOR
Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i
numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este
stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN DE LANSARE A
LICITAIEIncaresevorprezentasumaiduratasesiunii.
Alocarea financiar se face distinct pentru sectorul vegetal, pentru sectorul de cretere a
animaleloripentruimplementareastandardelorpentrulaptelecrud.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 37 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
AutoritateadeManagementnconsultarecuComitetuldeMonitorizareastabilitnaintealansrii
depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.5),
precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va ntocmi i
aprobaRaportuldeEvaluare.Solicitanii,dupconsultareaRaportuluideevaluareauposibilitatea
deadepuneContestaii.
Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, n termen de 5 zile
lucrtoare dela primireaNotificrii, darnumaimultde 12zile lucrtoare de laafiarea pesite a
RaportuluideEvaluare.Contestatiiledepuse voravean vederecriteriile deeligibilitate,valoarea
cheltuielilor eligibile i criteriile de selectie. n aceasta etapa, nu se mai pot depune contestatii
asuprarezultatelorverificariipeteren.
ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative.
Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al
MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP.
TermenulpentruarspundecontestaiilorestenconformitatecuRegulamentuldeorganizarei
funcionare al Comitetului de selecie i al Comisiei de contestaii pentru proiectele aferente
msurilordinPNDR20072013,aprobatprinOrdinulMADRnr.28/31.01.2011,cumodificrilei
completrileulterioare.
Dupa soluionarea contestaiilor, se va ntocmi i aproba Raportul de selecie de ctre Comitetul
deseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i
are ncomponen reprezentani ai Autoritiide Management i ai APDRP. Rolul Comitetului de
SelecieestedeafacepropunerictreAutoritateadeManagementpentrufinanareaproiectelor,
dupcumurmeaz:
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat
msurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru
finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete
unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectorului
generalalAutoritiideManagement;
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat
msuriincadruluneisesiuni,ComitetuldeSelecieanalizeazlistaproiecteloreligibile
cu punctajul acordat iar selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de
selecie,cuncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat.
n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de valoarea
eligibilaproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare.
Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete un
Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii directorului general al
AutoritiideManagement.Acestraportvacuprindeilistaproiectelornefinantate.
Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final asupra
selecieiproiectelordepuseiafinanriilor.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Dup parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluareselectare a proiectelor propuse pentru
anul respectiv, n cazul n care mai rmn proiecte fr finanare, acestea vor fi restituite
potenialilorbeneficiarinvederearevizuiriiireluriietapeidedepunere.
PentruMsura121Modernizareaexploataiiloragricoleesteprevzutunpragminimdepunctaj
subcareniciunproiectnuvafifinanat.

3.2 Contractareafondurilor

DupprimireaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentruafifinanate,
APDRPnotificBeneficiarulprivindDeciziadeSelecieprindocumentulNotificareabeneficiarului
privindselectareaCereriideFinanareisemnareaContractuluideFinanare.
ATENIE! n termen de maxim 3 zile lucrtoare de la primirea Notificrii, beneficiarul este
obligat s depun, la Oficiul Judeean de care aparine, 1 exemplar al Cererii de Finanare i
documentele anexe pe suport de hrtie, conform documentaiei depuse online. Pentru
confruntareadocumentelordepusepesuportdehartiectionline,beneficiarulvaprezentai
dosarulcuprinznddocumentelenoriginal.
Dac se constat neconformiti ntre Cererii de Finanare pe suport de hrtie, dosarul cu
documentele n original i documentaia online proiectul nu va fi contractat, deoarece
beneficiarulnuiansuitangajamenteleasumateprinDeclaraiapepropriarspundereF.
ATENIE! n termen de 15 de zile calendaristice de la data primirii notificrii persoanele fizice
neautorizate au obligaia de a transmite docmentul/documentele care certific dreptul de
funcionare,pentrusemnareaContractuluideFinanare.

ATENIE! n termen de maxim 90 zile calendaristice de la primirea Notificrii privind selectarea


CereriideFinanareisemnareaContractuluidefinanaresolicitantulvatrebuisprezintedovada
cofinanrii,prezentndcelpuinunuldindocumentele:
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulcofinanriidinsurse
proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden
maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului
definantare(copieconformcuoriginalul);
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depuneriidocumentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare,ncazulexistenteiunorsurse
decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa
respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul);
c)extrasdecontbancariFormularuldeachiziietitluridestat,emiseivizatedebanc,ncazul
cofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimicsauegaldetreilunifadedatadepunerii
documentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare(copieconformcuoriginalul);
d)extrasullinieidecreditdatatcucelpuincincizilelucrtoarefadedatasemnriicontractului,
cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanare, i Contractul de credit
vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul
semnariicontractuluidefinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul).
Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebnciledepeteritoriulRomniei.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Nedepunerea documentelor obligatoriintermenele prevzuteconducela rezilierea dedrept a
contractuluidefinanare.

ATENIE! n cazul cnd solicitantul prezint, la depunerea Cererii de Finanare, numai dovada
(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu,
dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la
depunereaacorduluidemediulasediulAutoritaiiContractante.

Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunincazulncareproiectulnu
necesitstudiudeimpactsaude6lunincazulncareproiectulnecesitstudiuldeimpact,dup
datanotificariideselectareaproiectului.
ncazdeneprezentarentermeneleinvocatenNotificareadeselectierespectiv,de3lunisaude
6 luni a documentelor de catre Beneficiar sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n
evidenele APDRP cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu semna Contractul
definanare.

ATENIE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se


autorizeze(sdevinpersoanefiziceautorizate/intreprindereindividualanfiinatnbazaOUG
nr.44/16 aprilie2008)cumodificrileicompletrileulterioare,ntermen de 15zile lucratoare
deladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriidefinanare.

ATENIE!Duratadeexecuieacontractuluidefinanareestedemaxim2anipentruproiectele
careprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde.
Prinexcepie,duratadeexecuieaprezentuluicontractestedemaxim12luni,pentruproiectele
de investiii care includ achiziii simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de
mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport care nu sunt
achiziionateprinleasingfinanciar,i/sauadaptarealastandarde.
ncondiiilenerespectriidurateimaximedeexecuieaContractuluideFinanare,beneficiarului
i se va aplica o penalizare de 0,5% aplicat la valoarea eligibil nerambursabil rmas de
pltitpentrufiecareandeexecuieprelungit,pecareoachitnmaxim10zilelucratoaredela
dataprimiriinotificriideacceptareamodificariiContractuluideFinantare.
BeneficiarulareobligaiadeaachitapenalizareanprocentulprevazutmaisusncontulAutoritii
Contractante.
n cazul n care investiia se refer la adaptarea la standardele comunitare i data la care se
ncheie perioada de graie de implementare a acestora este nainte de data de realizare a
proiectului, Beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritatii Contractante n maxim 15 zile
lucratoare, documentul emis de institutiile abilitate care sa ateste ca a indeplinit standardul n
termenuldegratiestabilitcatiDeclaraiapepropriarspunderecaaimplementatstandardul
ntermenuldegraiestabilit.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ncazcontrar,potapreadousituaii:
a) standardulnuestendeplinit,darprinrecalculareapunctajuluideselecieproiectuleste
n continuare finanabil, acesta rmane eligibil dar cheltuielile pentru implementarea
standarduluidevinneeligibile;
b) dup recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este
finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz.
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al
proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din
suma iniial alocat cheltuielilor eligibile, ntre capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea
totaleligibilaproiectului.
BeneficiarultransmitelaAPDRPbugetulmodificat,prinintermediuluneinotificrincarejustific
modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile
lucrtoare de la data modificrii acestuia fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la
contractuldefinanare.

Precizrireferitoarelaacordareaavansului

PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularulCererii
de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil
nerambursabil.
AvansulsepoatesolicitapanaladepunereaprimeiCererideplat.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP
pentruproceduradeachizitiiprioritarmajoritar.
Pentruplatanavansacheltuieliloreligibilenerambursabile,beneficiarulesteobligatsdepuno
garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde110%,eliberatdectre
o instituie financiarbancar. Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a
Avansului. Scrisoarea de garanie bancar trebuie s acopere durata de execuie a contractelor,
duratcecuprindedurataderealizareainvestiieiiimplementareaproiectului(inclusivderularea
procedurii de achiziii), la care se adaug termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru
efectuareaultimeipli.
Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor
APDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare.
Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea
perioadeiiniialedeexecuie,esteobligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuieiniiale
a contractului s depuna la Autoritatea Contractant documentul bancar prin care dovedete
prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie Bancar, care s acopere toat perioada solicitat la
prelungire.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 41 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
3.3 Achiziiile

Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii


Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie
rspundere, avnd n vedere condiionarea semnrii Contractului de Finanare de documentele
obligatoriipecaretrebuiesledepunlaAutoritateaContractant.
Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achiziii, n maxim 3 luni pentru
achiziii simple, sau n maxim 4 luni, Proiectul Tehnic i cel puin un Dosar de achiziii (ex.: Dosar
achiziii prestri servicii), pentru achiziii care prevd construcii si/sau montaj, de la semnarea
contractuluidefinanare.
Important!InvestiiilecarerspundobiectivelorPEREipentrucaresantocmitdevizpeobiect
separat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii.
ATENIE!LasolicitareaexpresaunuibeneficiardecofinanaredinFEADR,cuprivirelafurnizorii
acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s
includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile
contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR.
Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din
FEADR,vaputeaficonsultatpesiteuloficial.

ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefinesteprin:
I. Conflictuldeintereseintrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertanti:
Actionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii
n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri n consilii de administraie
etc)imembriicomisiilordeevaluare:
deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti;
suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemai
sus.

II. Conflictuldeintereseintreofertanti:
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegali,membriinstructurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeaiachiziie
(conform.HG.224/2008iOUG66/2011);
Fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilordeadministratieetc)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemai
sus.
NerespectareaInstruciunilorprivindachiziiileprivateipublicedectrebeneficiariiFEADRatrage
neeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse.
Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute n vedere
urmtoareleprincipii:
- Nediscriminarea;
- Tratamentulegal;
- Recunoatereareciproc;
- Transparena;
- Proporionalitatea;
- Eficienautilizriifondurilor;
- Asumarearspunderii.

Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor


Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd
dosareledeservicii).

3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz pe suport magnetic
documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele
justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe
siteulAPDRPwww.apdrp.ro.
Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de
maxim90dezilecalendaristicedeladatacndcerereadeplatestecomplet.
ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/ i s modifice substantial investiia
realizatprinproiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluideFinanare.

***
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE!
ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/finalizarea
construciilorexistente/achiziiideutilajecumontajcare
schimbregimuldeexploatareaconstrucieiexistente,se
ataeazlaStudiuldefezabilitate,obligatoriu
Expertizatehnicdespecialitateasupraconstruciei
existenteiRaportulprivindstadiulfizicallucrrilor.
Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea proiectului
sunt:
1.a)StudiuldeFezabilitatepentruproiecteculucrrideconstruciii/saumontaj
sau
b)MemoriulJustificativpentruproiectefrlucrrideconstruciii/saumontaj

ATENIE!
Memoriul justificativ (pentru proiecte fr
lucrri de construciimontaj precum i
pentruproiectecarevizeazplantaiidevi
devie,pomi,arbutifructiferiiarbori(specii
repede cresctoare pentru biomas) i/ sau pepiniere i care nu prevd lucrri de construcii
montaj)trebuiecompletatconformmodeluluiprezentatpesiteulAPDRP(www.apdrp.ro).
numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de
consultanta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultana sunt
eligibile.
devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i
tampilatedeelaboratoruldocumentaiei
ataai aanumit foaie de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti
condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei i tampila
elaboratorului
detaliai capitolului 3 cheltuieli pentru proiectare i engineering i capitolul 5 organizare de
santierprindevizecaresjustificendetaliusumelerespective,ctipentruaputeafiurmariten
etapadeachiziiiiautorizarepli
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee,
seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator.
n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele
achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana
neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru
acestea.
n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze
montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca
montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi considerat
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 44 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
cheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevideniaobligatoriu
cavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
Pentruserviciisevorprezentadevizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,
costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a
Ageniei,sausuntnejustificateprinnumaruldeexperti,prinnumaruldeoreprognozatesauprin
naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului.
n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.

2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20,
formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia
Financiar,ncarerezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv
0).
Excepiefacsolicitaniicarenuaunregistratvenituridinexploatare.
ATENIE! Rezultatulde exploatare al anului precedent depunerii Cererii deFinanare trebuies
fie pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul
nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ.
Potapareaurmtoarelesituatii:
a) ncazulunuisolicitantnfiinatnanuldepuneriiproiectuluicarenuantocmitBilanulaferent
anuluianteriordepuneriiproiectului,nregistratlaAdministraiaFinanciarsaudepuslaRegistrul
Comerului,solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens.
b) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului, dar
au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul
va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului anterior depunerii
proiectului nsoit de contul de profit i pierdere formularul 20, inclusiv formularele 30 i 40,
nregistratlaAdministraiaFinanciarsaudepuslaRegistrulComerului,princaredovedetec
nuainregistratvenituridinexploatare
c) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului i au
depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior
depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de
inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar.
sau
Pentrupersoanefiziceautorizate,intreprinderifamilialeiintreprinderiindividuale:
Declaraiespecialprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrat
la Administraia Financiar (formularul 200 nsoit de Anexele la Formular) n care rezultatul brut
obinut anual s fie pozitiv (inclusiv 0) i/sau Declaraia privind veniturile din activiti agricole
impusepenormedevenit(formularul221)
sau
DeclaraiadeinactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar,ncazulsolicitanilorcarenuau
desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
sau
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care
dovedesccnuaunregistratvenituridinexploatare.

Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectat de calamiti naturale (inundaii, seceta
excesivetc)sevaprezenta:
Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contdeprofitipierderiformularul20,formularele
30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedenianuluidepuneriiproiectului,ncareproducianua
fostcalamitatiarrezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)safiepozitiv(inclusiv
0),nregistratelaAdministratiaFinanciara.
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamilialeseva
prezenta:
DeclaraiespecialprivindveniturilerealizatenregistratalaAdministratiaFinanciar(formularul
200 nsoit de Anexele la Formular) n care rezultatul brut obinut anual s nu fie negativ si/sau
Declaraiaprivindvenituriledinactivitiagricoleimpusepenormedevenit(formularul221)
Formularul 221 se va depune de ctre solicitanii care au optat conform prevederilor legale, la
impozitareapebazdenormadevenit.
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare i
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaii de
urgen)princaresecertific:
dataproduceriipagubelor;
cauzelecalamitii;
obiectulpierderilordatoratecalamitilor(suprafaaagricolcultivat,animale);
graduldeafectarepentrusuprafeeagricolecultivate,animalepierite.

ATENIE! n situaia n care solicitantul desfoar activiti pentru care a depus att formularul
200 ct i formularul 221 se va solicita i formularul 260 (Decizia de impunere pentru plile
anticipate cu titlu de impozit) cuprinznd i situaia privind modul de stabilire a venitului net pe
bazanormelordevenit.

Pentrudemonstrareaactivitatiiagricolecafiindprincipalsedepune:

2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecvenituriledinactivitiagricole
reprezintcelputin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului,sau
ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale:
Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluicavenituriledinactivitileagricolereprezintcel
puin50%dintotalvenituri,ncazulncarenformularul200insotitdeAnexelelaFormularsau
bifatmaimultecategoriidevenituri.

3.a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de
Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau
contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al
terenului
18

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptuldeproprietatei/
sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila
primrieiimeniuneaConformcuoriginalul.

ATENIE!n cazul Societilor agricoleseataeaz tabelulcentralizatoremisitampilatdecatre


Societateaagricolcarevacuprindesuprafeeleadusenfolosinasocietiiinumelemembrilor
careledeinnproprietate.
Pentru documentele care certific dreptul de folosin asupra terenului agricol pentru alte tipuri
decontractencheiatentrepri,alteledectarendasauconcesiuneatrebuiesseaibnvedere
urmtoarele:
Obiectulcontractuluitrebuieslconstituieacordareadreptuluidefolosinasupraterenului
pentruactivitateaspecificatnproiect;
ncadrulcontractuluinutrebuiesexisteneconcordanentreclauze;
n cazul n care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie s existe
neconcordanentreacestaiprevederileacestuidocument;
ncazulpct.a)2.pentrusuprafeeegalesaumaimaride1hectarnsituaiilencareAgeniilede
Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare,
solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din
caresreiasnscriereanRegistrulunicdeidentificare.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi
realizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b)2.Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de
concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al
terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat
cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului.
Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuiesconin:
situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a
investiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind
retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui
proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.

18
Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul proiectului propus de catre
Societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991 cu modificrile i completrile ulterioare, solicitanii vor depune
tabel centralizator emis i stampilat de catre Societatea agricola care s cuprind suprafeele aduse n folosin
societiiinumelemembrilorcareledeinnproprietate.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 47 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
ATENIE! n cazul n care solicitantul prezint ca teren agricol, teren cu statut de pajiti
permanente(puniifnee),pentruschimbareacategorieidefolosinapajitilor/scoatereadin
circuitul agricol a terenurilor avnd categoria de folosin pajite, va prezenta avizul Ministerul
AgriculturiiiDezvoltriiRurale,prinautoritilecuatribuiindomeniuaflatensubordineasa.
Terenurile agricole (inclusiv cele pentru cultura ciupercilor), vor fi inregistrate n sistemul
informatic/IACSlaAPIApentruanul2014.

ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte documente care s


certificedreptulrealprincipal(dreptdeproprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobndit
prin: contract de vnzarecumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act
administrativ de restituire, hotarare judectoreasc)/ contract de concesiune, definite conform
Legii nr. 50/ 1991, modificta i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza
investiia.
Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificat i
completat, solicitantul poate prezenta i un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra
terenului.

c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutnproprietate:
Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul de animale detinut n
proprietate:
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripia veterinar (adeverin
eliberat de medicul veterinar de circumscripie) din care sa rezulte: efectivul de animale
deinutnproprietate,alpsrilorialfamiliilordealbineidataprimeinscrieriasolicitantuluin
RegistrulExploataiei.
Copie din Registrul Agricol, conform cu originalul, eliberat de la Primria comunei pe raza
creiaidesfoaractivitateafermazootehnica.

4. Certificat de urbanism sau autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii
(noi,extinderisaumodernizri).Certificatuldeurbanismnutrebuiensoitdeavizelementionate
canecesarefazeiurmatoaredeautorizare.

5.ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide
evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat;
sau,
AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,dac
estecazul.
sau
Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura
pentruobinereaacorduluidemediu
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Solicitantulsevaasigurac
documenteleeliberatedectre
autoritilecompetente
menioneazstandardelecarevor
fiimplementateprinintermediul
proiectuluiconformAnexei
Msurii121Descrierea
standardelorcomunitaren
vigoare.
n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata
primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de
impact.
Pentruactivitiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizrii,documentulvafinsoitde
Nota de constatare eliberat de Autoritatea Central pentru Protecia Mediului i/sau Garda
NaionaldeMediu.

6.1.DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13.
6.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu
APDRP).

7.CertificatecaresatestelipsadatoriilorrestantefiscaleisocialeemisedeDireciaGenerala
Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social i puncte de lucru (numai n
cazul n care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat
ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor
prin meniunea nu are datorii fiscale i sociale sau locale sau
bararearubriciincareartrebuisfiemenionate.

ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobata
sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA
i/sau alte documente aprobate pentru soluionarea cererilor de
restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare
fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A.

8.a)Notificarecaresatesteconformitateaproiectuluiculegislaianvigoarepentrudomeniul
sanitar veterinar i sigurana alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu
proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i
pentrusiguranaalimentelor;
sau
AdresadelaANSVSA/DSVSAcaresmenionezenurmaverificariidocumentatieiprezentatese
certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor /
autorizrii/nregistrrii.
Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro.
b)Avizsanitarprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.
ATENIE! n cazul investiiilor care prevad att achiziie de utilaje agricole ct i utilaje necesare
procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia n vigoare pentru
domeniulsanitarveterinarisigurantaalimentelortrebuiesafacareferireclarilaactivitateade
procesare.
Notificarea care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul
sanitarveterinarisiguranaalimentelor,AvizulsanitariNotificareprivindinteniaderealizarea
proiectului,nsoitdeClasareanotificrii/Notificareprivindinteniaderealizareaproiectuluisau
AcorduldemediuvorfiemisecucelmultunannainteadepuneriiCereriidefinanare.

9. Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform legislaiei n


vigoare:
9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaiasanitaremisecucel
multunannainteadepuneriiCereriidefinanare.
9.2 Autorizatie sanitar veterinar /Dovada nregistrrii unitii sanitareveterinare i pentru
siguranta alimentelor /Notificare deconstatareaconformitii culegislaiasanitaraveterinarai
sigurantaalimenteloremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare.
9.3Notadeconstatareprivindcondiiiledemediupentruunitilenfunciune,emisacucelmult
unaninainteadepuneriicereriidefinantare.
ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/
vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar,
solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii n functiune, cu legislatia
sanitara,sanitarveterinara,demediunvigoare.
DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii
deFinanare.

10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul ca
solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitatii pentru care solicita
finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare,
fuziune,divizare(Legea31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii
85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat n numele solicitantului, semnat,
stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de
finanare

11. a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n


vigoare sau Hotrre judectoreasc definitiv pronunat pe baza actului de constituire i a
statutuluipropriu(ncazulSocietiloragricole)nsoitdeStatutulSocietiiagricole
idacestecazul,
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 50 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
b)AvizderecunoaterepentrugrupuriledeproductoriemisdeMADR(numaipentruforma
asociativlacaresolicitantularecalitateademembru).
c) Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 1/ 2005,
art.4, litera d) i Cooperativa agricol (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004 ,art.6, lit.e) cu
modificrile i completrile ulterioare, din care sa reiasa ca acestea se ncadreaza n categoria:
societate cooperativa agricola (art.4 d), cooperativ agricola de exploatare i gestionare a
terenuriloragricole(art.6e).

12.Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)DeclaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparceleidefriatedinRegistrul
plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrulplantaiilorviticole
vizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol.

13. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau reabilitarea plantaiilor
pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguri de mas, eliberat de ctre Direcia
pentruAgriculturiDezvoltareRural.

14. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului,
perioadaderulriiproiectului),pentrusolicitaniicareaumaibeneficiatdeprogramedefinanare
nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelaitipdeactivitate.

15.1. Fia de nregistrare a productorilor n agricultura ecologic aprobat de DAJ nsoit de


contractulcuunorganismdeinspecieicertificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltrii
Rurale;
15.2. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperativ
agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesional pentru Produsele
Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de
documentuldenfiinarealacestora(actconstitutivistatut).
Documentulprivindcalitateademembru:
pentru societi agricole n baza Legii nr. 36/ 1991 declaraie scris aprobat de fondatori sau
membriiconsiliuluideadministraie;
pentrusocieticooperativenbazaLegiinr.1/2005cereredenscriereaprobatdeadunarea
general;
pentru cooperativeleagricole n baza Legii nr.566/ 2004 cerere de aderare avizat de consiliul
deadministraieiaprobatdeadunareageneral.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
pentru organizaiidembuntirifunciarenbazaLegii nr.138/2004 adeziunea la statutila
hotrrileadunrilorgeneraleadoptatepnlaaceadat,precumidovadapliicontribuieide
nscriereiacotizaieipeanulncurs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat
de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul
organizaiei.
SevaluanconsiderareattdocumentulavizatdectrePreedinteleConsiliuluiDirectorctide
oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului.
nacest caz, pelng documentul emisde OIPAdin caresa reiascasolicitantul estemembrual
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a
PreedinteluiConsiliuluiDirectorsauauneialtepersoanedincadrulConsiliuluiDirector,conform
prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente.

16.1 Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n
domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o
persoan din cadrul societii pentru care va prezenta document care s certifice poziia n
societateacionarsau:
Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.
16.2Declaraiepepropriarspunderencaressemenionezecresponsabilullegaldeproiect/
beneficiarul(poatefiiopersoandincadrulsocietiipentrucarevaprezentadocumentcares
certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n
specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul
General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc)
va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeipli
aajutorului.
ATENIE!Diplomeledestudii/Certificatelevorfiemisedecatreoinstitutieautorizata/acreditata
deMinisterulEducatiei,Cercetarii,TineretuluiiSportului.
nconformitateculegislaianvigoare,carteademuncasanlocuitcuurmtoareledocumente:
Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau
InspectoratulTeritorialdeMunc
i
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului
individualdemunc.

17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluatorautorizat.
17.2Documentcaresacertificevechimeacldirilorcaresedemoleaz(autorizaiedeconstruire
saualtdocumentoficial)
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz):
18.1.AngajamentulpersoanelorfizicedeaseautorizanPFA/ntreprindereindividualntermen
de 15 zile lucratoare de la primirea Notificrii beneficiarului privind selectarea Cererii de
Finanare isemnareaContractuluideFinanare.
18.2. Aviz de gospodarirea apelor n cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de ncepere a
execuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin autoritile cu atribuii n
domeniu aflate n subordinea sa pentru schimbarea categoriei de folosin a pajitilor/scoaterea
dincircuitulagricolaterenuriloravndcategoriadefolosinpajite.

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriidefinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoareisevorprezentancopiesau
noriginal,dupacumurmeaza:
Nr.
crt.
Denumiredocument
Form
document
1 StudiuldefezabilitatesauMemoriuljustificativ original
2
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul 20, formularele 30 i 40) precedente anului depunerii
proiectului inregistrate la Administratia Financiar n care rezultatul
operational(rezultatuldeexploataredinbilant)sfiepozitiv(inclusiv0).
sau
Pentru persoane fizice autorizate,ntreprinderi individuale i intreprinderi
familiale:

Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii


proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit
deAnexelelaFormular)ncarerezultatulbrutobinutanualsafiepozitiv
(inclusiv0)si/sauDeclaratiaprivindvenituriledinactivitatiagricoleimpuse
penormedevenit(formularul221;
sau
Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul
solicitanilorcarenuaudesfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului
sau
Situaiile financiare (balan analitic, bilant, cont de profit i pierderi,
formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au inregistrat venituri din
exploatare.
copie

Pentrudocumentelecopieverificareaconcordanteicopieicuoriginalulsevafaceconformprecizarilordelacap.3.2
Contractareafondurilor.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Pentrusolicitantiiacaroractivitateafostafectatadecalamitinaturale
(inundatii,secetaexcesivaetc.)sevaprezenta:
Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi
formularul20,formularele30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedenti
anului depunerii proiectului, n care productia nu a fost calamitata iar
rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv
(inclusiv0),nregistratelaAdministratiaFinanciara.
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
intreprinderilorfamiliale:
Declaraie special privind veniturile realizate inregistrata la
AdministraiaFinanciar(formularul200nsoit deAnexelelaFormular)n
carerezultatulbrutobinutanualsafiepozitiv(inclusiv0)i/sauDeclaraia
privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit
(formularul221)
Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces
verbal de constatare i evaluare a pagubelor) emise de organismele
abilitate(deex.:Comitetullocalpentrusituatiideurgenta)
Pentrudemonstrareaactivitatiiagricolecafiindprincipalasedepune:
2.1 Document nsuit de un expert contabil din care s rezulte c
venituriledinactivitatiagricolereprezintcelputin50%dinveniturilede
exploatarealesolicitantului,sau
n cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i
ntreprinderilorfamiliale:
Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluicavenituriledinactivitile
agricole reprezint cel puin 50% din total venituri, n cazul n care n
formularul200insotitdeAnexelelaFormularsaubifatmaimultecategorii
devenituri.
3
a)Documentesolicitatepentruterenulagricol:
a)1.Copiedupactuldeproprietatealterenuluii/sautabelcentralizator
emisdePrimriesemnatdepersoaneleautorizateconformlegiiconinnd
sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe
categorii de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de
concesiune i/sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin
alterenului
19

i
a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptulde
proprietate i/sau de folosin(arenda/concesionare) al terenului pentru
baza de producie, cu tampila primriei i meniunea Conform cu
originalul.

b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/sau terenurile) pe


Copie

19
PentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatreSocietatileagricole
infiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepunetabelcentralizatoremisi
stampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleadusenfolosintasocietatiiinumelemembrilorcareledetinn
proprietate.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 54 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
caresunt/vorfirealizateinvestiiile:
b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;
b)2.Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului,
contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s
certificedreptuldefolosinalterenului:contractdenchiriere,contractde
comodat,pentruterenulpecareesteamplasatcldirea,valabilinclusivn
perioadademonitorizareaproiectului.
Contractul de concesiune va fi nsoit de adresa emis de concedent i
trebuiesconin:
situaia privind respectareaclauzelor contractualei daceste ngraficul
derealizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze;
suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist
solicitriprivindretrocedareasaudiminuarea,idacda,ssemenioneze
care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este
amplasatcldirea.
c) Document eliberat de ctre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte
efectivuldeanimaledeinutnproprietate.
4
Certificat de urbanism/ autorizaie de construire pentru proiecte care
prevdconstrucii
Copie
5
ClasareaNotificrii/Adresadenegaie;
sau,
Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul nu se
supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii
deevaluareadecvat;
sau,
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 nsoit de studiu de impact/ studiu de
evaluareadecvat,dacestecazul.
sau
Deciziaetapeideevaluareiniialdocumentcaresatestecsolicitantul
ainiiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu
Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii,
documentul va i insotit de Nota de constatare eliberat de Autoritatea
CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu.
Copie
6
6.1Declaraiapepropriarspundereprivindcofinanarea conformAnexei
13.
6.2Documentdelabanccudateledeidentificarealebnciiialecontului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontului
ncaresederuleazoperaiunilecuAPDRP).
original
copie
7
Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale, emise
de Direcia General a Finanelor Publicei de primriileperaza crorai
au sediul social i puncte de lucru(numai n cazul n care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a
datoriilorctrebugetulconsolidat
copie

8 8.1DocumentemisdeDSVSA,ConformProtocoluluidecolaboraredintre copie
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP i ANSVSA Formatul documentelor va putea fi descrcat de pe
siteulwww.apdrp.ro
8.2Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare:
Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de
igien
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i
sntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien.

9
Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform
legislaieinvigoare:
9.1 Autorizaie sanitar/ Notificare de constatare a conformitii cu
legislaia sanitar emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de
finantare
9.2 Autorizatie sanitar veterinar/ Dovada nregistrrii unitii sanitare
veterinare i pentru sigurana alimentelor/ Notificare de constatare a
conformitii cu legislaia sanitar veterinar i pentru sigurana
alimenteloremisecucelmultunannainteadepuneriicereriidefinanare
9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru unitile n
funciuneemiscucelmultunannainteadepuneriiCereriideFinanare
copie

10
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s
rezulte faptul c solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN
conform activitii pentru care solicit finanare, existena punctului de
lucru (dac este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare, fuziune,
divizare(Legea31/1990,republicat),reorganizarejudiciarsaufaliment,
conform Legii 85/2006, republicat, emis cu cel mult o lun naintea
depuneriiproiectului.
original

11
a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului
conformlegislatieinvigoare
sau
Hotrre judecatoreasc definitiv pronunat pe baza actului de
constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) nsoit
deStatutulSocietiiagricole
i,dacaestecazul
b) Aviz de recunoatere pentru Grupuri de Productori emis de MADR
(numai pentru forma asociativ la care solicitantul are calitatea de
membru).
c)ActconstitutivpentruSocietateacooperativagricol(nfiinatnbaza
copie
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 56 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Legii nr. 1/ 2005, art.4, litera d) i Cooperativa agricol (nfiinat n baza
Legiinr.566/2004,art.6,lit.e)cumodificrileicompletrileulterioare,din
care s reias c acestea se ncadreaz n categoria: societate cooperativ
agricol (art.4 d), cooperativa agricol de exploatare i gestionare a
terenuriloragricole(art.6e).
12
Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin:
a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ;
b)Declaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparcelei
defriatedinRegistrulplantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentru
ControlTehnicVitivinicol;
c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrul
plantaiilor viticole vizat de Inspecia de Stat pentru Control Tehnic
Vitivinicol.
copie

13
Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau
reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru
struguridemas,eliberatdectreDireciaAgricolaJudeteana.
Copie
14
Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil
(obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costul i stadiul
proiectului, perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, pentru
solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare
nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelasitipdeactivitate.
copie

15
15.1. Fia de nregistrare a productorilor n agricultura ecologic
aprobat de DAJ nsoit de contractul cu un organism de inspecie i
certificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
15.2. Document emis de ctre grupul de productori/ societatea
cooperativ/ cooperativ agricol/organizaie de mbuntairi funciare/
OrganizaiaInterprofesionalpentruProduseleAgroalimentaredincares
reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de
nfiinare al acestora (act constitutiv i statut). Documentul privind
calitateademembru:
pentrusocietiagricolenbazaLegii.36/1991declaraiescrisaprobat
defondatorisaumembriiconsiliuluideadministraie;
pentrusocieticooperativenbazaLegiinr.1/2005cereredenscriere
aprobatdeadunareageneral;
pentrucooperativeleagricolenbazaLegii.566/2004cereredeaderare
avizatdeconsiliuldeadministraieiaprobatdeadunareageneral,
pentru organizaii de mbuntatiri funciare n baza Legii.138/2004
adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la
aceadat,precumidovadaplatiicontribuieidenscriereiacotizaieipe
anulncurs.
pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare
Copie
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 57 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
(OIPA), document avizat de consiliul director, din care s reias c
solicitantulestemembrualacesteiansoitdestatutulorganizaiei.
16
16.1. Copie dup diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc
pregtirea profesional n domeniul pentru care solicit finanarea pentru
responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii
pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia n societate
acionar,sau:
Adeverincaresatestevechimeanmuncinspecialitateeliberatde
angajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc
i,
Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrareacontractuluiindividualdemunc.
16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c
responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoana din
cadrulsocietatiipentrucarevaprezentadocumentcaresacertificepoziia
nsocietateacionarsauAdeverinacaresatestevechimeanmunci
nspecialitateeliberatdeangajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc
i Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste
nregistrarea contractului individual de munc) va/ vor urma un curs de
pregtire profesional, pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei
pliaajutorului.
copie

17
17.1 Raport de evaluare a cldirii care se renoveaz ntocmit de un
evaluatorautorizat.
17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza
(autorizatiedeconstruiresaualtdocumentoficial)
Copie
18
Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz):
18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/
ntreprindere individual n termen de 15 zile lucrtoare de la primirea
NotificriiprivindselectareaCereriideFinanareisemnareaContractului
deFinanare.
18.2 Aviz de gospodrirea apelor n cazul investiiilor privind irigaiile/
notificareadencepereaexecuiei
sau
ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor.
18.3 Aviz eliberat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin
autoritile cu atribuii n domeniu aflate n subordinea sa pentru
schimbareacategorieidefolosinapajitilor/scoatereadincircuitulagricol
aterenuriloravndcategoriadefolosinpajite.

Original
Copie

Copie

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAPDRPnvedereaobineriifinanrii);linkwww.apdrp.ro
Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de
construciimontaj);linkwww.apdrp.ro
Formulare: Adres de ntiinare (document necesar n cazul n care Certificatul de urbanism /
Document emis de Agenia de Protecia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/
suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferitedesolicitant).
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.apdrp.ro
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.apdrp.ro
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.apdrp.ro
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea de Finanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista
complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat,
publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M121
Modernizareaexploataiiloragricole);linkwww.apdrp.ro
AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRP,nupotfifurnizatedeAPDRPisunt
specificedoarMsurii121:
a) Poliadeasigurarepentrurodulviiloriallivezilor;
b) Autorizaiadeplantarepomifructiferi/videvie;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEi
DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRP(WWW.APDRP.ROINVESTIIIPRINFEADR
M121MODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.
c) Autorizaiapentrudefriareaplantaieidepomifructiferi/videvie;
d) Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol/pomicol;
e) Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsditorviticol;
f) Documentuldecalitateiconformitatealfurnizoruluipentrumaterialulsditorpomicol;
g) PaaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorpomicolsauEtichetaoficial;
h) Paaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol.

Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRP,www.apdrp.ro,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRM121Modernizareaexploataiiloragricole);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3 DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/persoan fizicautorizat carearealizat un proiectdeinvestiiii


care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR;
CerereadeFinanarereprezintsolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiar
o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea
obineriifinanriinerambursabile;
Contribuiaprivatosumdebanicarereprezintimplicareafinanciarobligatorieapersoanei
caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului
proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a
proiectuluideinvestiii,variabilnfunciedecategoriadebeneficiarieligibiliidetipulinvestiiei
propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea
public(fondurileeuropenenerambursabile)ivaloareaeligibilaproiectului.Contribuiaprivat
poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja
fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii
ilegate
11
,etc.doveditencondiiilelegii.Unaltmoddeasigurareacofinanriiprivateesteprin

11
LegateDispoziietestamentar;Bunurilsatecuivaprindispoziietestamentar.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 60 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru
contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin
FEADR.AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;

Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de


FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;

Fiamsuriidescriemotivaiasprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,aria
deaplicareiaciunileprevzute,tipuldeinvestiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipul
sprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor criterii
deeligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaMsurii121icare
nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i
nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP;

Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe


amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru
construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui
schimbdestinaiainiial;

Modernizareacuprindelucrriledeconstruciiiinstalaiiprivindretehnologizarea,reutilareai
refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de
funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;

Natura 2000 reea ecologic de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii
speciale de conservare (sit/zon protejat() pentru conservarea habitatelor naturale de interes
comunitar i/sau a populaiilor speciilor de interes comunitar, altele dect psrile slbatice, n
conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SAC) i arii de protecie special
avifaunistic(sit/zonprotejat()pentruconservareaspeciilordepsrislbatice,nconformitate
cu reglementrile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea
Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice);

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 61 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului
European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia
europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde
Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile,
biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate);
PilonulIalPoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol
(FEGA),constituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonuluiIIal
PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i
mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se
completeazreciproc.
Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,darcarenu
ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP;
Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care
acordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunede
pia;

Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul n relatia contractuala


cuAPDRP,conformlegislatieinvigoare.Depunereacereriidefinanaresepoatefacedeoricealta
persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform
legislatieinvigoare.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;

Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;

APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie
derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i
financiar;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 62 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoric
lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene);
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i V 1 0 M s u r a 1 2 1 63 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
APDRP,princele8Centre
Regionaleicele42deOficii
Judeene,vpoateacorda
informaiinecesarepentrua
solicitafinanareaproiectului
dumneavoastr.
Dacntmpinaigreutin
obinereainformaiilorsau
consideraicsunteidefavorizat
naccesareafonduriloreuropene
scrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.roForumuride
discuii/Reclamaii.
4.4APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
APDRPvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul
dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns, nu uitai c experii APDRP nu au voie s v acorde
consultanprivindrealizareaproiectului.
EchipaAPDRPvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,o
reclamaie sau o petiie privind o situaie care intr n aria de
competenaAPDRP.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea
PNDR,nuezitaisvadresainscrisAgenieidePlipentru
DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s inei
contcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale
sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s
conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit
respectivareclamaiesausesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei sconsultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP
(www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
derelaiipublicedincadrulAPDRP.Menionmfaptulcn
seciuneantrebrifrecventesuntpublicatetoatentrebrileirspunsurilelaspee
concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai muli poteniali
beneficiari.

***//***

S-ar putea să vă placă și