Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1A

(Anexa nr. 1A la normele metodologice)


SITUAIA privind locurile de munc vacante
A. ate de identi!icare "i contact ale anga#atorului$
A.1. ate de identi!icare ale anga#atorului$
1. Denumirea/Numele ........................................
2. Codul unic de nregistrare ..............................
3. Codul CAEN ..............................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
. !"rime #num"r de personal$ ..............................
%. Adresa sediu ............................................
A.%. ate de contact ale anga#atorului$
1. Adresa de contact .......................................
2. &ersoana de contact .....................................
3. 'ele(on/Fa) .............................................
4. E*mail ..................................................
&. ate privind locurile de munc vacante
Nr.
crt.
'cupatia
'rgani(area uceniciei la locul de
munca )*)
Numar locuri demunca
vacante
'!erta
vala+ila
,i
pentru
cetaten
ii
Uniunii
Europe
ne
(A-N
U)
.ocalitat
ea ,i
#udetul
in care
,e a!la
locul
vacant
/onditii minime de ocupare
ura
ta
inca
drari
i in
mun
ca
)0)
1erioada
contractulu
i ,au a
raportului
de ,erviciu
ura
ta
mun
cii
)2)
Salar
iul
de
inca
drar
e
)3)
Alt
e
av
an
ta#
e
)4
)
5ala+ilita
tea
o!ertei
6odul de
,olutiona
re a
o!ertei
)7)
'+,erv
atii
)18)
enum
irea
)1)
/od /'9
(2caracter
e) )%)
enum
irea
ocupat
iei
)*a)
/od
/'9
(2cara
ctere)
)*+)
enu
mirea
cali!ic
arii
care
,e va
o+tine
)*c)
/odu
l
cali!i
carii
)*d)
5acant ca
urmare a
incetarii
raporturilor
de munca
,au de
,erviciu
Nou
creat
5ec:ime
in
domeniu
Studii Alte
conditii
);)
a
ta
inc
ep
ut
ata
,!ar,
it
1.
2.
3.
4.
5.
irector general ,au alt per,oan autori(at<
.............................
ata ,itua=iei)11)$ ......................................
(((-ll-aa)

+1$ ,e completeaz" denumirea ocupa-iei corespunz"toare locului de munc" .acant. /n situa-ia n care ocuparea locului de munc" .acant se realizeaz" prin nc0eierea unui contract de ucenicie n condi-iile legii1
denumirea ocupa-iei este1 con(orm C231 4ucenic4.
+2$ ,e completeaz" codul C23 corespunz"tor denumirii ocupa-iei locului de munc" pre."zute la pct. 1$.
+3$ ,e completeaz" n situa-ia n care se organizeaz" ucenicie la locul de munc". #2cuparea locului de munc" .acant se realizeaz" prin nc0eierea unui contract de ucenicie1 n condi-iile legii$.
+3a$ ,e completeaz" denumirea ocupa-iei pentru care se organizeaz" ucenicia la locul de munc".
+35$ ,e completeaz" codul C23 corespunz"tor denumirii ocupa-iei pentru care se organizeaz" ucenicia la locul de munc" pre."zut" la su5pct. 3a$. Denumirea cali(ic"rii care se .a o5-ine.
+3c$ ,e completeaz" denumirea cali(ic"rii care se .a o5-ine n urma (orm"rii prin ucenicie la locul de munc".
+3d$ ,e completeaz" codul corespunz"tor cali(ic"rii care se .a o5-ine n urma (orm"rii prin ucenicie la locul de munc" pre."zut" la su5pct. 3a$. &6n" la intrarea n .igoare a 3egistrului na-ional al cali(ic"rilor din
3om6nia1 se are n .edere 2rdinul ministrului muncii1 solidarit"-ii sociale 7i (amiliei 7i al ministrului educa-iei1 cercet"rii 7i tineretului nr. 35/3.112/2884 pentru apro5area Nomenclatorului cali(ic"rilor pentru care se pot
organiza programe (inalizate cu certi(icate de cali(icare1 cu modi(ic"rile 7i complet"rile ulterioare.
+4$ ,e completeaz" alte condi-ii pentru ocuparea locului de munc" .acant. /n situa-ia n care ocuparea locului de munc" .acant se realizeaz" prin nc0eierea unui contract de ucenicie n condi-iile legii1 se completeaz"
toate condi-iile speciale de acces la (ormare pro(esional" prin ucenicie1 pre."zute la art. % alin. #1$ lit. 5$*d$ din 9egea nr. 2%:/2885 pri.ind ucenicia la locul de munc"1 repu5licat"1 inclusi. condi-iile de acces la (ormare
pro(esional" prin ucenicie la locul de munc"1 pentru ni.elul de cali(icare pentru care se organizeaz" ucenicia1 con(orm pre.ederilor 2rdonan-ei ;u.ernului nr. 12:/28881 repu5licat".
+5$ ,e completeaz"< nedeterminat" sau determinat" ............. luni. /n situa-ia unui contract de ucenicie1 se completeaz" durata contractului de ucenicie1 n (unc-ie de ni.elul de cali(icare1 durat" sta5ilit" con(orm
9egii nr. 2%:/28851 repu5licat".
+$ ,e completeaz" dup" cum urmeaz"<
cod< N/.....ore/zi * n situa-ia n care este cu program normal de lucru #norm" ntreag"$=
cod< &/.....ore/zi * n situa-ia n care este cu program par-ial de lucru de ....... ore/zi.
+%$ ,e completeaz" salariul de ncadrare corespunz"tor postului. ,e completeaz" cu titlu in(ormati. n .ederea in(orm"rii solicitan-ilor #5rut/lunar$.
+>$ ,e completeaz" alte a.anta?e materiale sau (inanciare. ,e completeaz" cu titlu in(ormati. n .ederea in(orm"rii solicitan-ilor #de e)emplu< cazare1 transport1 costuri cu mutarea1 mas"$.
+:$ ,e completeaz" modul de solicitare a postului #de e)emplu< scrisoare 7i C@1 tele(on1 preselec-ie din partea AA2F!/A!2F!$.
+18$ ,e .a men-iona dac" a mai (ost sau nu comunicat la agen-ia pentru ocuparea (or-ei de munc" ?ude-ean" sau a municipiului Bucure7ti #cod D pentru cele comunicate 7i neocupate1 cod N pentru cele care nu au
mai (ost comunicate$.
+11$ ,e completeaz" data calendaristic" n care situa-ia a (ost completat" de anga?ator.