Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea

Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 1
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
Program de studii: Business i Administrare
Denumirea disciplinei: Managementul aprovizionrii i desfacerii
Beneficiari: Masteranzii anului II de la Facultatea Inginerie Economic i
Business
Nivelul : Ciclul II - Masteranzii
Numrul de credite ECTS: 5 !" ore #n auditoriu$ 1 credit % & ore de activit'i #n
auditoriu(
Titularul disciplinei : dr! conf univ Sverdlic "alentin
# P$E%#&#N'$##
)copul disciplinei *Managementul aprovizionrii i desfacerii* este ini'ierea
masteranzilor #n +azele activit'ii de aprovizionare i desfacere a #ntreprinderii$
definirea rolului i importan'ei acestor activit'i pentru realizarea o+iectivelor strategice
ale unit'ilor economice,
-n cadrul cursului vor fi analizate diferite variante ale organizrii compartimentelor
de aprovizionare i desfacere v.nzri( #n cadrul #ntreprinderii$ precum i modalitatea de
desfurare a acestor activit'i$ alegerea sistemelor de aprovizionare i a canalelor de
desfacere i analiza avanta/elor i dezavanta/elor acestora,
0e asemenea$ vor fi caracterizate metodele de planificare a resurselor materiale de
+az necesare pentru desfurarea procesului de produc'ie$ strategiile de aprovizionare$
parteneriatul cu furnizorii$ gestiunea stocurilor$ precum i func'iile de +az ale
v.nzrilor comple1e,
Universitatea
Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 2
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
Cursul prevede e1punerea materialului teoretic #ntr-o com+inare eficient cu aspectele
practice,
## C(&PETEN)E%E C'$E *$&E'+, ' -# DE+"(%T'TE
Cunoaterea i #n'elegerea importan'ei aprovizionrii #ntreprinderii cu materiale i
ec3ipament te3nic,
Cunoaterea procesului de gestionare a stocurilor de materiale,
Cunoaterea metodelor i modelelor de calcul a stocurilor,
Cunoaterea procesului de gestionare a desfacerii
### 'D&#N#ST$'$E' D#SC#P%#NE#
Codul
disciplinei
Anul
predrii
)emestrul
4umrul de ore Evaluarea
Cadrul
didactic 5relegeri )eminare
6ucrri de
la+orator
6ucrul
individual
Credit E1amen
-nv'm.nt cu frecven' la zi
II III 2! 17 - - 5 e1amen
)verdlic
8,
#" TE&'T#C' .# $EP'$T#+'$E' ($#ENT'T#", ' ($E%($
Nr Tema prelegerilor
$eali/area
n timp
0ore12
Tema lucrrilor practice
$eali/a3
rea n
timp
0ore12
4 91, Conducerea i organizarea
aprovizionrii materiale i cu
ec3ipament te3nic
2 65 1, Conducerea i
organizarea aprovizionrii
materiale i cu ec3ipamente
teste gril(
2
5 9 2, :estiunea economic a
stocurilor
! 65 2, :estiunea economic a
stocurilor teste gril$ aplica'ii
practice(
2
6 9 ;, Indicatorii de consum i
valorificare
! 65 ;, Indicatorii de consum i
valorificare teste gril$
aplica'ii practice(
2
7 9 !, Fundamentarea programului
de aprovizionare a #ntreprinderilor
! 65 !, Fundamentarea
programului de aprovizionare
2
2
Universitatea
Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: ;
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
a #ntreprinderilor teste gril$
aplica'ii practice(
8 9 5, )trategia #n aprovizionarea
material
! 65 5, )trategia #n
aprovizionarea material teste
gril(
2
9 9 7, Conducerea i organizarea
desfacerii v.nzrii( produselor
2 6 5 7, Conducerea i
organizarea desfacerii
v.nzrii( produselor teste
gril(
2
: 9 <, )trategia activit'ii de desfacere
= v.nzare a produselor
2 65 <, )trategia activit'ii de
desfacere = v.nzare a
produselor teste gril$ aplica'ii
practice(
2
; 9 &, 9estarea credi+ilit'ii agen'ilor
economici
2 65 &, 9estarea credi+ilit'ii
agen'ilor economici teste
gril(
2
Total 57 49
>4ot - ?re #n auditoriu, 5entru fiecare or #n auditoriu se planific c.te dou ore de
activit'i de sinestttor a masteranzilor,
" $E+*%T'TE%E <N",),$## .# C(N)#N*T*$#
$e/ultatele nvrii Coninuturi
Prelegeri %ucrri practice
n rezultatul nsuirii cursului
masterandul trebuie:
s cunoasc:
- procesul de aprovizionare al
ntreprinderii cu materiale i
echipament tehnic.
- structura subsistemului de
aprovizionare a ntreprinderii
s fie capabil:
- s gestioneze procesul de
aprovizionare al ntreprinderii
T4 Conducerea i organizarea
aprovizionrii materiale i cu ec3ipament
te3nic, Managementul aprovizionrii@ concept$
activit'i componente,
?rganizarea structural a su+sistemului
aprovizionare@
- ?rganizarea intern a compartimentului de
aprovizionare
- )tructura de personal specific
compartimentului de aprovizionareA activit'i
de realizat pe func'iile principale
- )istemul de rela'ii specific unit'ilor
economice pentru aprovizionarea material,
%P4, Conducerea
i organizarea
aprovizionrii
materiale i cu
ec3ipamente teste
gril(
;
Universitatea
Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: !
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
s cunoasc:
- tipologia stocurilor de
materiale
- metode i modele de calcul a
stocurilor
- metodele de urmrire i
control al dinamicii stocurilor
s fie capabil:
- s determine nivelul
stocurilor n dependen
de nivelul produciei
programate.
T5 :estiunea economic a stocurilor, Bolul$
func'iile i natura economic a stocurilor,
9ipologia stocurilor de materiale pentru
produc'ie, Modalit'i de e1primare a
stocurilor, Corela'ii i factori de influen' a
nivelului stocurilor de produc'ie,
?+iective #n conducerea proceselor de stocare@
elementele func'ionale de caracterizare a
acestora, 9ipuri de gestiune a stocurilor,
Metode i modele de calcul al stocurilorA
sta+ilirea cantit'ii economice de comand-
aprovizionare,
- Metode i modele de calcul al stocurilor
curente #n condi'ii de certitudine i de risc sau
incertitudine,
- )ta+ilirea pragului nivelului( de comand-
reaprovizionare,
- Metode de calcul al stocurilor de siguran',
:estiunea diferen'iat a stocurilor dup
sistemul ABCA efecte economice,
Metode de urmrire i control al dinamicii
stocurilor, 6ipsa de stocA suprastocarea$
stocurile cu micare lent i fr micare =
stocuri neeconomice,
%P5 :estiunea
economic a
stocurilor teste
gril$ aplica'ii
practice(
!
Universitatea
Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 5
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
s cunoasc:
- sistemul de indicatori de
consum i valorificare n
aprecierea utilizrii resurselor
materialo-energetice.
- metodele de determinare a
indicatorilor de consum de
resurse materialo-energetice
- modalitile de recuperare i
recirculare a materialelor
folosibile
s fie capabil:
- s poat calcula indicatorii de
consum de resurse materialo-
energetice
T6 Indicatorii de consum i valorificare,
Cile de ac'iune pentru eficientizarea
rezultatelor produc'iei industriale,
Func'iile$ importan'a i cerin'ele sistemului de
indicatori de consum i valorificare,
)istemul de indicatori de consum i
valorificare folosi+ili #n aprecierea utilizrii
resurselor materiale i energetice@
- 4ormele de consum de resurse materiale i
energetice,
- Coeficien'ii te3nici de utilizare productiv a
resurselor materiale,
- Coeficien'ii de valorificare a resurselor
materiale i energetice,
- Coeficien'ii de mas net specific a
produselor,
- Coeficien'ii de recuperare i valorificare a
resurselor materiale i energetice refolosi+ile,
- Controlul i evaluarea modului de utilizare a
resurselor materiale i energetice,
Metode de determinare a indicatorilor de
consum de resurse materiale i energetice,
Modalit'i concrete de calcul a consecin'elor
economice ale diminurii consumurilor
specifice de resurse materiale i energetice,
%P 6 Indicatorii
de consum i
valorificare teste
gril$ aplica'ii
practice(
5
Universitatea
Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 7
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
Becuperarea i recircularea materialelor
refolosi+ile@
- Importan'a i efectele economice ale
recuperrii i valorificrii materialelor
refolosi+ileA surse de furnizare,
- Modalit'i de organizare i opera'ii specifice
procesului de recuperare i valorificare a
materialelor refolosi+ile,
s cunoasc:
- structura planului i a
programelor de aprovizionare a
ntreprinderii.
- sistemul de indicatori care
definesc coninutul planului de
aprovizionare material.
- metodologia elaborrii
planului de aprovizionare
material.
s fie capabil:
- s poat elabora un plan i
programe concrete de
aprovizionare material a
ntreprinderii
T7 Fundamentarea programului
de aprovizionare a #ntreprinderilor,
4omenclatorul de materiale i ec3ipamente
te3nice, )tructura material a planului i a
programelor de aprovizionare ale
#ntreprinderilor, Indicatorii care definesc
con'inutul planului de aprovizionare material,
Ela+orarea planului i a programelor de
aprovizionare material a #ntreprinderilor@
- Metode de calcul al necesit'ilor de materiale
i ec3ipamente te3nice,
- Indicatorii de evaluare a resurselor = pe surse
de provenien' = destinate acoperirii
necesit'ilor cererilor( de consum ale
#ntreprinderii,
)istemul C5lanificrii cererilor de materiale -
MB5D, Bilan'urile materiale,
%P 7,
Fundamentarea
programului de
aprovizionare a
#ntreprinderilor
teste gril$
aplica'ii practice(
7
11Universitat
ea Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: <
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
s cunoasc:
3 tipurile de strategii n
aprovizionarea material.
3 analiza pieei de furnizare
cu tot necesarul pentru
ntreprindere.
s fie capabil:
- s elaboreze strategia de
aprovizionare material a
firmei
T8 )trategia #n aprovizionarea material,
Caracteristicile generale ale pie'ei de
furnizare, 9ipuri de strategii #n
aprovizionarea materialA principii i
situa'ii care le influen'eaz, Analiza pie'ei
de furnizareA evaluarea i selec'ia
furnizorilor@
- Identificarea ofertelor de produse$ a
furnizorilor i zonarea pe grupe de
importan' a acestora,
- Alegerea materialelor$ produselor i
ec3ipamentelor te3nice de aprovizionat,
- Caracterizarea furnizorilor ca
productori,
- Caracterizarea furnizorilor prin resursele
oferite,
- Caracterizarea furnizorilor prin facilit'ile
serviciile( oferite consumatorilor,
- Caracterizarea furnizorilor prin calitatea
managementului specific,
- Evaluarea i selec'ia furnizorilor,
Ela+orarea strategiei #n aprovizionarea
material,
%P 8 )trategia
#n aprovizionarea
material teste
gril(
<
11Universitat
ea Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: &
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
s cunoasc:
- organizarea i gestionarea
procesului de desfacere la
ntreprindere.
- sistemul de relaii specifice
desfacerii produciei.
s fie capabil:
- s aplice n practic
cunotinele acumulate
referitoare la organizarea
desfacerii produciei
T9 Conducerea i organizarea desfacerii
v.nzrii( produselor, Managementul
desfacerii@ concept$ activit'i componente,
)isteme de organizare intern a
su+sistemului de desfacere,
)istemul de rela'ii specific unit'ilor de
produc'ie pentru desfacerea produselor,
%P 9 Conducerea
i organizarea
desfacerii
v.nzrii(
produselor teste
gril(
s cunoasc:
- modalitile eficiente de
extindere a desfacerii
produselor.
- setul de indicatori de
evaluare a planului i
programelor de desfacere
s fie capabil:
- s elaboreze planul i
programele de desfacere a
produciei corelate cu
strategia firmei n acest
domeniu.
T: )trategia activit'ii de desfacere =
v.nzare a produselor, Elemente
caracteristice v.nzrilor de produse,
8.nzrile comple1e = modalitate eficient
de e1tindere a desfacerilor de produse,
Indicatorii de evaluare a planului i
programelor de desfacere a produselor,
Activitatea operativ de desfacere v.nzri(
a produselor finite,
%P :, )trategia
activit'ii de
desfacere =
v.nzare a
produselor teste
gril$ aplica'ii
practice(
s cunoasc: T; 9estarea credi+ilit'ii agen'ilor %P ;, 9estarea
&
11Universitat
ea Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: E
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
- modalitile testrii
credibilitii agenilor
economici.
s fie capabil:
- s determine indicele de
bonitate i indicatorii de
apreciere a agenilor
economici.
economici, 4ecesitatea testrii
credi+ilit'ii,
Modalit'ile de protec'ie fa' de riscA surse
de o+'inere a informa'iilor$ reguli #n
prezentarea acestora$ scopul testrii
credi+ilit'ii agen'ilor economici,
Calculul indicelui de +onitate i al unor
indicatori de apreciere a agen'ilor
economici,
credi+ilit'ii
agen'ilor
economici teste
gril(
"# S*=EST## PENT$* 'CT#"#T'TE' #ND#"#D*'%, '
&'STE$'N+#%($
-n cadrul cursului CManagementul aprovizionrii i desfaceriiD este
prevzut ela+orarea unui plan concret de aprovizionare cu totul necesar pentru
producerea unui volum concret de produc'ie i desfacerea acestui volum pe clien'i
concre'i +ine corelat cu capacitatea de produc'ie a #ntreprinderii,
-ntreprinderea se alege de masterand la dorin', )arcinile concrete vor fi
puse masteranzilor de ctre titularul disciplinei,
8olumul lucrrii va fi de p.n la = 2" pagini,
)copul lucrrii este de a #ntri cunotin'ele teoretice i practice o+'inute de
masteranzi pe parcursul studierii cursului i organiza lucrul individual cu literatura$
date statistice$ Internet-ul$ etc,
E
11Universitat
ea Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 1"
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
"## E"'%*'$E' D#SC#P%#NE#
Evaluare curent = sus'inerea lucrrilor de control i testrilor
Evaluri sumative periodice = 2 atestri
Evaluare final = e1amen,
"### C>EST#(N'$ PENT$* E"'%*,$# PE$#(D#CE .#
-#N'%,
9ematica su+iectelor propuse pentru e1amen coincide cu su+iectele e1puse #n
punctul #" al prezentului program,
E1amenul se petrece #n scris$ #n +ilete fiind incluse dou #ntre+ri teoretice i
un test sau o pro+lem,
#? $E-E$#N)E B#B%#(=$'-#CE
1, Banu :3,$ Fundatur 0, CManagement - marFetingD, Editura 0iacon
Coresi$ Bucureti$ 1EE;,
2, Banu :3,$ 5ricop M, CManagementul aprovizionrii i desfacerii
v.nzrii(D, Editura Economic, Bucureti$ 2""1,
;, C.rstea :3, CManagementul resurselor materialeD, Editura :A66$
Bucureti$ 1EE5,
!, C.rstea :3, CAsigurarea i gestiunea resurselor materiale, MarFetingul
aprovizionriiD, Editura Economic, Bucureti$ 2""",
5, Fundatur 0, CManagementul resurselor materialeD, Editura Economic,
Bucureti$ 1EEE,
1"
11Universitat
ea Tehnic a
Moldovei
COD:
DATA : 12.07.2007
PAGINA: 11
Curricula disciplinei/Program de nvmnt
al unitii de curs
7, Fundatur 0,$ 5ricop M,$ Banu :3,$ 5opescu 0, C0ic'ionar de
management@ aprovizionare$ depozitare$ desfacereD, Editura 0iacon Coresi$
Bucureti$ 1EE;,
: :asser A,G, CIdei noi, Hn creator de profit@ aprovizionareaD, ABA$
Bucureti$ 1EE<,
&, Iotler 53, CManagementul marFetinguluiD, Editura 9eora$ Bucureti$ 1EE&,
E, 5laton 8, CAprovizionareaD Gust In 9ime, 9ri+una Economic$ nr, !5$ 1EE",
1", 5orum+ E,M, CManagementul strategic al resurselor materialeD, Editura
Economic$ Bucureti$ 2""",
11, JKLM N,$ OPQRSM T, UJKLMVPKWSXY-LMZXP[MRQYM Y\MR]M[MXPM
^M_LMWSXYRLP ]VM^]VP_LP_`, JYRQaK$ 1EE;,
12, JPQKWbXKR$ JPXQPX UJKLMVPKWSXY-LMZXP[MRQYM RXK\cMXPM@ XYade
fMZKXPgf ZYg_eRLaMXXYhY VKR[MLK`, JYRQaK$ 1EE&,
1;, Bleanu 8, CMetode i te3nici #n managementul aprovizionriD, Editura
Hniversitas$ 5etroani$ 1EEE,
1!, Cotelnic A, CManagementul unit'ilor economiceD, A)EM, C3iinu$ 1EE&,
11