Sunteți pe pagina 1din 2

Guvernul Romniei

Modific Hot rrea nr. 301/2012 Art 7. alin. (1) i Anexa-Norme metodologice Cap. I, Art 2. alin. (4)
Hot rrea nr. 361/2014 privind modificarea Hot rrii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
i protec ia persoanelor
n vigoare de la 09.05.2014
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 343 din 09.05.2014.
n temeiul Art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat ,
Guvernul Romniei adopt prezenta hot rre.
Articol unic.
Hot rrea Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modific rile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz :
1. La Art. 7, alin. (1) va avea urm torul cuprins:
Art. 7.
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2015, modul de func ionare a unit ilor prev zute la art. 2 alin. (1) din
Legea nr. 333/2003, republicat , a societ ilor specializate de paz i protec ie i a celor care desf oar
activit i de proiectare, producere, instalare i ntre inere a sistemelor de alarmare mpotriva efrac iei,
licen iate pn la data intr rii n vigoare a prezentei hot rri, precum i a dispeceratelor de monitorizare a
sistemelor de alarmare, nfiin ate pn la aceea i dat , trebuie s fie potrivit cerin elor stabilite n normele
metodologice aprobate prin prezenta hot rre.
2. La Normele metodologice, la Art. 2, alin. (4) va avea urm torul cuprins:
(4) Pn la mplinirea termenului prev zut la art. 7 alin. (1) din prezenta hot rre, analizele de risc pot fi
elaborate de speciali ti cu o vechime n domeniul evalu rii riscului la securitatea fizic mai mare de 5 ani.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz :
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei,
protec iei sociale i persoanelor vrstnice,
Rovana Plumb
Bucure ti, 30 aprilie 2014.
Nr. 361.